organizator i cel konkursu - Kuratorium Oświaty w Łodzi

advertisement
POLSKA W EUROPEJSKIEJ AGENCJI KOSMICZNEJ
Konkurs wiedzy kosmicznej dla młodzieży szkolnej
I. ORGANIZATOR I CEL KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu Polska w Europejskiej Agencji Kosmicznej jest:
Muzeum Okręgowe w Sieradzu
we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie
i Kuratorium Oświaty w Łodzi
Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Sekretarza Stanu Tadeusza
Sławeckiego Wiceministra Edukacji Narodowej
i Łódzkiego Kuratora Oświaty dr Jana Kamińskiego
2. Osobą w Muzeum Okręgowym odpowiedzialną za kontakt i informacje jest:
Tomasz Gibki
tel. 43 827 16 39, e-mail: [email protected]
3. Celem Konkursu jest:
rozbudzenie zainteresowania wśród młodzieży szeroko rozumianą dziedziną
badań kosmicznych,
upowszechnianie wiedzy o Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i o
korzyściach jakie Polska może czerpać z przynależności do tej Agencji
upowszechnienie wiedzy o badaniach satelitarnych, ze szczególnym
uwzględnieniem prac prowadzonych w tej dziedzinie w Polsce
umożliwienie sprawdzenia własnej wiedzy o satelitach, a przede wszystkim o
polskich satelitach
popularyzacja technologii kosmicznych poprzez zabawę ,
zachęcanie młodzieży do zdobywania wiedzy w sposób aktywny,
popularyzacja Internetu jako nośnika informacji,
rozwijanie własnej wyobraźni i pomysłów.
II. ADRESACI KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA
4. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych (liceów,
techników i zasadniczych szkół zawodowych). Konkurs przeprowadzany jest w
dwóch kategoriach wiekowych:
junior - dla młodzieży I, II i III klasy gimnazjum,
student - dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
5. Każdy z uczestników konkursu musi odpowiedzieć na 6 pytań sprawdzających
zdobytą wiedzę w dziedzinie badań kosmicznych i satelitarnych, tj. na 5 pytań
szczegółowych i na 1 pytanie/zadanie problemowe, wymagające rozwiniętych
1
odpowiedzi, które uczestnik Konkursu może sam wybrać z zestawu pytań
problemowych, podając tylko numery pytań z zestawu.
6. Odpowiedzi na pytanie/zadanie problemowe będą oceniane tylko wtedy, jeśli zostaną
udzielone poprawne odpowiedzi na wszystkie pytania szczegółowe. Jeśli ten warunek
nie będzie spełniony, uczestnik Konkursu nie będzie oceniany.
7. Kryteria oceniania odpowiedzi na pytanie/zadanie problemowe to:
twórczy charakter odpowiedzi,
poprawność stylistyczna i językowa
Uczestnikom Konkursu pozostawia się pełną swobodę w wyborze pytania/zadania
problemowego.
8. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest doręczenie odpowiedzi wraz z danymi
osobowymi uczestnika:
imię i nazwisko,
adres zamieszkania,. adres mailowy, telefon kontaktowy
rok urodzenia, klasa, szkoła
na adres: Muzeum Okręgowe, ul. Dominikańska 2, 98-200 Sieradz
z dopiskiem Konkurs Polska w Europejskiej Agencji Kosmicznej.
9. Pełnoletni uczestnik konkursu ( w przypadku uczestników niepełnoletnich - rodzic lub
opiekun uczestnika w jego imieniu) powinien własnoręcznie podpisać i przesłać wraz
z przesłaniem odpowiedzi, oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu moich danych
osobowych w celach związanych z organizacją konkursu Polska w Europejskiej
Agencji Kosmicznej. Zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do treści moich
danych oraz ich poprawiania. W odpowiedzi na regulamin konkursu Polska w
Europejskiej Agencji Kosmicznej wraz z doręczeniem Muzeum Okręgowemu z
siedzibą w Sieradzu odpowiedzi w Konkursie ,Polska w Europejskiej Agencji
Kosmicznej udzielam również Muzeum Okręgowemu z siedzibą w Sieradzu, zgody na
nieodpłatne publikowanie moich odpowiedzi na pytania konkursowe (dotyczy tylko
odpowiedzi na pytanie/zadanie problemowe) na stronie internetowej Muzeum lub w
pismach zajmujących się problematyką kosmiczną, przez okres 2 lat.
