GRUPA SANOFI SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA

advertisement
BROSZURA
CSR
2014/15
GRUPA SANOFI SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNA
MARYNIKA WOROSZYLSKA-SAPIEHA
Dyrektor Generalny
Grupy Sanofi w Polsce
Profilaktyka i leczenie chorób to wyzwanie
całego sektora ochrony zdrowia. Branża
farmaceutyczna, jako aktywny uczestnik
tego rynku, poprzez liczne kampanie
edukacyjne, wspiera podnoszenie standardów
leczenia i opieki nad przewlekle chorymi.
Zaangażowanie w edukację zdrowotną
społeczeństwa to również jeden z kluczowych
elementów naszej strategii odpowiedzialności
społecznej.
Jestem przekonana, że zaangażowanie
w CSR rozumiane szerzej, jako kompleksowe
i świadome zarządzanie wpływem na otoczenie,
to nie tylko misja całej branży farmaceutycznej
w Polsce, lecz także nasz obowiązek. Grupa
Sanofi, jako jedna z pierwszych firm w branży,
wdraża i będzie realizować trzyletnią strategię
społecznej odpowiedzialności, kompleksowo
odpowiadającą na wyzwania dynamicznie
zmieniającej się rzeczywistości.
Zachęcam Państwa do zapoznania się
z naszą broszurą CSR i ambitnymi celami, jakie
postanowiliśmy osiągnąć.
WIĘCEJ INFORMACJI:
sanofi.pl
csr.sanofi.com
3
GRUPA SANOFI
Grupa Sanofi jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Polsce i na świecie. Od lat
angażuje się nie tylko w produkcję, ale również opracowywanie nowych, przełomowych leków,
które mają poprawić stan zdrowia pacjentów.
Sanofi na świecie, ale również
w Polsce, słynie z doskonałej jakości
preparatów stosowanych w wielu
obszarach terapeutycznych,
m.in. w diabetologii, chorobach
wewnętrznych, onkologii,
szczepionkach i chorobach
rzadkich. Dostarczamy
preparaty i leki w sektorze
Consumer Healthcare (leki
OTC i dermokosmetyki), ale
również weterynaryjne. Tak bogata
i wszechstronna oferta sprawia,
że jesteśmy solidnym i wiarygodnym
partnerem dla pacjentów, lekarzy oraz władz
sektora zdrowotnego.
Grupa Sanofi od niemal 30 lat rozwija
działalność produkcyjną na Podkarpaciu.
Jedna ze 112 fabryk Grupy na świecie,
usytuowana w Rzeszowie, to nowoczesny
zakład wytwarzający najwyższej jakości
produkty, ale również jeden z kluczowych
pracodawców w regionie.
Grupa Sanofi w Polsce aktywnie działa
na forach organizacji branżowych.
Włączając się w dialog na temat systemu
ochrony zdrowia, dąży do podnoszenia
standardów leczenia i opieki nad przewlekle chorymi.
5
el
ęgi
iw
m i wo d y
ia
oba
s
i s ko
d ow
ś ro
PACJENT
Dostęp do opieki
zdrowotnej
Bezpieczeństwo
pacjenta
y
w ój za wo d ow
R ó ż n o ro d n o ś ć
o
Zd
stw
ro w
ń
e
ie i bezpiecz
Roz
L U D ZIE
Strategia społecznej odpowiedzialności
biznesu (CSR), stanowiąca element
strategii biznesowej Grupy, oparta jest
na czterech filarach: ETYKA, LUDZIE,
ŚRODOWISKO, PACJENT.
za
da
n
z aw ia
od i r
ow
a
e
k
E
rg
Le
dz
ia
E t y ka
rzą
ISKO
OW
OD
Za
ne
ój
w
oz
a
ŚR
ni
ETY
KA
Etyczne
ba
STRATEGICZNE
Ten ostatni jest sercem strategii CSR.
Grupa przestrzega fundamentalnego
prawa każdego człowieka do zdrowia,
podejmując codziennie prace mające
na celu polepszenie dostępu do opieki
zdrowotnej pacjentów na całym świecie.
PODEJŚCIE DO DZIAŁANIA
Tak jak każdy człowiek w życiu nasza organizacja kieruje się w swych działaniach wartościami,
które decydują o jej wiarygodności i określają ramy podejmowanych decyzji biznesowych
i rozwojowych. U podstaw wszystkich naszych działań leżą wartości Grupy Sanofi, które mają wpływ
na to, jak kształtuje się nasza kultura organizacyjna, a także relacje z klientami zewnętrznymi oraz
współpracownikami.
