Lek - CMKP

advertisement
Rok akademicki 2014/2015
Mgr Agata Gielżyńska
Ocena ilościowa krwinek czerwonych płodu w krążeniu matki i jej zastosowanie w
profilaktyce choroby hemolitycznej płodu/noworodka.
Promotor: Dr hab. Jadwiga Fabijańska-Mitek, obrona 10 października 2014
Mgr Monika Nesteruk
„Identyfikacja zaburzeń mitochondrialnych w mysim modelu cukrzycy z użyciem genomiki
integracyjnej.”
Promotor: Dr hab. Ewa Hennig, obrona 15 grudnia 2014
lek. Eliza Pawlik-Pachucka
„Epigeniczne modyfikacje promotorów genów kodujących jądrowe receptory trijodotyroniny w
komórkach jądrzastych krwi w aspekcie wieku.”
Promotor: Prof. dr hab. Monika Puzianowska-Kuźnicka, obrona 14 kwietnia 2015
Mgr Katarzyna Gmerek
Potencjalnie patogenne zmiany błon komórkowych krwinek czerwonych podczas ich
przechowywania w warunkach banku krwi.
Promotor: Dr hab. Jadwiga Fabiańska-Mitek, obrona 16 czerwca 2015
Rok akademicki 2013/2014
Mgr Natalia Fedoryszak-Kuśka
”Udział gangliozydów w formowaniu i modulowaniu właściwości domen błon komórkowych.
Badania z użyciem fluoryzujących pochodnych glikosfingolipidów.”
Promotor: Dr hab. Tadeusz Pacuszka, obrona 12 listopada 2013 r.
Lek. Łukasz Nyk
„Badania nad dokładnością ocen złośliwości oraz klinicznego i
zaawansowania raka stercza”.
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka, obrona 4 grudnia 2013 r.
patologicznego
lek. Dorota Wretowska
„Skale oceny przygotowania jelita grubego do kolonoskopii: zastosowanie i ocena
porównawcza dwóch metod oczyszczania.”
Promotor: Prof. dr hab. Jarosław Reguła, obrona 26 maja 2014
lek. Katarzyna Zgoła
„Zastosowanie kardiografii impedancyjnej do monitorowania parametrów hemodynamicznych
u chorych poddawanych elektrycznej kardiowersji lub defibrylacji arytmii serca.”
Promotor: Prof. dr hab. Piotr Kułakowski, obrona 28 maja 2014
lek. Katarzyna Skonieczna
„Czy jaskra normalnego ciśnienia ma podłoże autoimmunologiczne?”
Promotor: Dr hab. Iwona Grabska-Liberek, obrona 2 czerwca 2014
mgr Piotr Glinicki
„ Analityczne i kliniczne uwarunkowania pomiaru stężenia chromograniny A (cgA) we krwi
oraz ocena przydatności tego badania we wstępnej diagnostyce guzów nadnerczy i w
zespołach mnogich nowotworów endokrynnych”.
Promotor: Prof. dr hab. Wojciech Jeske, obrona 1 września 2014
Rok akademicki 2012/2013
Mgr Anna Wójcicka
„Metylacja rejonu paromotorowego genu THRB w raku nerki typu jasnokomórkowegi. Wpływ
trijodotyroniny na ekspresję genów kodujących metylotransferazy”.
Promotor: prof. dr hab. n. med. Alicja Macke-Nauman, obrona 21 listopada 2012 r.
Mgr Aneta Majewska
„Modyfikacje epigenetyczne wybranych genów (Gck, Pck1, Cc12, Tnfa) w wątrobie myszy
towarzyszące otyłości i głodzeniu”.
Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski, obrona 10 września 2013 r.
Rok akademicki 2011/2012
Lek. Marcin Łyżniak
„Ocena warunków cytotoksyczności produktów metabolizmu bakterii - w tym listeriolizyny O
– względem wybranych komórek mononuklearnych krwi”.
Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Kawiak; obrona: 19 października 2011 r.
Lek. Paweł Polaczek
„ Analiza możliwości wykorzystania systemu wspomagania komputerowego w planowaniu
zaburzeń osi kończyny dolnej z wykorzystaniem metody Ilizarowa”.
Promotor: prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak, obrona 14 listopada 2011 r.
Mgr Jacek Połosak
„Badanie związku pomiędzy starzeniem człowieka a ekspresją i odmianami polimorficznymi
genów XPD i WRN, kodujących białka biorące udział w utrzymaniu integralności genomu”.
Promotor: prof. dr hab. n. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka, obrona 30 listopada 2011 r.
Mgr Małgorzata Roszkowska-Gancarz
”Badanie związków pomiędzy szlakiem leptyny i długowiecznością-znaczenie odmian
polimorficznych genów LEP i LEPR, ekspresji receptora i stężenia hormonu w osoczu krwi”.
Promotor: prof. dr hab. n. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka, obrona 7 grudnia 2011 r.
Lek. Olgierd Głuszak
„Wpływ leczenia metforminą i simwastatyną na wybrane parametry metaboliczne u kobiet z
zespołem policystycznych jajników otrzymujących doustną tabletkę antykoncepcyjną”.
Promotor: prof. dr hab. n. med. Romuald Dębski, obrona 5 września 2012 r.
Mgr Joanna Bogusławska
„Rola 3UTR i mikroRNA w zaburzeniach ekspresji jodotyroninowej dejodynazy typu I w raku
nerki typu jasnokomórkowego CCRCC”.
Promotor: prof. dr hab. n. med. Alicja Macke-Nauman, obrona 6 września 2012 r.
Lek. Andrzej Podgórski
„Ocena wpływu operacyjnego uwolnienia przykurczu stawu łokciowego na stabilność
operowanego stawu”.
Promotor: prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski, obrona 12 września 2012 r.
Rok akademicki 2010/2011
Lek. Aleksandra Kruszyńska
„Proinsulina, insulinopodobny czynnik 3 (INSL-3) i adiponektyna w patogenezie zespołu
policystycznych jajników. Wpływ leczenia metforminą”.
Promotor: prof. dr hab. n. med. Stefan Zgliczyński; obrona: 22 grudnia 2010 r.
Lek. Elżbieta Karpińska-Gasztoł
„Wskaźniki oporności insulinowej i procesu zapalnego oraz leptyna i adiponektyna a
nasilenie zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych u osób z chorobą wieńcową i
prawidłową tolerancją glukozy”.
Promotor: prof. dr n. med. Jadwiga Słowińska-Srzednicka; obrona: 22 grudnia 2010 r.
Lek. Mirosław Kiedrowski
„Czynniki predykcyjne zaawansowanej neoplazji i dużych polipów ząbkowanych w
proksymalnej części jelita grubego”.
Promotor: prof. dr hab. n. med. Janina Orłowska; obrona 20 kwietnia 2011 r.
Lek. Maria Stelmachowska-Banaś
„Wpływ leczenia na gospodarkę węglowodanową w akromegalii”.
Promotor: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczyński, prof. nadzw. w CMKP; obrona: 25 maja
2011 r.
Lek. Krzysztof Goryca
„Wielokierunkowe analizy danych mikromacierzowych w modelowaniu zmian sygnalizacji
komórkowej nowotworów jelita grubego”.
Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski; obrona: 21 września 2011 r.
Rok akademicki 2009/2010
Lek. Agnieszka Skierczyńska
„Niedokrwienie wysiłkowe w izolowanym sercu szczura ze zwiększonym ciśnieniem
późnorozkurczowym; wpływ kwasu dwuchlorooctowego i trimetozydyny ”.
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Beręsewicz; obrona: 27 października 2009 r.
Lek. Sebastian Dzierzęcki
„Znaczenie prognostyczne wartości białka S-100B w korelacji z przepływami mózgowymi
badanymi techniką Dopplera przezczaszkowego u chorych po ciężkim urazie czaszkowomózgowym”.
Promotor: dr hab. n. med. Mirosław Ząbek, prof. nzw. w CMKP; obrona: 16 grudnia 2009 r.
Mgr Anna Stachurska
„Oddziaływanie komórek raka stercza linii PC-3 z fibronektyną w warunkach In vitro”.
