MARS - zsp3-gniezno.pl

advertisement
MARS
MARS
Planeta Mars
• Mars – czwarta według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego.
Nazwa planety pochodzi od imienia rzymskiego boga wojny – Marsa.
Zawdzięcza ją swej barwie, która przy obserwacji z Ziemi wydaje się być
rdzawo-czerwona i kojarzyła się starożytnym z pożogą wojenną.
Postrzegany odcień wynika stąd, że powierzchnia planety zawiera tlenki
żelaza. Mars jest planetą wewnętrzną z cienką atmosferą, o powierzchni
usianej kraterami uderzeniowymi, podobnie jak powierzchnia Księżyca.
Występują tu także inne rodzaje terenu, podobne do ziemskich: wulkany,
doliny, pustynie i polarne czapy lodowe. Okres obrotu wokół własnej osi
jest niewiele dłuższy niż Ziemi i wynosi 24,6229 godziny (24h37min22s).
Na Marsie znajduje się najwyższa góra w Układzie Słonecznym – Olympus
Mons i największy kanion – Valles Marineris. Gładki obszar równinny
Vastitas Borealis na półkuli północnej obejmuje 40% powierzchni planety i
może być pozostałością ogromnego uderzenia. W przeciwieństwie do
Ziemi, Mars jest geologicznie i tektonicznie nieaktywny.
• Mars ma promień równy około połowy promienia
Ziemi, około 15% objętości Ziemi, a przy tym 11%
jej masy, co oznacza, że jego gęstość jest nieco
mniejsza niż Ziemi. Jego powierzchnia jest tylko
nieznacznie mniejsza niż całkowita powierzchnia
lądów na Ziemi. Chociaż Mars jest większy i
bardziej masywny od Merkurego, to Merkury ma
większą gęstość. W efekcie na powierzchni obu
planet występuje niemal identyczne natężenie
pola grawitacyjnego. Rozmiary Marsa są
pośrednie pomiędzy rozmiarami Ziemi i Księżyca.
Rdzawoczerwony kolor powierzchni Marsa jest
spowodowany przez tlenek żelaza(III), bardziej
znany jako hematyt, główny składnik rdzy.
• Na Marsie nie występuje globalne dipolowe pole
magnetyczne podobne do ziemskiego. Planeta posiada
natomiast słabe pole magnetyczne o lokalnym
charakterze. Obserwacje dokonane przez sondę Mars
Global Surveyor wykazały, że w skorupie planety
znajdują się na przemian położone pasma o przeciwnej
biegunowości magnetycznej o szerokości przeważnie
około 160 km i długości około 1000 km. Podobne
struktury (liniowe anomalie magnetyczne) można
znaleźć na dnie ziemskich oceanów. Istnienie pasm
sugeruje występowanie w przeszłości ruchów płyt
tektonicznych oraz obecności dipolowego pola
magnetycznego, generowanego ruchem płynnego
jądra. Obecnie we wnętrzu planety nie funkcjonuje
mechanizm dynama magnetohydrodynamicznego.
Ziemia i Mars w identycznej
skali
Skalista powierzchnia Marsa
Czapy polarne
• Mars ma dwie stałe polarne czapy lodowe. Podobnie jak na Ziemi,
w czasie polarnej zimy czapa lodowa pozostaje w ciągłej ciemności,
co prowadzi do ochłodzenia powierzchni i atmosfery, oraz
wytrącenia się w grubej warstwy CO2 w postaci suchego lodu. Kiedy
biegun zostaje ponownie wystawiony na działanie promieni
słonecznych, zamrożony CO2 sublimuje, tworząc silne wiatry (do
400 km/h) wiejące z okolicy biegunów. To sezonowe zjawisko
transportuje duże ilości pyłu i pary wodnej, co podobnie jak na
Ziemi, tworzy szron i duże chmury typu cirrus. Chmury lodu
wodnego były fotografowane przez łazik Opportunity w 2004 roku.
Czapy polarne na obu biegunach składają się głównie z lodu
wodnego. Zestalony dwutlenek węgla gromadzi się na północnej
czapie polarnej w postaci cienkiej warstwy, o grubości do około
jednego metra jedynie w czasie nocy polarnej, podczas gdy
południową czapę polarną pokrywa stale suchy lód o grubości około
ośmiu metrów
Północna czapa lodowa Marsa
Współrzędne areograficzne
• Równik Marsa jest definiowany przez jego obrót, ale położenie
południka zerowego można określić, tak jak na Ziemi, przez wybór
dowolnego punktu. Mädler i Beer wybrali linię południka zerowego
w 1830 roku, tworząc pierwsze mapy Marsa. Po analizie zdjęć Marsa
z Marinera 9 w 1972 roku za punkt o zerowej długości
areograficznej (od greckiej nazwy planety: Ἄρης) wybrano mały
krater (nazwany później Airy-0), znajdujący się na Meridiani
Planum; wybór ten odpowiada jego pierwotnemu określeniu.
• Ponieważ Mars nie ma oceanów, nie ma też „poziomu morza”, który
naturalnie można uznać za położony na zerowej wysokości. Poziom
odniesienia określono tu przez wysokość, na której panuje ciśnienie
atmosferyczne 6,105 hPa. Ciśnienie to odpowiada punktowi
potrójnemu wody i jest równe około 0,6% ciśnienia na poziomie
morza na Ziemi (0,006 atm).
