Farmakoterapia bólu u chorych uzależnionych

advertisement
Dr Jarosław Woroń
FARMAKOTERAPIA BÓLU
U PACJENTÓW UZALEŻNIONYCH
Uniwersytecki Ośrodek Monitorowania i Badania
Niepożądanych Działań Leków
Zakład Farmakologii Klinicznej Katedry
Farmakologii CM UJ Kraków
ANATOMICZNE I FIZJOLOGICZNE
PODSTAWY UZALEŻNIENIA
Zachowanie człowieka jest wypadkową
działania 3 układów funkcjonalnych mózgu
• układu pobudzenia
• układu nagrody
• układu świadomości, wyższych funkcji
psychicznych
Układy te są zaangażowane w wytwarzanie
zależności od leków i zachowań, które mają
na celu zdobycie substancji uzależniających
ANATOMICZNE I FIZJOLOGICZNE
PODSTAWY UZALEŻNIENIA
układ pobudzenia,
a w szczególności
pobudzenie
ukierunkowane
odgrywa istotną rolę
w uzależnieniach
lekowych
odpowiada za stany snu i czuwania, gdzie stany
czuwania obejmują różne stany aktywności
nerwowej. System pobudzenia dostarcza
odpowiedziom korowym jakości emocjonalnych – lęk,
ciekawość, przyjemność, wstręt
układ nagrody
za pobudzenie tego układu odpowiedzialne są aminy
katecholowe (dopamina) a modulujące działanie na
niego wywierają endogenne peptydy opiatopodobne
układ nagrody składa się z systemu przyjemności
i kary.
Układ nagrody aktywowany jest przez wiele
substancji, najczęściej na drodze smaku lub zapachu.
Istotą uzależnienia jest rozwój zachowania
poszukiwawczego i zachowań związanych z
pobieraniem substancji uzależniających co staje się
centralnym elementem życia osobnika uzależnionego
CZYNNIKI DZIAŁAJĄCE
NAGRADZAJĄCO U CZŁOWIEKA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Amfetamina
Apomorfina
Barbiturany
Benzodiazepiny
Chlorfentermina
Chloroform
Dekstropropoksyfen
Etanol
Eter
Fencyklidyna
Kodeina
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kokaina
Lakiery
Marihuna
Metadon
Metylfenidat (Ritalin)
Morfina
Nikotyna
Pentazocyna
N2O
Prokaina
Rozpuszczalniki
TERAPIA I ABSTYNENCJA
Leki działające pozytywnie na układ nagrody podawane
chronicznie we właściwej dawce
Zmiany adaptacyjne w fizjologii i biochemii neuronów, wspomagane
przez czynniki behawioralne powodują powstawanie tolerancji
Zaprzestanie podawania leku – wytworzenie zespołu abstynencji
Zmiany w uwalnianiu
neuroprzekaźników, zmiany wrażliwości
i gęstości receptorów
zmiany aktywności cyklazy adenylowej
zmiany w pompach błonowych Na+/K+
zmiany w genomie
RODZAJE TOLERANCJI
• Tolerancja ostra – szybki efekt tolerancji,
może być związana z zajęciem receptorów
i/lub wyczerpaniem zapasów mediatorów
uczestniczących w działaniu leków,
a także zmianą konformacji receptorów
(np. benzadiazepiny)
• Tolerancja chroniczna – dochodzi do
zmian adaptacyjnych, które mogą
zapewnić homeostazę organizmu – zmiany
w receptorach, systemie białek G,
enzymach, kanałach jonowych
UZALEŻNIENIE FIZYCZNE
Występowanie określonego zespołu zachowań
i objawów występujące w sytuacji kiedy gwałtownie
przestanie się podawać lek człowiekowi będącemu
uprzednio pod wpływem tego leku.
