bakterie - Blogi CEO

advertisement
1.Definicja bakterii
2.Budowa bakterii
3.Kształty komórek bakterii
4.Czynności życiowe bakterii
-odżywianie
-oddychanie
-rozmnażanie
-metabolizm
5.Pozytywna rola bakterii w środowisku
i gospodarce człowieka
6.Negatywna rola bakterii w środowisku
i gospodarce człowieka
7. Ciekawostki
Bakteria (łac. bacteria, od gr. bakterion –
pałeczka) to grupa mikroorganizmów, stanowiących
osobne królestwo. Są to jednokomórkowce lub
zespoły komórek o budowie prokariotycznej.
Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia, gałąź
mikrobiologii.
BUDOWA BAKTERII
Niezależnie od kształtu komórki wszystkie bakterie posiadają zbliżoną budowę
składającą się z trzech podstawowych elementów:
Cytoplazmy(galaretowata substancja wypełniająca wnętrze komórki oraz
będą ca składnikiem błony komórkowej. Substancja ta posiada charakter
substancji białkowej).
 Ściany komórkowej (błona otaczająca komórkę wytrzymała na rozerwanie
i posiadająca cechy elastyczne. Jej zadaniem jest ochrona komórki przed
szkodliwym wpływem środowiska. Ściana komórkowa posiada ponadto cechy
półprzepuszczalności umożliwiające wnikanie do wnętrza komórki substancji
odżywczej o prostej budowie chemicznej. Ściana komórkowa nadaje komórce
bakteryjnej określony kształt).
 Błony komórkowej (błona cytoplazmatyczna; jej zadaniem jest filtrowanie
związków wchłanianych przez komórkę, przenikają przez nią tylko związki
proste posiadające cechy rozpuszczania się w wodzie lub tłuszczach. Błona
komórkowa zbudowana jest z cytoplazmy).
Komórka wypełniona jest cytoplazmą, w której
znajdują się rozmieszczone następujące cechy
anatomiczne komórki:
· Nukleoid (jądro komórkowe) – w postaci
cienkiej nici.
· Rybosomy – odgrywające zasadniczą rolę
w syntezie białek (konstruowaniu
złożonych substancji białkowych z
substancji prostych – aminokwasów).
Rybosomy mają postać skupiska drobnych
ziarenek. W komórkach starszych znajdują
się również substancje o charakterze
materiału zapasowego głównie tłuszcze i
cukry są to tzw. ziarniaki.
· Przetrwalniki – są to ciała umożliwiające
odbudowę komórki bakteryjnej po jej
zniszczeniu.
Kształty komórek bakterii
• Bakterie kuliste – mogą występować w środowisku pojedynczo;
określa się je jako ziarniaki lub tworzyć połączenia:· Po dwie
komórki bakteryjne – dwójniaki· Po cztery –czwórniaki · Tworzyć
skupiska łańcuszkowe – paciorkowce· Tworzyć regularne
skupiska foremne – pakietowce
W formie nieregularnych gron – gronkowce
• Bakterie cylindryczne – występują w kształtach wydłużonych
mogą mieć postać:· Laseczek
Pałeczek
Mogą występować pojedynczo lub w formie łańcuszków.
• Bakterie spiralne – ich wspólną cechą jest poskręcany kształt
komórki. Bakterie te mogą występować w postaci: Przecinka –
przecinkowce
Śruby – śrubowce
Sprężyny – krętki
Odżywianie
1)Większość bakterii to heterotrofy (organizmy cudzożywne).
Korzystają więc ze związków organicznych wytworzonych przez
autotrofy. Do cudzożywnych bakterii należą :
-pasożyty (człowieka, roślin i zwierzą), które żyją kosztem
swoich żywicieli,
-sporofity , które odżywiają się martwą materią organiczną.

2)Bakterie autotroficzne (samożywne) same syntezują wszystkie
potrzebne do życia substancje z prostych związków
nieorganicznych. Dzielą się na :
-bakterie fotosyntezujące, które energię potrzebną do
przekształcenia związków prostych w związki złożone czerpią ze
światła słonecznego.
-bakterie chemosyntezujące , które energię potrzebną do
przekształcenia związków prostych w związki złożone z
przeprowadzanych reakcji utleniania określonych związków
nieorganicznych czerpią z przeprowadzanych reakcji utleniania
określonych związków nieorganicznych.

