15.Socjologia medycyny

advertisement
PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO
NA WYDZIALE LEKARSKIM I
ROK AKADEMICKI 2016/2017
PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla II ROKU STUDIÓW
1. NAZWA PRZEDMIOTU : Socjologia medycyny
2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej przedmiot:
Pracownia Socjologii Medycznej Katedry Medycyny Społecznej
3. Adres jednostki odpowiedzialnej za dydaktykę:
 Collegium Adama Wrzoska, ul. Dąbrowskiego 79
 61 8546825; 61 8546826; 61 8546827
 www.psm.ump.edu.pl
 [email protected]
4. Kierownik jednostki:
 Dr n. biol Małgorzata Gromadecka-Sutkiewicz
5. Osoba zaliczająca przedmiot w E-indeksie z dostępem do platformy WISUS:
 Dr n. biol Małgorzata Gromadecka-Sutkiewicz
6. Osoba odpowiedzialna za dydaktykę na Wydziale Lekarskim I z dostępem do
platformy WISUS (listy studentów) (koordynator przedmiotu):
 Dr Małgorzata Gromadecka-Sutkiewicz
 Tel. kontaktowy: 61 8546825
 Możliwość kontaktu (dni, godz., miejsce): od poniedziałku do piątku 8.0013.00, ul. Dąbrowskiego 79, pokój 316 (III piętro)
 E-mail: [email protected]
 Osoba zastępująca: dr Jan Kłos
 Kontakt: od poniedziałku do piątku 8.00-13.00, ul. Dąbrowskiego 79, pokój
315 (III piętro); [email protected]
7. Miejsce przedmiotu w programie studiów:
Rok: drugi
Semestr: trzeci
8. Liczba godzin ogółem: 25
liczba pkt. ECTS: 1
Semestr zimowy liczba godzin
W
Ć
Ćwiczenia
S
kategoria
25
Jednostki uczestniczące w nauczaniu
przedmiotu
Pracownia Socjologii Medycznej
Razem:
25
9. SYLABUS
Nazwa
przedmiotu/
Modułu
Wydział
Nazwa kierunku
studiów
Poziom
kształcenia
Forma studiów
Język przedmiotu
Rodzaj
przedmiotu
Socjologia medycyny
Lekarski I
lekarski
jednolite studia magisterskie
stacjonarne
język polski
obowiązkowy
fakultatywny 
Rok
studiów/semestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I  II  III  IV  V  VI  
10  11  12 
Liczba godzin
zajęć
dydaktycznych z
podziałem na
formy
prowadzenia zajęć
25, w tym: 0 - wykłady, 25 - seminaria, 0 – ćwiczenia, 0 – fakultety
Założenia i cele
przedmiotu
Każdy absolwent Uniwersytetu Medycznego powinien znać potrzeby i możliwości
środowisk społecznych na rzecz których przyjdzie mu działać. Wszelkie decyzje, które
będzie podejmował powinny być optymalizowane w świetle wiedzy o strukturach
społecznych, kulturze, czynnikach ekonomicznych. Musi brać pod uwagę wartości,
normy, wzory zachowań jakie funkcjonują w społeczeństwie.
Przedmiot „Socjologia medyczna” ma dostarczyć studentowi wiedzy o stanie zdrowia
społeczeństwa i jego zagrożeniach, wpływie czynników kulturowych, społecznych i
ekonomicznych na uwarunkowania zdrowia i choroby, pokazać konsekwencje i
ograniczenia w pełnieniu ról społecznych wynikających z dolegliwości, choroby i
niepełnosprawności, zwrócić uwagę na istotę pełnienia roli społecznej lekarza. Ma
zapoznać studenta z postawami i zachowaniami społeczeństwa odnoszącymi się do
zdrowia i choroby a także dostarczyć wiedzy i umiejętności istotnych dla skutecznego
leczenia, promowania zdrowia i upowszechniania działań profilaktycznych. Student
ma potrafić kształtować i modyfikować zachowania odnoszące się do zdrowia,
oddziaływać na bariery zmian zachowań biorąc pod uwagę specyfikę grupy z jakiej
wywodzi się pacjent.
