życzenie - nauczania religii - Zespół Szkół Sportowych w Lubinie

advertisement
…………………………………….…………………………………….…..
imię i nazwisko rodzica/opiekuna
Lubin, …………………………………….
…………………………………….…………………………………….…..
adres zamieszkania
…………………………………….…………………………………….…..
Dyrektor
Zespołu Szkół Sportowych
w Lubinie
OŚWIADCZENIE
W SPRAWIE UCZESTNICZENIA DZIECKA
W LEKCJACH RELIGII LUB ETYKI
Wyrażam życzenie, aby moje dziecko ..................................................................
uczęszczało na lekcje etyki/religii* .......................................................................
nazwa kościoła lub innego związku wyznaniowego
na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia
14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1993 r. Nr 36, poz. 155 z poźn.
zm.).
…………………………………………………
(podpisy rodziców/opiekunów prawnych)
*) niepotrzebne skreślić
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards