Raport - Urząd Miejski w Pszczynie

advertisement
Zakład Monitoringu Środowiska
Tel: 32 259-26-77, 32 259-25-63,
Fax: 32 259-22-73
Tytuł dokumentacji:
RAPORT O ODDZIAŁYWANIU
NA ŚRODOWISKO
PRZEDSIĘWZIĘCIA
W ZWIĄZKU
Z WYDOBYWANIEM KOPALIN
ZE ZŁÓŻ METODĄ PODZIEMNĄ
Zleceniodawca:
Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Spółka z o.o.
43-502 Czechowice–Dziedzice
ul. Górnicza nr 60
Data zakończenia dokumentacji:
wrzesień 2013r.
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ I - INFORMACJE OGÓLNE ....................................................................................8
1.
PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA ..............................................................8
2.
CEL I ZAKRES OPRACOWANIA ............................................................................8
CZĘŚĆ II - OPIS KOPALNI Z OCENĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ....13
1.
OPIS KOPALNI ..........................................................................................................13
1.1.
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6.
CHARAKTERYSTYKA I WARUNKI WYKORZYSTYWANIA TERENU........................................ 15
1.1.1. POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE ........................................................................................... 15
1.1.2. OPIS TERENU GÓRNICZEGO ORAZ JEGO ZAGOSPODAROWANIA ................................. 16
1.1.3. TYTUŁ PRAWNY ........................................................................................................................ 17
1.1.4. WALORYZACJA ŚRODOWISKA .............................................................................................. 18
OPIS I CHARAKTERYSTYKA ZŁOŻA ............................................................................................... 27
1.2.1. OKREŚLENIE RODZAJU I JAKOŚCI KOPALINY W ZŁOŻU ............................................ 27
1.2.2. ZASOBY BILANSOWE, PRZEMYSŁOWE I NIEPRZEMYSŁOWE.................................... 33
1.2.3. KOPALINY TOWARZYSZĄCE.............................................................................................. 33
1.2.4. WARUNKI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE ...................................................................... 34
1.2.5. WARUNKI GEOTERMICZNE ................................................................................................ 39
OPIS I CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU GÓRNICZEGO .............................................................. 40
1.3.1. MODEL KOPALNI ................................................................................................................... 40
1.3.2. SYSTEMY EKSPLOATACJI ZŁOŻA ..................................................................................... 42
1.3.3. ZAGROŻENIA NATURALNE................................................................................................. 43
CHARAKTERYTSTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH ............................................................ 53
1.4.1. SPOSÓB WYKORZYSTANIA KOPALINY GŁÓWNEJ, KOPALINY
TOWARZYSZĄCEJ I ODPADÓW .......................................................................................... 53
1.4.2. OPIS PRZERÓBKI KOPALINY .............................................................................................. 57
ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA, MATERIAŁY I SUROWCE...................................................... 60
WIELKOŚCI EMISJI, WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA KOPALNI ...................................... 60
1.6.1. POWIETRZE ............................................................................................................................ 63
1.6.2. WODA I ŚCIEKI ....................................................................................................................... 64
1.6.3. HAŁAS I WIBRACJE ............................................................................................................... 69
1.6.4. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, JONIZUJĄCE
I RADIOAKTYWNE ................................................................................................................ 70
1.6.5. ODPADY................................................................................................................................... 72
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
2
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA, OBJĘTYCH
ZAKRESEM ODDZIAŁYWANIA KOPALNI NA ŚRODOWISKO,
W TYM ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJĘTYCH OCHRONĄ NA
PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE
PRZYRODY ................................................................................................................76
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
CHARAKTERYSTYKA FIZJOGRAFICZNA OBSZARU .................................................................... 76
2.1.1. POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE ....................................................................................... 76
2.1.2. REGIONALIZACJA GEOGRAFICZNA .................................................................................. 76
2.1.3. MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA ......................................................................................... 77
2.1.4. UŻYTKOWANIE TERENU (WRAZ Z UWARUNKOWANIAMI WYNIKAJĄCYMI
Z ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO), SĄSIEDZTWO, NAJBLIŻSZE
ZABUDOWANIA, POWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE....................................................... 79
BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE ................................................. 89
2.2.1. BUDOWA GEOLOGICZNA .................................................................................................... 89
2.2.2. TEKTONIKA ............................................................................................................................ 93
2.2.3. WODY PODZIEMNE (ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH, UJĘCIA WÓD
PODZIEMNYCH) ..................................................................................................................... 96
HYDROGRAFIA I HYDROLOGIA ..................................................................................................... 101
WARUNKI KLIMATYCZNE I AKUSTYCZNE, JAKOŚĆ POWIETRZA ........................................ 102
OTOCZENIE PRZYRODNICZE .......................................................................................................... 106
2.5.1. SZTA ROŚLINNA I ŚWIAT ZWIERZĘCY W OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA
KOPALNI ................................................................................................................................ 106
2.5.2. FORMY OCHRONY PRZYRODY ........................................................................................ 111
3.
OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM
ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PG „SILESIA” ZABYTKÓW
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE
ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI .....................................................120
4.
OPIS ZNACZĄCYCH DOTYCHCZASOWYCH ODDZIAŁYWAN
KOPALNI NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI .........................................126
4.1
4.2
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
POEKSPLOATACYJNE DEFORMACJE TERENU ........................................................................... 127
ZMIANY WARUNKÓW WODNYCH ................................................................................................ 127
WSTRZĄSY POCHODZENIA GÓRNICZEGO .................................................................................. 129
WPŁYW DOKONANEJ EKSPLOATACJI NA POWIERZCHNIĘ I OBIEKTY
ZLOKALIZOWANE NA TYM TERENIE ........................................................................................... 129
POWIETRZE......................................................................................................................................... 131
HAŁAS .................................................................................................................................................. 131
WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE ................................................................................... 131
ODDZIAŁYWANIE NA LUDZI .......................................................................................................... 136
ODPADY............................................................................................................................................... 137
ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT ...................................................................................................... 142
WPŁYW DZIAŁALNOŚCI NA KRAJOBRAZ ................................................................................... 142
SZATA ROŚLINNA I ŚWIAT ZWIERZĄT W TYM OBSZARY NATURA 2000 ORAZ
SPÓJNOŚĆ I INTEGRALNOŚĆ TYCH OBSZARÓW ....................................................................... 143
WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ELEMENTAMI
ŚRODOWISKA ..................................................................................................................................... 153
ISTNIEJĄCY MONITORING ODDZIAŁYWANIA KOPALNI NA
ŚRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI ...................................................................154
5.
5.1.
5.2.
POWIETRZE......................................................................................................................................... 154
WODA I ŚCIEKI ................................................................................................................................... 154
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
3
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
ODPADY............................................................................................................................................... 156
PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ NATURALNA ....................................................................................... 156
POWIERZCHNIA TERENU ................................................................................................................ 157
HAŁAS .................................................................................................................................................. 158
ZDROWIE LUDZI ................................................................................................................................ 158
OPIS PODEJMOWANYCH PRZEZ PG „SILESIA” DZIAŁAŃ W CELU
POPRAWY STANU ŚRODOWISKA.....................................................................160
6.
CZĘŚĆ III - ZAKRES DALSZEJ EKSPLOATACJI ZŁOŻA Z OCENĄ
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO .............................................................163
1.
OPIS PLANOWANEJ EKSPLOATACJI ..............................................................163
1.1.
1.2
1.3.
CHARAKTERYSTYKA I WARUNKI WYKORZYSTYWANIA TERENU W CZASIE
EKSPLOATACJI ZŁOŻA ..................................................................................................................... 165
GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH ........................ 165
PRZEWIDYWANE EMISJE WYNIKAJĄCE Z PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI
GÓRNICZEJ.......................................................................................................................................... 165
1.3.1. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE ..................................................... 165
1.3.2. RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA
SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ
CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO ......................................................................................... 166
1.3.2.1. WODY PODZIEMNE ................................................................................................ 166
1.3.2.2. NATURALNA PROMIENIOTWÓRCZOŚC ............................................................ 167
1.3.2.3. ODPADY.................................................................................................................... 168
OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA, OBJĘTYCH
ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, W TYM ELEMENTÓW
ŚRODOWISKA OBJĘTYCH OCHRONĄ NA PODSTAWIE USTAWY
Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY ...........................169
2.
2.1.
2.2.
OPIS SZCZEGÓŁOWY ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJETYCH OCHRONĄ
NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R.O OCHRONIE PRZYRODY .......... 169
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ................................................................. 178
3.
OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB W BEZPOŚREDNIM
ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD ZABYTKAMI ...........................179
4.
OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚODOWISKA W
PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA DALSZEJ EKSPLOATACJI
ZŁOŻA .......................................................................................................................180
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
4
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, W TYM WARIANTU
PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKDAWCĘ ORAZ RACJONALNEGO
WARIANTU ALTERNATYWNEGO I WARIANTU
NAJKORZYSTNIEJSZEGO DLA ŚRODOWISKA, WRAZ
Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU...................................................................181
5.
5.1
5.2
5.3.
WARIANT PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ............................................................. 181
RACJONALNY WARIANT ALTERNATYWNY ............................................................................... 182
WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA .............................................................. 182
OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO EKSPLOATACJI WĘGLA KAMIENNEGO ZE ZŁOŻA,
W TYM RÓWNIEŻ W WYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII
PRZEMYSŁOWEJ, A TAKŻE MOŻLIWEGO TRANSGRANICZNEGO
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO .............................................................186
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
7.
ODDZIAŁYWANIE NA LUDZI, ZWIERZĘTA, ROŚLINY, WODĘ I POWIETRZE....................... 186
6.1.1. ODDZIAŁYWANIE NA LUDZI ............................................................................................ 186
6.1.2. ODDZIAŁYWANIE NA ZWIERZĘTA I ROŚLINY W TYM NA OBJĘTE
OCHRONĄ DYREKTYW - PTASIEJ I SIEDLISKOWEJ .................................................... 187
6.1.3. ODDZIAŁYWANIA NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE ........................... 188
6.1.4. ODDZIAŁYWANIE NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE .............................................. 189
ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI, Z UWZGLĘDNIENIEM RUCHÓW
MASOWYCH ZIEMI, KLIMAT I KRAJOBRAZ ............................................................................... 190
6.2.1. ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI .............................................................. 190
6.2.2. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT ........................................................................................ 194
6.2.3. ODDZIAŁYWANIE NA KRAJOBRAZ................................................................................. 195
ODDZIAŁYWANIE NA DOBRA MATERIALNE ............................................................................. 195
ODDZIAŁYWANIE NA ZABYTKI I KRAJOBRAZ KULTUROWY, OBJĘTE
ISTNIEJĄCĄ DOKUMENTACJĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI REJESTREM LUB
EWIDENCJĄ ZABYTKÓW ................................................................................................................. 196
WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ELEMENTAMI
ŚRODOWISKA ..................................................................................................................................... 197
ANALIZA POTENCJALNYCH SYTUACJI AWARYJNYCH – WYSTĄPIENIE POWAŻNEJ
AWARII PRZEMYSŁOWEJ ................................................................................................................ 198
ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE ........................................................................................ 203
OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ
WNIOSKODAWCĘ ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH
ODDZIAŁYWAŃ EKSPLOATACJI ZŁOŻA WĘGLA NA ŚRODOWISKO,
OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE
I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO .................................205
7.1.
7.2.
OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ –
MATRYCA LEOPOLDA...................................................................................................................... 205
OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ EKSPLOATACJI ZŁOŻA WĘGLA
NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ........................................................................................... 206
7.2.1. ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI ŁĄCZNIE Z GLEBĄ ............................... 206
7.2.2. ODDZIAŁYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE ................................ 207
7.2.3. ODDZIAŁYWANIE NA JAKOŚĆ POWIETRZA ..................................................................... 208
7.2.4. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT AKUSTYCZNY ................................................................. 209
7.2.5. ODDZIAŁYWANIE NA PRZYRODĘ ŻYWĄ I KRAJOBRAZ................................................ 209
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
5
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
7.3.
7.2.6. ODDZIAŁYWANIE NA DOBRA MATERIALNE I DZIEDZICTWO KULTURY ................. 210
7.2.6. ODDZIAŁYWANIE NA ZDROWIE I ŻYCIE LUDZI .............................................................. 210
ODDZIAŁYWANIE NA ETAPIE LIKWIDACJI ................................................................................ 211
OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ
PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU
NATURA 2000 ORAZ INTEGRALNOŚC TEGO OBSZARU ............................213
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
OCHRONA ZŁOŻA .............................................................................................................................. 213
KOMPENSOWANIA STRAT SPOWODOWANYCH EKSPLOATACJĄ GÓRNICZĄ ................... 214
KOMPENSACJE Z TYTUŁU SZKÓD W ŚRODOWISKU PRZYRODNICZYM ............................. 215
KOMPENSACJE Z TYTUŁU SZKÓD ZWIĄZANYCH Z PRZEKSZTAŁCENIEM TERENU....... 216
OCHRONA WÓD DORZECZA WISŁY.............................................................................................. 216
9.
JEŻELI PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST ZWIĄZANE
Z UŻYCIEM INSTALACJI, PORÓWNANIE PROPONOWANEJ
TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 143 USTAWY Z DNIA
27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ......................222
10.
WSKAZANIE, CZY DLA DALSZEJ EKSPLOATACJI ZŁOŻA WĘGLA
KAMIENNEGO KONIECZNE JEST USTANOWIENIE OBSZARU
OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW
USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO OCHRONY
ŚRODOWISKA, ORAZ OKREŚLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU,
OGRANICZEŃ W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAŃ
TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
I SPOSOBÓW KORZYSTANIA Z NICH ...........................................................223
11.
ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH
ZWIĄZANYCH Z DALSZĄ EKSPLOATACJĄ ZŁOŻA WĘGLA
KAMIENNEGO ........................................................................................................225
12.
PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W SZCZEGÓLNOŚCI
NA CELE I PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000
ORAZ INTEGRALNOŚC TEGO OBSZARU .......................................................229
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
POWIETRZE......................................................................................................................................... 229
WODA I ŚCIEKI ................................................................................................................................... 229
HAŁAS .................................................................................................................................................. 229
ODPADY............................................................................................................................................... 230
POWIERZCHNIA ZIEMI ..................................................................................................................... 230
ZDROWIE I ŻYCIE LUDZI ................................................................................................................. 231
SIEDLISKA NATURA 2000 ................................................................................................................ 231
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
6
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
13.
WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW
TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE
NAPOTKANO, OPRACOWUJĄC RAPORT .......................................................239
14.
STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACJI
ZAWARTYCH W RAPORCIE, W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO
ELEMENTU RAPORTU .........................................................................................240
15.
NAZWISKO OSOBY LUB OSÓB SPORZĄDZAJĄCYCH RAPORT ..............264
16.
ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO
SPORZĄDZENIA RAPORTU ................................................................................265
CZĘŚĆ IV - WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI ...........................................................................276
1.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI ............................................................................276
2.
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ............................................................................................285
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
7
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE
1.
PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA
Podstawą prawną wykonania pracy p.t. Raport oddziaływania na środowisko
przedsięwzięcia w związku z wydobywanie kopalin ze złóż metoda podziemną jest Umowa
zawarta w dniu 04.03.2013r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Górniczym „SILESIA”
Spółka z o.o. z siedzibą w Czechowicach–Dziedzicach a Głównym Instytutem Górnictwa
w Katowicach, zarejestrowana pod numerem PSG/RU/TMG/115/2013 (PG „SILESIA”)
i 582 0834 3-333 (GIG)
2.
CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem
pracy
jest
wykonanie
Raportu
o
oddziaływaniu
na
środowisko
przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż metodą podziemną
Praca została podzielona na cztery (4) części. W części I przedstawiono uwarunkowania
formalno-prawne dotyczące wykonanej pracy. W części II przedstawiono ogólną
charakterystykę PG „SILESIA” wraz z wielkościami emisji, wynikającymi z jej
funkcjonowania oraz opis znaczących dotychczasowych (stan na 31.12.2012 rok)
oddziaływań kopalni na środowisko w jego wszystkich. Część II zamyka opis istniejącego
monitoringu oddziaływania kopalni na środowisko i zdrowie ludzi oraz opis podejmowanych
przez kopalnię działań w celu poprawy stanu środowiska. W części III przedstawiono zakres
dalszej eksploatacji górniczej (do roku 2020) wraz z przeprowadzoną oceną oddziaływania na
środowisko zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
8
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227). W części IV
przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonej oceny oraz spis załączników.
Podstawę prawną do sporządzania Raportu stanowią przepisy Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz.U. Nr 25 z 2008r. poz. 150) oraz Ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.
1227). Zagadnienia szczegółowe raportu reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
– Dz.U. Nr 213, poz. 1397. Zgodnie z wyżej cytowanym Rozporządzeniem działalność
PG „SILESIA” należy zakwalifikować jako mogącą zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko - wydobywanie kopalin ze złoża metodą podziemną o wydobyciu kopaliny
nie mniejszym niż 100 000 m3 na rok - § 2, ustęp 1 punkt 27 litera b).
Dla niniejszej pracy zastosowano podany w art. 66 Ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko zakres, a mianowicie:
1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:
a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy
i eksploatacji lub użytkowania,
b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,
c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania
planowanego przedsięwzięcia;
2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów
środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody;
3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego
przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami;
4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania
przedsięwzięcia;
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
9
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
5) opis analizowanych wariantów, w tym:
a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu
alternatywnego,
b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska
wraz z uzasadnieniem ich wyboru;
6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów,
w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także
możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;
7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego
oddziaływania na środowisko, w szczególności na:
a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,
b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,
c) dobra materialne,
d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności
rejestrem lub ewidencją zabytków,
e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;
8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych
znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący
bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe
i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:
a) istnienia przedsięwzięcia,
b) wykorzystywania zasobów środowiska,
c) emisji;
9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko w szczególności na
cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko:
a) określenie założeń do:
– ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze
planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
10
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
– programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym
oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu
kulturowego,
b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie
przepisów o ochronie zbytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków
archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania
planowanego przedsięwzięcia;
11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie
proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa
w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru
ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie
przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych
i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie
drogi krajowej;
13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;
14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi
i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe
przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;
16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na
etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;
17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej
wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;
18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,
w odniesieniu do każdego elementu raportu;
19) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;
20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
11
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Informacje, o których mowa w pkt 4-8, powinny uwzględniać przewidywane
oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000
oraz integralność tego obszaru.
Artykuł 143 Ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi:
Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach
i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się
w szczególności:
1)
stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,
2)
efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
3)
zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
4)
stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku
powstających odpadów,
5)
rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,
6)
wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane
w skali przemysłowej,
7)
postęp naukowo-techniczny.
Raport zrealizowano na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego dokumentów
i materiałów w formie pisemnej i graficznej oraz przeprowadzonej wizji terenowej. Za zmiany
wprowadzone do tych materiałów przez Inwestora i wynikające z tego powodu zmiany
techniczne, technologiczne oraz zagospodarowania terenu autorzy Raportu nie ponoszą
odpowiedzialności.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
12
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
CZĘŚĆ II OPIS KOPALNI Z OCENĄ ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO
1.
OPIS KOPALNI
GŁÓWNE PARAMETRY ZŁOŻA „SILESIA”
Lp.
1
1
2
3
4
5
6
Parametr
2
Zasoby bilansowe
Zasoby przemysłowe
Przewidywane wydobycie
Zasoby nieprzemysłowe*
Straty w zasobach przemysłowych
Wskaźnik wykorzystania zasobów
przemysłowych
Kategoria rozpoznania zasobów
przemysłowych
A+B
C1
C2
8 Powierzchnia OG
9 Głębokość zalegania pokładów (od-do)
- bilansowych
- przemysłowych
10 Grubość nadkładu (od-do)
11 Grupa stratygraficzna
- warstwy łaziskie (200)
- warstwy orzeskie (300)
- warstwy rudzkie (400)
- warstwy siodłowe (500)
- warstwy porębskie (600)
12 Ilość pokładów
- bilansowych
- przemysłowych
Wartość
Uwagi
3
4
5
tys. ton
tys. ton
tys. ton
tys. ton
tys. ton
505 175
128 926
72 468
376 249
56 458
Jednostka
0,56
7
tys. ton
tys. ton
tys. ton
km2
15 282
87 484
26 160
21,36 (21,85)
m
m
m
120-1000
290-1000
107-600
m
m
m
m
m
120-700
240-1000
450-1000
520-1000
550-1000
szt.
szt.
45
20
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
13
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Lp.
Parametr
Jednostka
Wartość
Uwagi
1
2
3
4
5
stopień
6-30
m
1,20-3,50
t/m2
t/m2
23,65 (23,12)
6,04 (5,90)
31,32,33,34
%
kJ/kg
%
3
m /min
g/dm3
m3CH4/Mg
csw
15,90
25 925
0,75
3,05 (2012r.)
1,3-90,0
0,220-10,519
13 Nachylenie pokładów
14 Grubość pokładów (od-do)
- przemysłowych
15 Węglozasobność
- bilansowa
- przemysłowa
16 Typy węgla
17
18
19
20
21
22
Zawartość popiołu (średnio)
Wartość opałowa (średnio)
Zawartość siarki (średnio)
Dopływ wody dołowej
Mineralizacja wód dołowych (od-do)
Metanonośność pokładów (od-do)
m/0C
23 Stopień geotermiczny (od-do)
(średnio)
24
25
Zagrożenia naturalne
- wodne
- gazowe / metanowe
- pyłowe
- tąpaniami
- wyrzutami gazu i skał
- radiacyjne
Samozapalność węgla
- wskaźnik samozapalenia Sza
- skłonność do samozapalenia
28,8
stopień
kategoria
klasa
stopień
0
C/min
grupa
I
IV
B
brak
brak
brak
99-182
III, IV, V
* w pokładach objętych koncesją
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
14
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
1.1.
CHARAKTERYSTYKA I WARUNKI WYKORZYSTYWANIA
TERENU
1.1.1. POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE
PG „SILESIA” (Przedsiębiorstwo Górnicze "SILESIA" sp. z o.o.) jest spółką
zajmującą się wydobyciem węgla kamiennego, działającą w południowej Polsce. Od 2012 r.
produkuje węgiel kamienny przeznaczony głównie dla sektora energetycznego, ale również
specyficzne rodzaje węgla kamiennego do sprzedaży detalicznej. Oprócz węgla kamiennego
PG SILESIA sprzedaje gaz kopalniany oraz kamień do celów budowlanych.
Pod względem geograficznym Obszar Górniczy „Czechowice II”, obejmujący granice
złoża węgla kamiennego „Silesia”, położony jest na granicy Kotliny Oświęcimskiej
i ograniczony jest od północy Wyżyną Śląską, a od południa Pogórzem Śląskim. Obszar złoża
węgla kamiennego „Silesia” leży w granicach administracyjnych województwa śląskiego.
Spółka
zmodernizowała
głębinową
Kopalnię
Węgla
Kamiennego
"Silesia”,
zlokalizowaną na terenie miast: Czechowice-Dziedzice i Pszczyna oraz gmin GoczałkowiceZdrój, Bestwina i Miedźna, około 30 km od granicy polsko-czeskiej. Część powierzchniowa
obejmuje zakład przeróbki mechanicznej węgla, zbiornik retencyjno-dozujący wód słonych
w Kaniowie oraz infrastrukturę mechaniczną, elektryczną i szybową.
PG SILESIA to prywatne przedsiębiorstwo należące do Energetický a průmyslový
holding a.s., czołowej czeskiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym.
Jednocześnie spółka jest dumna z faktu, że mniejszościowy pakiet udziałów w PG SILESIA
należy bezpośrednio do pracowników.
Energetický a průmyslový holding a.s. jest wiodącym inwestorem strategicznym
w sektorze energetycznym, a także w górnictwie i przemyśle. Przedsiębiorstwa należące do
holdingu działają między innymi w branży produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej.
Zajmują się ponadto dystrybucją, obrotem gazu, a także działają aktywnie w branży
wydobycia węgla. Za pośrednictwem swojej niemieckiej spółki MIBRAG, grupa rocznie
eksploatuje 20 milionów ton węgla brunatnego.
Fragment mapy topograficznej (za geoportal.com) opisywanego terenu przedstawiono
w załączniku 1, natomiast ortofotomapa przedstawiona jest w załączniku 2 (za Gogle Earth).
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
15
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
1.1.2. OPIS TERENU GÓRNICZEGO ORAZ JEGO ZAGOSPODAROWANIA
Pod względem zagospodarowania terenu przeważającą część powierzchni terenu złoża
„Silesia” ok. 1200 ha, tj. ok. 56 % zajmują obszary rolne - pola uprawne i łąki. Brak jest
większych obszarów leśnych, które zajmują łącznie powierzchnię ok. 15 ha. Zabudowa
mieszkalna jest na ogół luźna o charakterze rozproszonym i zajmuje 475 ha, tj. około 22 %
powierzchni terenu. Niewielką powierzchnię ok. 45 ha zajmują tereny przemysłowe. Do
ważniejszych zakładów przemysłowych należą KWK „Silesia", Tartak, Zakłady Grupy
Marbet (artykuły budowlane i meble). W miejscowości Goczałkowice-Zdrój, w północno
zachodniej części terenu znajdują tereny zajęte po uprawy szklarniowe.
Sieć komunikacji drogowej stanowią: droga szybkiego ruchu DK-1 Katowice Bielsko oraz drogi lokalne. Przez cały obszar górniczy, z zachodu na wschód przebiega
rurociąg wodny  1800 mm Goczałkowice-Czaniec. Zbiorniki wodne naturalne i sztuczne
zajmują powierzchnię ok. 252 ha (ok. 12 %), a eksploatowane odkrywkowo złoża borowiny
„Rudołtowice” i złoże kruszywa (żwiru) Kaniów III ogółem ok. 64 ha.
Tereny położone w widłach rzek Wisły i Białej są zajęte przez zakłady przemysłowe
z zabudową zwartą osiedli mieszkaniowych Czechowic-Dziedzic, oraz liczne zbiorniki wodne
wykorzystywane obecnie, jako stawy hodowlane lub ujęcia wód przemysłowych (Staw
Przemysłowy).
Tereny na prawym brzegu Wisły w miejscowości Kaniów są zajęte w znacznej części
pod działalność przemysłową kopalni (tereny poprzemysłowe kruszywa, osadnik mułów
popłuczkowych, zbiornik retencyjno-dozujący wód słonych, nowe koryto rzeki Białej, a także
odkrywkę złoża kruszywa naturalnego (żwiry) –„Kaniów III” i droga technologiczna z tej
odkrywki.
Na terenach obniżonych pod wpływem eksploatacji górniczej występują zalewiska,
częściowo zagospodarowane jako stawy hodowlane. Tereny te przeznaczone są do
rekultywacji. Przez teren górniczy przepływają rzeki Wisła i Biała oraz szereg mniejszych
cieków, a ponadto zlokalizowanych jest tu 75 zbiorników wodnych.
Na lewym brzegu rzeki Wisły w miejscowości Rudołtowice, zlokalizowane jest złoże
borowiny „Rudołtowice” eksploatowane przez Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój (koncesja na
lata 2013 – 2050 na podstawie Decyzji Nr 1080/OS/2013 z dnia 15 marca 2013 roku).
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
16
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój eksploatuje ponadto trzy otwory solankowe usytuowane
w pobliżu zachodniej granicy obszaru górniczego kopalni: GN-1, GN-2 i G-21 (koncesja
udzielona decyzją Nr 1082/OS/2013 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 15 maja
2013r.
Na lewym brzegu Wisły w miejscowości Rudołtowice znajduje się park krajobrazowy
z zabytkowymi zabudowaniami tzw. „Zameczka”. Część terenu w Rudołtowicach jest zajęta
przez zrekultywowane tereny poprzemysłowe, gdzie składowana była skała płonna poprzez
szyb nr 4 znajdujący się w Rudołtowicach.
W miejscowości Kaniów oraz w miejscowości Rudołtowice w latach 1994-1997
zostały odwiercone przez Spółkę Akcyjną „METANEL” z Warszawy 3 głębokie otwory
wiertnicze (MS-1, MS-2 i MS-26) oraz 5 płytkich otworów (M-1, M-2, M-3, M-4 i M-5),
w których prowadzona jest eksploatacja metanu wolnego poprzez rurociąg 250 mm,
podłączony do stacji odmetanowania KWK „Silesia”, z tzw. „Wyniesienia Dębiny”, które jest
naturalną kopułą w stropie karbonu, przykrytą nieprzepuszczalnymi utworami neogenu.
Obszar złoża przyłączony w 1999 r. dodatkowo udokumentowany, o powierzchni
0,49 km2 zalegający przy zachodniej granicy O.G. „Czechowice II”, jest bardzo słabo
zurbanizowany. Niemal cała powierzchnia ww. obszaru zajęta jest przez tereny pól
uprawnych i łąk. Przebiega tu tylko jedna droga utwardzona. W odległości ok. 500 m na
zachód przebiega droga krajowa DK-1, Katowice – Bielsko-Biała.
Na zrekultywowanych terenach poprzemysłowych w widłach Wisły i starego koryta
rzeki Białej znajduje się Bielski Park Technologiczny Lotnictwa Przedsiębiorczości
i Innowacji z lotniskiem sportowym.
Obszar Górniczy i Teren Górniczy przedstawia mapa w załączniku 3.
1.1.3. TYTUŁ PRAWNY
Złoże węgla kamiennego „Silesia” zalega w Obszarze Górniczym „Czechowice II”
o powierzchni 21,36 km2 ustanowionym decyzją MOŚZNiL z dnia 26.08.1994r. Granice
Obszaru Górniczego „Czechowice II” pokrywają się z granicami określonymi w koncesji nr
162/94 z dnia 26.08.1994 r. wydanej przez MOŚZNiL na wydobywanie węgla kamiennego
i metanu ze złoża „Silesia”. Powyższa koncesja, udzielona na wydobywanie węgla
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
17
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej w Obszarze Górniczym „Czechowice II”,
została zmieniona decyzją MOŚZNiL z dnia 23.07.1999 r. Zmiana dotyczyła poszerzenia
powierzchni obszaru górniczego w 2 pokładach: 312 i 315 do 21,85 km2 i powierzchni terenu
górniczego do 30,81 km2.
Podstawą prawną działalności Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” jest Decyzja
Ministra Środowiska DGiKGe-4771-19/59120/10/KO z dnia 9 grudnia 2010 roku
przenosząca na rzecz Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o. z siedzibą
w Czechowicach-Dziedzicach koncesję Nr 162/94 udzieloną Nadwiślańskiej Spółce
Węglowej S.A. w Tychach na wydobycie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny
towarzyszącej ze złoża Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia”.
Ważność koncesji upływa z dniem 31.08.2020 roku.
Powołane wyżej dokumenty stanowią załącznik 4.
Działalność górnicza odbywa się na podstawie Planu Ruchu Zakładu Górniczego
zatwierdzonego przez właściwy organ nadzoru górniczego.
1.1.4. WALORYZACJA ŚRODOWISKA
W punkcie tym przedstawiono ogólną waloryzację środowiska przyrodniczego
gmin
Czechowice-Dziedzice,
Pszczyna,
Goczałkowice-Zdrój,
Bestwina,
Miedźna
i Wilamowice, na terenie, których wyznaczono Obszar i Teren Górniczy „Czechowice
II”.
Tak
przedstawiona
waloryzacja
pozwoli
na
właściwą
ocenę
aktualnej
i projektowanej eksploatacji górniczej.
Gminy te, według podziału regionów fizykogeograficznych na podstawie „Geografia
fizyczna Polski” J. Konrackiego (PWN, Warszawa 1988) położone są w:
Obszarze Fizycznogeograficznym - Europa Zachodnia,
Podobszarze fizycznogeograficznym – Młode Góry i Obniżenia Podgórskie Europy
Zachodniej,
Prowincji – Karpaty
Podprowincji – Podkarpacie Północne,
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
18
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Makroregionie – Kotlina Oświęcimska,
Mezoregionie – Dolina Górnej Wisły lub Pogórze Wilamowickie
Dolina Górnej Wisły rozciąga się na terenie 530 km2 i obejmuje swym zasięgiem
gminę Goczałkowice-Zdrój, cześć gminy Pszczyna, gminę Miedźna, gminę Brzeszcze oraz
gminę
Czechowice-Dziedzice.
W dolinie znajduje
się
wiele
stawów
hodowlanych
oraz zbiornik retencyjny Goczałkowice utworzony na 67 km biegu rzeki Wisły, jako zbiornik
wody pitnej i przemysłowej dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego o powierzchni
32 km² i pojemności 163 milionów m³.
Pogórze Wilamowickie stanowi południowo-wschodnią część Kotliny Oświęcimskiej
i obejmuje swym zasięgiem gminy Bestwina i Gminę Wilamowice. Od północy graniczy
z Doliną Górnej Wisły, od południowego zachodu z Pogórzem Śląskim, od południowego
wschodu z Pogórzem Wielickim, na samym wschodzie styka się z Rowem Skawińskim.
Region ten leży na pograniczu województw małopolskiego i śląskiego, wznosi się w kierunku
południowym od poziomu 236 m n.p.m. w Dolinie Wisły do około 270 m n.p.m. Największa
różnica wynosi zaledwie 34 m. Podłoże zbudowane jest na powierzchni z lessów, żwirów
karpackich i resztek pokrywy morenowych; niżej z osadów morskich miocenu. Region
porozcinany jest dolinami Soły, Skawy i Wieprzówki.
Gmina Czechowice-Dziedzice, położona jest w południowej części województwa
śląskiego, w powiecie Bielskim, od północy graniczy z gminą Pszczyna, Goczałkowice-Zdrój,
od wschodu z gminą Bestwina, od południa z gminą Jasienica, od zachodu z gminą Jasienica
i Chybie. Naturalne granice dla Gminy stanowią, od wschodu rzeka Biała, od północy rzeka
Wisła, od północnego zachodu Zbiornik Goczałkowicki. Najwyższy punkt w gminie to
312,2 m. n.p.m., a najniższy to 239,0 m n.p.m.
Najciekawszym miejscem o największych walorach przyrodniczo-krajobrazowych na
terenie gminy jest fragment rzeki Wisły od jej ujścia z zapory zbiornika Goczałkowice do
granicy gminy w Zabrzegu, gdzie występują zarośla wierzbowe tzw. wikliny. Na terenie
Gminy Czechowice-Dziedzice, w Dolinie Iłownicy znajdują się liczne stawy rybne, które
stanowią wspaniałe środowisko życia dla wielu gatunków roślin i zwierząt Zachowała się tu
min. unikatowa w skali kraju kolonia lęgowa ślepowrona, który gniazduje na trzech wyspach
zlokalizowanych na stawie Hałcnowskim. Na obszarze gminy można wyróżnić kilka
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
19
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
kompleksów leśnych, z czego najistotniejszym jest Las Czarnoleski, w którym znajduje się
Rezerwat torfowiskowy "Rotuz".
Gmina Pszczyna, jest gminą o powierzchni 174 km2, zlokalizowaną w obrębie
Równiny Pszczyńskiej, nad rzeką Pszczynką (lewy dopływ Wisły), od północy graniczy
z gminą Suszec, gminą Kobiór, od wschodu graniczy z gminą Miedźna, od zachodu z gminą
Pawłowice i gminą Goczałkowice-Zdrój. Główną rzeką przebiegająca przez teren gminy jest
rzeka Pszczyna. Spośród mniejszych cieków stanowiących jej dopływ można wymienić:
Dokawę, Korzeniec (zwana lokalnie Korzeńcem) oraz Kanał Studzieński. W granicach
administracyjnych gminy znajduje się sztuczny zbiornik retencyjny Łąka usytuowany
w połowie biegu rzeki Pszczynka oraz niewielkie zalewiska pogórnicze. Powierzchnia lasów
na terenie Gminy Pszczyna (część miejska i wiejska) wynosi ok. 4793 ha. Najcenniejsze
przyrodniczo i najbardziej charakterystyczne obiekty na terenie gminy to przede wszystkim:
Park Zamkowy wraz z kompleksem leśnym "Bażantarnią", Dolina rzeki Pszczynki, Lasy
Pszczyńsko - Kobiórskie, oraz Rezerwat przyrody „Żubrowisko”. Pszczyna jest jednym
z najpiękniejszych miast w południowej części województw śląskiego, zwana Perłą Górnego
Śląska. Najcenniejszym zabytkiem jest Zamek Książąt Pszczyńskich (Muzeum Zamkowe)
wraz z zabytkowym Parkiem Pszczyńskim o powierzchni 156 ha, obejmujący Park zamkowy
(48 h), Park dworcowy oraz Parkiem zwierzyniec tzw. Dziką Promenadą. Na terenie zespołu
parkowego, znajdują się liczne obiekty zabytkowe takiej jak dwór "Ludwikówka", pawilon
herbaciany, brama chińska, kapliczka "Bądź Wola Twoja", piwnica lodowa, skansen (Zagroda
Wsi Pszczyńskiej), czy Pokazowa Zagroda Żubrów. W sąsiedztwie muzeum znajduje się
zabytkowy rynek wraz z ratuszem i barokowym kościołem pw. Wszystkich Świętych.
Gmina Goczałkowice-Zdrój jest gminą o powierzchni 48,6 km2, położona
w województwie śląskim, na szlaku komunikacyjnym Katowice- Bielsko-Biała. Od zachodu
i od północy graniczy z gminą Pszczyna, częściowo od północy i wschodu z gminą Miedźna,
a od południa z gminą Bestwina i Czechowice- Dziedzice. Od południa otaczają ją Beskidy,
a od północy rozległe Lasy Pszczyńskie, stanowiące dawną część Puszczy Pszczyńskiej. Na
jej terenie znajdują się liczne stawy rybne, oraz sztuczny zbiornik retencyjno-rekreacyjny
Goczałkowice, zbudowany w latach 1950-1955. Zbiornik Goczałkowice objęty jest dwoma
obszarami naturowymi: Natura 2000 - Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki
o numerze PLH240039 oraz Natura 2000 - Dolina Górnej Wisły o numerze PLB240001.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
20
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
W 2010 roku jezioro zostało udostępnione żeglarzom, wraz z całym zapleczem żeglarskim
znajdującym się w Wiśle Małej, gdzie gospodarzem jest PTTK oddział Pszczyna.
Największym atutem gminy jest uzdrowisko, działające od maja 1862 roku na bazie
miejscowych
złóż
borowiny
i
solanki.
Obecnie
jest
to
Wojewódzki
Ośrodek
Reumatologiczno- Rehabilitacyjny. Na terenie uzdrowiska znajduje się również budynek
pijalni wód leczniczych z 1862 roku, dawny hotel "Prezydent" z 1880 roku, pawilon "Wrzos”
z 1874 roku oraz zabytki architektury sakralnej: kościół parafialny pw. św. Jerzego, kościółek
pw. Świętej Anny oraz kaplica pw. Uzdrowienia Chorych.
Gmina Bestwina położona jest na południowym skraju Kotliny Oświęcimskiej,
u ujścia rzeki Biała do Wisły. Od zachodu przez rzekę Biała sąsiaduje z gminą CzechowiceDziedzice,
na
południu
z
gmina Bielsko-Biała,
na
północy
przez
rzekę Wisła
z gminami Miedźna i Pszczyna, na wschodzie z gminą Wilamowice. Przeważająca część
obszaru Gminy leży w obrębie Doliny Górnej Wisły, południowa część gminy obejmuje
fragmenty Podgórza Wilamowickiego i Pogórza Śląskiego. Ważnym elementem są doliny
rzek Wisła i Białej, gdzie można spotkać fragmenty wiklin nadrzecznych, fragmenty łęgów
wierzbowo topolowych z wierzbą biała, kruchą oraz topolą. W dolinie Wisły zlokalizowane
są świeże i wilgotne łąki. Zbiorowiska leśne na terenie Gminy stanowią 341 ha i występują
głównie w południowej części, gdzie największy kompleks leśny zlokalizowany jest
w
Janowicach.
Przez
teren
gminy
biegnie
korytarz
ekologiczny
o
znaczeniu
międzynarodowym. W obrębie gminy znajduje się lądowisko Kaniów przy Parku
Technologicznym Przemysłu Lotniczego.
Gmina Wilamowice jest gminą wiejsko-miejską, o powierzchni 57 km2. Od zachodu
graniczy z gminą Bestwina, od północy gmina Miedźna i gminą Brzeszcze, od wschodu
z gminą Kęty, a od południa z gminą Kozy oraz miastem Bielsko-Biała. Naturalną granicą od
wschodu jest rzeka Soła, a od północnego-zachodu Dolina Wisły. Ogólna powierzchnia lasów
na terenie Gminy Wilamowice wynosi ok. 402 ha, z czego większość kompleksów leśnych
występuje w małych fragmentach na stromych, krótkich zboczach, wzdłuż potoków i na
szczytach wzniesień. W dolinach rzek występują łęgi topolowowierzbowe, zarośla
wierzbowe, a w sąsiedztwie zbiorników wodnych kompleksy szuwarów i zespoły roślinne
stawów. Gmina Wilamowice znajduje się na obszarze zlewni Wisły i Soły, a jej sieć wodna
oparta jest na dwóch dużych potokach: Pisarzówce i Dankówce. Liczne stawy rybne
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
21
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
występują głównie w północnej części Gminy – Dankowice i Bielańskie Zasole,
o powierzchni 100 ha oraz w okolicy Starej Wsi i Pisarzowic o powierzchni około 37 ha.
Zaznaczyć należy, że gmina posiada bogatą kulturę i historie, gdyż na jej terenie żyją „polscy
Flamandowie”, potomkowie dawnych osadników, przybyłych prawdopodobnie z Flandrii
i Fryzji, którzy posiadali umiejętność tkactwa, rzemiosła i zdolności do handlu. Obecnie
notuje się, że na tych ziemiach żyje już ostatnie pokolenie, które posługuje się językiem
wilamowskim i ubiera się w charakterystyczne dla tej kultury stroje.
Gmina Miedźna zajmuje obszar 49,91 km² i jest położona na styku Równiny
Pszczyńskiej i Doliny Górnej Wisły, w pobliżu drogi krajowej Gdańsk - Warszawa - BielskoBiała - Cieszyn (DK1). Od południa graniczy z gminą Bestwina i Wilamowicami, od zachodu
z gminą Pszczyna, od północy z gminą Bojszowy. Wschodnia granica gminy pokrywa się
z granicą województwa Śląskiego i z województwem Małopolskim. Naturalną granicę gminy
tworzy od południa i wschodu rzeka Wisła a od północy częściowo rzeka Pszczynka,
Młynówka i Korzeniec. Na obszarze gminy znajdują się liczne siedliska przyrodnicze min.
Dolina rzeki Wisły, Puszcza Pszczyńska oraz kompleksy stawów hodowlanych i mniejsze
oczka wodne, które zapewniają schronienie i środowisko życia dla licznych gatunków
chronionych zwierząt takich jak np: traszka grzebieniasta i zwyczajna, kumak nizinny,
ropucha szara, jaszczurka zwinka. Stawy hodowlane skoncentrowanego są głównie na północ
od Woli (Staw Wierznik i Kozuby), w rejonie miejscowości Góry (Staw Dulnik) oraz
miejscowości Zawadka, gdzie znajduje się kompleks sześciu stawów (Górniak, Wodniak,
Pożar, Rychlik, Nowy Rychlik oraz Staw Parkowy). Gmina Miedźna posiada na swoim
terenie liczne obiekty kultury ludowej oraz sakralnej, min. stare drewniane kościoły
znajdujące się w miejscowości Miedźna, Grzawa, Góra oraz przydrożne kapliczki i kaplice
posiadające walory historyczne, zabytkowe bądź kulturowe.
Siedliska przyrodnicze
Gminy Czechowice-Dziedzice, Bestwina, i Wilamowice znajduję się w dziale Wyżyn
Południowopolskich, w Krainie Kotliny Oświęcimskiej, Okręgu Oświęcimskim, podokręgu
Doliny Wisły "Ustroń - Ujście Skawy".
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
22
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Gminy
Goczałkowice-Zdrój
i
Pszczyna
znajduję
się
w
dziale
Wyżyn
Południowopolskich, w Krainie Kotliny Oświęcimskiej, Okręgu Oświęcimskim, w podokręgu
Pszczyńskim.
Gmina Miedźna znajduję się w dziale Wyżyn Południowopolskich, w Krainie Kotliny
Oświęcimskiej, Okręgu Oświęcimskim, w podokręgu Kobiórskim
Rys. 1. Podział geobotaniczny obszaru Gmin, na których wstępuje obszar górniczy
Źródło: Matuszkiewicz J.M., 1994, 42.5. Krajobrazy roślinne i regiony geobotaniczne 1:2 500 000.
1. Krajobrazy roślinne, 2. Regiony geobotaniczne (w:) Atlas Rzeczypospolitej Polskiej, IGiPZ PAN, Główny
Geodeta Kraju, Warszawa
Wśród naturalnych zbiorowisk roślinnych w gminach, na terenie których wyznaczono Obszar
i Teren Górniczy „Czechowice II” należy wymienić:
a) w gminie Pszczyna

Bagienny bór trzcinnikowy (Calamagrostio villosae-Pinetum) w kompleksie
leśnym w północnej części gminy,
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
23
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną

Śródlądowy bór wilgotny (Molinio-Pinetum) w kompleksie leśnym w północnej
części gminy, zajmuje jednak mniejszą powierzchnię,

Bór bagienny (Vaccinio uliginosi-Pinetum) w kompleksie leśnym w północnej
części gminy niewielkie fragmenty,

Bór mieszany (Querco roboris-Pinetum) w kompleksie leśnym w północnej części
gminy niewielkie fragmenty,

Grąd
subkontynentalny
(Tilio-Carpinetum),
zbiorowisko
uwarunkowane
siedliskowo w przeważającej części obszaru Gminy, w chwili obecnej w postaci
szczątkowej,

Łęg jesionowo-wiązowy (Fraxino-Alnetum) w dolinie rzeki Pszczynki, w postaci
zubożałej,

Łęg jesionowo-wiązowy (Fraxino-Ulmetum) w źródłowych odcinkach cieków
wodnych,

Łęgi wierzbowe (Salicetum albo-fragilis) w kompleksie z wiklinami nadrzecznymi
(Salicetum triandro-viminalis) w dolinie Wisły i rzeki Pszczynki,

Zbiorowiska z klasy Stellarietea mediae na terenach rolniczych,

zbiorowiska roślinności nadwodnej i wodnej w starorzeczach rzeki Pszczynki,
b) w Gminie Goczałkowice-Zdrój:

Bagienny bór trzcinnikowy (Calamagrostio villosae-Pinetum) w kompleksach
leśnych w północnej części Gminy,

Łęg jesionowo-olszowy (Fraxino-Alnetum), najczęściej w postaci zarośli,
w postaci zubożałej,

Łęgi wierzbowe (Salicetum albo-fragilis) w kompleksie z wiklinami nadrzecznymi
(Salicetum triandro-viminalis) w dolinie rzeki Wisły,

Zbiorowiska z klasy Stellarietea mediae,

Zbiorowiska roślin pleustonowych (Lemnetea) na powierzchni wód stojących,

Szuwary (Phragmitetea) - w strefach wypłycania zbiorników wodnych,

Krótkotrwałe zbiorowiska terofitów letnich (Bidentetea tripartiti) na dnie
wysychających stawów,
c) W gminie Czechowice –Dziedzice:
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
24
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną

Bagienny bór trzcinnikowy (Calamagrostio villosae-Pinetum) w kompleksie
leśnym w okolicach Zabrzega, najlepiej zachowane fragmenty w okolicach
rezerwatu Rotuz,

Śródlądowy bór wilgotny (Molinio-Pinetum) w kompleksie leśnym w okolicach
Zabrzega,

Bór bagienny (Vaccinio uliginosi-Pinetum) w kompleksie leśnym w okolicach
Zabrzega,

Bór mieszany (Querco roboris-Pinetum) w kompleksie leśnym w okolicach
Zabrzega,

Grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum) — zdegenerowane fragmenty na
terenie kompleksu leśnego pomiędzy Zbijowem a Świerkowicami,

Łęg jesionowo-wiązowy (Fraxino-Ulmetum) w remizie leśnej Bażaniec,

Łęgi wierzbowe (Salicetum albo-fragilis) w kompleksie z wiklinami nadrzecznymi
(Salicetum triandro-viminalis) w dolinie rzeki Wisły,

Torfowiska (powierzchnia nieznaczna w skali Gminy) w rezerwacie przyrody
Rotuz. Zespół przygiełki białej (Rhynchosporetum albae) oraz torfowisko wysokie
(Sphagnetum magellanici),

Zespół kotewki — orzecha wodnego (Trapetum natantis) w starorzeczu Wisły, na
stawach hodowlanych,

Zespół rzęsy drobnej i salwinii pływającej (Lemno minoris-Salvinietum natantis)
niewielkie fragmenty w starorzeczu Wisły, na stawach hodowlanych,
d) W gminie Bestwina:

Zespół wiklin nadrzecznych w dolinie rzeki Wisła i Białej,

Fragmenty łęgów wierzbowo topolowych z wierzbą biała, kruchą oraz topolą na
terasach zalewowych,

Zbiorowiska nadwodne należące do zespołu rdestu wodno – zimowego i uczepu
oraz komosy sinej i czerwonej W lokalnych miejscach wypłaceń zbiorników
wodnych. Wśród szuwarów porastających stawy można spotkać kosaćca żółtego,
skrzyp błotny i szczaw,

Łąka świeża i wilgotna w dolinie Wisły,
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
25
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
e) W gminie Miedźna:

Lasy z fragmentami naturalnych zespołów leśnych: śródlądowego boru
wilgotnego, boru bagiennego i boru mieszanego,

Łęgi wierzbowe, zespól wiklin nadrzecznych w dolinie Wisły,

Łęg jesionowo – wiązowy w dolinie Pszczynki,

Lasy grądowe (grąd subkontynentalny) w obrębie wąwozów i jarów południowego
zbocza Wysoczyzny Pszczyńskiej (Grzawa, Góra),

Agrocenozy z licznymi zadrzewieniami i czyżniami śródpolnymi,

Zbiorowiska roślinne starorzeczy i stawów hodowlanych w obrębie terasy łęgowej
doliny Wisły (Góra, Grzawa, Wola), tj.: zespoły roślin wodnych, zespoły
mezotroficznych torfowisk niskich, zespoły roślinności szuwarowej,

Niżowe nadrzeczne łęgi jesionowo – wiązowe w strefie zalewów okresowych
w dolinie Wisły,

Niżowe łęgi olszowe i jesionowo – olszowe siedlisk lekko zabagnionych w dolinie
Pszczynki,

Grądy subkontynentalne lipowo – dębowo – grabowe, forma wyżynna,
f) W gminie Wilamowice:

Zespół spirodeli wielokorzeniowej i salwinii pływającej (SpirodeloSalvinietum) na
stawach hodowlanych w Harszówkach Dolnych,

Szuwar mozgowy (Phalaridetum arundinaceae), w Dolinie Soły w okolicach
ujścia Pisarzówki,

Łąka ostrożeniowa (Cirsietum rivularis) punktowo w dolinach potoków,

Zespół
ostrożenia
warzywnego
(Angelico-Cirsietum
oleracei)
punktowo
w dolinach potoków,

Zespół sitowia leśnego (Scirpetum sylvatici) w Dolinach cieków wodnych,

Zarośla krzewiastych wierzb (Salicetum triandro-viminalis) - Łęg wierzbowy
(Salicetum albo-fragilis ) w Dolinie Soły,

Szuwar trzcinowy (Phragmitetum australis) na brzegach stawów na terenie całej
Gminy,
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
26
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną

Zespół manny mielec (Glycerietum maximae) na stawach w okolicach Pisarzowic,

Łąka świeża (Arrhenatheretum elatioris) w Międzywale Soły poniżej Harszówek,
okolice Hecznarowic.
1.2
OPIS I CHARAKTERYSTYKA ZŁOŻA
Złoże węgla kamiennego „Silesia” położone jest w południowej części Górnośląskiego
Zagłębia Węglowego (GZW). Złoże zalega na południowym skrzydle niecki głównej GZW,
w zasięgu półzrębu Pawłowice–Goczałkowice–Bielany, obciętego regionalnymi strefami
uskokowymi o dużych zrzutach. Złoże posiada charakter złoża pokładowego, przy czym
pokłady węgla kamiennego zapadają monoklinalnie w kierunku północnym. Złoże zostało
zaliczone do grupy II złóż, z uwagi na występujące tu silne zaburzenia tektoniczne oraz
zmienności miąższości i jakości kopaliny.
1.2.1. OKREŚLENIE RODZAJU I JAKOŚCI KOPALINY W ZŁOŻU
Jakość kopaliny
Według zatwierdzonej dokumentacji geologicznej jakość kopaliny w złożu węgla
kamiennego „Silesia” przedstawia się następująco:
Typ węgla.
Pokłady węgla w złożu KWK „Silesia” zawierają wg PN-82/G-97002 następujące typy
węgla:
 Typy 31.1 i 31.2
węgiel płomienny
 Typy 32.1 i 32.2
węgiel gazowo płomienny
 Typ 33
węgiel gazowy
 Typy 34.1 i 34.2
węgiel gazowo - koksowy
Węgle typów 31 i 32 występują w pokładach łaziskich oraz w pokładach orzeskich od
pokładu 301 do pokładu 324. Poczynając od pokładu 325/1 pojawia się węgiel typu 33, ale
dopiero na głębokości około 900 m, natomiast od pokładu 332 występują również węgle typu
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
27
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
34. Poniżej pokładu 332 w warstwach orzeskich oraz w pokładach grupy 400, 500 i 600
występują typy węgli 32, 33 i 34 w zależności od głębokości.
Zawartość popiołu.
W złożu „Silesia" występują węgle o zawartości popiołu w granicach od 1,9% do
40,0 %, przy czym średnio dla złoża wynosi 15,90%.
Najniższe średnie zawartości popiołu stwierdzono w pokładach warstw brzeżnych
i siodłowych (odpowiednio 7,62 % i 13,20 %), a najwyższe w warstwach orzeskich i łaziskich
(odpowiednio 16,41 % i 15,68 %) - wykres 1.
Dla poszczególnych grup pokładów, zawartość popiołu wynosi:
 grupa 200 – 15,68 %,
 grupa 300 – 16,41 %,
 grupa 400 – 16,20 %,
 grupa 500 – 13,20 %,
 grupa 600 – 7,62 %,
Na podstawie wykresu zaobserwować można nieznaczną tendencję zmniejszania się
zawartości popiołu w grupach stratygraficznych oraz wraz z głębokością.
Wartość opałowa.
Węgle złoża „Silesia" należą do wysokokalorycznych, ponieważ średnia wartość
opałowa dla złoża wynosi 25 925 kJ/kg. Obserwuje się wyraźny wzrost wartości opałowej
z głębokością – wykres 2. Maksymalne, stwierdzone wartości opałowe węgli ze złoża
„Silesia" przekraczają 34000 kJ/kg.
Dla poszczególnych grup pokładów, średnia wartość opałowa wynosi:
 grupa 200 – 24 375 kJ/kg
 grupa 300 – 25 705 kJ/kg
 grupa 400 – 27 536 kJ/kg
 grupa 500 – 28 701 kJ/kg
 grupa 600 – 31 224 kJ/kg
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
28
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż metodą podziemną
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
29
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż metodą podziemną
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
30
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż metodą podziemną
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
31
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Zawartość siarki.
Zasiarczenie złoża „Silesia" jest niewielkie. Zawartości siarki wahają się w granicach
od 0,14 % do 2,69 % a zawartość średnia dla złoża wynosi 0,75 %. Obserwuje się wyraźny
spadek zawartości siarki z głębokością – wykres 3.
 grupa 200 – 1,00 %,
 grupa 300 – 0,74 %,
 grupa 400 – 0,56 %,
 grupa 500 – 0,36 %,
 grupa 600 – 0,46 %,
Reasumując, średnie parametry jakościowe złoża węgla kamiennego „Silesia”
określone w dokumentacji geologicznej przedstawiają się obecnie następująco:
 Popiół
 Wartość opałowa
 Siarka
min
- 1,90 %
max
- 40,00 %
średnia
- 15,92 %
min
- 15 826 kJ/kg
max
- 34 394 kJ/kg
śr. ok.
- 25 928 kJ/kg
min
- 0,12 %
max
- 2,69 %
śr. ok.
- 0,75 %
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
32
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
1.2.2. ZASOBY BILANSOWE, PRZEMYSŁOWE I NIEPRZEMYSŁOWE
Tabela 1.1
Wielkość zasobów wg stanu na 31.12.2012 rok
Grupa zasobów
[tys. ton]
geologiczne
677 228
bilansowe poza filarami
389 837
bilansowe w filarach
115 338
bilansowe ogółem
505 175
pozabilansowe gr. a
172 053
pozabilansowe gr. b
0
przemysłowe poza filarami
przemysłowe w filarach
115 841
13 085
przemysłowe ogółem
128 926
nieprzemysłowe poza filarami
273 996
nieprzemysłowe w filarach
102 253
nieprzemysłowe ogółem
376 249
operatywne
72 468
1.2.3. KOPALINY TOWARZYSZĄCE
W złożu węgla kamiennego „Silesia” kopaliną towarzyszącą jest metan, występujący
w dwóch formach, jako:
a) metan wolny wypełniający pory i szczeliny w pokładzie, szczeliny uskokowe oraz
porowate skały płonne. W złożu „Silesia” głównym kolektorem gazu wolnego są
piaskowce zalegające w stropie karbonu w rejonie wyniesienia „GoczałkowiceDębina”
b) metan sorbowany, związany fizyko-chemicznie z substancją węglową pokładów
węgla i rozproszoną w skałach płonnych.
Poniżej przedstawiono stan zasobów metanu jako kopaliny towarzyszącej.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
33
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Tabela 1.2
Wielkość zasobów metanu wg stanu na 31.12.2012 rok
Grupa zasobów
[mln m3 CH4]
bilansowe w kategorii B
18,999
bilansowe w kategorii C
1097,333
bilansowe ogółem
1116,332
przemysłowe w kategorii B
4,541
przemysłowe w kategorii C
79,093
przemysłowe ogółem
83,634
nieprzemysłowe ogółem
350,594
1.2.4. WARUNKI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE
Warunki inżyniersko-geologiczne złoża zostały określone na podstawie obserwacji,
pomiarów i badań specjalistycznych wykonywanych w trakcie szczegółowego rozpoznania
złoża otworami wierconymi z powierzchni oraz prowadzonych w wyrobiskach górniczych.
Najdokładniejsze rozpoznanie warunków inżyniersko-geologicznych ma miejsce w centralnej
i zachodniej części złoża, gdzie koncentrują się wykonane dotychczas roboty górnicze oraz
zlokalizowana jest większość otworów badawczych z powierzchni, w których wykonano
specjalistyczne badania inżyniersko-geologiczne. Część wschodnia i północna złoża
rozpoznane są słabiej, gdyż koncentracja robót górniczych jest tu mała i brak badań
w otworach z powierzchni. Górotwór karboński budują trzy serie geomechaniczne różniące
się wiekiem geologicznym utworów, ich litologią i własnościami mechanicznymi skał. Są to:

seria I
- piaskowcowa górna (Krakowska Seria Piaskowcowa – Westfal B i C)

seria II
- mułowcowi (Seria Mułowcowa – Westfal A)

seria III
- piaskowcowa dolna (Górnośląska Seria Piaskowcowa – Namur B i C)
Seria I - piaskowcowej górnej o własnościach geomechanicznych decydują piaskowce
stanowiące średnio 80,6% miąższości serii. Ich wytrzymałości na ściskanie wahają się
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
34
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
w stropowej części w granicach 12,6–54,6 MPa w stanie powietrzno-suchym (Rcs)
i 6,4–31,3 MPa w stanie wilgotności naturalnej (Rcn) i maleje ze wzrostem głębokości do
wartości Rcs=39,9 MPa i Rcn=19,7 MPa, przy czym badania korelacji wykazują, że zmiany
wytrzymałości są nieregularne.
Seria II - mułowcowa cechuje się zróżnicowaniem własności geomechanicznych. Na
przeważającym obszarze złoża o własnościach serii decydują iłowce (41,5–75,0 % miąższości
serii), gdyż udział piaskowców jest mniejszy od 25 %. Piaskowce mają wpływ na własności
serii w zachodniej części partii centralnej i południowej części partii zachodniej, a w części
wschodniej w wąskim pasie wzdłuż uskoku Ł-9, gdzie stanowią 25,0–32,5% miąższości serii.
Wytrzymałość na ściskanie iłowców w stanie powietrzno-suchym (Rcs) wynosi w stropowej
części serii 42,5–86,2 MPa, a przy wilgotności naturalnej (Rcn) 22,6-51,4 MPa i jest większa
od wytrzymałości piaskowców (Rcs=22,1–72,2 MPa i Rcn=14,0–36,1 MPa) i mułowców
(Rcs=5,6-60,6 MPa i Rcn=8,0-31,7 MPa). Wytrzymałość skał rośnie z głębokością, przy czym
wzrost
wytrzymałości
piaskowców
i
mułowców
jest
dość
dobrze
skorelowany
ze wzrostem głębokości (współczynnik korelacji 0,50 do 0,74) natomiast wytrzymałość
iłowców wzrasta nieznacznie i w sposób nieregularny (współczynnik korelacji 0,12 i 0,03).
W
spągu
serii
maksymalna
wytrzymałość
piaskowców
wynosi
Rcs=102,7
MPa
i Rcn=60,2 MPa, mułowców Rcs=127,6 MPa i Rcn=60,2 MPa, a iłowców Rcs=102,7 MPa
i Rcn=54.6 MPa.
Seria III - piaskowcowa dolna wykazuje również zmienne własności geomechaniczne
z uwagi na duże zróżnicowanie udziału piaskowców, który wynosi 42,0– 47,7% grubości serii
w części NW obszaru i 54,9–74,9% w części SE. Wytrzymałość piaskowców na ściskanie
wynosi Rcs=41,1–111,6 MPa i Rcn=39,0–56,3 MPa, iłowce są skałami o Rcs=47,8–91,6 MPa
i Rcn=24,8-47,6 MPa, a wytrzymałość mułowców wynosi Rcs=55,6-110,2 MPa
i Rcn=31,7-61,8 MPa. Wytrzymałość skał generalnie wzrasta z głębokością, lecz wzrost ten
jest nieregularny (współczynnik korelacji 0,17 – 0,34).
W obrębie dokumentowanego złoża górotwór karboński ma budowę warstwowoblokową. Wyróżnić w nim można trzy główne kierunki tektoniki dysjunktywnej o różnej
intensywności:

kierunek równoleżnikowy (W - E) w północnej i centralnej partii złoża,

kierunki diagonalne NW - SE i NE - SW w pozostałych partiach złoża.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
35
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Kierunki drobnych uskoków i spękań, stwierdzone pomiarami, generalnie odpowiadają
głównym kierunkom tektonicznym obszaru. Rozkład gęstości spękań jest nierównomierny;
pozostaje on w związku genetycznym z makrotektoniką regionu i własnościami
mechanicznymi skał. Obszary o największej gęstości spękań koncentrują się głównie wzdłuż
dyslokacji tektonicznych i są stosunkowo wąskie w seriach I i III tj. piaskowcowych górnej
i dolnej, a wyraźnie szersze w serii II - mułowcowej.
W serii I - piaskowcowej górnej, stropy zawałowe pokładów węgla wykazują
korzystne parametry dla eksploatacji zawałowej w obszarach najmniej spękanych natomiast
w obszarach o większej gęstości spękań należy oczekiwać stropów zawałowych klasy I i II
stwarzających utrudnienia przy eksploatacji zawałowej w związku z dużą skłonnością do
opadania i powstawania obwałów. Podobne własności mają stropy zawałowe pokładów węgla
w stropowej części serii II - mułowcowej tj. do pokładu 346. Głębsze pokłady, tj. w serii
II - mułowcowej (poniżej pokładu 346) i pokłady w serii III - piaskowcowej dolnej, mają
stropy korzystniejsze tj. klas III i IV, która w obszarach o małej gęstości spękań nie stwarzają
zagrożenia.
Własności spągów bezpośrednich pokładów węgla w serii I - piaskowcowej górnej
i II - mułowcowej są podobne. Stanowią je iłowce o małej i średniej nośności (kat. III i II)
wrażliwe na działanie wody. W serii III - piaskowcowej dolnej, przeważają spągi o dużej
nośności (kat. I) zbudowane z silnie zdiagenezowanych, nierozmakających iłowców oraz
piaskowców.
Wyniki
badań
wytrzymałościowych
„in
situ”
w
pokładach
dotychczas
eksploatowanych w KWK „Silesia” przedstawiają się następująco:
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
36
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Tabela 1.3
Zestawienie wyników badań parametrów fizyko-mechanicznych skał stropowych
w pokładach węgla
Stosunkowo niskie wartości wytrzymałości na ściskanie w pokładach łaziskich
i orzeskich kwalifikują stropy pokładów dotychczas eksploatowanych do klas I i II stropów
zawałowych łatwo opadających tuż po odsłonięciu. Jedynie stropy w pokładzie 312 mają
lepsze właściwości, co potwierdzają obserwacje podczas eksploatacji tego pokładu
w ścianach w partii zachodniej, gdzie stropy nie opadały nawet podczas dłuższych przestojów
w ruchu ścian.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
37
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Tabela 1.4
Zestawienie wyników badań parametrów fizyko-mechanicznych skał spągowych w
pokładach węgla
Własności geomechaniczne spągów pokładów dotychczas eksploatowanych wykazują
duże zróżnicowanie, od wysokonośnych i niewrażliwych na działanie wody mułowców
kategorii I do średnio- i słabonośnych, wrażliwych na działanie wody kategorii III i II.
Urabialność pokładów węgla w KWK „Silesia” rozpoznana została niemal wyłącznie
dla pokładów dotychczas eksploatowanych w ciągu ostatnich 10 lat. Zestawienie parametrów
wytrzymałościowych węgli przedstawiono poniżej, w tabeli nr 11.
Przez urabialność węgla rozumie się jego podatność na oddzielenie od calizny
za pomocą narzędzi, maszyn do urabiania lub materiałów wybuchowych. Urabialność jest
więc związana z wieloma czynnikami jak wytrzymałością na ściskanie i rozciąganie węgla,
zwięzłością węgla, ciśnieniem górotworu, płaszczyznami łupliwości.
Wskaźnik zwięzłości f (wg. Protodiakonowa) zawiera się w granicach 0,82 – 1,80,
co według dotychczasowych badań i doświadczeń w KWK „Silesia” kwalifikuje pokłady
węgla do bardzo łatwo i łatwo urabialnych z nielicznymi pokładami zaliczonymi do trudno
urabialnych, jak pokłady 304 i 315, co potwierdzają obserwacje makroskopowe podczas
eksploatacji.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
38
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Tabela 1.5
Zestawienie wyników badań parametrów fizyko-mechanicznych w węglu
1.2.5. WARUNKI GEOTERMICZNE
Warunki termiczne złoża zostały określone na podstawie profilowania temperatury
pierwotnej skał w 24 otworach wiertniczych w zakresie głębokości 200-1570 m. Obszar złoża
KWK „Silesia” charakteryzuje się podwyższoną temperaturą górotworu (obszar anomalii
geotermicznej). Średnia wartość stopnia geotermicznego dla złoża wynosi 28,8 m/10C.
Na wszystkich poziomach najniższe temperatury panują w północno - zachodniej
części obszaru objętego pomiarami temperatury tj. w rejonie otworów Rudołtowice 9 i Silesia
20. Stąd temperatura wzrasta we wszystkich kierunkach, przy czym największy wzrost
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
39
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
rejestruje się w kierunku południowo-wschodnim a najwyższe temperatury na każdym
poziomie stwierdzono w rejonie otworu Silesia 28. Na wyższych poziomach wyraźnie
zaznacza się lokalne maksimum na linii otworów Silesia 7, 1, 9 i 19 we wschodniej części
złoża.
Skrajne
oraz
średnie
wartości
temperatur
na
poszczególnych
poziomach
są następujące:

poziom

poziom IV (461 m) od 14,2oC do 22,7oC (średnio 18,4oC) – poziom czynny,

poziom VI (556 m) od 16,6oC do 28,9oC (średnio 21,2oC) – poziom czynny,

poziom VII (760 m) od 22,4oC do 39,3oC (średnio 28,6oC) – poziom projektowany,

poziom VIII (1000 m) od 31,5oC do 54.6oC (średnio 39,6oC) – poz. projektowany,
I (288 m) od 10,5oC do 17,5oC (średnio 13,9oC) – poziom czynny,
Reasumując, stwierdzić można, że na wszystkich poziomach korzystniejsze warunki
termiczne (niższe temperatury) panują w północnej części złoża i pogarszają się w kierunku
południowym. Do poziomu VI (556m) warunki termiczne są korzystne, temperatura
pierwotna skał nie przekracza bowiem 30oC, co zapewnia poprawne warunki cieplne pracy.
Na poziomach głębszych komfort pracy ze względu na warunki cieplne będzie znacznie
mniejszy, przy czym na poziomie VII (760m) przypuszczalnie wystarczy intensywne
przewietrzanie wyrobisk, ale na poziomie niższym VIII (1000m) niezbędne byłoby stosowanie
specjalnych środków obniżania temperatury (urządzenia klimatyzacyjne).
1.3
OPIS I CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU GÓRNICZEGO
1.3.1. MODEL KOPALNI
Złoże węgla kamiennego „Silesia” zalegające w Obszarze Górniczym „Czechowice II”
należy do złóż górniczo zagospodarowanych. Eksploatacja węgla prowadzona była od
początków zagospodarowania złoża przez Kopalnię Węgla Kamiennego „Silesia” z siedzibą
w Czechowicach-Dziedzicach. W grudniu 2010 roku zaprzestano wydobycia węgla ze złoża
„Silesia”, kopalnia była w trakcie procesu sprzedaży. Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA”
Sp. z o.o., które w roku 2010 nabyło KWK „Silesia” wznowiło eksploatację na początku
2012.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
40
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Kopalnia Węgla Kamiennego „Silesia" jest jednostką produkcyjną z jednym ruchem
wydobywczo - przeróbczym.
Budowę kopalni rozpoczęto w roku 1902. Eksploatacja górnicza prowadzona jest od
roku 1906 w ogółem 22 pokładach węgla grupy łaziskiej (200) i grupy orzeskiej (300) do
pokładu 335 włącznie. Model górniczy kopalni „Silesia” posiada strukturę kamiennowęglową i dostosowany jest do istniejących warunków górniczo - geologicznych. Złoże węgla
kamiennego „Silesia” udostępnione jest pięcioma szybami, z których trzy (nr 1, 2 i 3)
zlokalizowane są w obrębie zakładu głównego a dwa (nr 4 i 5) zlokalizowane są peryferyjnie
w północnej części złoża. Dane górniczo - techniczne szybów przedstawiają się następująco:
Tabela 1.6
Dane górniczo - techniczne szybów
L.p.
Numer
Rok budowy
szybu
Głębokość
[m]
Średnica
[m]
Funkcja szybu
Wydechowy
Pomocniczy z jazdą ludzi,
transport materiałów i kamienia.
Wdechowy
Szyb główny wydobywczy 2 skipy po 7,5 ton.
Wdechowy
Pomocniczy z jazdą ludzi,
transport materiałów i kamienia.
1.
1
1902
518,6
4,2
2.
2
1905-1906
515,3
4,6
3.
3
1919-1931
592,0 (705,9)
5,2
4.
4
1963
305,0
5,5
Wyłączony z eksploatacji.
5.
5
1966-1983
291,7
6,5
Wydechowy
Bez urządzeń wyciągowych.
Udostępnienie poziome złoża stanowią obecnie 4 poziomy czynne tj. I, IV, V i VI.
Poziomy 0, II i III zostały zlikwidowane.
Charakterystyka czynnych poziomów przedstawia się następująco:
 poziom I, wentylacyjny, głębokość 288 m (-40 m n.p.m.),
 poziom IV, wydobywczy, głębokość 461 m (-215 m n.p.m.),
 poziom V, usługowo-wentylacyjny, głębokość 500 m (-255 m n.p.m.),
 poziom VI, wydobywczy, głębokość 556 m (-311 m n.p.m.).
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
41
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Upad pokładów w kierunku północnym i rozciągłość w kierunku wschód-zachód
warunkują optymalny model udostępnienia złoża jako rozcinkę kamienno - węglową. Główne
przekopy na poziomach transportowych i wentylacyjnych mają przebieg północ-południe,
natomiast wyrobiska przygotowawcze kierunek wschód - zachód.
Uskoki południkowe o dużych zrzutach dochodzących do 130m, dzielące złoże na trzy
partie: Zachodnią, Centralną i Wschodnią, przy czym w partii wschodniej wyróżnia się partie:
Wschód I i Wschód II.
Ostatni poziom wydobywczy - poziom VI - znajduje się na głębokości 556m,
w pokładach (214/2, 304, 308, 312, 315) kopalnia eksploatowała niżej zalegające części złoża
do głębokości około 700m.
1.3.2. SYSTEMY EKSPLOATACJI ZŁOŻA
Systemy eksploatacji kopaliny głównej – węgla kamiennego.
KWK „Silesia” prowadzi eksploatację pokładów węgla wyłącznie systemem
ścianowym z zawałem stropu. Dotychczas kopalnia stosowała system ścianowy podłużny
z zawałem stropu, sporadycznie poprzeczny po wzniosie.
Sposób eksploatacji systemem ścianowym z zawałem stropu uwarunkowany jest
budową złoża oraz występującymi w nim zagrożeniami. Uwzględnia on maksymalne
wykorzystanie złoża, bezpieczeństwo załogi oraz ochronę powierzchni.
Do roku 2025 we wszystkich ścianach stosowane będą obudowy zmechanizowane,
odpowiednio dobrane do warunków geologiczno - górniczych. PG „SILESIA” nie zamierza
stosować eksploatacji z podsadzką hydrauliczną bądź suchą, przewiduje się stosowanie
w dalszym ciągu systemu eksploatacji ścianowego z zawałem stropu. Wybiegi ścian będą
zmieniały się w zakresie ok. 500 – 2000 m, długości w zakresie ok. 180 – 250 m, a wydobycie
ze ściany w zakresie ok. 1500 – 6500 Mg/dobę. Eksploatacja w ścianach wydobywczych
prowadzona będzie przy użyciu kombajnów, rozważane jest wprowadzenie techniki strugowej
urabiania węgla w pokładach o mniejszej miąższości.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
42
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Systemy eksploatacji kopaliny towarzyszącej i współwystępujących.
Eksploatacja metanu, jako kopaliny towarzyszącej, prowadzona jest w ramach
profilaktyki metanowej dla podstawowej działalności jaką jest eksploatacja węgla.
Odmetanowanie realizowane jest przy pomocy powierzchniowej stacji odmetanowania i sieci
metanowych rurociągów dołowych.
Ujęcie metanu odbywa się w czasie prowadzenia eksploatacji za pomocą otworów
drenażowych wierconych z wyrobisk przyścianowych oraz przy pomocy tzw. rurociągów
traconych, pozostawianych w zrobach po przejściu frontu eksploatacji. Dodatkowo, jeśli
występuje odpowiednia koncentracja metanu, w wybranych rejonach prowadzone jest
odmetanowanie ze starych zrobów lub wyrobisk, zza tam izolacyjnych izolujących te zroby
lub wyrobiska.
Poza odmetanowaniem dołowym, kopalnia eksploatuje systemem otworowym
(8 płytkich otworów z powierzchni) metan wolny nagromadzony w rejonie wyniesienia stropu
karbonu „Goczałkowice-Dębina”.
1.3.3. ZAGROŻENIA NATURALNE
Zagrożenie wodne wraz ze sposobem przeciwdziałania
Kopalnia Węgla Kamiennego „Silesia” została w całości zaliczona w obrębie
pokładów grupy łaziskiej i orzeskiej wraz ze skałami otaczającymi, do pierwszego stopnia
zagrożenia wodnego (pismo OUG Tychy z dnia 21.07.1970r. znak 215/53/70 oraz pismo
z dnia 30.09.1987r. znak 706/9/87).
W najbliższych latach nie przewiduje się dokonywania zmian w zaliczeniu całości lub
części złoża KWK „Silesia” do poszczególnych stopni zagrożenia wodnego. W przypadku
uzasadnionego zaistnienia zagrożenia naturalnego lub losowego, kopalnia wystąpi ze
stosownym wnioskiem do Okręgowego Urzędu Górniczego.
Źródła zagrożenia wodnego występują zarówno na powierzchni obszaru górniczego
jak i na dole kopalni.
Zagrożenia wodne ze strony zbiorników powierzchniowych
Na powierzchni O.G. „Czechowice II” istnieje bogato rozwinięta sieć zbiorników
wodnych i cieków powierzchniowych. Należą do nich rzeki: Wisła i Biała oraz szereg
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
43
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
mniejszych cieków, a także liczne naturalne i sztuczne zbiorniki wód powierzchniowych,
scharakteryzowane w rozdziale 4.5.
Aktualnie na powierzchni O.G. „Czechowice II” znajduje się łącznie 75 zbiorników
naturalnych i sztucznych o powierzchni ogółem ok. 2,51 km2 i pojemności ogółem
ok. 4,42 mln m3. Wody wymienionych wyżej cieków i zbiorników powierzchniowych, a także
silnie wodonośnego, czwartorzędowego poziomu wodonośnego są szczelnie izolowane od
utworów karbońskich oraz znajdujących się w nich wyrobisk górniczych, nieprzepuszczalną,
ilastą serią neogenu (miocenu) o miąższości ok. 95-600 m. Zbiorniki wodne i cieki
powierzchniowe, za wyjątkiem rzek Wisły i Białej nie stanowią zagrożenia dla
bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego. Potwierdzają to ponad 90 letnie doświadczenia
Kopalni uzyskane w trakcie dotychczas prowadzonej eksploatacji jak również ekspertyzy
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Od strony rzek Wisły i Białej, Kopalnia „Silesia” zabezpieczona jest wałami
ochronnymi na wodę tzw. 500-letnią, tj. o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 500 lat.
Według obowiązujących zasad oraz przepisów, a także wieloletniego doświadczenia należy
stwierdzić, że zabezpieczenie to jest wystarczające. W czasie ostatnich dwóch wielkich
powodzi z lipca 1997r. (przypuszczalnie tzw. woda 300 letnia) oraz maja 2010r.
(przypuszczalnie tzw. woda 500 letnia) zabezpieczenie Zakładu Głównego Kopalni od strony
północnej okazało się skuteczne i wytrzymało napór wody, aczkolwiek do przelania się wody
przez południowy wał Wisły brakowało w maju 2010r. ok. 0,40 m. Natomiast w czasie tej
samej powodzi wody Wisły przelały się przez wał przeciwpowodziowy w odległości ok. 2 km
w górę rzeki i zalaniu uległa dzielnica Czechowic - Dziedzic – Ochodza i znajdująca się tam
oczyszczalnia ścieków.
Pozostałe cieki ze względu na niewielkie przepływy nie stwarzają zagrożenia wodnego
dla podziemnych wyrobisk i robót górniczych. Zagrożenia takiego nie stwarza również żaden
z 75 zbiorników powierzchniowych występujących aktualnie na obszarze górniczym kopalni.
Spośród istniejących zbiorników wód powierzchniowych (tabela nr 8) dziewięć zbiorników
zostało zaliczonych do tzw. II klasy ważności, tj. zbiorników, których awaria może
spowodować zagrożenie dla pojedynczych osób lub przerwę w ciągłości pracy zakładu
górniczego, a pozostałe zbiorniki do III i IV klasy ważności, niestwarzających ww. zagrożeń.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
44
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Zagrożenia wodne związane z nadkładem złoża.
W obrębie utworów nadkładu występują poziomy wodonośne związane z utworami
czwartorzędu i neogenu. Wody utworów czwartorzędowych są całkowicie izolowane od
wyrobisk górniczych poprzez dużej miąższości nieprzepuszczalny kompleks neogeński. Wody
występujące w utworach czwartorzędu, jak również w przewarstwieniach i wkładkach
piaszczystych wśród nieprzepuszczalnego miocenu nie stwarzają zagrożenia dla wyrobisk
podziemnych, stanowić jednak mogą zagrożenie podczas głębienia szybów z powierzchni,
a
także
podczas
prowadzenia
prac
związanych
z
przebiciem
obudowy
szybu
(np. wykonywanie wnęk, wyłomów, wymianie dźwigarów szybowych itp.)
Szyby nr 1, 2 i 3 KWK „Silesia” są szybami starymi, o głębieniu, których Kopalnia nie
posiada pełnych i wiarygodnych danych hydrogeologicznych. Wnioski odnośnie warunków
hydrogeologicznych tych szybów są wyciągane z analizy profili geologicznych, obserwacji
hydrogeologicznych w rurach szybowych oraz wierceń małośrednicowych wykonanych za
obudowę.
Na podstawie posiadanych informacji hydrogeologicznych ustalono, że szczególnie
zagrożony silnymi dopływami wody jest odcinek rur szybowych obejmujący wodonośne
utwory czwartorzędowe występujące do głębokości ok. 20 m p.p.t. Silny wypływ wody
w szybie nr 2 na głębokości o ok. 12,0 m z utworów czwartorzędu w ilości ok. 1,0 m 3/min
stwierdzono w dniu 29.06.1994r. podczas wykonywania wyłomu w obudowie szybu.
Wierceniami stwierdzono również występowanie utworów luźnych i zawodnionych na
odcinku 175-190 m p.p.t. w szybie nr 3 w obrębie utworów neogenu. Badania
wytrzymałościowe obudowy szybowej na tym odcinku wykazują dostateczną wytrzymałość
w stosunku do istniejącego zagrożenia wodnego.
Występujące w spągu nadkładu neogeńskiego (miocenu) słabozwięzłe, zwietrzelinowe
utwory piaskowcowe, ze względu na ich kurzawkowy charakter mogą stanowić zagrożenie dla
prowadzonych w pobliżu robót górniczych. Dotyczy to w szczególności kontaktu nadkładu
(neogenu) z warstwami łaziskimi. W robotach górniczych prowadzonych na poziomie 0
(200 m) i I (288 m) w strefach wychodni podneogeńskich warstw łaziskich kilkakrotnie
wystąpiły wypływy wody o charakterze kurzawkowym i natężeniu do max. 3,5 m3/min, które
zanikały.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
45
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Wszystkie roboty górnicze prowadzone w rejonach zagrożonych wdarciem się wód do
szybów na odcinkach związanych z nadkładam lub wyrobisk zlokalizowanych w pobliżu
wychodni karbonu są wykonywane z zachowaniem, odpowiednich dla danego zagrożenia,
środków bezpieczeństwa (odwadnianie, przedwierty, długie otwory wyprzedzające, otwory
drenażowe i badawcze) poprzedzone każdorazowo opinią i zaleceniami kopalnianego Zespołu
Zagrożeń Wodnych.
Zagrożenia związane ze złożem (utworami karbonu).
Zagrożenia wodne dla robót górniczych prowadzonych w górotworze karbońskim
mogą stwarzać:

podziemne zbiorniki wodne w wyrobiskach górniczych i starych zrobach,

zawodnione strefy uskokowe w warstwach łaziskich,

wychodnie pokładów, w szczególności pokładów łaziskich,

niezlikwidowane otwory wiertnicze,

zawodniona strefa kontaktowa warstw łaziskich i orzeskich,

zawodnione piaskowce łaziskie występujące w stropie eksploatowanych pokładów

tzw. pustki Webera (odspojenia bardziej plastycznych łupków ilastych od zwięzłych
piaskowców w rejonach poeksploatacyjnych w warstwach łaziskich).
Aktualnie, wg stanu na 31.12.2011 r. w nieczynnych wyrobiskach górniczych Kopalni
(starych zrobach oraz chodnikach) zarejestrowanych jest 20 dołowych zbiorników wodnych
występujących w pokładach: 209/2, 214/1-2, 304, 308, 312, 315, 318/2, 323, 325/1. Zbiorniki
te posiadają pojemności od 370 m3 (zbiornik W-6 w pokładzie 318/2) do max. 366 460 m3
(zbiornik W-19 w pokładzie 214/1-2), zestawione w tabeli nr 1.7.
Zarejestrowane aktualnie zbiorniki dołowe są zlokalizowane najczęściej w zrobach
zalegających poniżej poziomów czynnych (zrobach podpoziomowych) lub też w rejonach
oddalonych od prowadzonej obecnie, bądź projektowanej w najbliższych latach eksploatacji
górniczej, względnie są (lub będą) izolowane od istniejących bądź projektowanych wyrobisk
górniczych kompleksem skał o wystarczającej miąższości i ciągłości.
W złożu „Silesia” dotychczas tylko strefa uskoku Ł-5 o zrzucie h=55 m w partii
centralnej na poziomie I (288) i powyżej tego poziomu wykazywała zwiększone zawodnienie
w obrębie warstw łaziskich. Po odsłonięciu szczeliny w/w uskoku w przekopie północnym
poz. I chwilowy, max. dopływ wyniósł Qmax=1,5 m3/min. Na poziomie IV (460 m) uskok Ł-5
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
46
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
nie wykazywał zwiększonego zawodnienia. Tylko niewielkie zwiększenie wykropleń wody
stwierdzono w obrębie pozostałych stref uskokowych w obszarze górniczym KWK „Silesia”,
w szczególności w obrębie warstw łaziskich. Uskoki te nie wykazują cech uskoków
wodonośnych.
Tabela 1.7
Zestawienie dołowych zbiorników wodnych
Lp
Numer
Nr
zbiornika załacznika
Rodzaj zbiornika
Data
pow stania
Poziom
Pokład
Wyrobisko
Rejon kopalni,
partia
Rzędna
Pojemność zw ierciadła
[m3]
w ody
[m n.pm]
Uw agi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
W-1
18
podpoziomow y (rząpie)
1945
pon. VI
—
rząpie szybu nr 3
centrum
1 765
-352,76
12
2
W-2
18
podpoziomow y(zroby)
1978
pon. IV
304
ściana nr 14
centrum-w schód
6 600
-205,5
wsp. kompresji zrobów 0,25
3
W-5
17
nadpoziomow y(zroby)
1979
I-IV
214/1-2
ściana nr 67
zachód
6 000
-112,6
wsp. kompresji zrobów 0,25
4
W-6
24
podpoziomow y
1982
pon. I
318/2
pochylnia poz.I
zachód
370
-35,3
wsp. kompresji zrobów 1,00
5
W-9
17
nadpoziomow y(zroby)
1985
I-IV
214/1-2
ściana nr 30
centrum-w schód
13 600
-87,5
wsp. kompresji zrobów 0,25
6
W-10
17
nadpoziomow y(zroby)
1986
I-IV
214/1-2
ściana nr 31
centrum-w schód
2 250
-95,6
wsp. kompresji zrobów 0,25
7
W-14
13-17
podpoziomow y(za tamą)
1992
I
209/2
przekop północny
centrum
7 100
+80,0
wsp. kompresji zrobów 1,00
8
W-15
17
podpoziomow y(zroby)
1994
pon. IV
214/1-2
śc.201,202,519,520
centrum
318 280
-206,7
wsp. kompresji zrobów 0,25
9
W-16
19
podpoziomow y(zroby)
1995
pon. VI
308
ściana nr 113
zachód
0
-413,9
odwadniany poprzez szczeliny zawałowe do
zbiornika W-34, docelowo 72000
10
W-19
17
podpoziomow y(zroby)
1997
pon. IV
214/1-2
śc. 225, 226
zachód
366 460
-206,0
wsp. kompresji zrobów 0,25
11
W-20
26
podpoziomow y
1997
pon. VI
323
chodniki dla śc. 14
zachód
6 000
-307,5
lokowanie osadów z chodn.wodn.
wsp. komp. zrobów 1,00
12
W-22
17
podpoziomow y(zroby)
1999
pon. VI
214/1-2
śc. 251,252
w schód I
301 300
-298,0
wsp. kompresji zrobów 0,25
13
W-26
18
nadpoziomow y(zroby)
2001
IV-VI
304
ściana nr 306
w schód I
3 200
-270,0
wsp. kompresji zrobów 0,25
14
W-29
18
podpoziomow y(zroby)
2003
pon. VI
304
ściana nr 307
w schód I
1 210
-313,0
ponownie napełniony, wsp. komp. 0,2
15
W-31
23
podpoziomow y(zroby)
2005
pon. VI
315
ściany nr 156,157,158
w schód I
234 000
-297,1
wsp. kompresji zrobów 0,128
16
W-32
18
podpoziomow y(zroby)
2007
pon. VI
304
ściana nr 308
w schód I
7 700
-346,6
wsp. kompresji zrobów 0,25
17
W-33
23
podpoziomow y(zroby)
2008
pon. VI
315
ściana nr 159
centrum-w schód
8 100
-396,7
wsp. kompresji zrobów 0,2
18
W-34a
21
podpoziomow y(zroby)
2010
pon. VI
312
ściany nr 422,423,424
zachód
180 000
-315,0
wspólny z W-34b; kompresja =0,2
19
W-34b*
23
podpoziomow y(zroby)
2012
pon. VI
315
ściany nr 350, 351
zachód
162 000
-315,0
wspólny z W-34a; kompresja =0,2
20
W-35
–
nadpoziomow y(zroby)
1975
IV-V
325/1
ściana nr 35
zachód
27 700
-241,5
wsp. kompresji zrobów 0,2
W granicach O.G. „Czechowice II” zlokalizowanych jest ok. 60 głębokich otworów
z powierzchni odwierconych w latach 1957-1995. Otwory te posiadają protokoły likwidacji.
Tylko nieznaczna ilość starszych otworów (12 otworów serii Rudołtowice 1-9, Goczałkowice
1-2 oraz Dębina) nie posiada protokołów likwidacji, lecz dotychczasowe doświadczenia
Kopalni przy ich występowaniu w ścianach eksploatacyjnych wskazują, że zostały one
prawidłowo zlikwidowane.
Zwiększone zawodnienie może wykazywać strefa kontaktowa warstw łaziskich
i orzeskich, gdzie na słabo przepuszczalnych lub nieprzepuszczalnych iłowcach warstw
orzeskich zalegają silnie zawodnione piaskowce warstw łaziskich o znacznych miąższościach
dochodzących do ok. 50 m. W trakcie prowadzenia wyrobisk chodnikowych od strony warstw
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
47
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
orzeskich oraz eksploatacji najwyżej zalegającego, bilansowego pokładu warstw orzeskich
tj. pokładu 304 miały miejsce przypadki wypływu wody z metanem w strefie kontaktowej
warstw łaziskich i orzeskich o natężeniu do max. 3,5 m3/min, które zanikały.
Zawodnione piaskowce warstw łaziskich o miąższościach rzędu 35-50 m zalegające
nad pokładem 214/1-2 w partiach centralnej i wschodniej, w trakcie prowadzenia zawałowej
eksploatacji pokładu są źródłem zwiększonych, okresowych dopływów wody do ścian
wydobywczych z tzw. pustek Webera. Dotychczas zarejestrowano ok. 30 takich wypływów
o natężeniu do Qmax=3,7 m3/min (największy wypływ miał miejsce w dniu 10.12.1997r.
w ścianie nr 252). Wypływy trwają przeciętnie ok. 3-4 dni. Są one związane z załamywaniem
tzw. stropu zasadniczego w ścianach, zbudowanego z zawodnionych piaskowców,
podściełanych bardziej plastycznymi łupkami ilastymi. Wypływy koncentrują się na
skrzyżowaniu ściany z chodnikiem podścianowym i mogą powodować okresowe trudności
w prowadzeniu eksploatacji.
Wszystkie roboty górnicze prowadzone w rejonach zagrożonych wdarciem się wód
z dołowych zbiorników wodnych, wyrobisk zlokalizowanych w pobliżu wychodni karbonu
oraz strefy kontaktowej warstw łaziskich i orzeskich, uskoków wodonośnych, ewentualnych
wdarć wody do eksploatowanych pokładów warstw łaziskich (gdzie istnieje specyficzne
zagrożenie ze strony pustek „Webera”) są wykonywane z zachowaniem, odpowiednich dla
danego zagrożenia, środków bezpieczeństwa (odwadnianie, przedwierty, długie otwory
wyprzedzające, otwory drenażowe i badawcze, omijanie stref niebezpiecznych) poprzedzone
każdorazowo opinią i zaleceniami kopalnianego Zespołu Zagrożeń Wodnych.
Zagrożenie tąpaniami wraz ze sposobem przeciwdziałania
W Kopalni „Silesia” w obrębie pokładów udostępnionych (do pokładu 335 włącznie)
nie stwierdzono dotychczas na przestrzeni 110 lat eksploatacji skłonności do tąpań i nigdy nie
dokonano zaliczenia do żadnego stopnia zagrożenia tąpaniami. Również w przypadku
pokładów niżej zalegających od pokładu 335 do pokładu 408 nie przewiduje się wystąpienia
zagrożeń tąpaniami, gdyż w tym interwale profilu litostratygraficznego „Silesia” nie
występują grube ławice mocno zwięzłych i twardych kompleksów piaskowcowych, zdolnych
kumulować energię sprężystą. Również strefy kompakcji tektonicznej nie występują
w obrębie złoża „Silesia”, a duże strefy tektoniczne mają głównie charakter uskoków
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
48
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
normalnych, swobodnych, powstałych w strefach odprężeń. W listopadzie 2011r. Zakład
Tąpań i Mechaniki Górotworu GiG w Katowicach na zlecenie PG „SILESIA” Sp. z o.o.
wykonał Dokumentację pn: „Ocena stanu zagrożenia tąpaniami w PG „SILESIA” dla:
pokładu 212/1 (ściany 320, 321, 322, 323, 324 – partia wschód, pokładu 310 (ściany 301, 302
– partia wschód), pokładu 312(2 ściany – partia zachód), pokładu 315 (ściany 160, 161 –
partia centralna, 352, 353, 354, 355 – partia zachód), pokładu 325/1 (ściany 101, 102, 103,
104 – partia zachód) oraz pokładu 330 (ściany 331, 332, 333, 334 – partia południowy
wschód)”, w której uznano, że na obecnym etapie rozpoznania złoża, jest ono niezagrożone
tąpaniami.
Zagrożenie pożarowe wraz ze sposobem przeciwdziałania
Badania skłonności pokładów węgla do samozapalenia nie były prowadzone
w otworach wierconych z powierzchni, wykonywane były natomiast i są wykonywane na
próbkach z wyrobisk dołowych w miarę postępu eksploatacji dla kolejnych udostępnianych
pokładów i partii złoża. Kopalnia dysponuje wynikami badań dla następujących pokładów:
Tabela 1.8.
Skłonność pokładów do samozapalności
Pokład
Wartość wskaźnika
Sza
Grupa
samozapalności
węgla
Ocena skłonności do
samozapalenia
212/1
99-115
III-IV
średnia do bardzo dużej
214/1
119
IV
duża
214/2
124 - 182
IV-V
duża do bardzo dużej
304
110-125
IV-V
duża do bardzo dużej
312
122
V
bardzo duża
315
119 - 139
IV-V
duża do bardzo dużej
325/1
101
IV
duża
330
108
IV
duża
Badania skłonności węgla do samozapalenia pokładów nowo udostępnianych będą
wykonywane w miarę postępu robót górniczych.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
49
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Przedmiotowe pokłady węgla charakteryzuje średnia, duża i bardzo duża skłonność do
samozapalenia (grupa III, IV i V), a więc zagrożenie pożarami samoistnymi jest duże. Można
przypuszczać, że większość pokładów w złożu, w tym projektowane do eksploatacji
w niniejszym Dodatku do PZZ, wykazuje skłonność do samozapalenia w stopniu dużym
i bardzo dużym.
Profilaktyka zwalczania zagrożenia pożarowego polega na:

wczesnym wykrywaniu pożarów endogenicznych za pomocą badań atmosfery
kopalnianej oraz atmosfery za tamami izolacyjnymi;

wyposażeniu dołowych wyrobisk w odpowiednią infrastrukturę przeciwpożarową
(dołowe rurociągi przeciwpożarowe, środki gaśnicze, zraszanie urabianych węgli);

izolowanie tamami izolacyjnymi potencjalnych zrobów i partii pokładów zagrożonych
pożarami endogenicznymi.
Zagrożenie wybuchem pyłu węglowego wraz ze sposobem przeciwdziałania.
Klasę zagrożenia wybuchem pyłu węglowego określa się na podstawie:

badań pyłu węglowego pobranego z czynnych wyrobisk górniczych,

określenia stref występowania niebezpiecznego pyłu węglowego,

określenia miejsc możliwego zapoczątkowania wybuchu pyłu węglowego.
Wszystkie udostępnione pokłady węgla kamiennego Kopalni „Silesia” od pokładu
209/2 do pokładu 335 włącznie, zostały zaliczone przez Okręgowy Urząd Górniczy
w Tychach do klasy "B" zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Zagrożenie wybuchem pyłu
węglowego jest w KWK „Silesia” duże. Przy eksploatacji wszystkich pokładów powstający
pył węglowy jest niebezpieczny pod względem wybuchu w sprzyjających warunkach. Aby nie
dopuścić do wybuchu pyłu węglowego w kopalni stosuje się odpowiednie środki
profilaktyczne jak zraszanie, opylanie budowa zapór, usuwanie pyłu.
Aby nie dopuścić do wybuchu pyłu węglowego i jego rozprzestrzeniania się w kopalni
stosuje się odpowiednie środki profilaktyczne jak zraszanie, opylanie wyrobisk niepalnym
pyłem wapiennym, budowa zapór przeciwwybuchowych – wodnych i pyłowych, usuwanie
pyłu.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
50
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Zagrożenie radiacyjne wraz ze sposobem przeciwdziałania
W okresie obowiązywania PZZ będą wykonywane pomiary i przeprowadzane analizy
zagrożenia radiacyjnego odpowiednio przez kopalnię i uprawnione instytucje zgodnie
z
obowiązującymi
przepisami.
Na
podstawie
uzyskanych
wyników
wyrobiska
i pomieszczenia kwalifikowane będą pod względem zagrożenia radiacyjnego.
W Kopalni „Silesia” zgodnie z kryteriami Polskiej Normy PN-88/Z-70071 występują
naturalne źródła zagrożenia radiacyjnego:

krótkożyciowe produkty rozpadu radonu występujące w powietrzu,

promieniotwórcze osady dołowe i skały górotworu,

rodonośne wody dołowe.
Wg Rozporządzenia MSWiA z dnia 14.06.2002r. w sprawie zagrożeń naturalnych
w zakładach górniczych... – Rozdział 8 - zagrożenie radiacyjne ...”, w Kopalni „Silesia” nie
występują obecnie wyrobiska górnicze zaliczone do klasy A lub B zagrożenia radiacyjnego,
gdyż roczny efektywny równoważnik dawki w żadnym przypadku nie przekracza wartości
6 mSv (milisivertów). W przypadku stwierdzenia zagrożenia radiacyjnego w zależności od
rocznego efektywnego równoważnika dawki Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego zaliczał
będzie wyrobiska i pomieszczenia do odpowiedniej klasy zagrożenia radiacyjnego
naturalnymi substancjami promieniotwórczymi w podziemnych zakładach górniczych.
W KWK „Silesia” nie występują wyrobiska zagrożone promieniowaniem gamma oraz
promieniotwórczymi wodami i osadami. Z raportów Głównego Instytutu Górnictwa
dotyczących promieniowania gamma wynika, że moc dawki pochłoniętej promieniowaniem
gamma waha się w granicach od 0,20 Gy/h do max. 1,90 Gy/h i nie przekracza 3 Gy/h.
Analizy radiochemiczne wskazują, że zawartości radu
226
Ra w wodach pojedynczych
wypływów na dole kopalni wynoszą od ok. 0,1 kBq/m3 do max. ok. 20 kBq/m3, a w wodach
zbiorczych kopalni zrzucanych do zbiornika retencyjno-dozującego i rzeki Wisły zawartość ta
wynosiła w 2011r. 4,00 kBq/m3
226
Ra i 4,21 kBq/m3
228
Ra. W wodach rzeki Wisły za
punktem zrzutu wód kopalnianych (dołowych) Kopalni zawartości naturalnych radionuklidów
wynoszą: 0,123 kBq/m3 226Ra i 0,13 kBq/m3 228Ra i nie przekraczają dopuszczalnych stężeń.
Wody KWK „Silesia” są wodami typu A, to jest zawierającymi rad i bar a także
znikome ilości siarczanów. Kopalnia prowadzi od 1994 roku technologię oczyszczania wód
dołowych z radu poprzez ich przepuszczanie przez zroby poeksploatacyjne, gdzie na skutek
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
51
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
wzbogacenia wód zrobowych w jony siarczanowe następuje strącenie jonów Ba i Ra
z pozostawieniem ich w izolowanych partiach zrobów. Aktualnie oczyszczane jest ok. 50%
wód dołowych KWK „Silesia” w zrobach poeksploatacyjnych pokładu 214/1-2 w partii
centralnej i partii wschodniej I. Badania stężenia izotopów radu w osadach, wykazują,
że maksymalne zawartości stwierdzone w ściekach i pompowniach nie przekraczają wartości
10 kBq/kg.
Promieniotwórczość wód, osadów i aerozoli występujących w powietrzu kopalnianym,
jest systematycznie badana przez Laboratorium Radiometrii Głównego Instytutu Górnictwa
w Katowicach.
Zagrożenie metanowe wraz ze sposobem przeciwdziałania
Złoże węgla kamiennego KWK „Silesia” odznacza się zróżnicowanym zagrożeniem
metanowym, generalnie średnim i lokalnie wysokim (III - IV kategorii zagrożenia
metanowego), przy czym przesunięcie w kierunku zagrożeń wysokich zaznacza się wraz
z głębokością zalegania pokładów węgla.
Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
14.06.2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. Nr 94, poz. 840
i 841) pokłady eksploatowane w KWK „Silesia” są zaliczone do IV kategorii zagrożenia
metanowego. Decyzją OUG Tychy z dnia 02.06.1981r. zostały ustalone granice pola
metanowego IV kategorii zagrożenia w obrębie całego obszaru górniczego kopalni wraz
z drogami wentylacyjnymi dla pokładów: 212/1, 212/2, 214/1-2, 304, 308, 312 i 315 oraz
pozostałych wyrobisk kopalni wraz z szybami. Ponieważ metanonośność pokładów rośnie
wraz z głębokością, również pokłady przewidziane do eksploatacji w niniejszym Dodatku do
PZZ, jak również potencjalnie, pokłady poniżej pokładu 355, będą zaliczone do IV kategorii
zagrożenia metanowego.
W celu uzyskania maksymalnego bezpieczeństwa i niedopuszczenia do powstania
niebezpiecznych stężeń metanu kopalnia stosuje zasadę doprowadzania do ścian i przodków
maksymalnej ilości powietrza. Prowadzi się tez intensywne odmetanowanie górotworu oraz
zabezpiecza się prace dołowe poprzez automatyczna dyspozytornię metanometryczną.
Prowadzone są też systematyczne badania metanonośności pokładów węgla w wyrobiskach
dołowych zgodnie z zasadami określonymi w „Rozporządzeniu Ministra Gospodarki
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
52
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy...” z dnia 28.06.2002r. oraz załącznika nr 6 do ww.
Rozporządzenia.
Analizując aktualną strukturę metanową złoża, po uwzględnieniu odgazowania
podebranych i nadebranych pokładów węgla i najnowszych badań metanonośności należy
stwierdzić, że w świetle §8 cytowanego powyżej Rozporządzenia MSWiA udostępnione
pokłady węgla w KWK „Silesia” należałoby faktycznie zaliczyć do I, II, a tylko lokalnie do
III i IV kategorii zagrożenia metanowego. Udostępnione pokłady KWK „Silesia” występują w
interwale głębokościowym ograniczonym od góry rzędną +40 m n.p.m. (poziom 0) a od dołu
maksymalną, osiągniętą dotychczas głębokością eksploatacji podpoziomowej w pokładach
214/1-2, 308, 312 i 315, tj. rzędną -470 m n.p.m.
Zagrożenie wyrzutami gazów i skał wraz ze sposobem przeciwdziałania
W KWK „Silesia” nie zanotowano dotychczas wyrzutów gazów i skał. Zgodnie
z orzeczeniem wydanym przez GIG K.D. „Barbara” stwierdzono, że przebadane pokłady
węgla do głębokości 650 m nie są skłonne do występowania wyrzutów gazu i skał.
Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o. wykona dla wszystkich nowo
udostępnionych pokładów w trakcie prowadzenia robót przygotowawczych i eksploatacyjnych
na większych głębokościach ocenę stanu zagrożenia wyrzutami gazów i skał w odpowiedniej
jednostce naukowo - badawczej.
1.4
CHARAKTERYTSTYKA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH
1.4.1. SPOSÓB WYKORZYSTANIA KOPALINY GŁÓWNEJ, KOPALINY
TOWARZYSZĄCEJ I ODPADÓW
WĘGIEL
PG „SILESIA” oferuje następujące produkty:
Grube sortymenty węgla
Orzech I
Orzech II
Groszek II
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
53
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Sortymenty miałowe węgla
Miały w klasach 18-25
Muły węglowe - paliwo stałe dla przemysłu energetycznego, półprodukt do produkcji paliwa
stałego dla przemysłu energetycznego
1A - czyste muły bez domieszki korzeni roślinności bagiennej
1B - muły zawierające korzenie roślinności bagiennej
Tabela 1.9
Ogólne deklarowane parametry jakościowe
Sortyment
Symbol
Klasa
ziarnowa
Klasa
zbytu
Zakres parametrów jakościowych
Qir
mm
Qir
Ar
Str
W tr
[kJ/kg]
[%]
[%]
[%]
OI
40 ÷ 100
25
min 25 000
8 ÷ 12
0,6 ÷ 0,8
7÷9
O II
25 ÷ 40
25
min 25 000
8 ÷ 12
0,6 ÷ 0,8
7÷9
Gk II
8 ÷ 25
25
min 25 000
8 ÷ 12
0,6 ÷ 0,8
7÷9
M II
0 ÷ 30
24
24 000 ÷ 24 999
12 ÷ 16
0,6 ÷ 0,8
7 ÷ 12
M II
0 ÷ 20
23
23 000 ÷ 23 999
14 ÷ 18
0,6 ÷ 0,8
7 ÷ 12
M II
0 ÷ 20
22
22 000 ÷ 22 999
17 ÷ 21
0,6 ÷ 0,8
7 ÷ 12
M II
0 ÷ 20
21
21 000 ÷ 21 999
21 ÷ 25
0,6 ÷ 0,8
7 ÷ 12
M II
0 ÷ 20
20
20 000 ÷ 20 999
23 ÷ 27
0,6 ÷ 0,8
7 ÷ 12
M II
0 ÷ 20
19
19 000 - 19 999
25 ÷ 29
0,6 ÷ 0,8
7 ÷ 12
M II
0 ÷ 20
18
18 000 - 18 999
28 ÷ 32
0,6 ÷ 0,8
7 ÷ 12
PG „SILESIA” posiada własne laboratorium gdzie wykonywane są dzienne analizy z bieżącej
produkcji.
METAN
Złoże węgla kamiennego „Silesia" charakteryzuje się obecnością znacznych ilości
gazu-metanu występującego zarówno w stanie związanym fizyko-chemicznie z substancją
węglową jako tzw. metan sorbowany jak również wypełniającego pory i szczeliny w węglu
i skałach płonnych jako tzw. metan wolny.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
54
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Eksploatacja metanu, jako kopaliny towarzyszącej, prowadzona jest w ramach
profilaktyki metanowej dla podstawowej działalności jaką jest eksploatacja węgla.
Odmetanowanie realizowane jest przy pomocy powierzchniowej stacji odmetanowania i sieci
metanowych rurociągów dołowych.
Ujęcie metanu odbywa się w czasie prowadzenia eksploatacji za pomocą otworów
drenażowych wierconych z wyrobisk przyścianowych oraz przy pomocy tzw. rurociągów
traconych, pozostawianych w zrobach po przejściu frontu eksploatacji. Dodatkowo, jeśli
występuje odpowiednia koncentracja metanu, w wybranych rejonach prowadzone jest
odmetanowanie ze starych zrobów lub wyrobisk, zza tam izolacyjnych izolujących te zroby
lub wyrobiska.
Tabela 1.10
Ilości metanu wolnego wyeksploatowanego w latach 1999 – 2012
Rok
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ogółem
Ilość metanu
ujętego
[mln m3]
0,447
0,101
0,189
0,221
0,304
0,302
0,294
0,203
0,109
0,118
0,095
0,060
0,196
0,049
2,688
Ilość metanu
ujętego
[Nm3]
0,299
0,068
0,127
0,149
0,205
0,204
0,198
0,137
0,074
0,080
0,064
0,040
0,133
0,033
1,811
Zawartość [%] CH4
w gazie
83,4
81,3
91,0
89,7
81,0
88,0
89,0
89,6
89,5
88,7
88,4
89,2
86,7
87,0
—
Z powyższej tabeli wynika, że wydajność horyzontu jest słaba i szybko maleje
w trakcie eksploatacji, jednak złoże częściowo się odbudowuje po jej przerwaniu, jak również
po wznowieniu eksploatacji, jak to miało miejsce w 2011r. Największą wydajność złoża
obserwowano zaraz po jego przysposobieniu dla ruchu zakładu. W latach 1999-2003 nie
eksploatowano złoża w ciągu całego roku, a od 2004 roku złoże jest systematycznie
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
55
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
drenowane w sposób ciągły. Tego rodzaju złoża gazu wolnego w stropowej partii
metanonośnego złoża węgla mają charakter lokalny i związane są z metanem migrującym
z pokładów węgla, a w sposób pośredni ze zdrenowaniem przystropowej partii horyzontu
wodonośnego warstw łaziskich, których porowatość po ucieczce wody wydatnie się
zwiększyła.
Ujęcie metanu wolnego prowadzone jest za pomocą otworów, a gaz o średniej
zawartości CH4 86,7 % przesyłany jest rurociągiem do stacji odmetanowania Kopalni, skąd
trafia do odbiorcy – firmy „RCEcoenergia” Sp. z o.o. przy Rafinerii „Lotos-Czechowice” za
pośrednictwem rurociągu tłocznego Metanel S.A.
Sposób zagospodarowanie metanu w latach 2011 i 2012 przedstawiono w tabelach
w załączniku 5
KAMIEŃ
PG „SILESIA” oferuje 3 rodzaje kamienia:
Kruszywo łamane z produkcji
Dostępność: Niesort/Sort
Ilość: 260 000 na dzień 01.06.2013 + 40.000 miesięcznie
Zastosowanie:

budowa dolnych i górnych dróg warstw nasypów drogowych,

prace inżynieryjno-techniczne związane z niwelacją terenów,

utwardzanie powierzchni terenów,

rekultywacja wypełnionych odpadami terenów niekorzystnie przekształconych,

budowa składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych.
Kruszywo łamane – czarny łupek
Dostępność: Niesort/Sort
Ilość: 600 000 ton
Zastosowanie:

budowa wałów przeciwpowodziowych,

prace inżynieryjno-techniczne związane z niwelacją terenów,

utwardzanie powierzchni terenów,

rekultywacja wypełnionych odpadami terenów niekorzystnie przekształconych,
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
56
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną

budowa składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych.
Kruszywo łamane – czerwony łupek
Dostępność: Niesort/Sort
Ilość: 50 000 ton
Zastosowanie:

budowa tymczasowych dróg technologicznych, parkingów i ciągów pieszych,

wymiana gruntów słabonośnych,

budowa warstw odcinających,

budowa warstw mrozochronnych,

budowa warstw odsączających,

budowa warstw wzmacniających.
1.4.2. OPIS PRZERÓBKI KOPALINY
Produkcja
węgla
PG
Silesia
przebiega
w
dwóch
głównych
procesach
technologicznych: wzbogacanie miału w klasie 6-20 mm w cyklonach cieczy ciężkiej oraz
wzbogacanie ziaren średnich i grubych w klasie 20-100 we wzbogacalniku Disa. W obu
procesach
wzbogacanie
(oddzielenia
węgla
od
tzw.
skały
płonnej),
zachodzi
z wykorzystaniem różnic gęstości w ośrodku wodnym, którym jest mieszanina wody
z magnetytem. Zarówno w jednym i drugim procesie tzw. „ciecz ciężka” utrzymywana jest
w zakresie gęstości miedzy 1,4 g/cm3 a 1,6 g/cm3 i jest uzależniona od aktualnych potrzeb
produkcyjnych i składu densymetrycznego nadawy skierowanej do procesu. Produktami obu
procesów są frakcje gęstościowe, których gęstość jest niższa od gęstość cieczy ciężkiej
Tak powstały produkt (węgiel), oddzielony w procesach wzbogacania od skały
płonnej, w klasach ziarnowych 6-20 mm oraz 20-100 mm, jest następnie odwadniany.
Klasa węglowa 20-100 mm po odwodnieniu na przesiewaczach wibracyjnych trafia
następnie do węzła klasyfikacji końcowej gdzie zostaje rozdzielona na węższe klasy ziarnowe
tzw. sortymenty tj. Orzech – ziarna o rozmiarze 40-100 mm, Orzech I – ziarna o rozmiarze
20-40mm oraz Groszek – ziarna o rozmiarze 6-20mm. Sortymenty następnie kierowane są do
właściwych zbiorników skąd poprzez taśmy ładowane są na wagony.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
57
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Klasa węglowa 6-20 mm (wzbogacony miał) odwadniana jest w wirówce wibracyjnej,
a następnie kierowana jest bez klasyfikacji końcowej do zbiornika skąd dalej poprzez taśmy
ładowana jest na wagony.
Klasa węglowa 0-6 mm, wydzielana w węźle klasyfikacji przedwstępnej oraz w węźle
dosiewania nie jest poddana żadnemu procesowi wzbogacania i jest traktowana jako produkt
handlowy tzw. miał surowy w klasie 0-6mm.
Opis technologii
Surowy urobek ze skipu przenośnikami odstawy urobku, kierowany jest na
przesiewacz kontrolny wyposażony w sita o oczku kwadratowym 100 mm. Produkt górny
przesiewacza (klasa +100 mm) przez taśmy przebiercze, na których ręcznie wybierane są
odpady (drewno, kamień, złom), kierowany jest do kruszarki jednobębnowej gdzie ulega
degradacji do ziaren poniżej 100 mm a następnie łączony jest z produktem dolnym
przesiewacza w klasie 0-100 mm. Tak przygotowany wstępnie urobek surowy w klasie
0-100mm kierowany jest na klasyfikacje przedwstępną na dwóch równolegle zabudowanych
przesiewaczach wyposażonych w dwa pokłady sitowe. Pokład górny ochronny o wielkości
oczka +30 mm przejmuje jedynie uderzenie nadawy chroniąc w ten sposób dolny pokład sit
uzbrojony w sita harfowe o wielkości szczeliny 6mm. Produkt dolny tej klasyfikacji w klasie
0-6 mm kierowany jest do zbiornika miału surowego, a następnie odwożony jest
samochodami na zwały skąd ładowany jest do odbiorców na wagony.
Produkt górny, dalej w klasie 0-100 mm, pozbawiony już w części klasy 0-6mm,
kierowany jest na klasyfikację wstępną na dwóch ciągach dwóch posobnie zabudowanych
przesiewaczy. Przesiewacze te wyposażone są w sita o oczkach 20 mm. Produkt górny
przesiewaczy w klasie 20-100 kierowany jest do wzbogacania we wzbogacalniku DISA.
Produkt dolny w klasie 0-20 mm kierowany jest na przesiewacz dosiewający na sitach
6 mm. Produkt dolny przesiewacza dosiewającego zostaje skierowany do zbiornika miału
surowego w klasie 0-6 mm, a następnie do załadunku na wagony. Produkt górny w klasie
6-20 mm kierowany jest do wzbogacania w cyklonach cieczy ciężkiej.
Wzbogacanie we wzbogacalniku DISA
Nadawę do procesu wzbogacania stanowi urobek surowy w klasie 20-100 mm.
Wzbogacenie odbywa się na zasadzie różnicy gęstości względem ośrodka wodnego (cieczy
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
58
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
ciężkiej - mieszaniny wody i rudy żelaza). Ziarna o ciężarze większym (odpad - kamień) od
ciężaru ośrodka opadają na dno wzbogacalnika i są wynoszone kołem do zsuwni, a następnie
do odwodnienia i dalej do zbiornika. Ziarna o ciężarze niższym od ośrodka (produkt
węglowy) unoszą się na powierzchni i są wygarniane na przesiewacze odwadniające,
a następnie na przesiewacz kontrolny o oczku 80mm. Ziarna większe od +80 (produkt górny
przesiewania) trafiają do kruszarki dwuwalcowej gdzie degradowane są do rozmiaru poniżej
80mm, a następnie łącza się z ziarnami produktu dolnego i razem kierowane są na
przesiewacz klasyfikacji końcowej wyposażony w sita o rozmiarze 20 i 40 mm. Po
rozklasyfikowaniu na tym przesiewaczu powstają produkty handlowe o odpowiednich
rozmiarach ziarna tj. Orzech ziarna (40-80mm), Orzech I (20-40mm) Groszek (6-20mm).
Produkty handlowe kierowane są do odpowiednich zbiorników skąd ładowane są na wagony
lub są transportowane na zwał.
Wzbogacanie w cyklonach cieczy ciężkiej
Nadawę do procesu wzbogacania stanowi urobek surowy w klasie 6-20 mm.
Wzbogacenie podobnie jak we wzbogacalniku Disa, odbywa się na zasadzie różnicy gęstości
względem ośrodka wodnego (cieczy ciężkiej-mieszaniny wody i rudy żelaza), z tym że
nadawa wstępnie mieszana jest w zbiorniku z cieczą cięzką, a następnie pod ciśnieniem
kierowana jest do dwóch cyklonów. W cyklonach na ziarna działa dodatkowo siła
odśrodkowa tworząc przeciwbieżny prąd wynoszący. Rozdzielona nadawa na odpady
i produkt węglowy kierowana jest rurociągami na wibracyjne przesiewacze odwadniające.
Dodatkowo produkt węglowy kierowany jest do odwodnienia na wirówce wibracyjnej skąd
jako suchy kierowany jest do zbiornika, a następnie na załadunek.
Schemat technologiczny Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla przedstawiono w
załączniku 6
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
59
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
1.5
ZAPOTRZEBOWANIE NA MEDIA, MATERIAŁY I SUROWCE
Tabela 1.11
Bilans mediów dla PG „SILESIA” – 2012 rok
Lp
1.6.
Rodzaj medium
Zużycie
1
energia elektryczna [MWh]
54 180
Dostawca/Odbiorca
medium
Tauron S.A
2
energia cieplna CO [GJ]
69 985
NSE
3
energia cieplna CT [GJ]
17 344
NSE
4
woda pitna [m3]
613
5
woda pitna [m3]
7 136
NSE
6
woda uzdatniona [ m3]
607 833
NSE
7
ścieki [m3]
129 954
NSE
PIK Pszczyna
WIELKOŚCI EMISJI, WYNIKAJĄCE Z FUNKCJONOWANIA
KOPALNI
Identyfikację miejsc oraz wielkości emisji wynikającej z funkcjonowania kopalni
należy przeprowadzić względem aktualnego procesu technologicznego oraz zabudowy terenu
Zakładu Głównego i szybów peryferyjnych.
Opis zabudowy terenu Zakładu Głównego (załącznik 7).
OBIEKTY BUDOWLANE MASZYN WYCIAGOWYCH
- Obiekty budowlane Maszyny Wyciągowej Szybu Nr 1
- Obiekty budowlane Maszyny Wyciągowej Szybu Nr 2
- Obiekty budowlane maszyny Wyciągowej Szybu Nr 3
- Obiekty budowlane maszyny wyciągowej szybu Nr 4
BUDYNKI NADSZYBIA
- Budynek nadszybia Szybu Nr 1
- Budynek Nadszybia Szybu Nr 2
- Budynek Nadszybia Szybu Nr 3.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
60
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
- Pomost U-12 od Budynku Nadszybia Szybu Nr 2 do Budynku Nadszybia Szybu Nr 3
OBIEKTY I URZĄDZENIA PRZERÓBKI
- Budynek Płuczki ZPMW wraz z urządzeniami, pomostami i zbiornikiem węgla surowego
oraz zbiornikami sortymentów węgla
- Odmulnik „DORRA” ZPMW wraz z urządzeniami
- Stacja Przesypowa 6.2 ZPMW
- Stacja przesypowa 2.6
- Stacja 2.4 Ładownia Kamienia ZPMW wraz ze zbiornikiem kamienia
- Stacja przesypowa 2.2
- Osadnik Żelbetowy 5-cio komorowy
- Pompownia Osadnika szlamów popłuczkowych
- Osadnik Ziemny jednokomorowy
- Osadnik Szlamów Popłuczkowych
- Rurociąg szlamów popłuczkowych
Rurociąg szlamów popłuczkowych prowadzony jest z pompowni Odmulnika DORRA rurą
stalową przez pomost U-212, stacje przesypową 2.11, pomost U-213 do stacji 2.4
załadowczej kamienia. Następnie ze stacji załadowczej kamienia 2.4 rurą stalową
kołnierzową do Osadnika Żelbetowego Pięciokomorowego. Z pompowni osadnika rurą
stalową szlamy odprowadzane są do Osadnika Szlamów Popłuczkowych.
- Pomost U-212 i U-221 i zabudowanym pod pomostem warsztatem remontowym
- Stacja przesypowa 2.11
- Budynek drobnej sprzedaży
- Pomost U – 511 wraz ze stacją napędową
BUDYNKI STACJI ODMETANOWYWANIA WRAZ Z GŁÓWNĄ SIECIĄ
RUROCIAGÓW
- Budynek Stacji Odmetanowania wraz z przynależną infrastrukturą
OBIEKTY BUDOWLANE STACJI WENTYLATORÓW GŁÓWNYCH
- Obiekty budowlane stacji wentylatorów przy szybie Nr 1
- Obiekty budowlane stacji wentylatorów przy szybie Nr 5
SZYBOWE WIEŻE WYCIĄGOWE
- Szybowa Wieża Wyciągowa Szybu Nr 1
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
61
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
- Szybowa Wieża Wyciągowa Szybu Nr 2
- Szybowa Wieża Wyciągowa Szybu Nr 3
BUDYNKI GŁÓWNYCH STACJI SPRĘŻAREK POWIETRZA WRAZ Z RUROCIĄGAMI
- Budynek – hala sprężarek tłokowych wraz ze stacją uzdatniania wody
- Rurociągi sprężonego powietrza
BUDYNKI STACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ GŁÓWNE URZADZENIA I
SIECI ROZDZIELCZE WYSOKIEGO I ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
1. GST Główna Stacja Transformatorowo-Rozdzielcza 110/6 kV
2. Stacja Transformatorowo - Rozdzielcza zasilania dodatkowego (awaryjnego) 15/6 kV
„STR”
3. Budynek rozdzielni elektrycznej 6kV R-1 z boczną dobudową i łącznikiem
4. Budynek rozdzielni elektrycznej 6kV R-2 w budynku „Kompresory” R-2
5. Budynek hali sprężarek przy szybie Nr 4 wraz z rozdzielnią R-4
6. Budynek rozdzielni elektrycznej 6kV R-6 przy wentylatorze szybu nr 1
7. Budynek rozdzielni 6kV R-8 dla stacji odmetanowania
8. Budynek stacji transformatorowo - rozdzielczej 6/0,5/0.4 kV przy szybie Nr 5
URZĄDZENIA I STACJE GŁÓWNEGO ODWADNIANIA
- Zbiornik retencyjno-dozujący wód słonych wraz z rowem zrzutowym
Wody słone z wyrobisk podziemnych przesyłane są za pomocą rurociągu głównego
odwadniania do zbiornika retencyjno - dozującego wód słonych w Kaniowie, gdzie są one
retencjonowane. Ich zrzut do rzeki Wisły odbywa się rowem zrzutowym ze zbiornika
retencyjno-dozującego zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym
- Rurociąg wód słonych (głównego odwadniania)
Z rury szybowej szybu nr 3 wychodzą rurociągi stalowe 2 x Ø 350 mm, które na podszybiu
łączą się w jeden rurociąg Ø450 mm, który biegnie przez zakład główny do komory z
zamontowanym zaworem, a stamtąd wzdłuż starego koryta rzeki Białej rurociągiem Ø400
mm z PEHD, następnie przechodzi przez stare koryto rzeki Białej do zbiornika retencyjno dozującego wód słonych w Kaniowie. Ze zbiornika woda odprowadzana jest rowem
spustowym do rzeki Wisły.
ZBIORNIK PRZECIWPOŻAROWY
MOSTY I ESTAKADY TECHNOLOGICZNE
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
62
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
OBIEKTY PODSADZKOWE
OBIEKTY PLACÓW SKŁADOWYCH WĘGLA
SKŁAD MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH
Schemat zabudowy terenu szybów peryferyjnych przedstawiono w załączniku 8.
Na
podstawie
przedstawionego
w
poprzednich
punktach
opisu
procesu
technologicznego oraz opisu sposobu zagospodarowania terenu Zakładu Głównego
i przeprowadzonej wizji lokalnej zidentyfikowano następujące źródła emisji mogących
stanowić zagrożenia dla poszczególnych elementów środowiska:
Źródło emisji
Emisja
Element środowiska
Zakład przeróbczy
pyły i gazy
hałas
odpady
powietrze
klimat akustyczny
powierzchnia ziemi, wody
powierzchniowe
Zakład Górniczy
w tym szyby
metan
hałas
ścieki
wody podziemne
powietrze, klimat
klimat akustyczny
wody powierzchniowe
wody powierzchniowe
Wyrobiska
podziemne
wody podziemne
osiadania
wody powierzchniowe
powierzchnia ziemi, dobra kultury
materialnej, przyroda
1.6.1. POWIETRZE
Obecnie PG SILESIA nie wykazuje emisji zorganizowanej. Cała emisja do powietrza
traktowana jest jako niezorganizowana. Źródłem emisji niezorganizowanej są:
- Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla,
- szyby kopalniane,
- prace prowadzone na terenie kopalni (spawanie),
- transport wewnętrzny.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
63
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
1. Brak danych na temat emisji z zakładu przeróbczego.
2. Z prac prowadzonych na terenie kopalni emisja pochodzi z trzech stanowisk
spawalniczych.
2. Zgodnie z danymi przedstawionymi w Zbiorczej Informacji o Zakresie Korzystania ze
Środowiska w roku 2012 PG SILESIA wprowadziło do atmosfery 12 241,78 ton metanu
(wartość obliczona).
3. Spalanie paliw płynnych w silnikach pojazdów (transport wewnętrzny) powoduje emisję
oszacowaną w oparciu o wskaźniki wg Aktualne przepisy w ochronie środowiska – wyd
Agencja Ochrony Środowiska,Gdańsk. Do oszacowania emisji przyjęto dane o ilości
zużytego paliwa zawarte w Zbiorczej Informacji o Zakresie Korzystania ze Środowiska
w roku 2012 (2,71 ton benzyny i 24,11 tony oleju napędowego)
Wskaźnik emisji g/kg
Typ pojazdu
SO2
NO2
CxHy
CO
Pył
2,1
23,81
444,15
72,6
---
9,0
38,7
9,2
31,2
1,87
Osobowy - benzyna
Samochody ciężarowe ciężkie (120-160 kW)
Emisja wynosiła:
- ditlenek siarki
222,7 kg/rok,
- tlenki azotu
997,6 kg/rok,
- węglowodory alifatyczne
1 425,5 kg/rok,
- tlenek węgla
948,9 kg/rok,
- sadza
45,1 kg/rok.
1.6.2. WODA I ŚCIEKI
Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o. Kopalnia Węgla Kamiennego
„Silesia”
posiada
pozwolenie
wodnoprawne
na
odwodnienia
zakładu
górniczego
i wprowadzenia zasolonych wód dołowych do rzeki Wisły w km 33+220 za pośrednictwem
zbiornika retencyjno-dozujacego w Kaniowie oraz na wprowadzenie do rzeki Białej w km
0+135 wód pochodzących z odwadniania z konserwowanego osadnika szlamów popłucznych
w Kaniowie za pośrednictwem niecki wypadowej stopnia wodnego (załącznik 9). Wody
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
64
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
dołowe PG SILESIA z uwagi na ich zasolenie nie są wykorzystywane do celów pitnych lub
przemysłowych. Woda na cele pitne i przemysłowe dostarczana jest do PG SILESIA przez
Nadwiślańską Spółkę Energetyczną. Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzane są
również do kanalizacji Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej. Zasady dostawy wody
i odprowadzania ścieków reguluje umowa cywilno-prawna.
PG „SILESIA” należy do grupy kopalń średnio zawodnionych. Dopływ wody
pochodzący w całości z dopływu naturalnego wynosi ok. 3,405 m3/min (wg danych za
2012r.). Czynnikami decydującymi o występowaniu, wielkości i charakterze zawodnienia
wyrobisk górniczych Kopalni są:
 budowa geologiczna nadkładu i górotworu karbońskiego oraz jego tektonika,
 miąższość warstw wodonośnych karbonu, głównie warstw łaziskich,
 lokalizacja robót górniczych (ok. 85% dopływu pochodzi z warstw łaziskich i ok. 15%
z warstw orzeskich),
 stopień spękania górotworu na skutek eksploatacji.
Schemat odwodnienia Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia” przedstawiono na
załączniku 10.
Aktualnie Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o. Kopalnia Węgla
Kamiennego „Silesia” prowadzi wydobycie głównie z poziomu VI (556 m) oraz
podpoziomowo - poniżej poziomu VI do głębokości około 820 m. Projektowane jest również
prowadzenie wydobycia pomiędzy poziomami I (288 m) i IV (460 m), przy czym poziom I
jest głównym poziomem wentylacyjnym kopalni.
Dopływy wód podziemnych do wyrobisk górniczych Kopalni mają charakter wycieków
i wykropleń z szybów nr 1, 2, 3, 4 i 5, wyrobisk chodnikowych udostępniających
i przygotowawczych (czynnych), starych zrobów poeksploatacyjnych oraz wyrobisk
eksploatacyjnych (ścian wydobywczych). Zestawienie dopływów do poszczególnych
rodzajów wyrobisk przedstawiono w tabeli 1.12.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
65
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Tabela 1.12
Zestawienie dopływów wód do poszczególnych rodzajów wyrobisk górniczych.
Rodzaj wyrobisk górniczych
Dopływ [m3/min]
Szyby
Wyrobiska chodnikowe udostępniające (przekopy)
Wyrobiska chodnikowe przygotowawcze (chodniki węglowe)
Wyrobiska eksploatacyjne (ściany) aktualnie prowadzone
Zroby poeksploatacyjne
Suma
Źródło: PG SILESIA wg stanu na 31.12.2012 r.
0,535
0,400
0,050
0,200
2,220
3,405
Udział
w [%]
15,7
11,7
1,5
5,9
65,2
100,0
Z powyższego zestawienia wynika, że aktualnie największy dopływ wód pochodzi ze
zrobów poeksploatacyjnych oraz z wyrobisk udostępniających (głównie przekopów
wykonanych w piaskowcach łaziskich), a najmniejszy z wyrobisk przygotowawczych
i eksploatacyjnych, które są obecnie prowadzone wyłącznie w pokładach grupy 300
(warstwach orzeskich), których otoczenie zbudowane jest głównie z iłowców, stanowiących
skuteczną barierę dla migracji wód. Na ogólny dopływ wód do Kopalni składa się głównie
dopływ z zasobów statycznych, nieodnawialnych wód karbonu. Ok. 0,530 m3/min dopływu
pochodzi z czwartorzędu, a tylko ok. 0,005 m3/min dopływu związane jest z warstwami
wodonośnymi neogenu. Wody czwartorzędowe i neogeńskie wymienione powyżej są wodami
dopływającymi zza obudowy szybów nr 1, 2, 3, 4 i 5.
Dopływy wód do wyrobisk górniczych są mierzone w punktach pomiarowych
rozmieszczonych w poszczególnych poziomach kopalni. W 2012 r. mierzono dopływ
w ogółem 15 punktach pomiarowych rozmieszczonych na poziomach I (288), IV (460 m)
i VI (556 m).
Wielkości średnie dopływu na poszczególnych poziomach Kopalni w 2012 r.
przedstawiają się następująco:

Poziom I (288 m) + szyby nr 4 i 5
0,648 m3/min

Poziom IV (461 m)
1,100 m3/min

Poziom VI (556 m)
1,533 m3/min

Szyby nr 1, 2 i 3
0,124 m3/min
Ogółem Kopalnia
3,405 m3/min
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
66
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Chemizm wód dopływających do kopalni można scharakteryzować w oparciu o analizy
fizyko-chemiczne wód pobranych w punktach dopływu wody do kopalni. Według
wykonanych analiz wody w 2012r. z poziomu I (288 m) i szybów 4 i 5 opróbowane łącznie,
są wodami miernie zasolonymi, typu chlorkowo-sodowego, o suchej pozostałości 8830 mg/l,
klasy II B1. Opróbowane oddzielnie wody z szybów 4 i 5 są wodami przemysłowymi o suchej
pozostałości od 1300 do 2400 mg/l, typu chlorkowo-sodowego, z podwyższoną zawartością
wodorowęglanów, klasy II A1. Pozostałe wody dopływające z partii wschodniej i zachodniej
poziomu I są solankami typu chlorkowo-sodowego, o suchej pozostałości od 28130 do
29450 mg/l, klasy II B1.
Wody z poziomu IV (461m) w partii wschodniej są wodami miernie zasolonymi typu
chlorkowo-sodowego, klasy II B1, o mineralizacji powyżej 50000 mg/l i zawartości Cl+SO4:
35470 mg/l; w partii zachodniej są wodami słonymi (solankami) typu chlorkowo-sodowego,
klasy II B2, o mineralizacji powyżej 50000 mg/l i zawartości Cl+SO4: 43270 mg/l; w partii
centralnej są wodami miernie zasolonymi typu chlorkowo-sodowego, klasy II B1,
o mineralizacji powyżej 50000 mg/l i zawartości Cl+SO4: 40468 mg/l
Wody z poziomu VI (556m) są wodami miernie zasolonymi typu chlorkowo-sodowego,
klasy II B1 o mineralizacji >50000 mg/l i zawartości Cl+SO4 34406 mg/l na przekopie
północnym (z partii centralnej i wschodniej) oraz wodami słonymi (solankami) klasy II B2
o mineralizacji ogólnej >50000 mg/l zawartości Cl+SO4 48589 mg/l w przekopie zachodnim
poziom VI (556m) z partii zachodniej.
W wody zbiorcze z całej kopalni, będące sumą wszystkich dopływów ujmowane
z pompowni głównej na poziomie VI (556 m), mieszczą się w klasie wód miernie zasolonych
klasy II B1 o mineralizacji ogólnej 43200 mg/l i zawartości jonów Cl+SO4 30814 mg/l.
Badaniami chemizmu zostały objęte w latach poprzednich także wody wypływające
w wyrobiskach podpoziomowych znajdujących się poniżej poziomu VI (556 m) najgłębszego poziomu kopalni. Były to wody wyłącznie klasy II B2. I tak przykładowo
w przekopie do pokładu 214/1-2 w partii zachodniej, znajdującym się na rzędnej -353 m
(około 610 m p.p.t.) mineralizacja ogólna wód wynosiła 91520 mg/l, przy zawartości
chlorków 56377 mg/l, natomiast w wodzie z pochylni 1 w pokładzie 308, partia zachodnia, na
rzędnej -350 m n.p.m. stwierdzono mineralizację 87520 mg/l, przy zawartości chlorków
53469 mg/l.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
67
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Wody zbiorcze z poziomu I wykazują zróżnicowanie mineralizacji ogólnej w granicach
5230 mg/l16000 mg/l, w zależności od dopływu wód przemysłowych do szybów nr 4 i 5
z czwartorzędowego piętra wodonośnego, które podlega sezonowym zmianom wydajności
i położenia zwierciadła wody. W wodach tych zwraca uwagę niewielka zawartość zawiesiny
(969 mg/l).
W wodach zbiorczych w chodnikach wodnych na poziomie VI, mineralizacja ogólna
waha się w granicach 43000 mg/l  80000 mg/l, w zależności od ilości robót eksploatacyjnych
oraz dopływu bardziej wysłodzonych wód z poziomu I. W wodach tych jest znacznie więcej
zawiesiny w stosunku do wód z poziomu I, jej zawartość wynosi 90956 mg/l.
W celu określenia ładunku soli wyrażonego ładunkiem jonów chlorkowych Cl
i siarczanowych SO4 w wodach odprowadzanych z zakładu górniczego, posłużono się
wielkością dopływu na poszczególne poziomy Kopalni oraz wynikami analiz wód dla tych
punktów. Wyniki przedstawiono w tabeli 1.13.
Tabela 1.13
Ładunek soli wyrażony ładunkiem jonów chlorkowych Cl i siarczanowych SO4
w wodach odprowadzanych z zakładu górniczego soli w KWK „Silesia”
Nr
punktu
pom.
Punkt pomiarowy
7d
szyb nr 1
7d
szyb nr 2
7d
szyb nr 3
Razem szyby główne
1
woda zbiorcza poz. I i
szybów 4 i 5
Razem poziom I
5
woda z partii wschodniej
21
woda z partii centralnej
20
woda z partii zachodniej
Razem poziom IV
7b
woda z partii wschodniej
7c
woda z partii centralnej i
wschodniej
7a
woda z partii zachodniej
Razem poziom VI
22
Ogółem kopalnia
Poziom
I (288 m)
I (288 m)
I (288 m)
I (288 m)
IV (461 m)
IV (461 m)
IV (461 m)
VI (556 m)
VI (556 m)
VI (556 m)
VI (556 m)
Dopływ
Sum. stęż.
Ładunek sumaryczny
jonów Cl+SO4
jonów Cl + SO4
[m3/min]
0,025
0,053
0,046
0,124
0,648
[g/l]
2,679
3,715
1,812
—
5,332
[kg/min]
0,067
0,197
0,083
0,347
3,455
[t/d]
0,096
0,284
0,120
0,500
4,975
0,648
0,247
0,453
0,400
1,100
0,100
1,183
—
35,470
40,468
43,270
—
38,670
34,406
3,455
8,761
18,332
17,308
44,401
3,867
40,702
4,975
12,616
26,398
24,924
63,938
5,568
58,611
0,250
1,533
3,405
48,589
—
—
12,147
56,717
104,920
17,492
81,672
151,085
Źródło: PG SILESIA wg stanu na 31.12.2012 r.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
68
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Z powyższej tabeli wynika, że całkowita ilość soli wyrażona sumą jonów Cl+SO4
odprowadzana z KWK „Silesia” w roku 2012 wynosi ok. 151,085 t/d.
1.6.3. HAŁAS I WIBRACJE
Zakład Główny
Główne źródła hałasu: szyby (wydobywczy i wentylacyjne – pomocnicze), zakład
mechanicznej przeróbki węgla, stacja sprężarek, transport wewnętrzny, maszyny i urządzenia
pracujące przy zwałowaniu węgla.
Najbliższe tereny mieszkaniowe znajdują się od strony południowej i południowowschodniej zakładu głównego – zabudowa jednorodzinna z usługami przy ulicy Górniczej:
poziomy dopuszczalne hałasu dla takich terenów wynoszą: 55 dB w porze dnia i 45 dB
w porze nocy.
Przeprowadzone badania kontrolne uciążliwości akustycznej wokół zakładu głównego,
wykonano w roku 2008 – dokumentacja „Badania i ocena hałasu emitowanego do
środowiska zewnętrznego z terenu Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla Oddział KWK
„Brzeszcze
-
Silesia”
Ruch
Silesia
w
Czechowicach-Dziedzicach”.
W
wyniku
przeprowadzonych pomiarów i obliczeń stwierdzono, że hałas emitowany z terenu zakładu nie
przekracza poziomu dopuszczalnego dla pory dnia. W porze nocy zakład nie prowadzi
działalności.
Szyb wentylacyjny 5
Szyb wentylacyjny 5 położony jest w miejscowości Rudołtowice (gmina Pszczyna),
w granicach obszaru Górniczego „Czechowice II”. Głównym źródłem hałasu jest wentylator
głównego przewietrzania oraz sprężarka. Najbliższe tereny mieszkaniowe znajdują się od
strony północnej i zachodniej, zabudowa jednorodzinna usytuowana wzdłuż ulic Wincentego
Witosa i Aleksandra Zawadzkiego. Poziomy dopuszczalne hałasu dla takich terenów
wynoszą: 50 dB w porze dnia i 40 dB w porze nocy.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
69
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
1.6.4. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, JONIZUJĄCE
I RADIOAKTYWNE
W wodach dołowych dopływających do wyrobisk kopalni występują wysokie stężenia
radu Ra-226 i Ra-228 (tabela 1.14). Maksymalne stężenie w latach 2010-2012 stwierdzono
w wodach zbiorczych z poz.VI (556 m). Wody z poziomu VI charakteryzują się największymi
stężeniami izotopów radu, które w sumie, dla Ra-226 i Ra-228, zmieniało się
w analizowanym okresie w granicach od 10 do 20 Bq/l. Dla wód z poziomu IV analogiczne
wartości zmieniają się w zakresie od prawie 5 do 10 Bq/l, a dla poziomu I kształtują się
w okolicach 5 Bq/l. Można zatem zauważyć istotny wzrost stężenia izotopów radu w wodach
wraz z głębokością prowadzonej eksploatacji.
Tabela 1.14
Stężenie izotopów radu w wodach dołowych
(opisy miejsc poboru wg. danych dostarczonych z kopalni)
opis
Data poboru
Ra-226
niepewność
Ra-228
niepewność
Bg/l
Woda zbiorcza poz.VI.
Woda zbiorcza poz.VI.
Woda zbiorcza z pompowni
głównego odwadniania
poz.VI.
Wody zbiorcze poz.VI
(556m).
Wody zbiorcze z pompowni
głównego odwadniania
poz.VI (556m).
Próba nr.1. Woda zbiorcza z
pompowni głównej poz.VI.
Woda zbiorcza poz.IV.
Woda zbiorcza poz.IV.
Wody zbiorcze poz.IV (461m).
Woda zbiorcza poz.I.
Wody zbiorcze poz.I (288m).
Woda zbiorcza poz.I
Woda z rejonu eksploatacji
ściany 424 w pokł.312.
Wody z rejonu eksploatacji
pokł.315 w ścianie nr.160
poniżej poz.VI.
2010-06-22
2011-10-19
5.135
8.146
0.434
0.263
5.12
5.54
1.02
0.62
2011-10-19
3.618
0.129
3.79
0.44
2012-08-23
10.978
0.410
9.38
1.28
2012-08-23
5.410
0.212
4.46
0.68
2010-09-15
2011-10-19
2010-06-22
2012-08-23
2010-06-22
2012-08-23
2011-10-19
6.399
2.739
2.168
5.502
2.398
2.562
2.086
0.576
0.103
0.190
0.216
0.202
0.098
0.080
5.87
3.35
2.31
4.71
2.66
2.35
2.22
1.98
0.39
0.51
0.69
0.53
0.35
0.29
2010-06-22
0.705
0.070
0.75
0.23
2012-08-23
0.939
0.053
0.64
0.20
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
70
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
W wodach dołowych zrzucanych do zbiornika „Kaniów” na powierzchni obserwuje
się również podwyższone stężenia izotopów radu (tabela 1.15). Pomimo stosunkowo dużej
objętości zbiornika i co za tym idzie długiego czasu retencji nie obserwuje się istotnego
spadku stężenia radu w wodach odprowadzanych ze zbiornika do Wisły. Można nawet
zaobserwować większe stężenia radu w wodach wpływających do zbiornika niż w wodach
odpływających. Fakt ten wynika zapewne z dużego zróżnicowania stężenia radu w wodach
dołowych (tabela 1.14), które nie są pompowane do zbiornika jednocześnie. Nie można
jednak wykluczyć uruchamiania radu z osadów, wcześniej zgromadzonych na dnie zbiornika.
Mimo dużego stężenia radu w wodach odprowadzanych do Wisły nie obserwuję się
znacznego wzrostu stężenia radu w próbce wody pobranej za punktem zrzutu. Jednak
stwierdzone stężenie prawie o dwa rzędy wielkości przekracza wartości naturalnie
występujące w wodach powierzchniowych na terenie Polski.
Tabela 1.15
Stężenie izotopów radu w wodach na powierzchni
(opisy miejsc poboru wg. danych dostarczonych z kopalni)
Ra-226
opis
niepewność
Ra-228
niepewność
Data poboru
Bg/l
Woda z dopływu do
zbiornika retencyjno dozującego "Kaniów"
Wody z dopływu do
zbiornika retencyjno dozującego "Kaniów".
Woda z odpływu (zrzut)
ze zbiornika retencyjno dozującego "Kaniów".
Woda z odpływu ze
zbiornika retencyjno dozującego "Kaniów".
Wody z odpływu ze
zbiornika retencyjno dozującego "Kaniów".
Rzeka Wisła, za
zrzutem wód z
osadnika Kaniów
2011-10-19
4.145
0.144
3.86
0.45
2012-08-23
5.679
0.225
5.43
0.74
2010-09-15
3.873
0.354
3.76
1.29
2011-10-19
4.063
0.144
4.33
0.49
2012-08-23
6.369
0.248
5.71
0.81
0.123
0.012
0.13
0.07
2011-10-19
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
71
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
1.6.5. ODPADY
Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” jest wytwórcą odpadów. Posiada Decyzję
Wojewody Śląskiego ŚR.II.6620/17/8/04 z dnia 07.09.2004r. - pozwolenie na wytwarzanie
odpadów w procesie wydobywania i wzbogacania węgla, która obejmuje: wytwarzanie
odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz określenie miejsc i sposobów
magazynowania odpadów (załącznik 11). W latach 2011-2013 pozwolenie na wytwarzanie
odpadów przez Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” zostało zmienione siedmioma (7)
Decyzjami i jednym (1) Postanowieniem Marszałka Województwa Śląskiego (załącznik 12)
oraz uzupełnione trzema (3) Decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego dotyczacymi
zezwoleń na odzysk odpadów (załącznik 13). Ponadto Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia”
posiada Program Gospodarowania Odpadami Wydobywczymi oraz zatwierdzającą ten
Program Decyzję Marszałka Województwa Śląskiego nr 917/OS/2012 z dnia 23.04.2012r.
(załącznik 14).
Ilości wytwarzanych w latach 2011-12 i dopuszczonych do wytworzenia odpadów
w latach 2012-13 przez Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” zestawiono poniżej.
Kod
odpadu
Nazwa odpadu
Odpady wytworzone
w tonach
Dopuszczone
ilości rocznie
2012/2013
w tonach
2011 rok
2012 rok
1 049,7
352 937,23
2 700 000
01 01 02
Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy
metali
01 04 12
Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin
360,0
243 797,06
1 500 000
06 02 01*
Wodorotlenek wapnia (ostaryt)
0,198
0,853
2/-
06 04 04*
Odpady zawierające rtęć
-
-
0,04 / -
07 01 08*
Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne
-
-
0,1 / -
07 02 13
Odpady tworzyw sztucznych
-
16,444
40 / 60
07 02 99
Odpady zawierające gumę
52,13
97,32
160 / 160
12 01 01
Odpady z tłoczenie i piłowania żelaza oraz jego
stopów
-
1,68
8/-
12 01 03
Odpady z tłoczenia i piłowania metali
nieżelaznych
-
-
1,5 / -
12 01 13
Odpady spawalnicze
-
0,002
1/-
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
72
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
13 01 10*
Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające
związków chlowcoorganicznych
13 02 08*
-
-
20 / 20
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
2,93
6,01
15 / 15
13 03 10*
Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
1,86
-
5/5
15 01 01
Opakowania z papieru i tektury
0,9
5,999
7/-
15 01 02
Opakowania z tworzyw sztucznych
0,53
5,991
6/-
15 01 04
Opakowania stalowe
-
-
1/2
15 01 07
Opakowania ze szkła
0,63
1,414
5/-
15 01 10*
Opakowania zawierające pozostałości substancji
niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
4,204
16,009
30 / 30
15 02 02*
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do
wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi
-
0,29
5/5
15 02 03
Sorbenty, materiały, tkaniny do wycierania, ubrania ochronny, inne niż wymienione w 15 02 02
4,83
7,17
12 / -
16 01 03
Zużyte opony
-
0,82
1,5 / -
16 01 17
Metale żelazne
-
-
- / 10 000
16 01 18
Metale nieżelazne
-
-
- / 60
16 02 13*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
zawierające niebezpieczne elementy
0,175
7,822
10 / 100
16 02 14
Zużyte urządzenia inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 13
-
0,036
80 / 80
16 02 16
Elementy usunięte z różnych urządzeń inne niż
wymienione w 16 02 15
0,6
1,0
6 / 10
16 03 04
Nieorganiczne odpady inne niż wymienione
w 16 03 03 i 16 03 80
2,688
0,46
4/-
16 03 06
Organiczne odpady inne niż wymienione
w 16 03 05 i 16 03 80
1,916
0,81
3/-
16 04 03*
Inne materiały wybuchowe
-
-
0,01 / -
16 05 06*
Chemikalia laboratoryjne i analityczne
zwierające substancje niebezpieczne
0,035
0,433
1/-
16 05 07*
Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające
substancje niebezpieczne
0,039
0,137
0,2 / -
16 05 08*
Zużyte organiczne chemikalia zawierające
substancje niebezpieczne
0,001
0,001
0,02 / -
16 05 09
Zużyte chemikalia inne niż wymienione
w 16 05 06, 16 05 07, 16 05 08, zużyte pochłaniacze i aparaty ochronne dróg oddechowych
0,276
1,059
2,5 / -
16 06 01*
Baterie i akumulatory ołowiowe
0,075
1,43
16 / -
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
73
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
16 06 05
Inne baterie i akumulatory
-
-
1,5 /-
17 01 01
Odpady betonu i gruz budowlany
-
30,0
15 000/15 000
17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
odpadowych materiałów ceramicznych
i elementów wyposażenia inne niż 17 01 06
135,4
1 195,6
15 000 / -
17 02 01
Drewno odpadowe
27,5
76,2
260 / 260
17 02 02
Szkło
-
1,385
3/-
17 02 04*
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych
zawierające lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi
-
-
150 / 150
17 04 01
Złom metali kolorowych
33,4
-
100 / 40
17 04 02
Złom aluminium
-
-
10 / 10
17 04 05
Żelazo i stal
6 788,2
1 009,9
15 000/15 000
17 04 11
Kable
28,0
70,888
200 / 200
Informacja o sposobie zagospodarowania osadów pochodzących z wód dołowych:
Od 1994 roku Kopalnia Węgla Kamiennego „Silesia” stosuje z powodzeniem metodę
oczyszczania wód z zawiesiny z wykorzystaniem zrobów poeksploatacyjnych, głównie
zrobów podpoziomowych w partii zachodniej i centralnej pokładu 214/1-2 (zbiorniki wodne
W-15 oraz W-18). Po przepłynięciu przez zroby części wód kopalnianych obserwuje się silny
spadek stężenia zawiesiny z wartości 500-3000 mg/l do wartości 30-200 mg/l. Szacuje się, że
rocznie ilość zawiesiny osadzona w chodnikach wodnych na poziomie VI sięga 600 ton.
Osady te okresowo są usuwane poprzez czyszczenie chodników a następnie deponowane
w zrobach wyłączonych z użytkowania. Wody nie ulegające oczyszczeniu w zrobach
z poziomu I są kierowane do pompowni głównej poziomu VI. Wody nieoczyszczone
i oczyszczone z poziomów IV i VI, ulegają zmieszaniu w chodnikach wodnych. Wody dołowe
dodatkowo ulegają oczyszczeniu z zawiesiny w zbiorniku retencyjno-dozującym. Pojemność
użytkowa zbiornika wynosi 244 887 m3 i umożliwia odpowiednio długie retencjonowanie
wody i sedymentację zawiesiny. Osiadająca się w zbiorniku zawiesina wypełnia martwą
pojemność zbiornika.
W wodach dołowych dopływających do wyrobisk kopalni, oprócz radu występują
również jony baru. Po zmieszaniu takich wód z wodami siarczanowymi może następować
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
74
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
zjawisko współstrącania radu i baru w postaci siarczanu barowo-radowego. Proces ten
prowadzi do znacznego zatężenia radu w osadach, nawet o kilka rzędów wielkości w stosunku
do stężenia obserwowanego w wodach. Brak jest obecnie informacji na temat występowania
tego typu osadów w podziemnych wyrobiskach kopalni. Osady zawierające wysokie stężenia
radu stwierdzono natomiast w zbiorniku Kaniów (tabela 1.16). Stężenie radu w tych osadach
jest na tyle duże, że w ponad połowie badanych próbek przekroczone są limity, powyżej
których, materiał, z którego pochodzi badana próbka należałoby, w myśl przepisów
wykonawczych do ustawy Prawo Atomowe, traktować jak odpady promieniotwórcze.
Tabela 1.16
Stężenie izotopów radu w osadach ze zbiornika Kaniów
(n=16, lata 2010-2012)
Ra-226
Ra-228
Ra-224/Th-228
Bq/kg
średnia
maksimum
minimum
mediana
8207
5399
2316
21246
14553
8306
96
100
4
8828
5538
1624
W rejonie zrzutu wód ze zbiornika Kaniów do Wisły obserwuje się istotny wzrost
stężenia radu w osadach dennych 1492 i 1627 Bq/kg, odpowiednio dla Ra-228 i Ra-226.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
75
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
2.
OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH
ŚRODOWISKA, OBJĘTYCH ZAKRESEM
ODDZIAŁYWANIA KOPALNI NA ŚRODOWISKO,
W TYM ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJĘTYCH
OCHRONĄ NA PODSTAWIE USTAWY
Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE
PRZYRODY
2.1.
CHARAKTERYSTYKA FIZJOGRAFICZNA OBSZARU
2.1.1. POŁOŻENIE ADMINISTRACYJNE
Pod względem administracyjnym opisywane złoże węgla kamiennego Silesia
eksploatowane przez PG SILESIA (Teren Górniczy „Czechowice II”) leży na terenie dwóch
powiatów: pszczyńskiego i bielskiego w województwie Śląskim.
Teren Górniczy „Czechowice II” z obszaru powiatu pszczyńskiego obejmuje
południowo-wschodnia część gminy miejsko-wiejskiej Pszczyna (Rudołtowice i Ćwiklice)
oraz gminy Goczałkowice-Zdrój (część wschodnia: Kolonia Brzozowa, Borki Drugie i Borki
Pierwsze oraz część Osiedla Dolnego) i Miedźna (część południowa - Grzawa). Natomiast
z powiatu bielskiego TG „Czechowice II” obejmuje północno-wschodnią część miasta
Czechowice-Dziedzice (Dziedzice, Grabowice Żebracze), północno-zachodnia skraj gminy
miejsko-wiejskiej Wilamowice i zachodnia część gminy Bestwina (Kaniów) (załącznik 1).
2.1.2. REGIONALIZACJA GEOGRAFICZNA
Teren Górniczy „Czechowice II” leży na terenie gmin Czechowice-Dziedzice,
Pszczyna, Goczałkowice-Zdrój, Bestwina, Miedźna i Wilamowice.
Gminy te, według podziału regionów fizykogeograficznych na podstawie „Geografia
fizyczna Polski” J. Konrackiego (PWN, Warszawa 1988) położone są w:
Obszarze Fizycznogeograficznym - Europa Zachodnia,
Podobszarze fizycznogeograficznym – Młode Góry i Obniżenia Podgórskie Europy
Zachodniej,
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
76
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Prowincji – Karpaty
Podprowincji – Podkarpacie Północne,
Makroregionie – Kotlina Oświęcimska,
Mezoregionie – Dolina Górnej Wisły lub Pogórze Wilamowickie
Dolina Górnej Wisły rozciąga się na terenie 530 km2 i obejmuje swym zasięgiem
gminę Goczałkowice-Zdrój, cześć gminy Pszczyna, gminę Miedźna, gminę Brzeszcze oraz
gminę Czechowice-Dziedzice. W dolinie znajduje się wiele stawów hodowlanych raz zbiornik
retencyjny Goczałkowice utworzony na 67 km biegu rzeki Wisły, jako zbiornik wody pitnej
i przemysłowej dla Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego o powierzchni 32 km²
i pojemności 163 milionów m³.
Pogórze Wilamowickie stanowi południowo-wschodnią część Kotliny Oświęcimskiej
i obejmuje swym zasięgiem gminy Bestwina i Gminę Wilamowice. Od północy graniczy
z Doliną Górnej Wisły, od południowego zachodu z Pogórzem Śląskim, od południowego
wschodu z Pogórzem Wielickim, na samym wschodzie styka się z Rowem Skawińskim.
Region ten leży na pograniczu województw małopolskiego i śląskiego, wznosi się w kierunku
południowym od poziomu 236 m n.p.m. w Dolinie Wisły do około 270 m n.p.m. Największa
różnica wynosi zaledwie 34 m. Podłoże zbudowane jest na powierzchni z lessów, żwirów
karpackich i resztek pokrywy morenowych; niżej z osadów morskich miocenu. Region
porozcinany jest dolinami Soły, Skawy i Wieprzówki.
2.1.3. MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA
Pod względem morfologicznym opisywany Teren Górniczy „Czechowice II” to teren
o rzeźbie pagórkowatej (część południowa) przechodzącej stopniowo w rzeźbę płaskorówninną w dolinach rzek Wisły i Białej (część środkowa i północna), które mają charakter
płaskiej równiny opadającej lekko w kierunku północnym. Dolina Wisły charakteryzuje się
występowaniem licznych meandrów i starorzeczy.
Przez teren górniczy przepływają rzeki Wisła i Biała oraz szereg mniejszych cieków,
a ponadto zlokalizowanych jest tu 75 zbiorników wodnych
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
77
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Przedmiotowy obszar położony jest w zlewni Wisły oraz zlewni II rzędu rzeki Białej.
Dość głębokie koryto rzeki Wisły zostało uregulowane, odcięto szyje meandrów, które tworzą
w obrębie doliny liczne starorzecza.
Biała jest rzeką o długości 28,6 km, mającą swoje źródła w rejonie Klimczoka,
Szyndzielni i Magury. Przepływa przez Pogórze Śląskie wpływając do Wisły w Kaniowie.
Początkowo koryto rzeki Białej uchodziło w rejonie 28+800 km biegu Wisły, jednak z uwagi
na duże zagrożenie powodziowe zabudowań KWK „Silesia”, koryto tej rzeki przełożono
i obecnie uchodzi ona do Wisły w rejonie 28+000 km jej biegu. Przełożony odcinek Białej ma
długość około 1,5 km.
Na obszarze Gminy Bestwina znajduje się szereg niewielkich, często nienazwanych
potoków, oraz sieć kanałów i rowów rozbudowana szczególnie w północnej części Gminy.
Największymi kanałami jest kanał Macocha, odprowadzający wodę w zlewni Białej oraz
Młynówka, nawadniająca i odwadniająca stawy Komorowicko - Bestwińskie. Wody
z kanałów ujmowane są w Pompowni Wód Powierzchniowych KWK „Silesia” i stamtąd
rurociągiem odprowadzane do Wisły.
Na terenach obejmujących Teren Górniczy „Czechowice II” zlokalizowanych jest
wiele zbiorników wodnych i stawów. Charakterystycznym elementem sieci hydrograficznej
tego obszaru jest wykształcenie stawów o funkcjach hodowlanych i przemysłowym, i tak:

stawy: Pław Dolny i Górny, Dębina, Powyżka, Przemysłowy (Kopalniok), Marianki,
Błażkowiec oraz Stawy Dworskie położone są na terenie Czechowic-Dziedzic,

stawy: Rontok Mały oraz częściowo Maciek położone są na terenie Goczałkowic-Zdroju,

stawy: Rontok Duży i Zbiornik Buforowy oraz Sołtysi położone są na terenie Rudołtowic
(Pszczyna),

część stawu Górniak (Miedźna),

część stawu Foskowiec (Wilamowice),

na terenie Bestwiny (Kaniów) - sieć hydrograficzną Gminy kształtują liczne zbiorniki
wód powierzchniowych. Część z nich powstała w wyniku eksploatacji surowców
mineralnych. W skutek oddziaływania górnictwa węgla kamiennego w nieckach osiadań
wykształciły się powierzchniowe zbiorniki wód wypełnione wodami gruntowymi,
eksploatacja kruszyw prowadzona na terenie Gminy również przyczynia się do powstania
zbiorników wodnych.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
78
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
2.1.4. UŻYTKOWANIE TERENU (WRAZ Z UWARUNKOWANIAMI
WYNIKAJĄCYMI Z ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO),
SĄSIEDZTWO, NAJBLIŻSZE ZABUDOWANIA, POWIĄZANIA
KOMUNIKACYJNE
Pod względem zagospodarowania terenu przeważającą część powierzchni terenu złoża
„Silesia” ok. 1200 ha, tj. ok. 56 % zajmują obszary rolne - pola uprawne i łąki. Brak jest
większych obszarów leśnych, które zajmują łącznie powierzchnię ok. 15 ha. Zabudowa
mieszkalna jest na ogół luźna o charakterze rozproszonym i zajmuje 475 ha, tj. około 22 %
powierzchni terenu. Niewielką powierzchnię ok. 45 ha zajmują tereny przemysłowe. Do
ważniejszych zakładów przemysłowych należą KWK „Silesia", Tartak, Zakłady Grupy
Marbet (artykuły budowlane i meble). W miejscowości Goczałkowice-Zdrój, w północnozachodniej części terenu znajdują tereny zajęte po uprawy szklarniowe.
Sieć komunikacji drogowej stanowią: droga szybkiego ruchu DK-1 Katowice Bielsko oraz drogi lokalne. Przez cały obszar górniczy, z zachodu na wschód przebiega
rurociąg wodny  1800 mm Goczałkowice-Czaniec. Zbiorniki wodne naturalne i sztuczne
zajmują powierzchnię ok. 252 ha (ok. 12 %), a eksploatowane odkrywkowo złoża borowiny
„Rudołtowice” i złoże kruszywa (żwiru) Kaniów III ogółem ok. 64 ha.
Tereny położone w widłach rzek Wisły i Białej są zajęte przez zakłady przemysłowe
z zabudową zwartą osiedli mieszkaniowych Czechowic - Dziedzic, oraz liczne zbiorniki
wodne wykorzystywane obecnie jako stawy hodowlane lub ujęcia wód przemysłowych (Staw
Przemysłowy).
Tereny na prawym brzegu Wisły w miejscowości Kaniów są zajęte w znacznej części
pod działalność przemysłową kopalni (tereny poprzemysłowe kruszywa, osadnik mułów
popłuczkowych, zbiornik retencyjno-dozujący wód słonych, nowe koryto rzeki Białej, a także
odkrywkę złoża kruszywa naturalnego (żwiry) –„Kaniów III” i droga technologiczna z tej
odkrywki.
Na terenach obniżonych pod wpływem eksploatacji górniczej występują zalewiska,
częściowo zagospodarowane jako stawy hodowlane. Tereny te przeznaczone są do
rekultywacji przyrodniczej. Przez teren górniczy przepływają rzeki Wisła i Biała oraz szereg
mniejszych cieków, a ponadto zlokalizowanych jest tu 75 zbiorników wodnych.
Na lewym brzegu rzeki Wisły w miejscowości Rudołtowice, zlokalizowane jest złoże
borowiny „Rudołtowice” eksploatowane przez Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój. Uzdrowisko
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
79
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Goczałkowice-Zdrój eksploatuje ponadto trzy otwory solankowe usytuowane w pobliżu
zachodniej granicy obszaru górniczego kopalni: GN-1, GN-2 i G-21.
Obszar i teren górniczy „Goczałkowice-Zdrój”. Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój
Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno - Rehabilitacyjny posiadało koncesję nr 89/92 na
eksploatację wód leczniczych, z przeznaczeniem do zabiegów leczniczych, ze złoża objętego
obszarem górniczym „Goczałkowice-Zdrój” (o powierzchni 1991,02 ha, utworzonym decyzją
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 5 maja 1969 r.), udzieloną przez Ministra
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dnia 30 października 1992 r.,
zmienioną dnia 1 kwietnia 1997 r. decyzją BKk/MZ/493/97, ustalającą tożsame granice
obszaru i terenu górniczego „Goczałkowice-Zdrój”. Koncesja wygasła w dniu 30 października
2012 r. (Decyzja Nr 1332/OS/2013 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 20 czerwca
2013 r.). Przedsiębiorca uzyskał nową koncesję na eksploatację wód leczniczych, udzieloną
decyzją Nr 1082/OS/2013 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 15 maja 2013 r.
Eksploatacja wód leczniczych odbywa się trzema studniami wierconymi do
karbońskiego poziomu wodonośnego: mineralna woda swoista, 7,5% chlorkowo-sodowa
(solanka) jodkowa, żelazista ze studni „Goczałkowice Nowy-1” (GN-1, głębokość 581 m)
i „Goczałkowice-21” (G-21, głębokość 580 m) oraz mineralna woda swoista, 6,3%
chlorkowo-sodowa (solanka) jodkowa, żelazista ze studni „Goczałkowice Nowy-2” (GN-2,
głębokość 600 m).
Obszar i teren górniczy „Rudołtowice”. Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój
Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno - Rehabilitacyjny posiadało koncesję 90/92 na
eksploatację torfu leczniczego (borowiny), z przeznaczeniem do zabiegów leczniczych, ze
złoża objętego obszarem górniczym „Rudołtowice” (o powierzchni 114,9 ha, utworzonym
decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 marca 1984 r.), udzieloną przez
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dnia 30 października
1992r., zmienioną dnia 1 kwietnia 1997 r. decyzją BKk/MZ/492/97, ustalającą tożsame
granice obszaru i terenu górniczego „Rudołtowice”. Koncesja wygasła w dniu 30 października
2012 r. (Decyzja Nr 1353/OS/2013 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 25 czerwca
2013 r.). Przedsiębiorca uzyskał nową koncesję na wydobywanie torfu leczniczego ze złoża
"Rudołtowice", udzieloną decyzją Nr 1083/OS/2013 Marszałka Województwa Śląskiego
z dnia 15 maja 2013 r.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
80
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Wydobycie torfu (borowiny) odbywa się metodą odkrywkową, zmechanizowaną
w cyklach kilkudniowych dwa razy do roku (wiosną i jesienią). Wydobycie w ostatnich latach
kształtuje się na poziomie od 0,26 tys. m3 (2010 r.) do 0,31 tys. m3 (2007 i 2008 r.)
i 0,34 tys. m3 w 2012 r. Przy takim poziomie wydobycia zasoby złoża wystarczą na około
300 lat.
Na lewym brzegu Wisły w miejscowości Rudołtowice znajduje się park krajobrazowy
z zabytkowymi zabudowaniami tzw. "Zameczka". Część terenu w Rudołtowicach jest zajęta
przez zrekultywowane tereny poprzemysłowe, gdzie składowana była skała płonna poprzez
szyb nr 4 znajdujący się w Rudołtowicach.
W miejscowości Kaniów oraz w miejscowości Rudołtowice w latach 1994-1997
zostały odwiercone przez Spółkę Akcyjną „METANEL” z Warszawy 3 głębokie otwory
wiertnicze (MS-1, MS-2 i MS-26) oraz 5 płytkich otworów (M-1, M-2, M-3, M-4 i M-5),
w których prowadzona jest eksploatacja metanu wolnego poprzez rurociąg 250 mm,
podłączony do stacji odmetanowania KWK „Silesia”, z tzw. „Wyniesienia Dębiny”, które jest
naturalną kopułą w stropie karbonu, przykrytą nieprzepuszczalnymi utworami neogenu.
Obszar i teren górniczy „Bestwina”. Metanel S.A. posiada koncesję nr 195/93
udzieloną przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dnia
24 września 1993 r. na eksploatację metanu ze złoża „Silesia Głęboka” w obszarze górniczym
„Bestwina”. Koncesja ma ważność do 24 września 2013 r. Wydobycie metanu prowadzono do
2000 r. Ilość produkowanego metanu była niewielka (m.in. w 1998 roku - 30 tys. m3 metanu,
a w 1999 r. - 10 tys. m3).
Obszar złoża przyłączony w 1999 r. dodatkowo udokumentowany, o powierzchni
0,49 km2 zalegający przy zachodniej granicy O.G. „Czechowice II”, jest bardzo słabo
zurbanizowany. Niemal cała powierzchnia ww. obszaru zajęta jest przez tereny pól
uprawnych i łąk. Przebiega tu tylko jedna droga utwardzona. W odległości ok. 500 m na
zachód przebiega droga krajowa DK-1, Katowice – Bielsko-Biała.
Na zrekultywowanych terenach poprzemysłowych w widłach Wisły i starego koryta
rzeki Białej znajduje się
Bielski Park Technologiczny Lotnictwa Przedsiębiorczości
i Innowacji z lotniskiem sportowym.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
81
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Plany Zagospodarowania Przestrzennego
Pszczyna – w granicach planu dla sołectwa Rudołtowice utrzymuje się złoże węgla
kamiennego „Silesia”, dla którego utworzono obszar i teren górniczy „Czechowice II”
Poniżej przedstawiono odpowiedni wyciąg z uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie:
Uchwała Nr VII/58/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego
sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice.
§ 10. Ustala się granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie
na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych

W granicach planu utrzymuje się następujące tereny podlegające ochronie na podstawie
przepisów odrębnych:
1) nie eksploatowane złoża węgla kamiennego Kobiór - Pszczyna i Ćwiklice,
2) złoże węgla kamiennego „Silesia”, dla którego utworzono obszar i teren górniczy
„Czechowice II”,
3) złoże metanu „Silesia Głęboka”, dla którego utworzono obszar i teren górniczy
„Bestwina”,
4) złoże wód leczniczych „Goczałkowice-Zdrój”, dla którego utworzono obszar i teren
górniczy „Goczałkowice-Zdrój”,
5) obszar i teren górniczy „Rudołtowice”,
6) Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 346 „Pszczyna- Żory”.

Granice obszarów, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 – 6 pokazano graficznie na rysunku
planu.

Eksploatacja złóż, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2, 3, 4 prowadzona będzie w ramach
obowiązujących koncesji.

Eksploatacja w obszarze górniczym, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 5 prowadzona będzie
w ramach obowiązującej koncesji.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
82
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną

W granicach terenu górniczego, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 ustala się konieczność
uwzględniania aktualnych czynników geologiczno-górniczych przy przebudowie istniejących i
realizacji nowych obiektów.

Eksploatacja złóż, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2÷4 po okresie wygaśnięcia
obowiązujących w dniu uchwalenia planu koncesji nie może powodować:
1) powstania odkształceń powierzchni terenu większych od III kategorii,
2) zmian hipsometrii terenów, powodującej odchylenia obiektów budowlanych od pionu,
degradacji uzbrojenia terenu oraz powstawania zalewisk.

Na obszarze objętym zasięgiem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych, o którym mowa
w § 10 ust. 1 pkt 6, ustala się zakaz wprowadzania ścieków do gruntu oraz konieczność
podłączenia zabudowy do projektowanej kanalizacji po jej realizacji. Do czasu realizacji
kanalizacji sieciowej dopuszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach, okresowo
opróżnianych.

Na obszarze objętym planem nie występują obszary zagrożone osuwaniem się mas
ziemnych.
Czechowice-Dziedzice – źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice. III Edycja
Na terenie gminy eksploatację złóż na podstawie ważnych koncesji prowadzą następujące
zakłady górnicze:

Zakład Górniczy Eksploatacji Metanu Oddział „METANEL” S.A. w CzechowicachDziedzicach,

Uzdrowisko
Goczałkowice-Zdrój
Wojewódzki
Ośrodek
Reumatologiczno-
Rehabilitacyjny.

Uzdrowiskowy Zakład Górniczy w Goczałkowicach-Zdroju,

Kompania Węglowa S.A. KWK „Brzeszcze-Silesia” Ruch II w CzechowicachDziedzicach.
Węgiel kamienny
W północno-wschodniej części Czechowic-Dziedzic znajdują się udokumentowane złoża
węgla kamiennego: "Silesia" i "Kobiór-Pszczyna". Dla złoża "Silesia" ustanowiono teren
i obszar górniczy "Czechowice II" (koncesja nr162/94 z dnia 26.08.1994 r. z późniejszymi
zmianami). W przeszłości złoże "Silesia" było eksploatowane, co skutkowało obniżaniem
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
83
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
terenu oraz występowaniem zagrożeń dla obiektów budowlanych (maksymalnie III kategoria).
Obniżenia objęły dolinę Wisły poniżej DK1 oraz dolinę Białej poniżej Stawu Błażkowiec.
Największe osiadania (przekraczające 5 m) wystąpiły pod Stawem Przemysłowym
i fragmentem koryta Wisły na wysokości Stawu Dębina. Osiadania wpłynęły niekorzystnie na
stan koryt Wisły i Białej, stan wałów przeciwpowodziowych oraz grobli stawów
hodowlanych.
Konieczna
była
regulacja
koryt,
modernizacja
(nadsypanie)
wałów
przeciwpowodziowych i grobli stawów. Całkowicie przełożone zostało koryto Białej, gdyż na
skutek osiadań nie było możliwe uzyskanie odpowiedniego spadku w jej ujściowym odcinku.
Od końca lat 90 ubiegłego wieku na terenie Czechowic-Dziedzic nie prowadzi się
eksploatacji. Nie planuje się jej także w perspektywie do 2020 r. W związku z tym aktualnie
nie występują i w najbliższym okresie nie wystąpią negatywne skutki prowadzonej
eksploatacji, odczuwalne na powierzchni.
Dla części terenu górniczego uchwalono miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, obejmującej tereny rozgraniczone ulicami: Rumana, Górniczą oraz
południowymi granicami działek nr 4506/9 oraz 4074/(70,74,76,78,79,81,122,125) - (Plan
XVIII) - Uchwała Nr XVII/1 81/03 z dnia 09.12.2003 r. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 28, poz. 947
z dnia 09.04.2004 r.
Goczałkowice-Zdrój – w planie wyznaczono strefy oddziaływania dotychczasowej
i planowanej działalności górniczej
Poniżej przedstawiono odpowiedni wyciąg z uchwały Rady Gminy w GoczałkowicachZdroju:
UCHWAŁA NR XLII/290/10
RADY GMINY W GOCZAŁKOWICACH-ZDRÓJ
Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
górniczych „CZECHOWICE II”, „BESTWINA”, „RUDOŁTOWICE”
i „GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ” znajdujących się w granicach administracyjnych gminy
Goczałkowice-Zdrój
§ 58
1. W planie wyznacza się strefy oddziaływania dotychczasowej i planowanej działalności górniczej
w granicach :
1) terenu górniczego węgla kamiennego KWK „Silesia” wg. koncesji nr 162/94 z dn.
26.08.1994r. wraz z późniejszymi zmianami - strefa terenu górniczego węgla kamiennego
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
84
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
STG,
2) obszaru górniczego węgla kamiennego KWK „Silesia” wg. koncesji nr 162/94 z dn.
26.08.1994r. wraz z późniejszymi zmianami - strefa obszaru górniczego węgla kamiennego
SOG,
3) terenu górniczego pokrywającego się z obszarem górniczym metanu S.A. „Metanel” wg.
koncesji nr 195/93 z dn. 24.09.1993 r. wraz z późniejszymi zmianami - strefa terenu i obszaru
górniczego metanu STOM,
4) terenu górniczego pokrywającego się z obszarem górniczym torfu leczniczego
Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach wg.
koncesji nr 90/92 z dn. 30.10.1992 r. wraz z późniejszymi zmianami - strefa terenu i obszaru
górniczego torfu leczniczego STOT,
5) terenu górniczego pokrywającego się z obszarem górniczym wód leczniczych (solanki)
Wojewódzkiego Ośrodka Reumatologiczno – Rehabilitacyjnego w Goczałkowicach wg.
koncesji nr 89/92 z dn. 30.10.1992 r. wraz z późniejszymi zmianami - strefa terenu i obszaru
górniczego wód leczniczych STOW,
2. W zasięgu stref ww. terenów górniczych znajdują się tereny objęte przewidywanymi szkodliwymi
wpływami robót górniczych prowadzonymi przez zakłady górnicze. Negatywne oddziaływanie
działalności górniczej na środowisko i bezpieczeństwo powszechne nie może przekroczyć
parametrów określonych w obowiązujących uregulowaniach prawnych.
3. W zasięgu stref ww. obszarów górniczych znajdują się obszary w granicach których,
przedsiębiorcy posiadający odpowiednią koncesję uprawnieni są do wydobywania kopalin
(objętych tą koncesją) na zasadach w niej określonych.
§ 59
Ustalenia dotyczące bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska:
1. Strefa STG i SOG:
1) z uwagi na projektowaną eksploatację przewiduje się możliwość wystąpienia na obszarze
planu:
1.1) następujących kategorii terenu górniczego:
a) III kategorię terenu górniczego,
b) II kategorię terenu górniczego,
c) I kategorię terenu górniczego,
1.2) prognozowanych osiadań gruntu 0÷3,0 m (izolinie osiadań przedstawiono na rys. planu),
2) przedsiębiorca zobowiązany jest do wykonywania pomiarów drgań gruntu oraz pomiarów
deformacji terenu powstających wskutek eksploatacji górniczej i udostępniania danych
pomiarowych wójtowi gminy Goczałkowice-Zdrój oraz pozostałym przedsiębiorcom
górniczym,
3) eksploatacja górnicza winna być tak prowadzona aby jej wpływy nie przekraczały kategorii
określonej koncesją,
4) dla wszelkich planowanych przedsięwzięć budowlanych stosować odpowiednie
zabezpieczenia konstrukcyjne wynikające z kategorii terenu górniczego,
5) dla istniejących obiektów budowlanych wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia
konstrukcyjne wynikające z kategorii terenu górniczego, szczególną ochroną należy objąć
obiekty zabytkowe
6) wszelkie planowane przedsięwzięcia budowlane muszą uzyskać pozytywne opinie i
uzgodnienia, w tym dotyczących ochrony urządzeń melioracyjnych,
7) nakazuje się prowadzenie eksploatacji złoża węgla kamiennego zgodnie z zatwierdzonym
Projektem Zagospodarowania Złoża,
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
85
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
8) dla ochrony obszarów górniczych wód leczniczych (strefa STOW) i torfu leczniczego (strefa
STOT) należy przestrzegać ustanowionych filarów ochronnych, w granicach których
eksploatacja węgla nie może być prowadzona albo może być dozwolona tylko w sposób
zapewniający ochronę,
9) nakazuje się przyjmowanie działań profilaktycznych jako podstawową metodę ochrony
poszczególnych elementów środowiska przed uciążliwościami i zagrożeniami wywołanymi
działalnością górniczą (ochrona powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych,
powietrza, ochrona przed hałasem i wibracjami oraz odpadami).
2. Strefa STOM:
1) rezerwuje się jednostkę terenową dla lokalizacji planowanych urządzeń i obiektów
przeznaczonych do projektowanej eksploatacji metanu,
2) określa się orientacyjną linię przebiegu projektowanych rurociągów technologicznych
przeznaczonych do odprowadzania metanu z otworów rezerwując pas terenu szerokości 5
m,
3) nakazuje się zabezpieczenie wszystkich obiektów i instalacji związanych z eksploatacją
metanu na wypadek pożaru lub wybuchu,
4) nakazuje się prowadzenie eksploatacji złoża metanu zgodnie z zatwierdzonym Projektem
Zagospodarowania Złoża.
3. Strefa STOT:
1) wydziela się 2 strefy uwzględniające prowadzoną eksploatację:
1.1) strefa złoża torfu leczniczego SZB – zlokalizowana w centralnym miejscu STOT,
1.2) strefa składowania zużytego torfu leczniczego – zlokalizowana poza zasięgiem strefy STOT,
2) nakazuje się prowadzenie eksploatacji złoża borowiny oraz poeksploatacyjnej rekultywacji
terenu zgodnie z zatwierdzonym Projektem Zagospodarowania Złoża wraz z późniejszymi
dodatkami,
3) w obszarze obowiązywania strefy wprowadza się następujące zakazy, nakazy i ograniczenia:
4.1) mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem terenów oraz
przedsięwzięć związanych z realizacją i remontów dróg, uzbrojenia terenu oraz
infrastruktury technicznej.
4.2) zakaz odprowadzania ścieków do wód i do ziemi oraz stosowania rozwiązań w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się ścieków do
gruntu,
4.3) obowiązek stosowania na terenach miejsc postojowych, placów obsługi samochodów
utwardzonych, szczelnych nawierzchni i urządzeń do odprowadzania wód opadowych,
4.4) nakaz utrzymania równowagi hydrologicznej,
4.5) zakaz stosowania nawozów, środków chemicznych oraz środków ochrony roślin mogących
powodować zmiany jakości chemicznej środowiska gruntowo-wodnego,
4.6) prowadzenie prac mogących zmienić stosunki wodne w porozumieniu z przedsiębiorcą
górniczym.
4. Strefa STOW:
1) nakazuje się prowadzenie eksploatacji złoża wody leczniczej (solanki) zgodnie z
obowiązującym Projektem Zagospodarowania Złoża,
2) w obszarze oddziaływania strefy obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia , w szczególności:
2.1) zakaz lokalizacji zakładów, których działalność mogłaby wpłynąć na pogorszenie
warunków środowiska naturalnego,
2.2) zakaz lokalizacji obiektów, które mogłyby doprowadzić do potencjalnego zagrożenia
właściwości wód leczniczych,
2.3) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, która mogłaby zmienić podziemne stosunki
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
86
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
wodne.
5. Dla stref STG, SOG, STOM, STOT i STOW, – wszelkie planowane przedsięwzięcia budowlane
muszą uzyskać pozytywne opinie i uzgodnienia.
Miedźna – brak planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wchodzących w skład
Terenu Górniczego „Czechowice II”. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna (Uchwała nr XXIV/193/2000 Rady Gminy
Miedźna z dnia 11 lipca 2000r.) w rozdziale poświęconym budowie geologicznej i złożom
surowców mineralnych Obszar i teren Górniczy „Czechowice II” został wymieniony jako
jeden z wyznaczonych na terenie gminy. Opisane zostały również w rozdziale 8 (Skutki
eksploatacji węgla kamiennego) osiadania związane z eksploatacją prowadzona przez KWK
„Silesia” (1 – 1,5 m, kategorie odkształceń od I do III) oraz zrzutem wód słonych do Wisły za
pośrednictwem zbiornika retencyjno-dozującego Rontok.
Bestwina – w granicach planu dla sołectwa Kaniów wyznaczono sposób zagospodarowania
terenów i obszarów górniczych
Poniżej przedstawiono odpowiedni wyciąg z uchwały Rady Gminy Bestwina:
Uchwała Nr XIII/125/2007
Rady Gminy Bestwina
z dnia 13 grudnia 2007 r.
w sprawie
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Bestwina w sołectwie Kaniów
§ 11.
4. Ustanawia sie nastepujacy sposób zagospodarowania obszarów i terenów górniczych:
1) wskazuje sie:
a) teren górniczy Kaniów, obejmujący obszary oznaczone na załączniku 1C (częściowo) do
uchwały,
b) teren górniczy Kaniów III obejmujący obszary oznaczone na załączniku 1D (częściowo), 1L,
1N do uchwały,
c) obszar górniczy Czechowice II, obejmujący obszary oznaczone na załącznikach 1A, 1B
(częściowo), 1D, 1E, 1F, 1K,1L, 1N, 1O, 1P,
d) teren górniczy Czechowice II, obejmujący obszary oznaczone na załącznikach 1A, 1B, 1C,
1D, 1E, 1F, 1H, 1K,1L, 1N, 1O, 1P,1R,
e) obszaru i terenu górniczego Bestwina, obejmujący obszary oznaczone na załącznikach 1A,
1B (częściowo), 1D, 1E, 1F, 1K, 1L, 1N, 1O,1P.
2) ustala sie zasady ochrony i wykorzystania złóż w obszarach górniczych, o których mowa w ust.1:
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
87
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
a) eksploatacja złóż w obrebie obszarów górniczych z zachowaniem warunków określonych
w przepisach odrębnych,
b) w granicach terenów górniczych uzgadnianie decyzji związanych z zabudową terenu z
państwowym nadzorem górniczym,
3) w granicach obszarów i terenów górniczych oznaczonych na rysunku planu, obowiązują ustalenia
zawarte w rozdziale III, stosownie do określonego przeznaczenia terenu.
Wilamowice – w granicach planu dla sołectwa Dankowice ustalono zasady ochrony i
wykorzystania złóż
Poniżej przedstawiono odpowiedni wyciąg z uchwały Rady Miejskiej w Wilamowicach:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice
obejmujący sołectwo Dankowice – Uchwała Nr XVIII/142/04 Rady Miejskiej
w Wilamowicach z dnia 07 maja 2004 roku
§ 12.
4.
5.
Ustanawia się następujące zasady ochrony i wykorzystania złóż:
1)
decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawane dla terenów
położonych w obrębie terenu górniczego wymagają uzgodnień z właściwym okręgowym
urzędem górniczym,
2)
możliwość eksploatacji kruszywa w ramach powszechnego korzystania z wód pod
warunkiem ich zgodności z pozostałymi ustaleniami planu, w szczególności dotyczącymi
lokalizacji istniejących i projektowanych urządzeń wodnych oraz zasad
zagospodarowania terenów US,
3)
na całym obszarze objętym planem dopuszcza się lokalizację obiektów energetyki
geotermalnej pod warunkiem:
a)
niewystępowania sprzeczności z pozostałymi ustaleniami planu,
b)
spełnienia wymagań, określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności w
przepisach prawach geologicznego i górniczego, wodnego, w przepisach
dotyczących ochrony środowiska i innych,
c)
przeprowadzenia rozpoznania hydrogeologicznego oraz analiz technicznoekonomicznych, uzasadniających możliwość i celowość przedsięwzięcia,
d)
sporządzenie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
W zakresie ochrony przed uciążliwością obiektów ustanawia się następujące zasady:
1)
wyznacza się strefę uciążliwości trasy komunikacyjnej KS, w której natężenie
uciążliwości może wymagać ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania:
a)
ustala się w granicach wymienionej strefy następujące zasady zagospodarowania:
–
zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi,
–
w celu ochrony istniejących obiektów położonych w obrębie strefy ustala
się obowiązek wyposażenia trasy komunikacyjnej KS na odcinkach
wskazanych na rysunku planu w obiekty i urządzenia ograniczające
uciążliwości do poziomu określonego w przepisach szczególnych,
2)
wyznacza się strefę potencjalnej uciążliwości trasy komunikacyjnej KS:
a)
ustala się w granicach wymienionej strefy następujące zasady zagospodarowania:
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
88
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
–
3)
4)
5)
6)
2.2.
w przypadku stwierdzenia uciążliwości trasy komunikacyjnej KS w obrębie
istniejącej zabudowy oraz terenów przeznaczonych do zabudowy związanej
z pobytem ludzi wprowadza się obowiązek wyposażenia trasy KS w obiekty
i urządzenia ograniczające uciążliwości do poziomu określonego w
przepisach szczególnych,
ustala się kategorie terenów, dla których obowiązują wartości progowe poziomu hałasu
w środowisku ustalone w przepisach szczególnych:
a)
tereny zabudowy mieszkaniowej obejmujące tereny oznaczone M1, M1z, M2, M3,
b)
tereny wypoczynkowo-rekreacyjne poza miastem obejmujące tereny oznaczone
US,
uciążliwość lokalizowanych obiektów musi być ograniczona do terenu, do którego
odnosi się tytuł prawny na podstawie udokumentowania zasięgu uciążliwości we
wnioskach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
obowiązek ten nie dotyczy obiektów, dla których mogą być ustanowione obszary
ograniczonego użytkowania,
ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na
środowisko z wyjątkiem obiektów infrastruktury komunikacyjnej i technicznej oraz
związanych z eksploatacją surowców mineralnych.
w zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizującym związanym z obiektami
elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi obowiązują zasady dotyczące
zagospodarowania stref technicznych linii elektroenergetycznych określone w §17
i zasady budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infrastruktury telekomunikacji określone w
§19.
BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI
HYDROGEOLOGICZNE
W budowie geologicznej złoża węgla kamiennego „Silesia” do głębokości
dokumentowania tj. 1000 m biorą udział utwory czwartorzędu, neogenu i karbonu
produktywnego.
2.2.1. BUDOWA GEOLOGICZNA
Charakterystyka nadkładu złoża.
Nadkład złoża budują utwory czwartorzędu i neogenu. Łączna grubość nadkładu jest
zmienna i wynosi od 107,0 m w rejonie szybów 4 i 5 do około 600 m na południowej granicy
obszaru górniczego.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
89
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Utwory czwartorzędowe – stanowią osady plejstocenu i holocenu. Osady
plejstoceńskie
buduje
ciągła
warstwa
piaszczysto-żwirowa,
uważana
za
utwory
fluwioglacjalne związane ze zlodowaceniem krakowskim. Osady holocenu budują
litologicznie zmienne warstwy gruntów organicznych (namuły, torfy), glin, pyłów i piasków
na ogół pylastych lub drobnoziarnistych. W zachodniej partii obszaru górniczego warstwa
torfu - borowiny o miąższości do max. 4 m, tworzy złoże borowiny „Rudołtowice".
Czwartorzęd pokrywa cała powierzchnię obszaru i terenu górniczego tworząc ciągłą
pokrywę o miąższości zmieniającej się od min. 5,5 m w centralnej części obszaru do 69,0 m
w części północnej. Największe miąższości rzędu 20-70 m osiąga czwartorzęd w części
północno zachodniej O.G. „Czechowice II” oraz w rejonie położonym poza wschodnią
granicą obszaru górniczego. Najmniejsze miąższości rzędu 5-15 m występują wzdłuż doliny
rzeki Wisły oraz w rejonach położonych na południe od koryta tej rzeki.
Utwory neogenu (miocenu) - występują na całym obszarze górniczym bezpośrednio
na karbonie, wypełniając swoimi osadami, erozyjne deniwelacje powierzchni karbonu.
Miąższość ich jest zmienna i zależna od ukształtowania stropu karbonu.
Minimalne miąższości miocenu występują w rejonie położonym na wschód od szybów
nr 4 i 5, gdzie wynoszą poniżej 100m. Minimalne miąższości stwierdzono w szybie nr 5
(94,0 m). W kierunku południowym miąższość neogenu szybko wzrasta i osiąga przy
południowej granicy O.G. „Czechowice II” miąższości max. ok. 600 m.
Litologicznie osady miocenu posiadają na przeważającej części obszaru wykształcenie
wybitnie ilaste. Są to szarozielone iły i iłołupki często pylaste z laminami pyłu i piasku.
Wkładki pyłów i piasków drobnoziarnistych mogą osiągać różne miąższości na ogół
nieprzekraczające kilku metrów. Wkładki piaszczyste są nieciągłe. W części południowej
obszaru utwory neogenu zmieniają swój charakter litologiczny. Pod warstwami iłów zalegają
iłowce
z
grubymi
kompleksami
piaskowców
drobnoziarnistych
o
miąższościach
dochodzących do ponad 200m.
Charakterystyka karbonu produktywnego.
Profil utworów karbonu produktywnego w złożu „Silesia” do głębokości
dokumentowania to jest 1000m, dzieli się w sposób naturalny na ogniwa litostratygraficzne,
charakteryzujące się odrębnym wykształceniem litologiczno-facjalnym, rozgraniczone
przewodnimi poziomami korelacyjnymi.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
90
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Warstwy
łaziskie
–
grupa
200
w
ujęciu
S.
Doktorowicz-Hrebnickiego
i T. Bocheńskiego, stanowią dolną część krakowskiej serii piaskowcowej i uważane są za
odpowiednik górnego Westfalu B i Westfalu C (wg schematu IG). Warstwy łaziskie
wykształcone są jako kompleks osadów w zdecydowanej przewadze piaskowcowych,
w których występują ławice osadów mułowcowo-iłowcowych o grubości do kilkunastu
metrów, towarzyszące zwykle pokładom węgla. W większości piaskowce są średnio grubo
i różnoziarniste. Częste są wkładki zlepieńców. Piaskowce są na ogół zwięzłe, o spoiwie
ilastym. Udział piaskowców i zlepieńców w budowie omawianych warstw wynosi od około
76% do około 95 %.
Średnie wykształcenie litologiczne warstw łaziskich jest następujące:

zlepieńce
- 1,6 %

piaskowce
- 80,6 %

mułowce
- 2,7 %

iłowce
- 11,5 %.

węgle i łupki węglowe
- 3,4 %
Strop warstw łaziskich ma charakter erozyjny. Warstwy łaziskie posiadają swoje
wychodnie na linii otworów Silesia 11, szyby 1, 2 i 3, Silesia 7. Miąższość rośnie od 0,0 m do
ponad 600 m. W warstwach łaziskich występuje 19 pokładów węgla o miąższości powyżej
0,6m, od pokładu 206 stwierdzonego do pokładu 216 w tym 8 pokładów bilansowych: 209/2,
210/2, 211/1, 212/1, 212/2, 213/1, 214/1 i 214/2. Najgrubszy jest pokład 214/2 osiągający
w partii zachodniej miąższość 3,5m.
Warstwy orzeskie i załęskie – grupa 300 w ujęciu S. Doktorowicz-Hrebnickiego
i T. Bocheńskiego, odpowiadające górnej i środkowej serii mułowcowej Westfalu A (wg
schematu IG), występują na całym obszarze górniczym kopalni.
W południowej części obszaru, stropowy odcinek ich profilu jest zerodowany.
Stropowa granica warstw orzeskich (z warstwami łaziskimi), jest wyraźna, dzięki zmianie
litofacjalnej osadów. Granica spągowa (z warstwami rudzkimi) jest granicą umowną i nie
wyróżnia się ani litologicznie ani paleontologicznie. Miąższość pełnej serii warstw orzeskich
wynosi od 571,8 m do 803,9 m. Obserwuje się wyraźną redukcję miąższości warstw orzeskich
od zachodu w kierunku północno-wschodnim. Redukcja miąższości w kierunku wschodnim
dotyczy również większości pokładów grupy orzeskiej.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
91
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Warstwy orzeskie stanowią kompleks osadów klastycznych, charakteryzujących się
przewagą utworów ilasto-mułowcowych nad piaskowcami. Udział piaskowców wynosi od
około 13% do około 30%, średnio około 22%. W budowie omawianych warstw znaczny
udział posiadają węgle i łupki węglowe stanowiące od 3,7 do 13,3 % (średnio 7,7 %), całego
profilu. Pozostały udział zajmują iłowce i mułowce. Piaskowce warstw orzeskich są na ogół
drobnoziarniste i zwięzłe, z dużym udziałem kwarcu, spoiwo ilaste lub ilasto-krzemionkowe.
Występują na ogół w cienkich warstwach. Maksymalne grubości ławic piaskowców orzeskich
wynoszą około 25-30 m (np. ławice piaskowców pod pokładami 316 i 324). Mułowce
wykazują różne uziarnienia, tworząc przejścia od iłowców do piaskowców. W iłowcach
i mułowcach występują liczne syderyty ilaste w postaci konkrecji, wkładek i soczewek.
Warstwy orzeskie charakteryzują się monotonią wykształcenia litofacjalnego i obecnością
licznych, ale na ogół cienkich pokładów i wkładek węglowych.
Na obszarze złoża w pełnym profilu warstw orzeskich stwierdzono występowanie od
20 do 36 pokładów węgla o miąższości powyżej 0,6 m. Najwyższym pokładem tej grupy jest
pokład 301 najniższym pokład 364. Udokumentowanych jest ogółem 29 pokładów warstw
orzeskich, których zasoby zaliczono do bilansowych. Są to pokłady: 304, 305, 308, 310, 312,
314/1, 315, 318/1, 318/2, 321, 323, 325/1, 325/2, 327, 328, 330, 332, 334, 335, 341, 348, 349,
352, 354, 355, 356, 357, 364. Największe miąższości rzędu 3,2 m osiąga pokład 315 w partii
wschodniej złoża.
Warstwy
rudzkie
–
grupa
400
w
ujęciu
S.
Doktorowicz-Hrebnickiego
i T. Bocheńskiego dzielą się wyraźnie na część górną i dolną.
Część górna (od pokładu 401 do pokładu 407, 408) odpowiada dolnej części serii
mułowcowej Westfalu A (wg schematu IG) i jest w zasadzie identyczna z serią warstw
orzeskich. Udział piaskowców wynosi tu 20 - 30 %.
Dolna część warstw rudzkich odpowiada (wg schematu IG) górnośląskiej serii
piaskowcowej namuru górnego (Namur C). Ma ona zdecydowanie piaskowcowy charakter,
a udział piaskowców wynosi średnio około 60 %. Spągowy odcinek warstw rudzkich tworzą
grube ławice piaskowca o miąższości osiągającej ponad 40m. Piaskowce warstw rudzkich są
drobnoziarniste i zwięzłe.
Ogólna miąższość warstw rudzkich wynosi od 105 m do około 175 m. Podobnie jak
w warstwach orzeskich obserwuje się wyraźną redukcję miąższości warstw rudzkich od
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
92
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
zachodu w kierunku północno-wschodnim. Redukcja dotyczy także miąższości pokładów
węgla. W warstwach rudzkich w części północno-wschodniej obszaru górniczego, występują
zaledwie dwa pokłady osiągające miąższości powyżej 0,8 m, podczas, gdy w partii zachodniej
występuje 8 takich pokładów. Udokumentowanych jest 5 pokładów grupy rudzkiej, których
zasoby zaliczono do bilansowych 404/1, 404/3, 405, 409 i 412. Stałym i najgrubszym
pokładem warstw rudzkich jest pokład 405 o miąższości do 4,1 m.
Warstwy
siodłowe
–
grupa
500
w
ujęciu
S.
Doktorowicz-Hrebnickiego
i T. Bocheńskiego, stanowiące według schematu IG dolną część górnośląskiej serii
piaskowcowej (Namur B) występują w tym rejonie GZW w skrajnie zredukowanej formie.
W O.G. „Czechowice II” do warstw siodłowych zaliczono dwa blisko siebie leżące pokłady
501 i 510. Strop pokładu 501 tworzy gruba ławica piaskowców dolnorudzkich, a spąg pokładu
510 iłowce lub mułowce warstw brzeżnych (porębskich).
Pokład 501 posiada miąższość od 0,3 m do 3,1 m, a pokład 510 miąższość od 0,8 m
do 7,2 m. Przerost pomiędzy pokładami 501 i 510 zbudowany jest z iłowców (lokalnie
występują także piaskowce i mułowce), a jego miąższość wynosi od 1,0 m do 19,0 m.
Warstwy brzeżne (porębskie) – grupa 600 w ujęciu S. Doktorowicz-Hrebnickiego
i T. Bocheńskiego, występujące pod warstwami siodłowymi stanowią paraliczną serię
karbonu produktywnego (Namur A). W obrębie obszaru górniczego „Czechowice II”
rozpoznano tylko stropowy odcinek tych warstw o grubości do 200 m i udokumentowano
1 pokład węgla - pokład 610 o miąższości do max. 1,8 m. Pełny profil warstw brzeżnych
znany jest z wierceń prowadzonych na południe od obszaru górniczego KWK „Silesia".
Utwory warstw brzeżnych to kompleks złożony głównie z iłowców i mułowców,
w mniejszym stopniu z piaskowców z nielicznymi i cienkimi pokładami węgla.
2.2.2. TEKTONIKA
Budowa strukturalna złoża węgla kamiennego „Silesia” jest stosunkowo dobrze
rozpoznana na podstawie interpretacji danych z licznych otworów wiertniczych, wyników
badań sejsmicznych, przede wszystkim zaś z robót górniczych, które objęły dotychczas niemal
80% powierzchni obszaru górniczego.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
93
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Struktura powierzchni stropu utworów karbońskich
W rejonie kopalni „Silesia” utwory karbońskie są przykryte niezgodnie utworami
neogenu (miocenu). Kontakt obu formacji ma wyraźnie charakter erozyjny i wykształcony jest
w postaci powierzchni o skomplikowanej morfologii. Struktury morfologiczne rzeźby
podmioceńskiej wiążą się wyraźnie ze strukturą tektoniczną utworów karbońskich.
W północnej i środkowej części obszaru występuje rozległa, płaska struktura, której
kulminacja zwana „Wyniesieniem Dębiny” znajduje się na wschód od szybów peryferyjnych
nr 4 i 5. Najwyższe punkty stropu tej struktury występują na rzędnych +138 m n.p.m.
W części południowej strop karbonu opada stromo pod kątem 25-30o w kierunku
południowym zgodnie ze zrzutem uskoku Ruptawa–Czechowice–Marcyporęba. Stok skłonu
jest rozczłonkowany, co najmniej dwoma wcięciami (dolinami) o przebiegu N-S. Szczególnie
wyraźnie w morfologii zaznacza się głęboka dolina o stromych zboczach występująca na
zachód od szybów głównych nr 1, 2 i 3. Dolina ta przebiega zgodnie z linią uskoków O-1
i Ł-3 związanych z waryscyjskimi procesami tektonicznymi.
Tektonika utworów karbońskich
Główne elementy struktury tektonicznej utworów karbońskich na omawianym
obszarze, zostały uformowane w czasie trwania orogenezy waryscyjskiej, a uległy
modyfikacjom w orogenezie alpejskiej. Złoże „Silesia" położone jest w południowym
skrzydle niecki głównej Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w zasięgu półzrębu Pawłowice
– Goczałkowice - Bielany. Wspomniany półzręb jest obcięty regionalnymi strefami
uskokowymi o dużych zrzutach: od północy strefą uskokową Żory - Jawiszowice (zrzut 1100
m), od południa strefą uskokową Ruptawa–Czechowice–Marcyporęba (zrzut 450-580 m).
Uskoki te o przebiegu równoleżnikowym, powstały w orogenezie waryscyjskiej a zostały
odnowione w alpejskim cyklu tektonicznym.
Strefa uskokowa Ruptawa–Czechowice–Marcyporęba przebiega niemal równolegle do
południowej granicy O.G. „Czechowice II”. Występuje też pod nazwą „uskoku
południowego” lub „Bzie-Czechowice”. W wyrobiskach górniczych KWK „Silesia” została
stwierdzona tylko w jednym wyrobisku górniczym, na przekopie południowym na poziomie
V (-249 m n.p.m.). W strefie przylegającej do uskoku stwierdzono wyraźne podgięcie warstw
i nachylenie pokładów w stronę południową.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
94
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Utwory karbonu w całej pozostałej części złoża zapadają monoklinalnie w kierunku
północnym. Kąty upadu warstw przy wychodniach pokładów w części południowej osiągają
25 do 30o. W południowo-wschodniej części złoża pomiędzy uskokami O-3 i Ł-10 stwierdza
się w robotach górniczych nachylenie 32-33o (pokład 304, 315, 330). W środkowej części
złoża nachylenie wynosi 10-15o , a dalej ku północy zmniejsza się do około 7-9o.
Utwory w obrębie złoża posiadają raczej stałą rozciągłość zbliżoną do W-E
z lokalnymi odchyleniami. W partii zachodniej rozciągłość zmienia kierunek na NWW-SEE,
natomiast w południowo wschodniej części obszaru górniczego na kierunek zbliżony do NEESWW.
Prosta w zasadzie struktura złoża jest zaburzona tektoniką uskokową (dysjunktywną).
Występujące w złożu uskoki mają różny kierunek biegu i dużą rozpiętość wielkości zrzutów.
Wiele uskoków ma charakter nożycowy, wykazując znaczne zmiany zrzutu wzdłuż biegu
uskoku. Obserwuje się również zmiany wielkości zrzutu z głębokością. Złoże wykazuje
wyraźną strukturę blokową. Podzielone jest uskokami południkowymi o przebiegu zbliżonym
do N-S, na trzy partie: zachodnią, centralną i wschodnią. Uskoki te mają charakter nożycowy ich zrzuty rosną szybko w kierunku północnym. Powstały w orogenezie waryscyjskiej,
są więc wiekowo uskokami „starszymi”. Do omawianych uskoków należą:

uskok Ł-1 o zrzucie h=60-100 m przebiegający wzdłuż zachodniej granicy O.G.,

uskok Ł-3 o zrzucie h=20-130 m, oddzielający partię zachodnią od centralnej,

uskok Ł-8 o zrzucie h=5-95 m, oddzielający partię centralną od wschodniej I,

uskok Ł-9 o zrzucie h=29-90 m oddzielający partię wschodnią I od wschodniej II.
Druga grupa uskoków południkowych o przebiegu NE-SW zaliczona do uskoków
waryscyjskich posiada także charakter nożycowy a ich zrzuty rosną w kierunku południowym.
Należą do nich:

uskok O-1 o zrzucie h=10-20 m,

uskok O-2 o zrzucie h=10-20 m,

uskok O-3 o zrzucie h=5-100 m,

uskok Ł-10 o zrzucie h=20-150 m.
Oprócz wymienionych dotychczas uskoków zaliczonych do tzw. południkowych
i starszych wiekowo, dzielących złoże na zręby i rowy tektoniczne, złoże jest dodatkowo
zaburzone szeregiem uskoków o przebiegu równoleżnikowym tj. zbliżonym do W-E.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
95
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Uskoki równoleżnikowe są związane z orogenezą alpejską są zatem uskokami
młodszymi.
Ich
zrzuty
są
zazwyczaj
niewielkie.
Do
największych
uskoków
równoleżnikowych należą:

uskok Ł-4 o zrzucie h=16-40 m,

uskok Ł-5 o zrzucie h=7-35 m,

uskok Ł-6 o zrzucie h=30 m,

uskok Ł-7 o zrzucie h=20-30 m.
Oprócz ww. występuje cały szereg uskoków równoleżnikowych o mniejszych zrzutach
do 10 m. Zaznacza się przy tym charakterystyczna prawidłowość polegająca na silnym
zuskokowaniu partii centralnej tworzącej zręb tektoniczny pocięty szeregiem uskoków
równoleżnikowych o różnych zrzutach. Partie zachodnia i wschodnia są słabo zuskokowane.
Niemal wszystkie uskoki w obszarze górniczym posiadają charakter uskoków normalnych.
2.2.3. WODY PODZIEMNE (ZBIORNIKI WÓD PODZIEMNYCH, UJĘCIA WÓD
PODZIEMNYCH)
Poziomy wodonośne i zawodnienie złoża
W obrębie złoża „Silesia” wydzielono trzy zasadnicze piętra wodonośne związane
z przepuszczalnymi utworami następujących serii stratygraficznych:
a) czwartorzędu,
b) neogenu,
c) karbonu.
Czwartorzędowe i neogeńskie piętra wodonośne występują w nadkładzie złoża,
natomiast karbońskie związane jest z utworami serii złożowej i ma decydujący wpływ na
zawodnienie kopalni. Ze względu na występowanie grubej warstwy izolacyjnej iłów
neogeńskich (mioceńskich) wodonośne piętra neogeńskie i karbońskie są całkowicie
izolowane od wód powierzchniowych i czwartorzędowych.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
96
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Warunki hydrogeologiczne.
Warunki hydrogeologiczne w nadkładzie
Czwartorzędowe piętro wodonośne.
Ogólna miąższość utworów czwartorzędowych w O.G. „Czechowice II” waha się od
6 do 69 m. Utwory piaszczysto - żwirowe tworzą czwartorzędowy kompleks wodonośny
złożony z 1-2 warstw wodonośnych, podzielonych warstwami glin lub iłów. Warstwy
wodonośne zbudowane są z piasków o różnej granulacji i zmiennym udziale żwirów, lokalnie
zaglinionych, co powoduje, że są w różnym stopniu zawodnione. Zwierciadło wód
czwartorzędowych jest przeważnie słabo naporowe rzadziej swobodne. Zalega ono na
głębokości od +261 m n.p.m. na północ od Wisły i obniża się do +238 m n.p.m. wzdłuż
koryta Wisły. Na południe od Wisły zwierciadło wody podnosi się i przy południowej granicy
znajduje się na rzędnej +244 m n.p.m.
Wody czwartorzędowe eksploatowane są przez studnie gospodarskie. Pomiary
hydrogeologiczne prowadzone są w ok. 200 wytypowanych studniach rozlokowanych
równomiernie na całym obszarze górniczym kopalni.
Spływ wód odbywa się zgodnie ze spływem wód powierzchniowych i następuje
w kierunku dolin rzek Wisły i Białej, których koryta są elementem drenującym dla wód tego
poziomu. Spadki hydrauliczne wód czwartorzędowych wynoszą I=0,001 do I=0,02.
W utworach czwartorzędu można wyróżnić dwa poziomy wodonośne: górny i dolny.
Górny poziom wodonośny jest związany z występowaniem soczewek piasków
drobnych, pylastych i gliniastych o miąższości 0 do 2,5 m. Poziom ten wykazuje na ogół słabe
zawodnienie, a zwierciadło ma najczęściej charakter swobodny. Brak jest danych dotyczących
współczynnika filtracji. Poziom górny posiada podrzędne znaczenie w zawodnieniu utworów
czwartorzędowych.
Zasadnicze znaczenie posiada natomiast poziom dolny czwartorzędu związany z serią
piaszczysto żwirową, która zalega na stropie utworów miocenu. Miąższość poziomu dolnego
wynosi od około 2.5 do 49 m, a średni współczynnik filtracji k=20.0 m/dobę, przy czym
średni współczynnik filtracji określony z próbnych pompowań w otworach wynosi
18.6 m/dobę, zaś średni współczynnik filtracji obliczony ze składu granulometrycznego
wynosi: 24.8 m/dobę.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
97
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Chemizm wód czwartorzędowych badany jest w studniach gospodarskich i sieci ok.
40 piezometrów usytuowanych wokół stawu „Rontok" (do 2003 r. pełnił funkcję zbiornika
i osadnika słonych wód dołowych) i złoża borowiny „Rudołtowice". Analizy wody wskazują,
że na niemal całym obszarze górniczym złoża KWK „Silesia" występują wody słodkie
o niskiej mineralizacji rzędu 0,2–0,6 g/dm3. W rejonie stawu „Rontok Duży”, do roku 2003,
na obszarze ok. 22 ha występowały wody skażone o mineralizacji do max 8g/dm 3 (w tym
zawartości jonów chlorkowych ok. 4,8 g/dm3) Skażenie następowało poprzez dno i infiltrację
do poziomu dolnego czwartorzędu słonych wód o mineralizacji ok. 65 g/dm3 (zawartości
chlorków ok. 35 g/dm3). Obecnie w otoczeniu stawu „Rontok Duży” czwartorzędowy, dolny
poziom wodonośny jak również sam zbiornik są wysłodzone, a zawartość chlorków
w wodach czwartorzędowych wynosi max. 0,4 g/dm3 a w stawie „Rontok Duży” ok.
0,2 g/dm3. Funkcję zbiornika i osadnika słonych wód dołowych przejął w 2003 r. „Zbiornik
retencyjno-dozujący” w Kaniowie o pojemności max. 254 tys. m3. Także w rejonie tego
ostatniego zbiornika oraz stożka w Kaniowie występuje skażenie jonami Cl i SO4
o powierzchni ok. 60 ha wód dolnego, czwartorzędowego poziomu, w zależności od wahań
położenia zwierciadła wód podziemnych, do max. 1,5 g/dm3.
Neogeńskie piętro wodonośne.
Neogeńskie
poziomy
wodonośne
związane
są
wkładkami
piaszczystymi
i pylastymi występującymi pośród nieprzepuszczalnej serii ilastej miocenu oraz utworami
piaszczystymi zalegającymi w spągu nadkładu (neogenu). Generalnie utwory neogeńskie
miocenu stanowią kompleks izolujący utwory czwartorzędowe i wody powierzchniowe od
poziomów karbońskich. Lokalne wkładki piaszczyste i pylaste w neogenie mają charakter
soczewek, o miąższościach dochodzących do kilku metrów i tworzą nieciągłe poziomy
wodonośne.
Brak jest szczegółowych danych hydrogeologicznych omawianych poziomów.
Wierceniami prowadzonymi w roku 1984 w szybie nr 3 na odcinku 175-190 m gdzie
występują neogeńskie poziomy wodonośne o miąższościach do 2 m, stwierdzono
w wykonanych za obudową szybu otworach dopływy do 0,1 m3/min przy ciśnieniu 0,2 MPa.
Poziomy
neogeńskie
nawiercono
w
otworach
solankowych
Uzdrowiska
Goczałkowice-Zdrój (otwory Goczałkowice Nowy 1 i Goczałkowice Nowy 2), znajdujących
się w odległości 510 i 1300 m od zachodniej granicy O.G. „Czechowice II”. W otworze GN-1
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
98
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
poziom neogeński nawiercony na głęb. 171,4 m ustabilizował się na głębokości 47,4 m p.p.t.
Wydajność poziomu oceniono na 14,5 dm3/min przy mineralizacji 25g/dm3. W otworze GN-2
poziom neogeński nawiercono na głębokości 189,4m. Zwierciadło solanki o mineralizacji
34,2g/dm3 ustabilizowało się na głębokości 30,0 m p.p.t. a wydajność poziomu oceniono na
90 dm3/min. Generalnie warstwy przepuszczalne w neogenie mają porowatość rzędu 20-26%,
charakteryzują
się
słabą
wodonośnością
przy równocześnie
wysokich
ciśnieniach
hydrostatycznych osiągając rzędne +221,0 m n.p.m. do +235,2 m n.p.m. Wody neogeńskie są
solankami chlorkowo-sodowymi o mineralizacji ogólnej 4-11 g/dm3.
Warunki hydrogeologiczne w karbonie.
Poziomy wodonośne w obrębie utworów karbonu związane są z przepuszczalnymi
utworami warstw łaziskich, orzeskich, rudzkich, siodłowych i brzeżnych. Utwory
przepuszczalne to piaskowce o różnej granulacji i żwirowce, które zalegają jako warstwy
o miąższości od kilku do kilkudziesięciu metrów, w różnych interwałach głębokości.
Warunki hydrogeologiczne w obrębie warstw karbońskich rozpoznane zostały
badaniami w otworach wiertniczych, a także obserwacjami i pomiarami w wyrobiskach
górniczych.
Warstwy łaziskie - wychodnie ich pod neogenem występują w środkowej i północnej
części dokumentowanego obszaru. Litologicznie stanowią one prawie w całości kompleks
piaskowcowy, w którym łupki towarzyszące pokładom węgla stanowią ok. 20% ogólnej
miąższości. Piaskowce warstw łaziskich charakteryzują się dobrymi własnościami
kolektorskimi. Średnia porowatość wynosi ok. 16 %, natomiast przepuszczalność wskazuje
znaczne zróżnicowanie od 0,1 do ponad 600 mD.
Przeprowadzone w otworach badania wykazały, że poziom hydrostatyczny wód
warstw łaziskich znajduje się przeważnie na rzędnej od +180 m n.p.m. do +240 m n.p.m.
(średnio około +210 m n.p.m.).
Współczynniki filtracji obliczone na podstawie wyników badań w otworach wynoszą
7,7×10-6 do 1,7×10-7 m/s i wykazują stosunkowo nieduże zróżnicowanie. Szczególne
własności może mieć tylko strefa zwietrzałych piaskowców warstw łaziskich na kontakcie
z
utworami
miocenu.
Strefa
ta
charakteryzuje
się
zwiększoną
porowatością
i przepuszczalnością a także wykształceniem litologicznym w postaci kruchych, częściowo
luźnych piaskowców, które mogą powodować nawet zjawiska kurzawkowe, jak to
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
99
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
stwierdzono w przekopie południowym do pokładu 212/2 na poziomie I-288 m, gdzie
chwilowy dopływ wody wynosił ok. 3,5 m3/min.
Biorąc pod uwagę prawie całkowicie piaskowcowe wykształcenie warstw łaziskich
oraz występowanie szczelin, spękań i uskoków można stwierdzić, że stanowią one silnie
wodonośny kompleks o decydującym znaczeniu dla zawodnienia wyrobisk górniczych
kopalni „Silesia”. Pochodzi z niego ok. 85% dopływu do kopalni. Z uwagi na izolacyjny
charakter utworów miocenu nie zachodzi zasilanie wodami powierzchniowymi lub
czwartorzędowymi.
Warstwy orzeskie - w północnej części złoża występują pod piaskowcowym
kompleksem warstw łaziskich, natomiast w części południowej zalegają bezpośrednio pod
utworami miocenu. Litologicznie stanowią kompleks iłowcowy z nielicznymi warstwami
piaskowców, o miąższości nie przekraczającej najczęściej 15 m. Parametry kolektorskie
piaskowców badane były metodami laboratoryjnymi, geofizycznymi i polowymi. Porowatość
efektywna waha się od 3,63 do 18,8 %, średnio 13,3 %, wg. badań geofizycznych wynosi
średnio 14,9%, przepuszczalność waha się od 0,01 do 171 mD, przeciętnie ok. 20 - 60 mD.
Zwierciadło wody w otworach wiertniczych w czasie badań polowych stwierdzono na
głębokości 300-500 m. Obliczony współczynnik filtracji wynosił od 6,3×10-7 do 2,9×10-8 m/s.
W warstwach orzeskich prowadzona jest eksploatacja solanek w otworach
eksploatacyjnych Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój. Obecnie eksploatowane są otwory
Goczałkowice Nowy 1, Goczałkowice Nowy 2 i G-21, z wydajnościami 11-26 dm3/min przy
depresjach 13,8 – 71,3 m.
Można stwierdzić, że generalnie poziomy wodonośne związane z piaskowcami warstw
orzeskich są mało zasobne i ich udział w zawodnieniu kopalni jest niewielki i stanowi do 15%
całego dopływu wody, mimo znacznego rozcięcia tych warstw robotami górniczymi.
Charakterystyka hydrogeologiczna warstw rudzkich, siodłowych i brzeżnych nie mają
znaczenia dla zawodnienia Kopalni przy prowadzeniu eksploatacji na istniejących poziomach
czynnych, gdyż Kopalnia nie prowadzi eksploatacji w tych warstwach i nie przewiduje do
2025r. eksploatacji pokładów tych warstw.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
100
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
2.3.
HYDROGRAFIA I HYDROLOGIA
Podstawowe elementy charakteryzujące hydrografię omawianego terenu przedstawiono
na mapie w załączniku 3. Odbiornikiem wód dołowych pochodzących z odwodnienia
PG SILESIA jest rzeka Wisła, która przepływa w odległości ok. 400 m na północ od szybów
głównych i posiada charakter rzeki podgórskiej. Według danych IMGW, przepływy
charakterystyczne dla rzeki Wisły przedstawiają się następująco:
a) powyżej ujścia rzeki Białej
 przepływ średni z minimalnych rocznych
SNQ =1,04 m3/s,
 przepływ średni roczny
SSQ
 przepływ średni z maksymalnych rocznych
SWQ =104 m3/s,
=7,27 m3/s,
b) poniżej ujścia rzeki Białej
 przepływ średni z minimalnych rocznych
SNQ =3,09 m3/s,
 przepływ średni roczny
SSQ
 przepływ średni z maksymalnych rocznych
SWQ =141 m3/s.
=11,30 m3/s,
Tak zwana woda 500-letnia (tj. woda mogąca wystąpić z prawdopodobieństwem raz na
500 lat) wynosi 200-300 m3/s. Wielkość przepływu w rzece Wiśle reguluje zapora wodna
w Goczałkowicach-Zdroju znajdująca się w odległości 6 km od zachodniej granicy obszaru
górniczego kopalni. Istotny wpływ na przepływy wód w Wiśle w rejonie kopalni, posiada
rzeka Iłownica prawobrzeżny dopływ Wisły wpadający w odległości ok. 1,5 km od granicy
obszaru górniczego. Iłownica posiada charakter rzeki górskiej i w znacznym stopniu zwiększa
tzw. wielką wodę w Wiśle.
Rzeka Biała płynie obecnie w odległości ok. 800 m na wschód od szybów głównych
kopalni i wpada w tym rejonie do Wisły. Tak zwana woda 500 letnia w rzece Białej może
osiągnąć przepływ max. 200 m3/s. Przepływ średni roczny dla rzeki Białej wynosi
SSQ=3,11 m3/s. Rzeka Biała posiada charakter rzeki górskiej i osiąga gwałtowny przybór
wód. Zagrożenie powodziowe ze strony rzeki Białej, było przyczyną przełożenia ujściowego
odcinka rzeki Białej. Rzeka płynie obecnie nowym korytem, przełożonym w latach 1985 1994 na odcinku km 0+000 - km-1+730, w obwałowaniach wykonanych z odpadów
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
101
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
pogórniczych (skały płonnej). Rzędna wysokości obwałowań nowego koryta rzeki Białej
wynosi ok. +245,0 m n.p.m.
PG SILESIA wprowadza wody zasolone do rzeki Wisły w km 33+320 w punkcie
o współrzędnych N 49˚56’50,56”, E 19˚1’33,74”, za pośrednictwem zbiornika retencyjnodozującego w Kaniowie w ilości:
 Średni dobowy zrzut wód dołowych – 7128 m3/d
 Maksymalny godzinowy zrzut wód dołowych – 5400 m3/h
 Maksymalny roczny zrzut wód dołowych – 2 608 848 m3/r
 Wody dołowe zrzucane do rzeki Wisły posiadają następujące parametry:
- chlorki do 45 000 mg/l,
- siarczany do 2500 mg/l,
- zawiesina ogólna do 35 mg/l.
Ilość zrzucanych wód zasolonych jest regulowana w sposób zapewniający nie przekroczenie
stężenia 1 g/l, w miejscu całkowitego wymieszania się wód słonych z wodami rzeki Wisły
(punkt kontrolny – wodowskaz nr 1 w Kaniowie na rzece Wiśle w km 32+120, współrzędne
punktu N 49˚57’7,67”, E 19˚2’25,05”), w odniesieniu do sumarycznego stężenia chlorków
i siarczanów w wodach rzeki Wisły.
Zasięg oddziaływania ograniczony jest do miejsca, w którym następuje całkowite
wymieszanie zasolonych wód dołowych (wprowadzanych z systemu retencyjno – dozującego)
z wodami rzeki Wisły. System retencyjno – dozujący zapewnia dotrzymanie sumarycznego
stężenia chlorków i siarczanów poniżej wartości 1 g/l w wodach rzeki Wisły po całkowitym
wymieszaniu się wód.
2.4.
WARUNKI KLIMATYCZNE I AKUSTYCZNE, JAKOŚĆ
POWIETRZA
Opisywany teren wchodzi w skład Województwa Śląskiego. Zgodnie z jedną
z bardziej znanych, regionalizacji klimatycznych E. Romera, Województwo Śląskie leży w
zasięgu pięciu krain należących do dwóch typów klimatycznych. Według „Geografii
regionalnej Polski” J. Kondrackiego obejmuje region fizycznogeograficzny 512 Podkarpacie
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
102
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Północne (512.2 – Kotlina Oświęcimska, a w niej: 512.21 – Równina Pszczyńska, 512.22 –
Dolina Górnej Wisły (większość terenu Gminy), 512.23 – Podgórze Wilamowickie) oraz
w południowej części 513 – Zewnętrzne Karpaty Zachodnie (513.3 – Pogórze
Zachodniobeskidzkie, a w tym 513.32 – Pogórze Śląskie).
Najważniejszymi elementami klimatyczno-meteorologicznymi terenu są: warunki
termiczne, warunki anemometryczne oraz warunki wilgotnościowe powietrza. Najwyższe
średnie miesięczne temperatury na omawianym obszarze mają miejsce w lipcu i wynoszą
około +17,9°C. Natomiast najchłodniejszymi miesiącami są styczeń i luty. Na terenie
okresowo występują również przymrozki, co jest szczególnie ważne dla działalności
rolniczej. Pierwsze przymrozki pojawiają się na tym terenie jesienią, w drugiej połowie
października, choć nie rzadko można je obserwować już we wrześniu. Natomiast ostatnie
wiosenne przymrozki mają miejsce głównie w drugiej połowie kwietnia.
Charakterystycznymi warunkami anemometrycznymi dla tego obszaru jest duża ilości
cisz, które występują około 20% czasu rocznego, jak również niska prędkość wiatrów, która
wynosi średnio około 2,3 m/s. Na tym obszarze zdecydowanie przeważają wiatry z kierunku
południowego oraz południowo-zachodniego. Cisze wraz z wiatrami słabymi oraz bardzo
słabymi stanowią blisko 90% całego czasu rocznego, co ma wpływ na kształtowanie się
niekorzystnych warunków anemometrycznych. Warunki wietrzne, w tym szczególnie kierunki
wiejących wiatrów mają ogromne znaczenie dla stanu i jakości powietrza ze względu na to, że
zanieczyszczenia atmosferyczne przemieszczane są wzdłuż tych kierunków.
Według danych Rocznika Statystycznego Głównego Urzędu Statystycznego można
określić, że obszar ten charakteryzuje się następującymi warunkami klimatyczno meteorologicznymi:
- średnią roczną sumą opadów wynoszącą 800 mm,
- średnią roczną wilgotnością powietrza wynoszącą 75-80%,
- średnią roczną liczbą dni z pokrywą śnieżną wynoszącą 70,
- średnią roczną liczbą dni z przymrozkami wynoszącą 13,
- średnią roczną liczbą dni z mgłą wynoszącą 52,
- średnią roczną liczbą dni burzowych wynoszącą 27,
- średnią roczną liczbą dni z opadem gradu wynoszącą 3.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
103
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
WARUNKI AKUSTYCZNE
Na poziom tła akustycznego w otoczeniu obiektów kopalni wpływa hałas
przemysłowy, komunikacyjny pochodzący z dróg lokalnych oraz hałas komunalny (związany
z bytowaniem ludzi).W otoczeniu kopalni występują obiekty przemysłowe będące źródłem
hałasu. Główny kompleks kopalni położony jest przy drodze lokalnej (ulica Górnicza),
posiada bocznicę kolejową. Szyb 5 położony jest u zbiegu ulic Wincentego Witosa
i Aleksandra Zawadzkiego na skraju miejscowości Rudołtowice.
Zakład Główny KWK Silesia znajduje się przy ulicy Górniczej w CzechowicachDziedzicach na terenie przeznaczonym na obiekty produkcyjne, składy i magazyny.
W kierunku północnym przepływa rzeka Wisła a za nią jej tereny zalewowe, niezabudowane.
W kierunku południowym znajdują się parkingi oraz w dalszej odległości tereny zwartej
zabudowy mieszkaniowej. Od strony wschodniej znajdują się tereny przemysłowe oraz
Bielski Park Technologiczny Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji z lotniskiem
sportowym w Kaniowie, natomiast od strony zachodniej sąsiaduje on ze stawami i zabudowa
przemysłową
JAKOŚĆ POWIETRZA
Stan jakości powietrza w rejonie lokalizacji KWK Silesia mogą charakteryzować dane
z najbliższych stacji monitoringu prowadzonego przez Wojewódzką Inspekcję Ochrony
Środowiska w Katowicach.
Według pomiarów za 2012 rok (wartości roczne średnie) ze stacji automatycznej
znajdującej się w Bielsku-Białej przy ulicy Kossak Szczuckiej 19, średnie stężenia niektórych
zanieczyszczeń powietrza kształtowały się na poziomie:
–
–
–
–
–
–
dwutlenek siarki (SO2)
-
16 μg/m3
tlenek azotu (NO)
-
5 μg/m3
dwutlenek azotu (NO2)
-
23 μg/m3
tlenek węgla (CO)
-
tlenki azotu (NOx)
-
30 μg/m3
pył PM-10
-
35 μg/m3
4,29 μg/m3
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
104
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Natomiast posługując się danymi z manualnych stacji monitoringu znajdujących się
w Bielsku-Białej przy ulicy Kossak Szczuckiej 19 oraz Pszczynie przy ulicy Bogedaina,
średnie stężenia niektórych zanieczyszczeń powietrza kształtowały się na poziomie:
–
–
–
–
–
–
Bielsko-Biała
Pszczyna
pył PM-10
-
64 μg/m3
73 μg/m3
Benzo/a/piren
-
13,0 ng/m3
23,09 ng/m3
ołów (Pb)
-
0,03 μg/m3
arsen (As)
-
1,87 ng/m3
3,42 ng/m3
kadm (Cd)
-
0,84 ng/m3
0,62 ng/m3
nikiel (Ni)
-
1,00 ng/m3
3,03 ng/m3
0,04 μg/m3
Jak wynika z przedstawionych danych żadne z ww. stężeń zanieczyszczeń
oznaczanych na automatycznej stacji monitoringu w Bielsku-Białej nie przekracza
dopuszczalnej wartości stężeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 26
stycznia 2010 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 87) w sprawie wartości odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu, przedstawionych w tabeli 1.17, natomiast oznaczane stężenia
zanieczyszczeń oznaczanych na manualnych stacjach wskazują na przekroczenia wartości
dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego.
Tabela 1.17
Dopuszczalna wartość stężenia średniorocznego zanieczyszczenia
Lp.
Nazwa
zanieczyszczenia
Dopuszczalna
wartość stężenia
średniorocznego
[µg/m3]
1
Pył zawieszony PM10
40
2
SO2
20
3
NO2
40
4
Pb*)
0,5
5
Benzen
5
*jako suma metali i jego związków w pyle zawieszonym PM10
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
105
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
2.5.
OTOCZENIE PRZYRODNICZE
2.5.1. SZTA ROŚLINNA I ŚWIAT ZWIERZĘCY W OBSZARZE
ODDZIAŁYWANIA KOPALNI
Obszar oddziaływania bezpośredniego kopalni obejmuje swym zasięgiem gminy:
Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Pszczyna, Miedźna, Bestwina i Wilamowice
w częściach należących do wyznaczonego Terenu Górniczego „Czechowice II”. Dodatkowo
swym zasięgiem sięga stawu Maciek, należącego do obszaru Natura 2000 „Dolina górnej
Wisły” wraz z jej starorzeczami oraz dwóch (2) stawów w Brzeszczach - Foskowiec i Górnik
Mały włączonych w ekologiczną sieć programu Natura 2000 o numerze PLB 1200009,
należących do obszarów specjalnej ochrony ptaków .
Tabela 1.18
Wykazane gatunki roślin chronionych występujących na terenie gminy CzechowiceDziedzice (Cz-Dz), Goczałkowice-Zdrój (Gocz), Pszczyna (Psz), Miedźna (Mie), Bestwina
(Bes), Wilamowice (Wil)
Gatunek
Gmina
Cz-Dz
Gocz
Psz
Mie
Bes
Wil
Podrzeń żebrowiec (Blechnum spicant) *
+
-
+
-
-
+
Pióropusznik strusi (Matteuccia struthiopteris)*
-
+
+
-
-
+
Buławnik czerwony (Cephalanthera rubra) *
+
-
-
-
-
-
Listera jajowata (Listera ovata)*
-
-
-
-
-
+
Kukułka plamista (Dactylorhiza maculata)**
+
-
-
-
-
-
Kukułka szerokolistna (Dactylorhiza majalis)**
+
-
+
+
+
-
Kukułka Fuscha (Dactylorhiza fuchsi)**
-
-
-
-
+
-
Kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine)*
+
-
+
-
-
-
Wawrzynek wilczełyko (Daphne mezereum)*
+
-
+
-
+
-
Bagno zwyczajne (Ledum palustre)*
-
-
-
+
-
-
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
106
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Skrzyp olbrzymi (Equisetum telmateia)*
+
+
+
-
+
-
Bluszcz pospolity (Hedera helix)*
+
-
+
-
+
+
Goździk kropkowany (Dianthus deltoides)
-
-
-
-
-
+
Porzeczka czarna (Ribes nigrum) ***
-
-
+
+
-
-
Kruszyna pospolita (Frangula alnus)*
-
-
-
+
+
+
Kalina koralowa (Viburnum opulus)***
-
-
+
-
+
+
Konwalia majowa (Convallaria majalis) ***
-
-
-
-
+
+
Kopytnik pospolity (Asarum europaeum) ***
-
-
-
-
+
+
Czosnek niedźwiedzi (Allium
-
-
+
-
-
+
Ponikło jajowate (Eleocharis ovata) Ś
-
-
-
-
-
+
Oczeret sztyletowaty
(Schoenoplectus mucronatus) K-VU
-
-
-
+
-
-
Żywiec gruczołowaty (Dentaria glandulosa)Ś
-
-
-
-
-
+
Żabieniec lancetowaty (Alisma lanceolatum) L-V
-
-
-
-
-
+
Wąkrota zwyczajna (Hydrocotyle vulgaris) Ś
-
-
-
+
-
-
Orlik pospolity (Aquilegia vulgaris)*
-
-
+
-
-
-
Obrazki plamiste (Arum maculatum)*
-
-
-
+
-
-
Bobrek trójkolistkowy (Menyanthes trifoliata)*
-
-
-
+
-
-
Fiołek bagienny (Viola uliginosa)*
-
-
-
+
-
-
Zamętnica błotna (Zannichellia palustris ) Ś
-
-
+
-
-
+
Selery błotne (Apium repens)***, K-CR, L-E
-
-
-
+
-
-
Siedmiopalecznik błotny (Comarum palustre) Ś
-
-
-
+
-
-
Czermień błotna (Calla palustris) Ś
-
-
-
+
-
-
Gnidosz błotny (Pedicularis palustris)*
-
-
+
-
-
-
Widłaczek torfowy (Lycopodiella inundata)*, L-V
+
-
-
-
-
-
ursinum )***
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
107
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Widłak jałowcowaty (Lycopodium annotinum)*
+
-
-
-
-
-
Grzybieńczk wodny (Nymphoides peltata)*
-
-
-
+
-
+
Grążel żółty (Nuphar lutea)***
+
+
+
+
-
+
Grzybienie białe (Nymphaea alba)***
+
-
+
+
-
-
Kotewka orzech wodny (Trapa natans)**
+
+
-
+
-
+
Barwinek pospolity (Vinca minor)*
+
+
+
-
+
-
Rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia)*
+
-
+
-
-
-
Salwinia pływająca (Salvinia natans)*
+
+
-
+
+
+
Żabiściek pływający (Hydrocharis morsusranae)K
-
+
+
-
-
-
Nadwodniki (Elatine sp.) – kilka gatunków*
-
-
-
+
-
-
Oznaczenia
*- ochrona ścisła
** -ochrona ścisła, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochronny czynnej
*** - ochrona częściowa
Ś -gatunki wpisane na Czerwoną księgę roślin Górnego Śląska
K- gatunki wpisane na Polską Czerwoną Księgę Roślin
Kategorie zagrożenia:
- EX (extinct) - w Polsce całkowicie wymarłe lub EW (extinct in wild) - wymarłe w naturze
- CR (critical) - krytycznie zagrożone
- EN (endangered) - zagrożone
- VU (vulnerable) - narażone
- LR (low risk) - gatunki niskiego ryzyka
L- gatunki wpisane na Czerwoną Listę roślin i grzybów Polski
Kategorie zagrożenia:
- Ex – Wymarłe i zaginione – gatunki, które nie występują już w Polsce na znanych dawniej stanowiskach i
nie znaleziono ich nowych stanowisk.
- EW – Wymarłe i zaginione – gatunki wymarłe na stanowiskach naturalnych, istniejące w uprawie lub na
stanowiskach zastępczych.
- E – Wymierające – krytycznie zagrożone – gatunki mocno zagrożone wymarciem, których przetrwanie jest
mało prawdopodobne, jeśli będą się utrzymywać istniejące czynniki zagrożenia. Zaliczono tu gatunki
określone jako CR, czyli krytycznie zagrożone.
- |E| – Wymierające krytycznie zagrożone – gatunki silnie zagrożone wymarciem na izolowanych
stanowiskach poza głównym obszarem swojego występowania.
- V – Narażone- zagrożone wyginięciem – jeżeli nie znikną czynniki ich zagrożenia, to w najbliższej
przyszłości gatunki te przesunięte zostaną do kategorii wymierających.
- |V| – Narażone – zagrożone na izolowanych stanowiskach poza głównym obszarem swojego występowania.
- R – Rzadkie (potencjalnie zagrożone) – występujące na małych obszarach oraz występujące w dużym
rozproszeniu. Zaliczono tu gatunki o małym zagrożeniu, określane jako LR.
- I – O nieokreślonym zagrożeniu – gatunki, dla których brak jest pewnych źródeł informacji, by zaliczyć je
do określonej kategorii, z różnych informacji jednak wiadomo, że są zagrożone, wymierające lub już
wymarłe.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
108
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Ptaki
Gady
Płazy
Owady
Gromada
Tabela 1.19
Wykazane gatunki zwierząt chronionych występujących na terenie gminy CzechowiceDziedzice (Cz-Dz), Goczałkowice-Zdrój (Gocz), Pszczyna (Psz), Miedźna (Mie), Bestwina
(Bes), Wilamowice (Wil).
Gmina
Gatunek
Cz- Dz
Gocz
Psz
Mie
Bes
Wil
chrząszcze z rodzaju Biegacz (Carabus)*
-
-
-
-
-
+
Trzmiel (Bombus)*
-
-
-
-
-
+
Kumak nizinny (Bombina bombina)**
-
-
-
+
+
+
Ropucha szara (Bufo bufo)**
-
-
-
+
-
+
Ropucha zielona (Bufo viridis)**
-
-
-
-
-
+
Rzekotka drzewna (Hyla arborea)**
-
-
-
-
-
+
Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus)**
-
-
-
+
-
+
Traszka zwyczajna (Triturus vulgaris)**
-
-
-
+
-
+
Żaba moczarowa (Rana arvalis)**
-
-
-
-
-
+
Żaba trawna (Rana temporaria)**
-
-
-
-
-
+
Żaba wodna (Rana esculenta)**
-
-
-
-
-
+
Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus )**
-
-
-
-
+
-
Żaba jeziorkowa (Rana lessonae)**
-
-
-
-
-
+
Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) Z-LC
-
-
-
+
-
+
Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix) Z-LC
-
-
-
-
-
+
Ślepowron (Nycticorax nycticorax)** ,Z-LC, O
+
+
+
-
+
-
Rybitwa białowąsa
(Chlidonias hybridus) **,Z-LC,O
+
+
+
+
-
-
Rybitwa czarna (Chlidonias niger)**,O
+
+
+
+
-
-
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
109
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Bąk zwyczajny (Botaurus stellaris)*,O
+
+
+
+
-
-
Bączek (Ixobrychus minutus)**,O
+
+
+
+
+
-
Kormoran czarny (Phalacrocorax carbo)*
-
-
-
-
-
+
Czapla purpurowa (Ardea purpurea)*,O
-
-
-
+
-
-
Rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)**,O
-
-
-
+
-
-
Błotniak stawowy (Cirrus aeruginosus)**
-
-
-
+
-
-
Kropiatka (Porzana porzana)**,O
-
-
-
+
-
-
Łabędź niemy (Cygnus olor) O
-
-
-
-
+
+
Krzyżówka (Anas platyrhynchos) O
-
-
-
-
-
+
Trzmielojad (Pernis apivorus)*,O
-
-
-
-
-
+
Bocian biały (Ciconia ciconia)**,O
-
-
-
-
-
+
Kląskawka (Saxicola torquata)*
-
-
-
-
-
+
Pokląskwa (Saxicola rubetra) *
-
-
-
-
-
+
Zimorodek (Alcedo atthis) *, O
-
-
-
+
-
+
Kokoszka wodna (Gallinula chloropus)*,O
-
-
-
-
+
-
Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus)*
-
-
-
-
+
-
Derkacz (Cred crex)**
-
-
-
+
-
-
Dubelt (Gallinago media)**,O
-
-
-
+
-
-
Żwirowiec łąkowy (Glareola pratincola)O
-
-
-
+
-
-
Sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula) **
-
-
-
+
-
-
Kuliczek piskliwy (Actitis hypoleucos)*
-
-
-
+
-
-
Łyska (Fulica atra )*,O
-
-
-
-
+
-
Skowronek (Alauda arvensis) *,O
-
-
-
-
+
-
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
110
Ssaki
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Bóbr (Castor fiber)***
-
+
+
-
-
-
Żubr (Bison bonasus)*,Z-VU
-
-
+
-
-
-
Jeż (Erinaceus concolor)**
-
-
-
-
+
+
Ryjówkowate (Soricidae)*
-
-
-
-
+
+
Nietoperze (Chiroptera)*
-
-
-
-
-
+
Wiewiórka (Sciurus)*
-
-
-
-
+
-
Łasica (Mustela nivalis)*
-
-
-
-
+
-
Wydra (Lutra lutra) ***,Z-NT
-
-
-
-
-
+
Kret (Talpa europaea)***
-
-
-
+
-
+
Orzesznica (Muscardinus avellanarius)*
-
-
-
+
-
-
Oznaczenia:
*- ochrona ścisła
** -ochrona ścisła, z wyszczególnieniem gatunków wymagających ochronny czynnej
*** - ochrona częściowa
Ś -gatunki wpisane na Czerwoną księgę roślin Górnego Śląska
Z- Czerwona Księga Gatunków Zagrożonych
- EX- wymarłe (extinct)
-EW- wymarłe na wolności (extinct in the wild)
- CE- krytycznie zagrożone (critically endangered)
-EN - zagrożone (endangered)
-VU - narażone (vulnerable)
- NT - bliskie zagrożenia (near treatened)
- LC najmniejszej troski (least concern)
O- ochrona gatunkowa, Ptaki objęte dyrektywą Ptasią
2.5.2. FORMY OCHRONY PRZYRODY
Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku wyróżnia dziesięć form
ochrony przyrody w Polsce: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary
chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, użytki ekologiczne, pomniki przyrody,
stanowiska dokumentacyjne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
111
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
roślin, zwierząt i grzybów. Z pośród wyżej wymienionych form na opisywanych obszarach
gmin znajdują się 2 rezerwaty przyrody, 3 obszary naturowe oraz liczne pomniki przyrody,
użytki ekologiczne, obszary chronionego krajobrazu i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, na
które kopalnia może wywierać oddziaływanie pośrednie, niezwiązane bezpośrednio
z prowadzoną eksploatacją a występujące poza wyznaczonym terenem górniczym.
Pierwszy rezerwat o nazwie "Rotuz" znajduje się na terenie gminy CzechowiceDziedzice, natomiast drugi o nazwie "Żubrowisko" na terenie gminy Pszczyna. Rezerwat
przyrody "Rotuz" został utworzony w 1966 roku w celu ochrony i zachowania torfowiska
przejściowego z charakterystycznymi zespołami roślinności bagiennej. Zajmuje powierzchnię
28,17 ha i można tam spotkać min. takie gatunki jak: owadożerna rosiczka okrągłolistna
(Drosera rotundifolia), żurawina błotna (Oxycoccus palustris), czermień błotna (Calla
palustris), wełnianka pochwowata (Eriophorum vaginatum) oraz bardzo rzadkie mszaki.
Rezerwat przyrody "Żubrowisko" został powołany w 1996 roku w celu ochrony populacji
introdukowanego na ten teren żubra (Bison bonasus). Zajmuje powierzchnię 744,61 ha.
[źródło:http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/]
Rys. 2. Położenie rezerwatu " Rotuz" i rezerwatu " Żubrowisko"
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
112
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Znaczna część omawianych gmin posiada na swoim terenie fragmenty obszarów włączone
w europejską sieć obszarów chronionych Natura 2000:

Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki (SOO) o numerze PLH240039.gmina Goczałkowice-Zdrój

Dolina Górnej Wisły (OSO) o numerze PLB240001 - gmina Czechowice - Dziedzice,
gmina Goczałkowice-Zdrój, gmina Pszczyna

Stawy w Brzeszcach (OSO) o numerze PLB120009 - część gminy Miedźna
i Wilamowice
Specjalny obszar ochrony siedlisk "Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki",
o powierzchni 1650,3 ha utworzony w południowo- zachodnim fragmencie Jeziora
Goczałkowice wraz z dopływem rzeki Wisły oraz ujściem rzeki Bajerka. Obszar obejmuje
gęste fragmenty lęgów, zarośli wierzbowych, wilgotne bory oraz zbiorowiska roślin
szuwarowych oraz łąkowych. Dolna część zlewni jest zalesiona, a przy ujściu rzeki Wisły i
Bajerki znajdują się liczne starorzecza i rozlewiska. Na pozostałym obszarze znajduje się
zabudowa rozproszona i pola uprawne. Dobre warunkowania terenowe oraz obecność
licznych mniejszych cieków wodnych sprzyjają populacji Bobra (Castor fiber) i wydy (Lutra
lutra). W obrębie ostoi można wyróżnić również inne gatunki priorytetowe takie jak błotniak
stawowy (Circus aeruginosus), Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus), Kumak (Bombina
bombina), piskorza (Misgurnus fossilis). Z roślin chronionych należy tu wymienić salwinie
pływającą (Salvinia natans) i żabiściek pływający (Hydrocharis morsus-ranae) Inne ważne
gatunki zwierząt i roślin występujące na tym obszarze: Wiewiórka pospolita (Sciurus
vulgaris), Ropucha szara (Bufo bufo), Ropucha zielona (Bufo viridis), Rzekotka drzewna
(Hyla arborea), żaba moczarowa (Rana arvalis), żaba wodna (Rana esculenta), żaba zielona
(Rana ridibunda), żaba trawna (Rana temporaria), jaszczurka zwinka (Lacerta agilis),
zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix), żmija zygzakowata (Vipera berus).
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
113
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
[źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl]
Rys.3. Obszar Natura 2000 „Zbiornik Goczałkowicki – ujście Wisły i Bajerki”
Obszar specjalnej ochrony ptaków o znaczeniu europejskim "Dolina Górnej Wisły"
o powierzchni 24740,2 ha obejmuje teren dwóch prowincji: Północnego Podkarpacia i części
południowej Zewnętrznych Karpat Zachodnich. Obszar ostoi składa się z Zbiornika
Goczałkowice, mniejszych przyległych do niego stawów hodowlanych oraz dolnych
prawobrzeżnych dopływów rzeki Wisły. Stawy należą do najstarszych w Polsce stawów
hodowlanych. Teren jest gęsto zabudowany, z licznymi łąkami i polami wykorzystywanymi
rolniczo, porośnięty niedużymi kompleksami leśnymi, składającymi się głównie z lasów
mieszanych o charakterze grądowym. Na obszarze ostoi występuje co najmniej 29 gatunków
ptaków z zał. I Dyrektywy Ptasiej i 8 gatunków znajdujących się w Polskiej Czerwonej
Księdze. Występuje tu min. ślepowron (Nycticorax nycticorax), rybitwa białowąsa
(Chlidonias hybrida), rybitwa czarna (Chlidonias niger), bąk (Botaurus stellaris), bączek
(Ixobrychus minutus), zimorodek (Alcedo atthis), bocian biały (Ciconia ciconia), błotniak
stawowy (Circus aeroginosus), derkacz (Crex crex), łabędź (Cygnus cygnus), czapla biała
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
114
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
(Egretta alba), czapla nadobna (Egretta garzetta) żuraw (Grus grus), bielik (Haliaeetus
albicilla), dzierzba czarnoczela (Lanius minor), mewa czarnogłowa (Larus melanocephalus),
podróżniczek (Luscinia svecica), trzmielojad (Pernis apivorus), dzięcioł zielonosiwy (Picus
canus), kureczka zielonka (Porzana parva), kropiatka (Porzana porzana), rybitwa rzeczna
(Sterna hirundo), jarzębatka (Sylvia risoria), dzięcioł średni (Dendrocopos medius), dzięcioł
czarny (Dryocopus martius).
Teren górniczy
[źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl]
Rys. 4. Obszar Natura 2000 „Zbiornik Goczałkowicki – ujście Wisły i Bajerki”
z zaznaczonymi schematycznie granicami terenu górniczym kopalni
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Stawy w Brzeszcach" o powierzchni 3 065,9 ha
położony w Dolinie Wisły obejmuje rzekę Wisłę oraz kompleks kilkunastu stawów
hodowlanych rozmieszczonych po obu jej stronach. Wisła ma tutaj naturalny charakter,
meandruje i w jej dolinie znajduje się sporo niewielkich starorzeczy. Stawy otaczają lasy
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
115
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
(3% obszaru), łąki i pastwiska (35%) oraz pola (33% powierzchni). W ostoi występuje, co
najmniej 14 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej
Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla, co najmniej 1% populacji
krajowej (C3 i C6) następujących gatunków ptaków: bączek (PCK), czapla purpurowa (PCK),
rybitwa białowąsa (PCK), ślepowron (PCK), kokoszka, krakwa, krwawodziób, śmieszka,
zausznik; stosunkowo wysoką liczebność (C7) osiąga: bąk (PCK), rybitwa czarna i perkoz
dwuczuby.
Teren górniczy
[źródło: www.natura2000.gdos.gov.pl]
Rys. 5. Obszar Natura 2000 "Stawy w Brzeszczach” z zaznaczonymi schematycznie granicami
terenu górniczego kopalni
Ponadto Gmina Bestwina utworzyła na swoim terenie dwie dodatkowe formy ochrony
przyrody:
1) obszar chronionego krajobrazu „Podkępie” wraz z doliną rzeki Białej (uchwała
nr XII/68/95 z dnia 29.06.1995 roku) oraz
2) użytek ekologiczny – „Oczko wodne w Kaniowie” (uchwała nr XIII/72/95 z dnia
14.09.1995 roku).
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
116
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Obszar chronionego krajobrazu „Podkępie” wraz z doliną rzeki Białej zajmuje
powierzchnię 170 ha i znajduje się przy zachodniej granicy gminy, ciągnąc się wzdłuż rzeki
Białej. Celem tej ochrony jest zachowanie naturalnego koryta rzeki wraz z otaczającą go
roślinnością oraz dużego kompleksu stawu rybnych, będących reliktem kilkuwiekowej
gospodarki rybackiej na obszarze Doliny Górnej Wisły. Jednocześnie cały kompleks stanowi
korytarz ekologiczny łączący Gminę z Doliną Wisły. Występuje tu min. storczyk plamisty,
kalina koralowa, kruszyna pospolita oraz liczne gatunki zwierząt: żaba trawna, ropucha szara,
rzekotka drzewna, traszka zwyczajna, padalec, jaszczurka żyworodna, zaskroniec, ryjówka
aksamitna.
Użytek ekologiczny „Oczko wodne w Kaniowie” obejmuje oczko wodne oraz otulinę
o długości 5 metrów. Użytek znajduje się w Kaniowie przy ulicy Jawiszowskiej 21. Oczko
stanowi naturalną enklawę dla flory i fauny wodnej.
Tabela 1.20
Pomniki przyrody w gminach
Gmina
CzechowiceDziedzice
GoczałkowiceZdrój
Pszczyna
Nazwa gatunku drzewa/ obiektu
Lokalizacja obiektu
Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
Pomiędzy pałacem przy ul. Zamkowej a
kościołem św. Katarzyny
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Obok kościoła św. Katarzyny
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Ul. Miarki 16
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Ligota, ul. Dworska
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Ligota, obok cmentarza
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Ul. Słowackiego
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Ligota, ul. Pańska
-
-
Dąb szypułkowy (Quercus robur) (3 szt.)
ul. Jeziorna 78, Pszczyna
Głaz narzutowy (2 szt.)
Park miejski w Pszczynie
Dąb szypułkowy (Quercus robur) (3 szt.)
Park miejski w Pszczynie
Dąb szypułkowy (Quercus robur) (9 szt.)
Teren szpitala miejskiego w Pszczynie
Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
ul. Sznelowiec 6, Pszczyna
Dąb szypułkowy(Quercus robur) (2 szt.)
ul. Cieszyńska 15, Pszczyna
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
117
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Miedźna
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Teren cmentarza, ul. Chopina 4, Pszczyna
Aleja wielogatunkowa
ul. Łowiecka w Pszczynie,
Piasku i Czarkowie
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Czarne Doły
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Czarne Doły
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Poręba
Głaz narzutowy
Park miejski w Pszczynie na „Grobli
Łąckiej”
Dąb szypułkowy (Quercus robur) (2 szt.)
ul. Powstańców 111, Studzionka
Aleja jednogatunkowa –
Dąb szypułkowy (Quercus robur) (38
szt.)
Studzionka przy PGR Stenciówka
-
-
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Bestwina
Buk pospolity (Fagus silvatica)
ul. Św. Floriana 3 w Bestwince obok sklepu
GS
ul. Św. Floriana w Bestwince naprzeciw
sklepu GS
w „Księżym lesie” za budynkiem przy ul
Karkowskiej
Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
przy ulicy Gandora w Bestwince
Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
za budynkiem plebani w Bestwince,
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
ul. Polnej w Bestwince w pobliżu
opuszczonych zabudowań
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Stara Wieś, na terenie dawnej RSP
Lipa drobnolistna (Tilia cordata Mill.)
(105 szt.)
Wilamowice
Aleja, Dankowice, przy drodze do dawnej
RSP
Aleja, Dankowice, przy drodze do dawnej
dąb szypułkowy (Quercus robur) (20 szt.)
RSP
Robinia akacjowa (Robinia pseudacacia) Aleja, Dankowice, przy drodze do dawnej
(6 szt.)
RSP
Aleja, Dankowice, przy drodze do dawnej
Klon jawor (Acer pseudoplatanus) (1 szt.)
RSP
Aleja, Dankowice, przy drodze do dawnej
Grab pospolity (Carpinus betulus) (1 szt.)
RSP
Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
Dankowice, park, obok kapliczki
Buk pospolity (Fagus sylvatica)
Dankowice, obok zakładu kamieniarskiego
Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Aleja, Wilamowice
Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
Aleja, Wilamowice
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
118
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
[źródło:http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/]
Rys 6. Lokalizacja terenu górniczego na tle obszarów chronionych województwa śląskiego
i małopolskiego
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
119
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Na pozostałych terenach gminnych (gmina Wilamowice, gmina Miedźna, gmina
Bestwina) nie ustanowiono żadnych parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków
krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, stanowisk dokumentacyjnych, użytków
ekologicznych czy zespołów przyrodniczo – krajobrazowych.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
120
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
3.
OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB
W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA
PG „SILESIA” ZABYTKÓW CHRONIONYCH NA
PODSTAWIE PRZEPISÓW O OCHRONIE ZABYTKÓW
I OPIECE NAD ZABYTKAMI
Zabytki stanowią ważny element krajobrazu kulturowego, a oprócz tego są
dziedzictwem historycznym, którego ochrona jest gwarantowana przepisami prawa. W myśl
tych przepisów, zabytkiem jest każdy obiekt ruchomy lub nieruchomy, dawny lub
współczesny, mający znaczenie ze względu na wartość historyczną, naukową lub artystyczną.
Celem ochrony dóbr kultury jest ich zachowanie, należyte utrzymanie oraz społecznie celowe
wykorzystanie i udostępnianie do celów naukowych, dydaktycznych i wychowawczych, tak
aby służyły nauce i popularyzacji wiedzy, stanowiły trwały element życia społecznego.
Przedmiotem ochrony są w szczególności:
 zabytki budownictwa, urbanistyki i architektury, takie jak: zespoły urbanistyczne,
budowle i ich wnętrza, zespoły budowlane o wartości architektonicznej, a także
budowle mające znaczenie dla historii budownictwa,
 zabytki historyczne, jak: pola bitew, obozy zagłady oraz inne tereny, budowle
i przedmioty związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi lub działalnością
instytucji i wybitnych postaci historycznych,
 zabytki etnograficzne, jak: typowe układy zabudowy osiedli wiejskich i budowle
wiejskie
szczególnie
charakterystyczne
oraz
wszelkie urządzenia, narzędzia
i przedmioty będące świadectwem kultury ludowej,
 zabytki techniki i kultury materialnej, jak: stare kopalnie, huty, warsztaty, budowle,
konstrukcje, urządzenia itp., będące świadectwem rozwoju techniki.
Wiele tych obiektów, przez swój indywidualizm, nadaje specyficzny rys danemu
krajobrazowi, wyróżniając go korzystnie w stosunku do współczesnych form urządzania
przestrzeni.
Na opisywanym terenie górniczym, który znajduje się w granicach gminy
Czechowice-Dziedzice znajduje się strefa ochrony konserwatorskiej obejmująca teren
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
121
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
położony w okolicy kolonii górniczej Żebracze pomiędzy ulicami: Rumana, Królowej
Jadwigi, Braci Sofków oraz Górniczą (plan XVIII)
Na terenie Goczałkowic-Zdroju w granicach objętych planem zagospodarowania
przestrzennego dla terenów górniczych (Uchwała NR XLII/290/10 Rady Gminy
w Goczałkowicach-Zdrój z dnia 7 września 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów górniczych „Czechowice II”, „Bestwina”,
„Rudołtowice” i „Goczałkowice Zdrój”) znajdujących się w granicach administracyjnych
gminy Goczałkowice-Zdrój, można wskazać następujące elementy środowiska kulturowego,
zabytków
oraz
dóbr
kultury
współczesnej
oraz
uwarunkowania
związane
z zagospodarowaniem terenu:

obszary i obiekty wpisane do rejestru zabytków:
zabytkowa zabudowa uzdrowiska Goczałkowice–Zdrój w skład, której wchodzą
budynki wraz z otoczeniem w ramach działek:
a) starej pijalni,
b) pawilonu „Górnik”,
c) pawilonu „Wrzos”,
d) budynku administracyjnego, nr rej. zab. A/1464/92 z dnia 07.05.1992 r.

strefy ochrony konserwatorskiej:
1.
strefę ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” – SKA, w skład, której wchodzi
uzdrowisko wraz z Parkiem Zdrojowym i ciągiem ul. Uzdrowiskowej,
2.
strefę pośredniej ochrony konserwatorskiej „B” – SKB, w skład, której
wchodzą najstarszą część wsi pomiędzy ul. Zimową i Szkolną, obszar
uzdrowiska ograniczony linią kolejową i drogą 01KDGP oraz ul. Borowinową,
ul. Parkową i ul. Krzyżanowskiego, ul. Jeziorna stanowiąca fragment systemu
alei związanych z zespołem rezydencji Hohbergów w Pszczynie.

budynki zabytkowe postulowane do wpisu do rejestru zabytków:
1) ul. Uzdrowiskowa 65, dawna komora celna - 1918 - 1945,
2) ul. Wiosenna, Kaplica Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych - przed 1867 r.

Wyznaczono ochronę następujących nieruchomych obiektów zabytkowych na mocy
planu miejscowego (do ujęcia w gminnej ewidencji zabytków):
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
122
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
1) Kaplica Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych - przed 1867 r., ul. Wiosenna,
2) ul. Borowinowa 1, budynek mieszkalny - 1918 - 1945
3) ul. Borowinowa 27, budynek mieszkalny - przed 1918
4) ul. Brzozowa 11, budynek mieszkalny - 1918 - 1945
5) ul. Brzozowa 27, budynek mieszkalny - 1918 - 1945
6) ul. Brzozowa 37, budynek mieszkalny - 1918 - 1945
7) ul. Brzozowa 60, budynek mieszkalny - 1918 - 1945
8) ul. Dębowa 10, budynek mieszkalny - 1918 - 1945
9) ul. Dębowa 18, budynek mieszkalny - 1918 - 1945
10) ul. Jesienna 15, budynek mieszkalny - 1918 – 1945
11) ul. Lipowa 13, budynek mieszkalny - 1918 – 1945
12) ul. Parkowa (Ogrodowa na mapie), budynek mieszkalny - 1918 – 1945
13) ul. Parkowa 2, budynek mieszkalny – sanatoryjny - lata 30 XX w.
14) ul. Róż 2, budynek mieszkalny - 1918 – 1945
15) ul. Sołecka 22, budynek mieszkalny - 1918 – 1945
16) ul. Sołecka 24, budynek mieszkalny - 1918 – 1945
17) ul. Stawowa 8, budynek mieszkalny - 1918 – 1945
18) ul. Szkolna 2, budynek mieszkalny - 1918 – 1945
19) ul. Uzdrowiskowa 32, poczta - 1918 – 1945
20) ul. Uzdrowiskowa 38, klasztor s.s. Salwatorianek - 1840/lata30XX w.
21) ul. Uzdrowiskowa 41, apteka z gospodarczym - przed 1918 r.
22) ul. Uzdrowiskowa 43, restauracja
23) ul. Uzdrowiskowa 55, zespół zabudowań szpitala, z laboratorium - 1897/1937 r.
24) ul. Wiosenna 1, budynek mieszkalny - 1918 - 1945
25) ul. Zimowa 6, budynek mieszkalny - 1918 - 1945
26) ul. Zimowa 13, budynek mieszkalny - 1918 - 1945
27) ul. Źródlana 21, Willa - 1918 – 1945
28) ul. Źródlana 22, Willa - 1918-1945
29) ul. Źródlana 35, Willa - 1918-1945
30) ul. Źródlana 43, Willa - 1918-1945
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
123
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Na terenie Bestwiny w granicach objętych planem zagospodarowania przestrzennego
dla sołectwa Kaniów można wskazać następujące elementy środowiska kulturowego oraz
zabytków:

Batalionów Chłopskich nr 13, kościół par. p.w. Niepokalanego Serca NMP, plebania,
szkoła podstawowa, murowane,

Czechowicka nr 21/23, dom mieszkalny, murowany,

Kóski nr 33, dom mieszkalny, murowany,

Krzywolaków nr 12, chałupa, drewniana,

Łabędzia nr 39, dom mieszkalny, murowany,

Młynska, dawny numer 758, młyn, drewniany, czesciowo murowany,

Modra nr 2, dom mieszkalny, murowany,

Modra nr 4, dom mieszkalny,

Modra nr 6, dom mieszkalny,

Modra nr 10, dom mieszkalny, prawdopodobnie zarzadcówka, murowany,

Jawiszowicka 31, dom mieszkalny,

ul. Czechowicka, krzyż przydrożny,

ul. Rybacka, kapliczka przydrożna,

ul. Batalionów Chłopskich, krzyż przydrożny,

Skrzyżowanie ulic Batalionów Chłopskich i S. Koski, figura przydrożna.
Na terenie Miedźnej w granicach objętych planem zagospodarowania przestrzennego
dla sołectwa Grzawa można wskazać następujące elementy środowiska kulturowego oraz
zabytków: krzyże przydrożne i kapliczki.
Na terenie Wilamowic w granicach objętych Terenem Górniczym brak jest obiektów
zabytkowych.
Na terenie Pszczyny w granicach objętych planem zagospodarowania przestrzennego
dla sołectwa Rudołtowice można wskazać następujące elementy środowiska kulturowego oraz
zabytków:
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
124
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
wojewódzka ewidencja zabytków:
Rudołtowice
ulica Zawadzkiego,
Leśna, Zamkowa
Rudołtowice
Rudołtowice
ulica Zawadzkiego 132
Zespół pałacowy:
- pałac z XVIII wieku, rokokowy, murowany
- oficyna z XVIII/XIX wieku
- park krajobrazowy
Granice ochrony rozciągają się na całość
założenia
Dekoracja architektoniczna elewacji pałacu,
obejmująca obramienia okien, drzwi, pilastry,
boniowania narożników oraz kartusze z herbami
Jastrzębiec i Ostoja w przyczółku frontowym –
wykonana w kamieniu, potynkowana, rokokowa
z drugiej połowy XVIII wieku. W wejściach
również drzwi klepkowe z XIX wieku
Dawna kuźnia dworska z XIX wieku, murowana
Granice ochrony rozciągają się na całość
obiektu
A/272/09
20 I 1966
B/330/72
6 IV 1972
A/506/65
20 I 1965
gminna ewidencja zabytków:

Budynek mieszkalny ul. Dębina 4

Dawny spichlerz Skrzyżowanie ulic: Wolności / Dębowa

Budynek Mieszkalny ul. Aleksandra Zawadzkiego 105

Budynek mieszkalny ul. Aleksandra Zawadzkiego 116

Dawna Ochotnicza Straż Pożarna ul. Aleksandra Zawadzkiego przy numerze

Budynek mieszkalny ul. Aleksandra Zawadzkiego 122

Budynek mieszkalny ul. Aleksandra Zawadzkiego 123

Pałac ul. Aleksandra Zawadzkiego 128

Zabudowania gospodarcze ul. Aleksandra Zawadzkiego 128

Budynek usługowo - Mieszkalny ul. Aleksandra Zawadzkiego 129

Budynek Mieszkalny ul. Aleksandra Zawadzkiego 144

Budynek Mieszkalny ul. Aleksandra Zawadzkiego 145

Budynek Mieszkalny ul. Aleksandra Zawadzkiego 158-160

Budynek mieszkalny ul. Aleksandra Zawadzkiego 212

Budynek gospodarczy ul. Aleksandra Zawadzkiego 233

Budynek mieszkalny ul. Aleksandra Zawadzkiego 233
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
125
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
4.
OPIS ZNACZĄCYCH DOTYCHCZASOWYCH
ODDZIAŁYWAŃ KOPALNI NA ŚRODOWISKO
I ZDROWIE LUDZI
Obszar oraz teren górniczy „Czechowice II” został ustanowiony przez Ministra
Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w koncesji nr 162/94 z dnia
26 sierpnia 1994 roku, w brzmieniu ustalonym decyzjami z dnia: 17 lipca 1996 roku znak
BKk/PK/1277/96, 23 lipca 1999 roku znak Dge/WL/487/3343/99 oraz postanowieniem z dnia
7 czerwca 2000 roku znak Dge/WL/487/3248/2000, udzielonym Nadwiślańskiej Spółce
Węglowej w Tychach na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny
towarzyszącej, ze złoża KWK „Silesia” położonego na terenie miast i gmin: CzechowiceDziedzice i Pszczyna oraz gmin Miedźna, Goczałkowice-Zdrój i Bestwina w województwie
śląskim. Decyzją z dnia 14 marca 2008 roku znak DGe/RR/487-1732/2003 Minister
Środowiska potwierdził przejście praw i obowiązków wynikających z przedmiotowej koncesji
na Kompanię Węglową S.A. w Katowicach. Minister Środowiska decyzją z dnia 9 grudnia
2010 roku znak DGiKGe-4771–19/59120/10/KO za zgodą Kompanii Węglowej S.A.
przeniósł koncesję na rzecz Przedsiębiorstwa Górniczego ”SILESIA” Sp. z o.o.
Do umowy przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa z 9 grudnia
2010 roku został sporządzony Załącznik Nr 5, który reguluje sposób postępowania
w sprawach dotyczących usuwania szkód wyrządzonych ruchem KWK „Silesia”
w strukturach Kompanii Węglowej S.A. (tj. do dnia 9 grudnia 2010 roku). Załącznik ten
określa podział kompetencji pomiędzy stronami, tryb postępowania w sprawie napraw szkód
oraz sposób rozliczania kosztów oraz przez okres trzech lat kwestie kosztów eksploatacji,
utrzymania, obsługi oraz zapewnienia pełnej wydajności istniejących na Terenie Górniczym
KWK „Silesia” pompowni wód gruntowych. Zadanie to realizuje Kompania Węglowa S.A.
Oddział Zakład Zagospodarowania Mienia w Woli.
Opis oddziaływań przedstawiony w tym punkcie odnosi się do stanu na 31 grudnia
2012 rok bez rozróżnienia, które oddziaływania związane były z działalnością byłej KWK
„Silesia” w strukturach Kompanii Węglowej S.A., a które z działalnością PG SILESIA.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
126
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
4.1
POEKSPLOATACYJNE DEFORMACJE TERENU
Teren pod wpływami eksploatacji górniczej złoża „Silesia” ze względu na korzystne
warunki geologiczno-górnicze (duży nadkład elastycznego miocenu) ugina się w sposób
łagodny, powstające deformacje mają charakter ciągłych niecek obniżeniowych. Nie
występują wstrząsy pochodzenia górniczego, nie występują inne, niekorzystne czynniki
(wychodnie uskoków, zroby płytkiej eksploatacji, szybiki), nie występują także deformacje
nieciągłe. Występujące deformacje nie przekroczyły III kategorii zagrożenia terenu górniczego
(mapa w załączniku 15).
Pod wpływem osiadań terenu uszkodzeniu uległy obiekty budowlane (budynki
mieszkalne i gospodarcze oraz obiekty użyteczności publicznej), a także obiekty
infrastruktury inżynieryjno-technicznej (takie jak sieć wodociągowa, rurociąg wody słodkiej
GO-CZA ϕ 1800mm, obwałowania rzek i cieków).
Z uwagi na rzędna zwierciadła wód czwartorzędowych, po obniżeniu terenu skutkiem
eksploatacji górniczej, w niektórych rejonach występuje zjawisko pozornego podniesienia się
wód gruntowych do poziomu terenu. W rejonach tych mogą powstać lokalne zawilgocenia
terenu. Pod wpływem prowadzonej eksploatacji górniczej w terenach użytkowanych rolniczo
uszkodzeniu ulega ciągłość drenażu pól uprawnych. Skutkiem tego występuje podmakanie
i degradacja terenów rolniczych.
4.2
ZMIANY WARUNKÓW WODNYCH
Skutkiem eksploatacji prowadzonej przez kopalnię Silesia w latach ubiegłych (do roku
2010 prowadzonej w strukturach Kompanii Węglowej S.A.) w miejscowości GoczałkowiceZdrój i Kaniów powstały poeksploatacyjne niecki bezodpływowe. Zachodzi konieczność
odwadniania tych rejonów za pomocą pompowni. W rejonie zbiornika Rontok Mały
w Goczałkowicach-Zdroju znajdują się dwie przepompownie: pierwsza, pompownia przy ul.
Stawowej, zapobiega tworzeniu się zalewisk w rejonie złoża borowiny, druga, tzw.
pompownia DK-1, przepompowuje do międzywala rzeki Wisły nadmiar wody ze stawu
Rontok
Mały (powstały w
wyniku
zbyt
dużych
dopływów
ze
strony
Potoku
Goczałkowickiego), gdy śluza spustowa z tego stawu do Wisły jest zamknięta ze względu na
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
127
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
stan powodziowy w tej rzece. Kolejne przepompownie służące do odwadniania zalewisk
zlokalizowane są w miejscowości Kaniów.
Na terenie górniczym na skutek prowadzonej eksploatacji górniczej powstają
zalewiska takie jak np. zbiornik zlokalizowany w Kaniowie pod nazwą Zalewisko, a także
lokalne podtopienia gruntów.
W granicach terenu górniczego „Czechowice II” znajdują liczne zbiorniki i cieki wodne:

rzeka Wisła oraz rzeka Biała wraz z obwałowaniami – przepływa przez cały teren
górniczy kopalni, w miejscach gdzie wały zostały obniżone eksploatacją wykonano się
roboty naprawcze polegające na nadbudowie korony do odpowiedniej rzędnej,

rowy
odwadniające
i
melioracyjne
w
Kaniowie,
Goczałkowicach–Zdroju,
Rudołtowicach i Grzawie - stanowiące urządzenia melioracji szczegółowej na polach
uprawnych. W razie wystąpienia uszkodzeń w wyżej wymienionych obiektach,
spowodowanych eksploatacją, wykonywane są roboty naprawcze, które polegają
między innymi na wzmocnieniu skarp rowów lub niwelacji dna,

zbiorniki
wodne
w
Kaniowie,
Goczałkowicach–Zdroju,
Rudołtowicach,
Czechowicach-Dziedzicach i Grzawie – to głównie zbiorniki sztuczne, użytkowane
w większości, jako stawy hodowlane. Ewentualne zakłócenia ich funkcjonowania na
skutek eksploatacji górniczej, są usuwane poprzez prace naprawcze, które polegają,
w zależności od charakteru uszkodzeń, na podniesieniu rzędnej korony obwałowań lub
niwelacji dna zbiornika,

cieki wodne w Kaniowie, Goczałkowicach–Zdroju, Rudołtowicach, CzechowicachDziedzicach i Grzawie – służą dla odprowadzania wód powierzchniowych,
naprawiane poprzez podniesienie rzędnej korony obwałowań lub profilowanie dna,

zagrożenie dla robót górniczych przez wdarcie się wód do wyrobisk nie występuje,
gdyż w nadkładzie nad górotworem karbońskim zalega gruba warstwa iłów
mioceńskich o miąższości od ok. 100 m w rejonie szybów peryferyjnych Nr 4 i 5 do
ok. 600m na południe od szybów głównych, która w sposób szczelny izoluje
wyrobiska górnicze od wód powierzchniowych i czwartorzędowych.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
128
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
4.3.
WSTRZĄSY POCHODZENIA GÓRNICZEGO
Na przestrzeni 110 lat eksploatacji złoża „Silesia”, dzięki korzystnym warunkom
górniczo – geologicznym, nie występowały wstrząsy i nigdy nie dokonano zaliczenia
pokładów do zagrożonych tąpaniami. Aktualnie nie przewiduje się również wystąpienia drgań
gruntu będących wynikiem eksploatacji górniczej PG SILESIA.
4.4.
WPŁYW DOKONANEJ EKSPLOATACJI NA POWIERZCHNIĘ
I OBIEKTY ZLOKALIZOWANE NA TYM TERENIE
Długi okres eksploatacji złoża węgla przez kopalnię „Silesia” (do roku 2010
prowadzonej w strukturach Kompanii Węglowej S.A.) spowodował zmiany w ukształtowaniu
powierzchni terenu (mapa w załączniku 15). Skuteczne działania profilaktyczne prowadzone
systematycznie przez zakład, oraz korzystne warunki górniczo-geologiczne, dzięki którym nie
odnotowano w całej historii kopalni powstania deformacji nieciągłych oraz wstrząsów od
eksploatacji górniczej zminimalizowały w znacznym stopniu uciążliwość działalności kopalni
dla mieszkańców gmin objętych zasięgiem wpływów od prowadzonej eksploatacji.
Na całym terenie górniczym można wyróżnić cztery rejony, w których działalność
górnicza kopalni spowodowała zmiany w środowisku naturalnym.
Partia zachodnia
Jest to teren zachodnio - południowej części obszaru górniczego w miejscowości
Goczałkowice-Zdrój, w rejonie Stawu Rontok Mały i złoża borowiny. Są to tereny głównie
rolne, słabo zabudowane, gdzie powstała bezodpływowa niecka, która jest odwadniana za
pomocą pompowni wód gruntowych przy ul. Stawowej.
Partia centralna
W centralnej części obszaru górniczego występują cztery niecki obniżeniowe. Są to
rejony:
 stożka skały płonnej oraz osadnika mułów popłuczkowych w widłach rzek Wisły
i Białej w Kaniowie,
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
129
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
 w kierunku na zachód od szybów głównych oraz bocznicy kolejowej, gdzie
występuje niecka pokrywająca się ze Stawem Przemysłowym w Czechowicach–
Dziedzicach,
 tereny rolne i leśne w kierunku na północ od rzeki Wisły w Rudołtowicach,
 część północno-wschodniego obwałowania Stawu Rontok Duży w Rudołtowicach.
Partia wschód I
We wschodniej części obszaru górniczego niecka osiadań posiada dwa wyraźne
obniżenia:
 tereny rolne, słabo zurbanizowane, na wschód od rzeki Białej w miejscowości
Kaniów. Powstała niecka bezodpływowa jest odwadniana przez pompownie przy
ul. Gawlików i przy ul. Rybackiej.
 tereny rolne i leśne od strony na północ od koryta rzeki Wisły w miejscowości
Grzawa.
Partia wschód II
W tej części obszaru kopalnia nie prowadziła eksploatacji górniczej, nie wystąpiły
deformacje terenu.
Podsumowanie wpływu dokonanej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu:
 dokonana eksploatacja górnicza wpłynęła ujemnie na prawidłowe funkcjonowanie
obiektów kubaturowych, liniowych oraz sieci uzbrojenia podziemnego,
 obiekty infrastruktury technicznej oraz obiekty kubaturowe zabezpieczane były na
odpowiednią kategorię, natomiast występujące w nich szkody usuwano na
podstawie ugód zawartych z właścicielami.
 w razie stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa, szkody naprawiane były w trybie
awaryjnym.
 szkody powstałe w użytkach rolnych i leśnych, naprawiane były poprzez niwelację
terenu i rekultywację, budowę sieci rowów odwadniających oraz wypłatę
odszkodowań za niemożność ich użytkowania.
 prowadzona dotychczas eksploatacja w złożu „Silesia” powodowała zakłócenia
w funkcjonowaniu i użytkowaniu powierzchni terenu górniczego, jednakże nie
spowodowała zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
130
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
4.5.
POWIETRZE
Przedstawiona w punkcie 1.6 emisja niezorganizowana ze źródeł rozproszonych na
terenie Zakładu Głównego kopalni (prace spawalnicze, silniki spalinowe środków transportu
poruszających się po terenie) ma ograniczony wpływ na stan powietrza i nie powoduje
przekroczeń wartości odniesienia w rejonie poza granicami terenu, do którego kopalnia ma
tytuł prawny. Kwestia oddziaływania metanu wprowadzanego do powietrza atmosferycznego
omówiona jest w oddzielnych punktach.
4.6.
HAŁAS
Wykonane w 2008 roku opracowanie:
 „Badania i ocena hałasu emitowanego do środowiska zewnętrznego z terenu Zakładu
Mechanicznej Przeróbki Węgla Oddział KWK „Brzeszcze - Silesia” Ruch Silesia
w Czechowicach-Dziedzicach”.
wykazało, że dotrzymane są warunki dotyczące uciążliwości hałasowej dla terenów
podlegających ochronie akustycznej wokół Zakładu Głównego KWK „Brzeszcze-Silesia”.
4.7.
WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
4.7.1. WPŁYW EKSPLOATACJI NA WODY PODZIEMNE
PG SILESIA prowadzi eksploatacje węgla kamiennego na podstawie koncesji
ustalającej obszar górniczy. Obszar górniczy PG SILESIA znajduje się w obrębie Jednolitych
Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 142 (według zatwierdzonego dnia 22.02.2011 r.
„Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, który został opublikowany
21.06.2011 r. w MP Nr 49, poz 549). Lokalizację JCWPd nr 142 przedstawiono na rysunku 7.
Charakterystyka obszaru JCWPd nr 142 przedstawia się nastepujaco:
 Powierzchnia: 863,71 km2
 Region: Subregion zapadliska przedkarpackiego
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
131
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
 Powiaty: rybnicki, mikołowski, pszczyński, bieruńsko-lędziński, oświęcimski,
cieszyński, bielski, miasta Żory, miasta Tychy, miasta Jastrzębie Zdrój
 Region hydrogeologiczny wg Atlasu Hydrogeologicznego Polski 1995 r.: XIII2
Głębokość występowania wód słodkich: >400 m
Rys. 7. Lokalizacja Jednolitej Części Wód Podziemnych - nr 142.
Ogólny opis jednostki - Jednolite Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 142
Symbol jednostki:
Q - (Ng), (T), (C3)
Opis symbolu jednostki: poziom wodonośny w czwartorzędzie występuje na całym obszarze
jednostki. Może on być w więzi hydraulicznej z poziomem wodonośnym neogenu.
Utwory neogenu występują lokalnie w postaci utworów piaszczysto-żwirowych.
Lokalnie pod nim występuje poziom wodonośny w utworach węglanowych triasu.
W centralnej i północnej części jednostki poziomy wodonośne występują w utworach
karbonu górnego.
Q - wody porowe w utworach piaszczystych i żwirowych
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
132
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Ng – wody porowe w utworach piaszczysto-żwirowych
T - wody szczelinowe w utworach węglanowych
C3 - wody szczelinow-porowe w utworach piaskowcowych
Cecha szczególna JCWPd – obszar w rejonie eksploatacji górniczej pozostaje w zasięgu
regionalnego leja depresyjnego kopalń węgla kamiennego
GZWP występujące w obrębie JCWPd :
345 – zbiornik Rybnik
446 – zbiornik Pszczyna-Żory
347– zbiornik Dolina rzeki górna Wisła
Rys. 8. Profile geologiczne Jednolitej Części Wód Podziemnych - nr 142.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
133
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Dla części tego obszaru (jednostki) pokrywającego się z terenem górniczym kopalni
mamy następujący opis (zawężony):
poziom wodonośny w czwartorzędzie występuje na całym obszarze jednostki. Utwory
neogenu na OG Czechowice II tworzy ciągła warstwa nieprzepuszczalnych iłów
miocenu. Lokalnie w obrębie iłów występują soczewy piasków i piaskowców tworząc
zawieszony poziomy wodonośne bez możliwości kontaktu z czwartorzędem
oraz profil geologiczny dla trzech charakterystycznych otworów:
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
134
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Eksploatacja górnicza przez PG SILESIA w obrębie złoża węgla kamiennego może
wywołać negatywne szkodliwe oddziaływanie na środowisko, w szczególności środowisko
wodne poprzez obniżenia i deformacje powierzchni terenu.
4.7.2. WPŁYW EKSPLOATACJI NA WODY POWIERZCHNIOWE
Na analizowanym obszarze nie wystąpią oddziaływania na zasoby wód podziemnych
zarejestrowanych
w
ewidencji
GZWP.
Wieloletnie
zanieczyszczenie
cieków
powierzchniowych, a w szczególności prowadzenie wód zawierających dużo zawiesiny
spowodowało, że wszystkie cieki omawianego rejonu posiadają zakolmatowane koryta.
Doprowadziło to, do ograniczenia kontaktu wód spływających omawianymi ciekami
z wodami podziemnymi. Dlatego też zanieczyszczenie wód powierzchniowych nie powoduje
pogorszenia się jakości wód podziemnych omawianego obszaru.
PG SILESIA odprowadza wody dołowe o podwyższonym zasoleniu do rzeki Wisły po
przez system retencyjno- dozujący, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym.
Sumaryczny ładunek chlorków i siarczanów (150-300Mg/d), który będzie wprowadzany do
rzeki Wisły w okresie do roku 2025, będzie miał stosukowo niewielki udział (ok. 5%) we
wzroście zasolenia wód powierzchniowych powodowanym głównie przez działalność
górniczą.
Zatwierdzony 22.02.2011 r. „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisły” (PGW), który został opublikowany 21.06.2011 r. w Monitorze Polskim Nr 49, poz.
549 – wprowadzanie zasolonych wód dołowych do wód powierzchniowych wpłynie na
derogacje
czasowe
osiągnięcia
celów
środowiskowych.
Jednolita
część
wód
powierzchniowych (JCWP –PLRW 20001921199) Wisła od Białej do Przemszy (MW0106)
posiada statut silnie zmienionej części wód, zagrożonych ryzykiem nieosiągnięcia celów
środowiskowych
Derogacje czasowe (4(4)-1- brak możliwości technicznych) wynikają m.in. z:

Wpływu działań antropogenicznych na stan JCWP oraz brak możliwości technicznych
ograniczenia tych oddziaływań generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia
celów środowiskowy przez JCWP.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
135
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną

Występującej na terenie zlewni działalności gospodarczej człowieka związanej ściśle
z występowaniem surowców naturalnych, bądź przemysłowym charakterem obszaru.
4.8.
ODDZIAŁYWANIE NA LUDZI
Analizując oddziaływanie na ludzi, należy wziąć pod uwagę zarówno pracowników
kopalni jak i ludność zamieszkałą na terenach, przyległych do Zakładu Głównego, szybów
kopalnianych oraz na terenach podlegających przekształceniom terenu.
Oddziaływanie na pracowników jest minimalizowane poprzez stosowanie zgodnych
z Kodeksem Pracy i przepisami BHP środków ochrony osobistej.
Oddziaływanie na mieszkańców terenów podlegających przekształceniom oraz terenów
przyległych do szybów oraz Zakładu Głównego kopalni jest minimalizowane przede
wszystkim przez stosowanie prewencji tych zagrożeń oraz działania zapobiegające
i ograniczające ich występowanie poprzez tzw. naprawę szkód górniczych. Do zadań takich
zaliczamy naprawę dróg, mostów, wiaduktów, regulację cieków wodnych, budowę pompowni
na terenach niecek bezodpływowych i inne. Zadania te są bardzo ważne i muszą być
podejmowane, ponieważ wpływają one na komfort mieszkańców terenów poddanych
osiadaniami
terenów
wskutek
działalności
górniczej.
Z
punktu
widzenia
ludzi
zamieszkujących teren górniczy ważne jest także takie prowadzenie wydobycia aby
zapobiegać możliwością występowania wstrząsów górniczych.
Na przestrzeni 110 lat eksploatacji złoża „Silesia”, dzięki korzystnym warunków
górniczo – geologicznym, nie występowały wstrząsy i nigdy nie dokonano zaliczenia
pokładów do zagrożonych tąpaniami. Aktualnie nie przewiduje się również wystąpienia
drgań gruntu będących wynikiem eksploatacji górniczej PG SILESIA.
Uciążliwości klimatu akustycznego oraz zapylenia w pobliżu Zakładu Głównego są
ograniczane poprzez podejmowanie przez kopalnie szeregu inwestycji mających za zadanie
uciążliwości te zmniejszyć. To samo stwierdzenie dotyczy rejonów szybów kopalnianych.
Opis podejmowanych w ostatnich latach przez kopalnię działań mających na celu
poprawę środowiska przedstawiono w punkcie 6 niniejszej części Raportu.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
136
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
4.9.
ODPADY
Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” jest wytwórcą odpadów. Posiada Decyzję
Wojewody Śląskiego ŚR.II.6620/17/8/04 z dnia 07.09.2004r. - pozwolenie na wytwarzanie
odpadów w procesie wydobywania i wzbogacania węgla, która obejmuje: wytwarzanie
odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz określenie miejsc i sposobów
magazynowania odpadów (załącznik 11). W latach 2011-2013 pozwolenie na wytwarzanie
odpadów przez Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” zostało zmienione siedmioma (7)
Decyzjami i jednym (1) Postanowieniem Marszałka Województwa Śląskiego (załącznik 12).
Ponadto gospodarka odpadami wytwarzanymi przez PG „Silesia” prowadzona jest w oparciu
o Decyzje Marszałka Województwa Śląskiego (załącznik 13 i 14):

Nr 917/OS/2012 z dnia 23.04.2012r. - zatwierdzającej program gospodarowania
odpadami wydobywczymi.

Nr 3394/OS/2012 z dnia 11.12.2012r. - zezwolenie na odzysk odpadów 07 02 99
zawierających gumę w ramach procesu R 14.

Nr 3808/OS/2011 z dnia 22.12.2011r. - zezwolenie na odzysk odpadów o kodach:
01 01 02, 01 04 12, 17 01 01 i 17 01 07 w procesach R5 i R14.

Nr 3402/OS/2011r. z dnia 18.11.2011r. - zezwolenie na odzysk części odpadów o
kodzie 01 04 12 (odpadowe muły popłuczkowe) w procesie R3.
4.9.1. ŹRÓDŁA POWSTAWANIA ODPADÓW
Źródłami powstawania odpadów w PG „Silesia” są:
 poziomy wydobywcze,
 szyby: wydobywczy, wentylacyjne i materiałowo-zjazdowe,
 stacja sprężarek,
 Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla,
 lampownia i markownia,
 łaźnia,
 budynek administracyjny,
 warsztaty remontowe,
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
137
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
 wewnętrzne i zewnętrzne sieci energetyczne,
 plac składowy drewna.
4.9.2. SPOSOBY POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI
Wytwarzane przez Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” ilości odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne określone w Pozwoleniu Wojewody Śląskiego (załącznik
11) oraz w kolejnych Decyzjach zmieniających Pozwolenie (załącznik 12) oraz Decyzjach
dotyczących gospodarki odpadami wydobywczymi (załącznik 13) podlegają ewidencji i są
przekazywane wyspecjalizowanym
firmom, odzyskiwane dopuszczalnymi
procesami
(załącznik 14).
Wytwarzane przez Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” i przekazywane wyspecjalizowanym firmom odpady niebezpieczne to:
13 01 10*
Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace związków chlowcoorganicznych
13 02 08*
Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
13 03 10*
Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
15 01 10*
Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone
15 02 02*
Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
16 02 13*
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne
elementy
17 02 04*
Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zwierające lub zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi
Wytwarzane przez Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” i przekazywane wyspecjalizowanym firmom odpady inne niż niebezpieczne to:
01 01 02
Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali
01 04 12
Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin
07 02 13
Odpady tworzyw sztucznych
07 02 99
Odpady zawierające gumę
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
138
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
15 01 04
Opakowania stalowe
16 01 17
Metale żelazne
16 01 18
Metale nieżelazne
16 02 14
Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13
16 02 16
Elementy usunięte z różnych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
17 01 01
Odpady betonu i gruz budowlany
17 02 01
Drewno odpadowe
17 04 01
Złom metali kolorowych
17 04 02
Złom aluminium
17 04 05
Żelazo i stal
17 04 11
Kable
Wytwarzane i odzyskiwane (procesy R3, R5 i R14) przez Przedsiębiorstwo Górnicze
„Silesia” odpady inne niż niebezpieczne to:
01 01 02
Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali.
01 04 12
Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione
w 01 04 07 i 01 04 11.
07 02 99
Odpady zawierające gumę
17 01 01
Odpady betonu i gruz budowlany
Wytwarzany poza instalacją (zakład przeróbczy) z możliwością odzysku w procesie R14
przez Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” odpad inny niż niebezpieczne to:
17 01 07
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 17 01 06
Informacja o sposobie zagospodarowania osadów pochodzących z wód dołowych: Od
1994 roku Kopalnia Węgla Kamiennego „Silesia” stosuje z powodzeniem metodę
oczyszczania wód z zawiesiny z wykorzystaniem zrobów poeksploatacyjnych, głównie
zrobów podpoziomowych w partii zachodniej i centralnej pokładu 214/1-2 (zbiorniki wodne
W-15 oraz W-18). Po przepłynięciu przez zroby części wód kopalnianych obserwuje się silny
spadek stężenia zawiesiny z wartości 500-3000 mg/l do wartości 30-200 mg/l. Szacuje się, że
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
139
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
rocznie ilość zawiesiny osadzona w chodnikach wodnych na poziomie VI sięga 600 ton.
Osady te okresowo są usuwane poprzez czyszczenie chodników a następnie deponowane
w zrobach wyłączonych z użytkowania. Wody nieulegające oczyszczeniu w zrobach
z poziomu I są kierowane do pompowni głównej poziomu VI. Wody nieoczyszczone
i oczyszczone z poziomów IV i VI, ulegają zmieszaniu w chodnikach wodnych. Wody dołowe
dodatkowo ulegają oczyszczeniu z zawiesiny w zbiorniku retencyjno-dozującym. Pojemność
użytkowa zbiornika wynosi 244 887 m3 i umożliwia odpowiednio długie retencjonowanie
wody i sedymentację zawiesiny. Osiadająca się w zbiorniku zawiesina wypełnia martwą
pojemność zbiornika.
Osady zawierające rad.
Osady zawierające rad są źródłem ekspozycji na zewnętrzne promieniowanie gamma
dla pracujących w ich sąsiedztwie osób. W przypadku bezpośredniego kontaktu, istotnym
czynnikiem zagrożenia radiacyjnego jest również wniknięcie drogą oddechową jak
i przypadkowe wniknięcie drogą pokarmową. Radonośne wody złożowe jako bezpośredni
czynnik zagrożenia dla ludzi mogą być istotne jedynie w przypadku wniknięcia drogą
pokarmową, co ze względu na ich duże zasolenie jest mało prawdopodobne.
Ocena zagrożenia radiacyjnego pracowników przeprowadzana jest przez Inspektora
Ochrony Radiologicznej (IOR) kopalni. Kierownik zakładu odpowiedzialny jest za
klasyfikację wyrobisk kopalni oraz pracowników do odpowiednich kategorii zagrożenia
radiacyjnego.
Obecnie w Polsce nie ma jednoznacznych przepisów prawnych określających
dopuszczalne stężenia radu w wodach odprowadzanych na powierzchnię. Również
deponowanie na powierzchni osadów zawierających rad nie jest jednoznacznie uregulowane.
Interpretacja ogólnych przepisów ochrony radiologicznej, na podstawie, których osoby
postronne (tj. niepracujące z wykorzystaniem źródeł promieniowania) nie mogą być narażone
na dawki promieniowania przekraczające 1 mSv/rok, pozwala stwierdzić, że osady
zawierające rad na poziomie 300-400 Bq/kg (w zależności osadach stosunku poszczególnych
izotopów) mogą być składowane na powierzchni tylko w warunkach kontrolowanych.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
140
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
4.9.3. ODPADY WYDOBYWCZE
Odpady
pochodzące
z
poszukiwania,
rozpoznania,
wydobywania,
przeróbki,
magazynowania kopalin ze złóż, zgodnie z Ustawą z dnia 10 lipca 2008r. o odpadach
wydobywczych (Dz. U. Nr 138, poz. 865 z późniejszymi zmianami) nazywane są odpadami
wydobywczymi.
Od 23 stycznia 2013 roku obowiązuje nowa Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach (Dz. U. 2013r., poz. 21). Zgodnie z art. 250 tej Ustawy, do momentu ogłoszenia
nowych przepisów wykonawczych zachowują moc przepisy wykonawcze do Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), ale nie
dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia wejścia w życie aktualnie obowiązującej Ustawy.
Dlatego w niniejszej pracy przywoływane są uregulowania prawne dotyczące klasyfikacji
odpadów zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r.,
w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Zgodnie z tym Rozporządzeniem
odpady
wydobywcze
Przedsiębiorstwa
Górniczego
„Silesia“
pochodzące
z
prac
udostępniających złoża węgla kamiennego posiadają kod 01 01 02 – Odpady z wydobywania
kopalin innych niż rudy metali, natomiast odpady przeróbcze zapisane są pod kodem 01 04 12
– Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin.
Zapewnienie właściwej gospodarki odpaami wydobywczymi wymaga uzysknia,
wskazania i przeprowadzenia działań celowych dla pozyskania terenów na których można
prowadzić odzysk tych odpadów. Ponadto część odpadów wydobywacych wykorzystywana
może być w ramach odzysku do prac w podziemnych technikach górniczych takich jak:
o doszczelniania zrobów ścian po zakończonej eksploatacji,
o wypełniania zbędnych wyrobisk korytarzowych,
o wykonania korków izolacyjnych i przeciwwybuchowych.
4.10. OBIEKT UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH
Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA nie posiada obiektu unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
141
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
4.11. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT
Charakterystycznym elementem działalności kopalni węgla kamiennego, który ma
wpływ na klimat, jest emisja metanu związana z pracami naruszającymi caliznę węglową.
KWK Silesia należy do kopalń charakteryzujących się duża emisją metanu w skali kraju.
Według danych z 2012 r. wielkość emisji metanu wynosiła 8,8 mln m3.
Metan należy do gazów cieplarnianych. Efekt cieplarniany wywoływany jego
obecnością w powietrzu określany jest jako 25-krotnie większy niż w przypadku dwutlenku
węgla. Jedną z metod ograniczania efektu cieplarnianego wywoływanego przez ten gaz jest,
więc jego spalenie. Zgodnie z reakcją stechiometryczną:
CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O
3
z 1 m metanu tworzy się 1 m3 dwutlenku węgla.
W przypadku KWK Silesia bilans metanu przedstawia się następująco (dane
z 2012r.):
– całkowita emisja metanu do powietrza
– 17,08 mln m3,
w tym:
emisja szybami wentylacyjnymi
- 13,79 mln m3
emisja ze stacji odmetanowania
- 3,28 mln m3
– ilość metanu wykorzystywanego (sprzedaż do METANELU)
–
1,47 mln m3.
Wpływ na klimat, lecz jedynie o zasięgu lokalnym, mają również obniżenia terenu
spowodowane eksploatacją, w których tworzą się rozlewiska wodne i rejony podmokłe.
4.12. WPŁYW DZIAŁALNOŚCI NA KRAJOBRAZ
W punkcie tym należy rozróżnić wpływ działalności KWK Silesia na krajobraz
pochodzący od prac inwestycyjnych prowadzonych na powierzchni ziemi oraz oddzielnie
wpływ prowadzonej eksploatacji górniczej i związanego z tym osiadania terenu.
Dalsza eksploatacja złoża w granicach Obszaru Górniczego „Czechowice II” będącego
bazą zasobową KWK Silesia nie jest związana z dodatkowymi inwestycjami na powierzchni
ziemi. Nie będzie, więc miała wpływu na krajobraz miast i gmin wchodzących w skład terenu
oraz obszaru górniczego.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
142
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Wykazane w pracy osiadania terenu związane z prowadzoną eksploatacja górniczą
wpłyną na krajobraz. Oddziaływania te zostały dokładnie opisane w punktach poprzednich.
W wyniku eksploatacji górniczej następuje destabilizacja naturalnego układu
stosunków wodnych na omawianym obszarze. Polega ona na zawodnieniu – podtopieniu
powierzchni terenu wskutek tego, że w nadkładzie złoża znajdują się warstwy
nieprzepuszczalne (trzeciorzędowe), blokujące infiltrację wód w głąb górotworu. Natomiast
rzeźba terenu utrudnia, bądź uniemożliwia grawitacyjny odpływ wody z powstających
wskutek osiadań niecek obniżeniowych. Następuje zmiana profilu podłużnego niektórych
cieków powierzchniowych.
W wyniku osiadań powstały zalewiska poeksploatacyjne. W przyszłości zwiększać
będzie się również powierzchnia terenów obniżeniowych, których część może zostać
zagospodarowana i przekwalifikowana na zbiorniki wodne, pozostała zostanie zlikwidowana
poprzez zasypanie i rekultywację w kierunku rolnym, a więc z zachowaniem obecnego
zagospodarowania.
4.13. SZATA ROŚLINNA I ŚWIAT ZWIERZĄT W TYM OBSZARY
NATURA 2000 ORAZ SPÓJNOŚĆ I INTEGRALNOŚĆ TYCH
OBSZARÓW
Ważnym elementem środowiska przyrodniczego są obszary Natura 2000, które
stanowią pasy terenu oraz płaty podobnych siedlisk (obszary węzłowe), stwarzające korzystne
warunki dla bytowania populacji określonych gatunków. Na pograniczu terenu górniczego
znajdują się następujące kategorie obszarów: ostoje NATURA 2000: Stawy w Brzeszczach
PLB120009 i Dolina Górnej Wisły PLB240001, ostoje CORINE, obszary węzłowe ECONET
o
znaczeniu
międzynarodowym,
korytarze
ekologiczne
ECONET
o
znaczeniu
międzynarodowym, obszary przygraniczne przeznaczone do ochrony w wyniku porozumień
międzynarodowych. Liczne korytarze ekologiczne przebiegające w obrębie ostoi Natura 2000
umożliwiają migrację roślin, zwierząt oraz grzybów w celu znalezienia pożywienia,
schronienia i partnera do rozrodu, kolonizacji nowych obszarów, unikania konkurentów,
drapieżników oraz niekorzystnych zdarzeń losowych. Powiązania te na szczeblu lokalnym
realizowane są poprzez obszary leśne, tereny otwarte pól i łąk, wyspy leśne oraz doliny
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
143
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
cieków wodnych i rowy melioracyjne. Kompleksy leśne, naturalne zadrzewienia oraz stawy
występujące w Dolinie rzeki Wisły, umożliwiają wędrówki dobowe i sezonowe oraz dyspersję
młodych osobników. Wody płynące i stojące zapewniają migrację płazów, gadów i ryb,
a mozaika siedlisk stwarza korzystne warunki dla populacji o różnych wymaganiach
ekologicznych. Na obszarze województwa śląskiego, w oparciu o analizy topografii
i zagospodarowania terenu oraz wykorzystywania przestrzeni wyznaczono korytarze
teriologiczne, herpetologiczne, ichtiologiczne i ornitologiczne oraz zlokalizowano korytarze
spójności, łączące obszary podlegające ochronie prawnej, takie jak np. ekologiczna sieć
Państw Unii Europejskiej Natura 2000. Uwzględniając trasy migracji zwierząt na terenie
województwa, określono lokalizacje korytarzy, przystanków pośrednich oraz ostoi i obszarów
węzłowych, a także dokonano klasyfikacji korytarzy według rangi o znaczeniu regionalnym
i ponadregionalnym. Korytarze ichtiologiczne stanowią rzeki, zbiorniki wodne oraz stawy
będące siedliskiem 32 gatunków ryb, zarówno ryb jedno- i dwuśrodowiskowych. Wyznaczono
11 korytarzy o znaczeniu ponadregionalnym i 15 o znaczeniu regionalnym, a także 26 ostoi
ichtiologicznych. Korytarze herpetologiczne i przystanki pośrednie wyznaczono dla 23
chronionych gatunków płazów i gadów. Wytypowano 4 korytarze i przystanki pośrednie
o znaczeniu ponadregionalnym oraz 18 o znaczeniu regionalnym. Korytarze ornitologiczne
obejmują szlaki migracji ptaków oraz przystanki pośrednie dla 22 lęgowych i 18 przelotnych
gatunków wskaźnikowych. Wyznaczono 4 korytarze i 7 przystanków pośrednich o znaczeniu
ponadregionalnym oraz 12 korytarzy i 11 przystanków pośrednich o znaczeniu regionalnym.
Korytarze teriologiczne wytypowano biorąc pod uwagę 3 gatunki wskaźnikowe: wilka, rysia
i jelenia oraz sarnę i dzika, jako gatunki pomocnicze. Dla dużych ssaków drapieżnych
wyznaczono 12 korytarzy oraz 7 obszarów węzłowych, natomiast dla ssaków kopytnych – 25
korytarzy i 12 obszarów węzłowych.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
144
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
[żródło: http://slaskie.pl/przest_plan/mapy/15_obszary_ochrony_przyrody.gif]
Rys. 9. Obszary ochron przyrody
Lądowe
korytarze
ekologiczne
wyróżniają
się
najbogatszymi
siedliskami
przyrodniczymi, w których można spotkać najróżnorodniejszą faunę, począwszy od licznych
płazów, gadów i ptaków, a skończywszy na ssakach.
Wszystkie obszary leśne, śródleśne wraz zbiorniki wodne stanowią potencjalnie
korytarze ekologiczne dla herpetofauny. Podejmowane przez płazy wędrówki mają charakter
lokalny i obejmują migracje wiosenne związane z przejściem z miejsc zimowania do
zbiorników wodnych, w których przystępują do rozrodu oraz wędrówki jesienne na miejsca
zimowania. Każdy zbiornik wodny czy ciek wodny stanowi potencjalne miejsce rozrodu
płazów, natomiast sukces rozrodczy zależy w dużej mierze od stanu czystości wód. Doliny
rzek stanowią korytarze migracyjne dla płazów, a starorzecza, rozlewiska i tereny podmokłe
siedliska chętnie zasiedlane przez płazy. Na terenie występowania obszarów Natura 2000,
stanowiących cześć korytarza ekologicznego o randze międzynarodowej występują takie płazy
jak: kumak nizinny (Bombina bombina), ropucha szara (Bufo bufo), rzekotka drzewna (Hyla
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
145
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
arborea), traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) czy traszka zwyczajna (Triturus vulgaris).
Gady stanowią zróżnicowaną grupę, zasiedlającą środowiska zarówno wilgotne - zaskroniec
zwyczajny (Natrix natrix) jak i suche - gniewosz plamisty (Coronella austriaca), jaszczurka
zwinka (Lacerta agilis), preferując śródleśne polany i strefy ekotonalne. Newralgiczne
miejsca korytarzy zidentyfikowanych na obszarach leśnych oraz w pobliżu zbiorników
wodnych znajdują się w rejonie dróg i linii kolejowych, w sąsiedztwie zwartej
i rozprzestrzeniającej się zabudowy mieszkalnej, a także na obszarach wylesionych
i poddanych innym przekształceniom antropogenicznym.
[żródło:http://www.przyroda.katowice.pl/pl/ochrona-przyrody/ostoje-przyrody-ozywionej/118-ostoje-plazow-igadow]
Rys. 10. Ostoje płazów i gadów
Kręgowce zdolne do aktywnego lotu – ptaki i nietoperze – wymagają zabezpieczenia
ich korytarzy ekologicznych w przestrzeni powietrznej. Na terenie województwa śląskiego
zidentyfikowano korytarze ornitologiczne, stanowiące połączenia wzdłuż rzek, pomiędzy
zbiornikami wodnymi i kompleksami leśnymi. Wody powierzchniowe zbiorników wodnych
oraz cieków zapewniają dogodne miejsca do żerowania i odpoczynku dla ptaków wodnoZakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
146
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
błotnych, natomiast nadbrzeżny szuwar i zakrzewienia – dla ptaków wróblowych. Rzeki
stanowią dobre miejsce zimowania, w okresie gdy większość zbiorników ód stojących
zamarza. Duże rzeki wraz z ich rozlewiskami i zbiornikami retencyjnymi na terenie
województwa śląskiego mają duże znaczenie dla awifauny krajowej oraz dla ptaków
przemierzających kontynent europejski.
Na terenie gmin zlokalizowane są 2 korytarze ornitologiczne (obejmujące szlaki
migracji ptaków) oraz dwa przystanki pośrednie (zlokalizowane w obrębie szlaków migracji
ptaków, będące terenem żerowania, odpoczynku, gniazdowania lub zimowania określonych
gatunków):
• Korytarz ornitologiczny Dolina Górnej Wisły o znaczeniu ponadregionalnym (Natura
2000 "Dolina Górnej Wisły PLB240001");
• Korytarz ornitologiczny Dolina Górnej Wisły (Natura 2000 "Dolina Górnej Wisły
PLB240001"). o znaczeniu regionalnym. Stanowią go doliny rzek dorzecza Wisły -Biała,
Iłownica, Bajerka i Knajka, Pszczynka, Mleczna, Korzenica, Gostynia, Soła, Biała
Przemsza, Brynica i Pilica;
• Przystanek pośredni Zbiornik Goczałkowicki wraz ze Zbiornikiem Łąka i zespołem
stawów rybnych o znaczeniu ponadregionalnym;
• Przystanek pośredni: Stawy w Zawadce i Brzeszczach (Natura 2000 o numerze
PLB120009 o znaczeniu ponadregionalnym.
Korytarze ekologiczne dla ichtiofauny zostały wyznaczone wzdłuż szlaków migracji
ryb wędrownych dwuśrodowiskowych - diadromicznych oraz wędrownych (daleko
wędrujących), ryb jednośrodowiskowych – potadromicznych. Ze względu na rangę korytarzy
ekologicznych dla ichtiofauny zidentyfikowano korytarze o znaczeniu ponadregionalnym,
wykraczające poza granice województwa wykorzystywane przez gatunki gatunki zagrożone
w skali europejskiej lub globalnej tj. rzeki łączące wody powierzchniowe Górnego Śląska
z Morzem Bałtyckim oraz o znaczeniu regionalnym mieszczące się w granicach województwa
śląskiego, wykorzystywane przez gatunki zagrożone w skali lokalnej. W wodach rzeki Wisły
można spotkać min. głowacza białopłetwego (Cottus gobio), koze pospolitą (Cobitis taenia),
bolenia (Leuciscus aspius), piskorza (Misgurnus fossilis), różankę (Rhodeus sericeus), minoga
rzecznego (Lampetra fluviatilis).
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
147
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Tabela 1.21
Wykaz regionalnych korytarzy ichtiologicznych w pobliżu obszaru górniczego
Nr
obszaru
Nazwa
korytarza
Położenie
administracyjne
Długość korytarza
[km]
Kategoria szlaku
migracji, status
korytarza
P-7*
Mała Wisła
(Wisła Morawa)
Śląskie
95,5
I- rzędowy, wymaga
udrożnienia
R-9
Biała
śląskie
49,8
II-rzędowy
R-10
Pszczynka
śląskie
44,7
II-rzędowy
* Ponadregionalny korytarz ichtiologiczny
Korytarze migracyjne ssaków (korytarze teriologiczne) to obszary przebiegające
wzdłuż kompleksów leśnych, zadrzewień śródpolnych, terenów nadbrzeżnych, wykazujące
dobre warunki do bytowania, żerowania i rozmnażania poszczególnych gatunków i ich całych
populacji. Duże ssaki kopytne i drapieżne wykorzystują doliny rzeczne jako szlaki migracji
natomiast bóbr (Castor fiber) i wydra (Lutra lutra) jako środowisko do życia. Enklawy leśne
dają schronienie ssakom z rzędu owadożernych (jeż (Erinaceus concolor), przedstawicielom
ryjówkowatych (Soricidae)), wiewiórką (Sciurus), oraz kretowi (Talpa europaea). Ważnymi
gatunkami
priorytetowymi
na
obszarze
województwa
śląskiego
są
nietoperze,
przemieszczające się pomiędzy różnymi siedliskami, na których znajdują się ich kryjówki
i miejsca żerowania. Występują tu min. takie gatunki jak: nacek brunatny (Eptesicus fuscus),
nocek duży (Myotis myotis), mroczek późny (Eptesicus serotinus), borowiec wielki (Nyctalus
noctula), karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus). Podczas lotu zwierzęta te korzystają
z liniowych elementów krajobrazu takich jak aleje drzew, skraje lasów, rzeki, które są dla
nich wskazówkami orientacyjnymi, a także zapewniają pokarmi i osłonę przed drapieżnikami,
ale również zadrzewień w układzie pasowym. Ograniczanie negatywnego wpływu na
populacje zwierząt przez ograniczenie presji turystycznej na szlakach pieszych i drogach
zlokalizowanych na terenach cennych przyrodniczo – ostoi i korytarzy dla kręgowców,
pozwoli na zachowanie naturalnych siedlisk wraz z ich bioróżnorodnością gatunkową.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
148
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Złoża borowiny
Złoże borowiny o powierzchni 76 200 m2 (7,62 ha), mieści się w granicach gminy
Goczałkowice-Zdrój, w powiecie Pszczyńskim województwa Śląskiego, w zasięgu obszaru
górniczego "Rudołtowice". Zlokalizowane jest w obrębie Kotliny Oświęcimskiej na
pograniczu z południową częścią Wyżyny Śląskiej). W obrębie obszaru górniczego
„Rudołtowice", rzędne terenu zmieniają się od + 239 m n.p.m. do + 247 m n.p.m. a w obrębie
złoża borowiny leżącego w niewielkim zagłębieniu, teren jest niemal płaski, a rzędne wynoszą
od + 239,4 m n.p.m. do + 240,7 m n.p.m.. Utworzony został na mocy decyzji Ministerstwa
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (nr BKk/MZ/492/97) z dnia
01.04.1997 roku.
Złoże borowiny „Rudołtowice" jest złożem torfu typu niskiego, częściowo
przejściowego, wieku holoceńskiego (czwartorzęd). W przeważającej części zbudowane jest
z obumarłych turzyc i trzcin. Spąg złoża stanowią osady plejstoceńskie związane z
akumulacją rzeczno-lodowcową zlodowacenia bałtyckiego i krakowskiego (południowopolskiego). Osady te stanowi warstwa otoczaków, żwirów i piasków o miąższości 6-12 m,
leżąca bezpośrednio na utworach trzeciorzędu (miocenu).W spągu złoża występują też gliny
pylaste i piaszczyste. Na glinach pierwotnych zalegają warstwy złoża na które składają się
idąc od dołu:

warstwa torfu z rodzaju szuwarowego o miąższości kilkudziesięciu cm,

warstwa torfu turzycowego o miąższości ok. 1,0 m,

warstwa torfu z rodzaju olsowego.
Miąższość złoża wynosi od 0,0 m do max. 4,3 m (w części północno-wschodniej),
a średnia miąższość wynosi 2,8 m. Całość jest przykryta nadkładem o średniej miąższości ok.
0,20 m, który stanowi warstwa wierzchnicy złożona głównie z darni, gleby i miejscami iłu.
Maksymalna grubość nadkładu sięga miejscami 0,50 m.
W obrębie złoża borowiny „Rudołtowice" wyodrębniono cztery gatunki torfu:
trzcinowy, turzycowy, turzycowo-trzcinowy i olchowy reprezentujące głównie niski typ złoża
a sporadycznie przejściowy. Szata roślinna złoża borowiny „Rudołtowice" składa się z dwóch
dominujących zbiorowisk roślinnych:

bagiennych zespołów wysokich turzyc zajmujących ok. 5,1 ha

lasu olchowego zajmującego powierzchnię ok. 1 ha
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
149
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Torf leczniczy leczniczy ze złoża borowiny „Rudołtowice" wydobywany był przez
Uzdrowiskowy Zakład Górniczy Goczałkowice-Zdrój na postawie koncesji nr 90/92 z dnia
30.10.1992 r. wydanej przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa ", na okres 20 lat t.j. do 30.10.2012 r.
Nowy projekt zagospodarowania złoża na lata sporządzony na lata 2013 - 2050
wyznacza nowe granice obszaru i terenu górniczego „Rudołtowice I” o znacznie mniejszej
powierzchni w stosunku do powierzchni dotychczas obowiązującego obszaru i terenu
górniczego „Rudołtowice. Proponowany obszar górniczy „Rudołtowice I", obejmuje tylko
część złoża, w obrębie nieruchomości, co do których Przedsiębiorca posiada tytuł prawny.
Prowadzenie eksploatacji złoża borowiny „Rudołtowice” w latach 2013-2050
projektowane jest na obszarze o powierzchni ok. 1,916 ha, położonym częściowo lub
w całości w granicach działek o numerach: 118, 119, 120, 121, 122, 123, 163/124, 164/124,
227/124, 231/124, 125, 126, 232/124, 227/124, 129 i 130.
Decyzją Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach nr 1083/OS/2013 z dnia
15 maja 2013r. została wydana koncesja na wydobywanie torfu leczniczego-borowiny ze
złoża "Rudołtowice" położonego w Goczałkowicach-Zdroju, pow. pszczyński, woj. śląskim,
w granicach obszaru górniczego "Rudoltowice I". Koncesja jest ważna do 31 grudnia 2050r.
PG SILESIA zleciła opracowanie dokumentacji pt. Ocena stosunków wodnych rejonu
złoża Borowiny w Goczałkowicach-Zdroju w aspekcie projektowanej eksploatacji górniczej
z uwzględnieniem rozwiązań projektowych mających na celu utrzymanie reżimu
hydrologicznego
przedmiotowego
terenu
oraz
terenów
przyległych.
Przedmiotem
opracowania wykonanego przez zespół specjalistów z Głównego Instytutu Górnictwa
w Katowicach była ocena wpływu projektowanej eksploatacji górniczej węgla kamiennego
przez PG SILESIA na zmianę stosunków wodnych w rejonie złoża borowiny, w aspekcie
utrzymania dotychczasowych warunków wilgotnościowych w złożu borowiny. Prawidłowe
wykonanie zamierzeń w zakresie właściwej pracy urządzeń hydrotechnicznych, zapewni pełną
ochronę złoża borowiny i zachowanie jej własności balneologicznych.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
150
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Rys. 11. Usytuowanie obszaru górniczego „Rudołtowice I” z zaznaczonymi numerami działek.
Istniejący obszar górniczy „Rudołtowice” i nowy obszar górniczy „Rudołtowice I"
leża w zachodniej części obszaru górniczego „Czechowice II", utworzonego decyzją
MOŚZNiL z dnia 26.08.1994 r., którego granice pokrywają się z granicami określonymi w
koncesji nr 162/94 wydanej przez MOŚZNiL na wydobywanie węgla kamiennego i metanu ze
złoża „SILESIA". Na całej powierzchni O.G. „Czechowice II” pokrywa się z O.G.
„Bestwina”, w granicach którego Spółka Metanel S.A. z Warszawy prowadzi eksploatację
metanu z pokładów węgla za pomocą otworów wiertniczych z powierzchni. Spółka „Metanel”
prowadzi eksploatację metanu z pokładów zalegających poniżej głębokości 1000 m w oparciu
o koncesję MOŚZNiL nr 195/93 z dnia 24.09.1993 r. Ponadto od zachodu O.G.
„Rudołtowice" graniczy z obszarem górniczym „Goczałkowice-Zdrój", utworzonym dla wód
leczniczych, w obrębie, którego eksploatację otworową solanek leczniczych prowadzi
Uzdrowiskowy Zakład Górniczy Goczałkowice-Zdrój.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
151
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
[źródło: mapa sytuacyjno- wysokościowa - pg SILESIA"]
Rys. 12. Obszar górniczy "Rudołtowice I" z obszarem złoża torfu leczniczego - borowiny
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
152
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
4.14. WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI
ELEMENTAMI ŚRODOWISKA
Wielkość zrzutu zasolonych wód dołowych pochodzących z odwadniania zakładu
górniczego,
jest
zdeterminowana
warunkami
górniczo
–
geologicznymi
oraz
uwarunkowaniami hydrogeologicznymi, mającymi wpływ na wielkość dopływu naturalnego
do wyrobisk podziemnych, a także na ładunek zasolenia (150 Mg/d) w wodach
dopływających. Stosowana od roku 2003 metoda retencyjno – dozująca wprowadzania wód
dołowych do wód powierzchniowych łagodzi niekorzystne oddziaływanie na środowisko
wodne.
Deformacje powierzchni wpływają nie tylko na stan zagospodarowania powierzchni
ziemi, ale również na zmianę warunków wodnych, która może się przejawiać w:
- osuszeniu terenu,
- lokalnej deformacji koryt cieków,
- tworzeniu się zalewisk i terenów podmokłych,
- powiększaniu się istniejących zbiorników wodnych
oraz na szatę roślinną i świat zwierząt i obiekty o szczególnych wartościach przyrodniczych.
Istniejące i projektowane do objęcia ochroną elementy przyrodnicze na terenie
oddziaływania inwestycji mogą uzyskać nowe warunki rozwoju. W użytkach ekologicznych
i zespołach przyrodniczo-krajobrazowych może dojść do zaburzeń w ich funkcjonowaniu.
PG SILESIA podejmie działania w celu ochrony tych elementów. Kompensacje przyrodnicze
zostały opisane w części III Raportu.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
153
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
5.
ISTNIEJĄCY MONITORING ODDZIAŁYWANIA
KOPALNI NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE LUDZI
5.1.
POWIETRZE
Obecnie nie prowadzi się monitoringu powietrza.
KWK „Silesia” w ramach zlecanych podmiotom zewnętrznym prac związanych
z ochroną środowiska, każdorazowo po uruchomieniu nowej inwestycji, planuje zlecać
kontrolne badania zanieczyszczeń powietrza.
W rejonie kopalni brak jest punktów monitoringu powietrza atmosferycznego.
5.2.
WODA I ŚCIEKI
System pomiaru oraz rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków obejmuje.
 Określenie ilości wód dołowych wypompowywanych na powierzchnię obliczane jest
na podstawie czasu pracy pomp i ich wydajności (rejestr czasu pracy pomp głównego
odwadniania). Prowadzenie pod nadzorem geologa kopalni systematycznych
obserwacji oraz wykonywanie pomiarów ilości i jakości wód z dopływów naturalnych
we wskaźnikach zawiesiny ogólne, siarczany i chlorki z częstotliwością dwa razy
w roku.
 Określenie wielkości przepływu wód powierzchniowych – Wodowskaz nr 1
w Kaniowie w km 32+120 składa się z dwóch stanowisk. Stanowisko pierwsze –
w korycie rzeki Wisły przy wylocie z pompownie melioracyjnej. Podział wodowskazu
od 0 do 500 cm. Rzędna „zera” wodowskazu – 237,00 m n.p.m.. Stanowisko drugie –
na międzywalu Wisły przy skarpie odwodnej wału podział wodowskazu od 490 do
740 cm. Odczyty na łacie prowadzone będą z częstotliwością raz na dobę
i odnotowywane w książce pracy zbiornika retencyjno-dozującego.
 Określenie wielkości zrzutu wód dołowych – Wodowskaz nr 2 na zbiorniku
retencyjno-dozującym wód słonych składa się z dwóch stanowisk. Stanowisko
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
154
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
pierwsze przy wlocie do upustu. Podział wodowskazu od 130 do 400 cm. Stanowisko
drugie – na ścianie szybiku posiada podziałkę od 400 do 700 cm.
 Określenie jakości wód dołowych – punkty poboru prób wody w przekroju zrzutowym
ze zbiornika, stałe miejsce poboru prób.
 Określenie jakości wód powierzchniowych – punkty poboru prób wody na rzece Wiśle
powyżej i poniżej zrzutu oraz na rzece Białej powyżej zrzutu, stałe miejsca poboru
prób.
Wyniki pomiarów
jakości ścieków (wód dołowych wprowadzanych do wód
powierzchniowych):
PG SILESIA posiada sieć monitoringu wód słonych i powierzchniowych. Woda do
badania pobierana jest w stałych miejscach (plan urządzeń wodnych z rozmieszczenie
urządzeń pomiarowych i zasięgiem oddziaływania zamierzonego korzystania z wód –
załącznik 16) i trafia następnie do zakładowego laboratorium chemicznego, gdzie
przeprowadza się analizy. Poziomy wody odczytywane są na wodowskazie nr 1 w Kaniowie
oraz na wodowskazie nr 2 przy upuście nr 1 na Zbiorniku retencyjno-dozującym. Wyniki
z prowadzonych pomiarów odnotowywane są w Książce pracy zbiornika retencyjnodozującego.
Pomiary wykonywane są z następującą częstotliwością:
a)
Niezależnie od pracy zbiornika retencyjno-dozującego wód słonych w Kaniowie
wykonywane są analizy jakości wód w następujących punktach z częstotliwością raz na
2 miesiące:
 rzeka Wisła przed zrzutem wód słonych,
 rzeka Wisła poniżej zrzutu wód słonych, na wysokości wodowskazu nr 1 w Kaniowie.
W odniesieniu do wskaźników zanieczyszczeń: chlorki, siarczany, zawiesiny ogólne.
b) W czasie zrzutu wody ze zbiornika retencyjno-dozującego wód słonych w Kaniowie
wykonywane są analizy jakości wód w następujących punktach z częstotliwością raz na
dobę:
 rzeka Wisła przed zrzutem wód słonych,
 rzeka Wisła poniżej zrzutu wód słonych, na wysokości wodowskazu nr 1 w Kaniowie,
 zrzucane wody słone ze zbiorniku retencyjno-dozującym wód słonych w Kaniowie
z rowu zrzutowego, a w czasie, gdy rów będzie podtopiony z komory mieszania,
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
155
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
W odniesieniu do wskaźników zanieczyszczeń: chlorki, siarczany, zawiesiny ogólne.
W czasie odwadniania konserwowanego osadnika szlamów popłuczkowych w Kniowie
c)
wykonywane są analizy jakości wód w zakresie chlorki, siarczany i zawiesiny ogólne.
 wprowadzanych do rzeki Białej w km 0+135 w stałym punkcie na wylocie z rurociągu
tłocznego pompowni, z częstotliwością raz na dwa miesiące,
 wód rzeki Białej poniżej i powyżej wylotu rurociągu tłocznego z częstotliwością jeden
raz na kwartał.
Poboru próbek dokonuje się ręcznie w sposób uproszczony w stałych punktach
pomiarowo – kontrolnych: koryta rzeki Wisły i rzeki Białej, zbiornik retencyjno-dozujący
wód słonych w Kaniowie i kanał zrzutowy, oraz komora mieszania.
Dodatkowo wykonane są analizy kontrolne przez akredytowane laboratorium. Wyniki
z przeprowadzonych pomiarów potwierdzają dotrzymywanie warunków określonych
w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym.
5.3.
ODPADY
Odpady wydobywcze powstające w trakcie działalności Przedsiębiorstwa Górniczego
„Silesia“
nie
stwarzają
problemów
ze
względu
na
wymagania
ochrony
przed
promieniowaniem jonizującym. Ich naturalna promieniotwórczość nie odbiega w sposób
znaczący od wartości naturalnie występujących w przyrodzie.
5.4.
PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ NATURALNA
Wykonywane są pomiary i przeprowadzane analizy zagrożenia radiacyjnego
odpowiednio przez kopalnię i uprawnione instytucje zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Na podstawie uzyskanych wyników wyrobiska i pomieszczenia kwalifikowane są pod
względem zagrożenia radiacyjnego.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
156
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
5.5.

POWIERZCHNIA TERENU
Dla stworzenia pełnego obrazu zmian zachodzących pod wpływem eksploatacji górniczej
oraz ich interpretacji, dla każdego kolejnego planu ruchu PG SILESIA sporządza „Projekt
sieci linii obserwacyjnych” zawierający opis technologii pomiarów, dokładności
i
częstotliwość
wykonywania
obserwacji,
mapę
sytuacyjno
-
wysokościową
z zaznaczonym przebiegiem linii obserwacyjnych oraz usytuowaniem reperów i punktów
obserwacyjnych. Pomiary wykonywane są cyklicznie, zgodnie z harmonogramem,
a
wyniki
po
opracowaniu,
w
myśl
stosownych
ustaleń,
przekazywane
np.
administratorom obiektów i urządzeń.

PG SILESIA, wraz z przedstawicielami właściciela lub administratora, prowadzi
okresowe (zgodnie z zapisami ugody) obchody i monitoring obiektów infrastruktury
inżynieryjno-technicznej. Są to na przykład: sieć gazowa i magistralny rurociąg wody
słodkiej GO-CZA.

Kopalnia
posiada
przeprowadzoną
inwentaryzację
obiektów
kubaturowych
zlokalizowanych w zasięgu projektowanej eksploatacji. w ramach opracowania pt.:
„Ocena stanu technicznego obiektów kubaturowych z określeniem kategorii odporności”.
Opracowanie wykonane zostało przez Wojewódzkie Biuro Projektów w Zabrzu.
Opracowanie to Kopalnia aktualizuje na bieżąco, w kolejnych latach: 1998, 2004, 2005,
2010, 2011 i 2013.

W zasięgu wpływów eksploatacji górniczej znajdują obiektów kubaturowe posiadające
odporność większą, równą lub mniejszą od przewidywanej kategorii deformacji terenu.
Obiekty podlegają okresowym obserwacjom (zgodnie z ustaleniem Kierownika Ruchu
Zakładu Górniczego) oraz przeprowadzane są na wniosek właściciela lub administratora.

Obiekty odszkodowane jednorazowo, znajdujące się w rejonach ujawniania się wpływów
eksploatacji górniczej, poddane są okresowym obserwacjom, wraz z oceną aktualnego
stanu technicznego raz w roku lub częściej – wg oceny osoby uprawnionej do
przeprowadzania kontroli.

PG SILESIA wykonuje okresowe obchody i monitoring budowli i urządzeń
hydrotechnicznych znajdujących się na terenie górniczym (takich jak np. obwałowania
i pompownie).
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
157
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną

Kontrola odczytów łat wodowskazowych na ciekach i zbiornikach wodnych,

Monitoring wód powierzchniowych w oparciu o sieć piezometrów,

W miejscowości Kaniów zlokalizowany jest niecałkowicie zgłębiony szyb „Kaniów”
przykryty płytą betonową, dla którego brak jest danych odnośnie sposobu jego likwidacji.
Zgodnie z zarządzeniem Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego szyb ten jest
kontrolowany z częstotliwości jeden raz w roku, w aspekcie bezpieczeństwa jego
otoczenia i zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych.
5.6.
HAŁAS
Obecnie nie prowadzi się monitoringu hałasu
Wykonane w 2008 roku opracowanie:
 „Badania i ocena hałasu emitowanego do środowiska zewnętrznego z terenu Zakładu
Mechanicznej Przeróbki Węgla Oddział KWK „Brzeszcze - Silesia” Ruch Silesia
w Czechowicach-Dziedzicach”.
wykazało, że dotrzymane są warunki dotyczące uciążliwości hałasowej dla terenów
podlegających ochronie akustycznej wokół Zakładu Głównego KWK „Brzeszcze-Silesia”.
Dlatego nie określono dla kopalni dopuszczalnego równoważnego poziom hałasu „A”
przenikającego do środowiska. W związku z tym nie istnieje konieczność prowadzenia
monitoringu hałasu.
5.7.
ZDROWIE LUDZI
Stan zdrowia ludzi pracujących w przemyśle górniczym monitoruje Poradnia
Medycyny Pracy oraz specjaliści medycyny pracy, którzy świadczą usługi z zakresu
zabezpieczenia medycznego pracowników kopalni. Nad bezpieczeństwem i zdrowiem
pracowników kopalni czuwa także Państwowa Inspekcja Pracy
Monitoring zdrowia ludzi określony jest zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy. Każdy
pracownik zgodnie ze stosownymi aktami prawa podlega okresowym badaniom lekarskim.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
158
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
W przemyśle węglowym za choroby zawodowe uznano m.in. pylicę płuc, uszkodzenia
słuchu i nieżyt oskrzeli. Osoby kierownictwa oraz dozoru ruchu kopalni nie mogą dopuścić
podległego pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak
przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Szczegółowe zasady kierowania
pracowników na badania lekarskie określają ustalenia wewnętrzne Dyrektora Kopalni oraz
procedura prowadzenia badań profilaktycznych pracowników.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
159
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
OPIS PODEJMOWANYCH PRZEZ PG „SILESIA”
DZIAŁAŃ W CELU POPRAWY STANU ŚRODOWISKA
6.
Z uwagi na zastosowanie sytemu eksploatacji z zawałem stropu, prowadzona jest
profilaktyka górniczo - budowlana mająca na celu zminimalizowanie skutków wpływu
eksploatacji na powierzchnię terenu polegająca na:
 wybieraniu pokładów węgla o takich parametrach i warunkach górniczogeologicznych zalegania, by wpływy eksploatacji były zbliżone do odporności
obiektów na powierzchni znajdujących się w ich zasięgu,
 rozmieszczeniu pól eksploatacyjnych w miarę równomiernie na całym obszarze
górniczym,
 koordynacji czasowo - przestrzennej frontów eksploatacji zapobiegającej
sumowaniu się wpływów sąsiadujących krawędzi eksploatacji,
 kontroli prawidłowości wykonywania robót górniczych przez kierownictwo, dozór
górniczy i inne służby ustalone w projektach technicznych ścian,
 stosowanie
zabezpieczeń
dla
wszystkich
nowo
realizowanych
obiektów
kubaturowych i infrastruktury technicznej na przewidywane kategorie deformacji
terenu,
 stosowanie doraźnych zabezpieczeń (kotwień) obiektów kubaturowych przed
ujawnieniem się niszczących wpływów eksploatacji górniczej.
Wykaz działań podejmowanych przez PG SILESIA:

inwentaryzacja pompowni na terenie górniczym wraz z kontrolą stanu technicznego
urządzeń tam zainstalowanych, w miejscowości Kaniów (4 pompownie) oraz
w miejscowości Goczałkowice-Zdrój (2 pompownie),

bieżące wykonywanie przeglądów i napraw celem zapewnienia bezawaryjności pracy
pompowni i odwadniania terenów,

okresowa konserwacja śluzy w lewym wale rzeki Wisły w Goczałkowicach-Zdroju

zlecenie opracowań naukowych:

„Ocena wpływu eksploatacji dokonanej i projektowanej na złoże borowiny
w Goczałkowicach-Zdroju w kontekście zachowania jego własności leczniczych”
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
160
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną

„Ocena stosunków wodnych rejonu złoża borowiny w Goczałkowicach-Zdroju
w aspekcie projektowanej eksploatacji górniczej z uwzględnieniem rozwiązań
projektowych
mających
na
celu
utrzymanie
reżimu
hydrologicznego
przedmiotowego złoża oraz terenów przyległych”

wykonywanie profilaktycznych prac konserwacyjnych na rowach tj. profilowanie
niwelety dna rowów w rejonach planowanej eksploatacji górniczej (w rejonie złoża
Borowiny
w
w
Goczałkowicach-Zdroju,
opracowaniu
„Ocena
stosunków
zgodnie
wodnych
z
zaleceniami
rejonu
złoża
zawartymi
borowiny
w Goczałkowicach - Zdroju w aspekcie projektowanej eksploatacji górniczej
z uwzględnieniem rozwiązań projektowych mających na celu utrzymanie reżimu
hydrologicznego przedmiotowego złoża oraz terenów przyległych”,

zakładanie oraz pomiar sieci linii obserwacyjnych,

przebudowa przyłącza energetycznego dla pompowni przy ulicy Stawowej
w Goczałkowicach-Zdroju, polegającą na wymianie i podniesieniu transformatora
elektrycznego (systematycznie zalewanego w trakcie kolejnych powodzi),

naprawa rurociągu tłocznego pompowni przy ul. Hamerlaka w Kaniowie,

prowadzenie obchodów i monitoringu obiektów inżynieryjno-technicznych, obiektów
kubaturowych, budowlanych oraz hydrotechnicznych,

zawieranie ugód z właścicielami i administratorami obiektów celem niezwłocznego
usuwania zaistniałych uszkodzeń,

profilaktyczne zabezpieczanie obiektów stanowiących własność prywatną (budynki
mieszkalne i gospodarcze) oraz użyteczności publicznej (takie jak np. sala
gimnastyczna, plebania),

modernizacja pompowni wód gruntowych w Goczałkowicach-Zdroju przy ul.
Stawowej,

nadbudowa lewego obwałowania rzeki Wisły, Bufora i Rontoka Dużego
Goczałkowicach-Zdroju w zasięgu prognozowanych wpływów działalności górniczej
PG SILESIA,

nadbudowa grobli Stawu Rontok Mały w Goczałkowicach-Zdroju w zasięgu
prognozowanych wpływów działalności górniczej PG SILESIA,
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
161
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną

nadbudowa lewego obwałowania rzeki Wisły i fragmentu wysokiego brzegu
w Rudołtowicach na prognozowane wielkości wpływów działalności górniczej
PG SILESIA.
Odpady
Działania w tym zakresie Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia“ to przede wszystkim
właściwa gospodarka wytworzonymi odpadami oraz kontrolowane procesy przekazywania
i odzysku odpadów przez właściwe podmioty gospodarcze. Ponadto w ramach poprawy stanu
środowiska naturalnego Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia“ realizuje rozbiórkę hałdy na
własnym terenie zainwestowania oraz stożka w Kaniowie. Obiekty te są pozostałościami po
funkcjonującej w czasach minionych Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia”. Odpady
wydobywczy pochodzące z wymienionych obiektów są przeznaczone do wykorzystania
w pracach budowlanych, inżynieryjno-technicznych i do rekultywacji oraz produkcji
kruszywa.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
162
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
CZĘŚĆ III ZAKRES DALSZEJ EKSPLOATACJI ZŁOŻA
Z OCENĄ ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO
1.
OPIS PLANOWANEJ EKSPLOATACJI
Projektowana eksploatacja górnicza
Kopalnia „Silesia” planuje prowadzenie dalszej eksploatacji górniczej w oparciu
o posiadany „Projekt Zagospodarowania Złoża na lata 1995-2005 wg stanu na 31.12.1994r.”
zatwierdzony przez MOŚZNiL decyzją z dnia 20.04.1995r. znak: GOsm1/1166/95 [Lit.22],
który został dotychczas zaktualizowany dodatkami:

Dodatkiem nr 1, sporządzonym wg stanu na 31.12.1997r. w związku ze zmianą koncesji
i przyłączeniem do O.G. „Czechowice II” o powierzchni 21.36 km2, dodatkowego
obszaru o powierzchni 0.49 km2, w granicach którego Kompania Węglowa S.A. – KWK
„Silesia” uzyskała koncesję na wydobywanie węgla kamiennego w pokładach 312 i 315
(Rozdz. 14.2). Dodatek nr 1 do projektu zagospodarowania złoża został zatwierdzony
decyzją MOŚZNiL znak: DG/e/MM/489-1014/99 z dnia 12.03.1999r.,

Dodatkiem nr 2, sporządzonym wg stanu na 31.12.1998r. w związku z potrzebą
udokumentowania i obliczenia zasobów przemysłowych metanu jako kopaliny
towarzyszącej (w tym metanu wolnego oraz metanu sorbowanego w pokładach węgla).
Dodatek nr 2 do projektu zagospodarowania złoża został zatwierdzony decyzją Ministra
Środowiska
znak:
DGe/MM/489-2540/2000
z
dnia 27.04.2000r., sprostowanej
postanowieniem Ministra Środowiska znak: DGe/MM/483-4660/2000 z dnia 8.09.2000r.

Dodatkiem nr 3 sporządzonym wg stanu na 31.12.2002r. w związku z potrzebą
udokumentowania zasobów przemysłowych i nieprzemysłowych na podstawie w/w
„Dodatku nr 3 do dokumentacji geologicznej” oraz wydłużenia obowiązywania PZZ do
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
163
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
2020r. Dodatek nr 3 do PZZ został przyjęty decyzją Ministra Środowiska znak:
DGe/MM/489-753/2004 z dnia 30.01.2004r.,

Dodatkiem nr 4 sporządzonym wg stanu na 31.12.2010r. w związku z potrzebą
udokumentowania i uaktualnienia zasobów przemysłowych i nieprzemysłowych
w nowych realiach własnościowych, po wykupieniu KWK „Silesia” od Kompanii
Węglowej S.A. przez PG „ SILESIA” Sp. z o.o. Dodatek nr 4 poprzedzony został
wnioskiem do Ministra Środowiska o przeklasyfikowanie części zasobów złoża węgla
kamiennego „Silesia” w pokładach: 210/2; 211/1; 212/1; 212/2; 231/1; 213/1; 214/1;
214/2; 304; 310; 312; 314/2; 315; 325/1; 327; 330; 341; 349; 354; 355. Minister
Środowiska decyzją znak: DGiKGe-4774-36/61257/10/MM z dnia 16 grudnia 2010r.
wyraził zgodę na proponowane we wniosku przeklasyfikowanie części zasobów złoża
„Silesia”. Dodatek nr 4 do PZZ został przyjęty bez zastrzeżeń decyzją Ministra
Środowiska znak: DGiKGe-4774-18/39102/11/MM z dnia 29.08.2011r.
W lutym 2013 roku Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o. złożyło do
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, Ministerstwa Środowiska Wniosek
o zmianę koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej,
poprzez wydłużenie czasu jej obowiązywania o okres 5 lat tj. do 2025r. Integralną części
wniosku był Dodatek nr 5 do Projektu Zagospodarowania Złoża węgla kamiennego „Silesia”
na lata 2012-2025. W wyniku braków formalnych aktualnie postępowanie zostało
pozostawione bez rozstrzygnięcia. W związku z powyższym zaszła konieczność zmiany
koncepcji projektowanej eksploatacji i sporządzenie nowego Dodatku nr 5 do Projektu
Zagospodarowania Złoża Węgla Kamiennego „Silesia” na lata 2013-2020. Dodatkiem nr 5
objęto 45 bilansowych pokładów węgla. Zasoby przemysłowe pokładów przewidzianych do
eksploatacji (przedstawionych w tabeli nr 1.1) i nieprzemysłowe złoża obliczono wg stanu na
31.12.2012r. w granicach koncesyjnych.
W Dodatku nr 5 do Projektu Zagospodarowania Złoża Węgla Kamiennego „Silesia”
na lata 2013-2020 zaprojektowano dodatkowo eksploatację w takich samych ramach jak
w Dostatku nr 4 do PZZ za wyjątkiem przesunięcia części zasobów przemysłowych pokładu
314/2 w partii Centrum-Wschód OG do zasobów przemysłowych pokładu 315.
Dodatek nr 5 nie został jeszcze zatwierdzony przez Ministra Środowiska
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
164
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
1.1.
CHARAKTERYSTYKA I WARUNKI WYKORZYSTYWANIA
TERENU W CZASIE EKSPLOATACJI ZŁOŻA
Nie przewiduje się żadnych, nowych inwestycji infrastrukturalnych na powierzchni
związanych z poszerzeniem terenu górniczego. Wpływ eksploatacji na powierzchnię terenu
zostanie omówiony w kolejnych punktach.
1.2
GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE PROCESÓW
PRODUKCYJNYCH
Nie przewiduje zmian procesów produkcyjnych w stosunku do opisanych w części II.
1.3.
PRZEWIDYWANE EMISJE WYNIKAJĄCE
Z PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GÓRNICZEJ
1.3.1. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE
Na podstawie opisu procesu technologicznego oraz opisu sposobu zagospodarowania
terenu Zakładu Głównego (część II Raportu) a także przedstawionego w punkcie 1 opisu
planowanej eksploatacji zidentyfikowano następujące źródła emisji mogących stanowić
zagrożenia dla poszczególnych elementów środowiska:
Źródło emisji
Emisja
Element środowiska
Zakład przeróbczy
pyły i gazy
hałas
odpady
powietrze
klimat akustyczny
powierzchnia ziemi, wody
powierzchniowe
Zakład Górniczy
w tym szyby
metan
hałas
ścieki
wody podziemne
powietrze, klimat
klimat akustyczny
wody powierzchniowe
wody powierzchniowe
Wyrobiska
podziemne
wody podziemne
osiadania
wody powierzchniowe
powierzchnia ziemi, dobra kultury
materialnej, przyroda
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
165
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
1.3.2. RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO
ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU
ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO
W punkcie tym opisano tylko te ilości wprowadzanych do środowiska substancji, które
mogą ulec zmianie na skutek dalszej eksploatacji złoża w stosunku do aktualnych, opisanych
w części II
1.3.2.1. Wody podziemne
Prognozę dopływu wody (wody złożowe karbonu produktywnego) do Przedsiębiorstwa
Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o. Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia” do roku 2025, oparto
na założeniach harmonogramu biegu ścian na lata 2011-2025. Zgodnie z tymi założeniami
oraz nieco zmodyfikowanymi ustaleniami zawartymi w obowiązującym „Dodatku nr 4 do
Planu Zagospodarowania Złoża” (PZZ) wydobycie w Przedsiębiorstwie Górniczym
„SILESIA” Sp. z o.o. Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia” do roku 2020, czyli do końca
obowiązywania „Dodatku nr 4” będzie wynosiło docelowo ok. 7,2-7,5 tys. ton/d netto, tj. ok.
2150-2250 tys. ton/r przy 300 dniowym systemie pracy.
Głębokość wydobycia będzie stopniowo wzrastać, a roboty udostępniające (kamienne)
wykonywane będą w dość znacznym zakresie. Prognozowany dopływ wody jest
determinowany przedstawionymi poniżej uwarunkowaniami związanymi z projektowaną
eksploatacją górniczą.
Sporządzając prognozę dopływu wody do Kopalni przyjęto następujące główne założenia:
 dopływ do szybów 1, 2 i 3 jest od wielu lat ustabilizowany i nie ulegnie zmianom,
 dopływ do poziomu I (288 m, w tym szybów nr 4 i 5) jest ustabilizowany od kilku lat
i w związku z zakończeniem eksploatacji na poziomie I nie ulegnie większym
zmianom,
 dopływ na poziom IV (460 m) wykazywać będzie niewielką tendencję rosnącą,
w związku ze zwiększeniem wydobycia z parcel położonych poziomem IV (461 m)
i VI (556 m) w pokładzie 212/1 w partii wschód I,
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
166
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
 dopływ na poziom VI (556 m) ulegnie znacznemu wzrostowi gdyż ok. 62% wydobycia
prowadzone będzie z parcel położonych na lub pod tym poziomem. Wzrost dopływu
będzie znaczny, ponieważ pośród eksploatowanych zasobów ok. 1/3 stanowić będą
zasoby silnie zawodnionych pokładów warstw łaziskich,
 kontynuowane
będzie
stosowanie
tzw.
metod
górniczo-geologicznych,
ograniczających dopływ wód, m.in. funkcjonowanie tamy wodnej na poz. I (288 m),
zatapianie starych zrobów, likwidacja otworów wiertniczych dołowych, prowadzących
wodę, itp.
Opierając się na powyższych założeniach można metodą analogii prognozować,
że dopływ wody do Kopalni wyniesie ok. 3,850 m3/min w roku 2014, ok. 4,600 m3/min
w roku 2017 oraz wzrośnie do ok. 4,950 m3/min w latach 2020-2025.
1.3.2.2. Naturalna promieniotwórczość
Zaobserwowany wzrost stężenia radu wraz z głębokością eksploatacji uzasadnia
przypuszczenie, w przypadku sięgania po głębiej położone pokłady węgla należy się
spodziewać
wzrostu
skali
problemów
związanych
z
występowaniem
naturalnej
promieniotwórczości.
Problem podwyższanej promieniotwórczości naturalnej jest obecnie szeroko
dyskutowany w środowisku zainteresowanym ochrona radiologiczną. Precyzowane są
wymagania dotyczące ograniczania zagrożenia radiacyjnego wynikającego z jej obecności,
zarówno dla ludzi jak i środowiska naturalnego. I tak, np. przygotowywana obecnie
nowelizacja dyrektywy KE, dotyczącej zasad postępowania w warunkach narażenia na
promieniowanie jonizujące wymaga wdrożenia kontrolowanego postępowania z odpadami
zawierającymi stężania naturalnych nuklidów promieniotwórczych (między innymi radu)
przekraczające 1000 Bq/kg. Postępowanie to powinno również uwzględniać oddziaływanie na
środowisko naturalne.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
167
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
1.3.2.3. Odpady
Ilości wytwarzanych odpadów przez Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” podano
w części I punkcie 1.6.3. W związku z utrzymaniem wielkości wydobycia węgla kamiennego
ilości wytwarzanych odpadów w latach następnych nie powinny ulec gwałtownym zmianom.
Prawidłowa gospodarka tymi odpadami oraz przestrzeganie zasad określonych w stosownych
decyzjach jest skutecznym rozwiązaniem chroniącym środowisko. Możliwe jest zwiększenie
ilości odpadów wydobywczych związane z udostępnianiem wyrobiskami górniczymi
kolejnych części eksploatowanego złoża. Sprawna i nadzorowana realizacja planowanego
odzysku wytwarzanych odpadów wydobywczych przez Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia”
zapewni bezpieczeństwo ekologiczne środowiska.
Informacja o sposobie zagospodarowania osadów mineralnych z wód dołowych.:
Kopalnia stosuje z powodzeniem metodę oczyszczania wód z zawiesiny z wykorzystaniem
zrobów poeksploatacyjnych. Po przepłynięciu przez zroby wód kopalnianych następuje silny
spadek stężenia zawiesiny o ponad 90%. Roczna ilość zawiesiny osadzonej w chodnikach
wodnych na poziomie VI sięga 600 ton. Osady te okresowo są usuwane poprzez czyszczenie
chodników wodnych, a następnie deponowane są w zrobach wyłączonych z użytkowania.
Wody dołowe dodatkowo ulegają oczyszczeniu z zawiesiny w zbiorniku retencyjnodozującym. Pojemność użytkowa zbiornika wynosi 244 887 m3 i umożliwia odpowiednio
długie retencjonowanie wody i sedymentację zawiesiny. Osiadająca się w zbiorniku zawiesina
wypełnia martwą pojemność zbiornika. Metoda pozwala na skuteczne usunięcie zawiesiny
z wód dołowych i będzie stosowana do roku 2025.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
168
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
2.
OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH
ŚRODOWISKA, OBJĘTYCH ZAKRESEM
PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA
ŚRODOWISKO, W TYM ELEMENTÓW ŚRODOWISKA
OBJĘTYCH OCHRONĄ NA PODSTAWIE USTAWY
Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE
PRZYRODY
Z uwagi na to, ze przestrzenny zasięg planowanej eksploatacji nie wiąże się
z zajmowaniem nowych złóż, lecz jedynie ewentualnym powiększeniem powierzchni objętej
eksploatacją w granicach tego samego złoża, opis elementów przyrodniczych środowiska,
w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody przedstawiony w rozdziale 2 części II raportu obowiązuje
także dla niniejszego rozdziału.
2.1.
OPIS SZCZEGÓŁOWY ELEMENTÓW ŚRODOWISKA
OBJĘTYCH OCHRONĄ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA
16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY
Projektowana eksploatacja węgla kamiennego w obrębie terenu górniczego nie wchodzi
na obszary objęte siecią Natura 2000, a jedynie graniczy z nimi lub minimalnie nachodzi na
granice tych obszarów, jak ma to miejsce w przypadku stawu Foskowiec i stawu Górnik Mały
należącego do obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Stawy w Brzeszczach" oraz stawu
Maciek na obszarze specjalnej ochrony ptaków o znaczeniu europejskim "Dolina Górnej
Wisły" wraz z jej starorzeczami.
Poniżej opisano wpływ na obszary objęte programem Natura 2000, pomimo, iż nie
wchodzą na teren górniczy KWK Silesia. Jest to związane z wymaganiami dyrektywy nr
2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa oraz Dyrektywy nr 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992 r.
w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, które określają
postępowanie z europejska siecią obszarów chronionych Natura 2000.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
169
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
W tabelach 2.1 i 2.2 zestawiono gatunki wymienione oraz niewymienione, wraz
z opisem szczegółowym, w Załączniku I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa.
Tabela 2.1
Gatunki wymienione w Załączniku I Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
Nazwa
polska
Zimorodek
Czapla
purpurowa
Bąk
Rybitwa
białowąsa
Rybitwa
czarna
Bocian biały
Błotniak
stawowy
Derkacz
Łabędź
krzykliwy
Dzięcioł
duży
Dzięcioł
średni
Dzięcioł
czarny
Trznadel
Ortolan
Czapla
nadobna
Czapla biała
Nazwa łacińska
Alcedo atthis
Ardea purpurea
Botaurus
stellaris
Chlidonias
hybrida
Chlidonias
niger
Ciconia ciconia
Circus
aeruginosus
Crex crex
Cygnus cygnus
Dendrocopos
major
Dendrocopos
medius
Dryocopus
martius
Emberiza
citrinella
Emberiza
hortulana
Egretta
garzetta
Egretta alba
Ostoja ptasia
„Dolina Górnej
Wisły
PLB240001
Staw Maciek
G
+
Z
Ostoja ptasia „Stawy w Brzeszczach”
PLB120009
Wisła ze
starorzeczami
Staw
Foskowiec
G
G
Z
Z
Staw
Górniak
Mały
G
Z
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
P
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
P
P
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
170
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Muchołówka
białoszyja
Żuraw
Bielik
Bączek
Ficedula
albicollis
Grus grus
Haliaeetus
albicilla
Ixobrychus
minutus
Lanius collurio
Lanius minor
Gąsiorek
Dzierzba
czarnoczelna
Mewa
Larus
czarnogłowa melanocephalus
Podróżniczek Luscinia
svecica
Ślepowron
Nycticorax
nycticorax
Trzmielojad Pernis apivorus
Dzięcioł
Picus canus
zielonosiwy
Zielonka
Porzana parva
Kropiatka
Porzana
porzana
Szablodziób Recurvirostra
zwyczajny
avosetta
Rybitwa
Sterna hirundo
rzeczna
Jarzębatka
Sylvia nisoria
Łęczak
Tringa glareola
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
171
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Tabela 2.2
Inne gatunki chronione lub rzadkie, NIE wymienione w Załączniku I Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
ochrony dzikiego ptactwa
Nazwa polska
Nazwa
łacińska
Ostoja ptasia
„Dolina Górnej
Wisły
PLB240001
Staw Maciek
G
Łozówka
Raniuszek
Skowronek
polny
Płaskonos
Cyraneczka
Krzyżówka
Cyranka
Krakwa
Gęś gęgawa
Czapla siwa
Głowienka
Czernica
Ogorzałka
Myszołów
Szczygieł
Dzwoniec
Sieweczka
rzeczna
Grzywacz
Wrona
Przepiórka
Acrocephalus
palustris
Aegithalos
caudatus
Alauda
arvensis
Anas clypeata
Anas crecca
Anas
platyrhynchos
Anas
querquedula
Anas strepera
Anser anser
Ardea cinerea
Aythya ferina
Aythya
fuligula
Aythya marila
Buteo Buteo
Cardvelis
carduelis
Chloris chloris
Charadrius
dubius
Columba
palumbus
Corvus cornix
Coturnix
coturnix
Z
Ostoja ptasia „Stawy w Brzeszczach”
PLB120009
Wisła ze
Staw
starorzeczami Foskowiec
G
+
Z
G
+
Z
Staw
Górniak
Mały
G
Z
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
172
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Kukułka
Modraszka
Łabędź niemy
Łabędź
krzykliwy
Potrzos
Cuculus
canorus
Cyanistes
caeruleus
Cygnus olor
+
Cygnus cygnus P
Emberiza
schoeniclus
Muchołówka
Ficedula
żałobna
hypoleuca
Łyska
Fulica atra
Kszyk
Gallinago
gallinago
Kokoszka
Gallinula
chloropus
Sójka
Garrulus
glandarius
Zaganiacz
Hippolais
icteria
Mewa
Larus
białogłowa
cachinnans
Śmieszka
Larus
ridibundus
Makolągwa
Linaria
cannabina
Rycyk
Limosa limosa
Świerszczak
Locustella
naevia
Słowik rdzawy Luscinia
megarhynchos
Pliszka żółta
Motacilla
flara
Pliszka siwa
Motacilla alba
Hełmiatka
Netta rufina
Wilga
Oriolus
oriolus
Bogatka
Parus major
Wróbel
Passer
domesticus
Mazurek
Passer
montanus
Kuropatwa
Perdix perdix
Dymówka
Hirundo
rustica
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
P
+
+
+
+
+
+
+
P
+
+
P
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
P
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
173
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Kormoran
zwyczajany
Kopciuszek
Pierwiosnek
Piecuszek
Bażant
Sroka
Siewnica
Perkoz
dwuczuby
Perkoz
rdzawoszyi
Zausznik
Wodnik
zwyczajny
Remiz
Kulczyk
Sierpówka
Szpak
Kapturka
Gajówka
Cierniówka
Piegża
Perkozek
Krwawodziób
Czajka
Kos
Śpiewak
Kwiczoł
P – przelotowe
Phalacrocorax
carbo
Phoenicurus
ochruros
Phylloscopus
collybita
Phylloscopus
trochilus
Phasianus
colchicus
Pica Pica
Pluvialis
squatarola
Podiceps
cristatus
Podiceps
grisegena
Podiceps
nigricollis
Rallus
aquaticus
Remiz
pendulinus
Serinus
serinus
Streptopelia
decaocto
Sturnus
vulgaris
Sylvia
atricapilla
Sylvia borin
Sylvia
communis
Sylvia curruca
Tachybaptus
ruficollis
Tringa totanus
Vanellus
vanellus
Turdus merula
Turdus
philomelos
Turdus pilaris
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
P
P
P
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
174
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Alcedo atthis - Zimorodek
Status: gatunek nielicznie lęgowy, migrujący, uzależniony od odpowiednich siedlisk również
zimujący.
Środowisko: doliny rzek i strumieni z urwistymi brzegami zarośnięte krzewami i drzewami,
zbiorniki, wodne i stawy rybne z miejscami dogodnymi do lęgów.
Ardea purpurea - Czapla purpurowa
Status: gniazduje bardzo nielicznie, głównie na południu i na południowym zachodzie.
Corocznie jest obserwowana na przelotach w wielu miejscach kraju.
Środowisko: zarośnięte obrzeża płytkich zbiorników wodnych, szczególnie zaniedbane stawy
z łanami pałki i trzcin.
Botaurus stellaris - Bąk
Status: Bardzo nielicznie lęgowy, wyjątkowo zimuje. Na rozpatrywanym terenie jak i w całej
Polsce.
Środowisko: zbiorniki wodne z większymi trzcinowiskami.
Chlidonias hybryda - Rybitwa białowąsa
Status: skrajnie nielicznie nieregularnie lęgowa, migruje. W Polsce jest to nielicznie gatunek
lęgowy, głownie na wschodzie kraju.
Środowisko: Zasiedla stawy i inne zbiorniki wodne obficie porośnięte roślinnością wodną,
starorzecza o odpowiednio dużej powierzchni z kożuchami roślin wodnych.
Chlidonias Niger - Rybitwa czarna
Status: lokalnie nawet dość liczny .Ptak lęgowy nizinnej części kraju.
Środowisko: stawy, starorzecza i inne zbiorniki pokryte pływającymi kępami roślinności
wodnej.
Ciconia ciconia - Bocian biały
Status: lokalnie średnio licznie lęgowy, wyjątkowo zimuje.
Środowisko: Krajobraz rolniczy zwłaszcza podmokłe łąki, pastwiska i uprawy roślin
motylkowych brzegi nieuregulowanych rzek, starorzeczy i stawów rybnych. Ponad 95 % par
gniazduje w obrębie osad ludzkich.
Circus aeruginosus - Błotniak stawowy
Status: nielicznie lęgowy, migruje.
Środowisko: rozległe trzcinowiska większych stawów rybnych i innych zbiorników wodnych
zarastających trzcinami i pałką.
Crex crex - Derkacz
Status: nielicznie lęgowy, migruje.
Środowisko: łąki i wysoką trawą oraz uprawy rolne jak rzepak lub motylkowe.
Cygnus Cygus - Łabędź krzykliwy
W Polsce liczebność tego gatunku stale wzrasta, zasiedla najczęściej północno-wschodnią
Polskę, ale stale odnotowuje się go na wielu innych stanowiskach.
Dendrocopos major - Dzięcioł duży
Status: Średnio liczne, lokalnie licznie lęgowy, osiadły, koczuje. Lasy liściaste, mieszane
i iglaste o różnej strukturze wiekowej, zadrzewione doliny rzeczne, zadrzewienia śródpolne,
parki, ogrody, sady, tereny zurbanizowane.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
175
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Dendrocopos medius - Dzięcioł średni
Status: Nielicznie lokalnie bardzo nielicznie lęgowy, osiadły.
Środowisko: Obrzeża lasów liściastych i mieszanych, wilgotne lasy w dolinach rzecznych,
lasy łęgowe, stare parki i sady.
Dryocopus martius - Dzięcioł czarny
Status: Nieliczny, lokalnie średnio licznie lęgowy, osiadły.
Emberiza citrinella - Trznadel
Status: Licznie, lokalnie bardzo licznie lęgowy, migruje, zimuje. Zasiedla skraje lasów
i borów, młodniki liściste i iglaste, pola i łąki z niewielkimi kępami drzew i krzewów,
wszelkiego rodzaju ugory i nieużytki, doliny rzeczne.
Emberiza hortulana- Ortolan
Status: Nielicznie, lokalnie bardzo nielicznie lub średniolicznie lęgowy, migruje.
Środowisko: Tereny otwarte z wysokimi drzewami i niezbyt zwartą roślinnością zielną, pola,
obrzeżenia zadrzewień śródpolnych, sadów ogrodów, skraje lasów
Egretta Garretta - Czapla nadobna
Status: amieszkuje tereny nad ujściami rzek, wybrzeża z roślinnością mangrowe, bagna i inne
podmokłe tereny, jeśli występują tam krzewy, na których buduje gniazdo. W okresie
pozalęgowym spotykana nad płytkimi wodami wszelkiego typu. Do Polski czapla nadobna
zalatuje nieregularnie.
Egretta alba - Czapla biała
Status: Regularnie zalatuje, Bardzo nielicznie lub licznie lokalnie zimuje. Zasiedla stawy
rybne, starorzecza, zbiorniki wodne, doliny rzeczne.
Ficedula albicollis- Muchołówka białoszyja
Status: bardzo nielicznie, lokalnie licznie lęgowa, migruje.
Środowisko: starsze grądy, rzadziej stare drzewostany przejściowe miedzy grądem a borem,
dojrzałe lasy dębowo -sosnowe i bory mieszane, tlęgi olchowe, czasami drzewostany
z przewagą starych wierzb i buków, parki.
Grus grus - Żuraw
Status: Skrajnie nielicznie lęgowy, migruje.
Środowisko: Śródleśne zbiorniki wód stojących z bogatym trzcinowiskiem oraz śródleśne
bagna.
Haliaeetus albicilla - Bielik
Status: Skrajnie nielicznie lęgowy, koczuje.
Środowisko: Rozlegle, stare drzewostany w pobliżu dużych zbiorników wodnych
i kompleksów stawów.
Ixobrychus minutus - Bączek
Status: Bardzo nielicznie lęgowy, migruje.
Środowisko: Nawet niewielkie kępy trzcin oraz zarośla nad stawami, rzekami i innymi
wodami.
Lanius collurio - Gąsiorek
Status: Średnio licznie, lokalnie nielicznie lęgowy, migruje.
Środowisko: Tereny otwarte: łąki, pola, ugory ze skupiskami gęstych krzaków, obrzeża lasów
i borów mieszanych, niezbyt zwarte młodniki liściaste i iglaste, polany śródles'ne, zręby,
preferuje środowiska suche.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
176
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Lanius minor - Dzierzba czarnoczelna
Status: skrajnie nielicznie lęgowa, migruje.
Środowisko: skraje różnego typu drzewostanów w dolinach rzecznych, zadrzewienia
śródpolne, rzędy wysokich drzew, sady ogrody cmentarze. W środowisku lęgowym wymaga
grup lub przynajmniej pojedynczych, wysokich drzew.
Larus melanocephalus - Mewa czarnogłowa
Status: skrajnie nielicznie lęgowa, migruje, zalatuje wyjątkowo, wyjątkowo zimuje
Środowisko: stawy i zbiorniki wodne, wyspy na dużych rzekach, niekiedy napełnione wodą
wyrobiska pożwirowe i osadniki z wysepkami
Luscinia svecica - Podróżniczek
Status: skrajnie nielicznie lęgowy
Środowisko: na niżu zakrzewienia w sąsiedztwie zbiorników wodnych i rzek , w wysokich
górach w płatach kosówki przechodzącej w hale i miejscami rumosz skalny w pobliżu
źródlisk stawów i cieków wodnych
Nycticorax nycticorax - Ślepowron
Status: Bardzo nielicznie lęgowy, migruje.
Środowisko: Stawy rybne z wyspami porośniętymi drzewami i krzewami lub z kępami
krzewów w trzcinowiskach, starorzecza, doliny rzeczne z gęstymi nadbrzeżnymi zaroślami.
Pernis apivorus - Trzmielojad
Status: Bardzo nielicznie, lokalnie nielicznie lęgowy, migruje.
Środowisko: Obrzeża starych lasów liściastych i mieszanych w sąsiedztwie suchych pól i łąk.
Picus canus - Dzięcioł zielonosiwy
Status: Nielicznie lęgowy, osiadły.
Środowisko: Skraje starych wysokopiennych drzewostanów liściastych, lasy łęgowe
w dolinach rzecznych, w górach lasy bukowe, zadrzewienia śródpolne, stare parki, cmentarze.
Porzana parva - Zielonka
Status: Bardzo nielicznie lęgowa, migruje.
Środowisko: Stawy rybne i inne płytkie zbiorniki wód stojących z bogatą roślinnością
wynurzoną.
Porzana porzana - Kropiatka
Status: bardzo nielicznie lęgowa, migruje.
Środowisko: trzcinowiska z małymi oczkami wodnymi.
Recurvirostra avosetta - Szablodziób zwyczajny
Status: gatunek wędrowny i osiadły. Do Polski zalatuje sporadycznie, choć stwierdzono
również przypadki lęgów.
Środowisko: płaskie, błotniste lub piaszczyste brzegi stawów oraz ujścia rzeczne.
Sterna hirundo - Rybitwa rzeczna
Status: Bardzo nielicznie, lokalnie nielicznie lęgowa, migruje.
Środowisko: Stawy rybne, różnego typu zbiorniki wodne, doliny większych rzek
z piaszczystymi lub żwirowatymi plażami i wyspami.
Sylvia nisoria - Jarzębatka
Status: Nielicznie, lokalnie bardzo nielicznie lęgowa, migruje.
Środowisko: Niewielkie skupienia krzewów otoczone bujną roślinnością zielną, niezależnie
od stopnia wilgotności podłoża, zakrzewione obrzeża lasów, dróg i miedz polnych, śródpolne
remizy, kępy krzewów wśród łąk wszystkich typów, zakrzewione dolinki mniejszych rzek,
obrzeża olesów, luźne liściaste młodniki.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
177
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Tringa glareola - Łęczak
Status: Wędrowny: przelot wiosenny od połowy kwietnia do końca maja, przelot jesienny od
lipca do października. W Polsce gnieździł się dawniej w prawie całym kraju, od 20 lat brak
dowodu na jego gniazdowanie, choć jest ono prawdopodobne, W okresie wędrówek jest
najliczniejszym brodźcem spotykanym w całym kraju.
Środowisko: bagna, moczary i brzegi wód i lasu
2.2.
PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Planowana na lata 2013-2025 eksploatacja nie spowoduje konieczności zmian
(rozszerzenia) w Terenie Górniczym „Czechowice II”, dlatego opis przedstawiony w części II
jest reprezentatywny dla tej części raportu.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
178
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
3.
OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE LUB
W BEZPOŚREDNIM ZASIĘGU ODDZIAŁYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZABYTKÓW
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW
O OCHRONIE ZABYTKÓW I OPIECE NAD
ZABYTKAMI
Z uwagi na to, ze przestrzenny zasięg planowanej eksploatacji nie wiąże się
z zajmowaniem nowych złóż, lecz jedynie ewentualnym powiększeniem powierzchni objętej
eksploatacją w granicach tego samego złoża, opis istniejących w sąsiedztwie lub
w bezpośrednim zasięgu zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami przedstawiony w rozdziale 3 części II raportu obowiązuje także dla
niniejszego rozdziału.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
179
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
4.
OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA
ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA
DALSZEJ EKSPLOATACJI ZŁOŻA
Wariant zakończenia eksploatacji na obecnym etapie może być realizowany
w przypadku szczególnie trudnych warunków geologiczno-górniczych złoża lub sprzeciwu
społeczeństwa związanego z możliwym pogorszeniem warunków życia na terenie
prowadzonej eksploatacji. Kopalnia nie ma wpływu na niekorzystne warunki geologicznogórnicze złoża, co ogranicza możliwości jego interwencji w celu zapobieżeniu
niepodejmowania inwestycji. Natomiast w przypadku sprzeciwu społecznego, przekonanie
ludności zamieszkującej na terenie oddziaływania projektowanej eksploatacji może być
prowadzone poprzez konsultacje społeczne na każdym etapie prowadzenia procesu
decyzyjnego. Wariant niepodejmowania decyzji nie skutkuje dodatkowymi zmianami
w środowisku.
W odniesieniu do gospodarki wodno – ściekowej, zakończenie eksploatacji wymaga
przeprowadzenia prac studialnych określających wpływ ewentualnego zatopienia kopalni na
zmianę stosunków wodnych na powierzchni, w związku z likwidacją systemu odwadniania
złoża.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
180
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
5.
OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW, W TYM
WARIANTU PROPONOWANEGO PRZEZ
WNIOSKODAWCĘ ORAZ RACJONALNEGO
WARIANTU ALTERNATYWNEGO I WARIANTU
NAJKORZYSTNIEJSZEGO DLA ŚRODOWISKA,
WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU
5.1
WARIANT PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
Wariant ten został opisany w Dodatku nr 5 do PZZ.
Dodatkiem nr 5 objęto 45 bilansowych pokładów węgla, w tym 20 przemysłowych
pokładów węgla, z czego 15 przewidzianych do eksploatacji w latach 2013–2020. Zasoby
przemysłowe i nieprzemysłowe złoża obliczono wg stanu na 31.12.2012r. w granicach
koncesyjnych.
W Dodatku nr 5 do Projektu Zagospodarowania Złoża Węgla Kamiennego „Silesia”
na lata 2013-2020 zaprojektowano dodatkowo eksploatację w pokładzie 304 poza pokładami
przewidzianymi do eksploatacji w Dodatku nr 4. Ponadto w zawiązku z lepszym
rozpoznaniem złoża węgla kamiennego robotami górniczymi w rejonie pokładu 315 i 314/2,
podjęto decyzje o poszerzeniu zakresu eksploatacji w ww. pokładach, co aktualnie jest
ekonomicznie uzasadnione.
W Dodatku nr 5 przeklasyfikowano również znaczną część zasobów przemysłowych
pokładów 325/1 i 330 (w wyniku lepszego rozpoznania miąższości oraz struktury zalegania)
do zasobów nieprzemysłowych. Przeklasyfikowanie zasobów w pokładach 325/1 i 330 oraz
eksploatacja prowadzona w latach 2011-2012, spowodowały znaczny ubytek zasobów
przemysłowych (i równoważny mu ubytek zasobów operatywnych) z jednoczesnym
przyrostem zasobów nieprzemysłowych.
Jest to wariant nazywany w dalszej części WARIANTEM 1.
Wariant ten nie przewiduje żadnych inwestycji na powierzchni terenu, oraz zakłada
stałość oddziaływań (zgodny z oddziaływaniami aktualnymi opisanymi w części II) takich
elementów środowiska jak powietrze oraz stałość oddziaływania akustycznego.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
181
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Do zagospodarowania pokładów węgla wykorzystywana będzie infrastruktura
techniczna kopalni. Chodzi tu o takie ogniwa jak: transport urobku na dole kopalni, transport
pionowy urobku, przeróbkę mechaniczną węgla, ekspedycję węgla, odwadnianie dołu.
5.2
RACJONALNY WARIANT ALTERNATYWNY
Racjonalny wariant alternatywny - WARIANT 2.
Jako alternatywny wariant racjonalny przyjęto wariant odpowiadający pełnemu
zakresowi zaprojektowanych prac i zamierzeń (wydobycie węgla z planowanych pokładów
węgla) z możliwością prowadzenia eksploatacji na istniejącym obszarze górniczym kopalni
tak, aby ograniczyć planowane osiadania terenu pod istniejącą zabudową kubaturową
i liniową.
5.3.
WARIANT NAJKORZYSTNIEJSZY DLA ŚRODOWISKA
WARIANT 3.
Z uwagi na przewidywane wpływy eksploatacji złoża na powierzchnię terenu,
a w szczególności osiadania i oddziaływania pośrednie, rozpatrywana była również
teoretyczna możliwość prowadzenia eksploatacji z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej.
Dotychczasowa praktyka stosowania systemów podsadzkowych w Górnośląskim
Zagłębiu Węglowym wykazuje, że system ten nie eliminuje wpływów eksploatacji na
powierzchnię, a jedynie zmniejsza wielkość parametrów opisujących deformacje, przy czym
efekt ten maleje wraz ze wzrostem głębokości eksploatacji.
Sprowadzanie mieszaniny podsadzkowej szybem na głębokość ponad 500 m,
a następnie jej transport na odległość kilku kilometrów do rejonów wydobywczych,
w ilościach umożliwiających wypełnienie pustek eksploatacyjnych stanowi potencjalne
zagrożenie bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego i znacząco odbiega od prowadzonych
w przeszłości w górnictwie węglowym systemów podsadzkowych. W chwili obecnej zarówno
w polskim jak i światowym górnictwie, nawet na terenach mocno zurbanizowanych, przy tak
głębokiej eksploatacji nie stosuje się systemów z pełną podsadzką.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
182
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
W związku z powyższym, w praktyce zastosowanie w/w systemu w warunkach
eksploatacji złoża „Silesia”, z powodów technicznych i technologicznych jest niewykonalne.
Jako wariant do dalszych rozważań przyjęto Wariant I – proponowany
przez wnioskodawcę.
UZASADNIENIE WYBORU WARIANTU
Złoża surowców mineralnych stanowią składową część naturalnych zasobów kraju.
Ochrona tych zasobów jest specjalnie ważna ze względu na ich nieodnawialny charakter.
Konieczne jest, zatem realizowanie dwu podstawowych postulatów w zakresie ochrony złóż:

ochrona rozpoznanych złóż przed zabudową lub przeznaczeniem tych terenów na inne
cele,

prowadzenie racjonalnej gospodarki złożami eksploatowanymi górniczo.
Pod względem ekonomicznym.
Eksploatacja złoża przy optymalnym poziomie dobowego wydobycia oraz aktualnie
uzyskiwanych i
prognozowanych cenach zbytu
(założenia cenowe przyjęte w/w
dokumentach), jest ekonomicznie w pełni uzasadniona.
Przy spełnieniu założeń przyjętych w ww. dokumentach, kopalnia „Silesia jest
rentownym zakładem górniczym, który wypracowuje zysk na podstawowej działalności
operacyjnej.
Funkcjonowanie kopalni, jak każdego zakładu pracy, działającego w warunkach
gospodarki rynkowej związane jest z koniecznością wypracowywania odpowiedniego
przychodu z prowadzonej działalności, który pozwala na spełnienie wymagań określonych
obowiązującymi przepisami prawa, wymagań wynikających z koncesji, jak również na
prowadzenie niezbędnych inwestycji gwarantujących utrzymanie zdolności produkcyjnych,
a
tym
samym
możliwości
istnienia
zakładu.
W
warunkach
PG
SILESIA,
z uwagi na głębokość prowadzonej eksploatacji, silne zaburzenia tektoniczne, zmienną
miąższość i jakość kopaliny oraz występujące zagrożenia naturalne, ponoszone koszty
produkcji węgla są bardzo wysokie, w związku z czym jako najbardziej uzasadniony system
prowadzenia eksploatacji przyjęto systemem zawałowy.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
183
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Wskazany w wariancie 3 system eksploatacji z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej,
choć w znacznym stopniu wpływa na zmniejszenie oddziaływania eksploatacji górniczej na
powierzchnię terenu, ze względów przede wszystkim technologicznych, ale również
ekonomicznych nie może zostać zastosowany w warunkach kopalni „Silesia”. Z uwagi na
głębokość prowadzonej eksploatacji, niewielkie nachylenie zalegania pokładów oraz ich małą
miąższość, a także znaczne odległości frontów eksploatacyjnych na dole kopalni, prowadzenie
efektywnego systemu podsadzania byłoby znacznie utrudnione. Tak więc, należy uznać, że w
warunkach planowanej inwestycji stosowanie podsadzki hydraulicznej generowałoby koszty,
które wpłynęłyby znacznie na rentowność zakładu, nie dając jednocześnie gwarancji
uzyskania założonych celów ochrony powierzchni.
W związku z powyższym przyjęto, że ze względów techniczno-ekonomicznych
można
jedynie
wybrać
prowadzenia
eksploatacji
systemem
zawałowym
z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z zapisów w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
Pod względem środowiskowym – zasoby przyrodnicze
Planowana eksploatacja nie będzie wywierała znaczącego wpływu na zasoby
przyrodnicze i krajobrazowe położone w sąsiedztwie terenu górniczego
Pod względem społecznym
Przewidziana eksploatacja złoża „Silesia” do roku 2025 pozwoli na utrzymania tysięcy
miejsc pracy w kopalni.
W świetle obowiązujących przepisów, eksploatacja złoża „Silesia” prowadzona jest na
podstawie planu ruchu zakładu górniczego, określającego m.in. szczegółowy zakres
eksploatacji, wielkość wpływów na powierzchnię, analizę odporności obiektów budowlanych
na przewidywane wpływy oraz planowane roboty związane z zabezpieczaniem obiektów jak
i usuwaniem szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego. Każdorazowo plan ruchu
jest opiniowany przez organy samorządowe, a następnie zatwierdzany (z uwzględnieniem
powyższych opinii) przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego. Obowiązujące przepisy
prawne, dają, więc samorządom lokalnym, możliwość stałego i rzeczywistego wpływania na
działania przedsiębiorcy górniczego, co gwarantuje zapewnienie bezpieczeństwa i dobra
mieszkańców jak i środowiska na terenie górniczym.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
184
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Kreowanie stabilnych miejsc pracy zarówno w zakładzie górniczym jak i przy realizacji
nowych inwestycji, zapewnienie możliwości pracy i rozwoju młodzieży, a także inne
działania podejmowane przez PG SILESIA na rzecz społeczności lokalnych, pomimo
uciążliwości związanych z ruchem zakładu górniczego, w znacznym stopniu wpłyną
pozytywnie na poziom i jakość życia mieszkańców gmin górniczych.
.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
185
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
6.
OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA
NA ŚRODOWISKO EKSPLOATACJI WĘGLA
KAMIENNEGO ZE ZŁOŻA, W TYM RÓWNIEŻ W
WYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII
PRZEMYSŁOWEJ, A TAKŻE MOŻLIWEGO
TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA
ŚRODOWISKO
6.1.
ODDZIAŁYWANIE NA LUDZI, ZWIERZĘTA, ROŚLINY, WODĘ
I POWIETRZE
6.1.1. ODDZIAŁYWANIE NA LUDZI
Analizując oddziaływanie na ludzi, należy wziąć pod uwagę zarówno pracowników
kopalni jak i ludność zamieszkałą na terenach, przyległych do Zakładu Głównego, szybów
kopalnianych oraz na terenach podlegających przekształceniom terenu.
Oddziaływanie na pracowników jest minimalizowane poprzez stosowanie zgodnych
z Kodeksem Pracy i przepisami BHP środków ochrony osobistej.
Oddziaływanie na mieszkańców terenów podlegających przekształceniom oraz terenów
przyległych do szybów oraz Zakładu Głównego kopalni jest minimalizowane przede
wszystkim przez stosowanie prewencji tych zagrożeń oraz działania zapobiegające
i ograniczające ich występowanie poprzez tzw. naprawę szkód górniczych. Do zadań takich
zaliczamy naprawę dróg, mostów, wiaduktów, regulację cieków wodnych, budowę pompowni
na terenach niecek bezodpływowych i inne. Zadania te są bardzo ważne i muszą być
podejmowane, ponieważ wpływają one na komfort mieszkańców terenów poddanych
osiadaniami
terenów
wskutek
działalności
górniczej.
Z
punktu
widzenia
ludzi
zamieszkujących teren górniczy ważne jest także takie prowadzenie wydobycia, aby
zapobiegać wstrząsom górniczym.
Na przestrzeni 110 lat eksploatacji złoża „Silesia”, dzięki korzystnym warunków
górniczo – geologicznym, nie występowały wstrząsy i nigdy nie dokonano zaliczenia
pokładów do zagrożonych tąpaniami. Aktualnie nie przewiduje się również wystąpienia
drgań gruntu będących wynikiem eksploatacji górniczej PG SILESIA.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
186
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
6.1.2. ODDZIAŁYWANIE NA ZWIERZĘTA I ROŚLINY W TYM NA OBJĘTE
OCHRONĄ DYREKTYW - PTASIEJ I SIEDLISKOWEJ
Istotą ochrony ostoi ptasich Natura 2000 „Dolina Górnej Wisły” i „Stawy
w Brzeszczach” jest zachowanie siedlisk lęgowych i żerowisk dla kluczowych gatunków
ptaków. W pierwszej z tych ostoi PLB240001 żyją co najmniej 29 gatunków ptaków
z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 8 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK), a wśród
nich gatunkami kluczowymi są: bączek, ślepowron, dzierzba czarnoczelna, mewa czrnogłowa,
rybitwa białowąsa i rybitwa rzeczna. W drugiej PLB120009 z nich występuje co najmniej
14 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej
Księgi, a wśród nich kluczowe: bączek, czapla purpurowa, rybitwa białowąsa, ślepowron,
bąk, rybitwa czarna i rybitwa białowąsa. Zdecydowana większość gatunków wymienionych
w Załączniku I Ostoi Ptasiej, w tym wszystkie gatunki kluczowe to gatunki wodne lub wodnobłotne związane z środowiskiem stawów rybnych, starorzeczy, wyrobisk pożwirowych
w dolinach rzecznych. Niektóre gatunki związane są z podmokłymi łąkami, łęgami i innymi
podmokłymi siedliskami takimi jak: łęgi, olszyny, zadrzewienia śródpolne, zakrzewienia,
łozowiska.
Rzeka Wisła stanowi odbiorniki zasolonych wód dołowych z kopalni PG "Silesia" jest.
Wody te są pod stałym monitoringiem i nie przekraczają dopuszczalnych wartości stężenia
chlorków i siarczanów, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, jako wartości
dopuszczalnej. Wody te nie stwarza zagrożenia dla gniazdujących i żerujących na rzece
ptaków.
W trakcie eksploatacji górniczej złoża należy zadbać o proporcje zachowania siedlisk
przyrodniczych w celu zachowania składu gatunkowego roślin i zwierząt. Z dostępnych
informacji wynika że wyżej wymienione stawy nie ucierpią w istotny sposób w wyniku
działalności górniczej, ponieważ planowane odkształcenie terenu jest minimalne (kilka
centymetrów) i nie spowoduje znaczących zmian siedliskowych. Z drugiej jednak strony
należy zadbać i utrzymanie delikatnej równowagi w przekształcaniu siedlisk. Należy dążyć do
utrzymania dotychczasowych proporcji siedlisk w terenie tj. zachowanie starodrzewni
w układzie śródpolnym, zakrzewień i lasów na granicy pól i łozowsk przy zbiornikach
wodnych, zwłaszcza pasma szuwarów i roślinności wodnej na stawach oraz roślin
chronionych występujących w starorzeczach rzeki Wisły. Nie można doprowadzać do
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
187
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
nadmiernego przesuszenia terenu przyległego do ostoi. Przy zachowaniu powyższych
warunków wpływ na obszary NATURA 2000 może być niewielki lub nawet znikomy.
Eksploatacja
węgla
kamiennego
nie
wywoła
negatywnych
zmian
w
siedliskach
przyrodniczych zlokalizowanych na specjalnym obszarze ochrony siedlisk "Zbiornik
Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki" oraz w rezerwacie torfowiskowym " Roztuz" oraz
rezerwacie "Żubrowisko", gdyż obszary te znajdują się poza zasięgiem omawianego terenu
górniczego.
6.1.3. ODDZIAŁYWANIA NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
Wpływ gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne
odniesiono, do stanu jakościowego i ilościowego tych wód w aspekcie realizacji celów
środowiskowych dla nich określonych w Planie Gospodarowania Wodami.
Rzeka Wisła jest odbiornikiem zasolonych wód kopalnianych zrzucanych do rzeki przez
szeregu kopalń węgla kamiennego, w tym Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Kopalnię
Węgla Kamiennego „Silesia”. Wody dołowe są odprowadzane na powierzchnię do zbiornika
retencyjno–dozującego wód słonych w Kaniowie z pompowni głównego odwadniania
znajdującej się na poziomie VI. Zbiornik retencyjno-dozujący został wybudowany
w północno-zachodnim narożu istniejącego czynnego osadnika mułów popłuczkowych na
wydzielonej obwałowaniami powierzchni. Wody słone ze zbiornika retencyjno–dozującego są
dozowane do Wisły za pomocą kanału zrzutowego, który przebiega po terenie prawego
międzywala rzeki. Jest to kanał otwarty o trapezowym przekroju poprzecznym. Wylot do
rzeki Wisły wykonano jako bystrotok. Wody są zrzucane do Wisły w takiej ilości, by stężenie
sumy chlorków i siarczanów poniżej zrzutu po pełnym wymieszaniu nie przekroczyła 1g/l dla
dotrzymania warunku określonego w § 17 ust. 1, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 24 lipca 2006 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego. Pobór próbek dokonywany jest w sposób uproszczony,
w tych samych miejscach koryta rzeki Wisły i rzeki Białej, nadawy do zbiornika retencyjnodozującego i rowu zrzutowego.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
188
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Monitoring wód kopalnianych oraz wód rzeki Wisły i Białej prowadzony jest
systematycznie, niezależnie od pracy zbiornika retencyjno-dozującego raz na kwartał,
natomiast w czasie zrzutu ze zbiornika retencyjno – dozującego raz na dobę. Na podstawie
przeprowadzonych badań stwierdzono, że zrzucany ładunek Cl + SO4 wód kopalnianych z PG
SILESIA do rzeki Wisły nie powoduje przekroczenia dopuszczalnego stężenia 1 g/l.
Maksymalny dopływ wody do wyrobisk górniczych wyniesie ok. 4,95 m3/min w roku
2020. Zrzut jonów Cl+SO4 wzrośnie z ok. 151 Mg/d w roku 2012 do około 299 Mg/dobę
w latach 2020 – 2025. Średnia zawartość sumy jonów Cl+SO4 w wodach kopalnianych
wzrośnie do około 42 g/l w latach 2020 – 2025 z obecnych 30,8 g/l w roku 2012.
Mineralizacja ogólna wód zbiorczych w wysokości ok. 69 g/l klasyfikować będzie wody
w latach 2020-2025 w klasie wód miernie zasolonych II, B1, czyli w klasie w której mieszczą
się obecnie dopływające zbiorcze wody kopalni.
PG SILESIA, z uwagi na brak odpowiednich, ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań
technicznych, nie przewiduje w okresie do 2025 r. wykorzystania gospodarczego wód
słonych. Całość dopływających wód dołowych będzie zrzucana poprzez zbiornik retencyjnodozujący w Kaniowie do rzeki Wisły.
Prawidłowe gospodarowanie wodami słonymi, przez PG SILESIA, nie spowoduje
zwiększenia wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe, w odniesieniu do
stanu aktualnego.
6.1.4. ODDZIAŁYWANIE NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
Przedstawiona w punkcie 1.6 części II emisja niezorganizowana ze źródeł
rozproszonych na terenie kopalni (prace spawalnicze, silniki spalinowe środków transportu
poruszających się po terenie) w założeniach dotyczących dalszej eksploatacji złoża nie
powinna ulec zmianie. Ma ona ograniczony wpływ na stan powietrza i nie powoduje
przekroczeń wartości odniesienia w rejonie poza granicami terenu, do którego kopalnia ma
tytuł prawny. Emisja metanu do powietrza zostanie omówiona w oddzielnym punkcie.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
189
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
6.2.
ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI,
Z UWZGLĘDNIENIEM RUCHÓW MASOWYCH ZIEMI,
KLIMAT I KRAJOBRAZ
6.2.1. ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI
Wpływ dalszej eksploatacji złoża na powierzchnie można scharakteryzować poprzez
mapę docelowych osiadań i kategorii terenów przedstawiona w załączniku 17.
Deformacje ciągłe
Projektowana w granicach złoża „Silesia” eksploatacja górnicza z zawałem stropu,
spowoduje powstanie na powierzchni terenu deformacji ciągłych w postaci rozległych niecek
obniżeniowych.
Eksploatacja górnicza spowoduje wystąpienie deformacji terenu górniczego od I do III
kategorii. Sumarycznie, wpływami eksploatacji górniczej zostanie objęty teren o powierzchni
około 21,03 km2. Wpływ planowanej eksploatacji nie przekraczają granic ustanowionego
terenu górniczego „Czechowice II”.
Tabela 2.3
Powierzchnie terenu objęte kategoriami szkód
TG „Czechowice II”
Kategoria terenu
[ km2]
% powierzchni
Terenu Górniczego
„Czechowice II”
teren poza wpływami
9,78
31,74
I
4,83
15,68
II
5,76
18,70
III
10,44
33,88
Razem:
30,81
100,00
Deformacje nieciągłe
Teren objęty wpływami eksploatacji górniczej ze względu na korzystne warunki
geologiczno-górnicze (duży nadkład elastycznego miocenu) ugina się w sposób łagodny i nie
występują deformacje nieciągłe.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
190
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Projektowana eksploatacja wywoła następujące obniżenia i kategorie deformacji terenu
górniczego:
•
w partii zachodniej powstaną dwie niecki obniżeniowe o maksymalnych wartościach
osiadań nie przekraczających 2,00 m i 2,50 m. Na powierzchni wystąpią deformacje
kwalifikujące teren do I - III kategorii terenu górniczego. Teren ten to skupiska
zabudowy jednorodzinnej, a także w znacznej części tereny leśne i nieużytki
w miejscowości Ćwiklice, Rudołtowice i Goczałkowice-Zdrój. W centralnej części
niecki znajdą się trzy kompleksy szklarniowe, zakład produkcji szkła, zakład hodowli
drobiu oraz zakład produkcji pieczarek. W południowej część niecki obniżeniowej
znajdzie się fragment drogi krajowej nr 1, złoże borowiny, Stawy Rontok Mały,
Zbiornik buforowy i Staw Rontok Duży, pompownia przy ul. Stawowej, końcowy
odcinek potoku „Goczałkowickiego” oraz fragment koryta rzeki Wisły wraz
z obwałowaniem. Przez centralną część niecki obniżeniowej przebiega rurociąg wody
słodkiej Goczałkowice – Czaniec 1800mm. W rejonie tym w wyniku wcześniejszej
eksploatacji ukształtowała się niecka bezodpływowa, odwadniana za pomocą
pompowni przy ul. Stawowej. Skutkiem projektowanej eksploatacji może być
powiększenie się zasięgu niecek bezodpływowych oraz możliwość powstania nowych.
W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o. wykonało
niezbędne prace remontowo-konserwacyjne mające na celu przywrócenie pełnej
wydajności istniejących pompowni. PG „SILESIA” zleciło również wykonanie
modernizacji pompowni przy ul. Stawowej dla zwiększenia jej wydajności oraz
prowadzi prace przygotowawcze niezbędne do nadbudowy grobli stawu Rontok Mały
i lewego wału rzeki Wisły w celu zapewnienia bezpieczeństwa terenów mieszkalnych.
Do ważniejszych obiektów liniowych przebiegających przez ten teren trzeba zaliczyć:
a)
sieć wodociągową,
b)
sieć gazową,
c)
sieć kanalizacyjną,
d)
sieć energetyczną linii wysokiego napięcia,
e)
drogi lokalne,
f)
ciek „Goczałkowicki”,
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
191
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
•
g)
rowy melioracyjne,
h)
rurociąg Goczałkowice – Czaniec,
i)
koryto rzeki Wisły,
j)
lewy wał rzeki Wisły w Goczałkowicach – Zdroju,
k)
droga krajowa nr 1.
w partii w centralnej powstaną trzy niecki obniżeniowe o maksymalnych wartościach
osiadań nieprzekraczających 0,75 m, 1,25 m i 1,50 m. Na powierzchni wystąpią
deformacje kwalifikujące teren od I, do III kategorii terenu górniczego. Obszary te, to
głównie rejon niskiej zabudowy jednorodzinnej, rozproszonej w Rudołtowicach,
Ćwiklicach oraz w Czechowicach – Dziedzicach, a w przeważającej części tereny
rolne i leśne oraz nieużytki. W południowej części tego rejonu znajdzie się fragment
koryta rzeki Białej wraz z obwałowaniem oraz cześć zabudowań Bielskiego Parku
Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji w Kaniowie oraz
fragment stawu Błaszkowiec. W północnym rejonie znajdzie się fragment rurociągu
wody słodkiej Goczałkowice – Czaniec 1800mm, koryto rzeki Wisły wraz
z obwałowaniem, Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci Niedowidzących, obiekty Szkoły
Podstawowej i OSP Rudołtowice, boisko sportowe i budynek LKS Rudołtowice oraz
trzy bloki mieszkalne. Rurociąg wody słodkiej Goczałkowice – Czaniec ø1800mm
znajdzie się na granicy wpływów projektowanej eksploatacji, tak więc nieznaczne
wartości wskaźników deformacji nie będą zagrażać bezpieczeństwu funkcjonowania
tego obiektu.
Do ważniejszych obiektów liniowych przebiegających przez ten teren trzeba zaliczyć:
a)
sieć wodociągową,
b)
sieć gazową,
c)
sieć energetyczną linii wysokiego napięcia,
d)
sieć kanalizacyjną,
e)
rowy melioracyjne,
f)
drogi lokalne,
g)
rurociąg Goczałkowice – Czaniec,
h)
koryto rzeki Wisły,
i)
lewy wał rzeki Wisły w Rudołtowicach
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
192
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
j)
•
koryto rzeki Białej wraz z obwałowaniem.
w partii wschód I powstaną trzy centra obniżeniowe, o maksymalnych wartościach
osiadań nieprzekraczających 2,50 m, 3,25 m oraz 3,50 m. Teren ten, to rejon niskiej
zabudowy jednorodzinnej, rozproszonej w miejscowościach Kaniów i Grzawa oraz
w znacznej części tereny rolne, leśne i nieużytki, objęty zostanie wpływami
eksploatacji górniczej od I do III kategorii deformacji terenu górniczego. W zasięgu
prognozowanych wpływów znajdzie się koryto rzeki Wisły wraz z obwałowaniem,
rurociąg
wody słodkiej
Goczałkowice
–
Czaniec
1800
mm,
zalewiska
zagospodarowane jako stawy hodowlane w Kaniowie oraz stawy hodowlane
w Grzawie, obiekty żwirowni, ciek Macocha i ciek Młynówka w Kaniowie,
oczyszczalnia ścieków, pompownia przy ul. Gawlików, oraz trzy pompownie
tymczasowe przy ul. Hamerlaka, Mirowskiej i Rybackiej. Zadaniem pompowni jest
odwodnienie terenu gdzie na skutek wcześniejszej eksploatacji ukształtowały się
niecki bezodpływowe.
Do ważniejszych obiektów liniowych przebiegających przez ten teren trzeba zaliczyć:
•
a)
sieć wodociągową,
b)
sieć gazową,
c)
sieć energetyczną linii wysokiego napięcia,
d)
sieć kanalizacyjną,
e)
rowy melioracyjne,
f)
drogi lokalne,
g)
rurociąg Goczałkowice – Czaniec,
h)
koryto rzeki Wisły,
i)
prawy wał rzeki Wisły w Kaniowie,
j)
ciek Macocha,
k)
ciek Młynówka.
w partii wschód II powstanie niecka obniżeniowa, o maksymalnej wartości osiadań
nieprzekraczających 3,75 m, a wpływy na powierzchnię odpowiadać będą od I do III
kategorii przydatności terenu do zabudowy. Północna część obszaru jest bardzo słabo
zurbanizowana, przeważają na nim tereny leśne i nieużytki, jedynie w południowej
części występuje nieliczna niska zabudowa jednorodzinna. W zasięgu wpływów
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
193
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
znajdzie się koryto rzeki Wisły wraz z obwałowaniem, rurociąg wody słodkiej
Goczałkowice – Czaniec 1800 mm, obiekty żwirowni, ciek Macocha i ciek
Łękawka. Do ważniejszych obiektów liniowych przebiegających przez ten teren trzeba
zaliczyć:
a)
sieć wodociągową,
b)
sieć gazową,
c)
sieć energetyczną linii wysokiego napięcia,
d)
sieć kanalizacyjną,
e)
rowy melioracyjne,
f)
drogi lokalne,
g)
rurociąg Goczałkowice – Czaniec,
h)
koryto rzeki Wisły,
i)
prawy wał rzeki Wisły w Kaniowie,
j)
ciek Macocha,
k)
ciek Łękawka.
6.2.2. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT
Charakterystycznym elementem działalności kopalni węgla kamiennego, który ma
wpływ na klimat, jest emisja metanu związana z pracami naruszającymi caliznę węglową.
Metan należy do gazów cieplarnianych. Efekt cieplarniany wywoływany jego obecnością
w powietrzu określany jest jako 25-krotnie większy niż w przypadku dwutlenku węgla. Jedną
z metod ograniczania efektu cieplarnianego wywoływanego przez ten gaz jest, więc jego
spalenie. Zgodnie z reakcją stechiometryczną:
CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O
z 1 m3 metanu tworzy się 1 m3 dwutlenku węgla.
Szacuje się, że w całym okresie eksploatacji (lata 2013-2025) wydzieli się ogółem
(przy założeniu metanowości na poziomie roku 2012) ok. 300 mln m3 metanu, z czego
60 mln m3 zostanie ujęte systemem odmetanowania, a pozostała ilość zostanie odprowadzona
z powietrzem wentylacyjnym.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
194
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Wpływ na klimat, lecz jedynie o zasięgu lokalnym, mają również obniżenia terenu
spowodowane eksploatacją, w których tworzą się rozlewiska wodne i rejony podmokłe.
6.2.3. ODDZIAŁYWANIE NA KRAJOBRAZ
Nie przewiduje się budowy żadnych nowych obiektów kubaturowych mogących mieć
wpływ na krajobraz.
W wyniku prowadzenia eksploatacji górniczej mogą powstawać niecki obniżeniowe.
Wpłyną
na
położenie
zwierciadła
wody
pierwszego
czwartorzędowego
poziomu
wodonośnego, szczególnie na terenach sąsiadujących z korytami cieków powierzchniowych
i ze zbiornikami wodnymi. Zwierciadło wody tego poziomu w granicach tych niecek ulegnie
względnemu podniesieniu. Lokalnie możliwe jest jego wystąpienie na powierzchni terenu.
W miejscach gdzie czwartorzędowe utwory zbudowane są z utworów nieprzepuszczalnych,
może dojść do powstania bezodpływowych zbiorników wodnych lub powiększenia już
istniejących zbiorników tego typu, w przypadku zaniechania przez Inwestora wykonywania
zapobiegawczych prac profilaktycznych.
Niektóre z opisanych w punkcie 6.2.1. niecek obniżniowych mogą zostać
zlikwidowane poprzez wypełnienie odpadami wydobywczymi w procesie odzysku poza
instalacjami i urządzeniami. Możliwe jest również wykorzystanie najdorbniejszej frakcji
odzyskanej z tych odpadów do rekultywacji. Takie przekształcenie powierzchni oraz
krajobrazu, może odwrócić, poprzez likwidację przynajmniej części niekorzystnych skutków
eksploatacji, niekorzystne wpływy na powierzchnię ziemi
.
6.3.
ODDZIAŁYWANIE NA DOBRA MATERIALNE
Projektowana eksploatacja PG SILESIA będzie oddziaływać na powierzchnię terenu
górniczego i zlokalizowane tam dobra materialne, zarówno te naturalne i te wytworzone przez
człowieka:

złoże borowiny w Goczałkowicach-Zdroju – ulegnie obniżeniu, ale nie utraci swoich
właściwości leczniczych,
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
195
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną

obiekty kubaturowe, takie jak budynki mieszkalne i gospodarcze, szkoły, lokale
gastronomiczne, hangary itp. – obiekty te są częściowo zabezpieczone na wpływy
eksploatacji górniczej, podczas budowy lub przez wykonanie przez kopalnię
dodatkowych wzmocnień (kotwienie); pod wpływem deformacji mogą ulegać
uszkodzeniom, które będą naprawiane przez firmy remontowo-budowlane wyłonione
przez kopalnię lub przez właściciela w zakresie własnym, na koszt kopalni,

obiekty infrastruktury inżynieryjno-technicznej
energetyczne,
rurociąg
wody słodkiej
–
GO-CZA
są
sieci
ϕ1800mm
wodne,
itp.,
gazowe,
częściowo
zabezpieczone na wpływy eksploatacji górniczej podczas budowy, w przypadku
uszkodzeń będą naprawiane zgodnie z zapisami ugód zawartych z administratorami,

drogi kołowe – są to głównie drogi lokalne oraz fragment Drogi Krajowej nr 1
w Goczałkowicach-Zdroju: droga ta na w terenie górniczym została zabezpieczona na
wpływy eksploatacji w trakcie przebudowy w 2012 roku; w przypadku wystąpienia
awarii będzie ona usuwana zgodnie z zapisami ugód zawartych w administratorami,

cieki i zbiorniki wodne – tj. między innymi rzeka Wisła i Biała wraz
z obwałowaniami, Potok Goczałkowicki, Stawy Rontok Mały, Bufor i Rontok Duży,
Staw Sołtysi; obiekty te będą ulegać obniżeniom terenu, a powstałe skutkiem tego
szkody będą usuwane przez kopalnię, poprzez między innymi nadbudowę obwałowań,
wzmacnianie skarp i niwelację dna rowów,

grunty rolne i leśne, użytkowane rolniczo – będą ulegać obniżeniu terenu, szkody będą
usuwane głównie przez wypłatę odszkodowań z tytułu strat w plonach oraz poprzez
naprawy sieci drenarskiej.
6.4.
ODDZIAŁYWANIE NA ZABYTKI I KRAJOBRAZ KULTUROWY,
OBJĘTE ISTNIEJĄCĄ DOKUMENTACJĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI
REJESTREM LUB EWIDENCJĄ ZABYTKÓW
Odporności istniejących zabytków na wpływy deformacji ciągłych podłoża
spowodowanych podziemną eksploatacją górniczą można oszacować (określić) różnymi
sposobami a jedną z najczęściej stosowanych jest metoda punktowa. Przez pojęcie odporności
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
196
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
budowli na wpływy podziemnej eksploatacji górniczej rozumie się jej zdolność do
przeniesienia
określonych
wpływów
ciągłych
deformacji
terenu
bez
zagrożenia
bezpieczeństwa użytkowania obiektów, przy jednoczesnym dopuszczeniu wystąpienia
w obiekcie niewielkich uszkodzeń możliwych do usunięcia w ramach remontów bieżących –
bez pogorszenia się walorów użytkowych takiego obiektu.
Analizując dziś możliwości przejęcia przez obiekty budowlane zaliczone do
elementów kultury materialnej, wpływów przyszłej eksploatacji górniczej należy mieć na
uwadze, że wszystkie te obiekty były wznoszone bez odpowiednich zabezpieczeń.
W przypadku najmniej odpornych budynków może zaistnieć konieczne ich wzmocnienie,
dotyczy to wszystkich elementów kultury materialnej wymienionych w rozdziale 3 części III
Raportu.
6.5.
WZAJEMNE ODDZIAŁYWANIE MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI
ELEMENTAMI ŚRODOWISKA
Prognozowane deformacje powierzchni wpłyną nie tylko na stan zagospodarowania
powierzchni ziemi, ale również na zmianę warunków wodnych przejawiającą się w:
- osuszeniu terenu,
- lokalnej deformacji koryt cieków,
- tworzeniu się zalewisk i terenów podmokłych,
- powiększaniu się istniejących zbiorników wodnych
oraz na szatę roślinną i świat zwierząt i obiekty o szczególnych wartościach przyrodniczych.
Obszary gniazdowania ptaków są niezwykle wrażliwe na zmiany ukształtowania
terenu. Wiele gatunków ptaków odczytuje rzeźbę terenu, jako odnośnik nawigacyjny na
przelotach. Zniekształcenie powierzchni powoduje, więc zawsze przejściowe ograniczenie
w drożności szlaków migracyjnych ptaków. Szlaki migracji zwykle w takich wypadkach
ulegają przesunięciu rzadziej zdarza się że szlaki migracyjne zamierają. W obu ostojach
PLB240001 i PLB 120009 występuje znaczne nasycenie populacji ptaków gniazdujących
i przelotowych pomimo prowadzonej eksploatacji górniczej. Można więc wyrokować że
dobrostan populacji ptaków nie ulegnie znacznemu uszczupleniu, zwłaszcza że eksploatacja
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
197
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
górnicza prowadzona jest na granicach obu obszarów (staw Maciek, staw Foskowiec i Górnik
Mały). Podobnie ma się sytuacja z ptakami gniazdującymi w granicach omawianego terenu.
Wielkość zrzutu zasolonych wód dołowych pochodzących z odwadniania zakładu
górniczego, jest zdeterminowana warunkami górniczo – geologicznymi oraz uwarunkowaniami hydrogeologicznymi, mającymi wpływ na wielkość dopływu naturalnego do wyrobisk
podziemnych, a także na ładunek zasolenia w wodach dopływających. W PG SILESIA
pomimo podejmowanych działań ograniczających wielkość ładunku zasolenia dopływającego
do wyrobisk podziemnych kopalni, prognozowany jest wzrost ładunku zasolenia, który
wprowadzany będzie do wód powierzchniowych (150 t/d aktualnie, wzrost do około 300 t/d
w roku 2025). Zastosowanie metody retencyjno – dozującej pozwoli na ograniczenie
niekorzystnych skutków dla środowiska planowanej eksploatacji węgla.
6.6.
ANALIZA POTENCJALNYCH SYTUACJI AWARYJNYCH –
WYSTĄPIENIE POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ
Ustawa Prawo ochrony środowiska przyjmując wytyczne zawarte w dyrektywach Unii
Europejskiej podaje w art. 3 pkt 23 następującą definicję poważnej awarii:
„poważna awaria jest to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub ekspolozja,
powstała w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których
występuje
jedna
lub
więcej
niebezpiecznych
substancji,
prowadząca
do
natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub
powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem”
W czasie prowadzenia eksploatacji węgla kamiennego jako kopaliny głównej i metanu
jako kopaliny towarzyszącej mogą zaistnieć poważne awarie związane z:
 zagrożeniem pożarowym,
 zagrożenia wybuchem metanu,
 awaria urządzeń wodnych,
 rozszczelnienie (awaria) zbiorników samochodowych i lokomotywowych oraz wyciek
paliwa,
 skażenie środowiska olejami i smarami.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
198
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
ZAGROŻENIA WYBUCHEM METANU
Występowanie niebezpiecznej atmosfery wybuchowej metanu w stacji odmetanowania może
wystąpić tylko w przypadku awaryjnego rozszczelnienia instalacji. Pomieszczenia stacji
należy przewietrzać grawitacyjnie. W pomieszczeniach należy zabudować czujniki pomiaru
metanu, który należy włączyć do systemu metanometrii automatycznej kopalni z sygnalizacją
przekroczenia 0,5 % CH4. Lampy oświetlenia zasadniczego i lampy oświetlenia awaryjnego,
silniki napędowe dmuchaw, sygnalizatory optyczne i akustyczne, czujniki ciśnienia, czujniki
temperatury i drgań maszyn oraz skrzynki rozgałęźne jak również kasety przetworników do
czujników muszą posiadać wykonania przeciwwybuchowe iskrobezpieczne lub budowy
wzmocnionej.
Stacja odmetanowania nie może być zlokalizowana w sąsiedztwie kolejowej trakcji
elektrycznej oraz dużych systemów spawalniczych, nie powinna być również stosowana
ochrona przed korozją metodą katodową. Dla wyeliminowania ryzyka związanego z prądami
błądzącymi należy zastosować otokowe uziemienie wokół budynku stacji. Instalację gazową
w całości należy wykonać z materiałów przewodzących, nie mogą zostać zastosowane
materiały nieprzewodzące (tworzywa sztuczne o oporności powierzchniowej powyżej 109Ω).
Powłoki malarskie zastosowane do konserwacji antykorozyjnej nie mogą przekroczyć 2 mm
grubości. Posadzki należy wykonać z materiału nieiskrzącego i niepalnego. W skrajnie
niekorzystnej sytuacji możliwe jest zapalenie metanu w zewnętrznej strefie zagrożenia na
kominach wydmuchu, stąd kominy wydmuchu muszą zostać zabezpieczone przerywaczami
ognia.
Budynek stacji odmetanowania, w tym kominy wydmuchu, należy zabezpieczyć
instalacją odgromową obostrzoną zgodnie z obowiązującymi normami z instalacją wysoką
oraz siatką zwodów poziomych niskich z elektrodami uziemiającymi. Należy zidentyfikować
zagrożenia związane z falami elekromagnetycznymi o częstotliwości radiowej oraz wykluczyć
stosowania urządzeń generujących promieniowanie w zakresie 3 x 1011 Hz do
3 x 1015 Hz. Należy wykluczyć urządzenia generujące promieniowanie jonizujące. Nie wolno
stosować urządzeń emitujących fale ultradźwiękowe. Proces sprężania jak i ewentualny
proces rozprężania nie może stanowić zagrożenia powstania wysokich temperatur
zagrażających wybuchem. W procesie tym gaz nie powinien być zaoliwiony. W procesie
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
199
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
odmetanowania nie mogą być stosowane materiały i substancje wchodzące w rekcje
egzotermiczne. Gromadzenie pyłów palnych jest wykluczone.
Ocena możliwych skutków wybuchu.
Pomieszczenia stacji odmetanowiania, jako pomieszczenia przewietrzane grawitacyjne, nie
mogą być pomieszczeniami zamkniętymi. Konstrukcja ścian zewnętrznych powinna pozwalać
ograniczyć zasięg ewentualnego wybuchu do minimum i zamknąć go w stałym
i zamkniętym ogrodzeniu powierzchni stacji odmetanowania. Ewentualny wybuch nie
powinien uszkodzić elementów nośnych konstrukcji budynku stacji. Przypuszczalny wybuch
nie może spowodować uwolnienia innych niebezpiecznych materiałów.
Powstanie wybuchu wewnątrz instalacji gazowej nie powinno spowodować
zniszczenia tej sieci – wszystkie urządzenia budowanej instalacji gazowej wykonane powinny
być na ciśnienie minimum 1,0 MPa. Ewentualny wybuch powinien zostać ograniczony,
a ciśnienie rozproszone. W pomieszczeniu hali dmuchaw prowadzić należy tylko prace
kontrolne, sporadycznie prace remontowe.
Wszystkie osoby obsługi stacji odmetanowania należy przeszkolić na okoliczność
prowadzenia ruchu stacji, występujących pomieszczeń zagrożonych wybuchem, sposobu
wykonywania robót, pierwszej pomocy itp.
W instalacji gazowej stacji odmetanowania koncentracja metanu w ujmowanym gazie
wynosi średnio 50% ÷ 60 %, przy obniżeniu się koncentracji poniżej 40% sygnalizacja
optyczna i akustyczna musi informować obsługę o wystąpieniu spadku. Dalsze obniżenie
koncentracji poniżej 30 % CH4 w gazie powinno spowodować automatyczne wyłączenie
dmuchaw oraz innych urządzeń elektrycznych w pomieszczeniu zagrożonym wybuchem.
Wyłączenie sygnalizowane powinno być optycznie i akustycznie obsłudze stacji. Pomiar
koncentracji metanu w instalacji musi odbywać się w sposób ciągły.
Stacja odmetanowania musi posiadać zatwierdzoną klasyfikację pomieszczeń
i wyznaczone pomieszczenia zagrożone wybuchem. Urządzenia wchodzące w skład
budowanego agregatu dmuchaw muszą spełniać wymagania urządzeń grupy I i kategorii M 2.
Urządzenia należy wyposażyć w takie środki zabezpieczające, aby źródła zapłonu nie mogły
się uaktywnić podczas normalnego działania, nawet w bardziej surowych warunkach
eksploatacji, w szczególności wynikających z nieostrożnego obchodzenia się z urządzeniami
i zmiennych warunków środowiska. Urządzenia należy tak zaprojektować, aby otwarcie ich
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
200
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
części, które mogą być źródłem zapłonu, było możliwe tylko przy wyłączonym zasilaniu
i zablokowanym urządzeniu. Wszystkie urządzenia wchodzące w skład budowanego agregatu
dmuchaw muszą być zaprojektowane jako urządzenia odporne na ciśnienia wybuchu.
Do ograniczenia przenoszenia wybuchu należy zastosować przerywacze płomienia,
zabudowane na kominach wydmuchowych stacji odmetanowania oraz pomiędzy kolektorem
ssącym stacji odmetanowania a rurociągiem ssącym łączącymi stację odmetanowania z dołem
kopalni. Dla ochrony przed wybuchem należy zastosować awaryjne wyłączenie dmuchaw
w przypadkach przekroczenia dopuszczalnych wartości koncentracji metanu w ujmowanym
gazie, wzrostu temperatury przetłaczanego gazu powyżej dopuszczalnej wartości, wzrostu
temperatury oleju w komorze przekładniowej dmuchaw powyżej dopuszczalnej wartości,
wzrostu podciśnienia i ciśnienia ujmowanego gazu powyżej dopuszczalnych wartości,
wzrostu drgań ram agregatów dmuchaw powyżej dopuszczalnych wartości. Dopuszczalne
wartości nastaw urządzeń zabezpieczających należy ustalić w czasie ruchu próbnego.
Informacje o urządzeniach, systemach ochronnych, częściach i podzespołach muszą
zostać podane w zbiorczym zestawieniu materiałów przedmiotowej dokumentacji oraz
wykazie materiałów w części aparatury kontrolno-pomiarowej i zabezpieczającej. Informacja
o uruchomieniu, konserwacji, naprawach i zapobieganiu wybuchowi musi zostać podana
w zestawie instrukcji obsługi stacji odmetanowania. W strefie zagrożonej wybuchem można
stosować narzędzia, które mogą wytwarzać w czasie stosowania pojedyncze iskry oraz
narzędzia, które wytwarzają snopy iskier podczas piłowania lub szlifowania pod rygorem
specjalnego zezwolenia, gdzie jednym z warunków będzie brak atmosfery wybuchowej i stała
jej kontrola. Osoba odpowiedzialna za obsługę stacji odmetanowania powinna posiadać
odpowiednie kwalifikacje potwierdzone aktualnymi uprawnieniami do obsługi stacji
odmetanowania oraz stosowne świadectwo kwalifikacyjne.
Planowany okres rozruchu i sposób postępowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania
działalności
bądź
wystąpienia
awarii
lub
uszkodzenia
urządzeń
pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wód i urządzeń wodnych w tych
sytuacjach
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
201
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Z uwagi na fakt, że zbiornik retencyjno-dozujący wód słonych w Kaniowie pracuje
nieprzerwanie od 2003 roku nie przewiduje się postępowania w przypadku rozruchu.
Gospodarka wodna w okresie awarii
Do sytuacji awaryjnych w zakresie gospodarki wodnej można zaliczyć:
 nadmierne
gwałtowne
osiadanie
korony
obwałowań
głównych
połączone
z odkształcaniem osuwiskowym skarp,
 pojawienie się wypływów wody na skarpie odpowietrznej,
 pojawienie się nagłych deformacji bloków upustów dennych,
 obsuwanie się skarp,
 pękniecie rurociągów doprowadzających wody słone,
 pęknięcie kolektorów tłocznych,
 przepełnienie zbiornika retencyjno-dozującego.
Postępowanie w przypadkach awarii:
 W
przypadkach
awarii
obwałowań
zbiornika
związanych
z
nadmiernymi
odkształceniami korony i skarp obwałowań głównych możliwie szybko obniża się
poziom zwierciadła wody do rzędnej, przy której nie ma zagrożenia stateczności
obwałowania i rozpoczyna się ciągłe obserwacje przemieszczeń oraz zwołuje się
komisję w celu ustalenia dalszego postępowania.
 W przypadku awarii związanych z wypływaniem wody na skarpie odpowietrznej
obwałowań głównych obniża się zwierciadło wody w zbiorniku i zwołuje się komisję
dla ustalenia dalszych działań.
 W przypadku awarii spowodowanych deformacją bloków upustów dennych przerywa
się odprowadzanie wody z komory mieszania, wykonuje się awaryjne przełożenie
odprowadzenia wody poza komorą, a następnie przystępuje się do remontu, który
winien być wykonany przez specjalistyczne przedsiębiorstwo.
 W przypadku awarii spowodowanych deformacją skarp obwałowań obniża się poziom
zwierciadła wody poniżej dolnego konturu deformacji skarpy a następnie przystępuje
się do remontu skarpy.
 W przypadku awarii spowodowanych pęknięciem rurociągów tłocznych przystępuje
się do remontu tego odcinka rurociągu.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
202
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
 Awarie o mniejszym znaczeniu dla bezpieczeństwa obwałowań nie wymagają
specjalnych ograniczeń rzędnej piętrzenia.
 W przypadku przepełnienia zbiornika, awaryjny zrzut wód zasolonych do Wisły
odbywa się po jego uzgodnieniu z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej
i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.
Środki transportu oraz sprzęt, i materiały awaryjne - w ilościach zabezpieczających
prawidłowe utrzymanie obiektów, znajdują się w dyspozycji odpowiednich służb
Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o. Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia”.
6.7.
ODDZIAŁYWANIA TRANSGRANICZNE
Postępowanie w ramach oddziaływań transgranicznych reguluje Ustawa z dn.
09 października 2008r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199,
poz. 1227).
Art. 104. 1. W razie stwierdzenia możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania
na środowisko, pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek:
1) realizacji planowanych przedsięwzięć objętych:
a) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,
b) decyzjami, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 10, jeżeli w ramach
postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie była
przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
2) realizacji projektów polityk, strategii, planów lub programów, o których mowa
w art. 46 lub 47
- przeprowadza się postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na
środowisko.
2. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko przeprowadza
się również na wniosek innego państwa, na którego terytorium może oddziaływać
przedsięwzięcie albo realizacja projektu dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
203
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Art. 105. Postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko
przeprowadza się także w przypadku, gdy możliwe oddziaływanie pochodzące spoza
granic Rzeczypospolitej Polskiej mogłoby ujawnić się na jej terytorium.
Wody dołowe pochodzące z odwadniania górotworu są odprowadzane poprzez
istniejący system głównego odwadniania KWK „Silesia” i dalej systemem retencyjnodozującym do rzeki Wisły.
Dalsza eksploatacja złoża węgla kamiennego Silesia, nie wymaga przeprowadzenia
postępowania w zakresie oddziaływania transgranicznego, ponieważ nie jest wymienione
w załączniku nr 1 do Konwencji EKG ONZ o Ocenach Oddziaływania na Środowisko
w Kontekście Transgranicznym, sporządzonej w Espoo w dniu 25 lutego 1991r.,
ratyfikowanej przez RP i ogłoszonej w Dz. U. Nr 96 z 1999 r., poz. 1110.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
204
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
7.
OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH
PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ OPIS
PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ
EKSPLOATACJI ZŁOŻA WĘGLA NA ŚRODOWISKO,
OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE,
WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIOI DŁUGOTERMINOWE, STAŁE
I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
7.1.
OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ
WNIOSKODAWCĘ – MATRYCA LEOPOLDA
Dla oceny oddziaływań przeprowadzono analizę w oparciu o uproszczoną matrycę
Leopolda
Tabela 2.4
MATYRYCA LEOPOLDA
Receptor
Faza eksploatacji
Czynnik
Emisja do
powietrza
Emisja
hałasu
Ścieki
Odpady
Zużycie
wody
Osiadania
Zużycie
energii
Faza likwidacji
Powietrze
Wody
Wody
powierz- podziem- Klimat
Powierz-
Flora
chnia ziemi i fauna
KrajoLudzie
braz
Zabytki
Efekt
chniowe
ne
estetyka
2
0
0
1
0
0
1
0
0
4
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
0
3
0
0
1
0
0
0
0
4
0
1
1
0
2
0
0
0
0
4
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
0
0
3
2
1
1
1
11
1
0
0
1
0
0
0
0
0
2
1
1
2
0
2
0
0
0
0
7
4
9
3
2
8
2
5
1
1
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
205
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Z przedstawionej w Matrycy Leopolda analizy wynika, że potencjalnie znaczące
oddziaływania mogą dotyczyć następujących elementów środowiska:
 powietrza atmosferycznego,
 wód powierzchniowych,
 wód podziemnych,
 powierzchni ziemi,
 zasobów przyrody ożywionej,
oraz zdrowia ludzi.
Przewidywane oddziaływania na środowisko określono przy pomocy następujących metod:
-
krytycznej analizy danych o przedsięwzięciu w nawiązaniu do charakterystyki środowiska
w rejonie lokalizacji i obowiązujących przepisów prawnych,
-
szacowanych obliczeń zgodnych z Rozporządzeniami Ministra Środowiska. Metody te są
powszechnie stosowane w oszacowaniach wpływu emisji substancji i hałasu na
środowisko.
7.2.
OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ
EKSPLOATACJI ZŁOŻA WĘGLA NA ŚRODOWISKO,
OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE,
SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIOI DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
7.2.1. ODDZIAŁYWANIE NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI ŁĄCZNIE Z GLEBĄ
Oddziaływanie na powierzchnię ziemi
Oddziaływania wynikające z wytwarzania odpadów
Okres obejmujący eksploatację złoża węgla kamiennego przez Przedsiębiorstwo
Górnicze „Silesia” nie jest związany z nowymi, potencjalnymi, źródłami powstawania
odpadów. Zarówno źródła odpadów jak i sposoby postepowania z nimi są znane. Jedynie
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
206
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
zwiększenie wydobycia jest związane z dodatkowym wytwarzaniem odpadów zarówno
niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne.
Oddziaływania krótkotrwałe
W związku z eksploatacją złoża węgla kamiennego przez Przedsiębiorstwo Górnicze
„Silesia” nastąpią jedynie krótkotrwałe zagrożenia wynikające z gospodarki odpadami,
a szczególnie odpadami wydobywczymi. Dotyczy to czasu gromadzenia odpadów przed ich
przekazaniem lub odzyskiem.
Oddziaływania długotrwałe
W związku z eksploatacją złoża węgla kamiennego przez Przedsiębiorstwo Górnicze
„Silesia” nie nastąpią długotrwałe zagrożenia wynikające z gospodarki odpadami.
7.2.2. ODDZIAŁYWANIE NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
Oddziaływanie pośrednie, długoterminowe
Wpływ gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz podziemne
odniesiono, do stanu jakościowego i ilościowego tych wód w aspekcie realizacji celów
środowiskowych dla nich określonych w Planie Gospodarowania Wodami.
Rzeka Wisła jest odbiornikiem zasolonych wód kopalnianych zrzucanych do rzeki przez
szeregu kopalń węgla kamiennego, w tym Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Kopalnię
Węgla Kamiennego „Silesia”. Wody dołowe są odprowadzane na powierzchnię do zbiornika
retencyjno–dozującego wód słonych w Kaniowie z pompowni głównego odwadniania
znajdującej się na poziomie VI. Zbiornik retencyjno-dozujący został wybudowany
w północno-zachodnim narożu istniejącego czynnego osadnika mułów popłuczkowych na
wydzielonej obwałowaniami powierzchni. Wody słone ze zbiornika retencyjno–dozującego są
dozowane do Wisły za pomocą kanału zrzutowego, który przebiega po terenie prawego
międzywala rzeki. Jest to kanał otwarty o trapezowym przekroju poprzecznym. Wylot do
rzeki Wisły wykonano jako bystrotok. Wody są zrzucane do Wisły w takiej ilości, by stężenie
sumy chlorków i siarczanów poniżej zrzutu po pełnym wymieszaniu nie przekroczyła 1g/l dla
dotrzymania warunku określonego w § 17 ust. 1, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 24 lipca 2006 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków, jakie należy spełnić
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
207
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
szkodliwych dla środowiska wodnego. Pobór próbek dokonywany jest w sposób uproszczony,
w tych samych miejscach koryta rzeki Wisły, nadawy do zbiornika retencyjno-dozującego
i rowu zrzutowego.
Monitoring prowadzony jest systematycznie i dotyczy wód kopalnianych jeden raz na
dwa miesiące, wód rzeki Wisły z częstotliwością jeden raz na dwa miesiące i rzeki Białej
z częstotliwością jeden raz na kwartał. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono,
że zrzucany ładunek Cl + SO4 wód kopalnianych z PG SILESIA do rzeki Wisły nie powoduje
przekroczenia dopuszczalnego stężenia 1 g/l.
Maksymalny dopływ wody do wyrobisk górniczych wyniesie ok. 4,95 m3/min w roku
2020. Zrzut jonów Cl+SO4 wzrośnie z ok. 151 t/d w roku 2012 do około 299 t/dobę w latach
2020 – 2025. Średnia zawartość sumy jonów Cl+SO4 w wodach kopalnianych wzrośnie do
około 42 g/l w latach 2020 – 2025 z obecnych 30,8 g/l w roku 2012. Mineralizacja ogólna
wód zbiorczych w wysokości ok. 69 g/l klasyfikować będzie wody w latach 2020-2025
w klasie wód miernie zasolonych II B1, czyli w klasie w której mieszczą się obecnie
dopływające zbiorcze wody kopalni.
PG SILESIA, z uwagi na brak odpowiednich, ekonomicznie uzasadnionych rozwiązań
technicznych, nie przewiduje w okresie do 2025 r. wykorzystania gospodarczego wód
słonych. Całość dopływających wód dołowych będzie zrzucana poprzez zbiornik retencyjnodozujący w Kaniowie do rzeki Wisły.
Prawidłowe gospodarowanie wodami słonymi, przez PG SILESIA, nie spowoduje
zwiększenia wpływu gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe, w odniesieniu do
stanu aktualnego.
7.2.3. ODDZIAŁYWANIE NA JAKOŚĆ POWIETRZA
Spośród oddziaływań najbardziej znaczące dla środowiska będzie miała emisja metanu
z szybów wydechowych kopalni. Ponieważ metan jest gazem powodującym efekt cieplarniany
25-krotnie silniejszy niż dwutlenku węgla, wprowadzanie go do powietrza ma – jak się uważa
- znaczący wpływ na zmiany klimatu.
W związku z tym emisja spowoduje oddziaływania o charakterze pośrednim,
długookresowym i skumulowanym. Wielkość tych oddziaływań w przypadku PG SILESIA
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
208
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
zależy od stopnia jego wychwycenia w układzie odmetanowania i następnie wykorzystania do
produkcji energii.
7.2.4. ODDZIAŁYWANIE NA KLIMAT AKUSTYCZNY
Oddziaływanie pośrednie, długotrwałe
Wykonane w 2008 roku opracowanie:
 „Badania i ocena hałasu emitowanego do środowiska zewnętrznego z terenu Zakładu
Mechanicznej Przeróbki Węgla Oddział KWK „Brzeszcze - Silesia” Ruch Silesia
w Czechowicach-Dziedzicach”.
wykazało, że dotrzymane są warunki dotyczące uciążliwości hałasowej dla terenów
podlegających ochronie akustycznej wokół Zakładu Głównego KWK „Brzeszcze-Silesia”.
Od tego czasu nie wykonano nowych, aktualnych badań. Ponieważ dalsza eksploatacja
złoża węgla kamiennego nie będzie wymagała żadnych inwestycji infrastrukturalnych,
przewiduje się, że nie będzie zmiany klimatu akustycznego wokół Zakładu Głównego kopalni
jak i szybów peryferyjnych (wydechowych).
7.2.5. ODDZIAŁYWANIE NA PRZYRODĘ ŻYWĄ I KRAJOBRAZ
W krótkim okresie czasu zakres oddziaływań skumulowanych nie wywoła
znacznych zmian w zachowaniach ornitofauny. Zostaną uruchomione mechanizmy
adaptatywne ptaków gniazdujących jak i na przelotach. Co nie spowoduje zmian
w ichtiofaunie i florze wodnej zbiorników.
W działaniach średniookresowych może zaznaczyć się minimalny wpływ właściwej
eksploatacji węgla kamiennego, co może za sobą pociągnąć zmiany w funkcjonowaniu
siedlisk przyrodniczych, zwłaszcza w obrębie starorzeczy rzeki Wisły oraz na granicach
wskazanych obszarów Natury 2000. Może nastąpić przejściowy zanik niektórych stanowisk
rzadkich i chronionych gatunków ptaków, co będzie się wiązało z podjęciem działań
kompensacyjnych.
W dłuższej perspektywie czasu jeżeli nie nastąpi dalszy proces degradacji siedlisk
przyrodniczych oraz ustaną wpływy eksploatacji górniczej nastąpi stabilizacja warunków
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
209
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
przyrodniczych w oparciu o nowe status quo. W okresie tym nastąpi zapewne zagęszczenie
populacji ornitofauny w obu ostojach. Odbudowane zostaną również nowe stosunki wodne
oparte o przewidziane instalacje hydrologiczne na obiektach stawowych.
Nie przewiduje się oddziaływań bezpośrednich eksploatacji górniczej na obszar
NATURA 2000 „Dolina Górnej Wisły” PLB 240001 oraz Natura 2000 "Stawy w Brzeszczach
PLB 120009".
7.2.6. ODDZIAŁYWANIE NA DOBRA MATERIALNE I DZIEDZICTWO KULTURY
PG SILESIA przygotowała plan działań zabezpieczający złoża Borowiny i wody
w uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój, w oparciu o kompleksową ocenę stosunków wodnych
w rejonie złoża Borowiny w Goczałkowicach-Zdroju w aspekcie projektowanej eksploatacji
górniczej z uwzględnieniem rozwiązań projektowych mających na celu utrzymaniu reżimu
hydrologicznego przedmiotowego terenu oraz terenów przyległych (Dokumentacja GIG
2012).
7.2.6. ODDZIAŁYWANIE NA ZDROWIE I ŻYCIE LUDZI
Oddziaływania pośrednie, długoterminowe
Czynniki determinujące stan zdrowia człowieka obejmują uwarunkowania biologiczne
i społeczno-ekonomiczne związane z tradycyjnym modelem życia w społeczności. Człowiek
rozwija się, żyje, pracuje i ma zapewnione odpowiednie warunki społeczno-ekonomiczne dla
siebie i swojej rodziny. Czynniki środowiskowe mogą wywierać negatywny wpływ na
organizm człowieka i na stan jego zdrowia. Szacowany,
emitowany
z
terenu
Zakładu
Głównego kopalni hałas nie spowoduje pogorszenia, aktualnie występującego, klimatu
akustycznego w rejonie najbliższej zabudowy mieszkaniowej.
Pozostałe oddziaływania zostały opisane we wcześniejszych rozdziałach.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
210
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
7.3.
ODDZIAŁYWANIE NA ETAPIE LIKWIDACJI
Likwidacja infrastruktury kopalni może polegać na zmianie sposobu użytkowania
budynków oraz urządzeń lub na ich wyburzeniu. W każdym z wymienionych przypadków
sposób likwidacji powinien być zgodny z Programem likwidacji Zakładu Górniczego lub jego
części i zostać poprzedzony Projektem budowlanym oraz Raportem oddziaływania na
środowisko rozwiązań projektowych. Sposób dalszego wykorzystania tego terenu powinien
być zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Program likwidacji
Zakładu Górniczego lub jego części określi sposób zabezpieczenia wód podziemnych lub
system ciągłego pompowania tych wód dla zapewnienia bezpieczeństwa robót górniczych
w sąsiednich obszarach górniczych. Etap likwidacji szybów, szczególnie z wykorzystaniem
odpadów może czasowo oddziaływać na środowisko wód podziemnych.
W Projekcie budowlanym dotyczącym likwidacji zawarte będą: zakres i sposób
planowanych prac (łącznie z pracami rozbiórkowymi), ilości wytwarzanych odpadów
i sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku, sposób zagospodarowania terenu, harmonogram
czasowy prowadzenia prac oraz wymagany monitoring środowiska w czasie likwidacji i po jej
zakończeniu.
Problem likwidacji wyrobisk podziemnych
reguluje
Ustawa
Prawo
geologiczne
i górnicze z dnia 09.06.2011r. (Dz.U. Nr 163, poz.981) w Dziale VI, rozdziale
5 art. 128-132. Art. 128 określa zobowiązania finansowe przedsiębiorcy (tworzenie funduszu
likwidacyjnego) oraz sposób tworzenia tego funduszu i wydatkowania tych środków. Art. 129
określa zobowiązania przedsiębiorcy w razie likwidacji zakładu górniczego. Przedsiębiorca
zobowiązany jest:
-
zabezpieczyć lub zlikwidować wyrobiska górnicze oraz obiekty i urządzenia zakładu
górniczego,
-
zabezpieczyć niewykorzystaną część złoża kopaliny,
-
zabezpieczyć sąsiednie złoża kopalin,
-
przedsięwziąć niezbędne środki w celu ochrony środowiska oraz rekultywacji gruntów
i zagospodarowania terenów po działalności górniczej.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
211
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Art. 131 natomiast porządkuje sprawy związane z przekazaniem dokumentacji mierniczogeologicznej po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego.
Z chwilą podjęcia decyzji stawiającej w stan likwidacji KWK Silesia realizacja
przedsięwzięć likwidacyjnych będzie się odbywać na podstawie planu ruchu likwidowanego
podziemnego zakładu górniczego po zatwierdzeniu go przez Dyrektora OUG w Rybniku.
Problem zabezpieczenia niewykorzystanej części złoża zostanie przedstawiony w dodatku
rozliczeniowym do dokumentacji geologicznej złoża węgla kamiennego. Likwidacja
obejmować będzie wyrobiska i obiekty zlokalizowane pod powierzchnią ziemi oraz szyby.
Likwidacja ta powinna być prowadzona pod nadzorem specjalistycznych jednostek naukowobadawczych, co gwarantuje spełnienie warunków ochrony środowiska.
Istotną sprawą przy likwidacji kopalni będzie rozwiązanie problemów związanych
z odwadnianiem wyrobisk. W przypadku likwidacji kopalni, przy utrzymaniu eksploatacji
w kopalniach sąsiednich, będzie istniała konieczność odwadniania wyrobisk KWK Silesia.
Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne będzie zbliżony do obecnego. Po zakończeniu
eksploatacji, przy braku zagrożenia wodnego dla sąsiednich kopalń nastąpi samozatopienie
wyrobisk podziemnych KWK Silesia. Wpływ na wody powierzchniowe i podziemne będzie
stopniowo zanikał w perspektywie kilkunastu lat. Szczegółowy zakres oddziaływania procesu
likwidacji kopalni na wody powierzchniowe i podziemne może być określony dopiero po
ustaleniu technologii likwidacji kopalni. W zależności od przyjętego sposobu odwadniania
pozostawione zostaną w tym celu odpowiednie wyrobiska.
Właściwe zagospodarowanie powierzchni terenu i rekultywacja gruntów możliwa
będzie po uprzednio przeprowadzonej inwentaryzacji. Inwentaryzacji powinny podlegać
wszelkie zmiany miejsca występowania deformacji nieciągłych, tereny występowania
zagrożeń (wycieki, podtopienia, zalewiska), obiekty kubaturowe, ciągi przemysłowe,
uzbrojenia techniczne (podziemne i powierzchniowe) itp. Wyniki inwentaryzacji terenu
i obiektów infrastruktury będą podstawą wyboru sposobu wykorzystania danych obiektów
lub podjęcia decyzji o ich wyburzeniu. Wszelkie zmiany powierzchni terenu, ich rodzaj
i wielkość będą miały wpływ na wybór sposobu rekultywacji gruntów
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
212
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
8.
OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH
NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB
KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ
INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU
8.1.
OCHRONA ZŁOŻA
Eksploatacja węgla została zaplanowana z uwzględnieniem następujących zasad
ochrony złoża:
 kolejność wydobywania zasobów została zaprojektowana w sposób minimalizujący
niszczenia zasobów nieprzemysłowych (eksploatację pokładów zaprojektowano
z zachowaniem kolejności wybierania),
 nie projektowano eksploatacji w partiach złoża, w których zostałyby podbudowane
zasoby bilansowe (przemysłowe lub nieprzemysłowe),
 zaprojektowano eksploatację złoża w poszczególnych rejonach eksploatacyjnych
w taki sposób aby nie spowodowała odcięcia zasobów bilansowych, jak również nie
utrudniała ewentualnego ich udostępnienia.
Z kolei racjonalna gospodarka zasobami złoża polega na:
 korzystaniu z zasobów tylko w zakresie uzasadnionych interesem społecznym, po
uwzględnieniu rachunku ekonomicznego i wskazań długookresowych,
 zapewnieniu priorytetu przedsięwzięciom umożliwiającym oszczędne i optymalne
wykorzystanie zasobów.
PG SILESIA przygotowała plan działań zabezpieczający złoża Borowiny i wody
w uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój, w oparciu o kompleksową ocenę stosunków wodnych
w rejonie złoża Borowiny w Goczałkowicach-Zdroju w aspekcie projektowanej eksploatacji
górniczej z uwzględnieniem rozwiązań projektowych mających na celu utrzymaniu reżimu
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
213
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
hydrologicznego przedmiotowego terenu oraz terenów przyległych (Dokumentacja GIG
2012).
8.2.
KOMPENSOWANIA STRAT SPOWODOWANYCH
EKSPLOATACJĄ GÓRNICZĄ
Skutkiem wpływu eksploatacji górniczej w obiektach znajdujących się na powierzchni
terenu górniczego występują uszkodzenia, które będą usuwane i kompensowane przez
kopalnię. Sposób i zakres w jaki te uszkodzenia będą naprawione zależy od ich rodzaju
i charakteru, co zostanie określone w drodze postępowania ugodowego z właścicielem lub
administratorem.
PG SILESIA planuje:

Usuwanie
powstałych
uszkodzeń
poprzez
naprawy
(przywrócenie
stanu
poprzedniego), które będą realizowane przez poszkodowanych w zakresie własnym
(na koszt kopalni) lub przez wyznaczone przez kopalnię firmy wykonawcze.