10. Termin doręczenia odpowiedzi do Muzeum mija 4 października 2012 r.. Po tym
terminie odpowiedzi nie będą przyjmowane.
11. Dostarczenie odpowiedzi konkursowych równoznaczne jest z akceptacją warunków
Konkursu.
III. PYTANIA KONKURSOWE
Dla juniorów:
Pytania szczegółowe:
1. W którym roku powstała Europejska Agencja Kosmiczna ( ESA)?
2
2. Jak nazywała się misja ESA do planety Mars i w którym roku był start jej sondy?
3. Jak nazywała się misja ESA do komety Halley’a i w którym roku był jej start.?
4. Jak nazywa się satelitarny system nawigacji satelitarnej konstruowany przez ESA,
który zastąpi dla potrzeb zjednoczonej Europy popularny GPS?
5. Jak nazywają się rakiety konstrukcji ESA do wynoszenia obecnie satelitów na orbity?
Pytania/zadania problemowe:
6. Opisz czym różnią się komety od innych małych ciał (planetoid) Układu Słonecznego.
7. Opisz podobieństwa i różnice środowisk polarnych Ziemi, Marsa i Wenus. Z czego
wynikają?
8. Zaproponuj satelitę, którego miałaby wysłać w kosmos Polska. Opisz jak wyglądałby
taki satelita i jaka byłaby jego trajektoria. Masz pełną dowolność co do charakteru
misji, ale uzasadnij jego wybór. Opisz jak wyglądałaby misja satelity. Zastanów się
ile mogłaby kosztować.
9. Zaplanuj misję na Marsa z uwzględnieniem ilości osób i czasu trwania.
10. Porównaj wszystkie wysłane dotychczas w kosmos łaziki. W jaki sposób lądowały, w
jaki sposób się poruszały, jakie badania przeprowadzały, jaki pokonały dystans?
11. Opisz możliwości występowania wody na Marsie w historii planety oraz obecnie
Dla studentów
Pytania szczegółowe:
1 Które kraje przystąpiły do ESA w ciągu ostatnich 10-ciu lat?
2 Jak nazywa się misja ESA do komety w celu zbadania jej otoczenia i powierzchni
jądra?
3 Jak nazywała się sonda ESA, która dotąd jako jedyna przelatywała nad biegunami
Słońca?
4 Na jakiej misji ESA odbywa obecnie swą podróż do celu polskiej konstrukcji
„elektryczny młotek” do badania powierzchni ciał niebieskich?
5 Na księżycu jakiej planety wylądował próbnik konstrukcji ESA z polskim przyrządem
na pokładzie do mierzenia temperatury?
Pytania/zadania problemowe:
6. Zaprojektuj marsjański habitat z uwzględnieniem miejsca wybudowania go na Marsie
-technika dowolna (rysunek, makieta, itp). Projekt musi zawierać opis.
7. W jaki sposób misja Cassini-Huygens pogłębiła wiedzę o Saturnie oraz jego
najbliższym otoczeniu (pierścień, księżyce, itp) ?
8. Opisz czym różni się Kosmiczny Teleskop Herschel od innych teleskopów kosmicznych
i naziemnych.
9. Zaplanuj misję satelity do obserwacji wybranego elementu ziemskiego środowiska
(np. opadów, zachmurzenia, zabudowy, oceanów, ozonu, itp). Uzasadnij wybór
elementu środowiska, zastanów się nad wyborem stosownej orbity dla satelity.
3
10. Przeanalizuj lokalizację najważniejszych kosmodromów na świecie. Wskaż
prawidłowości w wyborze lokalizacji. Na tej podstawie określ, gdzie w Polsce mógłby
powstać kosmodrom.
11. Rozważ możliwości budowy kopalni surowców mineralnych na planetoidach. Jakie
pierwiastki można by w ten sposób pozyskać, jakie planetoidy wchodzą w grę, jak
mogłaby wyglądać misja kosmiczna realizująca takie zadania?
12. W jaki sposób satelity potrafią dostarczyć informacji o wysokości terenu, nad którym
przelatują (na Ziemi, na innych planetach)?
