I. Typ wybitnego i aktywnego dziecka

advertisement
SPIS TREŚCI
WSTĘP..................................................................................................................1
1. PRZEJAWY NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO
W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM........................................................3
1.1.
Pojęcie niedostosowania społecznego...............................................3
1.2.
Charakterystyka dziecka niedostosowanego
Społecznie..........................................................................................6
1.3.
Objawy i rozmiary niedostosowania społecznego............................10
1.4.
Specyfika rodziny, grup rówieśniczych, szkoły
w małym mieście.............................................................................20
2. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ..........................................28
2.1. Problematyka badań i hipotezy badawcze........................................28
2.2.
Metody, techniki i narzędzia badawcze............................................30
2.3.
Przebieg i organizacja badań...........................................................31
3. PRZEJAWY I ROZMIARY PIERWOTNYCH
SYMPTOMÓW NIEDOSTOSOWANIA
SPOŁECZNEGO W BADANEJ GRUPIE DZIECI..................................33
3.1.
Charakterystyka pierwotnych symptomów
niedostosowania społecznego w poszczególnych
typach dzieci.....................................................................................33
3.2.
Wpływ rodziny na powstawanie pierwotnych symptomów
niedostosowania społecznego.........................................................36
3.3.
Funkcjonowanie badanych dzieci w szkole......................................39
3.4.
Wpływ grup rówieśniczych na powstawanie pierwotnych
symptomów niedostosowania społecznego ....................................41
4. DZIAŁALNOŚĆ KOMPENSACYJNA PODEJMOWANA
WOBEC DZIECI Z SYMPTOMAMI NIEDOSTOSOWANIA
SPOŁECZNEGO.........................................................................................43
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
ZAKOŃCZENIE.................................................................................................50
BIBLIOGRAFIA..................................................................................................53
WSTĘP
- Doskonale znamy nasze dzieci – bez wahania odpowie każda matka, każdy
ojciec. Przecież wychowujemy je od chwili, gdy przyszły na świat. To my zapoznajemy je
ze światem i wprowadzamy w życie, zaspokajamy ich potrzeby biologiczne i psychiczne,
staramy się, by było im w życiu jak najlepiej. Czy ktokolwiek na świecie może znać
dziecko lepiej niż matka, ojciec, osoby dziecku najbliższe, najbardziej je kochające,
spędzające z nim najwięcej czasu?
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
A jednak zdarzają się sytuacje, w których rodzice sami stwierdzają, że ich wiedza o
dziecku, ich znajomość jego różnorodnych cech psychofizycznych jest nie wystarczająca.
Refleksje pojawiają się najczęściej wówczas, gdy dziecko ma trudności
w
nauce lub gdy sprawia kłopoty wychowawcze. Pojawiają się one także i wtedy, gdy trzeba
podjąć w stosunku do dziecka ważną decyzję.
Poznanie drugiego człowieka nie jest łatwe nawet wówczas, gdy tym drugim
człowiekiem jest istota najbliższa nam, rozwijająca się pod naszą opieką – nasze własne
dziecko. Aby poznać wnikliwie jego właściwości psychofizyczne trzeba zdobyć się na
duży wysiłek. Konieczne jest przy tym uświadomienie sobie, że systematyczne
poznawanie własnego dziecka stanowi podstawowe właściwego oddziaływania
wychowawczego.
Jednak środowisko, które otacza dziecko, to nie tylko dom rodzinny, to również
grupy rówieśnicze, szkoła instytucje wychowania pozaszkolnego oraz miejsce
zamieszkania.
Wyżej wymienione środowiska wpływają na proces poznawania dzieci,
umożliwiają zaspokajanie ich potrzeb fizycznych i psychicznych, ułatwiają skuteczne
oddziaływanie wychowawcze, pozwalają na uniknięcie niepowodzeń
i trudności, na
maksymalne rozwijanie uzdolnień i pozytywnych możliwości, na zapewnienie każdemu
dziecku jak najlepszych warunków wszechstronnego
i harmonijnego rozwoju.
Niniejsza praca dotyczy
powstawania pierwotnych symptomów
niedostosowania społecznego wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Zasadnicze kwestie rozważałam zarówno z punktu widzenia teorii, jak
i
praktyki. Całość składa się ze wstępu, czterech rozdziałów i zakończenia.
W rozdziale pierwszym zajęłam się przeglądem literatury przedmiotu, ze
szczególnym uwzględnieniem ukazałam pojęcie niedostosowania społecznego, dokonałam
charakterystyki dziecka niedostosowanego społecznie, jak również objawów i rozmiarów
tego zjawiska. Rozdział ten zawiera również specyfikę rodziny, grup rówieśniczych i
szkoły.
Rozdział drugi ma za zadanie zobrazować organizację i przygotowanie procesu
badawczego. Przedstawiam w nim problemy, hipotezy, metody, techniki i narzędzia
badawcze. W rozdziale tym zawarta jest organizacja i przebieg badań.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
W dalszej części pracy, tj. w rozdziale trzecim dokonałam ogólnej charakterystyki
przejawów i rozmiarów pierwotnych symptomów niedostosowania społecznego w badanej
grupie dzieci i ich uwarunkowania.
W rozdziale czwartym omawiam działalność kompensacyjną podejmowaną wobec
dzieci o symptomach niedostosowania społecznego.
Pracę kończą wnioski, w których w oparciu o wyniki badań starałam się
przedstawić przyczyny powstawania pierwotnych symptomów niedostosowania
społecznego .
Myślę, że wnioski dotyczące tego zjawiska zainteresują czytelników. Sądzę też, że
przyjęta przeze mnie forma prezentacji poszczególnych zagadnień pozwoli na
odpowiednie zrozumienie głównego problemu tej pracy, jakim jest zjawisko
niedostosowania społecznego wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym.
1. PRZEJAWY NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO
MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM
1.1.
W
POJĘCIE NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO
Przez wychowanie, jak podaje „Słownik pedagogiczny”1, rozumiemy świadomie
organizowaną działalność społeczną, której celem jest wywołania zamierzonych zmian w
osobowości człowieka. Zmiany te obejmują zarówno stronę poznawczo – instrumentalną,
związaną z poznaniem rzeczywistości
i umiejętnością oddziaływania na
1
W. Okoń: Słownik pedagogiczny. PWN, Warszawa 1981, s. 348.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
nią, jak i stroną aksjologiczną, która polega na kształtowaniu stosunku człowieka do świata
i ludzi, jego przekonań postaw, układu wartości i celu życia.
W realizowaniu celów wychowawczych napotyka się nierzadko trudności.
W
praktyce jednak pojęcie „trudności wychowawcze”, jak to czytamy w pracy
S.B.
Radiukiewicza2, ma swój punkt odniesienia jedynie do moralno – społecznego zakresu
wychowania. Trudności bowiem w innych zakresach określa się mianem: niepowodzenia
szkolne, mała sprawność fizyczna, itp. Krańcową postacią trudności wychowawczych,
Która jest w zasadzie wyrazem niepowodzenia procesu wychowawczego, jest
niedostosowanie społeczne.
Problem niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży jest w literaturze
opracowany dość wszechstronnie.
Wielu specjalistów w tej dziedzinie twierdzi, że niedostosowanie społeczne jest
wyrazem sprzeczności między postawą jednostki wyrażającą negację norm społecznych, a
wymogami społecznymi. Społeczne niedostosowanie jest trwała
i ogólną postacią
zachowania negatywnego wobec norm społecznych. Nie można określić jednostki jako
niedostosowanej wyłącznie na podstawie doraźnych objawów aspołecznego zachowania
się, które mogą być spowodowane przemijającymi trudnościami życiowymi.
Otton Lipkowski pisze, że: „Potocznie niedostosowanie społeczne nie jest
oceniane według rzeczywistego stopnia niedostosowania, ale raczej według rodzaju i
kierunku odchylenia od normy. Częściej określa się jako niedostosowanie społeczne formy
agresywnego zachowania i wszelkie przejawy aktywnego przeciwstawienia się wymogom
środowiska, rzadziej formy pasywne, postawę zahamowania, zniechęcenia, tendencje
izolacji od grupy społecznej, nawet wtedy, gdy te świadczą o głębszym stopniu
niedostosowania”.3
Powszechnie uważa się, że niedostosowanie społeczne wyraża się
w
relacji jednostka – społeczeństwo.
O. Lipkowski uważa, że jednostka, która ma wewnętrzne trudności
w
dostosowaniu się do wymogów środowiska społecznego i której formy postępowania i
zachowania nie są zgodne z panującą opinią społeczną – uchodzi
w tym środowisku
jako jednostka niedostosowana społecznie .4
2
S.B. Radiukiewicz: Medycyna szkolna. PZWL, Warszawa 1987, s.163.
O. Lipkowski: Resocjalizacja. WSiP, Warszawa 1976, s.26.
4
Tamże, s. 31.
3
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Niemniej jednak nie zawsze społeczne niedostosowanie wiąże się
z
konfliktem jednostki ze społeczeństwem. Wychowankowie społecznie niedostosowani
wywodzą się często ze środowiska przestępczego, zdemoralizowanego, w którym panują
zwyczaje i normy postępowania inne aniżeli
w środowisku kulturalnym. W takim
środowisku wyrasta jednostka zdemoralizowana, afirmująca nielegalne, niemoralne,
aspołeczne zasady postępowania, właściwe dla tego środowiska i akceptowane przez te
środowisko.
Określenie „społecznie niedostosowany” wprowadzone zostało w Polsce
w 1957 r. przez Marię Grzegorzewską. Pisze ona, jak czytamy w pracy
O.
Lipkowskiego5, że niedostosowanie społeczne jest to zaburzenie charakterologiczne o
niejednolitych objawach, spowodowane niekorzystnymi zewnętrznymi lub wewnętrznymi
warunkami rozwoju, wyrażające się długotrwałymi trudnościami w dostosowaniu się do
normalnych warunków społecznych
i w realizacji zadań życiowych danej
jednostki.
Natomiast sam Lipkowski twierdzi, że „stałym elementem w społecznym
niedostosowaniu jest to, że objawia się ono w kontaktach społecznych, w formach
zachowania się niezgodnego z wymogami społecznymi”6.
K. Dąbrowski dziećmi trudnymi wychowawczo nazywa te, których „trudności
wychowawcze tkwią wyłącznie w środowisku wychowawczym”7.
Według A. Lewickiego rzeczywiste trudności wychowawcze stanowią tylko
niektóre formy nieprawidłowych zachowań dziecka, mianowicie „zachowania jaskrawo
aspołeczne, a przy tym uporczywe i nie poddające się zwykłym zabiegom
wychowawczym”8.
J. Konopnicki używa określenia „zaburzenia w zachowaniu się”. Pisze, że „ktoś,
kto nie ma sumienia, do kogo nie można trafić żadną perswazją i kto ogólnie czuje się
zadowolony działając źle, jest niedostosowany”9.
O. Lipkowski: Dziecko społecznie niedostosowane i jego resocjalizacja. PZWS, Warszawa 1971, s.42.
Tamże, s. 48.
7
K. Dąbrowski: Społeczno – wychowawcza psychiatria. PZWS, Warszawa 1978, s. 64.
8
K. Lewicki: Jak powstają trudności wychowawcze. WP, Warszawa 1957, s. 54.
9
J. Konopnicki: Niedostosowania społeczne. „Życie szkoły” nr 2, 1994, s. 67.
5
6
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Jednostką niedostosowaną społecznie do normalnych warunków współżycia
zajmuje się pedagogika społeczna, pedagogika specjalna, psychopatologia
i
socjologia.
Na temat trudności wychowawczych napisano już bardzo wiele. Wciąż jednak nie
wiadomo dokładnie, czym są one w istocie, skąd się wywodzą, jakie są najbardziej
charakterystyczne ich symptomy oraz w jaki sposób możliwi najskuteczniej zapobiegać i
przeciwstawiać się im.
„Zdaniem pedagogów i psychologów hołdujących teoriom psychoanalitycznym
uwarunkowań trudności wychowawczych należy poszukiwać w okresie wczesnego
dzieciństwa. Są one związane z uruchamianiem różnego rodzaju mechanizmów
obronnych, redukujących nadmierne napięcie psychiczne i działających w sferze przeżyć
podświadomych. Inni uważają, że trudności wychowawcze powstają przede wszystkim
jako rezultat wadliwie przebiegającego procesu uczenia się, rozumianego zarówno w
sensie nabywania wiadomości i umiejętności, jak również przyswajania sobie określonych
sposobów postępowania w życiu codziennym”10.
Ponadto istnieje wiele innych teorii zachowania rzutujących na stanowiska
zajmowane w sprawi przyczyn trudności wychowawczych. Nikt w zasadzie nie ma już
dziś wątpliwości, że źródłem trudności wychowawczych jest kilka czynników, które są od
siebie zależne i wzajemnie się warunkują.
„Według dialektycznej teorii rozwoju psychicznego są nimi: zadatki
organiczne, środowisko, aktywność własna dziecka, oddziaływania wychowawcze”11.
O zjawisku niedostosowania społecznego czytamy w książce pt. : „Dzieci
alkoholików”12. Autorzy piszą, że dzieci alkoholików prezentują wyższy poziom
niedostosowania, Którego przejawami są między innymi niepowodzenia szkolne,
przestępczość, alkoholizm, narkomania, a wreszcie wysoki poziom samobójstw.
Wyniesione z domu zaburzenia w sferze emocjonalnej stają się źródłem trudności
w
funkcjonowaniu dziecka w szkole, grupie rówieśniczej i w całym dalszym życiu. Zamiast
wzorów zachowań społecznie pożądanych, rodzina dostarcza wzorów zachowań
aspołecznych bądź wprost przestępczych.
Zagadnienie zjawiska społecznego niedostosowania dziecka w młodszym wieku
szkolnym podejmuje w swojej pracy H. Spionek. W następujący sposób charakteryzuje ten
A. Rozbach: Trudności wychowawcze. „Życie szkoły” nr 2, 1994, s. 67.
M. Żebrowska: Psychologia rozwojowa dzieci młodzieży. PWN, Warszawa 1975, s. 152.
12
Dzieci alkoholików. Profilaktyka uzależnień. MEN, Warszawa 1994, s. 15.
10
11
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
proces: „Najczęściej niedostosowanie społeczne tworzy się powoli wskutek błędnego
kierunku, który powoduje stopniowo brak równowagi między możliwościami jednostki a
wymaganiami społeczeństwa, w jakim ona żyje. We wszystkich przypadkach tego typu
reakcja osobnika jest początkowo normalna,
a amoralne jest otoczenie, które może
być całkiem nieodpowiednie i nie może dać dziecku tego, czego ono potrzebuje do swego
rozwoju, lub też żąda od niego więcej, niż potrafi ono dać z siebie w tym stadium rozwoju,
w jakim się znajduje”13.
Mówiąc o niedostosowaniu społecznym, wyraźnie się zastrzega, że pod pojęciem
tym rozumie się naruszenie norm obowiązujących w naszej cywilizacji – naszej
obyczajowości.
1.2. CHARAKTERYSTYKA DZIECKA NIEDOSTOSOWANEGO SPOŁECZNIE
W pracy M. Śnieżyńskiego14 czytamy, że zanim wprowadzono termin
„niedostosowanie społeczne”, w powszechnym obiegu były takie określenia, jak: dziecko
trudne, dziecko przestępcze, dziecko moralnie zaniedbane, dziecko wykolejone,
zaburzone. Obecnie pomimo coraz powszechniejszego używania terminu „dziecko
niedostosowane” uznaje się takie dziecko, które:
 nie działa w swoim najlepszym interesie,
 swoim działaniem przysparza sobie wielu kłopotów, Których samo nie jest
w
stanie rozwikłać,
 nie odnosi sukcesów,
 czuje się nieszczęśliwe.
Z przytoczonych cech wynikają dalsze konsekwencje psychologiczne
powodujące, że dziecko takie rzadko jest lubiane przez inne dzieci i dorosłych, nie ma
zaufania do innych ludzi, jest podejrzliwe, z trudnością nawiązuje kontakty
i
przyjaźnie.
Według M. Grzegorzewskiej, właściwości charakteryzujące dzieci niedostosowane
społecznie to: tendencje społecznie negatywne, podziw
i zainteresowanie dla
tzw. złych czynów, nieżyczliwy stosunek do człowieka, konflikt
z otoczeniem,
nieumiejętność zżycia się z grupą, zaburzenia emocjonalne.
13
14
H. Spionek: Zaburzenia rozwoju uczniów a niepowodzenia szkolne. PWN, Warszawa 1985, s. 226.
M. Śnieżyński: Działalność opiekuńczo – wychowawcza . WSiP, Warszawa 1981, s. 13-14.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Ta sama autorka niedostosowanych społecznie dzieli na dwie grupy:
1) osobnicy z zaburzeniami wyższych czynności nerwowych,
2) osobnicy ze zmianami charakterologicznymi, spowodowanymi wpływami
egzogennymi.
„Dziecko niedostosowane społecznie zachowuje się w sposób niezrozumiały dla
otoczenia. Na bodźce reaguje często w sposób niespecyficzny, nieproporcjonalny do siły
ich działania. Trudno jest przewidzieć, jak zachowa się w określonej sytuacji, jak
zareaguje na stosowane względem niego zabiegi wychowawcze. Niezrozumiali dla
otoczenia, niedostosowani są najczęściej nie lubiani przez ludzi, i to zarówno
w
środowisku rodzinnym, jak i szkolnym oraz
rówieśniczym. Podejrzewa się ich o wszelkie wykryte przewinienia i szkody wyrządzone
przez kogokolwiek w szkole, obwinia o złośliwość i złą wolę nawet
w przypadkach
przez nich niezawinionych, co pogarsza samopoczucie takich uczniów
i rodzi chęć
odwetu”15.
N. Han – Ilgiewicz, kreśląc sylwetkę dziecka niedostosowanego społecznie zwraca
uwagę na następujące symptomy:
„Charakteryzuje ich stan zagrożenia, z którego usiłują się uwolnić, stosując środki
naiwne, często nie odpowiadające ich faktycznemu rozwojowi. Względnie rzadko jest to
niedorozwój sfery inteligencji. Przerażająca większość zdradza natomiast opóźnienia
emocjonalne. Reakcje ich na powikłania życiowe wykazują postawę infantylną
kompensującą przeważnie niedobory przeżyć uczuciowych we wczesnym dzieciństwie”.16
Do grupy dzieci nieprzystosowanych społecznie zalicza się dzieci, u których
zaburzenia w zachowaniu występują w stopniu silnym i głębokim tak, że uniemożliwia im
to normalne współżycie z innymi ludźmi.
Dziecko niedostosowane społecznie z trudem nawiązuje lub nie potrafi
w
ogóle nawiązać bliskiego kontaktu uczuciowego z innymi. Przeważa u niego gniew, strach,
uczucie nieprzyjemności związane z zaspokajaniem prostych potrzeb. Niewykształcone są
u nich uczucia wyższe. Brak wrażliwości i oschłość uczuciowa powodują, że dzieci te nie
mają przyjaciół, a same również nie darzą nikogo zaufaniem, miłością, współczuciem i
sympatią.
15
16
J. Jundziłł: Środowiskowy system wychowawczy w mieście. WSiP, Warszawa 1983, s.93.
N. Han – Ilgiewicz: Dziecko w konflikcie z prawem karnym. PZWS, Warszawa 1965, s. 232.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Powszechnie uznaje się, że niedostosowanie społeczne najczęściej objawia się w
ogólnej postawie dziecka: cynizmie, bezczelności, w skrytym i złośliwym intryganctwie
lub nieopanowanej agresywności.
Jan Konopnicki uważa jednak, że taki typ osobowości dziecka należy określić
mianem amoralnych lub społecznie upośledzonych. Należy je odróżnić od dziecka
niedostosowanego społecznie, u którego brak „odpowiednich nawyków społecznego
współżycia, bo nie miał kto nim pokierować albo miał fatalne wzory”. 17 U takich dzieci
można wzbudzić żal z powodu wyrządzonej komuś krzywdy oraz współczucie dla
innych. Natomiast jednostki amoralne są bezwzględne,
egoistyczne, niezdolne do jakichkolwiek uczuć społecznych.
Z punktu widzenia psychiatrycznego, grupa dzieci niedostosowanych społecznie
obejmuje psychopatów charakteropatów.
J. Konopnicki18 przyjmuje podział psychopatów na dwie grupy manifestacji
niedostosowania:
1) zachowanie zahamowane i bierna postawa dziecka,
2) zachowanie demonstracyjne i postawa „bojowa”.
Autor pisze, że „psychopaci mają zawsze trudności w dostosowaniu się do
obowiązujących norm społecznych”19. Przejawiają pozytywny stosunek, ale do czasu. Gdy
pojawi się potrzeba wysiłku, stają się drażliwi, nieopanowani, kłamliwi, aspołeczni. Winą
za niewykonanie zadań obarczają społeczeństwo. Nie umieją panować nad swoimi
popędami, temperamentem, stanami uczuciowymi.
Zaburzenia charakterologiczne, czyli charakteropatia, są skutkiem powikłania ciąży
i porodu, urazów, schorzeń zakaźnych, działania trucizn, krwawienia. Powodują one
zmiany organiczne w centralnym układzie nerwowym.
Kontakt z dzieckiem charakteropatycznym jest bardzo trudny, zarówno dla
rodziców, jak i wychowawców. Powinni oni być dokładnie poinformowani o skutkach
psychicznych lub psychopatologicznych zmian mózgowych i o sprawie postępowania z
dzieckiem.
Lipkowski pisze, że: „Wychowanek z trudnością akceptuje nowe warunki. Reakcje
jego mogą być spokojne, oczekujące, uległe, podporządkowane lub również agresywne,
złośliwe, ordynarne. Kary i represje stosowane w stosunku do takich dzieci, jako środki
17
J. Konopnicki: op. cit., s. 25.
Tamże, s. 38.
19
J. Konopnicki: op. cit., s. 38
18
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
wychowawcze, okazują się zwykle niekorzystne. Przyczyniają się do wytworzenia
wzajemnie niechętnego stosunku, co osłabia wychowanie pozytywne”20.
Działalność resocjalizacyjna w stosunku do charakteropatów musi być
dostosowana do rodzaju upośledzenia i powinna uwzględniać tło organiczne, na którym
zaburzenie powstało.
Zjawisko charakteropatii, psychopatii i nerwowości dziecięcej opisuje w swojej
pracy S. B. Radiukiewicz21. Pisze on, że podstawowe źródło trudności wychowawczych
leży w samym uczniu i jest warunkowane zaburzonym genotypem lub bagażem
chorobowym dziecka.
Przyczyną charakteropatii, według autora, są organiczne uszkodzenia mózgu, do
którego dochodzi zwykle w życiu płodowym lub we wczesnym dzieciństwie. Powstałe w
wyniku procesów chorobowych zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym powodują
takie zmiany charakteru dziecka, które rzutują na jego zachowanie się. Są nimi: nadmierna
pobudliwość lub spowolnienie, duża wrażliwość i chwiejność emocjonalna, trudności w
skupianiu uwagi i dostosowaniu się do obowiązujących norm, osłabienie woli.
„Psychopatia zaś jest to stan ilościowych odchyleń w cechach osobowości
o
podłożu konstytucjonalnym, bez zmian organizacyjnych w ośrodkowym układzie
nerwowym. Przykładem psychopatii jest osoba odznaczająca się zamknięciem
w
sobie i małą podatnością na wpływy otoczenia”22.
Nerwowość dziecięca jest to, jak twierdzi ten sam autor, czynnościowe schorzenie
układu nerwowego przejawiające się zespołem takich objawów, jak: zmiany w
usposobieniu, niepokój ruchowy, zaburzenia snu, pogorszenie postępów
w nauce oraz
zaburzenia czynności poszczególnych narządów.
W książce pod red. N. Wolańskiego23 czytamy, że w ostatnich latach pedagogów,
psychologów i lekarzy coraz bardziej zajmują postawy pewnej części młodzieży zwanej
nieprzystosowaną społecznie. Jest to młodzież, która nie mieści się w ramach
wyznaczonych jej przez społeczeństwo, która nie chce podejmować ról przeznaczonych jej
w naszej cywilizacji i niekiedy wchodzi w kolizję zarówno
z przepisami prawnymi,
jak i z obyczajowością.
Autor pisze, że „znaczny procent jednostek nieprzystosowanych to osobnicy z
mniejszym lub większym stopniem zmian organicznych w centralnym układzie
20
O. Lipkowski: op. cit., s. 116.
S. B. Radiukiewicz: op. cit., s. 164.
22
Tamże, s. 164.
23
Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Pod red. N. Wolańskiego, PWN, Warszawa 1983, s. 433.
21
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
nerwowym. Dzieci te w dobrych warunkach rodzinnych mogą wykazywać cechy
charakteru utrudniające im współżycie w społeczeństwie. Mogą mieć wtedy wielkie
trudności w przystosowaniu, mogą łatwo wchodzić w kontakty ze społeczeństwem24.
1.3. OBJAWY I ROZMIARY SPOŁECZNEGO NIEDOSTOSOWANIA
Badania nad etiopatogenezą trudności wychowawczych i niedostosowań
społecznych dzieci wskazują na trzy podstawowe źródła tych zjawisk; są to przyczyny
środowiskowe, genetyczne i zdrowotne.
„Psycholodzy, pedagodzy, pracownicy wymiaru sprawiedliwości
i
funkcjonariusze policji są zgodni w swojej opinii, że najwięcej przestępstw nieletnich i
młodocianych, stanów niedostosowania społecznego i trudności wychowawczych spotyka
się u dzieci z rozbitych rodzin, a więc tych rodzin, które nie zapewniają
dziecku właściwej opieki i nie stwarzają poczucia ładu, bezpieczeństwa i ciepła
rodzinnego, stąd też wiele dzieci trudnych wywodzi się ze środowisk marginesu
społecznego”25.
Badania naukowe, jak uważa I. Jundziłł26, nie są jednak w stanie wykryć rozmiaru
negatywnych wpływów, jakie może wywrzeć na rówieśników osoba zdemoralizowana o
zachowaniach przestępczych lub zdemoralizowana społecznie. Można zarejestrować
dokonane przestępstwa, skutki wandalizmu, ale nie sposób ocenić rozmiaru strat
moralnych spowodowanych demoralizacją otoczenia.
„Etiologia niedostosowania społecznego w każdym konkretnym przypadku jest
niezwykle trudna do ustalenia. Przyczyn należy szukać w środowisku życia dziecka, w
uwarunkowaniach konstytucjonalnych, a także w osobistych przeżyciach
i dramatach
jednostki. Do wykolejenia dziecka mogą doprowadzić rodziny niezaradne życiowo,
rodzice o wadliwych postawach rodzicielskich, rodziny, w których oboje pracujący rodzice
nie mogą poświęcić dzieciom swego czasu, ciągłe konflikty
i napięcia w rodzinie,
rozpad rodziny, nadmierne wymagania względem dziecka.
W każdym przypadku, bardzo ważne jest odtworzenie drogi doprowadzającej do
powstania pierwszych symptomów niedostosowania społecznego”27.
Tamże, s. 435.
S. B. Radiukiewicz: op. cit., s. 163.
26
I. Jundziłł: op. cit., s. 130.
27
Tamże, s.132.
24
25
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Społeczne niedostosowanie nie jest tylko skutkiem nieodpowiedzialnego
i
niewłaściwego wychowania, ale może być spowodowane również czynnikami
chorobowymi.
Zupełnie inna jest sytuacja i wzajemne stosunki układają się inaczej, jeżeli objawy
niedostosowania mają swoje źródło nie w czynnikach zewnętrznych, a są wynikiem
zaburzeń układu nerwowego lub schorzeń.
Badania przeprowadzone wśród dzieci społecznie niedostosowanych
w
zakładach wychowawczych, schroniskach wykazały, że procent dzieci, u których
stwierdzono wczesne uszkodzenie mózgu, jest znacznie wyższy, niż w ogólnej populacji.
Dzieci z wczesnym uszkodzeniem mózgu od pierwszych lat sprawiają trudności
wychowawcze.
W czasie nauki przejawiają niechęć, trudności w skupieniu uwagi. W zabawie
obserwuje się nieopanowanie popędów, tendencje do działania agresywnego, powtarzające
się konflikty z otoczeniem, trudności w dostosowaniu się do norm obowiązujących w
środowisku.
Badania przeprowadzone wśród dzieci społecznie niedostosowanych wykazały, że
dominującą u nich cechą jest lenistwo, kłamstwo, nieposłuszeństwo, konflikty z
otoczeniem, zaburzenia koncentracji uwagi, wykroczenia przeciw mieniu, czyli kradzież,
agresywność, wagary i ucieczki, włóczęgostwo, nadpobudliwość psychoruchowa i
nerwice.
Otton Lipkowski nieposłuszeństwo charakteryzuje jako „przejaw postępowania
dziecka sprawiający rodzicom o wychowawcy szczególną przykrość, gdyż traktowane jest
ono bowiem jako wyraz utraty pozycji autorytatywnej wobec dziecka i wpływu na
kształtowanie jego postawy”28.
O nieposłuszeństwie mówimy wtedy, gdy dziecko nie „słucha” poleceń, nakazów,
nie reaguje na to, co się do niego mówi, jeżeli postawa dziecka wyraża się w niespełnianiu
poleceń osób dorosłych i przeciwstawianiu się im.
Wspomniany wcześniej autor uważa, że: „Jeżeli jednak przeciwstawianie się
wychowawcy nacechowane jest zdecydowanym negatywizmem, utrwaloną trudnością w
podporządkowaniu się, złośliwą przekorą, to wówczas można mówić
o
nieposłuszeństwie jako przejawie społecznego niedostosowania”29.
28
29
O. Lipkowski: op. cit., s. 110.
Tamże, s. 111.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
W grupie badanych dzieci przez Agnieszkę Rozbach30, nieposłuszeństwo było
prawdopodobnie skutkiem rozbieżności między oczekiwaniami ze strony rodziców
i
nauczycieli a możliwościami i stanem psychicznym (niską odpornością psychiczną) dzieci.
Na podstawie rozmów z dziećmi można przypuszczać, że uczniowie nie spełniali
wymagań najbliższego otoczenia, ponieważ nie mogli zaspokoić swoich potrzeb
psychicznych, między innymi: potrzeby aktywności, uznania, bezpieczeństwa.
Manifestowali więc swoje niezadowolenie nieposłuszeństwem.
Współczesne życie stwarza wiele sytuacji konfliktowych dla dzieci, wiele
trudnych i skomplikowanych momentów budzących postawę niechęci, przekory, swoje
źródło mają nie tylko w zmienności warunków społecznych, jak również
w
zmieniającej się obyczajowości.