Kratery uderzeniowe
• Na powierzchni Marsa odnaleziono 43 000 kraterów uderzeniowych
o średnicy co najmniej 5 km, nie licząc mniejszych. Największym
potwierdzonym spośród nich jest basen Hellas, wyraźnie jaśniejszy
od otaczających wyżyn i dobrze widoczny z Ziemi. Ze względu na
mniejszą od ziemskiej masę Marsa, prawdopodobieństwo kolizji
obiektu z nim jest o połowę mniejsze niż z Ziemią, jednak Mars
znajduje się bliżej pasa planetoid, co z kolei zwiększa szanse na
uderzenie przez pochodzące z niego ciała. Jest on również bardziej
narażony na uderzenia komet krótkookresowych, które poruszają
się wewnątrz orbity Jowisza. Pomimo tego na Marsie jest znacznie
mniej kraterów niż na Księżycu, ponieważ atmosfera Marsa
zapewnia ochronę przed małymi meteoroidami. Wygląd niektórych
kraterów sugeruje, że po uderzeniu meteorytu doszło do wypływu
wody.
Klimat
• Spośród wszystkich planet w Układzie Słonecznym, pory roku na
Marsie są najbardziej podobne do ziemskich, a to ze względu na
podobne nachylenie osi obrotu obydwu planet do płaszczyzny
orbity. Jednak z powodu większej odległości Marsa od Słońca, pory
roku na nim są około dwa razy dłuższe niż na Ziemi. Temperatura
powierzchni Marsa waha się, spadając do około -87 °C podczas zimy
i dochodząc do -5 °C w lecie[. Niższe temperatury wynikają z tego,
że planeta jest 1,52 razy dalej od Słońca niż Ziemia, w wyniku czego
na jego powierzchnię dociera 43 procent energii padającej na taką
samą powierzchnię na Ziemi. Duże zmiany z kolei wynikają z małej
pojemności cieplnej cienkiej atmosfery (ze względu na niskie
ciśnienie) i bezwładności cieplnej marsjańskiego gruntu, który nie
może na długo gromadzić ciepła słonecznego.
Orbita i obrót
• Średnia odległość Marsa od Słońca to około 230 000 000 km (1,52
AU), a czas obiegu wokół Słońca (rok marsjański) jest równy 687 dni
ziemskich, co odpowiada 1,8809 roku ziemskiego (1 rok, 320 dni i
18,2 godziny). Doba słoneczna na Marsie jest niewiele dłuższa niż
ziemska i ma 24 godziny, 39 minut i 35,244 sekundy.
• Nachylenie osi obrotu Marsa (odchylenie od prostej prostopadłej do
płaszczyzny orbity) to 25,19 stopnia, jest ono podobne do
nachylenia osi obrotu Ziemi. W rezultacie pory roku na Marsie są
podobne do ziemskich, choć prawie dwa razy dłuższe z uwagi na
dłuższy rok. W obecnej orientacji biegun północny Marsa wskazuje
kierunek zbliżony do położenia gwiazdy Deneb. Mars ostatnio
przeszedł przez aphelium w marcu 2010 roku, a peryhelium
osiągnął w marcu 2011 roku; następne przejście przez aphelium
przypada w lutym 2012 roku.
Księżyce
•
•
•
Mars posiada dwa małe księżyce o nieregularnych kształtach, których orbity są bardzo
bliskie planety: Fobosa i Deimosa. Mogą być one przechwyconymi planetoidami lub
ciałami utworzonymi z materii wyrzuconej przez uderzenia z powierzchni planety.
Oba zostały odkryte w 1877 roku przez Asapha Halla. Ich nazwy pochodzą od imion
synów greckiego boga wojny Aresa, Fobosa (jego imię znaczy „strach”) i Dejmosa
(„trwoga”), którzy w mitologii greckiej towarzyszyli ojcu w bitwach. Odpowiednikiem
Aresa w mitologii Rzymian był Mars.
Obserwowany z powierzchni Marsa ruch Fobosa i Deimosa bardzo różni się od ruchu
naszego Księżyca. Fobos znajduje się bardzo blisko planety i jego okres obiegu to
zaledwie 7,66 godziny, znacznie mniej niż czas obrotu Marsa wokół własnej osi, przez co
jego pozorny ruch na niebie jest przeciwny do ruchu Słońca. Fobos wschodzi na
zachodzie, a zachodzi na wschodzie, a jego pozorny czas obiegu to około 11 godzin,
przez co wschód następuje częściej niż 2 razy na dobę marsjańską. Deimos krąży
nieznacznie dalej niż orbita synchroniczniczna, jego pozorny ruch jest zgodny z ruchem
Słońca, ale bardzo powolny. Obiega on planetę w 30 godzin, ale do czasu, gdy ponownie
znajdzie się w tym samym miejscu na nieboskłonie, mija aż 5,28 marsjańskiego dnia.
Oba satelity wykazują obrót synchroniczny z obiegiem, podobnie jak Księżyc ziemski,
przez co z powierzchni Marsa widoczna jest zawsze ta sama strona księżyców.
Zachód słońca z planety Mars
Marsjańska twarz
KONIEC!!!!!
GARNEK ;)
Download