Analiza zróżnicowania bakterii endofitycznych zasiedlających różne

advertisement
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
mgr Katarzyna Pisarska
Analiza zróżnicowania bakterii endofitycznych
zasiedlających różne odmiany kukurydzy
(Zea mays L.)
Analysis of bacterial endophytes diversity colonizing the different
cultivars of maize, Zea mays L.
Praca doktorska wykonana
w Zakładzie Mikrobiologii Rolniczej
pod kierunkiem
prof. dr hab. Stanisława Pietra
Wrocław 2013
Badania w części finansowane przez
Narodowe Centrum Nauki Nr 2011/01/N/NZ9/02332
Serdecznie dziękuję promotorowi
Prof. dr hab. Stanisławowi Pietrowi
za zainteresowanie tematem
oraz cenne uwagi.
Dziękuję
Pani Teresie Lewickiej,
Pani Janinie Urban,
Mariuszowi Adamskiemu
za nieocenioną pomoc.
Pracę dedykuję mojej Rodzinie
Spis treści
1. Przegląd literatury ......................................................................................................... 8
1.1 Wstęp ...................................................................................................................... 8
1.2. Źródła bakterii endofitycznych .............................................................................. 9
1.2.1. Nasiona ......................................................................................................... 10
1.2.2. Fyllosfera ...................................................................................................... 10
1.2.3. Rizosfera ....................................................................................................... 11
1.3. Kolonizacja gospodarza przez bakterie endofityczne .......................................... 11
1.4. Liczebność bakterii endofitycznych .................................................................... 15
1.5. Wpływ bakterii endofitycznych na roślinę .......................................................... 16
1.5.1. Wiązanie wolnego azotu ............................................................................... 17
1.5.2. Produkcja fitohormonów .............................................................................. 17
1.5.3. Produkcja substancji przeciwko fitopatogenom ........................................... 19
1.6. Oddziaływania molekularne pomiędzy endofitami a roślinami .......................... 20
1.7. Fitorekultywacja .................................................................................................. 21
1.8. Endofity jako inhibitory wzrostu roślin ............................................................... 22
1.9. Podsumowanie ..................................................................................................... 24
2. Cel pracy ................................................................................................................. 25
3.1. Materiały .............................................................................................................. 26
3.1.1. Materiał roślinny ........................................................................................... 26
3.1.2. Podłoża.......................................................................................................... 27
3.2. Metodyka badań ................................................................................................... 28
3.2.1. Izolacja endofitów z roślin z mikropoletek................................................... 28
3.2.2. Uprawa kukurydzy w warunkach in vitro..................................................... 29
3.2.3. Izolacja endofitów z roślin in vitro ............................................................... 29
3.3. Cechy fenotypowe i genotypowe badanych bakterii ........................................... 30
3.3.1. Identyfikacja izolatów na podstawie genu 16S rRNA .................................. 30
3.3.2 .Wykorzystanie związków fenolowych jako jedyne źródło węgla i energii .. 30
3.3.3. Wzrost w obecności związków fenolowych ................................................. 31
3.3.4. Produkcja metabolitów przeciwgrzybowych ................................................ 31
3.3.5. Produkcja związków rozpuszczających fosforan trójwapniowy .................. 32
3.3.6. Identyfikacja genu nifH ................................................................................ 32
3.3.7. Biosynteza enzymów degradujących ścianę komórkową roślin ................... 32
3.3.8. Biosynteza kwasu indolilo-3-octowego ........................................................ 33
3.3.9. Biosynteza kwasu indolilo-3-masłowego ..................................................... 33
3.3.10. Biosynteza kwasu salicylowego ................................................................. 34
5
3.3.11. Identyfikacja genu acdS .............................................................................. 34
3.3.12. Wpływ zapraw nasiennych ......................................................................... 35
3.4. Wpływ endofitów na wzrost i procesy fizjologiczne kukurydzy......................... 35
3.4.1. Doświadczenie in vitro ................................................................................. 35
3.4.2. Doświadczenie wazonowe ............................................................................ 36
3.4.3. Pilotowe doświadczenie polowe ................................................................... 36
3.4.4. Aktywność amoniakoliazy fenyloalaninowej PAL ...................................... 37
3.4.5. Aktywność peroksydazy gwajakolowej GPOX ........................................... 37
3.4.6. Zawartości chlorofilu ................................................................................... 38
3.4.7. Plon świeżej i suchej masy .......................................................................... 38
3.5. Analiza statystyczna ............................................................................................. 39
4. Wyniki ......................................................................................................................... 40
4.1. Izolacja i identyfikacja endofitów........................................................................ 40
4.1.1. Izolacja endofitów z ziarniaków kukurydzy ................................................ 40
4.1.2. Izolacja endofitów z liści kukurydzy ............................................................ 40
4.1.3 Identyfikacja endofitów kukurydzy ............................................................... 40
4.2. Cechy fenotypowe i genotypowe endofitów ...................................................... 45
4.2.1. Wykorzystanie kwasów fenolowych przez endofity..................................... 45
4.2.2. Aktywność przeciwgrzybowa, zdolność do rozpuszczania fosforanu wapnia,
obecność genu reduktazy nitrogenazy (nifH) badanych endofitów....................... 51
4.2.3. Analiza podobieństwa zespołów endofitów .................................................. 53
4.2.4. Aktywność enzymów pozakomórkowych hydrolzujących białka i
polisacharydy .......................................................................................................... 54
4.3. Selekcja endofitów stymulujących wzrost siewek kukurydzy w warunkach in
vitro ............................................................................................................................. 55
4.4. Charakterystyka wybranych szczepów ................................................................ 58
4.4.1. Biosynteza regulatorów wzrostu roślin......................................................... 58
4.4.2. Wpływ zapraw nasiennych ........................................................................... 58
4.4.3. Wpływ wybranych szczepów a procesy fizjologiczne kukurydzy w
doświadczeniu wazonowym ................................................................................... 59
4.5. Wpływ mieszaniny wybranych bakterii na indukcję enzymu amoniakoliazy
fenyloalaninowej (PAL), peroksydazy gwajakolowej (GPOX) oraz na zawartość
chlorofilu w liściach w pilotowym doświadczeniu polowym .................................... 61
5. Dyskusja...................................................................................................................... 62
5.1. Zróżnicowanie genotypowe endofiów ................................................................. 62
5.2. Zróżnicowanie fenotypwe endofiów ................................................................... 65
5.3. Wpływ endofitów na wzrost i rozwój roślin ........................................................ 71
6. Wnioski ....................................................................................................................... 78
7. Piśmiennictwo ............................................................................................................. 80
6
8. Załączniki.................................................................................................................. 100
8.1. Tabele ................................................................................................................. 100
8.2. Wykresy ............................................................................................................. 123
8.3. Diagramy ........................................................................................................... 133
8.4. Fotografie ........................................................................................................... 141
7
1. Przegląd literatury
1.1 Wstęp
W warunkach naturalnych wzrost roślin jest ściśle uzależniony od szeregu
czynników biotycznych i abiotycznych. Wśród czynników biotycznych znaczną rolę
odgrywają drobnoustroje. Unikalne zespoły mikroorganizmów towarzyszące roślinom,
jak w każdym biotopie, kształtowane są przez specyficzne cechy fizyko-chemiczne gleb
jak
również
aktywność
metaboliczną
danej
rośliny.
Aktywne
fizjologicznie
drobnoustroje w glebie zasiedlają głównie strefę w pobliżu korzeni roślin tworząc
specyficzną niszę, rizosferę. Pojęcia rizosfera w 1904 roku po raz pierwszy użył Hiltner.
Rizosfera to gleba podlegająca oddziaływaniom wydzielin systemu korzeniowego
i zasiedlające go drobnoustroje, które wykorzystują wydzieliny korzeniowe jako źródło
węgla, azotu i energii [James i wsp. 1985]. Rizosfera jest uprzywilejowanym miejscem
wzajemnego oddziaływania drobnoustrojów glebowych i roślin [Pietr 1990]. Większość
drobnoustrojów rizosferowych jest neutralna, ponieważ nie wywiera żadnego
zauważalnego wpływu na wzrost i rozwój roślin. Wzajemne oddziaływania roślina –
mikroorganizmy rizosferowe mogą być antagonistyczne lub nieantagonistyczne. Istotną
rolę w zwiększeniu efektywności produkcji roślinnej jak i możliwości zasiedlania
i przetrwania roślin w środowiskach naturalnych odgrywają mikroorganizmy, które
wchodzą w różnego rodzaju nieantagonistyczne interakcje z roślinami. Wśród nich
najlepiej poznane są układy symbioz mutualistycznych przynoszących korzyści obu
stronom lub komensalizm korzystny dla jednej, a dla drugiej strony takiego układu jest
obojętny. Specyficznym rodzajem symbiozy pomiędzy drobnoustrojami a roślinami jest
endosymbioza. Występuje ona w momencie, gdy komórki jednego organizmu żyją we
wnętrzu komórek lub tkanek innego organizmu. Od kilkudziesięciu lat wiadomo
również, że drobnoustroje zasiedlają zdrowe rośliny. Bakterie te nazwano endofitami.
Samo słowo „endofit” (ang. endophyte) oznacza dosłownie „wewnątrz rośliny”,
„endon” z greckiego to „wewnątrz” a „phyton” to „roślina”. Prawdopodobnie każda
roślina jest gospodarzem dla jednego lub kilku gatunków bakterii [Strobel 2004].
Za endofity uważa się drobnoustroje, zarówno bakterie jak i grzyby, które bytując
we wnętrzu rośliny, nie powodują choroby gospodarza [Holliday 1989, Kado 1992].
W praktyce termin ten określa te drobnoustroje, które można wyizolować
z powierzchniowo zdezynfekowanych tkanek roślinnych, które nie wykazują objawów
8
chorobowych [Holliday 1989]. Hardoim i wsp. [2008] podzielili endofity na:
•
endofity fakultatywne – drobnoustroje które mogą żyć we wnętrzu roślin
oraz w innych środowiskach;
•
endofity obligatoryjne – drobnoustroje żyjące tylko i wyłącznie we wnętrzu
rośliny, nie posiadają żadnego stadium życiowego, które przebiegałoby
w środowisku zewnętrznym, przenoszone przez wektory;
•
endofity okazjonalne – drobnoustroje, które okazjonalnie kolonizują wnętrze
rośliny jednocześnie czerpiąc z tego korzyści, w postaci dostępu do składników
odżywczych, ochrony przed czynnikami zewnętrznymi lub braku konkurencji.
Wiele bakterii endofitycznych, które do tej pory zostały poznane wyizolowano
z rizosfery, rizoplany lub z wnętrza tkanek roślinnych [Klama 2004]. Wpływ tych
bakterii na rośliny przebadano już pod kątem biologicznego zwalczania drobnoustrojów
chorobotwórczych, indukcji odporności systemicznej, promowania wzrostu i rozwoju
rośliny poprzez wiązanie wolnego azotu, syntezę fitostymulatorów, zwiększenia
pobierania składników mineralnych czy zwiększenia odporności rośliny na niekorzystne
czynniki abiotyczne. Najczęściej opisywanymi taksonami bakterii endofitycznych
zasiedlających tkanki roślinne są z typu Proteobacteria rodzaje Azospirillum,
Enterobacter, Pantoea i Pseudomonas, z typu Bacteroidetes rodzaj Flavobacterium
oraz z typu Firmicutes rodzaj Bacillus [McInroy i Kloepper 1995b]. Jednak niewielka
grupa roślin została kompleksowo przeanalizowana pod względem zasiedlających je
endofitów [Ryan i wsp. 2008]. Najczęściej zespoły bakterii endofitycznych
zasiedlających tkanki roślinne stanowią wachlarz rodzajów i gatunków [Rosenbleuth
i Martinez-Romero 2006].
1.2. Źródła bakterii endofitycznych
Pochodzenie bakterii endofitycznych jest jednym z podstawowych pytań.
W przypadku roślin rozmnażanych wegetatywnie, między innymi przez bulwy, cebule,
kłącza, rozłogi czy sadzonki, części te, a co za tym idzie, rośliny potomne są już
skolonizowane przez endofity [Dong i wsp. 1994]. Jednak źródłem tych drobnoustrojów
są także nasiona, fyllosfera a przede wszystkim rizosfera.
9
1.2.1. Nasiona
Hipoteza zaproponowana przez Mundt i Hinkle [1976], zakłada, że źródłem
endofitów dla rośliny są nasiona. Ich badania nad obecnością bakterii endofitycznych
w zalążkach roślinnych i nasionach 27 gatunków wykazały, że są one źródłem
endofitów, w szczególności w przypadku nasion o „uszkodzonych” okrywach
nasiennych. Badania Cankar'a i wsp. [2005] nad obecnością endofitów w nasionach
świerku pospolitego (Picea abies L. Krast) wykazały obecność bakterii przede
wszystkim w okrywie nasiennej, ale również w bielmie i zarodku. Również
w przypadku niektórych gatunków eukaliptusów (Eucalyptus L'Her) nasiona stanowią
rezerwuar bakterii endofitycznych [Ferreira i wsp. 2008]. Kaga i wsp. [2009] wykazali,
iż ziarna ryżu (Oryza sativa L.) są również ważnym źródłem bakterii zasiedlających
tkanki tej rośliny. Drobnoustroje, które zasiedlają okrywę nasienną ryżu wykazują
zdolność do infekowania kolejnego pokolenia i są dominującymi gatunkami w tkankach
w pełni rozwiniętej rośliny. Najprawdopodobniej o obecności endofitów w nasionach
decyduje okrywa nasienna, im jest ona bardziej nierówna, tym większe zróznicowanie
endofitów je zasiedla. W przypadku nasion o okrywie grubej i gładkiej dostęp
drobnoustrojów do wnętrza jest znacznie utrudniony. Nasiona, w których do tej pory
nie wykryto drobnoustrojów endofitycznych, mogą być zasiedlane przez nieliczne
bakterie w swoich najgłębszych warstwach [Hallmann i wsp. 1997].
1.2.2. Fyllosfera
Fyllosfera to zbiór nadziemnych części rośliny wraz z mikroflorą i mikrofauną
obecną na ich powierzchni. Drobnoustroje na powierzchnię roślin dostają się przede
wszystkim z gleby w czasie kiełkowania, ale są również przenoszone przez wiatr wraz
z kurzem lub pyłem, z kroplami deszczu bądź też przez owady [Dix i Webster 1995].
Endofity z powierzchni fyllosfery dostają się do wnętrza rośliny poprzez aparaty
szparkowe, przetchlinki lub uszkodzenia naziemnych części, które stanowią naturalne
wrota wnikania [Hallmann i wsp. 1997].
10
1.2.3. Rizosfera
Wielu badaczy podkreśla, że istotnym źródłem bakterii endofitycznych są
drobnoustroje zasiedlające rizosferę. Gleba stanowi ważny rezerwuar drobnoustrojów.
Bakterie z rizosfery wnikają do wnętrza korzenia poprzez tak zwane „hot spots” czyli
miejsca powstawania korzeni bocznych, uszkodzone tkanki i mikropory a następnie
migrują we wnętrzu rośliny poprzez apoplast i/lub tkanki przewodzące [Hurek i wsp
1994, James i wsp. 1994]. Dzięki temu mogą zasiedlać przestrzenie międzykomórkowe,
ksylem a rzadziej wnętrza komórek szeregu organów, takich jak: korzenie, łodygi,
liście, nasiona czy owoce. Obecność endofitów w tkance roślinnej uzależniona jest
w dużej mierze od procesów metabolicznych gospodarza, jego wieku, rodzaju
zasiedlanej tkanki a także od sezonu wegetacyjnego, w którym dokonuje się izolacji
[Hardoim i wsp. 2008].
1.3. Kolonizacja gospodarza przez bakterie endofityczne
Drobnoustroje endofityczne, które zasiedlają nasiona, gwarantują sobie tym
samym obecność w nowej roślinie. Dotyczy to również endofitów przenoszonych wraz
z sadzonkami, bulwami czy podkładkami drzew owocowych. Asocjacje tych
drobnoustrojów znajdują się w uprzywilejowanej sytuacji i mogą podlegać niewielkim
modyfikacjom ze strony mikroorganizmów rizosferowych. Endofity pochodzące
z rizosfery muszą skolonizować nowego gospodarza poprzez korzeń. Kolonizacja
korzenia przebiega w dwóch fazach. W pierwszej z nich bakterie wiążą się na
komórkach korzenia i wraz z jego wzrostem rozmieszczane są na całej powierzchni.
W fazie drugiej drobnoustroje namnażają się w przestrzennie ograniczonych siedliskach
[Gottlieb 2002].
W rizosferze dochodzi do selekcji drobnoustrojów, które posiadają większą
zdolność do wykorzystywania wydzielin korzeniowych jako źródła węgla i energii
i mogą rywalizować z innymi bakteriami [Rosenbleuth i Martinez-Romero 2006].
Pierwszy etap procesu kolonizacji rozpoczyna się od rozpoznania gatunkowo
specyficznych wydzielin korzeniowych rośliny przez bakterie. W wyniku rozpoznania
specyficznych związków organicznych w wydzielinach, np. określonych kwasów
fenolowych lub aminokwasów, drobnoustroje migrują w kierunku ich źródła. Proces ten
nazywamy chemotaksją. Zdolność chemotaksji w kierunku określonych komponentów
11
wydzielin korzeniowych jest istotnym elementem kolonizacji roślin przez bakterie
[Gottlieb 2002], również przez drobnoustroje endofityczne. Pokazują to badania
Bacilio-Jimenez i wsp. [2003]. Wśród wydzielin korzeniowych ryżu stwierdzili oni
dominację glukozy, arabinozy, mannozy, galaktozy oraz aminokwasów takich jak
histydyna, prolina, alanina oraz glicyna. Największe stężenie oraz zróżnicowanie
węglowodanów i aminokwasów odnotowano w pierwszych dwóch tygodniach po
wysiewie roślin. Chemotaksja endofitycznych izolatów Corynebacterium flavescens
oraz Bacillus pumilus w stosunku do składników wydzielin korzeniowych ryżu była,
odpowiednio 3,9 – 5,1 razy większa niż u wzorcowego izolatu A. brasiliense oraz
2.2 - 2.8 razy większa w stosunku do Bacillus sp., drugiego wzorcowego izolatu
[Bacilio-Jimenez i wsp. 2003]. Istotnym czynnikiem zapewniającym potencjalnym
endofitom przewagę jest zdolność do wykorzystywania wielu składników wydzielin
korzeniowych w procesie kolonizacji korzeni [Oksińska i wsp 2011]. Szczepy P. stutzeri
PPS96, PSR2 oraz PSR21, które najefektywniej kolonizowały korzenie pszenicy
(Triticum aestivum L.) wykorzystywały jako jedyne źródło węgla i energii kwas
p-hydroksyfenylooctowy,
bromobursztynowy,
benzoesowy,
pirogronian
metylu,
N-acetylo-D-glukozamonę, D-trehalozę oraz rybitol w przeciwieństwie do szczepów
z tego samego gatunku o słabych zdolnościach do zasiedlania korzeni [Oksińska i wsp.
2011]. Hallman [2001] uważa, że do kontaktu gospodarza z potencjalnymi endofitami
może dojść również na drodze elektrotaksji. Natomiast Shawn [2006] stwierdził, iż
istotnymi czynnikami odgrywającymi rolę w komunikacji roślina – bakteria są
flawonoidy. Rola flawonoidów w stymulowaniu kolonizacji rośliny przez bakterie może
mieć powiązanie z indukcją genów bakteryjnych odpowiedzialnych za syntezę
lipopolisacharydu, który bierze udział w interakcji z receptorami błonowymi roślin
[Reuhs i wsp. 2005].
Kolejnym etapem kolonizacji jest adhezja do powierzchni korzenia, a następnie
intensywne podziały, które skutkują powstaniem mikrokolonii [Compant i wsp. 2008;
James i wsp. 2002]. Wstępny etap adhezji to słabe, odwracalne oddziaływania
międzycząsteczkowe np. typu oddziaływań van der Waalsa. Następnie rozpoczyna się
kolejna, nieodwracalna faza spowodowana wiązaniem się za pośrednictwem fimbrii
lub flagelli. Do kontaktu pomiędzy bakterią a powierzchnią korzenia może również
dochodzić przy udziale zewnątrzkomórkowych białek bądź polimerów otoczkowych
biorących udział w formowaniu kolonii [Gottlieb 2002]. Potencjał adhezyjny
12
drobnoustrojów uzależniony jest od fazy wzrostu i stopnia odżywienia komórek.
Bakterie będące w fazie logarytmicznej przylegają w większym stopniu niż komórki
znajdujące się w fazie stacjonarnej [Gottlieb 2002]. Michiels i wsp. [1991] opisując
kolonizację korzeni pszenicy przez A. brasiliense Sp7 wyróżnili dwa etapy. Pierwszy
z nich to adsorpcja (Ads) na powierzchni korzenia, osiąga maksymalny poziom po
2 godzinach inkubacji. Uzależniona jest od bakteryjnych białek powierzchniowych.
Oddziaływania te jednak są słabe, gdyż drobnoustroje adsorbowane na powierzchni
korzenia mogą zostać mechanicznie usunięte poprzez ich wirowanie. Drugi etap
kolonizacji to zakotwiczanie (Anc) komórek zaabsorbowanych na powierzchni oraz
komórek wolnych. Etap ten rozpoczyna się dopiero po 8 godzinach inkubacji a swoje
maksimum osiąga po 16 godzinach inkubacji. Oba etapy są od siebie niezależne, gdyż
mutanty izolatów A. brasiliense Sp7 pozbawione zdolności do adsorpcji nadal
wykazywały zdolność do zakotwiczania na powierzchni. Etap zakotwiczania
uzależniony
jest
natomiast
od
syntezy
bakteryjnych
zewnątrzkomórkowych
polisacharydów. Michiels i wsp. [1991] w swoich badaniach potwierdzają to faktem,
iż
mutanty
pozbawione
polysaccharide)
zdolności
wykazywały
biosyntezy
6-krotnie
oraz
Cal
(ang.
15-krotnie
Calcofluor-binding
mniejszą
zdolność
zakotwiczania niż szczep z którego pochodziły.
Drobnoustroje w strefie korzenia wnikają poprzez miejsca powstawania korzeni
bocznych oraz poprzez strefę wydłużania i różnicowania się komórek [Roncato-Maccari
i wsp. 2003]. Prieto i wsp. [2011] wskazali istotną rolę włośników w trakcie kolonizacji
oliwki europejskiej (Olea europaea L.) przez Ps. fluorescens PICF7. Rizoplana korzeni
oliwki europejskiej została szybko skolonizowana przez szczep Ps. fluorescens PICF7
znakowany markerem egfp (ang. the enhanced green fluorescent protein). Bakterie
obserwowano na całej powierzchni włośników od drugiego dnia po bakteryzacji
trzymiesięcznych
roślin
oliwki
europejskiej.
Kolonizację
wnętrza
włośników
zaobserwowano już trzeciego dnia po bakteryzacji, występowała ona jednak
sporadycznie, gdyż mniej niż 2% włośników zostało skolonizowanych wewnętrznie.
Wewnątrz włośników bakterie występowały w postaci pojedynczych komórek
lub tworzyły kolonie doczepione do wewnętrznych struktur błonowych włośników.
Jednoczesna
bakteryzacja
oliwek
szczepem
Ps. fluorescens PICF7
znakowany
markerem egfp lub markerem rfp (ang. the red fluorescent protein) wykazała
zróżnicowaną kolonizację przez komórki wywodzące się z tych dwóch znakowanych
13
szczepów [Prieto i wsp. 2011]. Oba znakowane izolaty zostały zaobserwowane
na epidermie włośników i dzieliły to samo miejsce kolonizacji, przy czym populacja
pochodząca od jednej znakowanej komórki dominowała nad drugą. Sugeruje
to wcześniejszą kolonizację określonego miejsca na włośniku przez jedną komórkę.
Jednocześnie zaobserwowano kolonizację wnętrza włośników, które zawierały
mieszaninę izolatów Ps. fluorescens PICF7 znakowanych egfp jak również rfp.
Dowodzi to, iż wejście do wnętrza włośnika jednej komórki bakteryjnej nie zapobiega
adhezji i penetracji przez inne komórki [Prieto i wsp. 2011].
Naruszenie ciągłości tkanek, wywołane przez patogeny lub czynniki
mechaniczne, również stwarza „wrota” wejścia dla endofitów. Jednak „wrota” nie są
wymagane, gdyż endofity bakteryjne potrafią wydzielać kompleksy enzymów CWDE
(ang. Cell Wall Degrading Enzymes) takich jak enzymy celulolityczne, pektynolityczne
i proteolityczne. Pozakomórkowe wydzielanie CWDE w celu degradacji roślinnej
ściany komórkowej została stwierdzona między innymi u Azoarcus sp. BH72
[Reinhold-Hurek i wsp. 2006], Azospirillum irakense [Khammas i Kaiser 1992],
Burkholderia sp. PsJN [Compant 2005], Enterobacter asburiae JM22 [Quadt-Hallmann
i wsp. 1997], Klebsiella oxytoca [Kovtunovych i wsp. 1999] oraz Ps. fluorescens
[Benhamout i wsp.1996]. Według Hallmann i wsp. [1997] synteza enzymów
degradujących ściany komórkowe ma miejsce tylko i wyłącznie w momencie
kolonizowania epidermy korzenia, nigdy w momencie kolonizowania przestrzeni
międzykomórkowych rdzenia korzenia. Bakterie endofityczne produkują enzymy
hydrolityczne wyłącznie we wczesnej fazie inwazji, nie stwierdzono ich wydzielania
w trakcie bytowania we wnętrzu gospodarza [Benhamout i wsp. 1996]. Niska
aktywność wydzielanych enzymów hydrolitycznych odróżnia bakterie endofityczne
od patogenów bakteryjnych, których komórki wydzielają większą ilość enzymów
hydrolitycznych powodujących uszkodzenia komórek roślinnych [Elbeltagy i ws. 2000].
Aktywną kolonizację roślin przez bakterie endofityczne zaobserwował Quadt-Hallmann
i wsp. [1997b]. Inokulacja nasion bawełny (Gossypium hirustum L.) martwymi
komórkami E. asburiae JM22 nie wykazała obecności bakterii nawet na powierzchni
korzenia a inokulacji żywymi komórkami wykazała ich obecność na powierzchni
korzenia, pomiędzy komórkami epidermy, w przestrzeniach komórkowych blisko
powierzchni
korzenia
oraz
w
pobliżu
tkanek
przewodzących.
14
Pojedyncze komórki bakterii zaobserwowano nawet we wnętrzu komórek epidermy
[Quadt-Hallmann i wsp. 1997b].
Mikrokolonie powstające na powierzchni korzenia stanowią punkt do inwazji do
wnętrza tkanki roślinnej. W momencie, gdy komórki bakterii endofitycznych są już we
wnętrzu rośliny dzielą się i kolonizują przestrzenie międzykomórkowe kory korzenia,
a następnie kolonizują roślinę systemowo poprzez transport elementami przewodzącymi
i/lub apoplastem [Hurek i wsp. 1994; James i wsp. 1994; Quadt-Hallmann i wsp. 1997].
Dystans, który pokonują drobnoustroje w trakcje rozprzestrzeniania w roślinie wynosi
nawet 4 cm [Hallmann 2001]. Wyniki badań De Matos Nogueira i wsp. [2001]
wskazują, iż dalsze rozprzesztrzenianie się endofitów w tkankach może być związane z
ekspresją czynników rozluźniających ścianę komórkową przez gospodarza. Peterson i
wsp.
[1981]
zaobserwowali,
iż
transport
bakterii
endofitycznych
tkankami
przewodzącymi jest ograniczony ze względu na samą budowę tych elementów i ma to
związek z pasmami Kaspariego, które stanowią barierę utrudniającą endofitom
przedostanie się przez endodermę. W warunkach naturalnych często jednak dochodzi do
uszkodzeń endodermy, które pozwalają na przedostanie się drobnoustrojów do wnętrza
tkanek przewodzących. Produkcja enzymów takich jak endoglukanaza [Reinhold-Hurek
i wsp. 2006] czy endopoligalakturonaza [Compant 2005] wydaje się być niezbędna
w procesie rozprzestrzeniania się endofitów. Tkanki przewodzące oraz przestrzenie
międzykomórkowe to najczęściej zasiedlane nisze. Hallman i wsp. [1997] sugerują,
że kolonizacja naczyń przewodzących rośliny jest ograniczona przestrzennie, co jest
charakterystyczne dla bakterii endofitycznych i odróżnia je od patogenów roślinnych,
które dzielą się znacznie szybciej a w efekcie mogą blokować naczynia.
1.4. Liczebność bakterii endofitycznych
Zdolność bakterii endofitycznych do podziałów komórkowych we wnętrzu rośliny
jest bardziej prawdopodobna niż ciągła ich inwazja do wnętrza, a wielkość populacji
tych drobnoustrojów jest skorelowana ze stadium rozwojowym i wiekiem rośliny.
Liczebność bakterii endofitycznych jest prawdopodobnie zależna od procesów
metabolicznych rośliny oraz warunków środowiskowych. Czynniki biotyczne
i abiotyczne również mają wpływ na to zjawisko [Hallmann 1997]. Liczebność bakterii
endofitycznych jest największa w korzeniach i maleje w łodygach i liściach. Według
Kobayashi i Palumbo [2000] naturalna liczebność bakterii endofitycznych dla lucerny
15
(Medicago sativa L.), słodkiej kukurydzy (Zea mays L.), buraka cukrowego
(Beta vulgaris L.), bawełny, ziemniaka (Solanum tuberosum L.) i dyni (Cucurbita pepo
L.) waha się pomiędzy 102 - 106 j.t.k. g-1. Podobnie Zinniel i wsp. [2002] stwierdzili
liczebności 103 - 107 j.t.k. g-1 świeżej masy w tkankach soi, sorga, pszenicy
i kukurydzy. Badania Fisher’a i wsp. [1992] nad liczebnością endofitów w łodydze
kukurydzy pokazują, iż liczebność mikroorganizmów waha się od 3.5 x 109 j.t.k. g-1
świeżej masy w partiach niższych, przez 4.5 x 107 j.t.k. g-1 świeżej masy w części
środkowej po 2 x 105 j.t.k. g-1 świeżej masy w partiach wyższych łodygi. Rówież
McInroy i Kloepper [1995a] badając endofity w dziesięciotygodniowych roślinach
kukurydzy słodkiej stwierdzili obecność od 104 j.t.k. g-1 świeżej masy do 107 j.t.k. g-1
świeżej masy.
1.5. Wpływ bakterii endofitycznych na roślinę
Odkrycie bakterii endofitycznych w roślinach było fenomenem i sporym
wyzwaniem jest zrozumienie znaczenia ich funkcji. Wiadomo, że drobnoustroje mogą
mieć pozytywny, negatywny lub obojętny wpływ na rośliny i środowisko.
Z praktycznego punktu widzenia jesteśmy zainteresowani możliwością wykorzystania
stymulującego działania bakterii na rośliny. Ryan i wsp. [2008] zaproponowali podział
bakterii endofitycznych na cztery grupy funkcyjne. Do pierwszej z nich zaliczyli
te bakterie, które odpowiadają za stymulację wzrostu i rozwoju roślin poprzez
produkcję fitostymulatorów lub zwiększenie przyswajalności substancji odżywczych,
w tym wiązanie wolnego azotu. W kolejnej grupie znalazły się te taksony, które
produkują antybiotyki, substancje immunosupresyjne czy bioinsektycydy. Trzecia grupa
endofitów indukuje odporność systemiczną roślin a ostatnia przyczynia się
do polepszenia stanu środowiska naturalnego poprzez unieszkodliwianie toksycznych
związków chemicznych takich jak np. fenole, chlorofenole, eter tert-butylowometylowy (MTBE), kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy (2,4-D) czy 2,4,6-trinitrotoluen
(TNT). Przedstawiciele tej grupy wykazują również zdolności do fitorekultywacji gleby
skażonych metalami ciężkimi.
16
1.5.1. Wiązanie wolnego azotu
Zdolność drobnoustrojów endofitycznych do wiązania wolnego azotu przyczynia
się do zwiększenia puli azotu dostępnego dla rośliny. Na drodze biologicznego wiązania
rocznie w biosferze przyswajane jest 175 x 106 ton azotu, z czego aż 30% zostaje
związane przez układy niesymbiotyczne [Król i wsp. 2005]. Wśród diazotroficznych
bakterii endofitycznych można wyróżnić przedstawicieli rodzajów Azospirillum,
Acetobacter, Herbaspirillum, Azoarcus czy Azotobacter [Steenhoudt i Vanderleyden
2000]. Wiarygodnym markerem procesu wiązania wolnego azotu jest gen nifH,
kodujący reduktazę nitrogenazy, amplifikowany przez uniwersalne primery PolF
& PolR zaprojektowane przez Poly i wsp. [2001]. Zdolność do biologicznego wiązania
wolnego azotu sprawia, że drobnoustroje te uznaje się również za stymulatory wzrostu
roślin, nazwane PGPB (ang. Plant Growth Promoting Bacteria). Badania Rodrigues
i wsp. [2008] nad wpływem Azospirillum amazonense na wzrost, plon oraz wiązanie
azotu w ryżu wykazały wzrost akumulacji azotu w dojrzewającym zbożu z 3.5 do
18.5%. Inokulacja tym diazotrofem roślin ryżu wpłynęła również korzystnie na liczbę
wiech oraz akumulację suchej masy w ziarnach. Wiele innych eksperymentów również
potwierdza stymulujący wzrost i rozwój charakter diazotrofów [Klama 2004; ReinholdHurek i Hurek 1998; Strobel 2003]. Warto zwrócić szczególną uwagę na trzcinę
cukrową (Saccharum officinarum L.), która na pewnych obszarach Brazylii uprawiana
jest w monokulturze od kilkudziesięciu lat bez mineralnego nawożenia azotem.
Przeprowadzone doświadczenia wskazują na to, że 50-80% azotu pobieranego przez tę
roślinę pochodzi z atmosfery. Jest to możliwe dzięki symbiozie trzciny cukrowej
z diazotroficzną bakterią G. diazotrophicus [Muthukumarasamy i wsp. 2002]. Należy
również dodać, że znaczna część tego azotu pozostaje w resztkach pożniwnych
i wzbogaca glebę.
1.5.2. Produkcja fitohormonów
Bakterie endofityczne, tak jak i rizobakterie, mają zdolność do produkcji
hormonów roślinnych. Jednym z najczęściej opisywanych jest kwas indolilo-3-octowy
(IAA), należący do grupy auksyn. Enzymatyczna przemiana tryptofanu, prekursora
IAA, jest prostą reakcją chemiczną, zatem zdolność drobnoustrojów do biosyntezy tego
związku nie budzi zdziwienia [Pietr 1990]. Fitohormon ten stymuluje wzrost
17
wydłużeniowy, pobudza podziały komórkowe oraz indukuje tworzenie korzeni
bocznych. Typowy efekt oddziaływania IAA zaobserwowali Long i wsp. [2008].
Inokulowali oni rośliny psianki czarnej (Solanum nigrum L.) wyizolowanymi
endofitami, które wykazywały zdolność produkcji IAA. Wpłynęło to na modyfikacje
wzrostu korzeni. Wyizolowane z buraka cukrowego przez Shi i wsp. [2009] bakterie
endofityczne, również wykazywały zdolność do produkcji IAA. Inokulacja roślin
trzema wybranymi izolatami, wykazującymi największą zdolności do produkcji IAA,
wyraźnie podniosła plon świeżej i suchej masy roślin oraz liczbę liści na roślinę. Część
drobnoustrojów endofitycznych wykazuje zdolność do produkcji kwasu indolilo-3masłowego (IBA) zamiast IAA, który został stwierdzono w pozakomórkowych
wydzielinach u A. brasiliense [Martinez-Morales i wsp.2003].
Kwas salicylowy (SA) należy również do hormonów roślinnych produkowanych
przez bakterie. Związek ten bierze udział w indukcji odporności systemicznej rośliny
(ISR) [Ran i wsp. 2005]. Jest również prekursorem do biosyntezy sideroforów
u niektórych drobnoustrojów, m.in. bakterii z rodzaju Pseudomonas [Meyer i wsp.
1992].
Zdolność
do
biosyntezy
SA
została
stwierdzona
m.in.
u Achromobacter xyloxidans SF2 i B. pumilus SF3, SF4 [Forchetti G. i wsp. 2010] oraz
Ps. aeruginosa 7NSK2 [De Meyer i Hoffe 1997].
Niektóre bakterie endofityczne wykazują zdolność do modyfikacji poziomu
etylenu w roślinie. Etylen hamuje wzrost wydłużeniowy oraz przyspiesza procesy
dojrzewania i starzenia się tkanek. Ograniczenie ilości etylenu w tkankach roślinnych
poprzez
drobnoustroje
polega
na
syntezie
enzymu
deaminazy
kwasu
1-aminocyklopropano-1-karboksylowego (ACC), który hydrolizuje ACC, prekursor
etyleny, do amoniaku i kwasu ketomasłowego [Glick i wsp. 2007]. Badania Long'a
i wsp. [2008] wykazały pozytywną korelację pomiędzy aktywnością bakteryjnej
deaminazy ACC a wzrostem korzeni psianki czarnej, im większa aktywność bakteryjnej
deaminazy ACC, tym korzenie rośliny były dłuższe. Long i wsp. [2008] stwierdzili
również spadek ilość etylenu wydzielanego przez siewki w miarę wzrostu aktywności
deaminazy ACC. Niektóre drobnoustroje, np. Ps. putida WU4, czy A. brasiliense
Cd1843, dzięki zdolności do modyfikacji poziomu etylenu poprzez syntezę deaminazy
ACC,
ograniczają
patogeniczność
Agrobacterium tumefaciens)
oraz
szczepów
Rhizobium vitis
Rhizobium tumefaciens
(syn.
(syn.
Agrobacterium vitis)
infekujących rośliny pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.) i według Toklikishvili
18
i wsp. [2010] rokują nadzieję na ich wykorzystanie jako biologicznych środków
ochrony roślin nazwanych w literaturze przedmiotu BCAs (ang. Biological Control
Agents).
Zdolność do biosyntezy innych hormonów roślinnych, tj. gibereliny (GA),
cytokininy, kwas abscysynowy (ABA) czy kwas jasmonowy (JA) również została
stwierdzona u drobnoustrojów endofitycznych. Badania Piccoli i wsp. [2011] wskazują,
iż endofityczne szczepy Arthrobacter koreensis, wyizolowane z halofilnego gatunku
roślin Prosopis strombulifera (Lam.) Benth., wykazały zdolność do produkcji nie tylko
IAA, ale również ABA, GA1, GA3 oraz JA. Obecność ABA i JA została także
stwierdzona w płynach pohodowlanych endofitycznych bakterii Ach. xyloxidans SF2
i
B. pumilus
SF3,
SF4,
wyizolowanych
z
roślin
słonecznika
zwyczajnego
(Helianthus annuus L.). Produkcja dwóch fitohormonów przez te drobnoustroje była
wyższa w warunkach stresu wodnego [Forchetti i wsp. 2007]. Endofityczne bakterie
Ps. resinovorans oraz Paenibacillus polymaxa, wyizolowane z liści Gynura procumbens
(Lour.) Merr., miały natomiast zdolność do produkcji związków o charakterze cytokinin
[Bhore i wsp. 2010]. Badania nad produkcją fitohormonów przez endofity, podkreślają
ich rolę w relacjach z gospodarzem, szczególnie w niekorzystnych warunkach
środowiskowych [Piccoli i wsp. 2011].
