Fizyka atmosfer gwiazdowych

advertisement
Krzysztof Gęsicki
Fizyka atmosfer gwiazdowych
Wykład kursowy dla studentów astronomii 2 stopnia
wykład 8.
przybliżenie Eddingtona,
przybliżenie atmosfery szarej
granica Eddingtona
Przybliżenie Eddingtona
na dużych głębokościach w atmosferze Iν zbliża się do rozkładu izotropowego
Iν (τ, µ) = aν (τ ) + bν (τ )µ
1 Z1
Jν =
Iν dµ
2 −1
1 Z1
Hν =
Iν µdµ
2 −1
1 Z1
Kν =
Iν µ2dµ
2 −1
J =a
H=
b
3
K=
a
3
J =a
H=
b
3
Rezultat znamy jako przybliżenie Eddingtona:
1
K= J
3
K=
a
3
przypomnijmy równanie przepływu
µ
∂I
=I −S
∂τ
Całkując to równanie od -1 do 1 po dµ otrzymamy:
∂H
=J −S
∂τ
a całkując od -1 do 1 względem µ dµ otrzymamy:
∂K
1 ∂J
=H=
∂τ
3 ∂τ
Wykorzystaliśmy w drugiej równości zależność K = 31 J
podstawiamy ostatnie równanie do przedostatniego i otrzymamy
1 ∂ 2J
=J −S
3 ∂τ 2
jeśli
Sν = ǫBν (T ) + (1 − ǫ)Jν ,
to:
1 ∂ 2J
= ǫ (Jν − Bν (T ))
3 ∂τ 2
otrzymaliśmy równanie różniczkowe drugiego rzędu dla zmiennej Jν
zamiast równania różniczkowo-całkowego względem I(ν, ω
~)
Warunek równowagi promienistej
transport energii – promienisty bądź konwektywny
dla promienistego:
absorpcja :
Z∞
dν
I
dω χν Iν = 4π
emisja :
dν
I
dω ην = 4π
Z∞
χν Sν dν
0
0
bilans :
χν Jν dν
0
0
Z∞
Z∞
4π
Z∞
0
χν (Sν − Jν )dν = 0
Przypomnijmy sobie równanie przepływu w postaci:
~ ν = χν (Sν − Iν )
(~n · ∇)I
całkując je po dω po pełnym kącie bryłowym otrzymamy:
~ · F~ν = 4πχν (Sν − Jν )
∇
a następnie całkując po dν otrzymamy:
~ · F~ = 4π
∇
Z∞
χν (Sν − Jν )dν
0
Zatem warunek równowagi promienistej sprawia, że:
~ · F~ = 0
∇
w jednym wymiarze:
w sferycznej symetrii
∂F
∂z
=0
czyli
r2F = const
F = const
Przybliżenie atmosfery szarej
założenie
oznaczymy:
χν ≡ χ
I=
R∞
0
Iν dν
w atmosferze płasko-równoległej otrzymamy
µ
dI
=I −S
dτ
z równowagi promienistej
4π
Z∞
χν (Sν − Jν )dν = 0
0
przy χν = χ otrzymamy
S=J
µ
dI
=I −J
dτ
gdybyśmy założyli LTE (zrobimy to później) byłoby Sν = Bν (T )
czyli w przypadku atmosfery szarej
σ
S = B(T ) = T 4
π
Obliczmy momenty równania przepływu:
µ
całkowanie po dµ :
całkowanie po µdµ :
dH
dτ
dI
=I −J
dτ
= J − J = 0, czyli H = const
dK
dτ
=H
To ostatnie równanie można całkować, bo H = const,
ponieważ H =
1
4π F ,
więc:
K(τ ) = Hτ + c =
1
Fτ + c
4π
1
Fτ + c
4π
Głęboko powinno obowiązywać przybliżenie Eddingtona (K = 31 J)
K(τ ) = Hτ + c =
J(τ ) →
3F
τ, dla τ ≫ 1
4π
Założenie za Eddingtonem,
że K = 13 J wszędzie,
pozwala na dalszą analizę:
JE (τ ) =
3F
τ + c′
4π
Aby obliczyć stałą c′ obliczmy strumień na powierzchni.
Z rozwiązania formalnego, przy τ2 = 0, τ1 = ∞
∞
1 Z − µt
e S(t)dt
I(0) =
µ
0
oraz przy S = J w równowadze promienistej, otrzymamy:
I
F
F (0) = dω µI = + πc′
2
Ponieważ F = const, więc F (0) = F
F
2π


