Mutacje dynamiczne - Instytut Psychiatrii i Neurologii

advertisement
Kurs Neurogenetyki
Mutacje dynamiczne w chorobach neurodegeneracyjnych
Anna Sułek, Zakład Genetyki, IPiN
CHOROBY POWODOWANE MUTACJAMI DYNAMICZNYMI
EPM1
SCA 6
ataksje
SCA 7
FA
SCA 1
SCA 2
SCA
8,10,12,
31,36
FXTAS
Choroby nerwowo-mięśniowe
SCA 3
OPMD
DM1
DM2
SCA 17
DRPLA
Huntington
ALS
FTLD?
HDL-2
HDL-1
HDL-3
HD
Ataksje rdzeniowo-móżdżkowe - SCA
PODZIAŁ ATAKSJI
NABYTA
SPORADYCZNA
ATAKSJA
DZIEDZICZNA
AUTOSOMALNY RECESYWNY
AUTSOMALNY DOMINUJĄCY
SPRZĘŻONY Z CHROMOSOMEM X
ZWIĄZANY Z DZIEDZICZENIEM
MITOCHONDRIALNYM
Ataksje rdzeniowo-móżdżkowe - SCA
Ataksje rdzeniowo-móżdżkowe
Charakterystyka choroby
•
•
•
•
•
•
Choroby rzadkie ( ok. 3/100.000)
>30 typów występujących u chorych
Postępujące, nieuchronnie prowadzące do śmierci po 10 - 20
latach.
Brak skutecznej terapii.
Selektywna utrata neuronów
Tworzenie inkluzji wewnątrzjądrowych
Ataksje rdzeniowo-móżdżkowe - SCA
WYSTĘPOWANIE POSZCZEGÓLNYCH TYPÓW ATAKSJI
RDZENIOWO-MÓŻDŻKOWYCH
wg Schols et al. Lancet Neurology 2004
OBJAWY KLINICZNE OPUSZKOWO-RDZENIOWEGO
ZANIKU MIĘŚNI (SBMA)
• zanik neuronów ruchowych
• osłabienie siły mięśni
• postępujący zanik mięśni proksymalnych
• skurcze mięśni
• dyzartria, dysfagia, dysfonia
• fascykulacje mięśni twarzy i języka
• łagodna niewrażliwość na androgeny (MAI)
• ginekomastia
• obniżenie libido i impotencja
• atrofia jąder
• upośledzenie płodności (różnego stopnia)
SBMA
neurony ruchowe
SCA
DRPLA
HD
SCA6 – móżdżek
SCA1, SCA3 - móżdżek + zwoje podstawne
SCA2 – móżdżek + pień mózgu
SCA7 – móżdżek + siatkówka
SCA17 – zwoje podstawy + móżdżek
DRPLA
HD – zwoje podstawy (prążkowie) + kora mózgowa
Sekwencje mikrosatelitarne i mutacje dynamiczne
charakterystyka powtórzeń mikrosatelitarnych
• jednostka podstawowa składa się z 1 - 6 nukleotydów
• liczba powtórzeń w pojedynczym locus 5 – 100
• sekwencje wysokopolimorficzne
• charakteryzują się niską częstością mutacji zarówno
w komórkach somatycznych jak i rozrodczych
• w genach najczęściej zlokalizowane są w sekwencjach
flankujących i intronach ale spotykane są również
w sekwencjach kodujących
Sekwencje trójnukleotydowe –
(CGG)n – kruche miejsca na chromosomach, ataksja + drżenie
(CAG)n – regiony kodujące i niekodujące
(GCG)n - polialaninopatie (OPMD, synpolidaktylia i in.)
(AAG)n – choroba Friedreicha
Zaburzenia sekwencji motywu powtarzającego się - czystość sekwencji
HD
praw., niepraw..
(CAG) n CAA CAG CCG CCA (CCG)n
SCA1
praw. + stabilne CAG (CAG)n CAT (CAG)n CAC
CAG (CAG)n CAT CAG CAT (CAG)n CAC
CAG (CAG)n CAT CAG CAT CAG CAT (CAG)n CAC
CAG (CAG)n CAT CAG CAT CAG CAT CAG CAT (CAG)n CAC
niepraw. + niestab.
