środowiska - Gmina Tomice

advertisement
Projekt programu
Ochrony Środowiska
dla Gminy Tomice
na lata 2004- 2007
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2015
Autor:
Mgr inż. Teresa Wójtowicz
TOMICE: PAŹDZIERNIK 2004
1
SPIS TREŚCI
WSTĘP .................................................................................................................................................... 4
CEL I ZAKRES OPRACOWANIA........................................................................................................ 4
PODSTAWA PRAWNA ........................................................................................................................ 5
I. DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA W GMINIE TOMICE ..................................................... 7
I.1.CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA GMINY TOMICE ......................................................... 7
I.1.1. POŁOŻENIE I GRANICE GMINY .............................................................................................. 7
I.1.2.GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA .............................................................................................. 7
I.1.3 GLEBY ........................................................................................................................................... 8
I.1.4.WODY POWIERZCHNIOWE..................................................................................................... 10
I.1.5.WODY PODZIEMNE .................................................................................................................. 11
I.1.6.WARUNKI KLIMATYCZNE ..................................................................................................... 11
I.1.7.ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE ............................................................................................. 12
I.2.INFORMACJE EKONOMICZNO-SPOŁECZNE .......................................................................... 14
I.2.1.WSKAŹNIK SPOŁECZNO-EKONOMICZNY .......................................................................... 14
I.2.2.BEZROBOCIE.............................................................................................................................. 15
I.2.3.ROLNICTWO............................................................................................................................... 17
I.2.4.TURYSTYKA I REKREACJA I ŚRODOWISKO KULTUROWE ............................................ 19
I.3.INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ........................................................................................... 20
I.3.1 ZAOPATRZENIE W WODĘ ....................................................................................................... 20
I.3.2.ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW .............................................................. 20
I.3.3. SIEĆ GAZOWA .......................................................................................................................... 21
I.3.4.INFRASTRUKTURA DROGOWA I KOMUNIKACJA ............................................................ 21
I.4.STAN CZYSTOŚCI ŚRODOWISKA ............................................................................................. 23
I.4.1.ZANIECZYSZCZENIE GLEB .................................................................................................... 23
I.4.2.ZANIECZYSZCZENIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH .......................................................... 23
I.4.3.ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO .............................................. 24
I.4.4.ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW ...................................................................................... 25
I.4.5.ŚRODOWISKO AKUSTYCZNE ................................................................................................ 26
I.4.6.ZAGROŻENIE POWODZIOWE ................................................................................................. 27
I.5.NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA W GMINIE............................................... 30
I.5.1.ZAGROŻENIE POWAŻNYCH AWARII ................................................................................... 30
I.5.2.ZAGROŻENIE POŻAROWE ...................................................................................................... 30
I.5.3.POZOSTAŁE ZAGROŻENIA ..................................................................................................... 30
II. CELE I PRIORYTETY PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY TOMICE .... 31
II.1. EDUKACJA EKOLOGICZNA ..................................................................................................... 34
2
II.2. RACJONALNA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA .......................................................... 37
II.3.POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO .................................................. 42
II.4. POPRAWA JAKOŚCI GLEB, OCHRONA POWIERZCHNI I KOPALIN ................................ 45
II.5. ZMNIEJSZENIE UCIĄŻLIWOŚCI HAŁASU ............................................................................ 47
II.6. ZACHOWANIE I WZBOGACANIE WALORÓW PRZYRODNICZYCH ................................ 50
II.7. RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI .......................................................................... 53
II.8.ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POPRODUKCYJNYCH
I ZDEGRADOWANYCH ..................................................................................................................... 56
II.9. PRZECIWDZIAŁANIE NADZWYCZAJNYM ZAGROŻENIOM
ŚRODOWISKA .................................................................................................................................... 59
III.1. HARMONOGRAM URUCHAMIANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH /DLA ZADAŃ
WŁASNYCH I ZADAŃ DO WSPÓŁPRACY DLA GMINY TOMICE........................................62
IV. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA ............................................70
IV.1. WPROWADZENIE ......................................................................................................................70
IV.2. INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM. ...........................................................72
IV.2.1. INSTRUMENTY PRAWNE .................................................................................................... 72
IV.2.2 INSTRUMENTY FINANSOWE............................................................................................... 78
IV.2.3. INSTRUMENTY SPOŁECZNE .............................................................................................. 79
IV.2.4. INSTRUMENTY STRUKTURALNE ..................................................................................... 80
IV.3 INFORMACJA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA..................................................................... 82
IV.4. SYSTEM I ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM ORAZ PROGRAMEM
OCHRONY ŚRODOWISKA W GMINIE ........................................................................................... 83
IV.5 MONITORING WDRAŻANIA PROGRAMU ............................................................................ 86
IV.5.1.SPOSÓB KONTROLI REALIZACJI PROGRAMU. ............................................................... 86
IV.5.2. ZASADY MONITORINGU ..................................................................................................... 87
IV.5.3 HARMONOGRAM WDRAŻANIA PROGRAMU W GMINIE TOMICE............................. 90
V. MOŻLIWOŚCI FINANSOWE WDRAŻANIA PROGRAMU.................................................. 91
V.I. ANALIZA MOŻLIWOŚCI GMINY W ZAKRESIE FINANSOWANIA ZADAŃ W
DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA ........................................................................................ 91
V.2. ANALIZA WSKAŹNIKA FINANSOWEGO DLA OCENY ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ
GMINY TOMICE ................................................................................................................................. 93
V.3. PROGNOZA BUDŻETU GMINY TOMICE NA LATA 2004 – 2007....................................... 95
VI. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM.................................................. 99
VII. LITERATURA I WYKORZYSTANE MATERIAŁY...........................................................101
VIII. SPIS TABEL ............................................................................................................................ 103
XIX. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE..................................................................................................105
3
WSTĘP
Cel i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program Ochrony Środowiska dla Gminy
Tomice na lata 2004 –2015.
Zasadniczym celem opracowania jest realizacja polityki ekologicznej państwa, której
filarami są programy regionalne i lokalne. Jednocześnie program ochrony środowiska jest
spójny i zsynchronizowany ze strategią rozwoju gminy oraz planem zagospodarowania
przestrzennego gminy. Uwzględnia także wytyczne powiatowego i wojewódzkiego programu
ochrony środowiska.
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego wskazuje konieczność
ujęcia w niniejszym programie działań z zakresu:
1. edukacji ekologicznej
2. racjonalnej gospodarki wodnej
3. poprawy jakości powietrza atmosferycznego
4. poprawy jakości gleb, ochrony powierzchni i kopalin
5. zmniejszenia uciążliwości hałasu
6. zachowania i wzbogacania walorów przyrodniczych
7. racjonalnej gospodarki odpadami
8. zagospodarowania terenów zdegradowanych
9. przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska
Kolejnym zadaniem Programu jest możliwość ubiegania się o środki na dofinansowanie
inwestycji w gminie pochodzące z krajowych funduszy i funduszy strukturalnych
pochodzących z Unii Europejskiej, których Polska jest jednym z największych beneficjentów.
W niniejszej pracy opisano stan aktualny środowiska oraz zasobów naturalnych,
zagrożenie
środowiska
wynikające
z
rozwoju
gospodarczego,
długoterminową
krótkoterminową politykę ochrony środowiska dla poszczególnych elementów środowiska
oraz szacunkowe koszty wdrażania działań na rzecz ochrony środowiska.
4
Realizacja gminnego programu ochrony środowiska ma na celu poprawę stanu
środowiska naturalnego, zapobieganie dalszej jego degradacji a także stanowi podstawę do
wdrażania obowiązującego prawa unijnego.
Projekt programu ochrony środowiska dla gminy podlega konsultacji społecznej i
znajduje się na stronie internetowej gminy Tomice (www.tomice.pl), a także jest
udostępniany wszystkim zainteresowanym do wglądu w Urzędzie Gminy.
Zaakceptowany projekt programu przez Wójta Gminy zostanie przedstawiony
Zarządowi Powiatu Wadowickiego do zaopiniowania.
Po rozpatrzeniu wszystkich propozycji, wniosków i uwag, projekt programu zostanie
przedłożony Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego, a następnie
przekazany do uchwalenia Radzie Gminy Tomice.
Program ochrony środowiska uchwala się na 4 lata, natomiast, co 2 lata Wójt Gminy
przedkłada Radzie Gminy raport z jego wykonania.
Podstawa prawna
Podstawę formalno – prawną Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice stanowi
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627
z późn. zm./
Ponadto gminny plan ochrony środowiska sporządzono na podstawie:
 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie
/Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm./
 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony
środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw / Dz. U. Nr 100,
poz.1085/
 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach / Dz. U. Nr 62, poz.628 z późn. zm./
 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków /Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm./
 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych /Dz.
U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm./
 ustawy z dnia 20 grudnia 1966 r. o gospodarce komunalnej /Dz. U. Nr 9 z 1997 r.,
poz. 43 z późn. zm./
5
 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych /j.t. Dz. U. Nr
121 z 2004 r., poz. 1266 z późn. zm./
 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717 z późn. zm./
6
I.
DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA
W GMINIE TOMICE
I.1.CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA GMINY TOMICE
I.1.1. Położenie i granice gminy
Gmina Tomice zajmuje powierzchnię 41,73 km2 /powiat 657,8 km2/, położona jest w
powiecie wadowickim, województwo małopolskie.
Leży w dolnym dorzeczu Skawy i graniczy z gminami:
 od południa z gminą Wadowice
 od północy z gminą Spytkowice oraz gminą Zator /powiat oświęcimski/
 od wschodu z gminą Brzeźnica
 od zachodu z gminą Wieprz.
Jest zamieszkiwana przez 7185 mieszkańców /stan na 30.06.2004 r./, gęstość zaludnienia
wynosi 172 osoby/km2.
Gmina składa się z 6-ciu sołectw: Lgota, Radocza, Tomice, Witanowice, Woźniki i
Zygodowice.
I.1.2.Geologia i geomorfologia
Gmina Tomice leży w obszarze zewnętrznych Karpat Zachodnich w makroregionie
Pogórza zachodniobeskidzkiego, na łączu mezoregionu Pogórza Śląskiego, Wielickiego oraz
Wilamowickiego.
Teren ten posiada rzeźbę wysokofalistą pagórkowatą, a w okolicach Lgoty i Witanowic
przechodzi nawet w niskogórską.
Charakteryzuje się wyrównanymi, szerokimi garbami rozciętymi siecią wąskich i
głębokich dolin deluwialnych.
7
Najwyższe wzniesienie terenu znajduje się we wsi Lgota i wynosi 411 m. n.p.m. Zaś
największe obniżenie w północnej granicy gminy i wynosi 235,2 m n.p.m. Podłoże
geologiczne większości terytorium gminy budują utwory fliszowe, silnie pofałdowane
kompleksy piaskowców, łupków, margli i innych utworów. Utwory te po sfałdowaniu i
odkuciu od podłoża uległy przesunięciu w kierunku północnym w postaci płaszczowin. W
rezultacie tych procesów w obrębie Karpat Zachodnich powstało kilka jednostek
tektonicznych. Na terenie gminy występują utwory dwóch płaszczowin.
Podłoże większości terytorium gminy budują utwory płaszczowiny podśląskiej, natomiast
w południowo-wschodniej części gminy na płaszczowinę podśląską są nasunięte utwory
płaszczowiny śląskiej. Na północ od płaszczowiny podśląskiej podłoże geologiczne budują
morskie osady miocenu, głównie ilaste. Wśród utworów płaszczowiny podśląskiej dominują
łupki warstw krośnieńskich z niewielkim udziałem piaskowców. Skały płaszczowiny śląskiej
wykazują na terenie gminy większe zróżnicowanie. We wschodniej części gminy w
Zygodowicach odsłaniają się piaskowce i łupki warstw grodziskich, warstwy gezowe oraz
łupki wierzowskie, a w Lgocie i Witanowicach, odsłaniają się łupki i piaskowce cieszyńskie,
łupki wierzowskie, piaskowce i łupki warstw lgockich oraz łupki pstre.
Utwory fliszowe są rozcięte wielkim uskokiem przebiegającym wzdłuż doliny Skawy.
Poza niewielkimi odsłonięciami na powierzchni skały fliszowe są pokryte osadami
czwartorzędowymi o zróżnicowanej miąższości.
Część zachodnia gminy to głównie utwory lessopodobne w dolinie Skawy oraz w dolinie
niektórych mniejszych cieków są to mułki, piaski i żwiry rzeczne. Wschodnia część gminy
pokrywają iły, gliny i piaski zwietrzelinowe.
I.1.3 Gleby
Na terenie gminy Tomice można wyróżnić trzy dominujące typy gleb w zależności od
procesów glebotwórczych, ich skały macierzystej, właściwości fizyko-chemicznych i
przydatności rolniczej.
1. Obszar lessowy
2. Obszar aluwiów rzecznych
3. Obszar odkrytych utworów fliszowych
8
W terenach lessowych wykształciły się gleby pseudobielicowe oraz brunatne
wyługowane.
Gleby pseudobielicowe są zróżnicowane pod względem zawartości koloidów w
poziomach genetycznych. Poziom ogólno próchniczny oraz poziom wymycia odgórnie
oglejony zawierają małą ilość koloidów, na skutek czego gleba w wierzchnich warstwach jest
przepuszczalna i przewiewna.
Gleby brunatne wytworzone z lessu występują na średnich stokach. Cały profil
zbudowany jest przeważnie z lessu zwykłego, niekiedy w dolnych warstwach występuje less
ilasty. Poziom orno-próchniczny 20-25 cm.
Gleby lessowe w typie pseudobielicowych i typie gleb brunatnych wyługowanych
występują na całym obszarze gminy i zajmują ponad 70% ogólnego obszaru gminy.
Obszar aluwiów rzecznych to dość szeroka dolina rzeki Skawy.
Są to tereny wsi Radocza, Tomice, Woźniki i częściowo wsi Witanowice. Spotykamy tu
utwory aluwialne o składzie mechanicznym glin ciężkich i średnich pylastych, pyłu ilastego,
rzadziej piasków gliniastych. Na tych utworach wykształciły się przeważnie mady brunatne.
Należą do najlepszych gleb w gminie, ale wymagają wapnowania i nawożenia.
Trzeci obszar to gleby wietrzeniowe powstałe z utworów fliszowych. Zajmują
najmniejszą powierzchnie gminy i występują w południowej części gminy, tj. we wsi
Witanowice i Lgota. Wykształciły się jako gleby brunatne wyługowane. Są przeważnie
płytkie, szkieletowe o niższym stopniu kultury.
Tabela I.1.
Wykaz gruntów ornych wg klas bonitacyjnych w ha /dane geodezyjne/
Lp.
Wieś
Grunty
orne
Kl. II
III a
III b
IV a
IV b
V
VI
1
Lgota
264
-
14
151
59
27
11
2
2
Radocza
553
6
119
240
141
42
5
-
3
Tomice
397
-
75
219
78
19
2
4
4
Witanowice
646
9
15
388
136
87
11
-
5
Woźniki
364
34
120
153
54
3
-
-
6
Zygodowice
310
-
104
137
55
14
-
-
Razem
2534
49
447
1288
523
192
29
6
9
I.1.4.Wody powierzchniowe
Prawie cały obszar gminy leży w zasięgu zlewni rzeki Skawy.
Jedynie wieś Lgota położona jest częściowo w zlewni potoku Brodawka będącego
dopływem Wisły w rejonie gminy sąsiedniej Brzeźnica.
Skawa poosiada charakter rzeki górskiej, żywiołowej. Wysokie stany wód w Skawie
przypadają w okresie wiosennych roztopów, oraz w okresie obfitych opadów szczególnie w
miesiącu lipcu.
Skawa zasilana jest przez wody gruntowe, roztopowe a głównie przez dopływy potoków
górskich w górnym jej biegu.
Na terenie gminy jej prawobrzeżnymi dopływami jest potok Witanowicki o długości 3 km
i Zygodówka o długości 3.7 km zaś lewobrzeżnymi potok Tomicki o długości 3.6 km i
Radoczanka o długości 2.5 km.
Ponadto na terenie wsi Tomice i Radocza znajdują się stawy hodowlane zajmujące
powierzchnię około 92 ha. Stawy zasilane są wodami potoków: Tomickiego i Radoczanki.
Tabela I.2.
Średni stan roczny rzeki Skawy na wodowskazie w Wadowicach
rok
Średni
rok
Średni
hydrologiczny
stan cm
hydrologiczny
stan cm
1
1972
149
12
1983
135
2
1973
150
13
1984
138
3
1974
169
14
1985
144
4
1975
181
15
1986
124
5
1976
179
16
1987
112
6
1977
181
17
1988
102
7
1978
184
18
1989
107
8
1979
180
19
1990
96
9
1980
187
20
1991
90
10
1981
167
21
1992
65
11
1982
159
22
1993
59
Lp.
Lp.
10
I.1.5.Wody podziemne
Występują w dwóch rodzajach utworów geologicznych, tj. fliszowych utworach
trzeciorzędu i kredy - głównie łupki i piaskowce obejmują wody szczelinowe a w mniejszym
stopniu szczelinowo–porowe. Jednak wodonośność tych utworów jest ograniczona i zależy od
wzajemnych proporcji łupków i piaskowców.
Według mapy hydrogeologicznej Polski arkusz Bielsko Biała (J. Chowaniec i inni 1981
r). potencjalna wydajność typowego utworu studziennego wynosi w tych utworach nie więcej
niż 5 m3/godz.
Znacznie zasobniejsze w wodę są na terenie gminy utwory czwartorzędowe - żwiry, piaski
gliniaste i mułki występujące w dolinie Skawy. Występują tu wody porowe. Potencjalna
wydajność typowego utworu studziennego wynosi tu 10-30 m3/godz.
Poziom zwierciadła wód podziemnych w utworach aluwialnych Skawy nawiązuje do
poziomu wody w rzece i w związku z tym podlega znacznym wahaniom.
Główne zasoby wód podziemnych na terenie gminy to:
 w utworach czwartorzędu gdzie w dolinie rzeki Skawy w miejscowości
Witanowice funkcjonuje ujęcie wody pitnej o wydajności 26 m3/godz.
 w utworach trzeciorzędu za pomocą ujęcia źródła we wsi Radocza funkcjonuje
pobór wody o wydajności 8.64 m3/godz.
I.1.6.Warunki klimatyczne
Obszar Gminy Tomice pod względem klimatycznym należy do dzielnicy podkarpackiej,
która stanowi pas przejściowy między górami i kotlinami podgórskimi.
Średnia roczna opadów wynosi 600-800 mm, długość okresu wegetacji około 220 dni,
początek prac polowych przypada na trzecią dekadę marca.
Średnio pokrywa śnieżna utrzymuje się 60-80 dni zaś 100-150 dni jest z przymrozkami.
Średnia roczna temperatura wynosi około 8 stopni.
W gminie Tomice dominują wiatry z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego.
Występują także zróżnicowane warunki klimatyczno-bonitacyjne w dolinie Skawy, a
wierzchowiną Pogórza Wielickiego. Obszary wierzchowin posiadają korzystne warunki
klimatyczno-bonitacyjne.
11
Mniej korzystne warunki panują w dnach dolin Skawy i jej dopływów. Krótszy jest tu
okres bez przymrozków i większe są wahania temperatury i wilgotności między dniem a
nocą. Ze względu na słaba wentylację powstają to zastoiska chłodnego powietrza.
I.1.7.Środowisko przyrodnicze
Lasy i grunty leśne na terenie gminy Tomice ogółem zajmują powierzchnię 521 ha, co
stanowi 12,5 % powierzchni gminy, przy średniej powiatu 23,5 %.
Z tego - 195 ha stanowią lasy należące do Nadleśnictwa Andrychów, które posiadają
status lasów ochronnych.
Przyrodnicze bogactwo tego obszaru tworzą między innymi stawy należące do
Przedsiębiorstwa Produkcji i Hodowli Ryb Słodkowodnych w Krakowie Spółki z o.o.
Oddział w Rudzach koło Zatora /powierzchnia 92 ha/, rzeka Skawa, liczne strumienie, połacie
łąk, lasy mieszane na wzgórzach a grądy i łęgi u ich stóp. Wszystko to stanowi ostoję wielu
gatunków ptaków środowiska wodnego i lądowego, chronionych owadów i płazów, jest
siedliskiem rzadkich i pięknych okazów flory.
Ta bioróżnorodność ponadlokalna doliny Skawy, wraz z łęgami, zaroślami krzewiastymi,
zadrzewieniami, łąkami i stawami dna doliny może być korytarzem ekologicznym łączącym
cenne przyrodniczo pasmo Beskidu Małego i Żywieckiego położonego na południe od gminy
Tomice, z doliną Wisły i Zespołem Jurajskich Parków Krajobrazowych od strony północnej
gminy.
Lasy grądowe i zadrzewienia zachowały szereg pomnikowych drzew /dęby, lipy/, z czego
26 stanowią zarejestrowane pomniki przyrody.
12
Tabela I.3
Wykaz pomników przyrody w gminie Tomice /materiały - rejestr pomników/
Lp.
Obiekt
Miejscowość
Położenie
1
Grupa 15 lip
Radocza
W otoczeniu kościoła parafialnego
2
Grupa 3 lip
Radocza
Na cmentarzu pocholerycznym
3
Grupa 3 dębów
Witanowice
Na grobli potoku na północ od boiska
sportowego
4
Grupa 5 szt. drzew
Witanowice
na skarpie po zachodniej i północnej
- 3 lipy
stronie byłej Spółdzielni Kółek
- 1 dąb
Rolniczych
- 1 sosna wejmutka
Razem 26 sztuk
X
X
13
I.2.INFORMACJE EKONOMICZNO-SPOŁECZNE
I.2.1.Wskaźniki społeczno-ekonomiczne
Gminę Tomice zamieszkuje 7185 osób, w tym:
Kobiet
- 3708
Mężczyzn
- 3477
Dzieci i młodzież do 18 lat
- 1846
Kobiety w wieku produkcyjnym /18-59 lat/
- 2149
Mężczyźni w wieku /18- 59 lat /
- 2132
Osoby w wieku poprodukcyjnym
- 1058
Tabela I.4.
Stan mieszkańców i zaludnienie na dzień 30.06.2004 r.
Gęstość
Nazwa miejscowości
Lp.
Stan osób
Pow. km2
zaludnienia na 1
km2
1
Lgota
426
4.95
86.0
2
Radocza
1678
9.62
174.4
3
Tomice
2272
7.70
295.0
4
Witanowice
1174
9.51
123.4
5
Woźniki
1223
5.73
213.4
6
Zygodowice
412
4.22
97.6
Razem
7185
41.73
172.1
Gmina Tomice należy do gmin słabo zaludnionych w porównaniu do innych w
powiecie.
Najbardziej zurbanizowane są sołectwa Tomice i Woźniki.
W obszarze edukacji dzieci i młodzieży w gminie Tomice funkcjonują:
14
 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tomicach
 Szkoła Podstawowa w Radoczy
 Szkoła Podstawowa w Woźnikach
 Szkoła Filialna w Zygodowicach
 Szkoła Podstawowa w Witanowicach.
 Szkoła Filialna w Lgocie
 Gimnazjum w Tomicach
Ponadto w sołectwie Radocza działa Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia
Ustawicznego, które prowadzi wielokierunkową edukację w zakresie: agrobiznesu, ekonomi,
mechanizacji rolnictwa, żywienia i gospodarstwa domowego, ochrony środowiska,
architektury krajobrazu. Jest tu także Filia Akademii Rolniczej w Krakowie o kierunku
agroekonomii.
W obszarze kultury i sportu funkcjonują:
 Ośrodek Kultury Gminy Tomice
 Biblioteka Publiczna w Tomicach
 Filie Biblioteki w Radoczy, Witanowicach i Woźnikach
 Ludowe Kluby Sportowe we wsiach: Tomice, Radocza, Woźniki i Witanowice
 Koła Gospodyń Wiejskich we wszystkich sołectwach
I.2.2.Bezrobocie
Mimo, że na terenie Gminy Tomice prowadzi działalność 376 podmiotów gospodarczych,
w tym najwięcej z dziedziny handlu, stolarstwa i tapicerstwa, budownictwa, wikliniarstwa
oraz mechaniki samochodowej, to jednak występuje stosunkowo duże bezrobocie.
Jest ono efektem dostępu do rynku pracy w gminie, w pobliskim mieście Wadowice a
także rezultatem wszystkich przemian zachodzących w najbliższym otoczeniu.
Choć bezrobocie na przestrzeni minionego półrocza spadło o 3 % to nadal istotnym
problemem jest brak miejsc pracy dla młodych ludzi, tegorocznych absolwentów, a także dla
kobiet.
Bezrobocie na dzień 30.06.2004 r. wynosi 6 %.
15
Tabela I.5.
Liczba osób pozostających bez pracy na terenie gminy Tomice /dane Powiatowego
Urzędu Pracy w Wadowicach/
0gółem w
Lp.
Nazwa
gminie stan na
31.12.2003 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Ogółem bezrobotni
W tym z prawem do zasiłku
Bez prawa d zasiłku
Bezrobotni w wieku 18 do 24 lat
Wiek 25-34 lat
Wiek 35-44 lat
Wiek 45-54 lat
Wiek 55-59 lat
Wiek powyżej 60 lat
Bezrobotni wg wykształcenia
Wyższe
ogółem
Średnie policealne
L.0
Zawodowe
Podstawowe
Bezrobotni wg stażu ogółem
Bez stażu
Staż do 1 roku
Staż 1- 5 lat
Staż 5- 10 lat
Staż 10-20 lat
Staż 20 – 30 lat
Staż powyżej 30 lat
Bezrobotni wg czasu
Bez
pracy do 1bez
miesiąca
pozostawania
pracy
Bez pracy 1-3 miesięcy
Bez pracy 3-6 mies.
Bez pracy 6-12mies.
Bez pracy 12-24 mies.
437
50
387
178
106
88
59
5
1
437
12
110
27
179
109
437
128
41
100
66
64
33
5
437
30
84
57
58
90
W tym
kobiet
233
18
215
92
57
50
31
3
0
233
8
72
21
79
53
233
77
28
45
30
38
15
0
233
13
37
25
28
44
Ogółem w
gminie stan na
30.06.2004 r.
424
36
388
184
94
85
57
3
1
424
12
129
28
158
97
424
127
46
104
54
64
26
3
424
56
30
97
72
W tym
kobiet
248
13
235
112
54
49
30
3
0
248
9
87
23
81
48
248
84
32
53
31
36
12
0
248
39
14
2432
48
41
16
30
Bez pracy powyżej 24 mies.
118
86
126
84
I.2.3.Rolnictwo
Dobre warunki glebowo-klimatyczne powodują, że gmina Tomice posiada charakter
rolniczy.
Ogólna ilość indywidualnych gospodarstw rolnych wynosi 1304, z których większość
stanowią gospodarstwa drobne, niskotowarowe, produkujące wyłącznie na potrzeby własne, a
część z nich w ostatnim okresie zaniechała produkcji. Dochody z działalności rolniczej są
głównym źródłem utrzymania dla niewielu rolników, w większości gospodarstw członkowie
rodzin pracują poza rolnictwem - na stałe lub sezonowo.
Przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy funkcjonuje
gospodarstwo rolne /pomocnicze/ o powierzchni około 180 ha, a Przedsiębiorstwo Produkcji i
Hodowli Ryb Słodkowodnych w Krakowie Oddział w Rudzach k. Zatora użytkuje stawy
rybne.
Wiodącym kierunkiem produkcji rolnej w gminie jest hodowla zwierząt, głównie trzody
chlewnej oraz krów mlecznych.
Produkcja roślinna stanowi podstawową bazę paszową dla prowadzonej hodowli. Z upraw
polowych największą powierzchnię zajmują zboża, w tym pszenica i jare mieszanki zbożowe,
oraz ziemniaki. Ponadto w sołectwie Woźniki od lat istnieje tradycja uprawy wikliny na
wyroby koszykarskie
Szczegółowe dane obrazują poniższe tabele.
Tabela I.6.
Struktura użytkowania gruntów w gospodarstwach rolnych w gminie Tomice /
wyniki Powszechnego Spisu Rolnego – 2002 r./
Lp.
1
2
3
4
Wyszczególnienie
Powierzchnia gruntów ogółem
W tym użytki rolne
Grunty orne
W tym: odłogi
ugory
Sady
Ogółem
ha
3357
2943
2410
366
23
32
%
100
87,7
71,8
10,9
0,7
0,9
W tym
gospodarstwa
indyw.
3182
2800
2267
366
23
32
%
100
88,0
71,2
11,7
0,7
1,0
17
5
6
7
8
Łąki
Pastwiska
Lasy i grunty leśne
Pozostałe grunty
454
48
196
218
13,5
1,4
5,8
6,5
454
48
188
193
14,3
1,5
5,9
6,1
Tabela I.7.
Struktura agrarna gospodarstw /wyniki Powszechnego Spisu Rolnego – 2002 r./
Liczba
Lp.
Grupy obszarowe
gospodarstw
Lokata w
Grunty
województwi
ogółem ha
e
Lokata w
województwi
e
1
Do 1 ha
544
102
300
107
2
1-5 ha
630
131
1695
138
3
5-10 ha
98
94
704
99
4
10 ha i więcej
33
41-42
659
64
1305
133
3357
137
Ogółem
Tabela I.8.
Gospodarstwa rolne wg prowadzenia działalności /wyniki Powszechnego Spisu
Rolnego – 2002 r./
Lp.
Wyszczególnienie
Liczba
Powierzchnia
gospodarstw
gruntów ha
1
Prowadzące wyłącznie działalność rolniczą
863
2446
2
Prowadzące wyłącznie działalność pozarolniczą
49
39
3
Prowadzące działalność rolniczą i pozarolniczą
176
596
4
Nie prowadzące działalności rolniczej
217
275
1305
3357
i pozarolniczej
Razem
18
Tabela I.9.
Stan pogłowia zwierząt /wyniki Powszechnego Spisu Rolnego – 2002 r./
Liczba gospodarstw
Lp.
Wyszczególnienie
Sztuk zwierząt
utrzymujących
zwierzęta
1
Bydło ogółem
780
394
2
W tym krowy
461
348
3
Trzoda chlewna
6489
416
4
W tym lochy
954
241
5
Konie
35
32
X
Obsada zwierząt w sztukach dużych na
56
X
100 ha użytków rolnych w gminie
I.2.4.Turystyka, rekreacja i środowisko kulturowe
Dotychczasowy stan zagospodarowania przestrzennego i warunki krajobrazowoprzyrodnicze nie dają podstaw do określenia gminy jako regionu turystycznego. Aktualnie
funkcjonuje 8 punktów gastronomicznych, 1 hotel (18 miejsc) i dom noclegowy (10 miejsc).
Niemniej jednak istnieje potrzeba rozwoju, choćby na mniejszą skalę miejsc atrakcyjnych
w gminie. Są możliwości rozwoju gospodarstw agroturystycznych, turystyki pieszej i
rowerowej, wędkarstwa /na rzece Skawie i stawach rybnych/.
Z ważniejszych zabytków kulturowych na terenie gminy zachowały się:
 kościół parafialny p.w. Przemienienia Pańskiego w Radoczy z 1535 r., drewniany,
odbudowany w latach 80-tych
 kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Woźnikach z połowy XVI
wieku, drewniany z wieżą i „izbicą”
 kaplica p.w. Św. Jakuba w Tomicach /1877-80 r./, murowana
 liczne kapliczki i figurki przydrożne.
19
I.3.INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
I.3.1 Zaopatrzenie w wodę
Gmina Tomice jest w pełni zwodociągowana. Długość sieci wodociągowej wynosi 98,9
km, długość przyłączy - 43 km, ilość przyłączy - 1626.
Wodociągi budowane były w latach 1980-1995: I etap w Radoczy - 1980, III etap w
Woźnikach - 1995.
System wodociągowy, poprzez Stację Uzdatniania Wody w Witanowicach zaopatruje w
wodę 4 sołectwa gminy Tomice, tj. Witanowice, Woźniki, Lgotę i Zygodowice oraz 6 sołectw
gminy Brzeźnica.
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne wód podziemnych z utworów czwartorzędowych
obejmują 5 studni infiltracyjnych ujmujących wody rzeki Skawy i wynoszą 26 m 3/godz., tj.
624 m3/dobę.
Ujęcie ze źródła wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w Radoczy o wydajności
8,64 m3/godz., tj. 207 m3/dobę zapewnia wodę dla części odbiorców z tej miejscowości. Dla
zapewnienia ciągłości dostaw wody, wodociąg ten posiada połączenie z siecią w
Graboszycach /gmina Zator/ i z wodociągiem sąsiedniej gminy Wieprz.
Największe ilości wody dostarczane są z ujęcia w Jaroszowicach /gmina Wadowice/ przez
Wadowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Wadowicach dla sołectwa
Tomice, w tym dla Ubojni Drobiu w Tomicach oraz Zespołu Szkół Rolnicze Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Radoczy.
I.3.2.Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
Gmina Tomice posiada 2 oczyszczalnie ścieków.
Oczyszczalnię typu BIOCLER o przepustowości 16,4 m3/dobę wybudowano na potrzeby
Szkoły Podstawowej w Radoczy, do której podłączonych jest 25 posesji indywidualnych.
Druga oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna posiada przepustowość 300 m3/dobę i
przyjmuje aktualnie ścieki z miejscowości Tomice i Radocza.
20
Z terenu wsi Radocza do oczyszczalni BIOCLER podłączone są obiekty Zespołu Szkół
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz 18 budynków indywidualnych.
W sołectwie Tomice jest 280 przyłączy indywidualnych oraz przyłącza do Gimnazjum,
Ośrodka Kultury, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Urzędu Gminy i 2 punktów
gastronomicznych.
Obecnie gmina skanalizowana jest w około 20 %.
Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest potok Radoczanka a następnie rzeka Skawa.
Łączna długość kolektora wynosi 11.5 km, przykanalików - 7 km.
I.3.3. Sieć gazowa
Gmina Tomice jest zasilana gazociągiem średniego ciśnienia o/ 200 i o/ 160 relacji
Wadowice - Tomice, Tomice – Chocznia i posiada 902 nieruchomości podłączone do sieci
gazowej, w tym:
 Sołectwo Lgota
50
 Sołectwo Radocza
180
 Sołectwo Tomice
300
 Sołectwo Witanowice
190
 Sołectwo Woźniki
140
 Sołectwo Zygodowice
42
Przez miejscowość Tomice i Witanowice przebiega trasa gazociągu wysokoprężnego o/
200 mm, P n 5,5 MPa, relacji Chocznia /Łazówka/ - Babica mającego znaczenie
ponadlokalne.
I.3.4.Infrastruktura drogowa i komunikacja
Jakość dróg decyduje niejednokrotnie o standardzie rozwoju społecznego. Gmina Tomice
posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg lokalnych i ponadlokalnych.
Przez gminę przebiega droga krajowa nr 28 Wadowice – Zator –Medyka.
Ważne połączenie komunikacyjne stanowią drogi:
Tomice- Brzeźnica – Skawina – Kraków
Wadowice – Tomice – Spytkowice
21
Wadowice – Zygodowice – Łączany
Wadowice – Przybradz
Wadowice – Tomice – Oświęcim
Wadowice – Tomice – Zator – Chrzanów
Transport publiczny osób zapewniają: PKS w Wadowicach i przewoźnicy prywatni.
Teren gminy przecina elektryczna trakcja Wadowice- Spytkowice, która we
wcześniejszym okresie stanowiła bardzo ważne połączenie z Krakowem, Trzebinią, Śląskiem
i Zakopanem. W 2002 roku ruch osobowy został zamknięty, natomiast pozostał bardzo
ograniczony ruch towarowy.
Tabela I.10
Zestawienie długości i jakości dróg gminnych w km /dane: rejestr dróg gminnych/
Ogółem
Lp.
Sołectwo
długość
dróg
Z masy
mineralnej
smołowa klińcowa żwirowa gruntowa
1
Radocza
17,8
2,6
5,8
3,2
6,2
-
2
Woźniki
15,7
4,8
3,6
1,6
4,1
1,6
3
Witanowice
13,6
3,9
0,4
1,5
5,4
2,4
4
Lgota
8,8
2,3
2,2
2,6
0,4
1,3
5
Tomice
17,0
6,4
2,2
1.2
5,8
1,4
6
Zygodowice
7,4
0,6
0,1
0,9
4,1
1,7
x
Razem
80,3
20,6
14,3
11,0
26,0
8,4
Szerokość dróg gminnych wynosi od 3 do 6 m.
Suma powierzchni zatok autobusowych wynosi 102 m2
Suma powierzchni chodników wynosi 682 m2
Liczba i długość obiektów mostowych wynosi odpowiednio: 47 szt. i 368,4 m.
22
I.4.STAN CZYSTOŚCI ŚRODOWISKA
I.4.1.Zanieczyszczenie gleb
Podstawowymi czynnikami powodującymi skażenie gleby są dwutlenek siarki, tlenek
ołowiu, detergenty i inne związki chemiczne.
Dwutlenek siarki pochodzi z emisji gazów wyzwalających się podczas spalania
zasiarczonego węgla i jego pochodnych, zaś tlenek ołowiu i inne metale ciężkie pochodzą z
wyziewu samochodów. Aczkolwiek samochody nowej generacji nie emitują ołowiu, to
jednak przy tak rozwiniętym w ostatnim okresie transporcie samochodowym i złym stanie
technicznym pojazdów, emisja metali ciężkich do atmosfery i gleby jest nadal duża.
Wprawdzie gmina nie dysponuje wynikami takich badań, ale należy sądzić, że tereny
przylegające do głównych dróg są bardzo narażone na takie zanieczyszczenie gleb.
Znacznie zmniejszyło się skażenie gleby środkami chwasto- i owadobójczymi.
Wymagane koncesje na rozprowadzanie środków chemicznych ochrony roślin oraz
konieczność posiadania przeszkolenia przez właścicieli opryskiwaczy a także wysokie ceny
spowodowały ich racjonalne stosowanie. Zanieczyszczenie a nawet skażenie gleby powodują
dłużej zalegające odpady oraz pośrednio przez ścieki.
Na szczęście na terenie tutejszej, gminy nie występują tereny zdegradowane wymagające
rekultywacji. Niemniej jednak po ostatnich powodziach (1997, 2001 r.) uwidoczniły się
zjawiska erozji we wsi Witanowice i Tomice.
I.4.2.Zanieczyszczenie wód powierzchniowych
Wody
o
znaczeniu
użytkowym
na
terenie
gminy
występują
w
utworach
czwartorzędowych tj. żwiry, piaski gliniaste i mułki doliny Skawy.
Są to głównie wody porowe. Potencjalna wydajność typowego utworu studziennego
wynosi 10-30m3/godz.
Brak jest natomiast utworów powierzchniowych, które stanowiłyby izolację pierwszego
poziomu użytkowego wód, dlatego wody te muszą być dobrze chronione, aby działalność na
powierzchni nie powodowała ich zanieczyszczenia.
23
Rzeka Skawa teren gminy obejmuje na swojej długości od km 11.572 do 18.060 km i na
tym odcinku nie jest prowadzone monitorowanie jej stanu czystości.
Prowadzone analizy w 21.2 km rzeki Skawy powyżej Wadowic kwalifikują jej wody do
III klasy czystości pod względem wskaźników fizyko – chemicznym.
Na stan czystości wody decydujący wpływ mają zanieczyszczenia obszarowe, a
szczególnie ścieki z aglomeracji Suchej Beskidzkiej, Makowa Podhalańskiego oraz Wadowic.
Również wody naszych potoków i cieków są zanieczyszczane ściekami bytowymi oraz
obszarowymi wynikającymi z chemizacji rolnictwa.
Lepszą jakość wody daje źródło wypływające z utworów trzeciorzędowych we wsi
Radocza.
I.4.3.Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
Dane w zakresie zanieczyszczenia powietrza stanowią wartości szacunkowe z uwagi na
brak szczegółowych badań w tym zakresie.
Uznaje się, że na terenie gminy Tomice nie występują w istotnym wymiarze problemy z
zanieczyszczeniem powietrza przez duże zakłady przemysłowe czy lokalne kotłownie.
Największe zanieczyszczenie powietrza powoduje Ubojnia Drobiu „Brado” w Tomicach
zatrudniająca około 200 osób.
Na jakość powietrza atmosferycznego wpływają przede wszystkim emisje dwutlenku
siarki i metali ciężkich.
Pogorszenie jakości powietrza występuje zimą z uwagi na sezon grzewczy. Mimo
wysokiego stopnia zgazyfikowania gminy, wykorzystanie tej instalacji do celów grzewczych
jest nadal bardzo niskie z uwagi na wysokie koszty.
Energia ta jest wykorzystywana szczególnie przez placówki oświatowe, Urząd Gminy i
inne obiekty użyteczności publicznej, jak domy strażaka, biblioteki.
Zanieczyszczenie metalami ciężkimi występuje w pobliżu drogi krajowej Wadowice –
Zator – Medyka.
Również negatywne oddziaływanie na jakość powietrza maja niektóre podmioty
prowadzące działalność gospodarczą, spalając czasem nieodpowiednie odpady produkcyjne.
Dane WIOŚ Bielsko Biała za rok 1994 podają, że suma emitowanych zanieczyszczeń
przez podmioty gospodarcze gminy objęte opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska
24
wynosiła łącznie 279,4 tony gazu i 2,3 tony pyłu, przy o wiele niższych wielkościach w roku
1993, tj. 42,7 tony gazu i 15,1 tony pyłu. Ubojnia drobiu w Tomicach, w 2002r. zużyła
ogółem 475 ton węgla i koksu.
Tabela I.11.
Wyniki zanieczyszczenia powietrza w Wadowicach w roku 2000
Punkt
pomiarowy
Wadowice
Stężenie
Stężenie
g/m3
g/m3
sezon
okres
grzewczy
letni
14
23
7
Stężenie
Zanieczyszczenie
g/m
3
rok
98
98
percentyl
percentyl
sezon
okres
grzewczy
letni
54
56
15
98
percentyl
rok
Dwutlenek siarki
Plac Jana
Pawła II
„
Dwutlenek azotu
18
29
8
57
57
23
„
Pył
42
68
20
*
187
48
Wartość
Dwutlenku siarki
dopuszczalna
40
150
„
Dwutlenku azotu
40
150
„
Pył
50
125
* przekroczenie wartości dopuszczalnej
Średnie stężenie zanieczyszczeń gazowych i pyłu było niższe od dopuszczalnych.
Natomiast 98 percentyl obliczony ze stężeń odniesionych do 24 godzin występujących w roku
kalendarzowym przekroczył normy dopuszczalne w zakresie pyłu, co jest związane z
wysokim stężeniem pyłu w sezonie grzewczym.
I.4.4.Zagospodarowanie odpadów
Gmina Tomice nie posiada własnego składowiska odpadów komunalnych, jak też zakładu
utylizacji odpadów. Odpady komunalne z terenu gminy przyjmowane są na składowisko
komunalne w Choczni należące do gminy Wadowice. Częściowo zabierane są na składowisko
w Brzeszczach i składowisko należące do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Krakowie.
25
Podmiotami, które otrzymały pozwolenie na świadczenie usług w zakresie zbierania i
transportu odpadów komunalnych są:
 Firma„ KOMWAD” Wadowice /odpady stałe i ciekłe/
 Firma „ESTA” Ruda Śląska /odpady stałe/
 Firma Kama” Bis „ Wadowice /odpady ciekłe/
Gmina Tomice rozpoczęła wdrażanie programu zagospodarowania odpadów, którego
zasadniczym celem jest ograniczenie produkcji odpadów i segregacja surowców wtórnych u
źródła.
Tabela I.12.
Zestawienie ilości wyprodukowanych odpadów komunalnych w tonach za rok 2003
na terenie gminy Tomice
Lp. Rodzaj odpadu
1
Odpady niesegregowane kod 200301
Ilość ton
Miejsce składowania
181,73
Z tego: 83,71 t Chocznia
95,72 t Kraków
2,3 t Brzeszcze
2
Makulatura kod 200101
3.09
Jako surowce wtórne
3
Szkło
3.64
Jako surowce wtórne
4
Pozostałe do segregacji
7.20
Do odzysku na składowisku w
kod 150107
Choczni
Szczegółowe założenia dotyczące gospodarki odpadami obejmuje „Plan Gospodarki
Odpadami dla Gminy Tomice”, który stanowi oddzielną część programu ochrony środowiska.
I.4.5.Środowisko akustyczne
Największe zagrożenie hałasem stwarza hałas komunikacyjny, szczególnie, jeśli wśród
ogólnej liczby pojazdów dużą część stanowią samochody ciężarowe. Zagrożenie hałasem
26
stwarzają także podmioty prowadzące działalność gospodarczą, obecnie zjawisko to jest
marginalne.
Najbardziej uciążliwy hałas daje droga krajowa nr 28 Wadowice – Zator –Medyka, gdzie
w 2000 r. przemieściło się 6276 pojazdów.
Bardzo duże nasilenie ruchu a także zagrożenie akustyczne dla środowiska jest na drodze
powiatowej Wadowice-Kraków przez Brzeźnicę.
Dopuszczalne wartości progowe hałasu dla linii kolejowych i dróg określa rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. /Dz. U. Nr 66 poz. 436/ - tabela poniżej:
Tabela 1.13.
Wartości progowe poziomów hałasu w środowisku
Przeznaczenie
terenu
Lp.
