Umowa na świadczenie usług

advertisement
Zadanie 1
Załącznik nr 1.1 do SIWZ
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest organizacja plenerowej imprezy rodzinnej z okazji 10-lecia
wejścia Polski do Unii Europejskiej, podczas której odbędzie się prezentacja projektów z
województwa podlaskiego dofinansowanych z funduszy unijnych.
1. Cele imprezy:
1) Promocja funduszy unijnych i projektów dofinansowanych z funduszy unijnych w
województwie podlaskim.
2) Wzrost świadomości mieszkańców województwa podlaskiego na temat wpływu
funduszy unijnych na rozwój regionu.
2. Grupa docelowa:
Impreza jest skierowana do wszystkich mieszkańców woj. podlaskiego, w tym do
beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów unijnych, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci, młodzieży i dorosłych.
3. Miejsce organizacji wydarzenia: Rynek Kościuszki w Białymstoku
4. Czas trwania imprezy: 1 maja 2014r. godz. 12.00-23.30
5. Wstępny Program wydarzenia:
9.00-11.30 próby Artysty nr 1 i Artysty nr 2,
12.00-18.00- Namioty promocyjne z prezentacjami projektów beneficjentów
12.00-18.00- Strefa dla dzieci: namiot/gry/zabawy/dmuchańce itp.
12.00- 14.00 Otwarcie sceny dla beneficjentów: m.in. występy zespołów folkowych,
występy taneczne itp.
12.00-15.00 Europejskie potrawy wg. Artysty nr 4
1|S t r o n a
16.00 – Uroczyste powitanie mieszkańców przez Marszałka i Prezydenta Białegostoku
16.15- hymn Unii Europejskiej
16.25-17.25 -Uroczyste dzielenie TORTU UNIJNEGO na scenie – zdmuchnięcie świeczek,
16.40- spotkanie Marszałka i Prezydenta z dziennikarzami na platformie lotów
17.30 -18.30– show magiczne Artysty nr 3
18.40 – teleportacja Artysty nr 3
18.50
– przemówienie na platformie wśród widzów
19.00-19.10 - prezentacja multimedialna osiągnięć unijnych
19.30 – koncert Artysty nr 2
21.00 – Koncert Artysty nr 1
22.00 – pokaz sztucznych ogni
22.10 – zakończenie wydarzenia
6. Wszystkie atrakcje dostępne podczas Wydarzenia są ogólnodostępne dla odwiedzający i
bezpłatne.
7. Zamawiający zastrzega iż podany Program wydarzeń jest wstępny i dopuszcza
wprowadzenie zmian w programie.
8. Wykonawca opracuje plan zagospodarowania terenu. Plan musi uwzględniać wszystkie
wymienione w programie elementy. Plan musi zostać zaakceptowany przez
Zamawiającego.
9. Gotowość techniczna wszystkich elementów składowych imprezy zamieszczonych w
poniższym SOPZ na godz. 9.00 w dniu 1 maja 2014r.
10. Gotowość przeprowadzenie próby nagłośnienia i oświetlenia w dniu imprezy 1 maja
2014r. od godziny 9.00 w obecności wszystkich swoich pracowników niezbędnych do
jej sprawnego przeprowadzenia.
11. Wykonawca zapewni posprzątanie terenu niezwłocznie po zakończeniu imprezy do
godziny 9.00 dnia 2 maja 2014r.
2|S t r o n a
12. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia aktualności Riderów technicznych
Artystów nr 1,2,3,4 w terminie 2 tygodni przed planowaną imprezą- oraz zastosowanie
wymagań technicznych określonych w riderach podczas koncertów.
II. WYMAGANIA ORGANIZACYJNE I TECHNICZNE
Zamawiający przenosi, a Wykonawca przyjmuje wszelkie obowiązki organizatora wynikające
z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 62) i w
innych przepisach dotyczących organizacji ww. imprezy, w tym:
1. Wystąpienie o dzierżawę terenu pod imprezę oraz zezwolenie na jej organizację do
Prezydenta Miasta Białegostoku
Organizator nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy
powinien wystąpić do Prezydenta Miasta Białegostoku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na
przeprowadzenie imprezy masowej w dniu 1 maja 2014 r. uwzględniając dni związane z
przygotowaniem imprezy czyli 30 kwietnia 2014r. od godziny 6.00 (np. rozstawienie sceny i
namiotu kulinarnego od strony fontanny na Rynku Kościuszki, namiotów informacyjnopromocyjnych na placu przy restauracji Astoria oraz namiotu dla dzieci na placu od strony
Esperanto Cafe), następnie od 1 maja 2014 r. na ul. Suraskiej ustawienie dźwigu z platformą
unosząca się na wysokość ok. 50m i rozstawienie Alei Służb Mundurowych, pokaz
pirotechniczny (np. na dziedzińcu Pałacu Branickich), a także dnia 2 maja 2014r do godziny
9.00 na składanie sceny i namiotów informacyjno-promocyjnych, namiotu dla dzieci
i
dźwigu.
Do wniosku dołącza graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona
impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:
1) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej,
dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji;
2) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do
celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych;
3|S t r o n a
3) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu
i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo
użytkowników obiektu lub terenu;
4) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych,
rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym
rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i
sanitariatów;
5) informację o:
a) liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
b) przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
c) liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby
porządkowej oraz służby informacyjnej;
6) informacje o osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego
dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o
ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w
przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania
licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
7) informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w organizacji
imprezy masowej;
8) informację o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, a w
szczególności zachowanie osób uczestniczących w imprezie masowej;
9) niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy
masowej, Organizator dołącza do wniosku opinie Komendanta Miejskiego Policji w
Białymstoku i Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku,
Dyrektora Pogotowia Ratunkowego i Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Białymstoku oraz instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego
miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (opinie zachowują
ważność przez 6 miesięcy od dnia ich wydania);
4|S t r o n a
10) Prezydent Miasta może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci:
opinii aktualnych protokołów z kontroli, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.4));
11) dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia,
12) informację o planowanym pokazie pirotechnicznym.
2. Wykonawca jako Organizator wystąpi do właściwych miejscowo instytucji.
Organizator nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy
powinien zwrócić się do Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku i Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego i
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, z wnioskiem o wydanie opinii o
niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej,
zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;
Do wniosku Organizator załącza:
1) pełną dokumentację, dołączoną do wniosku Prezydenta Miasta o wydanie zezwolenia
na przeprowadzenie imprezy masowej;
2) program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go
uczestnikom imprezy masowej;
3) regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go
uczestnikom imprezy masowej;
4) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;
5) warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy
masowej.
3. Obowiązki, zadania, odpowiedzialność Wykonawcy jako Organizatora podczas
przeprowadzenia imprezy masowej.
1) Organizator odpowiada za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i w czasie jej
trwania oraz spełnia wymogi w zakresie: zapewnienia bezpieczeństwa osobom
5|S t r o n a
uczestniczącym w imprezie; ochrony porządku publicznego; zabezpieczenia pod
względem medycznym; zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów
budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi,
w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.
2) Organizator zapewnia:
a) spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa
budowlanego,
w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;
b) udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami
kierownika do spraw bezpieczeństwa;
c) pomoc medyczną;
d) zaplecze higieniczno-sanitarne;
e) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom
służb ratowniczych i Policji;
f) warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w
zabezpieczeniu imprezy masowej;
g) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia
imprezy masowej w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych;
h) wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy
masowej.
3) Liczebność służby porządkowej oraz służby informacyjnej określa się w następujący
sposób:
a) w przypadku imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego
ryzyka - co najmniej 10 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób,
które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 1 członek służby
porządkowej lub służby informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie
6|S t r o n a
mniej niż 20 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby
porządkowej;
b) w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka - co najmniej 15 członków
służb: porządkowej i informacyjnej na 200 osób, które mogą być obecne na
imprezie masowej, i co najmniej 2 członków służb: porządkowej lub informacyjnej
na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50 % ogólnej liczby członków
służb stanowią członkowie służby porządkowej.