Jak pisze H. Spionek31, dziecko na skutek zaburzeń w swoim zachowaniu jest
przyczyną różnych konfliktów z otoczeniem (tutaj można wyodrębnić różne rodzaje
i
typy konfliktów, np. między matką i dzieckiem, obojgiem rodziców i dzieckiem,
nauczycielem i dzieckiem).
Zaburzone zachowanie dziecka staje się reakcją na konflikty istniejące w jego
najbliższym otoczeniu aktualnie, bądź też jest skutkiem sytuacji konfliktowych, które
istniały w ubiegłym okresie.
Konflikty występują w szkole, w kontaktach ucznia i nauczyciela,
we
współżyciu z kolegami, w sytuacjach domowych.
Dziecko, którego rozwój nie przebiega prawidłowo na skutek negatywnych
wpływów środowiskowych, gorzej jest przystosowane do zadań, które ma spełnić.
W
szkole doznaje niepowodzeń, bo nie uczył się systematyczności, z trudnością dostosowuje
się do życia w środowisku rówieśniczym, ponieważ nieznane są mu treści i formy
prawidłowego zachowania się.
Jednym z najbardziej charakterystycznych objawów niedostosowania społecznego
jest lenistwo. Jest ono nie tylko stronieniem od spełniania zadań
i obowiązków.
Jednocześnie z lenistwem występują inne negatywne cechy, np. jednostka nie stara się o
własny wygląd, nie dba o ład w swoim otoczeniu, przeszkadza i dokucza innym.
O. Lipowski uważa, że „lenistwo jest to brak zainteresowania pracą i niechęć do
działania planowego, celowego i z punktu widzenia społecznego, społecznie
użytecznego”32.
30
A. Rozbach: op. cit., s. 69.
H. Spionek: op. cit., s. 227.
32
O. Lipkowski: op. cit., s. 128.
31
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Najczęściej jednak czynnikiem etiologicznym jest niekorzystny wpływ
wychowania w domu, np. rodzice stroniący od pracy. Dzieci te mają większe trudności w
nauce, a są one potęgowane brakiem pomocy w domu.
Uważa się, że dzieci leniwe to dzieci, które są słabsze fizycznie
i
intelektualnie, z różnymi utrudnieniami rozwojowymi, często mają ograniczone
możliwości spełniania normalnych zadań, dzieci z ubóstwem emocjonalnym, wykazujące
brak wytrwałości, zmienności w postawie, o zmniejszonym poczuciu odpowiedzialności.
Innym negatywnym sposobem zwracania na siebie uwagi, a jednocześnie
świadczącym o zaburzeniu zachowania, jest kłamstwo. Jak uważa H. Filipczuk33, dzieci dla wzbudzenia zainteresowania, dla zwrócenia uwagi - opowiadają zmyślone historie o
sobie i swojej rodzinie, o jej stanie posiadania, o tym, co się
w niej wydarzyło.
Kłamstwo można zaobserwować niemal u wszystkich dzieci, ale dzieci społecznie
niedostosowane kłamią bez celu i świadomego, ważnego powodu, ponieważ do tego
przywykli. Na pewnym etapie kłamstwo u tych dzieci przybiera formę rzeczywistości.
Jak pisze T. Gordon34, kłamstwo jest bardzo rozpowszechnionym sposobem
radzenia sobie przez uczniów z władzą nauczyciela.
Aby zrozumieć, na czym polega zjawisko nadpobudliwości ruchowej, przytoczę
opis zachowania dzieci z takimi problemami, zamieszczony w „Życiu Szkoły” 35.
Dzieci o nadmiernej wzmożonej potrzebie aktywności ruchowej najłatwiej
spostrzec. W szkole jest im szczególnie trudno usiedzieć podczas lekcji. Wiercą się, kręcą,
zmieniają pozycję, bawią się ołówkiem, długopisem - czyniąc hałas
i
odwracając w ten sposób uwagę kolegów od tematu lekcji. Nie mogąc zachować spokoju
próbują zająć się czymś. Na uwagę nauczyciela starają się uspokoić, ale ponieważ ten
niepokój ruchowy nie jest zależny od ich woli, po chwili wracają do uprzednio
wykonywanych czynności.
Zachowanie tych uczniów jest także bardzo widoczne podczas przerw. Biegają
roztrącając inne dzieci. Niekiedy przez to szaleństwo stają się potencjalnym zagrożeniem
dla innych. Oto powody konfliktów.
Następną charakterystyczną cechą uczniów nadpobudliwych jest gwałtowność ich
reakcji. Na wszelkie bodźce płynące z otoczenia reagują w sposób niekontrolowany,
H. Filipczuk: Rodzice dzieci w młodszym wieku szkolnym. Nasza Księgarnia, Warszawa 1989, s. 47.
T. Gordon: Wychowanie bez porażek w szkole. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1995, s. 216.
35
A. Kozłowska: Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo. „Życie Szkoły” nr 4, 1993, s. 211-212.
33
34
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
niewspółmierny do sytuacji. Uczeń nadpobudliwy jest złośliwy, agresywny (częste i
niesłuszne epitety przypisywane tym dzieciom), ale dlatego, że bodziec, który w odbiorze
innych dzieci jest bardzo słaby lub w ogóle niedostrzegalny, dla uczniów nadpobudliwych
jest bodźcem o dużej sile działania,
a więc wyzwalającym reakcję o takiej samej sile.
U niektórych dzieci, jak pisze autorka artykułu, nadpobudliwość przejawia się
głównie w sferze poznawczej. Są to dzieci z trudnościami w koncentracji uwagi. Takie
zachowanie bardzo utrudnia funkcjonowania ucznia w szkole.
„Koncentrację uwagi utrudnia także wzmożony odruch orientacyjny. Nieustannie
odrywa się ono od wykonywanych czynności, a w szkole i przy odrabianiu zadań
domowych skupia się bardzo krótko.
Dziecko nadpobudliwe często ma trudności w nauce szkolnej, spowodowane nie
mniejszymi uzdolnieniami, lecz sposobem, w jaki je wykorzystuje. W szkole pracuje
nierówno, niesystematycznie, a ponadto często zasługuje na uwagi swoją nadmierną
ruchliwością, przeszkadzaniem e lekcji oraz konfliktami powstającymi między nim a
otoczeniem”36.
H. Filipczuk37 zwraca uwagę, że nadpobudliwość psychoruchowa występuje na
podłożu nasilenia cech typologicznych, lecz może być konsekwencją działania czynników
uszkadzających ośrodkowy układ nerwowy.
Głównie jednak źródło przyczyn powodujących nadpobudliwość tkwi
w
środowisku rodzinnym dziecka. Składa się na nie atmosfera panująca w domu:
niespokojna, pełna napięć i konfliktów.
Opisane objawy i charakterystyczne cechy nadpobudliwości w sferze ruchowej,
emocjonalnej i poznawczej nie zawsze występują łącznie u jednego dziecka. Często jest
tak, że może ujawnić się tylko jeden z objawów: trudności
w koncentracji uwagi albo
nadmierna potrzeba aktywności ruchowej.
Henryk Cudak38 w swoim artykule pisze, że charakterystyczną cechą dziecka
nadmiernie pobudliwego z grupy uczniów niedostosowanych społecznie jest duża pewność
siebie i odporność na życzliwe kontakty interpersonalne. Niełatwo przystosowuje się ono
do stawianych mu wymagań. Dziecko takie nie tylko nie podporządkowuje się
36
H. Filipczuk: op. cit., s. 199.
Tamże, s. 200-201.
38
H. Cudak: Przystosowanie społeczne dzieci w młodszym wieku szkolnym. „Życie Szkoły” nr 1, 1992, s.
34.
37
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
narzuconym mu rygorom, ale buntowniczo nastawione jest również do tych, którzy
próbują je narzucić. Nie poddaje się wpływom i ocenom nawet nauczyciela, któremu
często agresywnie się przeciwstawia, stąd też mimowolnie może popaść w konflikty z
wychowawcą, bo dotknięty jego uwagami, jawnie buntuje się i obraża. Rodzice tych dzieci
(podobnie jak nauczyciele) skarżą się na ich pobudliwość, impulsywność, kłótliwość i
gwałtowność reakcji.
Kolejnym objawem niedostosowania społecznego jest kradzież. Potocznie uważa
się, że kto kłamie, to i kradnie. Z psychologicznego i socjologicznego punktu widzenia
dostrzega się pewne podobieństwa między tymi czynnikami. Twierdzi się, że dziecko
kłamie, kłamstwo prowadzi do oszustwa, a oszustwo daje korzyści materialne.
„Kradzież to potajemne zabranie cudzej własności, przestępstwo polegające na
zabraniu cudzego mienia w celu przywłaszczenia; złodziejstwo”39.
Dziecko kradnie, bo np. jest do tego w sposób okrutny przymuszone, wyzwala się
w nim chęć posiadania czegoś, co mają inni.
Jako cechą najtrudniejszą i sprawiającą najwięcej kłopotów u społecznie
niedostosowanych uznawana jest agresywność. Jest ona cechą jednostek impulsywnych,
nieopanowanych, bezczelnych.
Dlaczego właśnie w tym okresie zachowania są tak częste?
„Słownik pedagogiczny” podaje, że „agresja to działanie skierowane przeciwko
ludziom lub przedmiotom wywołującym u osobnika niezadowolenie lub gniew. Agresja
fizyczna w stosunku do osób wyraża się w biciu lub znęcaniu; agresja słowna - w
wymyślaniu lub wyśmiewaniu się.
Zachowanie agresywne dzieci bywa niekiedy wywołane przez nieodpowiedni
stosunek wychowawcy do nich, polegający na braku życzliwości i szacunku, zbytniej
surowości i nadużywaniu kar”40.
H. Filipczuk41 uważa, że źródłem agresywnych zachowań jest znaczna ruchliwość i
aktywność dzieci, ich skłonność do reagowania szybkiego, impulsywnego, nie
przemyślanego. Dziecko w młodszym wieku szkolnym nie potrafi jeszcze kontrolować
swoich emocji i sposobu, w jaki je wyraża, nie panuje nad ich wpływem na jego
zachowanie.
Słownik języka polskiego. t. I. PWN, Warszawa 1978, s. 1035.
W. Okoń: op. cit., s. 13.
41
H. Filipczuk: op. cit., s. 251.
39
40
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
„Postawa agresywna wiąże się w pewnym stopniu z właściwościami układu
nerwowego dzieci. Jednak zasadniczą rolą odgrywa oddziaływanie otoczenia, jego
stosunku do dziecka. Odrzucanie przez dorosłych, niezaspokajanie potrzeb,
nieakceptowanie powodują bunt, stają się przyczyną negatywnych reakcji.
Nieco słabszy, ale również istotny wpływ na kształtowanie się postawy agresywnej
mają akty przemocy i terroru, o których dziecko dowiaduje się za pośrednictwem środków
masowego przekazu.
Kształtowaniu się postawy agresywnej zapobiegnie ukazywanie dziecku wzorów
zgodnego współżycia między ludźmi, współdziałania, wzajemnej pomocy, kulturalnego
odnoszenia się do siebie, respektowania potrzeb innych. Ogromne znaczenie ma także
wytwarzanie u dziecka poczucia godności osobistej, godności człowieka umiejącego
panować nad prymitywnymi reakcjami, umiejącego pokonać brutalne odruchy” 42.
Dzieci agresywne sprawiają wiele poważnych trudności wychowawczych. Ich
zachowanie cechuje brak zdyscyplinowania, ordynarnie odnoszą się do
współwychowanków i nauczycieli, niszczą przedmioty wokół siebie, sprawiają wrażenie
zaniedbanego.
Wagary i ucieczki to dwa zagadnienia.
Z punktu widzenia stosunku dziecka do szkoły O. Lipkowski43 wyróżnia dwa
zasadnicze zespoły motywów wagarowania:
- te, które mają swoje źródło w niechęci do szkoły na skutek przykrych w niej doznań i
przeżyć,
- te, które tkwią poza szkołą, w środowisku, które nęci i zachęca do opuszczenia nauki i
zajęć w szkole.
Dziecko wagaruje, bo nie lubi szkoły, bo nie jest przygotowane do lekcji, boi się
złej oceny lub kary, nie ma w szkole przyjaciół, lęka się silniejszych.
Wagary spowodowane tymi motywami są przejawem słabej więzi dziecka ze
szkołą, a także brakiem troski i pomocy ze strony szkoły i domu.
Autor zaznacza, że „W żadnym wypadku nie można lekceważyć wagarów. Trzeba
im zapobiegać i zdecydowanie przeciwdziałać nie tylko z uwagi na możliwość
wykolejenia, ale także ze względu na aktualne zagrożenia dziecka pozostającego bez
opieki dorosłych”44.
42
H. Filipczuk: op. cit., s. 178.
O. Lipkowski: op. cit., s. 178.
44
Tamże s. 178.
43
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Groźniejszym zjawiskiem dla moralno - społecznego rozwoju dziecka są
ucieczki z domu i ze szkoły.
Zdarza się często, że dziecko ucieka i nie umie wskazać motywów swego
postępowania. Czasami jest to zachowanie bezwolne, dziecko uległo namowom
współtowarzyszy.
Lipkowski podaje następującą klasyfikację:
„a) ucieczki spontaniczne,
- ucieczki celowo zorganizowane,
- ucieczki indywidualne,
- ucieczki zbiorowe;
b) ucieczki z obawy przed karą, przed kompromitacją, poniżeniem, ucieczki przed nudą i
monotonią życia, w poszukiwaniu przygód,
ucieczki przed nieznośną sytuacją w rodzinie, w której brak ciepła, troski,
bezpieczeństwa”45.
Wyjaśnienia należy szukać w środowisku, w którym dziecko przebywało
i
z którego uciekło, czyli w domu rodzinnym, w szkole.
Często obserwowaną cechą u dzieci jest lękliwość. Przejawy lęku spotyka się u
dzieci, które pochodzą z rodzin mało troszczących się o nie.
W swojej pracy Lipkowski pisze, że: „Lękliwość nie ma właściwego, określonego
adresata. Jest to poczucie, które kształtuje postawę niepewności, niepokoju, zażenowania,
pokory, uległości, zahamowania”46.
Lęk u ucznia potęgowany być może postawą nauczyciela wobec niego.
A. Kmita47 w swoim artykule pisze, że rozpoczęcie „życia szkolnego” dla każdego
dziecka, tak neurotycznego jak i nieneurotycznego, stanowi sytuację nową, na którą ma
pełne prawo reagować lękiem, a przynajmniej niepokojem.
Autorka pisze, że dziecko neurotyczne jest w tym momencie w o tyle gorszym
położeniu, iż przychodzi do szkoły z lękiem, którego źródło stanowią doświadczenia
wcześniejsze, pozaszkolne - przede wszystkim rodzinne.
Do bardzo poważnych zaburzeń rozwoju osobowości dzieci należą nerwice.
„Nerwica
jest
zaburzeniem
normalnego
funkcjonowania
człowieka,
przejawiającym się w jego życiu psychicznym, zwłaszcza uczuciowym, w kontaktach
45
O. Lipkowski: op. cit., s. 180.
Tamże, s. 186.
47
A. Kmita: Lęk w szkole.: Życie Szkoły” nr 5, 1991, s. 264.
46
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
z innymi ludźmi i w trudnych problemach z samym sobą”48.
St. Górski49 zwraca również uwagę, że w życiu uczuciowym człowieka cierpiącego
na nerwicę występuje także lęk. Jest to uczucie podobne do strachu, tyle, że nie ma żadnej
racjonalnej, uzasadnionej przyczyny. Lęk zawsze powstaje
z określonych, choć
zazwyczaj ukrytych i nie uświadamianych przez człowieka powodów. Zwykle też istnieją
czynniki, które wprawdzie nie są przyczynami lęku, ale mogą go wyzwalać, np. pewne
wydarzenia, rozmowy, myśli, fantazje, sny.
Jedną z ważniejszych przyczyn nerwic, jak pisze autor, są konflikty wewnętrzne, a
raczej nieumiejętność ich rozwiązywania.
Na powstawanie nerwic mają wpływ zwłaszcza dwa zjawiska występujące
w
wychowaniu rodzinnym dziecka: niezaspokajanie jego potrzeb oraz wywoływanie
konfliktów wewnętrznych.
M. Bogdanowicz50, wychodząc od założeń psychologii behawioralnej twierdzi, że
nerwice uwarunkowane są środowiskiem społecznym. Tak więc dziecięce zaburzenia
nerwicowe miałyby genezę środowiskową – powstałyby jako reakcje na sytuacje trudne, w
których dochodzi do dezorganizacji zachowania, gdyż dotychczasowe sposoby radzenia
sobie z trudnościami okazują się nieskuteczne. Trudna sytuacja dziecka w domu i w szkole
jest zatem jednym z czynników powstawania nerwic.
Trudności, które występują jako normalny przejaw w rozwoju psychicznym
dziecka, mają przeważnie charakter okresowy. Natomiast wobec dziecka społecznie
niedostosowanego zwykłe metody wychowawcze okazują się nieskuteczne i w tych
przypadkach zachodzi potrzeba stosowania specjalnych metod resocjalizacji.
Błędy wychowawcze wynikają najczęściej z niekorzystnych warunków rodzinnych,
ze złego współżycia, dezintegracji rodziny, demoralizacji, z braku rozumienia dziecka i
nieumiejętnego postępowania.
Dziecko agresywne, dokuczliwe, nieposłuszne, leniwe, wagarujące spotyka się w
klasie szkolnej z negatywną oceną.
Za wszelkie objawy złośliwości, agresji, lenistwa, za reakcje gwałtowne,
nieopanowane, brak szacunku dla dorosłych, stosuje się surowe kary. Nie jest łatwo o
St. Górski: Psychoterapia w wychowaniu. IWZZ, Warszawa 1986, s. 121.
Tamże, s. 121.
50
M. Bogdanowicz: Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. WSiP, Warszawa 1985, s. 177179.
48
49
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
pobłażliwość i zrozumienie dla dziecka, którego czyny i reakcje są przykre dla otoczenia,
które obraża, znieważa, okłamuje, okrada, zachowuje się bezczelnie, arogancko.
Jaszcze trudniej jest natomiast nie zatracać rodzicielskiej miłości
i
przywiązania do takiego dziecka. Błędy wychowawcze popełniane w takich warunkach
jeszcze bardziej komplikują sprawę.
Należy starać się, aby w okresie pobytu w szkole dziecko nie było przytłoczone
nadmiarem wymagań, aby w grupie rówieśników nie czuło lęku
i przygnębienia.
W taki sposób szkoła i zakład wychowawczy mogą stworzyć warunki do lepszego
psychicznego i społecznego rozwoju dziecka.
Przyczyny niedostosowania są różne i złożone, a w zależności od tego różne są
objawy, postawy, formy zachowania się i motywacja postępowania niezgodnego
z
zasadami współżycia społecznego.
Należy zwrócić uwagę na groźne na groźne skutki psychospołeczne przestępczości
nieletnich. Młodzież wykolejona oddziałuje demoralizująco na rówieśników i młodszych
kolegów. Przestępczość nieletnich uważana jest za chorobę społeczną o głęboko
sięgających korzeniach, którą nie tylko trzeba leczyć, ale
i skutecznie jej
zapobiegać.
1.4. SPECYFIKA RODZINY, GRUP RÓWIŚNICZYCH, SZKOŁY
Podstawowa rola wychowawcza rodziny należy do powszechnie uznawanych
aksjomatów pedagogicznych. Znajduje to oparcie w doświadczeniu historycznym,
ponieważ „rodzina jest instytucją równie dawną, jak społeczne życie człowieka; stanowiła
zawsze główną komórkę życia społecznego, podstawową
w sensie biologicznym (
zapewniając następstwo i ciągłość generacji) i społeczno – kulturowym ( wdrażając młodą
generację w podstawy życia społecznego
i kulturowego)”.51
Niezależnie od przemian, jakim rodzina ulega w procesie rozwoju społecznego, jej
funkcja wychowawcza zawsze była uważana za elementarną.
Rodzina bowiem, jak pisze S. B. Radiukiewicz52, jako najmniejsza, ale jednocześnie
51
52
B. Suchodolski: Pedagogika. PWN, Warszawa 1985, s.205.
S. B. Radiukiewicz: op. cit., s.163.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
najbardziej zwarta i zorganizowana komórka społeczna, w największym stopniu kształtuje
osobowość dziecka.
„Rodzina przez to, co się w niej dzieje, w znaczący sposób oddziałuje na dziecko,
określając kim będzie ono w przyszłości, co będzie o sobie myślało i jaki będzie miało
stosunek do otoczenia. Dziecko przyswaja więc sobie – w tym wczesnym okresie życia –
reguły i normy najbliższych i najważniejszych dla niego osób”.53
Zadnia rodziców w zakresie zaspokajania potrzeb psychicznych dzieci
w młodszym wieku szkolnym są, w porównaniu z wcześniejszymi okresami rozwoju, o
wiele bardziej złożone.
„Poznanie potrzeb psychicznych dziecka w młodszym wieku szkolnym nie jest
zadaniem łatwym. Nie tylko dlatego, że lista ich jest długa i stale pojawiają się nowe, gdyż
dziecko styka się z wieloma dziedzinami rzeczywistości, z wieloma środowiskami. Nie
wszystkie potrzeby ujawniają się bezpośrednio w środowisku rodzinnym, niektóre
występują przede wszystkim w kontaktach z rówieśnikami,
a czy wszyscy
rodzice orientują się dobrze w interakcjach swego dziecka
z koleżankami i
kolegami? Nie wszystkie też potrzeby psychiczne manifestuje
dziecko w formie bezpośredniej, nie o wszystkim pragnie i potrafi rozmawiać
z rodzicami: niektóre pragnie ukryć przed dorosłymi, obawiając się dezaprobaty czy
choćby braku zrozumienia z ich strony.
Trzeba zadać sobie sporo trudu, aby je poznać, właściwie zinterpretować ich treść, jakość,
przejawy, sposoby zaspokajania, reakcje, jakimi dziecko posługuje się, gdy nie są
zaspokojone”.54
W ostatnich czasach przeobrażeniom uległa również struktura rodziny. Zmiany w
tym względzie są wielokierunkowe. Jak pisze B. Suchodolski55 , dwie jednak zasługują na
szczególną uwagę ze względu na ich konsekwencje wychowawcze.
Charakterystyczną cechą rodziny współczesnej jest mała liczebność dzieci
i
zamknięcie się w dwu pokoleniach.
Cechą znamienną rodziny nowoczesnej jest ponadto praca obojga rodziców.
Zasadniczą jednak zmianę w funkcjonowaniu rodziny powoduje masowe podjęcie pracy
zawodowej przez kobietę. Podejmuje ona pracę nie tylko ze względu na zarobek, ale dla
realizacji określonych zainteresowań
A. Kołodziejczyk, E. Czemierowska: Spójrz inaczej. PSPP, Kraków 1993, s.6.
H. Filipczuk: op. cit., s.49.
55
B. Suchodolski: op. cit., s.207.
53
54
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Nie jednak dyskusji, jak twierdzi M. Śnieżyński56 w swojej pracy, że
pierwszoplanowa rola w zakresie wychowania przypada rodzinie. Powszechnie nazywa się
ją szkołą życia społecznego, stanowiącą swoisty organizm, od którego funkcjonowania
dziecko jest ściśle uzależnione. To właśnie w rodzinie rozwijają się pierwsze wyobrażenia
o własnym miejscu w życiu społecznym, tu powstają określone nawyki pracy i aspiracje
zawodowe, tu kształtuje się charakter.
„Niestety, wychowanie w niektórych rodzinach przebiega w sposób bezrefleksyjny
i przypadkowy, a podporządkowanie działań wychowawczych wyraźnie sprecyzowanym
celom należy do rzadkości.
Błędy wychowawcze najczęściej wynikają bądź z braku odpowiedniego
przygotowania, bądź z braku poczucia odpowiedzialności. Tymczasem rodzina, jako
najbliższa dziecku grupa społeczna, oddziałuje na jego rozwój intelektualny, moralny,
kulturowy i emocjonalny.57
W rodzinach ustabilizowanych w kształtowaniu osobowości dziecka
decydujący wpływ ma postawa rodzicielska.
W książce pt.: „Medycyna szkolna”, S. B. Radiukiewicz 58 umieścił cztery typy
postaw rodziców wobec dzieci, które wyróżnił amerykański psychiatra L. Kanner. Oto
one:
1. Postawa akceptacji i spontanicznej miłości – typowe dla tej postawy są:
wyrozumiałość, cierpliwość, współdziałanie z dzieckiem, czułość i rozsądnie
ograniczona swoboda.
2. Postawa jawnego odtrącania – objawia się w surowości, zaniedbaniu dziecka,
unikaniu kontaktu oraz częstym karaniu.
3. Postawa perfekcjonizmu, czyli nadmiernego wymagania – charakteryzuje je ciągłe
niezadowolenie z dziecka i stałe musztrowanie, stosowanie przymusu i kar.
4. Postawa nadtroskliwości – wyraża się stałą obawą o bezpieczeństwo
i
zdrowie dziecka, stąd też liczne zakazy i ograniczenia, izolacja społeczna,
nadmierne rozpieszczanie.
W tej samej książce czytamy, że w praktyce rzadko spotyka się „czyste” postawy
rodzicielskie, jasne jest, że niewłaściwa postawa może być źródłem błędów
wychowawczych, często nawet nieświadomych, dających w efekcie trudności
wychowawcze. Postawa jawnego odtrącenia powoduje w wyniku oziębłość uczuciową i
M. Śnieżyński: op. cit., s.67.
Tamże, s. 67.
58
S. B. Radiukiewicz: op. cit., s.163.
56
57
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
agresywny stosunek do otoczenia, postawa perfekcjonizmu wiedzie do stanów frustracji i
kompleksów, zaś nadtroskliwość do niezaradności życiowej.59
Rodzina na ogół poświęca obecnie dziecku mniej czasu, ze względu na pracę
zawodową ojca i matki poza domem. Rodzice często nie mają czasu dla swoich dzieci, a
przecież one chcą mówić w sposób otwarty o tym, co czują, czego potrzebują od innych,
chcą podzielić się swoimi myślami i odczuciami.
Wielu specjalistów z zakresu pedagogiki i psychologii zwraca uwagę, że „wpływu
rodziny na dziecko nie da się zastąpić przez żadne inne formy opieki. O sile oddziaływań
rodziny decyduje bowiem podłoże emocjonalne, osobisty stosunek rodziców do dziecka,
naturalna niejako miłość do własnego dziecka oraz
równie naturalne zaufanie dziecka do rodziców. Wiadomo jak głębokie są przeżycia
dziecka w wypadku utracenia rodziców lub ograniczenia emocjonalnego z nimi związku,
czy też wskutek rozbicia rodziny, czy jej rozkładu”.60
Grupy dzieci i młodzieży tworzą się na podłożu analogicznych potrzeb czy
zainteresowań: zabawowych, sportowych, towarzyskich, estetycznych, intelektualnych, itd.
Mogą mieć charakter nieformalny albo formalny; mogą więc powstawać, jak twierdzi St.
Kowalski61, spontanicznie, bądź pod wpływem motywacji racjonalnej; mogą być w
mniejszym albo większym stopniu zorganizowane, mniej albo bardziej przelotne, bądź
trwałe.
Istotne jest jednak, że są one komponentem środowiska wychowawczego
współdeterminującego proces uspołecznienia w kolejnych jego fazach.
Grupa rówieśnicza odgrywa w procesie uspołeczniania niezastąpioną rolę. St.
Kowalski wyróżnia grupę nieformalną, która „charakteryzuje się tym, że jej struktura i
zasady organizacji nie będąc określonymi werbalnie zaznaczają się po prostu we
wzajemnych interakcjach członków grupy – w reakcjach aprobujących bądź
dezaprobujących ich postępowanie”.62
Za formalną natomiast uważa grupę, w której „zasady organizacji wiadome są
członkom z góry, tzn. nie dopiero na podstawie interakcji w aktualnej jej działalności, lecz
dzięki zapoznaniu się z werbalnie (pisemnie lub ustnie) sformułowanymi normami czy
Tamże, s.164.
B. Suchodolski: op. cit., s. 210.
61
St. Kowalski: Socjologia wychowania. PWN, Warszawa 1979, s.149.
62
Tamże, s. 178.
59
60
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
zasadami dotyczącymi działalności grupy, sposobów postępowania, praw i obowiązków
członków, ról, funkcji, stanowisk, pozycji społecznych, itd.63
Jeżeli dziecko nie znajduje zrozumienia w rodzinie, wówczas szuka go
w
zespołach rówieśników, w grupach środowiskowych, w skrajnych przypadkach
w
bandach. W nich wprawdzie „znajduje zrozumienie dla swoich problemów, ale nie
znajduje pomocy i wsparcia, które w tym okresie są dorastającemu dziecku szczególnie
potrzebne i które ono powinno uzyskać w rodzinie”.64
O. Lipkowski uważa, że „niekontrolowane życie w grupach rówieśniczych łatwo
doprowadza do zwichnięcia rozwoju społecznego i do pogłębienia konfliktów ze
środowiskiem rodzinnym. Młodsze dziecko fizycznie dobrze rozwinięte, psychicznie nie
uodpornione przed pokusami życia, łatwiej ulega niekorzystnym wpływom rówieśników i
starszych członków grup i band”.65
Z chwilą rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole sfera kontaktów społecznych
w jego życiu ulega intensywnemu rozszerzeniu i wzbogaceniu. Wypływająca z potrzeby
emocjonalnej potrzeba przebywania w grupie
i zyskiwania akceptacji w jej
ramach jest jedną z najsilniejszych potrzeb psychicznych dziecka. W młodszym wieku
szkolnym największe możliwości zaspokajania tych potrzeb stwarza dziecku klasa
szkolna.66
Trzeba pamiętać, że grupa rówieśnicza może być albo siłą konstruktywną,
pomagającą dziecku w dojrzewaniu ku dorosłości, albo siłą destruktywną. „Zdrowe grupy
pozwalają dzieciom wyraźnie rozwinąć poczucie społecznej tożsamości poza granicami
rodziny. Stają się kontekstem różnych rodzajów aktywności związanych ze szkołą i szerszą
społecznością. Członkowie zdrowych grup uczą się funkcjonować zgodnie z regułami i
normami społecznymi.
Niestety, grupy niezdrowe przedłużają pozostałe z dzieciństwa zależności
emocjonalne, które zaczynają manifestować w kategorycznej odmowie przystosowania się
i w nadużywaniu alkoholu oraz narkotyków. Niezdrowe grupy rówieśnicze zachęcają do
zachowań dewiacyjnych i anormalnych; ich członkowie, często nazywani „przegranymi”,
mają skłonność do kłopotów w szkole
i w społeczeństwie oraz do konfliktów
Tamże, s. 178.