Oddychanie
1)Oddychanie beztlenowe może zachodzić na dwa różne sposoby.
- Przez fermentacje , która zachodzi w cytoplazmie bakterii
beztlenowych. Polega na częściowym utlenieniu (rozłożeniu) złożonych
związków organicznych do związków prostszych – alkoholu etylowego,
kwasu mlekowego, kwasu octowego i innych. W czasie fermentacji
powstaje niewielka ilość energii.
- Drugi znacznie bardziej wydajny sposób oddychania beztlenowego
przypomina oddychanie tlenowe, z tym, że akceptorem elektronów jest
tutaj inny niż tlen związek nieorganiczny. Wśród bakterii beztlenowych
wyróżniamy :
-względne beztlenowce , które mogą dostosować mechanizm
oddychania do panujących warunków (mogą oddychać zarówno tlenowo
jak i beztlenowo),
-bezwzględne beztlenowce , które giną w obecności tlenu .
2)Oddychanie tlenowe -glukozie dostarczany jest tlen, następnie w wyniku
szeregu procesów powstaje woda, dwutlenek węgla i energia. Jest
bardziej wydajne energetycznie niż oddychanie beztlenowe. Bakterie
oddychające tlenowo nazywane są aerobami. Wśród nich wyróżniamy :
-względne tlenowce (aeroby fakultatywne)- oddychają tlenowo, ale w
warunkach braku tlenu w środowisku przestawiają się na oddychanie
beztlenowe. Do tej grupy należy zaliczyć bakterie purpurowe, liczne
heterotrofy,
-bezwzględne tlenowce (aeroby obligatoryjne)- oddychają jedynie tlenowo.
Brak tlenu w środowisku jest dla nich zabójczy. Bakterie te nie potrafią
wykorzystać innego związku jako akceptora wodoru. Do tej grupy należą

Bakterie powodują rozkład szczątków roślinnych i zwierzęcych,
dzięki czemu powierzchnia Ziemi nie jest pokryta warstwą
martwych roślin, czy zwierząt.

Bez bakterii w glebie nie byłoby soli mineralnych, ponieważ
bakterie mineralizują glebę. Bez soli mineralnych rośliny się
mogłyby rosnąć.

Głównym składnikiem ścian komórkowych jest celuloza. Bakterie
żyjące w żołądkach zwierząt roślinożernych pomagają zwierzętom
trawić celulozę.

Bakterie przyczyniają się do oczyszczania wody.

Biorą udział w krążeniu dwutlenku węgla, azotu, siarki, fosforu (
cykle biochemiczne ),

Bakterie chemosyntezujące usuwają ze środowiska trujące,
szkodliwe związki chemiczne np. amoniak,

Są wykorzystywane w przemyśle farmaceutycznym w produkcji
• szczepionek (osłabione lub zabite bakterie wstrzykiwane zdrowym
organizmom celem uodpornienia na choroby zakaźne przez
wywołanie produkcji swoistych przeciwciał)
• surowic (gotowe przeciwciała wstrzykiwane choremu celem
wywołania natychmiastowej reakcji odpornościowej)
• antybiotyków (wytwarzają substancje hamujące rozwój
konkurencyjnych bakterii)
• witamin (C, B12)

Bakterie żyjące w jelicie człowieka pomagają rozłożyć nie
strawione cząsteczki pokarmu,

W układzie pokarmowym człowieka produkują witaminy grupy B i
witaminę K

Jak już było wspomniane na początku są po prostu niezbędne do
życia
Negatywna rola bakterii w
środowisku
 - wywołują choroby zwierząt (np. nosacizna, gruźlica,




różyca),
-powodują choroby roślin(plamistość liścia buraka, parch
bakteryjny buraka, zgorzel łodygi ziemniaka, rak
bakteryjny pomidorów, bakterioza kapusty),
-powodują gnicie produktów spożywczych pochodzenia
roślinnego i zwierzęcego,
- powodują niszczenie materiałów przemysłowych
(drewna, włókna, papieru),
- uwalniają azot do atmosfery (bakterie denitryfikacyjne).
Negatywna rola bakterii w gospodarce
człowieka
 powodują zakażenia przewodu pokarmowego
 wśród najgroźniejszych dla człowieka chorób wywoływanych przez
bakterie należy wymienić:
- trąd,
-cholerę
-gruźlicę,
-anginę
-zapalenie opon mózgowych,
- szkarlatynę,
-boreliozę,
-krztusiec,
-rzeżączkę,
-kiłę.
CIEKAWOSTKI
 W jelitach znajduje się ok. 10 trylionów pojedynczych




komórek bakteryjnych – to dziesięć razy więcej niż
wszystkie komórki ludzkiego organizmu razem wzięte!
99% DNA które mamy w sobie , to w rzeczywistości DNA
bakterii zamieszkujących nasze jelita,
Całkowita masa bakterii wynosi ok. 2 kg!
Gdyby nie bakterie to w serze żółtych zjadanym przez nas
na śniadanie nie byłoby tak zwanych ok. (pot. dziur w
serze) ,
Bakterie wykorzystuję się także do produkcji innych
produktów mlecznych , m.in. do produkcji kefiru i
maślanki .
Poznajemy biologie z TIKiem
 TIK-technologie informacyjno-komunikacyjne.
Oto link do naszej strony internetowej!!
http://blogiceo.nq.pl/lokrzywinbio/
Download