1.5.3. Produkcja substancji przeciwko fitopatogenom
Wiele gatunków bakterii endofitycznych wykazuje antagonistycznie działanie
przeciwko patogenicznym dla roślin bakteriom i grzybom. Endofityczne szczepy
B. subtilis oraz Ps. fluorescens wykazywały antagonistyczne działanie przeciwko
grzybom z gatunku Fusarium oxysporum powodującym zgniliznę orzeszków ziemnych
(Arachis hypogaea L.), [Ziedan 2006]. Badania Chen i wsp. [1995] nad endofitycznymi
izolatami z bawełny, również wskazują antagonistyczne działanie szeregu izolatów
przeciwko grzybom z gatunku F. oxysporum. Wzrost tego patogenu był także
hamowany w testach in vitro przez bakterie z rodzaju Bacillus, Paenibacillus
i Pseudomonas pozyskanych z trzech odmian żeń-szenia (Panax ginseng C. Meyer)
[Cho i wsp. 2007]. Izolaty pozyskane z żeń-szenia wykazywały również
antagonistycznie działanie w stosunku do innych patogenów, m.in. Rhizoctonia solani,
Phytium ultimum oraz w stosunku do Phytophtora caspsici. Izolat Bacillus sp. CY22,
pozyskany z roślin rozwaru wielokwiatowego (Platycodon grandiflorus (Jacq.) A.DC.),
19
także hamował wzrost Rh. solani oraz Ph. ultimum [Cho i wsp. 2000]. Antagonistyczne
działanie w stosunku do bakterii z gatunku Ralstonia solanacearum
wykazywał
pozyskany z bakłażanu (Solanum melongena L.), izolat Ps. fluorescens [Ramesh i wsp.
2009]. Również izolaty endofityczne z innych gatunków z rodziny psiankowatych
(Solanum sp.) wykazywały antagonizm w testach in vitro przeciwko 9 patogenom,
w tym przeciw R. tumefaciens [Long i wsp. 2003].
1.6. Oddziaływania molekularne pomiędzy endofitami a roślinami
Niewiele badań odnosi się do interakcji endofit – roślina na poziomie
molekularnym. Najprawdopodobniej zasiedlanie rośliny przez bakterie endofityczne ma
wpływ na aktywność metaboliczną gospodarza. W związku z tym, aktywność
metaboliczna rośliny ma ogromne znaczenie w regulacji tempa kolonizacji przez
drobnoustroje endofityczne. Wiadomo, iż wczesne etapy kolonizacji rośliny przez
drobnoustroje endofityczne są regulowane, wzmacniane lub osłabiane, przez samego
gospodarza [Vargas i wsp. 2003]. Dowodzą tego badania Vinagre i wsp. [2006] nad
ekspresją genu shr5, kodującego LRR-RLK (ang. Leucin Rich Repeats – Receptor Like
Kinase), białka zaangażowanego w transdukcję sygnału roślinnego w trakcie
ustanawiania interakcji roślina - endofit. W przypadku inokulacji trzciny cukrowej
bakteriami
diazotroficznymi
G. dizaotrophicus,
Herbaspirillum seropedicae
oraz A. brasilense zaobserwowano zahamowanie ekspresji genu shr5. Natomiast, gdy
trzcina
cukrowa
była
inokulowana
bakteriami
patogenicznymi
z
gatunku
H. rubrisubalbicans odnotowano niewielki spadek ekspresji shr5. Badania te dowodzą,
iż komórki trzciny cukrowej potrafią rozpoznać i reagować na bakterie korzystne
i w inny sposób reagują na drobnoustroje patogenne. Gurjao de Carvalho i wsp. [2011]
wskazali, iż w trakcie wczesnych etapów kolonizacji trzciny cukrowej przez
endofityczne diazotroficzne bakterie, w komórkach gospodarza ulegają ekspresji różne,
nie do końca poznane geny. Ponadto procesy regulujące, które zachodzą w roślinie
w trakcie ustanawiania asocjacji dowodzą, iż gospodarz czynnie w tym uczestniczy.
Tezę tą potwierdzają także badania De Matos Nogueira i wsp. [2001]. Rośliny trzciny
cukrowej, inokulowane diazotrofami G. dizaotrophicus oraz H. rubrisubalbicans,
czynnie uczestniczyły w ustanawianiu asocjacji poprzez indukcję niektórych genów,
m.in. zaangażowanych w metabolizm azotu czy produkcję fitohormonów. Ponadto,
ekspresji również ulegały dwa geny kodujące czynniki rozluźniające ścianę komórkową
20
- beta-ekspansynę oraz endo-1,4-betaglukanazę, co ułatwia roślinom rozprzestrzenianie
się w całej roślinie. Afzal i wsp. [2008] uważają, iż mechanizmy, dzięki którym roślina
odbiera bodźce i reaguje na nie, uzależnione są od białek receptorowych.
Białka receptorowe RLKs (ang. Receptor Like Kinases) odgrywaja również istotną rolę
w przypadku trzciny cukrowej i endofitycznych diazotroficznych bakterii [Van Peer
i wsp. 1990].
Odpowiedź molekularna zachodzi również po stronie drobnoustrojów
kolonizujących tkanki roślinne. W bakteriach endofitycznych ekspresji ulegają geny
niezbędne do wniknięcia i skolonizowania tkanki, następnie te odpowiedzialne
za przeżycie bakterii we wnętrzu tkanki roślinnej. Dochodzi także, w zależności od
potrzeby, do ekspresji genów odpowiedzialnych za stymulowanie wzrostu rośliny,
hamowanie czynnika patogennego lub produkcję różnych substancji biologicznie
czynnych [Rosenbleuth i Martinez-Romero 2006]. Dowodzą tego między innymi
badania
Roncato-Maccari
i
wsp.
[2003]
nad
endofityczną
bakterią
H. seropedicae LR15. Oznakowano geny nif wprowadzając kasetę gusA - kanamycyna
w obrębie genu nifH (kodującego reduktazę nitrogenazy). Następnie nasiona kukurydzy,
sorga (Sorghum bicolor (L.) Moench), ryżu oraz pszenicy inokulowano mutantami
LR15. Ekspresję genów hif zaobserwowano w korzeniach, łodygach i liściach siewek
jak również w komórkach bakteryjnych zlokalizowanych w wydzielinach na
powierzchni korzeni [Roncato-Maccari i wsp. 2003]. Badania nad ekspresją
bakteryjnego genu monoksygenazy alkanowej (alkB) w roślinie, kodującego enzymy
degradujące
olej
napędowy,
prowadził
Andria
i
wsp.
[2009].
Szczep
Pseudomonas sp. ITRI53, pozyskany z endosfery roślin życicy (Lolium multiflorum L.),
wykazywał
większą
ekspresję
genu
alkB,
niż
drugi
testowany
izolat
Rhodococcus sp. ITRH43, pozyskany z rizosfery tej rośliny. Świadczy to o lepszej
ochronie roślin życicy przed szkodliwym działaniem oleju napędowego przez bakterię
endofityczną. Ponadto, ekspresja genu alkB zachodziła nie tylko w rizosferze, ale
również in planta.
1.7. Fitorekultywacja
Coraz częściej można spotkać się z zastosowaniem endofitów bakteryjnych
w procesie rekultywacji gleb. Fitorekultywacja wykorzystuje rośliny w celu
detoksykacji ksenobiotycznych związków lub w celu ich fitoekstrakcji, w szczególności
21
w przypadku metali ciężkich. Obywa się to poprzez ich akumulację i usunięcie
wraz z biomasą roślin z danego środowiska. Rośliny, które są zdolne do akumulowania
niezwykle wysokich ilości metali ciężkich bez żadnego wpływu na swój wzrost i rozwój
zostały nazwane hyperakumulatorami. Należą do nich rośliny z rodzajów Thlaspi,
Urtica, Chenopodium, Polygonum czy Alyssum [Baker i wsp. 1989, Freitas i wsp.
2004]. Drobnoustroje izolowane z zanieczyszczonych środowisk wykazują większą
tolerancję na metale ciężkie a możliwości endofitów jako potencjalnych organizmów
redukujących ich zawartość w środowisku są nieustannie badane. Bakterie endofityczne
z gatunku Methylobacterium populi BJ001 wyizolowane z tkanek mieszańca topoli
(Populus deltoides
węglowodorów
x
nigra)
aromatycznych
wykazały
zdolność
[Van
i
Aken
do
wsp.
degradacji
2004].
nitrowanych
Badania
Barac'a
i wsp. [2004] nad bakteriami Burkholderia cepacia G4 wyizolowanymi z żółtego łubinu
(Lupinus luteus L.) pokazały, iż inokulacja łubinu żółtego tym szczepem spowodowała
wzrost tolerancji tej rośliny na toluen. Groch zwyczajny (Pisum sativum L.) szczepiony
izolatami bakterii endofitycznej Ps. putida, zdolnymi do degradowania kwasu
2,4-dichlorofenoksyoctowgo, nie wykazały akumulacji tego herbicydu w tkankach
w porównaniu do roślin niezasiedlonych bakteriami, które wykazywały objawy zatrucia
[Germaine i wsp. 2006]. Natomiast szczepy bakterii endofitycznych, Sanguibacter sp.
oraz Pseudomonas sp., wyizolowanych z nasion tytoniu (Nicotiana tabacum L.)
wykazały zdolność do ograniczenia toksyczności kadmu w stosunku do tytoniu poprzez
zwiększenie przyswajalności cynku i żelaza [Mastretta i wsp. 2009]. Madhaiyan i wsp.
[2007] stwierdzili, że endofityczne Methylobacterium oryzae oraz Burkholderia sp.,
wyizolowane z tkanek ryżu, zredukowały toksyczny wpływ kadmu i niklu na nasiona
pomidora w warunkach in vitro.
Zmiana
dostępności
i
toksyczności
metali
pod
wpływem
przemian
metabolicznych indukowanych przez bakterie endofityczne wynika ze zmian odczynu
w efekcie produkcji kwasów organicznych, kompleksowania jonów metali z udziałem
sideroforów jak również tworzenia nierozpuszczalnych soli kwasów organicznych
[Saravanan i wsp. 2007, Sheng i wsp. 2008].
1.8. Endofity jako inhibitory wzrostu roślin
Powiązania pomiędzy gospodarzem a endofitem mają charakter symbiozy
mutualistycznej lub komensalizmu. Niektóre
grzyby
endofityczne,
w
zależności
22
od stadium rozwojowego grzyba, fazy życia rośliny, czynników środowiskowych oraz
odpowiedzi gospodarza, mogą stać się patogenami [Schultz i Boyle, 2005]. Niewielka
ilość danych nie pozwala odpowiedzieć na pytanie czy ten fakt może również dotyczyć
endofitów bakteryjnych. Rosenblueth i Martinez-Romero [2006] sugerują, że niektóre
bakterie endofityczne mogą stać się inhibitorami wzrostu rośliny pod wpływem
określonych warunków, takich jak akumulacja CO2, zmniejszenie dostępności O2
lub w momencie interakcji z innym mikroorganizmem. Są również dane wskazujące,
że bakteria, która dla jednej odmiany danego gatunku rośliny jest endofitem,
dla niektórych odmian tego gatunku może być patogenem. Przykładem są bakterie
z gatunku H. rubrisubalbicans, które tylko w przypadku niektórych odmian trzciny
cukrowej
powodują plamistość liści WMSD (ang. mild mottled stripe disease)
[Olivares i wsp. 1996]. Innym przykładem na wybiórczość drobnoustrojów
oraz gospodarzy mogą być niektóre szczepy z rodzaju Pseudomonas, izolowane ze
zdrowych tkanek roślin pomidora, które w momencie reinokulacji do siewek pomidora
hamowały ich wzrost [Van Peer i wsp. 1990].
Opisywane w literaturze przedmiotu niektóre bakterie endofityczne, izolowane
z tkanek zdrowych roślin, są blisko spokrewnione z patogenami ludzi i zwierząt.
Wątpliwości wzbudzają m.in. B. cepacia będąca przyczyną zakażeń oportunistycznych
[Barac i wsp. 2004; LiPuma 2003; McInroy i Kloepper 1995b] czy Staphylococcus spp.
[McInroy i Kloepper 1995b, Reiter i wsp. 2002]. Dlatego US EPA (United States
Environmental Protection Agency) sugeruje, aby w biologicznej ochronie roślin
wykorzystywać drobnoustroje, których maksymalna temperatura wzrostu nie przekracza
35oC. Ostatnie badania pokazują, iż bakterie patogeniczne dla ludzi różnią się od
bakterii endofitycznych, zasiedlających tkanki roślinne, ekspresją określonych toksyn
[Schultz i Boyle 2005]. Badania Barak i wsp. [2005] dowodzą, że geny wirulencji
Salmonella enterica są również niezbędne do kolonizacji tkanek roślinnych.
Jeżeli nawet niektóre szczepy bakterii endofitycznych różnią się od szczepów
patogennych, to ich bliskie pokrewieństwo może sprawić, że poprzez horyzontalny
transfer genów może dojść do nabycia genów zjadliwości od krewniaczych patogenów
[Rosenbleuth i Martinez-Romero 2006].
23
1.9. Podsumowanie
Od momentu kiełkowania nasion aż do osiągnięcia przez roślinę pełnej
dojrzałości
drobnoustroje
rozwijają
się
w
komórkach
i
przestrzeniach
międzykomórkowych gospodarza w ścisłej współzależności [Lynch 1983]. Powiązania
pomiędzy roślinami a endofitami są zatem zjawiskiem powszechnym, przynoszącym
korzyści obu stronom [Klama
2004]. Wykorzystanie potencjału biologicznego
drobnoustrojów w uprawie roślin z wykorzystaniem bakterii stymulujących wzrost
wydaje się być uzupełnieniem dla syntetycznych środków chemicznych oraz nawożenia
mineralnego. Zastosowanie drobnoustrojów endofitycznych w uprawie pozwoli
na zmniejszenie presji rolnictwa na środowisko naturalne.
W okresie ostatnich dwudziestu lat w literaturze przedmiotu odnotowujemy
narastające zainteresowanie bakteriami endofitycznymi. Istnieje duże zróżnicowanie
gatunków roślin, które są zasiedlane przez drobnoustroje, ale również różnorodność
ta dotyczy taksonów bakterii kolonizujących rośliny. W
literaturze przedmiotu
nie podjęto badań nad zróżnicowaniem bakterii endofitycznych pozyskanych z różnych
odmian kukurydzy uprawianych w tych samych warunkach glebowych. Nie podjęto
również badań nad zróżnicowaniem endfitów tych samych odmian uprawianych
na zdecydowanie różnych stanowiskach.
24
2. Cel pracy
Mając na uwadze powyższy przegląd literatury oraz brak danych na temat
zróżnicowania drobnoustrojów endofitycznych w zależności od lokalizacji i odmiany
kukurydzy, w niniejszej pracy podjęto próbę oceny składu jakościowego asocjacji
bakterii endofitycznych tego gatunku. Ponadto, podjęto próbę określenia źródła
pochodzenia hodowalnych bakterii endofitycznych kukurydzy, ich zdolność do wzrostu
w obecności kwasów fenolowych, produkcji związków biologicznie czynnych
i wiązania wolnego azotu. Oceniono także wpływ wybranych izolatów na kukurydzę
w doświadczeniach modelowych. Dodatkowo podjęto próbę wyselekcjonowania
hodowalnych bakterii endofitycznych stymulujących wzrost kukurydzy.
25
3. Materiały i metody
3.1. Materiały
3.1.1. Materiał roślinny
Materiał roślinny pochodził z dwóch stacji badawczych: Hodowla Roślin
Rolniczych – Nasiona Kobierzyce sp. z o.o. zlokalizowanej w Kobierzycach
oraz Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. grupa IHAR zlokalizowanej w Smolicach.
Badania przeprowadzono na 6 niżej opisanych odmianach kukurydzy. Ziarniaki
badanych odmian, dostarczone przez hodowców w kolbach, pochodziły ze zbioru
z 2009 roku. W Kobierzycach kukurydzę uprawiano na czarnej ziemi śląskiej na
podłożu ilastym, zaliczonej do 1 klasy przydatności rolniczej, o wysokiej zawartości
fosforu i potasu, niskiej zawartości magnezu o odczynie zasadowym. W Smolicach
kukurydzę uprawiano na glebie brunatnej zaliczonej do kompleksu pszennego dobrego,
o bardzo wysokiej zawartości fosforu, wysokiej zawartości potasu, średniej zawartości
magnezu o odczynie lekko kwaśnym.
Opis odmian:
Odmiany stacji badawczej Hodowla Roślin Rolniczych – Nasiona Kobierzyce sp. z o.o.
KB1902 – wpisana do rejestru w 2004, bardzo wczesny (FAO 190) mieszaniec
pojedynczy. Odmiana ta jest szczególnie polecana do uprawy na ziarno. Jest bardzo
odporna na wyleganie korzeniowe i łodygowe oraz na głownię (na łodygach i kolbach).
Odmiana ta cechuje się dużą zawartością suchej masy w czasie zbioru.
KB1903 – wpisana do rejestru w 2005, jest odmianą bardzo wczesną (FAO 190). Jest to
mieszaniec pojedynczy bardzo odporny na wyleganie korzeniowe i łodygowe.
Charakteryzuje się bezkonkurencyjną zawartością suchej masy w czasie zbioru
oraz wysokim potencjałem plonowania. Zalecany do uprawy na kiszonkę przy
opóźnionym terminie siewu.
KB2704 – wpisana do rejestru w 2006, jest odmianą trójliniową należącą do grupy
średniopóźnej (FAO270). Przeznaczona do uprawy na kiszonkę i na ziarno. Wyróżnia
się odpornością na wiosenne chłody i dobrze znosi okresowe niedobory wody.
26
Odmiany stacji badawczej Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. grupa IHAR
KRÓL – wpisana do rejestru w 2000 roku, jest mieszańcem trójliniowym należącym do
grupy średniopoźnej (FAO270). Przeznaczona do uprawy na kiszonkę. Charakteryzuje
się dużą odpornością na głownię, wyleganie korzeniowe i łodygowe.
CYRKON – wpisana do rejestru w 1999 roku, jest mieszańcem trójliniowym należącym
do grupy średniopoźnej (FAO250). Przeznaczona jest do uprawy na kiszonkę. Wyróżnia
się bardzo dużą odpornością na głownię oraz wysoką odpornością na wyleganie
łodygowe i korzeniowe. Jest mieszańcem tolerancyjnym w stosunku do większości
środków chwastobójczych używanych w Polsce.
KOSMO230 – wpisana do rejestru w 2003 roku, jest mieszańcem trójliniowym
należącym do grupy średniowczesnej (FAO240). Przeznaczona do uprawy na ziarno
i kiszonkę. Wyróżnia się dużą odpornością na wyleganie łodygowe, korzeniowe
i odpornością na głownię (na łodygach i kolbach).
3.1.2. Podłoża
1.
Podłoże stałe lub płynne organiczne TSA: TSB (Difco, USA) 30g; agar 16g; H2O
dest. 1000 ml; pH 7.0
2.
Podłoże płynne lub stałe LB: bactotryptone (Difco, USA) 10g; ekstrakt
drożdżowy (Difco, USA) 5g; NaCl 10g; agar 16g; H2O dest. 1000ml; pH 7.0
3.
Podłoże stałe King B: bactoprotese 20g; ; K2HPO4 1,5 g; MgSO4 x 7H2O 1,5 g;
glicerol 10 ml; agar 16 g; H2O dest. 1000 ml; pH 7.0
4.
Podłoże stałe mineralne Staniera [Stanier i wsp. 1966]
5.
Podłoże stałe do oznaczania rozpuszczania fosforanu wapnia NBRIP [Nautiyal,
1999]
6.
Podłoże stałe selektywne dla bakterii z rodzaju Pseudomonas wg. Gould'a [Gould,
1985]
7.
Podłoże płynne bo oznaczania kwasu indolilo-3-masłowego wg. Khakipour'a
[Khakipour i wsp., 2008]
8.
Podłoże stałe lub płynne mineralne Syntetyczne Wydzieliny Korzeniowe SWK
[Oksińska i wsp., 2011]
9.
Podłoże płynne do oznaczania kwasu salicylowego SSM [Meyer i Adballah,
1978]
27
10.
Podłoże do zamrażania drobnoustrojów: bactotryptone (Difco, USA) 10 g;
ekstrakt drożdżowy 5 g; NaCl 0,5 g; K2HPO4 6,3 g; KH2PO41,8 g; cytrynian sodu
0,45 g; MgSO4 x 7H2O 0,09 g; (NH4)2SO4 0,9 g;
glicerol 41,7 ml; H2O dest. 1000 ml; pH 7.0
11.
Podłoże stałe PDA: ziemniaczanka 200 g; dekstroza 20 g; agar 16 g, H2O dest.
1000 ml, pH 7.2
12.
Roztwór Hoaglanda 21ppm: NH4Cl 2 M 0,75 ml; KCl 3 M 1,16 ml; KH2PO4 1 M
1 ml; MgSO4 x 7H2O 2 M 1 ml; CaCl2 4 M 1,25 ml; NaCl 5 M 8 ml, H2O dest
1000 ml
mikroelementy (1 ml na 1 l roztworu podstawowego): cytrynian żelaza 5 g,
H3BO3 0,6 g; MnCl2 x 4H2O 0,4 g; ZnSO4 0,05 g; CuSO4 x 5H2O 0,05 g;
H2MoO4 x 4H2O 0,02 g, H2O dest 1000 ml
13.
Substrat do doświadczeń doniczkowych: piasek 50%; torf 35%; ziemia (z pola
kukurydzy) 15%. Nawożenie mineralne na 10 l substratu: NH4NO3 0,53 g;
(NH4)2HPO4 1,6 g; KNO3 2,46 g; MgO 2,09 g; CaCO3 28,75 g; pH 6.5-7.0
Podłoża, przy których nie podano nazwy dostawcy zostały zakupione w firmie
Sigma-Aldrich (USA) w przypadku odczynników organicznych oraz POCh (Polska)
w przypadku odczynników nieorganicznych.
3.2. Metodyka badań
3.2.1. Izolacja endofitów z roślin z mikropoletek
Rośliny do badań zebrano w czerwcu 2009 roku z dwóch mikropoletek
doświadczalnych mieszczących się w Kobierzycach i Smolicach w jednodniowym
odstępie czasu. Rośliny ścięto w fazie BBCH 18-19, zapakowano do plastikowych
worków i przetransportowano na lodzie do laboratorium. Izolację endofitów
przeprowadzono po upływie 2-3 godzin od zebrania roślin z pola.
Fragment czwartego liścia o powierzchni około 11 cm2 został odcięty od reszty
rośliny, umieszczony w szklanym naczyniu i zdezynfekowany powierzchniowo przez
1 min z wykorzystaniem 70% etanolu. Następnie został trzykrotnie wypłukany sterylną
wodą
destylowaną.
Od
zdezynfekowanego
fragmentu
odcięto
boki
tak,
28
aby powierzchnia izolacji wynosiła ok. 6 cm2. W aseptyczny sposób próba została
przeniesiona do szklanego moździerza i roztarta z 2 ml 0.1 M MgSO4. Z maceratu
wykonano serię kolejnych rozcieńczeń (100, 10-1, 10-2), z których dokonano posiewów
na podłoże 1/3 TSA. Płytki inkubowano 7 dni w 28oC. Wyrosłe kolonie policzono
w celu ustalenia j.t.k. a następnie wybrano losowo 10-12 dominujących,
zróżnicowanych morfologicznie izolatów dla każdej odmiany z danej lokalizacji.
Łącznie pobrano 125 izolatów, z których każdy został oczyszczony poprzez trzykrotny
posiew redukcyjny na podłożu 1/3 TSA. Izolaty poddano wstępnej selekcji i posiano na
podłoże Gould'a w celu identyfikacji bakterii z rodzaju Pseudomonas. Wszystkie
szczepy do dalszych badań były przechowywane w 1 ml podłoża do zamrażania
w temperaturze -70oC.
3.2.2. Uprawa kukurydzy w warunkach in vitro
Ziarniaki badanych odmian wyłuskano ręcznie z kolb i powierzchniowo
wysterylizowano 1% roztworem NaClO- przez 30 minut. Po czym wypłukano je
trzykrotnie sterylną wodą destylowaną (2 x 5min, 1 x 90min.). Następnie ziarniaki
zostały umieszczone w probówkach z 0,8% agarem z dodatkiem 21 ppm roztworu
Hoaglanda. Rośliny w probówkach umieszczono w fitotronie przy 14 godzinnym dniu
świetlnym, temperatura dnia 22oC, temperatura nocy 16oC do momentu pojawienia się
trzeciego liścia.
3.2.3. Izolacja endofitów z roślin in vitro
Rosnącą w jałowych warunkach w fitotronie kukurydzę, w fazie trzech liści,
poddano analizie. Roślinę cięto na trzy części (liście, łodyga, korzeń), każdy
z fragmentów dezynfekowano jak opisano w punkcie 3.2.1., przy czym maceracji
poddawano osobno każdą część rośliny. Bakterie endofityczne izolowano dokonując
posiewów na podłoże 1/3 TSA.
29
3.3. Cechy fenotypowe i genotypowe badanych bakterii
3.3.1. Identyfikacja izolatów na podstawie genu 16S rRNA
Przynależność gatunkowa wszystkich izolatów została określona na podstawie
sekwencjonowania
fragmentu
genu
16S
rRNA.
Izolaty
zostały
namnożone
z pojedynczych kolonii na podłożu PDA. Izolacji materiału genetycznego dokonano
przy użyciu zestawu Genomic Mini AX Bacteria (AA Biotechnology, Polska) według
instrukcji producenta. Amplifikacji 16S rRNA dokonano z wykorzystaniem
uniwersalnych primerów: FAM27f [5'-GAGTTTGATCMTGGCTCAG-3'] i 1492R
[5'-GGYTACCTTGTTACGACTT-3'] oraz gotową mieszaniną do reakcji PCR (5x Hot
FIREPol Blend Master Mix; Solis Biodyne, Estonia). Produkty reakcji oczyszczono
zestawami PureLinkTM Genomic DNA Mini Kit (Invitrogen, Niemcy) lub ExoSAP-IT
(GE Healthcare Life Sciences, USA) według instrukcji producenta. Sekwencjonowania
dokonano z parą primerów:
FAM27f i 1492R hybrydyzujących do odcinków
końcowych oraz parą 704F [5'-TGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGA-3'] i 765R
[5'-CTGTTTGCTCCCCACGCTTTC-3'] hybrydyzującą do
odcinków środkowych.
Sekwencjonowanie przeprowadzono z wykorzystaniem ABI 3730xl DNA Analyzer
(Applied Biosystems, Life Technologies, USA). Otrzymane sekwencje porównano
in sillica ze szczepami referencyjnymi dostępnymi w bazach National Center for
Biotechnology Information Database (NCBI) i Ribosomal Database Project (RDP) oraz
metodą ClustalV w programie DNAStar (DNAStar Lasergene, Inc., USA).
3.3.2 .Wykorzystanie związków fenolowych jako jedyne źródło węgla i
energii
Poddano ocenie zdolność szczepów do wykorzystania związków fenolowych
(kwas p-kumarowy, o-kumarowy, ferulowy, chlorogenowy, alkohol koniferylowy),
wchodzących w skład soku komórkowego kukurydzy [Maksimovic i wsp. 2008], jako
jedyne źródło węgla i energii. Uzyskane na stałym podłożu King B 24-godzinne izolaty
zawieszono w roztworze 0,1 M MgSO4. Po ustaleniu gęstości zawiesiny rzędu 108 – 109
j.t.k. ml-1 inokulowano podłoża: stałe mineralne Staniera [Stanier i wsp. 1966] lub
płynne mineralne SWK [Oksińska i wsp. 2011] zawierające 0,1% ww. substancji.
Wzrost szczepów na podłożu stałym oznaczono po 3 dniach w porównaniu do podłoży
30
kontrolnych: podłoża minimalnego Staniera (bez źródła węgla) i King B. Wzrost
w podłożu płynnym oceniono po 3 dniach dokonując pomiaru gęstości optycznej OD540
w porównaniu do podłoży kontrolnych SWK (bez źródła węgla) i SWK uzupełnionego
ekstraktem drożdżowym 1 mg ml-1. Przyrost gęstości optycznej określono w oparciu
o test Duncan'a (p=0,05). Analizę prowadzono w trzech powtórzeniach.
3.3.3. Wzrost w obecności związków fenolowych
Analiza zdolności izolatów do wzrostu w obecności związków fenolowych
prowadzona
była
na
podłożu
King
B.
Stężenie
kwasu
p-kumarowego,
o-kumarowego, chlorogenowego, ferulowego oraz alkoholu koniferylowego w sokach
komórkowych kukurydzy wynosi odpowiednio 0,36 μg ml-1; 0,36 μg ml-1, 0,40 μg ml-1;
0,45 μg ml-1 oraz 1,4 μg ml-1 [Maksimovic i wsp. 2008]. Badano zdolność do wzrostu
w obecności powyższych związków fenolowych w stężeniach odpowiadających 500,
1000, 2000 i 4000 razy wyższym niż normalnie występujące w sokach komórkowych
kukurydzy. Zawiesiny izolatów uzyskano jak opisano w punkcie 3.3.2, następnie
naniesiono po 1 ml do inokulatora punktowego i inokulowano podłoża. Zdolność do
wzrostu oceniono po 3 dniach w porównaniu do podłoża kontrolnego King B bez
badanych związków. Doświadczenie prowadzono w 3 powtórzeniach.
3.3.4. Produkcja metabolitów przeciwgrzybowych
Zdolność bakterii endofitycznych do produkcji związków hamujących wzrost
grzybni Fusarium moniliforme IOR 728 oraz Fusarium graminearum IOR 1970,
pozyskanych z Instytutu Ochrony Roślin Państwowego Instytutu Badawczego
w Poznaniu, określono na podstawie stref zahamowania wzrostu na podłożu PDA. Na
szalce umieszczano krążek z 8-dniowej hodowli grzyba o średnicy 10 mm
i w odległości 50mm wykonano rysę bakterii z 48-godzinnej hodowli. Całość
inkubowano do momentu, aż grzybnia na płytce kontrolnej przekroczyła promień 50
mm. Doświadczenie prowadzono w trzech powtórzeniach.
31
3.3.5. Produkcja związków rozpuszczających fosforan trójwapniowy
Analiza zdolności izolatów do produkcji związków zwiększających rozpuszczanie
fosforanów prowadzona była na stałym podłożu NBRIP [Nautiyal 1999] z dodatkiem
0,05% ekstraktu drożdżowego. Zawiesiny izolatów uzyskano jak opisano w punkcie
3.3.2., naniesiono 1 ml do inokulatora punktowego i inokulowano podłoże. Strefę
przejaśnienia określano po 14-dniowym okresie inkubacji w 28oC. Doświadczenie
prowadzono w trzech powtórzeniach.
3.3.6. Identyfikacja genu nifH
Identyfikację
genu
nifH
przeprowadzono
w
wyizolowanym
materiale
genetycznym. Izolacji materiału genetycznego dokonano jak opisano w punkcie 3.3.1.
Do reakcji PCR wykorzystano primery PolF & PolR [Poly i wsp. 2001] oraz gotową
mieszaninę reakcyjną (5x Hot FIREPol Blend Master Mix; Solis Biodyne, Estonia).
Produkt reakcji PCR poddano elektroforezie w 2% żelu agarozowym (60 min, 100V).
Następnie kwas nukleinowy wybarwiono roztworem bromku etydyny. Masy prążków
zanalizowano przy użyciu programu GelixOne 1D Software (biostep GmbH, Niemcy).
Szczep referencyjny stanowił Azospirillum barsieliense 35Bb [Król, Perzyński 2005].
3.3.7. Biosynteza enzymów degradujących ścianę komórkową roślin
Zdolność
do
wydzielania
enzymów
celulolitycznych,
ksylanolitycznych,
pektynolitycznych oraz proteolitycznych została oceniona na podstawie stref hydrolizy
w podłożu według metodyki opisanej przez Cho i wsp. [2007]. Stałe podłoże LB
uzupełniono jednym ze związków: 0,5% (w/v) karboksymetylocelulozą; 0,5% (w/v)
ksylanem; 0,5% (w/v) mlekiem odtłuszczonym (Difco, USA); 0,7% (w/v) kwasem
poligalakturonowym. Zawiesinę drobnoustrojów przygotowano jak opisano w punkcie
3.3.2., po 1 ml naniesiono do inokulatora punktowego i inokulowano podłoża. Kontrolę
stanowiło podłoże LB bez analizowanego dodatku. Strefy hydrolizy określono po 72h
inkubacji w 28oC przyjmując następującą skalę: brak strefy „-”, strefa do 2 mm „+”,
strefa powyżej 2 mm „++”.
32
3.3.8. Biosynteza kwasu indolilo-3-octowego
Oceniono zdolność do produkcji kwasu indolilo-3-octowego w podłożu LB.
Zawiesiny drobnoustrojów przygotowano jak opisano w punkcie 3.3.2. i 25 μl
wprowadzano do 10 ml podłoża uzupełnionego L-tryptofanem (50 μg ml-1). Określono
liczebność komórek na podstawie oznaczeń gęstości optycznej OD540 po 72h inkubacji.
Następnie hodowle wirowano (10 min, 4000 x g) a stężenie kwasu IAA oznaczono
w supernatancie według metody Gordon'a i Weber'a [1951]. Do 1 ml supernatantu
wprowadzono 4 ml odczynnika Salkowskiego (150 ml 96% H2SO4; 250 ml H2O; 7,5 ml
0,5 M FeCl3). Po 20 min inkubacji w temperaturze pokojowej zmierzono ekstynkcję
badanych prób przy długości fali λ=535nm (spektofotometr UV-VIS Cintra 40)
względem próby ślepej odczynnikowej. Ilość IAA wyliczono ze wzoru:
x [μg IAA]=0,091 x E535 + 0,0011
wyznaczonego na podstawie krzywej standardowej. Doświadczenie prowadzono
w trzech powtórzeniach.
3.3.9. Biosynteza kwasu indolilo-3-masłowego
Oceniono zdolność do biosyntezy kwasu indolilo-3-octowego w podłożach LB
i Khakipour'a. Zawiesiny drobnoustrojów przygotowano jak opisano w punkcie 3.3.2.
Podłoża LB (uzupełnione dawką L-tryptofanu w stężeniu
Khakipour'a
o
objętości
50 ml
inokulowno
125 μl
50 μg ml-1) oraz wg.
zawiesiny
bakteryjnej.
W sterylnych podłożach kontrolnych L-tryptofan został zastąpiony IBA. Określono
liczebność komórek na podstawie oznaczeń gęstości optycznej OD540 po 72h inkubacji.
Następnie hodowle zwirowano (10 min, 4000 x g) i oznaczono obecność kwasu IBA
w supernatancie wg. Martinez-Morales i wsp. [2003] z modyfikacjami własnymi.
Supernatant zakwaszono do pH 2,7 przy użyciu 1 N HCl. Ekstrakcji dokonano
1 objętością octanu etylu, fazę organiczną odparowano w temp. 37OC a osad
zawieszono w 2 ml metanolu. Próbki przygotowane w ten sposób nanoszono na płytki
TLC Silica Gel 60 F254 (Merck, Niemcy) o wielkości 20 x 20 cm. Rozdział
prowadzono w układzie propanol:woda (8:2; v/v) w obecności dwóch prób kontrolnych,
tj. kwasu
IBA rozpuszczonego w
metanolu
(4 mg ml-1) oraz
kwasu
IBA
wyekstrahowanego z płynnych kontroli. Kwas IBA wybarwiono odczynnikiem Vanurk'a
(1 część odczynnika Ehrich'a: 1 g p-dimetyloaminobenzaldehyd, 50 ml HCl stęż.
33
i 3 części odczynnika Salkowskiego).
3.3.10. Biosynteza kwasu salicylowego
Oceniono zdolność do biosyntezy kwasu salicylowego w podłożu MSS.
Zawiesiny drobnoustrojów przygotowano jak opisano w punkcie 3.3.2. i wprowadzono
62,5 μl zawiesiny bakteryjnej do 25 ml podłoża. Określono liczebność komórek na
podstawie oznaczeń gęstości optycznej OD540 po 72h inkubacji. Następnie hodowle
zwirowano (10 min, 4000 x g), supernatanty zakwaszono do pH 2,0 przy użyciu
1 N HCl. Ekstrakcję kwasu salicylowego przeprowadzono chloroformem w stosunku
1:1 (v/v) [Mercado-Blanco i wsp. 2001]. Zawartość kwasu salicylowego oznaczono
według Meyer i wsp. [1992]. Do 1 ml ekstraktu dodano 1 ml wody i 5 μl 2 M FeCl3.
Ekstynkcję powstałego kompleksu kwas salicylowy - żelazo mierzono przy długości fali
λ=527nm względem próby ślepej odczynnikowej. Ilość SA wyliczono ze wzoru:
x [μg SA]=1,5628 x E527 – 0,0804
wyznaczonego na podstawie krzywej standardowej. Doświadczenie prowadzono
w trzech powtórzeniach.
3.3.11. Identyfikacja genu acdS
Izolaty namnożono z pojedynczych kolonii na podłożu 1/3 TSA a izolacji
materiału genetycznego dokonano jak opisano w punkcie 3.3.1. Do identyfikacji genu
acdS, kodującego deaminazę ACC, wykorzystano zestaw primerów: F1936f; F1937f;
F1938r; F1939r [Blaha i wsp. 2006] oraz gotową mieszaninę reakcyjną (5 x Hot
FIREPol Blend Master Mix; Solis Biodyne, Estonia). Kombinacje primerów dawały
następującej wielkości produkty:
• F1936f & F1938r – 792 bp
• F1937f & F1938r – 750 bp
• F1936f & F1939r – 558 bp
• F1937f & F1939r – 516 bp
Produkty reakcji poddano elektroforezie w 0,8% żelu agarozowym (45 min,
100V). Następnie kwas nukleinowy wybarwiono roztworem bromku etydyny. Masy
prążków określono przy użyciu programu GelixOne 1D Software (biostep GmbH,
Niemcy). Szczep referencyjny stanowił Pseudomonas acidovorans 1 [Magnucka, 2005].
34
3.3.12. Wpływ zapraw nasiennych
Oceniono wpływ substancji aktywnych zawartych w zaprawach nasiennych
Gaucho 350FS i Vitavax 200FS na wzrost bakterii endofitycznych. Nasiona odmian
Kosmo230 oraz Cyrkon zostały zaprawione mieszanką Gaucho 350FS oraz Vitavax
200FS zgodnie z zaleceniami producenta przez pracowników firmy Nasiona Kobierzyce
Sp. z o.o. Zawiesinę izolatów o liczebności 109 j.t.k ml-1 przygotowano jak opisano
w punkcie 3.3.2. Na stałe podłoże LB wysiano 100 μl zawiesin i rozprowadzono ją po
całej powierzchni płytki w celu uzyskania murawy. Zaprawione nasiona macierzystych
odmian wykładano na tak przygotowane szalki. Strefę zahamowania wzrostu bakterii
wokół nasion określono po 48h inkubacji w 28oC. Doświadczenie prowadzono w trzech
powtórzeniach.
3.4. Wpływ endofitów na wzrost i procesy fizjologiczne kukurydzy
3.4.1. Doświadczenie in vitro
Przeprowadzono ocenę wpływu 36 szczepów na wzrost siewek kukurydzy
w doświadczeniu in vitro. Selekcji endofitów dokonano w oparciu o uzyskane drzewa
filogenetyczne i zestawienie wcześniej analizowanych cech. Do doświadczenia
wybrano szczepy z rodzajów Acinetobacter (2 izolaty), Arthrobacter (4 izolaty),
Bacillus (7 izolatów), Chryseobacterium (1 izolat), Methylobacterium (1 izolat),
Microbacterium (2 izolaty), Pseudomonas (18 izolatów) oraz Rhizobium (1 izolat).
Zawiesiny izolatów, zawierające od 107 j.t.k. ml-1 do 109 j.t.k. ml-1, przygotowano
w 0,1 M MgSO4. Następnie do probówek z 0,9% wodnym agarem dodano zawiesinę
bakterii w proporcji 1:9 (v/v). Wysterylizowane nasiona kukurydzy wykładano na tak
przygotowane słupki. Sterylizację nasion przeprowadzono 1% NaClO- przez 30 min,
następnie wypłukano je trzykrotnie w sterylnej wodzie (2x5 min, 1x90 min). Obiekt
kontrolny stanowiły nasiona wykładane na agar wodny bez dodatku badanego szczepu.
Doświadczenie prowadzono w 10 powtórzeniach. Ziarniaki inkubowano przez 7 dni
w 20oC. Po inkubacji zmierzono długość korzeni, epikotylu i policzono liczbę korzeni
na roślinę.
35
3.4.2. Doświadczenie wazonowe
Do doświadczenia wazonowego wybrano szczepy PE22, PE50, A51 oraz dwie
odmiany kukurydzy: Cyrkon i Kosmo230. Doświadczenie prowadzono w wazonach
o pojemności 450 ml. Rośliny uprawiano w fitotronie przy 14 godzinnym dniu
świetlnym, temperatura dnia 22oC, temperatura nocy 16oC przez 24 dni. Kukurydzę
podlewano wodą wodociągową w objętości 30 ml co 3 dni, w jednej doniczce
uprawiano 4 rośliny. Po 24 dniach wegetacji oznaczono zawartość chlorofilu w liściach,
aktywność enzymu amoniakoliazy fenyloalaninowej (PAL) i peroksydazy gwajakolowej
(PGOX) w tkankach liści oraz plon świeżej i suchej masy.
3.4.2.1. Inokulacja nasion wybranymi izolatami endofitycznymi
Nasiona
kukurydzy
odmiany
Cyrkon
i
Kosmo230
wysterylizowano
powierzchniowo jak opisano w punkcie 3.2.2. Następnie moczono je w zawiesinach
izolatów z wytrząsaniem (150 rpm, amplituda 5.0) przez 45 min. Po okresie inkubacji
nasiona wyłożono na bibułę i suszono przez noc w temperaturze pokojowej. Kontrolę
stanowiły nasiona obydwu odmian moczone w destylowanej wodzie. Zawiesinę
szczepów do zaprawiania nasion uzyskano z 24 godzinnych kultur hodowanych na
skosach 1/3 TSA. Drobnoustroje zwieszono w 0,5% (w/v) CMC w 0,1 M MgSO4
uzyskując zawiesiny izolatów PE22, PE50, A51 oraz mieszaninę wszystkich trzech
jednocześnie zawierające 4,92 - 5,59 108 j.t.k. ml-1. Suche nasiona umieszczano
w doniczkach po 6 sztuk na głębokości ok.3 cm. Po wschodach dokonywano przerywki
siewek i w doniczce zostawiano cztery rośliny.
3.4.3. Pilotowe doświadczenie polowe
Do pilotowego doświadczenia polowego wybrano szczepy PE22, PE50, A51
oraz kukurydzę odmiany P8400. Oprysku mieszaniną izolatów pasa 40-rzędowego
dokonano 29.05.2012r. Próbki w postaci 9 losowo wybranych roślin pobrano
6.07.2012 r.
Pole
doświadczalne
mieściło
się
w
Krzepicach
(województwo
Dolnośląskie). Po 39 dniach wegetacji oznaczono zawartość chlorofilu w liściach oraz
aktywność enzymu amoniakoliazy fenyloalaninowej (PAL) i peroksydazy gwajakolowej
(PGOX) w tkankach łodyg.
36
Zawiesinę szczepów do oprysku kukurydzy w doświadczeniu pilotowym
uzyskano z hodowli 48h na płynnym TSA. Po odwirowaniu bakterie zwieszono w 0,5%
(w/v) CMC w 0,1 M MgSO4 i tak przygotowaną zawiesinę zawierającą 1,27 x 107 j.t.k.
ml-1 wykorzystano do oprysku kukurydzy odmiany P8400.
3.4.4. Aktywność amoniakoliazy fenyloalaninowej PAL
Oznaczenie aktywności enzymu PAL przeprowadzono według zmodyfikowanej
metody Peltonena i Karjalainena [1995]. Liście lub łodygi o masie 300 mg były
mrożone w ciekłym azocie i przechowywane w -70oC. W celu oznaczeni aktywności
enzymu PAL próbki (9 powtórzeń) dokładnie rozcierano z 4 ml buforu (50 mM Tris pH
8,5; 14,4 mM 2-merkaptoetanol; 5% zawiesina polivinylpolipyrrolidonu PVPP;
z dodatkiem piasku kwarcowego). Próbki dokładnie mieszano i wirowano (10 min,
13 000 x g). Supernatant zlewano do czystych probówek i ponownie wirowano (7 min,
13 000 x g). Następnie do 2,5 ml mieszaniny reakcyjnej (0,2% L-fenyloalanina, 50 mM
Tris-HCl pH 8,5) dodano 0,5 ml supernatantu. W próbie kontrolnej L-fenyloalaninę
zastąpiono D-fenyloalaniną, która nie jest substratem dla tego enzymu. Po 20h inkubacji
w temp. 30OC reakcję przerywano dodając 0,5 ml 35% kwasu trójfluorooctowego TFA.
Mieszaninę wirowano (10 min, 13 000 x g) i mierzono absorbancję przy długości fali
λ=290nm (spektofotometr UV-VIS Cintra 40). Ilość kwasu trans-cynamonowego
powstałego z L-fenyloalaniny obliczono ze wzoru:
x [μg tCA]=0,084 x E290 – 0,007
wyznaczonego na podstawie krzywej standardowej. Aktywność PAL wyrażono w μM
kwasu powstałego w ciągu godziny w 1g świeżej masy liści.
3.4.5. Aktywność peroksydazy gwajakolowej GPOX
Oznaczenie aktywności enzymu PGOX przeprowadzono według metody Chancea
i Maehlego [1955]. Liście lub łodygi o masie 500 mg były mrożone w ciekłym azocie
i przechowywane w -70oC. W celu oznaczeni aktywności enzymu PGOX próbki
(9 powtórzeń) dokładnie roztarto z 4 ml 0,05 M buforu fosforanowego o pH 7,8
z dodatkiem piasku kwarcowego. Próbki dokładnie wymieszano i zwirowano (10 min,
10 000 x g).
Następnie
100 μl
supernatanu
rozcieńczono
10-krotnie
buforem
i wprowadzono do 3 ml mieszaniny reakcyjnej (2 ml buforu; 0,5 ml 0,02 M roztworu
37
gwajakolu oraz 0,5 ml 0,06 M roztworu H2O2). Całość inkubowano 4 min
w temperaturze 30oC i następnie mierzono ekstynkcję przy długości fali λ=470nm
względem próby ślepej odczynnikowej (H2O2 zastąpiono H2O). Stężenie uwolnionego
tetragwajakolu TGW obliczono wiedząc, że milimolowy współczynnik absorbancji
tetragwajaloku wynosi 26,6 mM-1 cm-1. Aktywność peroksydazy gwajakolowej
wyrażono w μM uwolnionego tetragwajakolu w ciągu 1 minuty przez 1 g świeżej masy
liści.
3.4.6. Zawartości chlorofilu
Oznaczenie zawartości chlorofilu przeprowadzono według metody Bruinsma
[1963]. Z liści wycięto 3 krążki o łącznej powierzchni 1,91 cm2 i zalano je na noc 5 ml
acetonu (9 powtórzeń). Ekstrakt zlano przez watę w lejku do miarowej probówki,
pozostałość przepłukano małą porcją acetonu do całkowitego wypłukania chlorofilu.
Probówki uzupełniono acetonem do ostatecznej objętości 10 ml i mierzono absorbancję
przy długości fal λ=645nm oraz λ=663nm względem próby ślepej odczynnikowej.
Zawartość chlorofilu wyliczono ze wzorów:
Ca = 12,7xA663 – 2,7xA645
Cb = 22,9xA645 – 4,7xA663
Ca + Cb = 20,2xA645 + 8,0xA663
Zawartość chlorofilu wyrażono w μg na 1,91cm2 powierzchni liścia.
3.4.7. Plon świeżej i suchej masy
Oznaczono plon świeżej i suchej masy kukurydzy z doświadczenia wazonowego
każdej pojedynczej rośliny. Suchą masę oznaczono po wysuszeniu w 105oC do stałej
wagi.
38
3.5. Analiza statystyczna
Analizę statystyczną uzyskanych wyników przeprowadzono w oparciu o test
Duncana (p=0,05) z wykorzystaniem programu komputerowego Statistica v.9.0 PL
(StatSoft Inc., USA) lub w oparciu o test Bray-Curtis'a z wykorzystaniem programu
komputerowego Primer6 (Primer-E Ltd., UK). NIR międzygrupowy dla stref
zahamowania wzrostu oraz rozpuszczania fosforanów wyznaczono na postawie testu
Fisher'a (p=0,05). W celu eliminacji wyników przypadkowych stosowano test
Q Dixona.
39
4. Wyniki
4.1. Izolacja i identyfikacja endofitów
4.1.1. Izolacja endofitów z ziarniaków kukurydzy
Przeprowadzone badania nie wykazały obecności żadnych hodowalnych izolatów
bakterii
w
15 - 20-dniowych
siewkach
pozyskanych
z
powierzchniowo
dezynfekowanych ziarniaków, skiełkowanych w sterylnym agarze wodnym, badanych
sześciu odmian kukurydzy. Na podłożu stałym 1/3 TSA po 3-7 dniach inkubacji nie
stwierdzono żadnych kolonii bakterii. Uzyskane wyniki wskazują, że ziarniaki
kukurydzy nie są źródłem hodowalnych drobnoustrojów endofitycznych dla badanych
odmian kukurydzy.
4.1.2. Izolacja endofitów z liści kukurydzy
Przeprowadzono izolację dominujących hodowalnych bakterii endofitycznych
zasiedlających tkanki liści 6 odmian (KB1902, KB1903, KB2704, Król, Cyrkon,
Kosmo230) kukurydzy uprawianej w dwóch lokalizacjach.
Z badanych odmian izolowano od 0,03 x 104 do 0,97 x 104 jtk 1 cm-2
zmacerowanej tkanki liści hodowalnych bakterii zdolnych do wzrostu na 1/3 TSA
(Tabela 1.). Porównując ilości j.t.k. stwierdzono zróżnicowanie pomiędzy lokalizacjami
oraz odmianami. Większe zasiedlenie tkanek przed drobnoustroje endofityczne
stwierdzono w odmianach rosnących w Smolicach, od 0,25 x 104 do 0,97 x 104 j.t.k.
1 cm-2 zmacerowanej tkanki liści.
Z każdej badanej rośliny losowo pobrano 10 – 12 izolatów do dalszych badań.
Łącznie pozyskano 125 izolatów (64 z odmian smolickich, 61 z odmian kobierzyckich).
które zostały wykorzystane do dalszych badań (Tabela 1.).
4.1.3 Identyfikacja endofitów kukurydzy
W oparciu o wyniki sekwencjonowania fragmentów (między 840 a 1430 pz
w zależności od rodzaju) genu 16S rRNA i ich porównanie in sillica z dostępnymi
w NCBI i RDP sekwencjami dokonano wstępnej identyfikacji 125 izolatów bakterii.
40
Pozyskane izolaty zaliczono łącznie do 46 gatunków należących do 18 rodzajów,
których podobieństwo do najbliższych im pod względem filogenetycznym wzorcowych
szczepów
przedstawiono
na
5
skonstruowanych
filogenetycznych
drzewach
dla poszczególnych gromad lub rodzajów.
Diagram 1 przedstawia drzewo filogenetyczne 14 izolatów z gromady
Actinobacteria z rodzaju Arthrobacter. Wśród nich 10 izolatów było w największym
stopniu
podobnych
Ar. nictinovorans DSM 420T
do
oraz
4
izolaty
do Ar. nitroguajacolicus CCM4924T.
Diagram 2 przedstawia drzewo filogenetyczne 12 izolatów z gromady
Actinobacteria z rodzaju Microbacterium. Wśród nich 11 izolatów z tego rodzaju było
w znacznym stopniu filogenetycznie podobnych do siebie i w największym stopniu
podobnych do M. testaceum DSM 20166T. Tylko jeden izolat wykazywał podobieństwo
do M. phyllosphaerae DSM 13468T.
Diagram 3 przedstawia drzewo filogenetyczne 22 izolatów z gromady Firmicutes
z rodzaju Bacillus. Wśród nich 10 izolatów było w znacznym stopniu podobnych do
siebie i w największym stopniu spokrewnione z B. megaterium IAM 13418T.
Po trzy izolaty z tej grupy były spokrewnione z B. circulans ATCC 4513T
oraz B. aerophilus 28KT. Ponadto, 2 izolaty były w znacznym stopniu filogenetycznie
podobne
do
B. simplex DSM 1321T
T
do
a
po
jednym
T
B. circulans ,
izolacie
odpowiednio
B. methylotrophicus CBMB 205T
B. pumilus ATCC 7061 ,
oraz B. idriensis SMC 4352-2T.
Diagram 4 przedstawia drzewo filogenetyczne 42 izolatów z gromady
Proteobacteria z rodzaju Pseudomonas. Izolaty zaliczono łącznie do 12 gatunków,
z
czego
aż
14
izolatów
z
Ps. fluorescens biotyp G
a
było
2
w
z
znacznym
stopniu
spokrewnionych
Ps. fluorescens ATCC 17556.
Ponadto,
zidentyfikowano 3 grupy po 4 izolaty w znacznym stopniu filogenetycznie podobne do
Ps. marginalis LMG 2210T, Ps. orientalis CFML 96-170T i Ps. clemancea PR 221T.
Dwie
grupy
po
3
izolaty
T
Ps. grimontii CFML 97-514
wykazały
filogenetyczne
oraz Ps. lurida DSM 15835
T
podobieństwo
do
a 2 grupy po 2 izolaty
zidentyfikowano jako Ps. poae DSM 14936T lub Ps. thivervalensis SKB 26T. Ponadto,
wśród przedstawicieli należących do tego rodzaju występowały pojedyncze izolaty
spokrewnione
z
Ps. graminis DSM 11363T,
Ps. extremaustralis CT 14-3T,
Ps. migulae CIP 105470T czy Ps. viridiflava ECT 458T.
41
Diagram 5 przedstawia łącznie 35 izolatów, których liczebność (częstość
identyfikacji) była niższa niż 6 izolatów dla rodzaju. Wśród nich 18 należało do
gromady Proteobacteria, 6 do gromady Bacteroides, 7 do gromady Actinobacteria
i 4 do gromady Firmicutes. Oprócz opisanego wcześniej rodzaju Pseudomonas,
w gromadzie Proteobacteria, wyszczególniono jeszcze 6 rodzajów. Zidentyfikowano
łącznie 4 izolaty z rodzaju Methylobacterium, z czego 2 izolaty były filogenetycznie
podobne
do
M. extorquens JCM 2802T
i
2
do
M. aminovorans JCM 8240T.
Zaklasyfikowano 4 izolaty do rodzaju Rhizobium, przy czym 3 z nich wykazały
filogenetyczne
podobieństwo
do
Rh. radiobacter IAM 12048T
a
jeden
do
Rh. larrymoorei 3-10T. Zidentyfikowano 2 izolaty z rodzaju Sphingomonas i każdy
z
nich
należał
do
innego
gatunku:
Sp. paucimobilis ATCC 29837T
lub
Sp. glacialis C 16yT. Przyporządkowano 6 izolatów do rodzaju Acinetobacter, z czego
3 były spokrewnione z Ac. lwofii DSM 2403T, 2 z Ac. calcoaceticus NCCB 22016T
a jeden wykazywał filogenetyczne podobieństwo do Ac. schindleri LUH 5832T.
Ponadto, po jednym przedstawicielu miał rodzaj Erwinia oraz Shigella, były to
odpowiednio E. persicina ATCC 35998T oraz S. flexneriT.
Zidentyfikowano 2 rodzaje w gromadzie Bacteroides. Przyporządkowano
4
izolaty
do
rodzaju
z
Ch. jejuense JS17-8T
Chryseobacterium,
a
jeden
z
z
czego
3
były
spokrewnione
Ch. indoltheticum ATCC 27950T.
Ponadto
T
zidentyfikowano 2 izolaty należące do gatunku P. borealis G-1 z rodzaju Pedobacter.
Oprócz opisanych wcześniej rodzajów Arthrobacter i Microbacterium, do
gromady Actinobacteria przyporządkowano dodatkowo 5 rodzajów. Tylko w rodzajach
Kocuria i Rothia zidentyfikowano po dwóch przedstawicieli. Wśród pozyskanej
kolekcji 2 izolaty zidentyfikowano jako R. amarae J18T i po jednym jako
K. rhizophila DSM 11926T
i
K. kristinae DSM 20032T.
Pozostałe
rodzaje,
tj. Brachybacterium, Micrococcus i Rhodococcus posiadały po jednym przedstawicielu
odpowiednio
spokrewnionym
z:
Br. conglomeratum JCM 11608T,
M. yunnanensis YIM 65004T i R. qingshengii djl-6T.
Zidentyfikowano również bakterie z rodzaju Staphylococcus z gromady
Firmicutes, oprócz opisanych wcześniej bakterii z rodzaju Bacillus. Wśród 4 izolatów
należących do tego rodzaju 2 były blisko spokrewnione z St. haemolyticus CCM 2737T
a po jednym z St. pasteuri ATCC 51129T i St. saprophyticus ATCC 15305T.
42
Podsumowanie wyników pod względem źródła pochodzenia poszczególnych
izolatów ze względu na odmianę i miejsce uprawy przedstawiono w Tabeli 2A-D.
Zróżnicowanie pomiędzy odmianami oraz lokalizacjami przedstawiono na Wykresie 1,
gdzie uwzględniono obecne gromady hodowalnych endofitów. We wszystkich
odmianach z obydwóch lokalizacji, wśród hodowalnych bakterii wyrosłych na podłożu
1/3 TSA, stwierdzono głównie obecność gatunków z gromady Proteobacteria. Łącznie
zidentyfikowano 60 izolatów przynależących do tej grupy, wśród nich przeważały
gatunki z rodzaju Pseudomonas. Bakterie z tego rodzaju zostały stwierdzone
we wszystkich odmianach dwóch lokalizacji poza odmianą KB2704 uprawianą na
poletku doświadczalnym w Kobierzycach. Ponadto, endofity z klasy α-proteobacteria
zostały stwierdzone u pięciu odmian kukurydzy rosnących na poletku doświadczalnym
w Kobierzycach. Bakterie należące do gromady Actinobacteria zostały stwierdzone
u 10 spośród 12 badanych roślin [Wykres 1.]. Wśród gromady Actinobacteria
dominowały rodzaje Arthrobacter oraz Microbacterium. Kolejną pod względem
liczebności była gromada Firmicutes z dominującym rodzajem Bacillus. Jedyną
odmianą, w tkankach której nie stwierdzono bakterii z gromady Firmicutes, była
odmiana KB1902 rosnąca na poletkach w obydwóch lokalizacjach. Ponadto
stwierdzono
nielicznych
przedstawicieli
gromady
Bacteroides
występujących
sporadycznie.
W oparciu o analizę skupień niezgodności procentowej składu gatunkowego
dominujących hodowalnych gatunków bakterii wyizolowanych z poszczególnych
odmian wyodrębniono 3 klastry [Diagram 6]. W skład klastra α wchodziły izolaty
pozyskane z odmian KB1902 oraz KB1903 uprawianych na poletku doświadczalnym
w Kobierzycach a odległości wiązania między nimi wyniosły około 0,2. Wśród tych
izolatów pozyskanych z lokalizacji kobierzyckiej zidentyfikowano gatunki rzadko
izolowane, wspólne dla dwóch odmian, tj. Ar. nitroguajacolicus czy Ps. marginalis jak
również gatunki izolowane sporadycznie, charakterystyczne dla danej odmiany,
tj. B. methylotrophicus, Br. conglomeratum, Ps. viridiflava, R. qingshengii, R. amarae
czy St. saprophyticus.
Klaster β zawierał izolaty z odmian KB1903 i Cyrkon z poletek w Smolicach oraz
Cyrkon z poletka w Kobierzycach. Odległość wiązania w tym klastrze wyniosła około
0,22. Gatunki charakterystyczne dla tego klastra to Ps. clemancea i Chr. jejuense.
Ponadto, wśród izolatów pozyskanym z tych odmian zidentyfikowano B. megaterium
43
oraz rzadko izolowany Ar. nitroguajacolicus.
Klaster γ zawierał izolaty pozyskane z odmian KB1902, KB2704 i Król
uprawianych w Smolicach oraz Kosmo230 i Król uprawianych w Kobierzycach
z odległością wiązania około 0,25. Gatunek charakterystyczny dla tego klastra
to Ps. fluorescens biotyp G. Ponadto, klaster ten można podzielić na dwa podklastry: γ1
z izolatami pozyskanymi z odmian Król ze Smolic i Kosmo230 z Kobierzyc oraz γ2
z izolatami pozyskanymi z odmian KB1902, KB2704 ze Smolic i Król z Kobierzyc.
Odległość wiązania dla klastra γ1 wyniosła 0,22 a charakterystyczny gatunek to
B. aerophilus. Ponadto wśród izolatów pozyskanych z tych odmian zidentyfikowano
bakterie z rodzaju Acinetobacter. Odległość wiązania dla klastra γ2 wyniosła 0,17
a charakterystyczny gatunek to M. testaceum.
Najbardziej zróżnicowane pod względem składu gatunkowego endofitów były
odmiany KB2704 z poletka w Kobierzycach oraz Kosmo230 z poletka w Smolicach.
Odległości wiązania od pozostałych odmian wyniosły odpowiednio 0,35 oraz 0,28.
Bakterie z odmiany Kosmo230, pozyskanej z poletka doświadczalnego w Smolicach,
różniły się od pozostałych obecnością izolatów zidentyfikowanych jako E. persicina,
S. flexneri, Ps. graminis oraz M. phyllosphaerae. Ponadto, dwa izolaty o największym
stopniu pokrewieństwa z Ps. fluorescens ATCC 17556 również pozyskano z tej
odmiany. Największy stopnień zróżnicowania charakteryzował odmianę KB2704
pozyskaną z Kobierzyc. Wśród izolatów zasiedlających KB2704 nie stwierdzono
bakterii z rodzaju Pseudomonas, jak w przypadku pozostałych roślin, tylko
sporadycznie
izolowane
B. idriensis,
K. kristinae,
P. borealis,
M. yunnanensis,
Rh. larrymoorei czy Sp. glacialis.
Podsumowując wyniki analizy można stwierdzić, iż każda odmiana kukurydzy
charakteryzowała się specyficznym dla siebie składem hodowalnych bakterii
endofitycznych i asocjacje endofitów zasiedlających tkanki kukurydzy tych samych
odmian były również zależne od warunków glebowych.
44
4.2. Cechy fenotypowe i genotypowe endofitów
4.2.1. Wykorzystanie kwasów fenolowych przez endofity
Określono zdolności pozyskanych szczepów do wykorzystywania kwasu parakumarowego,
orto-kumarowego,
chlorogenowego,
ferulowego
oraz
alkoholu
koniferylowego jako jedynego źródła węgla i energii. Te związki fenolowe,
o właściwościach bakerio- i grzybobójczych, zostały stwierdzone w soku komórkowym
kukurydzy [Maksimovic i wsp. 2008]. Dla szczepów, które nie wykorzystywały
badanych kwasów fenolowych wyznaczono Minimalne Stężenia Hamujące (MIC).
Wyniki analizy przedstawiono w Tabeli 3A-D.
Spośród badanych związków fenolowych alkohol koniferylowy (AK) był
wykorzystywany przez największą liczbę pozyskanych szczepów endofitycznych
bakterii kukurydzy. Wśród 40 szczepów bakterii wykorzystujących ten związek
dominowały bakterie z rodzaju Pseudomonas pozyskane z odmian z dwóch lokalizacji.
Jedynie wszystkie szczepy Ps. lurida (PE2, PE4, PE15), Ps. clemancea (PE9, PE21,
PE22, PE41) oraz jeden szczep Ps. orientalis (PE14) nie wykorzystywały AK. Oprócz
szczepu Ps. clemancea PE41, pozostałe 7 wyizolowano z odmian rosnących na poletku
w Smolicach. Ponadto, alkohol koniferylowy był wykorzystywany przez 3 szczepy
z rodzaju Acinetobacter (Ac. calcoaceticus A109 i A110; Ac. schindleri PE18),
2 szczepy z rodzaju Arthrobacter (Ar. nitroguajacolicus A22; Ar. nicotinovorans A52)
oraz jeden szczep z rodzaju Bacillus (B. megaterium A43).
Alkohol koniferylowy wykazał najmniejsze bakteriobójcze oddziaływanie na
większość badanych endofitów. Wartości MIC dla AK mieściły się w zakresie od
2,1 do ≥ 5,0 mg ml-1. Wartości MIC tego związku na poziomie 2,1 mg ml-1,
odpowiadająca stężeniu 1500 x większemu niż w tkankach kukurydzy, hamowała
wzrost 27 szczepów, z czego tylko 7 pozyskano z roślin smolickich. Największą
wrażliwością na AK cechowały się szczepy z rodzajów Acinetobacter (Ac. lwoffi A79,
A83, A84), Methylobacterium (M. aminovorans A3, A6; M. extorquens A4, A5),
Pedobacter (P. borealis A81, A104), Rhizobium (Rh. radiobacter A27, A93, A94;
Rh. larrymoorei A101) oraz Sphingomonas (Sp. paucimobilis A32; Sp. glacialis A102)
pozyskane z odmian rosnących w Kobierzycach. Ponadto, wrażliwe na AK były
również niektóre szczepy pozyskane z dwóch lokalizacji z rodzajów Arthrobacter
45
(Ar. nicotinovorans A40,
(Chr. indoltheticum A111;
A50;
Ar. nitroguajacolicus A34),
Chr. jejuense A30,
A87,
Chryseobacterium
A89),
Microbacterium
(M. testaceum A67, A38, A39, A29) i Staphylococcus (St. saprophyticus A99). Wartość
MIC dla AK na poziomie 3,9 mg ml-1, odpowiadająca stężeniu 2800 x większemu niż w
tkankach kukurydzy, hamowała wzrost 43 szczepów (28 z roślin smolickich
i 15 z roślin kobierzyckich). Wśród nich to szczepy z rodzajów Arthrobacter
(Ar. nicotinovorans A7, A9, A15, A23, A24, A37, A44; Ar. nitroquajacolicus A18, A90),
Bacillus (B. aerophilus A62; B. circulans A60, A64, A68, A78; B. idriensis A103;
B. methylotrophicus A17; B. megaterium A33, A45, A53, A54, A55, A58, A66, A7;
B. pumilus A112, B. simplex A8) oraz Microbacterium (M. phyllosphaerae A115;
M. testaceum A2, A31, A36, A41, A46, A48, A77) pozyskane z dwóch lokalizacji.
Wrażliwe na stężenie AK na poziomie 3,9 mg ml-1 były również szczepy sporadycznie
izolowane z rodzajów Erwinia (E. persicina A47), Kocuria (K. kristinae A14;
K. rhizophila A78), Shigella (S. flexneri A49), Rothia (R. amarae A105), Rhododcoccus
(Rh. qingshengii A21) oraz dominującego rodzaju Pseudomonas (Ps. lurida PE2, PE4;
Ps. orientalis PE14).
Wrażliwość dla AK na poziomie ≥ 5,0 mg ml-1, odpowiadająca stężeniu 3600 raza
większemu
niż
w
soku
komórkowym
kukurydzy,
charakteryzowała
15 szczepów. Wśród szczepów tolerujących ten charakterystyczny dla kukurydzy
związek fenolowy stwierdzono przedstawicieli dominujących rodzajów Pseudomonas
(Ps. lurida PE15;
Ps. clemancea PE9,
(B. aerophilus A25,
izolowanych
A61;
sporadycznie
PE21,
PE22,
B. megaterium A56;
szczepów
z
PE41)
B. simplex A59)
rodzajów
oraz
Bacillus
jak
również
Brachybacterium
(Br. conglomeratum A20), Micrococcus (M. yunnanensis A16), Rothia (R. amarae A19)
oraz Staphylococcus (St. haemolyticus A13, A91; St. pasteuri A28).
Kwas ferulowy (FA) wykorzystywany był przez 35 endofitycznych szczepów,
z czego dominowały bakterie z rodzaju Pseudomonas pozyskane z odmian z dwóch
lokalizacji. Analogicznie jak w przypadku alkoholu koniferylowego, jedynie szczepy
Ps. lurida (PE2, PE4, PE15), Ps. clemancea (PE9, PE21, PE22, PE41), jeden szczep
P. orientalis (PE14) oraz szczep Ps. graminis (PE24) nie wykorzystywały FA.
Dodatkowo, ten charakterystyczny dla kukurydzy związek fenolowy wykorzystywany
był przez dwa szczepy pozyskane ze Smolic, tj. Ac. schindleri PE18 (odmiana Król)
oraz B. circulans A76 (odmiana KB2704). Wartości MIC dla FA mieściły się w zakresie
46
od 0,68 do ≥ 1,8 mg ml-1. Wartości MIC kwasu ferulowego na poziomie 0,68 mg ml-1,
odpowiadająca stężeniu 1500 x większemu niż w tkankach kukurydzy, hamowała
wzrost tylko 2 szczepów. Największą wrażliwość na FA wykazywały M. testaceum A39
i A46 pozyskane z odmian KB1902 i Kosmo230 uprawianych na poletku
doświadczalnym w Smolicach. Wartość MIC dla FA na poziomie 1,35 mg ml-1, która
odpowiadała 3000 raza większemu stężeniu niż w soku komórkowym kukurydzy,
hamowała wzrost 37 szczepów, z czego 21 pozyskano z roślin kobierzyckich a 16
z roślin smolickich. Dominowały wśród nich szczepy wyizolowane z odmiany KB1902.
Wśród grupy o wrażliwości na poziomie 1,35 mg ml-1 stwierdzono szczepy z licznie
izolowanych rodzajów Arthrobacter (Ar. nicotinovorans A15, A23, A24, A37, A44;
Ar. nitroguajacolicus A34, A90), Bacillus (B. aerophilus A61, A62; B. circulans A60,
A68;
B. idriensis A103;
B. megaterium A33,
A71;
B. simplex A59)
oraz
Microbacterium (M. testaceum A2, A29, A31, A36, A38, A39, A41, A48, A67).
Ponadto, w grupie tych szczepów znalazły się izolowane rzadko i sporadycznie
z
rodzajów
Acinetobacter
(Br. conglomeratum A20),
(Ac. lwoffi A79,
Chryseobacterium
A83,
A84),
Brachybacterium
(Chr. jejuense A30),
Micrococcus
(M. yunnanensis A16), Pedobacter (P. borealis A81, A104), Rothia (R. amarae A19),
Rhodococcus
(Rh. qingshengii A21),
Sphingomonas
(Sp. glacialis A102)
i Staphylococcus (St. saprophyticus A99).
Wartość MIC dla FA na poziomie ≥ 1,8 mg ml-1, odpowiadająca 4000 raza
większemu stężeniu niż w tkankach kukurydzy, charakteryzowała aż 51 szczepów,
z czego 24 pozyskano z roślin kobierzyckich a 27 z roślin smolickich. Wśród szczepów
o wrażliwości na FA na poziomie ≥ 1,8 mg ml-1 stwierdzono
obecność izolatów
z rodzajów Pseudomonas (Ps. clemancea PE9, PE21, PE22, PE41; Ps. graminis PE24,
Ps. lurida PE2, PE4, PE15, Ps. orientalis PE14); Arthrobacter (Ar. nicotinovorans A7,
A9, A50, A52; Ar. nitroguajacolicus A18, A22), Bacillus (B. aerophilus A25;
B. circulans A64; B. megaterium A43, A45, A53, A54, A55, A56, A58, A66) oraz
Microbacterium (M. phyllosphaerae A115; M. testaceum A77). Dodatkowo, taką samą
wrażliwością charakteryzowały się szczepy z rodzajów izolowanych rzadko
i sporadycznie, tj. Acinetobacter (A. calcoaceticus A109, A110), Chryseobacterium
(Ch. indoltheticum A111;
Ch. jejuense A87,
A89),
Kocuria
(K. kristinae A14;
K. rhizophila A78), Methylobacterium (M. aminovorans A3, A6; M. extorquens A4,
A5), Rhizobium (Rh. radiobacter A27, A93, A94; Rh. larrymoorei A101), Rothia
47
(R. amarae A105),
Sphingomonas
(Sp. paucimobilis A32)
i
Staphylococcus
(S. pasteuri A28; S. haemolyticus A13, A91).
Kwas para-kumarowy (pCA) wykorzystywany był przez 35 endofitycznych
szczepów, wśród nich również dominowały bakterie z rodzaju Pseudomonas pozyskane
z odmian z dwóch lokalizacji. Kwas pCA nie był wykorzystywany przez te same
szczepy z rodzaju Pseudomonas co alkohol koniferylowy. Szczep Ac. schindleri PE18
również wykorzystywał pCA jako jedyne źródło węgla i energii. Wartości MIC dla pCA
mieściły się w zakresie od 0,54 do ≥ 1,44 mg ml-1. Wartość MIC na poziomie
0,54 mg ml-1, odpowiadająca 1500-krotnemu stężeniu w tkankach kukurydzy,
hamowała wzrost tylko jednego szczepu E. persicina (A47) pozyskanego z odmiany
Kosmo230 z poletka w Smolicach. Wartość MIC na poziomie 1,08 mg ml-1 hamowała
wzrost 29 szczepów, z czego 16 pozyskano z roślin kobierzyckich a 13 z roślin
smolickich. Wśród grupy szczepów o tej wrażliwości występowały z często
izolowanych rodzajów
(B. aerophilus A61,
Arthrobacter (Ar. nitroguajacolicus A34, A90), Bacillus
A62;
B. circulans A60,
A64,
A68;
B, idriensis A103;
B. megaterium A33; B. methylotrophicus A17; B. pumilus A112) oraz Microbacterium
(M. testaceum A2, A29, A31, A36, A38, A39, A41, A46, A67). Taką samą wrażliwością
charakteryzowały się również szczepy z rodzajów Acinetobacter (Ac. lwoffi A79, A83,
A84), Chryseobacterium (Ch. jejuense A30), Micrococcus (M. yunnanensis A16),
Pedobacter
(P. borealis A81,
A104),
Sphingomonas
(Sp. glacialis A102)
oraz
Staphylococcus (St. saprophyticus A99).
Wartość MIC dla pCA na poziomie ≥ 1,44 mg ml-1, odpowiadająca 4000 raza
większemu stężeniu niż w tkankach kukurydzy, charakteryzowała 60 szczepów. Wśród
nich 29 pozyskano z poletka doświadczalnego w Kobierzycach a 31 z poletka
w Smolicach. Wrażliwością na pCA na tym poziomie charakteryzowały się szczepy
z rodzajów Arthrobacter (Ar. nicotinovorans A7, A9, A15, A23, A24, A37, A40, A44,
A50,
A52;
Ar. nitroguajacolicus A18,
A22),
Bacillus
(B. aerophilus A25;
B. circulans A76; B. megaterium A43, A45, A53, A54, A55, A56, A58, A59, A66, A71;
B. simplex A8), Microbacterium (M. phyllosphaerae A115; M. testaceum A48, A77)
oraz Pseudomonas (Ps. clemancea PE9, PE21, PE22, PE41; Ps. lurida PE2, PE4, PE15;
Ps. orientalis PE14). Wrażliwość wykazywały także szczepy z rodzajów Acinetobacter
(Ac. calcoaceticus A109,
Chryseobacterium
A110),
Brachybacterium
(Ch. indoltheticum A111;
(Br. conglomeratum A20),
Ch. jejuense A87,
A89),
Kocuria
48
(K. kristinae A14), Methylobacterium (M. aminovorans A3, A6; M. extorquens A4, A5),
Rhodococcus (Rh. qingshengii A21); Rhizobium (R. radiobacter A27, A93, A94;
R. larrymoorei A101); Rothia (R. amarae A19, A105), Shigella (S. flexneri A49),
Sphingomonas (Sp. paucimobilis A32) oraz Staphylococcus (S. haemolyticus A13, A91;
S. pasteuri A91).
Kwas orto-kumarowy (oCA) wykorzystywany był przez 34 szczepy bakterii
edndofitycznych. Wśród nich również dominowały bakterie z rodzaju Pseudomonas
pozyskane z odmian z dwóch lokalizacji. Występujący w tkankach kukurydzy kwas
oCA nie był wykorzystywany przez Ps. clemancea (PE9, PE21, PE22, PE41), Ps. lurida
(PE2, PE4, PE15), Ps. orientalis (PE14), Ps. poae (PE42) oraz Ps. viridiflava (PE31).
Zdolność
do
wykorzystywania
oCA
posiadały
również
dwa
szczepy:
Ac. schindleri PE18 i B. circulans A76. Wartości MIC dla oCA mieściły się w zakresie
od 0,54 do ≥ 1,44 mg ml-1. Wartość MIC na poziomie 0,54 mg ml-1, odpowiadająca
1500-krotnemu stężeniu w kukurydzy, hamowała wzrost tylko jednego szczepu
P. borealis A104. Wartość MIC o stężeniu 3000-krotnie większym niż w soku
komórkowym kukurydzy, na poziomie 1,08 mg ml-1, hamowała wzrost 33 szczepów.
Wśród nich 15 pozyskano z roślin kobierzyckich a 18 z roślin smolickich. Szczepy o tej
wrażliwości na oCA należały do rodzajów Arthrobacter (Ar. nicotinovorans A24, A37,
A40, A44; Ar. nitroguajacolicus A34, A90), Bacillus (B. aerophilus A61, A62;
B. circulans A60, A64, A66; B. idriensis A103; B. megaterium A71; B. simplex A59)
oraz Microbacterium (M. testaceum A29, A31, A36, A38, A39, A41, A46, A48, A67)
pozyskanych z dwóch lokalizacji. Ponadto, na stężenie oCA na tym poziomie były
również wrażliwe szczepy pozyskane z poletek w Kobierzycach z rzadko i sporadycznie
izolowanych rodzajów Acinetobacter (Ac. lwoffi A79, A83, A84), Brachybacterium
(Br. conglomeratum A20),
Chryseobacterium
(Ch. jejuense A30),
Micrococcus
(M. yunnanensis A16), Pedobacter (P. borealis A81), Rhizobium (Rh. radiobacter A94),
Rhodococcus (Rh. qingshengii A21) i Staphylococcus (St. saprophyticus A99).
Wartość MIC 4000 x więszka niż stężenie w soku komórkowym kukurydzy,
na poziomie ≥ 1,44 mg ml-1 hamowała wzrost 57 szczepów, 31 z roślin kobierzyckich
i 26 z roślin smolickich. Wśród tej grupy występowały szczepy z rodzajów Arthrobacter
(Ar. nicotinovorans A7, A9, A15, A23, A50, A52; Ar. nitroguajcolicus A18, A22),
Bacillus (B. aerophilus A8; B. megaterium A33, A43, A45, A53, A54, A55, A56, A58,
A66; B. methylotrophicus A17; B. pumilus A112; B. simplex A8), Chryseobacterium
49
(Chr. indoltheticum A111;
Chr. jejuense A87,
A89),
Kocuria
(K. kristinae A14;
K. rhizophila A78), Microbacterium (M. phyllosphaerae A115; M. testaceum A2, A77),
Pseudomonas (Ps. clemancea PE9, PE21, PE22, PE41; Ps. lurida PE2, PE4, PE15;
Ps. orientalis PE14;
Ps. poae PE42;
Ps. viridiflava PE31)
oraz
Staphylococcus
(St. haemolyticus A13, A91; St. pasteuri A28) izolowanych z odmian pozyskanych
z dwóch lokalizacji. Wrażliwość na oCA na tym samym poziomie wykazywały także
szczepy z rodzajów Acinetobacter (Ac. calcoaceticus A109, A110), Methylobacterium
(M. aminovorans A3, A6; M. exotrquens A4, A5), Rhizobium (Rh. larrymoorei A101;
Rh. radiobacter A27, A93) Sphingomonas (Sp. glacialis A102, Sp. paucimobilis A32),
Rothia (R. amarae A19, A105) pozyskanych z Kobierzyc oraz szczepy z rodzajów
Erwinia (E. persicicina A47) i Shigella (S. flexneri A49) pozyskanych ze Smolic.