CAG (CAG)n CAC
Przyczyny powstawania mutacji dynamicznych
• „ślizganie się” polimerazy
• tworzenie struktur trzecio- i czwartorzędowych
• Lokalizacja powtórzeń mikrosatelitarnych:
odległość od miejsca inicjacji transkrypcji
długość powtórzeń
kierunek replikacji
CTG > CAG
CGG >> CCG
CTG > GAC
„szpilka do włosów”
CGG >>> CCG
tetrapleks
CTG/CAG dupleks
CGG/CCG dupleks
„przesunięte” nici
CAG CAG CAG CAG CAG CAG
mutacja dynamiczna de novo
CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG
przypadek sporadyczny - 1%
mutacja dynamiczna –
zwielokrotnienie powtórzeń
CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG
choroba dziedziczna
mutacja dynamiczna
CAG CAG CAG CAG CAG CAG CAG
CAG CAG CAG CAG CAG CAG
Antycypacja
forma młodzieńcza – 10%
Mutacje dynamiczne
W 1991 r. - sklonowanie dwóch genów zawierających powtórzenia
mikrosatelitarne - FMR1 i AR
•
ekspansja liczby powtórzeń mikrosatelitarnych
• w rzadkich przypadkach – kontrakcja – zmniejszenie liczby powtórzeń
• mechanizm: tworzenie struktur trzecio i czwartorzędowych
oraz ślizganie się polimerazy podczas replikacji
• allele z dużą ale jeszcze prawidłową liczbą powtórzeń
• utrata sekwencji przerywających wpływa na zmniejszenie stabilności
Lokalizacja niestabilnych powtórzeń mikrosatelitarnych
ATG
intron
ekson
TAA
CGGCGGCGG
CTGCTGCTG
CAGCAGCAG
FXS
GAAGAAGAA
Q Q Q
DM1
FRDA
GCCGCCGCC
SBMA
SCA8
FXE MR
HD
CAGCAGCAG
ATTCTATTCT
SCA1,2,3,6,7,17
SCA12
DRPLA
SCA10
MUTACJA DYNAMICZNA POWTÓRZENIA HEKSANUKLEOTYDOWEGO
GGCCTG I SCA36
• Przyczyną występowania ataksji rdzeniowomóżdżkowej SCA36, także dziedziczonej autosomalnie
dominująco, jest ekspansja heksanukleotydowego
motywu GGCCTG w intronie genu NOP56 na
chromosomie 20p13.
• Dotychczas zidentyfikowano ją w populacji japońskiej i
hiszpańskiej.
• Zakres prawidłowy liczby heksametrów to od 3 do 8
powtórzeń (kontrola japońska) i od 3 do 14 (kontrola
hiszpańska), a w grupie pacjentów japońskich
wykrywano od 1500 do 2000 powtórzeń (Kobayashi i
wsp., 2011) a u hiszpańskich od 650 do 2500
powtórzeń (García-Murias i wsp., 2012).
antycypacja
Ataksje rdzeniowo-móżdżkowe - SCA
ZALEŻNOŚĆ POMIĘDZY LICZBĄ POWTÓRZEŃ CAG
A WIEKIEM ZACHOROWANIA
liczba powtórzeń CAG
Zjawisko antycypacji w poliglutaminopatiach
Ataksje rdzeniowo-móżdżkowe - SCA
Antycypacja
I-1
Antycypacja w rodzinie z SCA2
Zwiększenie liczby powtórzeń CAG
w dziedziczeniu odojcowskim
43 CAG
24 r.ż.
I-2
4
II-1
52 CAG
10 r.ż.
