Szczep 121

advertisement
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 4
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
CHARAKTERYSTYKA BAKTERII KULISTYCH I
CYLINDRYCZNYCH – CZĘŚĆ 1 (GRAMDODATNIE)
BARWIENIE METODĄ GRAMA
Historia
Metodę opracował w 1884 roku duński badacz, Christian Gram, który
zaobserwował, że preparaty mikroskopowe bakterii można wybarwić wypracowaną przez
niego metodą w ten sposób, że niektóre komórki mają albo kolor granatowy, albo różowy.
Christian Gram z pewnością nie znał mechanizmu swojego bawienia, ani nawet nie mógł
przewidzieć, że jego odkrycie będzie tak ważne i że będzie miało tak szerokie zastosowanie.
Obecnie barwienie metodą Grama jest jedną z pierwszych czynności podczas identyfikacji
mikroorganizmów odpowiedzialnych za infekcję i służy do podejmowania decyzji o wyborze
odpowiedniego antybiotyku. Sam Gram stosował to barwienie do rozróżniania pneumokoków
od Klebsiella pneumoniae
Jest to typowy przykład barwienia złożonego. Jest to obecnie najczęściej stosowana metoda
barwienia, o podstawowym znaczeniu taksonomicznym i diagnostycznym, która różnicuje
bakterie na dwie grupy wykazujące wiele różnic w strukturze i właściwościach
cytochemicznych. Są to bakterie gramdodatnie G(+) barwiące się na fioletowo i
gramujemne G(-) barwiące się na różowo.
 Bakterie gramdodatnie – mają ścianę zbudowaną prawie wyłącznie z mureiny (zob.
materiały dodatkowe do ćwiczeń), zatrzymują barwnik podstawowy po utrwaleniu
go płynem Lugola i nie odbarwiają się pod wpływem alkoholu. Barwią się w
metodzie Grama na kolor fioletowy lub fioletowo-niebieski (laseczki, ziarniaki bez
tlenowych Neisseriaceae i beztlenowych Veilonella).
 Bakterie gramujemne – mają cieńszą warstwę mureinową, obok mureiny
zbudowana jest z lipopolisacharydów, białek, są bardziej odporne na działanie
różnych substancji chemicznych, nie zatrzymują kompleksu fioletu krystalicznego i
płynu Lugola, odbarwiają się alkoholem i przyjmują barwnik kontrastowy
(safraninę lub fuksynę). Barwią się na kolor różowy lub czerwono-różowy (pałeczki,
ziarniaki – tlenowe Neisseriaceae i beztlenowe Veilonella).
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
1
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 4
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
 Gram-chwiejność. Niektóre rodzaje bakterii mogą wykazywać zmienne zabarwienie
(gramchwiejne,
gramzmienne).
Zjawisko
to
dotyczy
najczęściej
bakterii
gramdodatnich z rodzaju Bacillus, Clostridium, Corynebacterium, Propionibacterium.
Niektóre gatunki tych bakterii rosnąc w „starej” hodowli (późne fazy wzrostu) lub w
warunkach stresowych (gdy dochodzi do wyczerpania się w pożywce składników
niezbędnych do syntezy ściany komórkowej), tracą swoją typową barwliwość.
Podobnie zachowują się bakterie podczas podziału (etap wytwarzania przegrody
podziałowej), gdy cienka warstwa mureiny będzie się barwić jak u bakterii
gramujemnych.
Nie wszystkie obecnie poznane bakterie możemy bezpośrednio zaklasyfikować do
bakterii gramdodatnich lub gramujemnych. Należą do nich np. mykoplazmy (Mycoplasma),
które nie posiadają ściany komórkowej. Ponadto niektóre bakterie bardzo słabo wybarwiają
się metodą Grama i w związku z tym do ich identyfikacji nie stosuje się tej metody barwienia.
Tak się dzieje w przypadku:
 mykobakterii (Mycobacterium), które określamy jako kwasooporne, gdyż raz zabarwione
fuksyną karbolową, nie odbarwiają się pod wpływem kwaśnego alkoholu (95% EtOH, 3%
HCl) - bakterie te barwi się metodą Ziehl-Nielsena,
 krętków (Treponema, Borrelia).
MECHANIZM BARWIENIA - HIPOTEZY
Odczynniki
-
barwnik podstawowy to roztwór fioletu krystalicznego (10 cm3 nasyconego roztworu
fioletu krystalicznego w 96% etanolu, 2,5 g fenolu, 10 cm3 wody destylowanej), barwi
wszystkie komórki na kolor ciemnoniebieski,
-
utrwalacz to płyn Lugola (zaprawa, bejca, czyli specjalny preparat, mający za zadanie
utrwalenie wiązania barwnika), zawarty w nim jod tworzy stosunkowo duże
kompleksy złożone z barwnika i jodu,
-
odbarwiacz, inaczej roztwór stosowany do kąpieli różnicującej (97 cm3 etanolu
(70%), 3 cm3 acetonu),
-
barwnik kontrastowy to safranina lub roztwór fuksyny (10 cm3 fuksyny karbolowej,
90 cm3 wody destylowanej) – barwią na kolor inny niż fiolet krystaliczny.
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
2
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 4
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
Decydujące znaczenie ma etap kąpieli różnicującej, powoduje on bowiem, że
kompleksy barwnika są wypłukiwane z komórek. Jeśli w ścianie komórkowej występują
wystarczająco duże pory, barwnik zostaje wypłukany. Jednak gdy ściana komórkowa nie jest
tak "dziurawa", barwnik pozostaje we wnętrzu komórki. W przypadku bakterii gramdodatnich
ściana komórkowa ma kilkadziesiąt warstw. Można to wyobrazić sobie jako kilkadziesiąt
nałożonych na siebie siatek. Mimo że oka każdej siatki są wystarczająco duże, aby kompleks
barwnika mógł wypłynąć z komórki, to po nałożeniu na siebie kilkudziesięciu takich siatek,
barwnik nie może już zostać wypłukany. Ponadto etanol powoduje odwodnienie ściany
komórkowej, następuje zmniejszenie pustej przestrzeni i zaciskanie się poszczególnych
warstw mureiny (uszczelnienie). W rezultacie kompleksy fioletu krystalicznego z jodem nie
mogą ulec wypłukaniu. W przypadku bakterii gramujemnych 1-2 warstwy mureiny nie są
przeszkodą i alkohol świetnie wypłukuje kompleksy barwnika. Ponadto ściana bakterii
gramujemnych zawiera więcej substancji lipidowych, które są rozpuszczane przez alkohol, co
powoduje dezorganizację struktury ściany komórkowej i dodatkowo uniemożliwia
zatrzymywanie barwnego kompleksu przez komórkę.
Najlepiej jeśli badanie wykonuje się na komórkach z 18-24 godzinnej hodowli, gdyż w
komórkach starych zdolność do tworzenia trwałego kompleksu z fioletem krystalicznym
maleje.