Student winien posiadać: wiedzę o stanie zdrowia społeczeństwa i jego zagrożeniach;
umiejętność określania czynników kulturowych, społecznych i ekonomicznych
wpływających na uwarunkowania zdrowia, choroby i leczenia.
Posiadać wiedzy na temat wartości, norm, postaw i zachowań oraz możliwości ich
zmian odnoszące się do aspektów zdrowotnych.
Wykazywać się znajomością uwarunkowań pracy lekarza wynikających z jego pozycji
społeczno-kulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji interpersonalnych i
umiejętności komunikacyjnych w kontaktach z pacjentami i współpracownikami.
Wykazywać się znajomością funkcjonowania instytucji medycznych i społecznych
(szpital, ZOZ, ambulatorium, ośrodki pomocy społecznej, rodzina, szkoła).
Posiadać wiedzę i umiejętności istotne dla skutecznego promowania zdrowia i
upowszechniania działań profilaktycznych.
Posiadać wiedzę na temat socjomedycznych aspektów rodziny, niepełnosprawności,
starości i umierania; patologii dotyczących społeczeństwa, rodziny, jednostki.
Efektami kształcenia są: umiejętność gromadzenia danych, ich analizowania i
wyciągania na ich podstawie wniosków o środowisku społeczno-kulturowym.
Konstruowanie socjologicznej diagnozy zdrowia i choroby. Zdolność inicjowania
kontaktów z profesjonalistami (pielęgniarki, laboranci, technicy medyczni, pracownicy
pomocy społecznej, kuratorzy) współodpowiedzialnymi za zdrowie i sytuacje
społeczno-bytową pacjenta. Umiejętność angażowania otoczenia społecznego pacjenta
(rodzina, środowisko lokalne, szkoła, zakład praca, organizacje samorządowe i
wyznaniowe, instytucje państwowe) w proces profilaktyczny, promocyjny,
terapeutyczny i rehabilitacyjny. Student skutecznie wykorzystuje nabyte kompetencje
społeczne ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności komunikacyjnych. Ma
świadomość społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby, oraz
rozumie potrzebę propagowania zachowań prozdrowotnych.
Symbol
efektów
kształcenia
zgodnie ze
standardami
OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Metody
weryfikacji
osiągnięcia
zamierzonych
efektów
kształcenia:
WIEDZA (ZGODNIE ZE SZCZEGÓŁOWYMI EFEKTAMI
KSZTAŁCENIA)
D.W1.
zna aktualny stan wiedzy na temat społecznego wymiaru zdrowia i
choroby, wpływu środowiska społecznego(rodziny, sieci relacji
społecznych) i nierówności społecznych na stan zdrowia oraz społecznokulturowych różnic i roli stresu społecznego w zachowaniach
zdrowotnych i autodestrukcyjnych;
Kolokwium,
dyskusja, ocena
znajomości
przeczytanej
literatury i
materiałów
multimedialnych,
ocena postawy i
pracy studenta na
zajęciach
D.W2.
D.W3.
D.W5.
D.W6.
D.W8.
D.W9.
zna formy przemocy, modele wyjaśniające przemoc w rodzinie i w
instytucjach, społeczne uwarunkowania różnych form przemocy oraz
rolę lekarza w jej rozpoznawaniu
rozumie znaczenie zdrowia, choroby, niepełnosprawności i starości w
relacji do postaw społecznych, konsekwencje społeczne choroby i
niepełnosprawności oraz bariery społeczno-kulturowe oraz zna aktualną
koncepcję jakości życia uwarunkowaną stanem zdrowia;
rozumie psychospołeczne konsekwencje hospitalizacji i choroby
przewlekłej;
rozumie funkcjonowanie instytucji medycznych oraz społeczną rolę
lekarza;
rozumie rolę rodziny w procesie leczenia;
zna problematykę adaptacji do choroby jako sytuacji trudnej, etapów
przystosowania do zagrażających wydarzeń i potrzeb pacjentów,
umierania i procesu żałoby rodziny;
D.W10.
