Wszyscy oferenci - Powiat Wołomiński

advertisement
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
zaproszenia do składania ofert na realizację zadania dot. wykonania dokumentacji
urządzeniowej lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na
terenie 6 miejscowości w powiecie wołomińskim
I. Zamawiający
Zamawiającym jest: Powiat Wołomiński
Adres: ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
Telefon: (022) 787-43-01 Faks: (022) 776-50-93
e-mail: [email protected]
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie zaproszenia do składania ofert o wartości poniżej
14 000 euro.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego:
a. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.
U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),
b. zarządzenie Starosty Wołomińskiego Nr 01/08 z dnia 02 stycznia 2008 roku,
III. Opis przedmiotu zamówienia
Zadanie obejmuje wykonanie uproszczonych planów urządzenia
inwentaryzacji stanu lasu dla niżej wymienionych miejscowości:
L. p.
1
2
3
4
5
6
Gmina
Strachówka
Tłuszcz
Miejscowość
Jadwisin
Piaski
Równe
Strachówka
Szamocin
Pawłów
Razem:
lasów
oraz
Powierzchnia lasów wg
ewidencji gruntów w ha
33,4670
9,3300
7,4100
0,6000
49,5920
6,8900
107,2890
1. Materiały ewidencji gruntów konieczny do przeprowadzenia prac (rejestr ewidencji
gruntów, mapy ewidencyjne) pozyskuje wykonawca,
2. dokumentacja kartograficzna dostępna jest w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
Geodezyjnej, ul. Powstańców 8/10, 05-200 Wołomin w postaci:
a. wektorowej mapy ewidencji gruntów (format do uzgodnienia),
b. rastrów mapy ewidencyjnej (format plików TIF lub inny do uzgodnienia),
c. centroidów zawierających numery działek ewidencyjnych (format do uzgodnienie),
d. cyfrowej ortofotomapy (format plików TIF, wielkość piksela 0,5 m, zdjęcia wykonane
podczas nalotu OB2 w dniu 20. 07. 2006r.),
dla wszystkich wymienionych w zapytaniu ofertowym obrębów ewidencyjnych,.
3. Wykonawca będzie zobligowany do objęcia opracowaniem wszystkich gruntów, które
zostały sklasyfikowane w ewidencji jako Ls lub posiadają klasyfikację łączoną
z konturem Ls oraz inne grunty spełniające wymogi art. 3 ustawy o lasach.
4. W opracowaniu jako grunty leśne, mogą być ujęte inne grunty, niesklasyfikowane
w ewidencji gruntów jako grunty leśne, pod warunkiem spełniania wymogów
określonych w art. 3 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2005r.
Nr 45 poz. 435 z późn. zm.), po uwzględnieniu zastrzeżeń i wniosków właścicieli tych
gruntów; oraz grunty przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego do zalesienia, pod warunkiem występowania na nich roślinności leśnej
i również po uwzględnieniu zastrzeżeń i wniosków ich właścicieli. Ponadto, zamawiający
nie posiada informacji dotyczących zakresu powierzchniowego i ilościowego gruntów
pokrytych roślinnością leśną, nie ujętych w ewidencji gruntów jako lasy (Ls), oraz nie
posiada wykazu tych działek. Informacje dotyczące zagospodarowania przestrzennego,
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Wykonawca powinien uzyskać w urzędach właściwych gmin, z terenu których zostały
wytypowane poszczególne miejscowości do opracowania dokumentacji urządzeniowej.
Dokumentacja urządzeniowa powinna być przekazana zamawiającemu w wersji
elektronicznej oraz powinna być przygotowana w taki sposób aby można było ją
uruchomić za pomocą narzędzi systemu Microsoft Windows lub programu Microsoft
Office. W przypadku przekazania zamawiającemu wersji elektronicznej dokumentacji
w postaci bazodanowego projektu GIS składającego się z bazy danych
i oprogramowania pozwalającego na korzystanie z danych, przeniesienie majątkowych
praw autorskich nie dotyczy oprogramowania pozwalającego na korzystanie z danych,
jednak musi być ono udostępnione na zasadach bezpłatnej licencji użytkownika
końcowego.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia procedur geodezyjnych związanych
ze zmianami klasyfikacji w ewidencji gruntów.