A. Kołodziejczyk, E. Czemierowska: op. cit., s.7.
65
O. Lipkowski: op. cit., s.75.
66
H. Cudak: op. cit., s.27.
63
64
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
z prawem. Grupy takie, zamiast stanowić istotną część procesu dojrzewania do dorosłości,
utrudniają emancypację nastolatka”.67
Szkoła realizująca w pełni swoje zadania musi podjąć bardzo trudny problem
rzeczywistego zrównania szans szkolnych wszystkich uczniów.
Współczesne szkoły to „molochy” skupiające tysiące uczniów z różnych środowisk
rodzinnych. Wielozmianowość szkół powoduje, że dzieci są często pozostawione „same
sobie”, bez opieki osób dorosłych. Zdarza się często, że dzieci boją się szkoły, że szkoła
jest dla niektórych koszmarem naruszającym poczucie godności, ograniczającym potrzeby
wolności, więzi i samorealizacji.
W artykule pt.: „Nerwowe dzieci w nerwowej szkole”68 czytamy, że nasze szkoły
są wylęgarnią dziecięcych nerwic. Tak wynika z opinii rodziców, psychiatrów,
dziennikarzy. System szkolny rzadko liczy się z możliwościami dzieci i zasadami higieny
psychicznej. Uczniowie są bardzo obciążeni nauką, nauczyciele, często niekompetentni,
mają wobec nich przesadne wymagania.
„Pełni lęku wychowankowie rozwijają w odpowiedzi swoje strategie obronne:
atakują, aby wyprzedzić atak; milkną i próbują wtopić się w ścianę, żeby ich nie
zauważono; uciekają w grupy nieformalne”69
Problem lęku porusza również w swoim artykule A. Kmita. Pisze, że „szkoła w
takiej postaci, w jakiej dotychczas istnieje, jest jednym z głównych czynników
zaburzających osobowość, ponieważ motywacją do podejmowania aktywności szkolnej
staje się nie chęć rozwoju, ale lęk”.70
Autorka zwraca uwagę, że „opiekuńczość mogłaby w znacznym stopniu lęk ten łagodzić
poprzez takie oddziaływania, które wzmacniają poczucie bezpieczeństwa. Nauczyciel
powinien nie tylko stawiać wymagania, ale i akceptować ucznia
niezależnie od jego postępów w nauce, aktualnie prezentowanego zachowania czy
wyglądu zewnętrznego. Nie oznacza to oczywiście przyzwolenia na zachowania
destruktywne, ale dążenie do zrozumienie tychże zachowań. Jest to możliwe, gdy ucznia
traktuje się nie jak podwładnego, lecz jako partnera”.71
R. Maxwell: Dzieci, alkohol, narkotyki. GWP, Gdańsk 1994, s.37.
A. Rogiewicz; Nerwowe dzieci w nerwowej szkole. „Poradnik domowy” nr 9, 1994, s.12.
69
Tamże, s. 12.
70
A. Kmita: op. cit., s.260.
71
Tamże, s. 260.
67
68
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Proces przystosowania się, jak pisze A. Brzezińska72 w swoim artykule, rozumiany
jako proces poszukiwania swojego miejsca w każdym nowym środowisku, także w szkole,
zależy od tego, na ile zachowana jest równowaga pomiędzy społecznymi oczekiwaniami i
naciskami, możliwościami dziecka oraz jego dążeniami. Im większa jest ta równowaga, im
bardziej wymagania zewnętrzne respektują naturę dziecka i są zgodne z jego własnymi
dążeniami – tym szybciej następuje proces przystosowania się, tym łagodniej przebiega i
tym lepszymi kończy się rezultatami.
Podsumowując należy stwierdzić, iż dom, szkoła, grupa rówieśnicza są
miejscami, w których dziecko szczególnie w młodszym wieku szkolnym, powinno
zaspokajać swoje potrzeby psychiczne oraz przeżyć pozytywne doświadczenia
w
kontaktach z innymi. Odgrywa to bardzo ważną rolę w rozwoju jego osobowości. W nich
dziecko powinno odnosić sukcesy i niepowodzenia, powinno dowiedzieć się, czy jest
kochane, akceptowane, lubiane, powinno doświadczać, jak jego zachowanie wpływa na
innych i jak jest przez nie odbierane.
Problem niedostosowania społecznego stanowi nadal istotne zagadnienie
społeczne, psychologiczne, a nade wszystko pedagogiczne. Nabiera on również
szczególnej wymowy w odniesieniu do miasta. Zdaniem M. Śnieżyńskiego 73, nasilenie
niedostosowania społecznego wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym jest
spowodowane w tym środowisku pojawieniem się wielu czynników sprzyjających
rozwojowi tej choroby społecznej. Należą do nich: anonimowość życia mieszkańców,
niekontrolowane negatywne wpływy niektórych grup rówieśniczych, inne wzorce
i
postawy, wreszcie podstawowe braki w zakresie terenów rekreacyjnych, ośrodków
oświatowo kulturalnych.
Na terenie miasta, jak dostrzega I. Jundziłł74, występuje zjawisko niedostosowania
społecznego jednostek w różnym wieku, a także niedostosowanie
społeczne niektórych rodzin. Jedno i drugie zjawisko jest dla mieszkańców ogromnie
uciążliwe, zakłóca im spokój, a nawet zagraża bezpieczeństwu. Szczególne przypadki
głębokiego niedostosowania, w postaci wykolejenia i przestępczości, nieujawnione w porę,
mogą prowadzić do nieszczęść i ciągłego zagrożenia.
A. Brzezińska: op. cit., s.10.
M. Śnieżyński: op. cit., s. 123.
74
I. Jundziłł: op. cit., s. 130.
72
73
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
2. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ
2.1.PROBLEMATYKA BADAŃ I HIPOTEZY BADAWCZE
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
„Metodologia współczesna wielką wagę przywiązuje do wstępnego etapu
usystematyzowanych poszukiwań. Obejmuje on postawienie i sformułowanie problemu w
badaniach naukowych. Jest to ważne ze względu na możliwość wyznaczenia terenu badań,
jaki interesuje badacza. Postawienie problemu stanowi początek pewnego procesu
myślenia, który ma doprowadzić do wartościowych naukowo faktów”.75
Literatura w zakresie formułowania problemu badawczego jest wyjątkowo bogata.
Wynika to z konieczności prowadzenia badań we wszystkich dziedzinach nauki i
dostosowania się do własnej specyfiki. Istnieje wiele poglądów i koncepcji dotyczących
samego pojęcia problemu.
Dla potrzeb niniejszych badań przyjęłam definicję S. Nowaka. Ze względu na
swoistą prostotę jest ona często cytowana w wielu opracowaniach. Uważa on, iż „problem
badawczy to tyle, co pewne pytanie lub zespół pytań, na które odpowiedzi ma dostarczyć
badanie”.76
Jako główny problem w mojej pracy przyjęłam: Jakie są pierwsze symptomy
niedostosowania społecznego dzieci w młodszym wieku szkolnym w warunkach miasta?
Problem badawczy konkretyzują problemy szczegółowe:
1. W czym najczęściej przejawiają się pierwotne symptomy niedostosowania
społecznego wśród dzieci?
2. Jakie są rozmiary tego zjawiska w warunkach miasta?
3. Na ile i w jakim stopniu sytuacja zdrowotna badanego dziecka przyczynia się do
powstawania symptomów niedostosowania społecznego?
4. Jaką rolę w powstawaniu pierwotnych symptomów odgrywa rodzina, szkoła, grupa
rówieśnicza?
5. Jak dalece pierwotne symptomy niedostosowania społecznego wśród dzieci są
rozpoznawane i przezwyciężane?
Po uzyskaniu odpowiedniej wiedzy z zakresu wychowania, pedagogiki społecznej i
elementów socjologii można przystąpić do formułowania hipotez badawczych.
Zdaniem Wł. Zaczyńskiego77 hipoteza robocza jest pierwszą propozycją odpowiedzi na
pytanie zawarte w problemie badawczym. Zatem, aby przeniknąć do istotnego zjawiska,
H. Muszyński: Wstęp do metodolgii pedagogiki. WSiP, Warszawa 1970, s. 174.
S. Nowak: Metodologia badań socjologicznych. PWN, Warszawa 1980, s.214.
77
Wł. Zaczyński: Praca badawcza nauczyciela. WSiP, Warszawa 1968, s. 57.
75
76
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
jakim jest niedostosowanie społeczne wśród dzieci
w młodszym wieku
szkolnym, sformułowałam następujące hipotezy robocze:
1. Pierwotne symptomy niedostosowania społecznego wśród dzieci przejawiają się w
trudnościach asymilacji ze środowiskiem. Uzewnętrzniają się
w
oschłości uczuciowej, nieumiejętności zżycia z grupą, manifestowaniu gniewu,
agresji, bezczelności. Ujawniają niepokój, strach, lęk. Odrzucają zabiegi
wychowawcze podejmowane przez osoby kompetentne.
2. Małe miasto może sprzyjać nieodpowiedniemu zachowaniu się dzieci
w
młodszym wieku szkolnym. Może być spowodowane brakiem czerpania
prawidłowych wzorców zachowań.
3. Sytuacja zdrowotna badanego dziecka, a zwłaszcza powikłania ciąży
i
porodu, urazy i schorzenia zakaźne, które są przyczyną zmian organicznych w
centralnym układzie nerwowym, mogą w znacznym stopniu przyczynić się do
powstawania pierwotnych symptomów niedostosowania społecznego.
4. Rodzina, jako mała grupa społeczna stanowi podstawę wychowania dzieci,
przygotowuje je do wejścia w życie społeczne, stanowi pieczę nad ich
zachowaniem, kulturą, zdrowiem, trudnościami życiowymi. Niekorzystny wpływ
wychowania w domu, błędy wychowawcze, dezintegracja rodziny, demoralizacja i
nieumiejętność postępowania z dzieckiem sprzyja powstawaniu pierwotnych
symptomów niedostosowania społecznego.
Szkoła jako instytucja oświatowo – wychowawcza zajmująca się kształceniem i
wychowaniem dzieci może przyczyniać się do powstawania pierwotnych
symptomów niedostosowania społecznego wówczas, gdy dziecko spotyka się w
szkole z brakiem troski, pomocy i zrozumienia ze strony nauczycieli, boi się złej
oceny i kary, nie ma w szkole przyjaciół.
Dziecko, które nie ma zrozumienia, pomocy i wsparcia w rodzinie, szuka go
w
grupach rówieśniczych. Niekontrolowane życie w grupach rówieśniczych może
wywierać niekorzystny wpływ na dziecko fizycznie dodrze rozwinięte, ale
psychicznie nie uodpornione przed pokusami życia, a zarazem przyczyniać się do
powstawania pierwotnych symptomów niedostosowania społecznego.
5. Pierwotne symptomy niedostosowania społecznego najczęściej rozpoznawane są
przez wychowawcę klasy. Dzieci sprawiające wrażenie „innych” na wniosek
wychowawcy klasy badane są w Poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Wychowawca klasy przeprowadza wywiady środowiskowe. Dzieci z rodzin
patologicznych otoczone są dodatkową opieką.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
W odpowiedzi na postawione pytania i przypuszczalną weryfikację hipotez
roboczych postaram się uzyskać na drodze badań empirycznych.
2.2. METODY, TECHNIKI I NARZĘDZIA BADAWCZE
„Metodologowie twierdzą, że metoda badawcza powinna być dobrana do problemu
badawczego, żeby za jej pomocą można było znaleźć odpowiedź na postawione pytanie
oraz by odpowiadało to terenowi badań i osobom badanym”.78
W rozważaniach teoretycznych, dotyczących przeprowadzania badań
w
pedagogice społecznej i socjologii spotykamy się z wieloma klasyfikacjami
i
ujęciami metody badawczej, odzwierciedlającymi poglądy polskich pedagogów
i
socjologów .
„Najczęściej w pedagogice definiuje się metodę, jako zespół teoretycznie
uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących całość
postępowania badacza, zmierzających do rozważenia określonego problemu naukowego;
określony i powtarzalny sposób rozwiązania problemu”.79
Natomiast techniki badawcze są to „sposoby zbierania materiału oparte na
starannie wypracowanych dyrektywach, pozwalających na uzyskanie optymalnie
sprawdzalnych informacji, opinii i faktów”.80
„Stosując wybrane metody i techniki badawcze posługujemy się narzędziami
badawczymi z nimi związanymi, którymi są wszystkie materialne środki pomocnicze”. 81
Do badania problemu w mojej pracy zastosowałam kwestionariusz wywiadu dla
uczniów oraz ich rodziców, analizę dokumentów pedagoga szkolnego, lekarza szkolnego i
wywiad z wychowawcą klasy. Korzystałam z narzędzi opracowanych
w Zakładzie
Resocjalizacji UAM w Poznaniu przez dr hab. Wiesława Ambrozika.
Wykorzystane przeze mnie w postępowaniu badawczym metody i techniki
dostarczą cennego i bogatego materiału. Wzajemnie uzupełniając się i przenikając pozwolą
M. Łobocki: Metody badań pedagogicznych. PWN, Warszawa 1984, s. 115.
W. Dudkiewicz: Praca magisterska z pedagogiki. Kielce 1994, s. 45.
80
A. Kamiński: Metoda, technika, procedura badawcza.„Studia Pedagogiczne.Tom XIX, Wrocław 1970,s.
37.
81
Wł. Zaczyński, op. cit., s. 15.
78
79
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
na wniknięcie w interesujący mnie problem i ustalenie przyczyn występowania
niedostosowania społecznego dzieci w warunkach małego miasta.
2.3. PRZEBIEG I ORGANIZACJA BADAŃ
Wybór terenu badań to wg T. Pilcha „przede wszystkim typologia wszystkich
zagadnień, cech wskaźników, jakie muszą być zbadane, odnalezienie ich na odpowiednim
terenie lub u odpowiednich grup, zjawisk i instytucji jako obiektów naszego
zainteresowania”.82
Należy również pamiętać, że właściwy wybór terenu i dobór próby zależy w
głównej mierze od problemu, który chcemy rozwiązać.
Przedmiotem prezentowanych badań są dzieci w młodszym wieku szkolnym, ich
pierwsze symptomy niedostosowania społecznego.
Badania empiryczne przeprowadziłam w jednej ze szkół podstawowych
w
Lwówku Śląskim. Placówka ta znajduje się w centrum miasta. Istnieje od 42 lat. Obecnie
uczy się w niej 751 uczniów w 28 oddziałach od klasy pierwszej do klasy szóstej. Z
powyższych danych wynika, że jest to szkoła skupiająca dużą liczbę uczniów i nauczycieli.
W związku z tym wystąpiła konieczność zorganizowania dwuzmianowości.
Badaniami objęłam 50 uczniów, w tym 23 dziewcząt i 27 chłopców. Są to
uczniowie klasy czwartej oraz czwartej i piątej klasy wyrównawczej. Badaniom poddałam
również rodziców tych dzieci.
