Niniejsza książka została opublikowana dzięki pomocy finansowej

advertisement
Niniejsza książka została opublikowana dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej.
Za treść książki odpowiadaja Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce , poglądy w niej
zawarte nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
001_
ram
ie (07)
4)
r og
(4
op
?
rm
na
z
c ji
Ja k d zi
C
ow
ie
my
od
i
st a
roś
ci?
(64)
k
ć
odej
m ow ania d ec
yzj
104)
i w pełnym zdrowiu? (
o
g
u
dł
Ja
ontari a t n a
ży
r oc
ep
esi
w
ć
ija
w ol
c z i z u d z i a ł em o
sób starszych?
ch
wp
Un
ia
Eur
opej
ska? (24
)
ro
z
d
fe
d ziałaj
ą ce na
12
2)
cje
er a
1
h(
szyc
r
a
t
s
zi
r zecz lud
Aneks
(
Eur o p ej
ski
e
14
)
Jak
_ Mateusz
rze
)
(90
szy
a ła
_002
i?
8)
r
Jak
st a
wzmo
dzi
cnić pozycję lu
_ Irena
Jestem inżynierem budowlanym, mam 75 lat. Jestem na emeryturze,
ale jeszcze trochę pracuję w swoim zawodzie. Najważniejsze jest dla mnie
to, że robię to, co lubię. Współczesna młodzież od wielu starszych osób
mogłaby się nauczyć, że praca powinna przynosić nie tylko zarobki,
ale także przyjemność. Trzeba robić to, co się lubi, mieć jakieś hobby.
2)
iajmy o tarości (1
s
(7
Od kilku lat pracuję w Fundacji „Emeryt”. Śpiewam. Czasem jest mi
smutno i ciężko na duszy. Żale, troski - tego nie brakuje, bo każdy
coś przeżył. Wtedy z pomocą przychodzą piosenki. Ważne jest
optymistyczne myślenie, spojrzenie na świat od radosnej strony.
az
r ym
od m ie n i ć o br
ysk
Ja k
Ważne jest optymistyczne myślenie!
Trzeba robić to, co się lubi!
m aw
ew
Starość to jest jeden z etapów życia. Trzeba się do niego przygotować,
polubić i umieć się w nim znaleźć. I trzeba mieć czas dla przyjaciół i rodziny.
W mojej starości najpiękniejsza jest radość z wnuków. Cieszę się, że mogę
z nim rozmawiać, przekazywać swoje doświadczenia. Chciałabym,
aby wiedzieli, że z dziadkami mogą porozmawiać na każdy temat.
_ Dorota
P o r oz
Info
Trzeba mieć czas dla przyjaciół i rodziny!
ac
zg lę d u na w
je
iek
Spis r zeczy
003_
> 60 lat
> 65 lat
195
Wzmacnia
nie pozy
cji osó
wynikając
b star
ym ze s
szych
tarzen
jest w
ia s i ę
pols
yzwa
kieg
niem
o sp
nas
ołe
zyc
cze
hc
ńst
zas
wa
ów
0
198
0
2002
2010
2020
8,3 %
13,3 %
17%
5,3%
10%
12,7 %
19,8 %
13,6 %
1950
1980
%
8
,
9
2
26,4%
19,1 %
2002
2 01
0
202
0
23,8 %
203
0
2030
< 20 lat
%
0
,
9
3
_004
32,0%
26,3%
20,7 %
18,2%
16,8%
(dane i prognozy GUS-u)
005_
Program „My też! Seniorzy w Unii Europejskiej”
realizowany był przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
od grudnia 2003 roku do końca września 2004 r.
dofinansowany został przez Unię Europejską
w ramach Small Projects Facility 2002.
Przedsięwzięcie wsparł również Bank BISE SA.
Do współpracy w ramach programu zaproszone zostały cztery organizacje:
Polska Rada Ruchu Europejskiego
AGE – The European Older People’s Platform (Belgia)
Help the Aged (Wielka Brytania)
Les petits freres des Pauvres (Francja)
Kilka powodów, które zachęciły nas do działania
Głos osób starszych nie jest słyszalny w publicznej debacie.
Decyzje dotyczące osób starszych na poziomie lokalnym i krajowym
podejmowane są bez konsultacji z seniorami.
Osoby starsze często są dyskryminowane.
Nasze społeczeństwo daje odczuć seniorom, że są niepotrzebni, nienowocześni, że ich wiedza
i doświadczenie zdezaktualizowały się. Powoduje to, że osoby starsze mają poczucie,
że ich poglądy i opinie nie są na tyle ważne, aby zostały wysłuchane i wzięte pod uwagę.
Seniorzy nie w pełni uczestniczą w przemianach, jakie zachodzą w naszym kraju.
Proces transformacji i ogromne tempo przemian, jakie dokonały się w Polsce po 1989 r., sprawiły,
że seniorom trudno odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Integracja Polski z Unią Europejską
wzbudziła wśród seniorów obawy i poczucie braku identyfikacji z zachodzącymi przemianami.
Jaki cel sobie postanowiliśmy?
Program miał przygotować liderów organizacji seniorskich do informowania osób starszych
o Unii Europejskiej. Uznaliśmy, że niezwykle istotne jest, aby polscy seniorzy w unijnych strukturach
nie czuli się wykluczeni, marginalizowani, ale żeby byli aktywnymi, dobrze poinformowanymi
uczestnikami debaty społecznej. Doświadczenie i umiejętności osób starszych są cennym
kapitałem, który możemy wnieść do Europy.
Kto wziął udział w programie?
Uznaliśmy, że warto uczyć się w oparciu o zagraniczne doświadczenia,
dlatego też zaprosiliśmy do współpracy trzy organizacje działające na rzecz osób starszych
z Francji, Anglii i Belgii. W programie wzięło udział 28 polskich organizacji pozarządowych
pracujących na co dzień z osobami starszymi. W większości były to organizacje,
które wybraliśmy w 2003 roku w ogólnopolskim konkursie „Atlas Złotego Wieku”
na najciekawsze i najskuteczniejsze inicjatywy skierowane do osób starszych.
W ten sposób mieliśmy pewność, że w programie wezmą udział najaktywniejsze organizacje,
które zdobytą wiedzę wykorzystają w swych codziennych działaniach.
_006
007_
Jakie działania zrealizowaliśmy?
Seminarium
W dwudniowym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele polskich
organizacji, zagraniczni goście, a także reprezentanci rządu
i świata nauki (w sumie 70 osób). Seminarium poświęcone zostało
następującym zagadnieniom: historia i funkcjonowanie UE,
polityka UE wobec osób starszych, dyskryminacja ze względu
na wiek w świetle regulacji UE, działania krajów europejskich
na rzecz zwiększenia udziału osób starszych w życiu publicznym,
wolontariat na rzecz seniorów.
Seminarium dało możliwość wzajemnego poznania się członkom
organizacji pracujących z osobami starszymi, nawiązania kontaktów
z zagranicznymi gośćmi. Większość tekstów zawartych w tej publikacji
stanowi rozwinięcie zagadnień poruszonych podczas tego spotkania.
Uczestnicy seminarium usłyszeli od zagranicznych gości,
że aby poprawić sytuację osób starszych, trzeba działać razem.
Uznali też, że w Polsce brakuje silnej reprezentacji interesów
ludzi starszych i wyrazili chęć powołania forum skupiającego
organizacje seniorskie. W wyniku tych decyzji zawiązała się grupa
inicjatywna 15 organizacji, która rozpoczęła działania mające na celu
utworzenie forum. Akademia Rozwoju Filantropii wyraziła poparcie
dla tej inicjatywy i wspiera proces powstawania forum w charakterze
zewnętrznego partnera i doradcy.
„Tańczymy, bo to jest w pewnym stopniu gimnastyka, a po drugie
trzeba się ubrać, trzeba wyjść do ludzi, spróbować mile spędzić czas”
Lokalne spotkania
Organizacje, które uczestniczyły w seminarium, zorganizowały
następnie dla seniorów ze swoich miejscowości lokalne spotkania
informacyjne o Unii Europejskiej. W sumie odbyło się 25 tego typu
imprez (łącznie wzięło w nich udział ponad 2 tys. osób).
Formuła spotkań zależna była od pomysłów samych organizatorów,
każde z nich było inne. Przybrały formę wykładów, warsztatów,
debat, zabaw i konkursów o tematyce europejskiej. Seniorzy mieli
okazję spotkać się z ekspertem z Polskiej Rady Ruchu Europejskiego,
który prowadził wykład lub warsztat i odpowiadał na pytania związane
z integracją Polski z UE. Bardzo często do udziału w tych spotkaniach
zapraszani byli przedstawiciele samorządu oraz lokalne media.
Natomiast seniorzy przygotowywali własny program związany
z tematyką UE. Tutaj także pomysły były różne: występ chóru
lub kabaretu, referaty, pokaz mody europejskiej, tańce z różnych
zakątków świata. Po każdym ze spotkań był czas na poczęstunek
i swobodne rozmowy.
_008
009_
Spotkania lokalne rozpoczęły się w maju 2004, czyli tuż po wejściu
Polski do UE. Te pierwsze spotkania przebiegały w naprawdę gorącej
atmosferze. Seniorzy żywo dyskutowali o zmianach, jakie zaobserwowali
w swoim codziennym życiu: przede wszystkim rozważano wzrost cen
produktów spożywczych i leków. Pojawiły się wyraźne obawy o stabilność
emerytur i ich malejąca siłę nabywczą.
Seniorzy byli zainteresowani uprawnieniami, jakie daje im obywatelstwo
UE, swobodą podróżowania i osiedlania się na terenie całej UE,
a także możliwościami leczenia poza granicami kraju. Podczas większości
spotkań seniorzy pytani byli o to czy osoby starsze są gorzej traktowane,
czy spotkały się z jakimiś przejawami dyskryminacji ze względu na wiek.
Uczestnicy spotkań dopytywali się o programy UE, które mogłyby
wesprzeć aktywność osób starszych (przedsięwzięcia edukacyjne,
wymiany seniorów z różnych krajów, działania kulturalne).
Dużo emocji budziły dyskusje koncentrujące się wokół stereotypów
narodowych, seniorzy chętnie opowiadali o swoich podróżach,
kontaktach z cudzoziemcami.
Podsumowując, spotkania te pokazały, że osobom starszym
dotychczas brakowało praktycznych informacji dotyczących
funkcjonowania UE. Spotkania te miały jeszcze dodatkową, niezwykle
istotną dla osób starszych wartość. Stwarzały seniorom możliwość
rozmowy, zabrania głosu w sprawach ważnych dla kraju, wyrażenia
swoich opinii na temat integracji Polski z Unią Europejską, przemian
cywilizacyjnych, zmiany relacji międzypokoleniowych.
Podczas tych spotkań niewiele można było usłyszeć głosów przeciwko
Unii Europejskiej. Z jednej strony były obawy a z drugiej ciekawość.
Podczas większości spotkań seniorzy stwierdzali, że na wejściu do UE
bardziej skorzystają ich dzieci i wnuki niż oni sami.
Publikacja i debata
Na zakończenie programu wspólnie z naszymi partnerami wydaliśmy
publikację „My też – Seniorzy w UE” w nakładzie 1400 egzemplarzy.
W ten sposób chcieliśmy podzielić się z innymi, tym, co udało nam się
wypracować w ramach programu. Publikacja przeznaczona jest
dla organizacji pracujących z osobami starszymi w całej Polsce.
Aby zachęcić dziennikarzy do częstszego poruszania problemów
osób starszych i promowania aktywności wśród seniorów
zorganizowaliśmy debatę „Dlaczego starość jest niemedialna?”.
Wspólnie z dziennikarzami zastanawialiśmy się nad brakiem tematyki
starości w mediach i stereotypowym przedstawianiem ludzi starszych.
Wnioski z debaty, opisy europejskich spotkań lokalnych i dodatkowe
informacje można znalęźć na stronie internetowej www.filantropia.org.pl
_010
011_
z wicepremier Izabelą Jarugą-Nowacką rozmawiamy o starości
Czy Pani zdaniem łatwo być dziś seniorem?
Przełom XX i XXI wieku nie jest przyjazny starości
i wartościom z nią związanym. Modna jest siła,
brutalność i mięśnie, a nie duchowość, dystans czy
doświadczenie życiowe, które towarzyszą wiekowi
podeszłemu. Obecnie coraz rzadziej możemy
spotkać rodziny wielopokoleniowe, a o samej
starości rozmawiamy niechętnie. Marginalizację
osób starszych pogłębia szybki rozwój
nowoczesnych technologii. W ciągu kilkudziesięciu
lat upowszechnił się telefon, pojawiła się telewizja,
później komputery i telefony komórkowe. Kiedy
jest bunt, prawem starości dystans. Niestety,
bardzo często seniorzy nie nadążają za szybko
zmieniającym się światem, a świat odrzuca
wartości, które oni mogą mu zaoferować. I to jest
problem, z którym należy się zmierzyć.
Przed objęciem teki wicepremiera była Pani
pełnomocnikiem rządu ds. równego statusu,
odpowiedzialnym nie tylko za przeciwdziałanie dyskryminacji
kobiet, ale także dyskryminacji ze względu na wiek. Co w tej
sprawie udało się zrobić?
Przede wszystkim udało się poszerzyć kodeks
pracy o przepisy zakazujące dyskryminacji
Skoro kodeks pracy zakazuje dyskryminacji ze względu
na wiek, to jakie konsekwencje mogą spotkać pracodawcę,
który łamie ten zakaz?
Sąd pracy może przywrócić zwolnioną niesłusznie
osobę do pracy, ułatwić jej awans, umożliwić
udział w konkursie, do którego nie dopuszczono
jej właśnie ze względu na wiek. Może też zasądzić
od pracodawcy grzywnę nie mniejszą niż najniższe
wynagrodzenie.
Ale w gazetach wciąż znajdujemy ogłoszenia: „Zatrudnimy
osobę młodą i kreatywną” albo wręcz „osobę do 25 lat”.
To sprzeczne z kodeksem pracy, nie mówiąc już o unijnych
dyrektywach.
Skoro modna jest siła i młodość, to prawie nikt
nie daje ogłoszeń, że potrzebuje osoby dojrzałej
z doświadczeniem i dystansem. Ale ten problem
trudno rozwiązać, bo w praktyce dyskryminowani
Zmiana kulturowego podejścia do starości wymaga czasu.
Ale przepisy chroniące osoby starsze przed dyskryminacją
na rynku pracy weszły w życie z dnia na dzień. Czy te zapisy
są stosowane, czy dobrze wyglądają tylko na papierze?
Kłopoty oczywiście są. Polska do 1989 r. nie była
państwem prawa – co innego było zapisane
w ustawach, a czym innym była rzeczywistość.
Nikt nie traktował poważnie zapisów ustaw.
Obywatele nie zawsze znali swoje prawa. Zresztą
ta wiedza niewiele dawała. Teraz powinniśmy znać
swoje prawa, bo możemy z nich korzystać.
Jeśli ktoś w pracy mówi nam, że jesteśmy na coś
za starzy albo za młodzi – to powinien to uzasadnić.
Są takie zawody, w których przyjmowanie osób
młodszych jest uzasadnione i nie może być
traktowane jako przejaw dyskryminacji osób
starszych, np. od policjanta patrolującego ulice
„Starość, podobnie jak młodość, nie jest tylko dobra ani tylko zła.
Pamiętając, że większość z nas szczęśliwie się kiedyś zestarzeje,
powinniśmy o seniorach myśleć raczej w kategoriach my, a nie oni”
starsi ludzie idą do sklepu, trafiają na napisy
w obcym języku. Czują się wyobcowani, nawet jeśli
od lat mieszkają w tym samym mieście. I nie jest
to kwestia braku odpowiedniego wykształcenia,
ale tempa zmian, które nastąpiły w ciągu życia
współczesnych seniorów.
Dlaczego osoby starsze spychane są na margines życia
społecznego? Czy można to zmienić?
Starość nie jest sprawą prostą. Budzi obawy,
ale przynosi także wiedzę. Wiek uczy doceniania
tego, co w życiu ważne. Na starość bardziej cenimy
uśmiech, zyskujemy spokój i dystans do spraw,
które w młodości nas irytują. Musimy wiedzieć,
że poszczególne fazy naszego życia mają swoje
prawa. Choć to trudne, trzeba akceptować siebie
w każdym momencie życia. Prawem młodości
_012
w zatrudnieniu z innych powodów niż płeć:
narodowościowych, etnicznych, religijnych,
wieku i orientacji seksualnej. Wprowadzenie tych
przepisów jest wynikiem naszych zobowiązań
wobec Unii Europejskiej. Polska, podobnie jak
inne kraje członkowskie, została zobowiązana
do dostosowania prawa krajowego do unijnej
dyrektywy o równości zatrudnienia (2000/78/WE)
zakazującej dyskryminacji. I to udało się zrobić.
Ta dyrektywa całkowicie zmieniła dotychczasowe
podejście, kiedy to osoba dyskryminowana
musiała udowadniać, że rzeczywiście do takiej
sytuacji doszło. Teraz to osoba, której zarzuci
się dyskryminację, musi udowodnić, że nie
dyskryminowała. Ten istotny zapis znalazł się
w kodeksie pracy. Oczywiście efekty tych zmian
prawnych nie będą widoczne od razu.
ze względu na wiek są nie tylko seniorzy,
ten problem dotyczy też osób młodych.
Często dyskryminacja jest podwójna: ze względu
na wiek i płeć. Zupełnie inaczej traktuje się
młodego mężczyznę i młodą kobietę.
Młody mężczyzna postrzegany jest przez
pracodawców jako dyspozycyjny i kreatywny.
W dyspozycyjność kobiety się wątpi, bo może
zajść w ciążę i urodzić dziecko. Różnice dotyczą
też górnej granicy wieku. Centrum Promocji Kobiet
zbadało, że dla kobiety granica wyznaczająca
szansę na znalezienie pracy to 42 lata – potem
zaczyna się starość! A 42-letni mężczyzna jest
przecież jeszcze młody. Dla niego starość zaczyna
się rzeczywiście po 65. roku życia.
wymaga się młodości i związanej z nią sprawności
fizycznej i jest to jak najbardziej słuszne.
Kto decyduje o tym, czy konkretne zachowanie jest
dyskryminacją?
Kluczową rolę odgrywa tu Państwowa Inspekcja
Pracy. Przypomnę tu ustawę o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jeśli PIP
potwierdzi, że miała miejsce dyskryminacja, może
nałożyć karę finansową w wysokości 3 tys. zł.
Kara taka może także spotkać autorów ogłoszeń,
którzy stosują w rekrutacji pracowników
nieuzasadnione ograniczenia wiekowe.
Podejście inspekcji do takich spraw też się
zmienia. Jeszcze w 2002 r. zastępca głównego
inspektora pracy informował, że PIP nie odnotowała
żadnych przypadków dyskryminacji ze względu
013_
na wiek. Zupełnie inne były wyniki badań PIP
w następnym roku. Okazało się, że aż 60 proc.
ankietowanych przyznało, że czuli się w jakiś
sposób dyskryminowani w miejscu pracy, a ponad
90 proc. spotkało się z sytuacją, kiedy ktoś inny był
dyskryminowany.
Kiedy jest dobry przepis i instytucja, która czuwa
nad jego egzekucją, wtedy są efekty. Mieliśmy
problem z sędziami – ich wiedza o tym, czym jest
dyskryminacja, nie zawsze była wystarczająca.
Na szczęście Unia Europejska przywiązuje
ogromną wagę do tego, żeby obywatel mógł
korzystać ze swoich praw. Za unijne pieniądze
Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu
Kobiet i Mężczyzn szkoli sędziów, prokuratorów,
policjantów, inspektorów pracy, ale także działaczy
związków zawodowych, by uzmysłowić im,
czym jest dyskryminacja i jak z nią walczyć.
Przydałaby się też jakaś kampania informacyjna skierowana
do zwykłych obywateli. To chyba ogromne pole do działania
dla organizacji pozarządowych?
Oczywiście, ale też dla mediów. Bez odpowiednich
przepisów prawnych trudno byłoby walczyć
z dyskryminacją w obszarze zatrudnienia. Kiedy już
mamy odpowiednie prawo, kwestią kluczową jest
edukacja. Jeśli przekażemy informację, że nie wolno
nikogo dyskryminować i dlaczego nie wolno tego
robić, jeśli w tę kampanię włączą się organizacje
i media, to się nam uda. Rząd sam tego nie zrobi.
Potrzebne jest wsparcie organizacji pozarządowych
i mediów.
Niestety środowisko organizacji seniorskich jest w Polsce
bardzo słabe, brakuje pieniędzy i wsparcia edukacyjnego.
Trudno zdobyć sponsorów, a Unia raczej nie daje pieniędzy
_014
na projekty skierowane do osób starszych, chyba że dotyczą
one rynku pracy.
Unia Europejska, która do tej pory regulowała
głównie sprawy przepływu towarów i rynku
pracy, też zauważa zmiany wynikające ze
starzenia się społeczeństw i powoli się do nich
dopasowuje. Na pewno coraz silniejsze są
głosy o konieczności aktywizowania seniorów,
niekoniecznie zawodowego. Ale dobrym pomysłem
na dofinansowanie różnych inicjatyw będzie
powoływany właśnie przez rząd Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. Rada Pożytku Publicznego będzie
określała, jakiego typu inicjatywy powinny być
finansowane z tych środków. Dyskryminacja
ze względu na wiek powinna być w tym
wypadku jednym z priorytetów.
Biuro pełnomocnika ds. równego statusu
wspiera finansowo działania organizacji na rzecz
przeciwdziałania dyskryminacji z różnych przyczyn,
w tym – wieku. Na ten cel przeznacza 1/3 swojego
budżetu. Nie są to wielkie dotacje, ale okazuje
się, że za te pieniądze udaje się zrobić wspaniałe
rzeczy, np. sfinansowaliśmy druk pięknego albumu
„Twarze starości” wydanego przez fundację Pacific
Institute Europe.
Jednak nie zawsze współpraca urzędów z organizacjami
układa się dobrze.
Wiele urzędów traktuje organizacje jako natrętnego
petenta. Ale to podejście się zmienia. Z jednej
strony wzrasta rola organizacji pozarządowych,
z drugiej zmienia się rola państwa. Jeszcze
do niedawna nie było ustawy o wolontariacie
i organizacjach pożytku publicznego. To, że ją
uchwalono, świadczy też o tym, że państwo chce
w wielu sprawach oddać inicjatywę obywatelom.
Zadaniem rządu jest przygotowanie odpowiednich
warunków.
Na szczęście nie tylko to. Unia pyta też urzędników
o wyniki: Macie dobre prawo. Co zrobiliście,
żeby je realizować? Jakie są postępy?
To bardzo ważne, bez tego wiele przepisów
zostałoby tylko na papierze.
Mówimy o dyskryminacji ze względu na wiek. A z drugiej
strony rząd planuje rozpoczęcie jeszcze w tym roku programu
50+, który uprzywilejowuje starszych pracowników na rynku
pracy.
Rzeczywiście, obawiam się, że taki program będzie
trudno wprowadzić przy tak dużym bezrobociu
wśród młodzieży. Antagonizowanie ze względu
na wiek jest zupełnie niepotrzebne. Stanowiska
starszych i młodszych pracowników to z reguły nie
są te same miejsca pracy. Program 50+ to przykład
pozytywnej dyskryminacji. Pokazuje, jak bardzo
duża grupa jest marginalizowana na rynku pracy.
Dyskryminacji sprzyjają też przepisy pozwalające
na wcześniejszą emeryturę dla kobiet.
Niby to przywilej, a nie obowiązek, ale działa
przeciw starszym kobietom. Kiedy kobieta
osiąga określony wiek, jej przełożony często
mówi: Pani Zosiu, tu są kwiaty, miło było z panią
współpracować, ale już czas odpocząć.
Czy to znaczy, że wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien
być zrównany? Kiedy powinniśmy przechodzić na emeryturę?
Jestem za zrównaniem wieku emerytalnego i jego
uelastycznieniem. To nie płeć decyduje, czy można
dalej wykonywać swoją pracę, ale stan zdrowia,
rodzaj wykonywanej pracy, wreszcie sytuacja
materialna. Zmiany na tym polu wymusi zmieniająca
się struktura społeczeństwa – za kilkanaście lat
będzie jeszcze więcej osób starszych, ich dłuższa
aktywność na rynku pracy stanie się koniecznością.
Mówimy ciągle o rynku pracy. Czy zakaz dyskryminacji ze
względu na wiek może zostać rozszerzony także na inne
dziedziny życia?
Mam nadzieję. Są przecież inne ważne problemy,
na przykład przemoc fizyczna i psychiczna, z jaką
spotykają się osoby starsze w domach, placówkach
opiekuńczych i w służbie zdrowia. Powszechna jest
dyskryminacja osób starszych przez dostawców
usług, możemy mówić o niedostatecznej
reprezentacji osób starszych w mediach.
Na rynku nie ma oferty specjalistycznych produktów
uwzględniających potrzeby i preferencje osób starszych.
Dlaczego?
Osoby starsze nie stanowią w naszym kraju
zamożnej grupy. Negatywny stosunek do starości
powoduje, że nawet ludzie lepiej sytuowani widziani
są jako klienci ośrodków zdrowia lub pomocy
społecznej – nie dostrzega się w nich konsumentów.
To rodzi określone konsekwencje i wzmacnia
stereotyp starości. Na przykład reklamy
przeznaczone dla seniorów pojawiają się głównie
przed świętami i są skierowane przeważnie
do młodych: „Kup babci lub dziadkowi lek na serce
pod choinkę” – słyszymy co roku.
Ta grupa wiekowa powinna mieć lepszą ofertę
handlową, należałoby bardziej dostrzegać jej
potrzeby kulturalne; lista potrzeb jest długa.
015_
Ale brak szacunku dla ludzi starszych to przecież nie tylko
wina reklamy i mediów...
Dlatego nastawienia do starości nie zmienią jedna
czy dwie kampanie medialne. Trzeba zacząć już
od podręczników szkolnych. Pokazywana tam
starość jest modelowa, nierealna. Babcia ma
zawsze siwy koczek, jest uśmiechnięta i kochana,
nie ma niskiej emerytury, a dziadek hoduje pszczoły.
Polska rodzina w podręcznikach nie ma żadnych
problemów. Trudno w ten sposób wychowywać
młodzież tak, żeby rozumiała, czym są prawa
człowieka, żeby akceptowała inne wartości.
Chciałabym, żeby Jaś, którego babcia jest smutna
i chora, a tatuś bije mamusię, wiedział, że nie jest
jedynym, którego spotyka nieszczęście. Polska
szkoła nie mówi o bardzo ważnych problemach:
o przemocy, alkoholizmie, narkomanii, o starości,
ubóstwie. W efekcie ludzie, którzy ją kończą, często
nie rozumieją nawet podstawowych problemów
społecznych. Nie wiedzą, czym jest dyskryminacja.
Oprócz zmiany przepisów, zmian w podręcznikach
czy działań organizacji konieczne jest powstawanie
takich miejsc, gdzie osoby starsze mogłyby mówić
słyszalnym głosem o swoich potrzebach, gdzie
mogłyby dzielić się swoją mądrością i życiowym
doświadczeniem.
Gdzie takie miejsca dyskusji, fora seniorskie powinny
powstawać? Może przy samorządach?
Nie piszmy recept na zbawienie świata.
Niech działają takie organizacje, jakie są potrzebne.
Wcale nie trzeba powoływać jednej struktury,
która reprezentowałaby wszystkich ludzi starszych.
Lepiej, jeśli ludzie organizują się w konkretnym
_016
celu. Wyobrażam sobie np. grupę seniorów, która
dopomina się o przestrzeganie obowiązującego
prawa, wyłapuje przykłady dyskryminacji
i współpracuje z inspekcją pracy, albo grupę, która
przypomina, że starsi są pozbawieni jakiejkolwiek
oferty kulturalnej poza telewizją, że bilety do teatru
są drogie, nowoczesne kina za głośne, ze stromymi
spadkami i mnóstwem sal. Seniorzy z pewnością
wiedzą najlepiej, co im jest potrzebne oraz kto
i w jakiej formie ma ich reprezentować.
Mamy urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, rzeczników
osób niepełnosprawnych, praw dzieci, pełnomocnika
ds. równego statusu. Kto powinien dbać o interesy seniorów?
Najczęstszym argumentem przeciwko powoływaniu
kolejnej wyspecjalizowanej instytucji jest fakt,
że działa już rzecznik praw obywatelskich i także
to niepotrzebne mnożenie instytucji. Hasło „tanie
państwo” kojarzy mi się z czymś tandetnym.
Państwo powinno być przede wszystkim skuteczne.
A to znaczy, że trzeba stworzyć odpowiednie
warunki, by obywatel mógł korzystać ze swoich
praw, by wiedział, gdzie zwrócić się o pomoc.
Jeśli tego nie zapewnimy – państwo będzie drogie;
podatników dużo kosztuje naprawianie krzywd.
Pomysł, żeby osoby starsze zwracały się ze swoimi
problemami do Ministerstwa Polityki Społecznej,
nie wydaje mi się dobrym rozwiązaniem. Instytucja
rzecznika osób starszych powinna powstać jako
niezależna od struktur rządu. Rząd proponuje
przepisy i wdraża je, a rzecznik ma z punktu
widzenia obywatela sprawdzać, jak działa to prawo.
Warto lobbować na rzecz wprowadzenia takiego
rozwiązania.
ludzie starsi mogą się do niego zgłaszać ze swoimi
problemami. Nie słyszałam, żeby rzecznik praw
obywatelskich prowadził jakąś precedensową
sprawę dotyczącą osób starszych. Na dodatek RPO
nie ma obowiązku zawsze interweniować, działa
uznaniowo.
Dobrą wiadomością dla wszystkich grup
dyskryminowanych jest to, że w przyszłym roku
wejdzie w życie dyrektywa unijna, która wymaga
powołania urzędu (a nie biura) działającego
na rzecz równego statusu.
Środowiska seniorów żalą się jednak, że nie mają się do kogo
zwrócić. Czy powinna powstać wyspecjalizowana instytucja
zajmująca się reprezentowaniem interesów osób starszych?
W naszym interesie jest, żebyśmy jako starzejące
się społeczeństwo zaczęli mówić o powołaniu
takiej instytucji. I trudno utrzymać zarzut, że byłoby
Rozmawiali:
Dominik Uhlig - dziennikarz „Gazety Wyborczej”
Beata Tokarz - Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
017_
o problemach osób starszych i działaniach rządu, które mogą pomóc w ich rozwiązaniu,
rozmawiamy z wiceministrem polityki społecznej Cezarym Miżejewskim
Czy polscy seniorzy mają inne problemy niż osoby starsze
z pozostałych krajów Unii Europejskiej?
U nas znacznie większym problemem jest brak
bezpieczeństwa socjalnego. Na Zachodzie starsi
jeżdżą na wakacje, w Polsce mają problem
z wykupieniem leków. Dzieje się tak, mimo że
emeryci wcale nie są najgorzej uposażoną grupą
społeczną w naszym kraju. Tam, gdzie osoby
starsze mają zapewniony odpowiedni poziom
bezpieczeństwa socjalnego, większy nacisk kładzie
się na sprawy opiekuńczo-pielęgnacyjne, dąży się
do umożliwienia seniorom korzystania z różnych
Tworząc politykę społeczną, musimy wybiegać
w przyszłość, żeby nie powtórzyła się taka sytuacja
jak z młodzieżą. Wszyscy wiedzieli, że na rynek
pracy wejdzie wyż demograficzny, ale nikt nic nie
robił. I teraz mamy 40-procentowe bezrobocie
wśród młodzieży.
Oczywiście w przypadku osób starszych problem
jest bardziej skomplikowany, nie wystarczy tylko
stworzyć miejsca pracy dla ludzi starszych, trzeba
im pomóc w zaspokojeniu potrzeb zdrowotnych,
socjalnych czy kulturalnych.
Problem zapewnienia seniorom odpowiednich
planie na najbliższe dwa lata planujemy wdrożenie
programu 50+, który ma zmienić stosunek do osób
starszych i wydłużyć aktywność zawodową Polaków
w wieku przedemerytalnym. Będziemy także dążyć
do rozwijania systemu pomocy środowiskowej
(zamiast całodobowej opieki w domach pomocy
społecznej) i wprowadzenia ubezpieczeń
pielęgnacyjnych.
Zacznijmy od zatrudnienia. Brak pracy dotyka przecież
nie tylko osoby starsze?
W porównaniu z innymi państwami zatrudnienie
wśród osób starszych jest u nas bardzo niskie.
Wskaźnik zatrudnienia dla osób w wieku
55-65 lat wynosi zaledwie 28%, o 12 punktów
procentowych mniej niż unijna średnia (40,6%)
i ponad dwa razy mniej niż w USA (59,5%). Taka
niekorzystna sytuacja jest wynikiem polityki lat 90.,
Ale czy przy 40-procentowym bezrobociu wśród młodzieży
utrzymywanie miejsc pracy dla starszych ma sens?
Oczywiście, zdarza się, że przetrzymuje się
starszego pracownika na stanowisku i nie daje
szansy młodszym. Ale w większości przypadków
stanowiska starszego i młodszego pracownika
to nie są te same miejsca pracy. Młodzi dopiero
zaczynają, muszą się jeszcze wiele nauczyć.
I odchodzący pracownicy mogliby im w tym pomóc.
I na tym ma polegać program 50+?
Jednym z jego najważniejszych zadań jest zmiana
stosunku do ludzi starszych w miejscu pracy.
Bo z jednej strony wszyscy ich szanują, a z drugiej
to właśnie oni najbardziej narażeni są na zwolnienia.
Dobry przykład na to, że można przełamać
stereotyp wieku, dają np. linie lotnicze Delta Air
„Mam żal do poprzedniego systemu, że oduczył ludzi samodzielności i organizowania się wokół
własnych spraw. Jeśli ludzie sami się nie zorganizują i będą liczyć, że władza załatwi za nich wszystko,
to nic z tego nie będzie. Oczywiście wiele zależy też od urzędników w ministerstwach i samorządach”
form spędzania wolnego czasu.
Polska jest dużym krajem, ale w sprawach
społecznych znajdujemy się na peryferiach Europy.
Nie chodzi tylko o sytuację seniorów, także
o edukację, bezrobocie czy poziom życia na wsi.
Na szczęście nie mamy jeszcze aż tak dużego
problemu demograficznego jak Europa Zachodnia.
Razem z Irlandią znajdujemy się w gronie
najmłodszych demograficznie społeczeństw Unii
Europejskiej.
Ale się starzejemy i za kilkanaście lat staniemy przed
podobnymi problemami, jakie dziś mają Niemcy, Włochy
czy Francja. Z prognoz publikowanych przez GUS wynika,
że w 2030 roku co czwarty Polak będzie miał powyżej
65 lat! Czekają nas wielkie zmiany społeczne, które
wymagają od polityków szerszej perspektywy niż rok
budżetowy czy kadencja parlamentu.
_018
warunków życia jest jednym z celów opracowanego
przez rząd krajowego planu działania na rzecz
integracji społecznej na lata 2004-06. Takie plany
przygotowują wszystkie państwa członkowskie
Unii – Polska po raz pierwszy w tym roku.
Uzupełnieniem planu jest też Narodowa Strategia
Integracji Społecznej planowana do 2010 roku.
Osoby starsze zostały w tych dokumentach uznane
za jedną
z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,
której trzeba pomóc.
Jakie problemy osób starszych są według rządu
najważniejsze i jak rząd chce je rozwiązać?
Musimy zmierzyć się z bezrobociem wśród osób
starszych, sprawą świadczeń socjalnych
i zagospodarowaniem wolnego czasu. W krajowym
masowego wysyłania ludzi starszych
na wcześniejsze emerytury. Nagle okazało się,
że liczba osób pobierających świadczenia socjalne,
w tym emerytalne, i liczba osób pracujących
wyrównały się. Przy systematycznym wzroście
liczby osób starszych taki system jest nie
do utrzymania. Stosowanie ustawy o świadczeniach
przedemerytalnych doprowadziło także do istotnej
zmiany psychologicznej – upowszechniło się
podejście „masz swoje lata, odejdź z rynku pracy”.
Pojawiły się zjawiska patologiczne – osoby
w wielu 45 lat zaczynały pobierać świadczenia
przedemerytalne. Pół miliona osób korzystających
z tych świadczeń zostało w ten sposób
wypchniętych poza społeczeństwo. Zresztą ludzie
przechodzący na wcześniejsze emerytury często
sami odsuwają się na margines.
Lines, które zatrudniają w charakterze stewardów
i stewardess osoby starsze.
Jakie korzyści z udziału w takim programie będą mieli
starsi pracownicy i pracodawcy? Kiedy ten program zacznie
działać?
Ruszy jeszcze w tym roku. 1 czerwca weszła
w życie ustawa o promocji zatrudnienia, czekamy
na przepisy wykonawcze. Program ten pozwoli
dofinansować pracodawców, żeby nie zwalniali
osób po 50. roku życia. Do tej pory starsi nie chcieli
przekazywać młodszym swojego doświadczenia
zawodowego, bo bali się, że zostaną przez nich
szybko zastąpieni. A przecież w odniesieniu
do wielu zawodów doświadczenie jest o wiele
ważniejsze niż kwalifikacje czy wiedza wyniesiona
z najlepszych nawet uczelni.
019_
Program 50+ ma sprzyjać integracji młodszych
pracowników ze starszymi. Pracownik mający
perspektywę odejścia z pracy przekazuje potrzebną
wiedzę swojemu następcy. Częściowo jest
finansowany przez pracodawcę, a częściowo
z budżetu państwa. Wydłuża się jego zawodowa
aktywność.
A jaką rolę w tym programie mają organizacje pozarządowe?
Będziemy je zachęcać, żeby przekonywały
do udziału w programie starszych pracowników,
przedsiębiorców, związki zawodowe. Mogą też
liczyć na dotacje na organizowanie szkoleń.
Przejdźmy do spraw socjalnych. Tu już widać zmiany:
państwo zdało sobie sprawę, że nie poradzi sobie
z płaceniem za wszystko. I zrezygnowało na przykład
z dofinansowywania pensjonariuszy domów pomocy
społecznej.
To było konieczne, bo seniorzy są przecież
w bardzo różnej sytuacji zdrowotnej i nie wszyscy
potrzebują całodobowej opieki. Tymczasem system
opieki adresowany do osób starszych zdominowany
został właśnie przez domy pomocy społecznej.
Jeszcze pół roku temu na miejsce w DPS czekało
18 tysięcy osób, większość ze względu na wiek,
nie na chorobę.
Przed wprowadzeniem nowych zapisów budżet
dokładał do pieniędzy, które za pobyt w DPS płacił
jego mieszkaniec. W tej sytuacji gminom łatwiej
było kierować osobę starszą do tego typu placówki
niż pomóc w inny sposób. A teraz do kosztów
utrzymania pensjonariusza powinna dołożyć się
jego rodzina i samorząd, a nie państwo. I są już
efekty – obserwujemy przesunięcie w stronę
organizacji opieki środowiskowej, choć to dopiero
_020
początek. Domów pomocy społecznej dla osób
starszych będzie coraz mniej.
Samorządom nie bardzo podoba się ten nowy obowiązek.
Teraz gmina dopłaca, więc zaczyna kalkulować,
czy wysłać kogoś do domu pomocy społecznej,
czy zorganizować opiekę na miejscu. Część
gmin czeka na dalszy rozwój sytuacji. Niektórzy
wójtowie przekazali kierownikom ośrodków pomocy
społecznej zalecenie, żeby nikogo nie kierować
do DPS. W tej sytuacji wysłaliśmy już do nich
odpowiednie pouczenie i informację do obywateli:
jeśli gmina odmawia skierowania do DPS,
to należy zgłosić się do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego. Wójtowie znaleźli też inny sposób.
Wyszukiwali jak najtańszy dom pomocy, czasem na
drugim końcu Polski. Musieliśmy wprowadzić zapis,
że nie wolno nikogo wysyłać tak daleko,
chyba że w uzasadnionych wypadkach
– np. do specjalistycznego domu pomocy.
Czy takie zmiany wystarczą?
To dopiero początek. W krajowym planie działania
na rzecz integracji zapowiedzieliśmy prace
nad nowym systemem ubezpieczeń
pielęgnacyjnych. Wzorem były rozwiązania
niemieckie. Ubezpieczeni seniorzy, jeśli zajdzie
potrzeba, będą mogli w swojej gminie czy w innej
instytucji wykupić usługi pielęgnacyjne i będą
mieli w ten sposób zapewnioną pełną opiekę.
Takie działania już mają miejsce w Polsce.
Chciałbym tutaj podać przykład stowarzyszenia
Niebieski Parasol z Olsztyna, które zajmuje się
organizowaniem długoterminowej opieki w miejscu
zamieszania. Oprócz tego, że pomagają seniorom,
to jeszcze przeciwdziałają bezrobociu. Przeszkolili
opiekunki i zatrudnili je. Ale brakuje ram prawnych,
żeby takie rozwiązanie upowszechnić.
A skąd pieniądze na takie ubezpieczenia? Obywatel chyba
nie będzie zachwycony, że państwo znów sięga mu
do kieszeni?
Pobyt w takich ośrodkach częściowo finansowałyby
gminy, a częściowo rzeczywiście obywatele.
Ale taka składka to forma zabezpieczenia sobie
spokojnej starości. Tak jak odkładamy na emeryturę,
możemy odłożyć na opiekę pielęgnacyjną.
To niewielkie kwoty, bo tylko część ludzi w starszym
wieku wymaga opieki pielęgnacyjnej. Zresztą już
teraz są dodatki pielęgnacyjne do emerytur, które
miały temu służyć, wynoszą one 144 zł. Ale stały się
po prostu dorzuceniem pewnej kwoty do emerytury.
Gdyby zamiast dodatków trafiających do każdego
emeryta w wieku powyżej 75 lat wprowadzić składkę
ubezpieczeniową, która umożliwia skorzystanie
z profesjonalnej opieki tylko osobom rzeczywiście jej
wymagającym – system taki byłby efektywniejszy.
Zostaje nam sprawa zagospodarowania wolnego czasu.
Tak, ale nie w sensie rozrywek, a raczej udziału
w życiu lokalnym, integracji społecznej. To część
większego planu, który nie dotyczy wyłącznie osób
starszych. Życie młodych ludzi przeniosło się
na ulice, a życie społeczne dorosłych toczy się
w zakładach pracy. Przestaliśmy działać w miejscu
zamieszkania. Do domu idziemy tylko jeść, spać
i oglądać telewizję. Znikły na przykład całkowicie
rady osiedlowe.
Bo takie inicjatywy kojarzą nam się najczęściej z komitetem
blokowym z serialu „Alternatwy 4” Stanisława Barei.
Ale to da się zrobić dobrze! Widziałem taką
osiedlową radę we Wrocławiu. Było tam dużo osób
starszych – mieli czas i dobre pomysły. Okazało się,
że ta rada ma wiele kompetencji, władze przekazały
jej także niewielkie pieniądze na organizację imprez.
Efekt był taki, że w wyborach do rady osiedla była
większa frekwencja niż w wyborach do Parlamentu
Europejskiego!
A może dobrym pomysłem byłoby tworzenie przy
samorządach rad seniorów, tak jak ma to miejsce
w Niemczech?