SZACUNEK
Dostrzegamy i szanujemy różnorodność oraz potrzeby naszych
pracowników, pacjentów i partnerów. Dbamy o przejrzyste
i konstruktywne relacje bazujące na wzajemnym zaufaniu.
SOLIDARNOŚĆ
Łączy nas wspólna odpowiedzialność za działania Grupy,
naszych pracowników, stan zdrowia naszych pacjentów
oraz wpływ naszych poczynań na środowisko.
INNOWACYJNOŚĆ
Zachęcamy naszych pracowników i partnerów do stosowania
kreatywnych rozwiązań i dążenia do doskonałości w duchu
przedsiębiorczości.
UCZCIWOŚĆ
Zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych standardów
etycznych i jakościowych, bez żadnych kompromisów.
PEWNOŚĆ SIEBIE
Jesteśmy pewni siebie, bronimy swoich przekonań i z pasją
dążymy do osiągnięcia swoich celów. Mamy energię
do wprowadzania zmian i śmiałość pozwalającą nam
kwestionować stare zasady.
WIĘCEJ INFORMACJI:
sanofi.pl
7
CSR SANOFI NA ŚWIECIE
Działająca w ramach globalnych struktur Grupy Fundacja Sanofi
Espoir angażuje się w wiele przedsięwzięć mających na celu
zmniejszanie nierówności w dostępie do ochrony zdrowia. Program
My child matters na rzecz zwalczania raka u dzieci w krajach
rozwijających się obejmuje 45 projektów w 33 krajach Azji, Afryki
i Ameryki Łacińskiej w ramach partnerstwa z Międzynarodową
Unią do Walki z Rakiem (UICC). Ponadto Fundacja zaangażowana
jest w kampanię Stand up for African Mothers, zapoczątkowaną
w 2010 r. we współpracy z Afrykańską Fundacją Naukowych Badań
Medycznych (AMREF). Kampania ta ma na celu zmniejszenie
liczby umierających matek i dzieci w okresie płodowym,
okołoporodowym i niemowlęcym.
W ramach programu Access to Medicines Grupa Sanofi
przygotowuje przedsięwzięcia ułatwiające dostęp do leków
mieszkańcom krajów rozwijających się. Główne obszary działalności
programu to: malaria, gruźlica, zaniedbywane choroby tropikalne,
zdrowie psychiczne, padaczka oraz choroby, którym można
zapobiec dzięki szczepieniom.
Grupa Sanofi aktywnie angażuje się w prace na rzecz ochrony
bezpieczeństwa pacjentów – walczy z podrobionymi lekami,
prowadząc własne laboratorium specjalizujące się w ich analizie.
WIĘCEJ INFORMACJI:
fondation-sanofi-espoir.com
Już po raz siódmy z rzędu dokonania Sanofi w obszarze społecznej
odpowiedzialności biznesu zostały uwzględnione w raporcie Sustainability
Yearbook 2014. Jako jedna z najwyżej ocenionych firm farmaceutycznych
Sanofi otrzymała również wyróżnienie w kategorii Silver Class
za doskonałe wyniki w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Grupa Sanofi
znalazła się wśród 460 docenionych spółek, z których tylko 65 zostało
wyróżnionych w tej kategorii. Otrzymała także wyróżnienie Best in Class
w następujących obszarach:
PRAKTYKI MARKETINGOWE
ZDOLNOŚĆ PRZYCIĄGANIA I UTRZYMYWANIA TALENTÓW
OBYWATELSKA POSTAWA I FILANTROPIA
STRATEGIE POPRAWY DOSTĘPU DO LEKÓW I PRODUKTÓW
9
PACJENT
Grupa Sanofi w Polsce opracowała w 2014 r. trzyletnią strategię CSR dla polskiego oddziału firmy,
uwzględniającą lokalne potrzeby we wszystkich filarach globalnej strategii. Naszą ambicją jest to,
aby Grupa Sanofi była godnym zaufania partnerem we wspólnej trosce o zdrowie i jakość życia
Polaków.