82
T. Pilch: Metodologia pedagogicznych badań środowiskowych. Ossolineum PAN, Warszawa 1971, s.80.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
3. PRZEJAWY I ROZMIARY PIERWOTNYCH SYMPTOMÓW
NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO W BADANEJ GRUPIE
DZIECI I ICH UWARUNKOWANIA
3.1. CHARAKTERYSTYKA PIERWOTNYCH SYMPTOMÓW NIEDOSTOSOWA
NIA SPOŁECZNEGO W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH DZIECI
Szkoła, grupy rówieśnicze oraz środowisko pozaszkolne, podobnie jak rodzina,
oddziaływują na rozwój społeczny dziecka, a jednocześnie przyczyniają się do
powstawania pierwotnych symptomów niedostosowania społecznego.
Analizując kilka aspektów ról społecznych, tj. osiąganie przez dzieci określonych
sukcesów szkolnych, przejawianie zamiłowań i zainteresowań, aktywność w zajęciach
pozalekcyjnych i pozaszkolnych, stosunek nauczycieli itp., dr W. Ambrozik wyodrębnił w
swej pracy grupy dzieci, które przejawiają podobne zachowania lub sprawiają podobne
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
problemy wychowawcze, czyli charakteryzują się wspólnymi cechami uspołecznienia, tzn.
typów osobowości społecznej:
1. typ wybitnego i aktywnego dziecka
2. typ dziecka wyróżniającego się
3. typ dziecka przeciętnego
4. typ dziecka o zaburzonej karierze szkolnej
5. typ dziecka o symptomach wykolejenia społecznego
6. typ dziecka – przestępcy.
I. Typ wybitnego i aktywnego dziecka
Wśród badanych dzieci typ ten reprezentuje 7 osób. Są w tym 3 dziewczynki i 4
chłopców.
Jedną z cech charakteryzujących te dzieci są wysokie sukcesy szkolne. Poprzez
własną aktywność uczestniczą w odpowiednich kołach zainteresowań
i instytucjach
kulturalno – oświatowych. „Charakteryzuje je pozytywny stosunek do szkoły i nauczycieli.
Nie sprawiają one na terenie szkoły żadnych kłopotów wychowawczych. Stosunki tych
dzieci z rodzicami są wyjątkowo pozytywne
i nacechowane silnymi więzami
emocjonalnymi.”83
II. Typ dziecka wyróżniającego się reprezentowany jest przez 11 badanych osób.
Dominującą cechą tych dzieci jest aktywność skierowana na osiąganie dobrych
sukcesów szkolnych. Podobnie, jak w przypadku poprzedniego typu dzieci, wzrastają w
rodzinach prawidłowo funkcjonujących oraz uczestniczą
w niekonfliktowych
grupach rówieśniczych.
III. Typ dziecka przeciętnego reprezentowany jest przez 7 osób. Osiągają one najczęściej
dostateczne wyniki w nauce. „Dzieci te wykazują zdecydowanie słabsze niż poprzednie
zaangażowanie i uczestnictwo w działalności poza lekcyjnej szkoły i innych instytucji
wychowawczych.”84 Należą one często do niekonfliktowych grup rówieśniczych, jednak
wgląd rodziców w te typy jest ograniczony. Do tego typu należy 4 chłopców i 3
dziewczynki.
IV. Typ dziecka o zaburzonej karierze szkolnej charakteryzuje się bardzo słabymi
wynikami w nauce, którym towarzyszy zjawisko odsiewu szkolnego. Nie przejawiają one
żadnych zainteresowań. Niezbyt pomyślnie układają się stosunki tych dzieci z
nauczycielami i rówieśnikami w szkole. Rodzice również mało interesują się problemami
W. Ambrozik: Wychowanie i funkcjonowanie średniego miasta uprzemysłowionego. UAM, Poznań1991,
s. 101.
84
Tamże, s. 102.
83
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
dziecka, a niekiedy nawet przejawiają postawę obojętności albo nawet odrzucenia. W
badaniach typ ten reprezentowany jest przez 15 osób.
V. Typ dziecka o symptomach wykolejenia społecznego reprezentowany jest przez 10
badanych dzieci. „Dzieci te bowiem oprócz tego, że osiągają bardzo niskie w nauce,
charakteryzują się negatywnym stosunkiem do obowiązków szkolnych, agresywnym
zachowaniem wobec nauczycieli i rówieśników, wagarowaniem, konfliktowym
nastawieniem wobec własnych środowisk rodzinnych, a także uczestnictwem w
negatywnych grupach rówieśniczych”.85
W kontekście omówionych tu cech, w badaniach, które przeprowadziłam, 14 dzieci
wychowuje się w zaburzonych środowiskach rodzinnych, w tym 6 dzieci w rodzinach
alkoholowych. Większość badanych była uczniami tzw. klas
Wyrównawczych, którzy w szkole mieli opinię bardzo słabych i źle zachowujących się
uczniów.
Najlepszym odzwierciedleniem braku sukcesów w nauce tych dzieci jest to, że 9 z
nich powtarzało klasę. Po wielu niepowodzeniach szkolnych zostały
w końcu
skierowane do klas wyrównawczych.
Dzieci te przejawiały negatywny stosunek do nauczycieli i obowiązków szkolnych.
Cechowały je najczęściej aroganckie postawy wobec nauczycieli
i agresywne
zachowania wobec rówieśników.
VI. Typ dziecka przestępcy wśród badanych dzieci nie występuje.
Badane dzieci charakteryzowały różne trudności wychowawcze charakterystyczne
dla poszczególnych typów dzieci. W grupie badanych rodzin
w szczególnie
jaskrawy sposób spotyka się dzieci o nadpobudliwości psychoruchowej. Wskazało ją 26
rodzin, w tym 9 o symptomach wykolejenia i 7
o zaburzonej karierze szkolnej.
Zmienną ilość stanowi lenistwo we wszystkich typach dzieci. W typach dzieci o
zaburzonej karierze szkolnej i symptomach wykolejenia przeważa agresywność, kłamstwo,
konflikty z otoczeniem, zaburzenia koncentracji uwagi. Występują również nerwice
(5przypadków), kradzież (2)
i włóczęgostwo. 20 rodziców wskazało
nieposłuszeństwo we wszystkich typach dzieci jako istotną trudność wychowawczą.
Przeprowadzone badania wykazały istnienie związków między zachowaniem się
dzieci a oddziaływaniem środowiska rodzinnego, w jakim dziecko przebywa. Uważam, że
85
Tamże, s. 109.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
czynnikiem dominującym był czynnik emocjonalny, czyli ujemne bodźce emocjonalne
działające na dziecko, struktura wewnętrzna rodziny, metody wychowawcze itp.
3.2. WARUNKI ŻYCIA DZIECI W RODZINIE I JEJ WPŁYW NA
POWSTAWANIE
PIERWOTNYCH SYMPTOMÓW NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO
W MŁODZYM WIEKU SZKOLNYM
Opierając się na pracy dr W. Ambrozika86, który dokonał analizy składu badanych
rodzin, panujących stosunków i układów ról wewnątrz rodzinnych, istniejących powiązań
z szerszym otoczeniem społecznym oraz preferowanych wartości i wzorów życia, można
wyodrębnić odpowiednie typy rodzin, które charakteryzują się podobnymi dominującymi
cechami strukturalno – funkcjonalnymi.
W oparciu o te cechy otrzymano 3 typy rodzin:
1. tup rodzin normalnych
2. tup rodzin zdezorganizowanych
3. tup rodzin zdemoralizowanych
Większość badanych rodzin to rodziny normalne (31). „Charakteryzują się one pełnym
składem osobowym i naturalną więzią biologiczną między rodzicami
i dziećmi.
Panujące stosunki wewnątrzrodzinne oparte są na silnych związkach emocjonalnych
między małżonkami i między każdym z nich a dziećmi”.87
86
87
W. Ambrozik, op. cit., s. 90.
Tamże, s. 91.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
11 rodzin to tup rodzin zdezorganizowanych. „Są to rodziny charakteryzujące się
trwałymi zaburzeniami w swej strukturze wewnętrznej odzwierciedlającymi się głównie w
ostrych konfliktach bądź rozbiciu rodziny (rozwód, dezercja, separacja).88
III typ rodziny zdemoralizowane, reprezentowane są przez 8 badanych rodzin.
Dominującą cechą „są przede wszystkim dostarczane przez rodziców (najczęściej przez
ojców, ale również często przez matki) negatywne – sprzeczne z prawem
i normami
89
moralny – wzory zachowań i wartości życiowych”. Rodziny te
w zasadzie nie
utrzymują kontaktów z instytucjami wychowawczymi. W tych rodzinach dominuje
alkoholizm, zjawisko przestępczości i prostytucji.
Po przedstawieniu charakterystyki typu dzieci i charakterystyki typu rodzin,
dokonałam zestawienia dzieci do poszczególnych typów rodzin.
Z analizy danych wynika, że z typu dziecka wybitnego i aktywnego
5
wychowuje się w rodzinach normalnych, a 2 w zdezorganizowanych. Typ dziecka
wyróżniającego prezentuje 9 dzieci z rodzin normalnych i 2 ze zdezorganizowanych. W
typach rodzin normalnych znalazło się 5 dzieci typu przeciętnego, natomiast w rodzinie
zdezorganizowanej – 2 . Typ dziecka
o zaburzonej karierze szkolnej prezentuje 10
dzieci z rodzin normalnych, 4 ze zdezorganizowanych, i 1 dziecko z rodziny
zdemoralizowanej. Powyższe zestawienie daje interesujący obraz przynależności dzieci o
symptomach wykolejenia do wszystkich typów rodzin. Okazało się, że 2 dzieci wychowuje
się
w rodzinach normalnych, 1 w rodzinie zdezorganizowanej i 7 w rodzinach
zdemoralizowanych.
Ważnym elementem procesu wychowawczego jest przyjęcie przez rodziców
określonej metody wychowania.
Do autokratycznego wychowania przyznało się 11 rodzin. W rodzinach tych
dominują zakazy, nakazy, różnego rodzaju ograniczenia swobody dzieci, kary cielesne.
Metodę tę stosują najczęściej rodziny zdezorganizowane
i
zdemoralizowane, w których wychowuje się dziecko o zaburzonej karierze szkolnej i
symptomach wykolejenia (9 przypadków). Drugą, często spotykaną metodą wychowania
jest wychowanie niekonsekwentne. Stosowało ją 9 rodzin. Największą grupę stanowili
ojcowie postrzegani jako zbyt surowi, wymagający. Widoczny był tu brak zgodności w
88
89
Tamże, s. 91.
Tamże, s. 92.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
kierowaniu dziećmi. Według badanych, najwłaściwszą metodą postępowania z dziećmi
jest metoda demokratyczna, na którą wskazało 20 badanych rodzin. Najczęściej jednak
stosowały ją rodziny normalne, w których wychowuje się dziecko aktywne (7) i
wyróżniające się (11). Występowała także metoda liberalna – w 6 przypadkach i
okazjonalna – 4.
Rodzice preferujący określony styl wychowania, stosują wobec dzieci określone
nagrody i kary. Z danych wynika, że najczęściej stosowaną nagrodą jest otrzymywanie
pieniędzy – 23 osoby oraz słodycze – 13 osób. Jeśli chodzi
o stosowanie kar,
dominuje zakaz oglądania telewizji – w 12 przypadkach, wstrzymywanie kieszonkowego –
9 osób i zakaz wychodzenia na podwórko – 11 dzieci. Niepokojącym faktem jest to, iż 7
dzieci otrzymuje kary cielesne, z czego
6 należy do typu o symptomach wykolejenia. W stosunku do 5 dzieci stosuje się rozmowy
karcące. Prowadzone są one wyłącznie z dziećmi o typie aktywnym
i wybitnym oraz
wyróżniającym się.
Bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny stanowią jej warunki
materialne. Wpływają one w obecnych czasach na harmonijne życie, sprzyjają rozwojowi
dziecka oraz stanowią tło kształtowania stosunków społecznych. Z badań wynika, że
bardzo dobre warunki materialne posiada tylko 1 rodzina. Przeważająca liczba deklaruje
warunki niewystarczające – 16 rodzin, przeciętne – 12. dobre warunki pojawiły się w 11
rodzinach. Niepokojące jest jednak zjawisko, że 10 rodzin posiada bardzo złe warunki
materialne, w których znajduje się aż 7 dzieci o symptomach wykolejenia.
Wykształcenie rodziców, poziom kulturalny, wiedza, świadomość mają bardzo
istotny wpływ na wychowanie dzieci oraz ich wszechstronny rozwój. Okazało się, że
wykształcenie wyższe posiada 6 ojców i 3 matki. Są to rodzice dziecka wybitnego i
aktywnego, wyróżniającego się i przeciętnego, w 1 przypadku o zaburzonej karierze
szkolnej. W typie dziecka o symptomach wykolejenia rodziców z wyższym
wykształceniem brak. Natomiast dominuje wykształcenie zasadnicze ojców (9) i
podstawowe matek (4). W typie dziecka o zaburzonej karierze szkolnej przeważa
wykształcenie zawodowe ojców i matek.
W bezpośrednim związku z poziomem wykształcenia badanych rodzin pozostaje
również ich aktywność zawodowa. W świetle przeprowadzonych badań okazuje się, że
wśród typów wybitnych i aktywnych dzieci ojcowie pracują aktywnie, natomiast nie
pracują 2 matki. W typie dzieci wyróżniających się pracę podejmują wszyscy ojcowie, 5
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
matek nie pracuje. Podobna sytuacja występuje
w typie dzieci o zaburzonej karierze
szkolnej. Nieco inaczej wygląda sytuacja
w typie dzieci o symptomach wykolejenia,
gdzie 5 ojców i 5 matek nie podejmuje pracy. Z powyższych danych wynika, że ogółem
nie pracuje 5 ojców i 18 matek, z czego 11 zajmuje się gospodarstwem domowym, 7 jest
na zasiłku dla bezrobotnych. Warto w tym miejscu wskazać, iż w 10 przypadkach
stwierdzono brak ojca i w 4 brak matki.
Zmienną, która różnicuje wyłonione tu typy rodzin, jest również ich struktura
wewnętrzna. Z danych wynika, że 5 dzieci wybitnych i aktywnych wychowuje się
w rodzinie o pełnym składzie osobowym, 1 w rodzinie niepełnej (rozwód),
1w
zastępczej (śmierć obydwojga rodziców). W rodzinie zastępczej (dziadkowie) znajduje się
również 1 dziecko o symptomach wykolejenia. Dzieci wyróżniające się wywodzą się z
rodzin o pełnym składzie – 9 i 2 niepełnym.
10 dzieci o zburzonej karierze szkolnej wychowuje się w rodzinie pełnej,
5
w
niepełnej. W 8 przypadkach dzieci o symptomach wykolejenia znajdują się
w
rodzinie pełnej i 1 dziecko w niepełnej. Dla 5 dzieci przeciętnych, to rodzina pełna, dla 2
niepełna. Występujące tu zakłócenia spowodowane były rozejściem się rodziców lub
śmiercią.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że badane rodziny stanowią oczywisty efekt
wpływów i oddziaływań na dziecko w młodszym wieku szkolnym. Warunki materialne i
socjalne, układ więzi społecznych w rodzinie, wartości wychowania powodują, że tylko
część badanych rodzin stanowi harmonijny system wychowawczy. Pozostałe
charakteryzują się większym lub mniejszym zdezorganizowaniem i zdemoralizowaniem,
co powoduje, iż w tych rodzinach pojawiają się pierwotne symptomy niedostosowania
społecznego wśród dzieci
w młodszym wieku szkolnym.
