Overview of Gastrointestinal/Cardiovascular Challenges

advertisement
Eugeniusz Józef Kucharz
CHOROBY RZADKIE
CHOROBA WYWOŁANA PRZEZ
KRYSZTAŁY DWUWODNEGO
PIROFOSFORANU
WAPNIOWEGO
Wrocław 2014
Choroba wywołana przez kryształy
dwuwodnego pirofosforanu wapniowego
Nazewnictwo:
- chondrokalcynoza (chondrocalcinosis) – morfologiczne
określony stan wapnienia chrząstki w obrębie stawu
- Artropatia pirofosforanowa (pyrophosphate
arthropathy) – uszkodzenia stawów wywołane przez
odkładania kryształów dwuwodnego pirofosforanu
wapniowego
- Dna rzekowa (pseudogout) – zespół kliniczny objawów i
zmian o charakterze ostrego zapalenia błony maziowej
stawu wywołany przez kryształy dwuwodnego
pirofosforanu wapniowego
Choroba wywołana przez kryształy
dwuwodnego pirofosforanu wapniowego
Choroba wywołana przez kryształy dwuwodnego
pirofosforanu wapniowego (CPPDDD) to zespół objawów i
zmian związanych z odkładaniem kryształów dwuwodnego
pirofosforanu wapniowego (CPPD).
Postacie kliniczne:
- Bezobjawowa
- Ostre zapalenia błony maziowej
- Przewlekła artropatia wywołana przez CPPD
Choroba wywołana przez kryształy
dwuwodnego pirofosforanu wapniowego
Zwapnienia chrząstek opisywano już w XIX wieku
Termin „chondrokalcynoza” został wprowadzony przez
reumatologów slopwackich z Pisztan: Dušana Žitňana i
Štefana Sitája w 1958 r.
Ich praca ogłoszona w czasopiśmie Bratislavske lekarske
listy podobnie została zapomniana a choroba odkryta
ponownie przez Daniela J. McCarthy’ego jr. w 1962 r.
Choroba wywołana przez kryształy
dwuwodnego pirofosforanu wapniowego
Daniel McCarty jr. pracował Medical College of Wisconsin
w Milwaukee i tam stworzył słynną szkołę badania
krystalopatii. Jego prace kontynuują uczniowie pod
kierunkiem Ann Rosenthal.
Razem z Lee Holanderem wykazał występowanie
kryształów CPPD i ich rolę w indukcji zapalenia.
Wyjaśnił mechanizm wywoływania zapalenia przez CPPD
Fizjopatologia
Tworzenie kryształów CPPD
Działanie kryształów CPPD
Choroba wywołana przez kryształy
dwuwodnego pirofosforanu wapniowego
Kryształy CPPD tworzą się prawie wyłącznie w
strukturach stawowych w pobliżu powierzchni
chondrocytów
Tworzeniu kryształów sprzyjają zmiany w
kolagenie i substancji pozakomórkowej
Zwiększenie aktywności ekto-enzymu:
Pirofosfohydrolazy trójfosforanów nukleotydów
(NTPPH) hydrolizującej ATP
Choroba wywołana przez kryształy
dwuwodnego pirofosforanu wapniowego
Choroba wywołana przez kryształy
dwuwodnego pirofosforanu wapniowego
Aktywność ANK – białka transmembranowego
odpowiedzialnego za transport PPi z komórki na
zewnątrz
Zmniejszenie aktywności pirofosfatazy, enzymu
rozkładającego tzw. debris pozakomórkowy
Choroba wywołana przez kryształy
dwuwodnego pirofosforanu wapniowego
Kryształy CPPD:
-
Indukcja proto-onkogenów
Pobudzenie mitozy
Aktywacja metoloproteinaz
Zwiększenie wydzielania interleukiny 8
Aktywacja granulocytów obojętnochłonnych
Zahamowanie apoptozy neutrofilii
Wiązanie do Toll-like receptorów
Choroba wywołana przez kryształy
dwuwodnego pirofosforanu wapniowego
Indukcja proto-onkogenów
Pobudzenie mitozy
Stwierdzone in vitro w hodowli fibroblastów, może
odpowiadać za rozwój choroby zwyrodnieniowej
Aktywacja metoloproteinaz
Endocytoza kryształów powoduje uwolnienie
metaloproteinaz z fibroblastów i chondrocytów in vitro
Choroba wywołana przez kryształy
dwuwodnego pirofosforanu wapniowego
Zwiększenie wydzielania interleukiny-8
IL-8 jest silnym chemoatraktantem dla granulocytów
obojętnochłonnych
Aktywacja granulocytów obojętnochłonnych
Zahamowanie apoptozy neutrofilii
Uwalnianie rodników tlenowych
Udział w rozwoju zapalenia
Choroba wywołana przez kryształy
dwuwodnego pirofosforanu wapniowego
Wiązanie do Toll-like receptorów
Receptory Toll-like rozpoznają antygeny bakteryjne i
odgrywają role w odporności naturalnej
Wiązanie do Toll-like receptorów zapoczątkowuje
zapalenie
Obraz kliniczny
Typ A: Pseudogout – Dna rzekoma
Typ B: Pseudorheumatoid arthritis –PseudoRZS
Typ C: Pseudoosteoarthrosis – Przypomina OA
Typ D: Asymptomatic – Bezobjawowy
Typ E: Pseudoneuropathic joints – Przypomina stawy
Charcota
Choroba wywołana przez kryształy
dwuwodnego pirofosforanu wapniowego
Czynniki ryzyka CPPDDD
Wiek
Występowanie choroby zwyrodnieniowej stawów
Urazy stawów, mogą być nieznaczne, ale powtarzające się
Metaboliczne zaburzenia
- Hyperparatyroidyzm
- Hypofosfatazemia
Postacie dziedziczne, przekazywane autosomalnie
Kryteria diagnostyczne
I.
Wykrycie (badanie płynu stawowego, biopsja,
radiologiczne badanie)
II.
Identyfikacja kryształów
III.
A. Ostre zapalenie stawu kolanowego lub innego
dużego stawu bez hiperurykemii
B. Różne formy przewlekłego zapalenia stawów
Kryteria diagnostyczne
Definite: I or II
Probably: X-ray ”fingerprints”
Possible: Criteria III should alert the clinician to the
possibility of CPPD deposition.
Leczenie
-
Aspiracja stawu
Niesteroidowe leki przeciwzapalne
Unieruchomienie
Niektórzy autorzy sugerują stosowanie kolchicyny
analogicznie jak w dnie moczanowej
Badania genetyczne dotyczyły dwóch postaci choroby
- o wczesnym początku klinicznym (20-30 lat)
- o późnym początku (60-70 lat)
W obu postaciach występowało nasilenie zmian zapalnych
(dna rzekoma) i chondrokalcynoza
Wykazano korelację występowania niektórych
pojedynczych mutacji z występowanie CPPDDD
Jeden z najczęstszych defektów białek transportowych
Ogólna częstość występowania 1,1%
Choroba wywołana przez kryształy
dwuwodnego pirofosforanu wapniowego
Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne EULAR
ogłoszono w 2011 r.
Ogólna refleksja:
- pamiętać o takiej chorobie
- może wikłać chorobę zwyrodnieniową stawów
- leczenie objawowe, zbliżone do leczenia dny
moczanowej
- Prawdopodobnie istotna rola defektów genetycznych
Dziękując za uwagę życzę, aby stawy Państwa chorych wyglądały
przykładowo tak:
Dziękując za uwagę życzę, aby stawy Państwa chorych wyglądały przykładowo tak:
Download