uchwała nr vii/74/99

advertisement
UCHWAŁA NR VII/74/99
Rady Gminy Czarnków
z dnia 14 kwietnia 1999 roku
w sprawie : nadania statutu zespołu Szkół utworzonych w Gębicach, Kuźnicy
Czarnkowskiej, Jędrzejewie.
Na podstawie art.58 ust.6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst
jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 67 poz.329 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r. Dz. U. Nr 13 poz.74 z
późniejszymi zmianami) i § 3 uchwały Nr V/45/99, Nr V/46/99, Nr V/47/99 z dnia 03.03
1999 r. Rady Gminy Czarnków w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Gębicach, Kuźnicy
Czarnkowskiej i Jędrzejewie
Rada Gminy Czarnków uchwala co następuje :
§1
Uchwala się Statuty Zespołów Szkół w :
1. Gebicach, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Kuźnicy Czarnkowskiej, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Jędrzejewie, stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Czarnków.
§3
Zobowiązuje się Wójta Gminy do przekazania statutów Zespołu Szkół dyrektorom tych
Zespołów.
§4
Uchwalone Statuty Zespołów Szkół podlegają przekazaniu właściwemu kuratorowi oświaty
oraz innym organom właściwym do sprawowania nadzoru pedagogicznego szkół
wchodzących w skład Zespołu.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogloszeniu w budynkach siedzib
Zespołów Szkół w szkołach wchodzących w skład Zespołu oraz na tablicach ogłoszeniowych
sołectw Gminy Czarnków.
Przewodniczący
RADY GMINY
CZARNKÓW
mgr Edward Kulesza
Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr VII/74/99
Rady Gminy Czarnków
z dnia 14 kwietnia 1999 r.
STATUT
Zespołu Szkół
w Gębicach
§ 1. Nazwa szkoły :
1.Zespół Szkół w Gębicach.
2.Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek położony w Gębicach ul.Szkolna Nr 2 na działce Nr
256/1.
§ 2. Ustalona nazwa jest używana w brzmieniu :
1.dla Szkoły Podstawowej w Gębicach
Zespół Szkół w Gębicach
Szkoła Podstawowa
64 – 707 Gębice
Gmina Czarnków
Tel. Nr 255 14 21
2.dla gimnazjum :
Zespół Szkół w Gębicach
Publiczne Gimnazjum
64 – 707 Gębice
Gmina Czarnków
Tel. Nr 255 14 21
§ 3. W skład Zespołu Szkół wchodzą :
1.Szkoła Podstawowa w Gębicach
2.Publiczne Gimnazjum w Gębicach
z Oddziałem zamiejscowym
w Romanowie Dolnym Nr 123
Tel. Nr 255 16 20
§ 4. Cele i zadania Zespołu Szkół.
Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach
wykonawczych wydanych na jej podstawie a w szczególności :
1.Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia :
a) szkoły podstawowej,
b) gimnazjum,
poprzez :
- atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
- udział w warsztatach językowych.
2.Umożliwia absolwentom gimnazjum dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku
kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu.
3.Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w
ustawie stosownie do warunków szkoły podstawowej i gimnazjum oraz wieku ucznia
poprzez :
a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów szkoły podstawowej i odrębnie dla uczniów
gimnazjum,
b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
c) kreowanie właściwej atmosfery wychowawczej.
4.Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb :
a) organizuje zajęcia świetlicowe,
b) umożliwia spożywanie posiłków,
c) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przy współpracy z Poradnią
Psychologiczną w Czarnkowie.
5.Określa szczegółowe zasady systemu oceniania w danej szkole.
6.Zapewnia formy opieki pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub
losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.
7.Zapewnia współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w zakresie
nauczania, wychowania i profilaktyki.
8.Zapewnia optymalne warunki rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i
ochrony zdrowia.
§ 5. Organy Zespołu Szkół :
1.Dyrektor Zespołu Szkół.
2.W realizacji zadań szkoły podstawowej dyrektor Zespołu współpracuje z :
a) radą pedagogiczną,
b) samorządem uczniowskim,
c) radą rodziców
tej szkoły.
3.W realizacji zadań gimnazjum dyrektor Zespołu współpracuje z :
a) radą pedagogiczną,
b) samorządem uczniowskim,
c) radą rodziców
tej szkoły.
§ 6. Kompetencje dyrektora Zespołu Szkół :
1.Dyrektor Zespołu Szkół jest kierownikiem jednostek organizacyjnych wchodzących w skład
Zespołu.
2.Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników
zatrudnionych w szkołach tworzących Zespół.
3.Dyrektor Zespołu Szkół organizuje pracę szkół podporządkowanych, kieruje ich bieżącymi
sprawami oraz reprezentuje je na zewnątrz.
4.Zatrudnia i zwalnia pracowników, mianuje nauczycieli oraz realizuje zadania wynikające z
ustawy „Karta Nauczyciela” i innych obowiązujących przepisów prawa.
5.W sprawach realizacji budżetu przestrzega ustawy o zamówieniach publicznych,
współpracuje z Skarbnikiem Gminy i jego zastępcą.
6.Współpracuje z merytorycznymi pracownikami Urzędu Gminy w zakresie wykonywania
czynności zwykłego zarządu mieniem powierzonych placówek oraz spraw wynikających z
udzielonych upoważnień i porozumień.
7.Opracowuje wewnętrzne regulaminy, zarządzenia. Wydaje polecenia służbowe.
8.Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą.
9.Szczegółowe kompetencje dyrektora określają statuty szkół wchodzące w skład Zespołu.
10.Kompetencje organów wymienionych w § 5 pkt 2 lit.a-c i pkt 3 lit.a-c określają odrębne
statuty szkół wchodzących w skład Zespołu, a w realizacji zadań wspólnych współpracują z
dyrektorem Zespołu Szkół.
§ 7.
Statut Zespołu Szkół nie narusza odrębności rad pedagogicznych, samorządów
uczniowskich i rad rodziców szkół podporządkowanych Zespołowi.
§ 8. 1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły podstawowej i gimnazjum jest oddział.
2.Zasady tworzenia i organizacji oddziałów określają statuty tych szkół.
§ 9.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy
czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć szkół.
§ 10. 1.Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich
rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdów do szkoły, Zespół Szkół
organizuje świetlicę.
2.W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupy wychowawcze
winny być dostosowane wiekowo. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
§ 11. W Zespole Szkół funkcjonuje biblioteka. Szczegółowe zadania i organizacja biblioteki
szkolnej, jednej dla szkół podporządkowanych Zespołowi określa dyrektor Zespołu zgodnie z
odrębnymi przepisami.
§ 12. 1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określają arkusze organizacyjne opracowane przez dyrektora Zespołu Szkół odrębnie dla
szkoły podstawowej i gimnazjum z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania.
2.Arkusze organizacyjne szkół o których mowa w ust.1 zatwierdza Zarząd Gminy Czarnków
w terminie do dnia 30 maja danego roku.
§ 13. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor Zespołu Szkół, z
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowe rozkłady zajęć
określając organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§ 14. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników zatrudnionych w szkole określają
statuty tych szkół.
§ 15. 1.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby
wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
2.Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych danej szkoły.
§ 16.
Statuty szkół podporządkowanych Zespołowi określają szczegółowe zasady
przyjmowania uczniów do danej szkoły oraz ich prawa i obowiązki a w szczególności :
warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,
uzależnieniem, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
§ 17. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w
jego skład, pod nazwą :
Zespół Szkół
64 – 707 Gębice
Gmina Czarnków
Tel. Nr 255 14 21.
§ 18. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i
nazwę szkoły.
§ 19.
1.Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi
przepisami.
2.Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
§ 20.
W zakresie uregulowanym odmiennie w Statucie Zespołu tracą moc w okresie
obowiązywania niniejszego statutu postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół.
§ 21. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Zespołu Szkół są Rady
Pedagogiczne działające w szkołach tworzących Zespół Szkół.
Przewodniczący
RADY GMINY
CZARNKÓW
mgr Edward Kulesza
Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr VII/74/99
Rady Gminy Czarnków
z dnia 14 kwietnia 1999 r.
STATUT
Zespołu Szkół
w Kuźnicy Czarnkowskiej
§ 1. Nazwa szkoły :
1.Zespół Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej.
2.Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek położony w Kuźnicy Czarnkowskiej ul.Szkolna Nr 10
na działce Nr 353/7.