Kwas chlorogenowy (CHA) wykorzystywany był tylko przez 8 szczepów. Wśród
nich 5 szczepów to przedstawiciele Ps. fluorescens izolowane z odmiany KB1902 (PE3,
PE5, PE6), KB1903 (PE8) i Kosmo230 (PE25), szczep Ac. schindleri PE18 izolowany
z odmiany Król i B. circulans A76 izolowany z odmiany KB2704. Wszystkie
8 szczepów izolowano z poletka doświadczalnego w Smolicach. Wartości MIC dla
CHA mieściły się w zakresie od 0,60 do ≥ 1,60 mg ml-1. Wartość MIC na poziomie
0,60 mg ml-1, 1500-krotnie większa niż w soku komórkowym kukurydzy, hamowała
wzrost tylko 10 szczepów (8 z Kobierzyc i 2 ze Smolic). Wśród nich były szczepy
z rodzajów Acinetobacter (Ac. lwoffi A84), Chryseobacterium (Ch. jejuense A89),
Methylobacterium
(M. aminovorans A3;
(P. borealis A81),
Sphingomonas
(St. haemolyticus A91;
M. exotrquens A4,
(Sp. glacialis A102)
St. pasteuri A28;
A5),
oraz
S. saprophyticus A99).
Pedobacter
Staphylococcus
Wartość
MIC
na poziomie 1,20 mg ml-1 hamowała wzrost tylko 2 szczepów Ac. calcoaceticus A109
i A110 izolowanych z odmiany KB2704 pozyskanej z Kobierzyc. Wzrost pozostałych
105 szczepów hamowany był przez CHA na poziomie ≥ 1,60 mg ml-1, co odpowiadało
4000-krotnemu stężeniu w soku komórkowym kukurydzy.
Zdolność do wykorzystywania wszystkich 5 związków fenolowych posiadało
tylko 6 szczepów. Wśród nich 5 szczepów to przedstawiciele gatunku Ps. fluorescens
izolowane z odmiany KB1902 (PE3, PE5, PE6), KB1903 (PE8) i z odmiany Kosmo230
(PE25) oraz jeden szczep Ac. schindleri PE18 izolowany z odmiany Król. Wszystkie
powyższe szczepy izolowano z poletka doświadczalnego w Smolicach. Endofity,
które nie wykorzystywały badanych związków fenolowych były zdolne do wzrostu
50
w ich obecności w stężeniach wyższych niż stwierdzane naturalnie w sokach
komórkowym kukurydzy [Maksimovic i wsp. 2008].
4.2.2. Aktywność przeciwgrzybowa, zdolność do rozpuszczania fosforanu
wapnia, obecność genu reduktazy nitrogenazy (nifH) badanych
endofitów
Wyniki analiz wpływu badanych szczepów bakterii na wzrost dwóch
fitopatogenicznych dla kukurydzy grzybów Fusarium graminearum szczep IOR1970
oraz F. moniliforme szczep IOR728, wyniki oceny zdolności do rozpuszczania
fosforanu trójwapniowego oraz obecności genu nifH przedstawiono w Tabeli 4A-D.
Wyniki analiz z aktywności hamowania wzrostu radialnego oraz reakcji pcr z genem
nifH udokumentowano dodatkowo na fotografiach 1-8.
Zdolność
do
produkcji
związków
hamujących
wzrost
radialny
Fusarium graminearum IOR1970 została stwierdzona u 29 szczepów, z czego 14
należało do rodzaju Pseudomonas, 6 do rodzaju Bacillus, 4 do rodzaju Staphylococcus
i po jednym do rodzajów Arthrobacter, Chryseobacterium, Erwinia, Methylobacterium
oraz Rothia. Szczepy zdolne do wytwarzania substancji przeciwgrzybowych najliczniej
obserwowano wśród izolatów pozyskanych z odmiany Kosmos 230 a tylko jeden
szczep, St. haemolyticus A13, z odmiany KB2704. Największą zdolność hamowania
wzrostu radialnego F. graminearum IOR1970 stwierdzono w przypadku szczepu
B. methylotrophicus A17 wyizolowanego z odmiany KB1903 (Tabela 4C, Foto 1).
Spośród pozostałych szczepów jedynie u Ps. fluorescens PE43 (Tabela 4D, Foto 2),
Ps. fluorescens PE25 (Tabela 4B, Foto 3), Ps. fluorescens PE50 (Tabela 4D, Foto 4),
izolowanych z odmiany Kosmo 230 obserwowano strefy zahamowania wzrostu
F. graminearum IOR1970 większe niż 6 mm. Pozostałe szczepy w istotnie mniejszym
stopniu ograniczały wzrost grzybni F. graminearum IOR1970.
Wzrost grzybni F. moniliforme IOR728 hamowany był przez 52 szczepy bakterii,
z czego 29 należało do rodzaju Pseudomonas, 7 do rodzaju Bacillus, 4 do rodzaju
Microbacterium, 3 do rodzaju Acinetobacter i po 2 do rodzajów Arthrobacter,
Chryseobacterium, Rhizobium i Staphylococcus. Szczepy zdolne do wytwarzania
substancji przeciwgrzybowych najliczniej obserwowano wśród izolatów pozyskanych
z odmian uprawianych w lokalizacji smolickiej. Największą aktywność hamowania
wzrostu radialnego F. moniliforme IOR728 stwierdzono w przypadku szczepu
51
A. nicotinovorans A40 wyizolowanego z odmiany KB1902 (Tabela 4A, Foto 5).
Znaczne strefy zahamowania wzrostu
F. moniliforme IOR728, większe niż 10 mm,
obserwowano również w obecności szczepu Ac. calcoaceticus A110 wyizolowanego
z odmiany KB2704 (Tabela 4C, Foto 6), szczepu Ps. fluorescens PE50 izolowanego
z odmiany Kosmo230 (Tabla 4D, Foto 4), szczepu B. aerophilus A61 wyizolowanego
z odmiany Król (Tabela 4B), szczepu B. methylotrophicus A17 wyizolowanego
z odmiany KB1903 (Tabela 4C, Foto 1) oraz szczepu B. aerophilus A62
wyizolowanego z odmiany Król (Tabela 4B). Pozostałe szczepy w istotnie mniejszym
stopniu ograniczały wzrost grzybni F. moniliforme IOR728.
Zdolność do produkcji związków hamujących wzrost dwóch patogenów
jednocześnie posiadało 21 szczepów, z czego 12 należało do rodzaju Pseudomonas,
4 do rodzaju Bacillus, 2 do rodzaju Staphylococcus i po jednym do rodzajów
Arthrobacter, Chryseobacterium i Erwinia. Największą liczbę szczepów zdolnych do
wytwarzania substancji przeciwgrzybowych w stosunku do dwóch fitopatogenów
stwierdzono wśród szczepów pozyskanych z odmiany Kosmo230. Tej aktywności nie
posiadały szczepy pozyskane z odmiany KB2704. Największą aktywność hamowania
wzrostu
radialnego
dwóch
fitopatogenów
stwierdzono
w
przypadku
B. methylotrophicus A17, wyizolowanego z odmiany KB1903 (Tabela 4C, Foto 1),
szczepu Ps. fluorescens PE50, izolowanego z odmiany Kosmo 230 (Tabela 4D, Foto 4),
szczepu A. nicotinovorans A40 wyizolowanego z odmiany KB1902 (Tabela 4A, Foto 5)
oraz szczepu Ps. fluorescens PE43 wyizolowanego z odmiany Kosmo230 (Tabela 4D,
Foto 2). Pozostałe szczepy w istotnie mniejszym stopniu ograniczały wzrost grzybni
dwóch fitopatogenów.
Zdolność do rozpuszczania fosforanu wapnia została stwierdzona u 54 szczepów,
z czego aż 34 szczepy należały do rodzaju Pseudomonas, 6 do rodzaju Arthrobacter,
4 do rodzaju Microbacterium, 3 do rodzaju Staphylococcus, po 2 do rodzajów
Acinetobacter, Bacillus i Rothia oraz jeden do rodzaju Kocuria. Szczepy zdolne do
rozpuszczania fosforanu najliczniej obserwowano wśród pozyskanych z odmiany
KB1902. Odmianą z najmniejszą liczbą szczepów o tej aktywności była odmiana Król.
Największą aktywność do rozpuszczania fosforanu stwierdzono w przypadku szczepu
Ps. marginalis PE26 wyizolowanego z odmiany Kosmo230 (Tabela 4B), szczepu
Ps. fluorescens PE5 i PE6 wyizolowanych z odmiany KB1902 (Tabela 4A). Ponadto,
wysoką
aktywność
wykazywał
również
szczep
Ps. poae PE12,
szczep
52
Ps. fluorescens PE13 pozyskane z odmiany KB2704 (Tabela 4A) oraz szczep
Ps. thivervalensis PE32 wyizolowany z odmiany KB1903 (Tabela 4C). Pozostałe
szczepy w istotnie mniejszym stopniu były zdolne do rozpuszczania fosforanu wapnia.
Produkt reakcji z primerami dla genu reduktazy nitrogenazowej (nifH) został
stwierdzony u 71 izolatów. Wyniki tego doświadczenia przedstawiono w Tabeli 4A-D.
oraz na Fotografiach 7. i 8. Szczepy z obecnym produktem pcr dla genu nifH najliczniej
obserwowano wśród pozyskanych z odmiany Król. Spośród szczepów generujących
produkt 31 należało do rodzaju Pseudomonas, 13 do rodzaju Bacillus, 5 do rodzajów
Arthrobacter i Microbacterium. Pozostałe szczepy sklasyfikowano do rodzajów
Acinetobacter (4 szczepy), Brachybacterium (1 szczep), Erwinia (1 szczep),
Methylobacterium (3 szczepy), Pedobacter (2 szczepy), Rothia (1 szczep),
Sphingomonas (1 szczep) oraz Staphylococcus (4 szczepy).
4.2.3. Analiza podobieństwa zespołów endofitów
Analizę podobieństwa zespołów wykonano w oparciu o badane cechy
fenotypowe, tj. aktywność przeciwgrzybową, zdolność do rozpuszczania fosforanu
wapnia, obecność genu reduktazy nitrogenazy (nifH). Analiza ilościowa zespołów
zasiedlających poszczególne odmiany z wykorzystaniem testu Bray-Curtis'a wykazała,
iż istnieje zależność pomiędzy aktywnością asocjacji endofitów a miejscem uprawy
danej odmiany [Diagram 7].
Asocjacja endofitów izolowanych z odmiany KB2704 rosnącej na poletkach
w Smolicach w największym stopniu różni się od wszystkich pozostałych. Cechą
charakterystyczną tej asocjacji jest całkowity brak szczepów zdolnych do hamowania
wzrostu F. graminearum IOR1970 w porównaniu do asocjacji szczepów pozyskanych
z pozostałych odmian smolickich. Również asocjacja endofitów izolowanych z odmiany
Król rosnącej na poletkach w Kobierzycach jest w znacznym stopniu odrębna od
wszystkich pozostałych. Cechą charakterystyczną tej asocjacji jest obecność tylko
jednego szczepu Ps. fluorescens PE37 zdolnego do rozpuszczania fosforanu wapnia
w
porównaniu
do
asocjacji
endofitów
izolowanych
z
pozostałych
odmian
kobierzyckich.
Asocjacje endofitów o znacznym stopniu podobieństwa do siebie, izolowane
z odmian KB1902, KB1903, KB2704 oraz Cyrkon z poletka doświadczalnego
53
z Kobierzyc zgrupowane są w jednym wspólnym klastrze oznaczonym jako grupa α na
Diagramie 7. W odmianach tych występowała niewielka ilość szczepów z aktywnością
przeciwgrzybową w stosunku do F. moniliforme IOR728 i F. graminearum IOR1970
w porównaniu do asocjacji zgrupowanej w klastrze β.
Również szczepy endofitów pozyskane z odmian KB1903, Kosmo 230 i Cyrkon
uprawianych na poletku doświadczalnym w Smolicach oraz izolaty z odmiany Kosmo
230 uprawianej w Kobierzycach, pod względem analizowanych cech, są w znacznym
stopniu podobne do siebie i tworzą wspólny klaster beta. Cechą charakterystyczną
asocjacji w klastrze beta jest większa liczba szczepów z aktywnością przeciwgrzybową
w stosunku do dwóch fitopatogenów w porównaniu z klastrem alfa.
Pośredni typ pomiędzy asocjacjami endofitów wchodzących w skład klastra alfa
oraz beta tworzy asocjacja bakterii izolowanych z odmiany KB1902 uprawianej na
poletku w Smolicach. Cechą charakterystyczną tej asocjacji jest obecność tylko jednego
szczepu zdolnego do hamowania wzrostu F. moniliforme IOR728, jak w przypadku
szczepów klastra alfa, oraz znaczna liczba szczepów zdolnych do hamowania wzrostu
F. graminearum IOR1970, jak w przypadku klastra beta.
Na podstawie analizy filogenetycznej oraz zestawienia badanych cech
fizjologicznych, do dalszych analiz wybrano 36 izolatów reprezentujących dominujące
rodzaje bakterii z poszczególnych odmian kukurydzy.
4.2.4. Aktywność enzymów pozakomórkowych hydrolzujących białka i
polisacharydy
Określono zdolności wybranych 36 szczepów, co opisano powyżej w pkt. 4.2.3.
do biosyntezy i pozakomórkowego wydzielania enzymów degradujących biopolimery
ścian komórkowych roślin. Wyniki analizy przedstawiono w Tabeli 5A-B.
Aktywność ksylanolityczna została stwierdzona u 23 szczepów. Wśród nich
18 szczepów należało do rodzaju Pseudomonas, 2 szczepy do rodzaju Bacillus
i Microbacterium a jeden szczep do rodzaju Acinetobacter. Największą liczbę szczepów
posiadających aktywność ksylanolityczną pozyskano z odmiany KB1902 a najmniejszą
z
odmian
KB2704
oraz
Cyrkon.
Aktywność
proteolityczną
stwierdzono
u 21 testowanych szczepów, w tym 18 należało do rodzaju Pseudomonas i po jednym
szczepie do rodzajów Chryseobacterium, Bacillus oraz Microbacterium. Największą
54
liczbę szczepów ze zdolnością do biodegradacji protein stwierdzono w odmianie
KB1903, w porównaniu z odmianami KB2704 i Król, gdzie ich liczba była 3-krotnie
mniejsza. Zdolność do biodegradacji celulozy posiadało łącznie 18 szczepów z rodzaju
Pseudomonas. Wśród nich po 4 zostały pozyskane z odmian KB1902, KB1903
i Kosmo230 a po dwa z odmian KB2704, Król i Cyrkon. Aktywność pektynolityczna
została stwierdzona u 6 badanych izolatów: 5 z rodzaju Pseudomonas i jeden z rodzaju
Bacillus. Szczepy o aktywności pektynolitycznej zostały pozyskane z odmian KB1902
(3 szczepy), KB1903 (2 szczepy) oraz KB2704 (1 szczep). Zdolność do biosyntezy
i pozakomórkowego wydzielania 4 badanych enzymów jednocześnie posiadało
5 szczepów: Ps. marginalis PE34 i Ps. viridiflava PE31 wyizolowanych z odmiany
KB1903
oraz
Ps. gromontii PE30,
Ps. fluorescens PE6,
Ps. lurida PE4,
które
wyizolowano z odmiany KB1902.
4.3. Selekcja endofitów stymulujących wzrost siewek kukurydzy w
warunkach in vitro
Przeprowadzono doświadczenia, których celem było określenie wypływu
wybranych 36 szczepów bakterii endofitycznych na parametry biometryczne siewek
odmian macierzystych kukurydzy w warunkach in vitro. Wyniki oznaczeń cech
biometrycznych tj. liczby korzeni, średniej długości korzenia, długości najdłuższego
korzenia oraz średniej długości epikotylu 7-dniowych siewek kukurydzy macierzystych
odmian, odpowiednio dla poszczególnych szczepów bakterii, przedstawiono w Tabeli
6A-F. Wśród testowanych szczepów bakterii endofitycznych 18 nie powodowało zmian
badanych parametrów biometrycznych siewek kukurydzy rodzimych odmian.
Najliczniej wśród tej grupy reprezentowane były bakterie pozyskane z odmian KB1902
(5 szczepów na 6 testowanych) oraz KB2704 (4 szczepy na 4 testowane).
Jednocześnie stwierdzono 15 szczepów, które wpływały hamująco na wzrost
siewek kukurydzy macierzystej odmiany, co wyrażało się zmianą co najmniej jednego
z badanych parametrów. Wyniki badań wskazują, że najczęściej stwierdzono
zahamowanie wzrostu długości korzenia głównego, co obserwowano w przypadku
14 szczepów spośród 15-u. Natomiast szczepy te miały stosunkowo niewielki wpływ
na liczbę korzeni oraz wzrost epikotylu, odpowiednio 3 i 4 szczepy spośród 15-u.
Wśród inhibitorów wzrostu najliczniej reprezentowane były bakterie z rodzaju Bacillus
(5 szczepów na 7 testowanych). Najczęściej szczepy hamujące wzrost siewek odmian
55
macierzystych izolowano z KB1903 (5 szczepów na 8 testowanych) oraz Król
(5 szczepów na 7 testowanych). Wśród badanych endofitów silnymi inhibitorami
wzrostu siewek macierzystych odmian okazały się szczepy Ps. viridiflava PE31 oraz
Ps. orientalis PE38
wyizolowane
odpowiednio
z
odmian
KB1903
i
Król,
co wyrażało się zahamowaniem wzrostu korzenia (średnia długość, długość korzenia
głównego) i epikotylu dla obydwóch szczepów oraz spadkiem liczby korzeni siewek dla
szczepu Ps. orientalis PE38 (Tabela 6B i D).
Spośród
36
testowanych
Ps. migulae A51 oraz
szczepów
tylko
trzy:
Ps. clemancea PE22,
Ps. fluorescens PE50 stymulowały wzrost siewek kukurydzy
swoich macierzystych odmian (Cyrkon dla PE22 i A51 oraz Kosmo230 dla PE50), co
wyrażało się zmianą przynajmniej jednej z badanych cech. Szczep Ps. clemancea PE22
spowodował wzrost długości korzenia głównego oraz liczby korzeni siewek odmiany
Król (Tabela 6D). Szczep Ps. migulae A51, pozyskany z tej samej odmiany, wpłynął
stymulująco na liczbę korzeni siewek roślin macierzystych (Tabela 6D) natomiast
szczep Ps. fluorescens PE50 stymulował wzrost korzeni siewek odmiany macierzystej
Kosmo230 (Tabela 6F).
W celu oceny jaki wpływ na wzrost i rozwój siewek kukurydzy innych odmian
mają wybrane endofity, przeprowadzono analogiczne doświadczanie w warunkach
in vitro z sześcioma izolatami, po dwa izolaty losowo wybrane z trzech odmian (Kosmo
230, Król i KB1903). Wyniki oznaczeń cech biometrycznych 7-dniowych siewek
kukurydzy wszystkich odmian dla poszczególnych izolatów bakterii przedstawiono
w Tabeli 7A-C.
Wpływ
szczepów
Methylobacterium
exotrquens A5
oraz
Arthrobacter
nicotinovorans A7, pozyskanych z odmiany Król, na wzrost siewek wszystkich
badanych odmian kukurydzy przedstawiono w Tabeli 7A. Obydwa szczepy
nie
powodowały zmian badanych parametrów biometrycznych siewek kukurydzy rodzimej
odmiany, ale wpłynęły hamująco na wybrane parametry innych odmian. Inokulacja
szczepem M. extorquens A5 spowodowała zahamowanie wzrostu korzenia, wyrażone
spadkiem średniej długości oraz długości korzenia głównego odmiany KB1902 (Tabela
7A). Wpływ szczepu Ar. nicotinovorans A7 na wybrane parametry różnych odmian
przedstawiono w Tabeli 7A. Inokulacja nasion tym szczepem miała istotnie negatywny
wpływ na 4 z 5 testowanych odmian obcych. Po inokulacji A. nicotinovorans A7
zaobserwowano zmniejszenie średniej długości korzenia odmian KB2704 oraz
56
Kosmo230. Dla odmian KB1902, KB2704, Cyrkon oraz Kosmo230 zaobserwowano
także spadek wartości długości korzenia głównego.
Wpływ szczepów Arthrobacter nitroguajacolicus A18 oraz Pseudomonas
viridiflava PE31, pozyskanych z odmiany KB1903, na wzrost siewek wszystkich
badanych odmian kukurydzy przedstawiono w Tabeli 7B. Inokulacja nasion szczepem
Ar. nitroguajacolicus A18 miała neutralny wpływ na siewki odmiany rodzimej, ale
hamowała wzrost korzenia głównego oraz epikotylu obcej odmiany Kosmo230.
W przypadku szczepu Ps. viridiflava PE31 zaobserwowano negatywny wpływ na
rodzimą odmianę ale również na 3 z 5 obcych odmian. Negatywny wpływ szczepu
Ps. viridiflava PE31 wyrażał się zmniejszeniem liczby korzeni dla obcej odmiany Król,
zahamowaniem wzrostu epikotylu dla odmiany rodzimej KB1903 i obcej Kosmo230,
spadkiem średniej długości korzenia dla odmiany rodzimej KB1903 i obcych KB1902,
Król, Kosmo230 oraz spadkiem wartości długości korzenia głównego u odmiany
rodzimej KB1903 i odmian obcych KB1902, Król i Kosmo230 (Tabela 7B).
Wpływ szczepów Pseudomonas graminis PE24 oraz Pseudomonas fluorescens
PE50, pozyskanych z odmiany Kosmo230, na wzrost siewek wszystkich badanych
odmian kukurydzy przedstawiono w Tabeli 7C. Szczep Ps. fluorescens PE50
stymulował wzrost roślin a Ps. graminis PE24 nie powodował zmian badanych
parametrów biometrycznych siewek rodzimej odmiany kukurydzy. Ponadto, inokulacja
szczepem Ps. fluorescens PE50 spowodowała spadek długości korzenia głównego
siewek odmiany obcej Król. Inokulacja nasion szczepem Ps. graminis PE24 wpłynęła
negatywnie na parametry biometryczne 3 z 5 testowanych obcych odmian. Negatywny
wpływ tego szczepu wyrażony był w spadku liczby korzeni odmiany KB2704,
zahamowaniu wzrostu korzeni odmiany Król, oraz spadku wartości długości korzenia
głównego odmian KB2704, Król i Cyrkon (Tabela 7C).
W oparciu o uzyskane wyniki do dalszych doświadczeń wybrano trzy szczepy
endofitów
Ps. clemancea PE22,
Ps. migulae A51
oraz
Ps. fluorescens PE50
stymulujące wzrost siewek macierzystych odmian kukurydzy in vitro.
57
4.4. Charakterystyka wybranych szczepów
4.4.1. Biosynteza regulatorów wzrostu roślin
Przeprowadzono badania ilościowe nad zdolnością do biosyntezy dwóch auksyn,
kwasu indolilo-3-octowego i kwasu indolilo-3-masłowego oraz kwasu salicylowego
czynnego w indukcji odporności systemicznej rośliny, przez wybrane szczepy
Ps. clemancea PE22, Ps. migulae A51 oraz Ps. fluorescens PE50, stymulujące wzrost
siewek kukurydzy w warunkach in vitro (Pkt. 4.3.). Wyniki oznaczeń ilościowych
przedstawiono w Tabeli 8. Obecność kwasu indolilo-3-octowego oraz kwasu
salicylowego stwierdzono w płynach pohodowlanych wszystkich trzech badanych
szczepów. Największe stężenia IAA (0,22 μg ml-1) oraz SA (5,9 μg ml-1) stwierdzono
w supernatancie szczepu Ps. clemancea PE22. Żaden z badanych szczepów nie
wykazywał zdolności do biosyntezy IBA w dwóch badanych podłożach. Równocześnie
określono
obecność
genu
acdS,
deaminazy
kwasu
1-aminocyklopropano-1-
karboksylowego (ACC). Deaminaza ACC odpowiedzialna jest za hydrolizę tego kwasu,
prekursora etyleny, do amoniaku i kwasy ketomasłowego. Identyfikację genu acdS
przeprowadzono z wykorzystaniem kombinacji 4 par primerów F1936f i F1938r,
F1937f i F1938r, F1936f i F1939r oraz F1937f i F1939r (Foto 9). Obecność genu acdS
po reakcji PCR z wymienionymi parami primerów manifestuje się po elektroforezie
odpowiednio prążkami o masie 792bp, 558bp, 750bp oraz 516bp tak jak w przypadku
szczepu referencyjnego Ps. acidovorans 1. W wyniku reakcji PCR z powyższymi
parami primerów nie stwierdzono specyficznych produktów dla genu deaminazy ACC
(Foto 9).
4.4.2. Wpływ zapraw nasiennych
Przeprowadzono
ocenę
(w
warunkach
in
vitro)
odporności
szczepów
Ps. clemancea PE22, Ps. migulae A51 oraz Ps. fluorescens PE50 na substancje aktywne
zawarte w zaprawach nasiennych stosowanych do ochrony kukurydzy przed wysiewem.
W doświadczeniu wykorzystano zaprawy owado- i grzybobójcze Gaucho 350FS oraz
Vitavax 200FS chroniące rośliny kukurydzy przed ploniarką gnijką i zbożówką
(Oscinella frit L.) oraz głownią kukurydzy (Ustilago maydis (D.C.) Corda). Oceniając
wpływ badanych zapraw na wzrost wokół ziarniaków po 48h okresie inkubacji,
58
nie stwierdzono stref zahamowania testowanych szczepów, co świadczy o braku ich
wrażliwości na substancję aktywną imidachloprydu zaprawy Gaucho 350FS oraz
substancje aktywne karboksyny i disulfidu tetrametylotiuramu (tiuramu) zaprawy
Vitavax 200FS.
4.4.3. Wpływ wybranych szczepów a procesy fizjologiczne kukurydzy w
doświadczeniu wazonowym
Przeprowadzono doświadczenia wazonowe z wykorzystaniem dwóch odmian
kukurydzy
(Cyrkon,
Kosmo230)
oraz
pozyskanych
z
nich
szczepów
Ps. clemancea PE22, Ps. migulae A51 i Ps. fluorescens PE50, stymulujących wzrost
siewek kukurydzy w warunkach in vitro (Pkt. 4.3.). Ponadto, nasiona obydwóch odmian
zaprawiano również mieszaniną szczepów (MIX) w celu określenia wpływu interakcji
endofitów na procesy fizjologiczne. Po 24 dniach wegetacji w liściach oznaczono
aktywność enzymów PAL i GPOX związanych z indukcją odporności systemicznej
oraz zawartość chlorofilu. Dodatkowo oznaczono plon suchej i świeżej masy.
4.4.3.1. Aktywność amoniakoliazy fenyloalaninowej (PAL)
Wpływ zastosowania wybranych endofitów na aktywność PAL w liściach po
24 dniach wegetacji przedstawiono na Wykresach 2A i B. Szczepienie nasion odmiany
Cyrkon i Kosmo230 bakteriami endofitycznymi spowodowało wzrost aktywności
enzymu PAL w porównaniu do roślin nieszczepionych. Aktywność PAL była wyższa w
tkankach odmiany Cyrkon zaprawionych bakteriami, w porównaniu do roślin
kontrolnych. Największą aktywność tego enzymu, na poziomie 12,90 µM 1h-1 1g-1
świeżej masy, stwierdzono po szczepieniu szczepem Ps. migulae A51. Najniższą
aktywność odnotowano natomiast po szczepieniu mieszaniną izolatów, wyniosła ona
7,02 µM 1h-1 1g-1 świeżej masy. Większą aktywność PAL w tkankach odmiany
Kosmo230 obserwowano po zaprawieniu nasion Ps. clemancea PE22, Ps. migulae A51
oraz mieszaniną szczepów. Największą aktywność enzymu, na poziomie 22,72 µM
1h-1 1g-1 świeżej masy, odnotowano po zaprawieniu nasion szczepem Ps. migulae A51,
analogicznie jak w przypadku odmiany Cyrkon.
59
4.4.3.2. Aktywność peroksydazy gwajakolowej (GPOX)
Wpływ zastosowania wybranych endofitów na aktywność GPOX w liściach po 24
dniach wegetacji przedstawiono na Wykresach 3A i B. Zaprawienie nasion odmiany
Cyrkon szczepami Ps. clemancea PE22, Ps. fluorescens PE50 oraz Ps. migulae A51
spowodowało wzrost aktywności enzymu GPOX. Aktywność GPOX mieściła się
w granicach od 23,96 µM 1min-1 1g-1 świeżej masy po szczepieniu Ps. migulae A51
do 26,43 µM 1min-1 1g-1
świeżej masy po szczepieniu Ps. clemancea PE22.
Dla odmiany Kosmo230 po zaprawieniu nasion szczepem Ps. clemancea PE22
stwierdzono spadek aktywności GPOX w porównaniu do roślin kontrolnych.
4.4.3.3. Zawartość chlorofilu w liściach
Wpływ zastosowania wybranych endofitów na zawartość chlorofilu w liściach po
24 dniach wegetacji przedstawiono na Wykresach 4A i B. Zaprawienie nasion odmiany
Cyrkon mieszaniną szczepów spowodowało spadek zawartości chlorofilu A
i w konsekwencji chlorofilu całkowitego w liściach 24-dniowych roślin. Nie
zaobserwowano natomiast istotnego wpływu na zawartość chlorofilu w momencie, gdy
nasiona były szczepione tylko jednym gatunkiem bakterii endofitycznej.
Inokulacja nasion odmiany Kosmo230 mieszaniną szczepów spowodowała wzrost
zawartości zarówno chlorofilu A i B i w konsekwencji wzrost chlorofilu całkowitego
w liściach roślin, w przeciwieństwie do odmiany Cyrkon. Ponadto, wzrost zawartości
chlorofilu A oraz całkowitego, zaobserwowano również po zaprawieniu nasion
szczepem Ps. clemancea PE22.
4.4.3.4. Plon świeżej i suchej masy roślin
Wpływ zastosowania wybranych endofitów na plon świeżej i suchej masy
24-dniowych roślin przedstawiono na Wykresach 5A i B oraz 6A i B. Szczepienie
nasion bakteriami endofitycznymi miało większy wpływ na plon suchej masy niż
świeżej. Wpływ na plon świeżej masy roślin odmiany Cyrkon zaobserwowano jedynie
po inokulacji izolatem Ps. fluorescens PE50. Plon świeżej masy części nadziemnych
roślin odmiany Cyrkon zmniejszył się w porównaniu do roślin kontrolnych.
Szczepienie nasion wybranymi szczepami wpłynęło pozytywnie na plon suchej masy.
60
Szczepienie nasion mieszaniną izolatów spowodowało wzrost plonu suchej masy
korzeni odmiany Cyrkon. Stymulujący wpływ na plon suchej masy korzeni
zaobserwowano także dla odmiany Komso230 po zaprawieniu nasion szczepami
Ps. fluorescens PE50, Ps. migulae A51 oraz mieszaniną. Szczepienie nasion odmiany
Komso230 Ps. migulae A51 wpłynął również stymulująco na plon suchej masy części
nadziemnych.
4.5. Wpływ mieszaniny wybranych bakterii na indukcję enzymu
amoniakoliazy fenyloalaninowej (PAL), peroksydazy gwajakolowej
(GPOX) oraz na zawartość chlorofilu w liściach w pilotowym
doświadczeniu polowym
Przeprowadzono pilotowe doświadczenie polowe z wykorzystaniem mieszaniny
trzech szczepów stymulujących wzrost roślin w doświadczeniu in vitro. Doświadczenie
pilotowe przeprowadzono z odmianą P8400 w celu określenia wpływu na procesy
fizjologiczne odmiany obcej. W łodygach po 39 dniach wegetacji oznaczono aktywność
enzymów PAL i GPOX związanych z indukcją odporności systemicznej a w liściach
zawartość chlorofilu. Wyniki analiz przedstawiono w Tabeli 9. Oprysk odmiany P8400
mieszaniną
szczepów
endofitycznych
wpłynął
na
aktywność
enzymu
PAL,
w porównaniu do roślin kontrolnych odnotowano przyrost aktywności tego enzymu
o 52,9%. Oprysk dolistny nie miał natomiast
wpływu na zawartość chlorofilu
w liściach jak również na aktywność enzymu GPOX w łodygach.
61
5. Dyskusja
5.1. Zróżnicowanie genotypowe endofiów
Koncepcję nasion jako źródła bakterii po raz pierwszy zaproponował Baker i wsp.
[1966]. Obecnie uważa się, że wraz z nasionami z pokolenia na pokolenie przenoszone
są bakterie endofityczne [Johnston-Monje i Raizada 2011]. Jak do tej pory, obecność
bakterii
endofitycznych
w nasionach została opisana przez
kilku badaczy.
Drobnoustroje endofityczne związane z nasionami zostały stwierdzone m.in. u świerku
pospolitego [Cankar i wsp. 2005], eukaliptusa [Ferreira i wsp. 2008], ryżu [Hardoim
i wsp. 2012, Kaga i wsp. 2009]. Według najnowszych doniesień, również ziarniaki
kukurydzy stanowią rezerwuar bakterii endofitycznych [Johnston-Monje i Raizada
2011; Liu i wsp. 2012]. Badania Johnston-Monje i Raizada [2011] sugerują, iż skład
drobnoustrojów endofitycznych zasiedlających ziarniaki kukurydzy jest ściśle związany
z genotypem i pochodzeniem rośliny. Przedstawiciele rodzajów Clostridium oraz
Paenibacillus zostały stwierdzone we wszystkich genotypach analizowanej kukurydzy
oraz u dzikich przodków. Sugeruje to przetrwanie określonych zespołów pomimo
ewolucji i selekcji ze strony człowieka. Badania Liu i wsp. [2012] również potwierdzają
wpływ
genotypu
(odmiany)
kukurydzy
na
skład
zespołów
drobnoustrojów
endofitycznych. Zróżnicowanie endofitów 4 mieszańców kukurydzy uzależnione było
od ich genotypu. Przekazywanie określonych zespołów drobnoustrojów endofitycznych
wraz z nasionami opisano również w przypadku ryżu, u którego około 45% składu
zespołu bakterii stwierdzonych w nasionach ryżu pierwszego pokolenia, została również
stwierdzona w nasionach drugiego pokolenia [Hardoim i wsp. 2012]. Nasiona obu
generacji
były
zasiedlone
m.in.
przez
Stenotrophomonas maltophilia
oraz
Ochrobactrum spp. W badaniach własnych nad zdolnością ziarniaków kukurydzy do
przenoszenia endofitów hodowalnych nie uzyskano żadnych kolonii bakterii wyrosłych
na podłożu. Można powiązać to faktem, iż do izolacji wykorzystano nasiona, które były
ręcznie pozyskane z kolb. W trakcie zbioru mechanicznego w warunkach polowych
uszkodzeniu
może
ulegać
okrywa
nasienna
co
powoduje
powstanie
mikropor – potencjalnych siedlisk drobnoustrojów. Bakterie zasiedlające mikropory
okrywy nasiennej mogą być efektem kontaktu nasion z cała masą roślin w trakcie
omłotu kombajnowego. Autorzy prac, m.in. Rijavec i wsp. [2007], którzy stwierdzają
hodowalne bakterie endofityczne w ziarniakach kukurydzy nie podają w jaki sposób
62
pozyskali materiał siewny. Jeżeli nasiona testowanych 6 odmian zasiedlone są przez
bakterie endofityczne, to ich liczebność nie przekracza poziomu wykrywalności lub
należą one do grupy drobnoustrojów niehodowalnych. Mimo doniesień o obecności
endofitów we wnętrzu nasion, dalej nie uzyskano odpowiedzi na pytanie czy
drobnoustroje te selekcjonowane są przez roślinę w celu zwiększenia żywotności
następnego pokolenia nasion, czy to nasiona wykorzystywane są przez bakterie jako
wektory do kolonizacji nowych nisz [Hardoim i wsp. 2012].
Asocjacje hodowalnych drobnoustrojów endofitycznych badanych odmian
kukurydzy składały się z 18 rodzajów zaklasyfikowanych do 4 typów. Zróżnicowanie to
jest porównywalne z opisywanymi w literaturze dla roślin klimatu umiarkowanego lub
ciepłego m.in. soi (Glicine sp.Willd) [Hung i Annapurna 2004], ziemniaka [Garbeva
i wsp. 2001] czy żeń-szenia [Cho i wsp. 2007]. Duże zróżnicowanie hodowalnych
drobnoustrojów endofitycznych zostało także zaobserwowane u kukurydzy słodkiej
[McInroy i Kloepper 1995b]. Izolaty pozyskane z powierzchniowo zdezynfekowanych
korzeni oraz łodyg odmiany Silver queen zostały zaklasyfikowane do 31 rodzajów.
Wśród kolekcji pozyskanej z liści 6 odmian kukurydzy, dominowały bakterie z rodzaju
Pseudomonas z przedstawicielami 12 gatunków. Bakterie z rodzaju Pseudomonas są
jednym z najczęściej opisywanych taksonów, który zasiedla tkanki roślinne [Jacobs
i wsp. 1985]. Ich obecność została stwierdzona między innymi w tkankach marchwi
zwyczajnej (Daucus carota L.) [Surette i wsp. 2003], soi [Kuklinsky-Sorbal i wsp.
2004] czy żeń-szenia [Cho i wsp. 2007]. Również inne zespoły badawcze stwierdziły
obecność bakterii z rodzaju Pseudomonas wśród bakterii endofitycznych pozyskanych
z różnych odmian roślin [McInroy, Kloepper 1995b; Rai i wsp. 2007; Lalande i wsp.
1989] oraz ziarniaków kukurydzy [Johnston-Monje i Raizada 2011; Liu i wsp. 2012;
Rijavec i wsp. 2007]. Poza drobnoustrojami z rodzaju Pseudomonas znaczną ilość
pozyskanych izolatów stanowiły rodzaje Arthrobacter, Bacillus oraz Microbacterium.
Bakterie z tych rodzajów również zostały zidentyfikowane wśród endofitów różnych
odmian kukurydzy. Przedstawicieli wszystkich trzech rodzajów w korzeniach lub
łodygach odmiany Silver queen zaobserwowali McInroy i Kloepper [1995b]. Bakterie
z rodzajów Bacillus oraz Microbacterium zostały wyselekcjonowane z 4 odmian
skiełkowanych ziarniaków kukurydzy [Rijavec i wsp. 2007]. Rai i wsp. [2007] oraz
Lalande i wsp. [1989] również zaobserwowali bakterie z rodzaju Bacillus zasiedlające
łodygi lub korzenie kukurydzy.
63
Z liści badanych odmian kukurydzy rzadko izolowano bakterie z rodzajów
Acinetobacter, Chryseobacterium, Methylobacterium, Rhizobium oraz Staphylococcus.
W literaturze przedmiotu opisano kilka szczepów Acinetobacter, które są endofitami.
Endofityczne
Acinetobacter spp.
zostały stwierdzone
w
roślinach
potomnych
i rodzicielskich kilku odmian kukurydzy [Liu i wsp. 2012]. Ponadto Acinetobacter spp.
zasiedlały korzenie buraka cukrowego [Shi i wsp. 2011], łodygi bawełny [McInroy
i Kloepper 1995b], ryżu [Hardoim i wsp. 2012] oraz pnie wierzby (Salix sitchensis
Sanson ex Bong.) i topoli kalifornijskiej (Populus trichocarpa Torr. & A.Gray) [Doty
i wsp. 2009]. Acinetobacter sp. został również stwierdzony w rizosferze 20 odmian
kukurydzy uprawianej w prowincji Quebec, Kanada [Lalande i wsp. 1989]. Bakterie
z rodzaju Chryseobacterium zostały wcześniej stwierdzane jako endofity kukurydzy
[Liu i wsp. 2012]. Zasiedlały również korzenie roślin wilca (Calystegia soldanella L.)
i wydmuchrzycy piaskowej (Elymus mollis L.) porastających wydmy [Park i wsp. 2005]
oraz korzenie psianki [Long i wsp. 2004]. Endofityczne bakterie z rodzaju
Methylobacterium wyizolowano m.in. z ryżu [Madhaiyan i in. 2007], kukurydzy
słodkiej oraz bawełny [McInroy i Kloepper, 1995b]. Również Rhizobium spp. zostały
stwierdzone jako endofity kukurydzy [Liu i wsp. 2012, McInroy i Kloepper 1995b],
oraz bawełny [McInroy i Kloepper 1995b], marchwi zwyczajnej [Surette i wsp. 2003],
wilca [Park i wsp. 2005] i ryżu [Hardoim i wsp. 2012]. Zdziwienie może budzić fakt
izolacji z tkanek roślinnych bakterii z rodzaju Staphylococcus. W literaturze przedmiotu
Staphylococcus spp. występowały w tkankach słodkiej kukurydzy i bawełny [McInroy
i
Kloepper
1995b].
