Punkt 1.1 Kodeksu Etyki Prawników Europejskich Rady Adwokatów

advertisement
Etyczne aspekty wykonywania
zawodu radcy prawnego
Spotkanie ze studentami Kliniki Prawa
Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego w dn. 01.12.2010 r.
Joachim Hilla
Rechtsanwalt i radca prawny
Frankfurt am Main - Warszawa
www.hilla.eu
Joachim Hilla
•
•
•
•
radca prawny i Rechtsanwalt
studia prawnicze w Katowicach, Warszawie i Heidelbergu
1990 wpis na listę adwokatów we Frankfurcie nad Menem
do roku 1998 wspólnik w jednej z wiodących niemieckich kancelarii
adwokackich, a od 2002 r. własne biuro w Warszawie i we
Frankfurcie nad Menem
• były pracownik naukowy na Uniwersytetach w Katowicach i Passau,
publikacje w zakresie prawa polskiego i niemieckiego
• arbiter Sądów Arbitrażowych: przy Krajowej Izbie Gospodarczej,
przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz członek
Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit.
2010-12-01
Etyczne aspekty wykonywania
zawodu radcy prawnego
2
Spis treści
I.
Wstęp
II.
III.
IV.
Prawo, moralność, etyka
Regulacje prawne dotyczące radców prawnych
Wybrane zagadnienia etyki wykonywania zawodu
1. Niezależność jako podstawowa gwarancja etycznego
wykonywania zawodu
2. Zaufanie i osobista prawość
3. Poufność
4. Godność, niedopuszczalne zajęcia
5. Koleżeńskość
6. Cash
V.
2010-12-01
Wnioski końcowe
Zasady etyki radcy prawnego
3
I. Wstęp
1.
Rola prawnika w społeczeństwie
W społeczeństwie opartym na poszanowaniu prawa prawnik pełni
szczególna rolę. Jego obowiązki nie ograniczają się do sumiennego
wypełniania zadań wyznaczonych mu w zakresie dozwolonym
przepisami prawa. Prawnik winien służyć interesom sprawiedliwości,
a także podmiotom, które powierzyły mu dochodzenie i ochronę
swoich wolności i praw, przy czym ma obowiązek nie tylko bronić
interesów klientów ale także służyć im poradą. Szacunek dla pracy
wykonywanej przez prawnika leży u podstaw praworządnego i
demokratycznego społeczeństwa.
Punkt 1.1 Kodeksu Etyki Prawników Europejskich Rady Adwokatów i Stowarzyszeń
Prawniczych Europy (CCBE)
2010-12-01
Zasady etyki radcy prawnego
4
I. Wstęp
2.
Cele spotkania
-
3.
Przekazanie informacji o istnieniu zasad etyki wykonywania zawodu
Wyczulenie na problematykę dochowania zasad etyki wykonywania
zawodu
Wskazówki bibliograficzne
a)
b)
c)
d)
2010-12-01
Bereza A. (red.), Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady
jego wykonywania, Warszawa 2010
Izdebski H., Skuczyński P. (red.), Etyka prawnicza. Etyka zawodów
prawniczych, Warszawa 2006
Klatka Z., Ustawa o radcach prawnych. Komentarz, Warszawa 1999
Klatka Z. Wykonywanie zawodu radcy prawnego i adwokata,
Warszawa 2004
Zasady etyki radcy prawnego
5
II. Prawo, moralność, etyka
Niezależnie od wszelkich trudności definicyjnych, najogólniej rzecz
biorąc, moralność w klasycznym ujęciu rozumiana jest jako zespół
żywionych przez kogoś (osobę lub grupę) przekonań, ocen i norm, na
podstawie których uczynki ludzkie uznawane bywają za „dobre” lub
„złe” i z tego względu wzbudzają szacunek lub potępienie.
(…)
Etyką nazywana jest natomiast uporządkowana refleksja nad
moralnością, a więc rozmaite sądy i przekonania, których
przedmiotem jest moralność.
