Nabór na wsparcie przygotowania inwestycji infrastrukturalnych w

advertisement
Nabór na wsparcie przygotowania
inwestycji infrastrukturalnych w formule
partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP)
W listopadzie 2015 r. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór wielosektorowy dla podmiotów
publicznych mający na celu udzielenie wsparcia w przygotowaniu inwestycji infrastrukturalnych
planowanych do realizacji w formule PPP.
W listopadzie 2015 r. Ministerstwo Rozwoju ogłosiło nabór wielosektorowy dla podmiotów
publicznych mający na celu udzielenie wsparcia w przygotowaniu inwestycji infrastrukturalnych
planowanych do realizacji w formule PPP.
Nabór skierowany jest do projektów pilotażowych, a jego celem jest zapewnienie wsparcia dla
wybranych podmiotów publicznych na etapie przygotowania projektów inwestycyjnych oraz
wypracowanie dokumentacji wzorcowej dla innych przedsięwzięć, które będą realizowane w formule
PPP w przyszłości, w tym samym lub zbliżonym zakresie tematycznym. Z uwagi na powyższe, w
naborze najbardziej oczekiwane są aplikacje dla projektów na wczesnym etapie koncepcyjnym, dla
których możliwe będzie udzielenie kompleksowego wsparcia w trakcie wstępnego okresu
przygotowania inwestycji.
W naborze mogą aplikować projekty z obszarów, które do tej pory nie uzyskały wsparcia w ramach
Platformy PPP. Z uwagi na dążenie do wsparcia realizacji inwestycji PPP w nowych sektorach,
Ministerstwo Rozwoju wyłączyło możliwość wsparcia kilku obszarów, dla których w terminie
wcześniejszym przygotowano dokumentację wzorcową – są to następujące obszary: gospodarka
odpadami; drogi samorządowe szczebla wojewódzkiego; drogi krajowe, za które odpowiada
GDDKiA; poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych; ochrona zdrowia;
budowa/przebudowa i utrzymanie budynków sądów. Ponadto, z naboru wielosektorowego
wyłączono także inwestycje z sektora rewitalizacji, które zostaną objęte osobnym naborem
planowanym do ogłoszenia w 2016 r.
Udział w naborze oraz wsparcie doradcze dla uczestników są bezpłatne. Termin składania wniosków
upływa 29 lutego 2016 r.
Szczegółowe warunki i zasady dotyczące udziału w naborze oraz sposobu oceny wniosków i
wyłonienia projektów do wsparcia zostały określone w Regulaminie naboru oraz jego załącznikach.
Dokumenty te dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej Platformy PPP.
Download