dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

advertisement
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH
PRACOWNIKÓW JAKO POMOC DE MINIMIS
I.
W dniu 15 listopada 2014 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de
minimis. Wprowadza ona odpowiednio nowe wzory formularzy informacji
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, których jeden ma
zastosowanie do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w
rozporządzeniu Komusji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
Art. 70b ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr
256, poz. 2572 ze zm.) zmieniony przez ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o
systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 roku, poz. 811) otrzymał
nowe brzmienie, że „Dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi pomoc de minimis
udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013
z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub
rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w
sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9)”.
W związku z powyższym konieczne jest złożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie
kosztów kształcenia młodocianych pracowników prawidłowych dokumentów
związanych z ubieganiem się o pomoc de minimis.
II. O zawarciu umowy zgodnie z § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja
1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
(Dz. U z 2014 r. poz. 232) pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w
przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą
właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika (wzór zawiadomienia znajduje się na
stronie BIP Rozogi)
III. Podmioty uprawnione do otrzymania dofinansowania
Zgodnie z art. 70b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z
młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, jeżeli:
1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba
zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia
przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania
określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
IV. Wysokość kwoty dofinansowania:
Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika
wynosi:
1. w przypadku nauki zawodu – do 8.081,00 zł. przy okresie kształcenia wynoszącym
36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę
dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł. za każdy
pełny miesiąc kształcenia.
Kwoty dofinansowania powyżej określone, podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen
towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym
poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej
105%.
W przypadku, jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została
rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy a młodociany pracownik podjął
naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego
pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich
pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu.
Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu
przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
V. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez
młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie
przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub
pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - załącznik nr 1 do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. poz. 1543,
3. zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie, jakie otrzymał podmiot w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w
ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych (oryginał), albo oświadczenie o
otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy
de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w tym okresie.
4. Inne dokumenty/informacje na prośbę organu.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych
dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe
dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.
Załączniki, które należy dołączyć do wniosku:
1. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład
w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje
zawodowe i pedagogiczne wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego
młodocianych pracowników,
2. Kopia umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania
zawodowego,
3. Kopia dokumentu potwierdzającego datę złożenia egzaminu zawodowego przez
młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (kserokopię dyplomu lub
świadectwa albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany pracownik
ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał
egzamin).
4. Kopia aktualnego zaświadczenia o wpisie z właściwej ewidencji działalności
gospodarczej lub pełnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego z miesiąca, w którym składany jest wniosek.
Pozostałe dokumenty:
1. W przypadku prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika
przez osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy, albo osobę zatrudnioną
u pracodawcy - kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby w trakcie
prowadzonego przygotowania zawodowego.
2. Kopia dokumentu (wniosku młodocianego pracownika lub wniosku pracodawcy)
potwierdzającego krótszy okres kształcenia młodocianego pracownika.
3. W przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania przygotowania zawodowego
młodocianego pracownika - kopia świadectwa pracy wydanego przez poprzedniego
pracodawcę.
4. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – kopia świadectwa
ukończenia gimnazjum lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w gimnazjum
(dotyczy młodocianych uczestników OHP).
5. oświadczenie pracodawcy dotyczące adresu zamieszkania młodocianego pracownika,
6. oświadczenie dotyczące wielkości przedsiębiorcy
7. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.
Z treści pełnomocnictwa powinien jasno wynikać jego szczegółowy zakres tj.
umocowania jakich czynności, w jakim postępowaniu, przed jakim organem może
dokonywać pełnomocnik w imieniu swojego mocodawcy.
8. Kopie dokumentów winny być uwierzytelnione przez pracodawcę lub notarialnie.
Uwierzytelnione kopie dokumentów powinny być opatrzone klauzulą ,,potwierdzam
za zgodność z oryginałem”, datą, pieczątką instytucji oraz pieczątką imienną i
podpisem osoby uwierzytelniającej. W podany sposób należy uwierzytelnić każdą
stronę dokumentu.
Szczegółowe informacje udzielane są Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rozogach,
tel. 89 722 69 32
Download