1
2
3
4
Wartości progowe hałasu
wyrażone równoważnym
poziomem dźwięku A w dB
dla dróg i linii kolejowej
Pora dnia 6-22/przedział
czasu odniesienia równy 16
godzinom/
Wartości progowe hałasu
wyrażone równoważnym
poziomem dźwięku A w dB
dla dróg i linii kolejowej
Pora nocy 22- 6 /przedział
czasu odniesienia równy 8
godzinom/
60
50
60
50
65
60
75
67
Obszary A ochrony
uzdrowiskowej
Tereny wypoczynkoworekreacyjne poza miastem
1.Tereny zabudowy
związane ze stałym lub
wielogodzinnym pobytem
dzieci i młodzieży
2.Tereny zabudowy
szpitalnej, sanatoryjnej i
domów opieki społecznej
Tereny zabudowy
mieszkaniowej
I.4.6.Zagrożenie powodziowe
Rzeka Skawa, potoki i cieki wodne na terenie gminy Tomice powodują zagrożenie
powodzią.
Lewy brzeg Skawy na odcinku od 11.5 km do 18.1 km jest jedynie w całości obwałowany.
27
Zestawienie obwałowań rzeki Skawy i potoków na terenie gminy zawiera tabela I.14.
Dodać należy, że zarówno Skawa jak i potoki charakteryzują się znaczną dynamiką
przepływów.
Na przestrzeni ostatnich lat na terenie gminy wystąpiła trzykrotnie powódź, tj. w latach:
1972, 1997 i 2001. Największe straty spowodowane były w roku 1997 przez potok
Zygodówka i rzekę Skawę.
Administratorem Skawy jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie a
potoków - Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Odział Oświęcim.
Mimo, iż potoki są częściowo obwałowane i uregulowane, to przy zwiększonych wodach
występuje poważne zagrożenie.
Ponadto przyczynami podtapiania terenów i szkód powodziowych są: zły stan przepustów
lub ich mały przekrój, brak odwodnienia dróg, zamulone rowy i wodnice, źle funkcjonujące
urządzenia melioracyjne.
Duży wpływ na stan wód i zagrożenie powodziowe będzie miał budujący się zbiornik
retencyjny w Świnnej Porębie.
28
Tabela I.14.
Zestawienie obwałowań rzeki Skawy i potoków na terenie gminy /dane
Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych /
Nazwa
Lp.
rzeki,
potoku
1
Skawa
2
Radoczanka
3
4
5
Zygodówka
Tomicki
Witanówka
Prawy brzeg -
Lewy brzeg -
długość wału
długość wału
brak
5.250 km
398 mb
364 mb
940 mb
350 mb
408 mb
200 mb
brak
brak
Długość rzeki, potoku w km
6.492
Ogółem 2.500, w tym odcinek
uregulowany 1.300
Ogółem 3.700, w tym odcinek
uregulowany 1.500
Ogółem 3.600, w tym odcinek
uregulowany 1.200
Ogółem 3.000, w tym odcinek
uregulowany 0.500
29
I.5.NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA W GMINIE
I.5.1.Zagrożenie poważnych awarii
Na terenie gminy Tomice występuje zagrożenie amoniakiem z terenu Ubojni Drobiu w
Tomicach w razie awarii urządzeń chłodniczych.
Ponadto w razie awarii przemysłowej w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu istnieje
zagrożenie chlorem i amoniakiem przy silnym wietrze z kierunku północnego /30 km/.
Również zagrożenie stwarza awaria gazociągu wysokoprężnego przebiegającego przez
teren gminy.
I.5.2.Zagrożenie pożarowe
Mimo, iż na terenie gminy jest stosunkowo mało obiektów drewnianych, to istnieje
groźba pożarów, których miejscem mogą być:
 firma „Drewex” w Tomicach gdzie występuje dużo farb i lakierów oraz drewno i
jego wyroby
 wysuszone trawy na gruntach odłogowanych
 drewniane kościoły w Radoczy i Woźnikach
 podmioty gospodarcze w obiektach niespełniających wymogów BHP i p.poż.
 duże kompleksy leśne w Lgocie i las Bachowiec w sąsiedniej gminie Spytkowice
I.5.3.Pozostałe zagrożenia
 źródłem zagrożenia mogą być awarie i wypadki samochodowe oraz transport
substancji niebezpiecznych na drodze krajowej nr 28 Wadowice-Zator –
Medyka
 nadal istnieje zagrożenie elektrowni jądrowych np. ze Słowacji
 poważne zagrożenia mogą stwarzać niesprzyjające warunki pogodowe, jak
powódź, gradobicie, wichury, nadzwyczajne śnieżyce
30
II. CELE I PRIORYTETY PROGRAMU OCHRONY
ŚRODOWISKA GMINY TOMICE
Zgodnie z wytycznymi Ministra Środowiska z lipca 2002 r., wskazówkami Programu
Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego, wstępnymi konsultacjami z władzami i
zainteresowanymi podmiotami opracowano listę celów, priorytetów i zadań środowiskowych
do realizacji we własnym zakresie, zadania we współpracy i zadania koordynowane.
Zadania własne /W/ – to przedsięwzięcia, które będą w całości realizowane ze środków
będących w dyspozycji gminy /łącznie z dotacjami i kredytami/.
Zadania we współpracy /Ws/ - to zadania w realizacji, których gmina będzie
uczestniczyć finansowo wspólnie ze wskazanymi partnerami.
Zadania koordynowane /K/ - jako zadania koordynowane należy rozumieć zadania
związane z ochroną środowiska i wykorzystaniem zasobów naturalnych, które będą
finansowane przez przedsiębiorstwa oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji
organów i instytucji szczebla powiatowego, wojewódzkiego i centralnego.
Przedstawione zadania w niniejszym rozdziale są najważniejszą częścią tego
opracowania, albowiem ich realizacja winna poprawić stan środowiska gminy, zapobiec
dalszej degradacji środowiska a tym samym zachować jego najistotniejsze walory.
Jako podstawowy cel ekologiczny gminy Tomice przyjmuje się rozwój infrastruktury
służącej ochronie środowiska, kształtowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych gminy w
celu poprawy życia mieszkańców, zaktywizowania rozwoju gospodarczego oraz eliminacji
zagrożeń stanu środowiska.
Realizacja celu głównego jest możliwa pod warunkiem przyjęcia jako powszechnie
obowiązującej zasady zrównoważonego rozwoju, identyfikacji określonych priorytetów
ochrony środowiska oraz realizacji celów cząstkowych.
Ocena aktualnego stanu środowiska na obszarze gminy i rozpoznanie najważniejszych
problemów ekologicznych umożliwiły określenie list przedsięwzięć na najbliższe 4 lata z
podaniem kosztów oraz źródeł ich finansowania.
Zaproponowano także kierunki działań perspektywicznych, tj. do roku 2015.
31
Zadania te i priorytety uszeregowano według następujących dziedzin:
 edukacja ekologiczna
 racjonalna gospodarka wodno- ściekowa
 poprawa jakości powietrza atmosferycznego,
 poprawa jakości gleby, ochrona powierzchni i kopalin
 zmniejszenie uciążliwości hałasu
 zachowanie i wzbogacanie walorów przyrodniczych
 racjonalna gospodarka odpadami
 zagospodarowanie terenów poprodukcyjnych i zdegradowanych
 przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska
Dziedziny te stanowią grupę celów głównych a każdy z nich zawiera części składowe w
postaci następujących priorytetów:
W ramach celu 1:
 prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach
 organizowanie pozaszkolnych ośrodków i elementów edukacji ekologicznej
W ramach celu 2:
 realizacja kompleksowych inwestycji w dziedzinie gospodarki ściekowej
 poprawa jakości wody pitnej
 regulacja stosunków wodnych na terenie gminy
 ochrona przeciwpowodziowa
W ramach celu 3:
 ograniczenie niskiej emisji
 minimalizacja uciążliwości od transportu kołowego
 ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym i radioaktywnym
 ograniczenie emisji przemysłowych /niska i wysoka/
W ramach celu 4:
 ochrona wierzchniej warstwy gleby
 przywrócenie wartości użytkowej gleb
 racjonalna gospodarka rolna
32
 racjonalna gospodarka kopalinami
W ramach celu 5:
 ograniczenie emisji
hałasu przemysłowego
i
pochodzącego od ciągów
komunikacyjnych
 ograniczenie emisji hałasu z innych źródeł /punktowych/
W ramach celu 6:
 ochrona i renaturalizacja ekosystemów
 ochrona elementów przyrody ożywionej i nieożywionej
 zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych
W ramach celu 7:
 likwidacja dzikich składowisk odpadów
 rozwój selektywnej zbiórki odpadów
 ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych w strumieniu odpadów
komunalnych
 wdrażanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 wykorzystanie odpadów przemysłowych z zakładów zlokalizowanych na terenie
gminy
W ramach celu 8:
 tworzenie terenów zielonych i miejsc wypoczynkowo- rekreacyjnych
 inne możliwości zagospodarowania terenów
W ramach celu 9
 przeciwdziałanie awariom w zakładach pracy
 kolizje drogowe, pożary, powodzie
 monitoring środowiska.
33
II.1. EDUKACJA EKOLOGICZNA
Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców ich wrażliwość na środowisko
muszą być nierozłącznym elementem podejmowanych przedsięwzięć i rozwiązań.
Dobra edukacja, bodźce ekonomiczne to podstawowa sprawa naszego programu ochrony
środowiska, musi on być kierowany do wszystkich mieszkańców
Gminy a także osób przebywających okresowo.
Kampania edukacyjna na rzecz podniesienia świadomości ochrony środowiska to w
konsekwencji ochrony życia i zdrowia ludzi poprzez ochronę środowiska.
Aby to osiągnąć należy rozwijać kontakty dzieci, młodzieży, osób dorosłych z przyrodą i
środowiskiem naturalnym a przy okazji kształtować świadomość ekologiczną.
Konieczne jest także podjęcie powszechnej edukacji ekologicznej wśród rolników.
Edukacja taka powinna obejmować zarówno programy szkolne, jak też oświatę pozaszkolną.
Powinna też być związana z dostarczonymi środkami do produkcji rolnej.
Celową jest ścisła współpraca ze wszystkimi szkołami Podstawowymi, Gimnazjum,
Zespołem Szkół Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego w Radoczy, Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego, a także Radami Sołeckimi, Ochotniczą Strażą Pożarną i Kołami
Gospodyń Wiejskich.
Wszystko to pozwoli wyłonić grupę liderów, opiekunów i obrońców wartości
przyrodniczych, kulturowych stanowiących o niepowtarzalnym bogactwie naszego regionu.
Podniesienie lokalnej świadomości, włączenie i zaangażowanie mieszkańców i
organizacji w procesy decyzyjne, umiejętność ponoszenia odpowiedzialności za swoje
otoczenie, może przy stosunkowo niewielkich kosztach dać niewspółmierne efekty w postaci
czystego, zdrowego i przyjaznego środowiska.
Cel 1. EDUKACJA EKOLOGICZNA
Priorytet 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach
Priorytet 2. Organizacja pozaszkolnych ośrodków i elementów edukacji
ekologicznej
Tabela II.1
Zestawienie priorytetów i zadań dla celu 1.
34
Wyjaśnienie: W-zadania własne, K- zadania koordynowane, Ws- zadania do realizacji we współpracy
X – czasokres realizacji, tj. do 2007 r., do 2015 r.
Podmiot realizujący
zadanie i
Partnerzy
Źródła
Finansowania
Szacunkowy koszt
całkowity realizacji
lub nakłady w skali
roku w tys. Zł
Realizacja
długoterminowa do
2015r
Realizacja do 2007r
W, K, Ws
Nazwa zadania w
dziedzinie edukacji
ekologicznej
Nr zadania
+ - możliwość współ finansowania z budżetu gminy w zależności od posiadanych środków
Priorytet 1. prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach
1 Opracowanie i wdrażanie
Kuratorium
programu dokształcania i
konsultacji dla nauczycieli w
zakresie ochrony środowiska
K
X
-
Budżet
Oświaty,
Kuratorium
Starostwo
Oświaty
Powiatowe,
Urząd Gminy
2 Doskonalenie programów
edukacji ekologicznej dla szkół
podstawowych i gimnazjalnych
np. o tematyce:
- człowiek i zagrożenia,
Ws
X
X
+
1/rok
- źródła energii odnawialnej,
Kuratorium
Kuratorium
Oświaty
Oświaty,
środki unijne
Urząd Gminy
- walory przyrodniczokrajobrazowe gminy.
3 Organizowanie akcji sprzątania
świata, obchodów Dni Ziemi.
W
X
X
1/rok
Budżet Gminy
W
X
X
0,5/rok
Budżet Gminy
Urząd Gminy,
Szkoły
4 Organizowanie konkursów,
happeningów i warsztatów
międzyszkolnych o tematyce
Szkoły
ekologicznej
Priorytet 2. Organizacja pozaszkolnych ośrodków edukacji ekologicznej
1 Współorganizowanie centrum
edukacji ekologicznej
Ws
X
10+
Budżet Powiatu,
Starostwo Powiat.
Budżet Gminy,
Nadleśnictwo
Kuratorium
Andrychów, U G
2 Upowszechnianie informacji o
stanie środowiska w gminie
oraz walorach krajobrazowych,
przyrodniczych w powiecie i
Starostwo
Ws
X
X
1/rok+
Budżet Powiatu
Powiatowe,
Urząd Gminy
gminie w mediach, internecie.
35
3 Współorganizowanie szkolenia
ODR, Izba
i doradztwo dla rolników w
zakresie prowadzenia
Ws
X
X
2/rok+
gospodarstw ekologicznych
Budżet Gminy,
Rolnicza,
środki unijne
ZSRCKU, Urząd
Gminy
produkcji zdrowej żywności.
4 Prowadzenie szkoleń i
doradztwa w zakresie
przekwalifikowania
Ws
X
X
2/rok+
gospodarstw np. na
agroturystyczne.
Budżet Gminy,
ODR, Izba
środki unijne,
Rolnicza,
zainteresowane
ZSRCKU, Urząd
podmioty
Gminy
5 Popularyzacja i promowanie
ODR, Starostwo
niekonwencjonalnych źródeł
energii i energii odnawialnej w
tym uprawa wierzby
Budżet Gminy,
Ws
X
X
1+
zainteresowane
podmioty
energetycznej.
Powiatowe,
Urząd Gminy,
Fundacja
Partnerstwo
dla Środowiska
6 Promowanie i upowszechnianie
Budżet Gminy,
informacji o gospodarstwach
agroturystycznych i
Ws
X
X
1,5+
ekologicznych /internet,
zainteresowane
podmioty
publikacje/.
ODR,
gospodarstwa
agroturystyczne i
ekologiczne.
7 Organizowanie szkoleń,
Budżet Gminy,
popularyzacja i promowanie
właściwego zagospodarowania
odpadów w tym:
środki unijne,
Ws
X
X
0,5/rok
- odpadów niebezpiecznych
zainteresowane
podmioty,
ODR,
Urząd Gminy
WFOŚiGW
(baterie, akumulatory) ,
- odpadów biodegradalnych.
8 Upowszechnianie informacji
dot. oszczędzania wody i
energii.
W
X
X
0,5/rok
Budżet Gminy,
Urząd Gminy,
GZK Tomice
GZK Tomice
36
II.2. RACJONALNA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Analiza istniejącego stanu gospodarki ściekowej na terenie gminy Tomice wskazuje, że
zaledwie około 20 % obiektów na terenie gminy jest podłączonych do kolektorów sanitarnych
i oczyszczalni. Wszystko to ma ogromne znaczenie z punktu widzenia oddziaływania na
jakość zasobów wód powierzchniowych i podziemnych. Dlatego podstawowym działaniem
będzie sukcesywne porządkowanie gospodarki ściekowej poprzez:
 budowę sieci kanalizacyjnej kolejno we wsiach: Radocza, Witanowice, Lgota,
Zygodowice, Woźniki i dokończenie kanalizacji we wsi Tomice,
 rozbudowę istniejącej oczyszczalni mechaniczno – biologicznej we wsi Radocza o
kolejną technologiczną wydajność 2 x 400 m3/dobę
 budowę indywidualnych oczyszczalni przydomowych /dla posesji oddalonych/
 jako rozwiązanie wariantowe proponuje się budowę nowej oczyszczalni ścieków na
prawym brzegu rzeki Skawy
 należy także rozważyć propozycje Gminy Zator o możliwości przyłączenia naszych
sołectw do ich kolektora wraz z przyjęciem ścieków na oczyszczalnię w Podolszu.
O wyborze najlepszego rozwiązania winien zdecydować rachunek ekonomiczny.
Przyjmowany system oczyszczania ścieków winien docelowo zapewnić utylizację
wszystkich ścieków bytowo-gospodarczych mieszkańców a także placówek oświatowych,
innych obiektów komunalnych i podmiotów gospodarczych. Odbiornikiem ścieków
oczyszczonych będzie lokalny potok Radoczanka a ostatecznym rzeka Skawa.
Na przysiółkach oddalonych o rozproszonej zabudowie gdzie budowa kanalizacji
sanitarnej nie będzie uzasadniona, ścieki należy gromadzić w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych, tzw. szambach i wywozić okresowo do punktu zlewnego oczyszczalni,
bądź budować indywidualne oczyszczalnie przydomowe. Szacuje się, że w około 15 %
posesji bardziej korzystnym rozwiązaniem będzie budowa indywidualnych oczyszczalni
przydomowych.
Chociaż Gmina Tomice jest w pełni zwodociągowana to jednak i w tej dziedzinie
istnieje potrzeba między innymi takich inwestycji:
 wymiana części sieci wodociągowej /tej najstarszej o najwyższym % awaryjności/
 modernizacja stacji SUW w Witanowicach wraz z nową technologią uzdatniania wody
37
 połączenia sieci wodociągowej wsi Tomice i Radocza ze Stacją Uzdatniania wody w
Witanowicach
 dla sprawdzenia i bieżącego zapewnienia dostaw wody spełniającej wymagania
rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska należy rozważyć i podjąć uruchomienie
własnego laboratorium na SUW Witanowice bądź doposażyć istniejące przy
oczyszczalni w Radoczy.
W zakresie regulacji stosunków wodnych i zabezpieczenia przeciwpowodziowego bardzo
ważne znaczenie będzie miała odbudowa umocnień prawego brzegu rzeki Skawy
uszkodzonych w czasie ostatnich powodzi, a także odmulenie i bieżąca konserwacja cieków i
potoków.
Cel 2. RACJONALNA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Priorytet 1. Realizacja kompleksowych inwestycji w dziedzinie gospodarki
ściekowej.
Priorytet 2. Poprawa jakości wody pitnej.
Priorytet 3. Regulacja stosunków wodnych na terenie gminy.
Priorytet 4. Ochrona przeciwpowodziowa.
Tabela II.2
Zestawienie priorytetów i zadań dla celu 2
Wyjaśnienie:
W-zadania własne, K- Zadania koordynowane, Ws - zadania do realizacji we współpracy
X – czasokres realizacji, tj. do 2007r., do 2015 r.
+ - możliwość współ finansowania z budżetu gminy w zależności od posiadanych środków
Podmiot realizujący
zadanie i
Partnerzy
Źródła finansowania
Szacunkowy koszt
całkowity realizacji
lub nakłady w skali
roku
Realizacja
długoterminowa
do 2015r
Realizacja do 2007r
W, K, Ws
Nazwa zadania w
dziedzinie edukacji
ekologicznej
Nr zadania
bd. – brak danych / koszty trudne do określenia na dzień wykonania opracowania/
Priorytet 1. Realizacja kompleksowych inwestycji w dziedzinie gospodarki ściekowej
38
1
Budżet Gminy,
Opracowanie dokumentacji i
realizacja budowy kanalizacji
W
X
3 200
Opracowanie dokumentacji i
realizacja budowy kanalizacji
sanitarnej w sołectwie
Budżet Gminy,
W
X
4 200
W
X
4 000
w Radoczy o 400 m3/dobę.
4
W
X
bd
W
X
bd
Urząd Gminy
Budżet Gminy,
W
X
bd.
środki unijne,
Urząd Gminy
WFOŚiGW
sanitarnej we wsi Zygodowice
7
środki unijne,
WFOŚiGW
Opracowanie dokumentacji i
realizacja budowy kanalizacji
Urząd Gminy
Budżet Gminy,
sołectwa Woźniki
6
środki unijne,
WFOŚiGW
Opracowanie dokumentacji i
budowa kanalizacji sanitarnej dla
Urząd Gminy
Budżet Gminy,
wsi Lgota
5
środki unijne,
WFOŚiGW
Opracowanie dokumentacji i
budowa kanalizacji sanitarnej we
Urząd Gminy
Budżet Gminy,
Opracowanie dokumentacji i
rozbudowa oczyszczalni ścieków
środki unijne,
WFOŚiGW
Witanowice
3
Urząd Gminy
WFOŚiGW
sanitarnej we wsi Radocza
2
środki unijne,
Opracowanie dokumentacji i
dalsza rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Radoczy o 400
m3/dobę lub budowa nowej
Budżet Gminy,
W
X
bd
środki unijne,
Urząd Gminy
WFOŚiGW
oczyszczalni na prawym brzegu
Skawy
8
Opracowanie dokumentacji i
wykonanie kolektorów
sanitarnych we wsi Tomice – etap
Budżet Gminy,
W
X
bd.
Wspieranie budowy
indywidualnych oczyszczalni
przydomowych w
Ws
X
bd.
gospodarstwach oddalonych
10
Inwentaryzacja i analiza punktów
zrzutu ścieków do wód
powierzchniowych na terenie
W
X
20
gminy
11
Współpraca z innymi gminami w
zakresie gospodarki ściekowej
Urząd Gminy
WFOŚiGW
IV.
9
środki unijne,
Budżet Gminy,
Urząd Gminy,
Bank Ochrony
zainteresowani
Środowiska
mieszkańcy
Budżet Gminy,
podmioty
podmioty
odprowadzające
Gospodarcze
ścieki
Budżet
Ws
X
X
bd.
