wykaz publikacji 2012 Akty prawne regulujące wytwarzanie i

advertisement
wykaz publikacji
2012


Akty prawne regulujące wytwarzanie i stosowanie GMO, rozdział w
pracy zbiorowej: Aspekty społeczne i prawne Biotechnologii, pod red. T.
Twardowskiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2012, stron 36;
Prawa osobiste wynalazcy, Transformacje Prawa Prywatnego, 2012;
2011



Prawo cywilne – prawo rzeczowe, (wspólnie z W. Góreckim, K.
Grzesikiem, M. Hałgasem), podręcznik, praca nieredagowana, seria
Repetytoria Becka, wydawnictwo CH Beck, wydanie 3 (zmienione), Warszawa
2011, autorstwo rozdziałów: I (wspólnie z M. Hałgasem), III, V, VIII, X oraz
zadań 11,12,13,14, łącznie stron mojego autorstwa: 85 (z 312);
Przedmiot praw własności przemysłowej, rozdział w pracy zbiorowej:
Ochrona własności intelektualnej w Polsce, pod red. M. Załuskiego.
Podstawowe mechanizmy i konstrukcje, Wydawnictwo Ius et Tax, Warszawa
2011, stron 35;
Odpowiedź na uwagi [J. Halberstadta, A. Kalewskiego, I. Słomki do
książki Prawo własności przemysłowej. Komentarz], artykuł, Rzecznik
Patentowy, 2011, nr 1, stron 9.
2010



Prawo cywilne - część ogólna, (wspólnie z M. Hałgasem), podręcznik,
praca nieredagowana, seria Repetytoria Becka, wydawnictwo CH Beck,
wydanie 3 (zmienione), Warszawa 2010, autorstwo rozdziałów: I pkt. 4-5, IV,
V, VI, XII, XIII pkt. 94-96, XIV pkt. 102, XVI oraz zadań: 3,5,6,7,9,10,16,17,
tablic 2-5, 10-11,19-22, łącznie stron mojego autorstwa: 120 (z 328).
Prawo własności przemysłowej. Komentarz (redakcja i autorstwo
części rozdziałów), komentarz, wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2010,
wydanie 1. Mojego autorstwa: komentowane rozdziały ustawy: Tytuł I, Tytuł II
–Dział I, Tytuł II- Dział II – Rozdziały: 1,2,3,4,5,5(1),6,7,8, Tytuł III – Dział I –
Rozdział 2, Tytuł III – Dział II – Rozdział I, Tytuł XI – Dział I, oraz
poszczególne artykuły w innych rozdziałach. Komentowane artykuły
(współautorsko): 131, 225 – 226, 230, 232, 242-245, 247, 250-252, 259 – 260,
265, 267, 270, 272(1), 279 - 280, 282, 316, 318-319, 321. Łącznie stron mojego
autorstwa: współautorskich 88 i samodzielnych: 560 (z 1321).
Die Schutzwirkung des Patents nach polnischem Recht, monografia
w języku niemieckim, praca nieredagowana, wydawnictwo NOMOS, Baden –
Baden 2010, wydanie 1, stron 517.
2009

Prawo rzeczowe, (wspólnie z K. Grzesikiem, M. Hałgasem), podręcznik,
praca nieredagowana, seria Repetytoria Becka, wydawnictwo CH Beck,
wydanie 2 (zmienione), Warszawa 2009, autorstwo rozdziałów: I (wspólnie z
M. Hałgasem), III, V, VIII, X oraz zadań 11,12,13,14, łącznie stron mojego
autorstwa: 83 (z 294);


Prawo szlaku – analiza projektu zmian legislacyjnych, artykuł,
Transformacje Prawa Turystycznego, Kraków 2009, stron 35,
Sinn und Unsinn der Verlängerung der Schutzdauer von Patenten
durch ergänzende Schutzzertifikate (SPC), artykuł, Zeszyty Naukowe
Politechniki Opolskiej - Własność Intelektualna, 2009, nr 7, stron 22;
2008

Prawo własności intelektualnej w testach, repetytorium, materiały
dydaktyczne, redakcja (wspólnie z D.Markiem) i autorstwo pytań: 403-412,
426-503, 506-538, 592-595, 663, 670-682, 697-703, Wolters Kluwers,
Warszawa 2008, łącznie stron mojego autorstwa: 51 (z 313);

W umowach kart kredytowych straszą niedozwolone klauzule,
artykuł, Rzeczpospolita 9.05.2008, stron: 1.
2007











Prawo cywilne - część ogólna, (wspólnie z M. Hałgasem), podręcznik,
praca nieredagowana, seria Repetytoria Becka, wydawnictwo CH Beck,
wydanie 2 (zmienione), Warszawa 2007, autorstwo rozdziałów: I pkt. 4-5, IV,
V, VI, XII, XIII pkt. 94-96, XIV pkt. 102, XVI oraz zadań: 3,5,6,7,9,10,16,17,
tablic 2-5, 10-11,19-22, łącznie stron mojego autorstwa: 120 (z 303).
Prawo rzeczowe, (wspólnie z K. Grzesikiem, M. Hałgasem), podręcznik,
praca nieredagowana, seria Repetytoria Becka, wydawnictwo CH Beck,
wydanie 1, Warszawa 2007, autorstwo rozdziałów: I (wspólnie z M. Hałgasem),
III, V, VIII, X oraz zadań 11,12,13,14 łącznie stron mojego autorstwa: 80 (z
288);
Utrata charakteru odróżniającego znaku towarowego, artykuł,
Prawo Europejskie w Praktyce 2007, nr 2, stron: 3,
Rozwój regulacji prawa pomocy regionalnej w prawie polskim w
okresie przedakcesyjnym i w pierwszych latach członkostwa w
Unii Europejskiej, artykuł, Jurysta 2007, nr 6, stron: 10,
Współpraca przy artykule: A.Dietz, Verfassungsgericht 24.01.2006 - AZ
SK 40/04: Urheberrecht, Gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht,
International (GRUR Int.) 2007, Heft 6, stron: 5,
Współpraca przy artykule: Ł.Sobiech, Karty kredytowe: banki
podwójnie karzą spóźnialskich, Gazeta Prawna 13.08.2007, stron: 1,
Nie można nazywać motelu hotelem, artykuł (wspólnie z P.Cybulą),
Rzeczpospolita 16.08.2007, stron: 1,
Kiedy strajk może być zakwalifikowany jako siła wyższa?, artykuł
(wspólnie z P.Cybulą), Rzeczpospolita 19.01.2007, stron 1,
Jak graficznie przedstawić zapach? Pachnąca marka, artykuł,
Edukacja Prawnicza 2007, nr 1, stron: 2,
Polsko-niemieckie spotkanie doktorantów, informacja, Edukacja
Prawnicza 2007, nr 1, stron 1,
Znak towarowy sam się nie obroni przed przekształceniem w
nazwę rodzajową, (Omówienie wyroku ETS w sprawie C-145/05, Levi
Strauss & Co.), artykuł, Rzeczpospolita, 29.01.2007, stron: 1,




Kiedy znak jest sprzeczny z porządkiem publicznym i dobrymi
obyczajami? Dozwolony znak dla niedozwolonego, artykuł, Edukacja
Prawnicza 2007, nr 4, stron: 2,
Wspólnotowe znaki towarowe, łeb jelenia wpisany w okrąg,
(Omówienie wyroku Sądu Pierwszej Instancji z 14.12.2006 r., sprawy T-81, 82
i 103), artykuł, Rzeczpospolita 29.01.2007, stron: 1,
Licencje tylko na pomoc przedsądową, artykuł, Gazeta Prawna
22.05.2007, stron: 1,
Kary umowne: prawo swoje, banki swoje, artykuł (wspólnie z
P.Cybulą), Rzeczpospolita 14.06.2007, stron: 1,
2006












Zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze umowy,
Zakamycze, wydanie elektroniczne, Lex 2006, stron 160;
Prawo cywilne - część ogólna, (wspólnie z M. Hałgasem), podręcznik,
praca nieredagowana, seria Repetytoria Becka, wydawnictwo CH Beck,
wydanie 1, Warszawa 2006, autorstwo rozdziałów: I pkt. 4-5, IV, V, VI, XII,
XIII pkt. 94-96, XIV pkt. 102, XVI oraz zadań: 3,5,6,7,9,10,16,17, tablic 2-5, 1011,19-22, łącznie stron mojego autorstwa: 115 (z 298),
Ochrona licencjobiorcy wyłącznego w przypadku upadłości
licencjodawcy (analiza prawnoporównawcza na gruncie prawa
polskiego i niemieckiego), artykuł, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego – Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej,
zeszyt nr 83, Kraków 2006, stron 30;
Wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, artykuł, Monitor
Prawniczy 2006, nr 11, stron: 14,
Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu – jako
korporacyjny kodeks etyczny a system prawa, artykuł, Edukacja
Prawnicza 2006, nr 5, stron: 6,
Dobra niematerialne w działalności biur podróży, rozdział w pracy
zbiorowej: Prawo w praktyce biur podróży, pod red. P.Cybuli, Lexis Nexis,
Warszawa 2006, stron 35,
Prawne aspekty nieuczciwej konkurencji w praktyce biur
podróży, rozdział w pracy zbiorowej: Prawo w praktyce biur podróży, pod
red. P.Cybuli, Lexis Nexis, Warszawa 2006, stron 8,
Prawo reklamy w praktyce biur podróży, w rozdział w pracy
zbiorowej: Prawo w praktyce biur podróży, pod red. P.Cybuli, Lexis Nexis,
Warszawa 2006, stron 13,
Postępowanie
przed
Komisja
Europejska
w
sprawie
notyfikowanej pomocy państwa, artykuł, Problemy Współczesnego
Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, vol. 4, Kraków
2006, stron: 18,
Zdolność odróżniająca znaków towarowych - Szczegóły czy
wrażenie ogólne, artykuł, Rzeczpospolita 24.01.2006, stron: 1,
Prawo własności przemysłowej - przymusowa licencja.
Znacjonalizowanym patentem w ptasią grypę, artykuł (z Su Hua Lee),
Rzeczpospolita 8.03.2006, stron: 1,
Na reklamowy slogan trzeba spojrzeć oczyma przeciętnego
konsumenta. "Żyć bogato" to zbyt abstrakcyjny znak (Omówienie



wyroku Sądu Pierwszej Instancji WE w sprawie Live Richly, T-320/03),
artykuł, Rzeczpospolita 14.03.2006, stron: 1,
Sąd Pierwszej Instancji WE: prawo własności przemysłowej nie
chroni elementów opisowych znaków towarowych Konsument nie
pomyli produktów zielarskich, artykuł Rzeczpospolita 9.08.2006, stron
1,
Polen. Keine Schutzfähigkeit von Marken, die einem Ländercode i.
S.
der
UN-Klassifikation
(ISO
3166)
entsprechen
(Rechtsprechungsmitteilung), artykuł, Gewerblicher Rechtschutz und
Urheberrecht, International (GRUR Int.) 2006, Heft 4, stron: 1,
Nieuczciwe zachowania organizatorów turystyki w Internecie –
wybrane problemy, część I, artykuł, Rynek Podróży 2006, nr. 10, część II,
artykuł, Rynek Podróży 2006, nr. 12, stron 4;
2005





Zasady etyki zawodowej adwokatów w stosunku do klienta,
artykuł, część 1, Monitor Prawniczy 2005, nr 23, część 2, Monitor Prawniczy
2005, nr 24, łącznie stron: 15,
Prawo Unii Europejskiej – Trzy litery to nie to samo, co
sześć(omówienie wyroku Sądu Pierwszej Instancji T 423/04), artykuł,
Rzeczpospolita, 27.12.2005, stron: 1,
Skarga kasacyjna w procesie cywilnym po nowelizacji k.p.c. z 6.
lutego 2005r., artykuł (z A.Krawiec), Biuletyn ORA w Krakowie 2005, nr 1,
stron: 4;
Pełnomocnik z urzędu czy etatowy pracownik sądu, artykuł (z
M.Nowaczkiem), Biuletyn ORA w Krakowie 2005, nr 2, stron: 3;
Etyka zawodowa adwokatów – stosunek adwokata do klientów,
artykuł, Biuletyn ORA w Krakowie 2005, nr 2, stron: 12,
2004

Zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze umowy,
monografia, Zakamycze, Kraków 2004, stron: 156.
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards