Instrukcja obsługi CWP EMEX400DC

advertisement
EMEX 400 DC CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU STAŁEGO
INSTRUKCJA OBSŁUGI
SPIS TREŚCI
1.CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE .....................................................................2
2.PŁYTA CZOŁOWA EMEX 400 DC........................................................................5
3.SCHEMAT BLOKOWY EMEX 400 DC – OPIS.........................................................6
4.PRZYGOTOWANIE WYMUSZALNIKA DO PRACY..............................................................8
4.1.WYBÓR POZYCJI ROBOCZEJ WYMUSZALNIKA...................................................8
4.2.PRZYŁĄCZENIE WYMUSZALNIKA DO SIECI ZASILAJĄCEJ.......................................9
4.3.PODŁĄCZENIE WYMUSZALNIKA DO BADANEGO OBIEKTU......................................9
4.4.USTAWIENIE OGRANICZNIKA CZASU WYMUSZANIA PRĄDU..................................10
4.5.NASTAWIANIE WARTOŚCI PRĄDU ..............................................................11
5.DANE TECHNICZNE CYFROWEGO WYMUSZALNIKA PRĄDU EMEX 400 DC..................13
6.WYPOSAŻENIE STANDARDOWE.............................................................................14
7.WYKAZ KOMUNIKATÓW......................................................................................15
8.INFORMACJE O PRODUCENCIE..............................................................................16
9.SERWIS.........................................................................................................17
10.GWARANCJA.................................................................................................18
1
EMEX 400 DC CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU STAŁEGO
INSTRUKCJA OBSŁUGI
1. CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE

Cyfrowy Wymuszalnik Prądu EMEX 400 DC jest nowoczesnym przyrządem przeznaczonym
do badania spadków napięcia na połączeniach torów wiodących duże prądy, w szczególności zaś na stykach wyłączników mocy.

EMEX 400 DC przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach niezagrożonych wybuchem,
w atmosferze wolnej od par i gazów żrących.

EMEX 400 DC zasilany jest z sieci jednofazowej 220 [V] / 50 [Hz] z kołkiem ochronnym,
zabezpieczonej wkładką bezpiecznikową min. 10 [A].

EMEX 400 DC może być załączony ciągle do sieci zasilającej, gdyż wyposażony jest w
skuteczny system wymuszonego chłodzenia, oraz wyłącznik termiczny nie dopuszczający
do przegrzania aparatu.

Cechą charakterystyczną wymuszalnika EMEX 400 DC jest zastosowanie do sterowania
i nadzoru systemu mikroprocesorowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu, jednokrotne z2śnięcie klawisza „W GÓRĘ” lub „W DÓŁ” powoduje zawsze zmianę prądu o 1% zakresu, lub
o 10% dla kombinacji „SZYBKO” + „W GÓRĘ” lub „W DÓŁ”

Wymuszalnik EMEX 400 DC wyposażony jest również w cyfrowy stabilizator wymuszanego
prądu, dzięki czemu zmiany rezystancji w obwodzie wymuszania nie mają wpływu na wartość prądu. (Zmiany rezystancji mogą następować pod wpływem nagrzewania się
miedzianych przewodów wiodących wymuszany prąd.)

Zastosowane w wymuszalniku EMEX 400 DC testowanie rezystancji pętli prądowej badanego obwodu zabezpiecza przed rozpoczęciem wymuszania przy otwartym obwodzie
wymuszania.
UWAGA !
Prąd pomiarowy testera rezystancji wynosi ok. 100 [mA] i płynie
w obwodzie wymuszania kiedy EMEX 400 DC znajduje się w
stanie „STOP”.
2
EMEX 400 DC CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU STAŁEGO
INSTRUKCJA OBSŁUGI
2. PŁYTA CZOŁOWA EMEX 400 DC
Płytę czołową pokazano na rysunku 1.
 Zespół klawiszy „W dół”, „W górę”, „Szybko” wraz z dwukolorowymi diodami świecącymi,
umożliwia zadawanie wartości wymuszanego prądu. Jednoczesne naciśnięcie wybranego
klawisza „W dół” lub „W górę” wraz z klawiszem „Szybko” powoduje 10 krotne przyspieszenie
procesu zadawania. Czerwony kolor świecenia się odpowiedniej diody informuje o osiągnięciu
krańcowej (maksymalnej lub minimalnej) wartości prądu możliwej do nastawienia.
 Z lewej strony płyty czołowej umieszczone jest małe pokrętło służące do regulacji głośności
sygnału dźwiękowego.
 Klawisz „Parametry” służy do wywołania na wyświetlaczu nastawionego czasu wymuszania
 Wyświetlacz
służy
do
odczytywania
nastawionych
i
zmierzonych
wielkości
prądu
wymuszanego.
 Klawisz „Zerowanie” służy do natychmiastowego ustawienia minimalnej wartości prądu
wymuszanego.
 Klawisz „Start” załącza wymuszanie.
 Klawisz „Stop” wyłącza wymuszanie w dowolnym momencie .
UWAGA !
EMEX 400 DC powinien być obsługiwany przez personel z2kolony w zakresie BHP odnośnie pracy z urządzeniami
elektrycznymi.
3
PA R AME TR Y
RE G ULA CJA
G ŁO ŚN O ŚCI
4
Im i e rz
Izad
A
A
S
W Y ŚW IET L ACZ
W D ÓŁ SZYBK O W GÓRĘ
ZER O WAN IE
STOP
STA RT
P³yta czo³ow a
C yfrow ego W ym uszalnika Pr¹ du Sta³ego
EM EX 400 D C
W SKA ŹNIK
ZA ŁĄC ZE NIA
DO SIECI
TE MP.
EMEX 400 DC CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU STAŁEGO
Rysunek 1: Płyta czołowa aparatu EMEX 400DC
INSTRUKCJA OBSŁUGI
EMEX 400 DC CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU STAŁEGO
INSTRUKCJA OBSŁUGI
3. SCHEMAT BLOKOWY EMEX 400 DC – OPIS

EMEX 400 DC zmontowany jest w aluminiowej obudowie, wewnątrz której umieszczono
moduły układów elektronicznych (schemat blokowy przedstawiony na rysunku 2 – strona
następna).

Zasilacz – dostarcza napięć stałych: +5 [V]; ±12 [V] do poszczególnych modułów.

Układ mocy wraz z transformatorem TR służy do wymuszania prądów do 400 [A]. Moc
wyjściowa ok. 1,6 [kVA], Uwymax= 4 [V=].

System mikroprocesorowy z klawiaturą i wyświetlaczem steruje i nadzoruje pracą całego
urządzenia.

