oszczędność, niezależność i ochrona środowiska

advertisement
OSZCZĘDNOŚĆ, NIEZALEŻNOŚĆ I OCHRONA ŚRODOWISKA
Pompy ciepła Dimplex – otrzymasz więcej niż sądzisz
Pompy ciepła solanka/woda
Pompy ciepła powietrze/woda
Pompy ciepła woda/woda
Rewersyjne pompy ciepła
Pompy ciepła do c.w.u.
Wentylacja z odzyskiem ciepła
Konwektory wentylatorowe
Ścieżka konsekwentnego rozwoju
Spis treści
Ścieżka konsekwentnego rozwoju
str.
2-3
Firma Glen Dimplex powstała w 1973 r.
Dimplex – specjaliści w dziedzinie pomp ciepła
str.
4-5
i obecnie jest największym na świecie
Ciepło z gruntu, … czy z powietrza?
str.
6-7
producentem elektrycznych urządzeń
Nieograniczony dostęp do bezpłatnej energii słonecznej
str.
8-9
grzewczych. Zajmuje też uznane miejsce
Najbogatsza oferta na polskim rynku
str. 10-11
Nisko- i wysokotemperaturowe pompy ciepła solanka/woda str. 12-13
2
w branży wentylacyjnej oraz AGD i jest
liderem we wdrażaniu innowacyjnych tech-
Pompy ciepła powietrze/woda do montażu zewn. i wewn.
str. 14-15
Wysokowydajne pompy ciepła woda/woda
str. 16-17
Rewersyjne pompy ciepła solanka/woda i powietrze/woda
str. 18-19
Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej
str. 20-21
firmę, zatrudniającą niegdyś 10 osób
Kontrolowana wentylacja z odzyskiem ciepła
str. 22-23
w międzynarodową grupę, która obecnie
nologii opartych na pompach ciepła. Strategia rozwoju pozwoliła zamienić niewielką
Regulacja systemów grzewczych, chłodzących i wentylacyjnych str. 24-25
osiąga roczny obrót sięgający 2 mld Euro
Konwektory wentylatorowe do grzania i chłodzenia
i zatrudniającą aż. 8,5 tys. osób.
str. 26-27
DOSKONAŁY PARTNER
DLA PROFESJONALISTÓW
Sprawdzony, solidny partner
Powietrze, grunt czy woda są doskonałymi nośnikami energii, które
pompy ciepła Dimpex potrafią doskonale wykorzystywać. Jednak
dla zachowania właściwej pracy systemu, oprócz nich niezbędny
jest cały szereg innych elementów. Dlatego Dimplex oferuje kompletne systemy tworzone z myślą o najlepszym wykorzystaniu energii.
Ich potencjał doceni każdy inwestor, projektant czy wykonawca.
Zacząć od właściwej koncepcji
Prawie 40 lat doświadczenia
Dimplex wskazuje drogę do świadomej decyzji o wyborze innowacyj-
Doświadczenie w rozwoju syste-
nych technologii w dziedzinie grzania i chłodzenia. Wśród urządzeń
mów opartych na pompach ciepła
opartych na odnawialnych źródłach energii, w centrum naszej uwagi
zdobywamy już prawie 40 lat. Na
są oczywiście pompy ciepła, ale nasza koncepcja sięga o wiele dalej,
gdyż zawsze poszukujemy właściwego rozwiązania, które będzie
dopasowane do indywidualnych rozwiązań efektywnie wykorzystując energię. Zatem w naszej ofercie obok urządzeń wykorzystujących
odnawialne źródła energii, znaleźć można systemy uzupełniające
nowoczesną instalację, jak na przykład energooszczędne systemy
co dzień można je dostrzec w każdym
naszym urządzeniu, a potwierdzeniem tego są liczne certyfikaty i wyróżnienia w prestiżowych konkursach.
Jednak wszystkie elementy naszej
koncepcji rozwoju, podporządkowane są przede wszystkim potrzebom
wentylacyjne z odzyskiem ciepła, zorientowane na komfortową
naszych klientów, którzy od zawsze
pracę bez zbędnego marnotrawstwa energii.
byli w centrum naszej uwagi.
3
Dimplex – specjaliści w dziedzinie pomp ciepła
INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA
W STANDARDZIE
Wsparcie, które docenisz
Wydajność i oszczędność dzięki najnowszym zdobyczom techniki
We wszystkich pompach ciepła Dimplex wykorzystuje najnowsze
Niezależnie od tego, jak bardzo skom-
rozwiązania techniczne, między innymi dlatego są one bezkonku-
plikowany system jest do zrealizowania,
rencyjne, ponieważ w porównaniu do innych źródeł ciepła wykazują
zdecydowanie wyższą wydajność, która przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Oprócz tego dochodzą jeszcze znacznie niższe koszty
konserwacji, albowiem pompy ciepła Dimplex należą do najbardziej
niezawodnych i najbezpieczniejszych urządzeń grzewczych.
zawsze masz pewność, że możesz na nas
polegać w 100%. Do dyspozycji oddajemy Tobie nie tylko bardzo ekonomiczną
i efektywną technikę oraz najwyższej
jakości urządzenia, ale również solidne
zaplecze inżynierskie i najlepszych fachowców w branży, gotowych rozwiązać
nawet najtrudniejsze zadanie!
4
Tysiące gotowych rozwiązań
Zawsze dobry wybór
Inteligentne rozwiązania
W naszej ofercie można znaleźć
Dimplex oferuje wszystko, co ma
praktycznie wszystkie elementy
związek z nowoczesnymi instala-
nowoczesnej instalacji. Począw-
cjami grzewczymi i chłodzącymi
szy od zasobników buforowych,
wykorzystującymi odnawialne
podgrzewaczy c.w.u., przez
źródła energii. Sercem naszych
doskonały system rozdzielczy
systemów są pompy ciepła, jed-
wykorzystujący innowacyjne
nak wydajny system potrzebuje
rozwiązania, którego próżno
prawidłowo dobranych pozosta-
szukać gdzie indziej, a skończyw-
łych elementów instalacji. Dla-
Zawsze można na nas liczyć
szy na zaawansowanych, lecz
tego nasz obszerny asortyment
Każdy, kto potrzebuje profesjonalnej po-
niezwykle łatwych w obsłudze
wyposażenia dodatkowego
rady zawsze może na nas liczyć. Oprócz
systemach regulacji oraz dosko-
jest doskonale dopasowany do
fachowego doradztwa, można też korzy-
nałych rozwiązaniach uspraw-
wymagań pracy pompy ciepła.
stać z narzędzi w Internecie. Na przykład
niających instalacje chłodnicze.
