Wzór umowy

advertisement
1
Wzór Umowy – cz.II
UMOWA Nr
zawarta w dniu …………………………. w …………………………. na podstawie
Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych współfinansowanych z POIiŚ 20142020 do których nie stosuje się ustawy PZP w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Rudzie, na podstawie
oferty Wykonawcy z dnia ………………………………
pomiędzy
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Nowej Rudzie, ul. Niepodległości 56, 57-400 Nowa Ruda, woj.
dolnośląskie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX
Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru
0000031119,
REGON:
NIP:
8850010667,
Sądowego
pod numerem KRS:
890249204,
kapitał
zakładowy:
56 171 000,00 zł
reprezentowaną przez:
Ryszarda Rzeczyckiego – Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………………….
zwanym dalej "Wykonawcą"
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy,
którym
jest
Nazwa zamówienia:
dostarczenie
licencji oraz
wdrożenie
systemu
informatycznego
System do rozliczania robót dla projektu pn.: Modernizacja międzygminnej oczyszczalni ścieków
w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda
2
Wzór Umowy – cz.II
wspomagającego procedury rozliczania kontraktów na roboty budowlane w ramach
realizacji zadania pn.: „System do rozliczania robót” - zwanego w dalszej części umowy
Systemem.
2. W celu wykonania dostawy licencji i wdrożenia Systemu Wykonawca jest
zobowiązany wykonać następującą dostawę opisaną szczegółowo
w Opisie
Przedmiotu Zamówienia:
2.1.
Uruchomienie
Systemu
i
przekazanie
dostępu
Zamawiającemu,
2.2. Przeszkolenie personelu zaangażowanego w realizację Projektu w zakresie
możliwości wykorzystania systemu na następujących zasadach:
a) Program szkoleń musi zapewniać możliwość zapoznania użytkowników z
wszystkimi funkcjonalnościami systemu.
b) Wykonawca
jest
zobowiązany
do
zapewnienia
wykwalifikowanej
i
doświadczonej kadry szkoleniowej.
c) Łączny przewidziany czas szkoleń nie może być krótszy niż 6 godzin.
d) Pierwsze szkolenie odbędzie się w terminie maksymalnie do 7 dni od momentu
uruchomienia
Systemu
informatycznego
i
przekazania
dostępu
Zamawiającemu.
e) Uczestnikami szkolenia będą przedstawiciele Wykonawców, Inspektora
Nadzoru (Inżyniera) i Zamawiającego. Łączna liczba uczestników każdego ze
szkoleń nie może przekroczyć 25 osób.
f) Zamawiający udostępni salę szkoleniową.
2.3. Wparcie techniczne na etapie eksploatacji Systemu (tzw. helpdesk) na
następujących zasadach:
a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe działanie systemu przez cały
okres jego użytkowania. W szczególności po stronie Wykonawcy leży obowiązek
administrowania serwerem oraz dbanie o bezpieczeństwo danych przechowywanych
w Systemie.
b) System musi być dostępny dla użytkowników w godzinach od 6:00 do 24:00 bez
żadnych zakłóceń.
Nazwa zamówienia:
System do rozliczania robót dla projektu pn.: Modernizacja międzygminnej oczyszczalni ścieków
w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda
3
Wzór Umowy – cz.II
c) Wykonawca zapewni dostępność odpowiednio wykwalifikowanego personelu
świadczącego pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z obsługą systemu
przez cały okres obowiązywania umowy na następujących warunkach:
- odpowiedzi na zapytania użytkowników Systemu w formie elektronicznej na adres email: …………………………. udzielane w terminie maksymalnie 1 dnia od zapytania,
- odpowiedzi na zapytania użytkowników Systemu drogą telefoniczną udzielane w dni
robocze, zgodnie z ofertą i OPZ, w godz. 7:00 - 15:00 pod numerem telefonu:
……………………,
- w trakcie trwania etapu I, tj. rozliczania robót w ramach zadania, w przypadku braku
możliwości rozwiązania problemów związanych z obsługą systemu w formie
telefonicznej lub elektronicznej, Wykonawca na wyraźne, formalne zgłoszenie
Zamawiającego jest zobowiązany do przyjazdu do siedziby Zamawiającego w ciągu 2
dni.
d) Wykonawca przekaże i jeżeli będzie to konieczne, zaktualizuje dane kontaktowe do
eksperta świadczącego usługę wsparcia technicznego.
e) Ekspert świadczący usługę wsparcia technicznego, oprócz znajomości systemu
musi posiadać doświadczenie w rozliczaniu kontraktów na roboty ryczałtowe jak i
obmiarowe.
§2
1.
Osobą
przewidzianą
do
współpracy
z
ramienia
Zamawiającego
jest
……………………………
2.
Osobą
przewidzianą
do
współpracy
z
ramienia
Wykonawcy
jest
........................................
§3
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelkimi warunkami realizacji
przedmiotu umowy i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń bądź nie wskazuje żadnych
przeszkód w wykonaniu przedmiotu Umowy przez Wykonawcę w umówionym terminie
i wynagrodzeniu.
2. Strony zobowiązują się do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu
wszystkich
Nazwa zamówienia:
System do rozliczania robót dla projektu pn.: Modernizacja międzygminnej oczyszczalni ścieków
w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda
4
Wzór Umowy – cz.II
postanowień niniejszej Umowy.
3. Strony zobowiązują się do współdziałania przy realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje się, że udzieli Wykonawcy wszelkich informacji a także
przekaże posiadaną dokumentację dla realizacji przedmiotu niniejszej Umowy.
§4
1. Zamawiający ma prawo do korzystania z Systemu na następujących warunkach:
1.1. Zamawiający będzie miał prawo do korzystania z Systemu do rozliczania robót
budowlanych na warunkach licencji zgodnie ze specyfikacją zawartą w Ofercie
Wykonawcy.
1.2. Zamawiający ma prawo korzystać z licencji poprzez maksimum 30 jednoczesnych
użytkowników z 30 niezależnych kont, od daty uruchomienia i przekazania dostępu
Zamawiającemu na okres:
a) 24 miesięcy obowiązywania licencji na użytkowanie systemu na etapie rozliczania
robót w ramach zadania oraz wparcie techniczne,
b) kolejne 36 miesięcy, począwszy od terminu zakończenia okresu wskazanego w
punkcie a), obowiązywania licencji na użytkowanie systemu na etapie trwałości
zadania – po zakończeniu rozliczania robót
1.3. Zamawiający w ramach licencji może rozliczać wyłącznie 1 (jeden) projekt
stanowiący zadanie, o którym mowa w §1 i składający się z maksimum 10 kontraktów.
2. Korzystanie z licencji przez Zamawiającego następowało będzie w dwóch etapach:
a) I Etap: Rozliczanie robót w ramach zadania - wszyscy użytkownicy wskazani przez
Zamawiającego posiadają nieograniczony dostęp do funkcjonalności Systemu
zgodnie z przyznanymi im uprawnieniami. Zgodnie z przedmiotem zamówienia, w
Nazwa zamówienia:
System do rozliczania robót dla projektu pn.: Modernizacja międzygminnej oczyszczalni ścieków
w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda
5
Wzór Umowy – cz.II
powyższym etapie w ramach wynagrodzenia za licencję Wykonawca zapewni pakiet
szkoleń zgodnie z wymaganiami zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ)
oraz wsparcie techniczne.
b) II Etap: Okres trwałości zadania - do czasu wygaśnięcia licencji, po zakończeniu
realizacji robót budowlanych i wystawieniu wszystkich Przejściowych Świadectw
Płatności Zamawiający będzie miał dostęp do systemu w zakresie odczytywania i
wyszukiwania dokumentów i informacji.
3. System zostanie zainstalowany na serwerze administrowanym przez Wykonawcę.
4. Właścicielem informacji przechowywanych w bazie danych oraz dokumentów
generowanych przez System jest Zamawiający. Po zakończeniu realizacji kontraktów
obsługiwanych
przez
system,
Wykonawca
przekaże
Zamawiającemu
dane
przechowywane w bazie.
5. Właścicielem kodu źródłowego jest Wykonawca, żaden kod źródłowy nie będzie
przekazany Zamawiającemu.
6. Wykonawca nie ma prawa, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
wykorzystywać danych gromadzonych przez System.
§5
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w
§ 1 umowy w następujących terminach:
a) Dostarczenie
licencji,
uruchomienie
Systemu
i
przekazanie
dostępu
Zamawiającemu – 10 dni po podpisaniu umowy,
b) Przeszkolenie personelu w zakresie możliwości wykorzystania systemu – w
terminach uzgodnionych z Zamawiającym,
c) Okres obowiązywania licencji na użytkowanie systemu na etapie rozliczania
robót w ramach zadania oraz wparcie techniczne – zgodnie z §4.