§ 2. Ustalona nazwa jest używana w brzmieniu :
1.dla Szkoły Podstawowej :
Zespół Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej
Szkoła Podstawowa
im. Powstańców Wlkp. 1918/1919
Kuźnica Czarnkowska
64 – 700 Czarnków
Gmina Czarnków
Tel. Nr 255 05 29
2.dla gimnazjum :
Zespół Szkół w Kuźnicy Czarnkowskiej
Publiczne Gimnazjum
Kuźnica Czarnkowska
64 – 700 Czarnków
Gmina Czarnków
Tel. Nr 255 05 29
§ 3. W skład Zespołu Szkół wchodzą :
1.Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Czarnkowskiej
2.Publiczne Gimnazjum w Kuźnicy Czarnkowskiej.
§ 4. Cele i zadania Zespołu Szkół.
Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach
wykonawczych wydanych na jej podstawie a w szczególności :
1.Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia :
a) szkoły podstawowej,
b) gimnazjum,
poprzez :
- atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
- udział w warsztatach językowych.
2.Umożliwia absolwentom gimnazjum dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku
kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu.
3.Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w
ustawie stosownie do warunków szkoły podstawowej i gimnazjum oraz wieku ucznia
poprzez :
a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów szkoły podstawowej i odrębnie dla uczniów
gimnazjum,
b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
c) kreowanie właściwej atmosfery wychowawczej.
4.Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb :
a) organizuje zajęcia świetlicowe,
b) umożliwia spożywanie posiłków,
c) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przy współpracy z Poradnią
Psychologiczną w Czarnkowie.
5.Określa szczegółowe zasady systemu oceniania w danej szkole.
6.Zapewnia formy opieki pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub
losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.
7.Zapewnia współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w zakresie
nauczania, wychowania i profilaktyki.
8.Zapewnia optymalne warunki rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i
ochrony zdrowia.
§ 5. Organy Zespołu Szkół :
1.Dyrektor Zespołu Szkół.
2.W realizacji zadań szkoły podstawowej dyrektor Zespołu współpracuje z :
a) radą pedagogiczną,
b) samorządem uczniowskim,
c) radą rodziców
tej szkoły.
3.W realizacji zadań gimnazjum dyrektor Zespołu współpracuje z :
a) radą pedagogiczną,
b) samorządem uczniowskim,
c) radą rodziców
tej szkoły.
§ 6.Kompetencje dyrektora Zespołu Szkół :
1.Dyrektor Zespołu Szkół jest kierownikiem jednostek organizacyjnych wchodzących w skład
Zespołu.
2.Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników
zatrudnionych w szkołach tworzących Zespół.
3.Dyrektor Zespołu Szkół organizuje pracę szkół podporządkowanych, kieruje ich bieżącymi
sprawami oraz reprezentuje je na zewnątrz.
4.Zatrudnia i zwalnia pracowników, mianuje nauczycieli oraz realizuje zadania wynikające z
ustawy „Karta Nauczyciela” i innych obowiązujących przepisów prawa.
5.W sprawach realizacji budżetu przestrzega ustawy o zamówieniach publicznych,
współpracuje z Skarbnikiem Gminy i jego zastępcą.
6.Współpracuje z merytorycznymi pracownikami Urzędu Gminy w zakresie wykonywania
czynności zwykłego zarządu mieniem powierzonych placówek oraz spraw wynikających z
udzielonych upoważnień i porozumień.
7.Opracowuje wewnętrzne regulaminy, zarządzenia. Wydaje polecenia służbowe.
8.Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą.
9.Szczegółowe kompetencje dyrektora określają statuty szkół wchodzące w skład Zespołu.
10.Kompetencje organów wymienionych w § 5 pkt 2 lit.a-c i pkt 3 lit.a-c określają odrębne
statuty szkół wchodzących w skład Zespołu, a w realizacji zadań wspólnych współpracują z
dyrektorem Zespołu Szkół.
§ 7.
Statut Zespołu Szkół nie narusza odrębności rad pedagogicznych, samorządów
uczniowskich i rad rodziców szkół podporządkowanych Zespołowi.
§ 8. 1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły podstawowej i gimnazjum jest oddział.
2.Zasady tworzenia i organizacji oddziałów określają statuty tych szkół.
§ 9.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy
czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć szkół.
§ 10. 1.Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich
rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdów do szkoły, Zespół Szkół
organizuje świetlicę.
2.W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupy wychowawcze
winny być dostosowane wiekowo. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
§ 11. W Zespole Szkół funkcjonuje biblioteka. Szczegółowe zadania i organizacja biblioteki
szkolnej, jednej dla szkół podporządkowanych Zespołowi określa dyrektor Zespołu zgodnie z
odrębnymi przepisami.
§ 12. 1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określają arkusze organizacyjne opracowane przez dyrektora Zespołu Szkół odrębnie dla
szkoły podstawowej i gimnazjum z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania.
2.Arkusze organizacyjne szkół o których mowa w ust.1 zatwierdza Zarząd Gminy Czarnków
w terminie do dnia 30 maja danego roku.
§ 13. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor Zespołu Szkół, z
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowe rozkłady zajęć
określając organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§ 14. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników zatrudnionych w szkole określają
statuty tych szkół.
§ 15. 1.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby
wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
2.Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych danej szkoły.
§ 16.
Statuty szkół podporządkowanych Zespołowi określają szczegółowe zasady
przyjmowania uczniów do danej szkoły oraz ich prawa i obowiązki a w szczególności :
warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,
uzależnieniem, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
§ 17. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w
jego skład, pod nazwą :
Zespół Szkół
Kuźnica Czarnkowska
64 – 700 Czarnków
Gmina Czarnków
Tel. Nr 255 05 29.
§ 18. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i
nazwę szkoły.
§ 19.
1.Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi
przepisami.
2.Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
§ 20.
W zakresie uregulowanym odmiennie w Statucie Zespołu tracą moc w okresie
obowiązywania niniejszego statutu postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół.
§ 21. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Zespołu Szkół są Rady
Pedagogiczne działające w szkołach tworzących Zespół Szkół.
Przewodniczący
RADY GMINY
CZARNKÓW
mgr Edward Kulesza
Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr VII/74/99
Rady Gminy Czarnków
z dnia 14 kwietnia 1999 r.
STATUT
Zespołu Szkół
w Jędrzejewie
§ 1. Nazwa szkoły :
1.Zespół Szkół w Jędrzejewie.
2.Siedzibą Zespołu Szkół jest budynek położony w Jędrzejewie Nr 25 na działce Nr 332.
§ 2. Ustalona nazwa jest używana w brzmieniu :
1.dla Szkoły Podstawowej :
Zespół Szkół w Jędrzejewie
Szkoła Podstawowa
64 – 713 Jędrzejewo
Gmina Czarnków
Tel. Nr 255 51 12 wew.8
2.dla gimnazjum :
Zespół Szkół w Jędrzejewie
Publiczne Gimnazjum
64 – 713 Jędrzejewo
Gmina Czarnków
Tel. Nr 255 51 12 wew.8
§ 3. W skład Zespołu Szkół wchodzą :
1.Szkoła Podstawowa w Jędrzejewie
2.Publiczne Gimnazjum w Jędrzejewie.
§ 4. Cele i zadania Zespołu Szkół.
Zespół Szkół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach
wykonawczych wydanych na jej podstawie a w szczególności :
1.Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa
ukończenia :
a) szkoły podstawowej,
b) gimnazjum,
poprzez :
- atrakcyjny i nowatorski proces nauczania,
- udział w warsztatach językowych.
2.Umożliwia absolwentom gimnazjum dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku
kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu.
3.Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w
ustawie stosownie do warunków szkoły podstawowej i gimnazjum oraz wieku ucznia
poprzez :
a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów szkoły podstawowej i odrębnie dla uczniów
gimnazjum,
b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
c) kreowanie właściwej atmosfery wychowawczej.
4.Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb :
a) organizuje zajęcia świetlicowe,
b) umożliwia spożywanie posiłków,
c) udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej przy współpracy z Poradnią
Psychologiczną w Czarnkowie.
5.Określa szczegółowe zasady systemu oceniania w danej szkole.
6.Zapewnia formy opieki pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub
losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.
7.Zapewnia współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów w zakresie
nauczania, wychowania i profilaktyki.
8.Zapewnia optymalne warunki rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i
ochrony zdrowia.
§ 5. Organy Zespołu Szkół :
1.Dyrektor Zespołu Szkół.
2.W realizacji zadań szkoły podstawowej dyrektor Zespołu współpracuje z :
a) radą pedagogiczną,
b) samorządem uczniowskim,
c) radą rodziców
tej szkoły.
3.W realizacji zadań gimnazjum dyrektor Zespołu współpracuje z :
a) radą pedagogiczną,
b) samorządem uczniowskim,
c) radą rodziców
tej szkoły.
§ 6.Kompetencje dyrektora Zespołu Szkół :
1.Dyrektor Zespołu Szkół jest kierownikiem jednostek organizacyjnych wchodzących w skład
Zespołu.
2.Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników
zatrudnionych w szkołach tworzących Zespół.
3.Dyrektor Zespołu Szkół organizuje pracę szkół podporządkowanych, kieruje ich bieżącymi
sprawami oraz reprezentuje je na zewnątrz.
4.Zatrudnia i zwalnia pracowników, mianuje nauczycieli oraz realizuje zadania wynikające z
ustawy „Karta Nauczyciela” i innych obowiązujących przepisów prawa.
5.W sprawach realizacji budżetu przestrzega ustawy o zamówieniach publicznych,
współpracuje z Skarbnikiem Gminy i jego zastępcą.
6.Współpracuje z merytorycznymi pracownikami Urzędu Gminy w zakresie wykonywania
czynności zwykłego zarządu mieniem powierzonych placówek oraz spraw wynikających z
udzielonych upoważnień i porozumień.
7.Opracowuje wewnętrzne regulaminy, zarządzenia. Wydaje polecenia służbowe.
8.Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą.
9.Szczegółowe kompetencje dyrektora określają statuty szkół wchodzące w skład Zespołu.
10.Kompetencje organów wymienionych w § 5 pkt 2 lit.a-c i pkt 3 lit.a-c określają odrębne
statuty szkół wchodzących w skład Zespołu, a w realizacji zadań wspólnych współpracują z
dyrektorem Zespołu Szkół.
§ 7.
Statut Zespołu Szkół nie narusza odrębności rad pedagogicznych, samorządów
uczniowskich i rad rodziców szkół podporządkowanych Zespołowi.
§ 8. 1.Podstawową jednostką organizacyjną szkoły podstawowej i gimnazjum jest oddział.
2.Zasady tworzenia i organizacji oddziałów określają statuty tych szkół.
§ 9.
Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się
prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy
czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć szkół.
§ 10. 1.Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich
rodziców (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdów do szkoły, Zespół Szkół
organizuje świetlicę.
2.W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Grupy wychowawcze
winny być dostosowane wiekowo. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
§ 11. W Zespole Szkół funkcjonuje biblioteka. Szczegółowe zadania i organizacja biblioteki
szkolnej, jednej dla szkół podporządkowanych Zespołowi określa dyrektor Zespołu zgodnie z
odrębnymi przepisami.
§ 12. 1.Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określają arkusze organizacyjne opracowane przez dyrektora Zespołu Szkół odrębnie dla
szkoły podstawowej i gimnazjum z uwzględnieniem szkolnych planów nauczania.
2.Arkusze organizacyjne szkół o których mowa w ust.1 zatwierdza Zarząd Gminy Czarnków
w terminie do dnia 30 maja danego roku.
§ 13. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor Zespołu Szkół, z
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowe rozkłady zajęć
określając organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§ 14. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników zatrudnionych w szkole określają
statuty tych szkół.
§ 15. 1.Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby
wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
2.Formy spełniania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do wieku
uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych danej szkoły.
§ 16.
Statuty szkół podporządkowanych Zespołowi określają szczegółowe zasady
przyjmowania uczniów do danej szkoły oraz ich prawa i obowiązki a w szczególności :
warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą,
uzależnieniem, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
§ 17. Zespół Szkół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w
jego skład, pod nazwą :
Zespół Szkół
64 – 713 Jędrzejewo
Gmina Czarnków
Tel. Nr 255 51 12 wew.8.
§ 18. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu zawierają nazwę Zespołu i
nazwę szkoły.
§ 19.
1.Zespół Szkół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi
przepisami.
2.Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy.
§ 20.
W zakresie uregulowanym odmiennie w Statucie Zespołu tracą moc w okresie
obowiązywania niniejszego statutu postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół.
§ 21. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Zespołu Szkół są Rady
Pedagogiczne działające w szkołach tworzących Zespół Szkół.
Przewodniczący
RADY GMINY
CZARNKÓW
mgr Edward Kulesza
Download