4) Organizator opracowuje i udostępnia osobom uczestniczącym w imprezie masowej
regulamin obiektu (terenu) oraz regulamin imprezy masowej zawierający warunki
uczestnictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych.
5) Organizator opracowuje i udostępnia instrukcję postępowania w przypadku powstania
pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej.
4. Wykonawca jako Organizator:
1)
Wydzierżawi i uzyska zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej w dniu 1
maja 2014 r. uwzględniając dni związane z przygotowaniem imprezy czyli 30 kwietnia
2014r. od godziny 6.00 (np. rozstawienie sceny i namiotu kulinarnego od strony fontanny
na Rynku Kościuszki, namiotów informacyjno-promocyjnych na placu przy restauracji
Astoria oraz namiotu dla dzieci na placu od strony Esperanto Cafe), następnie od 1 maja
2014 r. na ul. Suraskiej ustawienie dźwigu z platformą unosząca się na wysokość ok. 50m i
rozstawienie Alei Służb Mundurowych, pokaz pirotechniczny (np. na dziedzińcu Pałacu
Branickich) a także dnia 2 maja 2014r do godziny 9.00 na składanie sceny i namiotów
informacyjno-promocyjnych, namiotu dla dzieci i dźwigu z platformą.
2)
Uzyska zezwolenie na zamknięcie ul. Sienkiewicza na odcinku skrzyżowania ul.
Sienkiewicza i Legionowej do skrzyżowania ul. Sienkiewicza i Białówny, zamknięcia ulicy
Suraskiej do Placu Uniwersyteckiego oraz zabezpieczy je odpowiednimi znakami oraz
barierkami.
3)
Zabezpieczy medycznie imprezę w formie karetki z lekarzem : od 12.00 do 23.00.
7|S t r o n a
4)
Ubezpieczy imprezę (ubezpieczenie uczestników oraz ewentualne szkody) na
minimalną
łączną sumę gwarancyjną
500.000 zł. z uwzględnieniem pokazu
pirotechnicznego.
5)
Wykupi Ubezpieczenie OC organizatora imprezy na minimalną kwotę łączną sumę
gwarancyjną 200 000 zł.
6)
Zabezpieczy sanitarnie imprezę – toalety TOI-TOI minimum 20 sztuk do użytku
publicznego z dostępem do wody bieżącej, z czego 2 sztuki przystosowane dla osób
niepełnosprawnych ( po dwie sztuki do zabezpieczenia wymagań obsługi scenicznej oraz
do zabezpieczenia potrzeb beneficjentów. Toalety z bieżącą obsługą (wyposażone w
papier toaletowy i mydło) w godzinach 12.00-23.00.
7)
Wykonawca zapewni utrzymanie porządku na terenie imprezy oraz posprzątanie wraz
z myciem terenu niezwłocznie po zakończeniu imprezy do godziny 9.00 dnia 2 maja 2014r.
Zapewni kosze na śmieci (ustawione przy namiotach informacyjnych oraz scenie głównej,
w miejscach wejść/wyjść, w centralnych punktach imprezy).
8)
Zapewni ochronę imprezy w postaci koncesjonowanych pracowników ochrony
zgodnie z zaakceptowanymi przez odpowiednie służby dokumentami dotyczącymi
wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej:
a) część dzienna ( część rekreacyjna) w godz. 12.00-17.00 – minimum 20 pracowników
ochrony,
b) koncert wieczorny (część masowa) w godz. 17.00-23.00 – minimum 67 pracowników
ochrony.
c) Pracownicy ochrony mają ochraniać min. sprzęt techniczny, namioty informacyjnopromocyjne, strefę zabaw dla dzieci, strefę lotów na platformie (co najmniej 4
osoby również podczas montażu i demontażu), namiot kulinarny, namioty z
fotokabinami, głowami cybernetycznymi, zaplecze artystów, garderoby oraz ekipę
techniczną. Dodatkowo pod postacią trzech patroli 2-osobowych od 30 kwietnia
2014r. do 2 maja 2014r., łącznie z dozorem nocnym, ma ochraniać ekipę techniczną.
9)
Opracuje plany zabezpieczeń ochrony oraz plany p. pożarowe.
8|S t r o n a
10)
Zapewni Artystom i ich zespołom, bezpieczny oraz niezakłócony osobisty wstęp na
koncert oraz próby koncertu.
11)
Uzyska pozwolenie na wjazd sprzętu ciężkiego, samochodów osobowych na teren
imprezy podczas montażu i demontażu sceny, namiotów i pozostałego sprzętu
technicznego.
12)
Wyselekcjonuje i odpowiednio zabezpieczy teren (min. 30 x 20 metrów, ogrodzony
tymczasowymi barierkami stalowymi (plotki lekkie)) do zrealizowania atrakcji w postaci
platformy lotów widokowych. Zamawiający wskaże 3 lokalizacje, które potencjalnie
stanowią dla niego miejsce, właściwe do zorganizowania eventu. Obowiązkiem
wykonawcy będzie zaś ostateczny wybór jednej z tych lokalizacji lub wskazanie
alternatywnego miejsca. Wybrane miejsce musi spełniać następujące warunki, które
gwarantują bezpieczeństwo uczestników eventu:
 równą i stabilną powierzchnię, zdolnej podtrzymać sprzęt ciężki, ewentualnie
posiadająca odpowiedni, pozytywny raport geotechniczny,

wolną górną przestrzeń (do wysokości 50 m) od zagrożeń, takie jak: drzewa, linie
przesyłowe, latarnie, itd.
 wyznaczonej na planie powierzchni strefy wyłączonej podczas pracy dźwigu wraz z
wyznaczeniem dróg dojazdu,
 teren z możliwością wjazdu dla dźwigu oraz ciężarówki z przyczepą przewożącą
instalację stołu,
 lokalizację spełniającą wymóg odpływu wody, tak, aby dźwig nie był zagrożony
opadami lub spływającą wodą. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia
odpowiednich pozwoleń oraz zaświadczeń wymaganych przez właściciela terenu, a
umożliwiających realizację atrakcji. Konstrukcja dźwigowa – platforma musi zostać
odebrane technicznie przez Urząd Dozoru Technicznego. Przy każdej realizacji w
trakcie montażu, a przed jakimkolwiek pierwszym podniesieniem stołu zgodę na
funkcjonowanie wydają inspektorzy dokonujący w/w odbioru. Przed realizacją należy
się skontaktować i złożyć odpowiednie dokumenty do UDT tak aby inspektorzy byli w
9|S t r o n a
dniu imprezy przed jej realizacją. Na odbiór techniczny należy założyć czas odbioru w
przedziale minimum 3 - 4 godz.
13)
Zapewnieni 10 animatorów o potwierdzonym doświadczeniu pracy z dziećmi:
a) 3 osoby do malowania buziaków - pracę na tym stanowisku może wykonywać
wyłącznie osoba o udokumentowanym doświadczeniu w pracy przy bodypaitingu
lub malowania twarzy dla dzieci oraz o wrażliwości plastycznej.
b) 2 osoby do animacji dzieci najmłodszych
c) 2 osoby do zajęć plastycznych
d) 2 osoby do zajęć ruchowych
e) 1 osoba do robienia zwierzątek z długich balonów.
14)
Zapewni odpowiednią ilość kelnerów do podzielenia i wydania tortu – co najmniej 8
osób posiadających udokumentowane minimum roczne doświadczenia w pracy kelnera.
