PRZEDMIAR ROBÓT

advertisement
PRZEDMIAR ROBÓT
L/p
1
Podstawa
wyceny
Nr
specyf.
techn.
2
3
Nazwa, opis pozycji przedmiaru i wyliczenia.
Jedn.
miary
Ilość
jedn.
zł
4
5
6
100 m2
144,32
Rzeka Dzierzbia
D.1.
d.1.1
Konserwacja bieŜąca
Wykoszenie skarp rzeki w km 0+000 – 5+900,
7+500÷10+620 bez wygrabienia średnio pasem
4,0 m,
5900 x 4 : 100 = 236,00 jedn.
3120 x 4 : 100 = 124,80 jedn.
Razem powierzchnia do wykoszenia 360,8 jedn.
KNNR - 10
2508/04
Porost gęsty miękki stanowi 40%
360,8 x 0,40 = 144,32 jedn
KNNR - 10
2508/05
Porost gęsty twardy stanowi 60%
100 m2
360,8 x 0,6 = 216,48
Wykoszenie skarp rzeki w km 10+870 – 19+200
bez wygrabienia średnio pasem 3,5 m,
8330 x 3,5 : 100 = 291,55 jedn.
Razem powierzchnia do wykoszenia 291,55 jedn.
3.
KNNR - 10
2508/04
Porost gęsty miękki stanowi 30%
291,55 x 0,30 = 87,47 jedn.
100 m2
87,47
4.
KNNR - 10
2508/05
Porost gęsty twardy stanowi 70%
291,55 x 0,70 = 204,08 jedn.
Wykoszenie dna rzeki z wygrabieniem w km:
0+000 – 3+440 szerokością dna 3,0 m,
10 +870 ÷ 13+420 szerokością dna 1, 2 m,
13 + 420 ÷ 15 + 500 szerokość dna 0,6 m,
3440 x 3,0 : 100 = 103,20 jedn.
2550 x 1,2 : 100 = 30,60 jedn.
2080 x 0,6 : 100 = 12,48 jedn.
Razem powierzchni do wykoszenia 146,28 jedn.
Porost gęsty – 100%
100 m2
204,08
100m2
146,28
100m2
39,36
1.
2.
5.
KNNR 10
2508/07
6.
7.
8.
KNNR 10
2508/08
KNNR 10
2508/08
KNNR 10/
0606/01
Usunięcie roślin korzeniących się w dnie kanału w
km:
3+440 ÷ 5+900 lustro wody 1,6 m zarośnięcie do
30%
2460 x 1,6 : 100 = 39,36 jedn.
Usunięcie roślin korzeniących się w dnie kanału w
km:
15+500 ÷ 19+200 lustro wody 0,6 m zarośnięcie
do 60%
3700 x 0,6 : 100 = 22,20 jedn.
100m2
Wycinanie krzaków średniej gęstości rosnących na
skarpach rzeki w km na odcinkach objętych 100m2
koszeniem (wiek do 10 lat)
216,48
22,20
11,0
d.1.2
9.
Konserwacja gruntowna
KNNR-10
2302/01
10.
11.
12.
Odmulenie dna rzeki w km 7+500÷8+830
szerokością dna 1,4 m i w km 8+830÷10+620
szerokość dna 1,2 m warstwą 30 cm koparką
gąsienicową o poj. łyŜki 0,25 m2, grunt
wydobywany spod wody, grunt kat. I
1330 x 1,4 = 1862 x 0,3 = 558,6 m3
1790 x 1,2 =2148 x 0,3 = 644,4 m3
Razem - 1203 m 3
1203 : 100= 12.03 jedn.
12,03
KNNR-10
2302/01
Plantowanie po
spycharką 55 KW
100 m 3
12,03
KNNR-10
2302/02
Odmulenie dna rzeki w km 14+370÷15+820
t.j.1450 mb.
Grunt kat. I - II wydobywany spod wody koparką
gąsienicową o poj. łyŜki 0,25 m3
1450 x 0,6 = 870 x 0,4 = 348 m3 : 100 = 3,48 jedn. 100 m 3
3,48
KNNR-10
2302/02
Sporządził:
Mirosław Malinowski
Plantowanie po
spycharką 55KW
Sprawdził:
Ireneusz Majdak
mechanicznym
100 m 3
mechanicznym
odmuleniu
odmuleniu
100 m 3
Zatwierdził:
Krzysztof Zieliński
3,48
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
L/p
d.1
d.1.1
1.
KNNR - 10
2508/04
KNNR – 10
2508?05
KNNR - 10
2508/07
2.
3.
d.1.2
4.
5.
