Starożytny Rzym

advertisement
StaroŜytny Rzym za czasów
królestwa
Autor: Natalia Jóźwiak
StaroŜytny Rzym poprzez
wieki:
Kolor purpurowy: republika rzymska
Kolor fioletowy: Cesarstwo rzymskie
Kolor niebieski: cesarstwo zachodniorzymskie
Kolor Ŝółty: cesarstwo wschodniorzymskie
Kolor zielony: Cesarstwo nicejskie, Despotat Epiru i
Despotat Morei
Rzym załoŜono w 753 roku,
Królestwem w kolejności rządzili:
Romulus (753 – 715 r. p. n. e.)
Numa Pompiliusz (715 – 673 r. p. n. e.)
Tullus Hostiliusz (673 – 642 r. p. n. e.)
Ankus Marcjusz (642 – 617 r. p. n. e.)
Tarkwiniusz Stary (617 – 578 r. p. n. e.)
Serwiusz Tulliusz (578 – 535 r. p. n. e.)
Tarkwiniusz Pyszny (535 – 509 r. p. n. e.)
Romulus i Remus
Według legendy Rzym został
załoŜony przez dwóch braci
Romulusa i Remus. Byli oni
mitycznymi synami rzymskiego boga
wojny Marsa i Rei Sylwii. Westalkom
zakazane były stosunki płciowe,
skazano zatem matkę na śmierć,
zakopano kobietę Ŝywcem. Amuliusz
pragnął śmierci dzieci, dlatego kazał
je utopić w rzece Tybr. Koszyk z
chłopcami popłynął wraz z prądem i
utknął w jednej z zatoczek. Płacz
dzieci usłyszała wilczyca, która
zaopiekowała się nimi, karmiąc
niemowlęta własnym mlekiem.
Wilczycę wyśledził pasterz
królewski, znalazł braci i
zaadoptował ich. Wilczyca stała się
nieoficjalnym symbolem Rzymu.
Romulus
Kiedy chłopcy dorośli
dowiedzieli się o swoim
królewskim pochodzeniu.
Gdy mury zostały
wznoszone doszło do
kłótni i bójki.
Rozgniewany Romulus
zabił swojego brata, gdy
ten ośmielił się
przekroczyć granicę
przyszłego miasta.
Numa Pompiliusz
Organizator Ŝycia religijnego, był znany ze
swojej mądrości, poboŜności i pokojowego
nastawienia. Zapoczątkował w Rzymie
państwowy kult bogów, utworzył tzw. Triadę
Kapitolińską. Wybudował takŜe świątynie Westy i
stworzył dwunastomiesięczny kalendarz.
Wprowadził podział na dni robocze i świąteczne i
dał I Kodeks Prawny.
Triada Kapitolińska
Panteon bogów rzymskich rozpoczynała tzw.
triada kapitolińska będąca uosobieniem państwa
rzymskiego. W skład triady wchodzili.: Jowisz ,
Junona i Minerwa.
Tullus Hostiliusz
Był zwolennikiem polityki
ekspansjonistycznej tzn.
rozszerzał wpływy
polityczne i ekonomiczne
kosztem innych państw.
Pokonał króla albańskiego
Mettiusa, zdobył miasto
Alba Longa oraz pokonał
Sabinów. Wybudował kuria
Hostiliusza, miejsce
posiedzeń senatu i włączył
do miasta wzgórze
Caelius.
Ankus Marcjusz
Wnuk Numy Pompiliusza. Zdobył kilka miast w
okolicach Rzymu i zwiększył liczebność obywateli
rzymskich (burząc zdobyte miasta i przenosząc
ludność do stolicy). Walczył zwycięsko z Latynami,
których część osiedlił na Awentynie. Wybudował
pierwszy most na Tybrze – pons sublicius o pierwszy
rzymski akwedukt Aqua Marcia, pod Kapitolem zaś
pierwsze więzienie. Skodyfikował rzymskie obrzędy
religijne i utworzył kapłańskie kolegium fecjałów.
Kolegium fecjałów
Regulowało spory i nieporozumienia między
plemionami i związkami plemiennymi.
PoniewaŜ kolegium składało się z 20
kapłanów, kaŜda ta czynność miała w sobie
elementy sakralne. Dla przykładu
rozpoczęcie wojny było poprzedzone przez
fecjałów wypowiedzeniem zaklęć religijnych i
rzuceniem na terytorium wroga dzidy
umoczonej we krwi.
Tarkwiniusz Stary
Zdobył popularność i został królem. Za swojego
panowania rozpoczął budowę wielkiego kanału
drenaŜowego Cloaca Maxima, dzięki czemu
odwodnił teren, na którym powstało później Forum
Romanum. Urządził igrzyska z okazji zwycięstwa nad
Latynami, od tego czasu odbywały się one co roku.