Rady czy kluby seniorów to tylko niektóre
z możliwości. Podoba mi się też pomysł z Anglii
– rozwijanie społecznej przedsiębiorczości,
wspieranie zakładów pracy i usług dla środowisk
lokalnych. Niestety, na razie takie pomysły
nie dają spodziewanych efektów. Ich dotowanie
sporo kosztuje. W krajowym planie działania
na rzecz integracji każdy kraj opisuje dobre praktyki
sprzyjające integracji społecznej. Trzeba będzie
przyjrzeć się pomysłom innych europejskich krajów
i zastanowić się, czy mają one szansę sprawdzić się
w Polsce.
Będziemy także się starali wykorzystać dobre
pomysły polskich organizacji społecznych.
Przygotujemy taką ministerialną bazę dobrych
praktyk. We wszystkich dziedzinach Polska cierpi
na brak dobrych pomysłów. Inicjatywa należy
do organizacji, a naszym zadaniem jest ułatwienie
im funkcjonowania i wsparcie finansowe.
021_
Czy przygotowane przez rząd strategie i plany mają szansę
coś zmienić, czy zostaną tylko na papierze?
Chciałbym, żeby ich realizacja była systematycznie
rozliczana. Rząd co roku w debacie parlamentarnej
powinien przedstawiać raport z postępów integracji
społecznej, wskazując na to, co się dotychczas
udało, a co jeszcze pozostaje do zrobienia.
W tej sytuacji – chociażby ze wstydu przed
społeczeństwem – trzeba będzie coś robić.
Ponadto Komisja Europejska analizuje krajowe
plany działania opracowane przez wszystkie
państwa członkowskie UE. Porównuje je
i ocenia, czy są zbieżne z polityką europejską.
W ocenie pomaga jej sieć europejskich organizacji
pozarządowych. Oczywiście jeśli jakiś kraj
nie osiągnie zakładanych wskaźników, to kary
finansowej nie będzie, ale trudniej będzie o unijne
dotacje.
Organizacje seniorskie na tle innych środowisk
pozarządowych wypadają słabo. Potrzebują wsparcia
finansowego i organizacyjnego. Czy władze mogłyby im jakoś
pomóc?
Cały sektor pozarządowy jest słaby. Mam żal
do poprzedniego systemu, że oduczył ludzi
samodzielności i organizowania się wokół własnych
spraw. Oczywiście wiele zależy także od urzędników
w ministerstwach i samorządach. Ostatnio na
szczęście coś się ruszyło.
Wicepremier Jerzy Hausner dał impuls do myślenia
o państwie jako o systemie opartym na zasadzie
pomocniczości. Przyjęta w zeszłym roku ustawa
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
jest dobrym narzędziem wzmacniającym budowę
społeczeństwa obywatelskiego. Oczywiście
najwięcej zależy od aktywności samych organizacji,
_022
rolą rządu jest wspieranie. Jednym z dostępnych
sposobów takiej pomocy dla organizacji
pozarządowych będzie powoływany właśnie
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Czy pieniądze z Funduszu mogłyby jakoś wesprzeć
organizacje seniorskie, na przykład pomóc im w budowaniu
sieci?
Między innymi mogą służyć budowaniu struktur
branżowych czy terytorialnych. Jeśli organizacje
są sfederalizowane, lepiej się z nimi współpracuje.
Ale są i inne cele: promowanie dobrych pomysłów
i budowanie współpracy samorządów i organizacji
społecznych. Co roku w uzgodnieniu z Radą
Pożytku Publicznego będziemy określać priorytety
– według nich będą rozdawane pieniądze.
Seniorzy bardzo często traktowani są w urzędach jako
zło konieczne. Choć potrzebują pomocy, wielu z nich
nie orientuje się, gdzie mogą załatwić swoją sprawę.
Kiedy to się zmieni?
Chcemy, żeby do 2010 w każdej gminie powstał
punkt porad obywatelskich. Tam każdy będzie
mógł przyjść i otrzymać informację nie tylko
o tym, w którym okienku ma zapłacić czynsz,
ale też do jakiego urzędu pójść, jak rozwiązać dany
problem, jakie dokumenty będą do tego potrzebne.
Są co prawda takie pomysły, żeby w ramach
unowocześniania administracji punkty informacyjne
były elektroniczne. Na przykład w urzędach pracy
stanęło 200 urządzeń, które pozwalają klientom
znaleźć odpowiednie oferty. Ale starszym osobom
trudno jest się w tym połapać. Ważne jest dla nich
spotkanie z żywym człowiekiem i trzeba im dać taką
możliwość.
W rządzie jest pełnomocnik ds. równego statusu kobiet
i mężczyzn, rzecznik praw dziecka, rzecznik osób
niepełnosprawnych. A czy będzie kiedyś rzecznik osób
starszych?
Nie jestem zwolennikiem mnożenia instytucji,
powoływania kolejnego rzecznika, zwłaszcza
przy oszczędnościach w administracji. Sądzę,
że obecnie nie ma na to szans. Taką funkcję
spełnia przecież minister polityki społecznej.
Choć może rzeczywiście powinien mieć
w swoich kompetencjach wyraźniej zapisane
reprezentowanie interesów osób starszych.
Od lat zajmuje się Pan polityką społeczną. Czego się Pan
obawia, a z czym wiąże nadzieje?
Największe wyzwanie to na pewno sprawa
bezpieczeństwa socjalnego. Musimy zadbać,
żeby ludzie starsi po przepracowaniu wielu
SŁOWNICZEK
Narodowa Strategia Integracji Społecznej (NSIS)
Została przyjęta przez Radę Ministrów na początku sierpnia 2004 r.
Dokument identyfikuje obszary i grupy społeczne narażone na ubóstwo
i wykluczenie społeczne. Wskazuje również cele i priorytety w zwalczaniu
tego zjawiska, które powinny zostać zrealizowane do 2010 roku.
Sposoby realizacji tych celów określone zostały w Krajowym Planie
Działania na rzecz Integracji w perspektywie dwuletniej. Tekst strategii
dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Polityki Społecznej
www.mps.gov.pl/integracja.
Krajowy Plan Działania na rzecz Integracji Społecznej
(KPD/integracja) 2004 - 2006
Dokument ten jest elementem systemu otwartej metody koordynacji
w dziedzinie zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego w Unii
Europejskiej. Każdy kraj zobowiązany jest do opracowania tego rodzaju
planu, a także określenia w nim celów i planowanych działań w walce
z ubóstwem i wykluczeniem. Tekst krajowego planu dostępny jest
na stronie internetowej Ministerstwa Polityki Społecznej
www.mps.gov.pl/integracja.
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO)
Jest to rządowy program, przyjęty na okres trzech lat 2005-2007, który ma
na celu pobudzenie oraz wzmocnienie inicjatyw obywatelskich. Fundusz
wesprze działania organizacji pozarządowych kwotą w wysokości
ok. 30 mln złotych rocznie. Szczegółowe zadania, na które będzie można
uzyskać dotacje w danym roku, określać będzie Rada Działalności
Pożytku Publicznego. Za realizację tego programu odpowiada
Minister Polityki Społecznej. Więcej informacji www.mps.gov.pl.
lat mogli żyć na godziwym poziomie.
Boję się też, czy politycy będą wystarczająco
konsekwentni. Pewne zmiany wprowadzane
teraz będą przynosić rezultaty dopiero
za 10-15 lat. Martwi mnie też zbyt duża tolerancja
dla różnic społecznych. W coraz mniejszym
stopniu dotyka nas fakt, że mamy tylu ubogich
i takie rozwarstwienie społeczne, dużo większe
niż europejska średnia.
Rozmawiał:
Dominik Uhlig - dziennikarz „Gazety Wyborczej”
023_
Jak działa Unia Europejska?
Unia Europejska jest obszarem realizacji wspólnych interesów,
a także rozwiązywania problemów, które wykraczają poza granice
poszczególnych państw. Postępujące starzenie się europejskich
społeczeństw skłania instytucje UE do głębszej refleksji nad sytuacją
i potrzebami osób starszych w poszczególnych krajach.
Wnioski z europejskich dyskusji, wypracowane zalecenia i kierunki działań
mogą stać się inspiracją dla rozwiązań wprowadzanych w naszym kraju.
Rozdział ten rozpoczyna się artykułem, który zarysowuje historię i cele integracji
europejskiej. Prezentuje także sposób funkcjonowania Unii Europejskiej i możliwości
wpływania na kształt unijnej polityki poprzez różnorodne działania lobbingowe.
W kolejnym tekście opisane zostały główne kierunki polityki społecznej UE
wobec osób starszych. W sposób szczególny podkreślona została rola
działań realizowanych w skali lokalnej, które umożliwiają
aktywny udział organizacji pozarządowych w zaspokajaniu potrzeb seniorów.
Rozdział zamyka tekst odpowiadający na bardzo często zadawane
przez ludzi starszych pytanie: Jak będą wyglądały nasze renty i emerytury
po wejściu do Unii Europejskiej?
_024
025_
Niedługo po zakończeniu drugiej wojny światowej
rozpoczęły się gorące i trudne dyskusje na temat
integracji europejskiej. Rozważano różne pomysły
i możliwości. Wielu polityków nie wierzyło w powodzenie szeroko zakrojonego projektu budowania
wspólnej Europy. Wyrazem takiego sceptycyzmu
jest przytoczona poniżej anegdota związana z procesem negocjacji Traktatu Rzymskiego podpisanego w 1957 roku, który dał początek Europejskiej
Wspólnocie Gospodarczej.
Rafał Ciesielski
Polska Rada Ruchu Europejskiego
Unia europejska w pigułce
Do dyskusji nad tym dokumentem zaproszona została Anglia. Brytyjski urzędnik długo przysłuchiwał
się w milczeniu prowadzonej debacie. Aż pewnego
dnia, ku ogólnemu zaskoczeniu, przemówił i wygłosił następującą mowę pożegnalną:
Panie Przewodniczący, Panowie!
Pragnę wyrazić szczere podziękowanie za gościnę oraz
poinformować, że kończy się ona z dniem dzisiejszym.
Otóż wracam do Londynu. Przykro mi, że jako poważny
urzędnik tracę czas i marnuję skromne kwoty, które płaci
mi mój rząd. Przysłuchiwałem się obradom z zainteresowaniem i sympatią. Muszę Państwu powiedzieć, że
przyszły traktat, nad którym debatujecie i który macie
opracować, nie ma żadnej szansy na podpisanie. Jeśli
jednak zostanie podpisany, to z pewnością nie będzie
ratyfikowany. Jeśli jednak będzie ratyfikowany, to nie
ma żadnej szansy na wdrożenie. Notabene, jeśli jednak
stałby się rzeczywistością, to w żadnym wypadku nie
mógłby być przyjęty przez Wielką Brytanię. Jest w nim
mowa o rolnictwie, a tego nie lubimy, o prawie celnym,
które odrzucamy, i o instytucjach, które budzą naszą
odrazę. Panie Przewodniczący, Panowie – do widzenia
i życzę powodzenia!
Jean Francois Deniau, L’Europe interdite, Paris 1977, s. 5
Tymczasem życie nie potwierdziło obaw sceptyków.
Integracja w ramach Wspólnot Europejskich, a potem Unii Europejskiej rozwijała się i pogłębiała, kolejne państwa stawały się jej członkami, a niewiele
lat po wypowiedzeniu powyższych słów sama Wielka Brytania przystąpiła do Wspólnoty. Z niedużej,
liczącej sześciu członków organizacji powstała wielka, skomplikowana struktura obejmująca swoim zasięgiem 25 krajów zamieszkanych przez przeszło
450 milionów mieszkańców.
PODSTAWY INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Dlaczego państwa europejskie tuż po zakończeniu
drugiej wojny światowej zdecydowały się na rozpo-
częcie procesu integracji? Przyczyn było kilka:
à pamięć o dwóch wojnach, które przetoczyły się
przez Europę za życia zaledwie jednego pokolenia.
Budowanie trwałej współpracy pomiędzy państwami pokonanymi i zwycięskimi miało stać się gwarancją trwałego pokoju na kontynencie;
à podział
Europy na dwa przeciwstawne bloki:
blok krajów komunistycznych zdominowany przez
Związek Radziecki oraz blok demokratycznych krajów zachodnich wspierany przez Stany Zjednoczone. Taki podział zachęcał kraje Europy Zachodniej
do zacieśniania wzajemnej współpracy;
Unia Europejskia w liczbach
u
25 państw członkowskich
u
454,9 mln ludności
12 państw i 310 mln mieszkańców należy
do strefy euro
u
u
obowiązuje 20 języków
à spadek międzynarodowego znaczenia Europy.
Po 1945 roku najważniejsze kwestie polityczne rozstrzygane były we wzajemnych relacjach pomiędzy
Moskwą a Waszyngtonem. Integracja krajów Europy Zachodniej miała na celu wzmocnienie ich siły
politycznej.
członkowie UE
kandydaci
pozostałe państwa
KALENDARIUM INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
Rozpoczęcie procesu integracji miało przede
wszystkim przyczyny polityczne, ale sam proces
europejskiej współpracy rozpoczął się od gospodarki, a zatem objął te dziedziny, w których najłatwiej było o porozumienie. W latach 50. podpisano
trzy Traktaty Założycielskie1, które zapoczątkowały
proces integracji europejskiej. Na ich mocy powołano wspólnoty:
à Europejska
Wspólnota Węgla i Stali (Paryż, 1951)
à Europejska Wspólnota Gospodarcza (Rzym, 1957)
à Europejska
Wspólnota Energii Atomowej (Rzym,
1957).
Z czasem na poziomie europejskim zaczęto uzgadniać i koordynować coraz szerszy zakres spraw.
Przygotowano wprowadzenie jednolitego rynku
i wspólnej waluty. Zapoczątkowano bliską współpracę w sprawach zagranicznych, bezpieczeństwa
i wymiaru sprawiedliwości. Ustalenia te znalazły
swój wyraz w Traktacie z Maastricht podpisanym
w 1992 roku – na jego mocy Wspólnoty Europejskie
zostały przekształcone w Unię Europejską. Zapisy
tego traktatu były następnie modyfikowane przez
kolejne umowy (Traktat Amsterdamski z 1997 r.,
Traktat Nicejski z 2001 r.), a w końcu zostały zastąpione przez Konstytucję Unii Europejskiej przyjętą
w czerwcu 2004 roku.
Symbole Unii Europejskiej
Flaga – dwanaście złotych gwiazd ułożonych
na okręgu na niebieskim tle symbolizuje doskonałość,
harmonię, pełnię i szczęście.
u
Hymn – preludium „Ody do radości”, IV część
IX Symfonii Ludwiga van Beethovena.
u
Święto Unii Europejskiej – jest obchodzone 9 maja
na pamiątkę ogłoszenia przez Roberta Schumana
planu powołania Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.
u
Euro – wspólna waluta jest również uznawana za
jeden z symboli Unii Europejskiej. Euro w styczniu
2002 roku stało się obowiązującą walutą w 12 krajach
Unii Europejskiej.
u
1 Traktaty Założycielskie, czyli umowy międzynarodowe, które zapoczątkowały integrację europejską. Wszystkie kolejne traktaty albo zmieniały
te traktaty, albo odwoływały się do nich.
_026
027_
Ojcowie Europy
Droga Polski do Unii Europejskiej
Współpracę na poziomie europejskim zainicjowało
kilku mężów stanu – to dzięki ich wizji i odwadze
politycznej możliwe było otwarcie nowego rozdziału
w dziejach kontynentu.
Po 1989 roku Polska bardzo szybko przeorientowała swoją politykę zagraniczną, gospodarczą i handlową na silne związki z Europą Zachodnią. W połowie lat 90. nasz kraj złożył oficjalny wniosek
o członkostwo w Unii Europejskiej, a w 1998 roku
rozpoczęliśmy długi, trwający blisko 6 lat, proces
negocjacji. W ich wyniku 1 maja 2004 roku Polska
stała się członkiem Unii Europejskiej, podobnie
jak 9 innych krajów: Czechy, Słowacja, Słowenia,
Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Malta i Cypr. To największe w historii rozszerzenie jest wyzwaniem,
z jakim musi się zmierzyć w najbliższym czasie Unia
Europejska.
Konrad Adenauer (1876-1967)
Polityk niemiecki, działacz chrześcijańskiej
demokracji, pierwszy kanclerz RFN, entuzjasta
współpracy europejskiej i zjednoczenia Niemiec
poprzez zjednoczenie Europy.
u
Alcide de Gasperi (1881-1954)
Polityk włoski, współzałożyciel włoskiej
chrześcijańskiej demokracji, ośmiokrotny premier
Włoch.
u
Jean Monnet (1888-1979)
Francuski polityk, pomysłodawca idei integracji
europejskiej „od gospodarki do polityki”.
u
Robert Schuman (1886-1963)
Francuski premier, minister spraw zagranicznych
i sprawiedliwości. Inicjator powstania Europejskiej
Wspólnoty Węgla i Stali. Został pierwszym
przewodniczącym Parlamentu Europejskiego.
u
ISTOTA UNII EUROPEJSKIEJ
Unia Europejska jest organizacją międzynarodową skupiającą obecnie 25 państw. Nie jest zatem
osobnym państwem, nie zastępuje i nie likwiduje
już istniejących krajów. Funkcjonuje równolegle do
nich – częściowo przejmuje ich zadania, a częściowo realizuje nowe, których pojedyncze państwo,
nawet stosując tradycyjne formy współpracy międzynarodowej, nie jest w stanie dobrze realizować.
Unia Europejska jest zatem platformą współpracy
należących do niej państw i realizowania ich interesów.
PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ
Unia Europejska nie jest zwyczajną organizacją, jakich wiele istnieje na świecie. Wyróżnia się ona tym,
że kraje, które ją powołały, zrzekły się na jej rzecz
nieodwołalnie swych kompetencji w niektórych
sprawach. Dzięki temu instytucje Unii Europejskiej
tworzą prawo, które obowiązuje wszystkich jej
członków. Inne organizacje międzynarodowe, jak
chociażby Organizacja Narodów Zjednoczonych,
też tworzą normy prawne. Jednak żeby konwencje czy rezolucje ONZ zaczęły obowiązywać, muszą
najpierw zostać podpisane przez przedstawicieli
poszczególnych państw, a następnie przyjęte przez
uprawnione do tego krajowe organy władzy. Tymczasem prawo Unii Europejskiej obowiązuje
bezpośrednio w każdym kraju członkowskim.
Co więcej, każdy akt prawny Unii Europejskiej ma
pierwszeństwo przed aktami prawnymi państwa,
a nawet przed jego konstytucją. To wszystko sprawia, że Unia Europejska jest organizacją o szcze-
_028
gólnym charakterze, która powstała i rozwinęła się,
jak do tej pory, tylko w Europie.
Źródła prawa europejskiego dzielą się na trzy części:
prawo pierwotne, które tworzą Traktaty
Założycielskie, umowy i układy zmieniające Traktaty
Założycielskie, układy o przystąpieniu nowych państw
do UE, prawo zwyczajowe i ogólne zasady prawa
(np. ochrona praw człowieka);
u umowy międzynarodowe zawierane przez Unię
Europejską, czyli na przykład umowy handlowe
lub umowy o stowarzyszeniu z innymi krajami;
u prawo wtórne jest tworzone przez instytucje
Unii Europejskiej.
u
DZIAŁANIA UNII EUROPEJSKIEJ
Unia Europejska działa na bardzo wielu obszarach.
W traktatach, które powołały ją do życia, i w Konstytucji wymienione zostały następujące cele Unii
Europejskiej:
à popieranie
Prawo europejskie:
pokoju, wartości Unii i dobrobytu jej
narodów;
à zapewnienie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości dla jej obywateli;
à dążenie do zrównoważonego rozwoju gospodarczego;
à zwalczanie wykluczenia społecznego i dyskryminacji;
à popieranie spójności gospodarczej, społecznej
i terytorialnej oraz solidarności pomiędzy jej członkami;
à ochrona i pomnażanie europejskiego dziedzictwa
kulturowego.
Jak te wszystkie szczytne cele przełożyć na codzienne działania Unii
Unia dąży do wprowadzenia podobnych rozwiązań
prawnych w gospodarce i handlu we wszystkich
krajach członkowskich. Na forum Unii dyskutuje
się i próbuje współdziałać w rozwiązywaniu problemów politycznych dotyczących bezpieczeństwa
zewnętrznego i wewnętrznego. Tu jest koordynowana walka z przestępczością zorganizowaną i międzynarodowym terroryzmem. Na szczeblu Unii Europejskiej współpracują ze sobą instytucje wymiaru
sprawiedliwości poszczególnych państw.
Integracja w ramach Unii Europejskiej zrodziła się
z przyczyn politycznych, a rozpoczęła się od gospodarki. Jednak w ostatnich latach kwestie społeczne zyskały na znaczeniu jako obszar polityki
UE. Państwa skupione w UE doszły do przekonania,
że budowaniu dynamicznej, nowoczesnej gospodarki towarzyszyć muszą odpowiednie inwestycje
na polu społecznym nastawione na podnoszenie
jakości zasobów ludzkich oraz przeciwdziałanie
biedzie, wykluczeniu i dyskryminacji. Te cele zostały sformułowane w Strategii Lizbońskiej, a także
wpisane w Europejską Agendę Społeczną przyjętą
przez Radę Europejską w 2000 r. w Nicei.
029_
Rodzaje aktów wtórnego prawa europejskiego:
1. Rozporządzenia (ang. regulations) – są to
akty prawne, które można porównać do ustawy.
Wprowadzają rozwiązania, które mają być stosowane
przez wszystkie kraje członkowskie bezpośrednio
i w takiej formie, w jakiej zostały wydane. Państwa
nie mogą zmieniać, rozszerzać lub zawężać ich
postanowień.
2. Dyrektywy (ang. directives) – są aktami prawnymi,
które określają cel, jaki ma zostać osiągnięty przez
państwa członkowskie oraz czas, w jakim ten cel
należy zrealizować. Natomiast państwa decydują,
w jaki sposób – poprzez dostosowywanie krajowego
prawa – osiągnąć ten cel w wyznaczonym czasie.
Od tego, jak szczegółowe są zapisy dyrektywy,
zależy stopień swobody pozostawiony państwom
w decydowaniu o rozwiązaniach w prawie krajowym.
3. Decyzje (ang. decisions) – są konkretnymi,
indywidualnymi aktami prawnymi, które mają zawsze
określonych adresatów. Mogą to być wszystkie
lub tylko niektóre kraje członkowskie, a nawet
poszczególne przedsiębiorstwa lub instytucje.
4. Opinie (ang. opinions) – są aktami, które nie mają
charakteru wiążącego i są wydawane przez instytucje
Unii Europejskiej na prośbę zainteresowanego
podmiotu. Muszą być jednak brane pod uwagę przez
państwa i instytucje Unii przy stosowaniu prawa
europejskiego.
5. Zalecenia (ang. recommendations) – są aktami
prawnymi podobnymi do opinii, z tym że są wydawane
przez instytucje Unii Europejskiej z własnej inicjatywy.
6. Akty nienazwane – wszystkie inne akty prawne
wydawane przez instytucje UE, które powinny
być brane pod uwagę przy stosowaniu prawa
europejskiego. Są to na przykład instrukcje
negocjacyjne, konkluzje i uchwały, komunikaty i in.
Prowadzenie wspólnej, jednolitej polityki społecznej2 w krajach Unii Europejskiej nie jest jednak
możliwe ze względu na duże różnice występujące
pomiędzy poszczególnymi krajami pod względem rozwoju gospodarczego, skali i rodzajów
problemów społecznych, a także różnic w tradycji
i kulturze. Dlatego też w państwach członkowskich
Unii Europejskiej funkcjonują różne systemy emerytalne, odmiennie organizowana jest służba zdrowia
czy pomoc społeczna. Unia Europejska dąży przede
wszystkim do koordynacji tych systemów, tak aby
obywatele UE przemieszczający się z jednego kraju
do drugiego mogli bez przeszkód korzystać z potrzebnych świadczeń.
INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ, CZYLI KTO
RZĄDZI UNIĄ
INSTYTUCJE UNII EUROPEJSKIEJ
Dlaczego warto wiedzieć, jak skonstruowana jest
Unia Europejska i jak działa
Najbardziej widoczne osiągnięcia integracji
europejskiej
Procesowi podejmowania decyzji przez instytucje Unii
Europejskiej towarzyszy proces szeroko zakrojonych
konsultacji z udziałem licznego grona zainteresowanych podmiotów. Zanim zapadną konkretne decyzje,
odbywają się debaty i dyskusje. Poszczególne kraje,
regiony, sektory mają swoich przedstawicieli w Brukseli reprezentujących ich interesy. W Brukseli siedzibę
ma federacja AGE – The European Older People’s
Platform skupiająca blisko 140 organizacji seniorskich
z różnych krajów europejskich. AGE prowadzi działania
lobbingowe w Parlamencie Europejskim i w Komisji Europejskiej na rzecz wprowadzenia rozwiązań przyjaznych
osobom starszym. Polskie organizacje mogą także na
wiele różnych sposobów brać udział w konsultacjach,
wyrażać swoje stanowisko. Aby wpływać na proces
podejmowania decyzji w Unii Europejskiej, warto
wiedzieć, jak funkcjonują instytucje UE, na kogo
i w jaki sposób należy wywierać naciski.
W skład Rady Europejskiej wchodzą szefowie
państw (prezydenci) i rządów (premierzy, kanclerze) wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Rada Europejska spotyka się zazwyczaj
dwa razy w roku, aby wytyczyć najważniejsze kierunki rozwoju i działania Unii. Powzięte podczas
tych spotkań decyzje są następnie uściślane i zamieniane na akty prawne przez inne organy UE.
Ta nadrzędna pozycja Rady nie jest nigdzie zapisana wprost, ale wynika ona z faktu, że w jej skład
wchodzą najwyżsi rangą przedstawiciele wszystkich państw członkowskich. Taka pozycja Rady
Europejskiej pokazuje również, że najważniejszy
wpływ na rozwój i działania Unii mają państwa
członkowskie. Decyzje są podejmowane na zasadzie konsensusu, czyli potrzebna jest jednomyślna
zgoda wszystkich członków.
à Strefa
wolnego handlu, która polega na tym,
że pomiędzy krajami do niej należącymi zniesione
zostają cła. Przepływ towarów przez granice nie jest
obciążany żadnymi opłatami.
à Unia
celna, w której oprócz zniesienia ceł pomiędzy państwami członkowskimi wprowadza się
jednakowe cła wobec krajów do niej nienależących.
Jest to wyższy stopień integracji gospodarczej.
à Wspólny rynek, gdzie oprócz uwolnienia handlu
towarami zostają zniesione ograniczenia w przepływie osób chcących podjąć pracę lub działalność
gospodarczą w innym kraju, usług (na przykład
taksówkarz ze Zgorzelca może wozić Niemców
w Görlitz) i kapitału (na przykład można trzymać
oszczędności w zagranicznym banku albo kupować
bez ograniczeń zagraniczne akcje).
à Unia
gospodarcza i walutowa, dzięki której
oprócz swobodnego przepływu osób, usług, towarów i kapitału wprowadzona zostaje jedna waluta
w tych wszystkich krajach, które przystąpią do
takiego porozumienia. Przyjęcie wspólnej waluty
oznacza zgodę na prowadzenie wspólnej polityki
pieniężnej (na przykład stopy procentowe w tych
krajach ustalane są na tym samym poziomie). Warto
pamiętać, że nie wszystkie państwa są na jednakowym lub chociażby zbliżonym poziomie rozwoju.
Dlatego nie wszystkie uczestniczą w każdym z działań Unii. Na przykład wspólną walutę euro ma tylko
12 z 25 krajów należących do Unii Europejskiej.
2 Zobacz tekst o polityce społecznej UE na stronie 36
_030
Coraz więcej decyzji podejmowanych na poziomie
struktur Unii Europejskiej wpływa na życie w naszym
kraju. Prawo Unii Europejskiej obowiązuje we wszystkich
państwach członkowskich. Unijne strategie i zalecenia
brane są pod uwagę przy tworzeniu planów działania
przez krajowe rządy.
Poznanie mechanizmów podejmowania decyzji w Unii
Europejskiej i możliwości lobbowania, wpływania na
ich kształt, jest niezwykle istotne dla organizacji pozarządowych reprezentujących interesy poszczególnych
środowisk i grup społecznych.
Najważniejsze instytucje Unii Europejskiej:
à Rada
Europejska
Unii Europejskiej
à Komisja Europejska
à Parlament Europejski
à Europejski Trybunał Sprawiedliwości
à Trybunał Obrachunkowy (Trybunał Biegłych Rewidentów Księgowych)
à Rzecznik Praw Obywatelskich
à Rada
Najważniejsze instytucje doradczo-konsultacyjne:
à Komitet
à Komitet
Ekonomiczno-Społeczny
Regionów
à rola
Rada Europejska3
Rada Unii Europejskiej
Jest instytucją, która odgrywa pierwszoplanową rolę w procesie podejmowania decyzji na
szczeblu Unii Europejskiej. W jej skład wchodzą
ministrowie, po jednym z każdego kraju. Rada
spotyka się wielokrotnie w ciągu roku. W zależności
od tego, jakim zagadnieniom jest poświęcone spotkanie, uczestniczą w nim odpowiedni ministrowie,
np. jeżeli dyskutowane są sprawy wsi i rolnictwa,
wtedy spotykają się ministrowie rolnictwa, jeżeli jest
mowa o sprawach unii gospodarczej i walutowej,
wówczas decyzje podejmują ministrowie finansów,
a w sprawach związanych z polityką społeczną podejmują decyzję ministrowie odpowiadający za ten
obszar.
Najważniejsze kompetencje
Prawo europejskie – propozycje nowego prawa
opracowywane są przez Komisję Europejską, jednak
to Rada Unii Europejskiej wspólnie z Parlamentem
Europejskim wnosi poprawki i zatwierdza akty prawne UE. W zależności od obszaru, którego dotyczy
stanowione prawo, możliwe są trzy scenariusze:
à wymagane jest zatwierdzenie prawa zarówno
przez Radę, jak i Parlament;
3 Rady Europejskiej nie należy mylić z Radą Europy. Rada Europy jest
niezależną od Unii Europejskiej międzynarodową organizacją powołaną
w 1949 roku. Zajmuje się przede wszystkim obroną praw człowieka, zasad
demokracji, promowaniem europejskiej tożsamości z poszanowaniem
różnorodności kulturowej.
031_
Parlamentu jest jedynie konsultacyjna,
bez względu na to, czy Parlament przyjmie, czy
odrzuci dane prawo – ostateczną decyzję podejmuje Rada;
à Parlament nie może wnieść poprawek do propowanego przez Komisję Europejską prawa – może je
tylko przyjąć bądź odrzucić.
Porozumienia międzynarodowe – Rada podpisuje umowy zawierane pomiędzy Unią Europejską a krajami zewnętrznymi czy międzynarodowymi organizacjami.
Koordynacja polityki ekonomicznej – kraje
członkowskie Unii Europejskiej zdecydowały się
rozwijać wspólną politykę gospodarczą w oparciu
o współpracę odpowiednich ministrów.
Zatwierdzanie rocznego budżetu UE – wspólnie
przez Radę i Parlament Europejski.
Wspólna polityka w zakresie bezpieczeństwa
i spraw zagranicznych, współpraca w rozwiązywaniu problemu przestępczości na poziomie europejskim – w odniesieniu do tych dwóch obszarów
państwa zachowują suwerenność – nie możemy
tutaj mówić o wspólnej polityce, ale o luźniejszej
współpracy i wymianie doświadczeń.
Sposób podejmowania decyzji
Większość decyzji podejmowanych jest przez Radę
Unii Europejskiej tzw. kwalifikowaną większością
głosów, która obecnie wynosi 232 z 321 głosów,
jakimi dysponuje Rada. Liczba głosów, która
przysługuje poszczególnym krajom, zależna jest
od liczby mieszkańców (np. Polsce przysługuje
27 głosów, Irlandii – 7, Belgii – 12). W sprawach
szczególnie ważnych i drażliwych wymagana jest
jednomyślność, czyli zgoda wszystkich krajów
na podjęcie danej decyzji. Niezgoda nawet jednego
kraju może stanąć na przeszkodzie przyjęciu konkretnego rozwiązania.
Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, którym jest minister z kraju aktualnie sprawującego
prezydencję. Prezydencja trwa pół roku i w tym
czasie kraj przewodniczący pracom Rady jest odpowiedzialny za jej działanie. Jej siedziba znajduje
się w Brukseli.
Komisja Europejska
Jest tym organem Unii, który ma charakter ponadnarodowy, czyli ma reprezentować nie rządy,
które delegują poszczególnych członków Komisji,
ale Unię Europejską jako całość. Komisja ma zakaz
kierowania się w swym działaniu instrukcjami
z poszczególnych państw, gdyż ma dbać o dobro
wspólne. Posiada szerokie uprawnienia, które można opisać w następujący sposób:
Tylko Komisja ma prawo inicjatywy ustawodawczej, czyli przedstawiania projektów aktów
prawnych, które są później uchwalane przez Radę
Unii Europejskiej i Parlament Europejski.
à Reprezentuje interesy Unii zarówno wobec
państw trzecich (czyli w sprawach zagranicznych),
jak i wobec krajów członkowskich, a nawet wobec
międzyrządowych instytucji Unii (Rady Europejskiej
i Rady Unii Europejskiej).
à Odpowiada za spójność polityki Unii Europejskiej i harmonizuje pracę jej organów.
à Pełni funkcję „rządu” Unii, wykonując uchwalone
prawo – zarządza budżetem UE, zatwierdzonymi
programami itp.
à Czuwa nad przestrzeganiem prawa europejskiego przez państwa członkowskie, dlatego jest
często nazywana „strażnikiem traktatów”. Jeżeli
jakieś państwo albo nawet pojedyncze przedsiębiorstwo narusza prawo wspólnotowe, Komisja
może złożyć skargę do Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości.
à
W skład Komisji wchodzi jej przewodniczący (powoływany przez Radę Europejską i zatwierdzany
w głosowaniu przez Parlament Europejski) oraz
dwudziestu czterech komisarzy, po jednym z każdego kraju członkowskiego. Komisja obraduje
przeciętnie raz w tygodniu. W strukturze Komisji
funkcjonuje 36 departamentów (ang. DGs – Directorates-General) przypisanych do poszczególnych
obszarów tematycznych. Siedziba Komisji znajduje
się w Brukseli, a jej kadencja trwa 5 lat.
Parlament Europejski
Jest to jedyna instytucja Unii, która posiada demokratyczną legitymację, gdyż od 1979 roku
parlamentarzyści są wybierani w wyborach bezpośrednich przez obywateli wszystkich państw
członkowskich. Jego kompetencje nieustannie ro-
_032
sną, obok Komisji Europejskiej jest to drugi organ,
który ma reprezentować interesy Unii jako całości,
a nie interesy poszczególnych krajów.
Współdecydowanie i wspomaganie procesu
tworzenia prawa – Parlament Europejski wspólnie z Radą Unii Europejskiej przyjmuje, zmienia
lub odrzuca proponowane przez Komisję Europejską akty prawne.
à Udział w tworzeniu budżetu – Parlament
wspólnie z Radą Unii Europejskiej zatwierdza roczny budżet UE, a także rozlicza Komisję Europejską
z wykonania budżetu.
à Kontrola nad Komisją Europejską i innymi instytucjami UE. Parlament może uchwalić wotum
nieufności wobec Komisji. W takim przypadku cała
Komisja Europejska podaje się do dymisji. Do tej
pory nie było przypadku uchwalenia wotum nieufności. W 1999 roku groźba podjęcia takich kroków
przez Parlament skłoniła ówczesnego przewodniczącego Komisji Jacquesa Santera do ustąpienia
wraz z całą Komisją.
à Zatwierdzanie najważniejszych umów międzynarodowych zawieranych przez Unię Europejską. Chodzi tu między innymi o zgodę na przyjęcie
nowych państw do Unii czy zawarcie umów o stowarzyszeniu z krajami spoza Unii.
à
Parlament Europejski VI kadencji
– podział mandatów pomiędzy państwa
Austria – 18
Belgia – 22
Cypr – 6
Czechy – 24
Dania – 14
Estonia – 6
Finlandia – 14
Francja – 78
Grecja – 24
Hiszpania – 54
Holandia – 27
Irlandia – 13
Litwa – 13
Luksemburg – 6
Łotwa – 9
Malta – 5
Niemcy – 99
Polska – 54
Portugalia – 24
Słowacja – 14
Słowenia – 7
Szwecja – 19
Węgry – 24
Wielka Brytania – 78
Włochy – 78
Obecnie w Parlamencie Europejskim zasiada 732
posłów wybranych w poszczególnych państwach
członkowskich. Z Polski zostało wybranych 54 parlamentarzystów. Posłowie dzielą się nie według
kryteriów narodowych, ale według grup politycznych. Oznacza to, że w jednej frakcji parlamentar-
nej (odpowiednik polskiego klubu poselskiego)
znajdują się posłowie z różnych krajów, ale o zbliżonych poglądach. Natomiast mogą być tworzone
zespoły i grupy reprezentujące interesy branżowe
lub inne. Przykładem takiej grupy jest Intergrupa
ds. Starości (Intergroup on Ageing) powoływana
przez posłów z różnych frakcji zainteresowanych
działaniami na rzecz rozwiązywania problemów
ludzi starszych. Kadencja Parlamentu trwa pięć
lat, jego siedziba znajduje się w Strasburgu.
Trybunał składa się z 25 sędziów, po jednym z każdego kraju członkowskiego, powoływanych na sześcioletnią kadencję. Co trzy lata następuje wymiana
połowy składu Trybunału. Jego pracę wspomaga
Sąd Pierwszej Instancji, który rozpatruje sprawy
mniejszej wagi, a jego skład jest podobny jak skład
Trybunału. Od wejścia w życie Traktatu Nicejskiego
Sąd Pierwszej Instancji jest samodzielną instytucją
Unii Europejskiej. Siedziba Trybunału i Sądu Pierwszej Instancji znajduje się w Luksemburgu.
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Rzecznik Praw Obywatelskich
Jest to instytucja stojąca na straży przestrzegania
prawa europejskiego przez organy Unii Europejskiej, kraje członkowskie i inne podmioty działające na jej terenie (przedsiębiorstwa, organizacje
itp.). Europejski Trybunał Sprawiedliwości trudno
porównać do któregoś z organów istniejących wewnątrz państwa. Łączy w sobie uprawnienia i cechy co najmniej kilku różnych instytucji, a jego
uprawnienia są bardzo szerokie:
Jest to bardzo młoda instytucja Unii Europejskiej.
Istnieje od 1993 roku i zajmuje się przyjmowaniem
skarg od obywateli i innych podmiotów na działanie organów Unii. Rzecznik powoływany jest przez
Parlament Europejski.
Orzeka o zgodności aktów prawnych wydawanych przez instytucje Unii Europejskiej z traktatami
i układami międzypaństwowymi tworzącymi Unię
Europejską. Trybunał może orzekać nie tylko o ich
formalnej zgodności z prawem europejskim, ale
także o celowości ich wydania (czy na przykład były
uzasadnione ekonomicznie). Skargi do Trybunału
w tym zakresie mogą kierować państwa członkowskie, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska,
a także każda osoba fizyczna lub prawna, której
dany akt bezpośrednio dotyczy.
à
Interpretuje traktaty i prawo tworzone przez instytucje Unii. Jego opinie są wiążące i ostateczne.
à
Komisja Europejska może zaskarżyć do Trybunału te państwa członkowskie, które nie wywiązują
się z zobowiązań wynikających z prawa UE (np. nie
dostosowały swojego prawa krajowego do unijnych
dyrektyw).
à
Rozpatruje odwołania od decyzji Komisji
Europejskiej (na przykład w sprawach nakładania
kar pieniężnych na państwa lub przedsiębiorstwa)
oraz odwołania od decyzji Sądu Pierwszej Instancji,
który rozpatruje sprawy mniej ważne.
à
Rozpatruje spory pomiędzy państwami członkowskimi, które powstały w wyniku różnego stosowania prawa europejskiego.
à
033_
Trybunał Obrachunkowy
Jego zadaniem jest kontrola wszystkich dochodów i wydatków Unii Europejskiej. Bada on zarówno ich zgodność z prawem, jak i celowość i rozsądek
w wydawaniu wspólnych pieniędzy. Jego rolę można porównać do polskiej Najwyższej Izby Kontroli.
W skład Trybunału wchodzi 25 biegłych rewidentów, po jednym z każdego państwa członkowskiego. Kadencja Trybunału trwa sześć lat. Siedzibą
Trybunału jest Luksemburg.
CIAŁA KONSULTACYJNO-DORADCZE
Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Jest to instytucja doradcza Unii Europejskiej, która
bierze udział w procesie podejmowania decyzji.
Każda sprawa związana z polityką gospodarczą lub
społeczną musi zostać zaopiniowana przez Komitet.
Do ważnych zadań Komitetu należy promowanie roli
społeczeństwa obywatelskiego w procesie podejmowania decyzji na poziomie struktur UE, a także
promowanie tych wartości w krajach nienależących
do UE. W skład komitetu wchodzi 317 członków,
w tym 21 z Polski. Kadencja Komitetu trwa cztery lata.
Komitet Regionów
Reprezentuje władze lokalne i poszczególne regiony w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej.
Wszystkie sprawy związane z polityką regionalną
musza być z nim konsultowane. Podobnie jak Ko-
mitet Ekonomiczno-Społeczny, liczy on 317 członków, z tego 21 z Polski. Jego kadencja trwa również
cztery lata.
Jak można lobbować w Unii Europejskiej
Polskie organizacje pozarządowe coraz częściej
włączane są w proces podejmowania decyzji
przez instytucje administracji publicznej zarówno
na szczeblu lokalnym, jak i ogólnokrajowym. Nowym polem, które otwiera się przed pojedynczymi
organizacjami, a w sposób szczególny przed federacjami organizacji, jest współpraca z instytucjami
Unii Europejskiej. Oczywiście wywieranie nacisku
na rzecz konkretnych rozwiązań na szczeblu UE nie
jest sprawą prostą – wymaga czasu, odpowiedniego rozpoznania i wytrwałości. Na decyzje podejmowane na poziomie Unii Europejskiej wpływać
można na wiele sposobów i na różnych etapach
kształtowania prawa UE.
Na etapie przygotowywania propozycji rozwiązań prawnych
à
Jedyną instytucją UE, która ma uprawnienia do
przygotowywania propozycji nowych rozwiązań
prawnych, jest Komisja Europejska. Zanim sformułowane zostaną konkretne propozycje uregulowań
na danym obszarze, toczą się szeroko zakrojone
konsultacje z udziałem zainteresowanych podmiotów. Bardzo często konsultacje te toczone są nie
w wąskim gronie specjalistów, ale w formie otwartej debaty. W tej sytuacji sygnałem do rozpoczęcia
procesu konsultacji, który trwa zazwyczaj kilka
miesięcy, jest ogłoszenie przez Komisję Europejską
tzw. Zielonej Księgi (Green Paper).
Dokumenty, które są przedstawione przez Komisję
Europejską do konsultacji można znaleźć na specjalnej stronie internetowej w portalu Unii Europejskiej
– www.europa.eu.int/yourvoice/consultations.
u
Zielona Księga – jest to dokument wydawany przez
odpowiedni departament Komisji Europejskiej zawierający propozycje zmian lub nowych rozwiązań w jakiejś
dziedzinie. Nie ma on charakteru konkretnych przepisów, a jego celem jest zapoczątkowanie społecznej
debaty na dany temat. Do wyrażenia swojego stanowiska zachęcane są różne podmioty: organizacje, firmy,
a także obywatele UE.
u
Przykład à W czerwcu 2004 r. Komisja Europejska
ogłosiła Zieloną Księgę dotyczącą równości i przeciwdziałania dyskryminacji w rozszerzonej Unii Europej-
_034
skiej (Equality and non-discrimination in an enlarged
European Union). Przedstawiła w tym dokumencie analizę dotychczasowych osiągnięć w walce z dyskryminacją, możliwości kontynuacji i wzmocnienia tych działań
w przyszłości. Zainteresowane podmioty w ciągu trzymiesięcznych konsultacji mogły wypowiadać się na
temat tego dokumentu. Wyniki tych konsultacji będą
miały istotny wpływ na kształt polityki antydyskryminacyjnej UE w najbliższych latach.
Wyniki konsultacji zapisów zawartych w Zielonej Księdze są bardzo ważne, na ich podstawie Komisja Europejska przygotowuje propozycje konkretnych działań
i rozwiązań prawnych, które nazywane są z kolei Białymi Księgami (White Paper).
Biała Księga – jest to dokument będący podsumowaniem dyskusji zapoczątkowanej wydaniem Zielonej
Księgi. Zawiera on konkretne propozycje uregulowania
jakiejś dziedziny. Biała Księga to oficjalny dokument
Komisji Europejskiej, jest opracowywany na wniosek
Rady Unii Europejskiej.
u
à
Na etapie przyjmowania rozwiązań prawnych
Kiedy propozycja nowego prawa zostanie sformułowana przez Komisję Europejską, trafia do Parlamentu Europejskiego i do Rady Unii Europejskiej
w celu poddania pod dyskusję i głosowanie. Na tym
etapie procesu podejmowania decyzji właśnie na
te instytucje warto wywierać naciski.
Ponieważ w Parlamencie zasiadają posłowie wybrani w demokratycznych wyborach przez każdy
z krajów członkowskich, warto nawiązać kontakt
z parlamentarzystami ze swego kraju i przekazywać
im swoje stanowisko. Lista wszystkich posłów wraz
z kontaktami znajduje się na stronie internetowej
Parlamentu Europejskiego. Organizacje seniorskie
powinny zachęcać polskich parlamentarzystów do
udziału w pracach grupy roboczej ds. starości (Intergroup on Ageing), która funkcjonuje w ramach
Parlamentu Europejskiego.
W Radzie Unii Europejskiej, która odgrywa kluczową rolę w procesie przyjmowania nowego
prawa, zasiadają ministrowie narodowych rządów
– powoduje to, że lobbing na rzecz konkretnych
rozwiązań można prowadzić także na poziomie
krajowym.
Jednak zanim spotkają się ministrowie na posiedzeniu Rady, aby podjąć wiążące decyzje, prace
i dyskusje odbywają się w ramach organu pomocniczego Rady – Komitetu Stałych Przedstawicieli
(COREPER). W skład tego Komitetu wchodzą am-
basadorowie przy UE wszystkich państw członkowskich (inaczej nazywani stałymi przedstawicielami). Reprezentują oni interesy swojego kraju
na poziomie UE. Wypracowane przez Komitet
stanowiska mają znaczący wpływ na decyzje
podejmowane przez ministrów na spotkaniach
Rady Unii Europejskiej. Dlatego dobrą propozycją
jest także lobbowanie wśród członków Komitetu
Stałych Przedstawicieli. Polska ma także swojego
ambasadora w Brukseli stojącego na czele Stałego
Przedstawicielstwa RP przy UE.
(ich listę można znaleźć na stronie internetowej
pod adresem: www.cie.gov.pl.).
Ministerstwo Gospodarki i Pracy
Punkt informacyjny nt. funduszy strukturalnych UE
pl. Trzech Krzyży 3/5,
00-507 Warszawa,
tel.: (0-22) 693 50 40, (0-22) 693 50 55
email: [email protected]
www.funduszestrukturalne.gov.pl
funkcjonuje w holu głównego budynku ministerstwa,
godziny otwarcia: pon.-pt. 10.00-15.00
u
Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE
Avenue de Tervueren, 282-284
B-1150 Bruxelles
tel.: +32 (0)2 777 72 00 (202)
fax: +32 (0)2 777 72 97 (298)
e-mail: [email protected]
www.polrepeu.be
u
Gdzie można znaleźć więcej informacji o Unii
Europejskiej
Serwis Unii Europejskiej (również w języku
polskim): à www.europa.eu.int
u
Strony internetowe instytucji UE
à Parlament Europejski: www.europarl.eu.int
à Rada Unii Europejskiej:
http://ue.eu.int/cms3_fo/index.HTM
à Komisja Europejska: www.europa.eu.int/comm
à Trybunał Sprawiedliwości: www.curia.eu.int
à Trybunał Obrachunkowy: www.eca.eu.int
à Rzecznik Praw Obywatelskich:
www.euro-ombudsman.eu.int
à Komitet Ekonomiczno-Społeczny: www.esc.eu.int
à Komitet Regionów: www.cor.eu.int
u
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE)
Aleje Ujazdowskie 9,
00-918 Warszawa
tel.: (0-22) 455 55 00,
www.ukie.gov.pl,
e-mail: [email protected]
Jako integralna część UKIE funkcjonuje ogólnopolska
sieć punktów informacyjnych o Unii Europejskiej,
gdzie można uzyskać merytoryczną pomoc ze strony
konsultantów, a także zaopatrzyć się w bezpłatne
publikacje i materiały informacyjne o UE.
u
Centrum Informacji Europejskiej
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa
tel.: (0-22) 455 54 54
fax: (0-22) 455 54 53
e-mail: [email protected]
godziny otwarcia: pon.-pt. 8.00-18.00, sob. 10.00-16.00
W każdym województwie funkcjonuje kilka Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej
035_
Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli
Rue de Pascale 4-6,
B-1040 Brussels
tel.: + 32 (0)2 537 93 57
fax: + 32 (0)2 280 27 78
e-mail: [email protected]
www.eu.ngo.pl
u
Demograficzne starzenie się Unii Europejskiej jest faktem,
wobec którego żaden kraj członkowski ani Unia jako
organizacja nie mogą pozostać obojętne. Potrzebne jest
opracowanie polityki wobec ludzi starszych koordynowanej
w skali europejskiej. Powinna ona wychodzić daleko poza
system zabezpieczenia społecznego i uwzględniać coraz
szerszą ofertę zaspakajania niematerialnych potrzeb ludzi
starszych.
prof. dr hab. Piotr Błędowski
Instytut Gospodarstwa Społecznego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Polityka społeczna
Unii Europejskiej
Cele i zakres polityki społecznej Unii Europejskiej są
z jednej strony zdeterminowane przez zasadnicze
cele Unii jako instytucji obejmującej swym oddziaływaniem około 480 mln osób, a z drugiej strony
zależne od przebiegu procesów demograficznych,
społecznych i ekonomicznych, które zachodzą we
współczesnych społeczeństwach.
Integracja w obszarze społecznym jako konsekwencja integracji gospodarczej
Integracja europejska miała początkowo na celu
stworzenie wspólnej przestrzeni ekonomicznej.
Istotne znaczenie miało wprowadzenie na obszarze
Unii trzech swobód jednolitego rynku: przepływu
towarów, usług i kapitału.
W konsekwencji tworzenia wspólnej przestrzeni
ekonomicznej pojawiła się potrzeba uregulowania
sytuacji na rynku pracy i zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego pracowników. Wprowadzone zostały kolejne swobody: przepływu osób i wolności
przedsiębiorczości1, co doprowadziło do tego, że
konieczne stało się uregulowanie zasad wypłacania świadczeń dla pracowników, którzy przez część
swojego życia zawodowego pracowali poza krajem
pochodzenia lub krajem obecnego zamieszkania.
Pomiędzy sferą gospodarczą a społeczną istnieje
ścisły związek. Bez zaspokojenia potrzeb społecznych, a także bez stworzenia warunków do zaspokajania potrzeb indywidualnych rozwój gospodarczy będzie napotykał coraz więcej barier.
Należy tu wymienić przede wszystkim barierę edukacyjną (polegająca na niedostatecznym poziomie wykształcenia i przygotowania zawodowego),
a także niewystarczający rozwój systemu zabezpieczenia społecznego. Ograniczanie zakresu świadczeń społecznych, to znaczy zbyt wąski krąg osób
mających uprawnienia do tych świadczeń i niedostateczna ich wysokość naruszają bezpieczeństwo
socjalne obywateli i sprawiają, że rozwój gospodarki następuje kosztem społeczeństwa.
_036
Harmonizacja polityki społecznej
W początkowym okresie działania Unii Europejskiej w sferze socjalnej następowała harmonizacja
polityki społecznej2 . Proces ten miał prowadzić
do wypracowania i realizacji przez wszystkie państwa członkowskie zbliżonych priorytetów w polityce społecznej, a także do osiągnięcia podobnych
standardów w zakresie ustalania uprawnień i wysokości przysługujących świadczeń społecznych.
Harmonizacja polityki społecznej nie została jeszcze zakończona. Wynika to nie tylko z faktu, że
w 2004 r. Unia została po raz kolejny rozszerzona,
ale przede wszystkim stąd, że cele i zakres realizowanej w poszczególnych krajach polityki społecznej są konsekwencją odmiennego rozwoju społecznego, różnych preferencji społecznych, wpływów
religijnych i zróżnicowanej roli poszczególnych
instytucji życia społecznego.
Trudno sobie wyobrazić wprowadzenie jednolitej polityki społecznej w krajach o zróżnicowanym obecnie poziomie świadczeń społecznych,
odmiennej roli i strukturze rodziny oraz różnych
oczekiwaniach wobec krajowych podmiotów polityki społecznej.
Unia dąży do formułowania wspólnych celów
polityki społecznej, ale przy zachowaniu samodzielności krajów członkowskich co do doboru
form i metod ich osiągnięcia. Krajowa polityka
społeczna nie traci zatem samodzielności i nie jest
wciskana w gorset regulacji unijnych. Taki gorset
jest konieczny dla jednolitej polityki gospodarczej,
ale utrudniałby docelowe wprowadzenie jednolitej
polityki społecznej.
Stopniowa harmonizacja celów i ich uzgadnianie
w ramach całej Unii będzie łatwiejsze, jeśli wszystkie kraje dokonają swego rodzaju bilansu czy diagnozy społecznej i wskażą najważniejsze problemy
społeczne w skali kraju. Ważna jest także ocena
możliwości rozwiązywania problemów społecznych
w skali regionalnej.
Wybrane cele polityki społecznej Unii Europejskiej
Unia Europejska podjęła wysiłek wprowadzenia w
życie standardów polityki społecznej. Wśród podstawowych dokumentów unijnych regulujących
sferę społeczną znajduje się Karta Podstawowych Praw Socjalnych Pracobiorców. Została ona
1 Więcej na ten temat zob. K. Głąbicka, Europejska przestrzeń socjalna.
2 K. Głąbicka, Polityka społeczna w Unii Europejskiej. Aspekty
Zarys problematyki, WSP TWP, Warszawa 2002, s. 36.
aksjologiczne i empiryczne, WSP TWP, Warszawa 2001, s. 201.
uchwalona w 1989 r. i stała się punktem wyjścia dla
obecnej polityki społecznej Unii. W Karcie zapisane
zostały podstawowe prawa socjalne dotyczące:
1. swobody poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania,
2. zatrudnienia i wynagrodzenia,
3. kształtowania warunków życia i pracy ludności,
4. ochrony socjalnej,
5. swobody zrzeszania się pracowników i negocjowania układów zbiorowych,
6. kształcenia zawodowego,
7. równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
8. dialogu społecznego w zakładzie pracy,
9. ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy,
10. ochrony dzieci i młodzieży,
11. ochrony osób niepełnosprawnych,
12. warunków życia ludzi starszych.
Zagadnieniom związanym z warunkami życia
ludzi starszych poświęcono 24. i 25. artykuł tego
dokumentu. Główną treścią zapisanych tam postanowień jest obowiązek zapewnienia pracownikowi
dochodów umożliwiających odpowiedni poziom
życia na emeryturze. Jeżeli dochody te nie są wystarczające w stosunku do potrzeb, osobie starszej
powinny przysługiwać inne świadczenia, zapomogi z pomocy społecznej lub świadczenia rzeczowe
w przypadku choroby. Jakkolwiek w Karcie skoncentrowano się na materialnym aspekcie warunków
bytu, to sytuacja dochodowa osoby starszej traktowana jest jako podstawa do aktywnego udziału
w życiu społecznym.
Idea ta została rozbudowana i skonkretyzowana
w Traktacie Amsterdamskim z 1997 r. Traktat
formułuje liczne zadania stojące przed krajami
członkowskimi, między innymi zapewnienie spójności społecznej i gospodarczej oraz ustanowienie wysokiego poziomu zatrudnienia i ochrony
socjalnej.
Pierwsze z tych zadań odnosi się do bezkonfliktowego, zrównoważonego wzrostu, który wymaga
równoczesnego rozwiązywania problemów ekonomicznych i społecznych. Wśród problemów
społecznych coraz większe znaczenie ma ograniczenie bezrobocia i zapewnienie możliwie wysokiego poziomu zatrudnienia oraz rozbudowa systemu
świadczeń społecznych. Do najliczniejszych grup
adresatów tych świadczeń należą osoby bezrobotne oraz osoby w wieku emerytalnym.
037_
Ważnym dokumentem definiującym cele polityki
wobec osób starszych w krajach Unii Europejskiej
jest Europejska Karta Socjalna (niekiedy mówi się
o Europejskiej Karcie Społecznej). Art. 23 Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej głosi:
W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa osób w podeszłym wieku do ochrony socjalnej
Strony zobowiązują się podejmować lub popierać
bądź pośrednio, bądź we współpracy z organizacjami
publicznymi lub prywatnymi stosowne środki mające
w szczególności na celu:
1. Umożliwienie osobom w podeszłym wieku pozostana pełnoprawnymi członkami społeczeństwa
możliwie najdłużej poprzez:
a) zapewnienie odpowiednich zasobów umożliwiających im godziwą egzystencję i aktywny udział
w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym;
b) dostarczenie informacji o usługach i ułatwieniach dostępnych dla osób w podeszłym wieku oraz
o możliwościach korzystania z nich.
2. Umożliwienie osobom w podeszłym wieku swobodnego wyboru sposobu życia oraz niezależnej egzystencji w znanym im środowisku tak długo, jak będą
sobie tego życzyły i będą do tego zdolne, poprzez:
a) zapewnienie mieszkań dostosowanych do ich
potrzeb oraz stanu zdrowia lub zapewnienie stosownej pomocy przy adaptacji tych mieszkań;
b) opiekę medyczną i usługi, których wymaga
ich stan.
3. Zagwarantowanie osobom w podeszłym wieku
przebywającym w domu opieki stosownego wsparcia
z poszanowaniem ich prywatności oraz zagwarantowanie im udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących warunków życia w takiej instytucji.
Zadania instytucji polityki społecznej wobec osób
starszych w krajach, które ratyfikowały Kartę, powinny zatem być nakierowane na zachowanie tak
długo, jak to jest uzasadnione, samodzielności
seniorów, a więc możliwości decydowania o swojej przyszłości, dokonywania wyborów i udziału
w życiu społecznym.
Na szczególną uwagę zasługuje drugi z priorytetów, a zwłaszcza działania w kierunku integracji
społecznej (inkluzji). Problem ten nabiera coraz
większego znaczenia wobec nasilającej się marginalizacji społecznej wielu grup ludności. Do tych
najsłabszych ekonomicznie grup ludności należą
_038
przede wszystkim osoby bezrobotne i ich rodziny, osoby ubogie, ludzie starsi, niepełnosprawni,
osoby o niskim poziomie wykształcenia3. Komisja
Europejska podkreśla, że konieczne jest nie tylko
zatrzymanie procesu wykluczenia społecznego,
ale i przywrócenie słabym grupom społecznym
możliwości udziału w życiu społecznym.
Polityka społeczna wobec ludzi starszych w Unii
Europejskiej
Na całym kontynencie europejskim stale wzrasta
odsetek osób w wieku powyżej 65 lat w stosunku do ogółu ludności danego kraju. Jeszcze bardziej sugestywny jest wskaźnik ludności w wieku 80 lat i powyżej. Wynosił on w roku 2003
w Unii Europejskiej 3,8% (w krajach dawnej piętnastki – nawet 4,1%). Najwyższy był w Szwecji, gdzie
osiągnął wartość 5,3% (dla porównania w Polsce
wynosił 2,2%). W przybliżeniu można zatem uznać,
że w dzisiejszej Unii niemal co czwarta spośród
starszych osób ma co najmniej 80 lat. Odsetek ten
będzie nadal wzrastał.
Demograficznemu starzeniu się społeczeństw
towarzyszą inne procesy, które wpływają na sytuację życiową seniorów i kształt polityki społecznej,
m.in.:
à
à
à
à
systematyczne wydłużanie się przeciętnej długości życia,
zmniejszanie się przeciętnej liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego,
zmniejszanie się wielkości rodzin, wzrost odsetka
gospodarstw jednoosobowych,
osłabienie socjalnej i opiekuńczej funkcji rodziny.
Wymienione procesy oraz demograficzne starzenie się społeczeństw pociągają za sobą rozmaite
konsekwencje. W obszarze ekonomicznym najważniejszą jest wzrost obciążenia gospodarki (i całego społeczeństwa) wydatkami na świadczenia
emerytalne.
Fakt ten z jednej strony świadczy o dokonującym
się postępie społecznym, z drugiej jednak – wymaga przeznaczania coraz większej części produktu
krajowego brutto na finansowanie świadczeń emerytalnych. Dla polityki społecznej równie ważne są
3 Por. m.in. S. Golinowska, Europejski model socjalny i otwarta
koordynacja polityki społecznej, „Polityka Społeczna” 2002, nr 11/12;
J. Ciechański, Strategia integracji społecznej Unii Europejskiej, „Polityka
Społeczna” 2002, nr 11/12.
Kraj
Lata
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2003
UE (25 krajów)
UE (15 krajów)
Austria
Belgia
Cypr
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Włochy
Litwa
Luksemburg
Łotwa
Malta
Niemcy
Polska
Portugalia
Słowacja
Słowenia
Szwecja
Węgry
Wlk. Brytania
14.3
14.6
15.0
15.4
15.7
16.1
16.3
14.9
15.2
15.6
15.9
16.3
16.6
16.8
14.9
15.0
15.2
15.4
15.4
15.5
15.5
15.2
15.6
16.0
16.5
16.8
16.9
17.0
b.d.
11.0
11.1
11.2
11.2
11.7
11.8
12.8
13.0
13.3
13.6
13.8
13.9
13.9
15.6
15.4
15.1
14.9
14.8
14.8
14.8
12.0
12.8
13.4
14.1
15.0
15.5
15.9
13.6
13.9
14.3
14.6
14.8
15.2
15.3
14.4
14.8
15.3
15.7
16.0
16.2
16.3
14.3
15.0
15.8
16.5
17.3
b.d.
b.d.
14.1
14.8
15.5
16.2
16.8
17.1
b.d.
13.0
13.1
13.3
13.5
13.6
13.7
13.7
11.4
11.4
11.4
11.4
11.2
11.1
11.1
15.5
16.1
16.8
17.4
18.0
b.d.
b.d.
11.0
11.5
12.1
12.7
13.7
14.4
14.7
13.5
13.8
14.4
14.3
14.3
13.9
14.0
12.3
13.1
13.7
14.3
14.8
15.5
15.9
b.d.
b.d.
11.4
b.d.
12.1
12.6
b.d.
15.0
15.2
15.6
15.8
16.2
17.1
17.5
10.3
10.7
11.2
11.7
12.1
12.5
12.8
13.8
14.2
14.9
15.5
16.1
16.5
16.7
10.4
10.7
10.9
11.3
11.4
11.4
11.6
11.1
11.7
12.5
13.2
13.9
14.5
14.8
17.7
17.6
17.5
17.4
17.3
17.2
17.2
13.6
13.9
14.3
14.7
15.0
15.3
15.4
15.7
15.7
15.7
15.7
15.6
b.d.
b.d.
Osoby w wieku 65 lat
i powyżej w krajach
Unii Europejskiej (w procentach)
Źródło: Dane Eurostat dostępne
na stronie www.europa.eu.int/eurostat/
Zmiany następujące we współczesnych
społeczeństwach powodują,
że coraz bardziej wydłuża się tzw. trzeci
wiek traktowany jako okres starości
niezależnej, samodzielnej. W tym okresie
osoba starsza ma możliwość
rozwijania swych zainteresowań
i podejmowania różnych form aktywności
społecznej, przede wszystkim w miejscu
zamieszkania. Pomoc w tym zakresie
to pole do działania dla instytucji usług
społecznych.
Wobec osłabienia funkcji opiekuńczej rodziny coraz
więcej usług dostarczanych jest poza jej kręgiem.
Oznacza to, że rodzinę, która dawniej opiekowała
się starszą osobą, gdy stawała się ona mniej sprawna, coraz częściej zastępują placówki usługowe.
W dokumentach UE zwraca się uwagę na potrzebę
wprowadzenia podobnych rozwiązań w polityce
emerytalnej, na konieczność działania zapobiegającego izolacji społecznej ludzi starszych oraz
uwzględnienia w polityce wewnętrznej krajów
tego, iż osoby starsze odczuwają specyficzne potrzeby związane z wiekiem, poziomem sprawności
i stanem zdrowia.
Jakkolwiek Unia Europejska nie narzuca krajom
członkowskim rozwiązań dotyczących polityki
społecznej wobec ludzi starszych, to jednak można wskazać akceptowane na terenie Unii podstawy
prawne takiej polityki.
Rok 1993 ogłoszony został Europejskim Rokiem
Ludzi Starszych i Solidarności między Pokoleniami. Stało się to okazją do opublikowania deklaracji, w której przedstawiciele państw unijnych
wskazali na priorytetowe obszary polityki wobec
i inne konsekwencje, a mianowicie potrzeba zapewnienia osobom starszym dostępu do potrzebnych
im usług bytowych i społecznych.
039_
osób starszych. Zaliczono do nich poziom dochodów, standard życia, warunki mieszkaniowe, mobilność przestrzenną, usługi pielęgnacyjne i pomoc
w prowadzeniu przez osoby starsze gospodarstwa
domowego, zapewnienie możliwości pracy zawodowej, przygotowanie do emerytury i zaprzestania
aktywności zawodowej oraz integrację społeczną
ludzi starszych 4 . Począwszy od 1993 r. w każdym
dokumencie dotyczącym polityki społecznej wobec seniorów podkreśla się znaczenie integracji
i reintegracji społecznej tej grupy. Unia kładzie
nacisk nie tylko na potrzebę zaspokojenia potrzeb
materialnych czy bytowych, ale i celowość stworzenia osobom starszym warunków do udziału
w życiu lokalnej społeczności i całego społeczeństwa na miarę ich możliwości.
Integracja społeczna i solidarność międzypokoleniowa są niezbędne do pomyślnej realizacji polityki
społecznej wobec osób starszych. Szczególne miejsce przypada także samoorganizacji ludzi starszych
i wzajemnej pomocy5.
UE kładzie przede wszystkim nacisk na integrację
międzypokoleniową, która sprzyja uzyskaniu
społecznej akceptacji dla działań podejmowanych
na rzecz starszych mieszkańców6 .
W miarę jednak zwiększania się liczby ludzi starszych w społeczeństwach i postępującego wewnętrznego zróżnicowania tej grupy wzrasta również znaczenie integracji wewnątrzpokoleniowej. Potrzebę tego rodzaju integracji uświadamia
sytuacja w wielu miastach europejskich, w których
coraz większą część mieszkańców stanowią dwie
generacje ludzi starszych – tych, którzy niedawno
osiągnęli wiek emerytalny, i ich coraz mniej samodzielnych rodziców.
Biorąc pod uwagę społeczne uwarunkowania, politykę społeczną wobec ludzi starszych można
określić jako system działań skierowanych do osób
w wieku przed- i emerytalnym oraz ich rodzin. Działania te mają na celu wszechstronną kompensację
malejących wraz z wiekiem możliwości samodzielnego zaspokajania potrzeb, integrację społeczną
oraz przygotowanie do okresu starości7. W definicji
tej nacisk jest położony na trzy podstawowe cele:
działania zmierzające do umożliwienia starszym
osobom zachowania samodzielności na miarę ich
możliwości;
à zapewnienie ludziom starszym ważnej pozycji
w strukturze lokalnej społeczności;
à przygotowanie do okresu starości, które pozwoli na wykorzystanie posiadanego kapitału społecznego i realizację nowych szans i możliwości.
à
Jeżeli przyjrzymy się polityce społecznej wobec
ludzi starszych w krajach Unii sprzed jej ostatniego rozszerzenia, to można uznać, że nadal – mimo
licznych deklaracji na temat znaczenia pomocy
udzielanej tzw. młodym starym – w centrum zainteresowania znajdują się osoby najstarsze i najmniej
sprawne. Nacisk położony jest na zapewnienie
świadczeń materialnych, pomocy w prowadzeniu
gospodarstwa domowego, rozwój świadczeń pielęgnacyjnych.
Oznacza to – w odniesieniu do przytoczonej powyżej definicji – że wyraźnie preferowany jest cel
pierwszy, podczas gdy dwóm pozostałym przypisywane jest mniejsze znaczenie 8 . Tymczasem rola
integracji społecznej jest trudna do przecenienia.
Zachowanie specyficznej dla każdego z krajów
członkowskich hierarchii celów polityki społecznej
i zapewnienie im samodzielności w doborze metod i środków ich osiągania nie wyklucza działań
inicjowanych bezpośrednio przez instytucje Unii
Europejskiej. Najczęściej terenem ich realizacji
są regiony jako w miarę jednorodne obszary, na
których możliwe jest skoordynowane działanie
mające na celu rozwiązanie pewnych problemów
społecznych9 przy pewnym poziomie rozwoju infrastruktury społecznej10 .
Działanie w skali lokalnej jest niezwykle istotne z tego
względu, że wszelkie potrzeby osób starszych ujawniają się
i – poza niewielkimi wyjątkami – zaspokajane są
w miejscu zamieszkania lub jego najbliższej okolicy11.
W tej skali starość nie jest zjawiskiem abstrakcyjnym.
W skali lokalnej najłatwiej zidentyfikować potrzeby
i określić możliwości ich zaspokojenia, wskazując
zarazem, kto (rodzina, administracja publiczna) zobligowany jest do realizacji tych zadań. Dla udziału
administracji publicznej lub organizacji pozarządowych potrzebne jest uzyskanie społecznego przyzwolenia na przeznaczenie środków publicznych
na cele jednej grupy mieszkańców. Stąd tak duże
znaczenie Unia Europejska przywiązuje do integracji społecznej ludzi starszych. W tych środowiskach, które są dobrze poinformowane o sytuacji
i potrzebach starszych mieszkańców, łatwiejsze jest
uzyskanie takiego przyzwolenia.
Unia, kładąc nacisk na rozwój polityki społecznej
w skali lokalnej, stosuje zasadę subsydiarności.
Uznaje, że rozwiązywanie społecznych problemów
obowiązuje przede wszystkim samorząd (tzn. samych mieszkańców i wybrane przez nich organy),
a dopiero potem inne, w tym ponadpaństwowe
podmioty polityki społecznej.
Taka filozofia stwarza możliwości aktywizacji lokalnych społeczności i powstawania grup samopomocowych. Podmioty unijne razem z krajowymi
mają zadanie stwarzania warunków (np. poprzez
formułowanie ogólnych celów, ram prawnych, zasad finansowania) do rozwiązywania problemów
społecznych, podczas gdy samo działanie na rzecz
rozwiązywania tych problemów pozostaje przede
wszystkim domeną podmiotów lokalnych.
Należy w tym miejscu podkreślić, że najbardziej
właściwą skalą do realizacji polityki społecznej
4 K. Głąbicka, Polityka społeczna..., poz. cyt., s. 241.
5 Szerzej na ten temat zob. E. Trafiałek, System opieki nad ludźmi starymi w Polsce i w Unii Europejskiej, w: System zabezpieczenia społecznego
po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, red. K. Głąbicka, M. Pierzchalska, PTPS, PSUS, Pionki - Radom 2003, s. 84.
6 P. Błędowski, Polityka społeczna wobec osób starszych w Unii Europejskiej i w Polsce, w: Społeczne skutki integracji Polski z Unią Europejską,
red. K. Głąbicka, WSP TWP, Warszawa 1999, s. 160.
7 P. Błędowski, Samodzielność osób starszych jako zadanie polityki społecznej, „Gerontologia Polska” 1998, nr 6.
8 Do takiego wniosku skłania analiza dokumentów krajów członkowskich nt. zabezpieczenia społecznego na starość i polityki społecznej wobec ludzi
starszych (por. http://www.europa.eu.int/comm/employment_social/ general/news/socialpolicy/index.htm i Dokumente der internationalen Altenpolitik, poz. cyt).
9 A. Kurzynowski, Polityka społeczna globalna i lokalna. Pożądane relacje, w: Polityka społeczna globalna i lokalna, red. A. Kurzynowski, SGH, Warszawa 2000, s. 28 i n.
10 Zob. charakterystykę polityki regionalnej w: K. Głąbicka, M. Grewiński, Europejska polityka regionalna, Elipsa, Warszawa 2003.
_040
wobec ludzi starszych jest skala lokalna. W Polsce
powinniśmy myśleć o niej w kategoriach gminy i powiatu.
11 Zob. P. Błędowski, Lokalna polityka społeczna wobec ludzi starych,
SGH, Warszawa 2002.
041_
W Unii Europejskiej nie ma jednolitego systemu
ubezpieczeń społecznych
Tomasz Schimanek
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
Renty i emerytury
w Unii Europejskiej
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej przyczyniło
się do wprowadzenia wielu zmian w naszym systemie prawnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Zmiany te dotyczą wielu dziedzin naszego
życia, jednak w najmniejszym stopniu odnoszą się
do sfery polityki społecznej. Z tego też powodu
funkcjonowanie systemu zabezpieczenia społecznego nadal pozostaje w kompetencjach każdego
z krajów członkowskich. A więc mechanizmy, warunki i wysokość przyznawanych świadczeń społecznych, takich jak emerytura czy renta, nie ulegają
zmianie z powodu wejścia naszego kraju do Unii
Europejskiej.
Pełną odpowiedzialność za kształt polskiego systemu zabezpieczenia społecznego ponoszą nadal
polskie władze ustawodawcze i wykonawcze. Podobnie jak inni członkowie Unii, Polska zachowuje
prawo do swobodnego decydowania o tym, kto ma
być ubezpieczony, jakie świadczenia należą się w ramach systemu ubezpieczeń oraz w jaki sposób i na
jakich warunkach są one naliczane i wypłacane.
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Nowym elementem jest możliwość korzystania
przez osoby uprawnione do świadczeń z systemów
zabezpieczenia społecznego wszystkich krajów UE.
Mechanizm ten umożliwia obywatelom państw
członkowskich swobodne przemieszczanie się po
terenie całej Unii Europejskiej, czyli korzystanie
z jednej z podstawowych swobód.
_042
wania i wypłacania świadczeń w poszczególnych
państwach i inna jest ich wysokość. Za przykład
może tutaj posłużyć zróżnicowanie wysokości
wieku emerytalnego. We Francji mężczyźni i kobiety mogą przejść na emeryturę w wieku 60 lat,
w Grecji, Hiszpanii, Holandii, Portugalii i Szwecji
granica wieku emerytalnego została ustalona na
poziomie 65 lat, w Danii między 65. a 67. rokiem życia, we Włoszech, w Austrii, Polsce i Wielkiej Brytanii
to odpowiednio 65 (mężczyźni) i 60 lat (kobiety),
w Belgii 65 i 62 lata, w Niemczech – 65 i 63.
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma umożliwić wszystkim obywatelom UE
zachowanie prawa do przysługujących im w ramach ubezpieczenia świadczeń niezależnie od
miejsca pobytu i pobierania ich niezależnie od
miejsca zamieszkania. Podobnie przy wyliczaniu
wysokości świadczeń uwzględniane są okresy
pracy w różnych krajach członkowskich. Gwarancja udzielona obywatelom Unii, że nie będą
narażeni na niekorzystne warunki w zakresie zabezpieczenia społecznego, zachęca do korzystania
z prawa swobodnego przemieszczania się i pobytu
w innych krajach członkowskich.
osoby ze względu na obywatelstwo. Osoba, która
zdecyduje się zamieszkać w danym państwie, ma
prawo do korzystania z uprawnień wynikających
z ustawodawstwa tego kraju na tych samych warunkach co jego obywatele.
3. Sumowanie okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania
Pozwala przy ustalaniu prawa do świadczeń, np.
z tytułu emerytury lub zasiłku dla bezrobotnych,
wziąć pod uwagę wszystkie okresy ubezpieczenia
i zatrudnienia przebyte w jakimkolwiek kraju Unii
Europejskiej.
4. Zachowanie praw nabytych
Na obszarze państw Unii Europejskiej nie ogranicza
się możliwości swobodnego eksportu i transferu
świadczeń ubezpieczeniowych.
Więcej informacji na temat koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego można uzyskać w centrali
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub w Ministerstwie
Polityki Społecznej.
Koordynacją objęci są obywatele 25 krajów członkowskich UE, a więc również Polski, a także Norwegii, Liechtensteinu i Islandii oraz obywatele państw
trzecich zamieszkujący na terytorium tych państw.
Dotyczy ona również bezpaństwowców i uchodźców. Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mają zastosowanie do wszystkich
przepisów krajowych dotyczących:
à
choroby i macierzyństwa,
wypadków przy pracy,
chorób zawodowych,
świadczeń inwalidzkich,
emerytur,
świadczeń związanych ze śmiercią żywiciela,
świadczeń w przypadku śmierci,
zasiłków rodzinnych.
Osoba, która zdecyduje się zamieszkać, podjąć
pracę czy też studia w innym państwie unijnym,
korzysta z systemu zabezpieczenia społecznego
(świadczeń emerytalnych, zasiłków, służby zdrowia)
na tych samych prawach co obywatele tego kraju.
Prowadzi to do takich np. sytuacji: jeśli obywatel
Polski w ciągu swego życia zawodowego pracował w kilku krajach UE, to na jego emeryturę złożą
się składki emerytalne płacone w każdym z tych
państw. Osoba, która całe życie przepracowała
w Polsce, a na starość zdecyduje się zamieszkać
np. we Francji, będzie mogła swoją emeryturę
odbierać w walucie euro właśnie we Francji.
Choć oczywiście jej realna wartość się nie zmieni,
po prostu złotówki zostaną przeliczone na euro.
à
Warto pamiętać, że każdy z 25 krajów UE ma odmienne rozwiązania w zakresie zabezpieczenia
społecznego. Inne są kryteria oraz warunki przyzna-
2. Równe traktowanie
W sferze uprawnień do zabezpieczenia społecznego nie można stosować regulacji dyskryminujących
à
à
à
à
à
à
Cztery zasady koordynacji systemu zabezpieczenia społecznego
1. Jedność stosowanego ustawodawstwa
Osoba przemieszczająca się po terytorium kilku
państw Unii Europejskiej może w jednym czasie
podlegać ustawodawstwu zabezpieczenia społecznego tylko jednego państwa członkowskiego.
043_
Co wiemy o dyskryminacji ze względu na wiek?
Społeczna świadomość, że osoby starsze należą do grup dyskryminowanych,
jest w Polsce niewielka. Brakuje kampanii informacyjnej na ten temat, ale także
dokładnego zbadania skali i form tego zjawiska.
Przeciwdziałanie różnorodnym formom dyskryminacji wpisane jest w strategię
działań Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich kilku lat udało się wprowadzić wiele
zapisów prawnych chroniących grupy dyskryminowane.
Bez zrozumienia, na czym polega dyskryminacja ze względu na wiek, jakie są jej
przyczyny i przejawy – trudno będzie podjąć skuteczne działania w obronie praw
i pozycji ludzi starszych.
Rozdział ten ma na celu przybliżenie zagadnień związanych
z dyskryminacją ze względu na wiek. Dobrym wprowadzeniem do tematu jest artykuł
Ewy Nowakowskiej. Stanowi on próbę przyjrzenia się różnym przejawom gorszego
traktowania ludzi starszych, które występują w naszym codziennym życiu. Tekst ten
uwzględnia wypowiedzi seniorów i pracowników trzech warszawskich organizacji,
którzy wzięli udział w zorganizowanej przez nas dyskusji na ten temat.
Kolejny artykuł, przygotowany przez federację AGE z siedzibą w Brukseli, dokładnie
opisuje zjawisko dyskryminacji ze względu na wiek i politykę Unii Europejskiej
w przeciwdziałaniu temu zjawisku. Rozdział zamyka tekst opracowany przez Biuro
Pełnomocnika Rządu ds. równego statusu, który przedstawia dotychczasowe działania
polskiego rządu w walce z dyskryminacją ze względu na wiek.
_044
045_
Polska gwałtownie siwieje. Roczniki powojennego
wyżu zaczynają wchodzić w wiek emerytalny, wzrasta przeciętna długość życia, rodzi się coraz mniej
dzieci. Życie współczesnego człowieka cechuje
długie dzieciństwo i młodość, niepostrzeżenie mijający wiek średni i coraz dłuższa starość. W nieodległej przyszłości rodzina może tworzyć taką
oto odwróconą piramidę: jedno dziecko, dwoje
rodziców, czworo dziadków i ośmioro pradziadków. A przynajmniej cztery prababcie, bo kobiety
żyją dłużej.
Ewa Nowakowska
socjolog, publicystka „Polityki”
Czy starość ma przyszłość?
Złośliwi w kwiecie wieku mówią, że grozi nam
gerontokracja, czyli rządy starców. Ale kto wierzy
w takie prognozy? Do sukcesów i władzy prowadzą
dziś zupełnie inne drogi niż tzw. mądrość życiowa
nabywana z wiekiem. Młodzi, którzy nie znajdują
zatrudnienia, upatrują w starych kozła ofiarnego:
Gdyby staruchy nie trzymały się tak kurczowo stołków, byłaby praca dla nas! A większość „staruchów”
skwapliwie ustępuje miejsca młodym. Czują na plecach ich przyspieszony oddech. Pracodawcy zaś
odmładzają szeregi bez sentymentów. Kto zbliża
się do wieku emerytalnego, ten już nie jest zapraszany do gry: do nowych zadań, przyszłościowych projektów ani dochodowych zleceń. Naiwni
myślą, że we właściwym czasie akurat nie było
ich na właściwym miejscu. Inni zastanawiają się,
dlaczego szefowie są coraz mniej przychylni ich
pomysłom i inicjatywom. Tak czy inaczej, starsi
pracownicy zostają na lodzie ze swoją wiedzą i kompetencjami.
Tylko nieliczni zdają sobie sprawę, że to jeden
z symptomów zjawiska, które odtąd towarzyszyć
im będzie na każdym kroku – dyskryminacji ze
względu na wiek. Gdy wszyscy oni metrykalnie zbliżą się do momentu, w którym mogliby skorzystać
z przywileju przejścia na emeryturę, pracodawca
natychmiast uczyni z tego obowiązek, dowodząc
braku zaangażowania w najżywotniejsze sprawy
firmy.
Do końca w siodle
Granica „wieku dyskryminacji” na polskim rynku
pracy wyraźnie obniżyła się w ostatnich latach.
– Osoby około pięćdziesiątki nie mają już szans
na zdobycie nowej pracy. Doświadczenie, wiedza,
dorobek zawodowy – to wszystko, co u pięćdziesięciolatków, czyli „młodszych starszych”, w krajach Unii
ma wysoką wartość, u nas się nie liczy – przekonuje
Mirka Wojciechowska z Polskiego Stowarzyszenia
Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.
_046
A gdy już człowiek znajduje się po drugiej, gorszej
stronie – metrykalnie stary, zawodowo nieczynny,
finansowo spauperyzowany, społecznie zaś zmarginalizowany – wtedy dopiero poznaje gorzki smak
różnych odmian dyskryminacji. Joanna Słowik z Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera, była pedagog, odpytała spore
grono kobiet i mężczyzn między sześćdziesiątką
a dziewięćdziesiątką, czy czują się dyskryminowani
ze względu na wiek. Wszyscy odpowiedzieli twierdząco. A były wśród nich osoby w bardzo różnej
sytuacji życiowej, także nieźle sytuowane, aktywne,
bardzo sprawne, a nawet kształcące się permanentnie na uniwersytecie trzeciego wieku.
Dlaczego tak się dzieje?
Zofia Niczke, prezes Fundacji „Emeryt”, przekonuje,
że proces degradacji, marginalizacji i dyskryminacji
seniorów rozpoczyna się na samej górze, w dziedzinie tworzenia prawa. Niesprawiedliwe prawo
raz staje się narzędziem, a raz alibi dla władzy
i instytucji, z którymi stary człowiek musi mieć do
czynienia jako interesant, pacjent, klient, użytkownik. Wszelkie inne formy dyskryminacji są wtórne
wobec prawa – utrzymuje pani Zofia.
Bill Gates, guru nowoczesnej technologii komputerowej, zapowiedział ostatnio, że komputery przedłużą nasze życie. Wystarczy zaopatrzyć starego
i chorego człowieka w specjalny chip, aby doskonałe, zminiaturyzowane urządzenie wychwytywało
np. symptomy zawału i natychmiast informowało
szpital o konieczności udzielenia pomocy. Gates
wyraził radość i dumę, że dzięki komputerom będziemy żyli do 120 lat, bo o takiej granicy wydolności organizmu mówi współczesna biologia.
Entuzjazm Gatesa nie udzielił się żadnej ze znanych
mi osób w podeszłym wieku. Oni, po pierwsze, znają realia krajowej służby zdrowia, a po drugie, nie
pociąga ich bicie rekordów długowieczności. Czego
pragną? Chcieliby żyć w poczuciu poszanowania
ich godności. Mieć środki na zaspokojenie potrzeb
życiowych i otwarty dostęp do niezbędnych usług
medycznych i socjalnych. Poruszać się samodzielnie
dzięki odpowiedniej infrastrukturze. Pragną czuć
się równoprawnymi uczestnikami życia społecznego, korzystać z kultury, pielęgnować więzi z innymi
ludźmi. Po prostu żyć do końca w siodle, jak mawiali
bohaterowie klasycznych westernów.
Starość rośnie razem z nami
Ale ten niewygórowany rejestr oczekiwań często
okazuje się w praktyce niemożliwy do realizacji.
Starość należy u nas do społecznych tabu. Wprawdzie została zapisana w biologicznym planie każdego życia i rośnie razem z nami, ale nie ma jej
w życiowych planach większości ludzi. Gdy pytam
rówieśników, czy są gotowi na przyjęcie własnej
starości, wpadają w popłoch. Przybywanie lat to
temat atrakcyjny przed osiemnastką, kłopotliwy
po trzydziestce, a około sześćdziesiątki – wstydliwa
i nieuleczalna przypadłość. Tak to odbiera otoczenie i tak myśli wielu dotkniętych tą „przypadłością”,
bo przecież żyjemy w czasach kultu młodości.
Pewien niemłody, a mądry i skromny człowiek
przekonuje mnie, że starość przypomina skorupę,
która pewnego dnia zaczyna nas podstępnie oblepiać. Wewnątrz czujemy się takimi samymi ludźmi
jak dawniej, a jednak zauważamy, że dla otoczenia
ważniejsza jest ta skorupa. Usiłujesz przebić się przez
nią – mówi mój mądry przyjaciel – aby dowieść ludziom, że z tobą nadal wszystko jest w porządku, ale
oni widzą tylko skorupę!
