1 UMOWA zawarta dnia - Fundacja im. Lesława A. Pagi

advertisement
UMOWA
zawarta dnia ……………………. r. pomiędzy Fundacją im. Lesława A. Pagi z siedzibą w
Warszawie (00-498), ul. Książęca 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000324112, NIP
701-017-05-17, zwaną dalej „Fundacją”, w imieniu której działa:
Ewa Paga - Prezes Zarządu
a
………………………….. z siedzibą w …… (kod..) przy ulicy ………………….., podmiotem
posiadającym numer NIP ………….., REGON ………, zarejestrowanym w ……., pod nr KRS
......................., zwanym dalej „Beneficjentem” w imieniu którego, na podstawie
załączonego wypisu z w/w rejestru, działa:
1. ……….
2. ………
Fundacja oraz Beneficjent łącznie zwani są „Stronami”. Strony postanawiają, co następuje:
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie realizacji przez Beneficjenta projektu pt.
„……………………….” (zwanego dalej „Projektem”).
2. Fundacja przekaże Beneficjentowi dofinansowanie w wysokości określonej w §3 ust. 1
umowy na realizację Projektu, na podstawie Regulaminu konkursu grantowego
Stypendium im. Lesława A. Pagi.
3. Kwota dofinansowania projektu zgodnie z przedstawionym przez Beneficjenta
Wnioskiem o dofinansowanie pozycji kosztów ze środków Stypendium im. Lesława A.
Pagi (zwanego dalej „Wnioskiem o dofinansowanie Projektu”) wynosi ………………….. zł
(słownie złotych: ……………….. złotych).
4. Beneficjent oświadcza, że dofinansowanie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
przyjmuje i przeznacza w całości na cel określony w ust. 1.
§2
Zobowiązania Beneficjenta
1. Beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania Projektu zgodnie z Opisem Projektu
(załącznik nr 1 do umowy) i w oparciu o Kosztorys Projektu (załącznik
nr 2 do umowy) z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku gdy przed dniem zawarcia umowy Beneficjent wykonał czynności zgodne
z Opisem Projektu (załącznik nr 1 do umowy) i z Kosztorysem Projektu (załącznik nr 2 do
umowy), dla potrzeb umowy uznaje się, że dniem ich wykonania jest dzień zawarcia
umowy.
1
3. Wszelkie odstępstwa od Opisu Projektu (załącznik nr 1 do umowy) i Kosztorysu Projektu
(załącznik nr 2 do umowy), związanych z realizacją Projektu, z zastrzeżeniem ust. 5,
będą uznane za naruszenie warunków umowy i upoważniają Fundację do odstąpienia
od umowy i żądania zwrotu już udzielonego dofinansowania na podstawie § 9 ust. 1 pkt
1 i ust. 2 umowy.
4. Beneficjent zobowiązuje się do wykorzystania otrzymanego dofinansowania wyłącznie
na realizację Projektu. Przez dofinansowanie rozumie się przekazaną przez Fundację
kwotę zgodnie z postanowieniami §1 ust. 2 i § 3 ust. 1, zaś odsetki narosłe w wyniku
umowy zawartej między Beneficjentem a bankiem na przechowywanie przekazanych
środków na rachunku bankowym, będą należne Beneficjentowi, z wyłączeniem sytuacji,
o której mowa w § 9 ust. 3 umowy.
5. Beneficjent jest uprawniony do dokonywania przesunięć środków w ramach kosztorysu
Projektu (załącznik nr 2 do umowy) bez konieczności uzyskania pisemnej akceptacji
Fundacji, jeżeli wartość przesuwanych środków nie przekracza 10% kwot
przewidzianych w poszczególnych kategoriach kosztów.
6. Beneficjent zobowiązuje się do zakończenia realizacji Projektu nie później niż do dnia
………………..
7. Beneficjent zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy wszelkich informacji pisemnych
i ustnych, które uzyska od Fundacji w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy, z
zastrzeżeniem ust. 8.
8. Beneficjent zobowiązuje się do używania nazwy i logotypu Fundacji oraz podawania
źródła finansowania Projektu według zasad określonych w § 6 umowy.
9. Beneficjent zobowiązuje się do przeprowadzenia ewaluacji Projektu, zgodnie z
projektem zawartym w załączniku nr 4 do niniejszej umowy i w zakresie uzgodnionym z
Fundacją, oraz przedstawienia jej wyników w sprawozdaniu merytorycznym, o którym
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy. Wyniki ewaluacji stanowią integralną część rozliczenia
projektu. Beneficjent zobowiązuje się do informowania Fundacji o planowanych
badaniach w ramach prowadzonej ewaluacji na co najmniej 10 dni roboczych przed ich
przewidzianym rozpoczęciem.
10. Beneficjent zobowiązuje się do złożenia rozliczenia Projektu według zasad określonych
w § 7 ust. 1 umowy.
11. Beneficjent zobowiązuje się do niezwłocznego przedstawienia wszelkich informacji
związanych z realizacją umowy na każde żądanie Fundacji, nie później niż w terminie 5
dni roboczych od dnia zgłoszenia żądania przez Fundacji.
12. Beneficjent zobowiązuje się do umożliwienia poddania Projektu ewaluacji zewnętrznej,
zleconej przez Fundację, w okresie trwania Projektu oraz 12 miesięcy od zakończenia
roku kalendarzowego, w którym zakończył się Projekt.
13. Beneficjent, w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek stanu faktycznego
uniemożliwiającego realizację Projektu, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić
o tym fakcie Fundację na piśmie, na adres wskazany w §11 ust. 1 punkt 1 umowy, nie
później niż w ciągu 5 dni roboczych od zaistnienia tej okoliczności.
14. Beneficjent wyznacza koordynatorów Projektu odpowiedzialnych za prowadzenie i
rozliczenie projektu:
1) Lidera zespołu – ………………………………. urodzony ….… w ……., nr dowodu
osobistego……, zamieszkały…….
2) Członka zespołu – …………………………., urodzony ……. w ……., nr dowodu
2
osobistego……, zamieszkały…….
3) Członka zespołu – …………………………., urodzony ……. w ……., nr dowodu
osobistego……, zamieszkały…….
§3
Zobowiązania Fundacji
1. Fundacja zobowiązuje się do przekazania Beneficjentowi dofinansowania na realizację
Projektu zgodnie z Opisem Projektu (załącznik nr 1 do umowy) i kosztorysem Projektu
(załącznik nr 2 do umowy), w wysokości ……………. zł (słownie złotych: ………………..), w
sposób określony w §4 umowy.
§4
Sposób przekazania dofinansowania
Fundacja przekaże dofinansowanie w wysokości kwoty dofinansowania, w całości w terminie
do 14 dni od dnia zawarcia Umowy na rachunek Beneficjenta nr: ………………………………….
§5
Zwrot niewykorzystanego dofinansowania
W sytuacji niepełnego wykorzystania dofinansowania określonego w §3 ust. 1 umowy
niewykorzystana kwota będzie zwrócona do Fundacji:
1) na rachunek numer 27 1160 2202 0000 0001 3385 3625
2) z dopiskiem „Stypendium im. Lesława A. Pagi”,
3) w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji Projektu.
§6
Zasady informowania o Fundacji
1. Beneficjent podaje źródło finansowania Projektu używając sformułowania
„dofinansowany w ramach projektu Stypendium im. Lesława A. Pagi” w następujących
przypadkach:
1) przy każdej okazji publicznej (np. konferencja prasowa, przemówienie itd.),
2) na materiałach informacyjnych i reklamowych Projektu,
3) na materiałach merytorycznych.
2. Beneficjent każdorazowo uzgadnia miejsce, wielkość i kontekst używania logotypu
Fundacji z koordynatorem Projektu w Fundacji wg zasad obowiązujących w Fundacji.
3. Beneficjent nie jest uprawniony do wymieniania nazwy Fundacji, ani używania logo
Fundacji w związku z promocją działalności Beneficjenta inną niż określona w ust. 1 i 2,
bez każdorazowej zgody Fundacji.
3
§7
Sprawozdawczość i rozliczenie Projektu
1. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania Fundacji (również w wersji
elektronicznej)rozliczenia Projektu, podpisanego przez osoby upoważnione do
reprezentowania Beneficjenta, obejmującego:
1) sprawozdanie merytoryczne z realizacji i wykorzystania dofinansowania, wraz z
opisem wyników przeprowadzonej przez Beneficjenta ewaluacji Projektu
dołączonymi do niego materiałami powstałymi w wyniku realizacji Projektu
dokumentującymi jego wykonanie w ciągu 30 dni od daty zakończenia realizacji
Projektu.
2) rozliczenie finansowe sporządzone wyłącznie na Formularzu rozliczenia Projektu
(załącznik
nr
3
do
umowy),
wraz
z
dowodami
księgowymi,
w ciągu 30 dni od daty zakończenia realizacji Projektu.
2. Fundacja dofinansowuje wydatki, związane z realizacją Projektu i wynikające z
zaciągniętych przez Beneficjenta zobowiązań w okresie od dnia rozpoczęcia Projektu do
dnia zakończenia Projektu, określone w harmonogramie Projektu zawartym w załączniku
nr 1 do umowy oraz w projekcie ewaluacyjnym stanowiącym załącznik nr 4
do umowy.
3. Ostateczne rozliczenie projektu następuje po pisemnym zaakceptowaniu przez Fundację
sprawozdania merytorycznego i finansowego. W przypadku niedotrzymania terminu
rozliczenia określonego w pkt 2 ppkt 2 lub niezaakceptowania przez Fundację
przedstawionego rozliczenia, Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości
dofinansowania.
§8
Kontrola
1. Fundacja jest upoważniona do przeprowadzania kontroli wykonywanej przez pracownika
Fundacji, jak również przez kontrolera zewnętrznego działającego w imieniu Fundacji.
Zarówno Fundacja, jak i podmiot zewnętrzny wyłoniony przez Partnerów Stypendium w
drodze zamówienia publicznego, upoważnione są do
przeprowadzenia badań
ewaluacyjnych projektu.
2. Kontrola może być przeprowadzana w dowolnym czasie obowiązywania umowy, jak
również w terminie 12 miesięcy od zakończenia roku kalendarzowego, w którym
zakończył się Projekt.
3. Fundacja ma prawo żądać wyjaśnień oraz udostępnienia wszelkich informacji i
dokumentów dotyczących Projektu, a Beneficjent jest zobowiązany do udzielenia
żądanych wyjaśnień i udostępniania wymaganych informacji i dokumentów.
4. W przypadku kontroli przeprowadzanej w czasie obowiązywania umowy, Fundacja
sprawdza zgodność sposobu realizacji Projektu z postanowieniami umowy. Fundacja ma
prawo do zgłaszania poprawek do realizowanego Projektu, a Beneficjent jest
zobowiązany do uwzględnienia zgłoszonych poprawek.
5. W przypadku kontroli przeprowadzanej po zakończeniu obowiązywania umowy,
Fundacja sprawdza zgodność sposobu zrealizowania Projektu z postanowieniami umowy.
4
Fundacja ma prawo żądania zwrotu udzielonego dofinansowania w zakresie, w jakim
Beneficjent dopuścił się odstępstwa od Opisu Projektu (załącznik nr 1 do umowy) i
Kosztorysu Projektu (załącznik nr 2 do umowy) w sprawie przygotowania rozliczenia
finansowego (załącznik nr 3 do umowy) bez wcześniejszego uzgodnienia z Fundacją, z
zastrzeżeniem § 2 ust. 5.
6. Beneficjent zobowiązany jest do przechowywania oryginałów dokumentów odnoszących
się do Projektu przez okres pięciu lat po jego zakończeniu lub dłuższy, jeżeli wynika
to z odrębnych przepisów.