Zamawiający posiada część starej dokumentacji urządzeniowej dla obrębów
ewidencyjnych wymienionych w zapytaniu ofertowym i udostępni ją Wykonawcy
nieodpłatnie na czas niezbędny do wykonania nowej, natomiast dokumentacja, której
nie posiada zamawiający może być udostępniona w Nadleśnictwach.
Zamawiający nie jest w stanie podać ilości działek, jakie mogą zostać objęte
opracowaniem, a jedynie udostępnia kopię rejestru gruntów obrębów ewidencyjnych
wymienionych w zapytaniu ofertowym.
Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa został powierzony na
podstawie porozumień:
a) Nadleśniczemu Nadleśnictwa Drewnica – wieś Pawłów, gmina Tłuszcz,
b) Nadleśniczemu Nadleśnictwa Łochów – 5 wsi z terenu gminy Strachówka.
W opracowaniu należy ująć grunty zalesione na podstawie decyzji Starosty
Wołomińskiego, wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 czerwca 2001r.
o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764 z późn. zm.).
oraz grunty zalesione na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji
Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273,
z późn. zm.), przy czym wykaz gruntów zalesionych zostanie przekazany Wykonawcy.
W opracowaniu należy ująć również grunty leśne wyłaczone z produkcji leśnej na
podstawie decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie
(kopie decyzji dostępne u Zamawiającego).
Powierzchnia wskazana w zapytaniu ofertowym nie obejmuje gruntów przeznaczonych
do zalesienia oraz gruntów nie figurujących jako las w ewidencji gruntów.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonaną dokumentację, w wysokości
ustalonej na podstawie wielkości powierzchni gruntów leśnych, dla których zostanie
sporządzona ta dokumentacja oraz ceny jednostkowej zł/1ha, określonej w ofercie.
Zgodnie z art. 21 ust. 2 w.w. ustawy o lasach, uproszczony plan urządzenia lasu
sporządzany jest dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do
osób fizycznych i wspólnot gruntowych – na zlecenie starosty (forma własności
określona jest w ewidencji gruntów). W przypadku występowania różnych form
dysponowania gruntami leśnymi innych własności, przez osoby fizyczne lub wspólnoty
gruntowe, nie należy ujmować tych gruntów w opracowaniu.
Grunty należące do spółek cywilnych i sołectw należy traktować jako grunty należące do
osób fizycznych lub wspólnot gruntowych. Grunty te należy ująć w opracowaniu.
Ponadto, dokumentację urządzeniową lasów należy sporządzić na okres 10 lat, zgodnie
z art. 18 ust. 1 ww. ustawy o lasach, obowiązującą od dnia 01. 01. 2010r. do 31. 12. 2019r.
Powierzchnie w 2 obrębów ewidencyjnych wymienionych w zapytaniu ofertowym są
większe niż 10 ha i będą objęte uproszczonymi planami urządzenia lasów, pozostałe
powierzchnie ewidencyjne obrębów są mniejsze niż 10 ha i objęte zostaną
inwentaryzacją stanu lasu (trzy obręby posiadają powierzchnię ewidencyjną około
zbliżoną do 10 ha w związku z czym przewiduje się możliwość zwiększenia powierzchni
leśnej a co za tym idzie, wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasów dla tych
obrębów),
Zamawiający dopuszcza jedynie składanie ofert całościowych.
IV. Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania zamówienia:
29 października 2010r.
V. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące
warunki:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. spełniają wymagania art. 19 ust. 5 ustawy o lasach,
3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z
warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu,
uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. Nr 256
poz. 2151),
4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach, w tym
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego
planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. Nr 256 poz. 2151).
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/ nie spełnia.
VI. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. referencje potwierdzające prawidłowe wykonanie co najmniej 2 zamówień dotyczących
wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów lub inwentaryzacji stanu lasów,
2. oświadczenie o zapewnieniu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami
określonymi w obowiązujących przepisach, w tym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska
z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu
urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu
(Dz. U. Nr 256 poz. 2151).
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do
porozumiewania się z wykonawcami.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:
Powiat Wołomiński
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin
Telefon: (022) 787-43-01 Telefaks: (022) 776-50-93
e-mail: [email protected]
Dopuszcza się porozumiewanie drogą elektroniczną.
2. Osobami ze strony zamawiającego uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania
się z wykonawcami są:
1/ Tomasz Gumkowski, podinspektor Wydziału Ochrony Środowiska, pokój nr 11, tel.