Surette
i
wsp.
[2003]
stwierdzili
również
obecność
Staphylococcus spp. wśród endofitów marchwi zwyczajnej a Thomas i Soly [2009]
banana zwyczajnego (Musa sp.) odmiany Grand Naine.
Wśród pojedynczych izolatów pozyskanych z tkanek 6 odmian kukurydzy
stwierdzono
przedstawicieli
rodzajów:
Brachybacterium,
Erwinia,
Kocuria,
Micrococcus, Pedobacter, Rhodococcus, Rothia, Shigella oraz Sphingomonas.
Wszystkie, przynajmniej raz, zostały opisane jako endofity różnych roślin, m.in.
bawełny [McInroy i Kloepper 1995b], banana zwyczajnego [Thomas i Soly 2009],
grujecznika japońskiego (Cercidiphyllum japonicum Siebold & Zucc) [Li i wsp. 2008],
kukurydzy [McInroy i Kloepper 1995b, Rai i wsp. 2007; Rijavec i wsp. 2007], marchwi
zwyczajnej [Surette i wsp. 2003], rzodkwi zwyczajnej (Raphanus sativus L.) [Seo i wsp.
2010] a nawet roślin klimatu arktycznego Oxyria digyna (L.) Hill, Diapensa lapponica
64
L. i Juncus trifidus L. [Nissinen i wsp. 2012].
Zróżnicowanie
hodowalnych
bakterii
endofitycznych
uzależnione
jest
od gospodarza, jego genotypu jak również warunków glebowych, co zostało
potwierdzone w niniejszej pracy. Być może skład gatunkowy hodowalnych endofitów
jest unikalny na poziomie gatunku. Brak hodowalnych endofitów w tkankach siewek
kukurydzy wyrosłych
z
powierzchniowo
sterylizowanych,
ręcznie
łuskanych
ziarniaków, może sugerować iż, opisane w literaturze hodowalne endofity kukurydzy
przenoszone przez ziarniaki mogą być efektem ich zanieczyszczenia, w trakcie omłotu,
bakteriami zasiedlającymi liście i/lub łodygi kukurydzy.
5.2. Zróżnicowanie fenotypwe endofiów
Zdolność do zasiedlania tkanek roślin przez bakterie uzależniona jest od szeregu
czynników, m.in. metabolitów roślinnych i bakteryjnych, które kształtują wzajemne
zależności. Przykładem takich metabolitów są m.in. roślinne flawonoidy regulujące
ekspresję
bakteryjnych
genów
(Phillips
i
Tsai
1992)
oraz
bakteryjne
lipochitooligosacharydy (LCO ang. lipo-chitooligosaccharides) indukujące proces
tworzenia brodawek korzeniowych (Schultze i Kondorosi 1996).
Kwasy fenolowe i ich pochodne to grupa wielofunkcyjnych metabolitów
roślinnych [Mandal i wsp. 2010]. Stanowią istotny czynnik ograniczający rozwój
drobnoustrojów w tkankach roślinnych gdyż wykazują właściwości przeciwbakteryjne
[Cueva i wsp. 2010; Fernandez i wsp. 1996]. W literaturze przedmiotu do tej pory nie
opisano badań nad wykorzystaniem tych substancji jako jedynego źródła węgla i energii
przez drobnoustroje endofityczne, nieznane są również minimalne stężenia hamujące
związków fenolowych w stosunku do bakterii endofitycznych. W literaturze przedmiotu
znajdujemy tylko prace odnoszące się do zdolności wykorzystania związków
fenolowych, związanych z procesem lignifikacji, przez mikroorganizmy glebowe [Blum
i wsp. 2000; Latha i Mahadevan 1997; Sundman 1964]. W soku komórkowym
kukurydzy
odnotowano
obecność
m.in.
kwasu
chlorogenowego,
ferulowego,
kumarowego oraz alkoholu koniferylowego [Maksimovic i wsp. 2008]. Zdolność do
wykorzystania
przynajmniej
jednego
z
tych
związków
została
stwierdzona
u 42 szczepów, co stanowiło 1/3 pozyskanej kolekcji. Zdolność szczepów
endofitycznych do biodegradacji określonych związków fenolowych może być
wykorzystywana w celu własnej ochrony, jak opisano w przypadku komensala
65
Lactobacillus johnsonii N6.2 [Birs br.]. Stężenia substancji fenolowych w tkankach
kukurydzy uzależnione są od wieku rośliny co odzwierciedla proces lignifikacji
i starzenia się tkanek [Maksimovic i wsp. 2008]. Minimalne stężenia hamujące
testowanych związków dla badanych szczepów były wyższe niż opisane stężenia
w soku komórkowym intensywnie rosnącej kukurydzy. Zdolność szczepów do
wykorzystywania lub tolerowania kwasów fenolowych w stężeniach wyższych niż
opisywane
jako
naturalne
w
sokach
komórkowych
kukurydzy
sugeruje,
iż te mikroorganizmy zdolne są do przeżycia we wnętrzu tkanek roślinnych.
Zasiedlanie tkanek przez endofity może być również uzależnione od zdolności
bakterii do wydzielania substancji przeciwgrzybowych. Czynnik ten sprawia, iż są one
bardziej konkurencyjne niż drobnoustroje bez takiej zdolności. W badaniach własnych
aktywność
u
przeciwko
przedstawicieli
Chryseobacterium,
F. moniliforme
11
rodzajów:
Erwinia,
i
F. graminearum
Acinetobacter,
Methylobacterium,
została
stwierdzona
Arthrobacter,
Microbacterium,
Bacillus,
Pseudomonas,
Rhizobium, Rothia oraz Staphylococcus. Zdolność bakterii z rodzaju Pseudomonas do
produkcji substancji przeciwgrzybowych jest licznie opisywana w literaturze co zostało
podsumowane m.in. przez Dowling i O'Gara [1994], Leisinger i Margraff [1979] czy
Ligon i wsp. [2000]. Badania Nandakumar i wsp. [2002] nad trzema izolatami
P. fluorescens wskazały, iż ich aktywność przeciwgrzybowa jest związana nie tylko
z produkcją antybiotyku (2,4-diacetylofloroglucyna DAPG) ale również produkcją
sideroforów, cyjanowodoru i enzymów litycznych t.j. chitynazy i β-1,3-glukanazy.
Również endofityczne bakterie z rodzaju Pseudomonas wykazują aktywność
antagonistyczną w stosunku do fitopatogenów. Endofityczne izolaty Pseudomonas sp.
GH07 oraz GS08 w testach in vitro hamowały wzrost Rhizoctonia solani oraz
F. oxysporum a Ps. poae JA01 również Phytium ultimum i Phytophtora capsici [Cho
i wsp. 2007].
Drugą grupą bakterii pod względem liczebności i aktywności przeciwgrzybowej
były izolaty z rodzaju Bacillus. W literaturze przedmiotu wiele prac odnosi się do
produkcji
substancji
wyizolowanych
z
przeciwgrzybowych
gleby,
rizosfery
a
przez
bakterie
z
rodzaju
Bacillus
także
tkanek
roślinnych.
Szczepy
B. amyloliquefaciens BNM340 oraz B. cereus BNM343 z rizosfery soi hamowały
wzrost 5 różnych grzybów patogenicznych, m.in. F. oxysporum i F. solani [Leon i wsp.
2009]. W doświadczeniu in vitro endofityczne izolaty Bacillus spp. GH02, GH09,
66
GS03, GS06 pozyskane z roślin żeń-szenia także hamowały wzrost fitopatogenów,
m.in. F. oxysporum czy Rh. solani [Cho i wsp. 2007]. Badania Li i wsp. [2012] nad
endofitycznym B. subtilis ZZ120 wykazały jego antagonistyczne oddziaływanie na
F. graminearum,
Alternaria alternata,
Rh. solani,
Cryphonectria parasitica
oraz
Glomerella glycines.
W literaturze przedmiotu znajdujemy nieliczne doniesienia o zdolności bakterii
z rodzajów Acinetobacter, Arthrobacter, Chryseobacterium, Methylobacterium oraz
Rhizobium do produkcji związków aktywnych w stosunku do grzybów. Szczep
Acinetobacter baumannii LCH001 pozyskany z łodygi cynamonowca kamforowego
(Cinnamomum camphora (L.) Presl) w doświadczeniach in vitro hamował wzrost
Cryphonectria parasitica, Glomerella glycines, Phytophthora capsici, F. graminearum,
Botrytis cinerea oraz Rh. solani [Liu i wsp. 2007]. Grupę metabolitów produkowanych
przez ten izolat, odpowiedzialnych za hamowanie wzrostu grzybów zaklasyfikowano do
lipopeptydów (iturin A2, iturin A3, iturin A6). Również szczep Ac. hemolyticus RW19,
wyizolowany z rizosfery pszenicy, hamował wzrost szeregu fitopatogenów z rodzaju
Fusarium, Alaternaria oraz Ustilago maydis [Huddedar i wsp. 2000]. Zdolność do
produkcji związków hamujących wzrost in vitro fitopatogenów przez Arthrobacter spp.
oraz Ar. globiformis pozyskanych z rizosfery został opisany tylko przez GlażewskąManiewską
i
wsp.
[2004]
oraz
Sachdev
i
wsp.
[2009].
Również
Chryseobacterium soldanellicola PSD1-4T w doświadczeniu in vitro hamował wzrost
F. oxysporum [Park i wsp. 2006]. Ponadto w doświadczeniach in vitro zdolność do
produkcji
antybiotyków
w
stosunku
do
F. oxysporum
and
F. udum
przez
Methylobacterium exotrquens wykazał Poorniammal i wsp. [2009]. Zdolność do
produkcji
związków
hamujących
wzrost
in
vitro
fitopatogenów
przez
Rhizobium radiobacter oraz Rhizobium sp. został opisany przez Charest i wsp. [2005]
oraz Drapeau i wsp. [1973].
Dotychczas w literaturze przedmiotu nie opisano aktywności w stosunku do
grzybów z rodzaju Fusarium dla szczepów z rodzajów Erwinia, Microbacterium, Rothia
oraz
Staphylococcus.
Zaobserwowane
w
niniejszej
pracy
antagonistyczne
oddziaływanie pomiędzy izolatami z rodzaju Erwinia, Microbacterium, Rothia oraz
Staphylococcus a fitopatogenami może wynikać również ze zmiany właściwości fizykochemicznych podłoża.
67
Zdolność bakterii ednofitycznych do pozakomórkowego wydzielania kwasów
zwiększających zawartość rozpuszczalnego fosforu powoduje wzrost w środowisku
dostępnych jego form
dla roślin.
Izolacja drobnoustrojów rozpuszczających
nieorganiczny fosfor nie jest ograniczona tylko do gleby, ale drobnoustroje o takiej
aktywności występują również w innych środowiskach [Rivas i wsp. 2004].
W badaniach własnych rozpuszczanie fosforanów zaobserwowano dla bakterii
z rodzajów: Acinetobacter, Arthrobacter,
Pseudomonas,
Rothia
oraz
Bacillus, Kocuria, Microbacterium,
Staphylococcus.
Zdolność
bakterii
z
rodzajów
Acinetobacter, Arthrobacter, Bacillus oraz Pseudomonas do rozpuszczania fosforanów
jest licznie opisywana w literaturze przedmiotu [Chen i wsp. 2006; Mohammadi 2012;
Rodriguez i Fraga 1999]. Zwiększanie dostępności fosforu nieorganicznego przez
bakterie z rodzaju Pseudomonas wiąże się z wydzielaniem do środowiska kwasów
organicznych, głównie kwasu glukonowego [Babu-Khan i wsp. 1995]. Również dla
rodzajów Kocuria, Microbacterium oraz Staphylococcus pojawiają się pojedyncze
doniesienia o zdolności do rozpuszczania nieorganicznego fosforu. Izolaty K. rosea oraz
M. arborescens
pozyskane
z
rizosfery
roślin
Ipomea pes-caprae
L.
oraz
Spinifex littoreus L. porastających wydmy posiadały aktywność rozpuszczania fosforu
nieorganicznego [Godinho i wsp. 2010]. Również po inkubacji M. ulmi, wyizolowanego
z trocin wiązu, na podłożu YED-P pojawiały się strefy przejaśnienia świadczące
o zdolności tego izolatu do rozpuszczania fosforu nieorganicznego [Rivas i wsp. 2004].
Badania in vitro Alharbi [2009] wykazały, iż również St. pasteuri zwiększa dostępność
fosforu w środowisku. W przypadku bakterii z rodzaju Staphylococcus zdolność ta
może być wykorzystywana do rozróżniania patogenicznych i niepatogenicznych
gatunków [Alharbi 2009]. Do tej pory w literaturze przedmiotu nie opisano bakterii
z rodzaju Rothia zdolnych do rozpuszczania fosforu nieorganicznego. Jest to pierwsze
doniesienie o zdolności R. amarae do rozpuszczania fosforu trójwapniowego.
Proces asymilacji wolnego azotu przez drobnoustroje endofityczne może być
czynnikiem stymulujących wzrost i rozwój roślin. Zdaniem wielu autorów m.in.
Kumari Sugitha i Kumar [2009] u wszystkich drobnoustrojów wiążących wolny azot
występuje gen nifH, w przeciwieństwie do innych genów strukturalnych tego procesu.
Poly i wsp. [2001] w swojej pracy zaprojektowali zdegenerowane primery PolF&PolR
i wykazali ich przydatności w identyfikacji genu nifH u wielu szczepów zdolnych do
wiązania wolnego azotu w tym symbiotycznych (m.in. Rhizobium, Sinorhizobium,
68
Frankia) jak również wolnożyjących (m.in. Azospirillum, Agrobacterium, Bacillus,
Burkholderia,
Pseudomonas).
W
literaturze
przedmiotu
primery
PolF&PolR
wielokrotnie wykorzystywano do identyfikacji drobnoustrojów wiążących wolny azot
pozyskanych z różnych środowisk. Mirza i wsp. [2006] wykorzystali primery
PolF&PolR w detekcji genu nifH u Pseudomonas sp. K1 wyizolowanego z rizosfery
ryżu a Mehnaz i wsp. [2007] w detekcji genu nifH u Azospirillum canadense
pozyskanego z rizosfery kukurydzy. W badaniach własnych obecność genu nifH, a tym
samym potencjalna zdolność do wiązania wolnego azotu, została stwierdzona dla
bakterii z rodzajów: Acinetobacter, Arthrobacter, Bacillus, Brachybacterium, Erwinia,
Methylobacterium, Microbacterium, Pedobacter, Pseudomonas, Rothia, Staphylococcus
oraz Sphingomonas.
Zdolność do wiązania wolnego azotu przez endofityczne i rizosferowe bakterie
niesymbiontyczne jest słabo poznana, jednak została stwierdzona w kilku przypadkach.
W literaturze przedmiotu zdolności bakterii z rodzaju Acinetobacter do wiązania
wolnego azotu została opisana przez Chaudhary i wsp. [2012] oraz Sachdev i wsp.
[2010].
Szczep
Ac. oryzae
B23T
został
pozyskany
z
powierzchniowo
zdezynfekowanych liści ryżu dzikiego (Oryza alta) [Chaudhary i wsp. 2012]
a Ac. baumannii LRFN53 z rizosfery pszenicy [Sachdev i wsp. 2010]. Szczep
Ac. calcoaceticus WP19, wyizolowany z topoli kalifornijskiej, posiadał genu nifH ale
nie wiązał wolnego azotu [Doty i wsp. 2009]. Bakterie z rodzaju Bacillus, u których
stwierdzono zdolność asymilacji wolnego azotu, wymagały beztlenowych warunków
w trakcie tego procesu [Li i wsp. 1992; Wahab 1975]. Wiązanie wolnego azotu dla
rodzaju Brachybacterium zostało opisane tylko przez Gontia i wsp. [2011] oraz Jha
i wsp. [2012] odpowiednio u Br. saurashtrense JG06T i Brachybacterium sp. JG06.
Również szczep Methylobacterium nodulans ORS 2060T posiadał zdolność wiązania
wolnego
azotu
a
gen
Gluconacetobacter diazotrophicus
nifH
wykazywał
podobieństwo
do
genu
[Jourand i wsp. 2004]. Wiązanie wolnego azotu
przez bakterie z rodzaju Microbacterium zostało opisane przez Lin i wsp. [2012]
u Microbacterium sp. 16SH pozyskanego z powierzchniowo zdezynfekowanych łodyg
trzciny cukrowej. U bakterii z rodzaju Arthrobacter i Rothia stwierdzono odpowiednio
aktywność nitrogenazy lub obecność sekwencji nifH – podobnej w genomie, jednak
funkcjonalnośc tego klastra genów nie została do tej pory wyjaśniona [Gtari i wsp.
2012]. Izolat Pseudomonas sp. K1 pozyskany z rizosfery ryżu posiadał zdolność do
69
wiązania wolnego azotu, potwierdzoną metodą redukcji acetylenu, a gen nifH
wykazywał 99% i 91% podobieństwa do genów Azotobacter chroococcum oraz
Ps. stuzeri, odpowiednio [Mirza i wsp. 2006]. Badania Desnoues i wsp. [2003] nad
innym izolatem pozyskanym z rizosfery ryżu, Ps. stutzeri A1501, również wykazały
jego zdolność do asymilacji wolnego azotu. Przy czym szczep referencyjny
Ps. stutzeri NCIMB 11358T nie posiadał tej zdolności [Hatayama i wsp. 2005]. Izolat
Ps. azotifigens 6H33b pozyskany z kompostu także wiązał wolny azot [Hatayama i wsp.
2005]. Pierwszym opisanym izolatem z rodzaju Sphingomonas zdolnym do asymilacji
wolnego azotu był Sp. azotifigens Y39T pozyskany z korzeni ryżu [Xie, Yokota 2006].
Badania Videira i wsp. [2009] nad 46 izolatami Sphingomonas spp. wykazały iż 22
z nich zdolne są do wiązania wolnego azotu. Jednocześnie, analiza genów16S rRNA
oraz nifH wykazała iż większość z tych 22 izolatów tworzy odrębny klaster niż
Sp. azotifigens. Izolaty Sphingomonas spp. pozyskane z wierzby zdolne były do wzrostu
w podłożu bezazotowym, połowa z nich posiadała gen nifH ale nie redukowały
acetylenu co sugeruje brak zdolności do wiąznaia N2 [Doty i wsp. 2009]. W literaturze
przedmiotu dla rodzajów Erwinia, Pedobacter oraz Staphylococcus nie opisano
zdolności wiązania wolnego azotu.
Zdolność wiązania wolnego azotu przez bakterie niesymbiontyczne może być
cechą charakterystyczną na poziomie szczepu [Hatayama i wsp. 2005] lub wynikiem
poziomego dryftu genetycznego klastra genów odpowiedzialnych za asymilację N2, jak
w przypadku rizosferowego izolatu
Ps. stutzeri A1501 [Yan i
wsp. 2008].
Występowanie markera nifH u drobnoustrojów bez zdolności do asymilacji wolnego
azotu sugeruje niekompletny transfer tego klastra. Aktywne wiązania azotu uzależnione
jest również od jakości i ilości związków organicznych metabolizowanych przez
bakterie, jak w przypadku endofitycznego izolatu Rahnella aquatilis SPb pozyskanego
z roślin słodkiego ziemniaka (Ipomoea batatas (L.) Lam.) [Khan, Doty 2009] lub
szczepów z rodzaju Azospirillum spp. pozyskanych z 3 roślin [Gałązka i wsp. 2010].
Biosynteza enzymów degradujących ściany komórkowe roślin (CWDE) ułatwia
bakteriom endofitycznym zasiedlanie tkanek roślinnych. W badaniach własnych
zdolność do biosyntezy CWDE została określona dla 36 szczepów. Największe
spektrum aktywności CWDE stwierdzono u bakterii z rodzaju Pseudomonas. Szczepy
z rodzajów Acinetobacter, Bacillus, Chryseobacterium oraz Microbacterium zdolne
były do biosyntezy jednego lub dwóch rodzajów enzymów. W literaturze przedmiotu
70
zdolność do biosyntezy i pozakomórkowego wydzielania CWDE przez drobnoustroje,
w
tym
endofity,
Ps. fluorescens 1773/K
jest
i
licznie
opisana.
Ps. trivalis BIHB745
Szczepy
zdolne
Ps. fluorescens K-34,
były
do
biosyntezy
i pozakomórkowego wydzielania enzymów celulolitycznych i proteolitycznych [Parani,
Saha 2012]. Badania Cho i wsp. [2007] nad endofitami żeń-szenia wykazały, iż 60%
pozyskanych izolatów zdolnych było do biosyntezy przynajmniej jednego z 4 enzymów.
Aktywność pektynolityczna oraz celulolityczna bakterii endofitycznych pozyskanych
z soi została stwierdzona odpowiednio u 33% i 70% izolatów [Hung, Annapurna 2004].
Drobnoustroje patogeniczne są także zdolne do biosyntezy CWDE, jednak
zróżnicowanie ekspresji i regulacji genów kodujących pomiędzy fitopatogenami
a drobnoustojami endofitycznymi jest dotychczas słabo poznane. Cho i wsp. [2007]
zwracają uwagę, że znaczna liczba endofitów charakteryzuje się zdolnością do
biosyntezy CWDE, i dlatego sugerują, iż biosynteza CWDE może odgrywać istotną rolę
w nawiązywaniu asocjacji roślina – mikroorganizmy.
Podsumowując analizowane cechy badanych endofitów zasiedlających liście
kukurydzy można stwierdzić, iż wszystkie z nich wykorzystywały lub tolerowały
związki fenolowe w stężeniach wyższych niż naturalnie występujące w soku kukurydzy.
Większość z badanych endofitów wykazywała potencjalną zdolność do wiązania
wolnego azotu a tylko część zdolna była do rozpuszczania fosforanu trójwapniowego
i biosyntezy związków przeciw grzybom z rodzaju Fusarium. Stwierdzoną większą
ilość bakterii endofitycznych, wydzielających substancje hamujące wzrost grzybów
z rodzaju Fusarium wśród szczepów pozyskanych ze Smolic można powiązać
z bardziej zakwaszonym odczynem glebowym tej lokalizacji, co sprzyja rozwojowi
grzybów. Zdolność bakterii do produkcji związków przeciwgrzybowych sprawia
iż endofity te są lepiej dostosowane do warunków środowiskowych i mogą ograniczać
infekcje grzybowe zasiedlanych roślin.
5.3. Wpływ endofitów na wzrost i rozwój roślin
W literaturze przedmiotu wiele prac odnosi się do wpływu bakterii
endofitycznych na swojego gospodarza. Shi i wsp. [2009] inokulowali buraka
cukrowego bakteriami endofitycznymi pozyskanymi z tej rośliny. Plon świeżej i suchej
masy roślin oraz liczba liści na roślinę zwiększyła się po inokulacji roślin trzema
wybranymi izolatami. W podobnych badaniach, inokulacja buraka cukrowego
71
szczepem Ac. johnsonii 3-1 spowodowała wzrost wysokości roślin o 19% oraz masy
korzeni o 69% [Shi i wsp. 2011]. Ponadto, inokulacja tym szczepem przyczyniła się do
zwiększenia zawartości witamin B i C oraz białka w korzeniach. Badania Rodrigues
i wsp. [2008] nad wpływem Azospirillum amazonense na wzrost ryżu wykazały
korzystny wpływ na liczbę wiech oraz akumulację suchej masy w ziarnach. Stymulację
wzrostu korzeni psianki czarnej obserwowano po inokulacji endofitami wyizolowanymi
z tej rośliny [Long i wsp. 2008]. Istotną rolę endofitów opisali Puente i wsp. [2009],
którzy stwierdzili bakterie endofityczne w nasionach kaktusa Pachycereus pringlei, co
umożliwiało siewkom wzrost na rumoszu skalnym bez nawożenia mineralnego przez
rok. Obecność endofitów przyczyniła się do udostępniania związków mineralnych
siewkom z rozpuszczonego podłoża.
Tylko w kilku pracach opisano próby inokulacji roślin bakteriami endofitycznymi
obcego pochodzenia. Badania Madhaiyan i wsp. [2007] wskazują, iż bakterie
endofityczne Methylobacterium oryzae oraz Burkholderia sp., wyizolowane z tkanek
ryżu, zredukowały toksyczny wpływ kadmu i niklu na nasiona pomidora w warunkach
in
vitro.
Trzy
szczepy
bakterii
endofitycznych,
izolowane
z
trawy
Brachiaria CIAT 36062, reinokulowane do roślin trawy Brachiaria hybrid cv. Mulato
oraz Brachiaria brizantha CIAT 6294 w warunkach niedoboru składników odżywczych
wpłynęły na wzrost zawartość biomasy, chlorofilu oraz azotu ogólnego inokulowanych
roślin [Kelemu i wsp. 2010]. Pseudomonas sp. A3R3, pozyskany z rośliny
Alyssum serpyllifolium, reinokulowany do nasion Brassica juncea (L.) Czern.
zwiększył biomasę tej rośliny [Ma i wsp. 2011]. Badania Rylo Sona Janarthine
i Eganathan [2012] nad izolatem Sporosarcina aquimarina SjAM16103 pozyskanym
z namorzynu Avicennia marina (Forssk.) Vierh. wykazały jego pozytywny wpływ na
wzrost korzeni i pędów innych gatunków roślin rosnących w tych samych warunkach
środowiskowych, t.j. Bacopa monnieri (L.) Pennell, Eupatorium triplinerve (Vahl.) oraz
Excoecaria agallocha (L).
Drobnoustroje endofityczne oraz gospodarzy cechuje wybiórczość. Przykładem
na tego typu relacje mogą być niektóre szczepy z rodzaju Pseudomonas, izolowane ze
zdrowych tkanek roślin pomidora, które w momencie reinokulacji do siewek pomidora
hamowały ich wzrost [Van Peer i wsp. 1990]. Badania Chandrashekhara i wsp. [2007]
nad 60 izolatami bakterii endofitycznych pozyskanych z 8 różnych roślin, wykazały iż
tylko 10 z nich stymulowało wzrost Pennisetum glaucum (L.) R. Br. Również Faria
72
i
wsp.
[2012]
Szczepy
wskazali
selektywny
Paenibacillus maceras
oraz
wpływ
endofitów
na
Paenibacillus lentimorbus,
gospodarza.
pozyskane
z merystemu orchidei Cymbidium eburneum uprawianej in vitro, wybiórczo promowały
wzrost korzeni lub epikotylów inokulowanych siewek. Teorię wybiórczości
potwierdzają także badania in vitro oraz doświadczenia doniczkowe przeprowadzone w
ramach niniejszej pracy. Szczepy Ar. nicotinovorans A7, Ar. nitroguajacolicus A18,
Ps. fluorescens PE50, Ps. graminis PE24, Ps. viridiflava PE31 oraz M. extorquens A5
testowane na 5 obcych odmianach, w wybiórczy sposób hamował wzrost siewek
in vitro. Również 14 innych izolatów testowanych tylko na odmianach macierzystych,
hamowało ich wzrost w doświadczeniach in vitro. Hamowanie wzrostu siewek
kukurydzy odmian macierzystych i obcych przez bakterie endofityczne może wynikać
z aktywności metabolicznej roślin w warunkach in vitro oraz/lub produkcji przez
drobnoustroje toksycznych metabolitów. Jednakże, efekt kumulacji substancji
biologicznie czynnych ograniczających wzrost siewek w doświadczeniach in vitro nie
musi wywoływać negatywnego efektu w warunkach naturalnych.
Wzrost siewek odmian macierzystych w doświadczeniach in vitro stymulowany
było
tylko
przez
3
szczepy
Ps. fluorescens PE50,
Ps. clemancea PE22
oraz
Ps. migulae A51. Jednak w doświadczeniu doniczkowym zaobserwowano ich
zróżnicowany wpływ na dwie odmiany kukurydzy. Zaprawianie nasion odmiany
Kosmo230
szczepami
Ps. fluorescens PE50,
Ps. migulae A51
oraz
mieszaniną
spowodowała wzrost plonu suchej masy korzeni lub części nadziemnych pojedynczej
rośliny. Wzrost plonu suchej masy korzeni zaobserwowano również u roślin odmiany
Cyrkon szczepionych mieszaniną. Jednak inokulacja Ps. fluorescens PE50 przyczyniła
się do obniżenia plonu świeżej masy części nadziemnych roślin odmiany Cyrkon.
W
badaniach
własnych
zaobserwowano
również
zróżnicowany
wpływ
testowanych szczepów endofitycznych na zawartość chlorofilu całkowitego w liściach
w doświadczeniach doniczkowych. Podobne wyniki otrzymał Shi i wsp. [2010], który
opisał wzrost chlorofilu całkowitego w liściach buraka cukrowego po inokulacji
endofitycznymi szczepami B. pumilus 2-1 oraz Ac. johnsonii 3-1 i brak wpływu szczepu
Chr. indologene 2-2 na zawartość chlorofilu całkowitego 30-sto dniowych roślin buraka
cukrowego rosnących w jałowych warunkach. Harish i wsp. [2008] opisali wzrost
zawartości chlorofilu całkowitego w liściach banana inokulowanych bakteriami
endofitycznymi EPB5 w porównaniu z roślinami kontrolnymi w doświadczeniu
73
polowym. W przypadku inokulacji drugim izolatem endofitycznym EPB22,
odnotowano spadek chlorofilu całkowitego w liściach w porównaniu do roślin
nieinokulowanych [Harish i wsp. 2008]. W badaniach własnych nie odnotowano
wpływu szczepów na zawartośc chlorofilu w pilotowym doświadczeniu polowym.
Long i wsp. [2008] sugerują, iż mechanizmy stymulowania wzrostu roślin przez
bakterie endofityczne są konserwatywne, to jednak mikroorganizmy te nie mają
jednakowego, przewidywalnego wpływu na rośliny które zasiedlają.
Produkcja fitohormonów, t.j. IAA czy SA przez bakterie z rodzaju Pseudomonas
jest szeroko opisywana w literaturze. Zdolność do produkcji IAA u Ps. fluorescens AK1
oraz Ps. aeruginosa AK2 została stwierdzona przez Karnwal [2009]. Ponadto 30
izolatów fluoryzujących Pseudomonas pozyskanych z rizosfery jabłoni (Malus sp.)
i gruszy (Pyrus sp.) wykazywało zróżnicowaną zdolność do biosyntezy IAA [Kapoor
i wsp. 2012]. Do biosyntezy IAA były również zdolne endofityczne Pseudomonas spp.
pozyskane z roślin psianki czarnej [Long i wsp. 2008]. Istotną rolę bakteryjnego IAA
w komunikacji roślina – drobnoustrój oraz drobnoustrój – drobnoustrój opisali Spaepen
i wsp. [2007]. Zdolność do biosyntezy SA przez Ps. aeruginosa 7NSK2 opisali De
Meyer i Hoffe [1997]. Spośród 25 testowanych izolatów fluoryzujących Pseudomonas
12 z nich zdolnych było do biosyntezy SA [Soltani i wsp. 2012]. Również szczepy
Pseudomonas spp. przebadane w niniejszej pracy zdolne były do biosyntezy IAA oraz
SA w warunkach in vitro. W badaniach własnych nie stwierdzono zdolności do
biosyntezy IBA, jak również w literaturze przedmiotu nie opisano zdolności bakterii
z rodzaju Pseudomonas do biosyntezy tej auksyny. Powyższa auksyna została
stwierdzona jedynie w pozakomórkowych wydzielinach u A. brasiliense UAP 154
[Martinez-Morales i wsp. 2003]. Zdolność do modyfikacji poziomu etylenu opisano
u Ps. brassicacearum Am3 [Belimov i wsp. 2007]. Gen acdS, kodujący deaminazę
ACC, obecny był w genomie m.in. Pseudomonas sp. 4MKS8 [Babalola i wsp. 2003],
Ps. fluorescens TDK1 [Saravanakumar i Samiyappan 2007] oraz
Ps. entomophila
PS-PJH [Kamala-Kannan i wsp. 2010]. W przeciwieństwie do danych literaturowych,
u testowanych szczepów Ps. fluorescens PE50, Ps. clemancea PE22 i Ps. migulae
A51 nie stwierdzono obecności produktu dla genu acdS.
Zastosowanie w uprawie roślin PGPE (ang. Plant Growth Promoting Endophytes)
indukuje w roślinie biosyntezę protein uczestniczących w obronie przed patogenami, co
zostało
opisane
w
kilku
pracach.
Inokulacja
roślin
ryżu
szczepem
74
Methylobacterium sp. PPFM-Os-07 spowodowała wzrost aktywności enzymów PAL
oraz peroksydazy w porównaniu do roślin nieinokulowanych [Madhaiyan i wsp. 2004].
Indukcja odporności systemicznej wyrażona wzrostem aktywności PAL została również
zaobserwowana u roślin ostrej papryki (Capsicum annum L.) po inokulacji
rizobakteriami Ps. chlororaphis PA23 oraz B. subtilis BSCBE4 [Nakkeeran i wsp.
2006]. Przyrost aktywności enzymów związanych z indukcją odporności systemicznej,
t.j. PAL, chitynaza oraz beta-1,3-glukanaza, zaobserwowano również u 3 gatunków
roślin (ciecierzycy pospolitej (Cicer arietinum L.), fasoli złotej (Vigna radiata L.) oraz
ryżu)
po
inokulacji
izolatem
B. cereus S4
pozyskanym
z
rizosfery
trawy
Cynodon dactylon (L.) Persoon [Chakraborty i wsp. 2011]. Jha i wsp. [2011] stwierdzili,
iż PGPE w większym stopniu indukują odporność systemiczną rośliny niż PGPR.
Po inokulacji roślin ryżu endofitycznym szczepem Ps. pseudoalcaligenes odnotowano
większy wzrost aktywności enzymu PAL niż po inokulacji rizosferowym izolatem
B. subtilis. W badaniach własnych zaobserwowano zróżnicowany wpływ bakterii
endofitycznych
na
aktywność
enzymatyczną
u
rożnych
odmian
kukurydzy.
W doświadczeniach doniczkowych istotny wzrost aktywności enzymu PAL odnotowano
we wszystkich badanych obiektach poza odmianą Kosmo230 inokulowaną szczepem
Ps. fluorescens PE50. W warunkach polowych inokulacja odmiany Pioneer P8400
mieszaniną szczepów również wpłynęła na wzrost aktywności enzymu PAL
w porównaniu do roślin kontrolnych. W podobnych doświadczeniach nad inokulacją
roślin endofitycznymi izolatami Pseudomonas uzyskano zbliżone wyniki. Rośliny
bawełny, inokulowane endofitycznym Ps. fluorescens Pf1 wykazywały większą
aktywność enzymów PAL a także chitynazy i peroksydazy niż rośliny kontrolne
[Rajendran i wsp. 2006]. Inokulacja izolatem Ps. fluorescens Pf1 spowodowała wzrost
aktywności enzymów związanych z obroną także u roślin pomidora i ostrej papryki
[Ramamoorthy i wsp. 2002].
W przypadku drugiego badanego enzymu, peroksydazy gwajakolowej, wzrost
aktywności odnotowano w doświadczeniu doniczkowym dla odmiany Cyrkon po
zaprawianieniu nasion trzema testowanymi szczepami oddzielnie. Dla odmiany
Kosmo230 zaobserwowano ogólny spadek aktywności GPOX po inokulacji badanymi
endofitami w porównaniu do roślin kontrolnych, przy czym istotny spadek aktywności
GPOX odnotowano po szczepieniu Ps. clemancea PE22.
75
Aktywność GPOX uzależniona jest od wielu czynników. Zróżnicowany wpływ
czynników biotycznych i abiotycznych na aktywność GPOX w obecności bakterii
endofitycznych został opisany w kilku pracach. Wpływ temperatury na aktywność
GPOX w obecności endofitycznego izolatu Clavibacter sp. Enf12 zaobserwowali Ding
i wsp. [2011]. W przypadku roślin Chorispora bungeana
Fisch. & C.A. Mey,
inokulowanych endofitycznym izolatem Clavibacter sp. Enf12 i inkubowanych w 0oC,
odnotowano znaczny przyrost aktywności GPOX w porównaniu do roślin
nieinokulowanych. Natomiast u roślin inokulowanych i inkubowanych w 20oC w dniu
2 i 6 odnotowano nieznaczny spadek aktywności enzymatycznej. Na aktywność
enzymatyczną GPOX w obecności bakterii endofitycznych ma również wpływ
obecność biotycznego czynnika stresogennego. Inokulacja roślin ogórka siewnego
(Cucumis sativus L.) endofitycznym izolatem B. thuringensis GS1 nie wpłynęła na
aktywność GPOX w porównaniu do roślin kontrolnych. Wzrost aktywności
enzymatycznej został zaobserwowany w momencie gdy siewki były inokulowane
B. thuringensis GS1 oraz patogenem Rh. solani jednocześnie [Seo i wsp. 2012].
W przypadku roślin ziemniaka Ardanov i wsp. [2011] wykazali, iż inokulacja roślin
endofitycznymi izolatami Ps. putida IMBG294 oraz Methylobacterium sp. IMBG290
w obecności patogenicznego szczepu Pectobacterium atrosepticum nie wpłynęła na
modyfikacje aktywności peroskydazy gwajakolowej. Wzrost aktywności enzymatycznej
został zaobserwowany w momencie, gdy siewki były inokulowane endofitami ale nie
wystawione na działanie czynnika stresogennego, tj. szczepu Pec. atrosepticum.
Jednocześnie, w przypadku inokulacji roślin izolatem Methylobacterium sp. IMBG290
na indukcję aktywności GPOX miała wpływ gęstość wykorzystanego inokulum.
Mechanizmy indukcji odporności systemicznej przez bakterie angażują jasmonidy
oraz etylen, jednak wzrost aktywności ISR związany jest ze wzrostem czułości rośliny
na te hormony a nie ze wzrostem ich produkcji [Compant i wsp. 2005b]. Aplikacja
bakterii endofitycznych może również zwiększać odporność rośliny na biotyczne
i abiotyczne czynniki stresogenne poprzez wzmocnienie ścian komórkowych oraz
zmianę metabolizmu gospodarza [Compant i wsp. 2005b].
Wyselekcjonowane
szczepy
Ps. clemancea PE22,
Ps. migulae A51
oraz
Ps. fluorescens PE50 stymulujące wzrost kukurydzy w doświadczeniach in vitro
i wazonowych charakteryzowały się zdolnością do biosyntezy IAA, SA oraz
potencjalną zdolnością do wiązania N2. Ponadto szczepy te zdolne były do
76
zahamowania wzrostu przynajmniej jednego z badanych fitopatogenów z rodzaju
Fusarium. Przeprowadzone badania sugerują możliwość selekcji bakterii potencjalnie
przydatnych w produkcji roślinnej spośród hodowalnych bakterii endofitycznych.
Niskie wymagania pokarmowe i potencjalna łatwość namnażania wyselekcjonowanych
PGPE z rodzaju Pseudomonas rokują nadzieję na ich wykorzystanie jako biologiczne
środki stymulujące wzrost kukurydzy w naszych warunkach klimatycznych.
77
6. Wnioski
1.
Zidentyfikowano 46 gatunków hodowalnych bakterii endofitycznych kukurydzy,
z
następujących
Brachybacterium,
Microbacterium,
rodzajów
Acinetobacter,
Arthrobacter,
Bacillus,
Chryseobacterium, Erwinia, Kocuria Methylobacerium,
Micrococcus,
Pedobacter,
Pseudomonas,
Rhizobium,
Rhodococcus, Rothia, Shigella, Sphingomonas oraz Staphylococcus.
2.
Wśród hodowalnych bakterii endofitycznych kukurydzy dominowały szczepy
z rodzaju Pseudomonas.
3.
Asocjacie hodowalnych bakterii endofitycznych badanych odmian kukurydzy
były specyficzne na poziomie każdej odmiany.
4.