UWAGA! Różnice w budowie ściany komórkowej bakterii gramdodatnich i gramujemnych
to w efekcie nie tylko odmienny wynik barwienia Grama, ale także poważne, o medycznym
znaczeniu, różnice w fizjologii tych bakterii.
Staphylococcus aureus
(gramdodatnie)
Escherichia coli
(gramujemne)
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
3
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 4
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
PROTOKÓŁ BARWIENIA METODĄ GRAMA
1. odtłuścić szkiełko podstawowe
przez trzykrotne przeciągnięcie
przez płomień palnika
2. sporządzić cienki rozmaz i
wysuszyć go w powietrzu
3. utrwalić w płomieniu palnika
4. zalać fioletem krystalicznym i
barwić przez około 1 minutę, zlać
barwnik
5. spłukać nadmiar barwnika wodą
6. zalać płynem Lugola na około 1
minutę, zlać barwnik
7. spłukać wodą
8. odbarwić, czyli zastosować
kąpiel różnicującą – spłukać
kilkakrotnie alkoholem aż do
wypłukania barwnika (do
momentu spływania bezbarwnych
kropli alkoholu przez 15-20 sek)
9. przerwać działanie alkoholu spłukać wodą
10. barwić kontrastowo safraniną
przez 30 sekund
11. spłukać wodą
12. wysuszyć bibułą i oglądnąć pod
immersją
Gram(+)
Gram(-)
utrwalenie
fiolet krystaliczny
płyn Lugola
odbarwianie
barwienie
kontrastowe
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
4
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 4
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
Pamiętaj!
Utrwalenie rozmazu ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze, przeciąganie szkiełka nad
płomieniem powoduje, że bakterie bardzo silnie do niego przylegają, co zapobiegnie ich
zmyciu z powierzchni szkiełka w trakcie kolejnych manipulacji. Dlatego mówimy tutaj o
utrwaleniu preparatu. Po drugie - bakterie są zabijane - może mieć to pewne znaczenie przy
przygotowywaniu preparatów z gatunków patogennych, gdyż powoduje zwiększenie
bezpieczeństwa pracy.
CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH PRZEDSTAWICIELI ZIARNIAKÓW
Drobnoustroje tej grupy stanowią normalną mikroflorę powietrza, mleka i
przetworów mlecznych, spotykamy je w glebie, na skórze zwierząt i ludzi (powodują
stany ropne i zapalenia, zapalenie płuc). Spotykane są też (gronkowce) w produktach
żywnościowych i stanowią duże niebezpieczeństwo dla konsumentów.
Cechy charakterystyczne:
-
gramdodatnie ziarniaki,
-
komórki kuliste, dzielą się w 1, 2 lub 3 płaszczyznach i mogą występować jako
komórki pojedyncze, dwoinki, paciorkowce lub gronkowce,
-
nieruchliwe,
-
nie wytwarzają przetrwalników,
-
są mezofilami, tlenowcami lub względnymi beztlenowcami,
-
fermentują węglowodany bez wytworzenia gazu, z wytworzeniem małych ilości
kwasu mlekowego,
-
niektóre
gatunki
wytwarzają
charakterystyczne
barwniki
(żółte,
złociste,
pomarańczowe lub czerwone), inne tworzą kolonie bezbarwne,
-
typowi przedstawiciele: Micrococcus luteus (jasnożółte kolonie), Staphylococcus
aureus (pomarańczowe), Staphylococcus saprophiticus (białe).
Rodzaj Micrococcus
-
bakterie szeroko rozpowszechnione w przyrodzie (powietrzu, kurzu, wodzie),
-
optymalna temperatura wzrostu 25-30C, niektóre gatunki są ciepłooporne, niektóre
rosną w niskich temperaturach, małe wymagania odżywcze,
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
5
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 4
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
- tolerują wysoką zawartość soli (halotoleranty), rosną przy obecności 5% NaCl –
składniki solanek przemysłowych,
-
są tlenowcami (niektóre utleniają glukozę z pożywki), wytwarzają katalazę,
powodują psucie się produktów konserwowanych solą, mleka pasteryzowanego (M.
varians), margaryny, serów, żywności przechowywanej w chłodniach,
-
uważane są za niechorobotwórcze, jednak mogą być
oportunistami,
występować
gatunki
opisano
9
gatunków,
na
skórze
człowieka,
biorące
udział
w
psuciu:
8
może
najważniejsze
Micrococcus
freudenreichii, M. varians, M. luteus, M. caseolyticus
(ale bierze też udział w dojrzewaniu sera tylżyckiego),
-
typowy przedstawiciel M. luteus, średnica komórki
przekracza 2 m,
-
kolonie są nieprzejrzyste i wyraźnie zabarwione (od cytrynowożółtego do
czerwonego).
Rodzaj Staphylococcus
-
gronkowce występują na powierzchni ciała ludzi i zwierząt,
na błonach śluzowych, w nosogardzieli, a także w glebie i
wodzie,
-
gramdodatnie, przekraczają średnicę 1 m, są nieruchliwe,
-
kolonie gładkie, okrągłe, lekko wypukłe, od białych do
pomarańczowych,
-
względne beztlenowce, choć wykazują wzrost w obecności tlenu,
-
wzrost w temperaturze 15-46C i pH 4,2-9,3,
-
na podłożu płynnym rosną w postaci zmętnienia i tworzą żółty osad (kłaczkowaty),
-
gatunek chorobotwórczy Staphylococcus aureus (gronkowiec złocisty, optymalna
temp. 37C) wywołuje ropnie skóry, anginy, zapalenie płuc i opon mózgowordzeniowych, nieżyt błon śluzowych i ucha środkowego, zatrucia pokarmowe typu
intoksykacji, u krów ostre lub przewlekłe zapalenie wymienia,
-
są halotolerantami,
-
obecność soli peklujących w produktach spożywczych nie zapobiega rozwojowi
gronkowców i produkcji enterotoksyn, natomiast ich wytwarzanie hamuje temp.
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
6
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 4
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
poniżej 10C i pH poniżej 4,5  zapobieganie zakażeniom gronkowcami polega na
przestrzeganiu higieny produkcji i temperatury obróbki termicznej, aby nie dopuścić
do rozmnażania się bakterii i produkcji ciepłoopornej enterotoksyny przed ich
zniszczeniem,
-
hydrolizują żelatynę, nie hydrolizują skrobi,
-
wytwarzają katalazę (katalazo-dodatnie), niektóre mają zdolność wytwarzania
koagulazy (S. aureus),
-
w pracowniach diagnostycznych stosuje się podział na:
a) gronkowce koagulazododatnie (Staphylococcus aureus)
b) gronkowce koagulazoujemne (S. epidermidis, S. saprophyticus)
w oparciu o zdolność wykrzepiania osocza przez S. aureus i brak takich zdolności u
innych gatunków, choć nowe badania taki podział uznały za mało precyzyjny,
-
znanych jest kilkadziesiąt gatunków – połowa związana z człowiekiem,
-
kolonizują skórę człowieka – naturalna flora bakteryjna, ale w zmienionych
warunkach mogą wywołać infekcje,
-
najczęściej wywołują zakażenia szpitalne:
o S. aureus (gronkowiec złocisty) – infekcje miejscowe wszystkich tkanek i narządów
oraz uogólnione: ropne stany zapalne skóry i tkanek miękkich (czyraki, jęczmienie,
liszajec, ropnie, ropowice, zapalenie szpiku kostnego, septyczne zapalenie stawów,
zapalenie wsierdzia, zapalenie płuc),
o S. epidermidis (gronkowiec naskórkowy) – czynnik etiologiczny szpitalnych
posocznic, zapalenie wsierdzia,
o S. saprophyticus (gronkowiec saprofityczny) – odpowiada za 10-20% zakażeń dróg
moczowych.