15)
Zapewni Flash mob - wykonanie hymnu Unii Europejskiej w wyznaczonym czasie (
ustalonym wraz z Zamawiającym) przez profesjonalnych co najmniej 5 muzykówgrających na różnych instrumentach, którzy ze sceny wykonają hymn UE razem z co
najmniej 15 wokalistami wtopionymi w widownię, którzy będą śpiewać hymn Unii
Europejskiej. Do wykonania flash mob zapewni co najmniej 15 śpiewających i 5
grających muzyków, mających co najmniej 15-letnie doświadczenie sceniczne oraz
będących absolwentami wyższych szkół muzycznych. Wykonanie hymnu zostanie
zachowane w tajemnicy i wykonane z zaskoczenia.
16)
Zapewni 2 osoby do chodzenia po terenie Rynku Kościuszki w kostiumach maskotek
(dobranie strojów dla maskotek po uzgodnieniu z Zamawiającym) podczas trwania
imprezy plenerowej w godzinach od godziny 12.00 - 18.00.
17)
Zapewni miejsce wystawowe pod pokaz „Służb Mundurowych” (pokaz umiejętności
oraz wyposażenia: wojska, policji, straży pożarnej, służby celnej) - planowane na ul.
Suraskiej.
18)
Zapewni opracowanie sześciu koncepcji i regulaminów poszczególnych konkursów dla
dzieci.
10 | S t r o n a
5. Wykonawca zobowiązuję się do:
1) Zapewnienie wraz z montażem i demontażem sceny głównej o wymiarach podestu co
najmniej 13x13 m kw. Podest o wysokości co najmniej 1,5 m. Scena musi być
odpowiednio zabezpieczona za pomocą balastów z wodą, zabezpieczona przed
warunkami atmosferycznymi. Zadaszenie łukowe o wymiarach co najmniej 15x14m,
pokrycie górne zadaszenia wykonane z przezroczystej plandeki. Estrada otoczona z 3
stron siatką wiatr przepuszczalną (oznakowanie siatki wg. wytycznych Zamawiającego projekt zostanie przekazany Zamawiającemu do akceptacji).
Wysokość zadaszenia od ziemi do poziomej belki nośnej dachu wynosi nie mniej niż
9m.
Integralną częścią estrady ma być podest/wybieg o wymiarach 8x2m na wysokość
podestu 1,5m.
Estrada ma być zgodna z załączoną wizualizacją, tj. posiadać dodatkowe konstrukcje
aluminiowe na froncie estrady wygięte w kształcie koła/owalu. Zewnętrzny wymiar
estrady z tymi elementami nie może być mniejszy niż 24m w najszerszym punkcie.
Dodatkowo estrada musi posiadać konstrukcje z tyłu w kształcie łuków do
podwieszenia wygiętych ekranów LED o wymiarach nie mniejszych niż 4x3m (zgodnie z
przykładową wizualizacją – zaznaczone kolorem zielonym)
Przykładowe zdjęcia sceny :
11 | S t r o n a
Wszelkie rozwiązania sceniczne muszą być poparte odpowiednimi atestami
spełniającymi wymagania bezpiecznego użytkowania sceny. Scena musi być
wyposażona w minimum 2 niezależne wejścia – schodki z poręczą umożliwiające
swobodne wejście i zejście ze sceny artystom, prowadzącym oraz innym użytkownikom
sceny. Atesty do wglądu Zamawiającego.
Zadaszenie stanowisk dla realizatorów FOH i MON pod postacią stabilnych
namiotów/reżyserek o wymiarach nie mniejszych niż 4x3m każde.
12 | S t r o n a
2) Zapewnienia multimediów i wykonania scenografii w następujący sposób:
a) wygięte elementy wystające z frontowej kratownicy estrady (szerokość całej
konstrukcji nie mniejsza niż 25mb),
b) na frontowej kracie zainstalowanie 12 gwiazd zgodnych z logotypami UE, mają to
być konstrukcje aluminiowe o średnicy nie mniejszej niż 150cm, wykonane z
aluminium, bisystemu (dodatkowo całe obrysy gwiazd podświetlone za pomocą
taśm LED RGB-możliwość zmiany koloru w trakcie trwania imprezy)
c) podświetlenie w całości na kolor niebieski za pomocą urządzeń LED RGB frontowej
kraty oraz frontowych słupów nośnych,
d) z tyłu estrady wykonanie konstrukcji aluminiowej umożliwiającej zainstalowanie
dwóch wygiętych w łuk ekranów LED
e) zapewnienie dwóch ekranów LED o następujących parametrach:
 piksel realny nie większy niż 16mm,
 rozdzielczość pojedynczego ekranu co najmniej 500x350 pixeli,
 minimalne wymiary ekranów to 4x3m,
e) kąt wygięcia kabinetów ekranu LED względem siebie to od 4 do 10 stopni (w
zależności od możliwości wygięcia danego ekranu należy zastosować odpowiednią
kratownicę w kształcie łuku do jego instalacji) – zgodnie z wizualizacją.
f) zapewnienie osprzętu pod postacią: 3 x kamera video HD z czego jedna na kranie
kamerowym nie krótszym niż 7m, druga kamera na „jeździe kamerowej” –
minimalna długość to 8m, mikser video, skalery video, okablowanie, realizacja
video.
g) z tyłu estrady oraz na estradzie zapewnienie konstrukcji przestrzennej
sześciokąty/piksele (wykonanych np. z kartonów o wymiarach 1mx1m),
minimalnie należy użyć 120 kartonów, z czego przynajmniej 10% ma być
kolorowych. Projekt wizualizacji wykonany zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
3) Zapewnienie nagłośnienia zgodnego z wymaganiami artystów (ridery Artysty nr 1, Artysty
nr 2, Artysty nr 3 i Artysty nr 4 o których mowa w załączniku nr 1 do SOPZ). Wykonawca
13 | S t r o n a
zapewni system nagłośniający, składający się z podwieszonych (nie w oknie sceny)
minimalnie 12 kolumn Line array na stronę + minimalnie 8 x subbas 2 x 18” (lub 16 x
1x18”). Konsoleta frontowa VI4/Vi6, konsoleta monitorowa zgodna z Riderami artystów.
System monitorowy oraz reszta potrzebnego sprzętu zgodna z załączonymi Riderami –
załącznik nr 1 do SOPZ oraz uzgodniona z Artystami.
Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się, że zapewni:
a) dogłośnienie (strefę) za namiotem realizatora frontowego – za fontanną przy ul.
Sienkiewicza składającą się z min. 16 kolumn podwieszonych Line array. System
na zostać podwieszony do kratownicy o wymiarach 8x6m,
b) ekran LED podwieszony do kratownicy o parametrach nie gorszych niż:
 powierzchnia 24m2;
 piksel nie większy niż 16 mm real;
 jasność powyżej 6500 cd/m2.
Na ekranie tym mają być emitowane materiały promocyjne oraz obraz z trzech kamer ze
sceny głównej.
4) Zapewnienia oświetlenie wraz z jego obsługą zgodnie z poniższymi wytycznymi co
najmniej:
a) 24 x urządzenia typu ruchoma głowa SPOT Profil z lampą min 700 W np. Mac 700;
b) 12 x urządzenie ruchome (ruchoma głowica) typu wash led Np. Mac 301, Mac 401,
Robe 600 lub podobnej klasy;
c) 12 x urządzenie typu SHARPY lub Beam CP 300 lub podobnej klasy;
d) 1 x konsoleta Grand MA2 light/full size lub podobnej klasy;
e) 1 x hazer Co2 + wentylator;
f) 2 x dymiarka klasyczna + wentylatory;
g) 8 x blinder 4lite + dimery;
h) 4 x Atomic 3000;
i) 50 x PAR led RGB;
j) taśma led do podświetlenia 12 sztuk "Gwiazd Unijnych" + sterowanie;
14 | S t r o n a
k) 50mb konstrukcji quadro;
l) 4 x wciągarka elektryczna min. 0,5T.
Wszystkie urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty, które powinny być
udostępnione do wglądu Zamawiającego.