Podstawa
wyceny
KNNR 10
2302/01
+ uwaga
KNNR 10
2302/01
+ uwaga
Sporządził:
Mirosław Malinowski
Nr
specyf.
techn.
Jedn.
miary
Nazwa, opis pozycji przedmiaru i
wyliczenia.
Kanał Grzędy Wejdo
Konserwacja bieŜąca
Wykoszenie skarp cieku średnio pasem 5m w km
0+000 – 4+350 bez wygrabienia jednokrotnie
porost gęsty miękki stanowi 40%
4350 x 5 = 21750 : 100 = 217,5 ar
Porost gęsty miękki
217,5 x 0,4 = 87
Jak wyŜej lecz porost gęsty twardy
217,5 x 0,6 = 130,50
Wykoszenie dna cieku w km 0+000 – 0+620
szerokość dna szerokość dna 2m
porost gęsty
620 x 2 = 12400 :100 = 12,40 ar
Konserwacja gruntowna
Odmulenie dna cieku w km 0+620 – 2+200
szerokość dna 2 m warstwą grunt kat. I-II
wydobywany spod wody koparką gąsienicową o
pojemności łyŜki 0,25m3
1580 x 2 = 3160 x 0,2 = 632 m3
632: 100 = 6,32 jedn.
Jak wyŜej lecz szerokością dna 1,5 m warstwą 30
cm w km 2 + 200 ÷ 4 + 350
2150 x 1,5 = 3225 x 0,3 = 967,5 m3
967,5 : 100 = 9,675 jedn.
Razem 967,5 + 6,32 = 15,995
Plantowanie po mechanicznym odmuleniu
spycharką 55 KW
Sprawdził:
Ireneusz Majdak
100 m2
100 m2
Ilość
jedn.
zł
87,0
130,5
100m2
12,4
100 m3
15,995
100 m3
Zatwierdził:
Krzysztof Zieliński
15,995
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
L/p
Podstawa
wyceny
d.1
1.
2.
3.
4.
KNNR 10
2508/04
Nr
specyf.
techn.
Nazwa, opis pozycji przedmiaru i
wyliczenia.
Kanał Ulgi
Konserwacja bieŜąca
Wykoszenie skarp kanału pasem 5 m
w km 0+000 ÷1+920 bez wygrabienia
porost gęsty miękki stanowi 60%
1920 x 5 : 100 = 96 jedn.
Porost gęsty miękki
96, x 0,6 = 57,6.
KNNR 10
2508/05
Jak wyŜej lecz porost gęsty twardy
96 x 0,4 = 38,40
KNNR 10
2508/08
Usunięcie roślin korzeniących się w dnie kanału w
km 0 + 000 ÷ 1 + 920 lustro wody 1,5 m
zarośnięcie do 60%
1920 x 1,5 : 100 = 28,8
Kalkulacja
indywidualna
Sporządził:
Ilość
jedn.
zł
100 m2
57,60
100m2
Prace godzinowe przy usuwaniu zatorów z gałęzi i
innych zanieczyszczeń
godz. 24
Sprawdził:
Jedn.
miary
Zatwierdzam:
38,40
100m2
28,80
r-g
24,00
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
L/p
Podstawa
wyceny
d.1
d.1.1
1.
KNNR 10
2508/04
2.
KNNR 10
2508/05
3.
KNNR 10
2508/06
4.
KNNR 10
2508/07
5.
Stawka
godzinowa
d.1.2
6.
7.
KNNR 10
2513/09
KNNR 10
2302/01
+ uwaga
Sporządził:
Mirosław Malinowski
Nr
specyf.
techn.
Jedn.
miary
Nazwa, opis pozycji przedmiaru i
wyliczenia.
Rzeka Łabna
Konserwacja bieŜąca
Wykoszenie skarp rzeki jednokrotnie średnio
pasem 4m w km 0 + 000 - 8+150 tj.
8150 x 4 = 32600: 100 .= 326,0 jedn.
Jak wyŜej lecz w km 8 + 150 ÷ 12 + 700 średnio
pasem 3 m bez wygrabienia
4550 x 3 = 13650 : 100 = 136,5 jedn.
Razem powierzchnia skarp do koszenia 46250 m2.
Porost gęsty miękki 40%.
462,50 x 0,40 = 185,0 jedn.
Porost gęsty twardy 60%.
462,50 x 0,60 = 277,50 jedn.
Wykoszenie dna rzeki w km:
0+000 – 4+300 szerokością dna 2,0 m,
4 + 300 ÷ 5 + 200 szerokością dna 1, 5 m,
5 + 200 ÷ 6 + 000 szerokość dna 1,0 m,
6+000 – 7+700 szerokość dna 0,8 m,
porost rzadki z wyrzuceniem na pobocze
4300 x 2,0 : 100 = 86,0 jedn.
