dr Piotr Kostański wykaz publikacji 2014 • Prawo własności

advertisement
dr Piotr Kostański
wykaz publikacji
2014

Prawo własności przemysłowej, (wspólnie z Ł. Żelechowskim),
podręcznik, Warszawa 2014,

Prawo własności przemysłowej. Komentarz (redakcja i autorstwo części
rozdziałów), wyd. 2, Warszawa 2014,

Das Markenrecht in Polen, (wspólnie z M. Liebscherem) [w:] F.L. Ekey, A.
Bender, G. Fuchs-Wissemann (red.): Markenrecht, Heidelberg 2014.
2013

Prawo cywilne – prawo rzeczowe, (wspólnie z W. Góreckim, K.
Grzesikiem, M. Hałgasem), podręcznik, wyd. 4, Warszawa 2013.
2012



Akty prawne regulujące wytwarzanie i stosowanie GMO, rozdział w
pracy zbiorowej: Aspekty społeczne i prawne Biotechnologii, pod red. T.
Twardowskiego, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2012,
Światowy system ochrony praw artystów wykonawców utworów
audiowizualnych – traktat pekiński, w: Rozprawy z prawa cywilnego,
własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego, Księga
pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, pod red. J.
Pisulińskiego, F. Zolla i P. Tereszkiewicza, Warszawa 2012;
Prawa osobiste wynalazcy, Transformacje Prawa Prywatnego, 2012;
2011



Prawo cywilne – prawo rzeczowe, (wspólnie z W. Góreckim, K.
Grzesikiem, M. Hałgasem), podręcznik, wyd. 3, Warszawa 2011;
Przedmiot praw własności przemysłowej, rozdział w pracy zbiorowej:
Ochrona własności intelektualnej w Polsce, pod red. M. Załuskiego.
Podstawowe mechanizmy i konstrukcje, Warszawa 2011;
Odpowiedź na uwagi [J. Halberstadta, A. Kalewskiego, I. Słomki do
książki Prawo własności przemysłowej. Komentarz], artykuł, Rzecznik
Patentowy, 2011, nr 1.
2010



2009
Prawo cywilne - część ogólna, (wspólnie z M. Hałgasem), podręcznik,
wyd. 3, Warszawa 2010;
Prawo własności przemysłowej. Komentarz (redakcja i autorstwo
części rozdziałów), Warszawa 2010;
Die Schutzwirkung des Patents nach polnischem Recht, monografia
w języku niemieckim, praca nieredagowana, wydawnictwo NOMOS, Baden –
Baden 2010.



Prawo rzeczowe, (wspólnie z K. Grzesikiem, M. Hałgasem), podręcznik,
wyd. 2, Warszawa 2009;
Prawo szlaku – analiza projektu zmian legislacyjnych, artykuł,
Transformacje Prawa Turystycznego, Kraków 2009,
Sinn und Unsinn der Verlängerung der Schutzdauer von Patenten
durch ergänzende Schutzzertifikate (SPC), artykuł, Zeszyty Naukowe
Politechniki Opolskiej - Własność Intelektualna, 2009, nr 7;
2008

Prawo własności intelektualnej w testach, repetytorium, materiały
dydaktyczne, redakcja (wspólnie z D.Markiem), Warszawa 2008;

W umowach kart kredytowych straszą niedozwolone klauzule,
artykuł, Rzeczpospolita 9.05.2008, stron: 1.
2007













Prawo cywilne - część ogólna, (wspólnie z M. Hałgasem), podręcznik,
wyd. 2, Warszawa 2007;
Prawo rzeczowe, (wspólnie z K. Grzesikiem, M. Hałgasem), podręcznik,
Warszawa 2007;
Utrata charakteru odróżniającego znaku towarowego, artykuł,
Prawo Europejskie w Praktyce 2007, nr 2,
Rozwój regulacji prawa pomocy regionalnej w prawie polskim w
okresie przedakcesyjnym i w pierwszych latach członkostwa w
Unii Europejskiej, artykuł, Jurysta 2007, nr 6,
Współpraca przy artykule: A.Dietz, Verfassungsgericht 24.01.2006 - AZ
SK 40/04: Urheberrecht, Gewerblicher Rechtschutz und Urheberrecht,
International (GRUR Int.) 2007, Heft 6,
Współpraca przy artykule: Ł.Sobiech, Karty kredytowe: banki
podwójnie karzą spóźnialskich, Gazeta Prawna 13.08.2007,
Nie można nazywać motelu hotelem, artykuł (wspólnie z P.Cybulą),
Rzeczpospolita 16.08.2007,
Kiedy strajk może być zakwalifikowany jako siła wyższa?, artykuł
(wspólnie z P.Cybulą), Rzeczpospolita 19.01.2007,
Jak graficznie przedstawić zapach? Pachnąca marka, artykuł,
Edukacja Prawnicza 2007, nr 1,
Polsko-niemieckie spotkanie doktorantów, informacja, Edukacja
Prawnicza 2007, nr 1,
Znak towarowy sam się nie obroni przed przekształceniem w
nazwę rodzajową, (Omówienie wyroku ETS w sprawie C-145/05, Levi
Strauss & Co.), artykuł, Rzeczpospolita, 29.01.2007,
Kiedy znak jest sprzeczny z porządkiem publicznym i dobrymi
obyczajami? Dozwolony znak dla niedozwolonego, artykuł, Edukacja
Prawnicza 2007, nr 4,
Wspólnotowe znaki towarowe, łeb jelenia wpisany w okrąg,
(Omówienie wyroku Sądu Pierwszej Instancji z 14.12.2006 r., sprawy T-81, 82
i 103), artykuł, Rzeczpospolita 29.01.2007,