Rodzaj Streptococcus i Lactococcus – paciorkowce
Innym rodzajem zaliczanym do gramdodatnich ziarniaków są paciorkowce. Bardzo
rozpowszechnione w przyrodzie, występują w produktach mleczarskich, kiszonkach,
produktach zbożowych, sokach owocowych, jamie ustnej i przewodzie pokarmowym
zwierząt i człowieka. Liczne są wykorzystywane w przemyśle mleczarskim jako szczepionki
do ukwaszania mleka lub jego przetworów. Niektóre mogą być szkodliwe dla przetwórstwa,
albo chorobotwórcze (S. pneumoniae – zapalenie płuc, S. pyogenes – paciorkowcowe
zapalenie gardła, angina, szkarlatyna, S. agalactiae – zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
u noworodków, bakteremia, S. viridans – zapalenie wsierdzia, ropień zęba).
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
7
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 4
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
Cechy charakterystyczne:
-
ziarniaki ułożone w długie łańcuszki (paciorki),
-
gramdodatnie,
-
nie przetrwalnikują,
-
względne tlenowce lub beztlenowce.
Wyróżnia się 4 grupy:
1) paciorkowce ropotwórcze (S. pyogenes, S. agalactiae),
2) paciorkowce zieleniejące (S. salivarius, S. viridans),
3) paciorkowce mleczne (Lactococcus lactis, L. cremoris, L. thermophilus),
4) paciorkowce kałowe – enterokoki (E. faecalis).
Dawniej jako paciorkowce grupy D klasyfikowano enterokoki, obecnie coraz częściej są
wydzielane jako osobny rodzaj, gdyż nie wszystkie mają w ścianie komórkowej antygen D.
Zdolność wzrostu na zwykłych podłożach i na bulionie z dodatkiem 6,5% NaCl wyraźnie
odróżnia rodzaj Enterococcus od paciorkowców.
Rodzaj Enterococcus – paciorkowce kałowe
Są gramdodatnie, nieco owalne, duże (ok. 2,5 m) ziarniaki, w preparatach tworzą pary,
czasem krótkie łańcuszki lub nieregularne skupiska. Względne tlenowce, na podłożu płynnym
rosną dyfuzyjnie, na stałym tworzą duże (2 mm), szarawoprzejrzyste kolonie. Wyodrębniono
kilkanaście gatunków, u ludzi dominują E. faecalis (80-90%), E. faecium (10-15%).
Enterokoki dysponują licznymi czynnikami chorobotwórczymi, niektóre szczepy wytwarzają
adhezynę (czynnik agregujący) czy enzym hialuronidazę. Są to bakterie ciepłooporne, choć
rosną też w niskich temperaturach (4-5C), dobrze przeżywają proces zamrażania i warunki
pasteryzacji stosowane w przemyśle spożywczym. Bytują głównie w przewodzie
pokarmowym ludzi i zwierząt – używane są jako wskaźnik zanieczyszczenia kałowego
wody i środków spożywczych (pasteryzowanych lub mrożonych). Czasami są spotykane w
jamie ustnej – patogeny oportunistyczne, przyczyniają się do zakażenia dróg moczowych,
bakteremii, zapalenia wsierdzia. Powszechnie występują w różnych rodzajach żywności, są
przyczyną psucia się pasteryzowanych konserw mięsnych przechowywanych w chłodniach,
mleka i pasteryzowanych produktów mlecznych, powodują też zielenienie powierzchni mięsa.
Nadmierny rozwój enterokoków i produkcja przez nie amin biogennych (w produktach
białkowych) jest przyczyną zatruć pokarmowych lub reakcji alergicznych u ludzi.
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
8
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 4
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
TEST NA OBECNOŚĆ KATALAZY
Powstający w procesach oddychania nadtlenek wodoru (H2O2) jest substancją silnie trującą
dla komórek bakteryjnych. Mikroorganizmy likwidują jej nadmiar za pomocą enzymu –
katalazy.
Katalaza – enzym przyspieszający reakcję:
2 H2O2 → 2 H2O + O2 ↑
Wykrywanie katalazy znalazło praktyczne zastosowanie w diagnostyce bakterii, szczególnie
w rozróżnianiu ziarenkowców (Staphylococcus od Streptococcus) i laseczek gramdodatnich
(Bacillus od Clostridium).
Wyróżniamy organizmy:
-
katalazododatnie (Staphylococcus, Micrococcus, Bacillus)
-
katalazoujemne (Streptococcus, Enterococcus, Clostridium)
Obecność enzymu wykrywa się, dodając do hodowli 3% roztwór wody utlenionej. Wynik
dodatni – wydzielanie się pęcherzyków tlenu.
dysmutaza
ponadtlenkowa
i
katalaza
peroksydaza
Jeśli barwienie Grama wykazało, że badany szczep jest ziarniakiem gramdodatnim, szybkie
rozróżnienie między gronkowcem a paciorkowcem umożliwia test na katalazę. Streptokoki
(paciorkowce) nie wytwarzają grup hemowych, w związku z czym nie mogą wytworzyć
enzymu zawierającego hem – katalazy. Jeśli na kolonię paciorkowców nakropimy wodę
utlenioną, kolonia po prostu stanie się mokra, gdyż bakterie te nie potrafią pozbyć się
nadtlenku wodoru. Natomiast kolonie gronkowców zaczną wytwarzać pęcherzyki powietrza.