zna rolę stresu w etiopatogenezie i przebiegu chorób oraz rozpoznaje
mechanizmy radzenia sobie ze stresem;
D.W16.
rozumie kulturowe, etniczne i narodowe uwarunkowania zachowań
ludzkich;
Kolokwium,
dyskusja,
ocena znajomości
przeczytanej
literatury i
materiałów
multimedialnych
Kolokwium,
dyskusja, ocena
znajomości
przeczytanej
literatury i
materiałów
multimedialnych,
ocena postawy i
pracy studenta na
zajęciach
Kolokwium,
dyskusja,
Kolokwium,
dyskusja, ocena
postawy i pracy
studenta na
zajęciach
Kolokwium,
dyskusja, ocena
znajomości
przeczytanej
literatury i
materiałów
multimedialnych,
ocena postawy i
pracy studenta na
zajęciach
Kolokwium,
dyskusja, ocena
znajomości
przeczytanej
literatury i
materiałów
multimedialnych,
ocena postawy i
pracy studenta na
zajęciach
Kolokwium,
dyskusja, ocena
znajomości
przeczytanej
literatury i
materiałów
multimedialnych
Kolokwium,
dyskusja, ocena
znajomości
przeczytanej
literatury i
materiałów
multimedialnych,
ocena postawy i
pracy studenta na
zajęciach
UMIEJĘTNOŚCI (ZGODNIE ZE SZCZEGÓŁOWYMI
EFEKTAMI KSZTAŁCENIA)
D.U1.
uwzględnia w procesie postępowania terapeutycznego subiektywne
potrzeby i oczekiwania pacjenta wynikające z uwarunkowań społecznokulturowych;
Kolokwium,
dyskusja, ocena
postawy i pracy
studenta na
zajęciach
Kolokwium,
dyskusja, ocena
znajomości
przeczytanej
literatury i
materiałów
multimedialnych,
ocena postawy i
pracy studenta na
zajęciach
Kolokwium, ocena
znajomości
przeczytanej
literatury i
materiałów
multimedialnych,
ocena postawy i
pracy studenta na
zajęciach
D.U2.
dostrzega oznaki zachowań antyzdrowotnych i autodestrukcyjnych i
właściwie na nie reaguje;
D.U3.
wybiera takie leczenie, które minimalizuje konsekwencje społeczne dla
chorego;
D.U8.
udziela porady w kwestii przestrzegania zaleceń terapeutycznych i
prozdrowotnego trybu życia;
Kolokwium, ocena
postawy i pracy
studenta na
zajęciach
D.U9.
Identyfikuje czynniki ryzyka wystąpienia przemocy, rozpoznaje przemoc
i odpowiednio reaguje;
Kolokwium,
znajomości
przeczytanej
literatury,
ocena postawy i
pracy studenta na
zajęciach
D.U15.
wykazuje odpowiedzialność za podnoszenie swoich kwalifikacji i
przekazywanie wiedzy innym;
Ocena postawy i
pracy studenta na
zajęciach
D.U16.
rozpoznaje własne ograniczenia, dokonuje samooceny deficytów i
potrzeb edukacyjnych, planuje własną aktywność edukacyjną;
Ocena postawy i
pracy studenta na
zajęciach
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (ZGODNIE Z OGÓLNYMI
EFEKTAMI KSZTAŁCENIA)
3a
potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym;
Dyskusja, ocena
postawy i pracy
studenta na
kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu;
3b
przestrzega tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta;
3c
posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego
dokształcania się.
3d
PUNKTY ECTS
zajęciach
Dyskusja, ocena
postawy i pracy
studenta na
zajęciach
Ocena postawy i
pracy studenta na
zajęciach
Ocena postawy i
pracy studenta na
zajęciach
1
TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU:
Tematyka
Forma
(wykłady,seminari
u,, ćwiczenia,
zaj.fakultatywne,
itp…)
Zdrowie i choroba jako zjawiska społeczne; zachowania w zdrowiu i chorobie;
struktura społeczna a zdrowie; kulturowe aspekty zdrowia społeczeństwa; wartości i seminaria
normy jako regulatory funkcjonowania; funkcjonalność i dysfunkcjonalność instytucji
medycznych; socjomedyczne aspekty funkcjonowania rodziny, jej struktura dynamika
i modele; niepełnosprawność jako problem społeczny; socjologiczne aspekty starości i
umierania; społeczne i kulturowe uwarunkowania pracy lekarza; patologie dotyczące
społeczeństwa, rodziny, jednostki.
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA:
Literatura obowiązkowa:
1. Sokołowska M.: Socjologia medycyny. PZWL, Warszawa 1986.
2. Barański J. (red.): Komunikowanie się lekarza z pacjentem. Astrum, Wrocław 2000.
3. Barański J., Piątkowski W.: Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii medycyny. Oficyna
Wydawnicza ATUT, Wrocław 2002.
4. Blaxter M.: Zdrowie. Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009.
5. Piątkowski D. (red).: Zdrowie, choroba, społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny. WUMC-S,
Lublin 2004 (rozdziały I-III).
Literatura uzupełniająca:
1. Aronson E.: Człowiek istota społeczna. PWN, Warszawa 1995.
2. Golinowska S.: Polityka społeczna. POLTEXT, Warszawa 2000.
3. Łuszczyńska A.: Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie wystarczają?.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
4. Ostrowska A. (red.): Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie analizy WIFiS
PAN, Warszawa 2009.
5. Wiener J.M.: Medycyna behawioralna. Urban i Partner, Wrocław 1996.
6. Woźniak Z.: Socjomedyczne aspekty funkcjonowania rodziny. Poznań 1990.
WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Zajęcia mają charakter seminaryjny i są obowiązkowe. Przedmiot kończy się uzyskaniem zaliczenia bez
oceny.
Dopuszcza się trzy nieobecności usprawiedliwione przez lekarza lub spowodowane ważnymi zdarzeniami
losowymi, każdą nieobecność należy zaliczyć u prowadzącego zajęcia. Więcej niż trzy nieobecności
powodują konieczność zaliczenia przez studenta całego cyklu zajęć z inną grupą lub w przypadku braku
takiej możliwości indywidualne zaliczenie całego bloku u prowadzącego. Zaliczenie przedmiotu jest
wypadkową następujących elementów: obecności na zajęciach, aktywności podczas seminariów
(najaktywniejsi studenci otrzymują plusy za udział w zajęciach, student, który przez cały cykl zajęć
uzbiera pięć plusów uzyskuje podniesienie oceny o jeden stopień), oraz oceny z kolokwium pisemnego.
Kolokwium pisemne przeprowadzane jest na końcu ostatnich zajęć dla danej grupy. Kolokwium ma postać
zestawu 5 pytań otwartych, na które należy udzielić odpowiedzi, czas na odpowiedź-25 minut. Kryterium
zaliczenia jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi. W przypadku nieobecności na ostatnich zajęciach
(zaliczeniowych) po decyzji prowadzącego możliwe jest kolokwium ustne.
Wyniki zaliczenia są umieszczane w gablocie informacyjnej obok sali seminaryjnej. Istnieje możliwość
przesłania wyników zaliczenia na adres e-mail starosty grupy.
10. Tematyka poszczególnych wykładów, ćwiczeń i seminariów
Seminaria - Semestr zimowy
Seminarium 1.
Tematyka seminariów
Imię i nazwisko
osoby prowadzącej zajęcia
Zdrowie i choroba jako zjawiska
społeczne – część I
dr M. GromadeckaSutkiewicz/
dr J. Kłos
Zdrowie i choroba jako zjawiska
społeczne – część II
Seminarium 2.
Struktura społeczna a zdrowie – część I
Struktura społeczna a zdrowie – część
Seminarium 3. II
Funkcjonalność i dysfunkcjonalność
instytucji medycznych
Seminarium 4.
Społeczne i kulturowe uwarunkowania
pracy lekarza
dr M. GromadeckaSutkiewicz/
dr J. Kłos
dr M. GromadeckaSutkiewicz/
dr J. Kłos
dr M. GromadeckaSutkiewicz/
dr J. Kłos
SALA
313
Coll. A.Wrzoska
313
Coll. A.Wrzoska
313
Coll. A.Wrzoska
313
Coll. A.Wrzoska
dr M.GromadeckaSutkiewicz/
dr J. Kłos
313
Coll. A.Wrzoska
Niepełnosprawność jako problem
Seminarium 6.
społeczny
dr M. GromadeckaSutkiewicz/
dr J. Kłos
313
Coll. A.Wrzoska
Socjologiczne aspekty starości i
Seminarium 7. umierania
dr M. GromadeckaSutkiewicz/
dr J. Kłos
313
Coll. A.Wrzoska
Socjomedyczne aspekty
funkcjonowania rodziny
Seminarium 5.
Patologie dotyczące społeczeństwa,
rodziny, jednostki
11. Organizacja zajęć:
Zajęcia odbywają się zgodnie z planem zajęć z Dziekanatu.
W pierwszym tygodniu zajęć: 5 dni (od poniedziałku do piątku) w godz. 8.00-11.00, w
następnym tygodniu poniedziałek 8.00-10.15 i wtorek 8.00-9.30 (razem 7 dni zajęć
seminaryjnych, 25 godzin).
REGULAMIN ZAJĘĆ:
1.Zajęcia z przedmiotu „Socjologia medycyny” prowadzone są przez Pracownię
Socjologii Medycznej w Collegium Adama Wrzoska, ul. Dąbrowskiego 79, sala 313 (III
piętro), tel. Tel. 61 8546825; 61 8546826; 61 8546827.
2. Zajęcia odbywają się według harmonogramu i godzin ustalonych dla poszczególnych
grup przez Dziekanat.
3. Tematy zajęć podane są do wiadomości studentów w gablocie Pracowni, obok Sali
seminaryjnej.
4. Zajęcia z przedmiotu mają charakter seminariów i są obowiązkowe. Dopuszcza się trzy
nieobecności usprawiedliwione przez lekarza lub spowodowane ważnymi zdarzeniami
losowymi, każdą nieobecność należy zaliczyć u prowadzącego zajęcia.
Więcej niż trzy nieobecności na zajęciach powodują konieczność zaliczenia przez
studenta całego cyklu zajęć z inną grupą lub w przypadku braku takiej możliwości
indywidualne zaliczenie całego bloku u prowadzącego.
5. Przedmiot kończy się uzyskaniem zaliczenia. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest
obecność podczas seminariów, aktywność podczas seminariów (najaktywniejsi studenci
otrzymują plusy za udział w zajęciach, student, który przez cały cykl zajęć uzbiera pięć
plusów uzyskuje podniesienie oceny o jeden stopień) oraz wynik kolokwium pisemnego.
Kolokwium pisemne przeprowadzane jest pod koniec ostatnich zajęć dla danej grupy.
Kolokwium ma postać zestawu 5 pytań otwartych, czas na odpowiedź – 25 minut.
Kryterium zaliczenia kolokwium jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi. W
przypadku
nieobecności na ostatnich zajęciach (zaliczeniowych), po decyzji
prowadzącego możliwe jest kolokwium ustne.
6. Sprawy nie ujęte w tym regulaminie rozstrzyga kierownik Pracowni.
PROGRAM ZAJĘĆ:
1. Zdrowie i choroba jako zjawiska społeczne
1.1 Przyczyny wzrostu zainteresowania społecznymi aspektami zdrowia i choroby.
1.2 Skutki (dla praktyki medycznej) przyjęcia tezy, że człowiek działa w trzech
podstawowych wymiarach: jako organizm w środowisku naturalnym, fizycznym,
jako członek grup w społeczeństwie i jako osobowość w określonej kulturze.
1.3 Zdrowie jako atrybut zbiorowości i jednostki.
1.4 NPZ jako próba zaspokojenia potrzeb w dziedzinie zdrowia i jego ochrony.
2. Struktura społeczna a zdrowie
2.1 Podstawowe elementy struktury społeczeństwa uwzględniane w planowaniu
strategii ochrony zdrowia.
2.2 Pozycja społeczna człowieka jako jeden z istotnych elementów kształtujących jego
zdrowie.
2.3 Zachowania osób żyjących w kręgu podkultury biedy a powodzenie programów
zdrowotnych.
2.4 Możliwości interwencji instytucji w sprawach socjalno-bytowych.
3. Kulturowe aspekty zdrowia społeczeństwa
3.1 Kultura i kultura zdrowotna.
3.2 Wartości i normy społeczne.
3.3 Wiedza medyczna oraz postawy pacjentów wobec zdrowia i choroby.
3.4 Styl życia a zdrowie. Czynniki decydujące o zróżnicowaniu zachowań ludzi w
zdrowiu i chorobie.
3.5 Relacje między medycyną naukową i tzw. medycyną nieoficjalną.
3.6 Społeczne źródła stresu i możliwości radzenia sobie ze stresem.
4. Funkcjonalność i dysfunkcjonalność instytucji medycznych
4.1 Lekarz rodzinny i jego działania w społeczności lokalnej.
4.2 Bariery w dostępie do świadczeń zdrowotnych.
4.3 Szpital jako instytucja.
5. Socjomedyczne aspekty funkcjonowania rodziny
5.1 Modele rodziny, ich struktura i dynamika.
5.2 Rola rodziny w kształtowaniu warunków zdrowotnych i wychowania
zdrowotnego.
5.3 Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki promocji zdrowia w rodzinie.
5.4 Relacje miedzy bezpieczeństwem socjalnym rodziny a jej zdrowiem.
5.5 Choroba, hospitalizacja, umieranie i śmierć a rodzina.
6. Niepełnosprawność jako problem społeczny
6.1 Źródła i rozmiary niepełnosprawności.
6.2 Stereotyp osoby niepełnosprawnej.
6.3 Położenie społeczne ludzi niepełnosprawnych; bariery w procesie rehabilitacji i w
funkcjonowaniu niepełnosprawnych w zbiorowościach społecznych.
6.4 Niepełnosprawni w społeczeństwie – getto czy integracja.
7. Socjologiczne aspekty starości i umierania
7.1 Zjawiska demograficzne i ich socjomedyczne następstwa.
7.2 Starość i niepełnosprawność. Stereotypy starości i starzenia się.
7.3 Położenie społeczne ludzi starych.
7.4 Konsekwencje społeczne procesu starzenia się.
7.5 Wychowanie do starości – możliwości i ograniczenia.
7.6 Umieranie i śmierć – tabu czy przygotowanie.
8. Społeczne i kulturowe uwarunkowania pracy lekarza
8.1 Relacje lekarz pacjent w ujęciu socjologii.
8.2 Rola społeczna lekarza.
9. Patologie dotyczące społeczeństwa, rodziny i jednostki
9.1 Współczesne teorie socjologiczne dotyczące patologii społecznych.
9.2 Determinanty zachowań patologicznych – uwarunkowania środowiskowe
(rodzina, grupa rówieśnicza, środowisko lokalne, szkoła, zakład pracy, kultura i
podkultura).
9.3 Wybrane zachowania dewiacyjne (nikotynizm, alkoholizm, narkomania,
lekomania); źródła i konsekwencje zdrowotne dewiacji i patologii społecznej.
PROGRAM NAUCZANIA
Wymagania wstępne: nie ma wymagań wstępnych przed przystąpieniem do zajęć
Przygotowanie do zajęć: prowadzący zadaje tematykę jaką należy przygotować, podaje
publikacje z których można skorzystać (dopuszczalne jest także korzystanie z innych
publikacji i stron internetowych)
Wymagania końcowe: na zakończenie bloku student powinien wiedzieć jaki jest wpływ
czynników kulturowych, społecznych i ekonomicznych na uwarunkowania zdrowia i
choroby oraz zachowania zdrowotne społeczeństwa; jakie są zagrożenia
i problemy
zdrowotne społeczeństwa oraz jakie działania sprzyjają pozytywnym zmianom zastanej
sytuacji: w jaki sposób medycyna prospektywna ma kształtować zdrowotność, jaka jest
rola profilaktyki i promocji zdrowia; umie odpowiedzieć na potrzeby specyficznych
populacji (niepełnosprawni, starzy, zagrożeni uzależnieniami, wykluczeniem). Student
powinien znać społeczne i kulturowe uwarunkowania pracy lekarza, szczególnie aspekty
związane z relacją lekarz-pacjent.