Decydując się na kompletny
na stronie www.dimplex.pl znajduje
Żeby ułatwić prawidłowy dobór
system Dimplex, użytkownik ma
się praktyczny kalkulator kosztów eks-
wszystkich elementów w naszej
pewność, że wszystkie jego kom-
ploatacji oraz ogromna baza gotowych
ofercie można znaleźć właściwie
ponenty będą ze sobą doskonale
skonfigurowane pakiety z pom-
współpracować, wzajemnie
pami ciepła solanka/woda oraz
się uzupełniając.
powietrze/woda.
schematów hydraulicznych. Ale na tym
nie koniec, wciąż intensywnie pracujemy
nad nowymi rozwiązaniami, które
jeszcze bardziej ułatwią wykorzystanie
innowacyjnych rozwiązań Dimplex.
Profesjonalne zaplecze szkoleniowe
Dimplex dysponuje profesjonalnym zapleczem szkoleniowym zlokalizowanym
w siedzibie Glen Dimplex Deutschland
w Kulmbach. Systematycznie zapraszamy tam naszych Partnerów na
cykliczne szkolenia, na których specjaliści szeroko omawiają nowoczesne
systemy Dimplex.
5
Nieograniczony dostęp do bezpłatnej energii słonecznej
ENERGIĘ SŁONECZNĄ MOŻNA
WYKORZYSTYWAĆ PRZEZ CAŁY ROK
Ciepło ze środowiska – dzięki elementarnym prawom fizyki
Także odczuwalne przez człowieka zimno jest relatywnie ciepłe.
Ujmując rzecz w kategoriach naukowych, nasze środowisko jest
pełne energii gdyż dopiero w temperaturze zera bezwzględnego
(tzw. „zero absolutne”) o wartości -273,15°C nie istnieje już żadna
energia. Wykorzystując w praktyce elementarne prawa fizyki,
pompy ciepła potrafią pobierać zgromadzoną w środowisku energię słoneczną i doprowadzać ją do temperatury nadającej się do
ogrzewania budynków. Działa to naprawdę efektywnie, niezależnie
od pory roku i pogody – nawet podczas mroźnej zimy, przy temperaturach zewnętrznych sięgających -25°C.
Wykorzystać energię najlepiej
Pompy ciepła należą do najbardziej
efektywnych systemów ogrzewania i przygotowywania ciepłej wody
użytkowej. Niezależnie od pory roku
wykorzystują ciepło słoneczne zgromadzone w otoczeniu, które dostępne
jest bezpłatnie i w nieograniczonej ilości. Wykorzystując je, nie tylko oszczędzamy energię, ale również chronimy
środowisko naturalne przyczyniając
się do zmniejszenia emisji CO2.
6
Technologia w zgodzie z naturą
Jak działa pompa ciepła?
Pompy ciepła pobierają energię słoneczną zmagazynowaną w środowisku naturalnym i wykorzystują ją w systemie grzewczym. Ogrzewanie z pompą ciepła składa się z instalacji dolnego źródła ciepła,
samej pompy ciepła oraz odpowiedniego systemu rozprowadzania
i magazynowania ciepła czyli instalacji grzewczej. Czynnik roboczy,
cyrkulujący w zamkniętym obiegu, parując w niskich temperaturach,
odbiera ciepło ze środowiska naturalnego (dolne źródło ciepła). Następnie za pomocą sprężarki pompy ciepła zostaje on doprowadzony
do temperatury odpowiedniej do celów ogrzewania. Bezpłatnie pobrana energia cieplna oraz elektryczna energia napędowa, która jest
konieczna do sprężania czynnika roboczego, dają w efekcie ciepło pozwalające ogrzać budynek.
Zasada działania pompy ciepła
rozprężanie
1
wiska odbywa się w parowniku
4
parowanie
skraplanie
pompy ciepła. Wykorzystuje się tutaj właściwość płynnego czynnika
3
1
Właściwy odzysk ciepła ze środo-
chłodniczego polegającą na tym,
2
dolne źrodło ciepła
(środowisko naturalne)
że paruje on już przy ujemnych
instalacja grzewcza
temperaturach jednocześnie gromadząc pobraną energię.
sprężanie
2
Czynnik chłodniczy w postaci gazowej, zostaje zassany i sprężony
przez sprężarkę. Przy silnym wzroście ciśnienia, wzrasta również tem-
75% energii środowiska
+ 25% energii dodatkowej =
peratura czynnika chłodniczego.
100% energii grzewczej
3
lej do skraplacza (wymiennika cie-
Do 75% energii cieplnej z otoczenia
pła), w którym ciepło odzyskane ze
Wraz z pompami ciepła Dimplex, użytkownik ma do wyboru trzy
środowiska zostaje przekazane in-
bezpłatne, przyszłościowe źródła ciepła: powietrze, grunt oraz
wodę gruntową. Pobrana energia cieplna ze środowiska oraz energia
elektryczna, która będzie potrzebna do działania pompy ciepła, dają
w rezultacie ciepło, które zostanie przekazane instalacją grzewczą do
budynku. Urządzenie czerpie do ok. 75% ciepła bezpłatnie z otoczenia
i tylko 25% energii pochodzi z obcego źródła (prąd elektryczny), aby
wytwarzać 100% mocy grzewczej.
Czynnik chłodniczy przepływa da-
stalacji grzewczej.
4
Czynnik chłodniczy, po obniżeniu
ciśnienia i temperatury w zaworze
rozprężnym, może znowu pobierać
ciepło z otoczenia – w ten sposób
krążenie rozpoczyna się na nowo.
7
Pompy ciepła solanka/woda
z poziomym kolektorem gruntowym
W celu oszacowania powierzchni
potrzebnej do ułożenia kolektorów
gruntowych obowiązuje zasada:
moc grzewcza pompy ciepła (kW)
x 40 = powierzchnia (m2). Głębokość
ułożenia rur wynosi około 1,6 m pod
powierzchnią ziemi, a odstęp między
pojedynczymi rurami: 0,6-0,8 m.
Pompy ciepła solanka/woda
z pionową sondą gruntową
Jeżeli nie mamy miejsca do ułożenia
kolektora poziomego i chcemy maksymalnie wykorzystać energię cieplną
gruntu bądź instalacja przewiduje możliwość dodatkowego chłodzenia, należy
wykorzystać pionową sondę gruntową,
którą umieszcza się w odwiercie na
głębokości ok. 100 m.