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
9
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 4
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
Staphylococcus
aureus
Enterococcus
faecium
TEST NA OBECNOŚĆ KOAGULAZY
Jeśli test na obecność katalazy wypadł pozytywnie, test na koagulazę pozwala na
rozróżnienie między Staphylococcus aureus a nie-patogennymi gronkowcami. Posiadanie
koagulazy umożliwia drobnoustrojowi wykrzepianie osocza wokół komórki, co sprawia, że
taka komórka jest odporna na fagocytozę. Test polega na inokulacji osocza króliczego
badanymi bakteriami i inkubacji 1-4 godzin w 37C. Jeśli organizm wytwarza koagulazę, w
tym czasie wytworzy się skrzep.
skrzep  organizm koagulazododatni
brak skrzepu  organizm koagulazoujemny
Staphylococcus aureus jest najważniejszym patogenem tego rodzaju. Ponieważ liczne gatunki
typowej (normalnej) mikroflory również są zaliczane do tego rodzaju, ważne jest aby móc
szybko rozróżnić S. aureus od innych gronkowców. Wśród gronkowców (Staphylococcaceae)
niektóre właściwości wykazuje jedynie dla S. aureus:
-
jest koagulazododatni,
-
halotolerant - odporny na wysokie stężenia soli (7,5-10%),
-
fermentuje mannitol do kwasów organicznych (mannitol-positive),
-
w cząsteczkach kwasu tejchojowego znajduje się rybitol,
-
w hodowli na agarze z krwią po 24-36 h można zaobserwować hemolizę.
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
10
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 4
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
HEMOLIZA – polega na zmianach w krwinkach czerwonych, dodanych do podłoża, pod
wpływem toksyn bakteryjnych.
-hemoliza u S. aureus
brak hemolizy S. epidermidis
hemoliza  - toksyny bakteryjne powodują redukcję hemoglobiny do methemoglobiny, co
uwidacznia się żółto-zielonkawymi obwódkami wokół kolonii,
hemoliza  - toksyny bakteryjne rozpuszczają erytrocyty, powstaje strefa przejaśnienia wokół
kolonii,
hemoliza γ - toksyny bakteryjne nie oddziałują na erytrocyty.
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
11
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 4
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
PODZIAŁ MIKROORGANIZMÓW ZE WZGLĘDU NA OPTYMALNĄ TEMPERATURĘ WZROSTU
Mikroorganizmy mogą rozwijać się w bardzo szerokim zakresie temperatur, od – 23°C
(silnie zasolone wody Antarktydy, w których stwierdzono obecność bakterii z rodzaju
Corynebacterium i grzybów z rodzaju Sporobolomyces) do 113°C (gorące źródła, kominy
termalne – Pyrodictium brockii). Większość mikroorganizmów rozwija się jednak w zakresie
temperatur od 10 do 37°C. W warunkach laboratoryjnych najczęściej stosuje się 30–37°C dla
bakterii i 20–28°C dla grzybów.
Ze względu na różnice w minimalnych, optymalnych i maksymalnych temperaturach
wzrostu, mikroorganizmy dzieli się na ogół na trzy grupy:
 Psychrofile (minimum -23-0C; optimum 15C; maksimum 20(40)°C)
Do tej grupy zalicza się szereg drobnoustrojów zdolnych do rozwoju w środowiskach
naturalnych o niskich temperaturach (lodowce Antarktyki, szczyty gór, dno oceanów i
głębokich jezior). Bakterie tej grupy stanowią również poważny problem w
przechowalnictwie. Występując w chłodniach i magazynach, na i w schłodzonych
produktach mleczarskich, mięsnych i owocowo-warzywnych, wywierają niekorzystny
wpływ na ich jakość i trwałość. W mikrobiologii żywności często wyróżnia się wśród nich 2
podgrupy: obligatoryjne psychrofile (nie przeżywają w temp. powyżej 20C) oraz
fakultatywne psychrofile (psychrotrofy, rosną w zakresie 0-40C, nie rozmnażają się
poniżej 0C, choć mogą utrzymać podstawowe funkcje fizjologiczne). Najczęściej są to
bakterie gramujemne należące do rodzaju Pseudomonas, Vibrio, Aeromonas, Acinetobacter,
Alcaligenes, Chromobacterium i Flavobacterium. Wśród bakterii gramdodatnich dominują
gatunki należące do rodzajów: Micrococcus, Bacillus i Arthrobacter oraz niektóre
Lactobacillus. Spośród drożdży są to przedstawiciele rodzajów Candida, Debaryomyces,
Pichia, Rhodotorula i Torulopsis, a spośród pleśni: Aureobasidium pullulans, Botrytis
cinerea i Geotrichum candidum. Szczególne niebezpieczeństwo zatruć pokarmowych
stwarzają niektóre bakterie patogenne: Listeria monocytogenes, Yersinia enterocolitica i
Bacillus cereus.
 Mezofile (minimum 10-30C; optimum 20-37C; maksimum 35-50°C)
Grupa drobnoustrojów zdolna do wzrostu w umiarkowanych temperaturach. Do mezofili
zalicza się większość drobnoustrojów występujących w środowisku (glebie, wodzie, na
powierzchni ciała roślin i zwierząt). Są to na ogół mikroorganizmy saprofityczne oraz
chorobotwórcze dla roślin, zwierząt i człowieka, wśród nich wywołujące zatrucia
pokarmowe.
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
12
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 4
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
 Termofile (minimum 25-45C; optimum 45-65C; maksimum 60-90°C)
Drobnoustroje o wysokich optymalnych temperaturach wzrostu. Podzielono je na dwie
grupy: obligatoryjne termofile wymagają wysokich temperatur do wzrostu i rozmnażania,
fakultatywne termofile natomiast dobrze prosperują w wysokich temperaturach, ale również
w niższych (poniżej 50C). Przykłady: Thermus aquaticus, Thermus thermophilus,
Chloroflexus
aurantiacus,
Bacillus
stearothermophilus,
Bacillus
coagulans,
Alicyclobacillus acidoterrestris, a także niektóre gatunki z rodzaju Clostridium,
Streptococcus, Lactobacillus, Sarcina, Staphylococcus.

Hypertermofile
Mikroorganizmy o optymalnej temperaturze wzrostu powyżej 80°C. Najbardziej odpornym
na gorąco mikroorganizmem jest odkryty w 2003 r. Szczep 121, który jest w stanie podwoić
swoją populację w ciągu 24 godzin w autoklawie w 121C (stąd nazwa). Pozostałe są zdolne
do przetrwania w temperaturach koło 100C. Należą tu niektóre bakterie i gatunki z Archea.
Przykłady: Pyrolobus fumarii (Archea, żyje w 113C, Atlantyk), Methanopyrus kandleri
(Archea, 80-100C, Zatoka Kalifornijska), Pyrococcus furiosus (Archea, 100C, ujście
wulkanu, Włochy), Geothermobacterium ferrireducens (bakteria, 65-100C, Park Yellow
Stone), Aquifex aeolicus (bakteria, 85-95C, Park Yellow Stone).
1 m
Grand Prismatic Spring, Yellowstone National Park
Szczep 121
Thermus aquaticus
Przed rokiem 2003 uważano, że 15-minutowa ekspozycja na temperaturę 121°C
(autoklawowanie) jest wystarczająca do zabicia wszystkich żyjących organizmów.
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
13
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 4
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BAKTERII CYLINDRYCZNYCH
Należą do nich głównie krótkie, nieprzetrwalnikujące pałeczki (bacterium), o
długości nieco większej niż szerokość oraz przetrwalnikujące laseczki (bacillus) o długości
przekraczającej 10-20-krotnie ich szerokość. Średnica większości to 0,5-2 m, długość
1-6 m (u form nitkowatych ponad 100 m).