13. Porównaj krajobraz księżyców Galileuszowych Jowisza z krajobrazem Księżyca
ziemskiego. Wyjaśnij dlaczego wspomniane księżyce Jowisza są tak aktywne, a księżyc
Ziemi nie.
IV. OCENA PRAC KONKURSOWYCH I KOMISJA KONKURSOWA
12. Odpowiedzi zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora Konkursu.
W skład komisji wejdą m.in. pracownicy Muzeum i CBK PAN. Organizator nie
zwraca odpowiedzi dostarczonych na Konkurs. Najlepsze odpowiedzi zostaną
umieszczone na stronie internetowej Muzeum i ewentualnie zamieszczone w pismach
branżowych.
13. Komisja Konkursowa kontroluje prawidłowość przebiegu Konkursu oraz dokonuje
oceny odpowiedzi konkursowych na podstawie uznania Komisji.
14. Komisja Konkursowa wskazuje uczestnika Konkursu, któremu przyznaje nagrodę, o
której mowa w pkt V niniejszego Regulaminu.
V. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODA
15. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 10 października 2012r.
16. Laureaci Konkursu zostaną zaproszeni wraz z opiekunami na III Sieradzką
Konferencję Kosmiczną do Sieradza, która będzie się odbywała w dniach 17 – 18
października 2012 r. Zwycięzcy zostaną uhonorowani tytułem „Dziecięcego/
Młodzieżowego Ambasadora Europejskiej Agencji Kosmicznej” oraz dyplomami
i nagrodami rzeczowymi. Szczegółowy wykaz nagród zamieszczony zostanie na
stronie internetowej Muzeum: www.muzeum-sieradz.com.pl
17. Także informacje o laureatach Konkursu będzie można uzyskać na stronie
internetowej Muzeum: www.muzeum-sieradz.com.pl
18. Po ogłoszeniu wyników Konkursu Organizator zwróci się z prośbą do laureatów o
przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną lub na płycie CDR lub innym nośniku
danych w celu opublikowania ich na stronie internetowej Muzeum lub udostępnienia
do publikacji w pismach branżowych. Organizator nie jest zobowiązany do
opublikowania odpowiedzi.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
19. Dostarczenie odpowiedzi na Konkurs jest równoznaczne z przyjęciem przez
uczestnika Konkursu oraz jego ustawowych przedstawicieli wszystkich warunków
4
niniejszego regulaminu oraz z oświadczeniem, że dostarczone odpowiedzi zostały
wykonane samodzielnie i nie stanowią własności osób trzecich, a także spełniają
wszelkie wymogi wynikające z niniejszego regulaminu
20. Dostarczając odpowiedzi na Konkurs autor zgadza się na ich późniejsze publikowanie
przez organizatora w sposób opisany w niniejszym regulaminie.
21. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania odpowiedzi przygotowanych w
ramach Konkursu Polska w Europejskiej Agencji Kosmicznej w celach opisanych w
niniejszym regulaminie bez uiszczania honorarium za prawa autorskie.
22. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w trakcie
trwania Konkursu, z wyjątkiem postanowień jego pkt 4-10, 16 i 17. Niniejszy
regulamin stanowi ofertę zawarcia umowy o nieodpłatnie korzystanie w okresie 2 lat
z odpowiedzi przygotowanych w Konkursie Polska w Europejskiej Agencji
Kosmicznej przez Muzeum Okręgowe w Sieradzu na polach eksploatacji, o których
mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie
niezbędnym do opublikowania odpowiedzi konkursowych na stronie internetowej
Muzeum, a także w pismach branżowych.
23. Formy ogłoszenia konkursu:
zamieszczenie informacji i regulaminu Konkursu na stronach
Muzeum Okręgowego, CBK PAN, Kuratorium Oświaty w
Delegatur terenowych oraz innych portali o tematyce
kosmicznej,
ulotki,
zamieszczenie informacji lub przekazanie informacji w
pośrednictwem
nauczycieli.
internetowych
Łodzi i jego
satelitarnej i
szkołach za
24. Informacje dotyczące zagadnień konkursowych można znaleźć m.in. na stronach
internetowych:
www.cbk.waw.pl
www.kuratorium.lodz.pl
5
Download