Elementy jsf wg MSR Plik - e

advertisement
dr Ewa Wiktoria Babuśka –
Katedra Rachunkowości Finansowej UEK Kraków
Jednostkowe sprawozdanie finansowe – materiały dydaktyczne
Według MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych (zaktualizowanego w
2007 roku)
na sprawozdanie finansowe składają się następujące elementy:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej (dotychczas bilans),
- sprawozdanie z całościowego wyniku finansowego (w Dzienniku Urzędowym
WE jako sprawozdanie całkowitego dochodu),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych (dotychczas rachunek przepływów
pieniężnych),
- informacje dodatkowe1.
Bilans i rachunek przepływów pieniężnych zmieniły nazwę, natomiast rachunek
zysków i strat oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym zmieniły formułę.
Propozycje przebudowy bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej)
IASB autor MSR i MSSF oraz FASB autor US GAAP opracowały wspólnie
nową koncepcję sprawozdawczości finansowej. Jest ona zgodna z oczekiwaniami
użytkowników sprawozdań finansowych, wskazujących na:
(1) niespójność poszczególnych składników sprawozdania finansowego,
(2) niewystarczającą szczegółowość przedstawianych danych, ograniczającą
przydatność sprawozdań finansowych do podejmowania decyzji.
Jednym z głównych zarzutów jest brak spójnej klasyfikacji pozycji
sprawozdawczych w poszczególnych elementach sprawozdania finansowego,
utrudniający zrozumienie prezentowanych informacji.
1
MSR 1 par 10
Zaproponowano podział informacji w poszczególnych elementach sprawozdania
finansowego tj., w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (bilansie), w sprawozdaniu
z całkowitych dochodów (rozbudowanym rachunku zysków i strat), w
sprawozdaniu z przepływów pieniężnych na następujące sekcje i kategorie:
1) działalność gospodarcza, z podziałem na kategorie:
a) działalność operacyjna,
b) działalność inwestycyjna,
2) działalność finansująca, z podziałem na kategorie:
a) aktywa i zobowiązania finansujące,
b) koszty i przychody finansowe,
c) przepływy pieniężne działalności finansującej;
3) podatek dochodowy;
4) działalność zaniechana;
5) kapitał własny.
Kryterium podziału informacji jest podejście zarządcze.
Jednostka klasyfikuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej (w bilansie) aktywa i
zobowiązania w ramach działalności:
operacyjnej,
inwestycyjnej,
finansującej,
w podziale na podgrupy: krótko- i długoterminowe, o ile prezentacja według
kryterium płynności nie dostarcza lepszych jakościowo danych.
Jednostka powinna także rozdzielać podobne rodzajem aktywa i zobowiązania,
jeżeli są one wycenione według różnych zasad i prezentować je w osobnych
wierszach sprawozdania z sytuacji finansowej.
Propozycja układu sprawozdania z sytuacji finansowej
(podane główne pozycje z nadaniem im hierarchicznej numeracji)
A. Działalność gospodarcza
I. Działalność operacyjna
1. Aktywa krótkoterminowe
2. Aktywa długoterminowe
3. Zobowiązania krótkoterminowe
4. Zobowiązania długoterminowe
Aktywa netto działalności operacyjnej (aktywa długo- i krótkoterminowe –
zobowiązania długo- i krótkoterminowe)
II. Działalność inwestycyjna
1. Aktywa inwestycyjne
2. Zobowiązania inwestycyjne
Aktywa netto działalności gospodarczej (aktywa netto działalności operacyjnej
+ aktywa działalności inwestycyjnej – zobowiązania działalności inwestycyjnej)
B. Działalność finansująca
1. Aktywa finansujące krótko- i długoterminowe
2. Zobowiązania finansujące krótko- i długoterminowe
Aktywa/zobowiązania finansujące netto (aktywa finansujące – zobowiązania
finansujące)
C. Działalność zaniechana
1. Aktywa przeznaczone do sprzedaży
2. Zobowiązania działalności zaniechanej
Aktywa netto do sprzedaży
D. Podatki dochodowe
1. Krótkoterminowe
2. Długoterminowe
Aktywa netto
(aktywa netto działalności gospodarczej+/- aktywa/zobowiązania finansujące
netto + aktywa netto do sprzedaży +/- aktywa/zobowiązania podatkowe)
E. Kapitał własny
Aktywa netto = kapitał własny
Łącznie krótkoterminowe aktywa
Łącznie długoterminowe aktywa
Łącznie aktywa
Łącznie krótkoterminowe zobowiązania
Łącznie długoterminowe zobowiązania
Łącznie zobowiązania
Łączne zobowiązania + kapitał własny
Sprawozdanie z całkowitych dochodów – nowy element sprawozdania
finansowego
W przypadku „sprawozdania z całkowitych dochodów” nie można zastosować
dotychczasowego określenia „rachunek zysków i strat”, gdyż sprawozdanie to
obejmuje oprócz przychodów i kosztów wykazywanych w rachunku zysków i strat
również inne całkowite dochody.
Jednostki mają wybór, co do formy prezentacji nowego sprawozdania, gdyż
zgodnie z MSR1 „wszystkie pozycje przychodów i kosztów ujętych w danym
okresie jednostka prezentuje w:
a) pojedynczym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, lub
b) dwóch sprawozdaniach:

sprawozdaniu przedstawiającym składniki zysków i strat (jednostkowy
rachunek zysków i strat) oraz

w drugim sprawozdaniu, które rozpoczyna się od zysku lub straty i
przedstawia składniki innych całkowitych dochodów2.
Sprawozdanie z całkowitych dochodów (pojedyncze sprawozdanie) zawiera co
najmniej:
a) przychody;
b) koszty finansowe;
c) udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych
przedsięwzięć wycenianych zgodnie z metodą praw własności;
d) obciążenia z tytułu podatków,
e) łączną kwotę obejmującą sumy:
i)
zysku lub straty po opodatkowaniu na działalności zaniechanej oraz
ii)
zysku
lub
straty
po
opodatkowaniu
ujętej
w
momencie
przeszacowania do wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia
lub w momencie zbycia aktywów, lub grupy (grup) do zbycia
stanowiących działalność zaniechaną;
2
MSR1 par. 81
f) zysk lub strata netto;
g) każdy składnik innych całkowitych dochodów sklasyfikowanych według
rodzaju;
h) udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych
przedsięwzięć rozliczanych zgodnie z metodą praw własności, oraz
i) całkowite dochody ogółem3.
Jeżeli sprawozdanie z całkowitych dochodów zostanie podzielone na dwa
sprawozdania, to w pierwszym przedstawia się przychody i koszty, które
dotychczas ujmowane były w (tradycyjnym) rachunku zysków i strat, a w
drugim sprawozdaniu przedstawia się składniki innych całkowitych dochodów.
Dla zapewnienia spójności sprawozdanie to zaczyna się od zysku lub straty,
które były ostatnimi elementami rachunku zysków i strat, a kończy kwotą
całkowitego dochodu ogółem.
Dochody, które są ujmowane w sprawozdaniu z innych całkowitych
dochodów są tymi wynikami, które są prezentowane bezpośrednio w kapitale
własnym (najczęściej: kapitale z aktualizacji wyceny)4. Zgodnie z MSR1
składniki innych całkowitych dochodów obejmują:
a) zmiany w nadwyżce z przeszacowania (dokonane na podstawie MSR16 oraz
MSR38),
b) zyski i straty aktuarialne z tytułu programu określonych świadczeń (ujęte
zgodnie z paragrafem 93A MSR19),
c) zyski i straty wynikające z przeliczenia pozycji sprawozdania finansowego
jednostki działającej zagranicą (dokonane na podstawie MSR21),
d) zyski i straty z tytułu przeszacowania składników aktywów finansowych
dostępnych do sprzedaży (dokonane na podstawie MSR39),
3
4
MSR1 par. 82
Dotychczas dochody te ujmowane były w zestawieniu zmian w kapitale własnym.
e) efektywną
część
zysków
i
strat
związanych
z
instrumentem
zabezpieczającym w ramach zabezpieczania przepływów pieniężnych
(dokonane na podstawie MSR39)5.
Zgodnie z MSR1 w sprawozdaniu z całkowitych dochodów należy również
zaprezentować korekty wynikające z przeklasyfikowania w tym okresie, w
którym korektę przenosi się do rachunku zysków i strat. Przykładem są zyski
zrealizowane ze sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży,
które ujmuje się w rachunku zysków i strat bieżącego okresu, a w okresach
wcześniejszych
były
ujęte
w
innych
całkowitych
dochodach
jako
niezrealizowane zyski. Te niezrealizowane zyski muszą zostać odjęte od innych
całkowitych dochodów w okresie, w którym zrealizowane zyski zostają
przeniesione do rachunku zysków i strat, aby uniknąć ich podwójnego ujęcia w
całkowitych dochodach ogółem6.
5
6
MSR1 par. 7.
MSR1 par.93.
Download