Układ pośredniczący dopasowuje poziomy sygnałów systemu mikroprocesorowego do
układów wykonawczych.
5
220 [V]
50 [Hz]
10 [A]
FILT R
Rysunek 2: Schemat blokowy aparatu EMEX 400DC
6
- izolacja galwaniczna
+5 [V]
±12 [V]
ZASILACZ
ZAKŁÓCENIOWY
PRZECIW-
UKŁAD POŚREDNICZĄCY
KLAWIATURA, WYŚWIETLACZ
SYSTEM
µPROCESOROWY
UKŁAD
MOCY
TR
WENTYLATORY
POMIA R PRĄDU,
I REZYSTANCJI
BOCZNIK
POMIAROWY
Schemat blokowy
Cyfrowego Wymuszalnika Pr¹ du Sta³ego EMEX 400 DC
WY JŚCIOWY
FILTR
PRZECIWZAKŁ.
-
+
-
+
WYJ.
PRĄDO WE
EMEX 400 DC CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU STAŁEGO
INSTRUKCJA OBSŁUGI
EMEX 400 DC CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU STAŁEGO
INSTRUKCJA OBSŁUGI
4. PRZYGOTOWANIE WYMUSZALNIKA DO PRACY
4.1.WYBÓR POZYCJI ROBOCZEJ WYMUSZALNIKA
Wymuszalnik może pracować w dowolnym położeniu wygodnym dla operatora. W przypadku
pracy w laboratorium zalecane jest jego
położenie jak na rysunku 3.
Natomiast dla pracy w „terenie” zalecane jest
jego położenie jak na rysunku 4.
Rysunek 3:
Należy zapewnić swobodny przepływ powietrza przez otwory wentylacyjne obudowy oraz
wokół radiatorów
Rysunek 4:
UWAGA !
Nie nakrywać urządzenia pokrowcem w czasie pracy, Nie wolno
ustawiać urządzenia w wodzie, błocie lub śniegu, zarówno w
trakcie pracy jak i podczas transportu.
7
EMEX 400 DC CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU STAŁEGO
INSTRUKCJA OBSŁUGI
4.2.PRZYŁĄCZENIE WYMUSZALNIKA DO SIECI ZASILAJĄCEJ
Z lewej strony wymuszalnika znajduje się zespolony moduł wyłącznika z gniazdem, do
którego należy włożyć odpowiedni wtyk przewodu sieciowego. Wtyczkę przewodu sieciowego z2ży włożyć do gniazdka sieciowego 220 [V] / 50 [Hz] z kołkiem ochronnym. W przypadku braku
kołka ochronnego w gniazdku, wymuszalnik należy uziemić przy pomocy przewodu z zestawu
wyposażenia. Gniazdko „radiowe” do przyłączenia przewodu uziemiającego znajduje się na tylnej
ściance wymuszalnika od strony boku z wyłącznikiem sieciowym.
UWAGA !
Ze względu na bezpieczeństwo i nie zakłócanie pomiarów,
wymuszalnik nie może pracować bez zerowania lub uziemienia.
Zaleca się, aby w razie wątpliwości co do skuteczności zerowania, zmierzyć różnicę potencjałów (dla napięcia zmiennego) między obudową wymuszalnika a dostępnymi uziemionymi
częściami metalowymi: np. ramą stojaka urządzeń w nastawni, i na tej podstawie określić skuteczność zerowania, uziemienia.
8
EMEX 400 DC CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU STAŁEGO
INSTRUKCJA OBSŁUGI
4.3.PODŁĄCZENIE WYMUSZALNIKA DO BADANEGO OBIEKTU
EMEX 400 DC wyposażony jest w dwa kable wyjściowe zaopatrzone z jednej strony w z2ski prądowe, które należy przykręcić do gniazd wyjściowych umieszczonych z prawej strony
wymuszalnika. Śrubę zacisku należy włożyć do gniazda i dokręcić .
UWAGA !
Nie dokręcać śruby zacisku przy pomocy narzędzi, lub kiedy nie
„złapała” dobrze gwintu w gnieździe!
Z drugiej strony kable wyjściowe zaopatrzone są w imadełka, które należy dołączyć do z2du prądowego badanego urządzenia.
9
EMEX 400 DC CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU STAŁEGO
INSTRUKCJA OBSŁUGI
4.4.USTAWIENIE OGRANICZNIKA CZASU WYMUSZANIA PRĄDU
Czas wymuszania prądu może być ograniczony do z góry nastawionej wartości (standardowo
30 sekund). W celu zmiany tej wartości należy nacisnąć klawisz „PARAMETRY” i trzymać z2śnięty. Klawiszami „W DÓŁ” lub „W GÓRĘ” można ustawić ogranicznik czasu wymuszania na
10, 20, 30, 40, 50, 60 sekund lub całkowicie wygasić wyświetlacz, co oznacza, że wymuszanie
odbywać się będzie bez ograniczenia czasu.
TEMP.
mW
ms
Izad
I zał
Im ierz