Grupa Sanofi od wielu lat współpracuje z organizacjami
pacjentów, przeprowadzając – lub będąc partnerem –
kampanii edukacyjnych poszerzających wiedzę pacjentów
na tematy zdrowotne (np. „Prostata na lata”, prowadzona
we współpracy z Fundacją Wygrajmy Zdrowie). Sanofi jest
partnerem pierwszej kampanii na rzecz walki z żylną chorobą
zakrzepowo-zatorową, realizowanej przez Fundację MITO pod
hasłem „Jak nie być jedną nogą w grobie”.
Genzyme aktywnie działa na polu edukacji w zakresie
stwardnienia rozsianego („SM – Walcz o siebie” wraz z m.in.
Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego) czy chorób
rzadkich („Nadzieja, mamy ją w genach”).
Sanofi Pasteur jest partnerem Ogólnopolskiego Programu
Zwalczania Grypy, dążąc do podnoszenia poziomu wiedzy
o tej chorobie.
„
MAGDALENA CHODOROWSKA
Dyrektor Medyczny
Grupy Sanofi w Polsce
Zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów
to priorytet dla naszych zespołów
odpowiedzialnych za jakość i nadzór
nad bezpieczeństwem farmakoterapii.
Nasza strategia polega na zapewnianiu
najwyższej jakości w całym cyklu życia
produktu – od fazy badawczo-rozwojowej
po obecność na rynku
“
CELE STRATEGICZNE NA LATA 2014–2017:
Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych modeli
współpracy, w tym edukacji, wewnętrznej oraz zewnętrznej,
nakierowanych na podnoszenie dostępności i jakości
terapii oraz lepszego życia pacjentów/klientów.
Zwiększanie wiedzy pacjentów o ich prawach
i odpowiedzialności.
Wdrożenie systemu zarządzania potrzebami klientów,
dotyczącego produktów oraz obsługi (reklamacje, informacje
medyczne, handlowe, pharmacovigilance etc.), a także
wdrażanie w procesy decyzyjne wniosków z niego wypływających.
WYBRANE PROJEKTY:
Opracować i wdrożyć nowy, partnerski model
współpracy z organizacjami pacjenckimi, nakierowany
m.in. na integrację wiedzy i doświadczeń.
Współdziałać z organizacjami branżowymi na rzecz zmiany
prawa w zakresie realizacji badań klinicznych w celu
zwiększenia dostępu pacjentów do innowacyjnych terapii.
Doskonalić działania Grupy Sanofi w obszarze obsługi
wybranych grup interesariuszy (np. pacjentów, klientów).
11
ETYKA
Grupa Sanofi, aktywnie działając w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych
INFARMA, zaangażowała się w stworzenie i wdrożenie w Polsce Kodeksu Przejrzystości. Jest to ważna
inicjatywa ogólnoeuropejska, przygotowana przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń
Farmaceutycznych (EFPIA) i przyjęta przez 33 państwa. W Polsce za wprowadzenie jego zapisów
odpowiada INFARMA, a także każda z 31 zrzeszonych w niej firm.
„
AGNIESZKA BACZKOWSKA
Compliance & Business Integrity Officer
Grupy Sanofi w Polsce
Uważamy, że współpraca pomiędzy firmami
farmaceutycznymi a środowiskiem medycznym,
polegająca na wymianie wiedzy i doświadczeń,
powinna być realizowana według powszechnie
znanych i akceptowanych reguł prawa
i etyki. To jeden z kluczowych warunków
zaufania publicznego do instytucji, które ten
system tworzą. W tym także do Sanofi – firmy
odpowiedzialnej i zaangażowanej społecznie
“
Kodeks etyczny Sanofi zawiera jasne reguły dotyczące
oczekiwań ze strony firmy względem zachowań pracowników
związanych z pełnieniem ich codziennych obowiązków. Został
opracowany, by pomóc w rozwiązywaniu pewnych kwestii,
które pracownicy mogą napotkać w swojej codziennej pracy,
zarówno wewnątrz Grupy, jak i w relacjach z zewnętrznymi
partnerami.
Odpowiedzialne i etyczne postępowanie
to podstawa naszej codziennej działalności,
naszych kontaktów z pacjentami, pracownikami
służby zdrowia, pracownikami Sanofi i innymi
interesariuszami.
CELE STRATEGICZNE NA LATA 2014–2017:
Grupa Sanofi rozwija i utrzymuje całościową politykę zgodności
(Compliance) oraz realizuje w praktyce jej założenia.