Pompy ciepła solanka/woda
CIEPŁO Z GRUNTU,
Grunt można porównać do ol-
Decydując się na wybór pompy
gruntu, pionowe sondy zaś
brzymiego zasobnika ciepła, który
ciepła solanka/woda należy roz-
umieszcza się w otworach wiert-
jest nieustannie zasilany ener-
ważyć jeden z dwóch sposobów
niczych o głębokości ok. 100 m.
gią promieniowania słonecznego.
pozyskiwania energii z dolnego
W obydwu przypadkach trans-
Pompy ciepła solanka/woda
źródła ciepła: poziome kolekto-
port energii zostaje przejęty przez
Dimplex potrafią doskonale wy-
ry gruntowe lub pionową sondę
cyrkulujący nośnik ciepła, którym
korzystać to niewyczerpalne źró-
gruntową, które są niczym jak
najczęściej jest roztwór glikolu.
dło energii cieplnej, dlatego ich
odpornymi na ciśnienie rurami
Wyższą efektywność zapewniają
wydajność COP może sięgać war-
różniącymi się od siebie sposo-
pionowe sondy gruntowe, gdyż po-
tości aż 5,4* (B0W35, EN 14511),
bem ułożenia. Kolektory po-
bierają one energię cieplną z głę-
co sprawia, że należą one do naj-
ziome układa się stosunkowo
bokości, na której temperatura
lepszych w swojej klasie.
płytko (na głębokości ok. 1,6 m)
wynosi około 10°C i jest stała nie-
lecz poniżej strefy przemarzania
zależnie od pory roku.
* SI 50 TU
8
Pompy ciepła powietrze/woda
do montażu zewnętrznego:
wysoka wydajność i cicha praca
łatwy montaż
solidna konstrukcja
możliwość jednoczesnego ogrzewania i chłodzenia oraz wykorzystania ciepła odpadowego
możliwość połączenia równoległego dla obciążeń > 60 kW
Pompy ciepła powietrze/woda
do montażu wewnętrznego:
wysoka wydajność i cicha praca
niewielkie wymiary
łatwy montaż praktycznie w każdym
pomieszczeniu gospodarczym
podłączenie źródła ciepła poprzez
przewody powietrzne w ścianie
instalacja bezpośrednio przy ścianie
lub narożna (wybrane modele)
Pompy ciepła powietrze/woda
…CZY Z POWIETRZA?
Powietrze, podobnie jak grunt
Pompy ciepła powietrze/woda
w ścianie budynku. Nie wymaga-
jest nośnikiem energii cieplnej,
można stosować zarówno
ją one dużej powierzchni i co waż-
którą za pomocą pomp ciepła
w instalacji zewnętrznej jak
ne – można je zainstalować przy
Dimplex typu powietrze/woda
i wewnętrznej. Urządzenia do
ścianie praktycznie w każdym po-
można wykorzystać w zakresie
montażu zewnętrznego cechu-
mieszczeniu gospodarczym, a mo-
temperatur od +35 °C do -25°C.
je odporność na niekorzystne wa-
dele z kierownicą powietrza 90°
Wskaźnik wydajności COP tych
runki atmosferyczne oraz łatwy
– również w narożniku. Atutem
urządzeń może wynosić nawet
montaż. Jeżeli pompy ciepła nie
wszystkich pomp ciepła powie-
3,9* (A2W35, EN 14511), dlatego
można ustawić w ogrodzie, do-
trze/woda jest niezwykle cicha
coraz częściej ich wydajność
skonałym wyborem będą modele
praca, gdyż Dimplex stosuje wen-
porównuje się do pomp ciepła
do montażu wewnętrznego,
tylatory z innowacyjnie uformo-
solanka/woda.
z prowadzeniem powietrza po-
wanymi łopatkami zapewniające
przez przewody powietrzne
niemal bezgłośną pracę.
* LA 40 TU
9
Pompy ciepła Dimplex oferują
wyjątkowy poziom wydajności,
funkcjonalności i niezawodności. Spełniają najwyższe normy
jakości, bezpieczeństwa i ochrony
środowiska, które zostały potwierdzone międzynarodowym
znakiem jakości EHPA.
Pompy ciepła powietrze/woda
(montaż wewnętrzny)
Najbogatsza oferta na polskim rynku…
Kompaktowe pompy ciepła
solanka/woda
Otrzymasz więcej niż sądzisz!
Pompy ciepła powietrze/woda
Do nowego budownictwa, przebudowy, a może modernizacji?
Pompy ciepła powietrze/woda
Dimplex zawsze posiada odpowiednią pompę ciepła dopasowaną do
wykorzystują energię z powie-
indywidualnych rozwiązań. Nieważne, czy to niskotemperaturowe
trza zewnętrznego w ciągu
pompy ciepła idealne do instalacji w nowym budownictwie, a może
całego roku. Potrafią efektywnie
wysokotemperaturowe pompy ciepła, doskonałe do starszych budyn-
pracować przy temperaturach
ków lub pompy ciepła do c.w.u. Urządzenia Dimplex spełnią najbardziej
powietrza od -25°C do +35°C.
wymagające oczekiwania dotyczące nowoczesnej instalacji grzewczej
Dimplex oferuje pompy ciepła
i chłodzącej. Nasza oferta pomp ciepła jest najbogatsza na polskim
przystosowane do instalacji
rynku i zawiera ogromną paletę pomp ciepła, praktycznie każdego typu.
zewnętrznej oraz wewnętrznej.
10
Pompy ciepła powietrze/woda (montaż zewnętrzny)
Pompy ciepła do c.w.u.
Pompy ciepła woda/woda
Pompy ciepła solanka/woda
Pompy ciepła solanka/woda
Pompy ciepła woda/woda
Pompy ciepła do c.w.u.
Pompy ciepła solanka/woda po-
Pompy ciepła woda/woda czer-
Pompy ciepła do c.w.u. to oszczęd-
bierają ciepło z energii słonecz-
pią ciepło z wody gruntowej, która
ny sposób przygotowania ciepłej
nej zgromadzonej w ziemi za
nawet zimą osiąga temperatury
wody, pracują w zakresie tempe-
pomocą kolektorów lub sond
od +7°C do +12°C. Jeżeli występu-
ratur powietrza od -8°C do + 45°C.
gruntowych w ciągu całego roku.
je ona w dostatecznej ilości i jako-
Są one doskonałą alternatywą
Zazwyczaj są one bardziej wydajne
ści, jest najbardziej efektywnym
dla kolektorów słonecznych pod
od pomp ciepła powietrze/woda,
źródłem ciepła. Urządzenia tego
ale wymagają od nich większych
typy należą do najbardziej wydaj-
nakładów podczas instalacji.
nych pomp ciepła.
kątem montażu i eksploatacji.
W przeciwieństwie do nich pracują niezależnie od warunków
atmosferycznych.