Iwył
Ipocz
A
mA
Ogranicznik czasu wymuszania zaczyna być aktywny od momentu, gdy rzeczywisty prąd
płynący przez obwód prądowy przekroczy 102 [A].
10
EMEX 400 DC CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU STAŁEGO
INSTRUKCJA OBSŁUG
4.5.NASTAWIANIE WARTOŚCI PRĄDU
Wymuszalnik jest w stanie „STOP”.
TEMP.
mW
ms
Izad
I zał
Im ierz
Iwył
Ipocz
A
mA
Klawiszami „W DÓŁ” i „W GÓRĘ” nastawiamy wartość prądu.
Naciskamy klawisz „START”. Po chwili potrzebnej wymuszalnikowi na dostrojenie zadanej
wartości prądu, zapala się dioda „START”.
Na wyświetlaczu w dolnej linii
pojawia się wartość prądu płynącego w obwodzie
wymuszania, zaś w górnej linii wyświetlacza wskazywany jest bieżący upływ czasu od chwili
jego załączenia.
W czasie wymuszania można klawiszami „W DÓŁ” lub „W GÓRĘ” zmieniać wartość
wymuszanego prądu.
Czas wymuszania ograniczony jest przez ogranicznik czasu, uaktywniany przy prądach
większych od 102 [A], w przypadku wyłączenia ogranicznika czasu (pkt 4.4) prądy do
100 [A] mogą być wymuszane w sposób ciągły, natomiast powyżej 100 [A] mogą spowodować zadziałanie zabezpieczenia termicznego co może nastąpić po kilkunastu bądź
kilkudziesięciu minutach, w zależności od wymuszanego prądu i temperatury otoczenia.
11
EMEX 400 DC CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU STAŁEGO
INSTRUKCJA OBSŁUG
UWAGA !
Zabezpieczenie termiczne nie obejmuje kabli silnoprądowych,
które silnie nagrzewają się i mogą być przyczyną oparzeń lub
pożaru!
W przypadku wyłączenia termicznego aparatu sygnalizowanego komunikatem jak na
rysunku, należy odczekać kilka minut i nacisnąć klawisz „STOP”. Wyłączenie termiczne
poprzedzone jest załączeniem wentylatorów chłodzących. Wymuszanie prądu z włączonymi
wentylatorami jest stanem całkowicie normalnym. Jedynie gdy skuteczność chłodzenia jest
niedostateczna np. na skutek zbyt wysokiej temperatury otoczenia lub zasłonięcia otworów
wentylacyjnych, następuje wyłączenie wymuszania.
EMEX 400 DC wyposażony jest w cyfrowy stabilizator prądu kompensujący powolne, temperaturowe zmiany rezystancji kabli prądowych. Gdy suma rezystancji kabli i badanego z2ktu jest tak duża że napięcie na zaciskach wyjściowych wymuszalnika przekroczy wartość
ok. 6 [V] wtedy również nastąpi wyłączenie wymuszania sygnalizowane komunikatem jak na
rysunku Należy wówczas sprawdzić, czy styki połączeń w torze prądowym nie są zabrudzone lub słabo dokręcone. To wyłączenie awaryjne kasuje się przez naciśnięcie klawisza
„STOP”.
Pomiaru spadku napięcia na badanym torze prądowym dokonuje się przy użyciu multimetru stanowiącego wyposażenie aparatu. Przy badaniu wyłączników wysokiego napięcia
multimetr dołączyć należy za pomocą dostarczonego kabla wraz z końcówkami tak jak
pokazano to na rysunku 5.
12
EMEX 400 DC CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU STAŁEGO
INSTRUKCJA OBSŁUG
Te przewody zakończone zaciskami szczękowymi(„dużymi krokodylami”)
dołączyć w konfiguracji Kelvina do zacisków badanego wyłącznika.
Ten przewód zakończony
wtyczkami bananowymi
dołączyć do multimetru
Rysunek 5. Zastosowanie kabla do podłączenia multimetru, przy pomiarze spadków napięć na zaciskach
wyłącznika napowietrznego
13
EMEX 400 DC CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU STAŁEGO
INSTRUKCJA OBSŁUG
5. DANE TECHNICZNE CYFROWEGO WYMUSZALNIKA PRĄDU
EMEX 400 DC
Prąd maksymalny:
400A
Długotrwała praca z prądem wyjściowym
max 200A
(przy temperaturze otoczenia mniejszej od 230C)
Klasa wskaźnika prądu:
1
Prąd minimalny:
4A lub 0 [A] (całkowite wyłączenie)
Rozdzielczość nastawy prądu:
0,4[A]