§9
Odstąpienie od umowy i kary umowne
1. Fundacja ma prawo odstąpić od umowy w terminie 12 miesięcy od zakończenia roku
kalendarzowego, w którym zakończył się Projekt, w przypadku:
1) naruszenia warunków umowy, o których mowa w § 2 ust. 1, ust.3-4 i ust. 6-14,
§ 5, § 6, § 7 ust. 1 umowy przez Beneficjenta,
2) wystąpienia okoliczności niezależnych od Fundacji, które czynią niemożliwym
realizację lub kontynuację Projektu.
2. W przypadku odstąpienia przez Fundację od umowy zgodnie z trybem przewidzianym w
ust. 1 Beneficjentowi nie przysługuje prawo do żadnych świadczeń ze strony Fundacji, w
szczególności prawo do wynagrodzenia lub odszkodowania.
3. Beneficjent jest zobowiązany, w terminie 14 dni od daty pisemnego oświadczenia
Fundacji o odstąpieniu od umowy, do zwrotu przekazanego dofinansowania w całości,
wraz z naliczonymi odsetkami, o których mowa w §2 ust. 4 umowy, na rachunek Fundacji
wskazany w zawiadomieniu.
4. Fundacja jest uprawniona do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia:
1) w zwrocie przez Beneficjenta dofinansowania, o którym mowa w ust. §3 ust, 1,
liczonych od kwoty wypłaconego zgodnie z §4 umowy dofinansowania,
2) w zwrocie niewykorzystanej kwoty dofinansowania w stosunku do terminu
określonego w §5 pkt 3 umowy.
5. Fundacja jest uprawniona do naliczenia kar umownych w wysokości 0,1 % kwoty
dofinansowania określonej w §3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji
Projektu i za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu rozliczenia Projektu, o którym mowa
w §7 ust. 1 umowy.
6. Fundacja jest uprawniona do naliczenia kar umownych w wysokości 10 % kwoty
dofinansowania określonej w §3 ust. 1 umowy z tytułu odstąpienia od umowy przez
Fundację na podstawie § 9 ust. 1 pkt 1 umowy.
7. Fundacji przysługuje prawo żądania od Beneficjenta zapłaty kary umownej w wysokości 5
% kwoty dofinansowania określonej w § 3 ust. 1 za naruszenie postanowień § 2 ust. 7.
§10
Prawo umowy i rozstrzyganie sporów
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
5
2. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy, będą rozstrzygane przez Strony na drodze
polubownej. Rozwiązanie polubowne sporu uznaje się za niedoszłe do skutku w chwili
przesłania na piśmie przez jedną ze stron informacji o braku porozumienia.
3. Spory, których nie da się rozstrzygnąć na drodze wzajemnego porozumienia, będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Fundacji.
§11
Postanowienia ogólne i końcowe
1. Korespondencja pomiędzy Beneficjentem a Fundacją przesyłana będzie na poniższe
adresy:
1) Fundacja im. Lesława A. Pagi
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
Tel.: 22 / 537 73 31
2)
Beneficjent
…..
ul. …..
……..
fax …/……
2. Wszelkie zmiany umowy mogą być wprowadzone wyłącznie w drodze aneksu,
pod rygorem nieważności.
3. Wszelkie zawiadomienia i informacje związane z umową wymagają formy pisemnej.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Fundacji i
dla Beneficjenta.
5. Poniższe załączniki stanowią integralną część umowy:
1) Załącznik nr 1 - Opis projektu
2) Załącznik nr 2 – Kosztorys Projektu
3) Załącznik nr 3 - Formularz rozliczenia Projektu wraz z oświadczeniem Beneficjenta
4) Załącznik nr 4 – projekt ewaluacji projektu sporządzony przez Beneficjenta i
zatwierdzony wcześniej przez Organizatora.
Fundacja im. Lesława A. Pagi
……………………………………
Beneficjent
…………………………………
6
Download