11
Wysokowydajna kompaktowa pompa ciepła solanka/woda SIW 6TU
Niskotemperaturowe i wysokotemperaturowe pompy ciepła solanka/woda
DARMOWA ENERGIA ZNAJDUJE SIĘ
TUŻ ZA DRZWIAMI
SIW TU, SIK TE/HPK TE – kompaktowe pompy ciepła
Doskonała współpraca z naturą
By sprostać różnorodnym wymaganiom, Dimplex oferuje pompy
w wersjach kompaktowych. Nie wymagają one dużej przestrzeni
Pompy ciepła solanka/woda Dimplex
niezbędnej do instalacji urządzenia i cechują się bogatym wyposa-
wykorzystują nieograniczone zasoby
żeniem. Posiadają już wbudowane komponenty instalacji grzewczej
energii cieplnej środowiska naturalne-
oraz podzespoły do podłączenia źródła ciepła, dlatego przewody
go, wykazując się przy tym doskonałą
mogą zostać poprowadzone bezpośrednio na zewnątrz do rozdzie-
wydajnością. W zależności od potrzeb
lacza solanki i nie jest konieczna pracochłonna izolacja zimnych
Dimplex oferuje systemy, które dosko-
komponentów solanki. Uniwersalne urządzenia serii SIK TE oraz
nale sprawdzają się zarówno w nowych
HPK TE (wersja pomp SIK TE ze zintegrowanym buforem PSP 100E)
jak i modernizowanych obiektach, gdyż
dostępne są w zakresie mocy 7-14 kW. Wysokowydajne modele serii
można je łatwo integrować z istniejącą
SIW TU dostępne w zakresie 6-11 kW charakteryzują się doskonałą
instalacją do ogrzewania, chłodzenia,
wydajnością sięgającą COP 5,0* (B0/W35 EN 14511) i wyposażone są
czy też do przygotowywania ciepłej
w zasobnik c.w.u. o pojemności 170 litrów.
wody użytkowej.
* SIW 11TU
12
SI TU – bezkompromisowa wydajność i oszczędność energii
Rozwiązanie dla każdego
Wysokowydajne pompy ciepła solanka/woda serii SI TU oferują dużą
elastyczność oraz szeroki zakres mocy 6-130 kW. Ich konstrukcja
zorientowana jest na maksymalną wydajność i oszczędność energii,
dlatego zastosowano w nich szereg rozwiązań pozwalających na
możliwie duże zwiększenie wydajności. Przekładają się one na
oszczędną i efektywną eksploatację, a w efekcie niebywale niskie
koszty eksploatacji. Można do nich zaliczyć np. elektroniczny zawór
rozprężny, czy funkcję COP-Booster, które pozwalają zwiększyć
współczynnik COP nawet o 20%, a sprawność średnioroczną o 16%
w odniesieniu do standardowych pomp ciepła.
Wysokowydajna pompa ciepła
solanka/woda SI 11TU
SI TE – dostosowane do indywidualnych wymagań
Możliwości zastosowania pomp ciepła typu solanka/woda mogą być
bardzo różne, ponieważ jako dolne źródło ciepła wykorzystywany
może być nie tylko grunt, ale również ciepło odpadowe. Uniwersalne
pompy ciepła typu solanka/woda serii SI TE dostępne są w wersjach
o mocy 30 oraz 100 kW i oferują możliwość spełnienia indywidualnych życzeń klientów dotyczących systemów ogrzewania. Elastyczne
przyłącza umożliwiają ich integrację z dodatkowymi źródłami ciepła,
wykorzystanie innych odnawialnych źródeł energii, podłączenie
większej ilości obwodów grzewczych, przygotowywanie ciepłej wody
użytkowej czy podgrzewanie wody w basenie kąpielowym.
Kaskada uniwersalnych pomp ciepła
solanka/woda dużej mocy SI 100TE
SIH TU, SIH TE – wysokotemperaturowe pompy ciepła
Coraz więcej budynków wybudowanych w tradycyjnych technologiach
zostaje poddanych modernizacji, w wyniku której instalacja grzewcza
może być eksploatowana z niższymi temperaturami zasilania. Jeżeli
w instalacji konieczne jest użycie wyższych temperatur, Dimplex oferuje systemy wykorzystujące wysokotemperaturowe pompy ciepła.
Można je z powodzeniem stosować w starszych instalacjach wymagających temperatur zasilania do 70°C. T
Taka sytuacja, poza względami
ekonomicznymi lub życzeniem klienta ma zwykle miejsce w obiektach,
w których nie można przeprowadzić modernizacji instalacji grzewczej,
np. zabytkowych, sakralnych itp. Do wyboru są uniwersalne pompy
serii SIH TE (9-40 kW) oraz wysokowydajna pompa ciepła SIH 90TU.
Wysokowydajna, wysokotemperaturowa
pompa ciepła solanka/woda SIH 90TU
13
Uniwersalna pompa ciepła powietrze/woda
do montażu zewnętrznego LA 22TBS
Pompy ciepła powietrze/woda do montażu zewnętrznego i wewnętrznego
ENERGIA Z POWIETRZA
– DOSTĘPNA KAŻDEGO DNIA
Wysoka wydajność i niższe koszty inwestycyjne
Powietrze, podobnie jak grunt jest nośnikiem energii cieplnej, którą
za pomocą pomp ciepła Dimplex powietrze/woda można efektywnie wykorzystywać. Wskaźnik wydajności COP tych urządzeń może
wynosić nawet 3,9 (A2W35, EN 14511)*, dlatego coraz częściej ich
wydajność porównuje się do pomp ciepła solanka/woda. Pompy
ciepła powietrze/woda są również niezwykle ciche, gdyż Dimplex
stosuje wentylatory z innowacyjnie uformowanymi łopatkami
zapewniające niemal bezgłośną pracę. Zastosowanie pomp ciepła
powietrze/woda Dimplex oznacza również zwykle niższe koszty
Wybrane modele przeznaczone do
montażu zewnętrznego** posiadają
obudowę o przekroju stożkowym,
kształt ten optymalizuje przepływ
powietrza i zapobiega zawirowaniom. Ponadto innowacyjny wentylator nie emituje niskich częstotliwości
z zakresów, które odbierane są przez
inwestycyjne, ponieważ ich montaż nie wymaga prac związanych
człowieka jako nieprzyjemne. Prze-
z położeniem kolektorów lub sond gruntowych. Dimplex posiada
kłada się to na zmniejszenie emisji
w ofercie pompy ciepła powietrze/woda przeznaczone zarówno do
hałasu urządzenia, a praca pompy
instalacji zewnętrznej jak i wewnętrznej.
ciepła staje się naturalnie cicha.
