Mars – czwarta według oddalenia od Słońca planeta Układu

advertisement
Mars
Mars – czwarta według oddalenia od Słońca
planeta Układu Słonecznego. Nazwa planety
pochodzi od imienia rzymskiego boga wojny –
Marsa. Zawdzięcza ją swej barwie, która przy
obserwacji z Ziemi wydaje się rdzawoczerwona i kojarzyła się starożytnym z pożogą
wojenną. Postrzegany odcień wynika stąd, że
powierzchnia planety zawiera tlenki żelaza.
Mars jest planetą wewnętrzną z cienką
atmosferą, o powierzchni usianej kraterami
uderzeniowymi, podobnie jak powierzchnia
Księżyca. Występują tu także inne rodzaje
terenu, podobne do ziemskich: wulkany,
doliny, pustynie i polarne czapy lodowe. Okres
obrotu wokół własnej osi jest niewiele dłuższy
niż Ziemi i wynosi 24,6229 godziny (24 h 37
min 22s). Na Marsie znajduje się najwyższa
góra w Układzie Słonecznym – Olympus
Mons i największy kanion – Valles Marineris.
Gładki obszar równinny Vastitas Borealis na
półkuli północnej obejmuje 40% powierzchni
planety i może być pozostałością ogromnego
uderzenia. W przeciwieństwie do Ziemi, Mars
jest geologicznie i tektonicznie nieaktywny.
Do czasu pierwszego przelotu sondy Mariner 4
obok Marsa w 1965 roku spekulowano na
temat obecności ciekłej wody na powierzchni
planety.
Podstawą
spekulacji
były
obserwowane okresowe zmiany jasności
obszarów powierzchni, w szczególności w
pobliżu biegunów, które w obserwacjach
teleskopowych wydawały się morzami i
kontynentami. Długie ciemne linie na
powierzchni, nazwane kanałami marsjańskimi,
były interpretowane przez niektórych jako
kanały nawadniające wybudowane przez istoty
rozumne. Ich obserwacje wytłumaczono
później jako złudzenie optyczne, ale ze
wszystkich planet w Układzie Słonecznym
poza Ziemią, występowanie na Marsie wody,
a tym samym warunków do życia, jest
najbardziej
prawdopodobne.
Badania
geologiczne zebrane przez bezzałogowe misje
sugerują, że Mars posiadał kiedyś duże
zasoby wody na powierzchni, a małe wypływy
wód podobne do gejzerów mogły mieć miejsce
w ciągu ostatniej dekady. W roku 2005 dane
radarowe wykazały obecność dużych ilości
lodu zarówno na biegunach, jak i na średnich
szerokościach geograficznych. Lądownik
Phoenix 31 lipca 2008 roku stwierdził
bezpośrednio obecność wody w próbce
regolitu, pobranej w okolicach biegunowych.
28 września 2015 roku NASA ogłosiła, że
znaleziono dowody na obecność ciekłej słonej
wody na powierzchni planety. W miesiącach
letnich woda w stanie ciekłym spływa ze
zboczy kanionów i ścian kraterów w postaci
strug i pozostawia ciemne plamy, które mogą
mieć długość do kilkuset metrów. Badacze
uważają,
że
odkrycie
to
zwiększa
prawdopodobieństwo istnienia życia na
Marsie.
Mars ma dwa księżyce, Fobosa i Deimosa,
które są małe i mają nieregularny kształt. Mogą
one być przechwyconymi planetoidami,
podobnymi do planetoidy trojańskiej (5261)
Eureka, krążącej na orbicie planety, chociaż
obecnie zyskuje na popularności hipoteza, że
powstały one z materii wyrzuconej z Marsa.
Wokół Marsa krążą trzy sztuczne satelity, 2001
Mars Odyssey, Mars Express i Mars
Reconnaissance Orbiter. Na powierzchni są
aktywne łaziki Opportunity misji Mars
Exploration Rover i Curiosity misji Mars
Science Laboratory oraz kilka innych,
nieaktywnych, lądowników z zarówno udanych,
jak i nieudanych misji.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Godziny
710-755
800-845
855-940
950-1035
1055-1140
1150-1235
7.
1255-1340
Plan lekcji
------------------Język niemiecki
Matematyka
Biologia
Wiedza o społeczeństwie
Podstawy
przedsiębiorczości
Fizyka
𝑒 −𝑡 𝑥 √𝑔 𝑇𝑔𝑥
= 3
𝑦 − 15
𝑦
∫
𝑥2
√𝑎 − 𝑏
𝑛
∑
𝑑𝑥
𝑎
2+𝑏
√𝑖
𝑖−1
𝑥
𝑦 𝑧 +𝑎𝑦 2 −5
𝑎+𝑏
= sin⁡( 2
)
|𝑐 − 𝑦 |
Download