SQL – prezentacja

advertisement





Bazy danych
SQL – język zapytań
Instalacja MySQL – serwer WAMP
Konfiguracja MySQL
Narzędzia do MySQL





Logowanie do bazy danych
Tworzenie nowego użytkownika
Tworzenie kopii zapasowej bazy
Odtwarzanie kopii zapasowej bazy danych
Przeglądanie bazy danych MySQL za pomocą
MySQL Browser




Konfiguracja sterownika ODBC
Łączenie się z bazą danych MySQL z poziomu
MS Access
Konstruowanie zapytań
Korespondencja seryjna




Tabela – uporządkowana lista zawierająca
dane określonego typu (nazwy tabel powinny
być unikatowe)
Schemat – informacje dotyczące bazy danych,
znajdujących się w niej tabel i ich
właściowości.
Kolumna – pojedyncze pole tabeli
określonego typu
Wiersze – rekordy tabeli




Tabela – uporządkowana lista zawierająca
dane określonego typu (nazwy tabel powinny
być unikatowe)
Schemat – informacje dotyczące bazy danych,
znajdujących się w niej tabel i ich
właściowości.
Kolumna – pojedyncze pole tabeli
określonego typu
Wiersze – rekordy tabeli


Klucz główny – kolumna (lub zbiór kolumn),
która jednoznacznie identyfikuje wiersz w
tabeli
Właściwości klucza głównego
◦ Dwa wiersze nie posiadają tej samej wartości klucza
głównego
◦ Kolumny wchodzące w skład klucza nie mogą być
puste
◦ Kolumny klucza nie mogą być modyfikowalne ani
aktualizowane
◦ Wartości kluczy głównych nie można stosować
wielokrotnie





SQL – język zaprojektowany specjalnie do
komunikacji z bazami danych
SQL – nie jest językiem wymyślonym przez
konkretnego producenta – prawie wszystkie
znaczące bazy danych wykorzystują SQL
SQL – język prosty w nauce – kilka słów
kluczowych w języku angielskim
SQL – prostota – dzięki niemu można kreować
złożone zapytania
SQL – rozszerzenia dla języka – indywidualne
rozwiązania producentów



Instalacja niezależnego pakietu pobranego ze
strony dev.mysql.com/downloads/ –
Windows; Linux
Instalacja z pakietem zintegrowanym z PHP i
Apache pod Windows – WAMP, XAMP –
zalecana do nauki
Instalacja w Linux – większość dystrybucji
Linux posiada przygotowane bazy danych
MySQL




my.ini – plik konfiguracyjny w Windows –
folder instalacyjny
my.cnf – plik konfiguracyjny w Linux
(/etc/my.cnf)
Ustawienie kodowania polskich znaków utf-8
Pozostałe dane konfiguracyjne w bazie
danych mysql (konta użytkowników,
przywileje, informacje o tabelach …)




Po instalacji – ustawić hasło administratora
bazy danych (root)
Usunąć użytkowników bez nazwy i hasła
Założyć konto dla użytkownika w roli
administratora
Zmiana kodowania z latin1 (kodowanie
domyślne) na utf-8
[client]
default-character-set = utf8
[mysqld]
default-character-set = utf8
collation_server = utf8_polish_ci
skip-character-set-client-handshake
[mysql]
default-character-set = utf8




MySQL Query Browser – zalecane
MySQL Administrator – zalecane
PHPMyAdmin
Narzędzia MySQL oraz sterownik ODBC do
pobrania ze strony
dev.mysql.com/downloads/
Część druga

Informacje niezbędne do logowania
◦ -u nazwa użytkownika (root - administrator)
◦ -p hasło użytkownika
◦ -h nazwa komputera lub adres IP

Logowanie w trybie tekstowym jako root
◦ mysql –h localhost –u root –p

Logowanie w trybie graficznym – MySQL
Administrator; MySQL Query Browser
◦ (prezentacja)




Tworzenie nowego użytkownika w trybie
tekstowym
GRANT prawo [(lista kolumn)] ON baza_lub_tabela TO
użytkownik [IDENTIFIED BY ‘hasło’] [WITH GRANT
OPTION]
(prezentacja)
Przykład założenia konta użytkownika o pełnych
prawach