* LA 40TU, ** LA 22-28TBS
14
Praca bez zbędnego hałasu
Instalacja zewnętrzna
Instalacja wewnętrzna
Pompy ciepła powietrze/woda
Jeżeli pompy ciepła nie można
przeznaczone do montażu
ustawić w ogrodzie, doskona-
zewnętrznego cechuje bardzo
łym wyborem będą modele
cicha praca, odporność na nieko-
do montażu wewnętrznego,
rzystne warunki atmosferyczne
w których prowadzenie powie-
oraz łatwy montaż. Wśród nich
trza odbywa się przez przewody
Dimplex oferuje uniwersalne
powietrzne w ścianie budynku.
pompy ciepła serii LA TAS
Nie wymagają one dużej po-
(11-16 kW), LA TBS (22-28 kW)
wierzchni i co ważne – można je
oraz pompę LA 17PS Serię wyso-
zainstalować praktycznie w każ-
Wysokowydajna pompa ciepła
kowydajną reprezentują modele
dym pomieszczeniu gospodar-
powietrze/woda do montażu
LA TU – urządzenia te dostępne
czym. W tym wariancie Dimplex
są w niezwykle szerokim zakresie
oferuje uniwersalne modele serii
mocy od 6 do 60 kW. Zewnętrzne
LI TES (9-28 kW) oraz kompak-
pompy ciepła powietrze/woda
towe wersje LIK 8TES i LIKI
przystosowane są zarówno do
14TE posiadające wbudowane
małych instalacji (modele 1-sprę-
komponenty do bezpośredniego
żarkowe), jak i do zastosowań
obiegu ogrzewania. Modele serii
komercyjnych – tutaj zastosowa-
LI TU (9-12 kW) charakteryzują
nie mają modele 2-sprężarkowe
się bardzo wysoką wydajnością,
charakteryzujące się doskona-
LI 40AS to model 2-sprężarkowy
łym dopasowaniem mocy do
przeznaczony do większych
zapotrzebowania na ciepło.
instalacji grzewczych.
Różnorodne możliwości
zewnętrznego LA 40TU
Wysokowydajna pompa ciepła
powietrze/woda do montażu
wewnętrznego LI 12TU
Przepływ powietrza w obudowie
Przepływ powietrza w obudowie
klasycznej pompy ciepła
pompy ciepła serii LA TBS
Kompaktowa pompa ciepła
powietrze/woda do montażu
wewnętrznego LIK 8TES
15
Wysokowydajne pompy ciepła woda/woda
NOWE STANDARDY WYDAJNOŚCI
I WYTRZYMAŁOŚCI
Wydajność, której trudno dorównać
Pompy ciepła woda/woda czerpią energię cieplną z wody gruntowej,
Pompy ciepła woda/woda Dimplex
której temperatura nawet zimą wynosi od +7°C do +12°C. Ich kon-
serii WI TU charakteryzują się nie-
strukcja jest podobna do pomp ciepła solanka/woda, różnica polega
wielkimi wymiarami. Na przykład
na tym, że cyrkulującym czynnikiem nie jest solanka, lecz woda
WI 35-45TU to urządzenia o wielkości
gruntowa czerpana ze studni zasilającej. Niezbędnym warunkiem
do prawidłowej pracy pomp ciepła woda/woda jest odpowiednia
ilość i jakość pobieranej wody oraz posiadanie zezwolenia Zarządu
Gospodarki Wodnej. Jeśli uda się je spełnić, to instalacja z użyciem
pomp ciepła woda/woda będzie nadzwyczaj efektywna, oferują one
bowiem bardzo wysoki współczynnik wydajności COP, który dochodzi
nieprzekraczającej 1 m3 – ich wymiary stanowią jedne z najmniejszych
w swojej klasie. Dodatkowym atutem
jest możliwość integracji ze zbiornikiem
buforowym PSP 300E, który dostosowany jest konstrukcyjnie i wizualnie
do pompy ciepła.
on aż do 6,5* (W10W35, EN 14511), co w praktyce oznacza redukcję
kosztów eksploatacyjnych do minimum.
16
* WI 65TU
Wytrzymałość i odporność na oblodzenie
Nieprawdopodobna wydajność
Dimplex posiada szeroką ofertę pomp ciepła woda/woda serii
WI TU w zakresie mocy od 10 do 95 kW. Charakteryzują się one
bardzo wysoką wydajnością i niewielkimi wymiarami. Poza tym,
posiadają one możliwość pracy przy użyciu prawie każdej jakości wód
gruntowych – wyznaczając w ten sposób nowe standardy wytrzymałości wśród tego typu urządzeń. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu
w innowacyjny spiralny wymiennik ciepła wykonany z odpornej na
korozję stali szlachetnej*, w którym zabezpieczone zostały także spoiny. Dodatkowo wymiennik ciepła odporny jest na oblodzenie – jego
konstrukcja chroni strumienie wody podatne na zamarznięcie, nie
rozdzielając ich na pojedyncze kanały.
Wysokowydajne pompy ciepła
Dimplex woda/woda oferują bardzo
wysokie współczynniki wydajności
COP. W przypadku modelu WI 65TU
(na ilustracji powyżej) dochodzi on
aż do COP = 6,5 (W10W35, EN 14511)
i jest jednym z najwyższych
współczynników wydajności
w tej klasie urządzeń.
Spiralny wymiennik pomp ciepła Dimplex woda/woda*
wykonany ze stali szlachetnej
Wykorzystanie wody gruntowej jako dolnego źródła ciepła w pompach ciepła woda/woda
Pompy ciepła woda/woda Dimplex:
całoroczna dyspozycyjność
temperatur dolnego źródła
ciepła od +7 do +12°C
wyższa wydajność energetyczna
w porównaniu do pomp ciepła
powietrze/woda i solanka/woda
spiralny wymiennik ciepła*
możliwość pracy przy użyciu prawie
każdej jakości wód gruntowych
* Nie dotyczy WI 35-95TU
17
Rewersyjna pompa ciepła powietrze/woda LA 60TUR+
Rewersyjne pompy ciepła solanka/woda i powietrze/woda
ZINTEGROWANY SYSTEM
DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA
Doskonały klimat o każdej porze roku
Dla zapewnienia doskonałego klimatu, obok efektywnej instalacji grzewczej, coraz ważniejsze staje się także chłodzenie pomieszczeń. Dimplex oferuje do wszystkich systemów pomp ciepła
Systemy ogrzewania powierzchniowego: latem, do chłodzenia wyko-
innowacyjne rozwiązania ogrzewania i chłodzenia jednym sys-
rzystywane są powierzchnie grzejne
temem. Zimą, pompa ciepła pracuje jako efektywne urządzenie
w podłogach, ścianach lub sufitach.
grzewcze, natomiast latem, wypełniona wodą instalacja grzewcza
System daje wysoki komfort bez
służy do chłodzenia. W przypadku rewersyjnych pomp ciepła Dimplex
efektu przeciągu.
serii SI 30-75TER+, SI 130TUR+ (solanka/woda) oraz LA 35-60TUR+
Konwektory wentylatorowe: powietrze
(powietrze/woda), ciepło odpadowe powstające w trybie chłodze-
przeprowadzane jest przez wymiennik
nia może być wykorzystywane dalej. W ten sposób oprócz przyjemnego klimatu, otrzymujemy bezpłatne ciepło służące np. do
podgrzewania wody użytkowej lub basenu.
18
Możliwości ogrzewania i chłodzenia
ciepła, w którym jest ono ogrzewane
lub schładzane. System zapewnia
szybkie czasy reakcji i wysokie moce.
Schemat działania instalacji grzewczo-chłodzącej z użyciem rewersyjnej pompy ciepła Dimplex
3
2
7
6
5
1
4
8
9
10
1
Sterownik pompy ciepła do ogrzewania
i chłodzenia
2
Chłodzenie dynamiczne za pomocą konwektorów
nadmuchowych z przyłączem kondensatu
– odpowiednie do pomieszczeń mieszkalnych
z wysokim obciążeniem termicznym lub
pomieszczeń wykorzystywanych przemysłowo
6
Czujnik punktu rosy podłączony do sterownika
chłodzenia – odpowiedzialny za przerwanie pracy
urządzenia przy wystąpieniu ew. skropleń we
wrażliwych miejscach systemu rozprowadzania
chłodzenia
7
Ogrzewanie podłogowe – przyjemne ciepło
w porze zimowej
3
Termostaty przełączające z trybu grzewczego
na tryb chłodzący
8
Ciepło odpadowe powstałe w trybie chłodzenia,
które może być wykorzystane do ogrzewania basenu
4
Ciche chłodzenie wykorzystujące istniejące
powierzchnie grzewcze (chłodzenie podłogowe,
sufitowe lub ścienne)
9
Efektywne przygotowywanie ciepłej wody
w trybie chłodzenia przy wykorzystaniu ciepła
odpadowego
5
Pokojowa stacja klimatyczna do regulacji
temperatury zasilania przy chłodzeniu cichym
poprzez pomieszczenie referencyjne
10 Rewersyjna pompa ciepła powietrze/woda
Dimplex do montażu zewnętrznego
19
Pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej
OSZCZĘDNE PRZYGOTOWANIE
CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
Doskonała alternatywa dla kolektorów słonecznych
Pompy ciepła c.w.u. Dimplex to wszechstronne urządzenia do przy-
Pompy ciepła c.w.u. Dimplex serii BWP 30
gotowania ciepłej wody. Wykorzystują do tego celu energię ciepl-
wyposażone są w zintegrowaną wężowni-
ną z powietrza zewnętrznego lub wewnętrznego, pozyskując ze
cę grzewczą o powierzchni 1,45 m2. Dlatego
środowiska naturalnego większość energii potrzebnej do pracy.
też są one wszechstronne pod względem
W porównaniu z rozwiązaniami tradycyjnymi, pozwala to zdecy-
zastosowania. Przykładowo – zimą, z wę-
dowanie obniżyć koszty przygotowania ciepłej wody użytkowej.
żownicą pompy ciepła można połączyć
Ponadto urządzenia są doskonałą alternatywą dla kolektorów sło-
kocioł grzewczy i ogrzać wodę w jej zasob-
necznych, gdyż w przeciwieństwie do nich nie są uzależnione od
niku, latem zaś pracuje sama pompa ciepła,
warunków atmosferycznych. W swojej ofercie Dimplex posiada
a kocioł który wówczas pracowałby nieeko-
pompy ciepła c.w.u. serii BWP 30 HLW/HMW/HS/HSD.
20
Wężownica grzewcza w standardzie
nomicznie jest wyłączony.
Komfort każdego dnia
Idealne rozwiązanie dla domów jedno- i wielorodzinnych
Zakup pomp ciepła do c.w.u. Dimplex jest najbardziej opłacalny zarówno z punktu widzenia budowy nowego domu jak i remontów
i modernizacji instalacji c.w.u. Urządzenia doskonale sprawdzają się
jako samodzielny bądź uzupełniający system przygotowania ciepłej
wody. Działają już przy temperaturze powietrza sięgającej -8°C*,
dlatego potrafią one pokryć od 70 do 100% rocznego zapotrzebowania na ciepłą wodę. Bez problemu również zapewnią jej podgrzanie do +60°C z wyłącznej pracy pompy ciepła, bez używania
grzałek elektrycznych.
Pompy ciepła c.w.u. Dimplex:
zoptymalizowany układ chłodniczy
gwarantujący wysokie wskaźniki
COP (BWP 30 HS/HSD)
1
Króciec przyłączeniowy DN 160
1
praca w zakresie temperatur zasy-
2
sanego powietrza od -8°C do + 45°C
(powietrze wywiewane)
2
(BWP 30 HSD)
Króciec przyłączeniowy DN 160
(powietrza nawiewane)
3
Moduł pompy ciepła
4
Obsługa
iczną lub turbiną wiatrową
(BWP 30 HS/HSD)
5
• pompa ciepła
6
7
• grzałka
Regulator temperatury ciepłej wody
z wyświetlaczem analogowym
funkcje sterowania umożliwiające
nadzór nad pięcioma niezależnymi
źródłami ciepła (BWP 30 HS/HSD)
• włącznik ładowania poprzez wężownicę
5
współpraca z instalacją fotowolta-
3
4
8
10
9
możliwość wykorzystania ciepła odpadowego niezależnie od miejsca
Króciec zewnętrznego czujnika
ustawienia
temperatury (niewidoczny)
dodatkowe możliwości do wyko-
7
Izolowany płaszcz z tworzywa sztucznego
rzystania: osuszenie piwnicy, efekt
8
Anoda ochronna zbiornika
„klimatyzacji” i „przewietrzania”
9
Grzałka elektryczna 1,5 kW
6
10 Stalowy emaliowany zasobnik c.w.u., 290 l
11 Skraplacz zabudowany na zewnątrz
zasobnik c.w.u. o poj. 290 l
12
z ochronną anodą przeciwkorozyjną
11
zasobnika c.w.u.
12 Wężownica 1,45 m2
13 Poliuretanowa izolacja zasobnika
13
Intuicyjna regulacja temperatury
ciepłej wody w granicach 23-60°C
gruba, bezfreonowa izolacja termiczna – minimalne straty ciepła
w standardzie grzałka elektryczna
Schemat budowy pompy ciepła c.w.u. Dimplex
o mocy 1,5 kW pozwalająca uzyskać
(na ilustracji BWP 30HLW)
temp. przegrzewu od + 60°C do + 65°C
(przeciw bakteriom Legionelli)
zintegrowana wężownica grzewcza
o powierzchni 1,45 m2
* BWP 30 HSD
21
Kontrolowana wentylacja z odzyskiem ciepła
WENTYLACJA Z ODZYSKIEM CIEPŁA
– UZUPEŁNIENIE OSZCZĘDNEJ INSTALACJI
Doskonały klimat i oszczędność energii
Nowe, a także istniejące już budynki posiadają coraz doskonalszą izolację cieplną, dlatego do ich ogrzewania potrzeba coraz mniej energii.
Ale to, co jest korzystne pod kątem finansowym może źle wpływać
na klimat w pomieszczeniach. Wilgoć, pleśń i nieświeże powietrze to
niekiedy skutki braku wymiany powierza spowodowanego ulepszoną
izolacją budynków. Rozwiązaniem tego problemu może być wentylacja
Niepodważalne zalety
Zalety kontrolowanej wentylacji
z odzyskiem ciepła są niepodważalne,
nie dość że pomaga ona utrzymać
w budynku komfortowe warunki, to dodatkowo zmniejsza koszty ogrzewania
z odzyskiem ciepła Dimplex. Oprócz aspektów zdrowotnych minimali-
budynku. Dimplex oferuje dwie bardzo
zuje ona straty ciepła – urządzenia Dimplex wykorzystujące krzy-
wydajne, ale odmienne koncepcje wen-
żowo-przeciwprądowe wymienniki ciepła odzyskują nawet do 95%
tylowania pomieszczeń z odzyskiem
ciepła z usuwanego powietrza, a co za tym idzie zmniejszają wydatki
ciepła: system centralny wykorzystują-
poniesione na ogrzewanie. Ponadto kontrolowana wentylacja dostar-
cy centrale serii ZL oraz zdecentralizo-
czając powietrze dokładnie tyle ile potrzeba, stwarzając doskonały
wany przy użyciu jednostek serii DL.
klimat w pomieszczeniach.
22
Łatwo, szybko, bezproblemowo
Zdecentralizowany system wentylacji z odzyskiem ciepła
Decentralny system wentylacji Dimplex wykorzystuje mniejsze jednostki serii DL zainstalowane w poszczególnych pomieszczeniach bezpośrednio w ścianie zewnętrznej budynku. Zużyte powietrze z pomieszczenia
przechodzi przez wymiennik ciepła (który odzyskuje energię cieplną),
a następnie usuwane jest na zewnątrz. Odzyskane w ten sposób ciepło, wymiennik przekazuje do pobieranego, świeżego powietrza zewnętrznego, które kierowane jest bezpośrednio do pomieszczenia.
Centrala wentylacyjna DL 50
decentralnego systemu wentylacji
zużyte powietrze
wewnętrzne
centrala DL
odzysk ciepła
świeże powietrze
zewnętrzne
zużyte powietrze
wewnętrzne
zużyte powietrze
wewnętrzne
zużyte powietrze
wewnętrzne
powietrze zewnętrzne
z odzyskanym ciepłem
pokój/sypialnia
powietrze zewnętrzne
z odzyskanym ciepłem
przedpokój
(jednostka zewnętrzna)
centrala DL
odzysk ciepła
świeże powietrze
zewnętrzne
kuchnia/łazienka
Zasada działania decentralnego systemu wentylacji z odzyskiem ciepła Dimplex
Centralny system wentylacji z odzyskiem ciepła
Centralny system wentylacji Dimplex działa przy wykorzystaniu jednej większej centrali wentylacyjnej serii ZL o dużej wydajności, która
Centrala wentylacyjna ZL 300/400VF
centralnego systemu wentylacji
za pomocą kanałów wentylacyjnych podłączona jest do poszczególnych pomieszczeń. Zużyte powietrze z pomieszczeń przechodzi przez
Wentylacja z odzyskiem ciepła
zintegrowany wymiennik ciepła (który odzyskuje energię cieplną),
odzysk ciepła z powietrza usuwa-
a następnie usuwane jest na zewnątrz. Odzyskane w ten sposób cie-
nego (do 95%) i wykorzystanie
pło, wymiennik przekazuje dalej do pobieranego, świeżego powietrza
do ogrzewania powietrza nawie-
zewnętrznego, które kierowane jest do odpowiednich pomieszczeń
wanego do pomieszczeń
za pomocą kanałów wentylacyjnych.
obniżenie strat ciepła wentylowanego
zmniejszenie stężenia CO2
zużyte powietrze
wewnętrzne
świeże powietrze
zewnętrzne
centrala ZL
usuwanie szkodliwych substancji
zawartych w powietrzu
wyeliminowanie wpływu niekorzystnych czynników zewnętrznych,
odzysk ciepła
powietrze zewn.
z odzyskanym ciepłem
pokój/sypialnia
np. kurz, pył, insekty itp.
zużyte
powietrze wewnętrzne
przedpokój
kuchnia/łazienka
swobodny przepływ powietrza
ochrona przed hałasem
parametry central wentylacyjnych
ZL 300/400 VF potwierdzone certyfikatem Passivhaus
Zasada działania centralnego systemu wentylacji z odzyskiem ciepła Dimplex
23
Regulacja systemów grzewczych, chłodzących i wentylacyjnych
ZAPRASZAMY DO ENERGOOSZCZĘDNEGO,
INTELIGENTNEGO DOMU DIMPLEX
Zaawansowana kontrola systemów grzewczych i wentylacyjnych
Aplikacja „HeatPumpApp”
Dimplex nie tylko dba o najwyższą wydajność, oszczędność i jakość
produkowanych urządzeń, pragniemy również aby nasze urządzenia
Szybki i wygodny nadzór nad statusem
były możliwie przyjazne użytkownikowi. Ich obsługę uprościliśmy
pompy ciepła
więc do minimum, a dzięki aplikacji „HeatPumpApp” użytkownik ma
Dostęp do aktualnych i historycznych
ciągły dostęp do instalacji grzewczo-chłodzącej lub centrali wentylacyjnej (centralny system wentylacyjny), która jest podłączona do
pompy ciepła Dimplex. Do obsługi instalacji za pomocą aplikacji
„HeatPumpApp”, niezbędny jest smartfon oraz moduł funkcyjny
NWPM do zdalnej komunikacji przez sieć Ethernet lub moduł ZWPM
aby uzyskać zdalny dostęp do centrali wentylacyjnej serii ZL połączonej do instalacji wykorzystującej pompę ciepła.
24
danych roboczych
Zmiana trybu i temperatur zadanych
Czasy podwyższania i obniżania krzywych grzewczych
Dostęp do central wentylacyjnych ZL VF
Technologia przyszłości
Standard jutra osiągalny już dzisiaj!
Prawie wszystkie obecnie oferowane pompy ciepła Dimplex posiadają znak „SG-Ready”. Znak ten przyznawany jest przez stowarzyszenie
Bundesverband Wärmepumpe e.V. (Federalne Stowarzyszenie Pomp
Ciepła w Niemczech). Oznacza on, że układ regulacji pompy ciepła
jest już przygotowany do współpracy z inteligentnym systemem
zarządzania sieciami elektroenergetycznymi (Smart Grid), wykorzystującymi odnawialne źródła energii. Firma Dimplex wraz z innymi producentami pomp ciepła uczestniczyła w procesie tworzenia
pierwszego wspólnego standardu komunikacji, umożliwiającego wykorzystanie zmiennych taryf energii elektrycznej do zasilania pomp
ciepła. Standard ten umożliwia racjonalne wykorzystanie energii
elektrycznej wytwarzanej lokalnie nawet w zakresie pojedynczego
gospodarstwa domowego. Już dzisiaj Dimplex oferuje rozwiązania,
które inni zaczną wdrażać dopiero jutro!
Pompy ciepła Dimplex wyposażone są w innowacyjny system
regulacji, który udostępnia dostęp
nie tyko do wszystkich wszystkich
Smart RTH
funkcji instalacji grzewczej,
za jego pomocą można nadzoro-
WPM+
wać również instalację chłodzącą,
przygotowywania ciepłej wody,
a także pracę centralnej instalacji
wentylacyjnej Dimplex. Co więcej,
pompa ciepła
z modułem NWPM
centrala ZL 300/400 VF
z modułem ZWPM
system jest niebywale łatwy
w obsłudze, automatyka umożliwia programowanie całej instalacji
przy wykorzystaniu zaledwie
jednego menu nawigacyjnego.
aplikacja „HeatPumpApp”
dostęp do systemu grzewczego oraz central wentylacyjnych serii ZL
podłączonych do pompy ciepła Dimplex
Przy zastosowaniu odpowiedniego
rozszerzenia można go również
obsługiwać w wygodny sposób np.
za pomocą przeglądarki internetowej czy smartfonu.
25
Konwektor wentylatorowy Dimplex SmartRad SRX CM
Konwektory wentylatorowe do grzania i chłodzenia
KOMFORTOWE GRZANIE I CHŁODZENIE
WE WSPÓŁPRACY Z POMPAMI CIEPŁA
Doskonała współpraca z pompami ciepła
Ze względu na niższe temperatury zasilania, zastosowanie konwektorów wentylatorowych jest bardzo korzystne w połączeniu z niskotemperaturowymi systemami ogrzewania, dlatego konwektory SmartRad SRX
Dimplex doskonale sprawdzają się w połączeniu z pompami ciepła.
Gwarantują one efektywną pracę przy niskich temperaturach zasilania już od 35°C przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego COP pompy
26
Doskonała alternatywa
SmartRad SRX stanowią doskonałą alternatywę dla tradycyjnych grzejników wodnych
oraz systemów ogrzewania powierzchniowego. Ciepło w pomieszczeniu rozprowadzane jest za pomocą wentylatora i w ten
ciepła. Dzięki małej bezwładności termicznej, reagują też na zmiany
sposób w porównaniu do tradycyjnych
temperatury pomieszczenia cztery razy szybciej niż tradycyjne grzejni-
grzejników osiągany jest wysoki stopień
ki, co pozwala na uzyskanie wyższego komfortu cieplnego i jednocze-
oddawania ciepła już przy niewielkich tem-
sną oszczędność energii. Konwektory wentylatorowe stanowią dobre
peraturach zasilania. Dodatkowo w porów-
rozwiązanie również w przypadku modernizacji starych budynków,
naniu do tradycyjnych grzejników zajmują
w których można znaczenie obniżyć temperaturę zasilania.
one do 2 razy mniejszą powierzchnię.
Ekonomiczne ogrzewanie oraz przyjemne chłodzenie
Komfort na wyciągnięcie ręki
Konwektory wentylatorowe SmartRad mają wszechstronne zastosowanie wraz z pompą ciepła. W funkcji grzania, zintegrowany cichy wentylator umożliwia przenoszenie takiej samej mocy grzewczej
przy niższych temperaturach zasilania, a poprzez to zwiększa efektywność instalacji grzewczej z pompą ciepła. Konwektory wentylatorowe w połączeniu z pompą ciepła można również zastosować
do chłodzenia, gdyż konwektor wentylatorowy, poza ciepłym powietrzem może rozprowadzać także powietrze schłodzone. W ten
sposób, w połączeniu z odpowiednim zacienieniem domu można
osiągnąć przyjemne temperatury w pomieszczeniach. Dodatkową
zaletą są niewielkie koszty instalacyjne w porównaniu z ogrzewaniem powierzchniowym, a także możliwość bezproblemowej instalacji w przypadku modernizacji budynku.
SmartRad SRX:
efektywna praca przy niskich
temperaturach zasilania przy jednoczesnym zachowaniu wysokich
współczynników COP pompy ciepła
doskonała alternatywa dla tradycyjnych grzejników oraz ogrzewania
zoptymalizowany dla zachowania
wysokich współczynników COP
powierzchniowego
niewielkie wymiary (nawet 2 razy
mniejsze niż tradycyjne grzejniki)
SmartRad SRX CM – model do grzania oraz chłodzenia
krótki czas nagrzewania/chłodzenia
SmartRad SRX M/CM
wbudowany elektroniczny regulator
temperatury pomieszczenia
automatyczna regulacja stopnia
nadmuchu w zależności od zapotrzebowania na ciepło
automatyczne wyłączanie od
temperatur zasilania mniejszych niż
25°C w trybie grzania i większych
niż 20°C w trybie chłodzenia
szeroki wybór kaset programujących
RX pozwalających na indywidualne
dostosowanie funkcji
Kaseta programująca RX
27
INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA W STANDARDZIE
Jakość w produkcji specjalistycznej
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i odstępstwa w kolorach. Projekt nr 013/01.
Dimplex ściśle współpracuje ze specjalistycznymi firmami
z branży grzewczej, elektrycznej i sanitarnej, które poza instalacją
urządzeń, oferują także fachowe doradztwo oraz obszerny serwis.
Zawsze jesteśmy kiedy nas potrzebujesz
Jeżeli zdecydujesz się na urządzenia Dimplex, służymy pomocą
również po dokonaniu zakupu. W przypadku awarii, nasi
wykwalifikowani partnerzy zawsze są do Państwa dyspozycji.
www.dimplex.pl
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.dimplex.pl
Można tam znaleźć m.in. nasz praktyczny kalkulator kosztów
eksploatacji, a także zamówić DVD firmy Dimplex z dalszymi
informacjami o pompach ciepła.
Partner Handlowy Dimplex
Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 33
60-479 Poznań
tel. 61 842 58 05
fax: 61 842 58 06
[email protected]
www.dimplex.pl
Download