czynnik ryzyka

advertisement
CZYNNIK RYZYKA
W epidemiologii termin czynnik ryzyka zazwyczaj jest używany do określenia czynników,
które są związane ze zdrowiem i których znajomość ma znaczenie dla zapobiegania
chorobom. Czynnik ryzyka nie jest wystarczającą przyczyną wystąpienia choroby.
Wyodrębnia się czynniki ryzyka związane z:
1. Zachowaniem (np. palenie tytoniu).
2. Ekspozycją tj. narażeniem środowiskowym, fizykochemicznym i biologicznym (np.
nadmierny hałas), ekonomicznym (np. niskie zarobki), społecznym (np. niski poziom wiedzy
o czynnikach sprzyjających zachowaniu zdrowia).
3. Z wrodzonymi lub nabytymi cechami jednostki (np. predyspozycja do wysokiego poziomu
cholesterolu we krwi, cukrzyca).
Zastosowanie pojęcia czynnik ryzyka w wielu wdrażanych programach prewencyjnych
wykazało dużą przydatność. Przykładowo czynnik ryzyka, jak palenie papierosów jest
związany z występowaniem wielu chorób, np. z niedokrwienną chorobą serca czy rakiem
płuca. Z kolei występowanie niedokrwiennej choroby serca jest związane z oddziaływaniem
kilku innych czynników ryzyka. Wynika stąd, iż by programy prewencji były skuteczne,
muszą być zorientowane w kierunku zwalczania kilku czynników ryzyka.(J.Bejnarowicz,
E.Gierałtowska)
Download