* DNA
III-1
1954
III-2
1956
43/22
* DNA
IV-1
IV-2
IV-3
1985
52/22
II-2/6
* DNA
1958
22*
* DNA
IV-4
1989
22*
Ataksje rdzeniowo-móżdżkowe - SCA
Próba korelacji liczby powtórzeń CAG i objawów klinicznych)
Niska liczba Średnia liczba
powtórzeń
powtórzeń
SCA1
Ataksja,
odruchy
spastyczność
Ataksja, pląsawica
demencja
SCA2
drżenie
ataksja, odruchy
SCA3
neuropatia
aksonalna
Ataksja, oczopląs
SCA6
ataksja
ataksja
epizodyczna
SCA7
Duża liczba
powtórzeń
ataksja
degeneracja
siatkówki
i plamki ślepej
Utrata wzroku przed
wystąpieniem
ataksji
DIAGNOSTYKA CHORÓB POWODOWANYCH
MUTACJAMI DYNAMICZNYMI
Ataksje rdzeniowo-móżdżkowe - SCA
Diagnostyka molekularna SCA
analiza liczby powtórzeń (CAG)n w genach związanych z SCA
 PCR obszaru obejmującego powtórzenia CAG przy zastosowaniu starterów
łączących się z sekwencjami przyległymi do rejonu powtórzeń
Ekson 1
F
[ CAG CAG CAG CAG CAG ]
R
 rozdział elektroforetyczny produktów PCR
 ustalenie liczby powtórzeń (CAG)n wg wzoru:
wielkość produktu PCR (bp) - długość starterów (bp)
n=
3
Określanie liczby powtórzeń CAG metodami izotopowymi
i z wykorzystaniem znaczników fluorescencyjnych
HD
DM typ 1
HOMOZYGOTA – dwa prawidłowe allele o tej samej wielkości
(jeden prążek na żelu)
HETEROZYGOTA PRAWIDŁOWA – dwa prawidłowe allele
o różnej wielkości
(dwa prążki w zakresie prawidłowym)
HETEROZYGOTA NIEPRAWIDŁOWA – jeden allel o
prawidłowej wielkości, drugi o nieprawidłowej
wielkości
(dwa prążki – jeden w zakresie prawidłowym,
drugi w zakresie nieprawidłowym)
Ataksje rdzeniowo-móżdżkowe spowodowane
mutacjami dynamicznymi
choroba
Lokalizacja
Sekwencja
na
mikrosatelitarna
chromosomie
Położenie w
genie
Zakres
prawidłowy
Zakres
nieprawidłowy
SCA1
6
CAG
ATXN1/ORF
6-38
39-83
SCA2
12
CAG
ATXN2/ORF
15-30
32-400
SCA3
14
CAG
ATXN3/ORF
12-40
55-86
SCA6
19
CAG
CACNA1A/ORF
4-16
19-33
SCA7
3
CAG
ATXN7/ORF
4-19
37-300
SCA8
13
CTA/CTG
ATXNOS/3’UTR
16-34
100-250
SCA10
12
ATTCT
ATXN10/intron
10-22
800-4500
SCA12
5
CAG
PPP2R2B/5’UTR
6-26
66-78
SCA17
6
CAG
TBP/ORF
30-42
45-63
SCA31
16
TGGAA
BEAN/intron
8-21
Złożony 220-1000
SCA36
20
GGCCTG
NOP56/Intron
3-14
1500-2500
DRPLA
12
CAG
ATN1/ORF
3-36
49-88
Problemy interpretacyjne spotykane w diagnostyce genetycznej chorób
powodowanych mutacjami dynamicznymi
bardzo duża liczba powtórzeń nie poddająca się amplifikacji w reakcji PCR
interpretacja obecności alleli pośrednich bądź z zakresu premutacji
obecność prążków konformacyjnych o wielkości takiej jak allele nieprawidłowe
prawidłowy
> 28 CAG
zakres
zakes
odojcowskiej
niepełnej
niestabilnośc
penetracji
i
mejotycznej 25% 50% 75 90%
29 – 35 CAG 36
HD
100%
> 40 CAG
37
38
39
Repeat-primed PCR (RP PCR)
Triple-primed PCR (TP-PCR)
Diagnostyka dystrofii miotonicznej typu 1 z wykorzystaniem TP-PCR
NP
NP
NP
NP
cechy charakterystyczne chorób spowodowanych mutacjami dynamicznymi:
występowanie prawidłowych i nieprawidłowych zakresów powtórzeń mikrosatelitarnych
charakterystycznych dla danego genu
występowanie zjawiska antycypacji
zróżnicowany wiek zachorowania również w obrębie rodziny
Różnice w diagnostyce chorób spowodowanych mutacjami dynamicznymi
powtórzenia mikrosatelitarne
w kodującym regionie genu
powtórzenia mikrosatelitarne
w niekodującym regionie genu
