Palenie papierosów a układ immunologiczny

advertisement
Palenie papierosów a układ immunologiczny
To j est
wir
u
s
HI
i e s z na w
ww
.c
d
m.p l
co
4.
Ty
V.
a
mikroorganizmów
rm
zwalczania
to
.. Wi ęce j i nf
o
zdrowia,
człowieka,
warunek
chorobotwórczych
i
ni e.
aw
odpornościow y
ab
układ
az
iz
cj
dz
naj
lko tu wygl ąd
S
prawny
zachowania
zapobiegania
powstawaniu nowotworów. Jego w ydolność znacznie pogarsza się u palaczy.
Palenie t y toniu na świecie prz ycz ynia się do ok. 5 mln zgonów rocznie.
Wśród
chorób
odt y toniow ych
w ymienia
się
choroby
układów:
sercowo-
naczyniowego, oddechowego i pokarmowego, jak i wiele nowotworów (płuc,
kr tani, gardła, jamy ustnej, prze ł yku, trzustki, nerek i pęcherza moczowego).
Dym t y toniow y, poza nikot yną, zawiera oko ło 4 0 0 0 substancji o dzia łaniu
kancerogennym (czyli st ymulujących powstawanie nowotworów) i innych efek tach
toksycznych. Skutki przyjmowania t ych substancji kumulują się w organizmie latami
ze względu na wzajemne interakcje i złożone działanie biologiczne. Zapadalność
na nowotwor y w grupie palaczy wzrasta przez inhalowane zwią zki mutagenne
(wprowadzające zmiany w DNA komórek). Niek tóre substancje, wdychane wra z
z dymem papierosow ym, są tak że czynnikiem sprawczym uszkodzeń szpiku kostnego
i zmniejszenia produkcji komórek kr wi, co może prowadzić do niew ydolności
układu immunologicznego. Inne składniki, w t ym nikot yna, mogą z kolei nadmiernie
pobudzać szpik do produkcji komórek kr wi Wdychany dym papierosow y prowadzi
do zmian immunologicznych i struk turalnych w układzie oddechow ym, k tóre sprzyjają
zaka żeniom dróg oddechow ych. Palenie t y toniu fizycznie uszkadza śluzówkę
górnych dróg oddechow ych, a więc mechanizmy pier wszej linii obrony - wówczas
układ immunologiczny gorzej radzi sobie z drobnoustrojami wnikającymi z powietrza.
Substancje dra żniące dymu t y toniowego upośledzają funkcjonowanie rzęsek nabłonka
jamy nosowej, oczyszczających powietrze, dostające się do naszego ustroju, jeszcze
przez 20 minut po w ypaleniu papierosa. Ten czas to otwar te 'wrota' dla wirusów
i bak terii. Oskrzelowe gruczo ł y śluzowe palaczy są wcią ż pobudzane do pracy,
a nadprodukcja śluzu tworzy idealne środowisko rozwoju dla chorobotwórczych
patogenów. Kolonizacja bak ter yjna złogów śluzu sprzyja podatności na zaka żenia
pneumokokowe, meningokokowe i na gruźlicę. Palenie zwiększa prawdopodobieństwo
w w w.cd4.com.pl
Palenie papierosów a układ immunologiczny
To j est
wir
u
s
HI
i e s z na w
ww
.c
d
m.p l
co
4.
Ty
V.
az
iz
cj
dz
naj
lko tu wygl ąd
ab
ni e.
aw
.. Wi ęce j i nf
o
rm
a
w ystąpienia infekcji wirusow ych płuc, a tak że przeziębienia i gr ypy. Komórki
układu odpornościowego naciekają do oko ło oskrzelow ych zmian zapalnych dłużej tr wająca taka st ymulacja sprzyja włóknieniu oskrzeli i nowotworzeniu.
Pod
wpł y wem
ak t y wacja
kilkut ygodniowej
odpornościowa.
Gdy
ekspozycji
pobudzenie
na
dym
się
początkowo
przedłuża,
zachodzi
dochodzi
do
zaburzenia proporcji poszczególnych populacji limfocy tów, do zaburzenia ich
namna żania,
a
tak że
odpowiedzialnych
Zmienia
się
do
m.in.
funkcja
i
upośledzenia
za
funkcji
eliminację
liczebność
prawie
limfocy tów
cy totoksycznych,
komórek
nowotworow ych.
wszystkich
komórek
układu
odpornościowego, a t ym samym jego efek t y wność istotnie spada. N
egat y wny wpł y w palenia papierosów na zdrowie człowieka jest zwią zany
zarówno z ak t y wnym, jak i biernym paleniem ( dot ykającym szczególnie osób
najbliższych palaczom). Bardzo wra żliwi na dym papierosow y są najmłodsi, a przede
wszystkim dzieci matek palących. Rozwijający się układ odpornościow y płodu jest
najbardziej wra żliw y na toksyny, dostające się do kr wi matki i dalej, przez łożysko,
do kr wi płodu. Powoduje to zwężenie naczyń kr wionośnych łożyska, jego słabsze
ukr wienie i niedotlenienie płodu. Skutkiem tego są nierzadko wewnątrzmaciczne
zaburzenia wzrostu i rozwoju, dot yczące tak że rozwijającego się w t ym czasie
dopiero układu immunologicznego. W efekcie zwiększa się r yzyko rozwoju zapaleń
ucha środkowego i ostrego zapalenia oskrzeli u nara żonych dzieci. D
ym t y toniow y zawiera ogromną różnorodność substancji, działających w różny
sposób na organizm. Jego działanie jest szkodliwe zarówno dla zdrowia palacza,
jak i dla jego otoczenia. Zatem – jeżeli jeszcze palisz, rzuć palenie od zara z!
PLK AL140326
opracowanie: dr n. med. Katar zyna Zwolińska
ora z mgr Małgor zata Gajewska
1.
Kozielski J.: Palenie t y toniu a zaka żenia układu odde chowego. Pneumonol.
Alergol. Pol., 2008; 76: 271–275
2.
Paszkiewicz-Mes E.: Palenie t y toniu w aspekcie powikłań w ystępujących
po zabiegu operacyjnym. Probl. Hig. Epidemiol., 2012; 93: 249-255
w w w.cd4.com.pl
Download
Random flashcards
bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2+2=?

2 Cards jogaf85537

Create flashcards