Powiatu,
Budżet Gminy
Starostwo
Powiatowe
39
12
Montowanie urządzeń
Fundusze
podczyszczających wodę z
W
X
20/rok
Strukturalne,
Urząd Gminy
Budżet Gminy
placów i dróg gminnych
Priorytet 2 Poprawa jakości wody pitnej
1
Modernizacja stacji i sposobu
uzdatniania wody w
Witanowicach (promienie
środki unijne,
W
X
450
Budżet Gminy
GZK, UG
ultrafioletowe)
2
Opracowanie dokumentacji i
realizacja przyłączania
wodociągu Tomice i Radocza ze
środki unijne,
W
X
350
Częściowa modernizacja sieci
wodociągowej w Radoczy
4
W
X
Budżet Gminy
GZK, UG
Wadowickie
Wadowickie
Przedsiębiorstw
Przedsiębiorstwo
o Wodno
Wodno
Kanalizacyjne,
Kanalizacyjne,
Budżet Gminy
UG
15
Budżet Gminy
GZK, UG
30
Budżet Gminy
GZK, UG
70
Częściowa modernizacja sieci
wodociągowej w Tomicach
Ws
5
Remont i modernizacja ujęcia
wody w Woźnikach
6
Remont i modernizacja ujęcia
wody w Radoczy
7
W
X
100
X
W
X
Środki Unijne,
Budowa gnojowni i zbiorników
na gnojówkę
GZK, UG
WFOŚiGW
SUW Witanowice
3
Budżet Gminy,
K
X
X
-
Bank Ochrony
zainteresowani
Środowiska,
rolnicy, UG, ODR
WFOŚiGW,
8
Doposażenie laboratoriów przy
Oczyszczalni Ścieków w
Radoczy lub uruchomienie w
W
X
45
SUW w Witanowicach celem
WFOŚiGW,
Budżet Gminy
GZK, UG
bieżących badań wody pitnej.
Priorytet 3. Regulacja stosunków wodnych na terenie gminy
1
Renowacja rowów i przepustów
wzdłuż dróg gminnych
fundusz
W
X
X
bd
strukturalny,
UG
Budżet Gminy
40
2
Bieżąca konserwacja urządzeń
Starostwo
melioracyjnych
Powiatowe,
K
X
-
zainteresowani
rolnicy,
fundusze
Starostwo
Powiatowe,
rolnicy
strukturalne
3
Promowanie wykorzystania wód
opadowych i sposobów
oszczędzania wody
4
Budżet Gminy,
Ws
X
0,5+/rok
rolnicy
Inwentaryzacja terenów
wymagających regulacji
zainteresowani
K
X
-
stosunków wodnych
podmioty
gospodarcze,
mieszkańcy
gminy, UG
środki unijne,
RZGW, UG,
MZMiUW
MZMiUW
Budżet Gminy
UG
Priorytet 4. Ochrona przeciwpowodziowa.
1
Uruchomienie i wyposażenie
gminnego magazynu
W
X
5
przeciwpowodziowego
2
Dopracowanie systemów
ostrzegania o zagrożeniach
powodziowych
Starostwo
W
X
2
Budżet Gminy
Powiatowe,
Urząd Małopolski,
UG
3
Odbudowa umocnień
brzegowych rzeki Skawy
zniszczonych w czasie powodzi
K
X
X
-
K
X
X
-
środki unijne,
środki RZGW
RZGW, UG
w 2001r.
4
Bieżąca konserwacja potoków i
urządzeń melioracji
MZMiUW
MZMiUW, UG
podstawowych
5
Środki
Przebudowa niektórych
przepustów na przepusty o
większym przekroju.
Ws
X
X
bd+
administratora
Administrator
cieków i dróg,
cieków i dróg, UG
Budżet Gminy
41
II.3.POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
W odniesieniu do tak zwanej niskiej emisji energetycznej szczególnie na obszarach
o gęstej zabudowie należy propagować i wspierać stosowanie paliw ekologicznych w tym:
gazu, oleju opałowego, biomasy. Szczególnie jest to ważne w nowo rozbudowywanych
osiedlach gdzie można wchodzić z nowymi technologiami w wykorzystaniem alternatywnych
niekonwencjonalnych źródeł energii. Należy reagować i przeciwdziałać spalaniu odpadów
szkodliwych w paleniskach domowych oraz propagować właściwe podejście do ochrony
środowiska na etapie czynienia zakupów np. bez plastiku.
Ważnym
elementem
na
czystość
powietrza
atmosferycznego
ma
także
modernizacja i poprawa nawierzchni dróg wszystkich kategorii.
W planach perspektywicznych przewiduje się budowę obwodnicy drogi krajowej
Wadowice- Zator doliną Skawy przez Tomice i Radoczę.
Ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na utrzymaniu poziomu tych
pól przynajmniej na poziomie nie przekraczającym dopuszczalnego, a w przypadku ich
przekroczenia na obniżeniu wartości pól przynajmniej do wartości dopuszczalnej.
Przedsięwzięcia związane z wytwarzaniem pól elektromagnetycznych są zaliczane do
inwestycji publicznych. Dlatego instrumentem prawnym w tym przypadku jest procedura
lokalizacji inwestycji.
Cel 3. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego
Priorytet 1. Ograniczenie niskiej emisji.
Priorytet 2. Minimalizacja uciążliwości od transportu kołowego.
Priorytet 3. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
Priorytet 4. Ograniczenie emisji przemysłowych /niska i wysoka/.
Tabela II.3. Zestawienie priorytetów i zadań dla celu 3
Wyjaśnienie: W-zadania własne, K- Zadania koordynowane, Ws - zadania do realizacji we współpracy
X – czasokres realizacji tj. do 2007r., do 2015 r.
+ - możliwość współ finansowania z budżetu gminy w zależności od posiadanych środków
bd. – brak danych / koszty trudne do określenia na dzień wykonania opracowania/
42
Źródła finansowania
Podmiot realizujący zadanie i
Partnerzy
podmioty
zainteresowanych
gospodarcze i osoby
osób i podmiotów
fizyczne
Szacunkowy koszt całkowity
realizacji lub nakłady w skali
roku
Realizacja długoterminowa
do 2015r
Realizacja do 2007r
W, K, Ws
Nazwa zadania w dziedzinie
edukacji ekologicznej
Nr zadania
środki
Priorytet 1. Ograniczenie niskiej emisji
1
Modernizacja systemów
grzewczych z tradycyjnych na
K
X
X
-
przyjazne środowisku
2
Budżet Gminy,
Propagowanie, promowanie
odnawialnych źródeł energii
W
X
5
Środowiska
i paliw ekologicznych
3
Bank Ochrony
komunalnych
pozarządowe
Budżet Gminy,
Modernizacja, termoizolacja i
wymiana okien w obiektach
UG, Organizacje
W
X
X
50/rok
Bank Ochrony
UG,
Środowiska,
Szkoły
WFOŚiGW
4
Zaplanowanie i utworzenie
ścieżek rowerowych oraz
chodników dla pieszych
UG,
W
X
X
1/rok
Budżet Gminy,
Fundacja
środki unijne
Partnerstwo dla
Środowiska
5
Współudział w tworzeniu stacji
monitoringu zanieczyszczenia
powietrza w powiecie
Budżet Gminy,
Ws
X
bd.+
Budżet Powiatu,
WIOŚ
wadowickim (w Wadowicach)
Starostwo
Powiatowe, WIOŚ
Priorytet 2 Minimalizacja uciążliwości od transportu kołowego
1
Modernizacja i ulepszanie
nawierzchni dróg gminnych
Fundusze
W
X
X
295/rok
strukturalne, Budżet
UG
Gminy
2
Budowa obwodnicy wsi Tomice i
Radocza w ciągu drogi krajowej
nr 28 Wadowice – Zator –
Medyka
K
X
-
Fundusze
GDDKiA,
strukturalne,
Urząd
GDDKiA
Marszałkowski
43
3
Remont i modernizacja dróg
powiatowych
Fundusze
K
X
X
-
strukturalne,
PZDP, Starostwo
fundusze krajowe,
Powiatowe
PZDP
Priorytet 3 Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym
1
Nadzór nad realizacją wniosków
wynikających z raportów
podmioty
K
X
X
bd
oddziaływania na środowisko
2
realizujące
UG
inwestycje
Przestrzeganie stref określonych
w planie zagospodarowania
przestrzennego przy zabudowie
mieszkaniowej w stosunku do
K
X
X
-
K
X
X
-
Zainteresowani
inwestorzy
UG
linii wysokiego napięcia i innych
zagrożeń
3
Wykonanie pomiarów
promieniowania
elektromagnetycznego w
okolicach lokalizacji stacji
Realizator
inwestycji
PTK
przekaźnikowych PTK
Priorytet 4 Ograniczenie emisji przemysłowych /niska i wysoka/
1
Współdziałanie w budowie i
Urząd
Marszałkowski,
realizacji wojewódzkiego
systemu kontroli rozliczenia opłat
za korzystanie ze środowiska
K
X
X
-
środki unijne,
Starostwo
fundusze krajowe
Powiatowe,
podmioty
gospodarcze, UG
2
Realizacja nowoczesnych
technologii produkcji i
ogrzewania w Ubojni Drobiu w
Tomicach
K
X
-
zainteresowane
podmioty
ograniczających ilość
UG,
Starostwo
Powiatowe
szkodliwych pyłów i gazów
3
Inwentaryzacja głównych
emiterów szkodliwych substancji
do powietrza i stworzenie bazy
danych
Starostwo
K
X
-
fundusze unijne,
Powiatowe,
fundusze krajowe
podmioty
gospodarcze, UG
44
II.4. POPRAWA JAKOŚCI GLEB, OCHRONA POWIERZCHNI I KOPALIN
Podstawowym kierunkiem działań w zakresie ochrony zasobów glebowych jest
ochrona gruntów o najlepszej przydatności rolniczej przed przeznaczeniem na cele
nierolnicze. Przed realizacją inwestycji należy przestrzegać obowiązku zdjęcia i
zagospodarowania wierzchniej warstwy gleby. Ważnym kierunkiem działania jest racjonalne
nawożenie gleb i stosowanie chemicznej ochrony roślin. Utrzymanie odpowiednich
warunków wodnych w glebie zapewnia właściwie funkcjonujący system melioracji.
Należy przeprowadzić renowację rowów i przepustów celem zapewnienia ich
drożności. W sąsiedztwie drogi krajowej należy ograniczyć uprawę płodów przeznaczonych
do bezpośredniej konsumpcji np. warzyw i owoców.
Cel 4. Poprawa jakości gleb, ochrona powierzchni i kopalin
Priorytet 1. Ochrona wierzchniej warstwy gleby
Priorytet 2. Przywrócenie wartości użytkowej gleb
Priorytet 3. Racjonalna gospodarka rolna
Priorytet 4. Racjonalna gospodarka kopalinami
Tabela II.4 Zestawienie priorytetów i zadań dla celu 4
Wyjaśnienie: W-zadania własne, K- Zadania koordynowane, Ws - zadania do realizacji we współpracy
X – czasokres realizacji tj. do 2007r., do 2015 r.
+ - możliwość współ finansowania z budżetu gminy w zależności od posiadanych środków
Podmiot realizujący
zadanie i
Partnerzy
Źródła finansowania
Szacunkowy koszt
całkowity realizacji
lub nakłady w skali
roku
Realizacja
długoterminowa
do 2015r
Realizacja do 2007r
W, K, Ws
Nazwa zadania w
dziedzinie edukacji
ekologicznej
Nr zadania
bd. – brak danych / koszty trudne do określenia na dzień wykonania opracowania/
Priorytet 1 Ochrona wierzchniej warstwy gleby.
1
Ograniczenie przeznaczania na cele
nierolnicze gruntów o wysokich
walorach produkcyjnych
podmioty
W
X
X
bd
realizujące
UG
inwestycje
45
2
Inwentaryzacja terenów, na których
były prowadzone działania
pogarszające jakość wierzchniej
W
X
X
bd
warstwy gleby i przeciwdziałanie ich
Budżet Gminy,
środki unijne
UG
dalszemu pogarszaniu
3
Inwentaryzacja terenów zagrożonych
środki
osuwiskami i wykonywanie badań
geologicznych w razie potrzeby
wojewódzkie,
K
X
X
-
budżet
UG
zainteresowane
go podmiotu
Priorytet 2. Przywrócenie wartości użytkowej gleb
1
Przeprowadzenie badań gleby pod
kątem zawartości azotanów, metali
ciężkich i innych substancji
WFOŚiGW,
Ws
X
X
5/rok+
UG,
rolnicy,
ODR
Budżet Gminy
szkodliwych
2
zainteresowani
Prowadzenie szkoleń dla rolników
pod kątem przestrzegania norm
ekologicznych, zasad składowania
WFOŚiGW,
Ws
X
X
bd+
środki unijne
Budżet Bminy
gnojówki, składowania obornika.
ODR, Izba
Rolnicza, UG
Priorytet 3 Racjonalna gospodarka rolna
1
Prowadzenie badań zasobności gleb i
ich kwasowości
zainteresowani
Ws
X
4/rok+
rolnicy, Budżet
Gminy
2
Wapnowanie gleb i ich racjonalne
nawożenie
UG, ODR,
rolnicy
zainteresowani
K
X
X
-
rolnicy,
UG, rolnicy
WFOŚiGW
3
Racjonalne gospodarowanie na
użytkach rolnych mające na celu
przeciwdziałanie procesom erozji
WFOŚiGW,
K
X
X
-
rolnicy,
wodnej i wietrznej gleby
4
Podejmowanie działań na rzecz
scalania gruntów i poprawy agrarnej
zainteresowani
ODR, UG,
rolnicy
Budżet
K
X
X
-
gospodarstw (renty strukturalne)
Powiatu, środki
rolnicy
unijne
Priorytet 4. Racjonalna gospodarka kopalinami
1
Racjonalne korzystanie ze złóż
kopalin z zachowaniem równowagi
podmioty
Ws
X
X
bd+
Ochrona przed niekontrolowanym
korzystaniem ze złóż kopalin
UG
Budżet Gminy
ekosystemu
2
gospodarcze,
K
X
X
-
RZGW
RZGW, UG
46
II.5. ZMNIEJSZENIE UCIĄŻLIWOŚCI HAŁASU
Nadmierny hałas jest uciążliwością postrzeganą częściej niż degradacja innych
elementów środowiska. Jego oddziaływanie nie powoduje nieodwracalnych zmian
w środowisku, ale ograniczanie hałasu napotyka wiele trudności i pociąga za sobą znaczące
koszty (szczególnie hałasów komunikacyjnych). Badania prowadzone w kraju i za granicą
potwierdzają szkodliwy wpływ hałasu na środowisko przyrodnicze i osiedla ludzkie.
Głównymi sprawcami zakłóceń środowiska akustycznego jest hałas komunikacyjny i
przemysłowy.
Na hałas komunikacyjny na terenie gminy składać się będzie hałas związany z ruchem
samochodowym, ponieważ ruch kolejowy jest już prawie całkowicie ograniczony.
Źródłem hałasu przemysłowego są zakłady przemysłowe i odbywające się w nich
procesy technologiczne. Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla
każdego obiektu i zależny jest od rodzaju maszyn i urządzeń hałasotwórczych, izolacyjności
obudowy hal przemysłowych, prowadzonych procesów technologicznych oraz od funkcji
urbanistycznej sąsiadujących z nimi terenów.
Specyfiką hałasu przemysłowego jest jego długotrwałość występowania (zmianowy
charakter pracy), a także czasowe krótkotrwałe duże natężenia.
Do zakładów o zwiększonym natężeniu hałasu na terenie gminy Tomice należą
między innymi: baza sprzętowo – transportowa Firma Jan Rzepa, Edward Płecki
w
Witanowicach, Ubojnia Drobiu w Tomicach, Firma Drewex w Tomicach i wszystkie
podmioty gospodarcze przy za i wyładunku surowców oraz towaru.
Lokalizacja zakładów w obrębie zwartej zabudowy wymaga jednak szczególnej
dbałości o wyeliminowanie nadmiernego hałasu.
Zagrożenie hałasem komunikacyjnym jest największe w otoczeniu drogi krajowej
Wadowice – Zator.
Warunki akustyczne na terenie gminy ulegną poprawie z chwilą wybudowania
obwodnicy tej drogi krajowej, we wsi Tomice i Radocza. Niezbędne zatem będzie
przestrzeganie na etapie planowania inwestycji najmniej uciążliwego, dla ludności i
środowiska, jej przebiegu w sąsiedztwie terenów już zabudowanych oraz zachowanie
odległości sytuowania nowych obiektów budowlanych od krawędzi jezdni. Dla ochrony przed
hałasem
nowoprojektowanych
terenów
zabudowy
mieszkaniowej
konieczne
jest
przestrzeganie zapisów planu zagospodarowania przestrzennego, ograniczającego zagrożenie
47
akustyczne tj. zachowanie odpowiednio nieprzekraczalnej linii zabudowy od dróg i innych
źródeł emisji hałasu.
Ograniczaniu w rozprzestrzenianiu hałasu sprzyjać będzie wprowadzanie pasów
zieleni izolacyjnej (biologicznego ekranu akustycznego) wzdłuż tras komunikacyjnych
zarówno istniejących oraz planowanych.
Cel 5. Zmniejszenie uciążliwości hałasu
Priorytet 1. Ograniczenie emisji hałasu przemysłowego i pochodzącego od
ciągów komunikacyjnych
Priorytet 2. Ograniczenie emisji hałasu z innych źródeł /punktowych/
Tabela II.5 Zestawienie priorytetów i zadań dla celu 5
Wyjaśnienie: W-zadania własne, K- Zadania koordynowane, Ws - zadania do realizacji we współpracy
X – czasokres realizacji tj. do 2007r., do 2015 r.
+ - możliwość współ finansowania z budżetu gminy w zależności od posiadanych środków
Podmiot realizujący
zadanie i
Partnerzy
Źródła finansowania
Szacunkowy koszt
całkowity realizacji
lub nakłady w skali
roku
Realizacja
długoterminowa
do 2015r
Realizacja do 2007r
W, K, Ws
Nazwa zadania w
dziedzinie edukacji
ekologicznej
Nr zadania
bd. – brak danych / koszty trudne do określenia na dzień wykonania opracowania/
Priorytet 1. Ograniczenie emisji hałasu przemysłowego i pochodzącego od ciągów komunikacyjnych
1
Opracowanie mapy akustycznej
K
X
X
-
środki unijne,
Starostwo
Budżet
Powiatowe,
Starostwa
Zarządcy dróg,
UG
2
Minimalizacja hałasu
Fundusze
komunikacyjnego poprzez remont
i modernizację dróg oraz
strukturalne,
Ws
X
X
bd +
Zarządcy dróg,
stosowanie nowoczesnych
fundusze
technologii i nawierzchni
krajowe
Zarządcy dróg,
UG
48
3
Badanie natężenia hałasu w razie
potrzeby / np. uciążliwe miejsca,
protesty mieszkańców/
Ws
X
5/rok +
Budżet
Badany Podmiot,
Powiatu,
Starostwo
badany podmiot
Powiatowe,
UG
Priorytet 2. Ograniczenie hałasu z innych źródeł /punktowych
1
Przestrzegani lokalizacji
inwestycji i zakładów o wysokiej
emisji hałasu poza zwartą
Budżet Gminy,
W
X
X
b.d..
Budowa obwodnicy Tomice,
Radocza w ciągu grogi krajowej
nr 28 Wadowice-Zator
UG
Inwestorzy
zabudowę mieszkaniową
2
zainteresowani
Fundusze
K
X
-
strukturalne,
Budżet Państwa
GDDKiA,
UG
49
II.6. ZACHOWANIE I WZBOGACANIE WALORÓW PRZYRODNICZYCH
Szata roślinna gminy Tomice jest cennym walorem przyrodniczo – krajobrazowym.
Przyroda gminy poddawana jest ciągłym zagrożeniom i degradacji. Najczęstszymi ich
formami są:
 zanieczyszczenia pyłowe ze źródeł niskiej emisji
 zanieczyszczenia związane z ruchem komunikacyjnym
 zanieczyszczenia wód powierzchniowych
 zanieczyszczenia odpadami komunalnymi (dzikie wysypiska śmieci)
 zanieczyszczenia liniowe związane z promieniowaniem elektromagnetycznym
/linie wysokiego napięcia/
Zasoby świata zwierzęcego na terenie gminy można uznać również za dość bogate.
Z gatunków pospolitych obecne są m.in. zające, sarny, lisy, bażanty, kuropatwy,
wiewiórki itp. Cennym walorem przyrodniczym gminy, są przede wszystkim ptaki, żerujące i
gniazdujące głównie w dolinie rzeki Skawy i potoków .
Dla urozmaiconej i licznie reprezentowanej grupy ptaków oraz dla gatunków gadów,
występujących na omawianym obszarze poważnym zagrożeniem są:
 zanieczyszczenia wód powierzchniowych oraz dzikie wysypiska;
 zmienność i niedobory stanu wód.
Głównym celem ochrony zasobów przyrodniczych na terenie gminy Tomice jest
zachowanie, racjonalne wykorzystanie oraz odnawianie i przywracanie do stanu właściwego
jej składników, w szczególności ekosystemów zachowanych w stanie naturalnym lub
zbliżonym do naturalnego. Ochrona najcenniejszych przyrodniczo ekosystemów i siedlisk
powinna być realizowana poprzez obejmowanie ich ochroną prawną między innymi jako
użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.
W tym celu niezbędne jest podjęcie działań w kierunku szczegółowego rozpoznania
walorów przyrodniczych gminy przez wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej. Szczegółowe
rozpoznanie zasobów przyrodniczych gminy pozwoli na wytypowanie i objęcie ochroną
kolejnych terenów i okazów. Niezbędne jest podjęcie aktywnej ochrony gatunków roślin i
zwierząt dziko żyjących w celu zabezpieczenia przed wyginięciem i pozwoli na zachowanie
różnorodności biologicznej gminy. Należy także ograniczać wycinkę drzew i likwidację
śródpolnych zadrzewień.
50
Cel 6. Zachowanie i wzbogacanie walorów przyrodniczych
Priorytet 1. Ochrona i renaturalizacja ekosystemów
Priorytet 2. Ochrona elementów przyrody ożywionej i nieożywionej
Priorytet 3. Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych
Tabela II.6 Zestawienie priorytetów i zadań dla celu 6
Wyjaśnienie: W-zadania własne, K- Zadania koordynowane, Ws - zadania do realizacji we współpracy
X – czasokres realizacji tj. do 2007r., do 2015 r.
+ - możliwość współ finansowania z budżetu gminy w zależności od posiadanych środków
Źródła finansowania
Podmiot realizujący
zadanie i
Partnerzy
środki unijne,
Stowarzyszenie
Budżet
„Wieś i Europa„
Powiatu,
ARiMR,
Budżet Gminy
ODR,UG
Szacunkowy koszt
całkowity realizacji
lub nakłady w skali
roku
Realizacja
długoterminowa
do 2015r
Realizacja do 2007r
W, K, Ws
Nazwa zadania w
dziedzinie edukacji
ekologicznej
Nr zadania
bd. – brak danych / koszty trudne do określenia na dzień wykonania opracowania/
Priorytet 1. Ochrona i renaturalizacja ekosystemów
1
Upowszechnianie informacji i
organizowanie szkoleń na temat
obszarów systemu Natura 2000
Ws.
X
X
1/rok+
oraz programów rolno
środowiskowych
2
środki unijne,
Promowanie i upowszechnianie
projektów z zakresu ochrony i
renaturyzacji ekosystemów
Ws.
X
1/rok +
Budżet
Powiatu,
Budżet Gminy
3
Zachowanie stawów i terenów
drzewiastych w dolinie Skawy
RZGW
K
X
X
-
właściciel
stawów
4
Bieżący przegląd i konserwacja
Nadleśnictwo
Andrychów
UG
UG,
RZGW,
właściciele
stawów
Wojewódzki
pomników przyrody
W
X
X
1/rok
WFOSiGW,
UG
Konserwator
Zabytków i
Ochrony
Przyrody, UG
51
Priorytet 2.Ochrona ekosystemów przyrody ożywionej i nieożywionej
1
Inwentaryzacja terenów i
obiektów przyrodniczych które
W
X
3
należy chronić
2
WFOSiGW,
Budżet Gminy
Restytucja cennych gatunków
UG
Starostwo
fauny i flory
K
X
X
-.
środki unijne,
WFOSiGW
Powiatowe,
Nadleśnictwo
Andrychów,
Instytut PAN
3
Określenie pożądanego stylu
zabudowy w powiecie i gminie,
wyznaczenie norm
architektonicznych w ramach
planów rozwoju z
Ws.
X
-
5+
uwzględnieniem charakterystyki
Budżet
Starostwo
Powiatu,
Powiatowe,
Budżet Gminy
UG
urbanistycznej poszczególnych
gmin
4
Popularyzacja wśród gmin i
środki unijne,
mieszkańców gminy informacji
dotyczących posiadanych w
Ws
X
X
1/rok +.
powiecie i gminie form ochrony
Budżet
Powiatu,
UG
przyrody oraz krajobrazu
Starostwo
Powiatowe,
UG
Priorytet 3. Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych
1
środki unijne,
Zalesianie i zatrawianie gruntów
odłogowanych
środki
Ws.
X
X
1/rok +
zainteresowany
ch
rolników,
zainteresowani
rolnicy,
UG
Budżet Gminy
2
Przebudowa litych drzewostanów
świerkowych
3
K
X
X
-
Wspieranie inicjatyw
dotyczących porządkowania i
utrzymania czystości w lasach
i terenach nadrzecznych
Ws.
X
X
1/rok +
Nadleśnictwo
Nadleśnictwo
Andrychów
Andrychów, UG
Budżet
Starostwo
Powiatu,
Powiatowe,
Nadleśnictwo
Nadleśnictwo
Andrychów
Andrychów,
RZGW,UG
UG
52
II.7. RACJONALNA GOSPODARKA ODPADAMI
System zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie gminy opiera się na
bezpośrednim odbiorze z gospodarstwa domowego. Mieszkańcy wyposażeni są w pojemniki i
worki do gromadzenia odpadów i surowców wtórnych. Placówki oświatowe wyposażone są
w komplet pojemników metalowych 250 l do gromadzenia szkła, makulatury, oraz plastiku.
Transportem odpadów zajmuje się Firma „Komwad„ z Wadowic i Firma „ESTA” z
Rudy Śląskiej. Odbiór odpadów i surowców wtórnych odbywa się 1 raz w miesiącu. Niemniej
jednak pozostaje bardzo dużo do zrobienia w zakresie wydzielenia ze strumienia odpadów
komunalnych
odpadów
niebezpiecznych,
np.
baterii,
zagospodarowanie
odpadów
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego, sprzętu RTV itp.
Szczegółowe rozwiązania proponuje „Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy
Tomice”, który stanowi integralną część niniejszego Programu.
Cel 7. Racjonalna gospodarka odpadami
Priorytet 1. Likwidacja dzikich składowisk odpadów
Priorytet 2. Rozwój selektywnej zbiórki odpadów
Priorytet 3. Ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych w strumieniu
odpadów komunalnych
Priorytet 4. Wdrażanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Priorytet 5. Gospodarka odpadami przemysłowymi na terenie gminy
Tabela II.7 Zestawienie priorytetów i zadań dla celu 7
Wyjaśnienie: W-zadania własne, K- Zadania koordynowane, Ws - zadania do realizacji we współpracy
X – czasokres realizacji tj. do 2007r., do 2015 r.
+ - możliwość współ finansowania z budżetu gminy w zależności od posiadanych środków
bd. – brak danych / koszty trudne do określenia na dzień wykonania opracowania/
53
Podmiot realizujący
zadanie i
Partnerzy
Źródła finansowania
Szacunkowy koszt
całkowity realizacji
lub nakłady w skali
roku
Realizacja
długoterminowa
do 2015r
Realizacja do 2007r
W, K, Ws
Nazwa zadania w
dziedzinie edukacji
ekologicznej
Nr zadania
Priorytet 1. Likwidacja dzikich składowisk odpadów
1
Bieżąca likwidacja dzikich
środki
punktów składowania odpadów
W.
X
X
1/rok
odpowiedzialny
ch podmiotów
2
Utrzymanie czystości na szlakach
turystycznych powiatu i gminy
środki
Ws.
X
X
bd+
odpowiedzialny
ch podmiotów
podmioty
zbierające odpady
Nadleśnictwo
Andrychów,
Starostwo
Powiatowe, UG
Priorytet 2.Rozwój selektywnej zbiórki odpadów
1
Dalsze doskonalenie i wdrażanie
systemu selektywnej zbiórki
W
X
X
1/rok
odpadów
2
Organizowanie odbioru odpadów
wielko gabarytowych
Ws.
X
X
2/rok +
Sprzętu RTViA.G.D.
3
środki unijne,
Budżet Gminy
podmioty
zbierające odpady
UG
zainteresowane
firmy zbierające
podmioty,
odpady,
Budżet Gminy
UG
środki unijne,
zainteresowane
WFOSiGW,
podmioty,
Budżet Gminy
UG
Doposażenie obiektów
komunalnych i miejsc
publicznych w odpowiednie
Ws
X
X
10rok+
pojemniki do selektywnej zbiórki
odpadów
Priorytet 3.Ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych w strumieniu odpadów komunalnych
1
Współorganizowanie systemu
zbiórki i utylizacji zwłok
zwierzęcych
ARiMR
Ws
X
X
5/rok+
zainteresowane
podmioty,
Budżet Gminy
2
Propagowanie zagospodarowania
odpadów organicznych wraz z
W
X
X
1.5/rok
przeprowadzeniem szkolenia
środki unijne,
Budżet Gminy
zainteresowani
rolnicy,
UG
ODR,UG,
zainteresowane
podmioty
Priorytet 4.Wdrażanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
1
Opracowanie i wdrażanie
WFOSiGW,
harmonogramu usuwania azbestu
Ws
X
X
15/rok
Budżet
Właściciele
Powiatu,
Budynków,
zainteresowani
UG
mieszkańcy,
54
Budżet Gminy
2
Utylizacja przeterminowanych
środków ochrony roślin
3
K
X
X
-
zainteresowane
Podmioty
podmioty,
Gospodarcze,
rolnicy
UG
Współorganizowanie odbioru
baterii innych odpadów
niebezpiecznych
podmioty
W
X
X
2/rok
środki unijne,
odbierające
Budżet Gminy
odpady,
UG
4
Utylizacja przeterminowanych
środków chemicznych
znajdujących się w labolatoriach
Ws
X
X
1/rok+
Szkoły,
Szkoły
UG
szkół na terenie gminy
Priorytet 5.Gospodarka odpadami przemysłowymi na terenie gminy
1
Inwentaryzacja i bieżąca
aktualizacja wszystkich
podmiotów, wytwórców
Ws
X
X
1/rok +
odpadów przemysłowych na
Starostwo
Starostwo
Powiatowe,
Powiatowe,
Budżet Gminy
UG
podmioty
zainteresowane
gospodarcze,
podmioty,
Budżet Gminy
UG
zainteresowane
UG,
podmioty
firmy budowlane
środki unijne,
GZK,
Budżet Gminy
UG
terenie gminy
2
Propagowanie systemu
zagospodarowania odpadów
opakowaniowych i innych
W
X
X
1/rok
odpadów przemysłowych
3
Organizacja systemu punkty
selektywnej zbiórki,
magazynowania i przerobu gruzu
K
X
X
-
W
X
X
5/rok.
budowlanego
4
Racjonalne zagospodarowanie
osadów ściekowych z
oczyszczalni
Uwagi: Szczegółowe zapisy dotyczące zagospodarowania odpadów znajdują się w „Planie Gospodarki
Odpadami dla Gminy Tomice” stanowiącym integralną część niniejszego opracowania
55
II.8.ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW POPRODUKCYJNYCH
I ZDEGRADOWANYCH
Degradację gleb możemy podzielić na chemiczną i naturalną. Na naturalną degradację
gleb składają się czynniki środowiskowe takie jak klimat czy ukształtowanie terenu oraz
dobór roślin uprawnych i ich usytuowanie do spadku terenu. Na terenie gminy Tomice gleby
są narażone na degradację naturalną związaną przede wszystkim z intensywnym
użytkowaniem rolniczym.
Degradacja chemiczna gleb gminy Tomice objawia się w postaci podwyższonej
kwasowości. Jest ona ważnym wskaźnikiem degradacji gleb uprawnych. Nadmierna
kwasowość najczęściej jest powodowana przez naturalne czynniki klimatyczno-glebowe, w
mniejszym stopniu przez zanieczyszczenia kwasotwórcze powstające przez zanieczyszczenia
przemysłowe i komunikacyjne lub przez niektóre nawozy. Z dotychczasowych obserwacji
wynika, że gleby bardzo zakwaszone występują lokalnie i mają charakter rozproszony.
Rozpoznanie terenów wyłączonych z produkcji rolnej bądź kwalifikujących się do
wyłączenia, umożliwiłoby wyznaczenie ewentualnych zwartych terenów kompleksów do
zalesienia lub innego niż rolnicze i leśne wykorzystanie.
Bardzo różne są przyczyny wypadania gruntów z produkcji i ich odłogowania.
Często jest nią podeszły wiek rolników, brak sprzętu rolniczego, niska opłacalność
spowodowana dużym rozdrobnieniem. Zbyt małe działki zwiększają koszt transportu
związany z koniecznością kilkakrotnego w ciągu roku dojazdu do każdej z nich, utrudniają a
niekiedy uniemożliwiają stosowanie odpowiedniego sprzętu rolniczego. Na terenie gminy nie
występuje dużo terenów zdegradowanych.
Działania winny być skupione na przeciwdziałanie odłogowaniu gruntów i ich
zachwaszczaniu, choćby utrzymanie łąk ekstensywnych i ich wykaszanie. Pewnym
rozwiązaniem mogą tu być renty strukturalne, możliwość zalesiania gruntów, ukierunkowanie
gospodarstw na produkcję ekologicznej zdrowej żywności i tworzenie gospodarstw
agroturystycznych.
Również wszyscy musimy przeciwdziałać złym praktykom wypalania traw, które
niszczy życie biologiczne i całe ekosystemy. Są także pewne warunki do organizacji miejsc
wypoczynku i rekreacji, jak: rzeka Skawy, stawy umożliwiające rozwój turystyki
wędkarskiej, zaś otwarte przestrzenie pól umożliwiają rozwój turystyki myśliwskiej.
56
Cel 8. Zagospodarowanie terenów poprodukcyjnych i antropogenicznych
Priorytet 1. Tworzenie terenów zielonych i miejsc wypoczynkoworekreacyjnych
Priorytet 2. Inne możliwości zagospodarowania terenów
Tabela II.8 Zestawienie priorytetów i zadań dla celu 8
Wyjaśnienie: W-zadania własne, K- Zadania koordynowane, Ws - zadania do realizacji we współpracy
X – czasokres realizacji tj. do 2007r., do 2015 r.
+ - możliwość współ finansowania z budżetu gminy w zależności od posiadanych środków
i Partnerzy
Podmiot realizujący zadanie
Źródła finansowania
nakłady w skali roku
całkowity realizacji lub
Szacunkowy koszt
do 2015r
Realizacja długoterminowa
Realizacja do 2007r
W, K, Ws
edukacji ekologicznej
Nr zadania
Nazwa zadania w dziedzinie
bd. – brak danych / koszty trudne do określenia na dzień wykonania opracowania/
Priorytet 1. Tworzenie terenów zielonych i miejsc wypoczynkowo- rekreacyjnych
1
Właściwe utrzymanie i
Budżet Gminy,
UG,
budżet
użytkownik
przy obiektach komunalnych
użytkownika
obiektu
Inwentaryzacja i bieżąca
środki unijne,
Wojew.
Budżet Gminy,
Konserwator
właściciel
Zabytków i
obiektu
Ochrony Przyrody
poszerzenie terenów zielonych
2
konserwacja zabytków
i pomników przyrody
3
W
Ws
X
X
X
X
1/rok
1/rok +
Przestrzeganie zapisu PZP o
pozostawieniu części działki jako
K
X
X
bd
czynnej biologicznie
4
zainteresowani
inwestorzy
UG
Właściwe zagospodarowanie i
urządzenie miejsc wypoczynku i
rekreacji z wykorzystaniem
walorów przyrodniczo
potencjalni
Ws
X
X
bd+
inwestorzy,
Budżet Gminy
krajobrazowych zgodnie z
zainteresowani
inwestorzy, UG
zapisem PZP
5
Opracowanie wieloletniego
programu zalesianie nieużytków
Ws
X
X
1/rok+
Budżet
Nadleśnictwo
Powiatu,
Andrychów,
57
Budżet Gminy
na terenie gminy
UG
Priorytet 2.Inne możliwości zagospodarowania terenu
1
Przeciwdziałanie odłogowaniu
ARiMR,
gruntów i ich zachwaszczaniu
zainteresowani
oraz przeciw działanie wypalaniu
K
X
X
-
Budżet Gminy
traw
2
Współorganizowanie szkoleń i
propagowanie upraw na biomasę
rolnicy,
WFOŚ,
Ws
X
X
1/rok +
zainteresowane
podmioty
3
Utrzymanie zadrzewień i
środki unijne,
kompleksu użytków zielonych
wzdłuż cieków wodnych w tym
doliny Skawy jako korytarza
ekologicznego łączącego tereny
Beskidu Małego z doliną Wisły
właściciele
K
X
X
bd.
cieków
Nadleśnictwo
Andrychów
ODR,
ARiMR,
UG
zainteresowane
podmioty,
UG,
ODR
Właściciele
cieków,
UG,
Instytuty naukowe
58
II.9. PRZECIWDZIAŁANIE NADZWYCZAJNYM ZAGROŻENIOM
ŚRODOWISKA
Podstawowym działaniem w zakresie ochrony przed poważnymi awariami jest
zminimalizowanie możliwości wystąpienia zdarzenia mogącego stworzyć zagrożenie dla
środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. Np. w zakresie ochrony przed skutkami awarii
gazociągu wysokoprężnego gmina ma możliwość działania poprzez prawidłowe planowanie i
zagospodarowanie przestrzenne w tym przestrzeganie zakazu zabudowy w określonej
odległości.
Podobne ograniczenie negatywnych skutków potencjalnych awarii mogących
powstać w wyniku zdarzenia drogowego, jest także możliwe poprzez przestrzeganie
normatywnych linii nieprzekraczalnej zabudowy od krawędzi jezdni, w szczególności od
drogi krajowej Wadowice – Zator i drogi Tomice- Brzeźnica o bardzo dużym natężeniu
ruchu.
Również w przypadku lokalizacji inwestycji o uciążliwej produkcji dla środowiska
należy przestrzegać wszystkich zapisów planu zagospodarowania przestrzennego łącznie z
zachowaniem stref i egzekwowaniem programu przeciwdziałania negatywnym skutkom dla
środowiska.
Cel 9. Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska
Priorytet 1. Przeciwdziałanie awariom w zakładach pracy
Priorytet 2. Kolizje drogowe, pożary, powodzie
Monitoring środowiska
Tabela II.9 Zestawienie priorytetów i zadań dla celu 9
Wyjaśnienie: W-zadania własne, K- Zadania koordynowane, Ws - zadania do realizacji we współpracy
X – czasokres realizacji tj. do 2007r. do 2015 r.
+ - możliwość współ finansowania z budżetu gminy w zależności od posiadanych środków
bd. – brak danych / koszty trudne do określenia na dzień wykonania opracowania/
59
Źródła finansowania
Podmiot realizujący zadanie i
Partnerzy
UG,
inwestorzy
zainteresowani
Szacunkowy koszt całkowity
realizacji lub nakłady w skali
roku
Realizacja długoterminowa
do 2015r
Realizacja do 2007r
W, K, Ws
Nazwa zadania w dziedzinie
edukacji ekologicznej
Nr zadania
zainteresowani
Priorytet 1. Przeciwdziałanie awariom w zakładach pracy
1
Przestrzeganie stref ochronnych
zgodnie z zapisem PZP w
stosunku do obiektów i urządzeń
niebezpiecznych /np. linia
K
X
X
-.
inwestorzy
wysokiego napięcia, gaz
wysokoprężny itp. /
2
Kontrola bezpieczeństwa p. poż.
OSP,
instalacji odgromowych oraz
gromadzenia materiałów i
K
X
X
-
substancji niebezpiecznych
w M i SP
Policja,
Straż Pożarna,
Inspekcja
Policja
dozoru
Dozór Techniczny
Technicznego
Priorytet 2.Kolizje drogowe, pożary, powodzie, monitoring środowiska
1
Opracowanie i wdrażanie
Fundusze
wspólnego systemu i wymiany
strukturalne
informacji o ochronie środowiska
WFOSiGW
Ws
X
X
1/rok+
Budżet
Powiatu,
Budżet Gminy
2
Dążenie do spełnienia norm
czystości wody, powietrza, gleby
zgodnie z przepisami prawa
K
x
X
-
ochrony środowiska
3
Doposażenie OSP w podstawowe
środki ratownicze
4
W
X
X
10/rok
Marszałkowski
WIOŚ,
powiaty sąsiednie,
UG
zainteresowane
Inspekcja
podmiot,
Sanitarna,
mieszkańcy
WIOŚ,
instytucje
UG
Budżet gminy
Ćwiczenia w zakresie
UG,
Jednostki OSP
Inspekcja
bezpieczeństwa ekologiczno –
chemicznego
Urząd
Ws
X
X
0,5/rok+
budżet
Sanitarna,
zainteresowany
Inspekcja
ch instytucji,
Weterynaryjna,
Budżet Gminy
Policja,
Straż Pożarna
60
5
Edukacja społeczeństwa na rzecz
WIOŚ,
kreowania zachowań w sytuacji
WFOSiGW,
wystąpienia nadzwyczajnych
zagrożeń środowiska
Kuratorium
Ws
X
X
1/rok+
Oświaty,
Budżet gminy
Inspekcja
Sanitarna,
Inspekcja
Weterynaryjna,
Kuratorium
Oświaty,
UG
61
III.1. HARMONOGRAM URUCHAMIANIA ŚRODKÓW
FINANSOWYCH
/dla zadań własnych i zadań do współpracy dla Gminy Tomice/
Tabela III.1 Harmonogram uruchamiania środków finansowych
Wyjaśnienie: + możliwość współ finansowania z budżetu gminy w zależności od posiadanych
Środków przy realizacji we współpracy z partnerami
bd. – brak danych / koszty trudne do określenia na dzień wykonania opracowania/
numeracja priorytetów i zadań została zachowana jak rozdziale II /Tabelaryczne zestawienie
Źródła finansowania
Forma wsparcia, wysokość
finansowania przez
partnera
Razem zapotrzebowanie środków
w latach
2004 - 2007
Potrzeby finansowe
2006r-2007r
Potrzeby finansowe
2004r-2005r
Nr zadania
Nazwa zadania
Zadania własne-W, we
współpracy- Ws
celów, priorytetów i zadań środowiskowych/
Cel 1: Edukacja ekologiczna (łącznie nakłady w latach 2004 – 2007=36 tys. zł) (+)
Priorytet 1. prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach
2
Doskonalenie programów
edukacji ekologicznej dla
szkół podstawowych i
gimnazjalnych np. o
tematyce:
Ws
2+
2+
4+
-
-
W
2
2
4
-
-
- człowiek i zagrożenia,
- źródła energii odnawialnej,
- walory przyrodniczokrajobrazowe gminy.
3
Organizowanie akcji
sprzątania świata i obchodów
Dni Ziemi.
62
4
Organizowanie konkursów,
happeningów i warsztatów
międzyszkolnych o tematyce
W
2
2
4
-
-
ekologicznej
Priorytet 2. Organizacja pozaszkolnych ośrodków edukacji ekologicznej
2
Upowszechnianie informacji
o stanie środowiska w gminie
oraz walorach
krajobrazowych,
Ws
2+
2+
4+
-
-
Ws
4+
4+
8+
70%
Środki UE
Ws
4+
4+
8+
70%+
Środki UE
Ws
2+
02+
4+
50 %
Ws
3+
3+
6+
-
Ws
1+
1+
2+
80% +
przyrodniczych w powiecie i
gminie w mediach,
internecie.
3
Współorganizowanie
szkolenia i doradztwo dla
rolników w zakresie
prowadzenia gospodarstw
ekologicznych produkcji
zdrowej żywności.
4
Prowadzenie szkoleń i
doradztwa w zakresie
przekwalifikowania
gospodarstw np. na
agroturystyczne.
5
Popularyzacja i promowanie
niekonwencjonalnych źródeł
energii i energii odnawialnej
w tym uprawa wierzby
Środki
krajowe
energetycznej.
6
Promowanie i
upowszechnianie informacji
o gospodarstwach
agroturystycznych i
.
ekologicznych /internet,
publikacje/.
7
Organizowanie szkoleń,
popularyzacja i promowanie
właściwego zagospodarowania odpadów w tym:
Środki UE
WFOSiGW
- odpadów niebezpiecznych
(baterie. Akumulatory),
63
- odpadów biodegradalnych.
8
Upowszechnianie informacji
dot. Oszczędzania wody i
W
energii.
1
1
2
-
-
Cel 2: Racjonalna gospodarka wodno – ściekowa (łącznie nakłady w latach 2004 – 2007= 11.610 tys. zł)
Priorytet 1. Realizacja kompleksowych inwestycji w dziedzinie gospodarki ściekowej
1
Opracowanie dokumentacji i
realizacja budowy kanalizacji
W
3 200
3200
75 %
sanitarnej we wsi Radocza
2
Środki UE
WFOSiGW
Opracowanie dokumentacji i
realizacja budowy kanalizacji
sanitarnej w sołectwie
Środki UE
W
4 200
4 200
75 %
W
4 000
4 000
75 %
W
20
20
-
-
-
WFOSiGW
Witanowice
3
Opracowanie dokumentacji i
rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Radoczy o 400 m3/dobę.