znacznego
stopnia
opioidy,
barbiturany,
benzodiazepiny
niewielkiego
stopnia
kanabinoidy –
silny rozwój
tolerancji ale
mały zależności
fizycznej
amfetamina
odstawienie nie
powoduje
wystąpienia
objawów
abstynencji
fizycznej
SILNE OBJAWY ABSTYNENCJI
Opioidy – mechanizm
działania
receptor opioidowy
Białka G
kanały
jonowe
cAMP
K+
Ca++
hiperpolaryzacja
błony
Abstynencja
 napływu doneuronalnego K+
 napływu doneuronalnego Ca++
zmniejszenie
uwalniania
przekaźników
A. Baseline: Normal production
of NA
B. Acute opioid inhibition
of converting enzyme:
Abnormally low production of NA
C. Chronic opioid inhibition leads
to increased converting enzyme
activity: Normal NA level
D. Discontinuing opioid leads to
increased cyclic AMP due to loss
of inhibition: NA excessively high
W USA 41% pacjentów przyjmujących
przewlekle opioidy jest od nich
uzależnionych
(Forbes, Opioids in Cancer Pain, 2007)
UZALEŻNENIE FIZYCZNE OD OPIOIDÓW
ZESPÓŁ
ABSTYNENCYJNY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
niepokój
pobudzenie
artralgia
łzawienie
wyciek z nosa
nudności
wymioty
biegunka
bóle brzucha
dla krótko działających
opioidów (morfina, kodeina)
objawy występują zwykle w
6-12 godzin od odstawienia
i utrzymują się 24-72 godzin
ŁAGODNY ZESPÓŁ
ABSTYNENCYJNY
• przypomina objawy
grypopodobne
TOLERANCJA NA OPIOIDY
HIPERALGEZJA OPIOIDOWA
Desensytyzacja
Tolerancja farmakologiczna
na poziomie oddziaływania
leku na receptory
Gi/Go
nasilenie syntezy
gangliozydu GM1
skojarzenie białka
receptorowego z
białkiem Gs
Obniżenie progu bólowego
TOLERANCJA NA OPIOIDY
• Zwiększona ilość kopii genu kodującego
syntezę białka GM1 – szybki rozwój
tolerancji na opioidy
• osobnicze podwyższenie syntezy białka
GM1
• produkcja opioidów w wątrobie (zapalenie
wątroby, marskość, przerzuty, cholestaza)
• pobudzenie receptorów NMDA
• produkcja dynorfiny A w rdzeniu
kręgowym
TOLERANCJA NA OPIOIDY
HIPERALGEZJA OPIOIDOWA
– JAK POSTĘPOWAĆ
• zmniejszenie dawki opioidów  ryzyko
objawów z odstawienia
• buprenorfina
• ketamina
• siarczan magnezu
• ultra niskie dawki naloksonu
• klonidyna
CZYNNIKI SPRZYJAJĄE UZALEŻNIENIU OD OPIOIDÓW
psychologiczne
skłonności do
uzależnień
Zależne
od leku:
droga podania
np. i.v. – euforia,
stymulacja układu
mezokortykolimbicz
-nego, występowanie
zespołów
z odstawienia
i abstynencji
Genetyczne
dodatni wywiad
rodzinny, warianty,
metabolizm leków
występowanie
uzależnień
OKREŚLENIE RYZYKA UZALEŻNIENIA OD OPIOIDÓW
(wg. Can Fam Phys 2006)
MĘŻCZYZNA
KOBIETA
WYWIAD RODZINNY
CO DO UZALEŻNIEŃ
Alkohol
Narkotyki
Leki
3 pkt
3 pkt
4 pkt
1 pkt
2 pkt
4 pkt
WYWIAD PERSONALNY
CO DO UZALEŻNIEŃ
Alkohol
Narkotyki
Leki
wiek 16-45 lat
3 pkt
4 pkt
5 pkt
1 pkt
3 pkt
4 pkt
5 pkt
1 pkt
CHOROBY PSYCHICZNE
ADHD, OCD, Schizofrenia
Depresja
2 pkt
1 pkt
2 pkt
1 pkt
CZYNNIK RYZYKA
OCENA RYZYKA UZALEŻNIENIA
OD OPIOIDÓW
Ocena:
0-3 pkt – niski poziom ryzyka
4-7 pkt – średni poziom ryzyka
8 pkt – wysoki poziom ryzyka
BÓL A UZALEŻNIENIE OD OPIOIDÓW
BÓL
Antagonizuje możliwość
wystąpienia uzależnienia
od opioidów
Antagonizuje euforię
występującą podczas
stosowania opioidów
METABOLIZM OPIOIDÓW A RYZYKO WYSTĄPIENIA
DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH I UZALEŻNIENIA
LEK
IZOENZYM
METABOLIZUJĄCY
Buprenorfina
2D6 3A4
Kodeina
2D6 3A4
Metadon
2D6 3A4
Morfina
2D6 3A4
Oxykodon
2D6 3A4
Polimorfizm genetyczny CYP 2D6 a ryzyko
działań niepożądanych farmakoterapii
depresji
osoby szybko
metabolizujące
w rasie kaukaskiej
osoby wolno
metabolizujące
w rasie kaukaskiej
90 – 95% populacji
5 – 10% populacji
C
C
Extensive metabolizer (normal)
Poor metabolizer
t
niekorzystne
interakcje
leków
t
Opisano także przypadki istnienia
zależności fizycznej od opioidowych
leków przeciwbólowych z tolerancją
na efekt przeciwbólowy leków, jednak
bez zmian w zakresie psychiki pacjenta.
(Heit, 2003)
PRZYKŁADY INTERAKCJI LEKÓW, KTÓRE MOGĄ
PROWADZIĆ DO NASILENIA DZIAŁANIA OPIOIDÓW
NA STRUKTURY OUN LUB MOGĄ PROWADZIĆ DO
WYSTĄPIENIA OBJAWÓW ABSTYNENCYJNYCH
LEK OPIOIDOWY
INTERAKCJE Z INNYMI LEKAMI
I SKUTEK TEJ INTERAKCJI
Opioidy
Alkohol – potencjalizacja wpływu
na OUN
Opioidy
Benzodiazepiny – potencjalizacja
wpływu na OUN
Opioidy
Kanabinoidy – potencjalizacja
wpływu na OUN
Metadon / Buprenorfina
Karbamazepina metabolizm
zespół z odstawienia
Metadon / Buprenorfina
Kwas walproinowy metabolizm
zespół z odstawienia
Opioidy
TLPD – potencjalizacja wpływu na
OUN
SYTUACJE MOGĄCE SUGEROWAĆ ISTNIENIE
UZALEŻNIENIA OD OPIOIDÓW
•
•
•
•
•
•
•
fałszowanie recept
pożyczanie leków od innych osób
częste przypadki zgubienia recept
współuzależnienie
przekraczanie przepisywanych dawek
uzyskiwanie recept od różnych lekarzy
pojawienie się zmian psychicznych i somatycznych
mogących sugerować rozwój uzależnienia
• niechęć do zmiany leczenia na inne, nawet pomimo
pojawienia się objawów niepożądanych
(Dobrogowski, Wordliczek, Leczenie Bólu, 2007)
CZY LEKI MIORELAKSUJĄCE MOGĄ ZWIĘKSZAĆ
RYZYKO WYSTĄPIENIA UZALEŻNIENIA
OD OPIOIDÓW?
Leki o działaniu miorelaksującym
Flupirtyna
(Katadolon)
Baklofen
Polmesilat
Tolperyzon
(Mydocalm, Tolperis)
Benzodiazepiny

Tylzanidyna
(Sirdalud)
znaczny wzrost
wystąpienia
współuzależnienia
szczególnie podczas
przewlekłego stosowania
BDAZ
PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA
OPIOIDÓW U PACJENTÓW Z BÓLEM
NIENOWOTWOROWYM
1. ostra niewydolność oddechowa
2. choroba alkoholowa
3. stwierdzone w wywiadzie okresy
uzależnienia od opioidów i innych leków
4. choroby psychiczne – ryzyko
współuzależnienia
(Dobrogowski i wsp 2007)
WYBÓR LEKU PRZECIWBÓLOWEGO
U PACJENTÓW UZALEŻNIONYCH
C
zmniejszenie ryzyka zespołu z odstawienia
zmniejszenie efektu euforyzujacego
24
48
72
t
RECEPTORY OPIOIDOWE
μ
analgezja
euforia
depresja
oddechowa
zaparcia
K
sedacja
dysforia
FARMAKOTERAPIA BÓLU U PACJENTÓW
UZALEŻNIONYCH OD OPIOIDÓW
METADON
BUPRENORFINA
BUPRENORFINA –
CZĘŚCIOWY AGONISTA RECEPTORA μ
I ANTAGONISTA KAPPA
czas działania – długi
zespół abstynencji – rzadki
odsetek związanych receptorów – 5-10%
ryzyko tolerancji i zależności – małe
METADON
aktywacja receptorów
antagonizm
w stosunku
μ, K, δ
do receptora NMDA
2,5 razy mniejsze
w stosunku
do morfiny
powinowactwo
do receptorów μ
i 5-krotnie większe
powinowactwo
do receptorów δ
hamuje wychwyt
zwrotny 5-HT i NA
METADON
•
•
•
•
wysoka lipofilność
Vd = 4,1 ± 0,65 l/kg
wysokie powinowactwo do tkanek
powolne uwalnianie leku z tkanek do
osocza
• długi t½ (30 godzin)
• ulega kumulacji w tkankach przy
wielokrotnym podaniu – wytworzenie
stanu równowagi dystrybucyjnej
MINIMALIZACJA RYZYKA UZALEŻNIENIA
OD OPIOIDÓW
1. Należy wybierać opioidowe leki przeciwbólowe
o długim t½ lub formy leków o przedłużonym
działaniu
2. Należy w farmakoterapii bólu zwiększyć udział
leków nieopioidowych w skojarzeniu
z koanalgetykami
3. Należy zwiększyć udział metod
niefarmakologicznych
4. Dla potencjalizacji działania przeciwbólowego
należy używać leków przeciwbólowych
o działaniu miejscowym
5. W farmakoterapii bólu należy zredukować udział
leków mogących wywoływać zespół
z odstawienia
Download