Wymagania dotyczące dofinansowania młodocianych pracowników

advertisement
Zasady składania wniosku o dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników
Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku - oryginały bądź kserokopie dokumentów
potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub w przypadku wniosków
składanych za pośrednictwem Cechu Rzemiosł przez pracownika Cechu, bądź przez
wystawiającego dokument:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji
do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę
lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną
u pracodawcy na umowę o pracę;
dokument potwierdzający zatrudnienie na umowę o pracę osoby prowadzącej szkolenie
młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy;
umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
świadectwo pracy młodocianego pracownika;
dokument potwierdzający złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego przez
młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym;
dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany
umowy);
świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy
w czasie trwania nauki);
w związku z tym iż w art. 70b ust. 11 ustawy o systemie oświaty dodana została nowa
regulacja, która dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
nakazuje traktować, jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami
określonymi:
1. w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dn. 15.12.2006 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379
z 28.12.2006, str. 5);
2.a) w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), jeżeli do ustalenia wartości pomocy de
minimis konieczne jest ustalenie stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy,
b) wrozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stos
owania art. 107
i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym
interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8);
każdy wnioskodawca, oprócz w/w dokumentów, jest zobowiązany na podstawie art. 37 ust. 1
i ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących
pomocy publicznej (jt. Dz. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) do przedłożenia
dodatkowych dokumentów :
wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega
się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy
de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy
w tym okresie;
 formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis zgodnie
z wzorem załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U.

z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późniejszymi zmianami zawartymi w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 24 października 2014 r. Dz.U .z 2014 r., poz.1543 ) zawierającego
informacje dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego
działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej
w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą,
na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis;
 sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( jt. Dz. U z 2016 r. poz.
1047 ).
Sprawozdania finansowe składają tylko te podmioty które są do tego zobowiązane na
podstawie ustawy o rachunkowości.
Osoby nie zobowiązane składają oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdań
finansowych.
Składane wnioski są wolne od opłat skarbowych i administracyjnych.
Termin i sposób załatwiania:
1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika wraz
z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez
młodocianego pracownika egzaminu zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania
zawodowego młodocianych i wynagradzania
2. Wraz z wnioskiem o którym mowa w pkt.1 pracodawca składa wniosek o udzielenie
pomocy de mini mis.
3. Dofinansowanie pracodawcy kosztów kształcenia młodocianego pracownika przyznaje
Prezydent Miasta Zamość w drodze decyzji administracyjnej.
4. Prezydent Miasta Zamość wraz z decyzją o której mowa w pkt. 3 wydaje zaświadczenie
o udzielonej pomocy de minimis.
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Interesantów
ul. Rynek Wielki 13 /Ratusz parter/
22-400 Zamość
Informacja telefoniczna:
Wydział Oświaty
tel. 84 67 72 450
Tryb odwoławczy:
Pracodawcy przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Zamościu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zamość
Podstawa prawna:
Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.);
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (jt.Dz. U. z 2014 r., poz. 232 z późn.
zm.).







Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie
praktycznej nauki zawodu, § 10 ust. 4 i 5 (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z późn.
zm.);
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie
klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U z 2012r., poz.7 z późn.zm.);
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie
przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy
nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób
niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808);
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. UE. L 379
z 28.12.2006);pomoc de minimis w przemyśle i usługach.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r.,
Nr 53, poz. 311 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy – Dział Dziewiąty „ zatrudnianie
młodocianych” ( jt. Dz.U. z 2014 r. poz.1502 z późn. zm.).
Inne informacje:
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania
zawodowego młodocianych i ich wynagradzania ( jt. Dz. U. z 2014 r., poz. 232)
z późn. zm.) w §3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Prezydenta Miasta
o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym
pracownikiem.
2. Kopie dokumentów (każda strona) powinny zawierać potwierdzenie zgodności
z oryginałem, dokonane przez pracodawcę lub osobę upoważnioną, wraz
z własnoręcznym podpisem i pieczęcią pracodawcy.
3. Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenie
tylko jednego młodocianego.
4. Wypłata dofinansowanie następuje nie później niż 14 dni od daty przekazania
Śródków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom
kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Download