0 22 787 43 01, 03, 04 wew. 124
2/ Barbara Zajkowska – naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, pokój nr 9, 022
787-43-01, 03, 04 wew.154
3. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, zamieszczając je na swojej
stronie internetowej www.powiat-wolominski.pl chyba, że pytanie wpłynęło do
zamawiającego na mniej niż 7 dni przed upływem terminu składania ofert.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może, w każdym czasie,
przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
5. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia zostaną
zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów,
jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
VIII. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć do dnia 15. 03. 2010r. do godz. 14:00 w Kancelarii Starostwa
Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin, pok. nr 4 w
zamkniętej, opieczętowanej kopercie z napisem: „Oferta na wykonanie uproszczonych
planów urządzenia lasów”, lub mailem na adres: [email protected]
lub faksem na numer: 022 776 50 93,
2. Miejsce otwarcia ofert: W siedzibie zamawiającego
Starostwo Powiatowe w Wołominie
ul. Prądzyńskiego 3, 05 – 200 Wołomin,
pok. nr 11, dnia 12 marca 2010r. godz. 14.30
XII. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia łącznie z kosztami wszystkich materiałów i usług. W cenie powinny być
uwzględnione wszystkie ewentualne opłaty, wszystkie podatki łącznie z podatkiem od
towarów i usług – VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie związania ofertą.
XIII. Kryteria oceny oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria;
- Cena za wykonanie zadania - 100%
XIV. Informacja o formalnościach, jakie winny zostać dopełnione przez wykonawcę
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do
zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 30 dni od dnia ogłoszenia wyniku.
XVI. Warunki umowy
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę
z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
2. Istotne postanowienia umowy zawarto w załączniku nr 3.
XVIII. Ogłoszenie wyników przetargu
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej Zamawiającego.
..........................................
Podpis osoby uprawnionej
załącznik nr 1
OFERTA
................................................, dnia .............................
..............................................................................
Nazwa Wykonawcy
..............................................................................
..............................................................................
telefon
1. My,
niżej
podpisani:..............................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz ...............................................................................................
..............................................................................................................................................
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Powiatu Wołomińskiego z dnia ...................... 2010r.
składamy niniejszą ofertę: całościową na wykonanie uproszczonych planów urządzenia
lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie powiatu
wołomińskiego, na powierzchni ................. ha, słownie: ................................................ ha
2. Oświadczamy, że w terminie do dnia: 29 października 2010r., zapewniamy
sporządzenie i uzgodnienie z właściwymi organami, uproszczonych planów urządzenia
lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów, o których mowa w pkt 1.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją udostępnioną przez zamawiającego
i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
4. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z tą dokumentacją za cenę netto: ............zł/ha,
słownie złotych/ha:……………………………………………………………………………….
5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
złożenia oferty.
6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
7. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:
a) oświadczenie o zapewnieniu wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
warunkami określonymi w obowiązujących przepisach, w tym w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego planu urządzenia lasu
oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. Nr 256 poz. 2151).
b) referencje potwierdzające prawidłowe wykonanie co najmniej 2 zamówień
dotyczących wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów lub inwentaryzacji
stanu lasów,
........................................................
miejscowość, data
.......................................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
załącznik nr 2
................................................, dnia .............................
..............................................................................
Nazwa Wykonawcy
..............................................................................
..............................................................................
telefon
Oświadczenie
Przystępując do udziału w postępowaniu o zmówienie na wykonanie:
Uproszczonych planów urządzenia lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów,
prowadzonym przez Powiat Wołomiński,
oświadczam/y, że:
1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. spełniamy wymagania art. 19 ust. 5 ustawy o lasach,
3. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z
warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu,
uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. Nr 256
poz. 2151),
4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach,
w tym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu, uproszczonego
planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. Nr 256 poz. 2151).
............................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
załącznik nr 3
SPW-3431/_____________
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się sporządzić i uzgodnić
z właściwymi organami, uproszczone plany urządzenia lasów niestanowiących własności
Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych
w miejscowościach wyszczególnionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
umowy, o łącznej powierzchni ok.108 ha.
Dokumentacja, o której mowa w § 1 niniejszej umowy, powinna być wykonana
zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w
sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania planu urządzenia lasu,
uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U. Nr 256 poz.
2151) oraz z opisem technicznym dokumentacji, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
Materiały geodezyjne (mapy ewidencyjne oraz ewidencję na nośnikach
elektronicznych) dla potrzeb opracowania dokumentacji, o której mowa w § 1 niniejszej
umowy, pozyskuje Wykonawca.
