Prace eksperckie nad zintergrowanym modelem danych

advertisement
PRACE EKSPERCKIE
NAD ZINTEGROWANYM MODELEM
DANYCH GEODEZYJNYCH
SZKOLENIA BEZPOŚREDNIE
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego
Urząd Miasta Płocka
Starostwo Powiatu Piaseczyńskiego
maj 2009r
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Prace eksperckie realizowane są na zlecenie
Głównego Geodety Kraju,
Samorządu Województwa Mazowieckiego,
Prezydenta Miasta Płocka
Starosty Piaseczyńskiego
w ramach projektu
„Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji
danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych
Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych
świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną”
współfinansowanego z Mechanizmów Finansowych
Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
DLACZEGO ?
Aspekty formalno - prawne
1 maja 2004r. - członkostwo Polski w UE
15 maja 2007r. - wejście w życie Dyrektywy INSPIRE
15 maja 2009r. - wejście w życie przepisów Dyrektywy w krajach członkowskich (projekt Ustawy o IIP)
Aspekty techniczne i merytoryczne
brak zgodności definicji obiektów pomiędzy poszczególnymi bazami danych,
pozyskiwanie danych w oparciu o wielokrotne zlecanie pomiarów,
nieuzasadniona redundancja danych tych samych obiektów,
istnienie zbiorów pierwotnych tych samych obiektów prowadzonych przez różne podmioty publiczne,
brak systemowych mechanizmów (prawnych, technicznych, organizacyjnych) wymiany danych pomiędzy
rejestrami i poziomami gromadzenia,
istnienie wielu systemów odniesień przestrzennych (ogólnokrajowych i lokalnych),
okresowa aktualizacja baz danych gromadzonych na poziomie wojewódzkim i centralnym.
Aspekty o charakterze biznesowym
wzrost potrzeb i oczekiwań użytkowników danych,
koszty zbierania, aktualizowania danych
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
CELE GŁÓWNE
Harmonizacja danych – doprowadzenie do wzajemnej spójności
i przystosowanie do wspólnego korzystania
Dostosowanie danych do potrzeb odbiorców oraz operacyjne
wdrożenie zasad interopercyjności
Optymalizacja kosztów pozyskiwania danych przestrzennych przez
jednostki administracji publicznej
Ułatwienie dostępu do informacji przestrzennej gromadzonej przez
administrację na różnych szczeblach organów publicznych i w różnych
sektorach gospodarczych wszystkim zainteresowanym podmiotom
Świat rzeczywisty
Model danych
Rozwiązania
informatyczne
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
ZAKRES TEMATYCZNY MODELU DANYCH
ƒ baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych,
ƒ baza danych ewidencji gruntów i budynków,
ƒ baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
ƒ baza danych obiektów topograficznych objętych zakresem treści
mapy zasadniczej,
ƒ baza danych topograficznych z numerycznym modelem terenu,
ƒ bazy danych tematyczne - hydrograficznych i sozologicznych,
ƒ rejestr cen i wartości nieruchomości.
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
ZAŁOŻENIA DLA MODELU DANYCH
ƒ
uwzględniający zasady i reguły zawarte w dyrektywie INSPIRE oraz zapisu projektu ustawy
o IIP,
ƒ
zachowujący niezależność od środowiska komputerowego i struktury organizacyjnej Służby,
ƒ
oparty o analizę porównawczą zakresu tematycznego rejestrów, ewidencji i baz danych,
prowadzonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną oraz potrzeb, zadań i kompetencji
organów administracji publicznej (samorządowej i rządowej), jednostek organizacyjnych gmin,
powiatów, województw i Skarbu Państwa,
ƒ
harmonizujący dane oraz weryfikujący katalog obiektów zarządzanych przez Służbę,
ƒ
stworzony według koncepcji ogólnego obiektu przestrzennego, ogólnego modelu
geodezyjnego oraz poszczególnych modeli georeferencyjnych,
ƒ
opracowany zgodnie z metodologią ISO,
ƒ
opisany w języku formalnym UML,
ƒ
zapewniający jednoznaczną identyfikowalności obiektów w strukturze IIP ( koncepcja
i zasady jednolitego dla całego kraju systemu unikalnych i jednoznacznych
identyfikatorów dla obiektów,
ƒ
zawierający koncepcję opisu zmian stanu obiektów w czasie, w celu zapewnienia możliwości
odtworzenia historii obiektu na dowolny moment,
ƒ
realizujący interoperacyjność baz danych georeferencyjnych na poziomie technicznym przez
języki wymiany danych w tym XML/GML oraz standardy i usługi wms/ wfs.
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
GŁÓWNE ETAPY LOGISTYCZNE BUDOWY MODELU DANYCH
Harmonizacja baz danych - doprowadzenie do ich wzajemnej
spójności (eliminacja redundancji i niespójności)
oraz przystosowanie do wspólnego i łącznego
wykorzystywania
Zbieranie uwag www.geointegracja.com.pl
Wprowadzenie zmian do modelu danych i katalogu obiektów
zarządzanych przez Służbę
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
REGUŁA DZIEDZICZENIA
Ogólny model przestrzenny
reprezentuje dowolny obiekt przestrzenny świata rzeczywistego na
najwyższym poziomie abstrakcji i stanowi uogólnienie wszystkich obiektów
posiadających lokalizację przestrzenną z różnych modeli budujących
infrastrukturę informacji przestrzennej w Polsce.
