NZIII.9612.1.26.2015 z dnia 25 września 2015r.

advertisement
WO J E WO D A Ś LĄ S KI
Katowice, dnia 25 września 2015r.
NZIII.9612.1.26.2015
„RZ”
Pan
Krzysztof Zagalski
Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Seven”
sp. z o.o.
ul. Promienna 51
43-603 Jaworzno
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015r.
poz. 618 z późn. zm.) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w podmiocie leczniczym działającym pod firmą:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Seven” sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy
ul. Promiennej 51, o numerze rejestru 000000137521, wykonującym działalność leczniczą
w ramach przedsiębiorstwa o nazwie NZOZ SEVEN Plus z siedzibą w Jaworznie przy
ul. Gwarków 1 kontrolę planową problemową w zakresie zgodności wykonywanej działalności
leczniczej z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.
z 2015r. poz. 618 z późn. zm.) i przepisami powiązanymi za okres od dnia 28 listopada 2012r.
do dnia 28 lipca 2015r.
Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZIII.9612.1.26.2015 podpisanym
przez Zarząd Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „Seven” sp. z o.o. dnia 28 sierpnia 2015r.
bez zastrzeżeń (data wpływu do organu kontrolującego dnia 16 września 2015r.).
W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt 2) ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.) zwanej
dalej „ustawą” przekazuje Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.
Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam negatywnie. Powyższą ocenę ogólną
uzasadniają przedstawione niżej uwagi i oceny szczegółowe.
1. Zgodność zapisów w regulaminie organizacyjnym i rejestrze z prowadzoną działalnością należy
ocenić negatywnie.
W okresie kontrolowanym stwierdzono niezgodność stanu faktycznego z zapisami w rejestrze
podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz w Regulaminie Organizacyjnym Podmiotu
Leczniczego Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe SEVEN Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością przedstawionym w trakcie kontroli.
Nie funkcjonują wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą komórki
organizacyjne: Poradnia lekarza POZ (Jaworzno ul. Gwarków 1), Poradnia pielęgniarki
środowiskowo-rodzinnej (Będzin ul. Pokoju 14), Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Jaworzno
ul. Gwarków 1). Powyższe komórki nie podjęły działalności od daty ich wpisu do rejestru.
Podmiot leczniczy nie dokonał aktualizacji wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących
działalność leczniczą w terminie 14 dni od dnia powstania zmian, co stanowi naruszenie zapisów
art. 107 ust. 1 ustawy.
1
W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego pod nazwą: NZOZ SEVEN Plus, Jaworzno
ul. Gwarków 1 funkcjonuje wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
komórka Transport sanitarny w POZ pod wyżej wskazanym adresem. Funkcjonowanie komórki
Transport sanitarny w POZ oparte jest wyłącznie na podstawie podwykonawstwa.
Podmiot zajmujący się wyłącznie transportem sanitarnym w poz nie jest podmiotem leczniczym
i nie ma obowiązku wpisania się do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
W strukturze organizacyjnej zamieszczonej w Regulaminie Organizacyjnym Podmiotu
Leczniczego Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe SEVEN Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością przedstawionym w trakcie kontroli wskazano komórki, w których nie są
udzielane świadczenia zdrowotne i zgodnie z treścią Protokołu przyjęcia ustnego oświadczenia
znak NZIII.9612.1.26.2015 z dnia 28 lipca 2015r. nigdy nie były udzielane, ponieważ komórki
nie rozpoczęły działalności.
W par. 11 Regulaminu Organizacyjnego Podmiotu Leczniczego Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe SEVEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który wszedł w życie
dnia 14 sierpnia 2015r. ujęto komórkę organizacyjną w Łaziskach w zakresie Transportu
sanitarnego w POZ. W par. 20 ujęto komórkę transportu sanitarnego przy ul. Staszica 4a
w Łaziskach. Powyższe jest niezgodne ze strukturą organizacyjną stwierdzoną w trakcie kontroli
i aktualnym stanem rejestrowym.
Powyższe stanowi to naruszenie zapisów art. 24 ust. 1 pkt 3) w powiązaniu z art. 107 ust. 1
ustawy.
2. Stosowanie wyrobów medycznych, wykorzystywanych w procesie udzielania świadczeń
zdrowotnych, odpowiadających wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach
medycznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 876) nie podlegało ocenie.
W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego NZOZ SEVEN PLUS brak aparatury i sprzętu
medycznego oraz środków transportu. Zawarto umowy na wynajem samochodów
z podwykonawcą.