12. Kryteria zaliczenia przedmiotu: zaliczenie, egzamin teoretyczny i praktyczny
Zaliczenie–kryterium zaliczenia: Zajęcia mają charakter seminaryjny i
są
obowiązkowe. Przedmiot kończy się uzyskaniem zaliczenia bez oceny. Dopuszcza się
trzy nieobecności usprawiedliwione przez lekarza lub spowodowane ważnymi
zdarzeniami losowymi, każdą nieobecność należy zaliczyć u prowadzącego zajęcia.
Więcej niż trzy nieobecności powodują konieczność zaliczenia przez studenta całego
cyklu zajęć z inną grupą lub w przypadku braku takiej możliwości indywidualne
zaliczenie całego bloku u prowadzącego.
Zaliczenie przedmiotu jest wypadkową następujących elementów: obecności na
zajęciach, aktywności podczas seminariów ( czyli aktywnej postawy, na co składa się
przestrzeganie podstawowych zasad współpracy, zaangażowanie w zajęcia, koncentracja
na rozważanym
zagadnieniu, otwartość na odmienne poglądy i szacunek dla
współuczestników; najaktywniejsi studenci otrzymują plusy za udział w zajęciach,
student, który przez cały cykl zajęć uzbiera pięć plusów uzyskuje podniesienie oceny o
jeden stopień); oraz
oceny z kolokwium
pisemnego. Kolokwium pisemne
przeprowadzane jest pod koniec ostatnich zajęć dla danej grupy. Kolokwium ma postać
zestawu 5 pytań otwartych, na które należy udzielić odpowiedzi. Kryterium zaliczenia
kolokwium jest uzyskanie 60% poprawnych odpowiedzi. W przypadku nieobecności na
ostatnich zajęciach (zaliczeniowych), po decyzji prowadzącego możliwe jest kolokwium
ustne.
Wyniki zaliczenia są umieszczane w gablocie informacyjnej obok sali seminaryjnej.
Istnieje możliwość przesłania wyników zaliczenia na adres e-mail starosty grupy.
13. Literatura:
Zalecana literatura:
Literatura obowiązkowa:
1.Sokołowska M.: Socjologia medycyny. PZWL, Warszawa 1986.
2.Barański J. (red.): Komunikowanie się lekarza z pacjentem. Astrum, Wrocław
2000.
3.Barański J., Piątkowski W.: Zdrowie i choroba. Wybrane problemy socjologii
medycyny. Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2002.
4.Blaxter M.: Zdrowie. Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009.
5.Piątkowski D. (red).: Zdrowie, choroba, społeczeństwo. Studia z socjologii
medycyny. WUMC-S, Lublin 2004 (rozdziały I-III).
Literatura uzupełniająca:
1.Aronson E.: Człowiek istota społeczna. PWN, Warszawa 1995.
2.Golinowska S.: Polityka społeczna. POLTEXT, Warszawa 2000.
3.Łuszczyńska A.: Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie
wystarczają?. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
4.Ostrowska A. (red.): Socjologia medycyny. Podejmowane problemy, kategorie
analizy WIFiS PAN, Warszawa 2009.
5.Wiener J.M.: Medycyna behawioralna. Urban i Partner, Wrocław 1996.
6.Woźniak Z.: Socjomedyczne aspekty funkcjonowania rodziny. Poznań 1990.
14. Studenckie koło naukowe; Nie ma koła naukowego
15. Podpis osoby odpowiedzialnej za nauczanie przedmiotu lub koordynatora
16. Podpisy osób współodpowiedzialnych za nauczanie przedmiotu ( w przypadku
przedmiotów koordynowanych)
Download