Przez tę skorupę oceniają człowieka pracodawcy,
którzy pewnego dnia ustawiają szlaban z napisem
„koniec”. Dla ludzi bardzo silnie uzależnionych od
uprawianego zajęcia, żyjących pracą, taka gwałtowna zmiana bywa katastrofą. Czują się wypchnięci
poza nawias życia, poniżeni, zbędni. Jeśli szybko nie
znajdą innego satysfakcjonującego zajęcia, zaczynają chorować i starzeć się jak na przyspieszonym
filmie. Jednak gdy przygotują sobie wcześniej inne
pola aktywności, to żyją długo w dobrej kondycji.
Chociaż i na nich autorzy rozmaitych przepisów
zastawiają dyskryminacyjne pułapki.
Przepis kontra rozum
Jerzy Pichalski po przejściu na emeryturę pracował nadal, m.in. jako biegły sądowy, ponieważ jest
inżynierem rzadkiej specjalności. Był obłożony
pracą, ceniony, nierzadko proszony o konsultacje
przy ocenie prac młodych specjalistów, gdzie jego
opinia była wiążąca. Wszystko to do dnia, w którym skończył 75 lat. Takie są przepisy – powiedziała
z ubolewaniem sędzina – w tym wieku nie może pan
już być biegłym! Dziś pan Jerzy ma 79 lat, nadal jasny umysł i mnóstwo energii, którą pożytkuje
w stowarzyszeniu alzheimerowskim. I nadal od czasu do czasu występuje jako biegły, ponieważ nie
047_
ma sobie równych. Aby jednak przepisom stało się
zadość, pojawia się w sądzie jako przedstawiciel stowarzyszenia zawodowego, a nie osoba prywatna.
Pan Jerzy mówi, że jest klasycznym przypadkiem
dyskryminacji ze względu na wiek. Z dnia na dzień
uznano mnie za debila, a moja wiedza okazała się
zbędna, chociaż dyplomu nikt mi nie odebrał. Czułem
się fatalnie. Zostałem poniżony i napiętnowany z tego
powodu, że za długo żyję!
Pan Jerzy jest w pełni sprawny, pomaga innym.
Matka pani Joanny jest przewlekle i nieuleczalnie
chora. Gdy córka postanowiła zabrać ją na wakacje,
wówczas okazało się, że wśród licznych ofert dla
klientów o rozmaitych wymaganiach, dla dzieci
w różnym wieku, psów, kotów, itp. nie ma propozycji dla obłożnie chorych starców. Bo niepełnosprawność w połączeniu ze starością daje dyskryminację
do kwadratu.
Stary człowiek, który niedołężnieje, odkrywa nagle, że całą infrastrukturę, wszystkie urządzenia
powszechnego użytku zaprojektowano dla ludzi
młodych i sprawnych. Gdzie ja byłem, gdy stwórca
rozdawał takie gwarancje? – myśli zdesperowany
senior, wpadając w kolejne pułapki. Nie może
sforsować ciężkich drzwi w urzędzie ani wysokich
stopni w autobusie. Etykiety na produktach stają
się nieczytelne, absurdalnie drobny i lekki bilon
wypada z drżących palców, a banknoty o różnych
nominałach są nie do odróżnienia.
Całą infrastrukturę naszego zbiorowego życia
można bez przesady zaliczyć do obszarów szczególnej dyskryminacji ludzi w podeszłym wieku.
Dyskryminuje ich także rynek zorientowany na
konsumenta młodego, o szczupłej sylwetce i zdrowych nogach. Nie ma ani odpowiedniej odzieży, ani
obuwia uwzględniającego deformację stóp. Czyżby
nasza siła nabywcza była aż tak mała, że skazuje się
nas na kupowanie w lumpeksach, dokąd używane rzeczy dla seniorów trafiają z Zachodu? – denerwuje się
Hanka ze Stowarzyszenia „Po sześćdziesiątce”.
Gdzie jest nasze miejsce?
Starsze, zniedołężniałe osoby przestają wychodzić
z domu, ponieważ wszędzie czują się nie na swoim
miejscu. Poruszają się zbyt wolno, zbyt długo zastanawiają się nad decyzjami, np. w sklepie. Budzą
tym irytację i agresję. Gdy są obrażani, to z powodu
_048
starości właśnie. Starzy ludzie czują się bezbronni
i lekceważeni nie tylko przez rozwydrzonych wyrostków. Dyskryminacja spotyka ich także ze strony
funkcjonariuszy rozmaitych instytucji, od służby
zdrowia poczynając. Jest tajemnicą poliszynela,
że człowiek wiekowy ma mniejsze szanse na szybką
pomoc, terapię, drogie leki w szpitalu. Nieżyjąca już
matka jednej z moich rozmówczyń prosiła, by odjąć
jej 10-20 lat, gdy trzeba było wzywać pogotowie.
Przecież wiecie, że do staruszki po osiemdziesiątce nie
przyjadą! – perswadowała roztropnie.
Przypomnę tezę, którą przytoczyłam na początku
za Zofią Niczke z Fundacji „Emeryt”: różne formy
dyskryminacji człowieka starego w środowisku jego codziennego bytowania są wtórne w stosunku
do dyskryminacji przez prawo stanowione na najwyższych szczeblach władzy. Fundacja w swoich
dokumentach programowych zwraca uwagę, że elity polityczne okresu transformacji odrzuciły zasadę
solidaryzmu społecznego. Podstawa waloryzacji
świadczeń emerytalnych została obniżona w 1993 r.
ze 100 do 91 proc. przeciętnego wynagrodzenia
z poprzedzającego kwartału. Miało to być działanie incydentalne (w 1994 r. zwiększono wskaźnik
do 93 proc.), kolejne ekipy obiecywały powrót
do punktu wyjścia, co jednak nigdy w pełni nie
nastąpiło. Inne, „oszczędnościowe” zmiany w przepisach pozbawiły emerytów i rencistów nabytych
wcześniej praw do bezpłatnych form leczenia.
Regularnie podnoszonemu argumentowi pustej
kasy państwa środowiska emeryckie przeciwstawiały kontrargument – dochody z prywatyzacji.
Podlega jej wszakże majątek wypracowany przez
najstarsze pokolenie, które podnosiło kraj z wojennych gruzów. Władze zlekceważyły wielokrotne
upominanie się organizacji emeryckich o to, żeby
część kwot z prywatyzacji majątku narodowego
przeznaczyć na przywracanie stuprocentowej waloryzacji emerytur i rent. Nikt, nawet żaden z Kościołów
nie stanął w obronie seniorów – mówi z rozgoryczeniem Zofia Niczke.
Stwórzmy lobby
Patrząc z boku, można by wyrazić zdziwienie, dlaczego blisko siedmiomilionowa grupa obywateli
nie ma swojego lobby, silnej reprezentacji wobec
władzy. Dlaczego nie utworzyła grup nacisku, które
broniłyby jej interesów, prestiżu i praw? Takie grupy tworzą różne środowiska, np. feministyczne,
a ostatnio mniejszości seksualne. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Przed kilku
laty hałaśliwie weszła do życia politycznego partia
emerytów i rencistów. Podobno jej liderzy mają się
świetnie, ale środowisko, które posłużyło za szyld
i masę wyborczą, nie odczuło żadnych zmian na
korzyść. Większość seniorów nie wie nawet, że taka
partia istnieje.
O tym, co jest ważne w życiu publicznym, decydują obecnie media, a te nie dostrzegają ludzi
w podeszłym wieku i ich problemów. Treści medialne są dziś towarem na sprzedaż jak każdy inny,
a starość źle się sprzedaje. Nie jest fotogeniczna,
nie można jej użyć w rankingach najpiękniejszych,
najbogatszych, ani nawet najbardziej skłóconych
z prawem. Maria Lehman, psycholog, twierdzi, że
media nie pokazują ludzi starych takimi, jacy oni
są. Media powielają nieprzychylne starości stereotypy.
„Starej baby”, która wtrąca się i wyzłośliwia. „Starego
dziada”, który niewiele wie. Wrednej teściowej. Takie
deprecjonujące sformułowania są w mediach obecne
na co dzień i zapadają w pamięć – przekonuje pani
Maria.
Starość nie ma ani godnej reprezentacji politycznej, ani trybuny medialnej. Czy można to zmienić?
Z pewnością tak, ale jest to proces wymagający
samoorganizacji i wiary we własne siły. Globalnego myślenia i lokalnego działania, które byłoby
dostrzegane i doceniane w konkretnych środowiskach. Wszystko to dopiero się u nas zaczyna,
ale możliwości są nieograniczone.
Sojusz dwóch pokoleń słabych
Emocjonalny i intelektualny potencjał pokolenia
dziadków stanowi ogromną wartość dla pokolenia
wnuków. Sojusz tych dwóch pokoleń słabych to
sprawa piękna, pożyteczna i bezcenna wychowawczo. Trzeba tylko proponować i realizować jego
różne, lokalnie użyteczne formy. W wielu środowiskach, np. spółdzielczych, były one już w Polsce
praktykowane. Elżbieta Wojciechowska z Fundacji
„Emeryt” ma bardzo interesujące doświadczenia
z lat 60. i 70., gdy zajmowała się działalnością społeczno-wychowawczą na warszawskim Rakowcu,
049_
dzielnicy z pięknymi przedwojennymi tradycjami
w tym zakresie. Duży kolorowy kwiat wystawiony
w oknie mieszkania sygnalizował, że za oknem
stary człowiek potrzebuje pomocy. A sygnał przeznaczony był dla dzieci ze środowiskowej drużyny
harcerskiej, które wiekowym sąsiadom robiły zakupy, wysyłały listy, informowały administrację
o awariach. Domowe telefony należały wtedy do
rzadkości. Ci sami harcerze zawiadamiali starsze
panie, czyli osiedlowe babcie, która matka i kiedy
potrzebuje niani na godzinę lub więcej. Tak funkcjonowało samopomocowe przedszkole.
My także chcielibyśmy do końca żyć w sposób satysfakcjonujący i społecznie użyteczny – zapewnia Hanka ze Stowarzyszenia „Po sześćdziesiątce”. – Zapału
i doświadczeń mamy dość. Musimy jednak organizować się szybko, bo przecież nie mamy czasu!
Kilkanaście organizacji zrzeszających osoby starsze z całej Polski podjęło działania mające na celu
powołanie forum reprezentującego interesy tej
grupy. Pierwsze kroki w kierunku samoobrony
przed dyskryminacją ze względu na wiek zostały
więc poczynione.
Serdecznie dziękujemy przedstawicielom trzech warszawskich
organizacji: Fundacji „Emeryt”, Stowarzyszenia „Po sześćdziesiątce”, Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą
Alzheimera za udział w dyskusji na temat dyskryminacji ze względu
na wiek i publiczne podzielenie się swoimi obserwacjami i przemyśleniami.
W najbliższych latach – wraz ze starzeniem się populacji
europejskiej – wzrastać będą społeczne i indywidualne
koszty dyskryminacji ze względu na wiek. Jeżeli chcemy,
aby w Europie społeczeństwo gwarantowało godne życie
ludziom w każdym wieku, musimy zadbać o to, aby prawa
ludzi starszych nie były naruszane.
Edward Thorpe
AGE – The European Older People’s Platform
Dyskryminacja ze względu
na wiek w Unii Europejskiej
W pierwszej części tego rozdziału postaram się
zdefiniować zjawisko dyskryminacji ze względu na
wiek. Na konkretnych przykładach pokażę, w jaki
sposób dyskryminacja wpływa na życie osób starszych.
Druga część tekstu poświęcona jest już bezpośrednio polityce Unii Europejskiej na polu przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek. Przedstawię to, co udało się już osiągnąć; pokażę także,
w jaki sposób działania podejmowane na szczeblu
europejskim wpływają na politykę poszczególnych
państw realizowaną na szczeblu krajowym.
DYSKRYMINACJA ZE WZGLĘDU NA WIEK
Starzenie się społeczeństw jest źródłem nowych
wyzwań i możliwości
W społeczeństwach Unii Europejskiej przybywa
osób powyżej 50. roku życia. Zgodnie z przewidywaniami Eurostatu1 udział tej grupy wiekowej
w europejskiej populacji wzrośnie z 33% w 2000
roku do ponad 42% w 2020. Ponadto liczba osób,
które przekroczą wiek 80 lat, zwiększy się aż o 50%
w ciągu najbliższych 15 lat. Należy podkreślić, że
dane te dotyczą obywateli 15 państw członkowskich należących do Unii przed majem 2004 roku.
Oficjalne dane dotyczące wszystkich 25 państw,
w tym Polski, nie są jeszcze znane.
Procentowy udział osób powyżej 50. roku życia w całkowitej populacji UE
(przed ostatnim rozszerzeniem). Prognoza do 2050 roku.
Państwo
Włochy
Szwecja
Niemcy
Grecja
Finlandia
Belgia
Dania
Portugalia
Hiszpania
Austria
Wielka Brytania
Francja
Holandia
Luksemburg
Irlandia
EU 15
2000
36,5
35,8
35,2
34,8
33,5
33,5
33,5
33
32,8
32,7
32,5
32
30,8
30,6
25,5
33,7
2020
46,4
41,3
45,3
41,9
42,2
42,4
40,1
37,5
42,1
43,7
39,9
40,1
40,6
39,7
32,2
42,4
2050
51,9
44,7
48,1
48,1
45,2
45
42
43,4
50,8
49,3
44
44,6
42,6
41,5
41,8
46,8
Źródło: Eurostat
_050
1 Eurostat jest Biurem Statystycznym Unii Europejskiej z siedzibą
w Luksemburgu, www.europa.eu.int/comm/eurostat
W wyniku starzenia się europejskiej populacji stajemy w obliczu nowych wyzwań, ale także możliwości.
Na wiele zagadnień ekonomicznych i społecznych
musimy spojrzeć z nowej perspektywy. Konieczna
staje się weryfikacja tradycyjnego podejścia i polityki wobec takich kwestii, jak: zatrudnienie, edukacja,
dystrybucja dochodów, konsumpcja dóbr i usług,
polityka budowlana, ochrona zdrowia, rodzina,
życie kulturalne i publiczne.
Sam stosunek do osób starszych powinien również
stać się przedmiotem świadomej dyskusji i oceny.
Seniorzy są grupą o bardzo zróżnicowanych zainteresowaniach, umiejętnościach, potrzebach i problemach. Wnoszą olbrzymi wkład do życia społecznego zarówno pod względem ekonomicznym, jak
i czysto ludzkim. Jednak w bardzo wielu dziedzinach życia osoby starsze spotykają się z dyskryminacją, a wynika to z nieuzasadnionych stereotypów
związanych z wiekiem, błędnych założeń i głęboko
zakorzenionych niesłusznych przekonań.
Czym jest dyskryminacja ze względu na wiek
Dyskryminacja ze względu na wiek jest doświadczeniem
odmiennego traktowania i nieposzanowania osobistych
praw i możliwości. Opiera się na stereotypowych
przeświadczeniach o naturze jednostki, jej możliwościach
i umiejętnościach formułowanych w odniesieniu do wieku.
Dochodzi do niej wtedy, gdy uprzedzenia związane z wiekiem
zostają zinstytucjonalizowane, czy to wprost poprzez przepisy
i uregulowania prawne, czy też w sposób mniej czytelny,
przejawiający się w zwyczajach i praktyce życia społecznego.
Dyskryminacja ze względu na wiek dotyka ludzi w różnym
wieku, choć w sposób szczególny doświadczana jest przez
osoby starsze, przez co przyczynia się do wykluczania ich
ze społeczeństwa.
à Dyskryminacja bezpośrednia występuje wów-
czas, gdy osoba traktowana jest mniej przychylnie
niż traktuje się lub traktowano by inną osobę
w porównywalnej sytuacji wyłącznie z powodu
jej wieku.
à Dyskryminacja
pośrednia występuje wówczas, gdy pozornie neutralne warunki, kryteria lub
praktyki stosowane są na równi wobec wszystkich,
lecz w sposób szczególny dotykają konkretną grupę
wiekową, a nie mogą zostać obiektywnie uzasadnione.
à Dyskryminacja zwielokrotniona (ang. multiple
discrimination) występuje wówczas, kiedy nakłada się na siebie kilka przyczyn dyskryminacji: wiek,
płeć, orientacja seksualna, rasa, niepełnosprawność.
Zatem zwielokrotnionej dyskryminacji doświadczają np.: starsze kobiety, seniorzy należący do mniej-
szości etnicznych oraz osoby niepełnosprawne w
podeszłym wieku.
Dyskryminacja ze względu na wiek może przyjmować różne formy i dotyczyć różnych aspektów
życia społecznego: zatrudnienia, poziomu dochodów, dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji i usług
finansowych, udziału w procesie decyzyjnym i dialogu społecznym, alokacji zasobów i udogodnień.
Do różnych jej przejawów dochodzi we wszystkich
państwach Unii Europejskiej, choć często nie są
one dostrzegane.
Podstawowe przejawy dyskryminacji, z jaką
na co dzień spotykają się ludzie starsi
Zatrudnienie i praca:
– zmuszanie osób starszych do przejścia na emeryturę wbrew ich woli;
– nieprzyjmowanie do pracy z powodu wieku;
– zmuszanie do podjęcia nisko płatnej i tymczasowej pracy;
– uniemożliwianie korzystania ze szkoleń zawodowych, w których uczestniczą młodsi pracownicy;
– odmawianie wypłaty odprawy przysługującej
z tytułu redukcji personelu;
– prześladowanie i poniżanie przez młodszych
współpracowników.
Opieka zdrowotna:
– odmawianie leczenia osób starszych uzasadniane
ich zaawansowanych wiekiem;
– umieszczanie seniorów na oddziałach i w klinikach
oferujących niewystarczające, niespecjalistyczne
świadczenia zdrowotne;
– utrudnianie dostępu osób starszych do określonych usług lub udzielanie niejasnych informacji
o oferowanych świadczeniach;
– niestawianie u osób starszych prawdziwej diagnozy na podstawie występujących objawów, tłumaczenie ich występowania po prostu „podeszłym
wiekiem”.
Usługi finansowe:
– odmawianie ludziom starszym możliwości skorzystania z niektórych usług ze względu na założenie, że nie pokryją oni związanych z nimi kosztów
w ciągu lat życia, które im jeszcze zostały (dzieje się
tak np. w przypadku udzielania kredytów);
– nachodzenie seniorów, często w ich własnych
domach, przez handlowców i akwizytorów.
Ubezpieczenia:
– odmawianie ubezpieczenia osób starszych na
czas podróży uzasadniane ich zaawansowanym
wiekiem;
051_
– automatyczne podwyższanie stawek ubezpieczeniowych samochodu w przypadku osób starszych
niezależnie od ich dotychczasowej praktyki jako
kierowców;
– pobieranie wyższych składek ubezpieczenia zdrowotnego podyktowane przekonaniem o częstych
problemach zdrowotnych osób starszych.
Ubezpieczenia społeczne:
– odmawianie przyznania niektórych zasiłków
uzasadnione wiekiem;
– utrata niektórych zasiłków po przekroczeniu
wieku emerytalnego;
– opodatkowanie emerytury wypłacanej przez
państwową instytucję.
Dostęp do dóbr:
– pojawiające się na rynku atrakcyjne oferty i okazje dotyczące zakupu dóbr i usług są bardzo często
niedostępne dla osób starszych.
Dyskryminacja ze względu na wiek przejawia się
również w podkreślaniu, akcentowaniu negatywnych konsekwencji procesu starzenia się
społeczeństw. Wzrastająca liczba ludzi starszych
prezentowana jest jako zagrożenie dla stabilności
i efektywności rynków pracy, systemów zabezpieczenia społecznego oraz sfery usług publicznych.
Wzrost średniej długości życia człowieka nie jest
natomiast postrzegany jako wyjątkowe osiągnięcie
współczesnego społeczeństwa.
Dyskryminacja opiera się na nieuprawnionych
założeniach
Założenia, na których opiera się dyskryminacja ze względu
na wiek, przedstawiają ludzi starszych stereotypowo
jako osoby niepełnosprawne, niesamodzielne i trudne.
Założenia te są powszechnie uznawane za usprawiedliwione
i racjonalne, co bardzo często prowadzi do tego,
że konkretne przejawy dyskryminacji również traktuje się
jako uzasadnione.
Wiele osób nie uświadamia sobie, że formułuje sądy
o osobach starszych na podstawie nieuprawnionych założeń. Nie zdają sobie w związku z tym
sprawy, że najzwyczajniej w świecie dyskryminują
ludzi starszych. Niektóre praktyki, takie jak np.
zmuszanie starszych pracowników do opuszczania rynku pracy czy priorytetowe gwarantowanie
dostępu do opieki zdrowotnej młodszym grupom
wiekowym, powszechnie uznaje się za właściwe.
_052
Zdarza się też, że ludzie starsi sami się dyskryminują. Przykładowo – z wiekiem rezygnują ze swojego
prawa do danego dobra lub usługi na rzecz osób
młodszych.
Uświadomienie ludziom zjawiska, jakim jest dyskryminacja ze względu na wiek i doprowadzenie
do zmiany obecnego stosunku społeczeństwa
do ludzi starszych jest wyzwaniem, z którym musimy się zmierzyć. Niektóre przekonania podzielane
są wyłącznie dlatego, że były one powszechnie akceptowane przez wiele lat, a społeczeństwo nigdy
nie zostało sprowokowane do ich weryfikacji.
Wystarczy przeanalizować taką sytuację: wiele osób
uzna wysłanie na szkolenie 25-letniego pracownika
za lepszą, długoterminową inwestycję dla firmy niż
sfinansowanie tego samego szkolenia 55-letniemu
pracownikowi. Podstawą takiego podejścia jest założenie, że młodszy pracownik po odbyciu szkolenia
będzie służył firmie znacznie dłużej niż starszy. Niemniej jednak można zakwestionować ten sposób
myślenia, odnosząc się do nowych realiów świata
pracy. Obecnie pracownicy coraz rzadziej skłonni
są spędzać całe życie w jednej firmie. Stąd też prawdopodobieństwo, że 55-letni pracownik będzie pracował w tej samej firmie przez kolejne 10 lat, jest
o wiele większe niż w przypadku 25-latka.
Skutki dyskryminacji ze względu na wiek
Warto podkreślić, że niekorzystna sytuacja i dyskryminacja, jakiej doświadczają seniorzy, dotyka
nie tylko jednostek. Ma wpływ na społeczności
lokalne i społeczeństwo jako całość. Sam fakt,
że wiele osób po 50. roku życia pozostaje poza rynkiem pracy, zwiększa koszty zasiłków wypłacanych
przez państwo, a zmniejsza wpływy z podatków.
Wykluczenie społeczne, do którego prowadzi
dyskryminacja ze względu na wiek, ma ogromne
negatywne konsekwencje ekonomiczne, które
można dokładnie wyliczyć. W Wielkiej Brytanii według oficjalnych danych rządowych roczne straty
finansowe wynikające z dyskryminacji ze względu
na wiek (rozumiane w kategoriach utraconej produktywności ludzi starszych) wynoszą 23 mld euro
(prawie 108 mld zł), a koszt zasiłków i utraconych
przychodów z podatków to dodatkowe 6,3 mld
euro (30 mld zł).
Ponadto, nie sposób oszacować strat społecznych,
które wynikają z niedostatecznego zachęcania ludzi
starszych do aktywnego udziału w życiu społecznym. Seniorzy dysponują doświadczeniem i wiedzą
gromadzoną przez długie lata. Obejmuje ona szereg
ważnych sfer, takich jak: działalność gospodarcza,
życie rodzinne, polityka i kultura. Nie angażując ludzi starszych, wykluczając ich z życia społecznego,
bezpowrotnie zaprzepaszczamy posiadaną przez
nich wiedzę.
Ograniczanie udziału ludzi starszych w różnych
dziedzinach życia społecznego prowadzi także do
wzrostu ich izolacji, ogranicza mobilność, a to z kolei zwiększa ryzyko problemów zdrowotnych.
Nowe spojrzenie na ludzi starszych
Rosnącej średniej długości życia nie należy
postrzegać w kategoriach zagrożenia
Wydłużenie się naszego życia stanowi najlepsze
świadectwo ogromnych osiągnięć cywilizacyjnych. Ostatnie badania pokazują, że dłuższe życie
nie musi oznaczać wydłużenia okresu niedołężności i ciągłej hospitalizacji. W rzeczywistości okres
niesprawności ludzi starszych skraca się. Seniorzy
coraz dłużej mogą cieszyć się zdrowym, aktywnym
życiem.
Seniorzy wnoszą olbrzymi wkład kulturowy,
społeczny i finansowy w życie społeczne
Osoby starsze w ciągu swego życia wniosły ogromny
wkład do społeczeństwa rozumiany w kategoriach
przepracowanych lat, utrzymywania rodziny oraz
innych działań społecznych i kulturalnych. Niestety,
wkład ten jest społecznie zapominany i niedoceniany. Nie dostrzega się także, że osoby starsze, już
będąc na emeryturze, wspierają swoje dzieci i wnuki
w postaci różnorodnych transferów międzypokoleniowych (finansowych i usługowych). Społeczny
wkład osób starszych przejawia się także w różnych
działaniach podejmowanych nieodpłatnie, takich jak
wolontariat, aktywność w organizacjach społecznych i innych instytucjach. Potencjał ludzi starszych pozostaje nieodkryty i niewykorzystany.
Kwestie o kluczowym znaczeniu
dla ludzi starszych
Sprawą o zasadniczym znaczeniu jest zwalczanie
uprzedzeń wynikających z wieku oraz prawne
zakazanie tego rodzaju dyskryminacji. Musimy
budować społeczeństwo, w którym równo traktuje
053_
się osoby w różnym wieku. Aby poprawić jakość życia osób starszych, należy podjąć szereg działań.
à Wolny
wybór i elastyczność na rynku pracy
Osoby starsze powinny samodzielnie podejmować
decyzje o rezygnacji z płatnego zatrudnienia w zależności od własnych potrzeb i życzeń. Praktykowanie zwolnień uzasadnianych wiekiem i przymusowego przechodzenia na emeryturę powinno
zostać zakazane. Takie samo podejście winno także
dotyczyć nieodpłatnie sprawowanych stanowisk
i ról społecznych, w tym wolontariatu.
à Badania
dotyczące starości
Należy dążyć do tego, aby problem starzenia się
i związanej z nim dyskryminacji ze względu na
wiek znalazł się na liście priorytetów europejskich
i krajowych programów badawczych. Tymczasem
w niektórych państwach prowadzone są tylko
podstawowe badania mające na celu rozpoznanie
sytuacji i potrzeb ludzi starszych.
à Myślenie
o starości wolne od stereotypów
Należy zwalczać stereotypowy sposób myślenia
o ludziach odwołujący się do kwestii wieku w każdym jego przejawie: w mediach, kulturze popularnej, systemie edukacji, informacji publicznej i innych kanałach komunikacji społecznej.
à Sprawiedliwy
dostęp do opieki zdrowotnej
Należy podjąć wysiłek, aby uświadomić społeczeństwu fakt, że osoby starsze żyją obecnie dłużej
i cieszą się lepszym zdrowiem. Należy wspierać
takie rozwiązania, które gwarantują sprawiedliwy
dostęp do opieki zdrowotnej, usług i leczenia, w zależności od indywidualnego stanu zdrowia i potrzeb,
a nie od założeń dotyczących specyfiki konkretnego
wieku.
à Edukacja
przez całe życie
Trzeba rozbudzać świadomość społeczną tego,
że wykształcenie nie musi być związane jedynie
z kwestiami zawodowymi, ale że dostęp do wiedzy
stanowi kluczowy element indywidualnego poczucia pewności siebie i satysfakcji. Ma zasadnicze
znaczenie dla zdobywania umiejętności niezbędnych do sprostania funkcjonalnym wymogom życia
we współczesnym społeczeństwie.
à Przyjazne
budownictwo mieszkaniowe
Odpowiednie budownictwo mieszkaniowe musi
być dostępne dla wszystkich, bez względu na
wiek. W dużym stopniu umożliwiłoby to każde-
mu maksymalnie niezależne życie. Osoby starsze,
które wymagają stałej opieki, powinny mieć możliwość zamieszkania w domu spokojnej starości,
oferującym pomoc adekwatną do ich potrzeb, na
którą będzie je stać i która będzie im świadczona
z poszanowaniem ich godności.
à Dostęp
do transportu
Osoby nieposiadające własnego środka transportu, w każdym wieku, bez względu na miejsce zamieszkania, powinny mieć dostęp do transportu publicznego gwarantującego im mobilność.
Ogromnym problemem jest niedostosowanie autobusów, tramwajów i innych środków transportu
do potrzeb osób niepełnosprawnych i osób mających problemy z chodzeniem (wysokość stopni,
brak poręczy itp.).
à Dostęp
do informacji
Upowszechniane informacje powinny być dostępne
i zrozumiałe dla każdego. W sytuacji, kiedy coraz
więcej wiadomości przekazywanych jest za pośrednictwem nowych technologii (komputer, internet,
telefon komórkowy), należy dążyć do zapewnienia
jak najszerszego dostępu do tych urządzeń. Osoby,
które nie mają możliwości korzystania ze zdobyczy
techniki, powinny mieć dostęp do alternatywnego
źródła informacji. Fakt, że wiele informacji i usług
dostępnych jest tylko przez internet, w sposób
szczególnie dotyka osoby starsze.
à Zwalczanie
przemocy wobec ludzi starszych
Wszelkie występujące w społeczeństwie przejawy
nadużyć i przemocy względem ludzi starszych powinny zostać wyeliminowane. Nadużycia te przyjmują bardzo różne formy, dochodzi do nich w różnym kontekście, zarówno w ramach instytucji, jak
i w obrębie rodziny.
à Aktywny udział w procesie podejmowania decyzji
Na wszystkich poziomach podejmowania decyzji
dotyczących ludzi starszych powinien zostać ustanowiony system konsultacji i monitoringu bezpośrednio z udziałem seniorów i organizacji, które
reprezentują ich interesy. W ten sposób obawy
i opinie seniorów byłyby publicznie wyrażane,
co zwiększałoby szansę na to, że zostaną one wzięte pod uwagę przez osoby podejmujące decyzje.
POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ ZWALCZAJĄCA
DYSKRYMINACJĘ ZE WZGLĘDU NA WIEK
Podstawy prawne do zwalczanie
dyskryminacji ze względu na wiek
Unia Europejska i państwa członkowskie uznały
dyskryminację związaną z wiekiem za jedno z głównych wyzwań ekonomicznych i społecznych, z jakim
muszą się zmierzyć. Począwszy od 1997 roku, kiedy to przyjęty został Traktat Amsterdamski, oprócz
dotychczasowych działań przeciwko dyskryminacji
związanej z płcią, Unia Europejska zaangażowała
się w walkę z wszelkimi przejawami dyskryminacji,
w tym: ze względu na wiek, rasę, niepełnosprawność, religię lub wyznanie oraz orientację seksualną.
W Amsterdamie szefowie państw i rządów członków Unii Europejskiej przyjęli nowy artykuł w Traktacie Unii Europejskiej, dzięki któremu zyskała ona
prawo podejmowania działań przeciwko dyskryminacji we wszystkich jej przejawach. Mowa tutaj
o artykule 13.
Artykuł 13 stwierdza, że: Bez uszczerbku dla innych
postanowień niniejszego Traktatu i w granicach
kompetencji, które Traktat powierza Wspólnocie,
Rada, stanowiąc jednomyślnie na wniosek Komisji
i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, może
podjąć środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie
etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność,
wiek lub orientację seksualną.
Należy uświadomić sobie jednak, że artykuł 13 nie
był i nie jest sam w sobie prawem zakazującym
dyskryminacji na tle wieku. Stanowi on podstawę prawną, na mocy której może być uchwalane
ustawodawstwo europejskie zwalczające dyskryminację ze względu na wiek. Unia Europejska nie
może ustanawiać żadnych regulacji, nie posiadając odpowiednich podstaw prawnych zapisanych
w Traktacie. Stąd też od 1997 roku, na mocy artykułu 13, Unia dysponuje legalnym uprawnieniem stanowienia prawa zwalczającego dyskryminację.
Polityka antydyskryminacyjna na szczeblu
europejskim
Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok
1999 Międzynarodowym Rokiem Osób Starszych.
Z tej okazji Komisja Europejska wydała komunikat
_054
W stronę Europy dla wszystkich grup wieku (Towards a
Europe for All Ages), w którym zaproponowała podjęcie strategicznych działań w czterech kluczowych
obszarach polityki unijnej. Jednym z nich jest walka
z dyskryminacją:
1. Zatrudnienie i praca. Należy odwrócić proces
zmniejszania się aktywności ekonomicznej ludzi
starszych, tak aby maksymalnie wykorzystać możliwości produkcyjne tej populacji.
2. Opieka społeczna. Należy dążyć do tego, aby
system emerytalno-rentowy zabezpieczał potrzeby
osób starszych, ale także by był możliwy do udźwignięcia przez rządy.
3. Zdrowie. Należy promować starzenie się w dobrym zdrowiu, dążyć do ograniczenia liczby chorób
dotykających osoby starsze. Podjęcie takich działań umożliwi seniorom prowadzenie aktywnego
i satysfakcjonującego życia, a dodatkowo obniży
koszty systemu ochrony zdrowia.
4. Walka z dyskryminacją i integracja. Należy
zapewnić równe traktowanie wszystkich obywateli
bez względu na wiek, sprawić, aby głos wszystkich
grup wiekowych był słyszalny w społecznej debacie, aby ich dążenia były zaspokajane.
Europejskie ustawodawstwo
antydyskryminacyjne2
Rodzaje europejskich aktów prawnych
Aby zrozumieć europejskie ustawodawstwo i sposób,
w jaki wpływa ono na sytuację poszczególnych państw
członkowskich, należy uświadomić sobie, które kwestie
ono reguluje, a których nie. Trzeba też zdać sobie sprawę,
że nie wszystkie europejskie zapisy prawne działają
dokładnie w ten sam sposób. Obecnie Unia posługuje
się dwoma głównymi aktami prawnymi: rozporządzeniami
i dyrektywami.
Rozporządzenie – jest wiążącym aktem prawnym,
który obowiązuje we wszystkich państwach
członkowskich. Normy prawa krajowego nie muszą
być zmieniane, gdyż przepisy rozporządzenia
są w stosunku do nich nadrzędne.
Dyrektywa – nie staje się automatycznie częścią
krajowego porządku prawnego państw członkowskich.
Wyznacza ogólny zarys celu, który ma zostać osiągnięty.
Dyrektywa stanowi podstawę dla członków UE
do wprowadzenia odpowiednich zapisów w prawie
narodowym. Państwa mają swobodę decydowania
055_
o szczegółach wprowadzanych zapisów prawnych, jednak
zapisy te muszą się mieścić w przyjętych ramach
i muszą być zgodne z zaakceptowanymi zasadami
ujętymi w dyrektywie.
Proces dostosowywania prawa wewnętrznego, aby
było zgodne z wymogami dyrektywy, nazywany jest
transpozycją prawa (ang. transposition).
Po ustanowieniu w 1997 roku podstaw prawnych dla
ustawodawstwa zwalczającego dyskryminację na
różnym tle w 2000 roku przyjęto pierwszy europejski
akt prawny w tej dziedzinie. Mowa o europejskiej
dyrektywie zobowiązującej państwa członkowskie
do wprowadzenia krajowych regulacji zakazujących
dyskryminacji na tle pochodzenia rasowego w dziedzinie zatrudnienia, kształcenia zawodowego, edukacji, dostępu do opieki społecznej i opieki zdrowotnej, korzyści społecznych, dóbr i usług, w tym
budownictwa mieszkaniowego. Ta konkretna dyrektywa miała na celu zwalczanie dyskryminacji
powodowanej wyłącznie uprzedzeniami rasowymi,
dotykającej jednostek w różnych dziedzinach życia
społecznego. Dlatego nazywa się ją Dyrektywą
o równości rasowej (Dyrektywa Rady 2000/43/EC).
Drugi akt prawny, który szczęśliwie udało się
uchwalić również w 2000 roku, różnił się tym od
pierwszego, że miał na celu zwalczanie dyskryminacji z różnych przyczyn, ale tylko na jednym polu
– na obszarze zatrudnienia i pracy. Ten akt prawny
miał również moc dyrektywy, w związku z czym
wymagał opracowania i przyjęcia odpowiednich
regulacji prawnych przez państwa członkowskie zakazujące dyskryminacji w zatrudnieniu i pracy z powodu wszystkich przyczyn wymienionych w artykule 13, w tym również wieku. Ten akt prawny funkcjonuje powszechnie jako Dyrektywa o równości
zatrudnienia (Dyrektywa Rady 2000/78/EC).
Dyrektywa o równości zatrudnienia
Dyrektywa ta określa ogólne ramy dla walki z dyskryminacją ze względu na religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w zakresie zatrudnienia i pracy.
Uściśla pojęcie dyskryminacji, na które składa się
kilka ważnych definicji (dyskryminacja bezpośrednia,
pośrednia i molestowanie). W dyrektywie zakres
jej obowiązywania odnosi się do kwestii pracy
i zatrudnienia, w tym m.in. do:
– warunków dostępu do zatrudnienia,
– kryteriów selekcji i warunków rekrutacji,
– awansu zawodowego,
– dostępu do poradnictwa zawodowego,
– kształcenia zawodowego,
– doskonalenia i przekwalifikowania zawodowego,
– warunków zatrudnienia i pracy,
– warunków zwalniania i wynagradzania,
– wstępowania i działania w organizacjach pracowników lub pracodawców.
W dyrektywie znalazł się zapis, że pewne istotne
wymogi stawiane w odniesieniu do konkretnych
zawodów ze względu na rodzaj pracy lub warunki
jej wykonywania mogą prowadzić do uprawnionej
i koniecznej dyskryminacji na jednym z obszarów.
Przykładowo poszukiwanie osób do pracy w kościele
z konieczności może prowadzić do dyskryminacji
na tle przekonań religijnych.
Szczególne znaczenie dla osób starszych ma artykuł
6 dyrektywy, gdyż umożliwia usprawiedliwienie
odmiennego traktowania ze względu na wiek.
Stwierdza, że: Państwa członkowskie mogą uznać,
że odmienne traktowanie ze względu na wiek nie
stanowi dyskryminacji, jeżeli w ramach prawa krajowego zostanie to obiektywnie i racjonalnie uzasadnione zgodnym z przepisami celem, w szczególności
celami polityki zatrudnienia, rynku pracy i kształcenia
zawodowego, i jeżeli środki mające służyć realizacji
tego celu są właściwe i konieczne.
Ważny jest także artykuł 9 głoszący, że wszystkie
osoby, które we własnym przekonaniu doświadczyły
dyskryminacji, powinny mieć dostęp do procedur
prawnych i administracyjnych, a stowarzyszenia
posiadające uzasadniony interes angażowania się
w ich sprawy mają prawo je wspierać lub występować w ich imieniu.
Z kolei artykuł 14 nakłania rządy państw członkowskich do podejmowania dialogu z właściwymi
organizacjami pozarządowymi mającymi uzasadniony interes w przyczynianiu się do walki z dyskryminacją.
Przeniesienie postanowień ze szczebla
europejskiego do prawa krajowego
Jak to już zostało powiedziane, kwestia zakazu dyskryminacji ze względu na wiek w dziedzinie pracy
i zatrudnienia regulowana jest dyrektywą europej-
ską, co oznacza, że nie obowiązuje państw członkowskich bezpośrednio i nie ma pierwszeństwa
w stosunku do prawa krajowego. Dyrektywa wyznacza jednak pewne ogólne ramy, do których
dostosowane musi zostać prawo krajowe.
Dyrektywa o równości zatrudnienia wyznaczyła
ostateczny termin na przyjęcie koniecznych krajowych aktów prawnych, rozporządzeń i postanowień administracyjnych na 2 grudnia 2003 roku.
Nie był on jednak wiążący dla 10 nowych państw
członkowskich, w tym Polski, które miały czas na
uchwalenie stosownych aktów prawnych do momentu przystąpienia do Unii Europejskiej, czyli do
1 maja 2004 roku.
Niemniej w odniesieniu do dyskryminacji z powodu
wieku obowiązuje zapis, który umożliwił państwom
członkowskim skorzystanie z dodatkowych trzech
lat na dostosowanie prawa krajowego do wymogów
dyrektywy. Aby skorzystać z wydłużenia terminu,
zainteresowane państwa musiały oficjalnie wystąpić
z taką prośbą do Komisji Europejskiej.
Po upływie wyznaczonego terminu każde z państw
członkowskich musiało formalnie poinformować Komisję Europejską, w jaki sposób dostosowano prawo
krajowe do wymogów dyrektywy unijnej. Komisji
Europejskiej natomiast przysługuje prawo do podjęcia działań przeciwko państwom członkowskim,
które nie wywiązały się ze swoich zobowiązań regulowanych prawem unijnym. Jeśli Komisji Europejskiej
nie zadowolą przedstawione przez kraje argumenty
usprawiedliwiające zaistniałą sytuację, może ona,
w oparciu o bardzo szczegółowo zdefiniowaną procedurę, skierować skargę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który oficjalnie orzeka o tym,
czy dane państwo dotrzymało swoich zobowiązań
regulowanych przez prawo unijne.
Efekty ustawodawstwa europejskiego
w państwach członkowskich
Podejście poszczególnych państw członkowskich do
kwestii dyskryminacji ze względu na wiek znacząco
się różni. W różnym stopniu angażują się one w działania mające na celu zwalczanie tego zjawiska.
Niektóre rządy przyjęły kompleksową strategię
przeciwdziałania szeroko rozumianym przejawom
dyskryminacji ze względu na wiek. Irlandzka ustawa
o równości zatrudnienia przyjęta w 1998 oraz ustawa
o równości statusu z 2000 roku zakazuje dyskryminacji ze wszystkich dziewięciu przyczyn wymienionych
w Traktacie Amsterdamskim, w tym ze względu na
wiek. Zakaz ten dotyczy nie tylko sfery zatrudnienia
i szkolenia zawodowego, ale także reklamy, umów
zbiorowych oraz dostępu do dóbr i usług.
Podobnie litewskie prawo regulujące równość szans
w kontekście dyskryminacji ze względu na płeć
zostało rozszerzone na wszystkie przyczyny ujęte
w artykule 13. Wspomniany akt prawny, podobnie
jak w Irlandii, wykracza poza regulacje w zakresie
zatrudnienia. Ustanawia obowiązek równego traktowania wszystkich obywateli przez instytucje administracji państwowej i edukacji oraz w sferze
respektowania praw konsumenckich w dostępie
do dóbr i usług.
Rządy Belgii, Niemiec, Holandii, Szwecji i Wielkiej
Brytanii zwróciły się z prośbą o skorzystanie z możliwości wydłużenia o trzy lata terminu wprowadzenia
niezbędnych aktów prawnych regulujących kwestię
dyskryminacji ze względu na wiek. Natomiast Dania przedstawiła wniosek o wydłużenie ustalonego
terminu o jeden rok.
Pomijając państwa, które wystąpiły z prośbą o przesunięcie terminu uregulowania w prawie krajowym
kwestii dyskryminacji ze względu na wiek, Komisja
podjęła kroki przeciw Austrii, Grecji, Luksemburgowi i Finlandii. Taka decyzja Komisji związana była
z dostarczeniem niepełnych informacji na temat
przystosowania prawa wewnętrznego do wymogów dyrektywy.