Asocjacie hodowalnych bakterii endofitycznych badanych odmian kukurydzy
uprawianych w glebie lekko kwaśnej w Smolicach cechowały się większym
udziałem szczepów produkujących substancje hamujące wzrost grzybów
z rodzaju Fusarium.
5.
Stwierdzono, iż ziarniaki kukurydzy odmian KB1902, KB1903, KB2707, Król,
Cyrkon oraz Kosmo230 nie są rezerwuarem hodowalnych drobnoustrojów
endofitycznych.
6.
Związki fenolowe (kwas chlorogenowy, kwas para-kumarowy, kwas ortokumarowy, kwas ferulowy, alkohol koniferylowy) naturalnie występujące
w tkankach kukurydzy były wykorzystywane jako jedyne źródło węgla i energii
przez część badanych szczepów lub tolerowane w stężeniach większych od
naturalnie występujących w sokach komórkowych tego gatunku.
7.
Aktywność przeciwgrzybową w stosunku do fitopatogenów in vitro wykazywało
łącznie 60 szczepów, wyłącznie z rodzajów Acinetobacter, Arthrobacter, Bacillus,
Chryseobacterium, Erwinia, Methylobacterium, Microbacterium, Pseudomonas,
Rhizobium, Rothia oraz Staphylococcus.
8.
Największą
aktywność
przeciwgrzybową
in
vitro
wykazywał
szczep
B. methylotrophicus A17 oraz Ar. nicotinovorans A40 odpowiednio w stosunku do
F. graminearum IOR1970 oraz F. moniliforme IOR728.
78
9.
Zdolność do rozpuszczania fosforanu wapnia in vitro stwierdzono łącznie u 54
szczepów przedstawicieli wyłącznie rodzajów Acinetobacter, Arthrobacter,
Bacillus, Kocuria, Microbacterium, Pseudomonas, Rothia oraz Staphylococcus.
Największą aktywność rozpuszczania fosforanu wapnia wykazywał szczep
Ps. marginalis PE26.
10.
Obecność genu nifH została stwierdzona łącznie u 71 szczepów bakterii
reprezentujących wyłącznie rodzaje Acinetobacter, Arthrobacter, Bacillus,
Brachybacterium, Erwinia, Methylobacterium, Microbacterium, Pedobacter,
Pseudomonas, Rothia, Staphylococcus oraz Sphingomonas.
11.
Stwierdzono wydzielanie enzymów degradujących polisacharydy roślinne
(celulazy, ksylanazy, pektynazy) oraz proteaz jedynie u 25 szczepów, głównie
z rodzaju Pseudomonas.
12.
Większość spośród badanych 36-ciu endofitycznych szczepów bakterii nie miała
wpływu na rozwój siewek macierzystych odmian kukurydzy w doświadczeniu
in vitro. Jedynie dwa szczepy Ps. clemancea PE22 oraz Ps. migulae A51
w doświadczeniu in vitro stymulowały wzrost siewek odmiany macierzystej
Cyrkon a szczep Ps. fluorescens PE50 stymulował wzrost siewek odmiany
macierzystej Kosmo230.
13.
Szczepy stymulujące wzrost kukurydzy Ps. clemancea PE22, Ps. migulae A51,
Ps. fluorescens PE50 zdolne były do produkcji kwasu indolilo-3-octowego oraz
salicylowego.
14.
Zaprawianie
nasion
kukurydzy
szczepami
Ps. clemancea PE22,
Ps. fluorescens PE50 oraz Ps. migulae A51 spowodowało wzrost aktywności
enzymu PAL w tkankach odmian Cyrkon i Kosmo230.
79
7. Piśmiennictwo
1.
Afzal A.J., Wood A.J., Lightfoot D.A. 2008. Plant receptor-like serine threonine
kinases: roles in signaling and plant defense. Mol. Plant. Microbe. Interact. 5:
507–517.
2.
Alharbi S.A. 2009. In vitro mineral transformations by the human pathogens
Staphylococcus aureus and Candida albicans. J. Food. Agr. Environ. 7(2): 655657.
3.
Andria V., Reichenauer T., Sessitsch A. 2009. Expression of alkane
monooxygenase (alkB) genes by plant-associated bacteria in the rhizosphere and
endosphere of Italian ryegrass (Lolium multiflorum L.) grown in diesel
contaminated soil. Environ. Pollut. 157: 3347-3350.
4.
Ardanov P., Ovcharenko L., Zaets I., Kozyrovska N., Pirttilä A.M. 2011.
Endophytic bacteria enhancing growth and disease resistance of potato (Solanum
tuberosum L.). Biol. Control. 56: 43–49.
5.
Babalola O.O., Osir E.O., Sanni A.I., Odhiambo G.D., Bulimo W.D. 2003.
Amplification of 1-amino-cyclopropane-1-carboxylic (ACC) deaminase from
plant growth promoting rhizobacteria in Striga-infested soil. African. J.
Biotechnol. 2(6): 157–160.
6.
Babu-Khan S., Chia Yeo T., Martin W.L., Duron M.R., Rogers R.D., Goldstein
A.H. 1995. Cloning of a mineral phosphate-solubilizing gene from Pseudomonas
cepacia. Appl. Environ. Microbiol. 61(3): 972–978.
7.
Bacilio-Jimenez M., Aguilar-Flores S., Ventura-Zapata E., Perez-Campos E.,
Bouquelet S., Zenteno E. 2003. Chemical characterization of root exudates from
rice (Oryza sativa) and their effects on the chemotactic responses of endophytic
bacteria. Plant Soil. 249: 271-277.
8.
Baker A.J.M., Brooks R.R. 1989. Terrestrial higher plants which hyperacumulate
metallic elements – a review of their distribution, ecology and phytochemistry.
Biorecovery. 1: 81-126.
9.
Baker K.F., Smith S.H. 1966. Dynamics of seed transmission of plant pathogens.
Annu. Rev. Phytopathol. 14: 311–334.
80
10.
Barac T., Taghavi S., Borremans B., Provoots A., Oeyen L., Colpaert J.V.,
Vangronsveld J., Van Der Lelie D. 2004. Engineered endphytic bacteria improved
phyto-remediation of water-soluble, volatile, organic pollutants. Nat. Biotechnol.
22: 583-588.
11.
Barak
J.D.,
Gorski
L.,
Naragi-Arani
P.,
Charkowski
A.O.
2005.
Salmonella enterica genes are required for bacterial attachment to plant tissue.
Appl. Environ. Microbiol. 71: 5685-5691
12.
Belimov A.A., Dodd I.C., Safronova V.I., Hontzeas N., Davies W.J. 2007.
Pseudomonas brassicacearum strain Am3 containing 1-aminocyclopropane-1carboxylate deaminase can show both pathogenic and growth-promoting
properties in its interaction with tomato. J. Exp. Bot. 58(6): 1485–1495.
13.
Benhamout N., Belanger R.R., Paulitz T. 1996. Ultrastructutal and cytochemical
aspects of the interaction between Pseudomonas fluorescens and Ri T-DNA
transformed pea roots: host response to colonization by Pythium ultimum Trow.
Planta. 199: 105-117.
14.
Bhore S.J., Nithya R., Loh C.Y. 2010. Screening of endophytic bacteria isolated
from leaves of Sambung nyawa [Gynura procumbens (Lour.) Merr.] for cytokininlike compounds. Bioinformation. 5(5): 191-197.
15.
Birs A. br. Identification of key enzymes in the phenolic degradation pathway of
Lactobacillus johnsonii N6.2. Praca magisterska, University of Florida
16.
Blaha D., Prigent-Combaret C., Mirza M.S., Moenne-Loccoz Y. 2006. Phylogeny
of the 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid deaminase – encoding gene acdS
in phytobeneficial and pathogenic Proteobacteria and relation with strain
biogeography. FEMS Microbiol. Ecol. 56: 455-470.
17.
Blum U., Staman K.L., Flint L.J., Shafer S.R. 2000. Induction and/or selection of
phenolic acid-utilizing bulk-soil and rhizosphere bacteria and their influence on
phenolic acid phytotoxicity. J. Chem. Ecology. 26(9): 2059-2078.
18.
Bruinsma J. 1963. The quantitative analysis of chlorophylls a and b in plant
extracts. Photochem. Photobiol. 2: 241-249.
19.
Brooks D.S., Gonzalez C.F., Appel D.N., Filer T.H. 1994. Evaluation of
endophytic bacteria as potential biocontrol agents for oak wilt. Biol. Control. 4:
373-381.
81
20.
Caballero-Mellado J., Onofre-Lemus J., Estrada-de los Santos P., MartinezAguilar L. 2007. The tomato rhizosphere, an environment rich in nitrogen-fixing
Burkholderia species with capabilities of interest for agriculture and
phytoremediation. Appl. Environ. Microbiol. 73(16): 5308-5319.
21.
Cankar K., Kraigher H., Ravnikar M., Rupnim M. 2005. Bacterial endophytes
from seeds of Norway spruce (Picea abies L. Krast). FEMS Microbiol. Lett. 244:
341-345.
22.
Chakraborty U., Roy S., Chakraborty A.P., Dey P., Chakraborty B. 2011. Plant
growth promotion and amelioration of salinity stress in crop plants by a salttolerant bacterium. Res. Res. Scien. Tech. Biochemistry 3(11): 61-70.
23.
Chance B., Maehly S.K.. 1955. Assay of catalase and peroxidases. Meth. Enzymol.
2: 764–775.
24.
Chandrashekhara, Niranjanraj S., Deepak S.A., Amruthesh K.N., Shetty N.P.,
Shetty H.S.2007. Endophytic bacteria from different plant origin enhance growth
and induce downy mildew resistance in pearl millet. Asian J. Plant Pathol. 1: 111.
25.
Charest M.H, Beauchamp C.J., Antoun H. 2005. Effects of the humic substances
of de-inking paper sludge on the antagonism between two compost bacteria and
Pythium ultimum. FEMS Microbiol. Ecol. 52: 219–227.
26.
Chaudhary H.J., Peng G., Hu M.,He Y., Yang L., Luo Y., Tan Z. 2012. Genetic
diversity of endophytic diazotrophs of the wild rice, Oryza alta and identification
of the new diazotroph, Acinetobacter oryzae sp. nov. FEMS Microb. Ecol.
63:813–821.
27.
Chen C., Bauske E.M., Mussion G., Rodriquez-Kabana R., Kloepper J.W. 1995.
Biological control on Fusarium wilt on coton by use of endophytic bacteria. Biol.
Control. 5: 83-91.
28.
Chen Y.P., Rekha P.D., Arun A.B., Shen F.T., Lai W.-A.,Young C.C. 2006.
Phosphate solubilizing bacteria from subtropical soil and their tricalcium
phosphate solubilizing abilities. Appl. Soil Ecol. 34: 33–41.
29.
Cho S.J., Park S.R., Kim M.K., Lim W.J., Ryu S.K., An C.L., Hong S.Y., Lee
Y.H., Jeong S.G., Cho Y.U., Yun H.D. 2000. Endophytic Bacillus sp. isolated from
the interior of ballon flower root. Biosci. Biotechnol. Biochem. 66: 1270-1275.
82
30.
Cho K.M., Hong S.Y., Lee S.M., Kim Y.H., Kahng G.G., Lim Y.P., Kim H., Yun
H.D. 2007. Endophytic bacterial communities in Ginseng and their antifungal
activity against pathogens. FEMS Microbiol. Ecol. 54: 341-351.
31.
Compant S., Reiter B., Sessitsch A., Nowak J., Clement Ch., Barka E.A. 2005.
Endophytic colonization of Vitis vinifera L. by plant growth promoting bacterium
Burkholderia sp. stain PsJN. Appl. Environ. Microbiol. 71: 1685-1693.
32.
Compant S., Duffy B., Nowak J., Clement Ch., Barka E.A. 2005b. Use of plant
growth-promoting bacteria for biocontrol of plant diseases: principles,
mechanisms of action, and future prospects. Appl. Environ. Microbiol. 71(9):
4951–4959.
33.
Compant S., Reiter B., Sessitsch A., Nowak J., Clement Ch., Barka E. A. 2008
Endophytic colonization of Vitis vinifera L. by Burkholderia phytofirmans stain
PsJN: from the rhizosphere to inflorescence tissues. FEMS Microbiol. Ecol. 63:
84-93.
34.
Coombs J.T., Franco C.M.M. 2003. Isolation and identification of actinobacteria
isolated from surface-sterilized wheat roots. Appl. Environ. Microbiol. 69: 53035308.
35.
Cueva C., Moreno-Arribas M.V., Martín-Álvarez P.J., Bills G., Vicente M.F.,
Basilio A., Lopez Rivas C., Requena T., Rodríguez J.M., Bartolome B. 2010.
Antimicrobial activity of phenolic acids against commensal, probiotic and
pathogenic bacteria. Res. Microbiol. 161(5): 372–382.
36.
De Meyer G., Hofte M. 1997. Salicylic acid produced by the rhizobacterium
Pseudomonasa eruginosa 7NSK2 induces resistance to leaf infection by
Botrytis cinerea on bean. Phytopathol. 87(6): 588-593.
37.
De Matos Nogueira E., Vinagre F., Masuda H.P., Vargas C., De Padua V.L.M., Da
Silva F.R., Dos Santos R.V., Baldani J.I., Gomes Ferreira P.C., Hemerley A.S.
200.
Expression
of
sugarcane
genes
induced
by
inoculation
with
Gluconacetobacter diazotrophicus and Herbaspirillum rubrisubalbicans. Genet.
Mol. Biol 24: 199-206.
38.
Desnoues N., Lin M., Guo X., Ma L., Carreno-Lopez R., Elmerich C. 2003.
Nitrogen fixation genetics and regulation in a Pseudomonas stutzeri strain
associated with rice. Microbiology 149: 2251–2262.
83
39.
De Souza A.O., Pamphile A., De Mello Sartori C.L., Da Rocha C, Azevedo J.L.
2004. Plant-microbe interactions between maize (Zea mays L.) and endophytic
microorganisms observed by scanning electron microscopy. Acta Scientiarum,
Biol. Sci. 26: 357-359.
40.
Ding S., Huang C.L., Sheng H.M., Song C.L., Li Y.B., An L.Z. 2011. Effect of
inoculation with the endophyte Clavibacter sp. strain Enf12 on chilling tolerance
in Chorispora bungeana. Physiologia Plantarum. 141: 141–151.
41.
Dix N.J., Webster J. 1995. Fungal ecology. London, Glasgow, Weinheim, new
York, Tokyo, Melbourne, Madras: Chapman Hall, s.549.
42.
Dong Z., Canny M.J., McCully M.E., Roborendo M.R., Cabadilla C.F., Ortega E.,
Rodes R. 1994. A nitrogen fixing endophyte of sugarcane stems. Plant Physiol.
105: 1139-1147.
43.
Doty S.L., Oakley B., Xin G., Kang J.W., Singelton G., Khan Z., Vajzovic A.,
Staley J.Y. 2009. Diazotrophic endophytes of native black cottonwood and
willow. Symbiosis 47: 23-33.
44.
Dowling D.N., O'Gara F. 1994. Metabolites of Pseudomonas involved in the
biocontrol of plant disease. Trends Biotechnol. 12(4): 133-141.
45.
Drapeau R., Fortin J.A., Gagnon C. 1973. Antifungal activity of Rhizobium. Can.
J. Bot. 51: 681-682.
46.
Elbeltagy A.,Nishioka K., Suzuki H., Sato T., Sato Y., Morisaki H., Mitsui H.,
Minamisawa. K. 2000. Isolation and characterization of endophytic bacteria from
wild and traditionally cultivated rice varieties. Soil Sci. Plant Nutr. 46: 617-629.
47.
Faria D.C., Dias A.C.F., Melo I.S., de Carvalho Costa F.E. 2012. Endophytic
bacteria isolated from orchid and their potential to promote plant growth. World J.
Microbiol. Biotechnol. on line DOI 10.1007/s11274-012-1173-4.
48.
Fernandez M.A., García M.D., Saenz M.T. 1996. Antibacterial activity of the
phenolic
acids
fractions
of
Scrophularia frutescens
and
Scrophularia sambucifolia. J. Ethnopharmacol. 53(1): 11–14.
49.
Ferreira A., Quecine M.C., Lacava P.T., Oda S., Azevedo J.L., Araujo W.L. 2008.
Diversity of endophytic bacteria from Eucalyptus species seeds and colonization
of seedlings by Pantoea agglomerans. FEMS Microbiol. Lett. 287: 8-14.
50.
Fisher P.J., Retrini O., Scott H.M.L. 1992. The distribution of some fungal and
bacterial endophytes in maize (Zea mays L.). New Phytol. 122: 299-305.
84
51.
Forchetti G., Masciarelli O., Alemano S., Alvarez D., Abdala G. 2007. Endophytic
bacteria in sunflower (Helianthus annuus L.): isolation, characterization, and
production of jasmonates and abscisic acid in culture medium. Appl. Microbiol.
Biotechnol. 76: 1145–1152.
52.
Forchetti G., Masciarelli O., Izaguirre M.J., Alemano S., Alvarez D., Abdala G.
2010. Endophytic bacteria improve seedling growth of sunflower under water
stress, produce salicylic acid, and inhibit growth of pathogenic fungi. Curr.
Microbiol. 61: 485-493.
53.
Freitas H., Prasad M.N.V., Pratas J. 2004. Analysis of serpentinophytes from
north-east of Portugal for trace metal accumulation relevance to the management
of mine environment. Chemosphere. 54: 1625-1642.
54.
Gagne S., Richard C., Lousseau H., Btoun H. 1987. Xylem residing bacteria in
alfalfa roots. Can. J. Microbiol. 33: 996-1000.
55.
Gałązka A., Król M., Perzyński A., 2010. Wykorzystanie kwasów fenolowych
jako jedynego źródła węgla przez bakterie z rodzaju Azospirillum wiążące azot.
Nauka Przyr. Technol. 4(6):78.
56.
Garbeva P., Van Overbeek L.S., Van Vuurde J.W.L., Van Elsas J.D. 2001.
Analysis of endophytic bacterial communities of potato by plating and denaturing
gradient gel electrophoresis (DGGE) of 16S rDNA based PCR fragments. FEMS
Microbiol. Ecol. 41: 369-383.
57.
Germaine K., Liu X., Cabellos G., Hogan J., Ryan D., Dowling D.N. 2006.
Bacterial endophyte-enhanced phyto-remediation of the organochlorine herbicide
2,4-dichlorophenoxyacetic acid. FEMS Microbiol. Ecol. 57: 302-310.
58.
Glick B.R., Todorovic B., Czarny J., Cheng Z., Duan J. 2007. Promotion of plant
growth by bacterial ACC deaminase. Crit. Rev. Plant Sci. 26: 227-242.
59.
Głażewska-Maniewska R., Maciejewska A., Melech A. 2004. Occurrence of soil
bacteria of Arthrobacter ssp. genus on winter rye plantation, and their enzymatic
and antagonistic activity. Acta Sci. Pol., Agricultura. 3(1):129-137.
60.
Godinho A., Ramesh R., Bhosle S. 2010. Bacteria from sand dunes of Goa
promoting growth in eggplant. World J. Agricultural Sci. 6(5): 555-564.
61.
Gontia
I.,
Kavita
K.,
Schmid
M.,
Hartmann
A.,
Jha
B.
2011.
Brachybacterium saurashtrense sp. nov., a halotolerant root-associated bacterium
with plant growth-promoting potential. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 61: 27992804.
85
62.
Gordon A.H., Weber R.P. 1951. Colorimetric estimation of indoleacetic acid.
Plant Physiol. 26: 192-195.
63.
Gottlieb M. 2002. Czynniki determinujące zdolność bakterii z rodzaju
Pseudomonas do kolonizacji systemu korzeniowego roślin. Post. Mikrobiol. 41:
277-297.
64.
Gtari M., Ghodhbane-Gtari F., Nouioui I., Beauchemin N., Tisa L.S. 2012.
Phylogenetic perspectives of nitrogen-fixing actinobacteria. Arch. Microbiol. 194:
3–11.
65.
Gurjao de Carvalho T.L., Ferreira P.C.G., Hemerly A.S. 2011. Sugarcane genetic
controls involved in the association with beneficial endophytic nitrogen fixing
bacteria. Tropical Plant Biol. 4: 31-41.
66.
Hallmann J., Quadt-Hallman A., Mahaffee W.F., Kloepper J.W. 1997. Bacterial
endophytes in agricultural crops. Can. J. Microbiol. 43: 895-914.
67.
Hallmann J. 2001. Plant interactions with endophytic bacteria. Biotic interactions
in plant-pathogen association, Jeger M.J., Spence N.J. (eds.) CAB International
87-119.
68.
Hardoim P.R., Van Ovebeek L.S., Van Elsas J.D. 2008. Properties of bacterial
endophytes and their role in plant growth. Trends Mircobiol. 16; 463-471.
69.
Hardoim P.R., Hardoim C.C.P., Van Ovebeek L.S., Van Elsas J.D. 2012. Dynamics
of Seed-borne rice endophytes on early plant growth stages. PlosOne 7(2):e30438
on line.
70.
Harish S., Kavino M., Kumar N., Saravanakumar D., Soorianathasundaram K.,
Samiyappan R. 2008. Biohardening with plant growth promoting rhizosphere and
endophytic bacteria induces systemic resistance against Banana bunchy top virus.
Appl. Soil Ecology 39: 187–200.
71.
Hatayama K., Kawai S., Shoun H., Ueda Y., Nakamura A. 2005.
Pseudomonas azotifigens sp. nov., a novel nitrogen-fixing bacterium isolated from
a compost pile. Int. J. Sys. Evol. Microbiol. 55: 1539–1544.
72.
Holliday P. 1989. A Dictionary of Plant Pthology, Cambridge University Press,
Cambridge.
86
73.
Huddedar S.B., Gore S.D., Chopade B.A. 2000. Studies on distribution and
characterization of Acinetobacter genospecies isolated from rhizosphere of wheat
exhibiting antifungal and antibacterial activity. Proceedings of International
Conference on Microbial Biotechnology, Trade and Public Policy, Hyderabad,
India. Str. 1-16.
74.
Hung P.Q., Annapurna K. 2004. Isolation and characteryzation of endophytic
bacteria in soybean (Glicine sp.). Omornice. 12: 92-101.
75.
Hurek T., Reinhold-Hurek B., Van Montagu M., Kellenberger E. 1994. Root
colonization and systemic spreeding of Azoarcus sp. stain BH72 in grasses. J.
Bacteriol. 176: 1913-1923.
76.
Jacobs M.J., Bugbee W.M., Gabrielson D.A.,1985, Enumeration, location and
characterization of endophytic bacteria within sugar beet roots. Can. J. Botany 63:
1262–1265.
77.
James D.W., Suslow T.V., Steinback K.E. 1985. Relationship between rapid, firm
adhesion and long-term colonization of roots by bacteria. Appl. Environ.
Microbiol. 50: 392-397.
78.
James E.K., Reis V.M., Olivares F.L., Baldini J.L., Dobereiner J. 1994. Infection
of sugarcane by the nitrogenfixing bacterium Acetobacter diazothropus. J. Exp.
Bot. 45; 757-766.
79.
James E.K.,Gyaneshwar P., Mathan N., Barraquio W.L., Reddy P.M., Iannetta P.P.,
Olivares F.L., Ladha J.K. 2002. Infection and colonization or rice seedlings by the
plant growth-promoting bacterium Herbaspirillum seropedicae Z67. Mol. PlantMicrobe Interact. 15; 894-906.
80.
Jha Y.,Subramanian R.B., Patel S. 2011. Endophytic bacteria induced enzymes
against M. grisea in O. satavia under biotic stress. African J. Basic & Appl.
Science 3(4): 136-16.
81.
Jha B., Gontia I., Hartmann A. 2012. The roots of the halophyte
Salicornia brachiata are a source of new halotolerant diazotrophic bacteria with
plant growth-promoting potential. Plant Soil. 356:265–277.
82.
Johnston-Monje D., Raizada M.N. 2011. Conservation and diversity of seed
associated endophytes in Zea across boundaries of evolution, ethnography and
ecology. PlosOne 6(6):e20396 on line.
87
83.
Jourand P., Giraud E., Bena G., Sy A., Willems A., Gillis M., Dreyfus B., de
Lajudie P. 2004. Methylobacterium nodulans sp. nov., for a group of aerobic,
facultatively methylotrophic, legume root-nodule-forming and nitrogen-fixing
bacteria. Int. J. Sys. Evol. Microbiol. 54: 2269–2273.
84.
Kado C.I. 1992. Plant pathogenic bacteria. In: The Prokaryotes, edited by Balows
A., Truper H.G., Dworkin M., Harder W., Schleifer K.H., Springer-Verlag, New
York , 660-662.
85.
Kaga H., Mano H., Tanaka F., Watanabe A., Kaneko S., Morisaki H. 2009. Rice
seeds as a sources of endophytic bacteria. Microbes Environ. 24: 154-162.
86.
Kamala-Kannan S., Lee K.J., Park S.M., Chae J.C., Yun B.S., Lee Y.H., Park Y.J.,
Oh
B.T.
2010.
Characterization
of
ACC
deaminase
gene
in
Pseudomonas entomophila strain PS-PJH isolated from the rhizosphere soil. J.
Basic Microbiol. 50(2): 200-205.
87.
Kapoor R., Ruchi, Kumar A., Kumar A., Patil S., Pratush A., Kaur M. 2012.
Indole acetic acid production by fluorescent Pseudomonas isolated from the
rhizospheric soils of Malus and Pyrus. Rec. Res. Sci. Tech. 4(1): 06-09.
88.
Karnwal A. 2009. Production of indole acetic acid by fluorescent Pseudomonas in
the presence of l-tryptophan and rice root exudates. J. Plant Pathol. 91(1): 61-63.
89.
Kelemu S., Fory P., Zuleta C., Ricaurte J., Rao I., Lascano C. 2010. Detecting
bacterial endophytes in tropical grasses of the Brachiaria genus and determining
their role in improving plant growth. African J. Biotechnol. 10(6): 965-976.
90.
Khakipour N., Khavazi K., Mojallali H., Pazira E., Asadirahmani H. 2008
Production of auxin hormone by florescent Pseudomonas. American-Eurasian J.
Agric.&Environ. Sci. 4(6): 687-692.
91.
Khammas K.M., Kaiser P. 1992. Characterization of a pectinolytic activity in
Azospirillum irakense. Plant Soil. 137: 75-79.
92.
Khan Z., Doty S.L. 2009. Characterization of bacterial endophytes of sweet potato
plants. Plant Soil. 322: 197-207.
93.
Klama J. 2004. Współżycie endofitów bakteryjnych z roślinami (artykuł
przeglądowy). Acta Scient. Polon. 31: 19-28.
94.
Kobayashi D.Y., Palumbo J.D. 2000. Bacterial endophytes and their effects on
plants and uses in agriculture, In: C.W. Bacon i J.F. White (ed.), Microbial
Endophytes. Marcel Dekker, Inc., New York, 199-233.
88
95.
Kovtunovych G., Lar O., Kamalova S., Kordyum V., Kleiner D., Kozyrovska N.
1999. Correlation between pectate lyase activity and ability of diazotrophic
Klebsiella oxytoca VN13 to penetrate into plant tissues. Plant Soil. 215: 1-6.
96.
Król M.J., Zielewicz-Dukowska J. 2005. Genetyczne aspekty wiązania N2 bakterii
z rodzaju Azospirillum. Post. Mikrobiol. 44: 47-56.
97.
Kuklinsky-Sorbal J., Araujo W.L., Mendes R., Geraldi I.O., Pizzirani-Kleiner
A.A., Azevedo J.L., 2004, Isolation and characterization of soybean – assocaited
bacterial and their potential for plant growth promotion. Environ. Microbiol. 6:
1244-1251.
98.
Lalande R., Bissonnette N., Coutlee D., Antoun H. 1989. Identification of
rhizobacteria from maize and determination of their plant-growth promoting
potential. Plant Soil. 115:7-11.
99.
Latha S., Mahadevan A. 1997. Role of rhizobia in the degradation of aromatic
substances. World J. Microbiol. Biotechnol. 13: 601-607.
100. Larran S., Perello A., Simon M.R., Moreno V. 2002. Isolation and analysis of
endophytic microorganisms in wheat (Triticum aestivum L.). Worl J. Microbiol.
Biotechnol. 18: 683-686.
101. Leisinger T., Margraff R. 1979. Secondary metabolites of the fluorescent
Pseudomonads. Microbiol. Rev. 43(3): 422-442.
102. Leon M., Yaryura P.M., Montecchia M.S., Hernandez A.I., Correa O.S., Pucheu
N.L., Kerber N.L., Garcıa A.F. 2009. Antifungal activity of selected indigenous
Pseudomonas and Bacillus from the soybean rhizosphere. Int. J. Microbiol. ID
572049, doi:10.1155/2009/572049 on line.
103. Li C.Y., Massicote H.B., Moore L.V.H. 1992. Nitrogen-fixing Bacillus sp.
associated with Douglas-fir tuberculate ectomycorrhizae. Plan Soil. 140: 35-40.
104. Li J., Zhao G.Z, Chena H.H, Qina S., Xua L.H., Jiang C.L., Li W.J. 2008.
Rhodococcus cercidiphylli sp. nov., a new endophytic actinobacterium isolated
from a Cercidiphyllum japonicum leaf. Sys. Appl. Microbiol. 31: 108–113.
105. Li H., WangX., Han M., Zhao Z., WangM., Tang Q., Liu C., Kemp B., Gu Y.,
Shuang J., Xue Y. 2012. Endophytic Bacillus subtilis ZZ120 and its potential
application in control of replant diseases. African J. Biotechnol. 11(1): 231-242.
106. Ligon J.M., Hill D.S., Hammer P.E., Torkewitz N.R., Hofmann D., Kempf H.J.,
van Pee K.H. 2000. Natural products with antifungal activity from Pseudomonas
biocontrol bacteria. Pest. Manag. Sci. 56: 688-695.
89
107. Lin L., Guo W., Xing Y., Zhang X., Li Z., Hu Ch., Li S., Li Y., An Q. 2012. The
actinobacterium Microbacterium sp. 16SH accepts pBBR1-based pPROBE
vectors, forms biofilms, invades roots, and fixes N2 associated with
micropropagated sugarcane plants. Appl. Microbiol. Biotechnol. 93: 1185–1195.
108. LiPuma J.J. 2003. Burkholderia cepacia complex as human pathogen. J.
Nematology. 35: 212-217.
109. Liu Y., Zuo S., Xu L., Zou Y., Song W. 2012. Study on diversity of endophytic
bacterial communities in seeds of hybrid maize and their parental lines. Arch
Microbiol. doi: 10.1007/s00203-012-0836-8. On line.
110. Liu C.H., Chen X., Liu T.T., Lian B., Gu Y., Caer V., Xue Y.R., Wang B.T. 2007.
Study of the antifungal activity of Acinetobacter baumannii LCH001 in vitro and
identification of its antifungal components. Appl. Microbiol. Biotechnol. 76:459–
466.
111. Long H.H., Furuya N., Kurose D., Tekashita M., Takanami Y. 2003. Isolation of
endophytic bacteria from Solanum sp. and their antibacterial activity against plant
pathogenic bacteria. J. Fac. Agric. Kyushu Univ. 48: 21-28.
112. Long H.H., Furuya N., Kurose D., Yamamoto I., Takeshita M., Takanami Y. 2004.
Identification of the endophytic bacteria isolates and their in vitro and in vivo
antagonism against Ralstonia solanacearum. J. Fac. Agric. Kyushu Univ. 49(2):
233-241.
113. Long H.H., Schmidt D.D., Baldwin I.T. 2008. Native bacterial endophytes
promote host growth in a species-specyfic manner, phytohormone manipulations
do not result in common growth responses. PLoS ONE. 3: e2702 on line.
114. Lynch J.M. 1983. Soil Biotechnology: Microbiological factors in crop
productivity, Blackwell Sci. Publ. Ltd., Oxford.
115. Ma Y., Rajkumar M., Luo YM., Frietas H. 2011. Inoculation of endophytic
bacteria on host and non-host plants—Effects on plant growth and Ni uptake. J.
Hazardous Material 195: 230-237.
116. Madhaiyan M., Poonguzhali S., Senthilkumar M., Seshadri S., Chung H., Yang J.,
Sundaram J., Sa T. 2004. Growth promotion and induction of systemic resistance
in rice cultivar Co-47 (Oryza sativa L.) by Methylobacterium spp. Bot. Bull. Acad.
Sin. 45: 315-324.
90
117. Madhaiyan M., Poonguzhali S. 2007. Metal tolerating methylotrophic bacteria
reduces nickel and cadmium toxicity and promotes plant growth of tomato
(Lycopersicon esculentum L.). Chemosphere. 69: 220-228.
118. Maksimovic J.D., Maksimovic V., Zivanovic B., Sukalovic V.H.T., Vuletic M.
2008. Peroxidase activity and phenolic compounds content in maize root and leaf
apoplast, and their association with growth. Plant Science. 175: 656–662.
119. Mandal S.M., Chakraborty D., Dey S. 2010. Phenolic acids act as signaling
molecules in plant-microbe symbioses. Plant Signal Behav. 5(4): 359–368.
120. Martinez-Morales L.J., Soto-Urzua L., Baca B.E., Schanchez-Ahedo A. 2003.
Indole-3-butyric acid (IBA) production in culture medium by wild stain
Azospirillum brasilenese. FEMS Micriobiol. Lett. 228: 167-173.
121. Mastretta Ch., Taghavi S., Van Der Lelie D., Mengoni A., Galardi F., Gonnelli
Ch., Barac T., Boulet J., Weyens N., Vangronsveld J. 2009. Endophytic bacterium
from seeds of Nicotiana tabacum can reduce cadmium phytotoxicity. Int. J.
Phytoremediation. 11: 251-267.
122. McInroy J.A., Kloepper J.W. 1995a. Population dynamic of endophytic bacteria in
field-grown sweet corn and cotton. Can. J. Microbiol. 41: 895-901.
123. McInroy J.A., Kloepper J.W. 1995b. Survey of indigenous bacterial endophytes
from cotton and sweet corn. Plant Soil. 173: 337-342.
124. Mehnaz
S.,
Wesolowski
B.,
Lazarovits
G.
2007.
Azospirillumm canadense sp. nov., a nitrogen-fixing bacterium isolated from corn
rhizosphere. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 57: 620-624.
125. Meyer
J.M.,
Adballah
Pseudomonas fluorescens:
M.A.
1978.
biosynthesis,
The
fluorescent
purification
and
pigment
of
physicochemical
properties. J. Gen. Microbiol. 107: 319-328.
126. Meyer J.M., Azelvandre, P., and Georges, C. 1992. Iron metabolism in
Pseudomonas: salicylic acid, a siderophore of Pseudomonas fluorescens CHA0.
BioFactors. 4: 23-27.
127. Mercado-Blanco J., Van Der Drift K.M.G.M., Olsson P.E., Thomas-Oates J.E.,
Van Loon L.C., Bakker P.A.H.M. 2001. Analysis of the pmsCEAB gene cluster
involved in biosynthesis of salicylic acid and the siderophore pseudomonine in the
biocontrol strain Pseudomonas fluorescens WCS374. J. Bacteriol. 183(6): 19091920.
91
128. Michiels K.W., Croes C.L, Vanderleyden J. 1991. Two different models of
attachment of Azospirillum brasilense Sp7 to wheat roots. J. Gen. Microbio. 137:
2241-2246.
129. Mohammadi K. 2012. Phosphorus solubilizing bacteria: occurrence, mechanisms
and their role in crop production. Resources Environment 2(1): 80-85.
130. Mundt J.O., Hinkle N.F. 1976. Bacterial within ovules and seeds. Appl. Environ.
Microbiol. 32: 694-698.
131. Muthukumarasamy R., Revathi G., Seshadri S., Lakshminarasimhan C. 2002.
Gluconacetobacter diazotrophicus (syn. Acetobacter diazotrophicus), a promising
diazotrophic endophyte in tropics. Current Science. 83(2): 137-145.
132. Nakkeeran S., Kavitha K., Chandrasekar G., Renukadevi P., Fernando W.G.D.
2006. Induction of plant defence compounds by Pseudomonas chlororaphis PA23
and Bacillus subtilis BSCBE4 in controlling damping-off of hot pepper caused by
Pythium aphanidermatum. Biocontrol Sci. Technol. 16(4): 403-416.
133. Nandakumar R., Babu S., Radjacommare R., Raguchander T., Samiyappan R.
2002.
Pseudomonas fluorescens
mediated
antifungal
activity
against
Rhizoctonia solani causing sheath blight in rice. Phytopathol. Mediterr. 41: 109–
119.
134. Nautiyal C.S. 1999. An efficient microbiological growth medium for screening
phosphate solubilizing microorganisms. FEMS Microbiol. Lett. 170: 265-270.
135. Nejad P., Johnson P.A. 2000. Endophytic bacteria induce growth promotion and
wilt disease suppression in oilseed rape and tomato. Biol. Control. 18: 208-215.
136. Nissinen R.M., Mannisto M.K., Van Elsas J.D. 2012. Endophytic bacterial
communities in three arctic plants from low arctic fell tundra are cold-adapted and
host-plant specific. FEMS Microbial Ecol 1-13.
137. Olivares F.L., Baldani V.L.D., Reis V.M., Baldani J.L., Dobereiner J. 1996.
Occurrence of the endophyic diazotrophs Herbaspirillum spp. in roots, stems, and
leaves, predominantly of gramineae. Biol. Fertil. Soil. 21: 197-200.
138. Oksińska M.P., Wright S.A.I., Pietr S.J. 2011. Colonization of wheat seedlings
(Triticum aestivum L.) by strains of Pseudomonas spp. with respect to their
nutrient utilization profiles. Eur. J. Soil Biol. 47: 356-373.
139. Parani K., Saha B.K. 2012. Prospects of using phosphate solubilizing
Pseudomonas as bio fertilizer. Eur. J. Biol. Sci. 4(2): 40-44.
92
140. Park M.S., Jung S.R., Lee M.S., Kim K.O., Do J.O., Lee K.H., Kim S.B., Bae
K.S.2005. Isolation and characterization of bacteria associated with two sand dune
plant species, Calystegia soldanella and Elymus mollis. J. Microbiol. 43(3): 219227.
141. Park M.S., Jung S.R., Lee K.H., Lee M.S., Do J.O., Kim S.B., Bae K.S. 2006.
Chryseobacterium soldanellicola sp. nov. and Chryseobacterium taeanense sp.
nov., isolated from roots of sand-dune plants. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 56:
433–438.
142. Peltonen S., Karjalainen R., 1995. Phenyloalanine ammonia-lyase activity in
barley after infection with Bipolaris sorokiniana or treatment with its purified
xylanase: J. Phytopathol. 143: 239-245.
143. Peterson C.A., Emanuel M.E., Humphreys G.B. 1981. Pathways of movement of
apoplastic fluorescent dye tracers through the endodermis at the site of secondary
root formation in corn and broad bean. Can. J. Bot. 59: 618-625.
144. Phillips D.A., Tsai S.M. 1992. Flavonoids as plant signals to rhizosphere
microbes. Mycorrhiza. 1:55 58.
145. Piccoli P., Travaglia C., Cohen A., Sosa L., Cornejo P., Masuelli R., Bottini R.
2011. An endophytic bacterium isolated from roots of the halophyte
Prosopis strombulifera produces ABA, IAA, gibberellins A1 and A3 and jasmonic
acid in chemically-defined culture medium. Plant Growth Regul. 64: 207–210.
146. Pietr S. 1990. Wpływ saprofitycznej mikroflory ryzosfery na wzrost roślin. Post.
Nauk Rol. 3: 19-38.
147. Poorniammal R., Sundaram S.P., Kumutha K. 2009. In vitro biocontrol activity of
Methylobacterium extorquens against fungal pathogens. Int. J. Plant Prot. 2(1):
59-62.
148. Prieto P., Schiliro E., Mercedes Maldonado-Gonzalez M., Valderrama R., Bautista
Barroso-Albarracin J., Mercado-Blanco J. 2011. Root hairs play a key role in the
endophytic colonization on olive roots by Pseudomonas spp. with biocontrol
activity. FEMS Microb. Ecol. 62: 435-445.
149. Puente M.E., Li C.Y., Bashan Y. 2009. Enophytic bacteria in cacti seeds can
improve the development of cactus seedlings. Eniron. Experiment. Botany 66:
402-408.
93
150. Quadt-Hallmann A., Hallmann J., Kloepper J.W. 1997. Bacterial endophytes in
cotton: location and interaction with other plant-associated bacteria. Can. J.
Microbiol. 43: 254-259.
151. Quadt-Hallmann A., Benhamou N., Kloepper J.W. 1997b Bacterial endophytes in
cotton: mechanisms of entering the plant. Can. J. Microbiol. 43: 577-582.
152. Rai R., Dash P.K., Prasanna B.M. 2007. Endophytic bacteral flora in the stem
tissue of tropical maize (Zea mays L.) genotype: isolation, identyfication and
enumeration. World J. Microbiol. Biotechnol. 23: 853-858.
153. Rajendran L., Saravanakumar D., Raguchander T., Samiyappan R. 2006.
Endophytic bacterial induction of defence enzymes against bacterial blight of
cotton. Phytopathol. Mediterr. 45: 203–214.
154. Ramamoorthy V., Raguchander T., Samiyappan R. 2002. Enhancing resistance of
tomato and hot pepper to Pythium diseases by seed treatment with fluorescent
pseudomonads. Eur. J. Plant Pathol. 108: 429–441.
155. Ramesh R., Joshi A.A., Ghanekar M.P. 2009. Pseudomonas: major antagonistic
endphytic bacteria to suppress bacterial wilt pathogen, Ralstonia solanacearum in
the eggplant. World J. Microbiol. Biotechnol. 25: 47-55.
156. Ran L.X., Van Loon L.C., Bakker P.A.H.M., 2005. No role for bacterially
produced salicylic acid in rhizobacterial induction of systemic resistance in
Arabidopsis. Biological Control. 95(11): 1349-1355.
157. Reinhold-Hurek B., Hurek T. 1998. Life in grasses: diazotrophic endophytes.
Trends Micorbiol. 6: 139-144.
158. Reinhold-Hurek B., Maes T., Gemmer S., Van Montagu M., Hurek T. 2006. An
endoglucanase is involved in infection of rice roots by the not-cellulosemetabolizing endophyte Azoarcus sp. stain BH72. Mol. Plant-Microbe Interact.
19: 181-188.
159. Reiter B., Pfeifer U., Schwab H., Sessitsch A. 2002. Response of endophytic
bacterial communities in potato plants to infection with Erwinia carotowora
subsp. atrospetica. Appl. Environ. Microbiol. 68: 2261-2268.
160. Reuhs B.L., Relic B., Forsberg L.S., Marie C., Ojanen-Reuhs T., Stephens S.B.,
Wong C.H., Jabbouri S., Broughton W.J. 2005. Structural characterization of
flavonoid-inducible
Pseudomonas aeruginosa
a-band-like
O
antigen
of
Rhizobium sp. stain NGR234, required for the formation of nitrogen-fixing
nodules. J. Bacteriol. 187: 6479-6487.
94
161. Rijavec T., Lapanje A., Dermastia M., Rupnik M. 2007. Isolation of bacterial
endophytes from germinated maize kernels. Can. J. Microbiol. 53:802-808.
162. Rivas R., Trujillo M.E., Sanchez M., Mateos P.F., Martynez-Molina E., Velazquez
E. 2004. Microbacterium ulmi sp. nov., a xylanolytic, phosphate-solubilizing
bacterium isolated from sawdust of Ulmus nigra. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 54:
513–517.
163. Rodriguez H., Fraga R. 1999. Phosphate solubilizing bacteria and their role in
plant growth promotion. Biotechnol. Adv. 17: 319-339.
164. Rodrigues E.P., Rodrigues L.S., Martinez de Oliveira A.L., Baldani V.L.D., Dos
Santos Teixeira K.R., Urquiaga S., Reis V.M. 2008. Azospirillum amazonense
inoculation: effects on growth, yield and N2 fixation of rice (Oryza sativa L.).
Plant Soil. 302: 249-261.
165. Roncato-Maccari L.D.B., Ramos H.J.O., Pedrosa F.O., Alquini Y., Chubatsu L.S.,
Yates M.G., Rigo L.U., Steffens M.B.R., Souza E.M. 2003. Endophytic
Herbaspirillum seropedicae express nif genes in gramineous planst.
FEMS
Microbiol. Ecol. 45: 39-47.
166. Rosenbleuth M., Martinez-Romero E. 2006. Bacterial endophytes and their
interaction with host. Mol. Plant-Microbe Interact. 19: 827-837.
167. Rouws L.F.M., Meneses C.H.S.G., Guedes H.V., Vadil M.S., Baldani J.I., Schwab
S. 2010. Monitoring the colonization of sugarcane and rice plants by the
endophytic diazotrophic bacterium Gluconacetobacter diazotrophicus marked
with gfp and gusA reported genes. Lett. Appl. Microbiol. 5: 325-330.
168. Ryan R.P., Germaine K., Franks A., Ryan D.J., Dowling D.N. 2008. Bacterial
endophytes: recent developments and applications. FEMS Microbiol. Lett. 278: 19.
169. Rylo Sona Janarthine S., Eganathan P. 2012. Plant Growth promoting of
endophytic
Sporosarcina aquimarina SjAM16103
isolated
pneumatophores of Avicennia marina L. Int. J. Microbiol.
from
the
ID 532060,
Doi:10.1155/2012/532060 on line.
170. Sachdev D.P., Agarwal V.A., Verma P., Shouche Y.S., Dhakephalkar P.K.,
Chopade B.A. 2009. Assessment of microbial biota associated with rhizosphere of
wheat (Triticum aestivum) during flowering stage and their plant growth
promoting traits. Internet J. Microbiol. 7(2) on line.
95
171. Sachdev D., Nema P., Dhakephalkar P., Zinjarde S., Chopade B. 2010.
Assessment of 16S rRNA gene-based phylogenetic diversity and promising plant
growth-promoting traits of Acinetobacter community from the rhizosphere of
wheat. Microbiol. Res. 165: 627-638.
172. Saravanakumar
D.,
Samiyappan
Pseudomonas fluorescens
mediated
R.
2007.
saline
ACC
deaminase
resistance
in
from
groundnut
(Arachis hypogea) plants. J. Appl. Microbiol. 102(5): 1283-1292.
173. Saravanan V.S., Madhaiyan M., Thangaraju M. 2007. Solubilization of zinc
compounds
by
the
diazotrophic,
plant
growth
promoting
bacterium
Gluconacetobacter diazotrophicus. Chemosphere. 66: 1794-1798.
174. Schultz B., Boyle C. 2005. The endophytic continuum. Mycol. Res. 109: 661-686.
175. Schulz B., Boyle C., Sieber T. 2006. Soil Biology, Volume 9: Microbial root
endophytes. Wyd. Spinger – Verlag Berlin, 26-27.
176. Schultze M., Kondorosi A. 1996. The role of lipochitooligosaccharides in root
nodule organogenesis and plant cell growth. Curr Opin Genet Dev. 6(5):631-638.
177. Seo W.T., Lim W.J., Kim E.J., Yun H.D., Lee J.H., Cho K.M. 2010. Endophytic
bacterial diversity in the young radish and their antimicrobial activity against
pathogens J. Korean Soc. Appl. Biol. Chem. 53(4): 493-503.
178. Seo D.J., Nguyen D.M., Song Y.S., Jung W.J. 2012. Induction of defense response
against Rhizoctonia solani in cucumber plants by endophytic bacterium
Bacillus thuringiensis GS1. J. Microbiol. Biotechnol. 22(3): 407–415.
179. Shawn L.J. 2006. Perception and modification of plant flavonoid signals by
rhizosphere microorganisms. Environ. Microbiol. 8: 1867-1880.
180. Sheng X.F., Xia J.J., Jiang C.Y., He L.Y., Qian M. 2008. Characterization of heavy
metal-resistant endophytic bacteria from rape (Brassica napus) roots and their
potential in promoting the growth and lead accumulation of rape. Environ. Pollut.
156: 1164-1170.
181. Shi Y., Lou K., Li Ch. 2009. Promoting of plant growth by phytohormoneproducing endophytic microbes of sugar beet. Biol. Fertil. Soil. 45: 645-653.
182. Shi Z., Lou K., Li C. 2010. Growth and photosynthetic efficiency promotion of
sugar beet (Beta vulgaris L.) by endophytic bacteria. Photosynth. Res. 105: 5–13.
183. Shi Z., Lou K., Li C. 2011. Growth promotion effects of the endophyte
Acinetobacter johnsonii strain 3-1 on sugar beet. Symbiosis. 54:159–166.
96
184. Soltani A.A., Khavazi K., Asadi-Rahmani H., Alikhani H.A., Omidvari M.,Dahaji
P.A. 2012. Evaluation of biological control traits in some isolates of fluorescent
Pseudomonads and Flavobacterium. J. Agr. Sci. 4(1): 164-170.
185. Spaepen S., Vanderleyden J., Remans R. 2007. Indole-3-acetic acid in microbial
and microorganism-plant signaling. FEMS Microbiol. Rev. 31(4): 425-48.
186. Stanier R.Y., Palleroni N.J., Doudoroff M. 1966. The aerobic pseudomonads : a
taxonomic study. J. Gen. Microbiol. 43: 159-71.
187. Steenhoudt O., Vanderleyden J. 2000. Azospirillum, a free-living nitrogen-fixing
bacterium closely associated with grasses: genetic, biochemical and ecological
aspects. FEMS Microbiol. Rev. 24: 487-506.
188. Strobel G.A. 2003. Endophytes as sources of bioactive products. Microbes Infect.
5: 535-544.
189. Strobel G., Daisy B., Castillo U., Harper J. 2004. Natural products from
endophytic microorganisms. J. Nat. Prod. 67: 257-268.
190. Sundman V. 1964. A Description of some lignanolytic soil bacteria and their
ability to oxidize simple phenolic compounds. J. Gen. Microbiol. 36: 171-183.
191. Sturz A.V., Christie B.R., Matheson B.G., Arsenault W.J., Buchanan N.A. 1999.
Endophytic bacteria communities in the periderma of potato tubers and their
potential to improve resistance to soil borne plant pathogens. Plant Pathol. 48:
360-369.
192. Sturz A.V., Christie B.R., Mathenson B.G., Nowak J. 1997. Biodiversity of
endophytic bacteria which colonize red clover noudles, roots, stems and foliage
and their influence on host growth. Biol. Fertil. Soil. 25: 13-19.
193. Surette M.A., Sturz A.V., Lada R.R.., Nowak J., 2003, Bacterial endophytes in
processing carrots (Daucus carota L. var. sativus): Their localization, population
density, biodiversity and their effects on plant growth. Plant Soil. 253: 381-390.
194. Toklikishvili N., Dandurishvili N., Vainstein A., Tediashvili M., Giorgobiani N.,
Lurie S., Szegedi E., Glick B.R., Chernin L. 2010. Inhibitory effect of ACC
deaminase-producing bacteria on crown gall formation in tomato plants infected
by Agrobacterium tumefaciens or A. vitis. Plant Pathol. 59: 1023-1030.
195. Thomas P., Soly T.A. 2009. Endophytic bacteria associated with growing shoot
tips of banana (Musa sp.) cv. Grand Naine and the affinity of endophytes to the
host. Microb. Ecol. 58: 952-964.
97
196. Van Aken B., Yoon J.M., Schnoor J.L. 2004. Biodegradation of nitro-substituted
explosives
2,4,6-trinitrotoluene,
hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazine,
octahydro-1,3,5,7-tetranitro-1,3,5-tetrazocine
by
a
and
phytosymbiotic
Methylobacterium sp. associated with poplar tissues (Populus deltoides nigra
DN34). Appl. Enivron. Micorbiol. 70: 508-517.
197. Van Oevelen S., De Wachter R., Vandamme P.,Robbrecht E., Prinsen E. 2002.
Identification of the bacterial endosymbionts in leaf galls of Psychotria
(Rubiaceae, angiosperms) and proposal of „Candidatus burkholderia kirkii” sp.
nov. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 52: 2023-2027.
198. Van Peer R., Punte H.L.M., De Weger L.A., Schippers B. 1990. Characterization
of root surface and endorhizosphere Pseudomonas in relation to their colonization
of roots. Appl. Environ. Microbiol. 56: 2462-2470.
199. Vargas C., De Padua V.L.M., Nogueira E.M., Vinagre F., Masuda H.P., Da Silva
F.R., Baldani J.I., Ferreira P.C.G., Hemerly A. 2003. Signaling pathways
mediating the association between sugarcane and endophytic diazotrophic
bacteria: a genomic approach. Symbiosis. 35: 159–180.
200. Videira S.S., Simoes de Araujo J.L., da Silva Rodrigues L., Divan Baldani V.L.,
Baldani J.I. 2009. Occurrence and diversity of nitrogen-fxing Sphingomonas
bacteria associated with rice plants grown in Brazil. FEMS Microbiol. Lett. 293:
11–19.
201. Vinagre F., Vargas C., Schwarcz K., Cavalcante J., Nogueira E.M., Baldani J.I.,
Ferreira P.C., Hemarly A.S. 2006. SHR5: a novel plant receptor kinase involved in
plant-N2-fixing endophytic bacteria association. J. Exp. Botany. 57: 559-569.
202. Wahab A.M.A. 1975. Nitrogen fixation by Bacillus strains isolated from the
rhizosphere of Ammophila arenaria. Plant Soil. 42: 703-708.
203. Whitesides S.K., Spotts R.A. 1991. Frequency, distribution, and characteristics of
endophytic Pseudomonas syringe in pear trees. Phytopathol. 81: 453-457.
204. Xie Ch.H., Yokota A. 2006. Sphingomonas azotifigens sp. nov., a nitrogenfixing
bacterium isolated from the roots of Oryza sativa. Int. J. Sys. Evol. Microbiol. 56:
889–893.
98
205. Yan Y., Yang J., Dou Y., Chen M., Ping S., Peng J., Lu W., Zhang W., Yao Z., Li
H., Liu W., He S., Geng L., Zhang X., Yang F., Yu H., Zhan Y., Li D., Lin Z.,
Wang Y., Elmerich C., Lin M., Jin Q. 2008. Nitrogen fixation island and
rhizosphere
competence
traits
in
the
genome
of
root-associated
Pseudomonas stutzeri A1501. PNAS, 105(21): 7564-7569.
206. Ziedan E.H.E. 2006. Manipulating endophytic bacteria of biological control to
soil-borne diseases of peanut. J. Appl. Sci. Res. 2: 497-502.
207. Zinniel D.K., Lambrecht P., Harris N.B., Feng Z., Kuczmarski D., Higley P.,
Ishimaru C.A., Arunakumari A., Barletta R.G., Vidavera A.K. 2002. Isolation and
characterization of endophytic colonizing bacteria from agronomic crops and
prairie plants. Appl. Environ. Microbiol. 68: 2198-2208.
99
8. Załączniki
8.1. Tabele
Tabela 1.
Liczebność jednostek tworzących kolonie hodowlanych bakterii na
podłożu stałym 1/3 TSA izolowanych z tkanek liści badanych odmian kukurydzy w
2009 roku uprawianych w dwóch lokalizacjach oraz liczba pozyskanych izolatów
Tabela 2. Lista endofitów wyizolowanych z poszczególnych odmian kukurydzy
oraz lokalizacji wraz z listą gatunków o największym stopniu podobieństwa w
oparciu o porównanie in sillica sekwencji genu 16S rRNA
Tabela 3. Zdolność do wykorzystywania kwasów fenolowych jako jedyne źródło
węgla i energii oraz minimalne stężenia hamujące [mg ml-1] (w/v)
Tabela 4. Aktywność przeciwgrzybowa, zdolność do rozpuszczania fosforanu
wapnia oraz obecność genu nifH
Tabela 5. Aktywność pozakomórkowych enzymów hydrolizujących białka
i polisacharydy roślinne wybranych endofitów
Tabela 6. Ocena wpływu wybranych szczepów na określone parametry
biometryczne siewek kukurydzy w doświadczeniu in vitro
Tabela 7. Ocena wpływu wybranych szczepów na określone parametry siewek 6
odmian kukurydzy w doświadczeniu in vitro
Tabela 8. Zdolności wybranych szczepów do biosyntezy kwasu indolilo-3octowego (IAA), kwasu indolilo-3-masłowego (IBA), kwasu salicylowego (SA)
oraz obecność genu acdS
Tabela 9. Wpływ mieszaniny wybranych szczepów endofitycznych na indukcję
enzymu amoniakoliazy fenyloalaninowej (PAL), peroksydazy gwajakolowej
(GPOX) oraz na zawartość chlorofilu w liściach w pilotowym doświadczeniu
polowym
100
Tabela 1. Liczebność jednostek tworzących kolonie hodowlanych bakterii na podłożu stałym 1/3 TSA
izolowanych z tkanek liści badanych odmian kukurydzy w 2009 roku uprawianych w dwóch
lokalizacjach oraz liczba pozyskanych izolatów
Liczba kolonii (j.t.k. / 1 cm2 liścia)
Odmiana
LOKALIZACJA POLETEK
SMOLICE
KOBIERZYCE
Liczba
pozyskanych
izolatów
4
0,03 x 104
21
0,25 x 10
4
0,09 x 10
4
19
KB2704
0,25 x 10
4
0,06 x 10
4
23
KRÓL
0,31 x 104
0,03 x 104
22
0,97 x 10
4
0,39 x 10
4
20
CYRKON
0,46 x 10
4
0,23 x 10
4
20
Liczba
pozyskanych
izolatów
64
KB1902
KB1903
KOSMO230
0,41 x 10
61
125
Tabela 2. Lista endofitów wyizolowanych z poszczególnych odmian kukurydzy oraz
lokalizacji wraz z listą gatunków o największym stopniu podobieństwa w oparciu o
porównanie in sillica sekwencji genu 16S rRNA
A. Lista endofitów wyizolowanych z tkanek liści odmian KB1902, KB1903 oraz KB2704
pobranych z poletek doświadczalnych HR Smolice Sp. z o.o.
ODMIANA IZOLAT
KB1902
Pseudomonas lurida DSM 15835T (AJ581999)
100
PE3
Pseudomonas fluorescens biotype G (AJ308307)
99,9
T
PE4
Pseudomonas lurida DSM 15835 (AJ581999)
100
PE5
Pseudomonas fluorescens biotype G (AJ308307)
99,5
PE6
Pseudomonas fluorescens biotype G (AJ308307)
99,5
A37
A38
A39
A40
T
Microbacterium testaceum DSM 20166 (X77445)
T
Arthrobacter nicotinovorans DSM 420 (X80743)
98,1
99,7
T
98
T
99,5
Microbacterium testaceum DSM 20166 (X77445)
Microbacterium testaceum DSM 20166 (X77445)
T
Arthrobacter nicotinovorans DSM 420 (X80743)
T
99,7
A41
Microbacterium testaceum DSM 20166 (X77445)
99,7
PE7
Pseudomonas fluorescens biotype G (AJ308307)
Pseudomonas poae DSM 14936T (AJ492829)
99,9
PE8
Pseudomonas fluorescens biotype G (AJ308307)
Pseudomonas poae DSM 14936T (AJ492829)
99,9
PE9
Pseudomonas clemancea PR221T (AM419155)
98,9
A43
A44
KB2704
Procent
podobieństwa
PE2
A36
KB1903
Gatunek o najbliższym pokrewieństwie
(numer referencyjny szczepu)
T
Bacillus megaterium IAM13418 (D16273)
T
Arthrobacter nicotinovorans DSM 420 (X80743)
T
99,6
99,8
A87
Chryseobacterium jejuense
JS17-8 (EF591303)
97,3
A89
Chryseobacterium jejuense
JS17-8T (EF591303)
97,6
A90
Arthrobacter nitroguajacolicus CCM 4924T (AJ512504)
T
99,8
A91
Staphylococcus haemolyticus CCM2737 (X66100)
99,2
PE10
Pseudomonas fluorescens biotype G (AJ308307)
Pseudomonas poae DSM 14936T (AJ492829)
99,9
PE11
Pseudomonas fluorescens biotype G (AJ308307)
Pseudomonas poae DSM 14936T (AJ492829)
99,9
PE12
Pseudomonas poae DSM 14936T (AJ492829)
99,9
PE13
Pseudomonas fluorescens biotype G (AJ308307)
Pseudomonas poae DSM 14936T (AJ492829)
99,9
PE14
Pseudomonas orientalis CFML 96-170T (AF064457)
99,7
T
PE15
Pseudomonas lurida DSM 15835 (AJ581999)
99,9
PE16
Pseudomonas fluorescens biotype G (AJ308307)
99,9
A67
A68
T
Microbacterium testaceum DSM 20166 (X77445)
T
Bacillus circulans ATCC 4513 (AY724690)
T
99,8
99,6
A71
Bacillus megaterium IAM13418 (D16273)
99,7
A76
Bacillus circulans ATCC 4513T (AY724690)
99,7
A77
A78
T
Microbacterium testaceum DSM 20166 (X77445)
T
Kocuria rhizophila DSM11926 (Y16264)
99
97,3
Tabela 2B. Lista endofitów wyizolowanych z tkanek liści odmian Król, Kosmo230 oraz
Cyrkon pobranych z poletek doświadczalnych HR Smolice Sp. z o.o.
ODMIANA IZOLAT
KRÓL
PE17
T
99,5
Acinetobacter schindleri LUH5832 (AJ278311)
98,3
PE19
Pseudomonas fluorescens biotype G (AJ308307)
Pseudomonas poae DSM 14936T (AJ492829)
99,9
PE20
Pseudomonas extremaustralis CT 14-3 (AJ583501)
99,9
A59
T
Bacillus megaterium IAM13418 (D16273)
99,6
T
Bacillus simplex DSM 1321 (AJ439078)
98,9
T
A60
Bacillus circulans (AY043084)
99,7
A61
Bacillus aerophilus 28KT (AJ831844)
Bacillus altitudinis 41KF2bT (AJ831842)
Bacillus stratosphericus 41KF2aT (AJ831841)
99,4
A62
Bacillus aerophilus 28KT (AJ831844)
Bacillus altitudinis 41KF2bT (AJ831842)
Bacillus stratosphericus 41KF2aT (AJ831841)
99,7
A64
Bacillus circulans ATCC 4513T (AY724690)
99,5
A66
T
Bacillus megaterium IAM13418 (D16273)
99,6
T
PE24
Pseudomonas graminis DSM 11363 (Y11150)
99,8
PE25
Pseudomonas fluorescens ATCC 17556 (AF094729)
99,9
T
PE26
Pseudomonas marginalis LMG2210 (Z76663)
99,4
PE27
Pseudomonas fluorescens ATCC 17556 (AF094729)
Pseudomonas reactans PSR21 (GQ354527)
99,9
A45
Bacillus megaterium IAM13418T (D16273)
99,6
A46
A47
A48
A49
CYRKON
Pseudomonas fluorescens biotype G (AJ308307)
Procent podobieństwa
PE18
A58
KOSMO
230
Gatunek o najbliższym pokrewieństwie
(numer referencyjny szczepu)
T
Microbacterium testaceum DSM 20166 (X77445)
T
Erwinia persicina ATCC 35998 (U80205)
99,7
99,2
T
Microbacterium testaceum DSM 20166 (X77445)
T
Shigella flexneri (X96963)
98,5
98,1
T
A115
Microbacterium phyllosphaerae DSM 13468
(AJ277840)
PE21
Pseudomonas clemancea PR221T (AM419155)
98,7
PE22
Pseudomonas clemancea PR221T (AM419155)
99,5
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A112
T
Arthrobacter nicotinovorans DSM 420 (X80743)
T
Pseudomonas migulae CIP 105470 (AF074383)
T
Arthrobacter nicotinovorans DSM 420 (X80743)
99,6
99,7
99,6
T
99,1
T
98,7
T
99
T
99,6
Bacillus megaterium IAM13418 (D16273)
Bacillus megaterium IAM13418 (D16273)
Bacillus megaterium IAM13418 (D16273)
Bacillus megaterium IAM13418 (D16273)
T
98,4
Bacillus pumilus ATCC 7061 (AY876289)
97,9
Tabela 2C. Lista endofitów wyizolowanych z tkanek liści odmian KB1902, KB1903 oraz
KB2704 pobranych z poletek doświadczalnych Nasiona Kobierzyce Sp. z o.o.
ODMIANA IZOLAT
KB1902
Pseudomonas grimontii CFML 97-514T
(AF268029)
99,9
PE29
Pseudomonas marginalis LMG2210T (Z76663)
99,4
PE30
Pseudomonas grimontii CFML 97-514
(AF268029)
A19
Rothia amarae J18T (AY043359)
T
99,9
99,4
A20
Brachybacterium conglomeratum JCM 11608
(AB537169)
A21
Rhodococcus qingshengii djl-6T (DQ090961)
T
T
A22
Arthrobacter nitroguajacolicus CCM 4924
(AJ512504)
A23
Arthrobacter nicotinovorans DSM 420T (X80743)
A105
PE31
PE32
PE33
PE34
PE35
T
Arthrobacter nicotinovorans DSM 420 (X80743)
T
Rothia amarae J18 (AY043359)
100
99,6
100
99,8
99,7
99,9
T
Pseudmonas viridiflava CECT 458 (AY180972)
99,8
T
99,5
T
99,5
T
99,4
Pseudomonas thivervalensis SBK26 (AF100323)
Pseudomonas thivervalensis SBK26 (AF100323)
Pseudomonas marginalis LMG2210 (Z76663)
T
Pseudomonas marginalis LMG2210 (Z76663)
T
99,4
A17
Bacillus methylotrophicus CBMB205 (EU194897)
99,5
A18
Arthrobacter nitroguajacolicus CCM 4924T
(AJ512504)
99,9
A93
Rhizobium radiobacter IAM 12048T (AB247615)
A94
KB2704
Procent podobieństwa
PE28
A24
KB1903
Gatunek o najbliższym pokrewieństwie
(numer referencyjny szczepu)
T
Rhizobium radiobacter IAM 12048 (AB247615)
T
A99
Staphylococcus saprophyticus ATCC 15305
(AP008934)
A13
Staphylococcus haemolyticus CCM2737T (X66100)
A14
A15
A16
A101
A102
A103
A104
T
Kocuria kristinae DSM 20032 (X80749)
97
97,1
99,3
99,2
99,4
T
Arthrobacter nicotinovorans DSM 420 (X80743)
99,7
T
99,9
Rhizobium larrymoorei 3-10 (Z30542)
98,7
Micrococcus yunnanensis YIM 65004 (FJ214355)
T
T
Sphingomonas glacialis C16y (GQ253122)
T
Bacillus idriensis SMC 4352-2 (AY904033)
T
Pedobacter borealis G-1 (EU030687)
98
99,9
99
A109
Acinetobacter calcoaceticus NCCB 22016
(AJ888983)
T
98,6
A110
Acinetobacter calcoaceticus NCCB 22016T
(AJ888983)
98,6
Tabela 2D. Lista endofitów wyizolowanych z tkanek liści odmian Król, Kosmo230 oraz
Cyrkon pobranych z poletek doświadczalnych Nasiona Kobierzyce Sp. z o.o.
ODMIANA IZOLAT
KRÓL
Pseudomonas fluorescens biotype G (AJ308307)
Pseudomonas poae DSM 14936T (AJ492829)
99,9
PE38
Pseudomonas orientalis CFML 96-170T (AF064457)
99,7
A2
T
Pseudomonas orientalis CFML 96-170 (AF064457)
T
Microbacterium testaceum DSM 20166 (X77445)
T
A3
Methylobacterium aminovorans JCM 8240
(AB175629)
A4
Methylobacterium extorquens JCM 2802T (D32224)
A5
99,6
98,9
99,1
T
Methylobacterium extorquens JCM 2802 (D32224)
T
A6
Methylobacterium aminovorans JCM 8240
(AB175629)
A7
Arthrobacter nicotinovorans DSM 420T (X80743)
A8
99,6
99,6
99,1
T
Bacillus simplex DSM 1321 (AJ439078)
99,8
98,6
T
A9
Arthrobacter nicotinovorans DSM 420 (X80743)
99,7
PE43
Pseudomonas fluorescens biotype G (AJ308307)
Pseudomonas poae DSM 14936T (AJ492829)
99,9
PE50
Pseudomonas fluorescens biotype G (AJ308307)
Pseudomonas poae DSM 14936T (AJ492829)
99,9
PE45
Pseudomonas orientalis CFML 96-170T (AF064457)
99,7
A79
T
Acinetobacter lwoffii DSM 2403 (X81665)
99,4
A25
T
Bacillus aerophilus 28K (AJ831844)
Bacillus altitudinis 41KF2bT (AJ831842)
Bacillus stratosphericus 41KF2aT (AJ831841)
100
A27
Rhizobium radiobacter IAM 12048T (AB247615)
96,9
A81
T
98,8
A83
A84
CYRKON
Procent podobieństwa
PE37
PE39
KOSMO
230
Gatunek o najbliższym pokrewieństwie
(numer referencyjny szczepu)
Pedobacter borealis G-1 (EU030687)
T
Acinetobacter lwoffii DSM 2403 (X81665)
99,1
T
Acinetobacter lwoffii DSM 2403 (X81665)
99,5
T
A111
Chryseobacterium indoltheticum ATCC 27950
(AY468448)
PE40
Pseudomonas grimontii CFML 97-514T (AF268029)
99,9
PE41
Pseudomonas clemancea PR221T (AM419155)
99,2
T
99,1
PE42
Pseudomonas poae DSM 14936 (AJ492829)
Pseudomonas trivialis DSM 14937T (AJ492831)
99,9
A28
Staphylococcus pasteuri ATCC 51129T (AB009944)
99,3
A29
A30
A31
T
Microbacterium testaceum DSM 20166 (X77445)
T
Chryseobacterium jejuense JS17-8 (EF591303)
T
Microbacterium testaceum DSM 20166 (X77445)
99,4
97,6
99,8
A32
Sphingomonas paucimobilis ATCC 29837
(U37337)
T
99,5
A33
Bacillus megaterium IAM13418T (D16273)
99,7
A34
T
100
Arthrobacter nitroguajacolicus CCM 4924
(AJ512504)
Tabela 3. Zdolność do wykorzystywania kwasów fenolowych jako jedyne źródło węgla
i energii oraz minimalne stężenia hamujące [mg ml-1] (w/v)
A. Szczepy izolowane z odmian KB1902, KB1903, KB2704 pobranych z poletek
doświadczalnych HR Smolice Sp. z o.o.
SZCZEP
Kwas
ferulowy
Kwas
p-kumarowy
Kwas
o-kumarowy
Kwas
chlorogenowy
Alkohol
koniferylowy
Wzrost MIC Wzrost
MIC
Wzrost
MIC
Wzrost
MIC
Wzrost
MIC
Odmiana KB1902
Ps. lurida
PE2
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
3,9
Ps. fluorescens
PE3
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
Ps. lurida
PE4
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
3,9
Ps. fluorescens
PE5
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
Ps. fluorescens
PE6
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
M. testaceum
A36
-
1,35
-
1,08
-
1,08
-
≥1,6
-
3,9
Ar. nicotinovorans
A37
-
1,35
-
≥1,44
-
1,08
-
≥1,6
-
3,9
M. testaceum
A38
-
1,35
-
1,08
-
1,08
-
≥1,6
-
2,1
M. testaceum
A39
-
0,68
-
1,08
-
1,08
-
≥1,6
-
2,1
Ar. nicotniovorans
A40
-
1,35
-
≥1,44
-
1,08
-
≥1,6
-
2,1
M. testaceum
A41
-
1,35
-
1,08
-
1,08
-
≥1,6
-
3,9
Ps. fluorescens
PE7
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
-
≥1,6
+
n.o.
Ps. fluorescens
PE8
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
Ps. clemancea
PE9
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
≥5,0
B. megaterium
A43
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
+
n.o.
Ar. nicotinovorans
A44
-
1,35
-
≥1,44
-
1,08
-
≥1,6
-
3,9
Chr. jejuense
A87
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
2,1
Ch. jejuense
A89
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
0,6
-
2,1
Ar.
nitroguajacolicus
A90
-
1,35
-
1,08
-
1,08
-
≥1,6
-
3,9
St. haemolyticus
A91
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
0,6
-
≥5,0
Ps. fluorescens
PE10
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
-
≥1,6
+
n.o.
Ps. fluorescens
PE11
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
-
≥1,6
+
n.o.
Ps. poae
PE12
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
-
≥1,6
+
n.o.
Ps. fluorescens
PE13
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
-
≥1,6
+
n.o.
Ps. orientalis
PE14
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
3,9
Ps. lurida
PE15
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
≥5,0
Ps. fluorescens
PE16
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
-
≥1,6
+
n.o.
M. testaceum
A67
-
1,35
-
1,08
-
1,08
-
≥1,6
-
2,1
B. circulans
A68
-
1,35
-
1,08
-
1,08
-
≥1,6
-
3,9
B. megaterium
A71
-
1,35
-
≥1,44
-
1,08
-
≥1,6
-
3,9
B. circulans
A76
+
n.o.
-
≥1,44
+
n.o.
+
n.o.
-
3,9
M. testaceum
A77
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
3,9
K. rhizophila
A78
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
3,9
Odmiana KB1903
Odmiana KB2704
Tabela 3B. Szczepy izolowane z odmian Król, Kosmo230, Cyrkon pobranych z poletek
doświadczalnych HR Smolice Sp. z o.o.
SZCZEP
Kwas ferulowy
Kwas
p-kumarowy
Wzrost MIC Wzrost
Kwas
o-kumarowy
Kwas
chlorogenowy
MIC
Wzrost
MIC
Wzrost
MIC
Alkohol
koniferylowy
Wzrost MIC
Odmiana Król
Ps. fluorescens
PE17
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
-
≥1,6
+
n.o.
Ac. schindleri
PE18
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
Ps. fluorescens
PE19
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
-
≥1,6
+
n.o.
Ps. extremaustralis PE20
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
-
≥1,6
+
n.o.
B. megaterium
A58
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
3,9
B. simplex
A59
-
1,35
-
≥1,44
-
1,08
-
≥1,6
-
≥5,0
B. circulans
A60
-
1,35
-
1,08
-
1,08
-
≥1,6
-
3,9
B. aerophilus
A61
-
1,35
-
1,08
-
1,08
-
≥1,6
-
≥5,0
B. aerophilus
A62
-
1,35
-
1,08
-
1,08
-
≥1,6
-
3,9
B. circulans
A64
-
≥1,8
-
1,08
-
1,08
-
≥1,6
-
3,9
B. megaterium
A66
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
3,9
Ps. graminis
PE24
-
≥1,8
+
n.o.
+
n.o.
-
≥1,6
+
n.o.
Ps. fluorescns
PE25
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
Ps. marginais
PE26
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
-
≥1,6
+
n.o.
Ps. fluorescens
PE27
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
-
≥1,6
+
n.o.
B. megaterium
A45
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
3,9
M. testaceum
A46
-
0,68
-
1,08
-
1,08
-
≥1,6
-
3,9
E. persicina
A47
-
≥1,8
-
0,54
-
≥1,44
-
≥1,6
-
3,9
M. testaceum
A48
-
1,35
-
≥1,44
-
1,08
-
≥1,6
-
3,9
S. flexneri
A49
-
1,35
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
3,9
M. phyllosphaerae
A115
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
3,9
Ps. clemancea
PE21
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
≥5,0
Ps. clemancea
PE22
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
≥5,0
Ar. nicotinovorans
A50
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
2,1
Ps. migulae
A51
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
-
≥1,6
+
n.o.
Ar. nicotinovorans
A52
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
+
n.o.
B.megaterium
A53
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
+
n.o.
-
3,9
B. megaterium
A54
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
3,9
B. megaterium
A55
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
3,9
B. megaterium
A56
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
≥5,0
B. pumilus
A112
-
≥1,8
-
1,08
-
≥1,44
-
≥1,6
-
3,9
Odmiana
Kosmo230
Odmiana Cyrkon
Tabela 3C. Szczepy izolowane z odmian KB1902, KB1903, KB2704
poletek doświadczalnych Nasiona Kobierzyce Sp. z o.o.
SZCZEP
Kwas
ferulowy
Wzrost
Kwas
p-kumarowy
MIC Wzrost
Kwas
o-kumarowy
pobranych z
Kwas
chlorogenowy
MIC
Wzrost
MIC
Wzrost
MIC
Alkohol
koniferylowy
Wzrost MIC
Odmiana KB1902
Ps. grimontii
PE28
+
n.o
+
n.o
+
n.o
-
≥1,6
+
n.o
Ps. marginalis
PE29
+
n.o.
+
n.o
+
n.o
-
≥1,6
+
n.o
Ps. grimontii
PE30
+
n.o.
+
n.o
+
n.o
-
≥1,6
+
n.o
R. amarae
A19
-
1,35
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
≥5,0
Br. conglomeratum
A20
-
1,35
-
≥1,44
-
1,08
-
≥1,6
-
≥5,0
Rh. qingshengii
A21
-
1,35
-
≥1,44
-
1,08
-
≥1,6
-
3,9
Ar.
nitroguajacolicus
A22
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
+
n.o.
Ar. nicotniovorans
A23
-
1,35
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
3,9
Ar. nicotinovorans
A24
-
1,35
-
≥1,44
-
1,08
-
≥1,6
-
3,9
R. amarae
A105
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
3,9
Ps. viridiflava
PE31
+
n.o
+
n.o
-
≥1,44
-
≥1,6
+
n.o
Ps. thievervalensis
PE32
+
n.o
+
n.o
+
n.o
-
≥1,6
+
n.o
Ps. thievervalensis
PE33
+
n.o
+
n.o
+
n.o
-
≥1,6
+
n.o
Ps. marginalis
PE34
+
n.o
+
n.o
+
n.o
-
≥1,6
+
n.o
Ps. marginalis
PE35
+
n.o
+
n.o
+
n.o
-
≥1,6
+
n.o
B.
methylotrophicus
A17
-
≥1,8
-
1,08
-
≥1,44
-
≥1,6
-
3,9
Ar.
nitroguajacolicus
A18
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
3,9
R. radiobacter
A93
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
2,1
R. radiobacter
A94
-
≥1,8
-
≥1,44
-
1,08
-
≥1,6
-
2,1
St. saprophyticus
A99
-
1,35
-
1,08
-
1,08
-
0,6
-
2,1
St. haemolyticus
A13
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
≥5,0
K. kristinae
A14
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
3,9
Ar. nicotinovorans
A15
-
1,35
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
3,9
M. yunnanensis
A16
-
1,35
-
1,08
-
1,08
-
≥1,6
-
≥5,0
R. larrymoorei
A101
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
2,1
Sp. glacialis
A102
-
1,35
-
1,08
-
≥1,44
-
0,6
-
2,1
B. idriensis
A103
-
1,35
-
1,08
-
1,08
-
≥1,6
-
3,9
P. borealis
A104
-
1,35
-
1,08
-
0,54
-
≥1,6
-
2,1
Ac. calcoaceticus
A109
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
1,2
+
n.o.
Ac. calcoaceticus
A110
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
1,2
+
n.o.
Odmiana KB1903
Odmiana KB2704
Tabela 3D. Szczepy izolowane z odmian Król, Kosmo230, Cyrkon pobranych z poletek
doświadczalnych Nasiona Kobierzyce Sp. z o.o.
SZCZEP
Kwas ferulowy
Kwas
p-kumarowy
Kwas
o-kumarowy
Kwas
chlorogenowy
Wzrost
MIC
Wzrost
MIC
Wzrost
MIC
Wzrost
MIC
Alkohol
koniferylowy
Wzrost MIC
Odmiana Król
Ps. fluorescens
PE37
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
-
≥1,6
+
n.o.
Ps. orientalis
PE38
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
-
≥1,6
+
n.o.
Ps. orientalis
PE39
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
-
≥1,6
+
n.o.
M. testaceum
A2
-
1,35
-
1,08
-
≥1,44
-
≥1,6
-
3,9
M. aminovorans
A3
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
0,6
-
2,1
M. extorquens
A4
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
0,6
-
2,1
M. extorquens
A5
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
0,6
-
2,1
M. aminovorans
A6
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
2,1
Ar. nicotinovorans
A7
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
3,9
B. simplex
A8
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
3,9
Ar. nicotinovorans
A9
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
3,9
Ps. fluorescens
PE43
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
-
≥1,6
+
n.o.