Ogólny model geodezyjny
ogólny wzorzec dla definiowania klas obiektów,
identyfikujący kategorie danych i ich atrybuty.
Poszczególne modele georeferencyjne
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
DOKUMENTY I ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY NIMI
Raport z analizy
porównawczej
Konsultacje
środowiskowe
Specyfikacja dla OOP
Opis zasad interoperacyjności
oraz opracowanie szczegółowych zasad
logicznych i procedur organizacyjnych
wymiany danych pomiędzy bazami danych
Specyfikacja dla OMG
Opis koncepcji identyfikatorów
Specyfikacja dla PMG
Reguła Nill Reason
opis wytycznych i zaleceń implementacji
schematu aplikacyjnego w środowisku
relacyjnej lub relacyjno-obiektowej bazy
danych oraz wymagań dla systemów
zarządzania tymi bazami danych
Rekomendacje aktów prawnych
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
REKOMENDACJE DO AKTÓW PRAWNYCH
opracowanie merytorycznego wkładu do projektów rozporządzeń
określających między innymi standardy techniczne w związku z projektem
ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej:
w sprawie organizacji, trybu i standardów technicznych zakładania
i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych, …;
w sprawie szczegółowego zakresu informacji gromadzonych w bazie
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz w bazie
danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej
tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500
- 1:5000, organizacji, trybu i standardów technicznych tworzenia tych
baz, ich aktualizacji i udostępniania, a także tworzenia mapy
zasadniczej, …;
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
REKOMENDACJE DO AKTÓW PRAWNYCH
w sprawie szczegółowego zakresu informacji gromadzonych w bazie danych
obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie
standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000 - 1:100 000
oraz numerycznego modelu rzeźby terenu… oraz bazie danych
gólnogeograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych
opracowań kartograficznych w skalach 1:200 000 i mniejszych oraz
numerycznego modelu rzeźby terenu odpowiedniego dla tych opracowań,
rganizacji, trybu i standardów technicznych tworzenia tych baz, ich aktualizacji
i udostępniania, a także tworzenia standardowych opracowań kartograficznych…
w sprawie ewidencji gruntów i budynków;
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
REKOMENDACJE DO AKTÓW PRAWNYCH
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego…
w sprawie organizacji i trybu ustalania danych ewidencji miejscowości,
ulic i adresów oraz tworzenia bazy danych tej ewidencji, jej aktualizacji
i udostępniania…
w sprawie szczegółowego zakresu informacji gromadzonych w bazie
danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów
terytorialnych kraju, organizacji, trybu i standardów technicznych jego
tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji…
w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych
i specjalnych, których wykonywanie i udostępnianie należy
do obowiązków Głównego Geodety Kraju…
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
SZKOLENIA, SEMINARIA,
SYSTEM ZBIERANIA UWAG
Szeroka akcja konsultacji środowiskowych
oraz szkoleniowych
w tym z zakresu norm ISO serii 19 100, języka UML
w formie seminariów i szkoleń bezpośrednich
oraz powszechnie dostępnych kursów e-learning
(kursy multimedialne, książki elektroniczne,
elementy audio/wideo)
www.geointegracja.pl
www.geointegracja.com.pl
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
DALSZE ZADANIA DO REALIZACJI
Opracowanie i wdrożenie zasad i procedur aktualizacji bazy danych obiektów
topograficznych gromadzonej na poziomie wojewódzkim z wykorzystaniem
zbiorów danych gromadzonych na poziomie powiatowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego w tym również określających zasady i procedury włączania
do wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego obiektów
pochodzących z baz danych gromadzonych na poziomie powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.
Opracowanie merytorycznego wkładu do projektów rozporządzeń określonych
w projekcie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej.
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
DALSZE ZADANIA DO REALIZACJI
Opracowanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego, wyposażonego
w mechanizmy do:
– zarządzania danymi geodezyjnymi i materiałami źródłowymi na
poziomie powiatowym,
– internetowej obsługi obywateli i przedsiębiorców,
– udostępniania danych do aktualizacji bazy danych obiektów
topograficznych prowadzonej na poziomie wojewódzkim.
Opracowanie i wdrożenie systemu teleinformatycznego wyposażonego
w mechanizmy do zarządzania i aktualizacji bazy danych obiektów
topograficznych gromadzonej na poziomie wojewódzkim oraz
internetowego udostępniania danych.
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
DALSZE ZADANIA DO REALIZACJI
Wsparcie powiatu piaseczyńskiego oraz miasta Płocka
w działaniach mających na celu przekształcenie geodezyjnych rejestrów
publicznych do postaci cyfrowej zgodnej z opracowanym w ramach
projektu modelem danych.
Utworzenie bazy metadanych na poziomie powiatowym.
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Prawo własności do wszystkich efektów prac
projektowych przynależeć będzie do
Głównego Geodety Kraju.
Wyniki Projektu będą mogły być wdrażane na
obszarze całego kraju.
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
PROGRAM SZKOLENIA
Podstawy języka UML
Podstawy norm ISO serii 19100
Jednolity model danych
Dyskusja
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
www.bgwm.pl
www.geointegracja.pl
www.wrotamazowsza.pl
Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Download