3. Zabezpieczenie kadrowe zgodnie z profilem udzielanych świadczeń zdrowotnych nie podlegało
ocenie.
W przedstawionym Szczegółowym wykazie osób wykonujących zawód medyczny oraz
udzielających świadczeń zdrowotnych w NZOZ SEVEN Plus, Jaworzno ul. Gwarków 1 ujęto
szesnaście osób posiadających prawo wykonywania zawodu pielęgniarki. Osoby te świadczą
usługi pielęgniarskie i dyżury telefoniczne na rzecz innego podmiotu leczniczego. Nie udzielają
świadczeń w ramach komórki organizacyjnej o nazwie Transport sanitarny w POZ, więc nie
udzielają świadczeń również w ramach przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Usługi
transportowe odbywają się na podstawie umów zawartych z podwykonawcami.
4. Spełnienie obowiązku zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody będące
następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania
udzielania świadczeń zdrowotnych należy ocenić pozytywnie pomimo stwierdzonych
nieprawidłowości.
Kontrolowany podmiot spełnia obowiązek zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej
obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego
z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.
Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Seria TPP Nr 26850574 podpisana dnia
19 listopada 2013r. i zawarta na okres od dnia 28 listopada 2013. do dnia 27 listopada 2014r.
oraz Polisa Seria TPP Nr 31951120 podpisana dnia 25 listopada 2014r. i zawarta na okres
od dnia 28 listopada 2014. do dnia 27 listopada 2015r. nie zostały złożone do organu
rejestrowego. Nie złożenie w organie rejestrowym w terminie 7 dni od zawarcia umowy
ubezpieczenia dokumentu potwierdzającego jej zawarcie stanowi naruszenie zapisów art. 25
ust. 3 ustawy.
2
5. Dokumentację organizacyjną podmiotu leczniczego należy ocenić pozytywnie pomimo
stwierdzonych nieprawidłowości.
W Regulaminie Organizacyjnym Podmiotu Leczniczego Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
SEVEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawionym w trakcie kontroli nie
określono organizacji i zadań poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych
przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunków współdziałania tych jednostek lub komórek dla
zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno
– leczniczym, pielęgnacyjnym i administracyjno – gospodarczym (dot. komórek
organizacyjnych zarejestrowanych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego NZOZ SEVEN
Plus). Powyższe wymagane jest zapisem art. 24 ust. 1 pkt 7) ustawy.
Dnia 8 września 2015r. do organu kontrolnego wpłynęła uwierzytelniona kopia Uchwały
Nr 6/2015 Zarządu PUH SEVEN Sp. z o.o. z dnia 14 sierpnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia
Regulaminu Organizacyjnego Podmiotu Leczniczego PUH SEVEN Sp. z o.o. oraz
uwierzytelniona kopia Regulaminu Organizacyjnego Podmiotu Leczniczego Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe SEVEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który wszedł w życie
dnia 14 sierpnia 2015r.
W powyższym regulaminie nie ujęto organizacji procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
w przypadku pobierania opłat oraz nie określono zadań komórek organizacyjnych.
W par. 12 pkt 4 ujęto zapis: „Świadczenia realizowane w domu pacjenta, w przypadku objęcia
opieką są realizowane w uzgodnieniu z pacjentem lub jego rodziną.”
W par. 12 pkt 5 ujęto zapis: „Podmiot Leczniczy zapewnia udzielanie świadczeń w sposób
kompleksowy, w szczególności obejmujący zapewnienie wykonania niezbędnych badań
laboratoryjnych, diagnostyki obrazowej, innych badań lub procedur medycznych.”
Powyższe jest niezgodne ze stwierdzonym w trakcie kontroli stanem faktycznym. W trakcie
kontroli stwierdzono, iż w podmiocie leczniczym funkcjonuje jedynie komórka organizacyjna
Transport sanitarny w POZ. Zakres świadczeń opisany w regulaminie nie jest zgodny
ze strukturą podmiotu.
W załączniku nr 1 regulaminu organizacyjnego, który obowiązuje od dnia 14 sierpnia 2015r. pod
nazwą „Cennik usług PUH SEVEN Sp. z o.o w cenach netto” ujęto świadczenia lekarskie oraz
świadczenia pielęgniarskie, których podmiot kontrolowany nie udziela.
Powyższe stanowi naruszenie zapisów art. 24 ust. 1 pkt 7), 10) i 12) ustawy.
W decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej
Nr NS/HK/4512-211/1142/2012 z dnia 14 listopada 2012r. błędnie określono adres pomieszczeń
Przedsiębiorstwa Podmiotu Leczniczego SEVEN jako Będzin ul. Pokoju 15. Powinno być
Będzin ul. Pokoju 14. Zgodnie z oświadczeniem Wiceprezesa Zarządu kontrolowanego
podmiotu komórka pod tym adresem nigdy nie rozpoczęła działalności.
W związku z nie funkcjonowaniem komórki organizacyjnej zlokalizowanej w Będzinie przy
ul. Pokoju 14 nie ma konieczności występowania do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Dąbrowie Górniczej w celu dokonania zmiany w powyższej decyzji. Zgodnie
z oświadczeniem Wiceprezesa Zarządu kontrolowanego podmiotu komórka pod tym adresem
nigdy nie rozpoczęła działalności.
W Rejestrze REGON dokonano wpisu jednostki lokalnej o numerze REGON 27764179600022
i nazwie NZOZ SEVEN PLUS, Jaworzno ul. Promienna, której adres jest niezgodny z adresem
przedsiębiorstwa wpisanym w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
tj. Jaworzno ul. Gwarków 1. Błędnie określono rodzaj prowadzonej działalności jako praktykę
lekarską ogólną.
W umowach dotyczących najmu na samochody ujętych na stronie 12 protokołu kontroli znak
NZIII.9612.1.26.2015 błędnie określono Najemcę i Wynajmującego. Piotr Kępka występując
jako Wiceprezes Zarządu złożył w trakcie kontroli pisemne oświadczenie odnośnie pomyłki
w określeniu Wynajmującego i Najemcy: jako Najemca powinno wystąpić Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe „Seven” sp. z o.o., a jako Wynajmujący Piotr Kępka.
3
Dnia 8 września 2015r. do organu kontrolnego wpłynęła uwierzytelniona kopia Aneksu nr 1
z dnia 29 lipca 2015r. do umowy z dnia 1 sierpnia 2014r., w którym sprostowano omyłkę
pisarską stron. Jako Wynajmującego wskazano Piotra Kępkę, jako Najemcę Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe „SEVEN” Spółka z o.o. z siedzibą w Jaworznie ul. Promienna 51.
6. Posiadanie pomieszczeń odpowiadających wymaganiom odpowiednim do wykonywanej
działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych i wizytację
pomieszczeń przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego należy ocenić negatywnie.
W trakcie kontroli nie przedstawiono prawa do lokalu w Jaworznie przy ul. Gwarków 1,
w którym siedzibę ma przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego i część zarejestrowanych
komórek organizacyjnych za okres od momentu złożenia oświadczenia wymaganego zapisami
art. 100 ust. 2 ustawy, tj. od dnia 19 listopada 2012r. do dnia 31 grudnia 2012r., jak również od
momentu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
tj. od dnia 28 listopada 2012r.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie przy ul. Pocztowej 7 przedstawił
organowi kontrolnemu kopię przedwstępnej umowy najmu zawartej w dniu
20 października 2012r. w Jaworznie. W umowie Wynajmujący i Najemca zobowiązali się
do zawarcia do dnia 31 grudnia 2012 r. umowy najmu (umowa przyrzeczona), w oparciu
o postanowienia której Wynajmujący odda Najemcy we wspólne używanie m. in. gabinet
zabiegowy, gabinet lekarski oraz pomieszczenia socjalne znajdujące się w placówce (…)
w Jaworznie przy ul. Gwarków 1 z przeznaczeniem na świadczenie usług nocnej i świątecznej
opieki pielęgniarskiej. Umowę zawarto na czas oznaczony z mocą obowiązującą od dnia
1 listopada 2012r. do dnia zawarcia umowy najmu.
Dnia 31 grudnia 2012r. zawarto przedwstępną umowę najmu na powyższy lokal z mocą
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013r. na czas oznaczony. Wg jej zapisów umowa najmu miała
zostać zawarta w przypadku podpisania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej przez Najemcę.
Nie przedstawiono aktualnego prawa do lokalu w Jaworznie przy ul. Gwarków 1, w którym
na dzień kontroli swoją siedzibę miało przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego NZOZ SEVEN
Plus, jak również funkcjonująca komórka organizacyjna Transport sanitarny w POZ. Stanowi
to naruszenie zapisów art. 17 ust. 1 ustawy.
Dnia 8 września 2015r. do organu kontrolnego wpłynęła uwierzytelniona kopia Aneksu nr 12
z dnia 29 lipca 2015r. do umowy 857/01.01.2005. Poszerzono zakres powyższej umowy
o wspólne użytkowanie lokalu użytkowego nr 122 przy ulicy Gwarków 1 w Jaworznie. Aneks
wszedł w życie z dniem 29 lipca 2015r.
Za nieprawidłowości i błędy formalne ujęte w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym
odpowiedzialny jest Zarząd Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „Seven” sp. z o.o. w osobach
Krzysztof Zagalski – Prezes Zarządu oraz Piotr Kępka – Wiceprezes Zarządu.
Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi zalecam:
1. Wykreślić z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą komórki organizacyjne:
Poradnia lekarza POZ (Jaworzno ul. Gwarków 1), Poradnia pielęgniarki środowiskoworodzinnej (Będzin ul. Pokoju 14), Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (Jaworzno ul. Gwarków 1),
które nie podjęły działalności od daty ich wpisu do rejestru. Powyższe jest wymagane zapisami
art. 107 ust. 1 ustawy.
2. Uzupełnić Regulamin Organizacyjny Podmiotu Leczniczego Przedsiębiorstwo Usługowo
Handlowe SEVEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, który wszedł w życie dnia
14 sierpnia 2015r. o zapisy wymagane art. 24 ust. 1 pkt 7), 10) i 12) ustawy i przedstawić
organowi kontrolującemu uwierzytelnioną kopię powyższego regulaminu. Zapisy art. 24 ust. 1
pkt 12) dotyczą dostosowania treści Załącznika nr 1 do powyższego regulaminu zgodnie
z zakresem udzielanych przez podmiot świadczeń.
4
3. Wyjaśnić rozszerzenie struktury organizacyjnej opisanej w Regulaminie Organizacyjnym
Podmiotu Leczniczego Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe SEVEN Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością obowiązującym od dnia 14 sierpnia 2015r. o komórkę transportu sanitarnego
w Łaziskach przy ul. Staszica 4a zgodnie ze wskazaniem art. 24 ust. 1 pkt 3) w powiązaniu
z art. 107 ust. 1 ustawy. Powyższa komórka organizacyjna w trakcie prowadzenia czynności
kontrolnych nie funkcjonowała. Do dnia sporządzenia niniejszego wystąpienia pokontrolnego
nie złożono wniosku o wpis do rejestru powyższej komórki.
4. Złożyć w organie rejestrowym dokumenty ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartego
na okres od dnia 28 listopada 2014r. do dnia 27 listopada 2015r. (Polisa Seria TPP Nr 31951120
podpisana dnia 25 listopada 2014r.) w związku z zapisami art. 25 ust. 3 ustawy.
5. Dokonać aktualizacji w Rejestrze REGON adresu jednostki lokalnej o numerze REGON
27764179600022 i nazwie NZOZ SEVEN PLUS, Jaworzno ul. Promienna na Jaworzno
ul. Gwarków 1 oraz rodzaju prowadzonej działalności, zgodnie z wpisem w rejestrze podmiotów
wykonujących działalność leczniczą.
6. Sprostować pomyłkę w określeniu Wynajmującego i Najemcy w umowie z dnia
19 grudnia 2012r. dotyczącej najmu na samochód ujętej na stronie 12 protokołu kontroli znak
NZIII.9612.1.26.2015 oraz przedstawić uwierzytelnioną kopię dokumentów potwierdzających
dokonanie zmian, bądź dokumentu potwierdzającego rozwiązanie powyższej umowy.
Oczekuję przedstawienia przez Zarząd Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „Seven” sp. z o.o.
w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia informacji o sposobie wykonania
zalecenia nr 1 bądź o działaniach podjętych w celu jego realizacji lub przyczynach niepodjęcia
takich działań;
w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia informacji o sposobie wykonania
pozostałych zaleceń wraz z wymaganymi dokumentami bądź o działaniach podjętych w celu ich
realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań.
Niezastosowanie się do zaleceń pokontrolnych skutkować będzie wszczęciem procedury
przewidzianej w art. 108 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
(t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 618 z późn. zm.).
Otrzymuje Zarząd Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego „Seven” sp. z o.o., 43-603 Jaworzno ul. Promienna 51
Krzysztof Zagalski – Prezes Zarządu
Piotr Kępka – Wiceprezes Zarządu
Do wiadomości:
Wydział Kontroli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
Oddział Rejestracji Podmiotów Leczniczych Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach
a/a
z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
(-) Ireneusz Ryszkiel
Dyrektor Wydziału
Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej
5
Download