3.3. FUNKCJONOWANIE BADANYCH DZIECI W SZKOLE
Szkoła jest drugim obok rodziny środowiskiem wychowawczym. Dziecko na jej
terenie poddane jest procesowi zamierzonego, jak i niezamierzonego oddziaływania
dydaktyczno – wychowawczego. Te oddziaływania są uzależnione m. in. Od wielkości
szkoły, liczby nauczycieli, ich wykształcenia, warunków lokalowych, finansowych i
wyposażenia w pomoce dydaktyczne.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
W szkole osiągnięcia uczniów mierzy się za pomocą oceny wyrażonej liczbą.
Oceny szkolne nie zawsze odzwierciedlają wiedzę ucznia, ale są na pewno wskaźnikiem
jego umiejętności. Z badań wynika, że oceny celujące i bardzo dobre otrzymują dzieci
wybitne i aktywne. Dzieci wyróżniające się uzyskują przeważnie oceny dobre (10), ale
również bardzo dobra (3). Typ dziecka przeciętnego –
w większości oceny
dostateczne (7). Dużą ilość ocen dostatecznych (9), miernych
(9) i niedostatecznych (5) otrzymują uczniowie o zaburzonej karierze szkolnej.
Charakterystycznym zjawiskiem, a zarazem odzwierciedlającym trudności
w nauce
jest to, iż dzieci o symptomach wkolejenia uzyskują przeważnie oceny mierne (9) i
niedostateczne (9). Otrzymywanie takich ocen stanowi dla tych dzieci problem, mimo
tego, że realizuje się z nimi minimum programowe.
Z wypowiedzi dzieci wynika, że uczniowie wybitni i aktywni oraz wyróżniający
się uważają, iż stosunek nauczycieli do nich jest bardzo dobry (10)
i dobry (8). Są oni
zadowoleni ze swoich nauczycieli. Za pozytywnym stosunkiem nauczyciela opowiedzieli
się uczniowie przeciętni, o zaburzonej karierze szkolnej, jak również dzieci o symptomach
wykolejenia, chociaż 7 z nich uważa, że stosunek nauczycieli do ich osoby jest zły. Aż 15
osób było niezdecydowanych,
w większości dzieci o zaburzonej karierze szkolnej.
Niektórzy uczniowie tłumaczyli to tym, iż nie jest to dla nich ważne, a właściwie obojętne.
Taki stanowisko przyjęli również uczniowie o symptomach wykolejenia.
Szkoła opiera swoją pracę dydaktyczno – wychowawczą na ścisłej współpracy z
rodzicami. To od nich w dużej mierze zależy sukces dydaktyczno – wychowawczy
dziecka.
Dzieci jednak większość czasu spędzają w klasie szkolnej. O ich pozycji
społecznej w klasie decydują przede wszystkim sądy rówieśników. To od nich zależy, czy
dziecko czuje się w klasie szczęśliwe, bezpieczne, czy też nikomu nie potrzebne.
Jak twierdzi M. Winiarski90, izolacja społeczna dziecka w klasie, bardzo mała
popularność, a czasem nawet wręcz niechętny stosunek rówieśników, ujemnie wpływa na
samopoczuciu ucznia, jego zachowaniu, wynikach w nauce.
Analizując dane stwierdzono, ze 28 uczniów jest akceptowanych przez grupę.
Oznacza to, że cieszą się oni uznaniem i sympatią zespołu uczniowskiego. Klasa szkolna
90
M. Winiarski: Problemy wychowania w osiedlu mieszkaniowym. WSiP, Warszawa 1974, s. 174.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
zapewnia im poczucie bezpieczeństwa, zadowolenia i satysfakcji z przebywania w gronie
życzliwych i przyjaznych kolegów.
Pojawiły się także dzieci przeciętnie akceptowane – 6. nie zajmują one ważnych
miejsc w strukturze grupy. Przebywanie w grupie uczniowskiej nie dostarcza im zbyt
wielu pozytywnych bodźców, ale nie jest również źródłem
przeżyć negatywnych.
Wśród badanych było 10 uczniów, do których koledzy i koleżanki z klasy szkolnej
mają wyraźną niechęć.
Były również dzieci (4), które nie angażują się w życie społeczne klasy, są bierne i
obojętne. Uczniowie nie okazują im zainteresowania i sympatii.
W 2 przypadkach znaleźli się uczniowie, którzy przez pewnych uczniów byli
akceptowani i jednocześnie przez innych odrzucani.
W grupie badanych dzieci znaleźli się uczniowie nie lubiani, nie akceptowani przez
kolegów z klasy. Uważam, ze charakteryzuje je wybitnie niski stopień przystosowania
społecznego. Koleżanki i koledzy mówią o nich często: „Jest niegrzeczny. Bije nas. Jest
arogancki i złośliwy. Używa wulgarnych słów. Przezywa i często bez powodów zaczepia
innych.”
Wymienione cechy osobowości i zachowania dzieci świadczą również
o
nadmiernej pobudliwości i agresywnym usposobieniu. Analiza wyników nauczania tych
uczniów wykazała niskie rezultaty szkolne. Można więc przypuszczać, że brak możliwości
zaimponowania koleżankom i kolegom dobrymi ocenami w nauce skłania ich do
zwracania na siebie uwagi demonstracyjnym
i agresywnym zachowaniem.
Z przeprowadzonych badań wynika, ze każde z badanych dzieci posiada symptom
jednostki niedostosowanej społecznie. Jednak większość tych symptomów występuje u
dzieci o zburzonej karierze szkolnej, jak i symptomach wykolejenia. Inaczej zjawisko
kształtuje się w trzech pierwszych typach, gdyż rodzice mają w stosunku do nich wysokie
aspiracje życiowe.
3.4. WPŁYW GRUP RÓWIEŚNICZYCH NA POWSTAWANIE PIERWOTNYCH
SYMPTOMÓW NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO
Dzieci uczestniczą także w nieformalnych grupach, które tworzą się na zasadzie
spontanicznego doboru i nie mają zadań formalnej organizacji. Grupy te tworzą się
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
zazwyczaj w obrębie podwórka, osiedla. Najczęściej zaspokajają potrzebę uznania
społecznego i przyjaźni. Mogą one jednak popadać w konflikty z
rodziną i szkołą.
Stosunek rodziców do kolegów i koleżanek ich dziecka jest różny. Z badań
wynika, że rodzice w przeważającej ilości są zadowoleni z koleżanek i kolegów,
z
którymi przyjaźni się ich syn lub córka. W większości wiedzą, gdzie dzieci spędzają czas
wolny i kontrolują ich pobyt poza domem.
Z powyższych badań wynika, że szkoła i grupy rówieśnicze w bardzo istotny
sposób wpływają na powstawanie pierwotnych symptomów niedostosowania społecznego
dzieci w młodszym wieku szkolnym.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
4. DZIAŁALNOŚĆ KONPENSACYJNA PODEJMOWANA WOBEC
DZIECI Z SYMPTOMAMI NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO
„Rodzina wprowadza dziecko w świat wartości kulturowych i społecznych,
ukazuje mu różnorodne cele zaspokajające jego potrzeby oraz uczy je sposobów, za
pomocą których te cele można osiągnąć”.91
Podstawową komórką społeczną, w której zaspokajane są potrzeby człowieka, jest
rodzina. Udostępnia swoim członkom dobro, zapewnia różne formy pomocy.
Istnieją jednak przypadki, że dziecko wymaga opieki, a nie znajduje jej
w
rodzinie. Zachodzi potrzeba kompensacji na przykład w wypadku, gdy rodzina nie spełnia
należycie swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych. Przyczyną takiej sytuacji mogą
być trudności materialne lub mieszkaniowe, niskie wykształcenie rodziców, wadliwa
struktura rodziny, patologia społeczna lub brak więzi uczuciowej.
Instytucje opiekuńczo wychowawcze, tj. szkoła, przedszkole, świetlica czy nawet
kościół winny współuczestniczyć w określaniu niedostatków środowisk rodzinnych i
formach pomocy, przede wszystkim w stosunku do dzieci będących sierotami lub
półsierotami, dzieci z rodzin, w których istnieje patologia społeczna. Dzieci te mają
szczególnie trudną sytuację materialną.
W takich sytuacjach musi nastąpić kompensacja w zakresie działalności
opiekuńczo – wychowawczej w postaci wyrównywania niedostatków i zapewnieniu
dzieciom opieki.
Działania te mogą mieć charakter kompensacji stymulującej, zabezpieczającej lub
całościowej.
Kompensacja stymulująca będzie polegać na odwoływaniu się do moralnych sił
rodziny, na podnoszeniu świadomości opiekuńczo – wychowawczej rodziców.
Stosowanymi formami pomocy będzie również pomoc materialna, bezpłatne posiłki
w
stołówce szkolnej, ulgi i zwolnienia z opłat, zasiłki pieniężne, pomoc w uzyskaniu
zatrudnienia, pomoc w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, przydzielanie opieki
prawnej lub kurateli.
Kompensacja może mieć także charakter kompensacji zabezpieczającej. Do
91
Z. Zaborowski: Rodzina jako grupa społeczno – wychowawcza. WSiP, Warszawa 1980, s. 114.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
jej form należą stołówki szkolne, świetlice szkolne, kuratorski ośrodek pracy, półkolonie,
itp. Formy te mają być wzbogacane placówkami wychowania pozaszkolnego lub opieki
socjalnej.
W przypadku sierot lub półsierot czy sierot społecznych może być stosowana
kompensacja całościowa polegająca na zaspokajaniu poza rodziną całokształtu potrzeb
opiekuńczo – wychowawczych dziecka. Jedną z form tej kompensacji są rodziny
adopcyjne zastępcze, pogotowia opiekuńcze lub domy dziecka.
Teoria i praktyka psychologiczna pokazuje, że istotnym i trwałym zmianom
w
społecznym funkcjonowaniu dziecka sprzyja systemowe oddziaływanie na szeroko
rozumiane jego środowisko życiowe. Dostarczenie dziecku odpowiednio zorganizowanych
doświadczeń społecznych może wywołać zmianę patologicznych wzorców jego zachowań.
Aby wynikłe z długotrwałych przyczyn zaburzenia ustąpiły, potrzeba przeważnie
intensywnych i wymagających czasu oddziaływań.
Działaniu kompensacyjnemu poddane zostały dzieci, które należą do typu
o
zaburzonej karierze szkolnej (15) i symptomach wykolejenia społecznego (10). Cechuje je
nadpobudliwość, zaburzenia koncentracji uwagi, nerwice, agresywność, konflikty z
otoczeniem, nieposłuszeństwo. Uczestniczą one w prowadzonych
w szkole
zajęciach socjoterapeutycznych. Są to zajęcia dla dzieci, u których obserwuje się
zaburzenia zachowania w różnych sferach ich funkcjonowania. Ujawniają się one w:
 relacjach z rówieśnikami (ja – rówieśnicy)
 relacjach z osobami dorosłymi (ja – dorośli)
 relacjach zadaniowych związanych z nauką szkolną (ja – zadanie)
 ustosunkowaniu do siebie samego (ja – ja).
Wystarczającą podstawę do zakwalifikowania dziecka do udziału w zajęciach stanowiła
dokumentacja, na składa się diagnoza wstępna nauczyciela – wychowawcy poszerzona o
opinię konsultującego psychologa z poradni psychologiczno – pedagogicznej. Dalsze
postępowanie diagnostyczne powierzone było nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, który
obserwuje wychowanka w trakcie spotkań (1 raz w tygodniu, 2 godziny lekcyjne).
Obserwacja przebiegała pod kątem
analizy znaczenia poszczególnych zachowań (m. in. Jaką funkcję obronną pełni określone
zachowanie).
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Sytuacje, w jakich dziecko znajduje się na zajęciach, mają mieć funkcję
korygującą. Oznacza to organizowanie takiego typu doświadczeń, które pozwalają na
zaspokojenie ważnych potrzeb emocjonalnych dzieci, a także takich, które stanowiły
zaprzeczenie dotychczasowych urazowych przeżyć.
Przy realizacji celów socjoterapeutycznych prowadzący kieruje się zasadami, które
stanowią istotne elementy sytuacji korygującej szereg doświadczeń urazowych. Są to
zasady:
a) afirmacji
b) bliskiego kontaktu
c) otwartości
d) istnienia norm.
Afirmacja polega na dostrzeganiu i podkreślaniu pozytywnych dokonań (nawet
małych), dobrych cech i zdolności drugiego człowieka. W czasie zajęć afirmacja jest
wyłącznym sposobem odnoszenia się do drugiego człowieka. Porzucenie przez dzieci
stereotypu wzajemnej deprecjacji, krytykowania, odrzucania i zastąpienie go postawą
wzajemnej życzliwości jest procesem trudnym i długo trwałym. U wielu dzieci oczekiwane
zmiany następują szczególnie powoli. Wymaga to od prowadzącego wyrozumiałości,
cierpliwości oraz prowadzeniu wielu zajęć i gier, których podstawowym celem jest
wypracowanie tej zasady, nauczenie dzieci dawania i przyjmowania informacji
afirmujących.
Aby było możliwe prowadzenie tego rodzaju działań, niezbędne jest nawiązanie przez
prowadzącego bliskiego kontaktu z dzieckiem. Osoba prowadząca stwarza ciepłe i
bezpieczne relacje, takie, w których dorosły jest opiekunem i sojusznikiem
w
pokonywaniu trudności. Daje odczuć, że interesuje się każdym dzieckiem jako
niepowtarzalną indywidualnością, interesuje się jego życiem, obchodzą go jego troski.
Zasada otwartości polega na przyjmowaniu i przekazywaniu informacji, dzieleniu się
doświadczeniami i wyrażaniu emocji. Prowadzący zapewnia każdemu dziecku
możliwość ujawnienia ważnych dla niego spraw, uczy dzieci słuchania i okazywania
szacunku dla doświadczeń drugiej osoby. Zachęca do wspólnego rozwiązywania
problemów, poszukiwania wyjścia z bardzo trudnych sytuacji.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Aby zajęcia przebiegały sprawnie i dostarczały dzieciom pozytywnych przeżyć
wymagane jest wprowadzenie norm. Dla przykładu:
a) przestrzegamy kolejności mówienia o sobie
b) nie zadajemy sobie bólu na zajęciach, nie bijemy się, nie „wymierzamy”
sprawiedliwości, staramy się nie używać przemocy
c) o tym, kiedy zaczynamy i kończymy zabawę decyduje prowadzący
d) jeżeli nie chcę, nie uczestniczę w zabawie, ale zawsze mogę do niej wrócić
e) kto nie przestrzega tych zasad, ten musi zrezygnować z udziału
w
zajęciach – czasowego lub w ogóle.
Normy ustala się wraz z dziećmi i wspólnie zapisuje. Program zajęć składa się gier
i zabaw o ustalonych celach i przebiegu. Mogą służyć np. przełamaniu onieśmielenia,
wzajemnemu poznawaniu się dzieci, budowaniu zaufania, doskonaleniu komunikacji,
integracji i rozwoju grupy, samopoznaniu, wzmacnianiu poczucia własnej wartości,
radzenie sobie z stresem.
„Efekt zaskoczenia, nowości, zabawny charakter proponowanych zadań wymaga
zaangażowania uczniów. Oczekiwanie na coraz to nowe niespodzianki, pozytywnie
nastawia do kolejnego spotkania”92 Poprzez gry i zabawy dowiadują się o sobie, poznają
swoje otoczenie i innych ludzi. Uczą się koordynacji ruchowej, rozwijają własną
sprawność. Uczą się dzielić przedmiotami, rozwiązywania konfliktów, współpracy i
wzajemnej pomocy. Przestrzeganie reguł gry i norm jest dla nich procesem uczenia się
społecznego funkcjonowania.