5) Zapewnienie wraz z montażem i demontażem namiotów informacyjno-promocyjnych w
ilości 20 szt. o powierzchni co najmniej 9 m kw każdy. Namioty wykonane z aluminiowych
profili oraz poliestrowego, szczelnego poszycia w kolorze jasnym (np. białym, ecru).
Zapewnione namioty będą czyste, estetyczne, wytrzymałe i w bardzo dobrym stanie
technicznym. Wysokość namiotu –regulowana w zakresie 195-215 cm.
Ustawienie namiotów na wskazanym terenie zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
Jednak tak, aby do każdego z namiotów odwiedzający mieli swobodny dostęp do
poszczególnych stanowisk, a prezentowane produkty będą właściwie wyeksponowane.
Zapewnienie wyposażenia każdego namiotu w podłogę oraz komplet mebli w
jednakowym standardzie, przeznaczone do stoisk targowych (nie dopuszczalne są meble
różnego rodzaju w każdym osobnym namiocie):
a) podłoga - o powierzchni dopasowanej do namiotu, składającej się z wysokiej klasy
płyt, o grubości całkowitej co najmniej 50mm. Podłoga wykonana z
wysokogatunkowego materiału odpornego na wilgoć i wodę, o właściwościach
antypoślizgowych np. ze sklejki liściastej, pokrytą warstwą fenolową.
Montaż podłogi nie spowoduje jakichkolwiek uszkodzeń nawierzchni na której
zostanie zamontowana. Po zmontowaniu, stanowić będzie idealnie równą
nawierzchnię, bez szpar i nierówności.
b) Kompletu krzeseł (po 2 sztuki na każdy namiot) wykonanych z czarnej ekoskóry, o
wymiarach wys./szer./gł.: 60cmx70cmx50cm (tolerancja do wymiarów +/-20%), w
standardzie jak na zdjęciu poniżej:
15 | S t r o n a
c) Stołów (po 2 szt. na każdy z 20 namiotów) o wymiarach 75x75cm (tolerancja do
wymiarów +/-10%) o regulowanej wysokości (jak na zdjęciu poniżej). Blat stołu
wykonany z płyty drewnianej w kolorze białym, zamontowany na chromowych
nogach.
Przykładowe zdjęcie stołu:
6) Zapewnienie wraz z montażem i demontażem jednego namiotu o powierzchni łącznie co
najmniej 54m kw. z przeznaczeniem do animacji dla dzieci. Namiot (z możliwością
odsłonięcia ścian przy ładnej pogodzie) wykonany z aluminiowych profili oraz
poliestrowego, szczelnego poszycia
w kolorze jasnym (np. białym, ecru) wraz z
oznakowaniem wg. wytycznych Zamawiającego. Zapewni estetyczny namiot, wyposażony
w podłogę chroniącą przed mokrym podłożem, przystosowaną dla dzieci.
16 | S t r o n a
a) Podłoga –musi spełniać wymagania określone polskimi przepisami i spełniać
następujące wymagania:
- odporna na wodę,
- antypoślizgowa,
- bez szkodliwych substancji.
- przystosowana do wykorzystania na zewnątrz.
b) wyposaży i ozdobi flagami wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej oraz flagą
Unii Europejskiej. Rozwiesi flagi na taśmie wzdłuż ścian namiotu. Wymiary flag co
najmniej 120 cm x 70 cm.
c) wyposaży w nagłośnienie niezbędne do właściwej komunikacji z dziećmi.
d) zapewnienia akcesoriów w ilości wystarczającej do prowadzenia animacji dla dzieci w
godzinach 12.00-18.00: minimum 24 sztuki piankowych kolorowych klocków do
zabawy (jak na zdjęciu); gry w warcaby, twister, gąsienica, mata animacyjna, piłki,
piłki do żonglowania, patyczkoland: różnego koloru i różnej wielkości patyczki do
układania wymyślnych kształtów i figur przestrzennych przez dzieci i młodzież, balony
do robienia zwierzaków, farby wykorzystane do malowania ciała (posiadające
odpowiedni atest dopuszczający produkt do stosowania u dzieci, powinny też być
hipoalergiczne), papier do rysowania i malowania; kredki, flamastry, farby.
Przykładowe zdjęcie klocków:
7) Zapewnienia 10 sztalug do prezentowania prac półfinałowych, na potrzeby konkursu
plastycznego przeznaczonego dla dzieci.
17 | S t r o n a
8) Zapewnienie wraz z montażem i demontażem namiotu kulinarnego do kulinarnego
show w godzinach ustalonych z Zamawiającym, o powierzchni co najmniej 18 m kw.
Namiot wykonany z aluminiowych profili oraz poliestrowego, szczelnego poszycia w
kolorze jasnym (np. białym, ecru) wraz z oznakowaniem wg. wytycznych Zamawiającego.
Zapewni podłogę/podest do namiotu o wysokości co najmniej 50 cm wraz ze
stanowiskiem do pokazu – stół o długości ok. 3-3,5 m przykryty długim czystym obrusem
ze skitringami, z podłączeniem do prądu (3 x 2,5 kW, prąd zwykły bez siły) + dodatkowo
mały stolik na piec, z podłączeniem do prądu 5 kW (bez siły); nagłośnienie i mikrofon „do
ręki”. Pozostałe akcesoria, naczynia kuchenne oraz produkty i receptury będą
realizowane we własnym zakresie przez Artystę nr 4.
9) Zapewnienia zastaw plastikowych do tortu w ilości co najmniej 1200 szt., składającej się
z talerzyka i łyżeczki oraz akcesoriów dla kelnerów tj. noże do pokrojenia tortu.
10) Zapewnienie tortu jubileuszowego- w tym zamówienie, dostarczenie, wyeksponowanie
i uroczyste podzielenie tortu o godzinie ustalonej z Zamawiającym. Zapewnienie
produkcji toru przez renomowaną cukiernię lokalną, z wieloletnią tradycją,
potwierdzoną rekomendacjami oraz zdjęciami własnej produkcji tortów. Zapewnienie
tortu 4 warstwowego, wykonanego z jasnego ciasta biszkoptowego przekładanego
lekkim kremem śmietanowym o smaku śmietankowym oraz owocami. Tort w całości
pokryty masą cukrową- zdobienia na torcie muszą nawiązywać do kolorystyki i symboli
związanych z UE wg. wytycznych przekazanych przez Zamawiającego. Tort o wadze co
najmniej 120 kg (dla około 1200 osób) plus 10% zapasu. Udekorowanie tortu 10 dużymi
świeczkami typu urodzinowego lub świeczkami w kształcie dużych cyfr „10”
symbolizujących 10-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zleceniodawca
dopuszcza możliwość wykonania tortu w kilku mniejszych częściach, przy założeniu
atrakcyjnej kompozycji i dekoracji nawiązującej do motywu Unii Europejskiej. Projekt
motywu dekoracyjnego tortu musi zostać przedstawiony Zamawiającemu do akceptacji.
11) Zapewnienie
jednakowych
8
strojów
dla
kelnerów
spełniające
wymagania
Zamawiającego takie jak: długi fartuch, biała zapinana pod szyję koszula, muszka lub
18 | S t r o n a
krawat, czarne, długie spodnie lub spódnica w zależności od płci kelnera oraz czarne
pantofle.
12) Zapewnienia odpowiedniej techniki scenicznej spełniającej wymagania Riderów
technicznych określonych w załączniku nr. 1. Nie dopuści zastosowania sprzętów i
urządzeń zamiennych innych niż wskazane w Riderach technicznych, chyba że zostało to
ustalone i zaakceptowane w formie pisemnej zgody przez artystę.