Dziesięć nowych państw członkowskich, w tym
Polska2 , powiadomiło Komisję Europejską o podjętych działaniach mających na celu dostosowanie
aktów prawa krajowego do dyrektywy o równości
zatrudnienia. Komisja zbada prawo wewnętrzne
wszystkich tych państw w celu ustalenia, czy w rzeczywistości jest ono w pełni zgodne z postanowieniami ustawodawstwa unijnego.
Ocena unijnego ustawodawstwa
antydyskryminacyjnego
O ile istnienie antydyskryminacyjnego ustawodawstwa na szczeblu europejskim jest elementem
pożądanym, o tyle nie można zapominać, iż obecne
ramy prawne wyznaczone przez Unię Europejską
mają pewne istotne ograniczenia:
2. W Dyrektywie o równości zatrudnienia w odniesieniu do dyskryminacji ze względu na wiek zapisano
możliwość wyłączenia od tej zasady pewnych wyjątkowych obszarów. Wyjątki te będą interpretowane
w różny sposób przez poszczególne państwa członkowskie, co umniejsza siłę oddziaływania dyrektywy
i może przyczynić się do zróżnicowania rozwiązań
prawnych przyjętych przez różne kraje Unii.
– AGE wzywa poszczególne państwa członkowskie
do wprowadzenia ścisłych, obiektywnych kryteriów,
na mocy których odmienne traktowanie ze względu
na wiek może być uzasadnione.
3. Obowiązujący państwa członkowskie kalendarz
wprowadzania aktów prawnych regulujących dyskryminację wydłuża o trzy lata czas na wprowadzanie odpowiednich regulacji związanych z dyskryminacją ze względu na wiek, co może umniejszać jej
znaczenie w stosunku do dyskryminacji na innych
polach.
– AGE wzywa państwa członkowskie do podjęcia
poważnych i zdecydowanych działań mających na
celu zakazanie dyskryminacji ze względu na wiek
w zakresie zatrudnienia i pracy poprzez bezzwłoczne i efektywne dostosowywanie prawa krajowego
do wymogów dyrektywy.
4. Dyrektywa nie wymaga od państw powołania
instytucji aktywnie promujących równość osób
niezależnie od wieku.
– AGE wnioskuje o kontynuowanie prowadzonych
badań i gromadzenie informacji o procesie starzenia
się i dyskryminacji ze względu na wiek. AGE postuluje powołanie niezależnej instytucji upowszechnia3 AGE – The European Older People’s Platform – jest europejską federacją skupiającą ponad 130 organizacji reprezentujących interesy ludzi
starszych. Zobacz opis na stronie 116
2 Zobacz tekst Biura Pełnomocnika Rządu
_056
1. Głównym instrumentem prawnym regulującym
kwestię ludzi starszych jest Dyrektywa o równości
zatrudnienia, która ze swej natury reguluje tylko
sprawy dotyczące pracy i zatrudnienia.
– AGE3 postuluje stworzenie szerokiej podstawy
unijnego prawa oraz działań, tak aby umożliwić
walkę z przejawami dyskryminacji ze względu
na wiek wykraczającymi poza obszar związany
z zatrudnieniem. Można tego dokonać poprzez
przyjęcie dyrektywy o szerokim zakresie, ustanawiającej równość wszystkich obywateli w dostępie
do dóbr i usług, w tym opieki zdrowotnej i społecznej, edukacji, usług finansowych oraz budownictwa
mieszkaniowego.
057_
jącej wiedzę i rozwijającej świadomość społeczną
na temat kwestii związanych z wiekiem.
AGE wnioskuje o rozszerzenie ustawodawstwa
unijnego, tak aby zakaz dyskryminacji ze względu na wiek dotyczył także dostępu do dóbr
i usług. Aby mogło dojść do uchwalenia nowego
europejskiego prawa zwalczającego dyskryminację,
prace muszą przejść przez kilka etapów, z których
najważniejsze to:
1. Przygotowanie przez Komisję Europejską roboczej wersji aktu prawnego.
à Komisja Europejska jest jedyną instytucją Unii
Europejskiej posiadającą prawo przygotowywania roboczych propozycji nowych uregulowań
unijnych (inicjatywa ustawodawcza).
2. Skierowanie do Parlamentu Europejskiego roboczej wersji aktu prawnego do konsultacji. Decyzja
podjęta przez Parlament jest tylko opinią.
à Po konsultacjach Parlament ma prawo uchwalenia bądź odrzucenia propozycji nowej regulacji
w wersji przedstawionej przez Komisję.
à Parlament ma możliwość przedstawienia swoich
poprawek, ale nie ma mocy zalecenia ich wprowadzenia (Komisja może, ale nie musi uwzględnić
proponowane przez Parlament zmiany).
3. O tym, czy akt prawny zostanie przyjęty, czy też
odrzucony, jakie zostaną wprowadzone poprawki,
decyduje Rada Unii Europejskiej.
à Ustawodawstwo zwalczające dyskryminację
uznaje się za kwestię bardzo delikatną, dlatego
przyjęcie jakiejkolwiek regulacji wymaga jednomyślności wszystkich członków Rady. W praktyce
oznacza to, że każde z państw członkowskich
może zawetować przyjęcie jakiegokolwiek aktu
prawnego zwalczającego dyskryminację.
Program działań na rzecz zwalczania dyskryminacji (2000–06)
Poza zaprezentowanymi powyżej aktami prawnymi, artykuł 13 Traktatu Unii Europejskiej stanowi
podstawę prawną decyzji Rady Unii Europejskiej
o utworzeniu wspólnotowego Programu działań na
rzecz zwalczania dyskryminacji.
W ramach tego programu zwalczania dyskryminacji
przeznaczono 94,8 mln euro na działania wspierające wysiłki podejmowane w walce z dyskrymina-
_058
cją w krajach UE w latach 2001–06. Przyjęte ramy
programowe pozwalają na dofinansowanie trzech
rodzajów działań służących osiągnięciu nadrzędnego celu. Finansuje on:
1. Przeprowadzanie badań i analiz – pogłębienie
zrozumienia kwestii związanych z dyskryminacją,
np. poprzez zbieranie danych i badania.
2. Wzmacnianie skuteczności działania – stworzenie solidnych podstaw do efektywnego zapobiegania i zajmowania się kwestią dyskryminacji, na
przykład poprzez finansowanie europejskich sieci
i projektów międzynarodowych.
3. Podnoszenie poziomu świadomości społecznej – promowanie i upowszechnianie wartości oraz
praktyk leżących u podstaw walki z dyskryminacją,
na przykład poprzez organizację konferencji i przygotowywanie odpowiednich kampanii.
W ramach tego programu finansowane są miedzy
innymi:
Projekty międzynarodowe
Są to projekty służące wymianie informacji i dobrych praktyk stosowanych w walce z dyskryminacją w różnych krajach Unii Europejskiej. Dofinansowane mogą zostać takie przedsięwzięcia, które
angażują osoby i organizacje z co najmniej trzech
krajów członkowskich UE.
Działania organizacji o europejskim zasięgu
działania
Większość dostępnego wsparcia finansowego
na tym obszarze trafia do czterech największych
federacji zajmujących się kwestią dyskryminacji w
odniesieniu do czterech przyczyn wymienionych
w artykule 13 Traktatu:
– Europejskie Forum Niepełnosprawnych (The
European Disability Forum (EDF))
– Europejska Sieć Przeciwko Rasizmowi (The European Network Against Racism (ENAR))
– AGE - Europejska Platforma Osób Starszych
(The European Older People’s Platform)
– Międzynarodowe Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek (The International Lesbian and Gay Association,
Europe – (ILGA)
Ogólnoeuropejska kampania zatytułowana
Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji (For
Diversity. Against Discrimination)
Jest ona zaplanowaną na pięć lat ogólnoeuropejską
kampanią informacyjną mającą na celu pogłębianie
świadomości obywateli Europy na temat przysługujących im praw i zobowiązań regulowanych przez
unijne ustawodawstwo antydyskryminacyjne.
Wnioski
Mimo że proces starzenia się ludności zajmuje
ważne miejsce w programach politycznych realizowanych na szczeblach europejskim i krajowym,
wyraźnie widać, że na kształt podejmowanych
w tym względzie działań wpływa obawa przed
spodziewanym wzrostem kosztów emerytur, opieki
zdrowotnej i opieki długookresowej spowodowanych starzeniem się społeczeństwa oraz postrzeganie negatywnych skutków zmniejszającego się
udziału ludzi młodych w populacji osób w wieku
produkcyjnym.
Warto w tym miejscu podkreślić, że podejście do
procesu starzenia się należy opierać na uznaniu
fundamentalnych praw osób w każdym wieku i docenieniu ogromnego wkładu osób starszych w życie społeczne. Podstawą wszelkich działań powinno być uświadomienie sobie, że problem dyskryminacji ze względu na wiek dotyczy wszystkich krajów,
a walka z nią powinna być bezsprzecznie jednym z priorytetów politycznych. Ludziom starszym,
tak samo jak wszystkim innym członkom społeczeństwa, przysługuje pełne prawo do życia odpowiadającego ich potrzebom. Wymaga to ciągłego
rozpoznawania i usuwania napotykanych przez
nich przeszkód.
AGE – Europejska Platforma Ludzi Starszych – jest
przekonana, że sprawą niezwykle ważną jest podejmowanie na szczeblu krajowym i europejskim
działań przeciwko dyskryminacji oraz promowanie
w różnych dziedzinach życia społecznego równości
wszystkich bez względu na wiek. Wymaga to skoordynowania różnorodnych działań: inicjatyw prowadzących do zmiany postaw i zmian w kulturze,
przedsięwzięć umożliwiających osobom starszym
udział w kształtowaniu programów politycznych,
systemów świadczenia usług oraz systemów wparcia. Te działania muszą być oparte na solidnych
i szeroko zakrojonych ramach prawnych, które zakazywałyby wykorzystywania kryterium wieku
w miejsce innych argumentów, takich jak stan zdrowia czy kompetencje.
059_
Osoby starsze i ich stowarzyszenia mają do odegrania
bardzo ważną rolę w projektowaniu i promowaniu
działań zwalczających dyskryminację ze względu na
wiek – zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim.
Niezmiernie ważne jest ponadto włączenie tych grup
w proces monitorowania stanu wdrażania regulacji
zwalczających dyskryminację związaną z wiekiem. Dzięki
temu możliwe byłoby pociąganie do odpowiedzialności
odpowiednich organów wykonawczych.
Wszelkie wysiłki zmierzające do całkowitego wyeliminowania dyskryminacji ze względu na wiek
przyniosłyby korzyść nie tylko milionom seniorów
w całej Unii Europejskiej. Miałyby również pozytywny wpływ ekonomiczny, społeczny i kulturalny
na społeczeństwo Europy jako całości.
Dodatkowe informacje na stronach internetowych:
AGE – The European Older People’s Platform (strona dostępna jest
w języku angielskim i francuskim) à www.age-platform.org
Strona Komisji Europejskiej poświęcona walce z dyskryminacją,
fundamentalnym prawom i społeczeństwu obywatelskiemu (strona
dostępna w jęz. angielskim, francuskim i niemieckim)
à www.europa.eu.int/comm/employment_social/fundamental_rights
Kampania informacyjna Unii Europejskiej poświęcona kwestii
dyskryminacji (dostępna we wszystkich językach państw
członkowskich, także w języku polskim) à www.stop discrimination.info
Kto odpowiada za przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek
Sylwia Dzida
Biuro Pełnomocnika Rządu
ds. równego statusu kobiet i mężczyzn
Działania polskiego rządu
przeciwko dyskryminacji
ze względu na wiek
W listopadzie 2001 r. Rada Ministrów powołała
w drodze rozporządzenia Pełnomocnika Rządu do
spraw równego statusu kobiet i mężczyzn, który
został zobowiązany do podejmowania działań w zakresie wyrównywania szans obu płci. Konieczność
harmonizacji polskiego prawa z ustawodawstwem
Unii Europejskiej doprowadziła w 2002 r. do poszerzenia kompetencji i zadań Pełnomocnika Rządu
o problematykę zwalczania i przeciwdziałania dyskryminacji z powodu rasy, pochodzenia etnicznego,
religii i przekonań, wieku oraz orientacji seksualnej1.
W ten sposób przeciwdziałanie dyskryminacji ze
względu na wiek stało się jednym z celów i zadań
Pełnomocnika Rządu.
Do zadań Pełnomocnika należy promowanie,
inicjowanie, realizowanie albo koordynowanie
rządowych programów mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji z wszystkich wyżej wymienionych przyczyn. Pełnomocnik zobowiązany jest
także do:
– upowszechniania wiedzy na temat dyskryminacji i jej przejawów oraz metod i strategii przeciwdziałania jej występowaniu;
– współpracy z właściwymi organami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi
i instytucjami w zakresie ich odpowiedzialności
za realizację programów edukacyjnych i wychowawczych związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji;
– inicjowania, opiniowania oraz opracowywania
aktów prawnych i innych dokumentów rządowych
mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji;
– inspirowania i wspierania aktywności grup,
organizacji i środowisk działających na rzecz zwalczania dyskryminacji.
Co dotychczas udało się zrobić
W 2003 r. Pełnomocnik Rządu ds. równego statusu
przystąpił do dwóch unijnych programów – przedakcesyjnego programu Phare 2002 Wzmacnianie polityki antydyskryminacyjnej oraz do wspólnotowego
Programu działań na rzecz zwalczania dyskryminacji
2001–06.
Wspólnotowy Program działań na rzecz zwalczania
dyskryminacji wspiera wdrożenie w krajach UE
dwóch dyrektyw antydyskryminacyjnych:
– dyrektywy 2000/78/WE przyjętej 27 listopada
2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe
1 Rozporządzenie RM z dnia 25.06.2002 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu
_060
do spraw równego statusu kobiet i mężczyzn, § 2, pkt 2 (DzU 02.96.849)
równego traktowania w zakresie zatrudnienia
i pracy, m.in. ze względu na wiek;
– dyrektywy 2000/43/WE przyjętej 29 czerwca
2000 r. wprowadzającej zasadę równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe
lub etniczne.
Jako główny cel programu określono wspieranie
inicjatyw zwalczających bezpośrednią lub pośrednią dyskryminację ze względu na wiek, rasę lub
pochodzenie etniczne, religię lub przekonania,
niepełnosprawność lub orientację seksualną.
W ramach tego programu Biuro Pełnomocnika
realizuje projekt pt. Wdrożenie wspólnotowego
prawa antydyskryminacyjnego w Polsce. Dotychczas
realizacja programu objęła m.in. organizację konferencji dla przedstawicieli urzędów wojewódzkich,
wojewódzkich urzędów pracy, urzędów marszałkowskich, organizacji pracodawców i związków
zawodowych, a także publikację materiałów i broszur informujących o sposobach przeciwdziałania
dyskryminacji.
Każdego roku Pełnomocnik Rządu przeznacza
1/3 swojego budżetu na dofinansowanie działań
podejmowanych przez organizacje pozarządowe, które przyczyniają się do wzmocnienia pozycji
grup dyskryminowanych. Dotychczas ogłoszono
i rozstrzygnięto trzy edycje konkursu na działania
w obszarach priorytetowych, za które uznano: dialog społeczny, równe traktowanie mniejszości, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek.
Jakie zapisy antydyskryminacyjne udało się
wprowadzić do polskiego prawa
Z inicjatywy Pełnomocnika Rządu w nowelizacji
kodeksu pracy dodano nowy rozdział IIa o równym
traktowaniu w zatrudnieniu, którego zapisy weszły
w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. Wprowadzone
zapisy są konsekwencją konieczności dostosowania
polskiego prawa do zaleceń UE, a w szczególności
Dyrektywy 2000/78/WE.
W sferze zatrudnienia i wykonywania zawodu
regulacje te wprowadzają zakaz jakiejkolwiek
dyskryminacji bezpośredniej lub pośredniej, m.in.
ze względu na wiek, płeć, religię, narodowość, wyznanie, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne
lub orientację seksualną2 .
W przypadku naruszenia zakazu dyskryminacji poszkodowanym przysługuje prawo złożenia skargi
do sądu pracy, do Państwowej Inspekcji Pracy lub
2 183a § 6 kodeksu pracy (DzU z 1998, nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
żądanie wszczęcia postępowania pojednawczego. W przypadku poinformowania Państwowej
Inspekcji Pracy o zaistniałym fakcie dyskryminacji
pracownika przeprowadzona zostaje kontrola pozwalająca na weryfikację zasadności złożonej skargi. Procedura ta jest stosowana przy zapewnieniu
ubiegającemu się o interwencję całkowitej anonimowości.
W razie ujawnienia faktycznego zaistnienia przypadku dyskryminacji, inspektor pracy może skierować
do pracodawcy żądanie usunięcia stwierdzonych
nieprawidłowości. Sprawy z zakresu naruszenia
zakazu dyskryminacji są rozpatrywane przez sąd
pracy w postępowaniu odrębnym, którego dotyczą przepisy zawarte w tytule VII, dział III kodeksu
postępowania cywilnego.
Kolejnym poza kodeksem pracy aktem ustanawiającym reguły w ramach omawianej materii jest Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy 3, która wprowadza zakaz dyskryminacji
w procesie pośrednictwa pracy w stosunku do osób
bezrobotnych, poszukujących pracy i pracowników.
Zakaz ten dotyczy również pracodawców zgłaszających informację o wolnych miejscach pracy lub
szkolenia zawodowego – w ofertach tego typu
nie mogą być zamieszczone treści dyskryminujące
ewentualnych kandydatów do podjęcia pracy lub
rozpoczęcia szkolenia zawodowego. Ustawa przewiduje, że agencja pośrednictwa pracy lub pracodawca nieprzestrzegający wspomnianej zasady
podlega karze grzywny nie niższej niż 3000 zł.
W świetle zapisów kodeksu pracy nie można uzależniać zatrudnienia od wieku – niedozwolone
jest formułowanie ofert pracy z podkreśleniem, że
zatrudni się tylko osoby młode – chyba że prawo
przewiduje określone granice wiekowe dla zatrudnienia na określonym stanowisku pracy. Możliwe
jest natomiast uzależnienie zatrudnienia od odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Dlatego dyskryminujące jest zamieszczanie
w gazetach ofert pracy ze wskazaniem akceptowanej przez pracodawcę górnej granicy wieku kandydatów. Dyskryminujące jest również pomijanie pracowników w wieku dojrzałym przy kwalifikowaniu
do kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe z argumentacją, że z podwyższonych kwalifikacji takiego pracownika pracodawca nie będzie
miał korzyści ze względu na osiągnięcie przez niego
w niedalekiej przyszłości wieku emerytalnego.
3 183a § 6 Kodeksu pracy (DzU z 1998, nr 21, poz. 94 z późn. zm.)
061_
Dodatkowych informacji na temat dyskryminacji ze
względu na wiek i sposobów jej przeciwdziałania
udziela:
1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady równego traktowania
w zatrudnieniu,
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Sekretariat Pełnomocnika Rządu
ds. równego statusu kobiet i mężczyzn
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa
tel. (022) 52-00-830
e-mail: [email protected] lub [email protected]
www.rownystatus.gov.pl
2) zachowanie, którego celem lub skutkiem jest
naruszenie godności albo poniżenie lub upokorzenie pracownika (molestowanie).
Nowy rozdział w kodeksie pracy
Rozdział IIa – Równe traktowanie w zatrudnieniu
Art. 183a
§ 1. Pracownicy powinni być równo traktowani
w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności bez względu na płeć,
wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość,
przekonania polityczne, przynależność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas
określony lub nieokreślony albo w pełnym lub
w niepełnym wymiarze czasu pracy.
§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza
niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych
w § 1.
§ 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy,
gdy pracownik z jednej lub z kilku przyczyn określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany
w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni
pracownicy.
§ 4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy,
gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego
działania występują dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść wszystkich
lub znacznej liczby pracowników należących do
grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka
przyczyn określonych w § 1, jeżeli dysproporcje
te nie mogą być uzasadnione innymi obiektywnymi
powodami.
§ 5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2
jest także:
_062
§ 6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest
także każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci
pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie
pracownika; na zachowanie to mogą się składać
fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy
(molestowanie seksualne).
Art.183b
§ 1. Za naruszenie zasady równego traktowania
w zatrudnieniu, z zastrzeżeniem § 2-4, uważa się
różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art.
183a § 1, którego skutkiem jest w szczególności:
1) odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy,
2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia
za pracę lub innych warunków zatrudnienia albo
pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu
innych świadczeń związanych z pracą,
3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe
– chyba że pracodawca udowodni, że kierował
się obiektywnymi powodami.
§ 2. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu
nie naruszają działania polegające na:
1) niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku
przyczyn określonych w art. 183a § 1, jeżeli jest to
uzasadnione ze względu na rodzaj pracy, warunki jej wykonywania lub wymagania zawodowe
stawiane pracownikom,
2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków
zatrudnienia w zakresie wymiaru czasu pracy,
jeżeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi pracowników,
3) stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pracownika ze względu na ochronę rodzicielstwa, wiek lub niepełnosprawność
pracownika,
4) ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania
pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych – z uwzględnieniem
kryterium stażu pracy.
§ 3. Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu działania podejmowane
przez określony czas, zmierzające do wyrównywania szans wszystkich lub znacznej liczby pracowników wyróżnionych z jednej lub kilku przyczyn
określonych w art. 183a § 1, przez zmniejszenie na
korzyść takich pracowników faktycznych nierówności, w zakresie określonym w tym przepisie.
§ 4. Różnicowanie pracowników ze względu na
religię lub wyznanie nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, jeżeli
w związku z rodzajem i charakterem działalności
prowadzonej w ramach kościołów i innych związków wyznaniowych, a także organizacji, których
cel działania pozostaje w bezpośrednim związku
z religią lub wyznaniem, religia lub wyznanie pracownika stanowi istotne, uzasadnione i usprawiedliwione wymaganie zawodowe.
Art. 183c
§ 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego
wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę
o jednakowej wartości.
§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki wynagrodzenia, bez względu
na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia
związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej formie niż pieniężna.
§ 3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem
zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku.
Art. 183d
Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę
równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo
do odszkodowania w wysokości nie niższej niż
063_
minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na
podstawie odrębnych przepisów.
Art. 183e
Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego
traktowania w zatrudnieniu nie może stanowić
przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez
pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie
bez wypowiedzenia.
Jak odmienić obraz starości?
Zmiana negatywnego, stereotypowego wizerunku
starości to proces, który wymaga czasu.
W Polsce z roku na rok przybywa osób starszych, dlatego działania
zmierzające w tym kierunku powinniśmy rozpocząć jak najszybciej.
Nowe spojrzenie na ten okres życia człowieka to wyzwanie,
z którym musimy się zmierzyć zarówno jako jednostki, jak i społeczność.
Jak można kształtować pozytywny wizerunek starości?
O odpowiedź na tak sformułowane pytanie poprosiliśmy
przedstawicieli kilku organizacji, które w różnych środowiskach
pracują z osobami starszymi, dobrze więc znają ich problemy
i potrzeby. W swojej codziennej pracy szukają takich dróg,
które słowu „starość” nadają nowe znaczenia.
_064
065_
Stowarzyszenie Samopomocowe „Rada Seniorów”
dzielnicy Antoniuk w Białymstoku działa od 1993
roku. Jednym z nadrzędnych celów naszej organizacji jest kształtowanie pozytywnego wizerunku osób
starszych, niepełnosprawnych – w kręgu rodziny,
a także w szerszej społeczności lokalnej.
Renata Urszula Pełka
Stowarzyszenie Samopomocowe
„Rada Seniorów” dzielnicy Antoniuk w Białymstoku
Żyć wśród ludzi i dawać
innym coś od siebie
Słowo „senior” w tradycyjnych społeczeństwach
używane było jako pełne szacunku określenie
starszego człowieka, przywoływało na myśl ogrom
życiowego doświadczenia i godność nabywaną
z wiekiem. Współcześnie używamy tego samego
terminu w odniesieniu do osób po sześćdziesiątym
roku życia, jednak pojęcie to nie niesie już ze sobą
tak pozytywnego znaczenia.
Co się stało z autorytetem dziadków i starych
rodziców
Złożone procesy przeobrażeń społeczno-gospodarczych sprawiły, że człowiek starszy coraz częściej
postrzegany jest jako jednostka mniej wartościowa,
nie dość wykształcona, która nie nadąża za szybko
zmieniającym się światem.
Wieloletnia praca w środowisku osób starszych,
niepełnosprawnych i ubogich umożliwiła mi przeprowadzenie setek serdecznych i szczerych rozmów
z przedstawicielami tej grupy. Aby dokładnie poznać sytuację osób starszych, pytałam moich rozmówców nie tylko o sytuację zdrowotną i materialną, ale także o relacje rodzinne, stosunki sąsiedzkie,
sposoby spędzania wolnego czasu.
Na pytania dotyczące więzi rodzinnych najczęściej otrzymywałam mało budujące odpowiedzi:
„Rodzina nie ma dla mnie czasu”, „Moje rady czy
uwagi uważają za naiwne i przestarzałe”, „Jestem
samotna/samotny w rodzinie”, „Dzieci i wnuki odwiedzają mnie najczęściej w dniu, kiedy otrzymuję
rentę”. Kiedy pytałam ich o relacje z sąsiadami, odpowiadali różnie, najczęściej można było usłyszeć:
„Kontakty z sąsiadami ograniczają się do wymiany
form grzecznościowych na klatce schodowej”,
„Interesują się mną, pomagają w zakupach”, „Zapraszają do siebie na święta”. Natomiast zapytani
o sposoby spędzania wolnego czasu najczęściej
wymieniali słuchanie radia, oglądanie telewizji
i chodzenie do kościoła.
Rozmowy te pokazały, że dla osób starszych to
nie sytuacja mieszkaniowa czy materialna jest najważniejszym problemem. Odczuwały one przede
_066
wszystkim ogromną potrzebę, by czuć się użytecznym, żyć wśród ludzi i dawać innym coś od siebie.
W rozmowach o marzeniach starsi ludzie mówili:
„Najważniejsze jest dla mnie zdrowie, chcę jak najdłużej zachować niezależność”, „Chcę być jeszcze
komuś potrzebna, móc przekazać swoje doświadczenia innym”, „Chciałbym mieć kogoś bliskiego,
powiernika, grono przyjaciół”, „Mogłabym opiekować się osobą samotną, niedołężną”. Zapału, chęci
i pomysłów na samorealizację nie brakowało.
Jaki był nasz sposób na pozytywną zmianę
Doświadczenia wyniesione z tych rozmów pokazały nam wyraźnie, że w naszym mieście powinna
powstać organizacja oparta na wzajemnej pomocy
seniorów. To właśnie poprzez aktywne uczestnictwo w pracach stowarzyszenia wiele zagubionych
i samotnych osób starszych zmieniło się, inaczej
spojrzało na własną starość. A przecież jeszcze nie
tak dawno ludzie ci byli dobrowolnymi więźniami
swoich czterech betonowych ścian.
Aby taka zmiana była możliwa, trzeba przede
wszystkim pomóc osobie starszej uwierzyć we
własne możliwości, wydobyć z jej osobowości
wszystko to, co najbardziej wartościowe, dostrzec
niepowtarzalne piękno w naznaczonej zmarszczkami twarzy, uszanować spracowane dłonie. Tych
walorów jest naprawdę wiele.
Osoby starsze skupione w stowarzyszeniu to w przeważającej mierze ludzie prości. Mają wykształcenie podstawowe, rzadziej zawodowe czy średnie,
a tylko kilku spośród nich ukończyło wyższe uczelnie. Połączyła ich chęć niesienia sobie wzajemnej
pomocy.
Statut stowarzyszenia i roczne plany pracy zawsze
opracowywane są wspólnie. Wszelkie zadania planowane są tak, aby każdy z członków mógł brać
w nich aktywny udział. Projekty i zadania dostosowane są do potrzeb, zainteresowań i możliwości
całej seniorskiej społeczności złożonej z blisko 500
osób. Funkcjonują więc liczne koła zainteresowań:
opiekunów, robótek ręcznych i majsterkowania,
a także kulturalne i oświatowe. Stowarzyszenie
wydaje własny biuletyn „Uśmiech Seniora”, gdzie
prezentowana jest między innymi twórczość poetycka osób starszych. Organizowane są imprezy
okazjonalne we własnym gronie, a także imprezy
ogólnomiejskie, takie jak: „Dzień Seniora”, „Pożegnanie lata”. Co roku na białostockich działkach
osoby starsze spotykają się w ramach akcji letniego
wypoczynku dla seniorów i osób niepełnosprawnych.
W ciągu minionych dziesięciu lat w Białymstoku
powstały jeszcze cztery podobne stowarzyszenia
samopomocowe, jedna grupa samopomocowa,
a także uniwersytet trzeciego wieku. Wieloletnia
działalność naszego stowarzyszenie sprawiła, że dla
dużego grona seniorów życie nie zamyka się już
w czterech ścianach. Mieszkanie służy im raczej jako
spokojna przystań po aktywnie spędzonym dniu.
Coraz częściej pokorne niegdyś babcie nie mają już
tak wiele czasu na pilnowanie wnuków i nie są tak
szczodre w dzieleniu się swoją emeryturą.
Aktywny tryb życia, przebywanie wśród ludzi nie
pozwala osobom starszym na rozmyślanie o chorobach, samotności. Nie ma więc czasu na przesadną
troskę o dorosłe, samodzielne dzieci i wnuki. Seniorzy odnaleźli w sobie talenty poetyckie, literackie,
artystyczne. Interesują się polityką, literaturą, kulturą. Tak jak ich wnuki lubią słuchać nowoczesnej
muzyki, śmiać się i bawić, podróżować i poznawać
najpiękniejsze zakątki regionu.
Co myślą o tych niecodziennych przemianach
młodzi
Dzieci i wnuki członków naszego stowarzyszenia
z coraz większym szacunkiem odnoszą się do najstarszych osób w swoich rodzinach. Z sympatią patrzą na elegancko ubraną, uczesaną i umalowaną
babcię. Zaczynają rozumieć, że osoby starsze mają
także własne potrzeby, które trzeba uszanować.
Bo przecież człowiek po sześćdziesiątce ma także
swoje zdanie, marzenia, przyjaciół, z którymi bywa
na dyskotece, w kawiarni czy na spacerze.
Młodzi zapraszani są na wspólne spotkania, prelekcje, wycieczki. Wtedy też widzą swoich dziadków
i swoje babcie w innym świetle, bardzo często
staje się to dla nich punktem wyjścia do tego, by
na nowo zdefiniować znaczenie słów „człowiek
stary”. Te kontakty międzypokoleniowe sprawiają,
że młodzież chętniej słucha osób starszych, szanuje
ich zdanie, a także częściej korzysta z ich rad. Młodzi
zaczynają patrzeć na swoich dziadków jak na żywe
podręczniki historii, kultury, obyczaju. Okazuje się,
że w kontaktach międzypokoleniowych nieumiejętność posługiwania się przez osoby starsze komputerem czy korzystania z internetu nie ma już tak
wielkiego znaczenia.
067_
Co sprawiło, że tak wiele udało się osiągnąć
To efekt wspólnej, rzetelnej i bardzo kompleksowej
pracy z osobami starszymi, a także oddziaływania
na otoczenie, w którym żyją seniorzy. Nie jest łatwo
zmienić przyzwyczajenia starszego człowieka – cóż,
każdy człowiek bez względu na wiek to indywidualność, ma utrwalone przez lata przyzwyczajenia,
zależne od wykształcenia i środowiska możliwości,
jest wierny wyniesionym z dzieciństwa tradycjom,
religii, obyczajom i nawykom. Jest w pełni ukształtowaną jednostką.
Szacunek to pełna akceptacja osoby takiej, jaką ona
jest. Z jej wadami, zaletami, urodą i ułomnościami.
Bez takiego podejścia trudno zdobyć zaufanie osoby starszej. Umiejętność słuchania, rozsądna pomoc
w rozwiązywaniu problemów, grono przyjaznych
osób to czynniki pomocne przy wprowadzaniu
seniorów w nową, wciąż nie dość zrozumiałą teraźniejszość i przyszłość.
W ciągu dziesięciu lat naszej pracy zrobiliśmy duży
krok w kierunku kształtowania pozytywnego wizerunku seniorów. Mamy jednak pełną świadomość,
że nie jest to praca zamknięta i skończona, gdyż
wciąż przybywa osób starszych, dorastają też
młode pokolenia, które należy przygotowywać do
akceptacji „złotego wieku”.
Towarzystwo Vis Vitalis powstało w 1995 roku głównie po to, aby zwrócić uwagę zarówno seniorom,
jak i władzom miasta na to, że wiele osób starszych
wcale nie musi korzystać z pomocy społecznej.
Chcą one być aktywne, choć nie do końca wiedzą,
jak się do tego zabrać.
Blisko dziesięć lat temu, kiedy powstawało Towarzystwo, nie było tylu klubów osiedlowych co dziś, a te,
które istniały, nie miały nadzwyczajnej frekwencji.
Do klubu zaglądało się, gdy domowy telewizor się
popsuł, gdy organizowano wspólne wyjście do kina
czy teatru, gdy zapowiedziano pielgrzymkę albo
wyjazd na grzyby. Program klubu zazwyczaj tworzył
kierownik – samodzielnie lub z niewielkim udziałem
seniorów. Brakowało specjalistycznych szkoleń dla
ludzi pracujących z osobami starszymi.
Jak funkcjonują kluby seniora w Niemczech
Aleksandra Plackowska
prezes Towarzystwa Samopomocy
Starszej Generacji „Vis Vitalis” w Poznaniu
To mit, że w klubach seniora
tylko pije się kawę i plotkuje
przy robótkach
Wojewódzki Zespół Spraw Społecznych w Poznaniu
we współpracy z Porozumieniem Niemiecko-Polskim w Salzgitter zorganizował wyjazd szkoleniowy
do Niemiec dla osób zainteresowanych przeniesieniem na grunt Polski tamtejszych metod pracy
z ludźmi starszymi, z bezrobotnymi i dziećmi niepełnosprawnymi. W czasie pobytu w Dolnej Saksonii i w Hamburgu zobaczyłam coś, co utkwiło mi
w pamięci – kluby pełne aktywnych starszych ludzi,
którzy sami dla siebie organizowali czas, pracując
w charakterze wolontariuszy. Uczyli się języków
obcych, uprawiali gimnastykę i jogę, organizowali
wspólne wycieczki i dłuższe wyjazdy, odwiedzali
osoby mieszkające w domach pomocy. Odbywały
się prelekcje na różnorodne tematy. Realizowane
były także niecodzienne pomysły: np. seniorzy
nagrywali na kasety całe dzieła literackie dla osób
niedowidzących i tworzyli z nich wypożyczalnię.
Powszechnie prowadzono doradztwo indywidualne w zakresie spraw zdrowotnych, żywieniowych
i usług mieszkaniowych dostosowanych do potrzeb
osób starszych.
Od czego postanowiliśmy zacząć
Po powrocie z Niemiec postanowiłam założyć małe
stowarzyszenie funkcjonujące na zasadzie samopomocy, aby przeciwdziałać samotności i izolacji społecznej osób starszych. I tak zaczęła się przygoda
z Vis Vitalis. Naszą działalność rozpoczęliśmy od
organizowania tematycznych prelekcji dla osób
starszych. Pierwsze wykłady wygłaszali członkowie
_068
069_
naszego towarzystwa, byli wśród nich profesorowie wyższych uczelni, lekarze, pedagodzy, prawnik
i wielu ekonomistów, a także dziennikarz. Comiesięczne wykłady, poświęcone przede wszystkim
tematyce zdrowotnej, stały się naszą tradycją. Od
2001 roku odbywają się one w miejskiej przychodni specjalistycznej, gdzie prowadzimy Poznańskie
Centrum Seniora. Oprócz prelekcji raz w tygodniu
organizujemy dyżury informacyjno-doradcze dla
seniorów niezrzeszonych.
Dzięki aktywnej współpracy z Euragiem – Europejską Federacją Ludzi Starszych – nawiązaliśmy bliskie
kontakty z niemieckimi organizacjami. W 1997 roku
zorganizowaliśmy spotkanie na temat mieszkalnictwa dostosowanego specjalnie do potrzeb ludzi
starszych. Było to o tyle istotne, że problem ten
był wówczas w Polsce nieznany. Ponadto przez
kilka lat organizowaliśmy wyjazdy 50-osobowej
grupy poznańskich seniorów do Berlina na Święto
Lata na zaproszenie zaprzyjaźnionej organizacji
socjalnej. Te wyjazdy miały inspirujący wpływ na
funkcjonowanie klubów seniora w Poznaniu, pokazywały także niezrzeszonym seniorom, jak być
aktywnym i jak pozytywnie kształtować własne
życie na starość.
Od 1996 roku prowadzimy nieodpłatny kurs języka niemieckiego dla naszych członków, a od 2003
roku także dla członków klubów seniora na Winogradach. Przeszkoliliśmy także 12 osób do prowadzenia kursów treningu pamięci dla osób starszych
w oparciu o materiały szkoleniowe otrzymane od
organizacji szwajcarskiej, które zresztą nasi członkowie samodzielnie przetłumaczyli na język polski.
Towarzystwo Vis Vitalis pomogło także w powołaniu dwóch nowych klubów seniora na poznańskich
osiedlach.
Współpraca z wieloma partnerami kluczem do
sukcesu
Kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych w Poznaniu nie powiodłoby się bez dobrej
współpracy z władzami lokalnymi, mediami, a także
bez wzajemnych kontaktów i integracji samych organizacji i innych podmiotów działających na rzecz
seniorów w naszym mieście.
Kluczowym wydarzaniem były tutaj obchody
Międzynarodowego Roku Seniora, które przypa-
_070
dły na 1999 rok. Informację o tej inicjatywie ONZ,
w której brała udział większość krajów europejskich,
przywieźliśmy z Niemiec i przekazaliśmy władzom
miasta z prośbą o powołanie Komitetu Organizacyjnego i opracowanie programu obchodów. Władze
przychylnie ustosunkowały się do tego pomysłu
i Poznań bardzo aktywnie włączył się w międzynarodowe obchody. W komitecie znaleźli się wybitni
naukowcy, socjologowie i lekarze. Urząd Miasta wydał piękną publikację z ich wystąpieniami pt. „Profile starości”, w której specjalny rozdział poświęcony
został seniorom piszącym o własnej starości. Komitet Organizacyjny zaproponował Urzędowi Miasta
finansowanie kwartalnika o działalności socjalnych
organizacji pozarządowych oraz działaniach służb
miejskich w tym obszarze i w ten sposób ukazał się
pierwszy numer „Ibisa”. Do dziś wydano już ponad
30 numerów tego pisma.
organizowane przez kluby seniora bardzo chętnie
przychodzą przedstawiciele władz miasta.
W Międzynarodowym Roku Seniora postanowiliśmy pokazać mieszkańcom Poznania, że w ich
mieście także działają aktywni seniorzy. W tym
celu zebraliśmy informacje o organizacjach i klubach działających na rzecz osób starszych. Spis
ten został przekazany do Referatu Spraw Społecznych Urzędu Miasta, który co jakiś czas wydaje
aktualne informatory o instytucjach zajmujących
się sprawami seniorów. W ten sposób okazało się,
że mamy wiele zespołów muzycznych i kabaretowych, zaczęła o nich pisać prasa, okazały się też
ciekawym tematem dla telewizji. Na zakończenie
Roku Seniora zorganizowaliśmy w Domu Kultury
„Zamek” przegląd zespołów i kabaretów skupiających osoby starsze, a także poezji pisanej przez
seniorów. Pokazaliśmy też obrazy i niezliczoną ilość
artystycznych robót ręcznych. Pokaz obejrzało ponad 500 seniorów.
Aby możliwa była zmiana negatywnego, stereotypowego wizerunku starości, potrzebne jest także
zaangażowanie samych seniorów. To oni muszą być
otwarci i aktywni, aby nie postrzegano ich jako tych,
którzy do życia społecznego już nic nie wnoszą, bo
to oczywiście nieprawda.
Tylko kompleksowe działanie może sprawić, że uda
się obalić mit, że w klubach seniora tylko pije się
kawę i plotkuje przy robótkach.
Władze miasta Poznania przychylnie patrzą na
inicjatywy podejmowane przez seniorów, co jest
niezwykle istotne. Organizacje mogą ubiegać się
o dotacje na programy wspierające rozwój intelektualny i fizyczny osób starszych, a także na przedsięwzięcia promujące profilaktykę zdrowia. Począwszy
od 1997 roku przedstawiciele seniorów zapraszani
są do Białej Sali Urzędu Miasta w pierwszych
dniach października na obchody Dnia Seniora.
W tym samym dniu Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zamawia w Kościele Farnym mszę świętą
w intencji seniorów. Na wszystkie większe imprezy
Media mają także istotną rolę do odegrania w procesie kształtowania pozytywnego wizerunku człowieka starszego. Współpraca z mediami nie może
mieć miejsca tylko w zasięgu lokalnym, choć jest to
bardzo ważne. Dla działalności Towarzystwa bardzo istotny okazał się kontakt z osiedlową telewizją
kablową i zapraszanie jej reporterów na ciekawe
spotkania. Telewizja Winogrady co miesiąc informuje słuchaczy o wygłaszanych w naszym Centrum
Seniora prelekcjach, a kilka razy w roku przedstawia
relacje z tych spotkań. Problemem pozostaje jednak
to, jak zainteresować sprawami istotnymi z punktu
widzenia seniorów media o zasięgu ogólnopolskim.
Konieczne wydaje się też wprowadzenie młodych
dziennikarzy w problematykę okresu starości i pokazanie im mądrości ludzi starszych.
Chcemy robić coś dla innych
Na zakończenie chciałabym opowiedzieć o zdarzeniu, które miało miejsce w dniu naszego pierwszego wystąpienia w Urzędzie Miasta. W obecności
prezydenta miasta, przewodniczącej rady miasta,
radnych i urzędników oraz seniorów omawiałam naszą działalność i powiedziałam, że aktywny senior
to osoba zdrowa i radosna, bo może coś zrobić dla
drugiego człowieka, ale abyśmy mogli być potrzebni innym starszym osobom, prosimy o wskazanie
przez Urząd obszarów, na których będziemy mogli
działać. Prezydent na przyjęciu, które miało miejsce
tego samego dnia wieczorem, powiedział do swego
przyjaciela: „Miałem dziś spotkanie z poznańskimi
seniorami. Zachowali się niezwykle, nie wyciągali
ręki po pieniądze, nie grozili mi laską, tylko chcieli,
aby im wskazać obszary działania na rzecz swych
rówieśników, którzy bardziej potrzebują pomocy”.
Był to dla nas, członków Towarzystwa „Vis Vitalis”,
największy komplement.
071_
Rzeczywistość społeczna ostatnich lat pokazała,
że okres transformacji ustrojowej przyniósł ze sobą
oprócz korzystnych przeobrażeń również wiele
barier i zagrożeń. Nasilił się proces wykluczania
ludzi starszych ze społeczności. Pogorszyła się
ich sytuacja materialna, szacunek dla podeszłego
wieku ustąpił miejsca obojętności, a czasem nawet
pewnego rodzaju wrogości.
Julita Jakubowska
prezes Zarządu Miejskiego
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Tczewie
Odkry jmy na nowo mądrość
starszego człowieka
Dostrzegając te negatywne zmiany, dotkliwie odczuwane przez osoby starsze, postanowiliśmy
przeciwstawić się tym tendencjom. Pamiętając
o tym, iż współczesny senior pragnie jak najdłużej
być samodzielny, nie chce być dla nikogo ciężarem,
a przy tym posiada potencjał wiedzy i umiejętności,
zaczęliśmy poszukiwać sposobów na stworzenie
najstarszym mieszkańcom Tczewa sprzyjających
warunków do aktywności i rozwoju.
Wykluczeni z nowoczesnego, stechnicyzowanego świata
Doszliśmy do przekonania, że jedną z przyczyn
społecznej alienacji osób w podeszłym wieku jest
nieznajomość i brak dostępu do nowoczesnych
środków przekazu informacji. Wiele urządzeń,
które weszły do powszechnego użytku, dla licznego grona osób starszych pozostaje czymś obcym,
nieznanym, z czym nie dają sobie rady. Powoduje
to, że nie mogą korzystać na równi z młodymi z wielu udogodnień. A przecież za pomocą e-maila czy
telefonu komórkowego mogliby kontaktować się z
rodziną i przyjaciółmi. Internet – kopalnia wiedzy
– to także dobre narzędzie dla osób starszych do
pogłębiania własnych zainteresowań i poszukiwania potrzebnych informacji. Postanowiliśmy coś zrobić – na zasadzie eksperymentu – by diametralnie
zmienić postawę wobec ludzi starszych w naszej
społeczności.
I stało się. Trzydzieści starszych osób zdecydowało
się na udział w nowatorskim projekcie opracowanym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej
w Tczewie. Seniorzy wyruszyli w podróż w XXI wiek
– udowodnili, że człowiek w jesieni życia potrafi
przełamać swoje obawy i stawić czoła nowinkom
technicznym. Trzy komputery i grono seniorów.
Na początku pełni byli lęku, niepokoju, ale także
ciekawości.
Najważniejsze to przełamać lęk
Udało nam się zorganizować cykl spotkań, podczas
których seniorzy zapoznawali się z zagadnieniami
z zakresu informatyki, obsługą telefonii komór-
_072
kowej, bankomatu czy dyktafonu. Podczas zajęć
praktycznych z komputerem osoby starsze przy
wsparciu wolontariuszy nauczyły się obsługiwać
sprzęt, programy edukacyjne, internet i pocztę
elektroniczną. Seniorzy nie tylko zapoznali się z nowoczesnymi urządzeniami, ale zaczęli z nich korzystać. Swoje wspomnienia nagrywali na dyktafon,
następnie spisywali na komputerze. W ten sposób
samodzielnie przygotowali publikację pt. „Senior
też potrafi”.
Udział w tych zajęciach przyczynił się do wzrostu
ich samodzielności oraz poczucia własnej wartości. Znaczenie tego typu zajęć dla osób starszych
oddają ich wypowiedzi, oto jedna z nich: „Zawsze
denerwowały mnie dzwoniące bez przerwy telefony komórkowe. Dzięki zajęciom zdołałam poznać
to magiczne dla mnie urządzenie, a nawet miałam
okazję wysłać wiadomość SMS do swojej córki. Teraz wiem, że to bardzo praktyczna rzecz”.
Aktywność uczestników zajęć zaskoczyła nas
– moderatorów i wolontariuszy. Do każdego spotkania przedstawiciele złotego wieku solidnie się
przygotowywali i z ogromnym optymizmem w nich
uczestniczyli. Poznanie tajemnic, jakie kryją w sobie nowinki techniczne, sprawiło, że ludzie starsi
poczuli się pożyteczni dla reszty społeczności oraz
uświadomili sobie, że tak naprawdę nie ma miejsca
na świecie, z którym nie mogliby się skontaktować.
Poczuli, że świat jest w zasięgu ręki, otwarty dla
wszystkich, bez względu na wiek.
Warto uczyć się nowych rzeczy
Warsztaty te, podobnie jak inne formy aktywności edukacyjnej, przyczyniły się do podtrzymania
sprawności intelektualnej osób starszych, zachęciły
wielu uczestników do uczenia się nowych rzeczy.
Grupa seniorów z naszego miasta zdecydowała
się na naukę języka angielskiego. Lekcje prowadzą
wolontariusze. Tutaj także wszyscy wykazują duże
zainteresowanie i zapał.
Realizacja kolejnych projektów aktywizujących
seniorów z naszej miejscowości stała się ważnym
zadaniem PKPS-u. Wciąż przygotowujemy ludzi
starszych do pełnienia nowych ról w społeczeństwie. W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej postanowiliśmy zapoznać grono najstarszych
mieszkańców Tczewa ze zmianami, które nas czekają, z funkcjonowaniem europejskiej wspólnoty,
codziennym życiem i zwyczajami krajów Unii.
Posłużyły temu dwa przedsięwzięcia: „Senior bliżej
Europy” oraz „Europiknik”.
Śmiech i zabawa nie są zarezerwowane dla
młodych
Chcieliśmy także przełamać stereotyp postrzegania osób starszych i pokazać mieszkańcom Tczewa,
że seniorzy potrafią się wspaniale bawić i żartować.
W tym celu zorganizowaliśmy Wybory Miss i Mistera
Złotego Wieku. Udział w tym przedsięwzięciu mogli wziąć tylko kandydaci w wieku powyżej 80 lat.
W ten sposób chyba po raz pierwszy w życiu osoby
mające 60 czy 70 lat poczuły, że są na coś za młode,
a ci najstarsi – że są prawdziwie docenieni i uhonorowani. Nagrody w konkursie też były nietypowe:
obiad dla dwojga w restauracji, wizyta u fryzjera,
karnet na basen, talon na pieczywo na cały rok,
ciśnieniomierze itp. Uczestnicy konkursu poradzili
sobie doskonale, pokazali niespożytą energię, aktywność i odwagę.
Seniorzy, z którymi współpracujemy, nie wyobrażają już sobie życia w przysłowiowych czterech
ścianach swojego mieszkania. To optymistyczne,
że potrafią starzeć się z godnością, budząc szacunek
i sympatię społeczności lokalnej. Wyraźny efekt naszych dotychczasowych działań dopinguje nas do
dalszej aktywności, która zmierza w stronę zmiany
negatywnego obrazu starości.
Projekt edukacyjny okazał się wielkim sukcesem,
jest to przykład na to, że można „odkurzyć” wiedzę
i mądrość człowieka starszego. Pozwolił na docenienie wiedzy seniorów i uświadomił im, jak być
otwartym na nowe, bezustannie zachodzące we
współczesnym świecie procesy. Uczestnicy tych
zajęć odnaleźli w sobie cechy, postawy, umiejętności, które w tradycyjnych społecznościach posiadała tzw. starszyzna. Ich uczucia, doświadczenia
i pomysły miały istotny wpływ na kształt tych zajęć,
a także na nasze dalsze działania edukacyjne.
073_
Przyszło nam żyć w czasach wielkich przemian społeczno-politycznych. Każda transformacja ustrojowa
to zmiana, która narusza zastane układy, porządek,
mentalność, dogłębnie zmienia również warunki życia społecznego. Zagubieni w gąszczu niedorzecznych przepisów i ustaw zdrowotno-ubezpieczeniowych, wkroczyliśmy do Unii Europejskiej.
Jak osoby starsze patrzą na te zmiany
Lucjan Piekański
prezes Kujawsko-Pomorskiego
Stowarzyszenia Osób z Chorobą Parkinsona
Choroba, nawet ta ciężka
i nieuleczalna, nie przekreśla
potrzeby aktywności
Ludziom młodym łatwiej jest zaakceptować i zrozumieć zasady funkcjonowania nowej polskiej rzeczywistości, która nastała po 1989 roku. Natomiast
ludzie starsi czują się bardzo często zagubieni, odstawieni na boczny tor, pozbawieni prawa głosu w
sprawach dotyczących państwa, środowiska lokalnego, a także rodziny. A przecież mają oni bogate
doświadczenia i zasób wiedzy, który mógłby być
twórczo wykorzystany również w kluczowych kwestiach związanych z transformacją naszego kraju.
Widząc, jak wielu jest zagubionych seniorów,
a szczególnie jak wiele osób chorych i niepełnosprawnych rezygnuje z aktywnego życia, zamyka
się we własnych domach – zadawaliśmy sobie
pytanie: Czy tak musi być? Czy w dzisiejszym, pospiesznie żyjącym świecie nie ma miejsca dla ludzi
starych i niepełnosprawnych?
Przeciw marginalizacji osób z chorobą Parkinsona
Byliśmy głęboko przekonani, że warto pracować na
rzecz zmiany wizerunku osób starszych. Uznaliśmy
także, że na tym polu dużą rolę mają do odegrania
organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenie
założone przez nas, osoby chore. Działamy od 1999
roku. Obecnie, po pięciu latach, w czterech kołach
terenowych – w Inowrocławiu, Toruniu, Grudziądzu
i Włocławku – skupiamy łącznie blisko 500 członków, osób z chorobą Parkinsona.
Celem naszej organizacji jest przede wszystkim
udzielanie informacji o tej chorobie i dostępnych
metodach leczenia. Wydajemy specjalistyczne publikacje i broszury, opracowaliśmy także materiały
edukacyjne na kasetach magnetofonowych i wideo.
Organizujemy spotkania ze specjalistami, badania
profilaktyczne, a także rehabilitację.
Od początku dużą wagę przywiązujemy nie tylko
do działalności edukacyjnej, ale także do udzielania pomocy i psychicznego wsparcia osobom z tą
nieuleczalną i postępującą chorobą. W tym celu
powołujemy grupy wsparcia i samopomocy, a także aktywnie organizujemy czas wolny chorych i ich
rodzin.
_074
Ludzie starsi potrzebują przestrzeni do aktywności
Chciałbym opowiedzieć w tym artykule o ostatnio
przeprowadzonych przez nasze stowarzyszenie
działaniach nakierowanych na zagospodarowanie
czasu wolnego seniorów. Kiedy myślimy o potrzebach osób chorych, bardzo często zapominamy, że
one także poszukują aktywności. Chcą spotkać się
w miłym gronie, porozmawiać i pośmiać się, pojechać na wycieczkę, potańczyć.
Na początku 2004 roku rozpoczęliśmy realizację programu „My Seniorzy – też w Unii Europejskiej”. Przy
jego realizacji korzystaliśmy z pomocy wolontariuszy ze Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria”
w Inowrocławiu, które udostępniło nam dobrze wyposażoną bazę świetlicowo-dydaktyczną.
Koncepcja tego programu dobrze obrazuje sposób,
w jaki pracujemy z chorymi, starszymi ludźmi. Przede
wszystkim jest dla nas ważne, aby jak najwięcej rzeczy robić wspólnie, tak aby sami uczestnicy mieli
wpływ na charakter adresowanych do nich działań.
Ponadto staramy się, żeby nasza oferta była atrakcyjna dla każdego – bez względu na zainteresowania, wiek, stopień choroby czy niepełnosprawności
– i aby każdy chętny znalazł coś dla siebie ciekawego
i mógł się przyłączyć.
będą prowadzone pod okiem lekarzy, rehabilitantów i psychologa, a poziom ćwiczeń fizycznych, tanecznych czy gimnastycznych będzie dostosowany
do możliwości uczestników.
Pomysły seniorów na nasze spotkania były bardzo
różne: głośne czytanie powieści, konkursy, gry
planszowe, zajęcia z dziedziny rękodzieła (haftu,
wycinania z bibuły), a także aerobik dla starszych
pań. W czasie trwania tego programu miały także
miejsce spotkania z prawnikiem, ludźmi kultury,
politykami i przedstawicielami władz samorządu
lokalnego. Nie zabrakło oczywiście wspólnych
wycieczek i pikników.
Grupa, która regularnie się spotyka, liczy obecnie
25-38 osób, ciągle pojawiają się nowe twarze, co
jest dużym powodem do radości. Zawsze staramy
się, aby nawet podczas przerw wakacyjnych coś się
u nas działo. W tym roku ogłosiliśmy konkurs na
najładniejszą fotografię zrobioną podczas letniego
wypoczynku.
Poprzez cykl regularnych spotkań chcieliśmy stworzyć osobom starszym przestrzeń do takich form
aktywności, jakich najbardziej potrzebują. Pomysł
prosty, ale bardzo potrzebny, o czym świadczą
słowa samych uczestników:
Żyć z chorobą Parkinsona jest bardzo ciężko, przez
długi okres czułam się zagubiona. Mało się uśmiechałam, byłam przygnębiona i pełna pesymizmu. Wiedziałam, że podążam w złym kierunku, ale kiedy w prasie
przeczytałam informację o spotkaniu, postanowiłam
przyjść. Intuicja podpowiadała mi, że robię krok w dobrym kierunku.
u
Mieszkam z synem i jego rodziną, jest mi z nimi
dobrze, ale oni są młodzi i mają swoje sprawy.
Od dawna szukałem sposobu, by wyjść do ludzi, by móc
porozmawiać o swoich sprawach. Cieszę się, że moje
ciche marzenia się spełniają.
u
Na początku najważniejsze było dla nas to, aby
uczestnicy pokonali barierę psychologiczną – własną nieśmiałość. Rozmowy przy kawie, herbacie
i ciastku były okazją wzajemnego poznania się.
Każda osoba mogła powiedzieć kilka słów o sobie
i swoich zainteresowaniach, przedstawić sugestie
i propozycje co do planu kolejnych działań. W ten
sposób wspólnie podjęliśmy decyzję, że spotkania
będą odbywać się dwa razy w tygodniu, zajęcia
075_
Fundacja Samaritanus, założona w 1990 roku w Warszawie, od pięciu lat realizuje ogólnopolski Projekt
AS – Aktywizacja Seniorów, którego głównym celem jest reintegracja społeczna osób starszych.
Fundacja Samaritanus
Trzeba zachęcać osoby
starsze do podejmowania
działań na rzecz innych
Starsi ludzie w polskim społeczeństwie postrzegani są jako grupa wyizolowana, a jednocześnie
roszczeniowa, zachowująca się pasywnie i oczekująca, że to, co miała kiedyś przydzielone, będzie
dalej w sposób naturalny zagwarantowane. Wielu
ludzi starszych nie potrafi odnaleźć się w szybko
zmieniającej się obecnie rzeczywistości i przestaje
wierzyć w siebie. Ich duże doświadczenie i wolny
czas pozostają niezagospodarowane. Postanowiliśmy więc, korzystając z doświadczeń zdobytych
m.in. w Wielkiej Brytanii, wykorzystać potencjał
tkwiący w tej grupie – dla dobra samych seniorów
i z pożytkiem dla społeczeństwa.
Główne cele Projektu AS to: fizyczna i psychiczna
aktywizacja ludzi starszych, pobudzenie inicjatywy
do pomocy wzajemnej, wsparcie postawy solidarności z bliźnimi, reintegracja ze społeczeństwem,
przeciwdziałanie marginalizacji i negatywnym postawom społecznym wobec ludzi starszych, upowszechnienie wśród seniorów idei wolontariatu.
Powstające w różnych miejscowościach ośrodki AS
muszą spełniać standardy wynikające z realizowanego przez nas projektu, tj. powiązanych ze sobą
trzech elementów działania: kawiarenki informacyjnej (nazywanej przez nas w skrócie Info-Café),
zespołu rzeczników społecznych i klubu (bądź
klubów) Seniora.
Kawiarenka Informacyjna (Info-Café)
Jest to ogólnodostępny punkt spotkań seniorów
zlokalizowany przy jednej z głównych ulic lub
w strefie ruchu pieszego w danej miejscowości.
Kawiarenka to miejsce pierwszego kontaktu osób
starszych z lokalnym ośrodkiem AS, gdzie można
nie tylko napić się kawy czy herbaty, ale przede
wszystkim uzyskać potrzebne informacje i poradę. Dostępne są tam broszury informacyjne, prasa
codzienna, liczne poradniki, ale przede wszystkim
są osoby, z którymi można o swoim problemie porozmawiać. Osoby te pośredniczą także – gdy zaistnieje taka potrzeba – w kontakcie z utworzonym
w ramach projektu zespołem doradców-rzeczników. Należy zaznaczyć, że do takiej kawiarenki,
obsługiwanej przez seniorów wolontariuszy, może
przyjść nie tylko osoba starsza.
_076
Zespół Rzeczników
W jego skład wchodzą aktywni doradcy społeczni
(np. prawnicy, emerytowani kuratorzy, pracownicy
różnych urzędów, służby zdrowia, opieki społecznej,
banków, poczty itp.), którzy w razie potrzeby służą
nie tylko radą i konsultacją, ale również praktyczną
pomocą, np. interweniują we właściwej instytucji.
Doradcy społeczni pracują na zasadach wolontariatu, udzielają porad, ale mogą także reprezentować
sprawy osoby starszej, stając się jej rzecznikiem.
Kluby Seniora AS
W ramach Projektu AS działają takie kluby, które
w swoim programie zobowiązują się do działań
na rzecz aktywizacji seniorów, przede wszystkim
poprzez organizowanie systematycznej pomocy
wzajemnej, stopniowo rozwijanej także na zewnątrz klubu w ramach ruchu wolontariatu. Kluby
te są zatem czymś więcej niż tylko miejscem miłego spędzania czasu i nawiązywania kontaktów.
Stwarzają możliwości i zachętę do różnych form
społecznej aktywności.
Lokalne ośrodki, które funkcjonują w ramach Projektu AS, mają za zadanie najpierw przyciągnąć
samotne, starsze osoby do Info-Café, nawiązać
z nimi kontakt, udzielić informacji i pierwszych rad,
a następnie skierować – stosownie do potrzeb – do
klubu lub do zespołu rzeczników społecznych.
Pierwsze ośrodki realizujące Projekt AS
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej i Lubelski
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Siedzibą Centrum jest
obecnie jedno z pomieszczeń Wojewódzkiego Centrum Kultury nieopodal Starego Miasta (ul. Dolnej
Panny Marii 3). Punkt ten jest łatwo dostępny dla
ludzi starszych, dlatego coraz więcej osób przychodzi tu z prośbą o pomoc i interwencję w rozwiązaniu trudnych problemów. Interesantów obsługuje
grupa ok. 15 wolontariuszy, związanych głównie
z Lubelskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Ośrodek ten nie uzyskał jak na razie pomocy ze strony
władz miasta. Fundacja Samaritanus stara się, na
miarę swych możliwości, nadal pomagać przy prowadzeniu tej placówki.
Obecnie staramy się powołać kolejne ośrodki realizujące Projekt AS – w Pruszkowie i Koszalinie. Każdy powstaje przy współpracy z innymi lokalnymi
partnerami. Nasze wsparcie dla nowo powstających
placówek przejawia się przede wszystkim w tym,
że pomagamy w szukaniu sponsorów i partnerów,
wyposażamy placówki w niezbędny sprzęt i materiały informacyjne, szkolimy wolontariuszy, rzeczników, koordynujemy rozwój i pracę ośrodków.
Zależy nam na tym, aby placówki Projektu AS – niezależnie od tego, jaką przybiorą nazwę – działały
w oparciu o standardy wynikające z projektu, aby
mogły rozwijać się samodzielnie i niezależnie od
czynników zewnętrznych, np. wyznaniowych czy
politycznych. Naszą intencją i dążeniem jest stopniowy rozwój sieci Ośrodków AS w całym kraju.
Pod koniec 2002 roku udało się powołać pierwsze
pilotażowe ośrodki działające w ramach Projektu
AS. Zostały one utworzone w Poznaniu i Lublinie
dzięki wsparciu ze strony Netherlands Foundation
for Central and Eastern Europe (Holandia) i Fundacji
Roberta Boscha ze Stuttgartu.
Placówka poznańska znajduje się w centrum miasta
(ul. Młyńska 5) i funkcjonuje pod nazwą Info-Café.
Otrzymała do dyspozycji pomieszczenia w tamtejszym oddziale Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (oficjalnego partnera Projektu
AS). Na swą bieżącą działalność uzyskała dodatkowe środki finansowe od samorządu lokalnego.
Ośrodek jest pozytywnie odbierany przez starszych
mieszkańców Poznania; obecnie działa w nim aktywnie 14 wolontariuszy.
Placówka w Lublinie funkcjonuje pod nazwą Centrum Aktywizacji Seniorów. Została utworzona
przez oficjalnych partnerów Fundacji Samaritanus:
077_
Jak wzmocnić pozycję ludzi starszych
w procesie podejmowania decyzji?
Europejskie społeczeństwa starzeją się. Liczebność seniorów nie przekłada się
jednak na siłę i społeczną pozycję tej grupy.
W Polsce ludzie starsi bardzo rzadko mają okazję do publicznego wyrażania
swoich opinii odnośnie spraw, które ich dotyczą. Mają poczucie, że niewiele
od nich zależy, w związku z czym w niewielkim stopniu angażują się w życie
swojej miejscowości. A przecież tematów do dyskusji mogłoby być wiele.
Zaczynając od tych drobnych, jak brak poręczy przy schodach czy za wysokie
stopnie w autobusach, a kończąc na bardziej złożonych zagadnieniach
związanych z organizacją służby zdrowia czy systemu emerytalnego.
W Niemczech rady seniorów zaczęto tworzyć już w latach 70., ale ich największy rozwój przypadł na lata
80. i 90. (w 1995 r. było 500 rad seniorów, a już rok później – 750). Natomiast w Danii na 270 magistratów
(okręgów miejskich) w 1980 r. przypadały tylko 4 rady seniorów, w 1997 r. liczba ta wzrosła do 2002 .
Równocześnie na poziomie ogólnonarodowym powoływane są organy opiniujące decyzje rządu
w sprawach dotyczących ludzi starszych. Za przykład mogą tutaj posłużyć doświadczenia Francji, gdzie
już w 1982 roku utworzono Narodowy Komitet na rzecz Emerytów i Osób Starszych (Comité National
des Retraités et Personnes Agées – CNRPA). Na jego czele stoi minister ds. zatrudnienia i polityki
społecznej, a w jego skład wchodzą przedstawiciele organizacji seniorskich, ludzie nauki i politycy
– wybierani na trzyletnią kadencję. Podobne komitety konsultacyjne funkcjonują we Francji na poziomie
departamentów (CODERPA) i regionów (CORERPA).
Dobre efekty, jakie przyniosły tego typu inicjatywy w wielu krajach europejskich, pokazują, że ludzie starsi
szukają dróg pozwalających im na pełny udział w życiu społecznym, że chcą decydować o sprawach
ważnych nie tylko dla nich samych, ale także dla społeczności, w której żyją.
W rozdziale tym prezentujemy doświadczenia organizacji Help the Aged z Wielkiej Brytanii
w powoływaniu i wspieraniu forów ludzi starszych, które funkcjonują na poziomie lokalnym.
Przedstawiamy także rozwiązania przyjazne ludziom starszym, które zostały wprowadzone
przez brytyjski rząd w ostatnich latach.
Powojenne instytucje demokratyczne w większości krajów europejskich nie były przygotowane
na zmiany związane z procesem starzenia się ludności, dlatego też nie umożliwiały osobom
starszym pełnego uczestnictwa w procesie podejmowania decyzji. Odejście na emeryturę
oznaczało wycofanie się z wielu ról społecznych, w tym z aktywności politycznej.
Jak wskazuje brytyjski polityk społeczny Alan Walker, obecnie w Europie możemy obserwować
coraz więcej bezpośrednich działań podejmowanych przez seniorów w obronie własnych
interesów. Pozytywne zmiany są widoczne przede wszystkim na poziomie lokalnym.
Najważniejszym czynnikiem wspierającym ten proces jest rosnąca z roku na rok siła
demograficzna tej grupy wiekowej. W większości krajów europejskich osoby powyżej 55. roku życia
stanowią ponad 30% ogółu uprawnionych do głosowania. W roku 2020 wskaźnik ten przekroczy
40% – w Niemczech osiągnie poziom 45%, we Włoszech i Finlandii 44%1.
W wielu krajach udało się wprowadzić takie rozwiązania, które mają na celu zwiększenie
politycznego zaangażowania osób starszych, zarówno na poziomie lokalnym, jak
i ogólnokrajowym. Samorządy w Austrii, Danii, Francji, Niemczech, Holandii, Szwecji i we
Włoszech utworzyły rady doradcze skupiające seniorów (advisory boards of senior citizens).
_078
1 A. Walker, Speaking for Themselves: the new politics of old age in Europe, [in:] “Education and Ageing”, Vol. 13, No.1, 1998, s. 28.
2 Op. cit., s. 20.
079_
Organizacja Help the Aged poprzez swoje działania dąży do urzeczywistnienia wizji społeczeństwa,
w którym ludzie starsi są doceniani, wiodą ciekawe życie, a ich opinie są wysłuchiwane i brane pod
uwagę. Program „Speaking Up for Our Age” („Mówimy swoim własnym głosem”), realizowany od 1998
roku, jest ważnym krokiem w stronę osiągnięcia tak
sformułowanego celu.
Debbie Beale
Help the Aged, Wielka Brytania
Mówmy swoim własnym głosem!
Główne cele programu
Działania podejmowane w ramach programu „Mówimy swoim własnym głosem” nakierowane są na
wspieranie powstających lokalnie forów ludzi starszych – grup skupiających seniorów i reprezentujących ich interesy. Program ten ma także umożliwić
ludziom starszym:
à zabieranie głosu w sprawach dla nich ważnych,
à uczestniczenie w demokratycznym procesie
podejmowania decyzji,
à przeciwstawienie się dyskryminacji ze względu
na wiek,
à dbanie o to, aby lokalne usługi spełniały potrzeby najstarszych mieszkańców danej społeczności.
Forum ludzi starszych to skuteczny sposób na osiągnięcie powyższych celów. Na terenie Anglii, Szkocji
i Walii działa obecnie ponad 350 tego rodzaju
grup, a ich liczba systematycznie wzrasta.
Rys historyczny
Z historycznego punktu widzenia główny nurt ruchu
na rzecz ludzi starszych wyrasta ze związków zawodowych. Po przejściu na emeryturę byli członkowie
związków przystępowali do Stowarzyszenia Emerytowanych Członków Związków Zawodowych (Retired
Members Association). Te lokalne grupy koncentrowały się przede wszystkim na sprawach emerytur,
a większość uczestników stanowili mężczyźni.
W końcu lat 80. zaczęły pojawiać się organizacje
ludzi starszych nowego typu. Ich celem było umożliwienie seniorom zabierania głosu na temat spraw
wykraczających poza kwestię emerytur. Poruszano
zagadnienia związane ze służbą zdrowia, opieką
społeczną, transportem, bibliotekami, zajęciami
rekreacyjnymi, działaniem urzędów pocztowych,
a także stanem chodników – w gruncie rzeczy dyskutowano o wszystkim, co miało wpływ na życie
ludzi starszych. Ugrupowania te stanowiły pierwsze
fora ludzi starszych.
Pomysł organizowania ludzi starszych zyskiwał
zwolenników i jeszcze przed 1998 rokiem, kiedy to
uruchomiliśmy nasz program, zaczęto dostrzegać,
że fora stwarzają ludziom starszym duże możliwości wprowadzania korzystnych zmian w ich najbliższym otoczeniu.
_080
Specyfika forum ludzi starszych
Program „Mówimy swoim własnym głosem”
Organizacje ludzi starszych powstają lokalnie, co
oznacza, że różnią się one między sobą. Jednak
wszystkie mają wspólny cel – prowadzą kampanie
na rzecz poprawy usług i udogodnień dla ludzi
starszych. Fora funkcjonują zazwyczaj w podobny
sposób.
Program ten powstał, aby wzmacniać istniejące fora
i pomagać w tworzeniu nowych. Głęboko wierzymy, że w działaniach na rzecz poprawy jakości życia
ludzi starszych wiodącą rolę powinni odgrywać oni
sami, a nie eksperci. Z tego też powodu wspieramy fora seniorskie. Są one skutecznym narzędziem
zwiększającym wpływ tej grupy wiekowej na życie
ich własnej społeczności.
Są zarządzane przez ludzi starszych i działają na
rzecz ludzi starszych.
à
Są to organizacje niezależne, mające własny
statut i konto bankowe.
à
Zasięgiem działania obejmują ściśle określony
obszar geograficzny, często pokrywający się z obszarem administracyjnym.
à
Są otwarte dla wszystkich ludzi starszych z danego obszaru i starają się być reprezentatywne.
à
Mają szeroki program i kierują się zasadami
demokracji.
à
à
Są niezależne od partii politycznych.
Wpływ rządu na rozwój programu
Powstawaniu forów seniorskich sprzyjają nowe okoliczności – rząd wymaga, aby władze lokalne i instytucje służby zdrowia konsultowały swoje usługi
z ich użytkownikami i opinią publiczną. Oczywiście,
wśród użytkowników różnych usług spore grono
stanowią ludzie starsi, dlatego też istotne jest, aby
byli oni włączeni w proces konsultacji.
Jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku konsultacje
z zainteresowanymi były czysto teoretyczne. Władze samorządowe przedstawiały zazwyczaj obszerny dokument, prosząc mieszkańców o komentarz,
ale dokument ten sprawiał wrażenie wersji ostatecznej.
Dopiero od 2000 roku możemy mówić o konsultacjach z prawdziwego zdarzenia. Coraz częściej władze samorządowe zapraszają ludzi starszych, aby
wspólnie z ekspertami pracowali nad projektami
nowych usług. Dokonują także przeglądu istniejących usług, sprawdzają, w jaki sposób można je
udoskonalić lub zastąpić lepszymi rozwiązaniami.
Obecnie ludzie starsi są w większym stopniu włączani w proces podejmowania decyzji. Rzadziej
konsultują gotowe projekty, a częściej uczestniczą
w ich opracowywaniu.
Warto podkreślić także, że rządowe wytyczne
zachęcają samorządy do poszukiwania nowych
form angażowania ludzi starszych. Bardzo często
przedstawiciele władz lokalnych, chcąc wypełnić
rządowe zalecenia, zwracają się do nas z prośbą
o pomoc przy organizowaniu forów seniorskich.
Program „Mówimy swoim własnym głosem” obejmuje Szkocję, Walię i Anglię, w każdym z tych regionów
działa jeden lub dwóch przedstawicieli terenowych.
Help the Aged na potrzeby tego programu zatrudnia
także w niepełnym wymiarze godzin pracownika
administracyjnego i koordynatora programu. Przedstawiciele terenowi pracują z forami ludzi starszych,
pomagając im osiągnąć większą skuteczność:
przyznają granty na powołanie i rozwój forum;
udzielają potrzebnych informacji, szkolą i doradzają;
à organizują konferencje służące m.in. sieciowaniu forów, szkoleniu i wypracowywaniu wspólnego
stanowiska;
à rozprowadzają biuletyn informacyjny „Forum dla
forum”, który jest płaszczyzną wymiany informacji
pomiędzy grupami seniorów.
à
à
Help the Aged wydaje także bardzo przydatny
miesięcznik „Aktualności ze świata polityki” („Policy
Update”), w którym przedstawia bieżące posunięcia rządu ważne z punktu widzenia osób starszych,
a także kroki podjęte przez Help the Aged, które
zmierzają w stronę poprawy polityki rządu.
Powstawanie nowych forów
Podstawową rolą przedstawicieli terenowych
programu „Mówimy swoim własnym głosem” jest
doprowadzenie do tego, aby nowe fora zaczęły
działać. W tym celu pomagają oni zorganizować
spotkania, na których obecni są reprezentanci
różnych środowisk: ludzi starszych, władz samorządowych, instytucji służby zdrowia i organizacji
pozarządowych pracujących z seniorami. W ten
sposób wszyscy obecni na takim spotkaniu dowiadują się, jak funkcjonują fora ludzi starszych
i czemu służą.
Jeśli zdecydują się zorganizować forum w swojej
społeczności, wspólnie zastanawiają się, w jaki
sposób mogą wesprzeć ten proces. Uzgadniają, kto
udostępni salę na spotkania, kto ksero, telefon itp.
Następnie zapraszają jak najwięcej osób starszych
na ogólnodostępne spotkanie – to od ich decyzji
zależy, czy forum powstanie, czy też nie.
081_
Funkcjonowanie forów ludzi starszych ułatwia nam
spełnienie nałożonego przez rząd obowiązku włączania
ludzi starszych w proces planowania usług medycznych
– mówi przedstawiciel Organizacji Podstawowej Opieki
Medycznej (Primary Care Trust) ze wschodniego Lincolnshire. – Z tego względu wspólnie z władzami lokalnymi zdecydowaliśmy się utworzyć posadę dla osoby
wspierającej powstawanie tego typu forów w naszym
regionie.
u
Szanse i ryzyko w rozwoju forum
Na powodzenie w działalności forum wpływa wiele czynników, do najważniejszych z nich możemy
zaliczyć:
wsparcie ze strony władz samorządowych i innych podmiotów, włączanie forum w proces konsultacji;
à doświadczona kadra kierownicza forum wybrana
spośród ludzi starszych;
à wsparcie finansowe, rzeczowe lub w postaci
usług;
à pomoc na początkowym etapie ze strony doświadczonych organizacji zewnętrznych, takich
jak Help the Aged.
à
Wyzwanie dla lokalnych władz
Aby forum mogło sprawnie działać, niezbędne
jest przyjazne nastawienie i zrozumienie ze strony
władz lokalnych. Rząd wymaga od samorządów
większego angażowania mieszkańców w podejmowane działania, jednak urzędnicy przyzwyczajeni
są do tego, że sami sprawują kontrolę i podejmują
decyzje. Bardzo trudno jest im się zmienić i słuchać
tego, co mają do powiedzenia ludzie starsi.
Władze lokalne mogą wspierać funkcjonowanie
forów w bardzo różny sposób. Zazwyczaj udostępniają miejsce spotkań, drukują i rozsyłają opracowane przez fora biuletyny, organizują sekretariat
na potrzeby forum, rzadziej przekazują pomoc
finansową. Tam, gdzie udało się nawiązać dobre
relacje, korzystają obie strony.
W Leeds, dużym mieście na północy Anglii, na spotkania forum ludzi starszych bardzo często zapraszany
jest Paul Clarke, przewodniczący komisji ds. mieszkaniowych funkcjonującej przy Radzie Miasta. Podkreśla on,
że przysłuchiwanie się dyskusjom prowadzonym przez
ludzi starszych pozwala mu lepiej zrozumieć potrzeby
i życzenia tej grupy. Spotkania forum są także dobrą
u
_082
okazją do przekazania mieszkańcom najświeższych
informacji o inicjatywach i polityce władz miasta. – Jest
to niezwykle skuteczny sposób komunikowania się
z ludźmi, do których chcemy dotrzeć. Kiedyś prowadziliśmy konsultacje przede wszystkim z organizacjami
reprezentującymi ludzi starszych, teraz rozmawiamy
bezpośrednio z tymi, których te sprawy dotyczą – dostrzega Paul Clarke.
Umiejętności ludzi starszych
Kiedy pytamy osoby starsze, czy chciałyby założyć
forum, zawsze odpowiadają twierdząco. Jednak
cała praca związana z organizowaniem i rozwijaniem forum spada zazwyczaj na niewielką grupę
ludzi. To od ich zaangażowania i umiejętności
w znacznej mierze zależy powodzenie tej inicjatywy. W ramach programu „Mówimy swoim własnym
głosem” liderzy mogą liczyć na pomoc: zachęty,
wskazówki, specjalistyczne szkolenia. Do dalszej
pracy bardzo dopinguje nawiązanie współpracy
z innymi forami. Ludzie starsi przekonują się wówczas, że nie są zdani wyłącznie na siebie.
Ważne jest, aby grupa uczyła się na własnych
błędach, podejmując samodzielnie decyzje. Zbyt
duże wsparcie może się okazać szkodliwe dla forum. Uzależnienie od zewnętrznej pomocy może
sprawić, że grupa nigdy nie stanie się samodzielna. A niezależność jest niezwykle ważna, ponieważ
pozwala kształtować swoją własną przyszłość, co
z kolei motywuje jej członków do większego zaangażowania w podejmowane działania.
Sprawnie funkcjonujące fora ludzi starszych wydobywają różne umiejętności tkwiące w najstarszych
członkach społeczności. Często prowadzi to do tego, że władze lokalne zaczynają włączać seniorów
w swoje działania i korzystają z ich umiejętności.
Władze samorządowe miasta Bury na północy Anglii
postanowiły przeprowadzić ankietę na osiedlu zamieszkanym w znacznej mierze przez ludzi starszych. Urzędnicy obawiali się, że seniorzy mogą z dużą nieufnością
potraktować nieznajomych ankieterów pukających do
ich drzwi. W tej sytuacji o pomoc poproszono Forum
Ludzi Starszych w Bury – seniorzy skupieni w forum
przeprowadzili ankiety. Okazały się one cennym źródłem
informacji o lokalnych problemach, a także pomysłów
na wprowadzenie udogodnień, które poprawiłyby jakość
życia najstarszych mieszkańców.
u
Potrzebne zasoby i wsparcie
Tam, gdzie fora nie mogą liczyć na wsparcie ze
strony władz samorządowych, starają się uzyskać
fundusze od instytucji charytatywnych, a także
pomoc rzeczową od sponsorów. Help the Aged
przyznaje forom dotacje na rozpoczęcie działalności w wysokości do 500 funtów oraz na dalszy
rozwój do 5000 funtów. Takie wsparcie ułatwia
zachowanie koniecznej niezależności od władz
samorządowych.
Niektóre fora wprowadzają składki członkowskie.
Inne uważają, że opłaty mogłyby działać zniechęcająco, więc zamiast tego organizują podczas spotkań loterie lub zbierają drobne kwoty do puszki.
Większość forów zapewnia poczęstunek, a czasem
nawet cały posiłek po przystępnej cenie. Dzięki tym
prostym sposobom udaje się zazwyczaj zebrać
środki potrzebne na bieżącą działalność.
Wiele forów z powodzeniem pozyskuje dość duże
sumy dzięki instytucjom charytatywnym i loterii powszechnej. Większe zasoby finansowe umożliwiają
zatrudnienie pracowników, dzięki czemu forum
może działać sprawniej i na większą skalę.
Sposób działania
Jaki powinien być zasięg działania forum
Powinien być przede wszystkim praktyczny, o jego
wyborze decydują sami członkowie. Zazwyczaj muszą sobie odpowiedzieć na kilka pytań:
à Na jakim obszarze forum chce wprowadzać
zmiany? Czy zasięg ten pokrywa się ze strukturą
podziału administracyjnego lub obszarem działania
jednostek służby zdrowia?
à Czy wybrany zasięg terytorialny gwarantuje,
że członkowie forum będą mogli łatwo dotrzeć na
spotkania?
à Czy ludzie starsi będą się czuli związani z wybranym obszarem?
Forum najlepiej funkcjonuje w skali lokalnej. Ludzie
czują się z nim bardziej związani i w większym stopniu angażują się w podejmowane działania. W konkretnych obszarach fora rozwijają się zazwyczaj na
różnych poziomach.
Fora ludzi starszych w hrabstwie Dorset
Grupy powstają na całym obszarze wiejskim. We
wschodnim i północnym Dorset zostały one utworzou
083_
ne dzięki pomocy lokalnej organizacji Help and Care
(Pomoc i Opieka), która aktywnie działa na rzecz ludzi
starszych. Jednak fora te rozwijają się dość wolno.
Natomiast w zachodnim Dorset fora powstały w trzech
miasteczkach: Bridport, Weymouth i Lyme Regis. Są
one niezależne i bardzo aktywne.Co jakiś czas organizowane są spotkania, na których obecni są członkowie
wszystkich forów działających na terenie hrabstwa. Jest
to dobra okazja do wymiany pomysłów, doświadczeń,
a także omówienia wspólnych problemów. Wiele wskazuje na to, że współpraca pomiędzy forami doprowadzi
do umożliwienia w przyszłości wypracowywania wspólnego stanowiska ludzi starszych w wielu kwestiach dotyczących całego hrabstwa.
W innych hrabstwach, na przykład w Norfolk,
istnieją fora obejmujące swym zasięgiem cały region. Należą do niego mniejsze grupy działające
na terenie miast czy okręgów, a także większe
organizacje pracujące z ludźmi starszymi. W południowo-zachodniej części Anglii rozpoczęto działania mające na celu powołanie regionalnej sieci forów
ludzi starszych. Jeśli wszystkie fora działające na tym
terenie zdecydują się przyłączyć do sieci – w wielu
sprawach głos seniorów będzie znacznie silniejszy.
Kto może zostać członkiem forum
Każde forum jest dostępne dla wszystkich ludzi
starszych w danej okolicy. Ale należy się zastanowić, jaki wiek stanowi granicę, której przekroczenie
pozwala uznać daną osobę za starszą. Czy jest to 50,
55, czy 60 lat? Niektóre fora omijają ten problem,
stwierdzając, iż członkiem ich grupy może być każdy, kogo interesuje los ludzi starszych.
Niektóre fora oferują pełne członkostwo dla osób
indywidualnych, natomiast organizacje mogą być
członkami wspierającymi lub stowarzyszonymi.
Ponieważ głównym celem forów jest dążenie do
wzmocnienia głosu seniorów, dlatego bardzo ważna jest współpraca z jak największą liczbą lokalnych
organizacji ludzi starszych.
Na przykład forum w Plymouth zrzesza 900 członków indywidualnych, ale jako rzeczywistą liczbę podaje aż 9000 osób. Dzieje się tak, ponieważ zrzesza
nie tylko pojedyncze osoby, ale także organizacje
członkowskie. Niektóre spośród nich, jak np. Stowarzyszenia Emerytowanych Członków Związków
Zawodowych (Retired Trades Union Member Associations), skupiają po kilkaset osób.
Czym zajmują się fora
Spotkania à Większość forów organizuje regularne spotkania z zaproszonymi gośćmi. Służą one
wymianie informacji i dyskusji nad różnego rodzaju
zagadnieniami ważnymi z punktu widzenia osób
starszych.
à
Forum w Eastleigh na południowym wybrzeżu zaczyna swoje spotkania od poczęstunku i sprzedaży losów
na loterię. Na spotkania zapraszani są głównie przedstawiciele lokalnych organizacji, z którymi członkowie
forum mogą porozmawiać i uzyskać od nich potrzebne
informacje. Zazwyczaj przewidziane są wystąpienia
dwóch prelegentów, następnie jest czas na dyskusję
i zadawanie pytań. Na koniec omawiane są zgłoszone
problemy i sprawy. Po każdym spotkaniu sporządzane
jest sprawozdanie.
u
Biuletyny à Fora, które mogą sobie pozwolić
na wydawanie biuletynu, mają cenny sposób komunikowania się z osobami, które nie mogą być obecne na spotkaniach. Biuletyny są zazwyczaj dystrybuowane we współpracy z lokalnymi instytucjami
oferującymi osobom chorym i niesprawnym opiekę
w domu. Można je także znaleźć w bibliotekach i gabinetach lekarskich. W ten sposób biuletyn forum
dociera do jak najszerszego kręgu odbiorców.
à
Imprezy à Każde forum oprócz spotkań organizuje różnorodne imprezy społeczno-kulturalne, aby
przeciwdziałać samotności ludzi starszych i umożliwić im aktywność. Są to wycieczki, pikniki, zabawy etc. Bardzo często otwarte imprezy okazują
się doskonałym sposobem na pozyskanie nowych
członków.