Nazwa zamówienia:
System do rozliczania robót dla projektu pn.: Modernizacja międzygminnej oczyszczalni ścieków
w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda
6
Wzór Umowy – cz.II
d) Okres obowiązywania licencji na użytkowanie systemu na etapie trwałości
zadania – po zakończeniu rozliczania robót – 30 kolejnych miesięcy od terminu
zakończenia okresu wskazanego w pkt. c).
2. Terminy wykonania umowy mogą ulec przesunięciu, co wymaga podpisania aneksu
do umowy. W przypadku zmiany terminów obowiązywania licencji wynagrodzenie
Wykonawcy będzie także podlegać odpowiedniej zmianie zgodnie z zasadami
określonymi w ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy.
§6
W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca będzie także odpowiedzialny za
prawidłowe działanie Systemu oraz będzie zobowiązany do stałego wsparcia
technicznego przez cały okres eksploatacji Systemu.
§7
1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy będzie realizował samodzielnie
przy udziale własnego potencjału technicznego.
2. Jeżeli
w
okresie
podwykonawców
trwania
musi
umowy Wykonawca
uzyskać
pisemną
zgodę
zechce
skorzystać
Zamawiającego
z
na
skorzystanie ze wskazanych przez siebie podwykonawców i zakres prac przez
nich realizowany.
3. Wykonawca
odpowiada
względem
Zamawiającego
za
działania
podwykonawców jak za swoje własne.
§8
Warunki związane z odbiorem przedmiotu zamówienia
1. Wykonawca oświadcza, że przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia,
zgodny ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i
ekonomicznej o zarządzaniu projektami oraz obowiązującymi przepisami prawa w
omawianej tematyce oraz kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć.
2. Miejscem przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, tj. Systemu wraz
z licencją jest siedziba Zamawiającego. Opracowany przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia:
System do rozliczania robót dla projektu pn.: Modernizacja międzygminnej oczyszczalni ścieków
w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda
7
Wzór Umowy – cz.II
Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie protokołu przekazania licencji oraz
protokołu wykonania szkolenia opisanych w § 1 ust. 2.
3.
Dokumentem
poświadczającym
ostateczne
przekazanie
Zamawiającemu
przedmiotu umowy - Systemu wraz z licencją będzie protokół przekazania licencji
podpisany przez przedstawicieli Stron.
4. W przypadku, gdy otrzymany System będzie wymagał poprawy Zamawiający zwróci
się do Wykonawcy, celem uwzględnienia uwag i wprowadzeniem zmian, mających na
celu poprawienie działania Systemu, w określonym terminie.
5. W przypadku, gdy Zamawiający zaakceptuje bez uwag przekazany System lub po
usunięciu wad, Strony podpiszą protokół bezusterkowego odbioru Systemu.
Podpisanie protokołu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wszelkie błędy i
nieprawidłowości w Systemie, a skutki z tego wynikające obciążają wyłącznie
Wykonawcę.
6.
Podpisanie
bezusterkowego
ostatecznego
protokołu
odbioru
Systemu
informatycznego (przedmiotu umowy) nastąpi po zrealizowaniu przekazaniu licencji,
uruchomieniu systemu informatycznego i przekazaniu dostępu Zamawiającemu.
7. Przedmiotem odbiorów powinien być działający, zainstalowany z dostępem
kompletny System informatyczny, tj. nadający się do oceny z punktu widzenia celu, dla
którego został opracowany. Zamawiający (poza innymi sytuacjami przewidzianymi
prawem, niniejszą umową lub praktyką) odmówi przystąpienia do odbioru, jeżeli
otrzymany zainstalowany System jest na tyle wadliwy lub niekompletny, że nie można
go ocenić z punktu widzenia celu, dla którego został opracowany, w szczególności
jeżeli dla ich właściwej oceny niezbędne jest ich porównanie czy odniesienie do innych
opracowań czy elementów przedmiotu umowy, których Zamawiający w ramach
danego odbioru nie otrzymał.
§9
1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 2, strony
ustalają wynagrodzenie obejmujące wszystkie koszty związane z realizacją
Nazwa zamówienia:
System do rozliczania robót dla projektu pn.: Modernizacja międzygminnej oczyszczalni ścieków
w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda
8
Wzór Umowy – cz.II
przedmiotu niniejszej umowy w kwocie: ………………………………………….brutto
(słownie: …………………………………..złotych 00/100).
2. Kwota powyższa obejmuje wszystkie usługi własne oraz obce związane z realizacją
przedmiotu umowy, w tym udzieloną rękojmię na dostarczony System.