13) Zapewnienie wraz z montażem oraz demontażem barierek ochronnych zgodnie z
zaakceptowanym przez Zamawiającego planem sytuacyjnym imprezy (w tym stworzenie
odpowiedniej strefy „VIP” przed scen, oraz na potrzeby atrakcji w postaci platformy
lotów o której mowa w pkt 30) co najmniej 650 mb barierek o lekkiej-ażurowej
konstrukcji, co najmniej 100 mb barierek zaporowych-ciężkich na potrzeby koncertu
(ustawionych przed sceną), do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia
zgodnie z przewidzianymi normami.
14) Wyznaczenie strefy „VIP” na potrzeby części wieczornej według ustaleń z
Zamawiającym.
15) Zapewnienia agregatów prądotwórczych o odpowiedniej mocy zapewniające dostęp do
prądu od godziny 6.00 w dniu 30 kwietnia.2014r., podczas całego wydarzenia, zarówno
podczas działań scenicznych, jak i wszelkich aktywności wymagający dostępu do prądu
wokół sceny np. namioty, urządzenia pneumatyczne, fotokabiny itp. UWAGA! –
niezbędne jest dodatkowe zasilanie podczas montażu i demontażu sceny. Oprócz tego
rozprowadzi instalację energetyczną (jedno oraz 3-fazową) na potrzeby wszystkich
atrakcji imprezy wymienionych w SOPZ. Wstępnie potrzebne będzie co najmniej 300mb
instalacji 1-fazowej oraz 100mb instalacji 3-fazowej z odpowiednimi zabezpieczeniami
zgodnymi ze sztuką (ok. 8 rozdzielni plenerowych - hermetycznych). Minimalne
założenia:
a) 1 agregat do zasilania sceny, min. 150 KVA,
b) 2 agregaty do zasilania działań okołoscenicznych, min. 60 KVA,
19 | S t r o n a
17) Zapewnienie elektryka z uprawnieniniami na miejscu przy podłączeniu oraz na imprezie
– należy dołączyć do oferty stosowne uprawnienia osoby, która będzie na imprezie
włącznie z uprawnieniami na obsługiwanie agregatów prądotwórczych.
18) Zapewnienia możliwości dojazdu na teren wykonania Umowy – samochodów
ciężarowych i osobowych oraz wskazanie strzeżonego miejsca ich postoju podczas
imprezy – możliwie najbliżej sceny.
19) Gotowość techniczna wszystkich elementów składowych imprezy zamieszczonych w
SOPZ godz. 9.00 w dniu 1 maja 2014r.
20) Gotowość przeprowadzenie próby nagłośnienia i oświetlenia w dniu imprezy 1 maja
2014r. od godziny 9.00 w obecności wszystkich swoich pracowników niezbędnych do
jej sprawnego przeprowadzenia.
21) Zapewnienia ochrony (o których mowa również w ust. 4 pkt 8): ekipy, sprzętu
nagłaśniającego, oświetleniowego i sceny oraz punktów mikserskich, ciągów kablowych i
energetycznych oraz wszelkich urządzeń użytych do wykonania usługi od momentu
rozpoczęcia ustawiania sprzętu na miejscu wykonania zlecenia aż do końca jego
demontażu po zakończeniu imprezy, w tym ewentualne wygrodzone przejście pomiędzy
stanowiskiem mikserskim a sceną.
22) Zapewnienie, montaż oraz demontaż trzech namiotów stanowiących garderoby, w tym
namiot na 12 osób dla Artysty nr 1 z wydzielonymi trzema sektorami, namiot dla Artysty
nr 2 na 10 osób z wydzielonymi 2 sektorami. Poszycie namiotów bez okien
(nieprzepuszczalne) z grubego PVC o gramaturze co najmniej 500g/m2. Namioty
stabilne, najlepiej przymocowane do podłoża. Zapotrzebowanie wymiarowe namiotów
przyjmuje się 1 osoba na m2 powierzchni podstawy (podłogi namiotu). Wszystkie
namioty wyposażone w podłogę (wykonanej z wysokogatunkowego materiału
odpornego na wilgoć i wodę, o właściwościach antypoślizgowych np. ze sklejki liściastej,
pokrytą warstwą fenolową), w krzesła, stoliki, czynne gniazdka 230 V, wieszaki, światło i
lustra stojące w pionie o wymiarach co najmniej 160x60 cm (po 1 szt. na 1 namiot). Przy
każdym namiocie ma być zlokalizowana zamykana (lub pod ochroną odpowiednich
20 | S t r o n a
służb) EKO toaleta z umywalką. Zaplecze powinno zostać objęte ochroną, tak aby
zapewnić komfort przygotowań i odpoczynku po występie artystom. Droga między
garderobą/namiotem a sceną powinna być oświetlona. Zapewnienie napojów i
przekąsek zgodnie z załączonymi riderami ww. artystów dostępnych w załączniku nr. 1
do SOPZ.
23) Zapewnienie i opłacenie pokoi hotelowych o standardzie minimum trzygwiazdkowym
lub równoważnym ze śniadaniem i TV w terminie 01.05 - 02.05.2014r. według
poniższego zakwaterowania:
a) Artysta nr 1 - 4 pokoje 2-osobowe, 2 pokoje 1-os
oraz miejsce parkingowe dla
czterech samochodów na parkingu strzeżonym w hotelu lub w pobliżu hotelu.
Wykonawca zapewni hotel akceptujący zwierzęta i zagwarantuje w razie potrzeby
miejsce dla jednego psa w pokoju artysty,
b) Artysta nr 2 - 5 pokoi 2 dwuosobowych oraz miejsce parkingowe dla samochodu
typu bus z przyczepą oraz 2 miejsca dla samochodów osobowych, na parkingu
strzeżonym w hotelu lub w pobliżu hotelu.
24) Zapewnienie odpowiedniego standardu obsługi zaproszonych do współpracy artystów –
Artysta nr 1, Artysta nr 2, Artysta nr 3, Artysta nr 4. Zapewniając przy tym zgodne z
wymaganiami warunki techniczne niezbędne do realizacji pokazu/koncertu, zapewnienie
bezpieczeństwa artystów podczas przygotowań, występu na scenie oraz po pracy.
Zapewnienie odpowiedniego standardu zakwaterowania oraz zaplecza dla artystów,
zgodnie z przedstawionymi wymaganiami. Wykonawca indywidualnie ustali z artystami
warunki współpracy.
25) Wykonanie ok. 300 identyfikatorów oraz odpowiednio wcześniej przed imprezą rozdanie
identyfikatorów wszystkim upoważnionym osobom tj. m. in. artystom, obsłudze
technicznej itp. Wszystkie identyfikatory mają składać się ze smyczy z nadrukiem
jednokolorowym wykonanym techniką transferu sitodruku (jednostronnie) na taśmie
poliestrowej, do długości co najmniej 88 cm i szerokości co najmniej 2 cm, zakończoną
karabińczykiem oraz plakietki o wymiarach co najmniej 8x12 cm, wykonanej z 3mm pcv (
21 | S t r o n a
nadruk 4+0) zgodnie z projektem graficznym wykonanym przez Wykonawcę wg.
wytycznych przekazanych przez Zamawiającego.
26) Wyposażenie ochrony, obsługi technicznej w jednakowe stroje wyróżniające je spośród
uczestników oraz odpowiednie środki łączności oraz identyfikatory.
27) Zapewnienie wraz z montażem i demontażem urządzeń pneumatycznych dla dzieci w
godzinach 12:00 – 18:00, w postaci bezpłatnych atrakcji zabawek plenerowych dla dzieci
z obsługą i animatorami:
a) dużej zjeżdżalni o wymiarach co najmniej wys./szer./dł.: 8x8x12m – 1 sztuka;
b) zamku do skakania dla dzieci najmłodszych o wymiarach co najmniej wys./szer./dł.:
3,0x3,0x4,0 m – 1sztuka;
c) euro bungee o wymiarach co najmniej 10x10, o wysokości 8m – 1 sztuka;
d) byk rodeo -symulator - składający się z byka rodeo-1 sztuka oraz nadmuchiwanej
poduszki 1 sztuka;
e) auta terenowe akumulatorowe – 6 sztuki;
Zapewnienie wszystkich warunków technicznych niezbędnych do pracy niniejszych
urządzeń.
