Pobierz - PPPortal

advertisement
Agenda
„Wstęp do zarządzania projektami realizowanymi w formule Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego”
09:00-10:30 Moduł I EUROIUS – prowadzący: dr Przemysław Magaczewski, radca prawny
I.
Jakie przedsięwzięcia można realizować w formule PPP
1.
Definicja przedsięwzięcia
a. PPP w ujęciu szerokim i wąskim
b. Elementy legalnej definicji przedsięwzięcia z ustawy o ppp, min:
- budowa lub remont obiektu budowlanego
- świadczenie usług
- utrzymanie lub Zarządzanie składnikiem majątkowym
2.
PPP a koncesja
a. Czym jest koncesja na roboty budowlane
b. Czym jest koncesja na usługi
c. Czy koncesja jest częścią ppp (porównanie obu modeli współpracy z partnerem prywatnym)
3.
Różne modele PPP
a. Podział ze względu na zakres przedsięwzięcia
b. Formy ppp uwzględniające różną strukturę własnościową składników majątkowych i źródła
finansowania
c. Projekty hybrydowe
4.
Krótkie studium przypadków
a. Szpital powiatowy w Żywcu
b. Gospodarka wodno – ściekowa w Siemianowicach Śląskich i Będzinie
c. Droga w Dąbrowie Górniczej
d. Termomodernizacja w Radzionkowie
e. Mieszkania komunalne w Krakowie
f. Sieci szerokopasmowe w Polsce wschodniej
10:30-10:45 przerwa kawowa
10:45-12:15 Moduł II PPPortal.pl – prowadzący: Mariusz Bryła, ekspert PPPortal.pl, Dyrektor
Działu Doradztwa Collect Consulting S.A.
II.
Analiza opłacalności przedsięwzięcia determinantem realizacji projektu w formule PPP
(czas 2 x 45 min.)
1. Podstawowe założenia
- Sposób szacowania założeń przez stronę publiczną i prywatną
- Różnice wynikające z przyjętych założeń
2. Kalkulacja przedsięwzięcia z punktu widzenia Podmiotu Publicznego
- sposoby kalkulacji przychodów strony publicznej
- sposoby kalkulacji kosztów strony publicznej
PPPortal.pl
Ul. Rolna 14, 40-555 Katowice
Tel.32 203 20 53 w. 32
Tel. Kom. 502 459 334
e-mail: [email protected]
www.ppportal.pl
EUROIUS
Kancelaria Radcy Prawnego
Przemysław Magaczewski
Ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. 32 266 50 58 w. 24
Tel. Kom. 503 835 434
E-mail: [email protected]
www.euroius.pl
EXBIS Eksperci Biznesmenom
Szopa I Szóstak Sp. j.
Ul. Słonimskiego 2/1, 40-133 Katowice
Tel. 32 609 71 08-09
Tel. Kom. 605 850 080
E-mail: [email protected]
www.exbis.pl
3. Kalkulacja przedsięwzięcia z punktu widzenia Partnera Prywatnego
- rozpoznanie popytu na dany produkt
- szacowanie wielkości przychodów
- szacunkowe koszty eksploatacyjne partnera prywatnego
4. Opłacalność przedsięwzięcia PPP
- stopa zwrotu z przedsięwzięcia
- wyniki partnera przedsięwzięcia
- wpływ inwestycji na finanse publiczne
12:15-12:45 przerwa kawowa + poczęstunek
12:45-15:00 Moduł III Exbis, EUROIUS – prowadzący: dr Przemysław Magaczewski,
dr Piotr Pinoczek,
III.
Jak przygotować i przeprowadzić projekt PPP (czas 3 x 45 min.)
1. Organizacja i przygotowanie projektu PPP
a. Zasady zarządzania projektem na etapie przygotowania
b. Komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna
c. Dokumenty formalne konieczne do wszczęcia postępowania
2. Tryb wyboru partnera prywatnego
a. Zagadnienia prawne
- Tryb z ustawy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi
- Tryb z ustawy prawo zamówień publicznych
- Tryb pozaustawowy (na podstawie „zasad ogólnych”)
b. Negocjacje z potencjalnymi partnerami prywatnymi
3. Umowa PPP i jej realizacja
a. Zasady Zarządzania projektem w trakcie realizacji
b. kwestie prawne dotyczące umowy
- Istotne postanowienia umowy
- Podział ryzyk pomiędzy partnerem publicznym i prywatnym
- Zakończenie umowy o ppp – skutki i możliwości dalszego rozwoju współpracy
4. Realizacja projektu PPP w formie spółki celowej (SPV).
a. SPV a umowa o ppp
b. Szczegółowe wymogi co do SPV
c. „Wyjście” partnerów ze spółki celowej
PPPortal.pl
Ul. Rolna 14, 40-555 Katowice
Tel.32 203 20 53 w. 32
Tel. Kom. 502 459 334
e-mail: [email protected]
www.ppportal.pl
EUROIUS
Kancelaria Radcy Prawnego
Przemysław Magaczewski
Ul. Partyzantów 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. 32 266 50 58 w. 24
Tel. Kom. 503 835 434
E-mail: [email protected]
www.euroius.pl
EXBIS Eksperci Biznesmenom
Szopa I Szóstak Sp. j.
Ul. Słonimskiego 2/1, 40-133 Katowice
Tel. 32 609 71 08-09
Tel. Kom. 605 850 080
E-mail: [email protected]
www.exbis.pl
Download