reakcja PCR
reakcja PCR
elektroforeza w żelu
poliakrylamidowym
elektroforeza w żelu
poliakrylamidowym
badanie pośrednie –
TP-PCR i elektroforeza w żelu
poliakrylamidowym
WYNIK
badanie bezpośrednie
hybrydyzacja Southern blot
WYNIK
WYNIK
Ataksje rdzeniowo-móżdżkowe - SCA
BADANIA MOLEKULARNE W SCA
DIAGNOSTYCZNE: poszukiwanie mutacji dynamicznych w genach
związanych z występowaniem ataksji rdzeniowo-móżdżkowych u osób z
klinicznym rozpoznaniem choroby
PRZEDOBJAWOWE: wykonywane na życzenie pełnoletnich osób z
rodziny, w której wcześniej ustalono na podstawie badań molekularnych typ
ataksji rdzeniowo-móżdżkowej
PRENATALNE: analiza DNA płodu jeśli u jednego z rodziców
potwierdzono występowanie konkretnego typu ataksji rdzeniowomóżdżkowej
Badania molekularne w chorobach neurodegeneracyjnych
spowodowanych mutacjami dynamicznymi, wykonane w Zakładzie
Genetyki IPiN w latach 1998-2011
Choroba
Liczba
pacjentów
Liczba
mutacji
Choroba Huntingtona (HD)
3050
1581
Ataksje rdzeniowo-móżdżkowe (SCA)
2375
462
Zespół ataksji i drżenia (FXTAS) i (POF)
486
4
Dystrofie miotoniczne 1 i 2 (DM)
332
218
Opuszkowo-rdzeniowy zanik mięśni (SBMA)
193
57
Postępująca padaczka miokloniczna (EPM1)
90
30
Ataksje rdzeniowo-móżdżkowe - SCA
rodowód rodziny z ataksją rdzeniowo-móżdżkową typu 1
Badania molekularne SCA w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
Badania
diagnostyczne
Badania
przedobjawowe
Razem
Skierowania na
badania w kierunku
SCA w latach 1998 2013
2498
347
2845
SCA1
375
76
451 (172 rodziny)
SCA2
60
18
72 (28 rodziny)
SCA3
2
-
1 rodzina
SCA7
2
-
2 (2 rodziny)
SCA8 – 48 rodzin
SCA17 – 3 rodziny (4 badania diagnostyczne, 6 przedobjawowych)
Jakość w badaniach molekularnych
- Wymogi preanalityczne
- Wymogi dotyczące samego badania
- Wymogi postanalityczne
Udział w zewnętrznych i wewnętrznych
testach kontroli jakości
EUROPEAN MOLECULAR QUALITY NETWORK
- EQA (external quality assessment)
- BEST PRACTICE GUIDELINES
• Breast cancer (Familial - BRCA)
• Charcot-Marie-Tooth disease
(CMT)
• Congenital Adrenal Hyperplasia
(CAH)
• Constitutional Molecular
Karyotyping (Microarray / Array
CGH) - pilot scheme
• DNA sequencing (DNA-SEQ)
• Duchenne and Becker Muscular
Dystrophy (DMD / BMD)
• Familial Adenomatous Polyposis
colon cancer (FAP) - pilot scheme
• Familial Recurrent Fevers (FRF)
• Fragile-X syndrome (FRAX)
• Friedreich ataxia (FRDA)
• Hereditary Deafness (DFNB1)
• Hereditary Haemochromatosis
(HFE)
• Hereditary non-polyposis colon
cancer (HNPCC)
• Huntington disease (HD)
• Monogenic diabetes
(MonoDiab)
• Multiple Endocrine Neoplasia
type 2 (MEN2)
• Mutation scanning (MSCAN)
• Myotonic dystrophy (DM)
• Phenylketonuria (PKU)
• Porphyrias (POR)
• Prader-Willi and Angelman
syndromes (PW/AS)
• Retinoblastoma (RB)
• Spinal Muscular Atrophy
(SMA)
• Spinocerebellar ataxia’s
(SCA)
• Von Hippel Lindau Syndrome
(VHL)
• Wilson disease (WIL)
• Y-Chromosome
microdeletions (AZF organised in conjunction with
the EAA)
PATOLOGIA NA POZIOMIE KOMÓRKI
PRZYCZYNY PATOLOGII
W jaki sposób poliglutamina powoduje toksyczność?
Czy agregacja jest odpowiedzialna za neurodegenerację?
Jaką rolę w procesach komórkowych odgrywają białka
zawierające szlaki poliQ?