T. Pietrzykowski w: Zawód radcy prawnego …, str. 106
2010-12-01
Zasady etyki radcy prawnego
6
III. Regulacje prawne dotyczące
radców prawnych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ustawa z dn. 06.07.1982 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r., Nr 10, poz. 65
ze zmianą Dz. U. Nr 47, poz. 278)
Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 11.12.2003 r. w sprawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców
prawnych (Dz. U. Nr 217, poz. 2135)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 28.09.2002 r. w sprawie
opłaty za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez skarb
państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego
ustanowionego z urzędu (Dz. U. nr 163, poz. 1349 ze zmianą Dz. U. z
2005 r. Nr 219, poz. 1873)
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 27.11.2000 r. w sprawie
określenia stroju urzędowego radców prawnych biorących udział w
rozprawach sądowych (Dz. U. Nr 112, poz. 1184)
Kodeks etyki radcy prawnego (załącznik do uchwały nr 5 VIII Krajowego
Zjazdu Radców Prawnych z dn. 10.11.2007 r.)
Kodeksu Etyki Prawników Europejskich Rady Adwokatów i Stowarzyszeń
Prawniczych Europy (CCBE)
2010-12-01
Zasady etyki radcy prawnego
7
IV. Wybrane zagadnienia etyki wykonywania
zawodu
Niezależność
1.
-
Pkt. 2.1. Kodeksu Etyki Prawników Europejskich
Art. 7 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego
Zaufanie i osobista prawość
2.
-
Pkt 2.2. KEPE
Art. 19 KERP
Art. 28 KERP
Poufność
3.
-
Pkt 2.3. KEPE
Art. 12 KERP
Godność zawodu
3.
-
Pkt 2.5. KEPE
Art. 19 KERP
Koleżeńskość
5.
-
2010-12-01
Pkt 5.2. KEPE
Art. 32 KERP
Zasady etyki radcy prawnego
8
IV. Wybrane zagadnienia etyki wykonywania
zawodu
6.
Cash
a) Obowiązek rzetelnego rozliczenia
- Pkt 3.4. KEPE
- Art. 29 KERP
b) Pieniądze klientów
- Pkt 3.5. i Pkt 3.8. KEPE
c) Wynagrodzenie quota litis
- Pkt 3.3. KEPE
- Art. 29 ust. 3 KERP
- § 4a RVG (Ustawa o wynagrodzeniu adwokatów, Niemcy)
2010-12-01
Zasady etyki radcy prawnego
9
IV. Wybrane zagadnienia etyki wykonywania
zawodu
- § 4a RVG (Ustawa o wynagrodzeniu adwokatów, Niemcy)
Ein Erfolgshonorar darf nur für den Einzelfall und nur dann vereinbart
werden, wenn der Auftraggeber aufgrund seiner wirtschaftlichen
Verhältnisse bei verständiger Betrachtung ohne die Vereinbarung
eines Erfolgshonorars von der Rechtsverfolgung abgehalten würde.
Honorarium zależne od wyniku
Honorarium zależne od wyniku może być uzgodnione tylko w
odniesieniu do pojedynczego przypadku i tylko wówczas, gdy
zleceniodawca na skutek swych warunków ekonomicznych i przy
rozsądnej ocenie sprawy nie mógłby w braku uzgodnienia
honorarium zależnego od wyniku dochodzić swych praw.
2010-12-01
Zasady etyki radcy prawnego
10
V. Wioski końcowe
1.
2.
Zasady etyki wykonywania zawodu maja swoja wartość.
Zasady etyki wykonywania zawodu należy poznać i ich
dochowywać.
2010-12-01
Zasady etyki radcy prawnego
11
Dziękuję za uwagę.
Życzę dalszych sukcesów w studiach.
Joachim Hilla
RA i r.p.
[email protected]
www.hilla.eu
Schillerstraße 20
60313 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 91 33 01 0
Fax: +49 69 91 33 01 19
2010-12-01
Al. Jerozolimskie 101/12
02-011 Warszawa
Tel.: +48 22 745 01 90
Fax: +48 22 745 01 91
Zasady etyki radcy prawnego
12
Download