3. Rozliczenie Wykonawcy odbędzie się jedną fakturą po przekazaniu licencji,
uruchomieniu Systemu informatycznego, przekazaniu dostępu Zamawiającemu,
przeszkoleniu oraz podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru stwierdzającego
przekazanie dostarczonego Systemu do użytkowania.
4. Zgodnie z przedmiotem zamówienia, w ramach wynagrodzenia za licencję na
użytkowanie Systemu Wykonawca zapewni pakiet szkoleń personelu wskazanego
przez Zamawiającego oraz wsparcie techniczne na etapie eksploatacji systemu. W
związku z powyższym wykonanie tych czynności i nie będzie podlegało odrębnej
zapłacie.
5. Wynagrodzenie
będzie
płatne
przelewem
na
konto
Wykonawcy
nr …………………………………………., w terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.
Datą zapłaty wynagrodzenia jest dzień dokonania przelewu należności.
6. Adresatem faktury jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością 57-400 Nowa Ruda, ul. Niepodległości 56
7. Zakazuje się cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez pisemnej
zgody Zamawiającego.
§ 10
1. Strony ustalają następujące kary umowne naliczane w następujących wypadkach
i wysokościach:
1.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy bądź jego części, w stosunku do
terminów określonych w § 5 ust. 1 umowy - w wysokości 1% wynagrodzenia
umownego ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia,
Nazwa zamówienia:
System do rozliczania robót dla projektu pn.: Modernizacja międzygminnej oczyszczalni ścieków
w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda
9
Wzór Umowy – cz.II
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy
lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego, o którym
mowa w §9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na
usunięcie wad, tj. 2 dni od pisemnego zgłoszenia wady,
c) za brak dostępu do Systemu przez użytkowników, w okresie wskazanym w § 1 ust.
2.3. pkt b - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §9 ust. 1,
za każdy przypadek braku dyspozycyjności,
d) za niedotrzymanie terminów, o których mowa w § 1 ust. 2.3. pkt c) - w wysokości
1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w §9 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia,
e) za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę bądź nienależyte
wykonanie umowy - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w
§9 ust. 1.
1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
- za odstąpienie od umowy z przyczyn obciążających Zamawiającego w wysokości 10
% wynagrodzenia umownego.
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody
Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
3. Zamawiający może potrącić należne mu kary umowne bezpośrednio z
wynagrodzenia Zamawiającego, choćby obie należności nie były wymagalne.
§ 11
1. Zamawiający zastrzega, że w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonanie umowy może
zagrozić bezpieczeństwu publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim
wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania danej części umowy. W takim wypadku zapisu o karach umownych nie
stosuje się.
Nazwa zamówienia:
System do rozliczania robót dla projektu pn.: Modernizacja międzygminnej oczyszczalni ścieków
w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda
10
Wzór Umowy – cz.II
2. Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie lub obwiązującym prawie,
Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego odstąpienia od umowy w
przypadku:
- nierozpoczęcia prac przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn lub braku ich
kontynuacji pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
- gdy Wykonawca nie realizuje przedmiotu zamówienia w sposób rzetelny i terminowy.
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
a) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dokumentacji w toku,
według stanu na dzień odstąpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane wykonanie
przedmiotu umowy w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z
przyczyn której nastąpiło odstąpienie od umowy.
§ 12
1.Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości na okres 24 miesięcy na wykonany
przedmiot umowy, liczonej od momentu zakończenia umowy.
2. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych
w Kodeksie Cywilnym.
3. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wady, w terminie do 14 dni od daty
zgłoszenia żądania.
§ 13
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają
zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Nazwa zamówienia:
System do rozliczania robót dla projektu pn.: Modernizacja międzygminnej oczyszczalni ścieków
w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda
11
Wzór Umowy – cz.II
2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, Strony zobowiązują się
rozstrzygać w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku porozumienia
powstałe spory rozstrzygać będzie sąd gospodarczy właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 14
W razie ewentualnych sporów mogących wynikać z tytułu niniejszej umowy strony
poddają się orzecznictwu właściwym sądom ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 15
1. Strony zobowiązane są, każda w swoim zakresie, do współdziałania przy
wykonywaniu niniejszej umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy
pisemnej w postaci aneksu.
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
4. Integralną częścią umowy są następujące załączniki:
Załącznik nr 1 – Opis Przedmiot Zamówienia
Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia ………………………….
ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa zamówienia:
WYKONAWCA:
System do rozliczania robót dla projektu pn.: Modernizacja międzygminnej oczyszczalni ścieków
w Ścinawce Dolnej oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda
Download