Podczas podziału błona dzieląca powstaje wyłącznie w płaszczyźnie prostopadłej do
osi wzrostu, w młodej hodowli można spotkać w związku z tym: dwoinki – diplobacillus lub
łańcuszki – streptobacillus oraz diplobacterium i streptobacterium.
BAKTERIE PRZETRWALNIKUJĄCE BACILLACEAE
Przetrwalnikowanie, czyli tworzenie endospor jest cechą wspólną bakterii z rodziny
Bacillaceae, obejmującej bardzo zróżnicowane fizjologicznie rodzaje: Bacillus i Clostridium.
Większość gatunków bakterii przetrwalnikujących bytuje w środowisku naturalnym jako
organizmy saprofityczne. Niektóre jednak, np. laseczka wąglika (B. antracis), laseczka
jadu kiełbasianego (C. botulinum), laseczka tężca (C. tetani), należą do groźnych
drobnoustrojów chorobotwórczych. Wśród bakterii przetrwalnikujących występują
laseczki tlenowe (rodzaj Bacillus) oraz beztlenowe (Clostridium), gatunki mezofilne i
termofilne, a także bakterie osmofilne. Bakterie te są szeroko rozpowszechnione w
przyrodzie: w glebie i wodzie, na częściach roślin, w psującej się żywności, treści żołądkowej
zwierząt przeżuwających, w mule, osadach wód powierzchniowych, gorących źródłach.
Cechy charakterystyczne Bacillaceae:
-
laseczki,
-
gramdodatnie,
-
tworzą przetrwalniki,
-
są
tlenowcami
(Bacillus)
lub
względnymi
beztlenowcami (Clostridium),
-
są w większości mezofilami,
-
nieruchliwe lub ruchliwe – okołorzęse,
-
katalazododatnie (Bacillus) lub katalazoujemne (Clostridium),
-
wiele z nich rozkłada niektóre węglowodany oraz białka.
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
14
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 4
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
Rodzaj Bacillus
Bakterie rodzaju Bacillus, dzięki możliwości tworzenia przetrwalników, są szeroko
rozpowszechnione w przyrodzie. Zawdzięczają to także zdolnościom adaptowania się do
warunków środowiska i aktywnemu rozwojowi w otoczeniu o dużej rozpiętości temperatur,
pH i zasolenia. Można je spotkać w glebie, w wodach słodkich i słonych, mule, osadach
wód powierzchniowych, gorących źródłach, na różnych częściach roślin, w przewodzie
pokarmowym zwierząt czy psującej się żywności.
 Bakterie z rodzaju Bacillus najpospolitsze są w glebie. Występują tu zarówno gatunki
mezofilne, jak i psychrofilne. Zaliczane są do zymogennej mikroflory gleby, a więc
w przeciwieństwie do autochtonicznej, ich intensywny rozwój występuje w
przypadku dużego napływu do gleby materii organicznej (np. opad liści w lesie,
nawożenie obornikiem itp.), uczestniczą w mineralizacji gleby. W przypadku
niekorzystnych warunków mogą penetrować środowisko w poszukiwaniu dostępu do
substancji odżywczych (gatunki urzęsione) lub tworzą endospory. Głównym
przedstawicielem laseczek glebowych jest Bacillus cereus, nieco mniej liczne są B.
licheniformis, B. subtilis, B. pumilus. Są to bakterie o niewielkich wymaganiach
pokarmowych. Bardziej wymagające gatunki (B. psychrosaccharolyticus, B.
polymyxa, B. macerans, B. azotofixans) rosną głównie w strefie ryzosfery, korzystając
z substancji odżywczych wydzielanych przez rośliny i odwdzięczając się im
wiązaniem azotu atmosferycznego.
 Bakterie występują też w wodzie. W wodach słodkich klimatu umiarkowanego
spotyka się te same gatunki, co w glebach, tylko w mniejszych ilościach. W gorących
źródłach, gejzerach i jeziorach o wysokich temperaturach swoją niszę znalazły gatunki
termofilne, które nie rosną w temperaturze poniżej 45ºC (Bacillus stearothermophilus
i Bacillus thermoruber). W przybrzeżnych wodach morskich i ujściach rzek
(zwłaszcza zanieczyszczonych) spotyka się bakterie glebowe: B. subtilis i B.
licheniformis. W wodach morskich o dużej czystości rozwija się B. cereus. W wodach
i glebach zasadowych spotyka się laseczki alkalofilne (B. firmus, B. alcalophilus, B.
lentus).
 Bakterie z rodzaju Bacillus powszechnie występują w ściółce i na martwych
tkankach roślin, aktywnie uczestnicząc w II fazie ich rozkładu (B. megaterium, B.
cereus, B. mycoides). Bakterie te wydzielają liczne enzymy, w tym rozkładające
biopolimery i pochodne aromatyczne, przyczyniając się do rozkładu martwych liści
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
15
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 4
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
drzew bogatych w taniny i ligniny. Bakterie występujące na powierzchni żywych
roślin, często są dostarczycielami azotu (asymilowanego z powietrza), chronią przed
szkodliwymi owadami (wydzielają -endotoksyny), zapobiegają lub hamują rozwój
chorób grzybiczych.
 Niektóre gatunki Bacillus występują w przewodzie pokarmowym zwierząt
uczestnicząc w procesach trawienia. B. coagulans, B. licheniformis, B. circulans, B.
laterosporus, B. pumilus znaleziono w żwaczu przeżuwaczy, gdzie pomagają w
degradacji białek, hemiceluloz, ksylenu, glikozydów.
Morfologia i fizjologia
Bakterie z rodzaju Bacillus są tlenowymi lub względnie beztlenowymi,
gramdodatnimi laseczkami, często tworzącymi układy łańcuszkowe. Są to cylindryczne,
ruchliwe komórki o przeciętnych długościach 1-3 μm, ale bywają też większe (Bacillus
megaterium zalicza się do jednych z największych bakterii). Urzęsienie głównie
perytrychalne lub biegunowe. Spotyka się jednak również szczepy nieurzęsione (atrychalne) i
nieruchliwe (B. anthracis).
Ze względu na kształt i rozmieszczenie przetrwalników w komórce bakterie rodzaju
Bacillus dzieli się na trzy grupy:

laseczki wytwarzające przetrwalniki o średnicy mniejszej od sporangium, o kształcie
owalnym lub cylindrycznym: B. anthracis, B. cereus, B. megaterium, B. licheniformis,
B. subtilis, B. thuringiensis,

laseczki wytwarzające przetrwalniki o średnicy większej od sporangium (komórka
macierzysta ulega rozszerzeniu), o kształcie owalnym lub kulistym: B. macerans, B.
stearothermophilus, B. circulans, B. polymyxa,

laseczki wytwarzające duże kuliste endospory o średnicy większej niż komórka
macierzysta, położone terminalnie: B. pasteurii, B. sphaericus.