3F 
2
JE (τ ) =
τ+
4π
3
c′ =
2
3F 
τ+ 
JE (τ ) =
4π
3
Jeśli dodatkowo założymy LTE, to z powyższego otrzymamy:


4
σT 4 3 σTeff
2
τ + 
=
π
4 π
3


3 4 
2
T = Teff
τ+ 
4
3
Zatem otrzymaliśmy, że T = Teff przy τ = 32
4


w atmosferze szarej, równowadze promienistej, przybliżeniu Eddingtona i LTE
głębokość optyczną τ = 23 wykorzystuje się do definicji fotosfery
Zauważmy, że
prawdopodobieństwo, że foton wysłany z τ =
2
jest równe e− 3 ≈ 0.5
2
3
dotrze do powierzchni,
Podstawiając S(τ ) = JE (τ ) do rozwiązania formalnego
możemy otrzymać pociemnienie brzegowe:
2
3F 
µ+ 
IE (0) =
4π
3


2
IE (0, µ) 3 
µ+ 
=
IE (0, 1) 5
3


Zadanie rachunkowe
Dany jasny obiekt o masie M i jasności L, o niewielkich rozmiarach.
1. Pokazać, że warunkiem na to, by ten obiekt mógł odrzucić poprzez ciśnienie
promieniowania optycznie cienki obłok materii, jest:
κ
M
<
L
4πGc
gdzie κ to współczynnik absorpcji na jednostkę masy obłoku, niezależny od
częstości
Rozwiązanie
strumień w odległości r wynosi
F =
L
4πr2
Rozwiązanie
strumień w odległości r wynosi
F =
L
4πr2
1 cm3 obłoku zaabsorbuje ilość energii
ρκF
Rozwiązanie
strumień w odległości r wynosi
F =
L
4πr2
1 cm3 obłoku zaabsorbuje ilość energii
ρκF
odpowiada to zmianie pędu, czyli sile wywieranej przez promieniowanie
frad =
κρL
κρF
=
c
4πcr2
z kolei 1 cm3 obłoku jest przyciągany przez obiekt centralny siłą
fgraw =
ρGM
r2
nasz warunek, to
fgraw < frad
nasz warunek, to
fgraw < frad
ponieważ obliczyliśmy
ρGM
r2
κρL
κρF
=
=
c
4πcr2
fgraw =
frad
więc
M
κ
<
L
4πGc
2. Obliczyć graniczną prędkość V
nabytą przez obłok pod działaniem sił promieniowania i grawitacji,
zakładając, że ruch obłoku zaczął się w odległości R od jasnego obiektu
Rozwiązanie
ponieważ zarówno siła grawitacji fgraw =
jak i siła promieniowania frad =
ρGM
,
r2
κρL
4πcr2
zależą od odległości r jak
1
r2
więc możemy przyjąć, że na 1g obłoku działa siła „efektywnej” grawitacji
feff =
Geff M
r2
gdzie
Geff = G −
κL
4πM c
dalej obliczamy efektywny potencjał
V =−
Geff M
r
dalej obliczamy efektywny potencjał
V =−
Geff M
r
i porównujemy energię potencjalną dla r = R
z energią kinetyczną dla r = ∞
dla 1g obłoku
dalej obliczamy efektywny potencjał
V =−
Geff M
r
i porównujemy energię potencjalną dla r = R
z energią kinetyczną dla r = ∞
dla 1g obłoku
−
1
Geff M
= v2
R
2
2 κL
v2 = 
− GM 
R 4πc


3. Szacujemy minimalną wartość κ
jako pochodzącą od czystego wodoru,
w pełni zjonizowanego,
oddziałującego przez rozpraszanie (Thomsona) na swobodnych elektronach,
σT = 6.65 · 10−25cm2
zatem
κ>
σT
mH
Oblicz maksymalne L,
aby jasny obiekt
nie odrzucił przez ciśnienie promieniowania swojej wodorowej otoczki
Rozwiązanie
z części 1 otrzymujemy
κ
M
=
L
4πGc
a stąd
LEdd
4πGcM mH
M 
=
erg s−1
= 1.25 · 1038 
σT
M⊙