Wyprowadzone zaciski wewnętrznego bocznika
250A/60mV kl.0,5
Siła elektromotoryczna przy otwartym obwodzie wyjściowym
max 8V
Zawartość składowej zmiennej (wartość skuteczna) w prądzie wyjściowym:
12% przy 100A; 10% przy 200A; 7%przy 300A; 5% przy 400A
Zakres wskaźnika czasu
do 9999s
Ogranicznik czasu przepływu prądu: początek działania
od 103 [A]
czasy 10s do 60s, lub całkowite wyłączenie działania ogranicznika
Zasilanie:
230 [V] / 50 [Hz] (195V – 255V)
Nominalny prąd
10A/195V; 8A/255V
Pobór mocy spoczynkowej
25 [VA]
Pobór mocy w czasie pracy
do 2000 [VA]
Impulsowa wytrzymałość izolacji
4kV (catIII 300V)
Obudowa
IP 20
Klasa temperaturowa izolacji
B
00C +400C
Zakres temperatury pracy
Wilgotność
5 do 90% (bez kondensacji)
Zgodność z
EN 61010
EMC według
EN 61326
Masa ok.
10 [kg]
Wymiary
(szerokość x głębokość x wysokość) 420 x 360 x 140 [mm]
Wyposażenie: Kable silnoprądowe, przewód zasilający, instrukcja obsługi w języku
polskim, walizka na wyposażenie.
14
EMEX 400 DC CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU STAŁEGO
Urządzenie EMEX 40ażenie stand0 DC wyposażone jest w:
1. Walizkę plastykową (na kable)...................................... szt. 1.
2. Kable prądowe ............................................................. szt. 2.
3. Przewód uziemiający..................................................... szt. 1.
4. Kabel zasilający............................................................. szt. 1.
5. Instrukcja obsługi.......................................................... szt. 1.
6. Miliwoltomierz uniwersalny............................................ szt. 1.
7. Kabel przedłużający do multimetru................................szt. 1
15
INSTRUKCJA OBSŁUG
EMEX 400 DC CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU STAŁEGO
INSTRUKCJA OBSŁUG
6. WYKAZ KOMUNIKATÓW
Przeciążenie.
Kasowanie przyciskiem „STOP”.
mW
Izad
I zał
Im ierz
Iwył
Ipocz
Przegrzanie wymuszalnika.
mW
Izad
I zał
Im ierz
Iwył
Ipocz
Kasowanie przyciskiem „STOP”, po ostygnięciu wymuszalnika.
Rozwarty obwód wymuszania.
16
EMEX 400 DC CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU STAŁEGO
INSTRUKCJA OBSŁUG
7. INFORMACJE O PRODUCENCIE
Firma JAWI. założona w 1993 r. przez mgr inż. Jana Wilińskiego, zajmuje się opracowaniem i produkcją aparatury specjalistycznej z wykorzystaniem elektroniki, mechaniki precyzyjnej,
informatyki, techniki mikroprocesorowej, etc. W większości typów produkowanych aparatów jest
jedynym producentem w Polsce.
Firma ma swą siedzibę w centrum Gliwic, dysponuje pomieszczeniami, maszynami i z2ędnym wyposażeniem.
Dane identyfikacyjne firmy: NIP 631-001-46-14, REGON 271879031, Wpis do Ewidencji
Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Gliwicach nr I / 484 /93
17
EMEX 400 DC CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU STAŁEGO
INSTRUKCJA OBSŁUG
8. SERWIS
PBP JAWI, ul. Lipowa 56, 44-100 Gliwice, tel. / fax (032) 331-17-48
Po okresie gwarancji Producent świadczy odpłatne usługi serwisowe.
18
EMEX 400 DC CYFROWY WYMUSZALNIK PRĄDU STAŁEGO
INSTRUKCJA OBSŁUG
9. GWARANCJA
1.Producent udziela 12 miesięcznej gwarancji na aparat
EMEX 400 DC licząc od daty zakupu urządzenia.
2.Urządzenie należy dostarczyć do producenta.
3.Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku z2aściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji
oraz uszkodzeń mechanicznych i
elektrycznych powstałych z winy użytkownika.
Numer fabryczny aparatu:.....................................................
Data zakupu:.........................................................................
19
Download