Przetrwalniki są wytwarzane tylko w procesach tlenowych, nie barwią się w barwieniu
Grama, przetrzymują proces pasteryzacji – poważny problem dla przemysłu konserwowego.
Wśród bakterii Bacillus znane są gatunki mezofile (B. licheniformis, B. subtilis),
termofilne (Bacillus stearothermophilus, B. sporothermodurans, psychrofile (B. polymyxa),
a nawet psychrotrofowe. W zależności od gatunku, bakterie z rodzaju Bacillus, rosną w
środowiskach o bardzo różnym pH (pH 1-11), alkalifile to np. B. alkalophilus, do acydofili
należy m.in. B. polymyxa, natomiast B. subtilis i B. licheniformis lepiej rosną w pH
obojętnym. Niektóre laseczki są halofilne (B. pantothenticus, B. pasteurii, B. globisporus, B.
marinus, B. halophilus), wytrzymują nawet 10% stężenie NaCl.
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
16
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 4
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
Wszystkie gatunki wytwarzają katalazę. Na agarze z krwią powodują hemolizę typu , a
strefa wokół kolonii zwykle bardzo duża. Do identyfikacji i rozróżniania gatunków
wykorzystuje się cechy morfologiczne komórki (wielkość, kształt, położenie przetrwalnika,
otoczka, rzęski, ruch), właściwości biochemiczne i biologiczne (lecytynaza, hemoliza typu )
oraz wrażliwość na penicylinę.
Metabolizm
Bacillus należą do grupy wybitnie heterogennych chemoorganotrofów. Na agarze
rosną w postaci dużych kolonii o rozmiarach 3-10 mm, płaskich, zwykle matowych, o
postrzępionych brzegach (choć zdarzają się kolonie błyszczące i śluzowe). Wymagania
pokarmowe są bardzo zróżnicowane gatunkowo. Wykorzystywane do wzrostu substancje
organiczne, metabolizowane są w komórkach Bacillus w procesach tlenowych i/lub
fermentacyjnych. U niektórych gatunków tlen, jako akceptor elektronów, może być
zastąpiony przez jony NO3- (redukcja NO3- do NO2-). Niektóre gatunki mogą wiązać azot
atmosferyczny.
Gatunki
oddychające
beztlenowo
przeprowadzają
fermentację
sacharydów, wytwarzając różne produkty końcowe (2,3-butandiol, glicerol, CO2, kwas
mlekowy, octowy lub mrówkowy, etanol). Niektóre gatunki rozkładają skrobię, pektyny bądź
mocznik. Na podstawie produktów fermentacji rozróżnia się poszczególne gatunki z
rodzaju Bacillus. Podczas wzrostu wegetatywnego bakterie Bacillus gromadzą kwasy
organiczne powodując zakwaszanie środowiska nawet do pH 4,0-5,0.
Chorobotwórczość
Wśród bakterii Bacillus jedynie B. anthracis jest uważany za gatunek silnie
patogenny dla człowieka i innych ssaków (a nawet kręgowców). Endospory tego gatunku, są
bardzo odporne na warunki środowiska i mogą wiele lat oczekiwać w glebie czy wodzie. Ich
przedostanie się do żywności powoduje chorobę zwaną wąglikiem, której śmiertelność wśród
zwierząt sięga 100%. U ludzi stykających się zawodowo z materiałem pochodzenia
zwierzęcego (szczególnie skóry, wełna, sierść) choroba ma łagodniejszy przebieg, choć jej
postaci płucna lub jelitowa także mogą przebiegać ciężko i prowadzić do śmierci.
Z B. anthracis blisko spokrewniony jest B. cereus, wywołujący zatrucia
pokarmowe, lokalne infekcje ran, choroby oczu, posocznicę i in. Ze względu na swoje
występowanie w glebie, zatrucia tymi laseczkami są dość powszechne (łatwość przedostania
się do produktów spożywczych, szczególnie niedokładnie umytych owoców, warzyw).
Patogenami są także Bacillus alvei, B. popilliae i B. larvae wywołujące choroby pszczół.
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
17
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 4
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
Pozostałe gatunki uważa się za saprofity, jakkolwiek mogą wywołać infekcje w przypadku
osłabienia organizmu.
Znaczenie dla przemysłu
Najważniejszą rolę Bacillus odgrywają w przemyśle enzymatycznym. Prawie 60%
produkowanych w światowej skali preparatów enzymatycznych przypada na proteinazy (w
tym subtilizyny, enzymu stosowanego do produkcji środków piorących) i -amylazy
otrzymywane w oparciu o hodowlę bakterii Bacillus. W odróżnieniu od bakterii
gramujemnych nie posiadają w swej ścianie komórkowej toksycznych lipopolisacharydów
oraz mają tylko pojedynczą warstwę membrany cytoplazmatycznej, co ułatwia sekrecję
wytwarzanych przez nie enzymów.
Liczne gatunki z rodzaju Bacillus wytwarzają antybiotyki, które są stosowane w
leczeniu różnych schorzeń. B. brevis (gramicydyna, tyrotrycyna), B. laterosporus
(laterosporyna), B. licheniformis (bacytracyna), B. polymyxa (polimyksyna, kolistyna), B.
pumilus (pumulina) B. subtilis (subtylina).
Znaczenie dla przemysłu spożywczego i przetwórczego ma fakt, że przetrwalniki są
odporne na pasteryzację. Mogą być przenoszone do różnych produktów żywnościowych
(mięsa i jego przetworów, produktów mleczarskich, zbożowych, owocowo-warzywnych,
przypraw). Powodują psucie się różnych produktów: hydrolizują skrobię (śluz, ciągliwość
miękiszu pieczywa, nieprzyjemny zapach), kwaśne zepsucie konserw owocowo-warzywnych,
wady serów (gorzki smak, wzdęcia), speptonizowany skrzep mleka („na słodko”), zepsucie
mleka zagęszczonego.
Wartość D140 dla endospor B. sporothermodurans waha się od 3,4 do 7,9 s. Są one
uznawane za najbardziej odporne na ciepło przetrwalniki bakteryjne.
Rodzaj Clostridium
Są to gramdodatnie beztlenowe laseczki przetrwalnikujące. Są szeroko
rozpowszechnione, gł. w glebie, występują także w przewodzie
pokarmowym (C. perfringens), mogą zanieczyszczać produkty
żywnościowe (przez kurz, ziemię). Rozmiary komórek zależą
od gatunku i są różne, przetrwalniki okrągłe lub owalne
nadają
komórkom
charakterystyczny
kształt
rakiety
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
18
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 4
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
tenisowej, pałeczki dobosza, osełki. Większość gatunków orzęsiona – perytrychalnie i
bardzo ruchliwa, nieliczne wytwarzają otoczki. Substancją zapasową są wielocukry podobne
do skrobi. Nie wytwarzają katalazy.