Usuwanie uszkodzeń w obiektach kubaturowych (np. budynkach mieszkalnych
i gospodarczych, użyteczności publicznej) realizowane będzie poprzez naprawy lub
wypłaty jednorazowych odszkodowań, zgodnie z zapisami zawartymi w ugodach,
zaspakajających tym samym roszczenia poszkodowanych.

Zwrot
kosztów
poniesionych
przez
inwestora na wykonanie dodatkowych
zabezpieczeń obiektu z uwagi na wystąpienie prognozowanych deformacji terenu.

Zabezpieczanie obiektów oraz usuwanie ewentualnie powstałych awarii sieci oraz
urządzeń na powierzchni (m.in. rzek, wałów, rurociągu magistralnego GO- CZA
Ø 1800mm, sieci
elektrycznych, wodociągowych,
gazowych, komunalnych,
telekomunikacyjnych) kopalnia będzie przeprowadzać na podstawie zawieranych ugód
z właścicielami i użytkownikami obiektów oraz stosownych umów, podpisanych ze
specjalistycznymi firmami wykonawczymi.

W przypadku wystąpienia uszkodzeń dróg kołowych, konieczne prace naprawcze będą
wykonywane na podstawie zawartych ugód z ich administratorem.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
214
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną

W razie wystąpienia uszkodzeń w rowach odwadniających i melioracyjnych,
spowodowanych eksploatacją, będą wykonywane roboty naprawcze, które mogą
polegać między innymi na wzmocnieniu skarp rowów lub niwelacji dna.

W razie wystąpienia uszkodzeń w obwałowaniach cieków lub zbiorników wodnych,
spowodowanych eksploatacją, będą wykonywane roboty naprawcze, które mogą
polegać między innymi na wzmocnieniu lub nadbudowie i podniesieniu korony tych
wałów.

Wypłacanie właścicielom terenów użytkowanych rolniczo odszkodowań z tytułu strat
w plonach.

Zlecanie placówkom naukowym opracowania koncepcji rewitalizacji terenów
przekształconych działalnością górniczą, z uwzględnieniem także bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego terenów przyległych. Projekty te mogą być realizowane także
we współpracy z terytorialnymi organami samorządowi gmin górniczych.

Prowadzenie działań profilaktycznych, mających na celu zmniejszenie odczuwalności
przez mieszkańców negatywnego wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię
terenu. Są głównie nadbudowa wałów cieków i zbiorników, regulacja dna rowów,
zabezpieczanie obiektów z uwagi na występowanie prognozowanych deformacji
terenu.
8.3.
KOMPENSACJE Z TYTUŁU SZKÓD W ŚRODOWISKU
PRZYRODNICZYM
Działania kompensacyjne dla dwóch obszarów NATURA 2000 zostaną uzgodnione
w czasie tworzenia Planów Zadań Ochronnych dla ostoi. W latach 2010-2013 przewidywane
jest sporządzenie tych planów zadań ochronnych (PZO) dla ponad 400 obszarów Natura 2000
w całej Polsce. Zadanie to będzie realizowane przez RDOŚ w Krakowie i Katowicach,
a środki na ten cel pochodzą z V osi priorytetowej programu Infrastruktura i Środowisko. Do
roku 2017 takie plany będą musiały powstać dla wszystkich obszarów Natura 2000 w całym
kraju. Na dzień dzisiejszy nie jesteśmy więc w stanie określić jaki będzie kierunek działań
ochronnych w ostojach, a tym bardziej jaki będzie zakres koniecznych działań
kompensacyjnych wynikających z konsekwencji eksploatacji górniczej.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
215
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
8.4.
KOMPENSACJE Z TYTUŁU SZKÓD ZWIĄZANYCH
Z PRZEKSZTAŁCENIEM TERENU
Wpływ projektowanej eksploatacji górniczej kopalni może spowodować pewne
zmiany, a także zakłócenia w funkcjonowaniu i użytkowaniu powierzchni oraz obiektów, nie
spowoduje to jednak zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego. Powstałe zmiany mogą
mieć charakter trwały lub czasowy, w związku z tym PG SILESIA planuje szereg działań,
których celem jest ich kompensacja, całkowite usunięcie lub zminimalizowanie ich
odczuwalności dla mieszkańców:
 Odwadnianie niecek bezodpływowych za pomocą pompowni i systemu rowów
melioracyjnych, celem przywrócenia prawidłowego spływu wód powierzchniowych,
osuszaniu terenów podmokłych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego
terenów przyległych.
 Pogłębianie i niwelacja dna rowów melioracyjnych dla swobodnego spływu wód oraz
umacnianie skarp dla utrzymania wielkości przepływu.
 Nadbudowa wałów cieków i zbiorników wodnych, poprzez podniesienie korony wału
do odpowiedniej rzędnej z jednoczesnym poszerzeniem stopy wału dla zapewnienia
bezpieczeństwa powodziowego terenów.
 Naprawa drenażu pól uprawnych celem ich osuszenia i przywrócenia do użytkowania
rolniczego.
 Rekultywacja terenów przekształconych działalnością górniczą w sposób zgodny
z projektem.
8.5.
OCHRONA WÓD DORZECZA WISŁY
Rzeka Wisła jest odbiornikiem zasolonych wód kopalnianych zrzucanych do rzeki
przez szereg kopalń węgla kamiennego, w tym Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA”
Kopalnię Węgla Kamiennego „Silesia”. Ilość wprowadzanych wód dołowych przez
PG SILESIA, jest uzgadniana z Koordynatorem ds. Zrzutu Wód Zasolonych z Kopalń
„Brzeszcze”, „Piast”, „Ziemowit” i PG SILESIA, zgodnie z „Instrukcją współdziałania
uczestników systemu ochrony hydrotechnicznej Górnej Wisły przed zasolonymi wodami
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
216
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
dołowymi, pochodzącymi z odwadniania kopalń węgla kamiennego zgrupowanych
w KW S.A. oraz PG SILESIA.
Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o. Kopalnia Węgla Kamiennego
„Silesia” wprowadza wody dołowe do rzeki Wisły w km 33+320 w punkcie o współrzędnych
N 49˚56’50,56”,
E 19˚1’33,74”,
za
pośrednictwem
zbiornika
retencyjno-dozującego
w Kaniowie w ilości:
Średni dobowy zrzut wód dołowych – 7128 m3/d
Maksymalny godzinowy zrzut wód dołowych – 5400 m3/h
Maksymalny roczny zrzut wód dołowych – 2 608 848 m3/r
Wody dołowe zrzucane do rzeki Wisły posiadają następujące parametry:
- chlorki do 45 000 mg/l,
- siarczany do 2500 mg/l,
- zawiesina ogólna do 35 mg/l.
PG SILESIA reguluje ilość zrzucanych wód słonych w sposób zapewniający nie
przekroczenie stężenia 1 g/l, w miejscu całkowitego wymieszania się wód słonych z wodami
rzeki Wisły (punkt kontrolny – wodowskaz nr 1 w Kaniowie na rzece Wiśle w km 32+120,
współrzędne punktu N 49˚57’7,67”, E 19˚2’25,05”) w odniesieniu do sumarycznej wartości
chlorków i siarczanów w rzece Wiśle.
Poniżej omówiono wpływ gospodarki wodnej zakładu na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizację celów środowiskowych dla nich
określonych w „Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły” (PGW), który
został opublikowany 21.06.2011 r. w Monitorze Polskim Nr 49, poz. 549.
8.5.1. Ograniczenie dopływu wód zasolonych metodami górniczo – geologicznymi.
W celu zminimalizowania wpływu zrzucanych wód słonych pochodzących z odwodnienia
zakładu górniczego PG SILESIA, na jakość wód rzeki Wisły, realizowane są działania
polegające na stosowaniu metod górniczo-geologicznych ograniczających dopływ wód
słonych (tzw. redukcja dopływów u źródła):

eksploatacja tamy wodnej na ciśnienie 2,5 MPa na poziomie I (288m). Tama służyła
do zatrzymywania wód słonych w ilości 0,15 m3/min, zawierających ładunek chlorków
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
217
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
i siarczanów w ilości około 2,85 ton/d (stężenie jonów chlorkowych i siarczanowych
w wodach =13,179 kg/m3). W roku 2012 zatrzymano za tamą dopływ w ilości ogółem
ok. 79,1 tys.m3 oraz ograniczono zrzut ładunku chlorków i siarczanów o ok. 1043
tony.

wypełnianie podziemnego zbiornika wodnego W-34 w zrobach pokładów 312 i 315
w partii zachodniej poniżej poz. VI. Do zbiornika wprowadzono w roku 2012 ok.
116 600 m3 wody o średnim stężeniu jonów chlorkowych i siarczanowych w wodach =
43,270 kg/m3. W roku 2012 zatrzymano na dole dopływ w ilości ogółem ok.
116,6 tys.m3 oraz ograniczono zrzut ładunku chlorków i siarczanów o ok. 5042 tony.
Łącznie w 2012 r. ograniczono ładunek Cl+SO4 zrzucany do rzeki Wisły o 6085 ton
zatrzymując wodę w wyrobiskach dołowych. Zastosowanie metod górniczo – geologicznych
przynosi pozytywne rezultaty, ale tylko w niewielkim stopniu może ograniczyć dopływ
naturalny wód zasolonych do wyrobisk kopalni. Planowane jest do roku 2025, stosowanie
metod górniczo – geologicznych w celu ograniczenia dopływu ładunku zasolenia do wyrobisk
kopalni.
8.5.2. Wprowadzanie zasolonych wód dołowych do rzeki Wisły poprzez system retencyjno –
dozujący.
W 2003 roku na terenie należącym do zakładu został wykonany zbiornik retencyjno –
dozujący wód słonych w „Kaniowie“ o całkowitej pojemność wynoszącej 244 887 m3. Przy
prognozowanym dopływie wód słonych na poziomie 4,95 m3/min, zbiornik pozwala na ponad
miesięczne
retencjonowanie
dopływających
wód
dołowych.
W związku
z
tym
Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o. Kopalnia Węgla Kamiennego „Silesia”
ogranicza lub zaprzestaje zrzutów wód słonych do Wisły w okresach suszy, gdy ilość wód
płynących w rzece Wiśle nie pozwala na dostateczne rozcieńczenie zrzucanych wód słonych
poniżej wartości 1g/l dla sumy chlorków i siarczanów zgodnie z § 17 ust. 1, pkt 2
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku (z późniejszymi zmianami)
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. W trakcie
normalnej eksploatacji, w oparciu o wykonany odczyt stanu wody na wodowskazie Kaniów na
Wiśle i wyznaczone wartości stężenia chlorków i siarczanów w Wiśle i Białej powyżej zrzutu,
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
218
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
określa się wielkość prowadzonych zrzutów. Woda do analizy pobierana jest codziennie
w stałych punktach pomiarowo – kontrolnych. Poziom wody w Wiśle odczytywany jest na
wodowskazie nr 1 w Kaniowie w km 32+120, poziom wody w zbiorniku retencyjnodozującym oraz stężenie chlorków w Wiśle poniżej zrzutu są odnotowane w Książce pracy
zbiornika retencyjno-dozującego. Jakość prowadzonych pomiarów potwierdzana jest
dodatkowo wykonywanymi analizami kontrolnymi przez akredytowane laboratorium. Wyniki
z przeprowadzonych pomiarów potwierdzają dotrzymywanie warunków określonych
w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym (na odcinku pomiędzy miejscem zrzutu wód
słonych i kontrolnym punktem pomiarowym, rzeka Wisła nie posiada żadnych dopływów).
Jedynie w sytuacjach ekstremalnych - w okresach długotrwałych suszy, gdy wyczerpane
zostaną wszystkie posiadane przez zakład formy retencjonowania i ograniczania dopływu wód
słonych pochodzących z odwodnienia zakładu górniczego, możliwe jest krótkotrwałe nie
dotrzymanie warunku nie przekraczania wartości 1g/l dla sumy chlorków i siarczanów
zgodnie z § 17 ust. 1, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku
(z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu
ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego. W obecnej sytuacji Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Silesia”, z uwagi na brak odpowiednich, ekonomicznie
uzasadnionych rozwiązań technicznych, nie przewiduje w okresie do 2025 r. zmian
w prowadzonej gospodarce wodno – ściekowej.
Prognozowany wpływ wód dołowych z PG SILESIA na wody odbiornika powierzchniowego
– rzeki Wisły, określono dla wskaźników: chlorki i siarczany, korzystając ze wzoru:
Cx 
Qść  C ść  QrzBiala  CrzBiala  QrzWisla  CrzWisla
Qść  QrzBiala  QrzWisla
[mg/l]
gdzie:
Cx – stężenie wskaźnika zanieczyszczeń po wymieszaniu z wodami odbiornika [mg/l]
Qść – ilość wód z odwodnienia, wprowadzanych do rzeki [m3/s],
Cść – stężenie wskaźnika zanieczyszczeń w wodach z odwodnienia zakładu
wprowadzanych do odbiornika [mg/l],
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
219
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
QrzWisła – przepływ średnioroczny w rzece [m3/s],
CrzWisła – stężenie wskaźnika zanieczyszczeń w rzece [mg/l],
QrzBiała – przepływ średnioroczny w rzece [m3/s],
CrzBiała – stężenie wskaźnika zanieczyszczeń w rzece [mg/l].
Obliczenia dla przeciętnych warunków
Średnie stężenia jonów Cl- i i SO42- w rzekach Wiśle i Białej określono na podstawie danych
pomiarowych z roku 2012.
Przepływy:
QrzWisła= SSQrzWisła = 7,27 [m3/s],
QrzBiała = SSQrzBiała = 3,11 [m3/s],
Qść,1 = 0,195 [m3/s],
Qść,2 = 0,105 [m3/s],
Dla jonów ClCść – 45000 [mg/l],
CrzWisła – 68,42 [mg/l],
CrzBiała – 138 [mg/l].
Dla jonów SO42Cść – 2500 [mg/l],
CrzWisła – 21,60 [mg/l],
CrzBiała – 46,62 [mg/l].
Dla przyjętych powyżej warunków brzegowych, przy zrzucie wód dołowych na
poziomie 11,7 m3/min (702 m3/h, 16848 m3/d), całkowite stężenie sumy chlorków
i siarczanów wyniesie 0,992 g/l, czyli nie spowoduje przekroczenia wartości 1g/l dla sumy
chlorków i siarczanów.
Dla przyjętych powyżej warunków brzegowych, przy zrzucie wód dołowych na
poziomie 6,3 m3/min (378 m3/h, 9072 m3/d), całkowite stężenie sumy chlorków i siarczanów
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
220
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
wyniesie 0,593 g/l, czyli nie spowoduje przekroczenia wartości 0,6 g/l dla sumy chlorków
i siarczanów.
W okresach występowania przepływów niższych od średnich w rzekach Wiśle i Białej
ilość zrzucanych wód słonych jest proporcjonalnie mniejsza i obliczana zgodnie
z zamieszczoną formułą uwzględniającą aktualne tło rzek Wisły i Białej w zakresie stężeń
chlorków i siarczanów. Wyniki z przeprowadzonych pomiarów potwierdzają wywiązywanie
się PG SILESIA z warunków określonych w obowiązującym pozwoleniu wodnoprawnym (na
odcinku pomiędzy miejscem zrzutu wód słonych i kontrolnym punktem pomiarowym, rzeka
Wisła nie posiada żadnych dopływów).
Przy średnim stężeniu chlorków i siarczanów ich negatywy wpływ na środowisko
wodne będzie tym mniejszy, im mniejsze będą wahania stężeń. Jest to związane ze
zjawiskiem stopniowej adaptacji bakterii, glonów, zwierząt bezkręgowych i ryb, jak i całych
wielogatunkowych zbiorowisk organizmów, do podwyższonego zasolenia wód. Zasolenie,
jakie występuje w chwili obecnej w Wiśle nie zakłóca prawidłowego funkcjonowania
ekosystemów wodnych, nie eliminuje możliwości bytowania ryb, jak również nie wpływa
negatywnie na procesy samooczyszczania się wód.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
221
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
9.
JEŻELI PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIE JEST
ZWIĄZANE Z UŻYCIEM INSTALACJI, PORÓWNANIE
PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ
SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. –
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA
Artykuł 143 Ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi:
Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach
i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się
w szczególności:
1) stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń,
2) efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii,
3) zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw,
4) stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku
powstających odpadów,
5) rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji,
6) wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane
w skali przemysłowej,
7) postęp naukowo-techniczny.
Nie dotyczy.
W ramach działalności opisywanej w Raporcie nie będą prowadzone prace
inwestycyjne związane z budowa nowych instalacji podlegających zapisom art. 143 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
222
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
10. WSKAZANIE, CZY DLA DALSZEJ EKSPLOATACJI
ZŁOŻA WĘGLA KAMIENNEGO KONIECZNE JEST
USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO
UŻYTKOWANIA W ROZUMIENIU PRZEPISÓW
USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. – PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA, ORAZ OKREŚLENIE
GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEŃ
W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAŃ
TECHNICZNYCH DOTYCZĄCYCH OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH I SPOSOBÓW KORZYSTANIA
Z NICH
Artykuł 135 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowi, że:
ust. 1
Jeżeli z postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, z analizy
porealizacyjnej albo z przeglądu ekologicznego wynika, że mimo zastosowania
dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być
dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu, to
dla oczyszczalni ścieków, składowiska odpadów komunalnych, kompostowni, trasy
komunikacyjnej,
lotniska,
radiokomunikacyjnej,
linii
i
stacji
radionawigacyjnej
i
elektroenergetycznej
radiolokacyjnej
oraz
tworzy
instalacji
się
obszar
ograniczonego użytkowania
ust. 2
Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego znacząco
oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1, lub dla zakładów,
lub innych obiektów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest klasyfikowana jako
takie przedsięwzięcie, tworzy sejmik województwa, w drodze uchwały
ust 3.
Obszar
ograniczonego
użytkowania
dla
zakładów
lub
innych
obiektów,
niewymienionych w punkcie 2, tworzy rada powiatu w drodze uchwały.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
223
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Organ tworząc obszar ograniczonego oddziaływania, określa granice obszaru, ograniczenia
w zakresie przeznaczenia terenu, wymagania techniczne dotyczące budynków oraz sposób
korzystania z terenów wynikające z oceny oddziaływania na środowisko lub analizy
porealizacyjnej albo przeglądu ekologicznego
Oceniane przedsięwzięcie nie jest wymienione na liście inwestycji, dla których obszar
ograniczonego użytkowania może być ustanowiony. Przeprowadzona ocena nie wykazała
konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania dla planowanej inwestycji
Zasięg oddziaływania zrzutu zasolonych wód dołowych ograniczony jest do miejsca,
w którym następuje całkowite wymieszanie zasolonych wód dołowych (wprowadzanych
z systemu retencyjno – dozującego) z wodami rzeki Wisły. System retencyjno – dozujący
zapewnia dotrzymanie sumarycznego stężenia chlorków i siarczanów poniżej wartości 1 g/l
w wodach rzeki Wisły po całkowitym wymieszaniu się wód.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
224
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
11. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW
SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z DALSZĄ
EKSPLOATACJĄ ZŁOŻA WĘGLA KAMIENNEGO
Analizując możliwość wystąpienia konfliktów społecznych związanych z eksploatacją
złoża do roku 2025, czyli do końca okresu obowiązywania koncesji - należy rozpatrzyć nie
tylko skutki społeczne eksploatacji, ale też wpływ oddziaływania projektowanej eksploatacji
węgla kamiennego na życie mieszkańców i środowisko.
PG SILESIA współpracuje z innymi kopalniami wprowadzającymi zasolone wody
dołowe do rzeki Wisły. Sposób odprowadzania wód dołowych przez PG SILESIA uzgadniany
jest z Koordynatorem ds. Zrzutu Wód Zasolonych z Kopalń „Brzeszcze”, „Piast”, „Ziemowit”
i PG SILESIA, zgodnie z „Instrukcją współdziałania uczestników systemu ochrony
hydrotechnicznej Górnej Wisły przed zasolonymi wodami dołowymi, pochodzącymi
z odwadniania kopalń węgla kamiennego zgrupowanych w KW S.A. oraz PG „SILESIA”.
Wprowadzanie zasolonych wód dołowych poprzez system retencyjno – dozujący
łagodzi skutki środowiskowe, ale ogranicza możliwości wykorzystania zasobów wodnych
przez innych potencjalnych użytkowników. W celu ograniczenia możliwości wystąpienia
konfliktów społecznych związanych z dalszą działalnością eksploatacjną, PG SILESIA
informuje zainteresowane strony o zakresie oddziaływania na środowisko wodne oraz
powiadamia o ewentualnych awariach.
Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o. Kopalnia Węgla Kamiennego
„Silesia” przesyła informacje, o wynikach badań ścieków oraz wód rzeki Wisły poniżej zrzutu
ścieków do stron zainteresowanych, w tym uprawnionemu do rybactwa (jeden raz na
półrocze), oraz że będzie powiadamiać uprawnionego do rybactwa o awariach mogących mieć
negatywny wpływ na rybostan w rzece lub wystąpienie śnięcia ryb.
Teren górniczy dla eksploatacji złoża „Silesia” obejmuje swym zasięgiem Gminy
Miedźna, Bestwina, Goczałkowice-Zdrój, Miasto Pszczyna i Czechowice-Dzoiedzice oraz
Wilamowice, w różnym zakresie. Eksploatacja górnicza na tym terenie zgodna jest z
obowiazujacym prawem miejscowym. I tak:
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
225
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Pszczyna – w granicach planu dla sołectwa Rudołtowice utrzymuje się złoże węgla
kamiennego „Silesia”, dla którego utworzono obszar i terewn górniczy „Czechowice II”
Uchwała Nr VII/58/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego
sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice.
Czechowice-Dziedzice – źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice. III Edycja
Dla części terenu górniczego uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego:
obejmujący tereny rozgraniczone ulicami: Rumana, Górniczą oraz południowymi granicami
działek nr 4506/9 oraz 4074/(70,74,76,78,79,81,122,125) - (Plan XVIII). Uchwała Nr XVII/1
81/03 z dnia 09.12.2003 r. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 28, poz. 947 z dnia 09.04.2004 r.
Goczałkowice-Zdrój – w planie wyznaczono strefy oddziaływania dotychczasowej
i planowanej działalności górniczej
UCHWAŁA NR XLII/290/10
RADY GMINY W GOCZAŁKOWICACH-ZDRÓJ
Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
górniczych „CZECHOWICE II”, „BESTWINA”, „RUDOŁTOWICE”
i „GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ” znajdujących się w granicach administracyjnych gminy
Goczałkowice-Zdrój
Miedźna – brak planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wchodzących w skład
Terenu Górniczego „Czechowice II”. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna (Uchwała nr XXIV/193/2000 Rady Gminy
Miedźna z dnia 11 lipca 2000r.) w rozdziale poświęconym budowie geologicznej i złożom
surowców mineralnych Obszar i teren Górniczy „Czechowice II” został wymieniony jako
jeden z wyznaczonych na terenie gminy. Opisane zostały również w rozdziale 8 (Skutki
eksploatacji węgla kamiennego) osiadania związane z eksploatacją prowadzona przez KWK
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
226
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
„Silesia” (1 – 1,5 m, kategorie odkształceń od I do III) oraz ZRZUTEM WÓD SŁONYCH
DO Wisły za pośrednictwem zbiornika retencyjno-dozującego Rontok.
Bestwina – w granicach planu dla sołectwa Kaniów wyznaczono sposób zagospodarowania
terenów i obszarów górniczych
Uchwała Nr XIII/125/2007
Rady Gminy Bestwina
z dnia 13 grudnia 2007 r.
w sprawie
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Bestwina w sołectwie Kaniów
Wilamowice – w granicach planu dla sołectwa Dankowice ustalono zasady ochrony
i wykorzystania złóż
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice
obejmujący sołectwo Dankowice – Uchwała Nr XVIII/142/04 Rady Miejskiej
w Wilamowicach z dnia 07 maja 2004 roku
Ze względów społecznych za dalszą eksploatacją złoża do roku 2025 przemawia
utrzymanie zatrudnienia na obecnym poziomie.
Ze względów zarówno społecznych jak i ekologicznych należy pamiętać również
o tym, że planowane przedsięwzięcie będzie związane z przekształceniami terenu w rejonie
prowadzenia
eksploatacji.
Docelowo,
część
terenów
podlegających
obniżeniom
a znajdujących się w dolinach rzek stanie się terenem depresyjnymi.
Kontynuowanie eksploatacji w analizowanym rejonie jest poprzedzone wykonaniem
inwentaryzacji zabudowy powierzchni celem dokonania klasyfikacji ich odporności
i następnie skorelowania tych odporności z kategoriami terenu górniczego. Na tej podstawie
można przewidzieć ilość obiektów, które znajdą się w zasięgu wpływów górniczych, określić
stopień ewentualnych ich uszkodzeń oraz jakie koszty będą z tym związane. W przypadku
najmniej odpornych budynków może zaistnieć konieczne ich wzmocnienia.
Wszystkie szkody w środowisku przyrodniczym powstałe w wyniku planowanej
inwestycji, zgodnie z Ustawą z dn. 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
227
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
i ich naprawie oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy, powinien naprawić Inwestor – PG
SILESIA”.
Przewidywane kompensacje opisano w rozdziale 8 części III Raportu.
W celu zapobieganiu konfliktom społecznym PG SILESIA powinien na terenie
oddziaływania eksploatacji górniczej prowadzić konsultacje społeczne na każdym etapie
prowadzenia procesu decyzyjnego.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
228
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
12. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCJI MONITORINGU
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
W SZCZEGÓLNOŚCI NA CELE I PRZEDMIOT
OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 ORAZ
INTEGRALNOŚĆ TEGO OBSZARU
12.1. POWIETRZE
Należy przygotować operat emisyjny i na tej podstawie wyznaczyć ewentualne punkty
pomiarów zanieczyszczeń powietrza na terenie Zakładu Głównego i szybów peryferyjnych
oraz częstotliwość wykonywanych pomiarów.
12.2. WODA I ŚCIEKI
System pomiaru i rejestracji ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków poprzez
układ retencyjno – dozujący oraz wód powierzchniowych będących pod wpływem
oddziaływania wód zasolonych jest adekwatny do niezbędnej kontroli zakresu oddziaływania
na środowisko wodne. W najbliższych latach planowana jest rozbudowa systemu do ciągłego
pomiaru (on line) wskaźników zanieczyszczenia charakterystycznych dla wód kopalnianych
oraz wzajemnego powiadamiania kopalń, uczestników systemu ochrony hydrotechnicznej
górne Wisły przed zasolonymi wodami dołowymi.
12.3. HAŁAS
Kopalnia nie posiada decyzji o konieczności prowadzenia monitoringu hałasu. Nie
przewiduje się prowadzenia takiego monitoringu
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
229
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
12.4. ODPADY
Wytwarzanie odpadów jest nieodłącznie związane z działalnością górniczą. Zgodnie
z wymaganiami prawa, podmioty gospodarcze będące wytwórcami odpadów, zobligowane są
do prowadzenia monitoringu ich jakości i ilości. W czasie prowadzonej eksploatacji złoża
węgla kamiennego przez Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia“ wymagane jest prowadzenie
monitoringu jakościowego i ilościowego wytwarzanych odpadów. Ponadto odpady
wydobywcze odzyskiwane przez Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” powinny być objęte
monitoringiem właściwości fizykochemicznych na etapach wyprzedzających wykorzystanie w
ramach prowadzonego odzysku. W przypadku osadów pochodzących z wód dołowych
wymagane jest prowadzenie monitoringu aktywności właściwej naturalnych izotopów
promieniotwórczych w tych osadach.
12.5. POWIERZCHNIA ZIEMI

Wykonywanie pomiarów geodezyjnych na liniach obserwacyjnych, zlokalizowanych
w rejonach prowadzonej eksploatacji górniczej, z zachowanie cykliczności pomiarów,
zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Prowadzenie, wraz z przedstawicielami właściciela lub administratora, okresowych
(zgodnie z zapisami ugody) obchodów i monitoringu obiektów infrastruktury
inżynieryjno-technicznej (takich jak sieci techniczne, magistralny rurociąg wody słodkiej
GO-CZA 1800mm oraz obwałowania rzek).

Aktualizację inwentaryzacji obiektów kubaturowych zlokalizowanych w zasięgu
projektowanej eksploatacji.

Okresowe obserwacje (zgodnie z ustaleniem Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego lub
na wniosek właściciela lub administratora) obiektów kubaturowych posiadających

odporność większą, równą lub mniejszą od przewidywanej kategorii deformacji terenu.

Okresowe obserwacje, wraz z oceną aktualnego stanu technicznego (np. raz w roku lub
częściej – wg oceny osoby uprawnionej do przeprowadzania kontroli) obiektów
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
230
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
odszkodowane jednorazowo, znajdujących się w rejonach ujawniania się wpływów
eksploatacji górniczej.

Okresowe obchody i monitoring budowli i urządzeń hydrotechnicznych znajdujących się
na terenie górniczym (takich jak np. obwałowania i pompownie).

Kontrola odczytów wybranych łat wodowskazowych na ciekach i zbiornikach wodnych.

Monitoring wód powierzchniowych w oparciu o pomiar wód w wybranych piezometrach.

Obserwacje niecałkowicie zgłębionego szybu „Kaniów”( przykryty płytą betonową, dla
którego brak jest danych odnośnie sposobu jego likwidacji). Zgodnie z zarządzeniem
Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, z częstotliwości jeden raz w roku, w aspekcie
bezpieczeństwa jego otoczenia i zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych.
12.6. ZDROWIE I ŻYCIE LUDZI
Stan zdrowia ludzi pracujących w przemyśle górniczym monitoruje Poradnia
Medycyny Pracy oraz specjaliści medycyny pracy, którzy świadczą usługi z zakresu
zabezpieczenia medycznego pracowników kopalni. Nad bezpieczeństwem i zdrowiem
pracowników kopalni czuwa także Państwowa Inspekcja Pracy .
Monitoring zdrowia ludzi określony jest zgodnie z wymogami Kodeksu Pracy. Każdy
pracownik zgodnie ze stosownymi aktami prawa podlega okresowym badaniom lekarskim.
12.7. SIEDLISKA NATURA 2000
Polska, jako kraj członkowski Unii Europejskiej, przyjęła na siebie obowiązek
monitoringu stanu ochrony gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrodniczych zgodnego
z wytycznymi Dyrektywy Siedliskowej (Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk
przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (DzU 2004, nr 92, poz. 880) nakłada obowiązek prowadzenia monitoringu
przyrodniczego w Polsce na podstawie art. 112. Zgodnie z głównym założeniem monitoringu
siedlisk NATURA 2000 oraz zapisu informacji gromadzonej dla siedlisk przyrodniczych,
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
231
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
dostosowano
wymogi
monitoringu
powierzchni
NATURA
2000
do
potrzeb
sprawozdawczości wymaganej przez Plany Zadań Ochronnych, co ułatwi dokonywanie syntez
na poziomie regulacji GDOŚ. Chodzi o to, by wyniki monitoringu zebrane na poziomie
stanowisk badawczych pozwalały na ocenę stanu zachowania siedliska przyrodniczego na
poziomie regionów biogeograficznych, tak jak to jest wymagane w sprawozdaniach
składanych Komisji Europejskiej.
Monitoring siedlisk przyrodniczych prowadzony jest na tzw. stanowiskach
monitoringowych, stanowiących ciągły fragment przestrzeni przyrodniczej wskazany na
mapie topograficznej, w gdzie powierzchnia jego waha się od kilku arów do kilkunastu
hektarów. Stan zachowania siedliska przyrodniczego na stanowisku określany jest na
podstawie trzech parametrów: powierzchnia siedliska, jego struktura i funkcja oraz
perspektywy zachowania. Stan parametrów: struktura i funkcja typu siedliska jest określany
na podstawie wybranych wskaźników. Wybór wskaźników opiera się na znajomości
charakterystyki ekologicznej siedlisk przyrodniczych. Wybierane do badań są przede
wszystkim takie cechy struktury i funkcji siedliska przyrodniczego, które są wrażliwe na
oddziaływanie różnych naturalnych i antropogenicznych czynników.
W ramach badań monitoringowych zbierane powinny być także dodatkowe
informacje, dotyczące np. aktualnych i przyszłych oddziaływań na siedlisko przyrodnicze,
statusu ochrony, prowadzonych działań ochronnych i ich skuteczności, istotne m.in. dla
określenia perspektyw zachowania a także zaleceń dla ochrony.
Zakres zbieranych dodatkowych informacji i zapis wyników monitoringu są takie same dla
wszystkich siedlisk przyrodniczych. Różnice dotyczą liczby i rodzaju badanych wskaźników.
Wartości wskaźników waloryzowane są w trzystopniowej skali: FV - właściwy, U1 -–
niezadowalający, U2 - zły, (ewentualnie - nieznany -XX). Na każdym z badanych stanowisk
siedlisk przyrodniczych, kondycja stanowiska określona jest na podstawie wartości
3 podstawowych parametrów:

powierzchnia,

specyficzna struktura i funkcje

perspektywy ochrony
Parametr - powierzchnia siedliska, w obszarze stanowi wartość liczbową (ar, ha),
określaną jako wartość szacunkową lub na podstawie istniejących map fitosocjologicznych,
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
232
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
leśnych lub innych materiałów kartograficznych. Specyficzna struktura i funkcje służą do
określania wykształcenia siedliska i właściwego składu gatunkowego oraz innych pośrednio
wpływających na strukturę i funkcjonowanie elementów. Parametr/perspektywy ochrony
siedliska to analiza zachodzących zmian w siedlisku i jego otoczeniu, mogących wpływać na
utrzymanie właściwego stanu jego ochrony.
Dla potrzeb PZO wyprowadzono ocenę ogólną stanu zachowania siedliska
przyrodniczego na stanowisku. Ocena parametru „specyficzna struktura i funkcje” odbywa się
na podstawie listy wskaźników, opracowanej odrębnie dla każdego typu siedliska
przyrodniczego. Natomiast parametry „powierzchnia” oraz „perspektywy ochrony” są
oceniane bezpośrednio, bez ocen cząstkowych i dodatkowych wskaźników.
Poniżej przedstawiono listę wszystkich wskaźników stosowanych do oceny specyficznej
struktury i funkcji siedlisk przyrodniczych.
Wskaźniki:
1 Bogactwo gatunkowe
2 Bogactwo porostów
3 Charakterystyczne kombinacje florystyczne
4 Ekspansja krzewinek
5 Ekspansja krzewów i podrostu drzew
6 Erozja
7 Erozja chemiczna
8 Erozja wsteczna
9 Erozja zboczowa
10 Eutrofizacja
11 Gatunki charakterystyczne
12 Gatunki ciepłolubne
13 Gatunki dominujące
14 Gatunki ekspansywne i inwazyjne
15 Gatunki nawapienne
16 Gatunki obce w drzewostanie
17 Gatunki synantropijne
18 Gatunki ziołoroślowe i nitrofilne
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
233
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
19 Liczba gatunków storczykowatych
20 Mechaniczne zniszczenie
21 Melioracje odwadniające
22 Naturalne odnowienie
23 Naturalność koryta rzecznego (brak regulacji)
24 Naturalny kompleks siedlisk
25 Obce gatunki inwazyjne
26 Obecność i pokrycie mchów i wątrobowców
27 Obecność krzewów i drzew
28 Obecność krzewów i krzewinek
29 Obecność nasadzeń drzew
30 Obumieranie igieł kosodrzewiny
31 Ocienienie muraw
32 Ogólny stosunek pokrycia porostów i mchów do pokrycia roślin
33 Pionowa struktura roślinności
34 Pokrycie i struktura gatunków torfowców
35 Pokrycie piargu przez gatunki traw
36 Pokrycie piargu przez krzewy i drzewa
37 Pozyskanie drewna i inne przekształcenia związane z użytkowaniem
38 Pozyskanie torfu
39 Procent powierzchni zajęty przez siedlisko na transekcie
40 Rumosz skalny
41 Stopień uwodnienia
42 Struktura powierzchni torfowiska (obecność dolinek i kęp)
43 Struktura przestrzenna płatów siedliska
44 Struktura wiekowa drzewostanu
45 Występowanie abrazji
46 Występowanie i częstość zalewów
47 Występowanie i stan populacji charakterystycznych krzewinek
48 Występowanie i stan populacji chrobotków
49 Występowanie i stan populacji gatunków ciepłolubnych
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
234
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
50 Występowanie jeżyn, malin, dzikiego bzu czarnego i bzu koralowego
51 Występowanie martwego drewna
52 Występowanie procesów eolicznych
53 Występowanie trawertynów
54 Zachowanie strefy ekotonalnej
55 Zachowanie strefy okrajkowej
56 Zanieczyszczenie pestycydami lub przenawożenie
57 Zasilanie wodami słonymi
58 Zniszczenia drzewostanów - wiatrołomy, gradacje owadów
59 Zwarcie koron drzew (dostęp światła)
60 Zwarcie podszytu
61 Zwarcie szuwarów kłociowych.
W sumie w celu określenia wartości parametru „specyficzna struktura i funkcje”
zastosowano 61 wskaźników, przy czym dla poszczególnych typów siedlisk przyrodniczych
wykorzystuje się od 8 do 15 wskaźników.
Wybrane wskaźniki opisują łatwe do określenia lub zmierzenia cechy siedliska
przyrodniczego, które mogą wskazywać na zaburzenie ich „specyficznej struktury i funkcji”.
Ocena wartości tych wskaźników jest często intuicyjna i nie wymaga szczegółowych
instrukcji dla eksperta lokalnego wykonującego monitoring. Przetworzenie surowych danych
i opisów na wartości oceny (FV, U1, U2) wymagało przeprowadzenia „kalibracji”
wykorzystanych wskaźników.
Ocena parametrów stanu zachowania na podstawie badanych wskaźników
Na ocenę każdego parametru, a zwłaszcza parametru „struktura i funkcja siedliska” składają
się oceny kilku wskaźników. Przy wyprowadzaniu oceny końcowej dla parametru nie
przyjmuje się z góry zasady, że najgorzej oceniony wskaźnik decyduje o tej ocenie, ponieważ
poszczególne wskaźniki nie muszą mieć jednakowego wpływu na stan zachowania siedliska
(nie są równocenne). W przypadku siedlisk przyrodniczych wyróżniono tzw. wskaźniki
kardynalne (czyli najważniejsze dla utrzymania struktury i funkcji siedliska), których
obniżona ocena skutkuje automatycznym obniżeniem oceny całego parametru. Pozostałe,
traktowane były jako pomocnicze i ich gorsza ocena nie powoduje konieczności obniżenia
oceny dla parametru, jeśli wskaźniki kardynalne wskazują na właściwy stan siedliska.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
235
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Ocena stanu zachowania na poziomie stanowiska i obszaru
Stanowisko
„Ocena ogólna” stanu zachowania typu siedliska przyrodniczego na stanowisku
wyprowadzana jest w oparciu o oceny poszczególnych parametrów zgodnie z regułą o stanie
zachowania typów siedlisk przyrodniczych w regionach biogeograficznych we wskazaniach
do raportowania.
Reguła ta mówi, iż ocena ogólna jest równa najniższej z ocen cząstkowych (czyli ocen
poszczególnych parametrów):

3 oceny FV (ew. 2 oceny FV i 1 ocena XX) --> ocena ogólna FV

1 lub więcej ocen U1 --> ocena ogólna U1

1 lub więcej ocen U2 --> ocena ogólna U2.
Obszar Natura 2000
Według Rozporządzenia Ministra Środowiska z 17 lutego 2010 r. w sprawie
sporządzania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 oraz załącznikiem do
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania planu
ochrony dla obszaru Natura 2000: stan ochrony siedliska przyrodniczego tymże obszarze jest
scharakteryzowany następującymi parametrami:
1) parametr 1: powierzchnia siedliska;
2) parametr 2: struktura i funkcja;
3) parametr 3: szanse zachowania siedliska.
Jedną z głównych informacji branych pod uwagę w ocenie stanu ochrony na obszarze
Natura 2000 jest ocena stanu zachowania siedliska przyrodniczego na stanowiskach
monitoringowych. Występują tu pewne różnice w podejściu. Ogólna ocena stanu zachowania
siedliska przyrodniczego w obszarze, a także oceny poszczególnych parametrów tego stanu,
były określane przede wszystkim na podstawie informacji zebranych w danym roku na
monitorowanych
stanowiskach
badawczych.
Zadaniem
eksperta
lokalnego
było
przeanalizowanie innych dostępnych informacji o zróżnicowaniu badanych siedlisk
przyrodniczych na terenie całego obszaru Natura 2000. W formularzach obserwacji
umieszczono rubryki, gdzie ekspert szacuje, jaki procent zasobów siedliska w obszarze
zasługuje na poszczególne oceny stanu zachowania. Oceny poszczególnych parametrów dla
obszaru na tej samej zasadzie powinny uwzględnia procentowy udział patów o takich ocenach
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
236
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
w obszarze. Ważnym elementem prac eksperta lokalnego jest wstępna faza badań terenowych
polegająca na wizji terenowej całego obszaru oraz wybór płatów i stanowisk (jako
reprezentatywnych) do monitoringu. Na ogół stan siedlisk przyrodniczych w całym obszarze
Natura 2000 (szczególnie w dużych obszarach) jest bardzo zróżnicowany – występują
zarówno bardzo dobrze wykształcone i zachowane powierzchnie, jak i płaty zaburzone
o charakterze przejściowym. W związku z tym, aby nie tracić informacji o zróżnicowaniu
stanu zachowania siedlisk przyrodniczych w obszarze, gromadzi się też informacje o udziale
procentowym zasobów siedlisk o różnym stanie zachowania (dotyczy to tylko oceny ogólnej
stanu siedliska przyrodniczego). Zakłada się, że jeśli ponad 50% stanowisk uzyskuje ocenę
FV (właściwy) i nie ma stanowisk ocenionych na U2 (zły), to ogólna ocena dla obszaru
wynosi FV. Jeśli przeważają oceny U2, to bez względu na inne wyniki to ocena ogólna dla
obszaru jest również U2. Pozostałe kombinacje prowadzą do oceny U1 (niezadowalający).
Zalecany format zapisu danych
Opracowany
format
zbierania
i
zapisu
danych
monitoringowych
dla
stanowisk/obszarów wzorowany jest na wzorze raportów odnośnie stanu zachowania typów
siedlisk przyrodniczych na poziomie regionu biogeograficznego, przedkładanych Komisji
Europejskiej. Ma to na celu usprawnić dokonywanie syntez na wyższym poziomie (obszar
Natura 2000, region biogeograficzny).
Karty obserwacji typu siedliska przyrodniczego na stanowisku skonstruowano
w następujący sposób:

Pierwsza część karty obejmuje informacje pozwalające na jego identyfikację,
informacje opisujące jego położenie i krótką charakterystykę, oraz dane dotyczące
wcześniejszych obserwacji typu siedliska przyrodniczego na tym stanowisku, a także
dane techniczne, takie jak czas, datę wykonania obserwacji/badań, nazwisko
obserwatora etc.

Główna część formularza służy do zapisu wyników z przeprowadzonych badań, czyli
wartości (podanych liczbowo lub opisowo) badanych wskaźników stanu siedliska oraz
ocen tych wskaźników, a następnie ocen poszczególnych parametrów i oceny ogólnej
stanu zachowania typu siedliska przyrodniczego na stanowisku. Dla poszczególnych
typów siedlisk ta część karty różni się tylko liczbą i rodzajem wskaźników.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
237
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną

Następna część formularza pozwala na zapis aktualnych lub przewidywanych
oddziaływań na siedlisko przyrodnicze. W celu ujednolicenia zapisu skorzystano
z listy kodowanych oddziaływań zgodnych z załącznikiem E do Standardowego
Formularza danych dla obszarów Natura 2000. Wymagane było określenie
intensywności (silne, średnie, słabe) i wpływu (negatywny, pozytywny, neutralny)
danego oddziaływania/zagrożenia oraz podanie jego krótkiego opisu.

Ostania część karty obserwacji zawiera miejsce na zapis innych istotnych informacji,
których nie przewidywały poprzednie pola, w tym zwłaszcza informacji o innych niż
monitorowany „obiekt” wartości przyrodniczych stanowiska, innych obserwacji
terenowych, które mogą mieć wpływ na wyniki aktualnych badań monitoringowych,
uwag odnośnie ew. zabiegów ochronnych prowadzonych na stanowisku, uwag
metodycznych, a także sugestii co do badań szczegółowych.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
238
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
13. WSKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH
Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE
WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO,
OPRACOWUJĄC RAPORT
Raport jest wynikiem pracy zespołu specjalistów na podstawie dokumentacji
i materiałów udostępnionych przez inwestora, dane literaturowe oraz przeprowadzoną wizję
terenową. Autorzy pracy wykorzystali wszystkie dostępne im akty prawne, dokumenty oraz
literaturę, które to pozycje zostały wymienione w rozdziale 17.
Wykorzystano w pracy porównawcze dane dotyczące stanu środowiska we wszystkich
jego elementach (Biuletyny WIOŚ w Katowicach publikowane zarówno w postaci książkowej
jak i internetowej). Wykorzystano dane dotyczące zanieczyszczeń powietrza uzyskane ze
Śląskiej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach za lata 1998-2001,
materiały zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Pszczyny, Czechowic-Dziedzic,
Goczałkowic-Zdroju, Miedźnej, Bestwiny i Wilamowic oraz oraz PG SILESIA. W Raporcie
odniesiono się do wypisów oraz wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy, na których terenie przewiduje się prowadzenie działalności górniczej.
Zastosowano metodykę obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu zgodną z obowiązującymi
aktami prawnymi i Normami.
.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
239
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
14. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE,
W ODNIESIENIU DO KAŻDEGO ELEMENTU
RAPORTU
Celem
pracy
jest
wykonanie
Raportu
o
oddziaływaniu
na
środowisko
przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż metodą podziemną
Praca została podzielona na cztery (4) części. W części I przedstawiono uwarunkowania
formalno-prawne dotyczące wykonanej pracy. W części II przedstawiono ogólną
charakterystykę PG „SILESIA” wraz z wielkościami emisji, wynikającymi z jej
funkcjonowania oraz opis znaczących dotychczasowych (stan na 31.12.2012 rok) oddziaływań
kopalni na środowisko w jego wszystkich. Część II zamyka opis istniejącego monitoringu
oddziaływania kopalni na środowisko i zdrowie ludzi oraz opis podejmowanych przez
kopalnię działań w celu poprawy stanu środowiska. W części III przedstawiono zakres dalszej
eksploatacji górniczej (do roku 2020) wraz z przeprowadzoną oceną oddziaływania na
środowisko zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227). W części IV
przedstawiono wnioski wynikające z przeprowadzonej oceny oraz spis załączników.
Pod względem administracyjnym opisywane złoże węgla kamiennego Silesia
eksploatowane przez PG SILESIA (Teren Górniczy „Czechowice II”) leży na terenie dwóch
powiatów: pszczyńskiego i bielskiego w województwie Śląskim.
Teren Górniczy „Czechowice II” z obszaru powiatu pszczyńskiego obejmuje
południowo-wschodnia część gminy miejsko-wiejskiej Pszczyna (Rudołtowice i Ćwiklice)
oraz gminy Goczałkowice-Zdrój (część wschodnia: Kolonia Brzozowa, Borki Drugie i Borki
Pierwsze oraz część Osiedla Dolnego) i Miedźna (część południowa - Grzawa). Natomiast
z powiatu bielskiego TG „Czechowice II” obejmuje północno-wschodnią część miasta
Czechowice-Dziedzice (Dziedzice, Grabowice Żebracze), północno-zachodnia skraj gminy
miejsko-wiejskiej Wilamowice i zachodnia część gminy Bestwina (Kaniów)
Złoże węgla kamiennego „Silesia” zalega w Obszarze Górniczym „Czechowice II”
o powierzchni 21,36 km2 ustanowionym decyzją MOŚZNiL z dnia 26.08.1994r. Granice
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
240
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Obszaru Górniczego „Czechowice II” pokrywają się z granicami określonymi w koncesji nr
162/94 z dnia 26.08.1994 r. wydanej przez MOŚZNiL na wydobywanie węgla kamiennego
i metanu ze złoża „Silesia”. Powyższa koncesja, udzielona na wydobywanie węgla
kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej w Obszarze Górniczym „Czechowice II”,
została zmieniona decyzją MOŚZNiL z dnia 23.07.1999 r. Zmiana dotyczyła poszerzenia
powierzchni obszaru górniczego w 2 pokładach: 312 i 315 do 21,85 km2 i powierzchni terenu
górniczego do 30,81 km2.
Podstawą prawną działalności Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” jest Decyzja
Ministra Środowiska DGiKGe-4771-19/59120/10/KO z dnia 9 grudnia 2010 roku
przenosząca na rzecz Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o. z siedzibą
w Czechowicach-Dziedzicach koncesję Nr 162/94 udzieloną Nadwiślańskiej Spółce
Węglowej S.A. w Tychach na wydobycie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny
towarzyszącej ze złoża Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia”. Ważność koncesji upływa
z dniem 31.08.2020 roku.
Pod względem geograficznym Obszar Górniczy „Czechowice II”, obejmujący granice
złoża węgla kamiennego „Silesia”, położony jest na granicy Kotliny Oświęcimskiej
i ograniczony jest od północy Wyżyną Śląską, a od południa Pogórzem Śląskim. Obszar złoża
węgla kamiennego „Silesia” leży w granicach administracyjnych województwa śląskiego.
Pod względem zagospodarowania terenu przeważającą część powierzchni terenu złoża
„Silesia” ok. 1200 ha, tj. ok. 56 % zajmują obszary rolne - pola uprawne i łąki. Brak jest
większych obszarów leśnych, które zajmują łącznie powierzchnię ok. 15 ha. Zabudowa
mieszkalna jest na ogół luźna o charakterze rozproszonym i zajmuje 475 ha, tj. około 22 %
powierzchni terenu. Niewielką powierzchnię ok. 45 ha zajmują tereny przemysłowe. Sieć
komunikacji drogowej stanowią: droga szybkiego ruchu DK-1 Katowice - Bielsko oraz drogi
lokalne. Przez cały obszar górniczy, z zachodu na wschód przebiega rurociąg wodny  1800
mm Goczałkowice-Czaniec. Zbiorniki wodne naturalne i sztuczne zajmują powierzchnię ok.
252 ha (ok. 12 %), a eksploatowane odkrywkowo złoża borowiny „Rudołtowice” i złoże
kruszywa (żwiru) Kaniów III ogółem ok. 64 ha. Tereny położone w widłach rzek Wisły
i Białej są zajęte przez zakłady przemysłowe z zabudową zwartą osiedli mieszkaniowych
Czechowic-Dziedzic, oraz liczne zbiorniki wodne wykorzystywane obecnie jako stawy
hodowlane lub ujęcia wód przemysłowych (Staw Przemysłowy). Tereny na prawym brzegu
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
241
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Wisły w miejscowości Kaniów są zajęte w znacznej części pod działalność przemysłową
kopalni (tereny poprzemysłowe kruszywa, osadnik mułów popłuczkowych, zbiornik
retencyjno-dozujący wód słonych, nowe koryto rzeki Białej, a także odkrywkę złoża kruszywa
naturalnego (żwiry) –„Kaniów III” i droga technologiczna z tej odkrywki. Na terenach
obniżonych pod wpływem eksploatacji górniczej występują zalewiska, częściowo
zagospodarowane jako stawy hodowlane. Tereny te przeznaczone są do rekultywacji. Przez
teren górniczy przepływają rzeki Wisła i Biała oraz szereg mniejszych cieków, a ponadto
zlokalizowanych jest tu 75 zbiorników wodnych.
Na lewym brzegu rzeki Wisły w miejscowości Rudołtowice, zlokalizowane jest złoże
borowiny „Rudołtowice” eksploatowane przez Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój (koncesja na
lata 2013 – 2050 na podstawie Decyzji Nr 1080/OS/2013 z dnia 15 marca 2013 roku).
Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój eksploatuje ponadto trzy otwory solankowe usytuowane
w pobliżu zachodniej granicy obszaru górniczego kopalni: GN-1, GN-2 i G-21 (koncesja
udzielona decyzją Nr 1082/OS/2013 Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 15 maja
2013r. Na lewym brzegu Wisły w miejscowości Rudołtowice znajduje się park krajobrazowy
z zabytkowymi zabudowaniami tzw. „Zameczka”.
W miejscowości Kaniów oraz w miejscowości Rudołtowice w latach 1994-1997
zostały odwiercone przez Spółkę Akcyjną „METANEL” z Warszawy 3 głębokie otwory
wiertnicze (MS-1, MS-2 i MS-26) oraz 5 płytkich otworów (M-1, M-2, M-3, M-4 i M-5),
w których prowadzona jest eksploatacja metanu wolnego poprzez rurociąg 250 mm,
podłączony do stacji odmetanowania KWK „Silesia”, z tzw. „Wyniesienia Dębiny”, które jest
naturalną kopułą w stropie karbonu, przykrytą nieprzepuszczalnymi utworami neogenu. Na
zrekultywowanych terenach poprzemysłowych w widłach Wisły i starego koryta rzeki Białej
znajduje się Bielski Park Technologiczny Lotnictwa Przedsiębiorczości i Innowacji
z lotniskiem sportowym.
Teren górniczy dla eksploatacji złoża „Silesia” obejmuje swym zasięgiem Gminy
Miedźna, Bestwina, Goczałkowice-Zdrój, Miasto Pszczyna i Czechowice-Dziedzice oraz
Wilamowice, w różnym zakresie. Eksploatacja górnicza na tym terenie zgodna jest
z obowiązującym prawem miejscowym. I tak:
Pszczyna – w granicach planu dla sołectwa Rudołtowice utrzymuje się złoże węgla
kamiennego „Silesia”, dla którego utworzono obszar i teren górniczy „Czechowice II”
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
242
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Uchwała Nr VII/58/11
Rady Miejskiej w Pszczynie
z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego
sołectwa Ćwiklice i Rudołtowice.
Czechowice-Dziedzice – źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Czechowice-Dziedzice. III Edycja
Dla części terenu górniczego uchwalono plan zagospodarowania przestrzennego:
obejmujący tereny rozgraniczone ulicami: Rumana, Górniczą oraz południowymi granicami
działek nr 4506/9 oraz 4074/(70,74,76,78,79, 81,122,125) - (Plan XVIII). Uchwała Nr
XVII/1 81/03 z dnia 09.12.2003 r. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 28, poz. 947 z dnia 09.04.2004 r.
Goczałkowice-Zdrój – w planie wyznaczono strefy oddziaływania dotychczasowej
i planowanej działalności górniczej
UCHWAŁA NR XLII/290/10
RADY GMINY W GOCZAŁKOWICACH-ZDRÓJ
Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
górniczych „CZECHOWICE II”, „BESTWINA”, „RUDOŁTOWICE”
i „GOCZAŁKOWICE ZDRÓJ” znajdujących się w granicach administracyjnych gminy
Goczałkowice-Zdrój
Miedźna – brak planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wchodzących w skład
Terenu Górniczego „Czechowice II”. W obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna (Uchwała nr XXIV/193/2000 Rady Gminy
Miedźna z dnia 11 lipca 2000r.) w rozdziale poświęconym budowie geologicznej i złożom
surowców mineralnych Obszar i teren Górniczy „Czechowice II” został wymieniony jako
jeden z wyznaczonych na terenie gminy. Opisane zostały również w rozdziale 8 (Skutki
eksploatacji węgla kamiennego) osiadania związane z eksploatacją prowadzona przez KWK
„Silesia” (1 – 1,5 m, kategorie odkształceń od I do III) oraz zrzutem wód słonych do Wisły za
pośrednictwem zbiornika retencyjno-dozującego Rontok.
Bestwina – w granicach planu dla sołectwa Kaniów wyznaczono sposób zagospodarowania
terenów i obszarów górniczych
Uchwała Nr XIII/125/2007
Rady Gminy Bestwina
z dnia 13 grudnia 2007 r.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
243
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
w sprawie
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Bestwina w sołectwie Kaniów
Wilamowice – w granicach planu dla sołectwa Dankowice ustalono zasady ochrony
i wykorzystania złóż
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Wilamowice
obejmujący sołectwo Dankowice – Uchwała Nr XVIII/142/04 Rady Miejskiej
w Wilamowicach z dnia 07 maja 2004 roku
OPIS KOPALNI
Złoże węgla kamiennego „Silesia” położone jest w południowej części Górnośląskiego
Zagłębia Węglowego. Złoże zalega na południowym skrzydle niecki głównej GZW, w zasięgu
półzrębu Pawłowice–Goczałkowice–Bielany, obciętego regionalnymi strefami uskokowymi
o dużych zrzutach. Złoże posiada charakter złoża pokładowego, przy czym pokłady węgla
kamiennego zapadają monoklinalnie w kierunku północnym. Złoże zostało zaliczone do
grupy II złóż, z uwagi na występujące tu silne zaburzenia tektoniczne oraz zmienności
miąższości i jakości kopaliny.
Wielkość zasobów wg stanu na 31.12.2012 rok
Grupa zasobów
[tys. ton]
geologiczne
677 228
bilansowe poza filarami
389 837
bilansowe w filarach
115 338
bilansowe ogółem
505 175
pozabilansowe gr. a
172 053
pozabilansowe gr. b
0
przemysłowe poza filarami
przemysłowe w filarach
115 841
13 085
przemysłowe ogółem
128 926
nieprzemysłowe poza filarami
273 996
nieprzemysłowe w filarach
102 253
nieprzemysłowe ogółem
376 249
operatywne
72 468
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
244
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
W złożu węgla kamiennego „Silesia” kopaliną towarzyszącą jest metan, występujący
w dwóch formach, jako:
c) metan wolny wypełniający pory i szczeliny w pokładzie, szczeliny uskokowe oraz
porowate skały płonne. W złożu „Silesia” głównym kolektorem gazu wolnego są
piaskowce zalegające w stropie karbonu w rejonie wyniesienia „GoczałkowiceDębina”
d) metan sorbowany, związany fizyko-chemicznie z substancją węglową pokładów
węgla i rozproszoną w skałach płonnych.
Wielkość zasobów metanu wg stanu na 31.12.2012 rok
Grupa zasobów
bilansowe w kategorii B
bilansowe w kategorii C
bilansowe ogółem
przemysłowe w kategorii B
przemysłowe w kategorii C
przemysłowe ogółem
nieprzemysłowe ogółem
[mln m3 CH4]
18,999
1097,333
1116,332
4,541
79,093
83,634
350,594
Warunki inżyniersko-geologiczne złoża zostały określone na podstawie obserwacji,
pomiarów i badań specjalistycznych wykonywanych w trakcie szczegółowego rozpoznania
złoża otworami wierconymi z powierzchni oraz prowadzonych w wyrobiskach górniczych.
Najdokładniejsze rozpoznanie warunków inżyniersko-geologicznych ma miejsce w centralnej
i zachodniej części złoża, gdzie koncentrują się wykonane dotychczas roboty górnicze oraz
zlokalizowana jest większość otworów badawczych z powierzchni, w których wykonano
specjalistyczne badania inżyniersko-geologiczne. Część wschodnia i północna złoża
rozpoznane są słabiej, gdyż koncentracja robót górniczych jest tu mała i brak badań
w otworach z powierzchni. Górotwór karboński budują trzy serie geomechaniczne różniące
się wiekiem geologicznym utworów, ich litologią i własnościami mechanicznymi skał. Są to:

seria I
- piaskowcowa górna (Krakowska Seria Piaskowcowa – Westfal B i C)

seria II
- mułowcowi (Seria Mułowcowa – Westfal A)

seria III
- piaskowcowa dolna (Górnośląska Seria Piaskowcowa – Namur B i C)
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
245
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Warunki termiczne złoża zostały określone na podstawie profilowania temperatury
pierwotnej skał w 24 otworach wiertniczych w zakresie głębokości 200-1570 m. Obszar złoża
KWK „Silesia” charakteryzuje się podwyższoną temperaturą górotworu (obszar anomalii
geotermicznej). Średnia wartość stopnia geotermicznego dla złoża wynosi 28,8 m/10C.
KWK „Silesia” prowadzi eksploatację pokładów węgla wyłącznie systemem
ścianowym z zawałem stropu. Dotychczas kopalnia stosowała system ścianowy podłużny
z zawałem stropu, sporadycznie poprzeczny po wzniosie.
Sposób eksploatacji systemem ścianowym z zawałem stropu uwarunkowany jest
budową złoża oraz występującymi w nim zagrożeniami. Uwzględnia on maksymalne
wykorzystanie złoża, bezpieczeństwo załogi oraz ochronę powierzchni.
PG „SILESIA” oferuje następujące produkty:
Grube sortymenty węgla
Orzech I
Orzech II
Groszek II
Sortymenty miałowe węgla
Miały w klasach 18-25
Muły węglowe - paliwo stałe dla przemysłu energetycznego, półprodukt do produkcji paliwa
stałego dla przemysłu energetycznego
1A - czyste muły bez domieszki korzeni roślinności bagiennej
1B - muły zawierające korzenie roślinności bagiennej
EMISJA
Identyfikację miejsc oraz wielkości emisji wynikającej z funkcjonowania kopalni
przeprowadzono względem aktualnego procesu technologicznego oraz zabudowy terenu
Zakładu Głównego i szybów peryferyjnych.
Obecnie PG SILESIA nie wykazuje emisji zorganizowanej do powietrza. Cała emisja
do powietrza traktowana jest jako niezorganizowana. Źródłem emisji niezorganizowanej są:
- Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla,
- szyby kopalniane,
- prace prowadzone na terenie kopalni (spawanie),
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
246
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
- transport wewnętrzny.
Zgodnie z danymi przedstawionymi w Zbiorczej Informacji o Zakresie Korzystania ze
Środowiska w roku 2012 PG SILESIA wprowadziło do atmosfery 12 241,78 ton metanu
(wartość obliczona).
Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o. Kopalnia Węgla Kamiennego
„Silesia”
posiada
pozwolenie
wodnoprawne
na
odwodnienia
zakładu
górniczego
i wprowadzenia zasolonych wód dołowych do rzeki Wisły w km 33+220 za pośrednictwem
zbiornika retencyjno-dozującego w Kaniowie oraz na wprowadzenie do rzeki Białej w km
0+135 wód pochodzących z odwadniania z konserwowanego osadnika szlamów popłucznych
w Kaniowie za pośrednictwem niecki wypadowej stopnia wodnego. Wody dołowe PG
SILESIA z uwagi na ich zasolenie nie są wykorzystywane do celów pitnych lub
przemysłowych. Woda na cele pitne i przemysłowe dostarczana jest do PG SILESIA przez
Nadwiślańską Spółkę Energetyczną. Ścieki przemysłowe i komunalne odprowadzane są
również do kanalizacji Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej. Zasady dostawy wody
i odprowadzania ścieków reguluje umowa cywilno-prawna.
Wielkości średnie dopływu na poszczególnych poziomach Kopalni w 2012 r.
przedstawiają się następująco:

