Umowa pożyczki (pomiędzy osobami fizycznymi)

advertisement
UMOWA POŻYCZKI
W dniu ................. w .............................. pomiędzy .........................................., zam.
.................................. legitymującym się dowodem osobistym nr ............ wydanym przez
......................... z datą ważności do ................................. numer PESEL………………………..
zwanym
dalej
Pożyczkodawcą
a
................................... zam. .................................. legitymującym się dowodem osobistym nr
............ wydanym przez ............................... z datą ważności do ………………. Numer PESEL
……………………….. zwanym dalej Pożyczkobiorcą
została zawarta następująca umowa:
§1
Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w wysokości ...................... zł (słownie złotych
............................................................... ) na okres od dnia ..................... do dnia ...................
Pożyczkobiorca
zapłaci odsetki od zaciągniętej pożyczki w wysokości ...................% w stosunku………………….
§2
Pożyczkobiorca wyżej wymienioną pożyczkę przyjmuje i potwierdza odbiór całej kwoty w
gotówce.
§3
Pożyczkobiorca oświadcza, iż zwróci ww. kwotę wraz z odsetkami w następnym dniu po
upływie terminu określonego w §1.
§4
Pożyczkobiorca ponosi wszelkie koszty zawarcia niniejszej umowy.
§5
Strony oświadczają, iż termin spłaty pożyczki może zostać przedłużony za pisemną zgodą
obydwu Stron.
§6
Za opóźnienie w zwrocie pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty odsetek w
wysokości .........% dziennie.
§7
Podatek od czynności cywilno - prawnych strony opłacą po połowie strony.
§8
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
§9
Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy
jest Sąd........................
Umowę sporządzono w ................ jednobrzmiących egzemplarzach, po ................ dla każdej ze
stron.
Pożyczkodawca
Pożyczkobiorca
Download