Promotor: dr hab. n. med. Hanna Kowalczyńska, prof. nzw w CMKP; obrona: 16 grudnia
2009 r.
Mgr Joanna Żołnierowicz
„Wpływ czynników genotoksycznych na komórki stransfekowane genem fuzyjnym BCR/ABL
poddane działaniu imatinibu”.
Promotor: prof. dr hab. n. med. Jrzy Kawiak; obrona: 24 lutego 2010 r.
Mgr Magdalena Skrzypczak
„Możliwości i ograniczenia ekspresyjnych mikromacierzy oligonukleotydowych
poszukiwaniu zaburzeń sygnalizacji komórkowej raka jelita grubego”.
Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski; obrona: 26 maja 2010 r.
w
Lek. Marcin Złotorowicz
„Anatomia tętnicy przyśrodkowej okalającej udo-możliwości mikrochirurgicznej rekonstrukcji”.
Promotor: dr hab. n. med. Jarosław Czubak, prof. nzw. w CMKP; obrona: 23 czerwca 2010 r.
Lek. Stanisław Szempliński
„Krytyczna ocena własnego schematu biopsji „mappingowej” stercza u mężczyzn, u których
podejrzenie raka stanowi jedynie podwyższenie stężenia PSA w surowicy”.
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Borówka; obrona: 29 września 2010 r.
Rok akademicki 2008/2009
Lek. Natalia Krześniak
„Poszukiwanie molekularnych mechanizmów wpływu heparyn
drobnocząsteczkowych na wczesną fazę gojenia ran”
Promotor: prof. dr hab. med. Krzysztof Bielecki; obrona: 8 października 2008 r.
Lek. Anna Kaniewska
„Subtotalna i częściowa fasciektomia w chorobie Dupuytrena z częściowym
zajęciem rozcięgna dłoniowego ręki: prospektywne badania z randomizacją.”
Promotor: dr hab. med. Józef Jethon, prof. nzw. w CMKP, obrona: 8 października 2008 r.
Mgr Weronika Króliczak
„Negatywna regulacja promotora genu S100A6 kodującego kalcyklinę (białko
wiążące Ca2+ przez białko p53”
Promotor: dr hab. med. Monika Puzianowska-Kuźnicka; obrona: 24 października 2008 r.
Mgr Marlena Godlewska
„Określenie budowy aminokwasowej głównych konformacyjnych epitopów
peroksydazy tarczowej rozpoznawanych przez autoprzeciwciała w
autoimmunologicznych schorzeniach tarczycy”.
Promotor: prof. dr hab. n. med. Andrzej Gardas; obrona: 24 listopada 2008 r.
Lek. Marzena Mazurek
„Wartości stężenia alfa-fetoproteiny w płynie owodniowym w poszczególnych
tygodniach ciąży prawidłowej i powikłanej aberracji chromosomowych u
płodu”.
Promotor: dr hab. n. med. Romuald Dębski, prof. nzw. CMKP; obrona: 24 listopada 2008 r.
Mgr Karolina Hanusek
„Aspekty molekularne działania inhibitorów kinazy białkowej CK2”.
Promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Ostrowski; obrona: 15 czerwca 2009 r.
Rok akademicki 2007/2008
Lek. Marcin Tyrakowski
„ Analiza możliwości wykorzystania systemu komputerowego wspomagania
chirurgii ortopedycznej w planowaniu osteotomii bliższego końca kości udowej”.
Promotor: dr hab. med. Jarosław Czubak, prof. nzw. w CMKP; obrona 25 czerwca 2008 r.
Lek. Maciej Płończak
„Wartość autogenicznych przeszczepów komórek chrzęstnych w
doświadczalnym leczeniu uszkodzeń chrząstki stawowej u królika”
Promotor: dr hab. med. Jarosław Czubak, prof. nzw. w CMKP; obrona 25 czerwca 2008 r.
Mgr Piotr Brągoszewski
„Ocena użyteczności molekularnych badań mitochondriów w praktyce
klinicznej”.
Promotor: prof. dr hab. med. Jerzy Ostrowski; obrona 25 czerwca 2008 r.
Download