Poziom I (288 m) + szyby nr 4 i 5
0,648 m3/min

Poziom IV (461 m)
1,100 m3/min

Poziom VI (556 m)
1,533 m3/min

Szyby nr 1, 2 i 3
0,124 m3/min
3,405 m3/min
Ogółem Kopalnia
Przeprowadzone badania kontrolne uciążliwości akustycznej wokół zakładu głównego,
wykonano w roku 2008 – dokumentacja „Badania i ocena hałasu emitowanego do
środowiska zewnętrznego z terenu Zakładu Mechanicznej Przeróbki Węgla Oddział KWK
„Brzeszcze
-
Silesia”
Ruch
Silesia
w
Czechowicach-Dziedzicach”.
W
wyniku
przeprowadzonych pomiarów i obliczeń stwierdzono, że hałas emitowany z terenu zakładu nie
przekracza poziomu dopuszczalnego dla pory dnia. W porze nocy zakład nie prowadzi
działalności.
W wodach dołowych dopływających do wyrobisk kopalni występują wysokie stężenia
radu Ra-226 i Ra-228. Maksymalne stężenie w latach 2010-2012 stwierdzono w wodach
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
247
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
zbiorczych z poz.VI (556 m). Wody z poziomu VI charakteryzują się największymi
stężeniami izotopów radu, które w sumie, dla Ra-226 i Ra-228, zmieniało się w
analizowanym okresie w granicach od 10 do 20 Bq/l. Dla wód z poziomu IV analogiczne
wartości zmieniają się w zakresie od prawie 5 do 10 Bq/l, a dla poziomu I kształtują się w
okolicach 5 Bq/l. Można zatem zauważyć istotny wzrost stężenia izotopów radu w wodach
wraz z głębokością prowadzonej eksploatacji.
W wodach dołowych zrzucanych do zbiornika „Kaniów” na powierzchni obserwuje
się również podwyższone stężenia izotopów radu. Pomimo stosunkowo dużej objętości
zbiornika i co za tym idzie długiego czasu retencji nie obserwuje się istotnego spadku stężenia
radu w wodach odprowadzanych ze zbiornika do Wisły. Można nawet zaobserwować większe
stężenia radu w wodach wpływających do zbiornika niż w wodach odpływających. Fakt ten
wynika zapewne z dużego zróżnicowania stężenia radu w wodach dołowych, które nie są
pompowane do zbiornika jednocześnie.
Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” jest wytwórcą odpadów. Posiada Decyzję
Wojewody Śląskiego ŚR.II.6620/17/8/04 z dnia 07.09.2004r. - pozwolenie na wytwarzanie
odpadów w procesie wydobywania i wzbogacania węgla, która obejmuje: wytwarzanie
odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz określenie miejsc i sposobów
magazynowania odpadów. W latach 2011-2013 pozwolenie na wytwarzanie odpadów przez
Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” zostało zmienione siedmioma (7) Decyzjami i jednym
(1) Postanowieniem Marszałka Województwa Śląskiego oraz uzupełnione trzema (3)
Decyzjami Marszałka Województwa Śląskiego dotyczącymi zezwoleń na odzysk odpadów.
Ponadto Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” posiada Program Gospodarowania Odpadami
Wydobywczymi oraz zatwierdzającą ten Program Decyzję Marszałka Województwa
Śląskiego nr 917/OS/2012 z dnia 23.04.2012r.
ODDZIAŁYWANIA
Obszar
oddziaływania
bezpośredniego
kopalni
obejmuje swym
zasięgiem gminy:
Czechowice-Dziedzice, Goczałkowice-Zdrój, Pszczyna, Miedźna, Bestwina i Wilamowice w
częściach należących do wyznaczonego Terenu Górniczego „Czechowice II”. Dodatkowo
swym zasięgiem sięga stawu Maciek, należącego do obszaru Natura 2000 „Dolina górnej
Wisły” wraz z jej starorzeczami oraz dwóch (2) stawów w Brzeszczach - Foskowiec i Górnik
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
248
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Mały włączonych w ekologiczną sieć programu Natura 2000 o numerze PLB 1200009,
należących do obszarów specjalnej ochrony ptaków
Teren pod wpływami eksploatacji górniczej złoża „Silesia” ze względu na korzystne
warunki geologiczno-górnicze (duży nadkład elastycznego miocenu) ugina się w sposób
łagodny, powstające deformacje mają charakter ciągłych niecek obniżeniowych. Nie
występują wstrząsy pochodzenia górniczego, nie występują inne, niekorzystne czynniki
(wychodnie uskoków, zroby płytkiej eksploatacji, szybiki), nie występują także deformacje
nieciągłe. Występujące deformacje nie przekroczyły III kategorii zagrożenia terenu
górniczego.
Pod wpływem osiadań terenu uszkodzeniu uległy obiekty budowlane (budynki
mieszkalne i gospodarcze oraz obiekty użyteczności publicznej), a także obiekty
infrastruktury inżynieryjno-technicznej (takie jak sieć wodociągowa, rurociąg wody słodkiej
GO-CZA ϕ 1800mm, obwałowania rzek i cieków).
Z uwagi na rzędna zwierciadła wód czwartorzędowych, po obniżeniu terenu skutkiem
eksploatacji górniczej, w niektórych rejonach występuje zjawisko pozornego podniesienia się
wód gruntowych do poziomu terenu. W rejonach tych mogą powstać lokalne zawilgocenia
terenu. Pod wpływem prowadzonej eksploatacji górniczej w terenach użytkowanych rolniczo
uszkodzeniu ulega ciągłość drenażu pól uprawnych. Skutkiem tego występuje podmakanie
i degradacja terenów rolniczych.
Skutkiem eksploatacji prowadzonej przez kopalnię Silesia w latach ubiegłych (do roku
2010 prowadzonej w strukturach Kompanii Węglowej S.A.) w miejscowości GoczałkowiceZdrój i Kaniów powstały poeksploatacyjne niecki bezodpływowe. Zachodzi konieczność
odwadniania tych rejonów za pomocą pompowni. W rejonie zbiornika Rontok Mały
w Goczałkowicach-Zdroju znajdują się dwie przepompownie: pierwsza, pompownia przy ul.
Stawowej, zapobiega tworzeniu się zalewisk w rejonie złoża borowiny, druga, tzw.
pompownia DK-1, przepompowuje do międzywala rzeki Wisły nadmiar wody ze stawu
Rontok
Mały (powstały w
wyniku
zbyt
dużych
dopływów
ze
strony Potoku
Goczałkowickiego), gdy śluza spustowa z tego stawu do Wisły jest zamknięta ze względu na
stan powodziowy w tej rzece. Kolejne przepompownie służące do odwadniania zalewisk
zlokalizowane są w miejscowości Kaniów.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
249
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Na przestrzeni 110 lat eksploatacji złoża „Silesia”, dzięki korzystnym warunkom
górniczo – geologicznym, nie występowały wstrząsy i nigdy nie dokonano zaliczenia
pokładów do zagrożonych tąpaniami. Aktualnie nie przewiduje się również wystąpienia drgań
gruntu będących wynikiem eksploatacji górniczej PG SILESIA.
Charakterystycznym elementem działalności kopalni węgla kamiennego, który ma
wpływ na klimat, jest emisja metanu związana z pracami naruszającymi caliznę węglową.
KWK Silesia należy do kopalń charakteryzujących się duża emisją metanu w skali kraju.
Według danych z 2012 r. wielkość emisji metanu wynosiła 8,8 mln m3.
Metan należy do gazów cieplarnianych. Efekt cieplarniany wywoływany jego
obecnością w powietrzu określany jest jako 25-krotnie większy niż w przypadku dwutlenku
węgla. Jedną z metod ograniczania efektu cieplarnianego wywoływanego przez ten gaz jest,
więc jego spalenie.
W przypadku KWK Silesia bilans metanu przedstawia się następująco (dane
z 2012r.):
– całkowita emisja metanu do powietrza
– 17,08 mln m3,
w tym:
emisja szybami wentylacyjnymi
- 13,79 mln m3
emisja ze stacji odmetanowania
- 3,28 mln m3
– ilość metanu wykorzystywanego
–
1,47 mln m3.
Wpływ na klimat, lecz jedynie o zasięgu lokalnym, mają również obniżenia terenu
spowodowane eksploatacją, w których tworzą się rozlewiska wodne i rejony podmokłe.
Dalsza eksploatacja złoża w granicach Obszaru Górniczego „Czechowice II” będącego
bazą zasobową KWK Silesia nie jest związana z dodatkowymi inwestycjami na powierzchni
ziemi. Nie będzie, więc miała wpływu na krajobraz miast i gmin wchodzących w skład terenu
oraz obszaru górniczego. Wykazane w pracy osiadania terenu związane z prowadzoną
eksploatacja górniczą wpłyną na krajobraz.
W wyniku eksploatacji górniczej następuje destabilizacja naturalnego układu
stosunków wodnych na omawianym obszarze. Polega ona na zawodnieniu – podtopieniu
powierzchni terenu wskutek tego, że w nadkładzie złoża znajdują się warstwy
nieprzepuszczalne (trzeciorzędowe), blokujące infiltrację wód w głąb górotworu. Natomiast
rzeźba terenu utrudnia, bądź uniemożliwia grawitacyjny odpływ wody z powstających
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
250
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
wskutek osiadań niecek obniżeniowych. Następuje zmiana profilu podłużnego niektórych
cieków powierzchniowych.
W wyniku osiadań powstały zalewiska poeksploatacyjne. W przyszłości zwiększać
będzie się również powierzchnia terenów obniżeniowych, których część może zostać
zagospodarowana i przekwalifikowana na zbiorniki wodne pozostała zostanie zlikwidowane
poprzez zasypanie i rekultywację w kierunku rolnym, a więc z zachowaniem obecnego
zagospodarowania.
Wielkość zrzutu zasolonych wód dołowych pochodzących z odwadniania zakładu
górniczego,
jest
zdeterminowana
warunkami
górniczo
–
geologicznymi
oraz
uwarunkowaniami hydrogeologicznymi, mającymi wpływ na wielkość dopływu naturalnego
do wyrobisk podziemnych, a także na ładunek zasolenia (150 t/d) w wodach dopływających.
Stosowana od roku 2003 metoda retencyjno – dozująca wprowadzania wód dołowych do wód
powierzchniowych łagodzi niekorzystne oddziaływanie na środowisko wodne.
Deformacje powierzchni wpływają nie tylko na stan zagospodarowania powierzchni
ziemi, ale również na zmianę warunków wodnych, która może się przejawiać w:
- osuszeniu terenu,
- lokalnej deformacji koryt cieków,
- tworzeniu się zalewisk i terenów podmokłych,
- powiększaniu się istniejących zbiorników wodnych
oraz na szatę roślinną i świat zwierząt i obiekty o szczególnych wartościach przyrodniczych.
Istniejące i projektowane do objęcia ochroną elementy przyrodnicze na terenie
oddziaływania inwestycji mogą uzyskać nowe warunki rozwoju. W użytkach ekologicznych
i zespołach przyrodniczo-krajobrazowych może dojść do zaburzeń w ich funkcjonowaniu. PG
SILESIA podejmie działania w celu ochrony tych elementów. Kompensacje przyrodnicze
zostały opisane w części III Raportu.
Z uwagi na zastosowanie sytemu eksploatacji z zawałem stropu, prowadzona jest
profilaktyka górniczo - budowlana mająca na celu zminimalizowanie skutków wpływu
eksploatacji na powierzchnię terenu polegająca na:
 wybieraniu pokładów węgla o takich parametrach i warunkach górniczogeologicznych zalegania, by wpływy eksploatacji były zbliżone do odporności
obiektów na powierzchni znajdujących się w ich zasięgu,
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
251
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
 rozmieszczeniu pól eksploatacyjnych w miarę równomiernie na całym obszarze
górniczym,
 koordynacji czasowo - przestrzennej frontów eksploatacji zapobiegającej
sumowaniu się wpływów sąsiadujących krawędzi eksploatacji,
 kontroli prawidłowości wykonywania robót górniczych przez kierownictwo, dozór
górniczy i inne służby ustalone w projektach technicznych ścian,
 stosowanie
dla
zabezpieczeń
wszystkich
nowo
realizowanych
obiektów
kubaturowych i infrastruktury technicznej na przewidywane kategorie deformacji
terenu,
 stosowanie doraźnych zabezpieczeń (kotwień) obiektów kubaturowych przed
ujawnieniem się niszczących wpływów eksploatacji górniczej.
Wykaz działań podejmowanych przez PG SILESIA:

inwentaryzacja pompowni na terenie górniczym wraz z kontrolą stanu technicznego
urządzeń tam zainstalowanych, w miejscowości Kaniów (4 pompownie) oraz
w miejscowości Goczałkowice-Zdrój (2 pompownie),

bieżące wykonywanie przeglądów i napraw celem zapewnienia bezawaryjności pracy
pompowni i odwadniania terenów,

okresowa konserwacja śluzy w lewym wale rzeki Wisły w Goczałkowicach-Zdroju

zlecenie opracowań naukowych:

„Ocena wpływu eksploatacji dokonanej i projektowanej na złoże borowiny
w Goczałkowicach-Zdroju w kontekście zachowania jego własności leczniczych”

„Ocena stosunków wodnych rejonu złoża borowiny w Goczałkowicach-Zdroju
w aspekcie projektowanej eksploatacji górniczej z uwzględnieniem rozwiązań
projektowych
mających
na
celu
utrzymanie
reżimu
hydrologicznego
przedmiotowego złoża oraz terenów przyległych”

wykonywanie profilaktycznych prac konserwacyjnych na rowach tj. profilowanie
niwelety dna rowów w rejonach planowanej eksploatacji górniczej (w rejonie złoża
Borowiny
w
w
Goczałkowicach-Zdroju,
opracowaniu
„Ocena
stosunków
zgodnie
wodnych
z
zaleceniami
rejonu
złoża
zawartymi
borowiny
w Goczałkowicach - Zdroju w aspekcie projektowanej eksploatacji górniczej
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
252
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
z uwzględnieniem rozwiązań projektowych mających na celu utrzymanie reżimu
hydrologicznego przedmiotowego złoża oraz terenów przyległych”,

zakładanie oraz pomiar sieci linii obserwacyjnych,

przebudowa przyłącza energetycznego dla pompowni przy ulicy Stawowej
w Goczałkowicach-Zdroju, polegającą na wymianie i podniesieniu transformatora
elektrycznego (systematycznie zalewanego w trakcie kolejnych powodzi),

naprawa rurociągu tłocznego pompowni przy ul. Hamerlaka w Kaniowie,

prowadzenie obchodów i monitoringu obiektów inżynieryjno-technicznych, obiektów
kubaturowych, budowlanych oraz hydrotechnicznych,

zawieranie ugód z właścielami i administratorami obiektów celem niezwłocznego
usuwania zaistniałych uszkodzeń,

profilaktyczne zabezpieczanie obiektów stanowiących własność prywatną (budynki
mieszkalne i gospodarcze) oraz użyteczności publicznej (takie jak np. sala
gimnastyczna, plebania),

modernizacja pompowni wód gruntowych w Goczałkowicach-Zdroju przy ul.
Stawowej,

nadbudowa lewego obwałowania rzeki Wisły, Bufora i Rontoka Dużego
Goczałkowicach-Zdroju w zasięgu prognozowanych wpływów działalności górniczej
PG SILESIA,

nadbudowa grobli Stawu Rontok Mały w Goczałkowicach-Zdroju w zasięgu
prognozowanych wpływów działalności górniczej PG SILESIA,

nadbudowa lewego obwałowania rzeki Wisły i fragmentu wysokiego brzegu
w Rudołtowicach na prognozowane wielkości wpływów działalności górniczej PG
SILESIA.
ZAKRES DALSZEJ DZIAŁALNOŚCI Z OCENĄ ODDZIAŁYWANIA
W lutym 2013 roku Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o. złożyło do
Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, Ministerstwa Środowiska Wniosek
o zmianę koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej,
poprzez wydłużenie czasu jej obowiązywania o okres 5 lat tj. do 2025r. Integralną części
wniosku był Dodatek nr 5 do Projektu Zagospodarowania Złoża węgla kamiennego „Silesia”
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
253
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
na lata 2012-2025. W wyniku braków formalnych aktualnie postępowanie zostało
pozostawione bez rozstrzygnięcia. W związku z powyższym zaszła konieczność zmiany
koncepcji projektowanej eksploatacji i sporządzenie nowego Dodatku nr 5 do Projektu
Zagospodarowania Złoża Węgla Kamiennego „Silesia” na lata 2013-2020. Dodatkiem nr 5
objęto 45 bilansowych pokładów węgla. Zasoby przemysłowe pokładów przewidzianych do
eksploatacji (przedstawionych w tabeli nr 1.1) i nieprzemysłowe złoża obliczono wg stanu na
31.12.2012r. w granicach koncesyjnych.
W Dodatku nr 5 do Projektu Zagospodarowania Złoża Węgla Kamiennego „Silesia”
na lata 2013-2020 zaprojektowano dodatkowo eksploatację w takich samych ramach jak
w Dotatku nr 4 do PZZ za wyjątkiem przesunięcia części zasobów przemysłowych pokładu
314/2 w partii Centrum-Wschód OG do zasobów przemysłowych pokładu 315.
Dodatek nr 5 nie został jeszcze zatwierdzony przez Ministra Środowiska
Prognozę
dopływu
wody
(wody
złożowe
karbonu
produktywnego)
do
Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o. Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia” do
roku 2025, oparto na założeniach harmonogramu biegu ścian na lata 2011-2025. Zgodnie
z tymi założeniami oraz nieco zmodyfikowanymi ustaleniami zawartymi w obowiązującym
„Dodatku nr 4 do Planu Zagospodarowania Złoża” (PZZ) wydobycie w Przedsiębiorstwie
Górniczym „SILESIA” Sp. z o.o. Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia” do roku 2020, czyli
do końca obowiązywania „Dodatku nr 4” będzie wynosiło docelowo ok. 7,2-7,5 tys. ton/d
netto, tj. ok. 2150-2250 tys. ton/r przy 300 dniowym systemie pracy.
Głębokość wydobycia będzie stopniowo wzrastać, a roboty udostępniające (kamienne)
wykonywane będą w dość znacznym zakresie. Prognozowany dopływ wody jest
determinowany przedstawionymi poniżej uwarunkowaniami związanymi z projektowaną
eksploatacją górniczą. Można metodą analogii prognozować, że dopływ wody do Kopalni
wyniesie ok. 3,850 m3/min w roku 2014, ok. 4,600 m3/min w roku 2017 oraz wzrośnie do ok.
4,950 m3/min w latach 2020-2025.
Ilości wytwarzanych odpadów przez Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” podano
w części I punkcie 1.6.3. W związku z utrzymaniem wielkości wydobycia węgla kamiennego
ilości wytwarzanych odpadów w latach następnych nie powinny ulec gwałtownym zmianom.
Prawidłowa gospodarka tymi odpadami oraz przestrzeganie zasad określonych w stosownych
decyzjach jest skutecznym rozwiązaniem chroniącym środowisko. Możliwe jest zwiększenie
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
254
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
ilości odpadów wydobywczych związane z udostępnianiem wyrobiskami górniczymi
kolejnych części eksploatowanego złoża. Sprawna i nadzorowana realizacja planowanego
odzysku wytwarzanych odpadów wydobywczych przez Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia”
zapewni bezpieczeństwo ekologiczne środowiska.
Projektowana eksploatacja węgla kamiennego w obrębie terenu górniczego nie wchodzi
na obszary objęte siecią Natura 2000, a jedynie graniczy z nimi lub minimalnie nachodzi na
granice tych obszarów, jak ma to miejsce w przypadku stawu Foskowiec i stawu Górnik Mały
należącego do obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Stawy w Brzeszczach" oraz stawu
Maciek na obszarze specjalnej ochrony ptaków o znaczeniu europejskim "Dolina Górnej
Wisły" wraz z jej starorzeczami.
Opisano wpływ na obszary objęte programem Natura 2000, pomimo, iż nie wchodzą na
teren górniczy KWK Silesia. Jest to związane z wymaganiami dyrektywy nr 2009/147/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego
ptactwa oraz Dyrektywy nr 92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, które określają postępowanie z europejska
siecią obszarów chronionych Natura 2000.
Istotą ochrony ostoi ptasich Natura 2000 „Dolina Górnej Wisły” i „Stawy
w Brzeszczach” jest zachowanie siedlisk lęgowych i żerowisk dla kluczowych gatunków
ptaków. W pierwszej z tych ostoi PLB240001 żyją co najmniej 29 gatunki ptaków
z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 8 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK), a wśród
nich gatunkami kluczowymi są: bączek, ślepowron, dzierzba czarnoczelna, mewa czrnogłowa,
rybitwa białowąsa i rybitwa rzeczna. W drugiej PLB120009 z nich występuje co najmniej
14 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 5 gatunków z Polskiej Czerwonej
Księgi, a wśród nich kluczowe: bączek, czapla purpurowa, rybitwa białowąsa, ślepowron,
bąk, rybitwa czarna i rybitwa białowąsa. Zdecydowana większość gatunków wymienionych
w Załączniku I Ostoi Ptasiej, w tym wszystkie gatunki kluczowe to gatunki wodne lub wodnobłotne związane z środowiskiem stawów rybnych, starorzeczy, wyrobisk pożwirowych
w dolinach rzecznych. Niektóre gatunki związane są z podmokłymi łąkami, łęgami i innymi
podmokłymi siedliskami takimi jak: łęgi, olszyny, zadrzewienia śródpolne, zakrzewienia,
łozowiska.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
255
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Rzeka Wisła stanowi odbiorniki zasolonych wód dołowych z kopalni PG "Silesia" jest.
Wody te są pod stałym monitoringiem i nie przekraczają dopuszczalnych wartości stężenia
chlorków i siarczanów, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska, jako wartości
dopuszczalnej. Wody te nie stwarza zagrożenia dla gniazdujących i żerujących na rzece
ptaków.
W trakcie eksploatacji górniczej złoża należy zadbać o proporcje zachowania siedlisk
przyrodniczych w celu zachowania składu gatunkowego roślin i zwierząt. Z dostępnych
informacji wynika, że wyżej wymienione stawy nie ucierpią w istotny sposób w wyniku
działalności górniczej, ponieważ planowane odkształcenie terenu jest minimalne (kilka
centymetrów) i nie spowoduje znaczących zmian siedliskowych. Z drugiej jednak strony
należy zadbać i utrzymanie delikatnej równowagi w przekształcaniu siedlisk. Należy dążyć do
utrzymania dotychczasowych proporcji siedlisk w terenie tj. zachowanie starodrzewni w
układzie śródpolnym, zakrzewień i lasów na granicy pól i łozowsk przy zbiornikach wodnych,
zwłaszcza pasma szuwarów i roślinności wodnej na stawach oraz roślin chronionych
występujących w starorzeczach rzeki Wisły. Nie można doprowadzać do nadmiernego
przesuszenia terenu przyległego do ostoi. Przy zachowaniu powyższych warunków wpływ na
obszary NATURA 2000 może być niewielki lub nawet znikomy. Eksploatacja węgla
kamiennego nie wywoła negatywnych zmian w siedliskach przyrodniczych zlokalizowanych
na specjalnym obszarze ochrony siedlisk "Zbiornik Goczałkowicki - Ujście Wisły i Bajerki"
oraz w rezerwacie torfowiskowym " Roztuz" oraz rezerwacie "Żubrowisko", gdyż obszary te
znajdują się poza zasięgiem omawianego terenu górniczego.
Teren objęty wpływami eksploatacji górniczej ze względu na korzystne warunki
geologiczno-górnicze (duży nadkład elastycznego miocenu) ugina się w sposób łagodny i nie
występują deformacje nieciągłe. Projektowana eksploatacja wywoła następujące obniżenia i
kategorie deformacji terenu górniczego:
•
w partii zachodniej powstaną dwie niecki obniżeniowe o maksymalnych wartościach
osiadań nieprzekraczających 2,00 m i 2,50 m. Na powierzchni wystąpią deformacje
kwalifikujące teren do I - III kategorii terenu górniczego. Teren ten to skupiska
zabudowy jednorodzinnej, a także w znacznej części tereny leśne i nieużytki w
miejscowości Ćwiklice, Rudołtowice i Goczałkowice-Zdrój. W centralnej części
niecki znajdą się trzy kompleksy szklarniowe, zakład produkcji szkła, zakład hodowli
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
256
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
drobiu oraz zakład produkcji pieczarek. W południowej część niecki obniżeniowej
znajdzie się fragment drogi krajowej nr 1, złoże borowiny, Stawy Rontok Mały,
Zbiornik buforowy i Staw Rontok Duży, pompownia przy ul. Stawowej, końcowy
odcinek potoku „Goczałkowickiego” oraz fragment koryta rzeki Wisły wraz z
obwałowaniem. Przez centralną część niecki obniżeniowej przebiega rurociąg wody
słodkiej Goczałkowice – Czaniec 1800mm. W rejonie tym w wyniku wcześniejszej
eksploatacji ukształtowała się niecka bezodpływowa, odwadniana za pomocą
pompowni przy ul. Stawowej. Skutkiem projektowanej eksploatacji może być
powiększenie się zasięgu niecek bezodpływowych oraz możliwość powstania nowych.
W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o. wykonało
niezbędne prace remontowo-konserwacyjne mające na celu przywrócenie pełnej
wydajności istniejących pompowni. PG „SILESIA” zleciło również wykonanie
modernizacji pompowni przy ul. Stawowej dla zwiększenia jej wydajności oraz
prowadzi prace przygotowawcze niezbędne do nadbudowy grobli stawu Rontok Mały i
lewego wału rzeki Wisły w celu zapewnienia bezpieczeństwa terenów mieszkalnych.
Do ważniejszych obiektów liniowych przebiegających przez ten teren trzeba zaliczyć:
•
a)
sieć wodociągową,
b)
sieć gazową,
c)
sieć kanalizacyjną,
d)
sieć energetyczną linii wysokiego napięcia,
e)
drogi lokalne,
f)
ciek „Goczałkowicki”,
g)
rowy melioracyjne,
h)
rurociąg Goczałkowice – Czaniec,
i)
koryto rzeki Wisły,
j)
lewy wał rzeki Wisły w Goczałkowicach – Zdroju,
k)
droga krajowa nr 1.
w partii w centralnej powstaną trzy niecki obniżeniowe o maksymalnych wartościach
osiadań nieprzekraczających 0,75 m, 1,25 m i 1,50 m. Na powierzchni wystąpią
deformacje kwalifikujące teren od I, do III kategorii terenu górniczego. Obszary te, to
głównie rejon niskiej zabudowy jednorodzinnej, rozproszonej w Rudołtowicach,
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
257
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Ćwiklicach oraz w Czechowicach – Dziedzicach, a w przeważającej części tereny
rolne i leśne oraz nieużytki. W południowej części tego rejonu znajdzie się fragment
koryta rzeki Białej wraz z obwałowaniem oraz cześć zabudowań Bielskiego Parku
Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji w Kaniowie oraz
fragment stawu Błaszkowiec. W północnym rejonie znajdzie się fragment rurociągu
wody słodkiej Goczałkowice – Czaniec 1800mm, koryto rzeki Wisły wraz z
obwałowaniem, Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci Niedowidzących, obiekty Szkoły
Podstawowej i OSP Rudołtowice, boisko sportowe i budynek LKS Rudołtowice oraz
trzy bloki mieszkalne. Rurociąg wody słodkiej Goczałkowice – Czaniec ø1800mm
znajdzie się na granicy wpływów projektowanej eksploatacji, tak więc nieznaczne
wartości wskaźników deformacji nie będą zagrażać bezpieczeństwu funkcjonowania
tego obiektu.
Do ważniejszych obiektów liniowych przebiegających przez ten teren trzeba zaliczyć:
•
a)
sieć wodociągową,
b)
sieć gazową,
c)
sieć energetyczną linii wysokiego napięcia,
d)
sieć kanalizacyjną,
e)
rowy melioracyjne,
f)
drogi lokalne,
g)
rurociąg Goczałkowice – Czaniec,
h)
koryto rzeki Wisły,
i)
lewy wał rzeki Wisły w Rudołtowicach
j)
koryto rzeki Białej wraz z obwałowaniem.
w partii wschód I powstaną trzy centra obniżeniowe, o maksymalnych wartościach
osiadań nieprzekraczających 2,50 m, 3,25 m oraz 3,50 m. Teren ten, to rejon niskiej
zabudowy jednorodzinnej, rozproszonej w miejscowościach Kaniów i Grzawa oraz w
znacznej części tereny rolne, leśne i nieużytki, objęty zostanie wpływami eksploatacji
górniczej od I do III kategorii deformacji terenu górniczego. W zasięgu
prognozowanych wpływów znajdzie się koryto rzeki Wisły wraz z obwałowaniem,
rurociąg
wody słodkiej
Goczałkowice
–
Czaniec
1800
mm,
zalewiska
zagospodarowane jako stawy hodowlane w Kaniowie oraz stawy hodowlane w
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
258
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Grzawie, obiekty żwirowni, ciek Macocha i ciek Młynówka w Kaniowie,
oczyszczalnia ścieków, pompownia przy ul. Gawlików, oraz trzy pompownie
tymczasowe przy ul. Hamerlaka, Mirowskiej i Rybackiej. Zadaniem pompowni jest
odwodnienie terenu gdzie na skutek wcześniejszej eksploatacji ukształtowały się
niecki bezodpływowe.
Do ważniejszych obiektów liniowych przebiegających przez ten teren trzeba zaliczyć:
•
a)
sieć wodociągową,
b)
sieć gazową,
c)
sieć energetyczną linii wysokiego napięcia,
d)
sieć kanalizacyjną,
e)
rowy melioracyjne,
f)
drogi lokalne,
g)
rurociąg Goczałkowice – Czaniec,
h)
koryto rzeki Wisły,
i)
prawy wał rzeki Wisły w Kaniowie,
j)
ciek Macocha,
k)
ciek Młynówka.
w partii wschód II powstanie niecka obniżeniowa, o maksymalnej wartości osiadań
nieprzekraczających 3,75 m, a wpływy na powierzchnię odpowiadać będą od I do III
kategorii przydatności terenu do zabudowy. Północna część obszaru jest bardzo słabo
zurbanizowana, przeważają na nim tereny leśne i nieużytki, jedynie w południowej
części występuje nieliczna niska zabudowa jednorodzinna. W zasięgu wpływów
znajdzie się koryto rzeki Wisły wraz z obwałowaniem, rurociąg wody słodkiej
Goczałkowice – Czaniec 1800 mm, obiekty żwirowni, ciek Macocha i ciek
Łękawka. Do ważniejszych obiektów liniowych przebiegających przez ten teren trzeba
zaliczyć:
a)
sieć wodociągową,
b)
sieć gazową,
c)
sieć energetyczną linii wysokiego napięcia,
d)
sieć kanalizacyjną,
e)
rowy melioracyjne,
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
259
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
f)
drogi lokalne,
g)
rurociąg Goczałkowice – Czaniec,
h)
koryto rzeki Wisły,
i)
prawy wał rzeki Wisły w Kaniowie,
j)
ciek Macocha,
k)
ciek Łękawka.
Projektowana eksploatacja PG SILESIA będzie oddziaływać na powierzchnię terenu
górniczego i zlokalizowane tam dobra materialne, zarówno te naturalne i te wytworzone przez
człowieka:

złoże borowiny w Goczałkowicach-Zdroju – ulegnie obniżeniu, ale nie utraci swoich
właściwości leczniczych,

obiekty kubaturowe, takie jak budynki mieszkalne i gospodarcze, szkoły, lokale
gastronomiczne, hangary itp. – obiekty te są częściowo zabezpieczone na wpływy
eksploatacji górniczej, podczas budowy lub przez wykonanie przez kopalnię
dodatkowych wzmocnień (kotwienie); pod wpływem deformacji mogą ulegać
uszkodzeniom, które będą naprawiane przez firmy remontowo-budowlane wyłonione
przez kopalnię lub przez właściciela w zakresie własnym, na koszt kopalni,

obiekty infrastruktury inżynieryjno-technicznej
–
są
sieci
wodne,
gazowe,
energetyczne, rurociąg wody słodkiej GO-CZA ϕ1800mm itp., częściowo
zabezpieczone na wpływy eksploatacji górniczej podczas budowy, w przypadku
uszkodzeń będą naprawiane zgodnie z zapisami ugód zawartych z administratorami,

drogi kołowe – są to głównie drogi lokalne oraz fragment Drogi Krajowej nr 1
w Goczałkowicach-Zdroju: droga ta na w terenie górniczym została zabezpieczona na
wpływy eksploatacji w trakcie przebudowy w 2012 roku; w przypadku wystąpienia
awarii będzie ona usuwana zgodnie z zapisami ugód zawartych w administratorami,

cieki i zbiorniki wodne – tj. między innymi rzeka Wisłai Biała wraz z obwałowaniami,
Potok Goczałkowicki, Stawy Rontok Mały, Bufor i Rontok Duży, Staw Sołtysi;
obiekty te będą ulegać obniżeniom terenu, a powstałe skutkiem tego szkody będą
usuwane
przez
kopalnię,
poprzez
między innymi
nadbudowę
obwałowań,
wzmacnianie skarp i niwelację dna rowów,
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
260
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną

grunty rolne i leśne, użytkowane rolniczo – będą ulegać obniżeniu terenu, szkody będą
usuwane głównie przez wypłatę odszkodowań z tytułu strat w plonach oraz poprzez
naprawy sieci drenarskiej.
Dalsza eksploatacja złoża węgla kamiennego Silesia, nie wymaga przeprowadzenia
postępowania w zakresie oddziaływania transgranicznego, ponieważ nie jest wymienione
w załączniku nr 1 do Konwencji EKG ONZ o Ocenach Oddziaływania na Środowisko
w Kontekście Transgranicznym, sporządzonej w Espoo w dniu 25 lutego 1991r.,
ratyfikowanej przez RP i ogłoszonej w Dz. U. Nr 96 z 1999 r., poz. 1110.
PG SILESIA przygotowała plan działań zabezpieczający złoża Borowiny i wody w
uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój, w oparciu o kompleksową ocenę stosunków wodnych w
rejonie złoża Borowiny w Goczałkowicach-Zdroju w aspekcie projektowanej eksploatacji
górniczej z uwzględnieniem rozwiązań projektowych mających na celu utrzymaniu rezimu
hydrologicznego przedmiotowego terenu oraz terenów przyległych (Dokumentacja GIG
2012).
Skutkiem wpływu eksploatacji górniczej w obiektach znajdujących się na powierzchni
terenu górniczego występują uszkodzenia, które będą usuwane i kompensowane przez
kopalnię. Sposób i zakres w jaki te uszkodzenia będą naprawione zależy od ich rodzaju i
charakteru, co zostanie określone w drodze postępowania ugodowego z właścicielem lub
administratorem.
PG SILESIA planuje:

Usuwanie
powstałych
uszkodzeń
poprzez
naprawy
(przywrócenie
stanu
poprzedniego), które będą realizowane przez poszkodowanych w zakresie własnym
(na koszt kopalni) lub przez wyznaczone przez kopalnię firmy wykonawcze.

Usuwanie uszkodzeń w obiektach kubaturowych (np. budynkach mieszkalnych i
gospodarczych, użyteczności publicznej) realizowane będzie poprzez naprawy lub
wypłaty jednorazowych odszkodowań, zgodnie z zapisami zawartymi w ugodach,
zaspakajających tym samym roszczenia poszkodowanych.

Zwrot
kosztów
poniesionych
przez
inwestora na wykonanie dodatkowych
zabezpieczeń obiektu z uwagi na wystąpienie prognozowanych deformacji terenu.

Zabezpieczanie obiektów oraz usuwanie ewentualnie powstałych awarii sieci oraz
urządzeń na powierzchni (m.in. rzek, wałów, rurociągu magistralnego GO-CZA
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
261
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Ø 1800mm, sieci
elektrycznych, wodociągowych, gazowych, komunalnych,
telekomunikacyjnych) kopalnia będzie przeprowadzać na podstawie zawieranych ugód
z właścicielami i użytkownikami obiektów oraz stosownych umów, podpisanych ze
specjalistycznymi firmami wykonawczymi.

W przypadku wystąpienia uszkodzeń dróg kołowych, konieczne prace naprawcze będą
wykonywane na podstawie zawartych ugód z ich administratorem.

W razie wystąpienia uszkodzeń w rowach odwadniających i melioracyjnych,
spowodowanych eksploatacją, będą wykonywane roboty naprawcze, które mogą
polegać między innymi na wzmocnieniu skarp rowów lub niwelacji dna.

W razie wystąpienia uszkodzeń w obwałowaniach cieków lub zbiorników wodnych,
spowodowanych eksploatacją, będą wykonywane roboty naprawcze, które mogą
polegać między innymi na wzmocnieniu lub nadbudowie i podniesieniu korony tych
wałów.

Wypłacanie właścicielom terenów użytkowanych rolniczo odszkodowań z tytułu strat
w plonach.

Zlecanie placówkom naukowym opracowania koncepcji rewitalizacji terenów
przekształconych działalnością górniczą, z uwzględnieniem także bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego terenów przyległych. Projekty te mogą być realizowane także
we współpracy z terytorialnymi organami samorządowi gmin górniczych.

Prowadzenie działań profilaktycznych, mających na celu zmniejszenie odczuwalności
przez mieszkańców negatywnego wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię
terenu. Są głównie nadbudowa wałów cieków i zbiorników, regulacja dna rowów,
zabezpieczanie obiektów z uwagi na występowanie prognozowanych deformacji
terenu.
Działania kompensacyjne dla dwóch obszarów NATURA 2000 zostaną uzgodnione w
czasie tworzenia Planów Zadań Ochronnych dla ostoi. W latach 2010-2013 przewidywane jest
sporządzenie tych planów zadań ochronnych (PZO) dla ponad 400 obszarów Natura 2000 w
całej Polsce. Zadanie to będzie realizowane przez RDOŚ w Krakowie i Katowicach, a środki
na ten cel pochodzą z V osi priorytetowej programu Infrastruktura i Środowisko. Do roku
2017 takie plany będą musiały powstać dla wszystkich obszarów Natura 2000 w całym kraju.
Na dzień dzisiejszy nie można więc określić jaki będzie kierunek działań ochronnych w
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
262
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
ostojach, a tym bardziej jaki będzie zakres koniecznych działań kompensacyjnych
wynikających z konsekwencji eksploatacji górniczej.
Wpływ projektowanej eksploatacji górniczej kopalni może spowodować pewne
zmiany, a także zakłócenia w funkcjonowaniu i użytkowaniu powierzchni oraz obiektów, nie
spowoduje to jednak zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego. Powstałe zmiany mogą mieć
charakter trwały lub czasowy, w związku z tym PG SILESIA planuje szereg działań, których
celem jest ich kompensacja, całkowite usunięcie lub zminimalizowanie ich odczuwalności
dla mieszkańców:
 Odwadnianie niecek bezodpływowych za pomocą pompowni i systemu rowów
melioracyjnych, celem przywrócenia prawidłowego spływu wód powierzchniowych,
osuszaniu terenów podmokłych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa powodziowego
terenów przyległych.
 Pogłębianie i niwelacja dna rowów melioracyjnych dla swobodnego spływu wód oraz
umacnianie skarp dla utrzymania wielkości przepływu.
 Nadbudowa wałów cieków i zbiorników wodnych, poprzez podniesienie korony wału
do odpowiedniej rzędnej z jednoczesnym poszerzeniem stopy wału dla zapewnienia
bezpieczeństwa powodziowego terenów.
 Naprawa drenażu pól uprawnych celem ich osuszenia i przywrócenia do użytkowania
rolniczego.
 Rekultywacja terenów przekształconych działalnością górniczą w sposób zgodny
z projektem.
Oceniane przedsięwzięcie nie jest wymienione na liście inwestycji, dla których obszar
ograniczonego użytkowania może być ustanowiony. Przeprowadzona ocena nie wykazała
konieczności ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania dla planowanej inwestycji
Zasięg oddziaływania zrzutu zasolonych wód dołowych ograniczony jest do miejsca,
w którym następuje całkowite wymieszanie zasolonych wód dołowych (wprowadzanych
z systemu retencyjno – dozującego) z wodami rzeki Wisły. System retencyjno – dozujący
zapewnia dotrzymanie sumarycznego stężenia chlorków i siarczanów poniżej wartości 1 g/l
w wodach rzeki Wisły po całkowitym wymieszaniu się wód.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
263
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
15. NAZWISKO OSOBY LUB OSÓB SPORZĄDZAJĄCYCH
RAPORT
Raport jest wynikiem pracy interdyscyplinarnego zespołu specjalistów Głównego Instytutu
Górnictwa pod kierunkiem mgr Andrzeja Dawidowskiego, biegłego z listy Wojewody
Śląskiego nr 185 w zakresie ocen oddziaływania na środowisko. W skład zespołu autorskiego
weszli:

dr Zbigniew Bzowski, geolog, numer uprawnień V 1401, biegły z listy Wojewody
Śląskiego nr 165 w zakresie ochrony przyrody,

dr Leszek Drobek, biegły z listy Wojewody Śląskiego nr 181 w zakresie ocen
oddziaływania na środowisko,

dr hab. inż. Janusz Kompała prof. w GIG, biegły z listy Wojewody Śląskiego nr 199
w zakresie ocen oddziaływania na środowisko,

dr hab. Bogusław Michalik prof. w GIG,

dr Leszek Trząski - biolog,

dr Waldemar Szendera - biolog (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Ochrony
Środowiska w Warszawie),

mgr inż. Krzysztof Korczak biegły z listy Wojewody Śląskiego nr 222 w zakresie ocen
oddziaływania na środowisko, biegły z listy Wojewody Śląskiego nr 227
w zakresie postępowania wodno-prawnego,

mgr inż. Jerzy Świądrowski biegły z listy Wojewody Śląskiego nr 204 w zakresie ocen
oddziaływania na środowisko,

mgr inż. Janusz Świder.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
264
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
16. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ DO
SPORZĄDZENIA RAPORTU
Wykorzystano następujące dokumentacje, opracowania i pozycje literaturowe:
 Ocena stosunków wodnych rejonu złoża Borowiny w Goczałkowicach-Zdroju w
aspekcie projektowanej eksploatacji górniczej z uwzględnieniem rozwiązań
projektowych mających na celu utrzymanie reżimu hydrologicznego przedmiotowego
terenu oraz terenów przyległych. – A. Frolik i inni. Dokumentacja GIG, Katowice
2012.
 Operat wodnoprawny na odwodnienie zakładu górniczego Przedsiębiorstwa
Górniczego „SILESIA” Sp. z o.o. Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia”
i wprowadzanie wód słonych do rzeki Wisły za pośrednictwem zbiornika retencyjnodozującego w Kaniowie, Czechowice-Dziedzice 2013.
 „Badania i ocena hałasu emitowanego do środowiska zewnętrznego z terenu Zakładu
Mechanicznej Przeróbki Węgla Oddział KWK „Brzeszcze - Silesia” Ruch Silesia
w Czechowicach-Dziedzicach”. Dokumentacja GIG, 2008 rok
 "Geografia fizyczna Polski”, J. Konrackiego, wyd. PWN, Warszawa 1988
 Aktualizacja programu ochrony środowiska dla gminy Goczałkowice- Zdrój,
Goczałkowice- Zdrój, sierpień 2009
 Aktualizacja Programu ochrony środowiska Gminy Bestwina na lata 2009-2012
z perspektywą do roku 2016, Bestwina, grudzień 2009
 Program ochron środowiska gminy Brzeszcze na lata 2010 - 2013 wraz z perspektywą
na lata 2014-2017, aktualizacja, Brzeszcze 2010
 Program ochrony środowiska gminy Czechowice - Dziedzice, Bielsko -Biała, czerwiec
2004
 Program ochrony środowiska gminy Pszczyna, Załącznik do uchwały nr XIX/133/04
Rady Miejskiej w Pszczynie, Pszczyna, 10 marca 2004
 Program Rozwoju Lokalnego Gminy Miedźna na lata 2008 - 2015, Aktualizacja
Miedźna, grudzień 2007 r.
 Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Pszczyńskiego na lata 2007-2013, Załącznik do
uchwały Nr XII/81/07Rady Powiatu Pszczyńskiego z dnia 17 października 2007 r.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
265
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
 Prognozy oddziaływania na środowisko projektu strategii dla rozwoju Polski
Południowej do roku 2020, Katowice, 2012
 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu strategii dla rozwoju Województwa
Śląskiego, Śląskie 2020, Katowice, Kwiecień 2009
 Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego. Katowice,
21 czerwca 2004 r.
 Program Ochrony Środowiska Gminy Wilamowice, Bielsko-Biała, Czerwiec 2002 r.
 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Czechowice-Dziedzice. III Edycja
 "Atlas ptaków zimujących Małopolski" K.Walsz, Małopolskie Towarzystwo
Ornitologiczne, Kraków, 2000 r.
 "Atlas ptaków lęgowych małopolski 1985-1991", K. Walsz, Paweł Mielczarek,
Biologica Silesiae, Wrocław, 1992 r.
 "Polska Czerwona Księga Roślin, Paprotniki i rośliny kwiatowe", Wydawnictwa
Instytutu Botaniki PAN, Kraków, 2001 r.
 Mróz W. (red.) 2010. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny.
Część I. GIO, Warszawa.
 Mróz W. (red.) 2012. Monitoring siedlisk przyrodniczych. Przewodnik metodyczny.
Część II, III. GIOŚ, Warszawa.
 http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
 http://natura2000.gdos.gov.pl/
 http://krakow.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl
og&id=52&Itemid=72
 http://www.geoportal.gov.pl/
 http://www.igipz.pan.pl/Regiony-geobotaniczne-zgik.html#Przykładowy
 http://www.wbu.wroc.pl/pliki/woj_slaskie.pdf
 http://www.2007.przyroda.katowice.pl/struktury_ekologiczne.html
 http://www.lasy.com.pl/web/kobior/ochronaprzyrody
 http://www.miedzna.pl/
 http://wilamowice.pl/
 http://www.bestwina.pl/
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
266
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
 http://www.goczalkowicezdroj.pl/
 http://pszczyna.pl/ver/index.php
 http://www.czechowice-dziedzice.pl/www_3.0/
 Atlas Geochemiczny Górnego Śląska – Państwowy Instytut Geologiczny Warszawa,
1995 rok.
 Bocheński T., Doktorowicz-Hrebnicki S. 1952.: Podstawy i niektóre wyniki
paralelizacji pokładów węgla w Zagłębiu Górnośląskim. Geol. Biul. Inf. Nr 1.
Warszawa.
 Dembowski Z. 1972.: Ogólne dane o Górnośląskim Zagłębiu Węglowym. Prace
Instytutu Geologicznego, tom LXI; 10-16.
 J. Kondracki „Geografia regionalna Polski" – Wydawnictwa Naukowe PWN,
Warszawa, 1998r.
 Katalog danych meteorologicznych z lat 1960 - 1990.
 Praca zbiorowa 1990.: Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych
(GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony. Pod red.
A.S. Kleczkowskiego. AGH Kraków.
 Różkowski A., T. Rudzińska-Zapaśnik T, Siemiński A. 1997.: Użytkowe wody
podziemne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia. PIG, Warszawa
 Wojewoda Katowicki – Wieloletni program ochrony i kształtowania środowiska
w województwie katowickim na lata 1996 – 2005 oraz kierunki działań do roku 2020.
Katowice 1997 rok
 Zanieczyszczenie atmosfery w Województwie Śląskim w latach 1998-1999, Śląska
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach, Katowice 2000r,
 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, 1997r.,
 Interdyscyplinarne podstawy ochrony środowiska przyrodniczego, praca zbiorowa pod
kierunkiem Barbary Prandeckiej, Warszawa 1993r.,
 dane udostępnione przez PG SILESIA,
 informacje wynikające z wizji lokalnej.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
267
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Raport wykonany został w odniesieniu do następujących aktów prawnych:
 Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1985r. nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu
wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko –
Dz.Urz. WE L 175 z 5.7.1985 z późniejszymi zmianami,
 Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1992r. nr 92/43/EWG w sprawie ochrony naturalnych
siedlisk oraz dzikich zwierząt i roślin – Dz.Urz. WE L 206 z 22.7.1992 z późniejszymi
zmianami,
 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r.
w sprawie ochrony dzikiego ptactwa,
 Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli,
 Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r.
w sprawie odpadów,
 Dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych
(91/689/EWG),
 Dyrektywa 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. w sprawie
gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniająca
dyrektywę 2004/35/WE (Dz. Urz. UE z 11 kwietnia 2006 r., L 102/15),
 Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 29/96 EUROATOM z dnia 13 maja 1996 roku,
ustanawiająca podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia
pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania
jonizującego
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - Dz.U. Nr 62, poz. 627
z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Druk Kancelarii Sejmu z 04.06.2012),
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – Dz.U. z 2013 roku, poz. 21
 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw - Dz.U. Nr 100, poz. 1085,
 Ustawa z dnia 10 lipca 2008r o odpadach wydobywczych – Dz.U. Nr 138, poz. 865
z późniejszymi zmianami,
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
268
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
– Dz.U. Nr 75, poz. 493,
 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko – Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Druk
Kancelarii Sejmu z 06.06.2012),
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody - Dz.U. Nr 92, poz. 880
z późniejszymi zmianami,
 Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.U. Nr 80,
poz. 717 z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. Nr 2012, 511),
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne - Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz.U. z 2012 roku, poz. 145),
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków – Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami (tekst
jednolity Dz.U. Nr 123 z 2006r. poz. 858),
 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. Nr 391 z 2012),
 Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – Dz.U. Nr 16 poz.
78 wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. Nr 121 z 2004r. poz. 1266 wraz
z późniejszymi zmianami),
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz.U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi
zmianami (tekst jednolity Dz.U. Nr 1562 z 2006r. poz. 1118),
 Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach
ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych - Dz. U. Nr 167, poz. 1399
z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2012, 651)
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze – Dz.U. Nr 163, poz.
981
 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy - Dz.U. Nr 24, poz. 141
z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. Nr 21 z 1998r. poz. 94),
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
269
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie
charakterystyki odpadów wydobywczych – Dz.U. z 2013 roku, poz. 759,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń
naturalnych w zakładach górniczych - Dz.U. z 2013, poz. 230,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego
rejestru form ochrony przyrody – Dz.U. 2012, Nr 1080
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu
i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza - Dz.U.
2012, poz. 1034,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania
oceny poziomów substancji w powietrzu - Dz.U. 2012, poz. 1032,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów
niektórych substancji w powietrzu – Dz.U. 2012, poz. 1031,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów
ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych – Dz.U. 2012, poz. 1028,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których
dokonuje się oceny jakości powietrza – Dz.U. 2012, poz. 914,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu informacji o prowadzonych ocenach oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko
- Dz.U. z 2012r., poz, 529
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r w sprawie
szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż – Dz.U.
z 2012r., poz, 511
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarni Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania
obiektów budowlanych - – Dz.U. z 2012r., poz. 463
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie planów ruchu
zakładów górniczych – Dz.U. z 2012r., poz, 372
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin – Dz.U. z 2012r., poz, 81
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
270
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej - Dz.U. 2011, 291, 1714
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
mierniczo-geologicznej - Dz.U. 2011, 298, 1713
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji
geologicznej złoża kopaliny - Dz.U. 2011, 298, 1712
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych
wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których
wykonywanie wymaga uzyskania koncesji – Dz.U. Nr 288, poz. 1696,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form
i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i
podziemnych - Dz.U. 2011, 258, 1550
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji
stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części
wód powierzchniowych - Dz.U. 2011, 258, 1549
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm
jakości dla substancji priorytetowych - Dz.U. 2011, 257, 1545
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wykazu
substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej - Dz.U. 2011, 254, 1528
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt – Dz.U. Nr 237, poz, 1419,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kryteriów
zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych - Dz.U.175, poz. 1048
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji – Dz.U. Nr 95, poz. 558,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie procesu
odzysku R10 – Dz.U. Nr 86, poz. 476,
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie naturalnych wód
mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych – Dz.U. Nr 85, poz. 466,
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
271
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów
specjalnej ochrony ptaków - Dz.U. Nr 25, poz. 133 z późniejszymi zmianami,
 Rozporządzenie Ministra środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu
ustalania wartości wskaźnika hałasu LDWN - Dz.U. Nr 215, poz. 1414,
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko – Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z
późniejszymi zmianami
 Rozporządzenie Ministra Środowiska Ministra dnia 2 lipca 2010r. w sprawie
przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie
wymaga pozwolenia – Dz.U. Nr 130, poz. 881,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska Ministra dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – Dz.U. Nr 130, poz. 880,
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i
terenów – Dz.U. Nr 109, poz. 719,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty,
a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako
obszary Natura 2000 – Dz.U. Nr 77, poz. 510 z późniejszymi zmianami
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010r. w sprawie szczegółowych
sposobów i form składania informacji o kompensacji przyrodniczej – Dz.U. Nr 64, poz.
402,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010r. w sprawie sporządzania
projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 – Dz.U. Nr 64, poz. 401, z późniejszymi
zmianami,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie sporządzania
projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 – Dz.U. Nr 34, poz. 186,
z pomniejszymi zmianami
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu - Dz.U. Nr 16, poz. 87,
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
272
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia
i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji - Dz.U Nr 215, poz. 1366
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobranej wody
– Dz.U. Nr 206, poz. 1291,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008r. w sprawie kryteriów
i sposobu oceny stanu wód podziemnych – Dz.U. Nr 143, poz. 896,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie rodzajów
działań naprawczych oraz warunków i sposobu ich prowadzenia – Dz. U. Nr 103, poz.
664,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie kryteriów
oceny wystąpienia szkody w środowisku – Dz.U. Nr 82, poz. 501,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie rejestru
bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku – Dz.U. Nr 39, poz.
233,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku – Dz.U. Nr 120, poz. 826
z późniejszymi zmianami,
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi – Dz.U. Nr 61, poz. 417,
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań
dotyczących zawartości naturalnych izotopów promieniotwórczych potasu K-40, radu Ra226 i toru Th-228 w surowcach i materiałach stosowanych w budynkach przeznaczonych
na pobyt ludzi i inwentarza żywego, a także w odpadach przemysłowych stosowanych w
budownictwie, oraz kontroli zawartości tych izotopów – Dz.U. Nr 4, poz. 29
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego – Dz.U. Nr 137, poz. 984,
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
273
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu
realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych – Dz.U. nr 136, poz. 964,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie listy rodzajów
odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorstwami, oraz dopuszczalnych metod
ich odzysku – Dz.U. Nr 75, poz. 527,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006r. w sprawie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami – Dz.U. Nr 49, poz. 356,
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do
środowiska – Dz.U. Nr 263, poz. 2202 z późniejszymi zmianami,
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie
szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi – Dz.U. Nr 192, poz. 1968,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych
mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych – Dz.U.
Nr 180, poz. 1867,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunków,
w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne – Dz.U. Nr 128, poz. 1347,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2003r. w sprawie substancji
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska – Dz.U. Nr 217, poz. 2141,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002r. w sprawie standardów
jakości gleby oraz standardów jakości ziemi - Dz.U. Nr 165, poz. 1359,
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75,
poz. 690, z późn. zm.,
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002r. w sprawie rodzajów
i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje
o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej - Dz.U. Nr 58, poz. 535 z późniejszymi
zmianami,
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
274
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia
przeciętnych norm zużycia wody - Dz.U. Nr 8, poz. 70,
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu
odpadów - Dz.U. Nr 112, poz. 1206,
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie
przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki
zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów
przewidzianych w Kodeksie Pracy - Dz.U. Nr 69, poz.332 z późniejszymi zmianami.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
275
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
CZĘŚĆ IV WNIOSKI I ZAŁĄCZNIKI
1.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
WODA I ŚCIEKI
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U.2008; nr 199; poz. 1227) w Art. 81. pkt 3 ustala: „Jeżeli z oceny
oddziaływania przedsięwzięcia (eksploatacja węgla w zakresie przewidzianym w koncesji) na
środowisko
wynika,
że
przedsięwzięcie
może
spowodować
nieosiągnięcie
celów
środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza organ
właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na
realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 38j ustawy
z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne”.
PG SILESIA odprowadza wody dołowe o podwyższonym zasoleniu do rzeki Wisły po
przez system retencyjno- dozujący, zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym.
Sumaryczny ładunek chlorków i siarczanów (150-300Mg/d), który będzie wprowadzany do
rzeki Wisły w okresie do roku 2025, będzie miał stosukowo niewielki udział (ok. 5%) we
wzroście zasolenia wód powierzchniowych powodowanym głównie przez działalność
górniczą.
Mając na względzie treść art. 125 pkt 1 i art. 126 pkt 1, w związku z art. 132 ust. 2 pkt
4 i 5 ustawy Prawo wodne oraz zatwierdzony 22.02.2011 r. „Plan gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisły” (PGW), który został opublikowany 21.06.2011 r. w Monitorze
Polskim Nr 49, poz. 549 – wprowadzanie zasolonych wód dołowych do wód
powierzchniowych wpłynie na derogacje czasowe osiągnięcia celów środowiskowych.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
276
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP –PLRW 20001921199) Wisła od Białej do
Przemszy (MW0106) posiada statut silnie zmienionej części wód, zagrożonych ryzykiem
nieosiągnięcia celów środowiskowych
Derogacje czasowe (4(4)-1- brak możliwości technicznych) wynikają m.in. z:

Wpływu działań antropogenicznych na stan JCWP oraz brak możliwości technicznych
ograniczenia tych oddziaływań generuje konieczność przesunięcia w czasie osiągnięcia
celów środowiskowy przez JCWP.

Występującej na terenie zlewni działalności gospodarczej człowieka związanej ściśle
z występowaniem surowców naturalnych, bądź przemysłowym charakterem obszaru.
Przy określaniu wpływu wód dołowych z PG SILESIA na wody JCWP- Wisła od
Białej do Przemszy (MW0106), wzięto pod uwagę zapisy art. 38j ustawy Prawo wodne
ustalające, że:
ust.1. Dopuszczalne jest nieosiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz niezapobieżenie
pogorszeniu stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych oraz dobre
potencjału ekologicznego sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód
powierzchniowych, ponieważ:
pkt. 1) jest ono skutkiem nowych zmian właściwości fizycznych tych wód
 Zasolenie wód dołowych z dopływu naturalnego do wyrobisk podziemnych
PG SILESIA wynika z nowych uwarunkowań geologiczno-górniczych eksploatacji
złóż. Wody dołowe z odwadniania zakładu górniczego muszą być odprowadzane do
wód powierzchniowych.
ust.3. Są spełnione łącznie następujące warunki:
pkt. 1) podejmowane są wszelkie działania, aby łagodzić skutki negatywnych oddziaływań
na stan jednolitych części wód

Ograniczany jest dopływ wód zasolonych do wyrobisk podziemnych z wykorzystaniem
metod górniczo-geologicznych,

Wdrożono system retencyjno-dozujący ograniczający skutki wprowadzania zasolonych
wód dołowych do wód powierzchniowych.
pkt. 2) przyczyny zmian i działań są szczegółowo przedstawione w planie gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
277
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną

Problem wód pochodzących z odwadniania kopalń został przedstawiony w Planie
Gospodarowania Wodami (PGW).
pkt. 3) przyczyny zmian i działań są uzasadnione nadrzędnym interesem publicznym,
a pozytywne efekty dla środowiska i społeczeństwa związane z ochroną zdrowia,
utrzymaniem bezpieczeństwa oraz zrównoważonym rozwojem przeważają nad
korzyściami utraconymi w następstwie tych zmian i działań:

Zakład zatrudnia ok. 1600 pracowników, z czego dla większości osób praca
w PG SILESIA stanowi podstawowe źródło utrzymania.

Zakład dysponuje zasobami węgla, które mają znaczący udział w zasobach
operatywnych węgla kamiennego w Polsce.

wydobycie węgla (ok. 2 mln Mg/r) przez PG SILESIA ma istotne znaczenie dla
bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Kopalnia Silesia prowadzi działalność wydobywczą od wielu lat, a funkcjonujący od
momentu uruchomienia zakładu, system odwadniania i wprowadzania wód dołowych
do wód powierzchniowych, jest systematycznie remontowany i modernizowany. Wody
dołowe zasolone wprowadzane są do wód powierzchniowych za pośrednictwem
systemu retencyjno-dozującego.

Ze względu na bezpieczeństwo ludzi niezbędne jest ciągłe odwadnianie czynnych
wyrobisk górniczych PG SILESIA (zabezpieczenie przed zagrożeniem wodnym ludzi
pracujących pod ziemią).
pkt. 4) zakładane korzyści wynikające ze zmian i działań, nie mogą zostać osiągnięte przy
zastosowaniu innych działań, korzystniejszych z punktu widzenia interesów
środowiska, ze względu na negatywne uwarunkowania wykonalności technicznej lub
nieproporcjonalnie wysokie koszty w stosunku do spodziewanych korzyści.

Zastosowanie
w
PG
SILESIA
systemu
retencyjno-dozującego
wprowadzania
zasolonych wód dołowych do wód powierzchniowych, sterowanego w oparciu o wyniki
monitoringu wód dołowych i powierzchniowych jest rozwiązaniem, które należy
zaliczyć do najlepszych dostępnych technik (BAT) w warunkach funkcjonowania
sektora górnictwa kamiennego w Polsce.

Wprowadzenie innych metod ograniczających zrzut zasolonych wód dołowych do wód
powierzchniowych (np. odsalanie wód kopalnianych, zatłaczanie wód zasolonych do
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
278
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
górotworu), związane jest z nieproporcjonalnie wysokimi kosztami w stosunku do
spodziewanych korzyści (ograniczenie ładunku chlorków i siarczanów wprowadzanych
z wodami kopalnianymi do rzeki Wisły).
W przypadku wprowadzania zasolonych wód dołowych PG SILESIA, zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 38j ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne”,
odnośnie
uzasadnienia
derogacji
czasowych
w
zakresie
osiągnięcia
celów
środowiskowych zawartych w PGW.
ODPADY
Okres obejmujący eksploatację złoża węgla kamiennego przez Przedsiębiorstwo
Górnicze SILESIA nie jest związany z nowymi, potencjalnymi, źródłami powstawania
odpadów. Zarówno źródła odpadów jak i sposoby postepowania z nimi są znane. Jedynie
zwiększenie wydobycia jest związane z dodatkowym wytwarzaniem odpadów zarówno
niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne.
W związku z eksploatacją złoża węgla kamiennego przez Przedsiębiorstwo Górnicze
SILESIA nastąpią jedynie krótkotrwałe zagrożenia wynikające z gospodarki odpadami,
a szczególnie odpadami wydobywczymi. Dotyczy to czasu gromadzenia odpadów przed ich
przekazaniem lub odzyskiem.
POWIETRZE
Spośród oddziaływań najbardziej znaczące dla środowiska będzie miała emisja metanu
z szybów wydechowych kopalni. Ponieważ metan jest gazem powodującym efekt cieplarniany
25-krotnie silniejszy niż dwutlenku węgla, wprowadzanie go do powietrza ma – jak się uważa
- znaczący wpływ na zmiany klimatu.
Należy przeprowadzić kontrolne badania jakości powietrza (zakład przeróbczy,
warsztaty kopalniane oraz szyby wydechowe) i na tej podstawie wyznaczyć ewentualne
punkty pomiarów zanieczyszczeń powietrza na terenie Zakładu Głównego i szybów
peryferyjnych oraz częstotliwość wykonywanych pomiarów.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
279
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
POWIERZCHNIA ZIEMI
Teren objęty wpływami eksploatacji górniczej ze względu na korzystne warunki
geologiczno-górnicze (duży nadkład elastycznego miocenu) ugina się w sposób łagodny i nie
występują deformacje nieciągłe.
Projektowana eksploatacja wywoła następujące obniżenia i kategorie deformacji
terenu górniczego:

w partii zachodniej powstaną dwie niecki obniżeniowe o maksymalnych wartościach
osiadań nieprzekraczających 2,00 m i 2,50 m. Na powierzchni wystąpią deformacje
kwalifikujące teren do I - III kategorii terenu górniczego. Teren ten to skupiska
zabudowy jednorodzinnej, a także w znacznej części tereny leśne i nieużytki
w miejscowości Ćwiklice, Rudołtowice i Goczałkowice-Zdrój. W centralnej części
niecki znajdą się trzy kompleksy szklarniowe, zakład produkcji szkła, zakład hodowli
drobiu oraz zakład produkcji pieczarek. W południowej część niecki obniżeniowej
znajdzie się fragment drogi krajowej nr 1, złoże borowiny, Stawy Rontok Mały,
Zbiornik buforowy i Staw Rontok Duży, pompownia przy ul. Stawowej, końcowy
odcinek potoku „Goczałkowickiego” oraz fragment koryta rzeki Wisły wraz
z obwałowaniem. Przez centralną część niecki obniżeniowej przebiega rurociąg wody
słodkiej Goczałkowice – Czaniec 1800 mm. W rejonie tym w wyniku wcześniejszej
eksploatacji ukształtowała się niecka bezodpływowa, odwadniana za pomocą
pompowni przy ul. Stawowej. Skutkiem projektowanej eksploatacji może być
powiększenie się zasięgu niecek bezodpływowych oraz możliwość powstania nowych.
W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Górnicze „SILESIA” Sp. z o.o. wykonało
niezbędne prace remontowo-konserwacyjne mające na celu przywrócenie pełnej
wydajności istniejących pompowni. PG „SILESIA” zleciło również wykonanie
modernizacji pompowni przy ul. Stawowej dla zwiększenia jej wydajności oraz
prowadzi prace przygotowawcze niezbędne do nadbudowy grobli stawu Rontok Mały
i lewego wału rzeki Wisły w celu zapewnienia bezpieczeństwa terenów mieszkalnych.

w partii w centralnej powstaną trzy niecki obniżeniowe o maksymalnych wartościach
osiadań nieprzekraczających 0,75 m, 1,25 m i 1,50 m. Na powierzchni wystąpią
deformacje kwalifikujące teren od I, do III kategorii terenu górniczego. Obszary te, to
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
280
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
głównie rejon niskiej zabudowy jednorodzinnej, rozproszonej w Rudołtowicach,
Ćwiklicach oraz w Czechowicach – Dziedzicach, a w przeważającej części tereny
rolne i leśne oraz nieużytki. W południowej części tego rejonu znajdzie się fragment
koryta rzeki Białej wraz z obwałowaniem oraz cześć zabudowań Bielskiego Parku
Technologicznego Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji w Kaniowie oraz
fragment stawu Błaszkowiec. W północnym rejonie znajdzie się fragment rurociągu
wody słodkiej Goczałkowice – Czaniec 1800mm, koryto rzeki Wisły wraz
z obwałowaniem, Ośrodek Rehabilitacji dla Dzieci Niedowidzących, obiekty Szkoły
Podstawowej i OSP Rudołtowice, boisko sportowe i budynek LKS Rudołtowice oraz
trzy bloki mieszkalne. Rurociąg wody słodkiej Goczałkowice – Czaniec ø1800mm
znajdzie się na granicy wpływów projektowanej eksploatacji, tak więc nieznaczne
wartości wskaźników deformacji nie będą zagrażać bezpieczeństwu funkcjonowania
tego obiektu.

w partii wschód I powstaną trzy centra obniżeniowe, o maksymalnych wartościach
osiadań nieprzekraczających 2,50 m, 3,25 m oraz 3,50 m. Teren ten, to rejon niskiej
zabudowy jednorodzinnej, rozproszonej w miejscowościach Kaniów i Grzawa oraz
w znacznej części tereny rolne, leśne i nieużytki, objęty zostanie wpływami
eksploatacji górniczej od I do III kategorii deformacji terenu górniczego. W zasięgu
prognozowanych wpływów znajdzie się koryto rzeki Wisły wraz z obwałowaniem,
rurociąg
wody słodkiej
Goczałkowice
–
Czaniec
1800
mm,
zalewiska
zagospodarowane jako stawy hodowlane w Kaniowie oraz stawy hodowlane
w Grzawie, obiekty żwirowni, ciek Macocha i ciek Młynówka w Kaniowie,
oczyszczalnia ścieków, pompownia przy ul. Gawlików, oraz trzy pompownie
tymczasowe przy ul. Hamerlaka, Mirowskiej i Rybackiej. Zadaniem pompowni jest
odwodnienie terenu gdzie na skutek wcześniejszej eksploatacji ukształtowały się
niecki bezodpływowe.

w partii wschód II powstanie niecka obniżeniowa, o maksymalnej wartości osiadań nie
przekraczających 3,75 m, a wpływy na powierzchnię odpowiadać będą od I do III
kategorii przydatności terenu do zabudowy. Północna część obszaru jest bardzo słabo
zurbanizowana, przeważają na nim tereny leśne i nieużytki, jedynie w południowej
części występuje nieliczna niska zabudowa jednorodzinna. W zasięgu wpływów
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
281
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
znajdzie się koryto rzeki Wisły wraz z obwałowaniem, rurociąg wody słodkiej
Goczałkowice – Czaniec 1800 mm, obiekty żwirowni, ciek Macocha i ciek
Łękawka.
PROMIENNIOWANIE

Stężenia radu w wodach występujących w kopalni znacznie przekraczają wartości
naturalnie występujące w przyrodzie. Wody takie, a w szczególności powstające z nich
osady mogą stanowić istotne zagrożenie dla ludzi oraz stanowić istotne obciążenia dla
środowiska.

Brak jednoznacznie uregulowanych prawnie zasad postępowania w takich
okolicznościach stwarza dodatkowe ryzyko (oprócz ekspozycji na promieniowanie)
powstania skutków, zarówno ekonomicznych jak i społeczno-prawnych związanych
z nieprawidłową interpretacją istniejącej sytuacji.

Zaobserwowany wzrost stężenia radu wraz z głębokością eksploatacji uzasadnia
przypuszczenie, w przypadku sięgania po głębiej położone pokłady węgla należy się
spodziewać wzrostu skali problemów związanych z występowaniem naturalnej
promieniotwórczości.

Problem podwyższanej promieniotwórczości naturalnej jest obecnie szeroko
dyskutowany w środowisku zainteresowanym ochrona radiologiczną. Precyzowane są
wymagania dotyczące ograniczania zagrożenia radiacyjnego wynikającego z jej
obecności, zarówno dla ludzi jak i środowiska naturalnego. I tak, np. przygotowywana
obecnie nowelizacja dyrektywy KE, dotyczącej zasad postępowania w warunkach
narażenia na promieniowanie jonizujące wymaga wdrożenia kontrolowanego
postępowania
z
odpadami
zawierającymi
stężania
naturalnych
nuklidów
promieniotwórczych (między innymi radu) przekraczające 1000 Bq/kg. Postępowanie
to
powinno również uwzględniać oddziaływanie na środowisko naturalne.
PG SILESIA jeszcze nie wytworzyła takich odpadów.

Promieniotwórczość wód, osadów i aerozoli występujących w powietrzu kopalnianym,
jest systematycznie badana przez Laboratorium Radiometrii Głównego Instytutu
Górnictwa w Katowicach.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
282
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
PRZYRODA
1. Kontynuacja dotychczasowej eksploatacji węgla kamiennego w obszarze górniczym
"Bestwina" w kierunku północnym, nie będzie mieć negatywnego wpływu na warunki
środowiskowe panujące na tym terenie. Obniżenia, które powstaną w wyniku dalszego
wydobycia surowca przyczynią się do zwiększania retencji na tym obszarze oraz do
powstania nowych zbiorników wodnych, jak również do utworzenia potencjalnych
miejsc będących ostojami dla gatunków ptaków. Te same zbiorniki będą również
miejscami rozrodu gadów i płazów.
2. Przy zachowaniu odpowiednich warunków eksploatacji, na obszarze występowania
starorzeczy rzeki Wisły, znajdujących się na terenie gminy Miedźna, w sołectwie Góra
warunki bytowania siedlisk nie ulegną pogorszeniu. Eksploatacja przyczyni się do
wzrostu dobrostanu roślin naczyniowych występujących w starorzeczach w Dolinie
rzeki Wisły.
3. Prowadzenie eksploatacji węgla kamiennego pod złożem borowiny „Rudołtowice” jest
bezpieczne, a dalsze obniżanie się tego terenu może przyczynić się w przyszłości do
ożywienia i wzrostu produktywności torfowiska.
4. Eksploatacja na terenie gminy Goczałkowice-Zdrój przyczyni się do zwiększenia
zasięgu roślinności szuwarowej i błotnej.
5. Poprzez dalszą eksploatację, w niektórych miejscach mogą pojawić się obniżenia
terenu prowadzące do spowolnienia biegu rzeki Wisły oraz wykształcenia się
zbiorowisk bogatszej przybrzeżnej i wodnej roślinności naczyniowej. Powolny nurt
pozwoli na ukorzenienie się roślin w podłożu oraz stworzy dogodne warunki do ich
rozmnażania i życia.
6. Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu na obszary Natura 2000: Stawy
w Brzeszczach o numerze PLB120009 oraz Dolinę Górnej Wisły o numerze
PLB240001. Obszar górniczy styka się jednie ze stawem Maciek, należącym do
obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły oraz ze stawami Foskowiec i Górnik Mały
włączonych w ekologiczną sieć programu Natura 2000 Stawy w Brzeszczach. Nie
wpłynie to jednak na funkcjonowanie wyznaczonych ostoi, gdyż właściwe tereny tych
obszarów znajdują się poza zasięgiem oddziaływania kopalni. W momencie powstania
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
283
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
nowych zapadlisk górniczych na obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków "Stawy
w Brzeszczach" pojawią się nowe tereny do gniazdowania i żerowania gatunków
ptaków będących przedmiotem ochrony prawa europejskiego. Pozostałe formy
ochrony przyrody znajdują się całkowicie poza obszarami oddziaływania kopalni PG
Silesia.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
284
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
2.
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW
Załącznik 1 Fragment mapy topograficznej (mapa przeglądowa w skali 1:25 000)
opisywanego terenu z zaznaczeniem granic obszaru i terenu górniczego
Załącznik 2 Ortofotomapa opisywanego terenu z zaznaczeniem granic obszaru i terenu
górniczego (za Gogle Earth)
Załącznik 3 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:5 000 obszaru i terenu górniczego.
Załącznik 4 Koncesja na wydobycie węgla kamiennego z 1994 roku oraz postanowienia
zmieniające koncesję
Załącznik 5 Sposób zagospodarowania metanu w roku 2011 i 2012
Załącznik 6 Schemat technologiczny Zakładu Przeróbczego
Załącznik 7 Zabudowa terenu zakładu głównego
Załącznik 8 Zabudowa terenu szybów peryferyjnych
Załącznik 9 Pozwolenie wodnoprawne na odwodnienia zakładu górniczego i wprowadzenia
zasolonych wód dołowych do rzeki Wisły
Załącznik 10 Schemat odwodnienia Kopalni Węgla Kamiennego „Silesia”
Załącznik 11 Pozwolenie na wytwarzanie odpadów w procesie wydobywania i wzbogacania
węgla, która obejmuje: wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż
niebezpieczne oraz określenie miejsc i sposobów magazynowania odpadów
Załącznik 12 Zmiana w latach 2011-2012 pozwolenia na wytwarzanie odpadów (Decyzje
i Postanowienia)
Załącznik 13 Decyzje Marszałka Województwa Śląskiego dotyczącymi zezwoleń na odzysk
odpadów
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
285
Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia w związku z wydobywaniem kopalin ze złóż
metodą podziemną
Załącznik 14 Decyzję Marszałka Województwa Śląskiego nr 917/OS/2012 z dnia
23.04.2012r. zatwierdzająca Program Gospodarowania Odpadami
Wydobywczymi
Załącznik 15 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:5 000 obszaru i terenu górniczego
z zaznaczonymi kategoriami deformacji terenu górniczego oraz izoliniami
osiadań – stan na 31.12.2012 rok.
Załącznik 16 Plan urządzeń wodnych z rozmieszczenie urządzeń pomiarowych i zasięgiem
oddziaływania zamierzonego korzystania z wód
Załącznik 17 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:5 000 obszaru i terenu górniczego
z zaznaczonymi kategoriami deformacji terenu górniczego oraz izoliniami
osiadań – stan na 2025 rok.
Zakład Monitoringu Środowiska
Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
286
Download