Pracownicy, bez względu na pełnioną funkcję i stopień
odpowiedzialności, spójnie rozumieją obowiązujące zasady etyki
(postępowania) oraz przestrzegają ich w podejmowanych działaniach.
Interesariusze postrzegają Grupę Sanofi jako inicjującą działania
z zakresu etyki i w wyniku tego jako etyczną, przejrzystą, otwartą
na dialog oraz współpracę z otoczeniem.
WYBRANE PROJEKTY:
Zmiana języka komunikacji oraz sposobu ustalania i rozliczania
wykonania zadań w celu budowania kultury organizacyjnej,
stawiającej pacjenta w centrum uwagi.
Opracowanie i wdrożenie całościowego podejścia
do zarządzania w obszarze zgodności (Compliance), w tym
kontrola i audyt wewnętrzny (zdefiniowanie roli i funkcji Compliance,
procedury, praktyczne działania, edukacja i komunikacja).
Opracowanie i przeprowadzenie wewnętrznego projektu
angażującego pracowników, w celu podniesienia kultury
Compliance w Grupie Sanofi.
13
LUDZIE
Celem wszelkich działań rozwojowych w Grupie Sanofi jest stworzenie takiego środowiska
i atmosfery pracy, w których każdy pracownik będzie miał możliwość rozwoju umiejętności
i kompetencji.
„
Małgorzata Jastrzębska
Dyrektor Działu Personalnego i Administracji
Grupy Sanofi w Polsce
Jednym z celów zakładu w Rzeszowie jest
zapewnienie skutecznej ochrony pracowników
przed zagrożeniami występującymi
na stanowiskach pracy, np. zapyleniem,
hałasem czy działaniem alergenów.
Nasi pracownicy stanowią cenne źródło odkrywanych
talentów, innowacyjnych rozwiązań i ducha rywalizacji.
To w nich tkwi tajemnica sukcesu firmy oraz wyników
rynkowych
“
Program stażowy „Student on Board” adresowany jest głównie
do studentów ostatnich lat studiów (IV–V rok) oraz absolwentów.
Od 2010 r. nawiązaliśmy współpracę z ponad 60 studentami,
którzy poznali spółkę, jej pracowników oraz specyfikę pracy
w międzynarodowej firmie z branży farmaceutycznej.
Naszą ambicją jest to, aby Grupa Sanofi była
najlepszym miejscem do pracy, mającym zróżnicowaną
strukturę organizacyjną i umożliwiającym transfery
dające pracownikom szerokie możliwości rozwoju.
„
Barbara Pukacz
Kierownik Działu Bezpieczeństwa
i Ochrony Środowiska
Grupy Sanofi w Polsce
W trosce o jak najwyższy komfort
i bezpieczeństwo naszych pracowników
od wielu lat dokonujemy systematycznych
pomiarów szkodliwych czynników
na stanowiskach pracy, analizujemy je,
a w razie potrzeby podejmujemy działania
zapobiegawcze i korygujące
“
CELE STRATEGICZNE NA LATA 2014–2017:
Grupa Sanofi w Polsce wyróżnia się jako
pracodawca dający możliwości rozwoju
i realizacji ambicji obecnych i przyszłych
pracowników, nakierowany na wywieranie
pozytywnego wpływu w otoczeniu zewnętrznym
i wewnętrznym organizacji.
Grupa Sanofi w Polsce, w oparciu o wartości
firmy, rozwija spójną kulturę organizacyjną.
Grupa Sanofi zwiększa motywację
i zaangażowanie swoich pracowników,
uwzględniając ich potrzeby oraz stosując
nowoczesne metody zarządzania
(w tym narzędzia CSR).
Grupa Sanofi, poprzez wdrażane rozwiązania
organizacyjne i swoje wartości, zapewnia
równowagę pomiędzy czasem pracy i czasem
prywatnym, stosując podejście „pełne
zaangażowanie w pracy, pełne korzystanie
z życia prywatnego”.
WYBRANE PROJEKTY:
Kontynuacja programu stażowego
„Student on Board”.
Opracowanie i wdrożenie całościowego programu
wolontariatu pracowniczego, a także mierzenie
efektów podejmowanych działań.
