Malaga K., Konwergencja gospodarcza. Próba syntezy.

advertisement
Krzysztof Malaga
PANEL III
Konwergencja gospodarcza Polski
Konwergencja gospodarcza. Próba syntezy
« Les hommes dans une caverne, sont éclairés dans leurs dos par une brillante lumière (le « Réel ») : ils n’en
« perçoivent », par leurs sens, que les reflets sur la paroi (les « phenomenes »). Tous leurs efforts consisteront
à tenter de s’en approcher en rationalisant, en ayant recours à l’abstraction et à la logique. Ce faisant, on se
rapproche de la connaissance « vraie » des harmonies voulues par la Puissance Divine »
Le mythe de la Caverne, Platon
Jean-Pierre Vernant, Mythe et Religion en Grèce ancienne, Seuil, Librairie du XX-ème siècle.
Konwergencja gospodarcza. Próba syntezy
Tematyka badawcza: globalizacja, integracja, transformacja gospodarcza, konwergencja i/lub
dywergencja, jednorodność gospodarek, rola czynników wzrostu gospodarczego: kapitał fizyczny, kapitał
ludzki, kapitał społeczny, postęp techniczny (technologiczny) w ujęciu międzynarodowym i
międzyregionalnym, w kontekście teorii wzrostu i rozwoju gospodarczego, związki między konwergencją
gospodarczą: realną i nominalną.
Obiekt badań: gospodarka Polski.
Konwergencja gospodarcza. Próba syntezy
Dwa zasadnicze i umowne sposoby rozumienia konwergencji gospodarczej:
konwergencja realna - obiektywnie istniejąca i/lub obserwowana, rejestrowana;
konwergencja nominalna (mająca normatywny charakter lub będąca realizowanym celem).
Konwergencja realna: trwałe przemiany strukturalne zachodzące w gospodarce regionu, kraju lub grupy
krajów, skutkujące w dłuższym okresie, nadrabianiem dystansu wobec gospodarek najlepiej rozwiniętych
lub upodobnienie się gospodarek.
Konwergencja nominalna: procesy, które regulowane są za pomocą makroekonomicznych kryteriów
(traktat z Maastricht i późniejsze ustalenia) dotyczących: stabilności cen, stabilności finansów publicznych,
stabilności kursów wymiany walut oraz stabilności długookresowych stóp procentowych.
O ile konwergencja realna jest silnie związana z (matematyczną) teorią wzrostu i rozwoju gospodarczego,
o tyle konwergencja nominalna, jest silnie związana z ujęciem instytucjonalnym i politycznym, których
celem jest stworzenie i sprawne funkcjonowaniu Unii Monetarnej i Gospodarczej w Unii Europejskiej.
Konwergencja gospodarcza. Próba syntezy
Zasadnicze nurty badań nad realną konwergencją gospodarczą

Od konwergencji w ramach gospodarki pojedynczego kraju, do konwergencji w ramach gospodarek
wielu krajów

Od konwergencji w kategoriach stóp wzrostu dochodów do konwergencji w kategoriach dochodów

Od β – konwergencji do σ – konwergencji

Od β-konwergencji bezwarunkowej (absolutnej) do β-konwergencji warunkowej (względnej)

Od konwergencji globalnej do konwergencji lokalnej zwanej również klubami konwergencji.

Od konwergencji w kategoriach dochodów do konwergencji w kategoriach całkowitej
produktywności czynników produkcji

Od konwergencji w ujęciu deterministycznym do konwergencji w ujęciu stochastycznym
Konwergencja gospodarcza. Próba syntezy
Zasadnicze typy analizy realnej konwergencji gospodarczej
 Analiza przekrojowa w ujęciu niesformalizowanym
 Analiza przekrojowa w ujęciu sformalizowanym (odwołująca się do formalnych
konstrukcji modeli wzrostu gospodarczego – na ogół neoklasycznych modeli
egzogenicznego wzrostu gospodarczego)
 Analiza panelowa - ogólniej ekonometria przestrzenna
 Analiza szeregów czasowych
 Analiza rozkładów dochodów
Konwergencja gospodarcza. Próba syntezy
Konwergencja nominalna i jej kryteria

Kryterium stabilności cen

Kryterium stabilności finansów publicznych

Kryterium stabilności kursu wymiany

Kryterium stabilności długoterminowej stopy procentowej
Konwergencja gospodarcza. Próba syntezy
Zasadnicze postulaty w odniesieniu do badania realnej konwergencji gospodarczej:
1. Konstrukcja i wykorzystanie modeli wzrostu i rozwoju gospodarczego nowej generacji:
 modele endogenicznego wzrostu gospodarczego
 modele wzrostu gospodarczego z endogenicznym postępem technicznym
(technologicznym) uwzględniające efekty dyfuzji technologii w podziale na kraje
rozwinięte i rozwijające się
 modele wzrostu i rozwoju gospodarczego uwzględniające kapitał ludzki, kapitał
społeczny, kapitał kulturowy, kapitał intelektualny, kapitał wiedzy, …
 modele wzrostu i rozwoju gospodarek traktowanych jako systemy niestacjonarne
2. Kwantyfikacja i tworzenie baz danych o kapitale ludzkim, kapitale społecznym,
kapitale kulturowym, kapitale intelektualnym, kapitale wiedzy, … , dostosowanych do
modelowych konstrukcji teoretycznych
`
Konwergencja gospodarcza. Próba syntezy
Zasadnicze postulaty w odniesieniu do badania realnej i nominalnej konwergencji
gospodarczej - równocześnie

Określenie teoretycznych związków pomiędzy konwergencją realną (w kategoriach dochodów,
bezrobocia, inflacji, kursów wymiany i bilansu płatniczego), a konwergencją nominalną

Podjęcie próby teoretycznego, a nie instytucjonalnego określania zasad ustalania oraz wartości
referencyjnych kryteriów konwergencji nominalnej

Dyskusja nad takimi wartościami referencyjnymi kryteriów konwergencji nominalnej, które
uwzględniałyby specyfikę poziomu rozwoju krajów członkowskich Unii Europejskiej

Kontynuacja makroekonomicznych analiz, prowadzonych z wykorzystaniem teorii wzrostu i rozwoju
gospodarczego, określających wpływ spełnienia kryteriów konwergencji nominalnej, na
konwergencję realną w poszczególnych krajach w okresie przedakcesyjnym do Unii Monetarnej

Wykorzystanie modeli wzrostu i rozwoju gospodarczego do formułowania racjonalnych scenariuszy
wzrostu i rozwoju gospodarczego krajów będących członkami Unii Monetarnej w warunkach
gospodarki globalnej
Download