10
Środki UE
WFOSiGW
Inwentaryzacja i analiza punktów
zrzutu ścieków do wód
powierzchniowych na terenie
gminy
Priorytet 2 Poprawa jakości wody pitnej
3
Częściowa modernizacja sieci
wodociągowej w Radoczy
W
70
70
-
Ws
100+
100+
50%+
W
15
15
-
4
Częściowa modernizacja sieci
wodociągowej w Tomicach
5
Remont i modernizacja ujęcia
wody w Woźnikach
-
Priorytet 3. Regulacja stosunków wodnych na terenie gminy
1
Renowacja rowów i przepustów
wzdłuż dróg gminnych
W
bd
bd
bd
50%
Fundusze
strukturalne
Priorytet 4. Ochrona przeciwpowodziowa.
1
Uruchomienie i wyposażenie
gminnego magazynu
W
5
5
-
-
przeciwpowodziowego
Cel 3: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego (łącznie nakłady w latach 2004 – 2007=1 384 tyś. zł +.)
Priorytet 1. Ograniczenie niskiej emisji
64
3
WFOSiGW
Modernizacja , termoizolacja i
wymiana okien w obiektach
W
100
100
200
Bank
-
Ochrony
komunalnych
4
Środowiska
Zaplanowanie i utworzenie
ścieżek rowerowych oraz
W
2
Ws
bd
2
4
-
Środki UE
bd.+
20 %
WFOŚiGW
chodników dla pieszych
5
Współudział w tworzeniu stacji
monitoringu zanieczyszczenia
powietrza w powiecie
wadowickim (w Wadowicach)
Priorytet 2 Minimalizacja uciążliwości od transportu kołowego
1
Modernizacja i ulepszanie
nawierzchni dróg gminnych
W
580
600
1 180
Fundusze
-
strukturalne
Cel 4: Poprawa jakości gleb, ochrona powierzchni i kopalin (łącznie nakłady w latach 2004 – 2007=30 tyś.
zł. bd+)
Priorytet 1 Ochrona wierzchniej warstwy gleby.
1
Ograniczenie przeznaczania na
cele nierolnicze gruntów o
wysokich walorach
W
1
1
2
-
W
1
1
4
-
Środki UE
WFOŚiGW
produkcyjnych
2
Inwentaryzacja terenów, na
których były prowadzone
działania pogarszające jakość
wierzchniej warstwy gleby i
przeciwdziałanie ich dalszemu
pogarszaniu
Priorytet 2. Przywrócenie wartości użytkowej gleb
1
Przeprowadzenie badań gleby
pod kątem zawartości azotanów,
metali ciężkich i innych
Ws
10
10
-
3
6
-
substancji szkodliwych
2
Prowadzenie szkoleń dla
rolników pod kątem
przestrzegania norm
Ws
ekologicznych, zasad
3
WFOŚiGW
Środki UE
składowania gnojówki,
składowania obornika.
Priorytet 3 Racjonalna gospodarka rolna
1
Prowadzenie badań zasobności
Ws
8
8+
-
-
65
gleb i ich kwasowości
Priorytet 4. Racjonalna gospodarka kopalinami
1
Racjonalne korzystanie ze złóż
kopalin z zachowaniem
równowagi ekosystemu
Ws
X
X
bd+
-
-
Cel 5: Zmniejszenie uciążliwości hałasu (łącznie nakłady w latach 2004 – 2007= bd. +)
Priorytet 1. Ograniczenie emisji hałasu przemysłowego i pochodzącego od ciągów komunikacyjnych
2
Minimalizacja hałasu
Fundusze
komunikacyjnego poprzez remont
i modernizację dróg oraz
Ws
X
X
bd +
50 %
stosowanie nowoczesnych
Strukturalne
Fundusze
Krajowe
technologii nawierzchni
Priorytet 2. Ograniczenie hałasu z innych źródeł /punktowych
1
Przestrzegani lokalizacji
inwestycji i zakładów o wysokiej
emisji hałasu poza zwartą
W
bd
bd
bd
-
-
zabudowę mieszkaniową
Cel 6: Zachowanie i wzbogacanie walorów przyrodniczych (łącznie nakłady w latach 2004 – 2007=32 tys. zł.)+
Priorytet 1. Ochrona i renaturalizacja ekosystemów
1
Upowszechnianie informacji i
organizowanie szkoleń na temat
obszarów systemu Natura 2000
Ws.
2+
2+
4+
50 %
Środki UE
Ws.
2+
2+
4+
50%
Środki UE
W
2+
2+
4+
50%
WFOŚiGW
oraz programów rolno
środowiskowych
2
Promowanie i upowszechnianie
projektów z zakresu ochrony i
renaturyzacji ekosystemów
4
Bieżący przegląd i konserwacja
pomników przyrody
Priorytet 2.Ochrona ekosystemów przyrody ożywionej i nieożywionej
1
Inwentaryzacja terenów i
obiektów przyrodniczych które
W
1.5
1.5
3
50 %
Ws.
5+
-
5+
-
WFOŚiGW
należy chronić
3
Określenie pożądanego stylu
zabudowy w powiecie i gminie,
wyznaczenie norm
architektonicznych w ramach
Środki
krajowe
planów rozwoju z
66
uwzględnieniem charakterystyki
urbanistycznej poszczególnych
gmin
4
Popularyzacja wśród gmin i
mieszkańców gminy informacji
dotyczących posiadanych w
Środki UE
Ws
2+
2+
4 +.
50 %
powiecie form ochrony przyrody
Środki
krajowe
oraz krajobrazu
Priorytet 3. Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych
1
Zalesianie i zatrawianie gruntów
odłogowanych
3
Ws.
2+
2+
4+
50 %
Ws.
2+
2+
4+
70 %
Środki UE
Wspieranie inicjatyw
dotyczących porządkowania i
utrzymania czystości w lasach
Środki
krajowe
i nadrzecznych
Cel 7: Racjonalna gospodarka odpadami (łącznie nakłady w latach 2004 – 2007=120 tyś. zł). bd +
Priorytet 1. Likwidacja dzikich składowisk odpadów
1
Bieżąca likwidacja dzikich
punktów składowania odpadów
2
Utrzymanie czystości na szlakach
turystycznych powiatu i gminy
W
1
2
3
-
Ws.
X
X
bd+
-
-
Priorytet 2.Rozwój selektywnej zbiórki odpadów
1
dalsze doskonalenie i wdrażanie
systemu selektywnej zbiórki
W
2
2
-
Środki UE
odpadów
2
Organizowanie odbioru odpadów
wielko gabarytowych
Ws.
2
4
6
-
Ws
10
20
30
-
sprzętu RTV i A.G.D.
3
Doposażenie obiektów
komunalnych i miejsc
publicznych w odpowiednie
pojemniki do selektywnej zbiórki
Środki UE
WFOSiGW
odpadów
Priorytet 3.Ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych w strumieniu odpadów komunalnych
1
Współorganizowanie systemu
zbiórki i utylizacji zwłok
Ws
10
10
-
ARiMR
W
3
3
-
Środki UE
zwierzęcych
2
Propagowanie zagospodarowania
odpadów organicznych wraz z
przeprowadzeniem szkolenia
67
Priorytet 4.Wdrażanie systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
1
Opracowanie i wdrażanie
harmonogramu usuwania azbestu
3
WFOŚiGW
Ws
30
30
50%
Fundusze
krajowe
Współorganizowanie odbioru
baterii innych odpadów
W
2
4
6
-
Środki UE
Ws
2
2
4
50 %
-
niebezpiecznych
4
Utylizacja przeterminowanych
środków chemicznych
znajdujących się w laboratoriach
szkół na terenie gminy
Priorytet 5.Gospodarka odpadami przemysłowymi na terenie gminy
1
Inwentaryzacja i bieżąca
aktualizacja wszystkich
podmiotów ,wytwórców
Ws
2
2
50%
Fundusze
krajowe
odpadów przemysłowych na
terenie gminy
2
Propagowanie systemu
zagospodarowania odpadów
opakowaniowych i innych
W
2
2
4
-
-
W
10
10
20
-
Środki UE
odpadów przemysłowych
4
Racjonalne zagospodarowanie
osadów ściekowych z
oczyszczalni
Cel 8: Zagospodarowanie terenów poprodukcyjnych i antropogenicznych (łącznie nakłady w latach 2004 –
2007=16 tys. zł. (+) ,(bd.)
Priorytet 1. Tworzenie terenów zielonych i miejsc wypoczynkowo- rekreacyjnych
1
Właściwe utrzymanie i
poszerzenie terenów zielonych
W
2
2
4
-
-
Ws
2
2
4
50%
Środki UE
Ws
bd+
bd +
bd+
-
Ws
2+
2+
4+
-
przy obiektach komunalnych
2
Inwentaryzacja i bieżąca
konserwacja zabytków i
pomników przyrody
4
Właściwe zagospodarowanie i
urządzenie miejsc wypoczynku i
rekreacji z wykorzystaniem
walorów przyrodniczo
Fundusze
krajowe
krajobrazowych zgodnie z
zapisek PZP
5
Opracowanie wieloletniego
Środki krajowe
68
programu zalesianie nieużytków
na terenie gminy
Priorytet 2.Inne możliwości zagospodarowania terenu
1
Współorganizowanie szkoleń i
propagowanie upraw na biomasę
Ws
2+
2+
4+
50 %
WFOŚiGW
69
Cel 9: Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska
(łącznie nakłady w latach 2004 – 2007=50 tys. zł.)
Priorytet 2.Kolizje drogowe, pożary, powodzie, monitoring środowiska
1
Opracowanie i wdrażanie
wspólnego systemu i wymiany
Fundusz
Ws
2
2
4+
70 %
informacji o ochronie środowiska
3
Doposażenie OSP w podstawowe
środki ratownicze
4
strukturalne,
WFOŚiGW
W
20
20
40
-
-
Ws
1
1
2
-
-
Ws
2
2
4
50 %
WFOŚiGW
Ćwiczenia w zakresie
bezpieczeństwa ekologiczno –
chemicznego
5
Edukacja społeczeństwa na rzecz
kreowania zachowań w sytuacji
wystąpienia nadzwyczajnych
zagrożeń środowiska
70
IV. ZARZĄDZANIE PROGRAMEM OCHRONY
ŚRODOWISKA
IV.1. WPROWADZENIE
Środowisko przyrodniczo-geograficzne spełniało od zarania ludzkości podobną
funkcję w życiu człowieka, jak i innych gatunków organizmów, decydowało niejednokrotnie
o jego bytowaniu. W związku z rozwojem osiadłej gospodarki rolniczej i zmian naturalnych
elementów środowiska uległo ono przekształceniu. Początkowo wolne tempo tych procesów
nabrało przyśpieszenia wraz z przyrostem naturalnym ludzkości. W ostatnim stuleciu
gwałtowny rozwój przemysłu oraz urbanizacja, związana z przekształceniami środowiska
doprowadziły do jego zanieczyszczenia i wielu katastrof ekologicznych.
Dziś wszyscy musimy być świadomi tego, że środowisko należy chronić, należy
ograniczać wszelkie działania źle wpływające na niego. Takie podejście do środowiska
stwarzać będzie możliwość zaspokojenia potrzeb współczesnego społeczeństwa oraz
przyszłych pokoleń.
Niniejsze opracowanie jest jakby zbiorem zapisów umożliwiających koordynację
różnego rodzaju działań na rzecz środowiska.
Warunkiem realizacji Programu Ochrony Środowiska jest ustalenie systemu
zarządzania tym programem. Zarządzanie Programem odbywa się z uwzględnieniem zasad
zrównoważonego rozwoju, w oparciu o instrumenty zarządzania zgodne z kompetencjami i
obowiązkami podmiotów zarządzających.
W odniesieniu do gminnego Programu Ochrony Środowiska jednostką, na której będą
spoczywały główne zadania zarządzania tym programem będzie władza samorządowa gminy,
Urząd Gminy. To samorząd gminy będzie decydował o potrzebie podejmowania takiego a nie
innego zadania, to do samorządu będzie należało podejmowanie decyzji i stosownych uchwał.
Jednak całościowe zarządzanie środowiskiem w gminie będzie odbywać się na kilku
szczeblach. Oprócz szczebla gminnego są jeszcze szczeble powiatowy i wojewódzki
obejmujące działania podejmowane w skali województwa i powiatu, a także szczeble
jednostek
organizacyjnych,
obejmujących
działania
podejmowane
przez
podmioty
gospodarcze korzystające ze środowiska.
Na każdą z tych jednostek nałożone są określone obowiązki.
71
Na trochę innych zasadach odbywa się zarządzanie w stosunku do podmiotów
gospodarczych korzystających ze środowiska. Kierują się one głównie rachunkiem
ekonomicznym i zasadami konkurencji rynkowej choć od jakiegoś czasu uwzględniają one
także głos opinii społecznej. Na tym szczeblu zarządzane środowiskiem odbywa się przez:
 przestrzeganie wymagań stawianych przez przepisy prawa,
 porządkowanie technologii i reżimów obsługi urządzeń,
 modernizacje stosowanych technologii,
 eliminowanie technologii uciążliwych dla środowiska,
 instalowanie urządzeń ochrony środowiska,
 stałą kontrole zanieczyszczeń.
72
IV.2. INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM.
Instrumenty służące do zarządzania środowiskiem wynikają z następujących aktów
prawnych: ustawa - Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach, ustawa o planowaniu
przestrzennym, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawy
- Prawo Geologiczne i Górnicze, Prawo budowlane, Prawo wodne.
Wszystkie te instrumenty mają służyć realizacji nadrzędnego celu, jakim jest polityka
ekologiczna państwa,
województwa, powiatu
i
gminy z
zachowaniem harmonii
zrównoważonego rozwoju społeczno gospodarczego.
Do instrumentów zarządzania środowiskiem należą:
 instrumenty prawne;
 instrumenty finansowe;
 instrumenty społeczne
 instrumenty strukturalne;
Instytucje działające w ramach administracji a odpowiedzialne za wykonanie i
egzekwowanie prawa mają głównie na celu zapobieganie zanieczyszczeniom i zagrożeniom
środowiska poprzez:
 racjonalne planowanie przestrzenne,
 kontrolowanie gospodarczego korzystania ze środowiska,
 porządkowanie działalności związanej z gospodarczym korzystaniem ze
środowiska,
 instalowanie urządzeń ochrony środowiska.
IV.2.1. Instrumenty prawne
Zarządzanie środowiskiem musi odbywać się w zgodzie z obowiązującym prawem i w
ramach posiadanych kompetencji.
Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony
środowiska /Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami/:
73
RADA GMINY:
 uchwala gminny program ochrony środowiska
 ustanawia ograniczenia do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z
urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na
środowisko
 zatwierdza zestawienie przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na dany rok
WÓJT GMINY:
 sporządza projekt gminnego planu ochrony środowiska, po zasięgnięciu opinii
zarządu powiatu
 sporządza co 2 lata raport z wykonania gminnego programu
 udostępnia znajdujące się w jego posiadaniu informacje o środowisku
 prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
 może odmówić udostępnienia informacji jeżeli:
a) dokument
jest
w
trakcie
opracowania
lub
przeznaczonych
do
wewnętrznego komunikowanie się
b) wniosek o udostępnienie informacji jest zbyt ogólny
 może wyłączyć z udostępniania dane o wartości handlowej, dane technologiczne, o
ile ich ujawnienie mogłoby pogorszyć jego pozycję konkurencyjną
 podaje do publicznej wiadomości informację o wniosku o wydanie decyzji oraz o
możliwości składania uwag i wniosków
 podaje do publicznej wiadomości informację o decyzjach wymagających udziału
społeczeństwa
 przyjmuje wyniki pomiarów wielkości emisji z instalacji w ramach zwykłego
korzystania ze środowiska
 może nałożyć obowiązek prowadzenia dodatkowych, wykraczających poza
określone ustawą, pomiarów wielkości emisji
 przyjmuje zgłoszenie instalacji niewymagającej pozwolenia,
która może
negatywnie oddziaływać na środowisko
 ustala wymagania w zakresie ochrony środowiska dla eksploatacji instalacji, z
której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością
ochrony środowiska
74
 przyjmuje
informacje
od
osób
fizycznych
o
występowania
substancji
stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
 przedkłada wojewodzie informacje o rodzaju, ilości oraz miejscach występowania
substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
 przyjmuje informacje o występowaniu poważnej awarii przemysłowej przyjmuje
wykaz, na podstawie którego ustalono opłaty za składowanie odpadów
 może nakazać osobie fizycznej eksploatującej instalację, wykonanie czynności
zmierzających do ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko
 może wstrzymać użytkowanie instalacji w razie naruszenia warunków decyzji
określającej wymagania dotyczące eksploatacji instalacji
 wyraża zgodę na podjęcie wstrzymanej działalności oraz oddanie do eksploatacji
obiektu budowlanego, po stwierdzeniu ustania przyczyn uzasadniających
wstrzymanie
 sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w
zakresie objętym swoją właściwością
 występuje w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia
przeciw przepisom o ochronie środowiska
 występuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie działań
będących w jego kompetencji, jeżeli stwierdzi naruszenie przez kontrolowany
podmiot przepisów o ochronie środowiska
 przedstawia do zatwierdzenia radzie gminy zestawienie przychodów i wydatków
gminnego funduszu na dany dok, do dnia 15 stycznia
 podaje do publicznej wiadomości zatwierdzone zestawienie przychodów i
wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska
Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz. U.
Nr 72, poz. 628 z późniejszymi zmianami/:
WÓJT GMINY
 opracowuje projekt gminnego planu gospodarki odpadami
 opiniuje projekt wojewódzkiego, powiatowego i
gminnego planu gospodarki
odpadami
75
 składa radzie gminy, co dwa lata, sprawozdanie z realizacji planu gospodarki
odpadami
 aktualizuje gminy plan gospodarki odpadami nie rzadziej niż co 4 lata
 opiniuje program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, przedkładany przez
wojewodę lub starostę
 opiniuje zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów
 opiniuje zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub
transportu odpadów
 opiniuje pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub decyzje zatwierdzające program
gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli miejsce prowadzenia odzysku,
unieszkodliwiania lub zbierania odpadów przez wytwórcę jest inne niż miejsce
wytwarzania odpadów
 nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych
do ich składowania lub magazynowania ze wskazaniem sposobu wykonania tej
decyzji
 wydaje decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla
składowiska odpadów
 może odmówić wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu dla składowiska odpadów
Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne /Dz. U.
Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi zmianami/:
WÓJT GMINY
 wyznacza część nieruchomości umożliwiającej dostęp do wody objętej
powszechnym korzystaniem z wód
 prowadzi postępowanie w sprawie sporów wodnych
 może nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie poprzedniego stanu wody na
gruncie lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, jeżeli spowodowane
przez niego zmiany stanu wody na gruncie szkodliwe wpływają na grunty
sąsiednie
76
 zatwierdza ugodę w sprawie zmiany stanu wody na gruncie
 przeciwdziała zagrożeniom powodzi
 określa termin przyłączy do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
 przeciwdziała skutkom suszy i ogranicza pobór wody
Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie
przyrody /Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późniejszymi zmianami/:
RADA GMINY
 sporządza miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po ustanowieniu
planu ochrony dla obszaru objętego planem ochrony
 wprowadza ochronę przyrody w formie: uznania za pomnik przyrody, stanowiska
dokumentacyjnego,
użytku
ekologicznego,
zespołu
przyrodniczo
–
krajobrazowego oraz wyznacza obszary chronionego krajobrazu
 sporządza plan zagospodarowania przestrzennego dla obszarów chronionego
krajobrazu oraz zespołu przyrodniczo – krajobrazowego
 może uznać teren pokryty drzewostanem parkowym za park gminny
 zapewnia mieszkańcom miast i wsi o zwartej zabudowie korzystanie z przyrody,
przez tworzenie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zieleni i zadrzewień
WÓJT GMINY
 opiniuje projekty planów ochrony dla obszarów objętych formami ochrony
przyrody
 uzgadnia jako organ zainteresowanej jednostki samorządu terytorialnego projekt
rozporządzenia w sprawie utworzenia parku krajobrazowego
 wydaje zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
 ustala wysokość opłaty za usunięcie drzew lub krzewów
 odracza, na okres dwóch lat, termin uiszczenia opłaty za usunięcie drzew i
krzewów
 wymierza karę administracyjną za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub
krzewów oraz za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia
77
Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach /Dz. U. z
2000 r. Nr 56, poz. 679 z późniejszymi zmianami/
Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 20 lipca 2001r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska /tekst jednolity Dz. U. Nr 112, poz. 982 z 2002 r. z późniejszymi zmianami/:
RADA GMINY
 rozpatruje informacje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o stanie
środowiska na obszarze województwa
WÓJT
 wydaje właściwemu organowi Inspekcji Ochrony Środowiska polecenia podjęcia
działań zmierzających do usunięcia bezpośredniego zagrożenia środowiska
Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach /Dz. U. Nr 132, poz.622 z późniejszymi zmianami/:
 uchwalanie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na obszarze
gminy
 nadzorowanie utrzymania porządku i czystości w gminie
W ramach funkcjonowania instrumentu prawnego występują następujące rodzaje
odpowiedzialności:
 odpowiedzialność administracyjna
 odpowiedzialność karna
 odpowiedzialność cywilna
Szczególnym instrumentem prawnym jest od niedawna monitoring czyli kontrola
jakości stanu środowiska. Prowadzony on jest zarówno jako badania jakości środowiska jak
też w odniesieniu do ilości zasobów środowiska. Obecnie, wprowadzenie badań
monitoringowych jako obowiązujących przez zapisy w niektórych aktach prawnych czynią je
instrumentem o znaczeniu prawym.
78
IV.2.2 Instrumenty finansowe
Do instrumentów finansowych zaliczamy:
1/ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska
2/ administracyjne kary pieniężne
3/ fundusze celowe
4/ ulgi podatkowe
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska pobierane są za następujące
dziedziny:
 za emisje zanieczyszczeń do powietrza
 za usuwanie drzew i krzewów
 za pobór wody powierzchniowej i podziemnej
 za odprowadzanie ścieków do wód lub ziemi
 za składowanie odpadów
 za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji
Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska stanowią formę daniny publicznej i
pełnią funkcję prewencyjną i redystrybucyjną, która pozwala gromadzić i przemieszczać
środki finansowe.
Opłaty pobierane są przez Urząd Marszałkowski, Urząd Gminy i trafiają do funduszy
celowych np./ WFOŚiGW/.
W przypadku gruntów rolnych i leśnych wnoszone są bezpośrednio do funduszu
ochrony gruntów.
Kary pieniężne są związane z instytucją odpowiedzialności prawnej i są naliczane za
działania niezgodne z prawem. Karę pieniężną dotyczącą wód, powietrza, hałasu, odpadów,
wymierza decyzją wojewódzki inspektor ochrony środowiska w przypadku drzew i krzewów
organ gminy.
Zadaniem funduszy celowych jest gromadzenie i redystrybucja środków na ochronę
środowiska pochodzących głownie z opłat i kar pieniężnych. Obecnie funkcjonują struktury
funduszy podobnie jak stopnie administracyjne tj. NFOŚiGW, WFOŚiGW, PFOŚ oraz
GFOŚ.