900 x 1,5 : 100 = 13,5 jedn.
800 x 1,0 : 100 = 8,0 jedn.
1700 x 0,8 : 100 = 13,6 jedn.
Razem – 121,1 jedn.
Jak wyŜej lecz w km 9+160 ÷ 12+700 szerokość
dna 0,6 porost gęsty
3540 x 0,6 : 100 = 21,24 jedn.
Prace godzinowe przy usuwaniu zatorów z gałęzi i
innych zanieczyszczeń w km 0+000 – 12+700
42 r- g
Konserwacja gruntowna
Odmulenie dna rzeki w km 7 + 700 – 12 + 700
odmularką typu Pelikan grunt kat. I – II
wydobywany spod wody szerokość dna 0,6 m
warstwą 30 cm
5000 m : 10 = 500,0 jedn.
Plantowanie po mechanicznym odmuleniu
spycharką 55KW
5000 x 0,6 x 0,3 = 900 m3
900,0 m3 : 100 = 9,0 jedn.
Sprawdził:
Ireneusz Majdak
Ilość
jedn.
zł
100 m2
185,0
100 m2
277,50
100m2
121,10
100m2
21,24
r -g
42,0
10 m
500,0
100 m3
9,0
Zatwierdził:
Krzysztof Zieliński
PRZEDMIAR ROBÓT
L/p
1
Podstawa
wyceny
Nr
specyf.
techn.
2
3
Nazwa, opis pozycji przedmiaru i wyliczenia.
Jedn.
miary
Ilość
jedn.
zł
4
5
6
Rzeka Matlak
D.1.
d.1.1
1
2.
3.
4.
5.
6.
KNNR - 10
2508/04
KNNR - 10
2508/05
KNNR - 10
2508/08
KNNR - 10
2508/08
Konserwacja bieŜąca
Wykoszenie skarp rzeki w km
15 + 960 ÷ 20 + 030 tj. 4070 mb jednokrotnie bez
wygrabienia średnio pasem 4,0 m,
Porost gęsty miękki stanowi 30%
100 m2
4070 x 4 = 16280: 100 = 162,8 jedn.
162,8 x 0,3 = 48,84
Jak wyŜej lecz porost gęsty twardy (70%)
162,8 x 0,7 = 113,96
100 m2
100m2
20,0
Jak wyŜej lecz w km 17 + 960 ÷ 20 + 030
Lustro wody 0,6 m
2070 x 0,6 = 1242 : 100 = 12,42
100m2
12,42
Wycięcie krzaków rzadkie lub średnie w ilości
100m2
800 m2 , krzaki w wieku około 6 lat
Stawka
godzinowa
Prace godzinowe przy usuwaniu zatorów z gałęzi i
innych zanieczyszczeń
20 r – g
Mirosław Malinowski
113,96
Hakowanie dna rzeki w km 15 + 960÷17 + 960
tj. 2000 mb lustro wody 1m, zarośnięcie do 60 %
2000 x 1,0 m = 2000 : 100 = 20,0
KNNR - 10
606/01
Sporządził:
48,84
Sprawdził:
Ireneusz Majdak
r - g.
Zatwierdził:
Krzysztof Zieliński
8,0
20,0
KSIĄśKA PRZEDMIARÓW
L/p
D.1
d.1.1
1.
2.
3.
4.
5.
Podstawa
wyceny
KNNR 10
2508/04
KNNR 10
2508/05
KNNR – 10
2508/08
KNNR 10
2508/07
Stawka
godzinowa
Sporządził:
Mirosław Malinowski
Nr
specyf.
techn.
Jedn.
miary
Nazwa, opis pozycji przedmiaru i
wyliczenia.
Rzeka Mogilna
Konserwacja bieŜąca
Wykoszenie skarp rzeki jednokrotnie w
km 0 + 000 ÷ 4 + 240 średnio pasem 4 m ,bez
wygrabienia
porost gęsty miękki stanowi 40%
4240 x 4:100=169,6 ar
porost gęsty miękki
169,6 x 0,4 = 67,84 m
Jak wyŜej lecz porost gęsty twardy
169,6 x 0,6 = 101,76 m
100 m2
Usunięcie roślin korzeniących się w dnie rzeki w
km 0 + 000 ÷ 3 + 020 zarośnięcie lustro wody
30 % , lustro wody 1,4 m
3020 x 1,4 : 100 = 42,28
Wykoszenie dna rzeki w km 3 + 020 – 4 + 240
porost gęsty szerokość dna 1,2 m z wyrzuceniem na
ławeczkę
1220 x 1,2 : 100 = 14,64
Prace godzinowe przy usuwaniu zatorów z gałęzi i
innych zanieczyszczeń
godz. 10
Sprawdził:
Ireneusz Majdak
Ilość
jedn.
zł
67,84
100 m2
101,76
100 m2
42,28
100m2
14,64
r-g
10,00
Zatwierdził:
Krzysztof Zieliński
PRZEDMIAR ROBÓT
L/p
Podstawa
wyceny
Nr
specyf.
techn.
1
d.1.1
2
3
1.
KNNR-10
2513/09
9.
KNNR-10
2302/01
+ uwaga
Sporządził
Nazwa, opis pozycji przedmiaru i wyliczenia.
Jedn.
miary
Ilość
jedn.
zł
4
5
Rzeka Penza
Konserwacja gruntowna
Odmulenie dna rzeki w km 14 + 600 ÷ 15 + 000
odmularką Pelikan szerokość dna 0,6 m warstwą
30 cm
10 mb
6
94,00
Plantowanie mechaniczne po odmuleniu spycharką
55 KW
940 x 0,6 x 0,3 = 1,692 : 100 = 1,692
100 m 3
1,692
PRZEDMIAR ROBÓT
L/p
1
Podstawa
wyceny
Nr
specyf.
techn.
Nazwa, opis
wyliczenia.
2
3
4
D.1.
d.1.1
KNNR - 10
1.
2508/04
2.
3.
4.
przedmiaru
5
Rzeka Skroda
Konserwacja bieŜąca
Jednokrotne wykoszenie skarp rzeki w km
1 + 714÷12 + 900 średnio pasem 5m, bez
wygrabienia
Porost gęsty miękki stanowi 40%
11186 x 5 = 55930 : 100 = 559,3 ar
100 m2
Porost gęsty miękki 559,3 x 0,4 = 223,72
Ilość
jedn.
zł
6
223,72
KNNR - 10
2508/05
Jak wyŜej lecz porost gęsty twardy
559,3 x 0,6 = 335,58 m
100m2
335,58
KNNR -10
2508/07
Wykoszenie dna rzeki
w km 1 + 714 ÷12+900 porost gęsty
z wyrzuceniem wykoszonych porostów na
ławeczkę
11186 x 6 = 67116 : 100 = 671,16
100m2
Prace godzinowe przy usuwaniu zatorów z
gałęzi i innych zanieczyszczeń w km
0 + 000 ÷ 1 + 714
Godz. 10
r-g
671,16
Stawka
godzinowa
D.2.
d.2.1
1.
KNNR – 1
2302/01
+ uwaga
2.
pozycji
Jedn.
i miary
KNNR – 1
2303/01 +
uwaga
Sporządził:
Mirosław Malinowski
10,00
Rzeka Skroda konserwacja gruntowna
Odmulenie dna rzeki w
km 22 + 365 ÷ 24 + 050 szerokość dna 4 m
warstwą 30 cm koparką gąsienicową o poj.
łyŜki 0,25 m3 grunt kategorii II urobek
wydobywany spod wody
1685 x 4,0 x 0,3 = 2022: 100 = 20,22
100 m2 20,22
Plantowanie po mechanicznym odmuleniu
spycharką 55 KW urobek złoŜony
jednostronnie
100 m3 20,22
Sprawdził:
Ireneusz Majdak
Zatwierdził:
Krzysztof Zieliński
PRZEDMIAR ROBÓT
L/p
Podstawa
wyceny
Nr
specyf.
techn.
1
D.1.
d.1.1
2
3
1.
KNNR - 10
2508/04
2.
3.
KNNR -10
2508/05
KNNR-10
2508/08
Sporządził:
Mirosław Malinowski
Nazwa, opis pozycji przedmiaru i wyliczenia.
Jedn.
miary
Ilość
jedn.
zł
4
5
6
Rzeka Wincenta
Konserwacja bieŜąca
Jednokrotne wykoszenie skarp rzeki
w km 12 + 800 ÷ 16 + 890 średnio pasem 3,5m
bez wygrabienia porost gęsty miękki stanowi 30%
4090 x 3,5 = 14315 : 100 = 143,15
100 m2
143,15 x 0,3 = 42,945
100 m2
Jak wyŜej lecz porost gęsty twardy 70 %
143,15 x 0,7 = 100,205
100m2
Hakowanie dna rzeki w km 12 + 800 ÷16 + 890
Głębokość powyŜej 1 m lustro wody 2 m
zarośnięcie do 60%
40900 x 2 = 8180: 100 = 81,80
100m2
Sprawdził:
Ireneusz Majdak
Zatwierdził:
Krzysztof Zieliński
143,15
42,945
100,205
81,80
Download