GRANT ALL ON *.* TO [email protected]’%’ IDENTIFIED BY
‘admin’ WITH GRANT OPTION

GRANT ALL ON *.* TO [email protected] IDENTIFIED
BY ‘admin’ WITH GRANT OPTION










ALL – nadaje użytkownikowi pełne prawa
ALL PRIVILEGES – j.w
CREATE – tworzenie baz danych i tabel
DROP – usuwanie baz danych i tabel
SELECT – przeglądanie zawartości tabel
INSERT – wstawianie danych do tabel
UPDATE – aktualizacja danych
DELETE - usuwanie danych z tabel
ALTER – pozwala na dokonywanie zmian w
konstrukcji tabeli
RELOAD – prawo do załadowania informacji z
tabel przywilejów



FLUSH PRIVILEGES – po dodaniu nowego
użytkownika lub zmianie uprawnień należy
wczytać nowe uprawnienia
SOURCE – pracując w trybie tekstowym
możemy wczytać plik z instrukcjami
przygotowanymi w pliku tekstowym.
Wykorzystuje się również do odtwarzania
bazy danych z kopii.
USE -nazwa bazy danych – przejście w trybie
tekstowym do określonej bazy danych po
zalogowaniu na serwer



SHOW DATABASES– wyświetlenie nazw baz
danych
SHOW TABLES – wyświetlenie nazw tabel w
wybranej bazie danych
Wszystkie instrukcje należy wykonywać po
zalogowaniu na serwer MySQL wykorzystując
program mysql.



Tworzenie kopi zapasowej bazy – MySQL
Administrator (prezentacja)
Odtwarzanie kopi zapasowej bazy danych –
tryb tekstowy – mysql / source
Przeglądanie bazy danych MySQL -MySQL
Browser

Przeglądanie danych zapisanych w tabelach
(prezentacja)
◦ SELECT * FROM nazwa_tabeli_danych;

Dodawanie nowych rekordów (prezentacja)
◦ INSERT INTO nazwa_bazy_danych(nazwy kolumn)
VALUE (wartosci);

Akutalizacja danych (prezentacja)
◦ UPDATE nazwa_bazy_danych SET
nazwa_kolumny=wartosc,
nazwa_kolumny=wartosc;

Usuwanie danych (prezentacja)
◦ DELETE FROM nazwa_tabeli_danych



Filtrowanie danych realizowane jest przez
klauzulę WHERE (warunek logiczny)
Sortowanie realizowane jest przez klauzulę
ORDER BY nazwa_kolumny,…. ,
Sortowanie malejące – po nazwie kolumny
dodajemy DESC,

Przykłady
◦ SELECT u.plec, u.imie, u.ur_data FROM 100_uczen u ORDER BY imie,
ur_data DESC;
◦ SELECT u.plec, u.imie, u.ur_data FROM 100_uczen u WHERE imie LIKE 'A%'
ORDER BY imie, ur_data DESC;
Część trzecia


Open DataBase Connectivity - otwarte łącze
baz danych
Interfejs pozwalający programom łączyć się z
systemami zarządzającymi bazami danych.
Jest to API niezależne od języka
programowania, systemu operacyjnego i bazy
danych. Standard ten został opracowany
przez SQL Access Group we wrześniu 1992
roku. W skład ODBC wchodzą wywołania
wbudowane w aplikacje oraz sterowniki
ODBC.
Sprawdzamy czy jest zainstalowany poprawny sterownik dla MySQL
START->URUCHOM odbcad32.exe (prezentacja – odbc_1)




DSN - nazwa źródła danych to nazwa
logiczna używana przez usługę ODBC
Tworzenie DSN dla Windows XP opisane
zostało pod adresem
support.microsoft.com/kb/305599/pl
DSN systemowe (prezentacja ) – dane
zapisane w rejestrze
DSN użytkownika – (prezentacja) dostępne
tylko dla danego użytkownika

Tworzenie interfejsu bazy danych MySQL przy
użyciu MS Access
◦ Utworzenie bazy danych
◦ Połączenie z bazą danych MySQL za pomocą ODBC
◦ Wybór tabel do podłączenia
◦ prezentacja

Przygotowanie korespondencji seryjnej
◦
◦
◦
◦
Przygotowanie szablonu dokumentu
Przygotowanie odpowiedniego DSN
Połączenie się ze źródłem danych
Wstawienie odpowiednich pól
◦ prezentacja
Access – ODBC - MySQL
Download