79
Każdy z tych funduszy dysponuje środkami w ramach obowiązującego prawa na
określone cele związane z ochroną środowiska.
Najistotniejsze znaczenie dla gminy Tomice ma WFOŚiGW w Krakowie, z którego do
tej pory gmina korzystała kilkakrotnie - z dotacji i pożyczek częściowo umarzalnych, np.:
 dotacja na edukacje ekologiczna pod hasłem „Wiosna 2000 z pomocą naturze”
 dotacja na zakup pojemników do gromadzenia surowców wtórnych
 pożyczka na budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę oczyszczalni ścieków.
Gmina Tomice skorzystała także z dość dużych przedakcesyjnych środków Unii
Europejskiej, tj. Funduszu „PHARE” na budowę I etapu kanalizacji w Radoczy i Tomicach,
oraz z Funduszu „SAPARD” na III etap kanalizacji sanitarnej w Tomicach w 2003r.
Ponadto obecnie istnieją duże możliwości korzystania ze środków na ochronę
środowiska poprzez Fundację Ekofundusz, Fundusz Spójności, dotacje Banku Światowego,
fundusze strukturalne i inne środki unijne przeznaczone na rozwój obszarów wiejskich.
Ulgi inwestycyjne dotyczą zwolnień od podatku dochodowego części dochodów z
działalności, w której wykorzystuje się odpady wytworzone na terytorium RP.
Jako drugi rodzaj ulg to odliczenia inwestycyjne dotyczące działalności w zakresie
zbiórki, skupu i segregacji wszystkich odpadów .
IV.2.3. Instrumenty społeczne
Wśród
instrumentów
społecznych
jako
najważniejszy
należy
wymienić
współdziałanie. Uzgodnienia i usprawnienia instytucjonalne są ważnym elementem
skutecznego zarządzania opartego o zasady zrównoważonego rozwoju. Można je podzielić
na:
 narzędzia dla usprawnienia współpracy i budowania partnerstwa poprzez:
dokształcanie profesjonalne i system szkoleń, współpraca i partnerstwo w
systemach sieciowych, udział społeczeństwa w zarządzaniu poprzez system
konsultacji i debat publicznych
 narzędzia dla formułowania, integrowania i wdrożenia polityk środowiskowych
jak: środowiskowe porozumienia, karty, deklaracje, statuty, środowiskowe
80
strategie i plany działań, środowiskowe systemy zarządzania środowiskiem,
środowiskowa ocena wpływu na środowisko,
 narzędzia włączające mechanizmy rynkowe w realizacje zrównoważonego
rozwoju to: opłaty, podatki, grzywny (na rzecz środowiska), regulacje cenowe,
regulacje
użytkowania,
oceny
inwestycji,
środowiskowe
zalecenia
dla
budżetowania, kryteria środowiskowe w procedurach przetargowych.
 narzędzia dla pomiaru, oceny i monitorowania skutków zrównoważonego rozwoju
to:
wskaźniki
równowagi
środowiskowej,
ustalenie
wyraźnych
celów
operacyjnych, monitorowanie skuteczności procesów zarządzania.
Kolejnym bardzo istotnym elementem instrumentów społecznych jest edukacja
ekologiczna. Pod tym pojęciem należy rozumieć różnorodne działania, które zmierzają do
kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz przyjaznych dla środowiska
nawyków. Podstawą jest tu rzetelne i ciągłe przekazywanie wiedzy na temat ochrony
środowiska oraz komunikowanie się władz samorządów lokalnych ze społeczeństwem na
drodze podejmowanych działań inwestycyjnych.
Ważna dla ochrony środowiska jest również współpraca pomiędzy powiatowymi i
gminnymi
służbami
ochrony
środowiska,
instytucjami
naukowymi,
organizacjami
społecznymi oraz podmiotami gospodarczymi. Powinny to być relacje partnerskie które będą
prowadziły do wspólnej realizacji poszczególnych przedsięwzięć. I tak pozarządowe
organizacje ekologiczne mogą zajmować się zarówno działaniami planistycznymi np.
opracowywać operaty ochrony przyrody dla nadleśnictwa, prowadzić konstruktywne i
fachowe
programy
ochrony
różnych
gatunków
czy
typów
siedlisk,
realizować
prośrodowiskowe warsztaty i pokazy np. związane z alternatywnymi źródłami energii itp.
Tradycyjną rolą organizacji jest też prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów ochrony
środowiska i monitoringu.
IV.2.4. Instrumenty strukturalne
Do instrumentów strukturalnych należą wszelkie programy strategiczne np. strategie
rozwoju, a także program ochrony środowiska i to one wytyczają główne tendencje i kierunki
działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Nadrzędnym
81
jednak dokumentem powinna być strategia rozwoju gminy. Dokument ten jest bazą dla
opracowania
programów
sektorowych
jak:
infrastruktury
drogowej,
budownictwa
mieszkaniowego, rozwoju i przekształcania gospodarstw rolnych, turystyki, ochrony przyrody
itp.
W programach tych powinny być uwzględnione z jednej strony kierunki rozwoju
poszczególnych dziedzin gospodarki ich konsekwencje dla środowiska, a z drugiej wytyczone
pewne ramy tego rozwoju, warunkowane troską o stan środowiska.
Oznacza to, że ochrona środowiska na terenie gminy wymaga podejmowania pewnych
działań w określonych dziedzinach gospodarki jak i codziennego życia jego mieszkańców.
Bardzo ważnym jest, by nie tylko na etapie opracowania projektu programu ochrony
środowiska, ale głównie w okresie jego wdrażania, uwzględnione zostały zapisy wynikające
ze strategii rozwoju gminy, programu, kierunków rozwoju i struktur jednostek
administracyjnych wyższego szczebla.
Działania gminy muszą uwzględniać strategiczne cele określone w:
 Programie Zrównoważonego Rozwoju Województwa Małopolskiego
 Programie Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego
 Planie rozwoju gospodarki wodnej w dorzeczu górnej Wisły
 Strategii Rozwoju Powiatu Wadowickiego
 Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego
 planach zagospodarowania przestrzennego
82
IV.3 INFORMACJA I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA
Niezbędne jest aby prowadzona informacja i komunikacja społeczna objęła swym
zasięgiem wszystkie grupy społeczeństwa.
W tym celu wykorzystana będzie strona internetowa Urzędu Gminy tak by w ten
sposób umożliwić wszystkim zainteresowanym informacje o stanie naszego środowiska i
planowanych zadaniach dla jego ochrony.
Bardzo ważną sprawą jest właściwe, rzetelne i odpowiednio wcześniejsze
informowanie tych mieszkańców, których planowane zadania i inwestycje będą dotyczyły w
sposób bezpośredni. Nie może mieć miejsca sytuacja, że o planowanych zamierzeniach
dowiadują się oni z „innych” źródeł. W takim przypadku nietrudno o postawę negatywną a
czasami nawet wrogą w stosunku do planowanej inwestycji. Jak uczy doświadczenie wydłuża
to lub nawet czasami uniemożliwia realizacje planowanych celów.
Należy jednak pamiętać, że głównym celem prowadzonej edukacji ekologicznej
będzie zmiana postaw i nawyków społeczeństwa w odniesieniu do poszczególnych dziedzin
życia tak, aby były one zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju. Z uwagi na specyfikę
tego zagadnienia trzeba mieć świadomość, że będzie to proces wieloletni i trudny.
Działania edukacyjne powinny być realizowane w różnych dziedzinach, różnych
formach oraz na różnych poziomach, począwszy od szkół wszystkich stopni a skończywszy
na tematycznych szkoleniach adresowanych do poszczególnych grup zawodowych i
organizacji.
Edukacja i informacja z komunikacją są ze sobą ściśle powiązane, bowiem dobra i
właściwa informacja potęguje procesy edukacyjne i inwestycyjne.
Dostęp do informacji o środowisku gwarantuje Konstytucja RP.
Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. Tym bardziej jest to
istotne, a nawet konieczne jeśli chcemy wdrażać program i wspólnie chronić nasze
środowisko.
83
IV.4. System i organizacja zarządzania środowiskiem oraz
programem ochrony środowiska w gminie
W
niniejszym
rozdziale
przedstawiono
zasady
i
instrumenty
zarządzania
środowiskiem wynikające z uprawnień na szczeblu gminny. Program Ochrony Środowiska
dla Gminy Tomice winien być instrumentem koordynującym poszczególne działania w
zakresie ochrony środowiska na terenie gminy, a w przyszłości monitorować i zarządzać
środowiskiem.
Zarządzanie programem ochrony środowiska wynika przede wszystkim z uprawnień
samorządu w zakresie ochrony środowiska, które dotyczą m. innymi:
 uporządkowania gospodarki ściekowej
 realizacji planu gospodarki odpadami
 utrzymania i tworzenia nowych terenów zieleni
 uwzględnienia
obszarów
narażonych
na
niebezpieczeństwo
powodzi
w
opracowaniach planistycznych,
 zachowania i zwiększania zasięgu przestrzennego kompleksów leśnych
 ochrony wód powierzchniowych i podziemnych łącznie z zagrożeniem
powodziowym
Za realizację programu ochrony środowiska odpowiedzialne są władze gminy, które
poprzez stanowienie prawa lokalnego kreują i koordynują wdrażanie programu. Ponadto
proponuje się powierzyć Gminnej Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Rozwoju
Gospodarczego zadanie nadzoru nad realizacją Programu, a także opracowanie sprawozdań z
postępu realizacji i zgodności działań zapisanych w programie.
Zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane będą przez poszczególne
stanowiska pracy Urzędu Gminy lub wyznaczonego koordynatora, Gminny Zakład
Komunalny, podmioty gospodarcze zgodnie z przyjętym schematem organizacyjnym. Część
działań głównie w dziedzinie usług, będzie wykonywana przez podmioty prywatne wyłonione
w drodze przetargu publicznego. Gmina będzie pełniła rolę koordynatora takich działań. Od
wykonawców będą odbierane sprawozdania i informacje z wykonania zadań i przestrzegania
zapisów prawa. W okresach rocznych sporządzane będą raporty przedstawiające postęp we
wdrażaniu zadań i celów zawartych w programie.
84
Tabela nr IV.1
Schemat zarządzania programem ochrony środowiska w gminie Tomice
Rada Gminy
Podmioty
ralizujące
określone zadania
w programie
Wójt Gminy
Urząd Gminy
-Przedsiębiorcy
sektora prywatnego
- Inwestorzy
zewnętrzni
Podmioty
korzystające
gospodarczo ze
środowiska
-Podmioty
gospodarcze
-Usługi
-Rolnictwo
-Mieszkańcy
gminy
Podmioty
nadzorujące i
kontrolujące
realizacje programu
WIOŚ, Powiatowy
Inspektor Sanitarny
Starostwo
Powiatowe
Urząd Gminy
85
Tabela nr IV.2
Najważniejsze działania w zakresie zarządzania środowiskiem w ramach zarządzania
Programem
Lp.
1
2
3
4
Zakres działań
wdrażanie
programu
ochrony
środowiska
przez
gminę Tomice
Najważniejsze działania w latach 2004-2007
- bieżąca koordynacja wdrażania programu
przy współudziale jednostek organizacyjnych
gminy
-ocena
okresowa
realizacji
celów
krótkoterminowych wraz z ich weryfikacją
- raporty o stopniu wykonania programu
-weryfikacja celów i priorytetów działań
/2007 r./
Monitoring
w myśl przepisów prawa kontrola i
środowiska
upowszechnianie
informacji
o
stanie
środowiska w gminie
Informacja
o -rozwój różnorodnych form edukacji,
środowisku,
-dostęp do informacji o środowisku
komunikacja
i jego ochronie
społeczna
-włączenie
mediów,
prasy
celem
edukacja
przekazywania
informacji,
promowania
ekologiczna
zachowań, popularyzacji
wskazówek i
zaleceń
-szersza współpraca celem włączanie się
organizacji pozarządowych w proces edukacji
ekologicznej, w tym Nadleśnictwa, ODR
-prowadzenie szkolnej i pozaszkolnej
edukacji ekologicznej dla wszystkich grup
społecznych
System
Wspieranie, propagowanie i promowanie
zarządzania
instytucji oraz zakładów
wdrażających
środowiskiem
system zarządzania środowiskiem
Instytucje i partnerzy
Rada Gminy, Wójt
Gminy, Urząd Gminy
i pozostałe jednostki
organizacyjne
uczestniczące
we
wdrażaniu programu
WIOŚ Kraków
Inspektor Sanitarny
Władze Gminy
WIOŚ Kraków’
Urząd Wojewódzki,
organizacje
pozarządowe, ODR,
Starostwo Powiatowe,
Nadleśnictwo,
władze Gminy
WFOSiGW
Wojewoda
fundusze celowe
Rada Gminy, Wójt
Gminy
86
IV.5 MONITORING WDRAŻANIA PROGRAMU
IV.5.1.Sposób kontroli realizacji programu.
Kontrola realizacji programu ochrony środowiska wymaga oceny stopnia realizacji
przyjętych w nim celów i działań przewidzianych do wykonania w określonym terminie.
Należy systematycznie oceniać też stopień rozbieżności między założeniami a realizacją
programu oraz analizować przyczyny tych niespójności. Zgodnie z ustawą o ochronie
środowiska Wójt Gminy co 2 lata sporządza raport. Po wykonaniu pierwszego raportu istnieje
możliwość wprowadzenia aktualizacji programu na najbliższe dwa lata. Cały program będzie
aktualizowany i korygowany co cztery lata.
Aktualizacja polityki długoterminowej wymagana jest co cztery lata /można
wcześniej, a nawet trzeba gdy zaistnieją istotne zmiany/.
Dobrymi miernikami wyznaczającymi stan środowiska i presji na środowisko są
wskaźniki, których podstawowym zadaniem jest zobiektyzowanie oceny realizacji celów.
W celu oceny realizacji działań określonych w Programie na rzecz ochrony
środowiska wykorzystywany będzie system państwowego monitoringu prowadzonego przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzką i Powiatową Stację Sanitarno –
Epidemiologiczną. W wyniku przeprowadzonych pomiarów i ocen stanu środowiska
dostarczone będą informacje w zakresie: czystości wód powierzchniowych i podziemnych,
stanu powietrza
atmosferycznego,
hałasu i
promieniowania
elektromagnetycznego,
gospodarki odpadami, awarii.
87
Tabela nr IV.3
Wskaźniki do oceny realizacji Programu Ochrony Środowiska la Gminy Tomice.
Lp. Wskaźniki stanu środowiska i zachodzące zmiany jako mierniki realizacji
programu ochrony środowiska
1.
Ilość przyłączy wodociągowych
2.
Ilość przyłączy do kolektorów sanitarnych
3.
Przepustowość oczyszczalni ścieków
4.
Ładunek BZT5 w oczyszczonych ściekach komunalnych.
5.
Stosunek długość sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej
6.
Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.
7.
Procent skanalizowania gminy
8.
Ilość posadzonych drzew i krzewów /szt./
9.
Ilość wyciętych drzew /szt./
10. Powierzchnia gruntów przeznaczonych do zalesienia
11. Odczucia społeczne z realizacji programu / ocena, ankieta/
12. Ilość spotkań, posiedzeń, sesji o tematyce ekologicznej
13. Ilość przeprowadzonych szkoleń, konkursów, akcji edukacyjnych
14. Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza z zakładów szczególnie
uciążliwych.
Porównanie informacji określonych na podstawie wskaźników będzie efektem
realizacji założonych celów i działań w programie. Istotne znaczenie mają mierniki
świadomości społecznej.
IV.5.2. Zasady monitoringu
W procesie wdrażania Programu ważna jest kontrola przebiegu tego procesu oraz
ocena stopnia realizacji zadań w nim wyznaczonych z punktu widzenia osiągnięcia
założonych celów. Z tego względu ważne jest wyznaczenie systemu monitorowania, na
podstawie którego będzie możliwe dokonanie oceny procesu wdrażania, jak i również będą
mogły być dokonane ewentualne modyfikacje Programu.
88
Monitoring powinien być sprawowany w następujących zakresach:
 monitoring środowiska
 monitoring programu
 monitoring odczuć społecznych.
Monitoring
środowiska
–
system
kontroli
środowiska,
jest
narzędziem
wspomagającym prawne, finansowe i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem.
Dostarcza informacji o efektach wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska i może być
traktowany jako podstawa do oceny całej polityki ochrony środowiska. Jest jednym z
najważniejszych kryteriów, na podstawie których tworzona jest nowa polityka. Mierniki
efektów ekologicznych są w znacznym stopniu dostępne jako wielkości mierzone w ramach
istniejących systemów kontroli i monitoringu. Pomiary poziomów emisji, zanieczyszczenia
wód powierzchniowych i podziemnych są wykonywane w ramach działalności, np. WIOŚ,
RZGW, IMGW, a przyrost obszarów aktywnych przyrodniczo np. lasów, łąk, terenów
zielonych, użytków ekologicznych znany jest Urzędowi Gminy, Nadleśnictwu.
Monitoring programu – najważniejszym wskaźnikiem jest monitorowanie realizacji
poszczególnych zadań. Rada Gminy będzie oceniała co dwa lata stopień wdrożenia Programu,
natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp w zakresie wykonania przedsięwzięć
zdefiniowanych w programie. Pod koniec 2005 roku nastąpi ocena realizacji przedsięwzięć
przewidzianych do realizacji w latach 2004 - 2007. Wyniki oceny będą stanowiły wkład dla
listy przedsięwzięć, obejmujących okres 2006 - 2007. Ten cykl będzie się powtarzał co każde
dwa lata, co zapewni ciągły nadzór nad wykonaniem Programu. W przypadku nie osiągnięcia
zaplanowanych zamierzeń należy dokonać analizy sytuacji i poznać jej przyczyny. Powodem
mogą być np. brak czasu, pieniędzy, zasobów ludzkich lub też zmiana kolejności
przewidzianych w programie zadań priorytetowych.
W cyklach czteroletnich będzie oceniany stopień realizacji celów ekologicznych
/określonych w tym dokumencie dla okresu do 2015 roku/. Ocena ta będzie bazą do
ewentualnej korekty celów i strategii ich realizacji. Taka procedura pozwoli na spełnienie
wymagań zapisanych w ustawie Prawo ochrony środowiska, a dotyczących okresu na jaki jest
przyjmowany program ochrony środowiska i systemu raportowania o stanie realizacji
programu ochrony środowiska.
Monitoring odczuć społecznych – jest sprawowany na podstawie badań opinii
społecznej
i
specjalistycznych
opracowań
służących
jakościowej
ocenie
udziału
społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, a także ocenie odbioru
89
przez społeczeństwo efektów Programu, między innymi przez ilość i jakość interwencji
zgłaszanych do powiatowych władz środowiskowych.
Monitorowanie założonych efektów ekologicznych
W ocenie postępu wdrażania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice oraz
jego faktycznego wpływu na środowisko pomocna jest analiza i monitorowanie założonych
efektów ekologicznych. Powinno być ono realizowane przy pomocy wskaźników /mierników
stanu środowiska/ i zmian presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości
społecznej.
90
IV.5.3 Harmonogram wdrażania Programu w gminie Tomice
Poniższy harmonogram zakreśla tylko ramy czasowe jego realizacji. Zasadnicze
znaczenie w powodzeniu realizacji programu będą miały czynniki zewnętrzne i wewnętrzne
w tym możliwości pozyskania środków finansowych.
Istnieje zawsze możliwość weryfikacji i aktualizacji zadań.
Przyjęte zadania
2004 2005 2006
2007
2008 2009
2010
2011
Realizacja celów i
priorytetów
przyjętych na lata
2004-2011
Ocena i aktualizacja
celów i priorytetów
działania
Aktualizacja
Cele i
Cele i
priorytety
priorytety
na lata
na lata
2008-2015
2012-2019
Lista
Lista na
Lista
przedsięwzięć
na
lata 2008-
na
Lista na
krótkoterminowych
lata
20011
lata
lata 2012-
w perspektywie 4 lat
2006
2010
2015
2009
2013
Monitorowanie stanu
środowiska i bieżąca
analiza realizacji
programu
Ogólna analiza
mierników realizacji
programu
Ocena realizacji
wykazu
przedsięwzięć
Raport z realizacji
programu
91
V. MOŻLIWOŚCI FINANSOWE WDRAŻANIA
PROGRAMU
V.I. ANALIZA MOŻLIWOŚCI GMINY W ZAKRESIE FINANSOWANIA
ZADAŃ W DZIEDZINIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Tabela nr V.1
Syntetyczne zestawienie źródeł przychodów i wydatków budżetowych gminy Tomice
w latach: 2001, 2002, 2003 w zł
Wyszczególnienie
DOCHODY OGÓŁEM
DOCHODY
WŁASNE
w
tym
udział
w
podatku
dochodowym od osób fizycznych
w tym dochody z majątku
w tym podatek od nieruchomości
SUWENCJE
DOTACJE
PRZYCHODY
w tym kredyt /pożyczka
w tym wolne środki
WYDATKI OGÓŁEM
WYDATKI
wydatki bieżące
w tym na obsługę długu
w tym z tytułu poręczeń
wydatki majątkowe
w tym inwestycyjne
ROZCHODY
WYNIK
2001
wykonanie
7 493 530
7 493 530
2 668 763
943 490
2002
wykonanie
8 853 265
8 853 265
3 028 800
1 058 397
2003
wykonanie
9 811 822
9 811 822
3 037 658
998 073
5 724
622 575
4 376 481
448 286
1 421 046
6 113 260
37 037
8 117 904
8 117 904
6 882 052
5 246
1 2 35 852
1 219 252
45 000
- 624 374
7 689
926 636
5 176 521
647 944
1 979 599
1 358 219
599 052
10 252 272
10 252 272
7 436 046
66 039
2 816 226
2 726 348
0
- 1 399 007
13 367
751 400
5 280 295
1 493 869
3 044 801
2 450 000
594 801
12 288 707
12 288 707
8 297 608
156 795
3 991 099
3 983 845
366 428
-2 476 885
92
Powyższa tabela obrazuje realizacje budżetu gminy Tomice na przestrzeni lat 2001 do
2003.
Wskazuje główne źródła dochodu a także wielkość ponoszonych wydatków bieżących
i inwestycyjnych.
 średni dochód własny wynosi 33,6 % dochodów,
 subwencje kształtują się na poziomie 56,9 % dochodów,
 dotacje kształtują się na poziomie 9,5 % dochodów.
 udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi średnio 11,5 %
dochodów,
Po stronie wydatków wyróżnić należy dwie kategorie:
 wydatki bieżące, które stanowią średnio 74,9 % ogółu wydatków,
 wydatki majątkowe (w nich wydatki inwestycyjne), które stanowią średnio 24,6
% ogółu wydatków.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że dochody gminy roku 2001 do 2003 wzrosły o
30,9 % w roku 2002 do2003 wzrosły o 10,8 %. Stało to się dzięki zwiększonej subwencji a
szczególnie otrzymanej dotacji z funduszu SAPARD na budowę III etapu kanalizacji w
Tomicach.