Ps. fluorescens
PE50
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
-
≥1,6
+
n.o.
Ps. orientalis
PE45
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
-
≥1,6
+
n.o.
Ac. lwoffii
A79
-
1,35
-
1,08
-
1,08
-
≥1,6
-
2,1
B. aerophilus
A25
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
≥5,0
R. radiobacter
A27
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
2,1
P. borealis
A81
-
1,35
-
1,08
-
1,08
-
0,6
-
2,1
Ac. lwoffii
A83
-
1,35
-
1,08
-
1,08
-
≥1,6
-
2,1
Ac. lwoffii
A84
-
1,35
-
1,08
-
1,08
-
0,6
-
2,1
Chr. indoltheticum
A111
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
2,1
Ps. grimontii
PE40
+
n.o.
+
n.o.
+
n.o.
-
≥1,6
+
n.o.
Ps. clemancea
PE41
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
≥5,0
Ps. poae
PE42
+
n.o.
+
n.o.
-
≥1,44
-
≥1,6
+
n.o.
St. pasteuri
A28
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
0,6
-
≥5,0
M. testaceum
A29
-
1,35
-
1,08
-
1,08
-
≥1,6
-
2,1
Chr. jejuense
A30
-
1,35
-
1,08
-
1,08
-
≥1,6
-
2,1
M. testaceum
A31
-
1,35
-
1,08
-
1,08
-
≥1,6
-
3,9
Sp. paucimobilis
A32
-
≥1,8
-
≥1,44
-
≥1,44
-
≥1,6
-
2,1
B. megaterium
A33
-
1,35
-
1,08
-
≥1,44
-
≥1,6
-
3,9
Ar.
nitroguajacolicus
A34
-
1,35
-
1,08
-
1,08
-
≥1,6
-
2,1
Odmiana
Kosmo230
Odmiana Cyrkon
+ wrost; - brak wzrostu; n.o. – nie określono
Tabela 4. Aktywność przeciwgrzybowa, zdolność do rozpuszczania fosforanu wapnia
oraz obecność genu nifH
A. Szczepy izolowane z odmian KB1902, KB1903, KB2704 pobranych z poletek
doświadczalnych HR Smolice Sp. z o.o.
Strefa zahamowania wzrostu [mm] *
SZCZEP
F. graminearum
IOR1970
F. moniliforme
IOR728
PE2
0,0 N
1,5 STUVW
PE3
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
N
Rozpuszczanie
Ca3(PO4)2
[mm]*
Produkt
PCR nifH
**
2,0 OPQRS
+
Odmiana KB1902
Ps. lurida
Ps. fluorescens
Ps. lurida
Ps. fluorescens
Ps. fluorescens
M. testaceum
Ar. nicotinovorans
PE4
PE5
PE6
A36
A37
M. testaceum
A38
0,0
M. testaceum
A39
0,0 N
Ar. nicotniovorans
M. testaceum
A40
2,3
GHI
N
A41
0,0
PE7
0,0 N
PE8
0,0
N
3,0
G
0,0
N
0,0
N
FGH
6,3
2,7
PQRST
4,3
JKLMN
4,5
JKLM
MNOPQ
3,3
0,0
X
0,0
X
EFG
+
4,8
HI
+
9,5
B
+
9,0
B
+
0,0
T
0,0
T
0,0
T
6,2
5,0 IJK
1,0 ST
A
0,0
T
1,2
RS
18,0
0,0
X
+
-
Odmiana KB1903
Ps. fluorescens
Ps. fluorescens
Ps. clemancea
B. megaterium
Ar. nicotinovorans
Chr. jejuense
Ch. jejuense
PE9
A43
A44
A87
A89
1,5
JKL
0,0
N
0,0
N
2,0 RSTUV
2,2
QRSTUV
6,0
GHI
0,0
X
0,0
X
6,0
GHI
8,7
4,0
E
KLMN
5,7 FGH
3,2
JKLMN
2,3
MNOPQ
0,0
T
0,0
T
0,0
T
0,0
T
1,3
+
+
+
-
QRS
+
Ar.
nitroguajacolicus
A90
St. haemolyticus
A91
1,7 IJK
1,2 UVWX
3,7 JKL
+
PE10
0,0 N
0,0 X
2,7 LMNOP
+
Ps. fluorescens
PE11
0,0
N
X
Ps. poae
PE12
0,0 N
0,0 X
PE13
0,0
N
X
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
Odmiana KB2704
Ps. fluorescens
Ps. fluorescens
Ps. orientalis
Ps. lurida
Ps. fluorescens
M. testaceum
B. circulans
B. megaterium
B. circulans
M. testaceum
K. rhizophila
PE14
PE15
PE16
A67
A68
A71
A76
A77
A78
0,0
0,0
1,5
STUVW
1,3
TUVW
0,0
4,7
X
JKL
0,0
X
0,0
X
0,0
X
0,0
X
0,0
X
IJ
+
7,7 CD
+
4,2
D
+
OPQRS
+
1,0
ST
+
0,0
T
+
0,0
T
0,0
T
0,0
T
0,0
T
0,0
T
0,0
T
7,5
2,0
+
+
-
Tabela 4B. Szczepy izolowane z odmian Król, Kosmo230, Cyrkon pobranych z poletek
doświadczalnych HR Smolice Sp. z o.o.
Strefa zahamowania wzrostu [mm]*
SZCZEP
Rozpuszczanie
Ca3(PO4)2
[mm]*
Produkt
PCR
nifH**
1,8 PQRS
+
F. graminearum
IOR1970
F. moniliforme
IOR728
PE17
5,3 D
6,0 GHI
PE18
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
4,3
EF
0,0
N
A66
0,0
N
PE24
4,3 EF
5,3 HIJ
6,8 DE
PE25
7,3
C
FG
IJK
F
Odmiana Król
Ps. fluorescens
Ac. schindleri
Ps. fluorescens
Ps. extremaustralis
B. megaterium
B. simplex
B. circulans
B. aerophilus
B. aerophilus
B. circulans
B. megaterium
PE19
PE20
A58
A59
A60
A61
A62
A64
X
0,0
4,0
KLMN
1,5
STUVW
0,0
X
0,0
X
0,0
X
CD
10,7
10,0
D
0,0
X
8,7
E
T
+
BC
+
NOPQR
+
0,0
8,7
2,2
0,0
T
0,0
T
0,0
T
0,0
T
+
QRS
+
1,3
0,0
T
0,0
T
+
-
+
Odmiana
Kosmo230
Ps. graminis
Ps. fluorescns
Ps. marginais
PE26
3,8
Ps. fluorescens
PE27
0,0 N
B. megaterium
M. testaceum
E. persicina
M. testaceum
S. flexneri
M. phyllosphaerae
A45
A46
A47
A48
A49
A115
0,0
N
0,0
N
2,7
GH
0,0
N
0,0
N
0,0
N
6,7
VWX
1,0
3,8 KLMNO
0,0
5,3
1,3
X
HIJ
TUVW
0,0
X
0,0
X
0,0
X
3,8
10,8
A
2,3 MNOPQ
0,0
1,5
T
QRS
+
+
-
0,0
T
0,0
T
0,0
T
0,0
T
+
0,0 T
-
+
-
Odmiana Cyrkon
Ps. clemancea
Ps. clemancea
Ar. nicotinovorans
Ps. migulae
Ar. nicotinovorans
B.megaterium
B. megaterium
B. megaterium
B. megaterium
B. pumilus
PE21
PE22
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A112
1,0 KLM
0,0
N
0,0
N
0,8
LM
0,0
2,0
N
HIJ
0,0
N
1,8
IJ
0,0
N
0,0
N
0,0 X
2,3
QRSTU
0,0
4,0
KLMN
0,0
3,2
X
NOPQR
0,0
2,7
X
X
OPQRS
0,0
11,7
X
C
1,3
1,7
QRS
PQRS
0,0
3,0
T
KLMNO
+
+
-
0,0
T
+
0,0
T
+
0,0
T
0,0
T
0,0
T
-
Tabela 4C. Szczepy izolowane z odmian KB1902, KB1903, KB2704 pobranych z poletek
doświadczalnych Nasiona Kobierzyce Sp. z o.o.
SZCZEP
Strefa zahamowania wzrostu [mm]*
F. graminearum
IOR1970
F. moniliforme
IOR728
PE28
0,0 N
0,7 WX
PE29
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
N
Rozpuszczanie
Produkt
Ca3(PO4)2
PCR nifH**
[mm]*
Odmiana KB1902
Ps. grimontii
Ps. marginalis
Ps. grimontii
R. amarae
Br. conglomeratum
Rh. qingshengii
PE30
A19
A20
A21
X
0,0
0,7
WX
0,0
X
0,0
X
0,0
X
0,0
X
4,0 IJK
JKL
3,5
1,7
PQRS
1,8
PQRS
0,0
T
0,0
T
0,0
T
+
+
-
Ar.
nitroguajacolicus
A22
0,0
Ar. nicotniovorans
A23
0,0 N
0,0 X
1,0 ST
-
Ar. nicotinovorans
A24
0,0
N
X
0,0 T
+
R. amarae
A105
2,7 GH
0,0 X
2,3 MNOPQ
+
PE31
0,0 N
0,0 X
5,3 GH
+
0,0
-
Odmiana KB1903
Ps. viridiflava
Ps. thievervalensis
Ps. thievervalensis
Ps. marginalis
Ps. marginalis
B. methylotrophicus
PE32
PE33
PE34
PE35
A17
0,5
MN
0,0
N
0,0
N
0,0
N
11,7
A
N
0,0
X
0,0
X
1,7
STUVW
X
0,0
D
10,3
GH
5,3
-
PQRS
+
0,0
T
+
0,0
T
+
1,0
ST
+
-
1,7
Ar.
nitroguajacolicus
A18
0,0
R. radiobacter
A93
0,0 N
0,0 X
0,0 T
A94
0,0
N
X
0,0
T
A99
4,0
F
0,0
T
+
A13
5,0 DE
4,2 IJ
+
R. radiobacter
St. saprophyticus
0,0
X
7,3
D
0,0
2,7
OPQRS
-
Odmiana KB2704
St. haemolyticus
N
0,0 X
A14
0,0
Ar. nicotinovorans
A15
0,0 N
0,0 X
1,2 RS
A16
0,0
N
X
0,0
T
0,0
N
0,0
T
0,0
N
0,0
T
0,0
N
0,0
T
0,0
N
0,0
T
0,0
N
0,0
N
R. larrymoorei
Sp. glacialis
B. idriensis
P. borealis
Ac. calcoaceticus
Ac. calcoaceticus
A101
A102
A103
A104
A109
A110
0,0
4,7
JKL
0,0
X
0,0
X
0,0
X
6,0
GHI
14,7
B
3,2
JKLMN
K. kristinae
M. yunnanensis
0,0
X
5,7
FGH
6,2
EFG
+
+
-
Tabela 4D. Szczepy izolowane z odmian Król, Kosmo230, Cyrkon pobranych z poletek
doświadczalnych Nasiona Kobierzyce Sp. z o.o.
SZCZEP
Zahamowanie wzrostu [mm]*
F. graminearum
IOR1970
F. moniliforme
IOR728
0,0 N
0,0 X
Rozpuszczanie
Ca3(PO4)2
[mm]*
Produkt
PCR
nifH**
6,7 DEF
+
Odmiana Król
Ps. fluorescens
Ps. orientalis
Ps. orientalis
M. testaceum
M. aminovorans
M. extorquens
M. extorquens
M. aminovorans
Ar. nicotinovorans
B. simplex
Ar. nicotinovorans
PE37
PE38
PE39
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
5,0
DE
4,3
EF
0,0
N
0,0
N
0,0
N
2,0
HIJ
0,0
N
0,0
N
1,5
JKL
N
0,0
2,3
QRSTU
1,7
STUVW
0,0
X
0,0
X
0,0
X
0,0
X
0,0
X
0,0
X
0,0
X
0,0
X
0,0
T
+
0,0
T
+
0,0
T
+
0,0
T
0,0
T
+
0,0
T
+
0,0
T
+
0,0
T
0,0
T
0,0
T
-
+
-
Odmiana
Kosmo230
Ps. fluorescens
Ps. fluorescens
Ps. orientalis
Ac. lwoffii
B. aerophilus
R. radiobacter
P. borealis
Ac. lwoffii
Ac. lwoffii
Chr. indoltheticum
PE43
9,3 B
PE50
C
PE45
6,7
5,0
DE
8,7 E
14,0
B
7,3
F
0,0
X
0,0
X
0,0
N
4,0
F
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
A111
0,0
N
PE40
0,0 N
1,3 TUVW
PE41
4,3
EF
RSTUV
0,0
N
A79
A25
A27
A81
A83
A84
3,7
LMNOP
0,0
X
0,0
X
6,7
0,0
FG
X
5,3 GH
+
EFG
+
0,0
T
+
0,0
T
+
JKLM
+
6,0
3,3
0,0
T
0,0
T
+
0,0
T
+
0,0
T
+
0,0
T
-
-
Odmiana Cyrkon
Ps. grimontii
Ps. clemancea
Ps. poae
St. pasteuri
M. testaceum
Chr. jejuense
M. testaceum
Sp. paucimobilis
B. megaterium
Ar.
nitroguajacolicus
PE42
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
5,0
DE
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
0,0
N
2,0
0,0
X
0,0
X
0,0
X
0,0
X
0,0
X
0,0
X
0,0
X
0,0
X
0,0 T
5,3
GH
-
3,0
KLMNO
+
3,2
JKLMN
+
2,0
OPQRS
+
0,0
T
0,0
T
0,0
T
0,0
T
+
0,0
T
+
** + stwierdzono produkt PCR dla genu hifH
* wartości w kolumnach w całej Tabeli 4 oznaczone tymi samymi literami nie są
istotnie różne wg testu Fishera (p = 0,05)
+
-
Tabela 5. Aktywność pozakomórkowych enzymów hydrolizujących białka
i polisacharydy roślinne wybranych endofitów
A. Szczepy izolowane z odmian KB1902, KB1903, KB2704
SZCZEP
Lokalizacja
Aktywność
proteaz
Aktywność
celulaz
Aktywność
ksylanaz
Aktywność
pektynaz
Ar. nicotinovorans A23
K
-
-
-
-
Ps. grimontii PE30
K
++
+
+
++
M. testaceum A41
S
-
-
+
-
Ps. lurida PE4
S
++
+
+
+
Ps. fluorescens PE3
S
++
+
+
-
Ps. fluorescens PE6
S
++
+
+
+
Ar. nitroguajacolicus A18
K
-
-
-
-
B. methylotrophicus A17
K
+
-
-
-
Ps. marginalis PE34
K
++
+
+
++
Ps. thivervalensis PE32
K
+
+
+
-
Ps. viridiflava PE31
K
++
+
+
++
R. radiobacter A93
K
-
-
-
-
Chr. jejuense A87
S
++
-
-
-
Ps. fluorescens PE8
S
++
+
+
-
Ac. calcoaceticus A110
K
-
-
+
-
B. circulans A76
S
-
-
-
-
Ps. fluorescens PE11
S
++
+
+
-
Ps. fluorescens PE16
S
++
+
+
-
Odmiana KB1902
Odmiana KB1903
Odmiana KB2704
Tabela 5B. Szczepy izolowane z odmian Król, Kosmo230, Cyrkon
SZCZEP
Lokalizacja
Aktywność
proteaz
Aktywność
celulaz
Aktywność
ksylanaz
Aktywność
pektynaz
Ar. nicotinovorans A7
K
-
-
-
-
B. simplex A8
K
-
-
+
-
M. extorquens A5
K
-
-
-
-
Ps. orientalis PE38
K
++
+
+
-
B. aerophilus A62
S
-
-
+
+
B. megaterium A66
S
-
-
-
-
Ps. fluorescens PE19
S
++
+
+
-
Ac. lwoffii A83
K
-
-
-
-
Ps. fluorescens PE43
K
++
+
+
-
Ps. fluorescens PE50
K
++
+
+
-
Ps. graminis PE24
S
+
+
+
-
Ps. fluorescens PE25
S
++
+
+
-
M. testaceum A29
K
+
-
+
-
Ar. nicotinovorans A50
S
-
-
-
-
B. megaterium A53
S
-
-
-
-
B. megaterium A54
S
-
-
-
-
Ps. clemancea PE22
S
++
+
+
-
Ps. migulae A51
S
+
+
+
-
Odmiana Król
Odmiana Kosmo230
Odmiana Cyrkon
++ strefa powyżej 2 mm; + strefa do 2 mm; - brak strefy
S – odmiana uprawiana na poletkach w Smolicach, K - odmiana uprawiana na poletkach w
Kobierzycach
Tabela 6. Ocena wpływu wybranych szczepów na określone parametry biometryczne
siewek kukurydzy w doświadczeniu in vitro
A. Odmiana KB1902
Szczep
Średnia długość
korzenia [mm]
Długość korzenia
głównego [mm]
Liczba
korzeni
Średnia długość
epikotylu [mm]
KONTROLA
28,9a*
46,0a
2,6a
21,8a
Ps. fluorescens PE3
34,2a
45,6a
2,2a
24,3a
Ps. lurida PE4
23,7a
29,8a
2,2a
16,5a
Ps. fluorescens PE6
24,5a
32,9a
2,2a
16,1a
Ps. grimontii PE30
21,3a
27,7b
2,2a
13,7a
KONTROLA
63,4a
97,9a
3,3a
61,8a
M. testaceum A41
48,1a
68,0a
3,6a
60,1a
Ar. nicotinovorans A23
49,8a
72,8a
3,6a
59,0a
Szczep
Średnia długość
korzenia [mm]
Długość korzenia
głównego [mm]
Liczba
korzeni
Średnia długość
epikotylu [mm]
KONTROLA
28,5a*
41,6a
2,2a
17,0a
Ps. fluorescens PE8
29,7a
29,7b
1,0a
12,2a
Ps. thivervalensis PE32
21,2b
29,7b
2,7a
17,0a
Ps. marginalis PE34
26,1a
36,9a
2,6a
16,1a
KONTROLA
50,9a
92,3a
4,1a
55,3a
B. methylotrophicus A17
31,7a
43,2b
4,0a
47,2a
Chr. jejuense A87
36,4a
58,8b
4,0a
38,1a
Rh. radiobacter A93
45,3a
66,2a
3,9a
38,4a
KONTROLA
33,8a
32,9a
1,3a
14,4a
Ar. nitroguajacolicus A18
22,7a
27,0a
1,2a
15,2a
KONTROLA
27,2a
42,2a
2,3a
18,7a
Ps. viridiflava PE31
8,9b
9,1b
1,3a
9,9b
B. Odmiana KB1903
C. Odmiana KB2704
Szczep
Średnia długość
korzenia [mm]
Długość korzenia
głównego [mm]
Liczba
korzeni
Średnia długość
epikotylu [mm]
KONTROLA
21,6a*
21,6a
1,0a
9,8a
Ps. fluorescens PE11
20,0a
20,0a
1,0a
10,0a
Pse. fluorescens PE16
23,7a
23,7a
1,0a
11,9a
KONTROLA
65,4a
109,9a
4,0a
67,4a
B. circulans A76
54,1a
87,0a
4,0a
63,8a
Ac. calcoaceticus A110
62,1a
88,6a
3,8a
60,5a
Szczep
Średnia długość
korzenia [mm]
Długość korzenia
głównego [mm]
Liczba
korzeni
Średnia długość
epikotylu [mm]
KONTROLA
34,0a*
59,7a
3,5a
24,8a
Ps. fluorescens PE19
24,9b
33,3b
2,3b
17,5b
Ps. orientalis PE38
18,8b
24,1b
2,0b
13,0b
KONTROLA
83,9a
120,3a
3,3a
62,2a
B. simplex A8
50,9b
64,6b
3,1a
43,2a
B. aerophilus A62
57,2b
73,0b
3,4a
40,8a
B. megaterium A66
65,6a
82,6b
4,1a
55,2a
KONTROLA
32,3a
51,4a
3,4a
22,7a
M. extorquens A5
27,6a
39,5a
3,0a
21,3a
KONTROLA
63,1a
88,5a
4,0a
54,8a
Ar. nicotinovorans A7
66,3a
107,7a
3,8a
61,1a
D. Odmiana Król
E. Odmiana Cyrkon
Szczep
Średnia długość
korzenia [mm]
Długość korzenia
głównego [mm]
Liczba
korzeni
Średnia długość
epikotylu [mm]
KONTROLA
20,2a*
21,4b
1,2b
12,1a
Ps. clemancea PE22
25,5a
38,7a
2,8a
17,7a
Ps. migulae A51
24,8a
35,7b
2,8a
16,7a
KONTROLA
79,4a
128,5a
3,7a
58,0a
B. megaterium A53
66,8a
102,3a
4,0a
43,5a
B. megaterium A54
61,7a
82,3b
3,8a
50,7a
KONTROLA
86,7a
132,5a
4,5a
65,1a
Ar. nicotinovorans A50
59,7b
82,9b
3,9a
43,5b
M. testaceum A29
60,4b
96,2b
4,4a
48,7a
Szczep
Średnia długość
korzenia [mm]
Długość korzenia
głównego [mm]
Liczba
korzeni
Średnia długość
epikotylu [mm]
KONTROLA
34,2a*
51,2a
3,3a
35,8a
Ps. fluorescens PE25
26,7a
40,0a
2,6a
19,7a
Ps. fluorescens PE43
30,4a
35,3a
1,7b
17,6a
KONTROLA
63,2a
97,8a
3,7a
58,2a
Ac. lwoffii A83
63,6a
90,8a
3,8a
59,1a
KONTROLA
29,3a
53,7a
2,7a
11,3a
Ps. graminis PE24
24,7a
41,5a
3,5a
14,4a
KONTROLA
39,3b
59,6a
4,3a
49,2a
Ps. fluorescens PE50
60,0a
86,0a
4,2a
63,1a
F. Odmiana Kosmo230
*wartości w kolumnach w całej Tabeli 6 oznaczone tymi samymi literami nie różnią się
istotnie wg testu Duncana (p=0,05)
Tabela 7. Ocena wpływu wybranych szczepów na określone parametry siewek 6 odmian kukurydzy
w doświadczeniu in vitro
A. Inokulacja Methylobacterium extorquens A5 oraz Arthrobacter nicotinovorans A7
KRÓL
KB1902
KB1903
KB2704
CYRKON
KOSMO230
woda
A5
woda
A5
woda
A5
woda
A5
woda
A5
woda
A5
3,4 a*
3,0 a
1,6 a
1,0 a
1,7 a
1,4 a
1,2 a
1,0 a
2,8 a
2,8 a
2,5 a
2,4 a
Średnia
długość 32,3 a
korzenia [mm]
27,6 a
39,4 a
26,3 b
21,3 a
21,6 a
28,4 a
27,5 a
28,4 a
21,0 a
24,6 a
21,2 a
Długość korzenia 51,4 a
głównego [mm]
39,5 a
47,0 a
27,5 b
30,0 a
23,8 a
30,9 a
27,5 a
55,2 a
30,8 b
38,0 a 33,7 a
Średnia
długość 22,7 a
epikotylu [mm]
21,3 a
18,4 a
14,3 a
13,6 a
9,0 a
11,1 a
12,0 a
22,2 a
19,1 a
16,7 a
15,0 a
woda
A7
woda
A7
woda
A7
woda
A7
woda
A7
woda
A7
4,0 a*
3,8 a
3,4 a
3,8 a
3,5 a
3,4 a
3,9 a
4,2 a
4,2 a
3,8 a
4,1 a
4,0 a
Średnia
długość 63,1 a
korzenia [mm]
66,3 a
47,3 a
34,2 a
35,5 a
43,5 a
71,4 a
49,8 b
63,5 a
51,9 a
79,9 a
61,3 b
Długość korzenia 88,5 a
głównego [mm]
107,7 a 75,9 a
47,8 b
58,9 a
71,0 a 103,9 a 70,8 b 103,6 a 69,6 b 112,1 a 77,63 b
Średnia
długość 54,8 a
epikotylu [mm]
61,1 a
39,8 a
34,0 a
39,8 a
Liczba korzeni
Liczba korzeni
53,7 a
74,2 a
54,1 a
61,5 a
52,0 a
70,6 a
62,4 a
Tabela 7B. Inokulacja Arthrobacter nitroguajacolicus A18 oraz Pseudomonas viridiflava PE31
KB1903
KB1902
KB2704
KRÓL
CYRKON
KOSMO230
woda
A18
woda
A18
woda
A18
woda
A18
woda
A18
woda
A18
Liczba korzeni
1,3 a*
1,2 a
2,6 a
2,4 a
1,6 a
1,6 a
3,9 a
3,4 a
3,7 a
2,7 a
3,1 a
3,5 a
Średnia długość
korzenia [mm]
33,8 a
22,7 a
34,6 a
23,7 a
34,3 a
23,4 a
40,8 a
33,1 a
28,5 a
28,9 a
40,5 a
29,9 a
Długość korzenia 32,9 a
głównego [mm]
27,0 a
52,9 a
38,4 a
42,1 a
28,6 a
69,9 a
51,5 a
53,0 a
44,3 a
64,1 a
42,0 b
14,4 a
15,2 a
25,6 a
20,7 a
17,3 a
14,3 a
31,0 a
26,8 a
21,6 a
20,0 a
38,0 a
25,9 b
woda
PE31
woda
PE31
woda
PE31
woda
PE31
woda
PE31
woda
PE31
2,3 a
1,3 a
1,8 a
1,4 a
1,0 a
1,5 a
3,2 a
1,0 b
1,8 a
2,3 a
3,0 a
1,8 a
Średnia długość 27,2 a
korzenia [mm]
8,9 b
34,3 a
10,5 b
17,0 a
13,0 a
32,3 a
13,0 b
16,5 a
11,5 a
27,0 a
12,4 b
Długość korzenia 42,2 a
głównego [mm]
9,1 b
40,3 a
10,9 b
17,0 a
13,8 a
56,1 a
13,0 b
25,3 a
12,7 a
45,9 a 13,2 b
Średnia długość 18,7 a
epikotylu [mm]
9,9 b
20,8 a
13,4 a
8,4 a
14,0 a
25,3 a
18,7 a
12,6 a
14,7 a
24,5 a
Średnia długość
epikotylu [mm]
Liczba korzeni
13,5 b
Tabela 7C. Inokulacja Pseudomonas graminis PE24 oraz Pseudomonas fluorescens PE50
KOSMO230
KB1902
KB1903
KB2704
KRÓL
CYRKON
woda
PE24
woda
PE24
woda
PE24
woda
PE24
woda
PE24
woda
PE24
2,7 a*
3,5 a
2,3 a
1,7 a
2,0 a
1,4 a
3,2 a
1,9 b
3,0 a
3,3 a
3,4 a
3,0 a
Średnia
długość 29,3 a
korzenia [mm]
24,7 a
26,8 a
26,2 a
29,5 a
20,9 a
30,1 a
25,5 a
42,6 a
28,0 b
33,0 a
23,6 a
Długość korzenia 53,7 a 41,5 a
głównego [mm]
36,1 a
30,8 a
40,3 a
24,0 a
55,0 a
33,4 b
65,0 a
39,5 b
64,4 a
41,0 b
Średnia
długość 11,3 a
epikotylu [mm]
14,4 a
17,9 a
18,1 a
17,6 a
11,3 a
19,9 a
13,9 a
9,4 a
4,1 a
7,8 a
4,9 a
woda
PE50
woda
PE50
woda
PE50
woda
PE50
woda
PE50
woda
PE50
4,3 a
4,2 a
3,7 a
4,7 a
3,3 a
4,2 a
4,7 a
3,9 a
4,8 a
4,4 a
4,2 a
4,8 a
Średnia
długość 39,3 b
korzenia [mm]
60,0 a
52,6 a
46,0 a
34,3 a
40,7 a
47,8 a
46,3 a
64,2 a
46,6 a
58,7 a
43,0 a
Długość korzenia 59,6 a
głównego [mm]
86,0 a
89,6 a
77,9 a
55,8 a
67,2 a
75,0 a
71,9 a 126,0 a 69,2 b
94,6 a
77,0 a
Średnia
długość 49,2 a
epikotylu [mm]
63,1 a
66,8 a
58,0 a
28,5 a
44,3 a
50,4 a
44,0 a
42,8 a
38,1 a
Liczba korzeni
Liczba korzeni
66,0 a
54,3 a
*wartości w wierszach całej Tabeli 7 dla poszczególnych szczepów z danego rodzaju
oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie wg testu Duncana (p=0,05)
Tabela 8. Zdolności wybranych szczepów do biosyntezy kwasu indolilo-3octowego(IAA), kwasu indolilo-3-masłowego (IBA), kwasu salicylowego (SA) oraz
obecność genu acdS
Szczep
Ps. clemancea PE22
Ps. fluorescens PE50
Ps. migulae A51
IAA
[μg ml-1]
SA
[μg ml-1]
0,22 A*
5,9 A*
0,15
B
0,08
C
IBA
[μg ml-1]
Gen
acdS
0,0
-
1,1
B
0,0
-
2,5
B
0,0
-
*wartości w kolumnach oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie wg testu
Fishera (p=0,05)
Tabela 9. Wpływ mieszaniny wybranych szczepów endofitycznych na indukcję enzymu
amoniakoliazy fenyloalaninowej (PAL), peroksydazy gwajakolowej (GPOX) oraz na
zawartość chlorofilu w liściach w pilotowym doświadczeniu polowym
Chlorofil (μg 1,91cm2)
PAL
(mM h-1 g-1
świeżej masy)
GPOX
(μM min-1 g-1
świeżej masy)
Kontrola
1,53b*
63,55a
74,8a
24,9a
99,7a
Mix
2,34a
62,59a
81,9a
24,7a
106,6a
Chlorofil A Chlorofil B
Chlorofil
A+B
*wartości w kolumnach oznaczone tymi samymi literami nie różnią się istotnie wg testu
Duncana (p=0,05)
8.2. Wykresy
Wykres 1. Procentowy udział gromad hodowalnych bakterii endofitycznych
u różnych odmian kukurydzy
Wykres 2A. Aktywność enzymu PAL w liściach odmiany Cyrkon indukowana
wybranymi szczepami
Wykres 2B. Aktywność enzymy PAL w liściach odmiany Kosmo230 indukowana
wybranymi szczepam
Wykres 3A. Aktywność enzymu GPOX w liściach odmiany Cyrkon indukowana
wybranymi szczepami
Wykres 3B. Aktywność enzymu GPOX w liściach odmiany Kosmo230
indukowana wybranymi szczepami
Wykres 4A. Wpływ zaprawiania nasion odmiany Cyrkon wybranymi szczepami na
zawartość chlorofilu w liściach
Wykres 4B. Wpływ zaprawiania nasion odmiany Kosmo230 wybranymi
szczepami na zawartość chlorofilu w liściach
Wykres 5A. Wpływ zaprawiania nasion odmiany Cyrkon wybranymi szczepami na
plon świeżej masy pojedynczej rośliny
Wykres 5B. Wpływ zaprawiania nasion odmiany Cyrkon wybranymi szczepami na
plon suchej masy pojedynczej rośliny
Wykres 6A. Wpływ zaprawiania nasion odmiany Kosmo230 wybranymi
szczepami na plon świeżej masy pojedynczej rośliny
Wykres 6B. Wpływ zaprawiania nasion odmiany Kosmo230 wybranymi
szczepami na plon suchej masy pojedynczej rośliny
100%
90%
80%
70%
60%
Firmicutes
50%
40%
30%
Actinobateria
Bacteroides
Proteobacteria
20%
10%
0%
Wykres 1. Procentowy udział gromad hodowalnych bakterii endofitycznych u różnych odmian kukurydzy
Wykres 2A. Aktywność enzymu PAL w liściach odmiany Cyrkon indukowana wybranymi
szczepami
Wykres 2B. Aktywność enzymy PAL w liściach odmiany Kosmo230 indukowana
wybranymi szczepam
Wykres 3A. Aktywność enzymu GPOX w liściach odmiany Cyrkon indukowana
wybranymi szczepami
Wykres 3B. Aktywność enzymu GPOX w liściach odmiany Kosmo230 indukowana
wybranymi szczepami
Wykres 4A. Wpływ zaprawiania nasion odmiany Cyrkon wybranymi szczepami na zawartość chlorofilu w liściach
Wykres 4B. Wpływ zaprawiania nasion odmiany Kosmo230 wybranymi szczepami na zawartość chlorofilu w liściach
Wykres 5A. Wpływ zaprawiania nasion odmiany Cyrkon wybranymi szczepami na plon świeżej masy pojedynczej rośliny
Wykres 5B. Wpływ zaprawiania nasion odmiany Cyrkon wybranymi szczepami na plon suchej masy pojedynczej rośliny
Wykres 6A. Wpływ zaprawiania nasion odmiany Kosmo230 wybranymi szczepami na plon świeżej masy pojedynczej rośliny
Wykres 6B. Wpływ zaprawiania nasion odmiany Kosmo230 wybranymi szczepami na plon suchej masy pojedynczej rośliny
8.3. Diagramy
Diagram 1. Drzewo filogenetyczne szczepów z rodzaju Arthrobacter
Diagram 2. Drzewo filogenetyczne szczepów z rodzaju Microbacterium
Diagram 3. Drzewo filogenetyczne szczepów z rodzaju Bacillus
Diagram 4. Drzewo filogenetyczne szczepów z rodzaju Pseudomonas
Diagram 5. Drzewo filogenetyczne rzadko i sporadycznie izolowanych szczepów
z gromad Actinobacteria, Bacteroides, Firmicutes i Proteobacteria
Diagram 6. Zróżnicowanie pomiędzy odmianami i lokalizacjami z wykorzystaniem
wielowymiarowej analizy skupień metodą aglomeracji Warda, miarą odległości była
niezgodność procentowa
Diagram 7. Podobieństwo zespołów bakterii endofitycznych na podstawie
spierwiastkowanych ilości cech fenotypowych i genotypowych z wykorzystaniem
testu Bray – Curtis'a
133
Diagram 1. Drzewo filogenetyczne szczepów z rodzaju Arthrobacter, porównania dokonano na podstawie 900pz genu
16S rRNA,szczepy referencyjne zaznaczono literą T a numer RDP umieszczono w nawiasach,
Kocuria kristinae DSM 20032T wykorzystano jako wzorzec spoza grupy
134
Diagram 2. Drzewo filogenetyczne szczepów z rodzaju Microbacterium, porównania dokonano na podstawie 1150pz genu 16S rRNA,szczepy
referencyjne zaznaczono literą T a numer RDP umieszczono w nawiasach, Clavibacter michiganensis BC 2643T wykorzystano jako wzorzec spoza
grupy
Diagram 3. Drzewo filogenetyczne szczepów z rodzaju Bacillus, porównania dokonano na
podstawie 1100pz genu 16S rRNA, szczepy referencyjne zaznaczono literą T a numer RDP
umieszczono w nawiasach, Brevibacillus brevis AS5-10T wykorzystano jako wzorzec spoza
grupy
Diagram 4. Drzewo filogenetyczne szczepów z rodzaju Pseudomonas, porównania dokonano na podstawie 1430pz genu 16S rRNA, szczepy
referencyjne zaznaczono literą T a numer RDP umieszczono w nawiasach, Ps. citronellolis wykorzystano jako wzorzec spoza grupy
Diagram 5. Drzewo filogenetyczne rzadko i sporadycznie izolowanych szczepów z gromad
Actinobacteria, Bacteroides, Firmicutes i Proteobacteria, porównania dokonano na
podstawie fragmentu 840-1430pz genu 16S rRNA, szczepy referencyjne zaznaczono literą T
a numer RDP umieszczono w nawiasach
Diagram 6. Zróżnicowanie pomiędzy odmianami i lokalizacjami z wykorzystaniem
wielowymiarowej analizy skupień metodą aglomeracji Warda, miarą odległości była
niezgodność procentowa
Nazwy odmian oznaczone literą S – odmiany uprawiane na poletkach w Smolicach, oznaczone literą
K - odmiany uprawiane na poletkach w Kobierzycach
Diagram 7. Podobieństwo zespołów bakterii endofitycznych na podstawie
spierwiastkowanych ilości cech fenotypowych i genotypowych z wykorzystaniem testu
Bray – Curtis'a
Nazwy odmian oznaczone literą S – odmiany uprawiane na poletkach w Smolicach,
oznaczone literą K - odmiany uprawiane na poletkach w Kobierzycach
8.4. Fotografie
Fotografia
1. Strefa zahamowania wzrostu F. moniliforme IOR 728 (A)
i F. graminearum IOR 1970 (B) przez B. methylotrophicus A17
Fotografia
2. Strefa zahamowania wzrostu
F. moniliforme IOR 728 (A)
i F. graminearum IOR 1970 (B) przez Ps. fluorescens PE43
Fotografia 3. Strefa zahamowania wzrostu F. moniliforme IOR 728 przez
Ps. fluorescens PE25
Fotografia
4. Strefa zahamowania wzrostu
F. moniliforme IOR 728 (A)
i F. graminearum IOR 1970 (B) przez Ps. fluorescens PE50
Fotografia
5. Strefa zahamowania wzrostu
F. moniliforme IOR 728 (A)
i F. graminearum IOR 1970 (B) przez Ar. nicotinovorans A40
Fotografia 6. Strefa zahamowania wzrostu F. moniliforme IOR 728 przez
Ac. calcoaceticus A110
Fotografia 7. Elektroforeza produktów reakcji pcr z primerami dla genu nifH
Fotografia 8. Elektroforeza produktów reakcji pcr z primerami dla genu nifH
Fotografia 9. Elektroforeza produktów reakcji pcr z primerami dla genu acdS
Fotografia 1. Strefa zahamowania wzrostu F. moniliforme IOR 728 (A)
i F. graminearum IOR 1970 (B) przez B. methylotrophicus A17
Fotografia 2. Strefa zahamowania wzrostu F. moniliforme IOR 728 (A)
i F. graminearum IOR 1970 (B) przez Ps. fluorescens PE43
Fotografia 3. Strefa zahamowania wzrostu F. moniliforme IOR 728
przez Ps. fluorescens PE25
Fotografia 4. Strefa zahamowania wzrostu F. moniliforme IOR 728 (A)
i F. graminearum IOR 1970 (B) przez Ps. fluorescens PE50
Fotografia 5. Strefa zahamowania wzrostu F. moniliforme IOR 728 (A)
i F. graminearum IOR 1970 (B) przez Ar. nicotinovorans A40
Fotografia 6. Strefa zahamowania wzrostu F. moniliforme IOR 728 przez
Ac. calcoaceticus A110
Fotografia 7. Elektroforeza produktów reakcji pcr z primerami dla genu nifH, produkt
wielkości 350bp, szczepy: PE10 - Ps. fluorescens PE10; PE18 - Ac. schindlerii PE18;
PE22 - Ps. clemancea PE22; PE38 - Ps. orientalis PE38; PE42 - Ps. poae PE42;
PE50 – Ps. fluorescens PE50; PE39 – Ps. orientalis PE39; PE45 – Ps. orientalis PE45;
Ps. extremaustralis PE20, 35Bb - Az. brasiliense 35Bb
Fotografia 8. Elektroforeza produktów reakcji pcr z primerami dla genu nifH, produkt wielkości
350bp
szczepy: A45 - B. megaterium A45; A91 - St. haemolyticus A91; A79 - Ac. lwoffi A79;
A104 - P. borealis A104; A90 - Ar. nitroguajacolicus A90, A105 - R. amarae A105;
A25 - B. aerophilus A25, A24 - Ar. nicotinovorans A24; A102 - Sp. glacialis A102;
A60 - B. circulans A60, A54 – B. megaterium A54, A33 – B. megaterium A33;
35Bb – Az. brasiliense 35Bb
Fotografia 9. Elektroforeza produktów reakcji pcr z primerami dla genu acdS
szczepy PE22 – Ps. clemancea PE22, PE50 – Ps. fluorescens PE50, A51 – Ps. migulae A51,
1 – Ps. acidovoras 1
.
Download