Wdrożenie i komunikacja programu mentoringowego
dla kadry zarządzającej, wybranych menedżerów
oraz pracowników o dużym potencjale w celu m.in.
zwiększenia zaangażowania, budowania otwartości
wewnątrz organizacji.
15
ŚRODOWISKO
Ochrona wód rzeki Wisłok – dzięki prowadzonemu od 12 lat
projektowi w przypadku ewentualnego pożaru nie ma ryzyka
degradacji wód rzeki Wisłok, do której odprowadzane są ścieki
deszczowe i opadowe z terenu rzeszowskiego zakładu.
Z myślą o ograniczeniu zużycia wody, detergentów i zrzucanych
ścieków, ale również o oszczędności energii zakład wprowadził
automatyzację procesów mycia i suszenia maszyn produkcyjnych.
Prototyp urządzenia został zaprojektowany specjalnie dla Sanofi,
z uwzględnieniem wyśrubowanych kryteriów środowiskowych.
Wybór samochodów służbowych – auta przeznaczone dla
przedstawicieli medycznych spełniają wymogi europejskiej etykiety
energetycznej w skali B, czyli emitują poniżej 120 g CO2 / km.
11,0% – zmniejszenie zużycia energii
[MWh] na wyprodukowanie 1 sztuki
w porównaniu z 2010 r.
3,0% – zmniejszenie zużycia gazu
[MWh] porównaniu z 2010 r.
„
MAREK RUCHAŁA
Dyrektor Zakładu Produkcji
i Dystrybucji Leków w Rzeszowie
Jako jedna z największych w Polsce
firm farmaceutycznych podejmujemy
wiele starań i prowadzimy wiele
projektów, by skutecznie ograniczać
wpływ naszej działalności na środowisko
naturalne. W zakładzie produkcyjnym
w Rzeszowie nieustannie pracujemy
na rzecz redukcji śladu węglowego
oraz poszukujemy nowych rozwiązań
mających na celu zwiększenie
odpowiedzialnego zużycia energii
i wody
“
CELE STRATEGICZNE NA LATA 2014–2017:
Grupa Sanofi poprzez podejmowane działania zwiększa świadomość
pacjentów i konsumentów w zakresie postępowania z niezużytymi
lekami/produktami.
Grupa Sanofi wprowadziła całościowy system zarządzania swoim wpływem
środowiskowym we wszystkich jednostkach biznesowych; aktywnie mierzy
osiągane efekty oraz wdraża działania minimalizujące negatywny wpływ.
Grupa Sanofi komunikuje w sposób przejrzysty zasady współpracy z partnerami
biznesowymi, w tym dostawcami, oraz uwzględnia w wyborze kontrahentów
pozafinansowe kryteria, w tym CSR.
WYBRANE PROJEKTY:
Opracowanie i wdrożenie systemu całościowego zarządzania wpływem
na środowisko naturalne we wszystkich jednostkach organizacyjnych w Polsce
(w tym monitoring emisji do atmosfery i zużycia energii oraz pomiar wpływu).
Zainicjowanie i realizacja projektu systemowego lub jego pilotażu w określonym regionie
(współpraca z interesariuszami, m.in. samorządami i NGO), nakierowanego
na rozwiązanie/ograniczenie negatywnego wpływu branży farmaceutycznej na środowisko
naturalne w obszarze utylizacji przeterminowanych leków/wyrobów farmaceutycznych.
Wdrożenie kodeksu postępowania dla dostawców zawierającego wymagania z zakresu CSR, a także weryfikacja
kategorii zakupowych, w których pozafinansowe kryteria wyboru dostawcy są najbardziej istotne z punktu widzenia
wpływu na środowisko naturalne, oraz stosowanie tych kryteriów przy zakupie towarów i usług w tych kategoriach.
17
KONTAKT
Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel.: 22 280 00 00
WIĘCEJ INFORMACJI:
sanofi.pl
Obserwuj nas na:
Sanofi Polska
@SanofiPolska
Dzięki wykorzystaniu papierów CyclusOffset zamiast papierów niemakulaturowych
negatywny wpływ na środowisko zostal zmniejszony o:
286 kg mniej odpadów
42 kg mniej gazów cieplarnianych
422 km krótsza podróż samochodem średniej klasy europejskiej
5 939 litrów mniej zużytej wody
547 kWh mniej zużytej energii
464 kg mniej zużytego drewna
19
BROSZURA
CSR
2014/15
Download