0,06-3,83 /1000 chorych na cukrzycę/rok

advertisement
Zalecenia
Polskiego Towarzystwa
Diabetologicznego
i ich realizacja w Polsce
Prof. zw. dr hab. med. Waldemar Karnafel
Katedra i Klinika Gastroenterologii
i Chorób Przemiany Materii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Cukrzyca w Polsce
11,0%
 Szacowana liczba chorych na cukrzycę wynosi
9,0%
od 2 do 2,5 mln osób [1:44;3:4].
 Blisko połowa z tych osób nie zdaje sobie
sprawy z choroby, gdyż cukrzyca nie została
jeszcze zdiagnozowana.
 Pod względem liczby osób cierpiących na
cukrzycę Polska nie odbiega od średniej
2003
2025
Szacunkowy wzrost odsetka chorych w
dorosłej populacji Europy do roku 2025
Źródło: Dane i szacunki IDF
europejskiej.
 W latach 1986 – 2000 zanotowano dwukrotny
wzrost zachorowań na cukrzycę typu 2.
 Według szacunków IDF odsetek chorych
w dorosłej populacji Polski wzrośnie z 9%
do około 11% w ciągu kolejnych 20 lat [4:47].
Źródło: Leczenie i koszty cukrzycy w Polsce, Raport MillwardBrown/SMG KRC, kwiecień 2007
Powikłania cukrzycy
 Cukrzyca jest chorobą, która łączy się ze
znaczącym ryzykiem wystąpienia poważnych
powikłań związanych najczęściej z układem
krążenia i układem nerwowym.
 Od 70% do 80% chorych na cukrzycę umiera
na skutek powikłań sercowo-naczyniowych
[1:72].
Przewlekłe powikłania cukrzycy
Retinopatia
Choroba
naczyniowa
mózgu
Choroba
niedokrwienna
serca
Nefropatia
cukrzycowa
 Osoby chore na cukrzyce są dziesięciokrotnie
bardziej narażone na utratę wzroku niż osoby
zdrowe [5].
 Powikłania cukrzycy powodują skrócenie
życie średnio o 16-20 lat u pacjentów z
cukrzyca typu 1 i 4-6 lat z cukrzycą typu 2 [5].
 Części powikłań można zapobiec lub oddalić
Uszkodzenie
naczyń
krwionośnych
Neuropatia
Zespół stopy
cukrzycowej
je w czasie poprzez właściwą profilaktykę
i leczenie cukrzycy.
Źródło: http://www.eatlas.idf.org/Complications/
~50% sprawności komórek β jest tracone jeszcze przed
rozpoznaniem1
W momencie rozpoznania, u 50% pacjentów z cukrzycą
typu 2 mogą występować rozwinięte powikłania2
Czynność komórek β
(% normy według HOMA)
100
?
ROZPOZNANIE
80
60
NIEZDIAGNOZOWANI
Czynność trzustki
= 50% normy
40
20
0
―10
―8
―6
―4
HOMA, homeostasis model assessment
Zaadaptowano na podstawie: Holman1
1.
2.
―2
0
2
4
6
Czas (lata)
Holman RR. Diabetes Res Clin Pract 1998;40(Suppl 1):S21–5
UKPDS Group. Diabetologia 1991; 34:877–90
W USA w 2002 roku w ciągu 24 godzin:
 2200 nowych rozpoznań cukrzycy
 512 chorych umiera z powodu cukrzycy
 66 traci wzrok
 77 rozpoczyna leczenie nerkozastępcze
 153 ma wykonaną amputację kończyny dolnej
Atlanta 2002
Center for Diseases
Control and Prevention
Algorytm leczenia cukrzycy typu 2
(wg Zaleceń PTD 2010)
ETAP I [A]
METFORMINA
POCHODNE SULFONYLOMOCZNIKA [B]
ETAP II [A]
METFORMINA + POCHODNE SULFONYLOMOCZNIKA
lub
METFORMINA + LEKI INKRETYNOWE [C]
lub
METFORMINA + 2 LEKI O RÓŻNYCH MECHANIZMACH DZIAŁANIA
(POCHODNE SULFONYLOMOCZNIKA lub LEKI INKRETYNOWE [C] lub AKARBOZA
lub INSULINA BAZALNA)
ETAP III [A] (insulinoterapia prosta)
METFORMINA + INSULINA BAZALNA
ETAP IV [A] (insulinoterapia złożona)
METFORMINA + INSULINA w 2 dawkach (bazalna lub mieszanka)
ETAP V [A]
METFORMINA + INTENSYWNA INSULINOTERAPIA
[A] – na każdym etapie modyfikacja stylu życia
[B] – tylko u szczupłych lub u osób z niedoborem wydzielania insuliny
[C] – GLP-1 mimetyki, gliptyna
Wyrównanie cukrzycy w Polsce
• Według badania PolDiab średni poziom HbA1c u pacjentów z cukrzycą w
Polsce wynosi 8,07%
• Jednak większość pacjentów jest nieprowidłowo wyrównanych
6,5 i mniej
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
6,6 - 7,0
7,1 - 8,0
8,1 - 9,0
9,1 i więcej
20,1
43,7
21,6
73,5 %
86,1%
19,6
22,8
31,8
15,4
8,2
5,7
11
cukrzyca typu 1
cukrzyca typu 2
Poziom edukacji chorych na cukrzycę w Polsce
jest niezadowalający
Proszę powiedzieć, czy uczestniczył(a) Pan(i) w specjalnie
prowadzonym szkoleniu dla pacjentów chorujących na
cukrzycę?
100%
0,4
0,2
80%
60%
81,8
69,5
91,0
Nie wiem/
trudno
powiedzieć
Nie
40%
20%
17,8
0%
Ogółem
30,5
8,8
POZ
diabetolog
Tak
Dane epidemiologiczne
Liczba chorych którzy są leczeni z powodu
cukrzycy i mieszkają na Mazowszu (wg danych
NFZ)
tzw. chorzy ze znaną cukrzycą
• w 2008 roku – 153 889 osób
• w 2009 roku – 164 491 osób
• liczba szacunkowa chorych na cukrzycę po uwzględnieniu
korekty o 30% wzwyż o tzw. Cukrzycę nieznaną
• w 2008 roku 200 055 osób
• w 2009 roku – 213 838 osób
• liczba ludzi na Mazowszu około 5 250 000
Liczba dużych amputacji
jest markerem jakości opieki
nad stopą cukrzycową w
danym kraju.
Jeffcoate W.J. i wsp.
Diabetologia 2004,47
Duże amputacje wykonane w
obrębie kończyny dolnej mają
miejsce na Świecie w następującej
liczbie:
0,06-3,83 /1000 chorych na cukrzycę/rok
International Working Group
on the Diabetic Foot/Consultative
Section of the IDF, Amsterdam 2007
Duże amputacje na Mazowszu
wg danych z NFZ
Liczba
Liczba amputacji/1000 chorych z cukrzycą/rok)
bezwzględna
Rok 2006 – 1,97 amputacji /1000 chorych/rok
394/rok
Rok 2007 – 1,58 amputacji /1000 chorych/rok
317/rok
Rok 2008 – 3,54 amputacji /1000 chorych/rok
708/rok
Rok 2009 – 5,07 amputacji /1000 chorych/rok
1084/rok
Kwasica na Mazowszu
wg raportu NFZ
• 2008 było 817 kwasic
(200 055 chorych na cukrzycę)
Wskaźnik:
3,92 epizodów kwasicy ketonowej
na 1000 chorych na cukrzycę/na rok
• 2009 było 986
(213 838 chorych na cukrzycę)
Wskaźnik:
4,61 epizodów kwasicy ketonowej
na 1000 chorych na cukrzycę /na rok
Insulinoterapia - bariery
• Dlaczego tak dużo schematów
postępowania i różnych insulin?
• Problem hipoglikemii
• Nie zawsze udaje się osiągnąć wyrównanie
metaboliczne cukrzycy
• Tylko około 1/3 chorych z cukrzycą typu 2
• Często przyrost masy ciała
Modele insulinoterapii w cukrzycy typu 2
w Polsce i innych krajach Europy
• W Polsce aż 71% insulinoterapii w cukrzycy typu 2 realizowanych jest za
pomocą gotowych mieszanek insuliny.
• Spośród nich 32% stanowią mieszanki insulin analogowych.
100%
90%
80%
32%
70%
30%
60%
28%
29%
50%
49%
46%
47%
32%
67%
19%
71%
53%
40%
30%
41%
51%
20%
56%
52%
30%
47%
38%
37%
34%
34%
10%
31%
27%
26%
22%
20%
13%
13%
12%
11%
0%
7%
4%
Pompy insulinowe
Ins podstawowa + posiłkowa
Inne schematy
Mieszanki (+/- inna insulina)
Ins. podstawowa bez leków doustnych
Ins. podstawowa + leki doustne
Źródło: A+A insutrack 2006, IMS 2009
3%
Wydatki na cukrzycę w Polsce i Europie
• W 2010 r wydatki na cukrzycę w Polsce wyniosą 594 USD na chorego z
cukrzycą na rok
• Stanowi to 11% ogólnych wydatków na zdrowie.
Średnie wydatki na pacjenta z cukrzycą w 2010
USD
Wydatki na cukrzycę jako % całkowitych wydatków na zdrowie w 2010
8,000
14%
7,000
12%
6,000
10%
5,000
8%
4,000
6%
3,000
4%
2,000
2%
Źródło: IDF Atlas iV edycja www.diabetesatlas.com
Białoruś
Albania
Rumunia
Bułgaria
Rosja
Łotwa
Litwa
Turcja
Estonia
Polska
Chorwacja
Słowacja
Węgry
Czechy
Słowenia
Portugalia
Hiszpania
Grecja
Włochy
0%
Finlandia
Niemcy
Belgia
Austria
Szwecja
Holandia
Francja
Dania
Irlandia
Szwajcaria
Norwegia
0
Wielka…
1,000
Koszty leczenia cukrzycy
• Koszty leczenia cukrzycy oraz jej powikłań
na świecie pochłaniają średnio od 5% do
10% nakładów na służbę zdrowia [11:10].