Licencje tylko na pomoc przedsądową, artykuł, Gazeta Prawna
22.05.2007,
Kary umowne: prawo swoje, banki swoje, artykuł (wspólnie z
P.Cybulą), Rzeczpospolita 14.06.2007,
2006














Zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze umowy,
Zakamycze, wydanie elektroniczne, Lex 2006,
Prawo cywilne - część ogólna, (wspólnie z M. Hałgasem), podręcznik,
Warszawa 2006,
Ochrona licencjobiorcy wyłącznego w przypadku upadłości
licencjodawcy (analiza prawnoporównawcza na gruncie prawa
polskiego i niemieckiego), artykuł, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego – Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej,
zeszyt nr 83, Kraków 2006;
Wstąpienie w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, artykuł, Monitor
Prawniczy 2006, nr 11,
Zbiór zasad etyki adwokackiej i godności zawodu – jako
korporacyjny kodeks etyczny a system prawa, artykuł, Edukacja
Prawnicza 2006, nr 5,
Dobra niematerialne w działalności biur podróży, rozdział w pracy
zbiorowej: Prawo w praktyce biur podróży, pod red. P.Cybuli, Lexis Nexis,
Warszawa 2006,
Prawne aspekty nieuczciwej konkurencji w praktyce biur
podróży, rozdział w pracy zbiorowej: Prawo w praktyce biur podróży, pod
red. P.Cybuli, Lexis Nexis, Warszawa 2006,
Prawo reklamy w praktyce biur podróży, w rozdział w pracy
zbiorowej: Prawo w praktyce biur podróży, pod red. P.Cybuli, Lexis Nexis,
Warszawa 2006,
Postępowanie
przed
Komisja
Europejska
w
sprawie
notyfikowanej pomocy państwa, artykuł, Problemy Współczesnego
Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Porównawczego, vol. 4, Kraków
2006,
Zdolność odróżniająca znaków towarowych - Szczegóły czy
wrażenie ogólne, artykuł, Rzeczpospolita 24.01.2006,
Prawo własności przemysłowej - przymusowa licencja.
Znacjonalizowanym patentem w ptasią grypę, artykuł (z Su Hua Lee),
Rzeczpospolita 8.03.2006,
Na reklamowy slogan trzeba spojrzeć oczyma przeciętnego
konsumenta. "Żyć bogato" to zbyt abstrakcyjny znak (Omówienie
wyroku Sądu Pierwszej Instancji WE w sprawie Live Richly, T-320/03),
artykuł, Rzeczpospolita 14.03.2006,
Sąd Pierwszej Instancji WE: prawo własności przemysłowej nie
chroni elementów opisowych znaków towarowych Konsument nie
pomyli produktów zielarskich, artykuł Rzeczpospolita 9.08.2006,
Polen. Keine Schutzfähigkeit von Marken, die einem Ländercode i.
S.
der
UN-Klassifikation
(ISO
3166)
entsprechen
(Rechtsprechungsmitteilung), artykuł, Gewerblicher Rechtschutz und
Urheberrecht, International (GRUR Int.) 2006, Heft 4,

Nieuczciwe zachowania organizatorów turystyki w Internecie –
wybrane problemy, część I, artykuł, Rynek Podróży 2006, nr. 10, część II,
artykuł, Rynek Podróży 2006, nr. 12.
2005





Zasady etyki zawodowej adwokatów w stosunku do klienta,
artykuł, część 1, Monitor Prawniczy 2005, nr 23, część 2, Monitor Prawniczy
2005, nr 24,
Prawo Unii Europejskiej – Trzy litery to nie to samo, co
sześć(omówienie wyroku Sądu Pierwszej Instancji T 423/04), artykuł,
Rzeczpospolita, 27.12.2005,
Skarga kasacyjna w procesie cywilnym po nowelizacji k.p.c. z 6.
lutego 2005r., artykuł (z A.Krawiec), Biuletyn ORA w Krakowie 2005, nr 1,
Pełnomocnik z urzędu czy etatowy pracownik sądu, artykuł (z
M.Nowaczkiem), Biuletyn ORA w Krakowie 2005, nr 2,
Etyka zawodowa adwokatów – stosunek adwokata do klientów,
artykuł, Biuletyn ORA w Krakowie 2005, nr 2.
2004

Zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze umowy,
monografia, Zakamycze, Kraków 2004.
Download