à
Kampanie à Większość forów angażuje się
w prowadzenie kampanii na rzecz rozwiązań
przyjaznych seniorom. W skali lokalnej fora walczą
na przykład o to, aby nie zamykano miejscowych
urzędów pocztowych czy publicznych toalet. Do
większych problemów należy transport i lokalne
podatki. W sprawach, w których nacisk powinien
być wywierany bezpośrednio na rząd, fora w całej
Wielkiej Brytanii coraz częściej decydują się na
połączenie swych sił i wspólne działania – prowadzą kampanie równoległe, wysuwając wspólne
postulaty.
à
Help the Aged przygotowuje obecnie nowy biuletyn, który pomoże skoordynować kampanie
prowadzone zarówno przez fora, jak i przez naszą
organizację, a także wzmocnić ich rezultaty.
Forum działające w Bath i północno-wschodnim Somerset podjęło się negocjacji z samorządem w sprawie
u
_084
poprawy dojazdu do szpitala. Brak bezpośredniego
połączenia autobusowego stanowił poważny problem
dla seniorów. Poproszono lokalnych radnych, aby udali
się do szpitala na tzw. umówioną wizytę, podróżując
jedynie komunikacją miejską. Radni na własnej skórze
przekonali się, że dojazd jest trudny, czasochłonny
i w związku z koniecznością przesiadek sporo kosztuje.
Po tym doświadczeniu zaplanowano nowe trasy autobusowe, poprawiając dojazd do szpitala.
Reprezentacja à Fora wkładają wiele wysiłku
w to, żeby pozyskać jak najwięcej członków. Jeśli im
się to uda, mogą otwarcie mówić, że reprezentują
ludzi starszych w danej społeczności. Aby przyciągnąć nowe osoby, organizują darmowe dojazdy
na spotkania, rozsyłają biuletyny i ankiety do osób
unieruchomionych w domach, czasem instalują
podczas spotkań systemy dla niedosłyszących.
W pewnych regionach dużym wyzwaniem jest
włączenie do forum przedstawicieli mniejszości
etnicznych.
à
Władze regionalne i służba zdrowia często zwracają
się do forum o oddelegowanie przedstawiciela do
specjalistycznych komisji. Na etapie planowania
usług i polityki wobec osób starszych głos reprezentantów forum jest bardzo ważny – znają oni
lokalne potrzeby, a poprzez pracę w komisjach
zapoznają się z mechanizmami funkcjonowania
urzędów.
Podsumowanie
Program „Mówimy swoim własnym głosem” odniósł
w Wielkiej Brytanii duży sukces. Pojawił się w czasie, kiedy ludzie starsi wyraźnie cierpieli z powodu
dyskryminacji ze względu na wiek, a ich potrzeby
rzadko były brane pod uwagę.
Forum umożliwia ludziom starszym udział w publicznej debacie, wzmacnia głos pojedynczego
człowieka. W Wielkiej Brytanii na poziomie lokalnym opinia ludzi starszych zaczyna coraz bardziej
się liczyć. Obecnie fora chcą łączyć się na poziomie
regionu, aby ich głos był jeszcze silniejszy.
Kontakt
Deborah Beale
koordynator programu „Speaking Up for Our Age”
e-mail: [email protected]
Help the Aged
207 – 221 Pentonville Road
London N1 9UZ
United Kingdom
tel: (0-20) 7278 1114
fax: (0-20) 7278 1116
www.helptheaged.org.uk
Każdy kraj jest inny, podobnie regiony w każdym
państwie różnią się między sobą. Ale ludzie są
ludźmi, bez względu na to, gdzie żyją. Bardzo
często stają przed podobnymi wyzwaniami. Niepełnosprawność, choroba, bieda, trudności finansowe, a także brak akceptacji osób starszych jako
równoprawnych obywateli – problemy te są dobrze znane w starzejących się społeczeństwach.
W tym artykule przedstawię w skrócie analizę
działań, które zostały podjęte w Wielkiej Brytanii w ostatnich latach w odpowiedzi na rosnącą
liczbę starszych obywateli. Wysiłki te nie zawsze
spełniały oczekiwania seniorów. Jednak czasami
przynosiły prawdziwe korzyści.
Jaki jest związek pomiędzy demografią a polityką
Paul Cann
Help the Aged, Wielka Brytania
Zadbajmy o lepszy rząd
dla ludzi starszych
Podobnie jak w większości innych krajów, społeczeństwo Wielkiej Brytanii starzeje się. Jej populacja liczy obecnie 60 mln, w tym aż 11 mln ludzi
w wieku emerytalnym. Najszybciej przybywa osób
najstarszych, powyżej 85. roku życia – szacuje się,
że ich liczba wzrośnie z obecnego poziomu 0,9 mln
do 1,7 mln w roku 2031.
Pomiędzy demografią a polityką istnieje bezpośredni związek. W Wielkiej Brytanii w 2001 roku
aż 7 mln emerytów wzięło udział w wyborach
powszechnych. Obecnie prawdopodobieństwo
uczestniczenia w głosowaniu ludzi starszych jest
dwukrotnie większe niż młodszych. Wbrew stereotypom seniorzy zmieniają swoje zdanie, jeśli nie są
zadowoleni z kandydatów.
Jednak politycy bardzo powoli zdają sobie sprawę
ze zmian. Jeszcze w 2000 roku ludziom starszym
zaoferowano obraźliwie niską podwyżkę emerytury
w wysokości 75 pensów na tydzień (ok. 5 zł). Być
może to właśnie oburzenie opinii publicznej wywołane tym faktem zapoczątkowało powstanie
uznanego, energicznego i głośno wyrażającego
swoje poglądy lobby ludzi starszych na rzecz ludzi
starszych.
Zwycięstwo długowieczności niesie ze sobą prawdziwe korzyści. Średnia długość życia przewidywana w momencie urodzenia wzrosła w Wielkiej
Brytanii z 40 lat na początku XX wieku do 76 dla
współcześnie żyjących mężczyzn i 80 lat dla kobiet.
Te pozytywne zmiany są efektem postępu w służbie
zdrowia, medycynie i stylu życia. Ale warto w tym
miejscu wyraźnie podkreślić, że nawet w Wielkiej
Brytanii dłuższe i zdrowsze życie nie każdemu
przypada w udziale. Między najbiedniejszymi i najbogatszymi rejonami naszego kraju występuje aż
7 lat różnicy w średniej długości życia.
085_
Długowieczność przynosi jeszcze jedno poważne
wyzwanie: skoro już udało się nam uzyskać dodatkowe lata życia, czy uda się nam także dodać życia
do lat? Optymistyczną odpowiedź na to pytanie
przynoszą słowa prof. Toma Kirkwooda, jednego
z czołowych uczonych Uniwersytetu w Newcastle:
Nie jesteśmy zaprogramowani, żeby umrzeć, ale po
to, żeby żyć.
Pozostaje jednak pytanie: Czy rosnąca długowieczność oznacza wzrost średniej długości życia w pełnym zdrowiu? Wyniki przeprowadzanych badań
są niejednoznaczne i raczej mało optymistyczne.
Pewne negatywne aspekty wieku starszego będą
nasilać się wraz ze zwiększającą się liczbą ludzi
starszych. Ryzyko wystąpienia demencji w grupie
powyżej 80. roku życia wynosi aż 20%. Prognozy
przewidują, że ilość przypadków demencji w samej
Wielkiej Brytanii wzrośnie z 700 tys. do 1,5 mln do
połowy tego wieku.
Zwiększy się także liczba ludzi starszych zależnych
od pomocy innych z 2,5 mln do 4 mln w 2031 r.
Zawał, urazy z powodu upadku, demencja, osteoporoza, artretyzm, niekontrolowanie czynności
fizjologicznych – to tylko niektóre dolegliwości,
z jakimi muszą żyć ludzie starsi. Lista ta dobrze
obrazuje, jak wielu problemom trzeba stawić
czoło. Z pewnością są one brane pod uwagę przez
politykę rządu. Jednak przed nami jeszcze długa
droga, zanim będą one skutecznie rozwiązywane
w praktyce.
Świat człowieka starszego
Nie tylko natura stawia przeszkody, z którymi musi
zmagać się organizm starzejącej się osoby. Bariery
uniemożliwiające budowanie lepszego świata
dla ludzi starszych mają także charakter społeczny. Przeszkody te powodują, że nadal żyjemy w
społeczeństwie, które traktuje ludzi jako mniej
wartościowych z takich przyczyn, jak: wiek, płeć,
rasa, religia, orientacja seksualna, a także szeroko
rozumiana niepełnosprawność (częsta przypadłość
ludzi starszych). Dyskryminacja ze względu na wiek
(ageism) pojawia się we wszystkich warstwach
społecznych i na wielu obszarach: w postawach,
polityce i codziennym zachowaniu.
Całe szczęście, że rząd Wielkiej Brytanii, podobnie
jak władze wszystkich krajów UE, musi dostosować
krajowe prawo do dyrektyw Unii Europejskiej1 mających na celu wyeliminowanie dyskryminacji ze
względu na wieku w odniesieniu do rynku pracy
i szkolenia zawodowego. Dopóki takie prawo nie
obejmie wszystkich dziedzin życia, a nie tylko
zatrudnienia, dyskryminacja osób starszych nadal
będzie na porządku dziennym.
Prowadzone w Wielkiej Brytanii badania pokazują, że zaskakująco liczna grupa ludzi starszych żyje
poniżej międzynarodowego poziomu minimum
socjalnego (60% średniego przychodu na gospodarstwo domowe). Pomimo wysiłków rządu 2 mln
emerytów (nieco ponad 20%) cierpi z powodu biedy. Natomiast jedna trzecia żyje w złych warunkach
mieszkaniowych. Praca i oszczędzanie to najlepsze
sposoby na uniknięcie biedy, jednak osobom, które ukończyły 50. rok życia osiem razy trudniej jest
dostać pracę niż osobom młodszym. Przykre jest
także to, że w czwartej co do wielkości gospodarce
na świecie co roku zimą na skutek chłodu i mrozu
umiera średnio 20 tys. starszych obywateli.
Za tymi ponurymi statystykami kryją się indywidualne ludzkie historie osób społecznie wykluczonych. Od wielu lat Help the Aged prowadzi badania
koncentrujące się na codziennych doświadczeniach
osób starszych, które żyją w izolacji i biedzie. Oto
niektóre z zebranych wypowiedzi seniorów.
Często czuję się bardzo samotna, nic na to nie poradzę. Najgorsza jest niedziela – to mój najgorszy dzień.
Nie wiem dlaczego, bo przecież każdy dzień jest taki
sam, jeśli cały czas spędza się w domu.
u
Mamy w okolicy piękny park. Kiedyś często chodziłam
tam na spacery. Ale ostatnim razem natknęłam się na
dużą grupę przeklinającej i agresywnej młodzieży. Teraz
boję się tam chodzić.
u
Kiedy czuję się samotny, wsiadam do samochodu i jadę na parking przed supermarketem, tam gdzie jest dużo
ludzi i duży ruch – i to mi pomaga.
u
Wspólne dążenie do spełnionej starości
Taka jest szara rzeczywistość wielu ludzi. Na szczęście coraz więcej osób i podmiotów podejmuje
współpracę, aby pomagać osobom starszym. Charakterystyczną cechą polityki Wielkiej Brytanii
w ciągu ostatnich kilku lat było położenie nacisku
na współpracę i lepszą koordynację działań. Zbyt
często organizacja różnych usług, a także sfera
decyzji politycznych nie były ze sobą dostatecznie
powiązane, co odbijało się negatywnie na jakości
oferowanej ludziom starszym pomocy.
Jednym z przykładów takiej koordynacji są wprowadzone niedawno przepisy, które zbliżają do siebie
dwie publiczne instytucje odpowiedzialne za organizację ochrony zdrowia i opieki społecznej. Bliższa
współpraca dotyczy zarówno realizacji wspólnych
celów, jak i wykorzystywania środków.
Udało się także powołać Narodowy Organ ds. Współpracy (National Partnership Body), który skupia wiele różnych podmiotów, takich jak: organizacje
ludzi starszych, agencje specjalistyczne, instytucje publiczne. Rząd wyszedł również z inicjatywą
Współpracy przeciw Biedzie (Partnerships against
Poverty), dzięki której prowadzący usługi doradcze i osoby pracujące z ludźmi starszymi mogą
monitorować działanie instytucji, które przyznają
emerytury i renty.
Instytucje charytatywne mają bardzo wyraźny i pozytywny wpływ na rozwój usług i udogodnień,
które dotyczą ludzi starszych. Nie można przecenić ich roli we wpływaniu na decyzje rządu, obronę
interesów mniejszości i dostarczanie takich usług
jak opieka pozaszpitalna czy budownictwo socjalne. Obecnie w całej Wielkiej Brytanii działa 165 tys.
zarejestrowanych instytucji charytatywnych, które
w skali roku dysponują łącznym dochodem w wysokości 50 mld euro.
Help the Aged współpracuje z dwiema innymi
organizacjami o zasięgu ogólnokrajowym – Age
Concern (W trosce o wiek) i National Pensioner’s
Convention (Ogólnokrajowa Konwencja Emerytów).
Dzięki wspólnym inicjatywom w ciągu ostatnich lat
udało się wprowadzić wiele udogodnień dla osób
starszych.
Zbliżamy się do lepszych rządów
Organizacje charytatywne mogą dużo osiągnąć
za pomocą własnych zasobów finansowych, jednak skuteczność i zasięg tych działań wzrasta, gdy
uda się zachęcić rząd do udzielenia dodatkowego
wsparcia. Wydatki na cele charytatywne ponoszone
przez Age Concern England i Help the Aged w ciągu jednego roku wynoszą łącznie ponad 50 mln
funtów. Jest to duża kwota, która jednak w ze-
1 Zobacz artykuł na str. 50 o polityce UE zwalczającej dyskryminację
ze względu na wiek.
_086
087_
stawieniu ze skalą wydatków rządowych wydaje
się być niewielką sumą. Na szczęście nastawienie
rządu się zmienia. W 1997 roku do władzy doszła
Partia Pracy – nowy rząd położył większy nacisk na
współpracę z organizacjami pozarządowymi, żywo
zareagował na potrzeby osób starszych i podjął
konkretne działania, aby poprawić ich los.
Na samym początku ogłosił jako swoją misję przeciwdziałanie niesprawiedliwości i zwalczanie biedy.
Zaplanował wyeliminowanie do 2020 roku biedy
wśród dzieci i trzeba przyznać, że na tym polu już
wiele udało się osiągnąć. Rząd podjął także działania przeciw ubóstwu wśród ludzi starszych, zainwestował znaczne sumy (ok. 10 mld funtów rocznie)
w złożony system zasiłków adresowanych do ubogich emerytów. Warto tutaj wymienić tzw. kredyt
emerytalny (Pension Credit) wypłacany w formie
dodatku do dochodu. Korzystają z niego zarówno
ci, którzy niedostatecznie oszczędzali na swoje
emerytury, jak i osoby, które nic nie zaoszczędziły.
Rozwiązania te przyczyniły się do ograniczenia biedy wśród około 500 tys. emerytów, a także poprawy
warunków mieszkaniowych ludzi starszych i jakości
usług do nich skierowanych.
W różnych regionach kraju zaczęły być wprowadzane bardzo korzystne udogodnienia dla seniorów: bezpłatne przejazdy autobusami, dodatki na
energię i opłaty mieszkaniowe, a także darmowe
abonamenty telewizyjne dla osób powyżej 75. roku życia.
W działaniach rządu widać determinację i chęć,
aby zrobić o wiele więcej, za przykład może tutaj
posłużyć ambitny „Program Działań przeciwko Nierówności w Zdrowiu” („Health Inequalities Action
Programme”), który ma na celu m.in. zmniejszenie
różnic w średniej długości życia pomiędzy mieszkańcami Wielkiej Brytanii.
Pomimo pewnych pozytywnych zmian wciąż istnieją rzucające się w oczy zaniedbania w zabezpieczaniu odpowiednich praw i możliwości ludziom
starszym. Wśród nich dwa największe to brak powszechnej państwowej emerytury na przyzwoitym
poziomie, o którą nie trzeba specjalnie występować,
oraz nagminna niekonsekwencja i niesprawiedliwość
w dostępie do opieki społecznej.
Program „Lepszy Rząd dla Ludzi Starszych”
Na początku swojej działalności rząd, który rozpoczął działanie w 1997 roku, ogłosił plan reform
Modernising Government (Modernizacja Rządu).
W tym dokumencie różne aspekty polityki, na przykład opieka społeczna, zostały uznane za wymagające restrukturyzacji, aby mogły lepiej spełniać
potrzeby Brytyjczyków.
Istotną część tego planu stanowił program badawczy „Lepszy Rząd dla Ludzi Starszych” („Better Government for Older People”) zainicjowany w 1998
roku. Przedsięwzięcie to miało przede wszystkim na
celu poprawę jakości usług adresowanych do ludzi
starszych poprzez efektywniejsze zaspokajanie ich
potrzeb, słuchanie poglądów i włączenie seniorów
w procesy podejmowania decyzji na wszystkich poziomach życia społecznego.
W ramach tego programu udało się powołać sprawnie funkcjonującą sieć współpracy, w skład której
weszło ponad 300 podmiotów zainteresowanych
działaniami na rzecz poprawy jakości życia osób
starszych w Wielkiej Brytanii (organizacje, instytucje publiczne, samorządy, seniorzy). Współpraca
w ramach tego programu umożliwiła wpływanie na
programy polityczne i ich egzekwowanie, nawiązywanie i rozwijanie współpracy, przepływ informacji
pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi partnerami.
W ten sposób udało się rozpoznać niekorzystne
położenie wielu starszych osób w Wielkiej Brytanii,
a także dokonać oceny funkcjonującego systemu
wsparcia dostępnego dla seniorów. Za największy
problem uznano brak koordynacji pomiędzy różnymi
usługami i sposób, w jaki są one dostarczane – a nie
brak uprawnień do korzystania z nich.
Program ten w formie pilotażu realizowany był
w latach 1998-2000, w jego ramach zrealizowano
28 lokalnych projektów, które zostały specjalnie
opracowane pod kątem potrzeb osób starszych.
Objęły one swym zasięgiem sieć 170 obszarów
samorządowych, służąc około dwóm trzecim populacji osób starszych. Były one sponsorowane
przez rząd, samorządy i współpracujących fundatorów z sektora organizacji pozarządowych, wśród
nich także Help the Aged. Pierwsze lata programu
nadzorowane były przez szerokie grono partnerów,
_088
a cały eksperyment został dokładnie oceniony
przez Uniwersytet w Warwick.
W 2000 roku zakończyła się realizacja fazy pilotażowej programu i opublikowane zostało sprawozdanie pod tytułem „Nasza wspólna przyszłość”
(„All our Futures”). W raporcie tym sekretarz stanu
ds. zatrudnienia i emerytur wysunął liczne i bardzo
wszechstronne postulaty, a wśród nich:
pokonywanie dyskryminacji z racji wieku przy
aktywnym zaangażowaniu prawników, dziennikarzy i pracodawców;
à rozwiązywanie problemów ludzi starszych poprzez tworzenie nowych struktur i uruchamianie
nowych procesów;
à sprawne podejmowanie decyzji – opracowanie
strategii dla starzejących się społeczeństw;
à lepsze zaspokajanie potrzeb ludzi starszych
w organizacji opieki, transportu, wolontariatu,
dystrybucji zasiłków itp.;
à podejmowanie wspólnych działań, co prowadzi do większego zasięgu inicjatyw i sprawniejszej
kontroli.
à
W tym samym roku biuro rady ministrów przygotowało dalekowzroczne sprawozdanie pod tytułem
„Zwycięska gra o pokolenie” („Winning the generation game”), w którym wezwało do podjęcia jak najszybszych działań w celu zwiększenia aktywności
ludzi starszych w życiu społecznym i gospodarce.
Postulat ten w sposób szczególny skierowany był
do ludzi po 50. roku życia, którzy pomimo swojego
życiowego doświadczenia spotykają się z dużymi
problemami na rynku pracy.
Po tak nowatorskich raportach wzrosła powszechna
świadomość problemów ludzi starszych. W wielu
środowiskach – samorządach lokalnych, wydziałach
opieki zdrowotnej, rządzie i organizacjach pozarządowych – zaczęto zauważać potrzebę wspierania
ludzi starszych, tak aby stali się oni bardziej aktywnymi obywatelami i mogli jak najdłużej zachować
niezależność.
Po zakończeniu fazy pilotażu w 2000 roku uruchomiony został program „Lepszy Rząd dla Ludzi
Starszych”. Jego celem nadal pozostaje umożliwienie ludziom starszym aktywnego uczestnictwa
w procesie kształtowania i monitorowania strategii
istotnych z punktu widzenia codziennego życia seniorów. Kierunek działań koncentruje się na przeglądzie dostępnego wsparcia finansowego różnych
inicjatyw na rzecz ludzi starszych i rozpoznaniu aktywności lokalnych organizacji na tym polu. Nacisk
położony został także na rozwój i wspieranie takich
działań, które zmierzają do osiągnięcia pełnego zaangażowania obywatelskiego ludzi starszych, a nie
traktują ich jako biernych odbiorców usług. Istotną
częścią opisywanego programu jest bezpośrednie
zaangażowanie seniorów w podejmowane działania. Za pośrednictwem Grupy Doradczej Ludzi
Starszych (Older People’s Advisory Group – OPAG)
seniorzy mogą mówić o swoich problemach i propozycjach, co umożliwia organizatorom programu,
politykom i ekspertom poznanie potrzeb ludzi starszych.
Co udało się osiągnąć
Ocena sporządzona przez Uniwersytet w Warwick
wyraźnie pokazała, że w wyniku realizacji inicjatywy „Lepszy Rząd dla Ludzi Starszych” udało się
poprawić jakość wielu usług świadczonych na rzecz
seniorów. Program ten pokazał także, że tego typu
zmiany są możliwe do wprowadzenia nawet przy
niewielkich środkach finansowych.
Rada hrabstwa Lancashire, biorąc udział programie,
zdecydowała się na zatrudnienie regionalnych koordynatorów, którzy we współpracy z dziennymi domami
opieki zidentyfikowali grupę najsłabszych i najbardziej
odizolowanych starszych ludzi, którym należy zapewnić
wsparcie. Udało się także doprowadzić do tego, że:
u
150 starszych osób bierze aktywny udział w spotkaniach 13 grup konsultacyjnych;
à seniorzy zmusili władze lokalne do zmiany decyzji dotyczącej inwestowania w konkretny model autobusu, gdyż
był on nieprzystosowany do potrzeb ludzi starszych;
à ludzie starsi podjęli współpracę z urzędnikami, aby
zmienić formularze dotyczące emerytur i zasiłków na
bardziej przyjazne i zrozumiałe;
à przedstawiciel władz lokalnych został mianowany orędownikiem ludzi starszych (Older People’s Champion).
à
Program w Lancashire jest przykładem jednej
z wielu inicjatyw zrealizowanych na terenie Wielkiej
Brytanii, dzięki którym wprowadzono praktyczne
089_
udogodnienia na kluczowych dla ludzi starszych
obszarach życia codziennego (zapewnienie dochodu, transportu, dostępu do edukacji).
Podsumowanie
Rząd jest z pewnością świadomy, że jeszcze wiele
pozostaje do zrobienia, o czym świadczy przygotowywany właśnie dokument „Strategia dla Ludzi
Starszych”, który można uznać za kamień milowy
w wyznaczaniu świeżej, inspirującej wizji przyszłości ludzi w starzejącym się społeczeństwie.
Należy wyraźnie podkreślić, że ludzie starsi jako
coraz bardziej wymagające lobby o większej sile
przebicia nie będą tolerować sytuacji, kiedy otrzymują mniej, niż im się należy. Ta tendencja nasili się,
gdy roczniki powojennego wyżu demograficznego
(baby boomer generation) przekroczą próg starości. Przyszli emeryci będą zdecydowanie bardziej
asertywni, z większą siłą zabiegać będą o lepszą
jakość życia, a także o różnorodne usługi publiczne
i udogodnienia. NIC O NAS BEZ NAS – takie słowa
są coraz częściej wygłaszane przez seniorów.
Więcej informacji o programie
„Lepszy Rząd dla Ludzi Starszych”
207-221 Pentonville Road
London N1 9UZ, Wielka Brytania
e-mail: [email protected]
www.bgop.org.uk
Jak rozwijać wolontariat
na rzecz i z udziałem osób starszych?
Osoby starsze na wiele sposobów wnoszą wkład w życie społeczne. Mają dużo wolnego
czasu, wiedzę i umiejętności, które mogą wykorzystać w działaniach na rzecz innych.
Jedną z form tego rodzaju aktywności jest wolontariat.
Wolontariat osób starszych to sposób aktywnego zwrócenia się w stronę świata, w stronę
ludzi potrzebujących. Starsi wolontariusze na własnym przykładzie pokazują, że potrzeba
i umiejętność dawania tkwi w każdym z nas, bez względu na wiek. Aby to dostrzec,
wystarczy spojrzeć na starość w inny sposób niż to zazwyczaj robimy. Nie z perspektywy
słabości i zależności, ale aktywności i rozwoju.
Należy też zdać sobie sprawę, że wielu ludzi starszych znajduje się w trudnej sytuacji
życiowej. Potrzebują oni różnorodnego wsparcia. Wolontariat jako szczególna relacja
oparta na bezinteresowności i przyjaźni jest w stanie zaspokoić wiele potrzeb seniorów.
W Polsce istnieje ogromna potrzeba rozwijania wolontariatu na rzecz i z udziałem osób
starszych. Wychodząc z założenia, że warto skorzystać z doświadczeń innych krajów na tym
polu – prezentujemy w tym rozdziale praktyczne zasady organizowania wolontariatu na rzecz
ludzi starszych wypracowane przez francuską organizację Les petits freres des Pauvres.
Przedstawiamy też różne formy wolontariatu seniorów realizowane w ramach Lubelskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku i prezentujemy rozważania dotyczące korzyści płynących
z międzypokoleniowego charakteru wolontariatu.
_090
091_
Odwiedzam osoby starsze w szpitalu, spędzamy razem
czas, rozmawiając i grając w różne gry.
u
Często siedzimy w milczeniu, ale blisko siebie. Obecność drugiej osoby sprawia, że seniorzy czują się mniej
samotni.
(wypowiedź wolontariusza)
u
Rosanna Vidal
stowarzyszenie Les petits freres des Pauvres, Francja
Wolontariat na rzecz ludzi
starszych dotkniętych
samotnością, chorobą i ubóstwem
Podeszły wiek i osamotnienie są często postrzegane jako czynniki pogłębiające wykluczenie społeczne. Z tego względu stowarzyszenie Les petits freres
des Pauvres (Mali bracia Ubogich) wspiera osoby
cierpiące z powodu samotności, ubóstwa i innych
zagrożeń, na które narażeni są ludzie starsi. Oprócz
udzielania pomocy materialnej podejmujemy szereg przyjaznych działań opartych na wolontariacie,
które prowadzą do pokonania izolacji i społecznego
wykluczenia ludzi starszych.
Historia stowarzyszenia Mali bracia Ubogich sięga
1946 roku, kiedy to francuski szlachcic Armand Marquiset zdecydował się poświęcić swój czas i majątek,
by pomagać najbiedniejszym. Organizacja szybko się
rozrosła i dziś sieć kilkudziesięciu placówek obejmuje
swym zasięgiem całą Francję. Aktywnie działa ok. 6 tys.
wolontariuszy, zatrudnionych jest blisko 200 osób.
Mali bracia Ubogich działają nie tylko we Francji, ale także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii, Meksyku, Szwajcarii, Niemczech, Hiszpanii oraz w Polsce.
u
WOLONTARIAT – WAŻNY ASPEKT ORGANIZOWANIA OPIEKI NAD LUDŹMI STARSZYMI
We Francji począwszy od lat 60. polityka wobec
osób w podeszłym wieku zmierza do tego, aby
mogły one zachować niezależność i przebywać
we własnym domu tak długo, jak to jest możliwe.
W sytuacji, gdy osoba starsza staje się słaba, niepełnosprawna i potrzebuje 24-godzinnej opieki,
może ona pozostać w domu tylko wtedy, gdy ma
zapewnione wsparcie ze strony profesjonalnych
opiekunów.
Termin „opieka sformalizowana” określa usługi organizowane na szczeblu krajowym lub lokalnym
świadczone przez władze lokalne lub instytucje
prywatne. Niemniej jednak ten rodzaj pomocy rzadko jest wystarczający, a profesjonalni opiekunowie
nie mogą i nie powinni robić wszystkiego sami. Tu
pojawia się miejsce dla pomocy nieformalnej, która
odgrywa istotną rolę w podnoszeniu poziomu życia
starszych osób wymagających opieki.
Większość prac podejmowanych w ramach naszego
stowarzyszenia wykonywana jest przez wolontariuszy. Wychodzimy z założenia, że poza sferą
materialną najbardziej fundamentalne potrzeby
osób starszych mogą być zaspokojone tylko dzięki
_094
kontaktom społecznym i relacjom z innymi ludźmi.
Na przykład wiele osób w podeszłym wieku nie ma
bliskich krewnych, wolontariusze mogą ich zastąpić. Dlatego też wolontariat to bardzo szczególne
zobowiązanie.
KIM SĄ NASI WOLONTARIUSZE
Wolontariuszami stowarzyszenia Mali bracia Ubogich są przedstawiciele wszystkich grup wiekowych
(od 18 do 85 lat), są wśród nich osoby pracujące, studenci, a także emeryci. Większość stanowią kobiety
(65%). Wolontariusze pracują mniej więcej cztery
godziny tygodniowo i pozostają z nami średnio
przez dwa lata.
Przychodzą do nas, bo mają trochę wolnego czasu,
chcą być społecznie użyteczni i pomagać innym.
Bardzo często decydują się na tego rodzaju wolontariat, gdyż już wcześniej pomagali starszym
członkom własnych rodzin, tęsknią za własnymi
dziadkami lub już ich nie mają. Czasem chcą po
prostu poznać ludzi z innych grup wiekowych.
Niezależnie od motywacji, wszyscy wolontariusze
decydują się działać zgodnie ze statutem stowarzyszenia i podzielać wyznawane przez nas wartości.
Wolontariusze przychodzą zatem do nas, aby ofiarować część swojego czasu ludziom, którzy pragną,
aby ktoś ich wysłuchał, zaopiekował się nimi lub im
pomógł. Nawiązują kontakty w oparciu o zasadę
dzielenia się z bliźnimi, braterstwa i szczodrości.
Godzą się na pracę w ramach zespołu i na przejście szkolenia.
NABÓR WOLONTARIUSZY
Promocja naszych działań i oferty dla wolontariuszy
Aby pozyskać wolontariuszy, organizacja musi dać
się zauważyć. Dobra komunikacja służy popularyzacji misji organizacji. Można tu posługiwać się
różnymi środkami, takimi jak:
à pocztówki, plakaty, ulotki, broszury informacyjne;
à informacje wysyłane do mediów, wywiady w prasie, radiu i telewizji;
à atrakcyjne medialnie imprezy;
à nowe narzędzia komunikacji (strona www, e-mail,
SMS);
à udział w imprezach organizowanych poza organizacją (konferencje, spotkania);
à dbanie o to, aby organizacja istniała w bazach
danych, informatorach i książkach telefonicznych.
Rozmowy z kandydatami
Rozmowa kwalifikacyjna jest często pierwszym
kontaktem kandydata z naszym stowarzyszeniem.
Dlatego też osoba prowadząca rozmowę musi dużo
wiedzieć o organizacji, mieć zdolność słuchania
i oceny, tak aby rozmowa mogła być prawdziwą
wymianą poglądów.
Celem rozmowy jest ocena, czy kandydat może zostać wolontariuszem i pracować z osobami starszymi. Sprawdzamy przede wszystkim, czy dana osoba
potrafi słuchać, czy jest życzliwa, gotowa do pracy
w grupie, czy ma zmysł krytyczny. Rozmowa ta ma
także pomóc samemu kandydatowi w pełniejszym
uświadomieniu sobie swoich motywacji. Niezwykle
ważne jest to, aby motywy, którymi kieruje się wolontariusz, były zgodne z obowiązkami, jakie niesie
tego rodzaju praca.
Istotnym aspektem rozmowy jest okazanie potencjalnemu wolontariuszowi szacunku. Musi zostać
wyraźnie powiedziane, czego organizacja od niego
oczekuje, jakie są wymagania w stosunku do opiekuna, np. regularność wizyt. Organizacja musi stać
na straży jakości, co oznacza, że zdarza się nam
odmówić niektórym kandydatom.
Proces zapoznawania się z obowiązkami i organizacją
Bardzo ważne jest, aby nowy wolontariusz przeszedł
jasno zdefiniowany proces integracji. Powinien dokładnie się dowiedzieć, w jaki sposób może uzyskać
od nas pomoc i jak powinien się przygotować do
objęcia swoich obowiązków. Można zasugerować
mu okres próbny lub specjalny kurs przygotowawczy, po którym może nastąpić dalszy proces szkolenia, żeby pomału przerodzić się w samą pracę.
Jakie czynniki pomagają w pełnej integracji ochotnika? Przede wszystkim współpraca w zespole,
praca w parze z doświadczonym wolontariuszem,
serdeczna atmosfera i wzajemne wspieranie się
wolontariuszy. Drugim istotnym czynnikiem jest
stworzenie możliwości rozwoju wolontariusza
w ramach organizacji, a więc zdobycia umiejętności
i podjęcia w miarę upływu czasu nowych obowiązków (w zespole lub zarządzie).
JAK WYGLĄDA ORGANIZACJA PRACY WOLONTARIUSZY
Sposób, w jaki zorganizowana jest praca wolontariuszy, wpływa bezpośrednio na to, jak pomoc
osobom starszym jest świadczona w praktyce. Oto
kilka podstawowych zasad.
093_
1. Coroczna rozmowa z pracownikiem pozwala
wolontariuszowi opowiedzieć o swoich oczekiwaniach i pragnieniach.
2. Wolontariusz dołącza do 10-15-osobowego
zespołu, z którym będzie na co dzień pracował. Wymagamy, aby wolontariusze pracowali w zespołach.
Taki system organizacji pracy umożliwia wymianę
doświadczeń w grupie, wspólne podejmowanie
decyzji, pozwala także lepiej zrozumieć odczucia
i potrzeby ludzi starszych.
3. Wolontariusze pracują w grupach 2-3 osobowych – taka grupa odwiedza dwie lub trzy starsze
osoby. Ma to wiele zalet, między innymi umożliwia częstsze odwiedziny, a starszym osobom daje
szansę nawiązania relacji nie z jedną, ale z kilkoma
osobami (jest to szczególnie istotne dla tych, którzy
nie mogą wychodzić z domu). Natomiast wolontariusze, pracując w grupie, mogą dzielić się swoimi
problemami i wspólnie poszukiwać rozwiązań.
Dzięki temu rotacja wolontariuszy jest mniejsza.
4. Szkolenia prowadzone są przez cały rok, począwszy od krótkiego kursu przygotowawczego dla
nowych wolontariuszy (na temat samej organizacji,
potrzeb ludzi starszych, wykluczenia społecznego,
motywacji i zobowiązań wolontariuszy, nawiązywania kontaktów i umiejętności słuchania oraz
na inne tematy w zależności od zainteresowań
wolontariusza, np. choroba Alzheimera, opieka
paliatywna). Celem tych treningów jest uświadomienie wolontariuszom problemów i możliwych
rozwiązań, dodanie im pewności siebie poprzez
pokazanie metod radzenia sobie z potencjalnie
trudnymi sytuacjami, tak aby mogli wykorzystywać własne doświadczenia i chcieli opiekować się
osobami starszymi jak najdłużej.
5. Wolontariusze nie tylko odwiedzają osoby
starsze, organizują też dla nich wyjścia, przyjęcia
i wakacje. Daje to obu stronom poczucie przynależności do grupy i wzmacnia więzi przyjaźni.
JAKA JEST ROLA PROFESJONALNEGO PERSONELU
Wolontariusze nie pracują samotnie. Nasze stowarzyszenie opracowało i wprowadziło w życie
system, w którym płatny personel i wolontariusze skutecznie współdziałają na rzecz ludzi
starszych.
_094
Etatowi pracownicy na wiele sposobów animują
i wspierają program wolontariatu. Odpowiadają
za rozwój i zarządzanie podejmowanymi działaniami, stabilność finansową, administrację, kontrolę
i sprawną komunikację.
Opłacani pracownicy są gwarancją, że zaplanowane działania oparte na wolontariacie zostaną wykonane. Zapewniają także ciągłość prowadzonych
inicjatyw, co jest niesłychanie istotne w związku
z nieuniknioną rotacją wolontariuszy. Pracownicy
pilnują, by każdy zespół stosował się do przyjętych wytycznych. Dbają o jakość zarówno pracy
zespołów, jak i poszczególnych działań (przewodniczą spotkaniom, stoją na czele zespołów, służą
indywidualnymi konsultacjami). Odpowiadają za
nawiązanie współpracy partnerskiej z różnymi
instytucjami i organizacjami w rejonie działania
(miasto, dzielnica).
Tak zdefiniowana rola pracowników oznacza, że
muszą sobie ciągle stawiać pytanie: W jaki sposób
zaangażować wolontariuszy w pracę na poziomie
praktycznym, organizacyjnym i mentalnym?
W dzisiejszych czasach jakość pracy opiera się
przede wszystkim na starannej budowie struktury
organizacyjnej, która powinna w sposób elastyczny
dostosowywać się do zachodzących zmian społecznych. Aby na bieżąco reagować na to, co się dzieje,
konieczne są dyskusje między pracownikami i wolontariuszami na wszelkie tematy związane z pracą
z osobami starszymi i podziałem obowiązków. Wymaga to ciągłego szukania równowagi między tymi
dwiema grupami. W ten sposób wolontariusze
mają cichy, ale istotny wpływ na każdy aspekt
działania naszej organizacji.
Dzięki wsparciu ze strony pracowników wolontariusze odkrywają, że problemy pojedynczej osoby
w pewien sposób dotyczą także innych. Podczas
spotkań dyskutują, zadają pytania i wkrótce zauważają, że do niektórych problemów trzeba
podchodzić bardziej ogólnie, tzn., że ich analiza
może prowadzić do inicjowania działań, które będą
miały wpływ na charakter pracy całej organizacji.
Taki wspólne dyskusje prowadzą do:
à poszukiwania lepszych i lepiej dostosowanych usług skierowanych do osób starszych;
zwracania uwagi opinii publicznej na istotne
zagadnienia dotyczące sytuacji osób starszych;
à
nawiązywania współpracy z innymi instytucjami podejmującymi podobne zadania (domy
opieki, opieka w miejscu zamieszkania, szpitale,
lekarze pierwszego kontaktu i pielęgniarki, firmy
mieszkaniowe itp.) w celu zapewnienia wyższej jakości usług. Dzieje się to zarówno na drodze kontaktów między naszą organizacją a innymi instytucjami, jak i poprzez udział w lokalnych koalicjach
współpracujących na rzecz osób starszych i szerzej
– przeciw ubóstwu i wykluczeniu społecznemu;
à
proponowania i rozwoju nowych usług świadczonych przez nasze stowarzyszenie (w przeszłości były to „obiady na kółkach” i system adaptacji
mieszkań do potrzeb osób starszych, obecnie
system zarządzania dochodami);
à
opracowywania nowych projektów skierowanych do seniorów, takich jak realizowany w Lille międzypokoleniowy program „Sztuka i kreatywność”;
Ja zwykle martwię się wieloma sprawami. Kiedy jednak
spotykam się z panią Dorotą, przejmuję od niej spokój
i pogodę ducha. Pomimo swych cierpień zawsze powtarza, że należy być wdzięcznym za to, co w życiu dobre.
(wypowiedź wolontariusza)
W relacji tego rodzaju ludzie starsi doświadczają
szacunku, mogą poruszać się we własnym tempie,
są akceptowani takimi, jakimi są – ze swymi słabościami i potrzebami, ale także ze swoimi mocnymi
stronami. W ten sposób relacja wolontariusz – osoba starsza opiera się na wzajemnym szacunku i długofalowym zaangażowaniu. W porównaniu z usługami świadczonymi przez inne instytucje jest to
niezwykle skuteczne narzędzie zwalczania izolacji
i wykluczenia.
à
podnoszenia świadomości społecznej, tak aby
opinia publiczna była świadoma zagadnień związanych ze starością i podzielała pogląd o wartości
uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym.
Posługujemy się w tym celu sztukami i filmami wideo, które są zaczątkiem debaty.
à
Wartości i cele naszej organizacji zapisane zostały
w manifeście Stowarzyszenia „Mali bracia Ubogich”.
Dokument ten powstawał przez dwa lata przy bardzo dużym wkładzie merytorycznym wolontariuszy
i pracowników z całego kraju. Dzięki temu czujemy
się częścią organizacji, w której wszyscy podzielają
te same wartości.
NASZE DZIAŁANIA
Ważne jest, aby podążać tą samą drogą
Między wolontariuszami a osobami starszymi zawiązują się wyjątkowe związki, przyjaźnie oparte na
indywidualnych i społecznych więziach. We Francji
tego rodzaju wsparcie nazywa się accompagnement,
co można przetłumaczyć jako „współtowarzyszenie”. Oznacza to więcej niż tylko świadczenie usług
opiekuńczych i pozwalanie, by osoby starsze z nich
korzystały. Jest to po prostu bycie razem, podążanie
tą samą drogą.
To, co podziwiam u osób starszych, to przede wszystkim
ich mądrość. Myślę, że mają bardzo wiele rozsądku, który
pojawia się dopiero z wiekiem. Na przykład pani Dorota.
u
095_
Nasze priorytety
Działania w domach, domach pomocy społecznej i szpitalach
Udzielamy zindywidualizowanego wsparcia osamotnionym starszym ludziom znajdującym się
w trudnej sytuacji psychologicznej, często niepełnosprawnym lub chorym. Działania te, oparte na
wolontariacie, realizujemy we współpracy z lokalnymi instytucjami opieki i służbami społecznymi.
Działania przeciwko ubóstwu i innym zagrożeniom
Osobom w potrzebie udzielamy informacji i konsultacji. Świadczymy pomoc materialną i administracyjną, m.in. pomagamy w znalezieniu miejsca do
zamieszkania. Prowadzimy rehabilitację społeczną
ludzi starszych, którzy nie mają rodzin, pracy, są
bezdomni lub nie mają środków do życia.
Towarzyszenie chorym
Towarzyszymy chorym do końca ich życia w domu
lub w szpitalu. Pocieszamy rodziny i ludzi z najbliższego otoczenia. Współpracujemy ze służbami pielęgniarskimi i wolontariuszami w oparciu o zasadę
wzajemnego szacunku.
Działania na rzecz zapewnienia odpowiednich
warunkow mieszkaniowych
Kupujemy mieszkania, dokonujemy ich adaptacji
i zarządzamy lokalami dostosowanymi do potrzeb
osób starszych. Tworzymy wspólne domy i zarządzamy nimi oraz niewielkimi ośrodkami tymczasowego lub długotrwałego pobytu dla seniorów.
Inne praktyczne działania
Zarządzamy dochodami w imieniu starszych osób
pod kontrolą państwa. Organizujemy przedsięwzięcia
międzypokoleniowe oraz usługi transportowe. Prowadzimy telefon dla samotnych osób starszych Linia
Przyjaźni, organizujemy także kursy artystyczne.