Również po stronie wydatków ogółem w roku 2001 do 2003 nastąpił wzrost o 51,3 %
a w stosunku roku 2002 do 2003 o 19,8 % .
93
V.2. ANALIZA WSKAŹNIKA FINANSOWEGO DLA OCENY
ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ GMINY TOMICE
Tabela nr V.2
Wskaźniki dla oceny zdolności kredytowej gminy Tomice
Wskaźniki
1 Wskaźnik
dochodowości
2 Poziom
wydatków
inwestycyjnych
w wydatkach
ogółem
3 Wskaźnik
zadłużenia 1
3 Wskaźnik
a zadłużenia 2
4 Wskaźnik
możliwości
zadłużenia
gminy
5 Struktura 1
6 Struktura 2
7 Poziom
wydatków
finansowych
Opis wskaźnika
dochody gminy na jednego
mieszkańca
wydatki inwestycyjne/
wydatki
Wykonanie Wykonanie Wykonanie
za 2001
za 2002
za 2003
1 059,3
1 252,4
1 373,0
15,0%
26,5%
32,4%
obsługa zobowiązań w roku
bieżącym/dochody budżetu
ogółem zrealizowane w roku
poprzednim
(rata kredytów i
pożyczek+odsetki)/dochód
budżetu w roku bieżącym
< 15 %
kwota zadłużenia/dochody
budżetu w roku bieżącym
<60 %
0,07%
0,8%
1,7%
0,6%
0,7%
5,3%
8,2%
15,3%
24,9%
dochody zrealizowane w
roku bieżącym/ dochody
ogółem budżetu
zrealizowane w roku
bieżącym
wydatki zrealizowane w
roku bieżącym/ wydatki
ogółem + rozchody
zrealizowane w roku
bieżącym
wydatki finansowe w roku
bieżącym/ wydatki ogółem
roku bieżącego
99,8%
93,6%
95,1%
99,4%
100%
97,1%
0%
0%
0%
94
Wskaźnik zdolności kredytowej gminy obrazuje tabela V.2.
Wskaźnik dochodowości - jest miernikiem zamożności. Im wyższy poziom tego
wskaźnika tym gmina z większą łatwością wykonuje zadania publiczne na rzecz swoich
mieszkańców.
Wskaźnik inwestycyjny - określa udział inwestycji w wydatkach i jest związany z
poziomem zamożności gminy.
Wskaźnik zadłużenia 1 - określa na ile gmina będzie mogła prowadzić obsługę
bieżących zobowiązań na poziomie dochodów wykonanych w roku ubiegłym.
Wskaźnik zadłużenia 2 - określa, czy zadłużenie gminy nie przekroczy 15 %
wysokości dochodów.
Wskaźnik możliwości zadłużenia - określa relację długu gminy w stosunku do
dochodów w roku bieżącym / max 60 % dochodów.
Wskaźnik struktury 1 - określa poziom środków własnych gminy. Dopełnienie do
stu określa udział pozyskanych środków obcych w środkach finansowych.
Wskaźnik struktury 2 - określa poziom wydatków poniesionych na realizację zadań
własnych. Dopełnienie do stu tego wskaźnika określa udział spłat pozyskanych środków
obcych w środkach finansowych.
Poziom wydatków finansowych określa stopień obciążenia gminy z tytułu obsługi
zadłużenia.
Z analizy powyższych wskaźników wynika, że:
 wydatki inwestycyjne mają tendencję wzrostową w analizowanym okresie co
świadczy o realizacji poważnych inwestycji jaką była budowa gimnazjum i
kanalizacji sanitarnej
 wskaźnik zadłużenia 2 i wskaźnik możliwości zadłużania z analizowanych lat jest
daleki do wartości granicznej,
 wskaźnik struktury 1 mówi, że gmina w niewielkim stopniu posiłkuje się
kredytami
 wskaźnik struktury 2 oraz wskaźnik poziomu wydatków finansowych mówi, że
spłata zadłużenia oraz obsługa długu stanowią minimalną część wydatków z
budżetu.
95
V.3. PROGNOZA BUDŻETU GMINY TOMICE NA LATA 2004 – 2007
W celu dokonania wieloletnich projekcji dochodów i wydatków budżetowych
uwzględniających trendy i kierunki rozwoju ekonomicznego gminy został opracowany zestaw
założeń. Podstawą do opracowania jest projekt budżetu na rok 2004 oraz wytyczne
Ministerstwa.
Dochody budżetowe 2004-2007
 Jako podstawę planowania przyjęto dochody z projektu budżetu na rok 2004,
 Zaplanowano wzrost poszczególnych źródeł dochodów o wskaźnik inflacji,
 Wskaźnik wzrostu cen produkcji przemysłowej oraz wskaźnik wzrostu PKB
Tabela nr V.3
Prognozowany PKB
Wyszczególnienie
2004
2005
2006
2007
Przewidywany PKB
3,2%
3,1%
2,9%
2,5%
Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i szacunki własne
Wydatki budżetowe
 Jako podstawę planowania przyjęto wydatki budżetowe za rok 2003 i 2004,
 Zaplanowano wzrost poszczególnych grup wydatków bieżących o wskaźnik
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja),
 Zaplanowano wzrost wydatków majątkowych o wskaźnik wzrostu cen produkcji
przemysłowej.
Tabela nr V.4
Prognoza wskaźników
Wyszczególnienie
2004 2005
Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług
3,2% 3,1%
konsumpcyjnych (inflacja)
Wskaźnik wzrostu cen produkcji przemysłowej
2,0% 1,5%
Źródło: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i szacunki własne
2006
2007
2,9%
2,5%
2,0%
2,0%
96
Tabela nr V.5
Prognoza budżetu gminy Tomice na lata 2004-2007
Wyszczególnienie
2004
2005
2006
2007
DOCHODY
9 357 188
8 622 000
8 963 000
9 008 000
Własne
3 406 286
2 812 000
3 013 000
3 58 000
państwa
1 217 403
1 350 000
1 450 000
1 350 000
Subwencje
5 454 930
5 500 000
5 600 000
5 400 000
Dotacje
495 972
300 000
350 000
550 000
PRZYCHODY
201 486
370 000
250 000
0
WYDATKI
9 001 210
8 191 000
8 422 000
8 187 000
Wydatki bieżące
8 506 490
8 091 000
8 122 000
8 187 000
Wydatki majątkowe
494 720
100 000
300 000
0
ROZCHODY
557 464
791 000
791 000
821 000
WYNIK
- 355 978
0
0
0
Udział
w
podatkach
stanowiących
dochód
97
Tabela nr V.6
Wskaźniki finansowe dla oceny zdolności kredytowej gminy Tomice na lata 20042007
Wskaźniki
1 Wskaźnik
dochodowości
2 Poziom
wyda
tków inwesty cyjnych
w
wydatkach
ogółem
3 Wskaźnik
zadłużenia 1
Opis wskaźnika
dochody
gminy
na
jednego mieszkańca
wydatki
inwestycyjne/
wydatki
obsługa zobowiązań w
roku bieżącym /dochody
budżetu
ogółem
zrealizowane w roku
poprzednim
/rata
kredytów
i
3 Wskaźnik
pożyczek+odsetki/
a zadłużenia 2
dochody budżetu w roku
bieżącym
< 15 %
kwota
4 Wskaźnik
zadłużenia/dochody
możliwości
zadłużenia gminy budżetu w roku bieżącym
<60
dochody zrealizowane w
5 Struktura 1
roku bieżącym/ dochody
+ przychody
budżetu
zrealizowane w roku
bieżącym
wydatki zrealizowane w
6 Struktura 2
roku bieżącym/ wydatki +
rozchody
ogółem
zrealizowane w roku
bieżącym
wydatki z tytułu poręczeń
7 Poziom
/ wydatki ogółem roku
wydatków
bieżącego
finansowych
Prognoza
na 2004
Prognoza
na 2005
Prognoza
na 2006
Prognoza na
2007
1 299,6
1 187,8
1227,8
1 228,5
5,2%
1,2%
3,5%
0%
1,8%
1,4%
1,3%
1,1%
4,8%
10,8%
10,1%
10,2%
0%
0,2%
0%
0%
97,8%
95,0%
97,2%
100%
94,6%
91,1%
91,4%
90,8%
0%
0%
0%
0%
Z przedstawionych wyżej szacunków wynika, iż zadania zawarte w programie na lata
2004 – 2007 i przewidziane do finansowania z budżetu gminy przekraczają jego możliwości
98
finansowe - korzystanie z kredytów i pożyczek nie spowoduje przekroczenia wartości
granicznych wskaźnika zadłużenia i 60 % wskaźniku możliwości zadłużenia
Przedstawiona w tabeli polityka ochrony środowiska do 2015 roku oraz harmonogram
realizacji zadań ekologicznych, niniejszego opracowania, zadania do realizacji w latach 2004
- 2007 z zakresu ochrony środowiska, winny mieć przybliżone pokrycie w nakładach
finansowych.
Taka struktura dochodów przy wzrastającym zakresie obowiązków gminy szczególnie
w zakresie ochrony środowiska, wymusza konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł
finansowania zadań głównie ze środków Unii Europejskiej.
Mogą być one pokrywane ze źródeł zewnętrznych: preferencyjnych pożyczek i dotacji
z WFOŚiGW, funduszy strukturalnych UE oraz funduszy celowych budżetu państwa. Środki
budżetu oraz funduszy ochrony środowiska będą zabezpieczały w części wkład własny
wymagany przy występowaniu o środki UE.
Tabela nr V.7
Koszty szacunkowe realizacji zadań środowiskowych z poszczególnych dziedzin w
latach 2004-2007
szacunkowy koszt PLN
Dziedzina środowiskowa
lp.
w tyś. zł
1
Edukacja ekologiczna
36
2
Racjonalna gospodarka wodno- ściekowa
3
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego,
1 384
4
Poprawa jakości gleby, ochrona powierzchni
30
11 610
i kopalin
5
Zmniejszenie uciążliwości hałasu
bd.
6
Zachowanie i wzbogacanie walorów przyrodniczych
32
7
Racjonalna gospodarka odpadami
120
8
Zagospodarowanie
terenów
poprodukcyjnych
i
16
zdegradowanych
9
Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom
50
środowiska
Razem koszt szacunkowy
13 278
99
VI. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice na lata 2004 – 2007 z perspektywą
na lata 2008 - 2015 został wykonany zgodnie z ustawowymi wymogami (ustawa - Prawo
ochrony środowiska – art. 17). Przy tworzeniu w/w opracowania kierowano się także
wskazaniami Ministerstwa Środowiska w tym zakresie (m. in. „Wytyczne sporządzania
programów ochrony środowiska na szczeblu lokalnym i regionalnym”).
W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Tomice dokonano charakterystyki
zasobów i składników środowiska przyrodniczego terenu gminy w zakresie poszczególnych
elementów środowiska. Na podstawie szczegółowej analizy scharakteryzowanych elementów
sporządzono ocenę zagrożeń i tendencji przeobrażeń środowiska przyrodniczego obszaru
gminy. W opracowaniu wskazano również źródła i przyczyny zachodzących przeobrażeń.
Uwzględniając stan poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego na terenie
gminy, zaproponowano działania zmierzające do poprawy istniejących warunków. W ramach
polityki ekologicznej gminy określono cele ekologiczne oraz cele strategiczne.
Polityka ekologiczna gminy opiera się na polityce ekologicznej państwa, Programie
Ochrony Środowiska dla Województwa Małopolskiego, Programie Ochrony Środowiska
Powiatu Wadowickiego oraz istniejących uwarunkowaniach prawnych z uwzględnieniem
dostosowania prawa do prawa wspólnotowego Unii Europejskiej jak również założeniach
rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Tomice.
Wyznaczone cele ekologiczne i strategiczne, jakie należy podjąć w zakresie ochrony
środowiska przedstawione są w harmonogramie będącym odzwierciedleniem polityki
ekologicznej gminy.
Z uwagi na szeroki zakres przedsięwzięć koniecznych do osiągnięcia wyznaczonych
celów ekologicznych wybrano kilka, które należy realizować w pierwszej kolejności. Ich
zestawienie stanowi krótkoterminowy harmonogram Programu Ochrony Środowiska na lata
2004 – 2007
Pozostałe zadania ekologiczne będą realizowane w ramach długoterminowego
harmonogramu Programu Ochrony Środowiska na lata 2008 – 2015
Z uwagi na specyfikę ciągłości realizacji niektórych zadań będą one realizowane
zarówno w ramach harmonogramu krótko jak i długoterminowego.
100
Realizacja zadań musi być kompleksowa i obejmować wszystkie elementy chroniące
środowisko m. in.: uporządkowanie gospodarki ściekowej, przeciw działanie zagrożeniom i
ich minimalizację, ograniczenie uciążliwości akustycznej, poprawę jakości wód, gleby,
powietrza. Nie obejmują one szczegółowych zadań z dziedziny gospodarki odpadami gdyż
jest to oddzielne opracowanie stanowiące integralną część programu ochrony środowiska
gminy Tomice.
Zadania samorządów obejmują również sprawy z zakresu bezpośrednich kontaktów z
użytkownikami środowiska poprzez wydanie decyzji zezwalających na korzystanie ze
środowiska i określających warunki jego korzystania np. uzgadnianie sposobu zagospodarowania odpadów oraz pozyskania danych o rodzaju i skali korzystania z zasobów środowiska.
Organy gminy posiadają też uprawnienia w zakresie ustalania dodatkowych wymagań
służących ochronie środowiska na określonych obszarach oraz przeciwdziałania zagrożeniom
środowiska w sytuacjach nadzwyczajnych. W zakresie ochrony środowiska zadania wykonują
ponadto organy administracji niezespolonej m. in. regionalne zarządy gospodarki wodnej,
nadleśnictwa. Dużą rolę w realizacji zadań na rzecz ochrony środowiska pełnią instytucje
niepaństwowe: jednostki badawczo – rozwojowe, agencje, fundacje, organizacje gospodarcze
i
społeczne
organizacje
ekologiczne.
Aktywność
organizacji
zwiększa
niezbędne
zaangażowanie społeczeństwa w sprawy ochrony środowiska oraz podnosi świadomość
ekologiczną. Działania tych organizacji winny być widoczne w obronie przed wzrostem
lokalnych uciążliwości środowiskowych oraz w organizowaniu imprez masowych na rzecz
środowiska.
Ważnym czynnikiem będzie właściwe zarządzanie środowiskiem i odpowiednie
podejście podmiotów gospodarczych korzystające ze środowiska do obowiązku:
 dotrzymywanie wymagań wynikających z przepisów prawa
 modernizacji technologii w celu ograniczenia lub wyeliminowania uciążliwości
dla środowiska
 instalowania urządzeń służących ochronie środowiska
 stałej kontroli emisji zanieczyszczeń
Dla zapewnienia pełnej realizacji zamierzonych celów w zakresie wyeliminowania
szkodliwego oddziaływania na środowisko, zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty,
tworzenia warunków do racjonalnego i harmonijnego rozwoju gminy w zgodzie ze
środowiskiem i naturą, będzie wymagane osobiste zaangażowanie i pełne uczestnictwo nas
wszystkich.
101
VII. LITERATURA I WYKORZYSTANE MATERIAŁY
1) Zadania organów administracji w zakresie ochrony środowiska- Wydawnictwo
Ekonomia i Środowisko. Białystok 2003 r.
2) Problemy ochrony środowiska naturalnego gmin w Polsce u progu XXI wieku. Polski
Klub Ekologiczny. Warszawa 2001r.
3) Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego w regionie z uwzględnieniem
organizacji funkcjonujących w gminie i w powiecie. Europejski Instytut Kształcenia
Podyplomowego EIPOS-Kielce. Warszawa 2002r.
4) Raport o stanie bezpieczeństwa powodziowego województwa małopolskiego.
Małopolski Urząd Wojewódzki. Kraków-grudzień 2001r.
5) Program dla Wisły, Etap I, strategia rozwoju gospodarki wodnej w dorzeczu górnej
Wisły. Minister Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Kraków,17
luty 1999r.
6) Źródła i zasady finansowania inwestycji w ochronie środowiska w Polsce.
Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko. Informator 2003r.
7) Program prac geodezyjno-urządzeniowych dla potrzeb rozwoju obszarów wiejskich w
województwie małopolskim na lata 2003-2006 (projekt). Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego. Kraków 2002r.
8) Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko. Ministerstwo Środowiska. Warszawa 2002r.
9) Stan obecny i planowanie rozwoju gospodarki wodnej w dorzeczu górnej Wisły.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie 2001r.
10) Ochrona Środowiska. Działalność samorządów terytorialnych w aspekcie integracji z
Unią Europejską. NFOŚiGW. Kraków 2000r.
11) Rola mediów lokalnych w budowaniu i promocji małych ojczyzn. Kraków,
Małopolskie Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Kazimierz Długosz. Kielcekwiecień 2004r.
12) Przyjazne środowisku miejsca pracy, ochrona przyrody i leśnictwo. Instytut na rzecz
Ekorozwoju. Warszawa 2003.
13) Zalesianie terenów porolnych. Instytut Badawczy Leśnictwa. Warszawa 1999r.
14) Przyjazne środowisku miejsca pracy, transport. Instytut na rzecz Ekorozwoju
Warszawa 2003r.
15) Beskid Mały. PTTK „Ziemi Wadowickiej” Wadowice 2001r.
102
16) Informator o integracji polityki zatrudnieniowej z ekologiczną w UE i w Polsce.
Instytut na rzecz Ekorozwoju. Warszawa 2003r.
17) Raport o stanie środowiska w województwie bielskim w roku 1994. Państwowy
Inspektor Środowiska. Bielsko-Biała 1995r.
18) Fundusze strukturalne i polityka regionalna Unii Europejskiej. Małopolskie
Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego, Józef Kania. Kraków, Kielce-kwiecień 2004r.
19) Geografia fizyczna Polski. J.Kondracki. PWN, Warszawa 1981r.
20) II Polityka Ekologiczna Państwa, Rada Ministrów, Warszawa, grudzień 2000r.
21) Program
zrównoważonego
rozwoju
i
ochrony
środowiska
województwa
małopolskiego na lata 2001-2015 – Nasza Zielona Małopolska. Kraków 2000r.
22) Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami na lata 2003-2010. Zarząd Województwa
Małopolskiego. 2003 r.
23) Projekt budżetu gminy Tomice na rok 2004r.
24) Sprawozdania budżetowe gminy Tomice za lata 2004-2006.
25) Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wadowickiego.
26) Narodowy Spis Powszechny, 2002r.
27) Operat
wodnoprawny na pobór wody z
rzeki Skawy w
Witanowicach.
Przedsiębiorstwo Naukowo-Badawczo-Usługowe. Bielsko-Biała, maj 1997 r.
28) Prognoza kwoty długu publicznego Gminy Tomice na lata 2004-2010. Urząd Gminy
Tomice
29) Planowanie i wdrażanie polityki ochrony środowiska. Departament Polityki
Ekologicznej i Integracji Europejskiej. Warszawa 2001r.
103
VIII. SPIS TABEL
I. 1. Wykaz gruntów ornych wg klas bonitacyjnych ................................................................9
2. Średni stan wody rzeki Skawy ........................................................................................10
3. Wykaz pomników przyrody ...........................................................................................13
4. Stan mieszkańców i zaludnienie ....................................................................................14
5. Liczba osób pozostających bez pracy ............................................................................16
6. Struktura użytkowania gruntów .....................................................................................17
7. Struktura agrarna gospodarstw .......................................................................................18
8. Gospodarstwa rolne wg prowadzenia działalności .......................................................18
9. Stan pogłowia zwierząt .................................................................................................19
10. Zestawienie długości i jakości dróg gminnych ............................................................22
11. Wyniki zanieczyszczenia powietrza ............................................................................25
12. Zestawienie ilości wyprodukowanych odpadów komunalnych ..................................26
13. Wartości progowe poziomu hałasu w środowisku .....................................................27
14.Zestawienie obwałowań rzeki Skawy i potoków .........................................................29
II.
1. Zestawienie priorytetów i zadań w zakresie edukacji ekologicznej ...............................34
2. Zestawienie priorytetów i zadań w zakresie racjonalnej gospodarki wodno ściekowej 38
3. Zestawienie priorytetów i zadań w zakresie poprawy jakości powietrza
atmosferycznego ...............................................................................................................42
4. Zestawienie priorytetów i zadań w zakresie poprawy jakości gleb, ochrony
powierzchni i kopalin .......................................................................................................45
5. Zestawienie priorytetów i zadań w zakresie zmniejszenia uciążliwości hałasu .............48
6. Zestawienie priorytetów i zadań w zakresie zahamowania i wzbogacenia walorów
przyrodniczych .................................................................................................................51
7. Zestawienie priorytetów i zadań w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami .............53
8. Zestawienie priorytetów i zadań w zakresie zagospodarowania terenów
poprodukcyjnych i antropogenicznych .............................................................................57
9. Zestawienie priorytetów i zadań w zakresie przeciwdziałania nadzwyczajnym
zagrożeniom środowiska ...................................................................................................59
III. 1. Harmonogram uruchamiania środków finansowych.....................................................62
IV. 1. Schemat zarządzania ochrony środowiska w gminie Tomice........................................84
104
2. Najważniejsze działania w zakresie zarządzania środowiskiem w ramach zarządzania
programem......................................................................................................................85
3. Wskaźniki do oceny realizacji programu ochrony środowiska......................................87
4. Harmonogram wdrażania programu w gminie Tomice..................................................90
V. 1. Syntetyczne zestawienie źródeł przychodów i wydatków budżetowych w gminie
Tomice w latach 2001-2003...........................................................................................91
2. Wskaźniki dla oceny zdolności kredytowej gminy Tomice..........................................93
3. Prognozowany PKB.......................................................................................................95
4. Prognoza wskaźników....................................................................................................95
5. Prognoza budżetu gminy Tomice na lata 2004-2007.....................................................96
6. Wskaźniki finansowe dla oceny zdolności kredytowej w gminie Tomice
na lata 2004-2007..........................................................................................................97
7. Koszty szacunkowe realizacji zadań środowiskowych z poszczególnych dziedzin
w latach 2004-2007......................................................................................................98
105
IX. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE
1. Gmina Tomice na tle Powiatu Wadowickiego
2. Sąsiedztwo Gminy Tomice
3. Gmina Tomice i jej zagrożenia środowiskowe
4. Program oczyszczania ścieków komunalnych na lata 2004-2015
5. Uwarunkowania przyrodnicze
6. Tereny zagrożone zalaniem
106
Download