Granica Eddingtona
to Sir Arthur Stanley Eddington zauważył, że
zarówno promieniowanie jak i grawitacja opisywane są zależnością 1/r2
zatem możliwe jest zaistnienie takich warunków,
że obie te siły będą się równoważyły niezależnie od odległości
dla gwiazdy o zadanej masie będzie istniała maksymalna jasność,
tzw. jasność Eddingtona,
przy której siła promieniowania w atmosferze
będzie dokładnie równoważona przez siłę grawitacji
LEdd
4πc GM
M 
=
erg s−1
= 1.25 · 1038 
κe
M⊙


masywne gwiazdy ciągu głównego spełniają prostą zależność
L ∼ Mα
przy mniejszych masach α ∼ 5
ale przy M → ∞ zachodzi α → 1
obliczano, że modele gwiazd ZAMS
przy uwzględnieniu nieprzezroczystości pochodzącej wyłącznie
z rozpraszania na elektronach
osiągają granicę Eddingtona przy M ∼ 105M⊙
gwiazdy o masach większych od około 8 × 105 M⊙
mają tak silną grawitację,
że reakcje jądrowe nie zdążą wyprodukować wystarczającej ilości energii
by powstrzymać kolaps do czarnej dziury
formuła Eddingtona w zasadzie opisuje zależność masa-jasność
L∼M
dla bardzo masywnych gwiazd,
których atmosfery są zdominowane przez promieniowanie
i świecą z jasnościami w pobliżu tej właśnie granicy
obserwacyjnie wyznaczona, z przeglądów młodych, gęstych gromad,
górna granica mas gwiazd to około 150–200M⊙
granica Eddingtona:
rozpraszanie na swobodnych elektronach κe
nieprzezroczystość zdominowana przez żelazo κFe
w strefie rekombinacji wodoru κH
żadne realistyczne masywne gwiazdy ZAMS nie osiągną LEdd
faktyczna nieprzezroczystość może być większa od rozpraszania na elektronach
we wnętrzach gwiazd – tzw. iron opacity peak
może zmniejszyć LEdd około trzykrotnie
linia ZAMS przecina taką LEdd przy ok. 100 M⊙
linia TAMS nawet przy ok. 30 M⊙
największe nieprzezroczystości występują
w gwiazdach chłodnych w strefach rekombinacji wodoru
chłodne olbrzymy mogą osiągnąć taką LEdd przy ok. 5 M⊙
kiedy lokalnie we wnęrzu gwiazdy przekraczana jest granica Eddingtona
otoczka gwiazdy rozdyma się
szczegóły modelu zależą od wersji teorii konwekcji
ale przy zmniejszonej gęstości nieprzezroczystość żelaza maleje
w konsekwencji LEdd rośnie
by zatrzymać się dla gorących modeli
które granicy Eddingtona już nie przekraczają
ciekawe są poszukiwania obserwacyjne odpowiednich gwiazd
gwiazdy takie jak η Car i inne typu LBV,
wykazujące okresy silnej utraty masy,
znajdują się w pobliżu górnej granicy jasności obserwowanych gwiazd
epizody silnej utraty masy mogą być powodowane faktem,
że gwiazda zbliża się, albo i przekracza granicę Eddingtona
promieniowanie kontinuum
powiązane ze zwykłym rozpraszaniem na elektronach
wywiera siłę przewyższającą grawitację
siły kontinuum widmowego mogą sięgać głęboko w atmosferę i otoczkę
problemem pozostaje – jak głęboko sięgają takie siły,
aby wnętrze gwiazdowe pozostawało grawitacyjnie związane,
przy jednoczesnym zainicjowaniu znacznej utraty masy
w pobliżu powierzchni gwiazdy
lokalne przekroczenie granicy Eddingtona
nie musi prowadzić do lawinowego wypływu masy
we wnętrzach gwiazdowych dochodzi do głosu niestabilność konwektywna
w głębokich warstwach (gęstych i gorących)
konwekcja jest bardzo efektywna w przenoszeniu energii
i redukuje strumień promienisty
rozpędzany promieniowaniem wypływ
może zostać zainicjowany dopiero na zewnątrz obszaru o wydajnej konwekcji
inny jeszcze efekt stabilizuje atmosferę:
tam, gdzie atmosfera zbliża się do granicy Eddingtona,
uruchamia się któraś z możliwych niestabilności
(np. Rayleigha-Taylora albo osobliwe mody pulsacyjne),
co prowadzi do pojawienia się niejednorodności
wystąpienie optycznie grubych niejednorodności,
w przypadku rozpraszania Thomsona redukuje efektywną nieprzezroczystość
i pozwala na zwiększenie strumienia bez wzrostu siły promienistej
ten efekt „porowatości” atmosfery
nie występuje oczywiście w obliczeniach jednowymiarowych