Mimo że są beztlenowcami, można wyróżnić 3 grupy o różnej wrażliwości na tlen:

typy bezwzględne (obligatoryjne) beztlenowe –
zawartość tlenu w atmosferze powyżej 0,5% zabija je,

umiarkowanie beztlenowe – 3% tlenu,

aerotolerancyjne – mogą rosnąć słabo w warunkach
zwykłej atmosfery.
Przetrwalniki są ciepłooporne i tworzą się tylko w warunkach beztlenowych. Nie barwią
się metodą Grama.
Większość to mezofile, ale np. C. botulinum typu E żyje w temp. 3,3°C. Spotyka się także
termofilne gatunki: C. thermoaceticum (60°C) i C. thermohydrosulfuricum (75°C). Liczne
gatunki chorobotwórcze. Gatunki saprofityczne zwykle o znaczących właściwościach
biochemicznych:
 bakterie proteolityczne powodujące procesy gnilne produktów białkowych w warunkach
beztlenowych (konserw mięsnych – H2S i NH3), psucie serów podpuszczkowych (C.
sporogenes) – tzw. biała zgnilizna (amoniak),
 gatunki zdolne do fermentacji różnych węglowodanów, np. bakterie fermentacji
masłowej (C. butyricum) przekształcające cukry w lotny kwas masłowy i produkty
gazowe (CO2 i H2), spotykane są w glebie, paszach, nawozie, wadliwych kiszonkach,
mleku, serach dojrzewających.
Rodzaj liczy około 120-160 gatunków, z czego 70-80% jest saprofityczna, ok. 25 to niezbyt
groźne patogeny, a 13 to groźne patogeny (dla ludzi: C. botulinum (grupa I, II i III), C.
difficile, C. histolyticum, C. novyi, C. perfringens, C. septicum, C. sordellii, C. tetani,).

Clostridium botulinum (laseczka jadu kiełbasianego) – wywołuje botulizm klasyczny
(zatrucie pokarmowe toksyną znajdującą się w produktach żywnościowych), botulizm
niemowląt (źródło – miód), botulizm przyranny, różne szczepy w obrębie gatunku
wytwarzają 8 typów egzotoksyn (A,B,C1,C2,D,E,F,G). Wytwarza owalne przetrwalniki
położone subterminalnie, jest ruchliwy.

Clostridium tetani – laseczka tężca, wytwarza terminalne endospory, gatunek ruchliwy,
wytwarza egzotoksynę.
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
19
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 4
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
 Clostridium difficile – wytwarza duże, owalne subterminalne spory i 2 rodzaje toksyn:
toksynę A i toksynę B, powoduje choroby (poantybiotykowe rzekomobłoniaste zapalenie
jelita grubego, biegunki poantybiotykowe), w sytuacji gdy prawidłowa mikroflora
zostanie zniszczona (np. antybiotykami).

Clostridium perfringens, Clostridium novyi, C. sordellii, C. hystolyticum, C. septicum, C.
bifermentans – laseczki powodujące zgorzel gazową (gangrenę), martwicę mięśni
(bakterie „żywią się” tkanką mięśni) lub tkanki łącznej z tworzeniem gazu i znamionami
ogólnej toksemii, na skutek zakażenia rozległych ran, ze zmniejszonym krążeniem (słaby
dopływ tlenu).
REDUKCJA AZOTANÓW
Chemolitoautotrofy (uzyskują energię z utleniania chemicznego, wykorzystują
składniki nieorganiczne jako dawców elektronów i CO2 jako głównego źródła) oraz liczne
chemoorganoheterotrofy (wymagają składników organicznych do wzrostu, składniki
-
organiczne służą jako źródło węgla i energii) mogą wykorzystywać azotany(V) (NO3 ) jako
końcowy akceptor elektronów podczas oddychania beztlenowego. W procesie tym
-
-
azotany(V) (NO3 ) ulegają redukcji do azotanów(III) (NO2 ) pod wpływem reduktazy
azotanowej.
-
-
NO3 + 2H+ + 2e-  NO2 + H2O
Niektóre z bakterii mają także enzymy do dalszej redukcji azotanów(III) do jonu
amonowego lub azotu cząsteczkowego.
-
NO2  NH3+  ½ N2
Zdolność niektórych bakterii do redukcji azotanów jest wykorzystywana do ich identyfikacji i
izolacji. Przykładowo E. coli redukuje azotany(V) do azotanów(III), Pseudomonas fluoresens
do azotu cząsteczkowego, natomiast Staphylococcus epidermidis nie wykorzystuje azotanów
w ogóle. Do patogennych bakterii redukujących azotany należą przedstawiciele rodziny
Enterobacteriaceae: E. coli, Klebsiella pneumoniae, Morganella morganii, Proteus mirabilis,
a także Staphylococcus aureus, Bacillus anthracis, B. subtilis, B. licheniformis i inne nie
będące członkami tej rodziny.
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
20
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 4
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
Test redukcji azotanów przez rosnące bakterie oceniany jest w hodowli w probówce,
na podłożu azotanowym, zawierającym 0,5% azotanu(V) potasowego. Po inkubacji hodowla
-
jest badana pod kątem obecności gazu i jonów NO2 w pożywce. Gaz (mieszanina CO2 i N2)
jest uwalniany podczas redukcji azotanów(V) i podczas cyklu kwasu cytrynowego (CO2).
Jony azotanowe(III) są wykrywane przez dodatek kwasu
sulfanilowego
i
N-1-naftalenodiaminy
(odczynnik
+
+
++
+++
Griessa) do hodowli. W reakcji powstaje barwny
(różowomalinowy do intensywnie czerwonego) związek
azowy, który jest wykrywany spektrofotometrycznie przy
548 nm.
FERMENTACJA
Jest to beztlenowy proces biochemiczny, polegający na enzymatycznym rozpadzie
cukrów, który jest jednym z elementów fizjologii drobnoustrojów. Do przebiegu fermentacji
konieczne są drobnoustroje lub wytworzone przez nie enzymy.
- homofermentacja – proces fermentacji, w której powstaje 1 produkt końcowy, np.
fermentacja mlekowa (glukoza  kwas mlekowy) prowadzona przez Lactococcus lactis,
- heterofermentacja – powstaje 2 lub więcej produktów, np. mlekowa (glukoza  kwas
mlekowy + CO2 + alkohol) prowadzona przez Lactobacillus.
Do najważniejszych typów fermentacji należą: alkoholowa, cytrynowa, propionowa,
masłowa, mlekowa, octowa.
Fermentacja masłowa
Fermentację masłową wywołują gł. bakterie masłowe należące do rodzaju Clostridium.
Jest to typowy proces beztlenowy w wyniku, którego przy rozkładzie węglowodanów
powstaje kwas masłowy (CH3CH2CH2COOH). Jest to heterofermentacja, mikroorganizm
produkuje więc także i inne związki. Najczęściej wytwarzane są również: butanol, aceton,
metanol, propan, 2-propanol, kwas octowy i inne kwasy organiczne itp.
Równanie sumaryczne fermentacji masłowej
C6H12O6 + bakterie masłowe → CH3CH2CH2COOH + 2CO2 + 2H2 + ok. 15 kcal/mol
glukoza
kwas masłowy
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
21
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 4
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
Do fermentacji mogą być wykorzystywane wielocukry (skrobia, glikogen, celuloza,
hemiceluloza, pektyny), kwasy nukleinowe, białka, aminokwasy, puryny i pirymidyny.
Bakterie z rodzaju Clostridium można podzielić na:
-
sacharolityczne (wielocukry, cukry),
-
peptolityczne (białka, peptony, aminokwasy).
Maślan
może
być
też
wytwarzany
przez
inne
organizmy,
np.
gramdodatnie,
nieprzetrwalnikujące beztlenowe laseczki, wyizolowane ze żwacza bakterie Butyrivibrio
fibrisolvens lub gramujemne, np. Ruminococcus albus.
 Udział bakterii masłowych w niszczeniu produktów spożywczych

w mleczarstwie powodują psucie się pasteryzowanego mleka i tzw. późne wzdęcia
serów podpuszczkowych dojrzewających (gł. C. tyrobutyricum, C. butyricum, C.
sporogenes, do mleka mogą dostać się np. przy karmieniu krów nieprawidłowo
przygotowanymi kiszonkami),

powodują psucie się konserw warzywnych i owocowych (C. butyricum, C.
pasteurianum, C. sporogenes),

powodują psucie się kiszonych pasz.
 Korzystny udział bakterii masłowych
Bakterie masłowe odgrywają ważną rolę w roszarnictwie lnu i konopi (podczas ich
moczenia po ścięciu), ponieważ rozkładają pektyny, dzięki czemu len i konopie dają się
rozdzielać na pojedyncze włókna i można oddzielić włókna przędne od tkanki korowej i
zdrewniałej.
BARWIENIE PRZETRWALNIKÓW METODĄ SCHAEFFERA-FULTONA
Budowa przetrwalników, szczególnie obecność wielowarstwowych błon powoduje, że słabo
się barwią. W zabarwionych komórkach (np. metodą Grama) pozostają jako obszary
niezabarwione. Stosuje się barwienie kontrastowe przetrwalników i komórek wegetatywnych.
Jedną z kilku metod jest metoda Schaeffera-Fultona, w której przetrwalniki barwią się na
zielono, a komórki wegetatywne na czerwono.
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
22
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 4
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
Endospory są mniejsze od komórek wegetatywnych. W preparacie mogą być uwolnione poza
komórki (czarne strzałki) lub pozostawać w ich wnętrzu (niebieska).
PROTOKÓŁ BARWIENIA PRZETRWALNIKÓW METODĄ SCHAEFFERA-FULTONA
1. przygotować rozmaz komórek bakteryjnych
2. wysuszone i utrwalone w płomieniu preparaty zalać 5% roztworem wodnym zieleni
malachitowej,
3. nie spłukując barwnika, podgrzewać nad palnikiem 3-krotnie do ukazania się
obłoczka pary – do trzeciej pary (ważne by nie odparować barwnika), przez 30-60
sekund, ostudzić powoli,
4. spłukać delikatnie pod bieżącą wodą (30 sekund),
5. dobarwić 0,5% roztworem wodnym safraniny (30 sekund),
6. spłukać wodą i wysuszyć,
7. oglądnąć pod immersją - podać kształt zarodników, usytuowanie w komórce i
wykonać odpowiedni rysunek.
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
23
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 4
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
SCHEMAT WYKONANIA PREPARATU W KROPLI WISZĄCEJ
z wazeliny wykonaj okrąg wokół wgłębienia
szpatułka
pierścień z wazeliny
wgłębienie w szkiełku
nanieś ezą na szkiełko badane bakterie
eza
kropla zawiesiny bakterii
szkiełko nakrywkowe
połóż szkiełko podstawowe na nakrywkowym
kropla zawiesiny bakterii
wazelina
odwróć szybko do góry
nogami
WŁAŚCIWOŚCI ENZYMATYCZNE MIKROORGANIZMÓW
 Aktywność
proteolityczna
–
aby
białka
mogły
być
wykorzystywane
przez
mikroorganizmy, muszą zostać najpierw rozłożone. Drobnoustroje wydzielają w tym celu
proteinazy, enzymy zewnątrzkomórkowe, które hydrolizują białka, początkowo do
peptydów, a w końcowym efekcie do aminokwasów. Aminokwasy mogą dalej ulegać
reakcjom dekarboksylacji lub/i dezaminacji. W pierwszym przypadku powstają aminy
biogenne – typowe produkty gnilnego rozkładu białek. Aktywność proteolityczną
mikroorganizmów bada się na podłożach zawierających żelatynę. Wynikiem
pozytywnym jest rozpuszczenie pożywki, wokół posiewu.
 Aktywność lipolityczna – drobnoustroje rozkładające tłuszcze tworzą lipazy, za pomocą
których hydrolizują je do gliceryny i kwasów tłuszczowych. Kwasy tłuszczowe
(szczególnie nienasycone), mogą dalej ulegać przemianom tzw. jełczeniu, w wyniku czego
tworzą się związki o bardzo nieprzyjemnym zapachu. Aktywność lipolityczna badana
jest na podłożu z margaryną. Wynikiem pozytywnym jest rozpuszczona pożywka
wokół kolonii (strefa przejaśnienia).
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
24
MIKROBIOLOGIA ŻYWNOŚCI
Ćwiczenie 4
WTŻ II rok
___________________________________________________________________________
 Aktywność celulolityczna – enzymatyczne rozszczepienie celulozy katalizowane jest
przez celulazę, na której aktywność składają się co najmniej trzy enzymy: endo-β-1,4glukanaza (atakuje wiązania wewnątrz łańcuchów, tworzą się krótsze łańcuchy
celulozowe), egzo-β-1,4-glukanaza (odcinająca disacharyd celobiozę od końców
łańcuchów celulozy) oraz β-glukozydazy (hydrolizuję celobiozę do glukozy). Aktywność
celulolityczną bada się na podłożu zawierającym karboksymetylocelulozę. Wynikiem
pozytywnym jest upłynnienie pożywki.
 Aktywność amylolityczna – skrobia hydrolizowana jest przez enzymy amylazy. W
wyniku jej rozpadu powstają coraz krótsze łańcuchy dekstryn, a w końcowym etapie
maltotrioza, maltoza i glukoza. Aktywność tę bada się na podłożu zawierającym
skrobie rozpuszczalną. Na posiew po tygodniu inkubacji nanosi się płyn Lugola,
przejaśnienia wokół kolonii świadczą o reakcji pozytywnej.
http://www.ar.krakow.pl/tz/ktfimt/
25
Download