Zajęciom towarzyszy pewien rytuał. Rozpoczynają się tzw. „rundką”, mającą na
celu przywitanie się ze sobą. Środkową część zajęć stanowią gry
i zabawy dobrane odpowiednio przez prowadzącego. Celem „rundki” kończącej zajęcia
jest wykorzystanie przebiegu odbytych zajęć dla zwiększenia integracji grupy oraz
stworzenie sytuacji afirmacji ich wspólnych działań.
M. Śnieżyński uważa, że „w wyniku zintegrowanej działalności opiekuńczo –
wychowawczej, przy zastosowaniu różnorodnych form resocjalizacji, może nastąpić
widoczna poprawa w zachowaniu się uczniów niedostosowanych i zaburzonych”. 93 Praca i
podejmowane środki zaradcze wobec takich dzieci mogą przynieść pozytywne rezultaty,
92
93
M. Chomczyńska: Polubić szkołę. WSiP, Warszawa 1995, s. 13.
M. Śnieżyński, op. cit., s.138-139.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
jeżeli uda się nawiązać z nimi bezpośredni kontakt, zaaranżować sytuacje wymagające
pozytywnych nastawień, zachowań i działań.
PRZYKŁADOWY SCENARIUSZ ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH
Głównym celem jest umożliwienie dzieciom wzajemnego poznania się oraz
zapoznanie ich z tym, co na zajęciach będzie się działo. W trakcie zajęć ważne jest
wprowadzenie dzieci w odpowiednią atmosferę charakteryzującą się życzliwością,
uważnością i otwartością.
PRZEBIG ZAJĘĆ
 Krąg rozpoczynający zajęcia. Wszystkie dzieci siedzą w kręgu. Nauczyciel je wita i
sam po kolei przedstawia wykorzystując informacje zebrane o dzieciach przed zajęciami w
indywidualnych kontaktach (np. „To jest Janek – ma on młodszą siostrę, która go bardzo
lubi; to jest Ewa zbierająca zdjęcia piosenkarzy...”)
 Prowadzący dobierając odpowiednie słowa przedstawia dzieciom zajęcia.
Przykładowe wypowiedzi: „Wiem, że jesteście bardzo wartościowymi dziećmi. Ale chcę,
abyście to lepiej potrafili pokazywać. Na tych zajęciach wyszukiwać w każdym z was
zalety i umiejętności, a także rozwijać je. Ja wam będę w tym pomagać i chcę się z wami
umówić, że wy sobie też”.
 Rysowanie. Dzieci rysują dowolnie wybraną część swojego mieszkania. Kolorowa
zaznaczają miejsca i sprzęty przez siebie używane. Prowadzący
przygotowuje karteczki z imionami wszystkich dzieci, wiesza je na na przygotowanej
tablicy, a następnie pod odpowiednimi karteczkami umieszcza rysunki dzieci. Chwila
omówienia wiszących na „wystawie” rysunków.
 Zabawa: „Imię z gestem”. Dzieci wraz z prowadzącym stoją w kręgu. Jedna osoba
staje w środku, mówiąc swoje imię z odpowiednią intonacją, wykonuje wymyślone przez
siebie gesty. Następnie wszyscy razem powtarzają, naśladując intonację i gesty. W ten
sposób po kolei przedstawiają się wszystkie dzieci i prowadzący.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
 Grupowy wywiad. Wszyscy siedzą w kręgu. Prowadzący zadaje pytania, na które
wszystkie dzieci kolejno odpowiadają (np. Kto u was w domu pierwszy wstaje? Jaki owoc
lubisz najbardziej?). jeśli dzieci się ośmielą, to można je także poprosić o wymyślanie
pytań.
 Wywiad. Jedno dziecko udziela wywiadu osobie prowadzącej. Pytania wywiadu
powinny być tak skonstruowane, aby dały dziecku możliwość jak najpełniejszego
zaprezentowania siebie, własnych upodobań, zwyczajów, poglądów na różne sfery życia,
radości smutki. Pożądane jest utrzymywanie przez prowadzącego bliskiego kontaktu z
dzieckiem. Przykłady pytań: Co lubisz robić rano w sobotę jak jest twoja ulubiona
potrawa? Gdzie chciałbyś pojechać na wakacje? Twoje ostatnie zmartwienie? Co sądzisz o
biciu dzieci przez dorosłych?
 Zabawa kończąca: „Ha! Ha! Ha!”. Dzieci układają się na podłodze w kręgu tak, aby
opierały głowy na brzuchach poprzedniego dziecka. Pierwsze dziecko rozpoczyna,
imitując śmiech. Następne dziecko, które trzymało głowę na brzuchu poprzedniego,
kontynuuje. W ten sposób śmiech zaczyna „krążyć” po podłodze.
 Krąg kończy spotkanie. „Runda” – kolejno dzieci dokończają zdanie: „Dzisiaj na
zajęciach najprzyjemniej mi było, gdy...”.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
ANALIZA KART LEKARSKICH BADANYCH DZIECI
Na podstawie kart w szkolnym gabinecie lekarskim stwierdzono, że
w klasie
IV c wszystkie dzieci są z tego samego rocznika. Szczepienia okresowe dokonane zostały
w odpowiednim czasie. Odnotowano 2 dzieci z astygmatyzmem, 2 z otyłością, 3 ma
odstające łopatki, 3 płaskostopie (uczęszczają na gimnastykę korekcyjną), 4 dzieci jest pod
kontrolą logopedy (wady zgryzu).
Klasa IV d – wyrównawcza – odpowiedni rocznik dla tego wieku to rok 1991. Z
danych wynika, że 7 dzieci w klasie jest z roku 1990. Znaczy to,
iż powtarzały
one klasę.
Do grup dyspanseryjnych należy 6 dzieci z wadami wymowy (wymagają pracy
logopedycznej), 2 z nerwicą (moczenie nocne), 2 z wadami wzroku. Wszystkie dzieci mają
trudności z nauce.
W klasie V d – wyrównawczej – jest 9 dzieci urodzonych w 1990 roku,
4 w
1989 roku i 1 w 1988 roku. Oznacza to, że 5 dzieci powtarzało klasę ze względu na
złożone trudności w nauce.
W klasie istnieją problemy zdrowotne. Nadpobudliwość psychoruchową przejawia
3 dzieci, nerwice połączone z moczeniem nocnym – 2, astygmatyzm – 2, zez z
niedowidzeniem – 2, 3 z zespołu uczęszcza na zajęcia gimnastyki korekcyjnej w związku z
wadą postawy. Wszystkie dzieci mają znaczne trudności w nauce.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
ZAKOŃCZENIE
Analiza przedstawionego materiału skłania do stwierdzenia, iż pierwotne
symptomy niedostosowania społecznego wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym
istnieją. Dlatego też zdecydowałam się przyjrzeć bardziej szczegółowo temu zjawisku. W
istocie rzeczy najwięcej wiadomości zdobyłam w trakcie przeprowadzania badań.
Sumując zaprezentowany materiał badawczy doszłam do następujących
spostrzeżeń i wniosków:
1. Rodzice obciążeni fizycznie i psychicznie pracą zarobkową i stresami życia
codziennego coraz mniej dojrzale i konsekwentnie wypełniają swoje obowiązki
wychowawcze, coraz mniej czasu poświęcają dzieciom, coraz częściej wyładowują na
nich swoją agresję.
2. Objawy niedostosowania społecznego dzieci w młodszym wieku szkolnym są na ogół
jeszcze lekkie i stosunkowo łatwe do przezwyciężenia. Przejawiają się one w postaci
różnych form negatywnych zachowań utrudniających adaptację dziecka w grupie
rówieśniczej.
3. Nieprzestrzeganie przez dzieci akceptowanych i obowiązujących norm społecznych
jest przejawem pierwotnych symptomów niedostosowania społecznego. Wyraża się ono
trudnościami w dostosowaniu się jednostki do otoczenia. Niskie przystosowanie dzieci do
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
życia w zespole klasowym jest istotnym problemem społecznym, którego pierwsze
niepokojące symptomy obserwuje się już w młodszym wieku szkolnym. Zjawisko to nie
tylko istnieje, ale przybiera poważne rozmiary.
4. Szkoła w takiej postaci, w jakiej dotychczas istnieje, jest jednym z głównych
czynników przyczyniających się do powstawania pierwotnych symptomów
niedostosowania społecznego.
Istotny wpływ mają niepowodzenia wiążące się z interakcją: nauczyciel – uczeń i
uczeń – uczeń. Dziecko pełniące rolę ucznia poddane zostaje ścisłym rygorom, jego
postępowanie określa regulamin szkoły. Niepowodzenia związane
z interakcjami
grupowymi mogą wywoływać niepowodzenia w nauce.
Szkoła sprzyja rożnego rodzaju sytuacjom traumatyzującym. Dobrym
rozwiązaniem byłoby położenie nacisku na funkcję opiekuńczą. Szacunek dla
indywidualizmu, akceptowanie różnorodności, przyzwolenie na samostanowienie,
nie egzekwowanie ściśle określonej, jednej dla wszystkich wiedzy – to powinno
stanowić hasła programowe szkoły.
5. Powikłania ciąży, nieprawidłowy poród, niedotlenienie ustroju dziecka powodują
zaburzenia rozwojowe – głównie w obrębie centralnego układu nerwowego. Niektóre
zaburzenia zachowania, zaburzenia charakterologiczne
i odchylenia psychiczne mogą
być warunkowane dysfunkcją układu nerwowego.
Badania psychologiczne wcześniaków wykazały, że jako dzieci szkolne
przejawiają pewne cechy charakterologiczne utrudniające naukę.
6. Cechy świadczące o pierwotnych symptomach niedostosowania społecznego to m.
in.: częste konflikty z kolegami, słaby związek z rodziną, nadpobudliwość
psychoruchowa, lenistwo, nieposłuszeństwo, zaburzenia koncentracji uwagi,
agresywność, drobne kradzieże, włóczęgostwo.
7. Uczniowie z pierwotnymi symptomami niedostosowania społecznego są zazwyczaj
mało zdolni, o ilorazie inteligencji poniżej przeciętnej.
8. Dzieci uczestniczą w grupach formalnych (klasach) i nieformalnych (grupy
rówieśnicze w obrębie podwórka, osiedla). Intensywność kontaktów rówieśniczych jest
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
znaczna. Brak prawidłowych wzorców zachowań na terenie podwórka może wpływać na
powstawanie pierwotnych symptomach niedostosowania społecznego.
9. Na skutek zaburzeń w funkcjonowaniu środowiska rodzinnego i szkolnego rośnie
zapotrzebowanie na rozwijanie działalności opiekuńczo – wychowawczej.
10. Pierwotne symptomy niedostosowania społecznego rozpoznaje wychowawca klasy.
Kieruje dziecko na badania psychologiczno – pedagogiczne. Dzieci uczestniczą w
zajęciach korekcyjno – kompensacyjnych. Wymagające szczególnej troski, opieki, czasu i
zaangażowania w procesie terapeutyczno – wychowawczym zakwalifikowane są do grup
socjoterpeutycznych.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
BIBLIOGRAFIA
1. Ambrozik W.: Wychowanie i funkcjonowanie średniego miasta uprzemysłowionego.
Poznań 1991.
2. Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania. Pod red. N. Wolańskiego, PWN,
Warszawa 1983.
3. Bogdanowicz M.: Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. WSiP,
Warszawa 1985.
4. Brzezińska A.: O dobrym i złym uczestnictwie dziecka w szkolnym systemie
edukacyjnym. „Życie Szkoły” nr 4, 1991.
5. Chomczyńska M., Pankowska D.: Polubić szkołę. WSiP, Warszawa 1995.
6. Cudak H.: Przystosowanie społeczne dzieci w młodszym wieku szkolnym. „Życie
Szkoły” nr 1, 1992.
7. Dąbrowski K.: Społeczno – wychowawcza psychiatria. PZWS, Warszawa 1978.
8. Dutkiewicz W.: Praca magisterska z pedagogiki. Kielce 1994.
9. Dzieci alkoholików. Profilaktyka uzależnień. MEN, Warszawa 1994.
10. Filpczuk H.: Rodzice i dzieci w młodszym wieku szkolnym. Nasza Księgarnia,
Warszawa 1989.
11. Gordon T.: Wychowanie bez porażek w szkole. IW PAX, Warszawa 1995.
12. Górski St.:Psychoterapia w wychowaniu. IWZZ, Warszawa 1986.
13. Nan – Ilgiewich N.: Dziecko w konflikcie z prawem karnym. PZWS, Warszawa
1965.
14. Jundziłł I.: Środowiskowy system wychowawczy w mieście. WSiP, Warszawa 1983.
15. Kamiński A.: Metoda, technika, procedura badawcza. Studia Pedagogiczne, Wrocław
1970.
16. Kmita A.: Lęk w szkole. „Życie Szkoły” nr5, 1991.
17. Kołodziejczyk A., Czemierowska E.: Spójrz inaczej. PSPP, Kraków 1993.
18. Konopnicki J.: Niedostosowanie społeczne. PWN, Warszawa 1971.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
19. Konopnicki J.: Zaburzenia w zachowaniu się dzieci i środowisko. PWN, Warszawa
1964.
20. Kowalski St.: Socjologia wychowania. PWN, Warszawa 1979.
21. Kozłowska A . : Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo.„Życie Szkoły” nr 4, 1993
22. Lewicki A.: Jak powstają trudności wychowawcze. WSiP, Warszawa 1957.
23. Lipkowski O.: Dziecko społecznie niedostosowane i jego resocjalizacja. PZWS,
Warszawa 1976.
24. Lipkowski O.: Resocjalizacja. WSiP, Warszawa 1976.
25. Łobocki M.: Metody badań pedagogicznych. PWN,
26. Łobocki M.: Wychowanie w klasie szkolnej. Z zagadnień dynamiki grupowej. WSiP,
Warszawa 1974. Warszawa 1984.
27. Maxwell r.: Dzieci, alkohol, narkotyki. GWP, Gdańsk 1994.
28. Muszyński H.: Wstęp do metodologii pedagogiki. WSiP, Warszawa 1970.
29. Nowak S.: Metodologia badań socjologicznych. Wybór tekstów. PWN, Warszawa
1970
30. Okoń W.: Słownik pedagogiczny. PWN, Warszawa 1981.
31. Pilch T.: Metodologia pedagogicznych badań środowiskowych. Ossolineum PAN,
Warszawa 1971.
32. Radiukiewicz S. B.: Medycyna szkolna. PZWL, Warszawa 1987.
33. Rozbach A.: Trudności wychowawcze. „ Życie Szkoły” nr 2, 1994.
34. Suchodolski B.: Pedagogika. PWN, Warszawa 1985.
35. Śnieżyński M.: Działalność opiekuńczo – wychowawcza w osiedlu mieszkaniowym.
WSiP, Warszawa 1974.
36. Winiarski M.: Problemy wychowania w osiedlu mieszkaniowym. WSiP, Warszawa
1974.
37. Zaborowski Z.: Rodzina jako grupa społeczno – wychowawcza. WSiP, Warszawa
1980.
38. Zaczyński Wł.: Praca badawcza nauczyciela. WSiP, Warszawa!968.
39. Żebrowska M.: Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. PWN, Warszawa 1975.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Download