Choroby związane z mutacjami dynamicznymi
A. Powtórzenia mikrosatelitane ulegają translacji
Powtórzenia : CAG - poliglutaminopatie
SBMA, SCA1, 2, 3, 6, 7, 17, DRPLA, HD1 i HD2,
Powtórzenia : GCG - polialaninopatie
OPMD, wrodzone zespoły hipowentylacji, holoprosencefalia,
infantile spasm syndrome, cleidocranial dysplasia, synpolydactylia,
Hand-foot-genital syndrome
Choroby związane z mutacjami dynamicznymi dotyczącymi
powtórzeń trójnukleotydowych.
B. Powtórzenia mikrosatelitane nie ulegają translacji
Powtórzenia : CTG, CAG, CCG i inne
Poziom niestabilności: wysoki
Zakres mutacji: 100 - 2000 powtórzeń
Patologia: uogólniona
Zakładany mechanizm chorobotwórczy: zaburzenia ekspresji białek
Choroby: FRDA, SCA 8, 10, 12, DM 1 i 2, FXS
POLIGLUTAMINOPATIE
• poly Q - inicjuje procesy patologiczne
• kontekst białkowy - warunkuje specyficzność
procesów patologicznych
• oddziaływania białko - białko
Dziki typ białka z domeną poliglutaminową
Białko z wydłużoną domeną poliglutaminową
(mutacja dynamiczna)
MECHANIZM TWORZENIA AGREGATÓW
wg Schols et al. Lancet Neurology 2
Efekt toksyczny rozpuszczalnej formy poliQ
rozpuszczalna forma poli Q
zaburzenia systemu transkrypcji
oddziaływanie z czynnikami transkrypcyjnymi
CBP, TBP, TAFII130, Sp1
zahamowanie transkrypcji – obniżenie acetylacji histonów
Oddziaływanie z acetylotransferazami histonów – CBP, P/CAF
zaburzenie funkcjonowania proteasomów
(blokowanie domeny aktywnej)
zaburzenie funkcji mitochondriów
upośledzenie zdolności buforowania stężenia jonów Ca 2+
(kw. glutaminowy; główny neurotransmiter pobudzający OUN
powoduje napływ jonów Ca 2+ do cytoplazmy – podatność na
eksocytotoksyczność)
Agregaty
Obecność jądrowych agregatów na terenie jądra komórkowego
rozpuszczalne monomery
oligomery
sferoidy
stuktury globularne
struktury łańcuchowe
protofilamenty
protofibryle
mikroagregaty
inkluzje/agregaty
filamenty
Hipoteza o toksyczności agregatów
Hipoteza o ochronnej roli agregatów
Lokalizacja agregatów na terenie komórki a toksyczność
Przebieg procesu agregacji zależy od wielkości domeny poli Q
Każda jednostka chorobowa ma charakterystyczny patogenny zakres glutamin w białku
HD
36 - >100 *
HDL2
32 -
57
SCA1
40 -
88
SCA2
33 -
77
SCA3
55 -
86
SCA6
21 -
31
SCA7
43 -
200
SCA17
45 -
63
DRPLA
49 -
88 *
SBMA
38 -
68
*HD – liczba powtórzeń CAG=36 odpowiada 38 Q w białku
(CAG) 36 CAA CAG CCG CCA (CCG)n
DRPLA – liczba powtórzeń CAG = 49 odpowiada 51 Q w białku
CAG CAA CAG CAA (CAG)n
Liczba powtórzonych Q nie determinuje możliwości tworzenia agregatów !
Liczba powt. Q powyżej „wartości granicznej” ( w zakresie patogennym)
- przyśpiesza tworzenie inkluzji
- obniża wartość „stężenia krytycznego”, przy którym może dojść do agregacji
(wewnątrzjądrowe agregaty
zmutowanej huntingtiny)
Inkluzje neuronalne – struktury widoczne pod
mikroskopem świetlnym
makroinkluzje (makroagregaty)
Proces tworzenia inkluzji:
- utworzenie „zarodka” (monomery poliQ)
(obecność rozpuszczalnych poliQ w cytoplazmie
tendencja przyjmowania struktur typu b ?)