28) Zapewnienie wraz z montażem i demontażem 5 sztuk namiotów na potrzeby zadaszenia
Fotokabin oraz cybernetycznych głów w godzinach 12:00 – 18:00, o powierzchni co
najmniej 9 m kw każdy, z podłogą wykonaną z wysokogatunkowego materiału
odpornego na wilgoć i wodę. Wysokość namiotów dostosowana do wyposażenia.
Rozstawienie Fotokabin i głów cybernetycznych w 5 niezależnych miejscach
uzgodnionych
z
Zamawiającym.
Poszycie
namiotu
wykonane
ze
szczelnego
poliestrowego materiału w jasnym jednolitym kolorze (np. białym, ecru). Namioty
posiadające dostęp do prądu o napięciu 220V.
Wyposażenie oddzielnie każdego z namiotów w:
a) Zapewnienie i podłączenie przez Wykonawcę Fotokabin (3 szt.) o wysokości ok.
195cm do zastosowania na zewnątrz - urządzenie przenośne, samoobsługowe,
proste w obsłudze do automatycznego robienia zdjęć osobom zainteresowanym,
22 | S t r o n a
które zdecydują się na zrobienie sobie i/lub swoim znajomym zdjęcia. Zdjęcia mogą
być indywidualne lub grupowe. Każdy fotografowany musi otrzymać zdjęcia
bezpośrednio po wykonaniu fotografii. Każde zdjęcie musi być opatrzone
specjalnym banerem informującym o wydarzeniu podczas, którego zostało
wykonane zdjęcie oraz datą i logo Zamawiającego z hasłem wydarzenia. Projekt
banneru musi zostać uprzednio zaakceptowany przez Zamawiającego. Zdjęcia (2
paski o wymiarach 5x15 cm każdy, po 3 ujęcia + logo Zamawiającego jako czwarte
ujęcie, zdjęcia w kolorze, na papierze fotograficznym o gramaturze 250 g/m w
ilości (nielimitowanej) umożliwiającego wykonanie zdjęcia przez każdego chętnego
uczestnika w godzinach 12.00-18.00. Kabiny wyposażone w zestawy akcesoriów do
charakteryzacji np. peruki, czapki, kapelusze, sztuczne wąsy, okulary itp.
Zapewnienie przez Wykonawcę obrandowania fotokabin na folii zgodnie z
wytycznymi Zamawiającego. Przykładowe zdjęcie fotokabiny:
b)
Cybernetyczne głowy, które zapewnia Artysta nr 3 - ustawienie i podłączenie do
prądu gablot przez Wykonawcę według zaleceń autora projektu. Zadaniem „głów”
jest interakcja z uczestnikami wydarzenia, zachęcanie do rozmowy na temat Unii
Europejskiej. Wymiar gabloty: wysokość 205 cm, szer. 101 cm, gł. 105 cm.
29) Zapewnienie wraz z montażem i demontażem dwóch podestów na potrzeby teleportacji
osób. Podest przenośny o wymiarach 2x2 m i wysokości 1 m, ustawiony zgodnie z
23 | S t r o n a
wytycznymi artysty. Podest ogrodzony wokół bramkami zaporowymi- ciężkimi. Na czas
pokazu przy podeście zostanie ustawiona ochrona.
30) Zapewnienie wraz montażem i demontażem atrakcji w postaci specjalnej platformy
lotów widokowych, posiadającego stół, przy którym zasiadają na specjalnych fotelach
uczestnicy wydarzenia, wznoszącej się za pomocą dźwigu, na wysokość ok. 50 m nad
ziemią. Zapewnienia przez Wykonawcę wykonania co najmniej 11 lotów w ciągu dnia
imprezy w których uczestniczyć będą jednorazowo 22 osoby, z czego:
a) 10 wzniesień zostanie zarezerwowanych jako nagrody dla uczestników konkursów
realizowanych podczas obchodów 10-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Czas trwania jednego lotu to około 45 minut.
b) 1 wzniesienie zostanie zarezerwowanie dla zaproszonych gości uczestniczących w
jubileuszu. Czas trwania wymienionego lotu to ok. 60 min.
c) każde wzniesienie obsługiwane będzie przez min. 2 osoby z obsługi technicznej
platformy,
d) wykonanie oznakowania platformy według wytycznych Zamawiającego :
 Baner na spód stołu (platformy) o wymiarach 588 cm x 989 cm, wykonanego z
poliestrowej tkaniny powlekanej PCV o gramaturze co najmniej 440 g/m kw.
 Naklejki na stół w liczbie 12 szt. wymiarach co najmniej 30 cm x 30 cm,
Do realizacji wyżej wymienionej usługi, Wykonawca użyje:
- Platformy – będącej metalową konstrukcją ramową, tworzącą prostokątny stół,
mieszczący 22 osoby siedzące. W środku stołu znajduje się przejście, w której może się
poruszać maksimum 5 osób w tym 2 członków obsługi. Cała konstrukcja jest zadaszona.
Wzdłuż zewnętrznej krawędzi stołu zlokalizowane są siedzenia, kąt obrotu siedzeń: 180°;
ilość miejsc dla gości: 22. Każdy pasażer w trakcie eventu zapięty jest w swoim fotelu
pasami, w taki sposób, aby nie mógł się stamtąd sam uwolnić. Cały obiekt podnoszony jest
przez dźwig na wysokość ok 40-50m. Sprzęt musi posiadać odpowiednie certyfikaty, być
wyprodukowany z certyfikowanej stali oraz spełniać wymagane normy bezpieczeństwa.
24 | S t r o n a
Zapewnienie innych elementów budujących strefę naziemną eventu, w skład których
wejdą:

Namiot o kształcie gwiazdy, co najmniej 36 m kw. w kolorze ecru,

Lada powitalna z banerem podświetlanym w systemie backlight. Baner zostanie
przygotowany przez Wykonawcę w oparciu o grafikę zaakceptowaną przez
Zamawiającego,

6 szt. wysokich stolików koktajlowych w czarnych elastycznych pokrowcach,
 Wykładzina czerwona w ilości odpowiedniej do wyłożenia nią terenu wokół
platformy, znajdującego się wewnątrz „strefy bezpieczeństwa”,
 Kordon teatralny w liczbie min. 30 kompletów (1 komplet = 2 x pachołek + wąż w
kolorze bordowym),

Barierki stalowe (płotki lekkie), w ilości niezbędnej do wygrodzenia obszaru
organizacji eventu o minimalnej wspólnej długości 100 m bieżących.
 Wykonawca zapewni na czas trwania eventu agregat prądotwórczy wraz z paliwem i
obsługą w zakresie niezbędnym do obsługi eventu.
 Wykonawca zapewni ponadto ochronę eventu w postaci co najmniej 4 pracowników
licencjonowanej firmy ochroniarskiej, w trakcie trwania całego eventu z montażem i
demontażem ( o którym mowa pkt II Wymagania organizacyjne i techniczne, ust 4
ppkt. 8 w SOPZ).
Przykładowe zdjęcie platformy:
25 | S t r o n a
Przykładowe zdjęcie namiotu:
26 | S t r o n a
31) Zapewnienie w dniach 26-29 kwietnia telebimu LED wraz z konstrukcją, z odpowiednimi
pozwoleniami na jego ekspozycję na tym terenie.
Ustawienie telebimu na terenie Rynku Kościuszki w Białymstoku (w miejscu ustalonym z
Zamawiającym, miedzy planowaną sceną a ulicą Sienkiewicza). Ekran telebimu
posiadający kształt okręgu, o łącznej powierzchni co najmniej 24m2, o następujących
parametrach: piksel realny nie mniejszy niż 6mm, konstrukcja nośna, zawieszenie ekranu
na ziemią tj. dolna jego krawędź min. 4 m od ziemi), oparta na konstrukcji aluminiowej
quatro (przykładowe wizualizacja ekranu poniżej). Zasilanie prądowe ekranu leży w gestii
Wykonawcy. Przygotowanie projektu i wykonanie 8 różnokolorowych sześcianów o
wymiarze 1mx1m każdy, według wytycznych Zamawiającego. Sześciany powinny być
wykonane z trwałego tworzywa, wytrzymałego na warunki zewnętrzne typu deszcz,
słońce, wiatr.
32) Wykonawca przygotuje wszystkie projekty wymienione w opisach poszczególnych
atrakcji imprezy plenerowej, wymienionych w niniejszym SOPZ i przedstawi
Zamawiającemu do akceptacji przed ich realizacją w terminie nie później niż trzy
tygodnie przed planowanym eventem.
27 | S t r o n a
33) Zapewnienie intensywnego pokazu pirotechnicznego, trwającego nie krócej niż 10 min,
podczas którego cały czas i ze znaczną częstotliwością będą wystrzeliwane fajerwerki,
nieprzerwanie rozświetlając niebo bezpośrednio nad publicznością zgromadzoną na
terenie imprezy, ze szczególnym uwzględnieniem wysoko na niebie umiejscowionych
efektów kulistych, elips i mocnych wielobarwnych podniebnych palm i gwiazd w kolorach
Unii Europejskiej oraz zielonych, czerwonych i żółtych wachlarzy. Wykonawca przy
doborze fajerwerków, zwróci szczególną uwagę na fakt, iż wystrzeliwanie fajerwerków
jest możliwe tylko z dziedzińca Pałacu Branickich w Białymstoku, a mają być one
widoczne na terenie imprezy na Rynku Kościuszki w Białymstoku. Wykonawca zapewni
materiały oraz przygotowanie pokazu, obsługę widowiska, ubezpieczenie, transport oraz
sprzątnięcie terenu po pokazie.
28 | S t r o n a
Załącznik nr. 1 do SOPZ – ridery techniczne artystów oraz inne wymagania.
Niniejszy dokument jest integralną częścią umowy i zawiera niezbędne wymagania
techniczne, umożliwiające wykonawcom i realizatorom przeprowadzenie koncertu na
właściwym poziomie artystycznym i technicznym.
Wykonawca ma obowiązek skontaktowania się z artystami nie później niż 2 tygodnie przed
koncertem. Zamawiający przekaże dane kontaktowe po podpisaniu umowy.
1.
Rider techniczny Artysty nr 1
Artysta nr 1 przyjeżdża z realizatorem dźwięku F.O.H., który realizuje monitory IEM z
miksera frontowego. Mimo to wymagana jest obecność: technicznego do obsługi sceny, w
celu sprawnego podłączenia zespołu, realizatora FOH, znającego dobrze wystawianą
aparaturę.
Aparatura powinna być w pełni zainstalowana, uruchomiona i sprawdzona przed przyjazdem
zespołu –na około 2 godziny przed planowanym rozpoczęciem próby.
Zespół potrzebuje na próbę wraz z montażem 2 godziny
SYSTEM FRONTOWY
Cała aparatura nagłośnieniowa powinna być systemem stereo o min. trójdrożnym aktywnym
podziale częstotliwości pasma audio (oddzielne basy i środkogórki) -wszystkie głośniki tej
samej firmy, wykonane przez profesjonalną firmę o uznanej reputacji.
Preferowane systemy: L-Acoustic, JBL VTX/Vertec, Meyer itp.
W przypadku koncertów plenerowych oraz dużych hal widowiskowych wymagane są
systemy dużego formatu (JBL VTX, Vertec 4889, L-Accoustic K1/V-dosc, Meyer MSL4/Milo)
Nie akceptujemy aparatur „zrobione na wzór.../podobnych do” oraz systemów Mackie,
Dynacord, Peavey, OHM, etc.
Aparatura musi być bezwzględnie uziemiona, wolna od szumów i przydźwięków sieciowych
lub innych które uniemożliwiają przeprowadzenie koncertu na zadowalającym poziomie, o
29 | S t r o n a
mocy adekwatnej do nagłaśnianej powierzchni, musi być zdolna do wytworzenia 100dB A,
przy stanowisku realizatora.
System musi być zainstalowany, uruchomiony i sprawdzony przed przyjazdem techniki
zespołu.
System nie może być podwieszony wewnątrz „okna” sceny!!!!
Mikser
Ustawiony „centralnie” z uwzględnieniem małego przesunięcia w lewo/prawo w stosunku do
osi sceny, w połowie długości widowni, najlepiej na podwyższeniu (30 - 40cm),
zabezpieczony przed dostępem osób postronnych oraz przed wpływem warunków
atmosferycznych. Nie akceptujemy ustawień miksera z boku sali, na balkonach, pod nimi
oraz we wnękach.
Mikser lub odpowiednia ilość kanałów musi być wyłącznie do dyspozycji zespołu Artysty nr
1!
Niedopuszczalne jest rozpinanie jakichkolwiek kanałów, zmiany ustawień mikrofonów!
MIKSER DŹWIĘKU:
TYLKO I WYŁĄCZNIE SOUNDCRAFT VI MODELE: VI1, VI4, VI6
(ODPOWIEDŹ NA PYTANIE: CZY MOŻE BYĆ INNY? BRZMI: „NIE!!”)
Wszystkie połączenia powinny być prowadzone w sposób symetryczny przy użyciu kabli
dobrej jakości zakończone końcówkami XLR.
Przejściówka MicroUSB – XLR
Miedzy scena a konsoleta frontowa musi być poprowadzona komunikacja TalkBack:
Głośnik o mocy min 200W (z podanym sygnałem z mikrofonu technicznego) ustawiony
przy realizatorze dźwięku, nie dopuszcza się stosowania innego rozwiązania (np. intercom)
W czasie prób i koncertu obowiązkowa jest obecność doświadczonej ekipy technicznej
odpowiedzialnej za aparaturę nagłaśniającą.
SYSTEM MONITOROWY
Z miksera F.O.H. należy doprowadzić 14 sygnałów symetrycznych do systemu monitorowego
zgodnie z rozpiską poniżej (prosimy o wcześniejszy kontakt):
30 | S t r o n a
Monitor AUX
Mix 1/2
IEM
Kuba Guitar
Stereo
Mix 3/4
IEM
Dominik Bass
Stereo
Mix 5/6
2x XLR
Adam Drums
Stereo
Mix 7/8
IEM (własny)
Sylwia
Stereo
Mix 9/10
IEM
Ania Violin
Stereo
Mix 11
SUB
Adam Drums
mono
Mix 12
Technik
Technik
mono
Mix 13/14
IEM (do
Liber
Stereo
konsultacji)
2. Rider techniczny Artysty nr 2
SYSTEM PA
System PA powinien być wystarczają cy do nagłaśnianego obszaru. Preferujemy systemy PA
renomowanych producentów np. JBL VerTec/VTX, Meyer Sound, L-Acoustic etc.
Zapewniający minimalny poziom SPL 104dB (weight A) na stanowisku realizatora.
KONFIGURACJA F.O.H. :
Prosimy o zapewnienie jednego z mikserów z poniższej listy:
Yamaha M7CL, PM5D, CL5, CL3
Soundcraft Vi1, Vi4, Vi6
Digidesign: Profi le, SC48, D-Show
KONFIGURACJA MON:
Zespół przyjeżdża bez własnego realizatora MON. Przywozimy własne systemy IEM oraz
mikser dla perkusisty. Prosimy o zapewnienie możliwości podłączenia 4 par sygnałów
(stereo) oraz inżyniera MON.
31 | S t r o n a
Mikrofony:
Prosimy o zapewnienie mikrofonów według podanej listy.