Rozpoczął budowę cyrku, który po rozbudowie
nazwano Circus Maximus. Tarkwiniusz Stary zastał
zamordowany przez synów Ankusa Marcjusza.
Serwiusz Tuliusz
Dokonał podziału
społeczeństwa według
posiadanego przez nich
majątku, co oznaczało takŜe
odejście od systemu
rodowego. Oznaczało to, Ŝe
najbogatsi mieli najwięcej
praw. Zmodyfikował okręgi
wyborcze. KaŜda klasa
majątkowa otrzymywała
odpowiedni okrąg, który miał
jeden głos. Zarządził
pierwszy spis ludności,
wyniósł on 83 tysiące
obywateli. Włączył do
terytorium Rzymu wzgórza
Eskwilin, Kwirynał, Wiminał.
Tarkwiniusz Pyszny
Ostatni król rzymski, aby zdobyć
władzę oŜenił się z królewską córką,
ale szybko przekonał się, Ŝe jest ona
bardziej lojalna względem ojca.
Wybudował na wzgórzu Kapitolu
wielką świątynię, która stała się
wzorem dla wszystkich późniejszych
świątyń rzymskich. Ustawiona była
na podwyŜszeniu i zdobiona
malowanymi dekoracjami.
Tarkwiniusz schronił się u króla Larsa
Porsenny i snuł plany powrotu na
tron. Spisek jednak odkryto, a
wszystkich spiskowców bez wyjątku
stracono.
Religia
Rzymianie przyswoili sobie wzorce greckich bogów, była to tak
zwana hellenizacja religii rzymskiej. W Rzymie panował politeizm,
czyli wiara w wielu bogów.
Główni bogowie rzymscy:
Jowisz
Apollo
Junona
Diana
Minerwa
Wulkan
Neptun
Westa
Mars
Ceres
Wenus
Merkury
Jowisz
Jowisz, Jupiter: bóg
nieba, burzy i
deszczu, najwyŜszy
władca nieba i ziemi.
ojciec bogów.
Atrybutami Jowisza to
piorun i orzeł. Był
synem Saturna i
męŜem Junony.
Junona
Junona: była
opiekunką Ŝycia
kobiet, w tym
macierzyństwa
NaleŜała do Trójcy
Kapitolińskiej. śona
Jowisza.
Mars
Mars: bóg wojny,
opiekun władzy
rzymskiej. Mars jest
synem Jupitera oraz
Junony. Pierwotnie
Rzymianie uwaŜali, iŜ
jest to bóg równieŜ
urodzajów, pól, lasów
i wiosny. Składano
mu, więc w ofierze
świnie, owoce lub
woły.
Minerwa
Minerwa: bogini
sztuki i rzemiosła,
czczoną przez
wszystkich
rzemieślników, a
takŜe bogini
mądrości, nauki,
sztuki i literatury.
Neptun
Neptun: bóg wód,
chmur i deszczu.
Atrybutem Neptuna
był trójząb. Był
opiekunem koni i
wyścigów konnych.
Wenus
Wenus: rzymska
bogini miłości.
Wcześniej Wenus
była boginią wiosny,
roślinności i warzyw.
Głównymi atrybutami
były owoce i kwiaty.
Natomiast
zwierzętami, które jej
towarzyszyły były
gołębie.
Diana
Diana: rzymska
bogini KsięŜyca i
płodności, bogini
łowów, lasów i
zwierząt. UwaŜana,
takŜe przez kobiety
jako ich opiekunka.
Apollo
Apollo: syn Zeusa i
Leto. Urodził się na
wyspie Delos. Bóg
piękna, światła, Ŝycia,
śmierci, muzyki,
wróŜb, prawdy, prawa,
porządku, sztuki i
poezji. Przebywał na
Parnasie, skąd zsyłał
natchnienie. Bliźniaczy
brat Diany.
Wulkan
Wulkan: bóg wulkanów, ognia
oraz kowalstwa. Podczas
uroczystości na jego cześć
wrzucano do ognia zwierzęta.
Wzywano go zawsze podczas
gaszenia poŜarów. Wierzono,
Ŝe odgłosy dochodzące z
pobliskiego wulkanu – Etny –
są wynikiem jego pracy.
Odlewał on groty strzał i zbroje
dla Marsa, Minerwy oraz piorun
dla Jowisza.
Westa
Westa: bogini
ogniska
domowego i
państwowego.
Jedno z
najwaŜniejszych
bóstw rzymskich.
Ceres
Ceres: córka
Saturna i Ops,
matka Prozerpiny.
Bogini wegetacji i
urodzajów. Była
jedną z
najstarszych
rzymskich bogiń.
Merkury
Merkury: bóg
handlu, zysku i
kupiectwa, a takŜe
i złodziei i
celników,
posłaniec bogów.
KONIEC
Download