chemia kl be - Gimnazjum w Niepołomicach

advertisement
Wymagania edukacyjne z chemii dla klas pierwszych gimnazjum niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
Klasy I B, I E
Rok szkolny 2016/2017
I. Substancje chemiczne i ich przemiany (Pp: 1/1-2, 1/ 4-8, 3/1)
Ocena dopuszczająca
[1]
Ocena dostateczna
[1 + 2]
Uczeń:
– stosuje zasady bezpieczeństwa obowiązujące
w pracowni chemicznej
– nazywa wybrane elementy szkła i sprzętu
laboratoryjnego oraz określa ich przeznaczenie
– opisuje właściwości substancji, będących
głównymi składnikami produktów, stosowanych
na co dzień
– zna oznaczenia informujące o zagrożeniu
(piktogramy) : substancja, toksyczna, substancja
łatwo palna, substancja żrąca
– zna stany skupienia substancji
– dzieli substancje chemiczne na proste i złożone,
na pierwiastki i związki chemiczne
– definiuje pojęcie mieszanina substancji
– opisuje cechy mieszanin jednorodnych
i niejednorodnych
– podaje przykłady mieszanin
– opisuje proste metody rozdzielania mieszanin
na składniki
– definiuje pojęcia zjawisko fizyczne i reakcja chemiczna
– podaje przykłady zjawisk fizycznych i reakcji
chemicznych zachodzących w otoczeniu
człowieka
– definiuje pojęcia substrat i produkt reakcji
chemicznej
– definiuje pojęcia pierwiastek chemiczny
i związek chemiczny
– podaje przykłady związków chemicznych
– rozpoznaje pierwiastki i związki chemiczne
– klasyfikuje pierwiastki chemiczne na metale
i niemetale
– podaje przykłady pierwiastków chemicznych (metali i
niemetali)
– posługuje się symbolami chemicznymi pierwiastków
(H, O, N, Cl, S, C, P, Si, Na, K, Ca, Mg, Fe, Zn, Cu, Al, Pb, Sn,
Ag, Hg)
Uczeń:
– wyjaśnia, dlaczego chemia jest nauką przydatną
ludziom
– omawia, czym się zajmuje chemia
– wyjaśnia znaczenie pozostałych piktogramów
poznanych na lekcji
– wyjaśnia, czym się różni ciało fizyczne od substancji
– opisuje właściwości substancji
– odróżnia właściwości fizyczne od chemicznych
– zna wzór na gęstość, zna jednostki gęstości
– wymienia i wyjaśnia podstawowe sposoby
rozdzielania mieszanin
– sporządza mieszaninę
– planuje rozdzielanie mieszanin(wymaganych)
– opisuje różnicę w przebiegu zjawiska
fizycznego i reakcji chemicznej
– projektuje doświadczenia ilustrujące zjawisko fizyczne i
reakcję chemiczną
– wskazuje reakcję chemiczną i zjawisko fizyczne
(przykłady z życia codziennego)
– zapisuje słownie przebieg reakcji chemicznej, wskazuje
substraty i produkty reakcji
– definiuje stopy
– wymienia przykłady stopów
– formułuje obserwacje do doświadczenia
– wyjaśnia potrzebę wprowadzenia symboliki
chemicznej
– odróżnia metale i niemetale na podstawie
ich właściwości
– wyjaśnia różnicę między pierwiastkiem
a związkiem chemicznym
– wskazuje w zapisie słownym przebiegu
reakcji chemicznej substraty i produkty, pierwiastki
i związki chemiczne
– opisuje, na czym polega rdzewienie (korozja)
– odszukuje w układzie okresowym pierwiastków
podane pierwiastki chemiczne
Krystyna Rypel
Ocena dobra
[1 + 2 + 3]
Uczeń:
– podaje zastosowania wybranych elementów
sprzętu lub szkła laboratoryjnego
– identyfikuje substancje na podstawie
podanych właściwości
– stosuje wzór na gęstość substancji
– podaje sposób rozdzielenia wskazanej
mieszaniny ( trudniejsze przypadki)
– wskazuje różnice między właściwościami
fizycznymi składników mieszaniny, które
umożliwiają jej rozdzielenie
– projektuje doświadczenia ilustrujące reakcję
chemiczną i formułuje wnioski
– wskazuje w podanych przykładach reakcję
chemiczną i zjawisko fizyczne
– wskazuje wśród różnych substancji mieszaninę i
związek chemiczny
– proponuje sposoby zabezpieczenia
produktów zawierających żelazo przed
rdzewieniem
– zna skład chemiczny omawianych stopów
metali
– wyjaśnia, dlaczego częściej się używa
stopów metali niż metali czystych
– odszukuje w układzie okresowym pierwiastków
podane pierwiastki chemiczne
– opisuje doświadczenie wykonywane na lekcji
– przeprowadza obliczenia z wykorzystaniem
pojęć: masa, gęstość, objętość
Ocena bardzo dobra
[1 + 2 + 3 + 4]
Uczeń:
– rozwiązuje zadania dotyczące gęstości
o większym stopniu trudności
– wyjaśnia różnicę między mieszaniną
a związkiem chemicznym
– wyjaśnia, na czym polega destylacja,
adsorpcja
– opisuje pomiar gęstości
– rozwiązuje zadania wymagające
zastosowania nabytej wiedzy do
rozwiązywania problemów
Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:
1. Bieżące sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych ucznia, będące podstawą ustalania ocen bieżących w skali, o której mowa w § 52 Statutu Gimnazjum w Niepołomicach,
odbywa się w następujących formach:
1) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;
2) wypowiedzi ustne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych, zapowiadane według zasad ustalonych dla sprawdzianów pisemnych;
3) kartkówki – krótkie pisemne sprawdziany trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące materiał nauczania z jednej, dwóch lub trzech ostatnich lekcji;
4) kartkówki – krótkie pisemne sprawdziany trwające nie dłużej niż 15 minut i obejmujące wskazany, ściśle określony przez nauczyciela materiał nauczania nie większy
niż jeden dział programowy;
5) sprawdziany pisemne obejmujące materiał nauczania jednego lub więcej działów programowych;
6) ćwiczenia i zadania praktyczne;
7) ćwiczenia i zadania wykonane na lekcji;
8) ćwiczenia i zadania wykonane w domu.
2. Sprawdzian pisemny, o którym mowa w pkt 5, nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego oraz informuje uczniów o jego zakresie, formie i terminie z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem. Każdy sprawdzian pisemny powinien być poprzedzony powtórzeniem wiadomości i podaniem wymagań jakim uczeń będzie musiał sprostać.
3. Kartkówki, o których mowa w pkt 3, nie wymagają zapowiadania.
4. O kartkówkach, o których mowa w pkt 4, nauczyciel informuje uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem.
5. Sprawdziany pisemne i kartkówki mogą mieć formę testu.
6. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone najwyżej trzy pisemne sprawdziany i nie więcej niż jeden w danym dniu.
Download