- formowanie mikroagregatów ( już 2 monomery poliQ)
- sekwestracja innych białek; łaczenie mikroagregatów
- formowanie makroagregatów
Postępujący proces akumulacji zmutowanej ataksyny-7 i powstawania inkluzji
jądrowych (SCA-7; model – myszy transgeniczne)
1 miesiąc
(struktury
rozproszone)
4 miesiące
16 miesięcy
(struktury
rozproszone)
(inkluzje jądrowe)
8 miesięcy
(struktury
punktowe)
JĄDROWE INKLUZJE W MODELU SCA7
SCA7t-100Q
Anti SCA7 (1C1)
SCA7t-10Q
Dapi
Superposition
Niektóre modele ludzkich chorób
neurodegeneracyjnych u Drosophila
Poliglutaminopatie
127Q, SCA1, SCA3, SCA7*, SCA8 , SBMA, Huntington,…
Choroba Parkinsona
synukleina, parkina
Choroba Alzheimera i tauopatie
APP + BACE, AB42, FTDP17
Typ dziki
FTDP-17
SCA3
Agregaty poliglutaminowe
82Q
Pacjent z SCA1 – przeciwciała przeciwko
ataksynie 1
Wspólna lokalizacja ataksyny 1 i białka LANP
Dlaczego formowanie agregatów i degeneracja neuronów są procesem tak długotrwałym ?
1. Stosunkowo niskie stężenie białek poli. Q w komórce
2. Obniżona mobilność białek poli. Q wynikająca z ich interakcji z innymi
białkami komórkowymi
3. Kompartmentyzacja powstających agregatów
4. Ciągła zmiana konformacji białek i ich degradacja z udziałem
chaperonów (białek opiekuńczych) i proteasomów
Dysfunkcja mitochondriów
Nieprawidłowości cytoszkieletu
Zaburzony transport aksonalny
Ca2+
Zaburzona homeostaza wapniowa
Zaburzony metabolizm RNA
Proteolityczne ciecie białka
aktywator
represor
TATA
chromatyna
Akumulacja białek
Fragmenty proteolityczne
Fragmenty toksyczne
Dysregulacja transkrypcji
wg Nat. Rev. Gen. 2005
Mechanizmy kontroli jakości
System ubikwitynowo-proteasomow
Chaperony
Autofagia
Obumieranie komórek nerwowych w poliglutaminopatiach
Ekspresja białek z domeną poliQ w różnych tkankach
Białka oddziałujące wybiórczo z SCA1 i SCA7
• LANP (leucine-rich acidic nuclear protein) w komórkach
Purkinjego
• CRX (cone-rod homeobox protein) w obrębie siatkówki
Inne białka oddziałujące z wydłużonymi domenami polyQ
• PQBP - zaburzenie transkrypcji
• CREB-BP (cAMP response element binding protein) - zaburzenie
transkrypcji
• TAFII130 - koaktywator aktywacji transkrypcji zależnej od CREB
• TBP - zaburzenie transkrypcji
„TRANSKRYPTOPATIE”
REST/ NRSF regulacja ekspresji > 30 genów neuronalnych
- białka biorace udział w rozwoju układu nerwowego
- białka funkcjonalne specyficzne dla układu nerwowego
- białka pęcherzyków synaptycznych
- białka cytoszkieletu
- czynniki wzrostowe
- kanały jonowe
- receptory neurotransmiterów
- BDNF
BDNF (brain-derived neurotrophic factor)
mózgowopochodny czynnik neurotroficzny
BDFN – główny czynnik wzrostowy odp. za funkcjonowanie prążkowia
prawidłowa huntinhtina (wt. Htt) stymuluje ekspresje tego czynnika
zmutowana huntingtina (mt. Htt) zmniejsza poziom syntezy
Regulacja ekspresji genów przez acetylację i deacetylację histonów
Funkcje AT3
- ubikwityno-specyficzna proteaza
- wiąże poliubikwitynowane białka
- jest transkrypcyjnym korepresorem
Ub
Ub
HAT
N CoR
AT3
Ac
HAT
HDAC3
GATA 2
AT3
Ub
GATA 2
Alternatywne składanie genów
Mbnl1
CUG BP
DM1
Geny, których alternatywny splicing może powodować objawy kliniczne DM
Geny:
ClC1
IR
Troponina T (TNNT2,3)
Białko tau (MAPT), APP,
NMDAR1
Miotubularyna,
MTMR1 – myotubularin related 1 gene
SERCA1, 2, RγR,
Dystrofina (ex 71, 78)
?
?
Objawy:
Miotonia
Cukrzyca
Zaburzenia kardiologiczne
CNS
Miopatia
Zróżnicowanie mięśni
Zaćma
Inne
Lokalizacja niestabilnych powtórzeń mikrosatelitanych a patologia
Powtórzenia ulegające
translacji - białko
Powtórzenia nieulegające
translacji
CAG, GCG, inne
AAG, CAG, CCG, inne
Umiarkowany
wysoki
Zakres mutacji
Umiarkowany (< 100)
Znaczny (100 – 2000)
Patologia
Specyficzne neurony
wieloukładowa
Powtórzenia
nukleotydowe
Poziom niestabilności
Postulowany
mechanizm choroby
Choroby
Białko: nabycie toksycznej Zaburzenia ekspresji: białka
funkcji
wiążą się do powtórzeń w
RNA
SBMA, SCA1, 2, 3, 6, 7,
Kruche miejsca
17, DRPLA, HD, OPMD
chromosomowe, FA,
FXTAS, DM1 i 2, SCA8, 10,
12, 36, padaczka
miokloniczna EPM1, ALSFTD2
Mutacje dynamiczne (ekspansje powtórzeń CAG)
GOF – zmiana funkcji białka - mt protein
LOF – utrata funkcji białka - wt protein
RNA GOF – zmiana funkcji RNA - mt RNA
Figure 1. RUNning a RAN-gene.
Pearson CE (2011) Repeat Associated Non-ATG Translation Initiation: One DNA, Two Transcripts, Seven Reading Frames, Potentially Nine
Toxic Entities!. PLoS Genet 7(3): e1002018. doi:10.1371/journal.pgen.1002018
http://www.plosgenetics.org/article/info:doi/10.1371/journal.pgen.1002018
Podłoże molekularne SBMA
•Powtórzenia CAG w eksonie 1 genu AR
• prawidłowy zakres powtórzeń CAG 9 - 36
• nieprawidłowy zakres powtórzeń CAG 38 - 72
Epidemiologia
• Dziedziczenie
recesywne, sprzężone
z chromosomem X
• Częstość występowania
1:40.000 mężczyzn
• Wiek zachorowania
30 - 50 lat
CO DAŁO SKLONOWANIE GENÓW ZWIĄZANYCH
Z MUTACJAMI DYNAMICZMYMI ?
• Możliwości diagnostyczne
• Badanie jednorodnych grup pacjentów
• Konstruowanie zwierząt transgenicznych
• Badania podstawowe
Niestabilność powtórzeń
mikrosatelitarnych a SLA
• Komponenta genetyczna SLA
• Allele pośrednie ATXN2 (27 – 33 CAG)
• Ekspansja powtórzeń GGGGCC w genie C9ORF72
(19% SLA i 31% FTLD-TDP)
Ekspansja powtórzeń
Oddziaływania
na poziomie RNA?
C9ORF72
ATXN2
?
?
SOD1
mRNA
TDP-43
miRNA
STRATEGIE TERAPEUTYCZNE
Deregulacja transkrypcji
Apoptoza
Stress oksydacyjny
Tworzenie wolnych rodników
Dysfunkcje mitochondrium
Zaburzony metabolizm energetyczny
Neuroprotekcja
inhibitory transglutaminazy
inhibitory kaspaz
antyoksydanty (wolne rodniki, energetyka mitochondrium)
STRATEGIE TERAPEUTYCZNE
Leczenie objawowe
działanie na układ dopaminergiczny
związki antycholinergiczne
inhibitory cholinesterazy - donapezil
Koenzym Q
Remacemide
Riluzole - hamowanie uwalniania glutaminianu (redukuje dyskinezje,
i ruchy mimowolne
Cystamina (redukuje agregaty w prążkowiu i korze,
działanie antyapoptotyczne i antyoksydacyjne)
Cystamina i mitramycyna - 40% wydłużenie życia u myszy
Minocyklina i koenzym Q - 18% poprawa
CHOROBY SPOWODOWANE MUTACJAMI DYNAMICZNYMI DIAGNOZOWANE W IPiN
Choroba Huntingtona HD
Ataksje rdzeniowo-móżdżkowe SCA
SCA 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12, 17, 36, DRPLA
Zespół ataksji i drżenia związany z kruchym chromosomem X - FXTAS
Rdzeniowo-opuszkowy zanik mięśni – SBMA
Dystrofia miotoniczna typu 1
Dystrofia miotoniczna typu 2
Huntington-like disease 2
Zespół Unverrichta-Lundborga
Badanie czynników modyfikujących, zawierających powtórzenia
mikrosatelitarne
Download