Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia

advertisement
PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA
I CUKRZYCY W RAMACH PROGRAMU
„Wczesna prewencja i profilaktyka choroby niedokrwiennej
serca i udaru mózgu”
Charakterystyka problemu:
W Polsce choroby serca i naczyń są jedną z głównych
przyczyn
przedwczesnej
umieralności.
W
2005
roku
w Małopolsce zanotowano ponad 28 tys. zgonów, w 51% przypadków przyczynami były choroby
układu krążenia.
Poziom umieralności przedwczesnej z powodu chorób układu krążenia w Polsce był około 2,5
razy wyższy niż w krajach UE. Dopiero w 2018 roku będzie możliwe osiągnięcie wskaźników
z 2001r. w regionach Europy uznanych za obszary niskiego ryzyka !!!
Cukrzyca z kolei staje się chorobą społeczną, której skutki prowadzą do znacznego inwalidztwa
oraz przedwczesnych zgonów w skutek jej powikłań. Na cukrzycę choruje ponad 2 mln osób, z czego połowa
z nich jest tego nieświadoma.
Tab. 1 Główne założenia programu
„Wczesna prewencja i profilaktyka choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu”
ADRESACI
ORIENTACYJNY
KOSZT PAKIETU
PODSTAWOWEGO
LICZBA OSÓB
OBJĘTYCH
PROGRAMEM
WYKONAWCA
PROGRAMU
Kobiety w wieku
55- 75 lat
Mężczyźni w wieku
45-75 lat



Bez:
przebytego
zawału serca
udaru mózgu
rozpoznanej
choroby
niedokrwiennej
serca
160 zł
W latach 2002-2011
585 osób
Krakowski Szpital
Specjalistyczny
im. Jana Pawła II
w Krakowie
U uczestników wykonane zostaną BEZPŁATNIE badania:
•
Lipidogram, Glukoza na czczo, Markery zapalne, Konsultacje specjalistyczne, Badanie kompleksu
intima-media w tętnicach szyjnych.
•
U osób z dużymi obciążeniami: badanie echokardiograficzne, próba wysiłkowa, badanie
wskaźnika uwapnienia tętnic wieńcowych przy użyciu wielorzędowej spiralnej tomografii komputerowej
PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA I CUKRZYCY W 2015 R.
NAZWA
PROGRAMU
Program
profilaktyki choroby
niedokrwiennej
serca
CEL
 Wczesna prewencja i
profilaktyka choroby
niedokrwiennej serca
wśród mieszkańców
Powiatu Myślenickiego
 Wykrycie osób o
podwyższonym ryzyku
wystąpienia zawału
serca oraz wdrożenie
metod profilaktyki
pierwotnej
CZAS TRWANIA
22 maj –
9 listopad
2015 r.
CHARAKTERYSTYK
A POPULACJI
 Kobiety powyżej
55 roku życia z
terenu Powiatu
Myślenickiego z co
najmniej jednym
czynnikiem ryzyka
miażdżycy
 Mężczyźni
powyżej 45 roku
życia z terenu
Powiatu
Myślenickiego z co
najmniej jednym
czynnikiem ryzyka
miażdżycy
GDZIE
REALIZOWANY
Tokarnia
LICZBA
OSÓB
OBJĘTYCH
PROGRAMEM
FINANSOWANIE
KOSZT
CAŁKOWITY
(ZŁ)
W TYM KOSZT
POWIATU
(ZŁ)
35
W TYM
ŚRODKI
ZEWNĘTRZNE
(ZŁ)
4.000
Gmina
Tokarnia
4.000
5.000
Gmina
Sułkowice
5.000
18.000
Sułkowice
40
TAB 2. REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA I CUKRZYCY W 2015 R.
Download