Statywy:
3 krótkie na trójnogu, 6 długich na trójnogu
Di-boxy:
8 kanałów (identycznych) tylko i wyłącznie AKTYWNE dobrej klasy.
SCENA:
Stabilna, wysłonięta z trzech stron kotarami. Podest pod bębny o wymiarach 3x2 metry i
wysokości nie przekraczającej 50 cm. W przypadku koncertów plenerowych jesienią i zimą;
minimalna temperatura na scenie +12°C.
W przypadku jakichkolwiek niejasności oraz ewentualnych pytań i zmian w riderze
technicznym zespołu Artysty nr 2 prosimy o kontakt telefoniczny:
Każdorazowo prosimy o kontakt telefoniczny minimum 20 dni przed koncertem.
32 | S t r o n a
CATERING:
Zapotrzebowanie cateringowe określa osobny załącznik do umowy.
Prosimy o nieumieszczanie w garderobie żadnych napojów alkoholowych (również piwa).
OCHRONA:
Organizator jest zobowiązany do zadbania o bezpieczeństwo zespołu, osób jemu
towarzyszących oraz publiczności w miejscu imprezy. Powyższe warunki są intergralną
częścią umowy z zespołem.
A w tym:
SCENA:
- Scena atestowa – uziemiona o minimalnych wymiarach 8m X 8m lub dostosowana do
wymogów pomieszczenia po stosownych uzgodnieniach
- minimalna wysokość okna sceny to 6m
- zadaszona i osłonięta od wiatru z trzech stron odpowiednim materiałem w kolorze
czarnym.
- wysokość podestów scenicznych nie powinna być niższa niż 1,5m
33 | S t r o n a
- scena jak i stanowisko realizatorów dźwięku, i światła, powinna być ogrodzona plotkami
ochronnymi, połączonymi tunelem z możliwością swobodnego przechodzenia ekipy
technicznej,
- organizator koncertu zobowiązany jest zapewnić ekipie (zespół. technika) swobodny
podjazd samochodami na próbę, koncert oraz wyjazd, a pod sceną wygospodarować
przestrzenne miejsce parkingowe dla trzech dużych pojazdów (busy).
GARDEROBY:
- powinny znajdować się w pobliżu sceny,
- posiadać toaletę wyposażoną w bieżącą wodę,
dozownik z mydłem, papier toaletowy, ręczniki papierowe lub suszarkę do rąk,
- powinny być zamykana na klucz lub znajdować się pod dozorem ochrony
- droga pomiędzy garderobami a sceną powinna być oświetlona oraz zabezpieczona przez
służby ochrony,
- w garderobach nie mogą znajdować się żadne osoby postronne chyba, że zespół
zadecyduje inaczej,
WYPOSAŻENIE ŁĄCZNE GARDEROBY:
- stoliki i 10 krzeseł
- lustro
- wieszak na garderobę dla wszystkich osób
- oświetlenie oraz dostęp do energii elektrycznej (gniazdka elektryczne 220V)
- czajnik elektryczny
- naczynia jednorazowe (talerzyki, kubki, sztućce)
- 2 rolki ręcznika papierowego
- 15 butelek nie gazowanej wody mineralnej 0,5 l
- 5 butelek wody gazowanej 0,5 l
- 4 butelki wody nie gazowanej 1,5 l
- 6 soków owocowych 1l
- kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy
34 | S t r o n a
-przekąski lub kanapki
- ciepły posiłek dla 10 osób
BEZPIECZEŃSTWO:
Podczas koncertu ochrona ma za zadanie nie dopuścić do wtargnięcia osób postronnych na
teren sceny
Pod pojęciem sceny rozumie się teren wokół sceny garderoby chroniony płotami w raz ze
stanowiskiem FOH
AUTOGRAFY:
Podczas rozdawania autografów organizator powinien zadbać o bezpieczeństwo zespołu
przez odpowiednie służby porządkowe.
3. Rider techniczny Artysty nr 3
Dwa zadaszone stanowiska dla interaktywnych głów z dostępem do gniazda 220 V
Podest wielkości 2 na 2 m wysokości min. 1metra (miejsce ustawienia podestu do
ustalenia z firmą techniczną)
Miejsce na scenie głównej o wymiarach 6 na 6m. Publiczność tylko z przodu sceny,
Nagłośnienie : mikrofon bezprzewodowy na statywie, odtwarzacz CD
Profesjonalne oświetlenie sceny do precyzyjnego ustalenia z wykonawcą:
- horyzont czarny
- 8 szt. urządzeń typu moving head spot
- 12 szt. urządzeń robocolor Martin 400 (lub inne zmieniacze kolorów typu spot)
- 1 – 2 szt. stroboskop ATOMIC
35 | S t r o n a
Scena:
- 2 – 4 szt. urządzeń typu moving head spot ustawione na podłodze
- 1 – 2 szt. wytwornice dymu typu HAZER + wentylatory
Front:
- 10 -12 szt. aparatów typu PC lub PAR 64 umieszczonych na belce lub statywach o mocy od
500 W do 1000 W (zależnie od wielkości sali)
- reflektor prowadzący (moc uzależniona od wielkości obiektu)
- filtry (biskup, czerwony, niebieski)
- preferowane konsolety CMPULITE DLITE lub AVOLIGHT PEARL (lub inna profesjonalna)
- regulatory napięcia 12 kanałów
Moc i ilość urządzeń moving head zależy od wielkości sceny oraz sali.
Minimalna wymagana moc urządzeń to 250 W w mniejszych salach i 575 W w większych
Nagłośnienie
(SLS Acoustics, JBL, Meyer Sound lub podobny tej klasy)
Moc systemu dostosowana do obiektu (np. 0-500 osób 2 x 1 KW, 500-1000 osób
2 x 2 KW)
System musi być ustawiony w taki sposób, aby pokrył równomiernie cały obszar do
nagłośnienia.
Konsoleta frontowa:
(Soundcraft, Allen & Heath, Midas, lub podobny tej klasy)
Minimum 6 kanałów, 4 aux (czteropunktowa korekcja parametryczna)
Preferowany mikser Soundcraft M12
System monitorowy:
Monitor sterowany z konsolety frontowej.
(SLS Acoustics, JBL, Meyer Sound, lub podobny tej klasy)
2 x wedges (1x1" + 1x 15") side files lub
1 x wedges (1x1" + 1x15") ustawiony z boku sceny.
36 | S t r o n a
Urządzenia peryferyjne:
1 x Mikrofon bezprzewodowy
1 x CD player
3. Ridery techniczne Artysty nr 4
1. Stanowisko, przy którym przeprowadzony zostanie pokaz wraz z podłączeniem do źródła
energii - stanowisko o wymiarach ok. 3,5 x 1 m pokryte obrusem + mały stół ok. 1 x 1 m
pod piec. Podłączenia: do kuchenek indukcyjnych 3 gniazda x 2,5 KW (prąd zwykły) oraz
podłączenie do pieca: 5 kW (zabezpieczenie 16A, bez siły) lub 8 kW (podłączenie siłowe,
wtyk 5-bolcowy) – rodzaj pieca do potwierdzenia, po ustaleniu harmonogramu,
2. Odpowiednie nagłośnienie (w razie późnej pory także oświetlenie) stanowiska dla
Wykonawcy – zapewnienie mikrofonu bezprzewodowego,
3. Stała obecność osoby odpowiedzialnej za występ ze strony Wykonawcy
4. Swobodny dostęp Wykonawcy do miejsca występu oraz zabezpieczenie stanowiska przed
wejściem osób postronnych.
5. Zapewnienie otrzymania wszelkich niezbędnych zaświadczeń, upoważnień i zezwoleń oraz
przestrzeganie wszelkich obowiązujących w związku z imprezą przepisów i norm
bezpieczeństwa, w szczególności dotyczących norm BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz
ochrony Wykonawcy i publiczności.
37 | S t r o n a
Download