Wykonawca:
a) przygotuje opracowaną dokumentację, o której mowa w § 1 niniejszej umowy do dnia
31 sierpnia 2010r., w celu wyłożenia do publicznego wglądu w siedzibach urzędów
właściwych gmin, na okres 60 dni z zastrzeżeniem § 5 niniejszej umowy, a następnie w
terminie 1 miesiąca od daty otrzymania wszystkich zastrzeżeń i wniosków do projektu
dokumentacji.
b) opracuje ostatecznie dokumentację, o której mowa w § 1 niniejszej umowy, w terminie do
dnia 29 października 2010r.
c) nie może powierzyć wykonania zadania innemu Wykonawcy bez zgody Zamawiającego,
wyrażonej na piśmie.
Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego przedmiotu
umowy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości
do odbioru.
Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który powinien zawierać
w szczególności ocenę stopnia wykonania prac. Protokół powinien być podpisany przez
upoważnionych przedstawicieli obydwu stron umowy.
Dokumentacja, o której mowa w § 1 niniejszej umowy, zostanie przekazana
Zamawiającemu w stanie kompletnym, w ilości 3 egzemplarzy, wraz ze szczegółowymi
wyciągami zadań gospodarczych na okres 10 lat dla każdego właściciela lasu (w jednym
egzemplarzu) oraz kartą dokumentacji źródłowej dla każdej wsi, w terminie określonym w § 3
lit. a) wraz z oświadczeniem, iż została ona wykonana zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego, aktualnymi przepisami i w sposób właściwy dla celu, któremu ma służyć.
Ponadto, do dwóch egzemplarzy zostanie dołączona wersja elektroniczna dokumentacji,
łącznie z mapami.
Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru
końcowego.
Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot
zamówienia nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia prac lub
nienależytego ich wykonania, Zamawiający może odmówić odbioru i wyznaczyć dodatkowy
termin na usunięcie przyczyn odmowy lub odstąpić od umowy. W przypadku odstąpienia od
umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu należycie
wykonanej części umowy.
Przed wyłożeniem projektów uproszczonych planów urządzenia lasów, o których
mowa w § 1 niniejszej umowy, do publicznego wglądu w siedzibach urzędów właściwych
gmin oraz skierowaniem do uzgodnień z właściwymi Nadleśniczymi, zostanie dokonany
odbiór wstępny.
Odbiór wstępny będzie następował odpowiednio do zasad odbioru końcowego,
określonych w § 4 niniejszej umowy.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonaną dokumentację określoną w § 1
ust. 1 niniejszej umowy, w wysokości ustalonej na podstawie wielkości powierzchni gruntów
leśnych, dla których zostanie sporządzona ta dokumentacja oraz ceny jednostkowej,
określonej w ofercie Wykonawcy z dnia .................. 2010r., t.j. ................... zł/ha netto + 7 %
podatku VAT co daje równowartość ......................... zł/ha brutto.
Kwota wynagrodzenia brutto nie może przekroczyć ....................... zł brutto (słownie:
............................ złotych, 00/100), w tym 7% podatku VAT.
Wypłata wynagrodzenia nastąpi po podpisaniu przez strony protokołu odbioru
końcowego, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany na fakturze,
Płatność nastąpi przelewem, w ciągu 21 dni od daty doręczenia faktury do siedzi
Zamawiającemu.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego
brutto za przedmiot umowy,
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia
umownego brutto za każdy dzień zwłoki od terminów określonych w § 3 lit. a)-c).
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy
przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w
wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy.
Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania
przewyższającego wysokość kar umownych.
Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad
dokumentacji, uchybień i niezgodności dokumentacji ze stanem rzeczywistym oraz
niespójności części opisowej z częścią graficzną dokumentacji, o której mowa w § 1
niniejszej umowy, wykrytych przed upływem dwóch lat od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego.
Jeżeli po podpisaniu protokołu odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady,
uchybienia, niezgodności lub niespójności w dokumentacji, o której mowa w § 1 niniejszej
umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania poprawek i uzupełnień w terminie 30 dni
od daty powiadomienia go o stwierdzonych uchybieniach lub wadach przez Zamawiającego.
Wykonawca przenosi nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do
dzieła we wszystkich możliwych sposobach wykorzystania.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy
prawa.
Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
Download