3,3
• W Wielkiej Brytanii wydatki związane z
cukrzycą stanowią 6-8% budżetu ochrony
zdrowia [9: 292].
• Według przewidywań IDF do 2025 roku
średni udział wydatków na cukrzycę w
stosunku do budżetu opieki zdrowia może
przekroczyć w Europie 10%.
• Cukrzyca jest drugą najbardziej kosztowną
dla społeczeństwa chorobą (po chorobie
niedokrwiennej serca) [9:291].
Chory na
cukrzycę
• Roczny koszt leczenia cukrzycy w Polsce to
wg różnych badań od 2 do ponad 2,6 mld
złotych [9; 3].
1
Osoba bez
cukrzycy
• W Polsce leczenie cukrzycy pochłania 9,3%
wszystkich publicznych wydatków na
opiekę zdrowotną [10; 868].
Porównanie wydatków służby zdrowia w
Polsce na osobę bez cukrzycy i z
cukrzycą
Źródło: [10: 871]
Koszty leczenia cukrzycy w Europie i w Polsce
• Badanie CODE-2 pozwala przyjrzeć się
wydatkom związanym z cukrzycą typu 2 w
Europie.
• Badanie CODIP przeprowadzone zgodnie z
metodologią CODE-2 pozwala porównać koszty
leczenia cukrzycy w Polsce i w Europie.
• W 1999 średnie roczne wydatki związane z
leczeniem jednego pacjenta, wynosiły 2834
Euro.
• W 2002 średnie roczne wydatki związane z
leczeniem jednego pacjenta cierpiącego na
cukrzycę typu 2, wynosiły 2429 zł, zaś całość
wydatków oszacowano na około 2,6 mld PLN.
• Największy wpływ na koszty leczenia miał
koszt hospitalizacji (55%) i leczenia
ambulatoryjnego (18%).
• Koszt leków wyniósł 28% całkowitych
nakładów na leczenie [12].
• Największy wpływ na koszty leczenia miały
koszty leków (46%).
• Koszt hospitalizacji i leczenia ambulatoryjnego
wyniósł około połowy kosztów całkowitych [4].
DYSTRYBUCJA KOSZTÓW LECZENIA
CUKRZYCY TYPU 2 W EUROPIE
DYSTRYBUCJA KOSZTÓW LECZENIA
CUKRZYCY TYPU 2 POLSCE
18%
7%
17%
29%
21%
1%
9%
30%
54%
Hospitalizacje
Leki przeciwcukrzycowe
Źródło: CODE-2
2%
3%
Leczenie ambulatoryjne
Pozostałe leki
9%
Lekarze
Inni specjaliści
Paramedycy
Hospitalizacja
Inne leki
Insuliny
Nagłe przypadki
Badania laboratoryjne
W Polsce nie ma refundacji
• analogów insuliny długodziałających w 2010 roku
Chorzy kupują te insuliny
I połowa 2009
– 15 564 osób
II połowa 2009
– 14497 osób
I połowa 2010
– 15 923 osób
• pioglitazonu
• inkretynomimetyków (injekcje)
– Liraglutyd (w Europie 200 000 osób)
– Eksenatyd (w Europie 1 300 000 osób)
• inhibitoru DPP-IV (wildagliptyna, saksogliptyna, sitagliptyna)
(w Europie 5% chorych z cukrzycą typu 2)
Apel prezydenta ADA Roberta Rizza
Waszyngton 2006.06.10
Aktualnie
u 21 mln Amerykanów rozpoznana jest cukrzyca
u 41 mln Amerykanów rozpoznano stan przedcukrzycowy
Jeżeli nie zrewidujemy leczenia cukrzycy to w ciągu 30 lat:
 32 mln zawałów serca
 13 mln udarów mózgu
 6 mln niewydolności nerek
 2 mln amputacji kończyn dolnych
 62 mln zgonów zależnych od cukrzycy
 121 mln późnych powikłań cukrzycy
WNIOSKI
• Do poprawy efektywności nakładów wydatków na
leczenie cukrzycy w Polsce mogłoby przyczynić się
inwestowanie w nowoczesne metody leczenia cukrzycy
• Konieczna jest kompleksowa opieka diabetologiczna a
to nie jest możliwe bez rejestru chorych na cukrzycę
• Wprowadzenie w/w pozwoliłoby na odsunięcie w czasie
lub redukcję tak poważnych powikłań jak zawał serca,
udar mózgu, niewydolność nerek, utrata wzroku,
amputacje kończyn dolnych
Download