brak jest jednak hydrodynamicznych obliczeń ab initio
dla takich nieliniowych zachowań
występuje także zjawisko określane zmęczeniem fotonów
pod tą nazwą ukrywa się bilans energetyczny,
kiedy to energii zawartej w polu promieniowania
nie wystarcza na wyniesienie materii z pola grawitacyjnego
podrzucona materia może zatrzymać się na pewnej wysokości
albo i opaść z powrotem na gwiazdę
zamiast stałego wypływu utworzy się tylko rozciągła otoczka
albo z inwersją gęstości albo z cyrkulacją masy
ogólny obraz gwiazdy, która przekracza granicę Eddingtona,
a pomimo to pozostaje stabilna:
• (A) głęboko we wnętrzu, przy odpowiednio dużej gęstości, nadwyżka strumienia ponad jasność Eddingtona jest unoszona przez konwekcję
• (B) przy mniejszych gęstościach, gdy konwekcja jest niewydajna, niestabilności promieniste wymuszają na atmosferze powstanie niejednorodności; prowadzi to do redukcji nieprzezroczystości i warstwa pozostaje stabilna mimo
większego strumienia
• (C) przy jeszcze mniejszych gęstościach powstałe zgęstki rozpływają się,
tracą nadmierną nieprzezroczystość i absorpcja powraca do wartości mikroskopowych a jasność do eddingtonowskiej
• (D) przy znacznym tempie utraty masy wiatr jest optycznie gruby i fotosfera
znajduje się w samym wietrze
rysunek ilustruje wymienione obszary gwiazdy
przykład symulacji numerycznych
z uwględnieniem porowatości i zmęczenia fotonów,
ale tylko w sferycznej symetrii a nie pełnym 3D
pokazane są zmiany struktur w czasie
z lewej strony ciemne obszary prezentują powrót, a jasne wypływ materii
z prawej strony linie pokazują zmiany promienia wybranych warstw
oba panele pokazują wypływ
narastający stopniowo
po serii stagnacji i opadań
wypływ osiąga prędkość v∞ ≈ 50 km/s,
co jest znacząco poniżej prędkości ucieczki vesc ≈ 600 km/s
nie wiemy:
–
–
–
–
dlaczego LBV wybuchają
ile tracą masy przy wybuchach
co determinuje częstość powtarzania wybuchów
jak ewoluują bardzo masywne gwiazdy
bez wnikania w szczegóły pewne wnioski się nasuwają:
tempa utraty masy przez LBV są tak wielkie,
że nie mogą trwać w ewolucyjnej skali czasowej
kiedy gwiazda osiągnie granicę Eddingtona
musi dalej ewoluować nie przekraczając tej granicy na dłużej
utrata masy działa jak ujemne sprzężenie zwrotne
i redukuje jasność gwiazdy
gwiazda przy granicy Eddingtona jest zdominowana ciśnieniem promieniowania
i jest konwektywna
można ją przybliżyć politropą z indeksem n = 3
istnieje wówczas relacja wiążąca masę gwiazdy M , średnią masę molekularną µ
i stosunek β ciśnienia gazu do ciśnienia całkowitego
(1 − β)1/2
M
= 18.3
M⊙
βµ
w miarę ewolucji µ wzrasta
jeśli tempo utraty masy jest małe i całkowita masa pozostaje stała,
wzrost µ prowadzi do zmniejszenia β
zmniejszanie β powoduje wzrost jasności gwiazdy,
zbliżający się do granicy Eddingtona, ale jej nie przekraczający
przy odpowiednio dużym wzroście ciśnienia promieniowania
(czyli odpowiednio małym β)
niestabilności czynią atmosferę porowatą
i dopuszczają strumień ponad-eddingtonowski
kiedy gwiazda już osiągnie granicę Eddingtona (β = βcrit)
każde zmniejszenie β przez wzrost µ
wyzwala utratę masy przez wiatr rozpędzany promieniowaniem kontinuum
gwiazda jest zmuszana do tracenia masy
dla utrzymywania się w pobliżu granicy Eddingtona,
może to być proces ciągły,
albo (z nieznanych na razie powodów) wybuchowy z okresami spokojnymi
ewolucję ilustruje rysunek
zagadnienia wymagane na egzaminie
• warunek równowagi promienistej – bilans energii
• przybliżenie Eddingtona: zależność między momentami K i J
• przybliżenie Eddingtona: przekształcenie równania przepływu w równanie
drugiego rzędu względem J [*]
• atmosfera szara: wyprowadzenie zależności JE (τ ) [*]
• atmosfera szara: przebieg temperatury w funkcji τ , kiedy T = Teff ?
• pojęcie granicy Eddingtona
—————–
[*] oznacza zagadnienia trudniejsze, wyżej punktowane
Download