Wspólnie spędzamy wolne chwile
Wakacje
Co roku w dwudziestu domach będących własnością stowarzyszenia, położonych nad morzem i na
wsi, organizujemy pobyty wakacyjne dla setek starszych osób, które bez naszej pomocy nie mogłyby
wyjechać na wczasy. Dla tych, którzy nie mogą
opuszczać domu na dłużej, organizujemy wycieczki
jednodniowe w ich miejscu zamieszkania.
Rejsy
Każdego lata oferujemy rejs po Renie lub po Morzu
Śródziemnym tym, którzy nie marzą już o podróżach, ponieważ są ciężko chorzy lub mają trudności
w poruszaniu się. W ten sposób starsze osoby mogą
znów odczuć przyjemność płynącą z obserwowania
przesuwającego się krajobrazu i podróżowania.
Życie codzienne
W odpowiedzi na potrzeby i pragnienia osób starszych i w celu wzmacniania ich kontaktów społecznych regularnie organizujemy rozmaite zajęcia: wspólne gotowanie, ogrodnictwo, szycie, majsterkowanie, zwiedzanie, spacery, warsztaty artystyczne.
Boże Narodzenie
W dniach 24 i 25 grudnia organizujemy w całej
Francji tysiące kolacji wigilijnych i obiadów świątecznych, podczas których podawane są tradycyjne
dania, płoną świece, stoją udekorowane choinki. Ale
Boże Narodzenie oznacza także pozostawanie ze
starszymi osobami w ich mieszkaniach, w szpitalach
czy domach opieki.
WARSZTATY ARTYSTYCZNE DLA OSÓB STARSZYCH W LILLE
u
Wielu osobom starszym dzień za dniem upływa
w rytmie uderzeń zegara. Monotonne powtarzanie
tych samych czynności sprawia, że życie wydaje im
się pozbawione jakichkolwiek emocji, nieciekawe
i bez głębszego sensu.
_096
Dostęp do kultury jest podstawowym czynnikiem
osobistego spełnienia
Od sześciu lat organizujemy w Lille warsztaty artystyczne dostępne dla wszystkich seniorów, którymi na
co dzień się opiekujemy. Zajęcia te stwarzają osobom
starszym możliwość ekspresji twórczej i pozwalają
nadać nowe znaczenie upływającym chwilom. Warsztaty prowadzone są przez profesjonalnych artystów przy
wsparciu ze strony wolontariuszy.
Piosenka, teatr, mozaika, sztuki plastyczne, wspomnienia
Angażowanie osób starszych w działalność artystyczną
i kulturalną to metoda wsparcia, która pozwala na dotarcie do potencjału twórczego, który drzemie w każdym
z nas. Aby zachęcić seniorów do uczestnictwa i sprawić,
by otworzyli się na nowe doznania, staramy się zapewnić
im przyjazne warunki, tak aby każdy mógł być wysłuchany i czuł się bezpiecznie.
Równolegle do udziału w warsztatach oferujemy program wycieczek związanych tematycznie ze sztuką: do
teatrów, muzeów, galerii, pracowni artystów, a nawet
do cyrku. Celem tych działań jest z jednej strony dostarczenie nowych przeżyć osobom starszym, z drugiej – umożliwienie artystom spotkania z mało znaną
publicznością.
Dążymy do angażowania świata kultury i sztuki w proces
„leczenia” bolączek osób starszych: samotności, izolacji, smutku. Seniorom dajemy w ten sposób szansę na
twórczość, odkrywanie swej pomysłowości i kreatywności. Warsztaty są na pewno wspaniałą alternatywą dla
działań, które pozwalają jedynie zabić czas.
Są oczywiście problemy, które musimy rozwiązać
Trudności poznawcze, ograniczona sprawność ruchowa i inne objawy niepełnosprawności mogą skłaniać do
myślenia, że osoby starsze są zbyt niedołężne, aby aktywnie uczestniczyć w tego typu warsztatach. Jednakże
nie jest to prawda, bo w naszych zajęciach można brać
udział pomimo podeszłego wieku i jego ograniczeń.
W wielu przypadkach dużo wysiłku wymaga przełamanie oporu rodzin, przyjaciół, opiekunów, którzy uważają,
że na starość nie ma już potrzeby ani czasu na rozwój
osobisty. Zresztą same osoby starsze wydają się często zrezygnowane. Wiele zależy w takich sytuacjach od
artystów i wolontariuszy, którzy stymulują ujawnianie
zdolności seniorów i starają się rozbudzić potrzebę
tworzenia tam, gdzie nie jest ona spontaniczna.
Druga trudność dotyczy ograniczonej mobilności osób
starszych. Aby wszyscy zainteresowani, nawet ci mniej
sprawni, mogli regularnie brać udział w warsztatach,
duża część naszego budżetu przeznaczana jest na pokrycie kosztów transportu (taksówki, koszty eksploatacji
samochodów wolontariuszy).
Podsumowanie:
Co jest konieczne, aby zapewnić jakość wolontariatu
à praca w zespołach,
à regularne szkolenia,
à dobry system wsparcia dla wolontariuszy,
à osobiste zaangażowanie ze strony wolontariuszy.
Co sprzyja wysokiej jakości wolontariatu
à międzypokoleniowość,
à praca z osobami starszymi, a nie dla nich,
à umiejętność słuchania i dostosowania się do rytmu osoby starszej,
à dopuszczanie do głosu najstarszych i niepełnosprawnych,
à współpraca z innymi instytucjami.
Co taka praca daje wolontariuszom
à przyjemność robienia czegoś użytecznego i wartościowego,
à przyjaźń,
à poczucie uczestniczenia w ruchu, który dokonuje zmian na lepsze,
à zdobywanie wiedzy i doświadczenia,
à radość.
Kontakt
Les petits freres des Pauvres
24 rue Jean Moulin
BP89 – 59028 LILLE cedex
Tel.: 03 20 74 01 02
Fax: 03 20 74 01 28
www.petitsfreres.asso.fr
Rosanna Vidal
email: [email protected]
W 2003 roku Stowarzyszenie „Mali bracia Ubogich” rozpoczęło działalność w trzech miastach
Polski: w Warszawie, Poznaniu i w Lublinie. Organizacja, opierając się na pracy wolontariuszy, ma
na celu świadczenie pomocy osobom starszym
cierpiącym z powodu samotności, trudnej sytuacji
życiowej i materialnej. Wolontariusze stowarzyszenia to przede wszystkim przyjaciele osób starszych.
Odwiedzają osoby samotne, troszczą się o ich zdrowie i kondycję psychiczną. Towarzyszą seniorom na
097_
co dzień, rozmawiają, chodzą na wspólne spacery,
do teatru, na wystawy. Organizują krótkie wycieczki
za miasto. We wszystkich swoich działaniach wolontariusze i pracownicy „Małych braci” kierują
się mottem „kwiaty przed chlebem”. Ta dewiza
podkreśla konieczność budowania ciepłej, opartej
na zrozumieniu i wzajemnym otwarciu atmosfery
pomiędzy wolontariuszem a osoba starszą.
WARSZAWA
ul. Poznańska 13 lok. 16
60-680 Warszawa
tel./fax: 0-22 629 53 61
e-mail: [email protected]
LUBLIN
ul. Chopina 14/16
20-023 Lublin
tel./fax: 0-81 532 40 69
e-mail: [email protected]
POZNAŃ
al. Wielkopolska 29
60-603 Poznań
tel.: 0-61 656 55 88
fax: 0-61 656 55 89
e-mail: [email protected]
dr Zofia Zaorska
kierownik Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Wolontariat – sposób
na aktywność w trzecim wieku
Być pożytecznym – to pragnienie osób starszych
było i jest nadal zaspokajane przede wszystkim
w gronie rodzinnym. Z grupy 100 słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 70% zadeklarowało, że w różny sposób pomaga rodzinie.
Jednak już tylko jedna trzecia wskazała, że stara się
– przy wsparciu ze strony różnych instytucji, grup
i organizacji – angażować w działania na rzecz
osób niespokrewnionych. Przemiany w rodzinie,
mniej wnuków i liczne udogodnienia w gospodarstwie domowym powodują, że ludzie starsi mają
więcej czasu i możliwości włączenia się do bezinteresownej działalności na rzecz innych.
W Lubelskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku od
20 lat staramy się zwrócić uwagę seniorom na to,
jak cenna może być ich aktywność na rzecz ludzi
w podobnym wieku, którzy z różnych przyczyn
potrzebują wsparcia. W naszych działaniach próbujemy łączyć wolontariuszy młodych i starszych.
W tym artykule krótko przedstawię najważniejsze
inicjatywy, które mogą okazać się pewną inspiracją
dla czytelników.
AKCJA DAR CZASU I SERCA
Pod tą nazwą kryją się przedświąteczne odwiedziny
u osób starszych, zwłaszcza samotnych. Słuchacze
mobilizują do takich odwiedzin 30-40 osób, wspólnie przygotowują paczki i kartki z życzeniami.
W akcji biorą także udział studenci pedagogiki
pracy socjalnej, którzy odwiedzają około 50 osób.
Chociaż akcja prowadzona jest obecnie tylko przed
świętami Bożego Narodzenia, bywa, że jest spontanicznie przedłużana przez wolontariuszy i przeradza się w systematyczne odwiedziny i pomoc.
KLUB WOLONTARIUSZA
Klub skupia stale 5-7 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i zmieniającą się liczbę młodych osób,
studentów lub uczniów. Wolantariusze organizują
bardzo różnorodne działania skierowane do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Lublinie.
Poza rozwijaniem indywidualnych kontaktów z seniorami, co tydzień w świetlicy DPS organizowane
są spotkania wolontariuszy i grupy sprawniejszych
osób starszych. Ich celem jest zachęcenie mieszkanców do aktywności i przeciwdziałanie monotonii,
która cechuje życie w tego typu placówkach.
Działalność w Klubie sprawia, że starsi wolontariusze czują się potrzebni innym, znajdującym się
w trudniejszej niż oni sytuacji. Uczą się w ten
sposób z większym dystansem patrzeć na swoje
problemy. Czują sie dowartościowani, bo przygo-
_098
towane przez nich zajęcia przynoszą dużo radości
mieszkańcom domu pomocy społecznej. Ponadto
praca zespołowa, wspólne przygotowywanie i animowanie spotkań to także okazja do nauki, rozwijania własnych umiejętności pracy z grupą. Wolontariusze mają wiele ważnych zadań do wypełnienia,
wspierają pracowników DPS w pracy z osobami
starszymi, pomagają w dostrzeżeniu indywidualności i zalet każdej z osób. Ogromne znaczenie dla
słuchaczy naszego uniwersytetu, którzy decydują
się na wolontariat, ma także kontakt z młodymi
ludźmi. Fakt, że w klubie działają i młodzi, i starsi,
sprzyja kreatywności i jest źródłem bardzo pozytywnej energii.
Spotkania organizowane dla mieszkańców domu
pomocy społęcznej pozwoliły wolontariuszom odkryć i wypróbować wiele metod pracy z osobami
starszymi, które w przeważajacej mierze opierają się
na wspólnej zabawie i działaniach artystycznych.
Oto kilka przykładów.
Aby zmysły nie prysły
Pod tą nazwą przeprowadzony został cykł spotkań
koncentrujacych się na pobudzaniu aktywności
wszystkich zmysłów. Zajęcia te przybrały formę
zabawy z dźwiękiem, kolorem, smakiem, dotykiem
i zapachem.
Seniorzy i wolontariusze z zamkniętymi oczami
rozpoznawali smaki i zapachy różnych potraw i produktów. Zabawa ta przerodziła się we wspólne gotowanie: pieczone ziemniaki czy pierniki z podwójną dawką przypraw (aby intensywniej pachniały)
okazały się nie lada atrakcją. Działania plastyczne
prowadziły przede wszystkim do eksperymentów z kolorami, seniorzy mieli tutaj duże pole do
twórczych poszukiwań – podejmowali wiele decyzji odnośnie doboru kolorów, ich intensywności, zestawień, np. przed Wielkanocą wspólnie
z wolontariuszami malowali kontrastowymi farbami
ogromne jajka wykonane z papieru. Podobnie zabawa z dźwiękami, muzyką przyniosła dobre efekty.
Udało się zapoznać uczestników zajęć z tańcami na
siedząco do melodii różnych narodów. Wszystkie te
działania były atrakcyjne zarówno dla wolontariuszy, jak i ich podopiecznych, mobilizowały też do
systematycznych spotkań.
Ożywić wspomnienia
Zajęcia te miały na celu zachęcenie osób starszych
do przywołania wspomnień i historii zapamiętanych z czasów dzieciństwa i młodości. Wolontariusze pracowali z niewielkimi grupami osób starszych,
których wiek wahał się od 70 do 100 lat. Mimo że
seniorzy różnili się między sobą sprawnością fizyczną i intelektualną, wszystkich udało się włączyć w te
działania. Nawet osoby z zaawansowaną demencją,
które rzadko z własnej inicjatywy zabierały głos,
wracały do wspomnień z dzieciństwa i młodości.
Tematów nie brakowało, choć trzeba było uważać, by nie poruszać tych bolesnych i przykrych.
Rozmawiano zatem o tym, jak dawniej wyglądały
domy, co wisiało na ścianach, gdzie i w co bawiły
się dzieci. Szybko okazało się, że historie z życia
mieszkańców domu pomocy społecznej są bardzo
ciekawe, zwłaszcza dla młodych słuchaczy, którzy
nie znali wielu nazw potraw, sprzętów, dawnych
zawodów czy zwyczajów, które przewijały się
w opowieściach.
Jedno ze spotkań poświęcone było dawnym potrawom – każda grupa miała przedstawić za pomocą
gestu i w rytm muzyki sposób, w jaki dana potrawa była przygotowywana. Pozostali uczestnicy
zgadywali, co to może być. Śmiechu było przy tym
co niemiara. Aby ocalić i podkreślić indywidualność
każdego z uczestników, wolontariusze zapisywali
wspomnienia i opowieści osób starszych w kronice
spotkań.
Powodzenie tego cyklu spotkań w znacznej mierze
zależało od zaangażowania wolontariuszy. Aby ułatwić osobom starszym przywoływanie wspomnień,
przygotowali oni zestaw ilustracji (np. zdjęcia domów, zwierząt), różnych przedmiotów lub nazw
(np. dawnych zawodów, potraw). Podpowiedzi
te okazały się bardzo ważne, ułatwiały zrobienie
pierwszego kroku. Później historie toczyły sie już
swoim rytmem.
Ciekawym pomysłem na usprawnienie komunikacji podczas tych spotkań były tzw. symboliczne
przedmioty, były one podawane tym, którzy chcieli
akurat zabrać głos. Inni byli zmobilizowani w ten
sposób do słuchania i nieprzerywania.
Spotkajmy się z teatrem
W kolejnym roku praca wolontariuszy skoncentrowała się wokół działań teatralnych. Udało się
przygotować kilka spektakli z aktywnym udziałem
mieszkańców domu pomocy społecznej.
Praca nad wystawieniem jasełek zaczęła się od
oswajania osób starszych z różnymi środkami teatralnego wyrazu. Teatr cieni nie był dotąd znany
i początkowo patrzono nieufnie na podświetloną
kotarę. Ale powoli zaakceptowano widok szopki
z cieniami Matki Boskiej i św. Józefa. Atrakcją jasełek były kolędy śpiewane wspólnie z widzami,
099_
czemu towarzyszył pokaz przeźroczy zrobionych
z kart świątecznych. Ta prosta, ale niespotykana
scenografia podobała się mieszkańcom i gościom
zaproszonym na spektakl. Co prawda trwał on tylko 15 minut, ale przygotowania zajęły cały miesiąc.
Wyjątkową przygodą teatralną okazało się wspólnie przygotowane przedstawienie o szacunku dla
chleba. Temat prosty, ale przez to bliski doświadczeniom wszystkich.
Tym razem posłużono się pacynkami na kijach,
którymi poruszali młodzi, starsi natomiast ukryci za
kotarą odczytywali teksty. W przygotowaniu tego
spektaklu najważniejsze było wspólne opracowanie
scenariusza. Osoby starsze opowiadały, jak babcia
lub mama piekła chleb i jak go w rodzinie szanowano. Wspominano czasy, gdy chleb wydzielano
nawet dzieciom.
Pani Irena, lat 80, która przy poprzednich spektaklach stała z boku, a czasami na podobne pomysły
reagowała słowami „to dla dzieci”, tym razem sama
zgłosiła się do roli sąsiadki i ćwiczyła ją długo. Była
także dumna, że jej opowiadanie zostało uwzględnione w scenariuszu.
Klub Wolontariusza przygotowuje i realizuje również innne działania: imprezy z muzyką i tańcem,
andrzejki z pomysłowymi wróżbami dostosowanymi do sytuacji starszych pań, imprezy plenerowe
w ogródku.
Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku zorganizował
w roku 2003/04 jeszcze dwie nowe formy wolontariatu: punkt informacyjny dostępny dla wszystkich
starszych mieszkańców Lublina i Klub Aktywnego
Seniora. Po roku można powiedzieć, że obie formy
się przyjęły i będą się rozwijać. Inicjatorem pomysłu
była Fundacja Samaritanus z Warszawy, która nadal
patronuje tym działaniom.1
PUNKT INFORMACYJNY
Został zlokalizowany w Wojewódzkim Ośrodku
Kultury, w centrum miasta, na parterze. Przez cały
tydzień pełnią w nim dyżury słuchacze Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy najpierw
słuchają cierpliwie i życzliwie każdej osoby, która
przychodzi po radę, a następnie próbują pomóc
w rozwiązaniu danego problemu. Udostępniają
przydatne informacje i adresy lub kontaktują z grupą doradców. Doradcy to też słuchacze LUTW, ale
1 Przeczytaj na str. 76 opis Projektu AS realizowanego przez Fundację
z odpowiednim przygotowaniem, np. prawniczym,
medycznym, a nawet budowlanym. W ciągu ostatniego roku starsi wolontariusze udzielili prawie stu
porad. Czują się więc potrzebni i docenieni.
KLUB AKTYWNEGO SENIORA
Klub to pomysł dla osób aktywnych, zainteresowanych wymianą doświadczeń i wiedzy poprzez
udział w różnorodnych spotkaniach grupowych.
Klub Aktywnego Seniora wyróżnia dążenie do powoływania grup samopomocy, czyli nawiązywania
więzi pomiędzy jego członkami, które zafunkcjonują, gdy będzie pilna potrzeba konkretnej pomocy.
Realizacja tego celu wymaga jednak czasu.
Do Klubu zaproszono przede wszystkim osoby
mieszkające na terenie dzielnicy Bronowice, ale
jest on otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
Klub czynny jest przez trzy dni w tygodniu. Jednego
dnia spotykają się wolontariusze, by przygotować
zajęcia, drugie spotkanie poświęcone jest tematom związanym z promocją zdrowia i ćwiczeniom
fizycznym (jest możliwość korzystania z małej sali
gimnastycznej), a trzeciego dnia organizowane są
prelekcje, zabawy, spotkania integracyjne.
Przedstawione powyżej formy wolontariatu skupiają jeszcze niewielką liczbę słuchaczy. Jednak
nastawienie seniorów do wolontariatu zmienia
się – coraz więcej osób rozumie, że nawet gdy nie
pracują, mogą robić coś pożytecznego dla innych.
Kiedy zapytałam słuchaczy o powody, które ograniczają ich aktywność społeczną, połowa wskazała
na obowiązki w rodzinie, a jedna piąta na zły stan
zdrowia i ograniczoną sprawność ruchową. Natomiast 17% zapytanych powiedziało, że boi się
odpowiedzialności za podjęte zadania. Tylko 10%
przyznało się do niechęci do pracy za darmo.
Moim zdaniem można stopniowo uruchomić ten
ukryty kapitał społeczny. Doświadczenia Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przekonują,
że warto starać się o utrzymanie aktywności osób
starszych. Dzięki niej seniorzy znajdują pożyteczne miejsce w życiu społecznym i osobistą satysfakcję.
Polscy seniorzy realizują wiele modeli aktywności
społecznej. Nie powinni jednak tracić z oczu niebezpieczeństwa zamknięcia się w aktywnych wprawdzie, ale wyizolowanych grupach ludzi starych.
Jesteśmy przekonani, że wzajemne wspomaganie
i poszukiwanie dziedzin, w których mogliby się realizować ludzie różnych pokoleń, to jedna z dróg do
budowania społeczeństwa obywatelskiego.
W 2001 roku założyliśmy w Białymstoku Stowarzyszenie Wolontariatu Międzypokoleniowego. Już sama nazwa naszej organizacji zwraca uwagę na
konieczność wyjścia wolontariatu poza interesy
i potrzeby jednego pokolenia. Kładzie nacisk na
korzyści płynące ze współpracy osób należących
do różnych grup wiekowych. Tak rozumiana międzypokoleniowość, ważna z punktu widzenia merytorycznych założeń naszej organizacji, stała się
jednocześnie istotną, chociaż nieprzewidywaną
przeszkodą w realizowaniu niektórych założeń
statutowych.
dr Małgorzata Halicka
i prof. dr hab. Wojciech Pędich
Stowarzyszenie Wolontariatu Międzypokoleniowego
Pomoc wzajemna,
która łączy pokolenia
Z naszych doświadczeń wynika, że zachęcenie
młodzieży do pracy na rzecz osób starszych nie
napotyka na większe trudności. Dużo organizacji
młodzieżowych – takich jak np. ZHP, szkolne koła
PCK – prowadzi różnorodne działania nakierowane
na udzielanie pomocy osobom starszym lub niepełnosprawnym. Za przykład może tutaj posłużyć
popularne w Polsce odwiedzanie mieszkańców
domów pomocy społecznej z okazji Dnia Babci,
Dnia Dziadka lub świąt religijnych.
Nieco trudniejsze wydaje się jednak organizowanie pomocy na rzecz młodych przez osoby starsze.
Przeszkód jest wiele, wśród nich należy wymienić:
ograniczenia komunikacyjne, mniejszą mobilność
i sprawność fizyczną osób starszych, odmienność
zainteresowań. Dobrym przykładem tego typu
wolontariatu może być pomoc w nauce udzielana
słabszym uczniom przez emerytowanych nauczycieli, spotkania wspomnieniowe kombatantów, czy
też pomoc seniorów w organizowaniu i obsłudze
kolonii letnich dla dzieci.
Wymienione powyżej działania to przykłady aktywności jednej grupy wiekowej na rzecz innej.
W takim układzie, nawet przy najlepszych intencjach, jedna ze stron znajduje się w uprzywilejowanej pozycji (strona dająca), druga pozostaje
w relacji zależności (strona otrzymująca pomoc).
Jednostronne układy pomocy są powszechne,
spotykane często i we wszystkich środowiskach.
Samaritanus
_100
101_
Mogą przyjmować formę wsparcia udzielanego
przez jednostki (np. pomoc sąsiedzka przy robieniu
zakupów), jak i pomocy organizowanej przez grupy
osób (np. młodzieży na rzecz mieszkańców domu
seniora). Taka pomoc może przynosić wiele pożytku
i ma niewątpliwą wartość. Jednak nawet najlepsza
pomoc jednostronna, która w języku polskim nosi
nazwę dobroczynności, wytwarza pomiędzy dającymi i biorącymi niezamierzoną barierę materialną
i psychologiczną.
Ideą Stowarzyszenia Wolontariatu Międzypokoleniowego jest organizowanie pomocy wzajemnej
przynoszącej obustronny pożytek. W takim partnerskim układzie nie ma strony czynnej i biernej, obie
czują się w jednakowym stopniu pożyteczne.
Idea proponowanej przez nas pomocy wzajemnej
zrodziła się z 10-letniej współpracy przedstawicieli
organizacji seniorskich z Niemiec (Badenia-Wirtembergia), Szkocji, Katalonii i Polski (Białystok) w latach 1991-2001. Została ona z powodzeniem zastosowana w praktyce przez Stowarzyszenie Samopomocowe Rada Seniorów w Białymstoku.1 O ile
jednak w przypadku tego stowarzyszenia pomoc
wzajemna dotyczyła jednej generacji – ludzi w starszym wieku, o tyle w Stowarzyszeniu Wolontariatu
Międzypokoleniowego szczególny nacisk kładziemy na jednoczenie różnych pokoleń we wzajemnej
pracy wolontarystycznej.
Współczesna gerontologia kładzie nacisk na konieczność zapewnienia niezależności osobom starszym.
Jest to hasło w praktyce trudne do zrealizowania,
ponieważ wraz z wiekiem pojawiają się ograniczenia
zdrowotne, psychiczne, a często także materialne.
Struktury służb socjalnych powinny ułatwiać seniorom zachowanie samodzielności w środowisku
życiowym przez możliwie najdłuższy czas. Jednak
rzeczywistość nie jest tak optymistyczna. Osoby
starsze w miarę starzenia się w coraz większym
stopniu wymagają pomocy lub opieki, którą najczęściej zabezpiecza im rodzina. Powstaje więc
sytuacja zależności od opiekunów.
Optymalną sytuacją w obrębie kilkupokoleniowej rodziny jest układ wzajemnej zależności. Na
przykład, gdy dziadkowie pomagają w opiece nad
wnukami w godzinach pracy rodziców, zaś młodsi
członkowie rodziny, w tym także starsze wnuki,
zapewniają pomoc lub opiekę dziadkom w zakresie wynikającym z danej sytuacji. Podobny układ
wzajemnej zależności można wytworzyć w pracy
opartej na wolontariacie pomiędzy obcą osobą
starszą (np. pomoc w nauce) a młodzieżą (np.
pomoc w sprzątaniu domu). Wymiana świadczeń
i obustronna pomoc stwarzają atmosferę partnerstwa, rodzaj równorzędności, a nawet przyjaźni.
To partnerstwo może być realizowane także w grupach międzypokoleniwych (np. grupy szkolne i grupy z klubu seniora), jednak zawsze należy się starać,
aby świadczenia były obustronne, w miarę możliwości zrównoważone i przynoszące widoczny
pożytek. W takim układzie obie grupy są w jakimś
stopniu wolontariuszami, ponieważ dobrowolnie,
bez chęci zysku pomagają sobie wzajemnie.
Zrozumienie istoty tego rodzaju wzajemnej pomocy wolontarystycznej nie jest łatwe, zaś zorganizowanie takiej pożytecznej dla obu stron współpracy
jest jeszcze trudniejsze. Pamiętamy dyskusję, jaką
prowadziliśmy kilka lat temu z przedstawicielami
drużyn harcerskich skupiających seniorów. Byli
oni pełni zapału do współpracy z młodzieżą harcerską, jednak nie mogli wyobrazić sobie obszarów
możliwej wymiany świadczeń, która przyniosłaby
obu pokoleniom harcerzy korzyść inną niż zwykła
satysfakcja.
Zbyt przywykliśmy do rozważania pracy społecznej
jedynie w kategorii bezinteresownej pomocy jednych (silniejszych, zamożniejszych, lepszych) wobec drugich (słabszych, biedniejszych, gorszych).
A przecież chcemy budować społeczeństwo obywatelskie, w którym wszyscy będą mieli te same
prawa, ale i te same obowiązki, będą współdziałać
ze sobą w kształtowaniu takich warunków, które
zapewnią każdej grupie społecznej, także młodzieży i seniorom, bezkonfliktowe zaspokajanie swoich
potrzeb i rozwój.
„Dobro czynić” można na wiele sposobów. Jednak, jak to powiedział Alexis de Tocqueville : Tylko
w wyniku wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie rozwijają się uczucia i idee, rośnie serce i rozkwita
umysł człowieka. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej umożliwia czerpanie wzorów z działań
wolontarystycznych już od dawna realizowanych
w wielu krajach Europy Zachodniej oraz do przełamania schematów odziedziczonych po epoce PRL-u,
gdy wszelkie inicjatywy społeczne były z góry
ustalane i kontrolowane przez „jedynie słuszny”
system wartości.
Można organizować wspólne działania młodzieży i seniorów na rzecz lokalnej społeczności czy
środowiska naturalnego. Przykłady nasuwają się
same: popularny dzień sprzątania Ziemi mógłby
połączyć kilkupokoleniowe grupy w celu wspólnego spędzenia czasu i wspólnej pracy (widzieliśmy
takie udane działania w Szkocji). Szkolne wieczory
poezji mogłyby stać się okazją do zaprezentowania
umiejętności recytatorskich zarówno młodzieży, jak
i ich nauczycieli lub rodziców. Otwarte dyskusje polityczne lub światopoglądowe toczone w grupach
międzypokoleniowych mogłyby wygasić atmosferę
wzajemnego niezrozumienia i braku zaufania. Aby
podobne inicjatywy były realizowane, potrzebna
jest inicjatywa organizatorów oraz podkreślanie
świadomości pożytku z kontaktów międzypokoleniowych.
1 Na stronach 66-68 znajduje się opis działalności Stowarzyszenia
Samopomocowego Rada Seniorów z Białegostoku.
_102
103_
Jak żyć długo i w pełnym zdrowiu?
Dobre zdrowie i dostęp do usług medycznych jest jednym z ważniejszych
czynników decydujących o jakości życia ludzi w podeszłym wieku.
Proces starzenia się europejskich społeczeństw sprawia, że niezwykle
istotne staje się dostosowanie usług i zasad funkcjonowania systemu opieki
zdrowotnej do potrzeb coraz liczniejszego grona starszych pacjentów.
Pierwszy tekst zamieszczony w tym rozdziale przedstawia działania promujące zdrowie
ludzi starszych, które podejmowane są przez instytucje UE i inne międzynarodowe
organizacje. Drugi artykuł, napisany przez specjalistę geriatrę, jest próbą oceny polskiej
służby zdrowia pod kątem zaspokajania potrzeb ludzi starszych.
_104
105_
Zdrowia nie należy definiować jedynie w kategoriach braku choroby i ułomności, ale jako stan
dobrego samopoczucia w aspekcie fizycznym, umysłowym i społecznym. Taką szerszą definicję przyjęła
Światowa Organizacja Zdrowia.
Gertraud Dayé
dyrektor EURAG
Europejskiej Federacji Ludzi Starszych
Promowanie zdrowia seniorów
w krajach Unii Europejskiej
Warto wyraźnie podkreślić, że dobre samopoczucie jest stanem, którym może cieszyć się także
osoba przewlekle chora, w podeszłym wieku lub
bardzo osłabiona. Pomocą w jego osiągnięciu są
różnorodne działania promujące aktywność ludzi
starszych.
Organizacja systemu ochrony zdrowia w poszczególnych krajach Unii Europejskiej pozostaje w kompetencjach poszczególnych państw, nie ma tu jednolitej polityki europejskiej. Na poziomie struktur
Unii Europejskiej, a także w ramach innych organizacji międzynarodowych, wypracowywane są natomiast pewne standardy i postulaty dotyczące
organizacji służby zdrowia. Prowadzone są także
specjalistyczne projekty badawcze oraz działania
z zakresu edukacji i promocji zdrowia.
Należy jednak podkreślić, iż większość z formułowanych strategii i zaleceń pozostaje jedynie
rekomendacjami. Nie istnieją żadne instrumenty
mogące zmusić państwa członkowskie do wprowadzenia ich w życie.
Działania podejmowane w ramach Unii Europejskiej
W Komisji Europejskiej sprawą jakości życia ludzi
starszych, włącznie z promocją zdrowia, zajmuje
się kilka departamentów: zdrowia, zatrudnienia
i spraw społecznych, edukacji i kultury oraz badań.
Departament Zdrowia finansuje projekty badawcze
na temat starzenia się społeczeństw. Są one realizowane w większości przez specjalistów, a nie przez
organizacje pozarządowe reprezentujące seniorów.
Warto podkreślić, że departament ten już w latach
90. poważnie zajął się chorobą Alzheimera.
Departament Edukacji i Kultury oraz Departament
Zatrudnienia i Spraw Społecznych w swoich działaniach posługują się koncepcją aktywnego starzenia się (ang. active ageing). Odwołuje się ona
do ogólnego założenia, że ludzie aktywni fizycznie
i umysłowo cieszą się zwykle lepszym zdrowiem.
W związku z tym dotowane są inicjatywy promujące aktywność fizyczną i intelektualną seniorów
– na szczególną uwagę zasługuje tutaj program
wymiennych wyjazdów starszych obywateli ze
wszystkich państw członkowskich. Inicjatywa ta
_106
realizowana jest obecnie jako program pilotażowy
Komisji Europejskiej pod nazwą ENEA.1
Departament Badań w latach 1998-2002 w ramach
programu „Starzejące się społeczeństwo i niepełnosprawność” umożliwił realizację wielu inicjatyw
badawczych dotyczących projektowania sprzętów,
rozwiązań technicznych i usług adresowanych do
seniorów i osób niepełnosprawnych. Warto podkreślić, że w badaniach tych uwzględniano aktywny udział odbiorców projektowanych usług (userdriven research). Osoby starsze były zatem pytane,
czy dane urządzenia sprawdzają się w praktyce. Niestety, w wytycznych do kolejnego programu badań
na lata 2002-2006 nie zapisano wyraźnego odniesienia do zagadnień związanych ze starzeniem się
społeczeństw.
Na poziomie Unii Europejskiej powstaje wiele oficjalnych tekstów dotyczących opieki zdrowotnej
i opieki nad osobami starszymi (np. komunikaty
i projekty Komisji Europejskiej, rezolucje Parlamentu Europejskiego). W dokumentach tych podkreśla
się przede wszystkim konieczność:
zapewnienia dostępu do służby zdrowia i opieki długoterminowej dla wszystkich, bez względu
na przychody lub majątek;
à zapewnienia usług wysokiej jakości, a także
zróżnicowania i wolności wyboru w ramach systemu opieki zdrowotnej;
à zapewnienia finansowej samowystarczalności
systemów służby zdrowia;
à zapobiegania chorobom i podjęcia działań
promujących zdrowie i aktywność osób starszych;
à podjęcia walki z dyskryminacją w służbie zdrowia, zarówno ze względów społeczno-ekonomicznych, jak również płeć czy wiek;
à zapewnienia dobrej jakości opieki długoterminowej, w tym określenia standardów prawnych
opieki w domu i w zakładach opieki długoterminowej, a także przeprowadzania kontroli jakości;
à włączenia odbiorców usług medycznych oraz
organizacji społecznych w prace i dyskusje nad
kształtem służby zdrowia;
à elastycznego reagowania ze strony dostawców
usług na zmieniające się potrzeby ich użytkowników;
à wyrównywania różnic pomiędzy dotychczasowymi członkami UE a nowymi państwami członkowskimi pod względem stanu zdrowia populacji,
dostępności i jakości służby zdrowia, a także środà
1 Pełna nazwa tego programu brzmi „ENEA – pilotażowy program
dotyczący mobilności osób starszych”. Dotychczas Komisja Europejska
ogłosiła i rozstrzygnęła dwa konkursy grantowe.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Zatrudnienia i Spraw Społecznych Komisji Europejskiej
www.europa.eu.int/comm/employment_social
ków wykorzystywanych w opiece zdrowotnej i opiece długoterminowej.
Działania podejmowane w ramach międzynarodowych instytucji
Organizacja Narodów Zjednoczonych
W rezultacie II Światowego Zgromadzenia na temat
Starzenia się Społeczeństw, które odbyło się w Madrycie w 2002 roku (2 World Assembly on Ageing),
przyjęto Madrycki Międzynarodowy Plan Działania w sprawie Starzenia się Społeczeństw2 .
Jednym z priorytetów przyjętych w ramach tego
planu było „promowanie zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi w starszym wieku”.
Do uzgodnionych celów należą między innymi:
à eliminacja społecznej i ekonomicznej dyskryminacji z racji wieku, płci lub z każdego innego powodu, tak aby zapewnić ludziom starszym powszechny
i jednakowy dostęp do opieki zdrowotnej;
à rozwój i zwiększenie znaczenia podstawowych
usług opieki społecznej, tak aby spełniały one potrzeby osób starszych i zachęcały do angażowania
się w proces planowania usług;
à zapewnianie specjalistycznych szkoleń dla specjalistów i półprofesjonalistów w zakresie potrzeb
osób starszych;
à rozwój powszechnych usług w zakresie zdrowia
psychicznego.
Krokiem następnym było opracowanie i przyjęcie
Strategii Regionalnej dotyczącej wdrożenia planu
madryckiego na obszarze Europy. Miało to miejsce
w Berlinie w 2002 roku podczas ministerialnej konferencji na temat starzenia się (UNECE Ministerial
Conference on Ageing). Jednym z zobowiązań
sformułowanych w powyższym dokumencie było:
podjęcie wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednią
jakość życia człowieka w każdym wieku, utrzymanie
niezależności, zdrowia i dobrego samopoczucia.
Strategia ta została przyjęta przez państwa członkowskie Europejskiej Komisji Gospodarczej (UNECE).
Jej wdrożenie ma być monitorowane przy pomocy
grupy roboczej składającej się z przedstawicieli rządu, organizacji pozarządowych i naukowców. Jest
to niezwykle ważne, że organizacje pozarządowe
mogą sprawdzać, czy wszystkie postulowane sposoby promowania zdrowia wśród starszych obywateli rzeczywiście są realizowane.
2 Tekst tego planu można znaleźć na stronie internetowej ONZ poświęconej zagadnieniom związanym ze starzeniem się społeczeństw:
www.un.org/esa/socdev/ageing
107_
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)
Stworzyła cały program dotyczący podtrzymywania aktywności osób starszych. Należy tutaj wymienić kilka publikacji:
„Aktywne Starzenie się – założenia ramowe
polityki” (Active Ageing – A Policy Framework),
z 2002 roku;
à „Zdrowie i starzenie się – wprowadzenie do dyskusji” (Health and Ageing – A Discussion Paper);
à „Ku międzynarodowej zgodzie w sprawie polityki opieki długoterminowej nad osobami starszymi”
(Towards an International Consensus on Policy for
Long-Term Care of the Ageing).
à
Dokumenty te można znaleźć na stronie internetowej Światowej Organizacji Zdrowia pod adresem www.who.int/hpr/ageing/publications.htm.
u
Rada Europy w Strasburgu3
Obrona praw starszych obywateli znalazła swój wyraz w Zrewidowanej Europejskiej Karcie Społecznej. Dokument ten jest o tyle istotny, że akredytowane przy Radzie Europy organizacje pozarządowe
mają prawo złożyć skargę w imieniu każdego obywatela, który czuje, że jego kraj nie wypełnia zawartych
w tym dokumencie regulacji. Rada Europy publikuje
także liczne prace naukowe i rekomendacje, intensywnie pracuje nad rozwojem opieki paliatywnej,
bioetyki, rozważa także etyczne problemy związane
ze sprawowaniem opieki.
Działania podejmowane w ramach europejskiej
federacji EURAG 4
Działania podejmowane przez członków federacji lub we współpracy z nimi
Organizacje skupione w EURAG realizują szereg
programów nakierowanych na poprawę stanu
zdrowia ludzi starszych. Można tu wymienić: zajęcia sportowe, treningi pamięciowe, stymulowanie
sprawności fizycznej i intelektualnej, rozwijanie
wolontariatu na rzecz osób starszych i słabych,
uczestniczenie w pracach nad tworzonymi lokalnie
programami zdrowego starzenia się.
EURAG jako federacja skupiająca ponad 150 organizacji z różnych krajów umożliwia wymianę
3 Rada Europy nie jest instytucją Unii Europejskiej, jest od niej całkowicie niezależna. Zajmuje się obroną praw człowieka, promowaniem
demokracji, tolerancji i różnorodności kulturowej. Natomiast Unia
Europejska ma dwie instytucje, których nazwy brzmią podobnie:
Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej.
4 Zobacz informację o federacji EURAG na str. 118
_108
doświadczeń i wiedzy wśród ogólnonarodowych,
regionalnych i lokalnych organizacji w całej Europie.
Sprzyja to upowszechnieniu dobrych rozwiązań na
polu promocji zdrowia ludzi starszych, a także realizacji projektów o wymiarze ponadnarodowym.
EURAG przy aktywnym udziale swoich członków
organizuje europejskie i międzynarodowe seminaria i konferencje związane z tematyką zdrowia,
na przykład:
„Europa w ruchu – ruch to zdrowie, praktyczne
rozwiązania dla osób starszych” (Europe on the
move – Moving for health, with practical models
for older people);
à „Opieka paliatywna głównym punktem europejskiego programu zdrowotnego” (Making palliative care a priority topic on the European health
agenda);
à „Zgoda na cierpienie w starszym wieku” (The
acceptance of suffering in old age).
à
Działania podejmowane przez EURAG w obronie
interesów ludzi starszych
EURAG reprezentuje interesy starszego pokolenia
wobec międzynarodowych organizacji i instytucji.
Oznacza to, że federacja aktywnie włącza się
w realizację projektów UE, które mają na celu
promocję zdrowia i dobrego samopoczucia osób
starszych. Pomaga także w organizacji europejskich
konferencji na temat usług społecznych i unijnego
programu zdrowia.
EURAG składa liczne rezolucje i rekomendacje na
ręce posłów Parlamentu Europejskiego. W ten
sposób w 2004 r. udało się np. włączyć do rezolucji
Parlamentu Europejskiego na temat opieki zdrowotnej i opieki nad osobami starszymi postulat,
aby stworzyć unijne programy promujące badania
w dziedzinie medycyny paliatywnej.
Starzenie się społeczeństw jest procesem wpisanym w postęp cywilizacyjny. Najbliższe 50 lat
przyniesie niespotykany dotąd w dziejach ludzkości
wzrost liczby osób powyżej 65. roku życia. W Polsce
w ciągu 20 lat grupa ta powiększy się z 4,7 mln do
6,5 mln osób. Tempo i konsekwencje tych zmian
demograficznych są źródłem nowych wyzwań.
Dotyczą one wielu dziedzin życia społecznego,
w tym polityki zdrowotnej. Wzrost długości życia
ludzkiego jest spektakularnym osiągnięciem cywilizacyjnym. Jednak powiązanie długości życia
ludzkiego z zachowaniem jego jakości wymaga
metodycznego i naukowego podejścia do starzenia się jako procesu o dużej dynamice i ogromnej
złożoności.
Rola i znaczenie geriatrii
Wyzwaniom tym próbuje sprostać geriatria i gerontologia. Geriatria to dziedzina interny zajmująca
się schorzeniami osób po 60. roku życia, a przede
wszystkim dążeniem do zachowania maksymalnej sprawności i samodzielności pacjenta oraz
zapobieganiem zbędnej instytucjonalizacji. Cel ten
osiągany jest poprzez promowanie korzystnego dla
zdrowia stylu życia, zapobieganie chorobom oraz
wypracowywanie zasad diagnostyki i leczenia osób
starszych.
dr n. med. Jarosław Derejczyk
współzałożyciel Kolegium
Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce
dyrektor Szpitala Geriatrycznego w Katowicach
Potrzeby zdrowotne osób
starszych a polska służba zdrowia
Do zadań związanych z opieką nad ludźmi starszymi należy także współpraca w trudnych sytuacjach
życiowych zarówno z chorym, jak i jego opiekunami. Leczenie i diagnozowanie starszych pacjentów
wymaga z jednej strony znajomości konsekwencji
procesu starzenia się, a z drugiej – wiedzy na temat
specyfiki chorób wieku podeszłego.
Geriatria wypracowuje także metody leczenia
dolegliwości, które są charakterystyczne dla osób
starszych. Są to m.in: zaburzenia świadomości,
upadki ze złamaniami, odleżyny, zaburzenia równowagi, owrzodzenia przewodu pokarmowego
z krwawieniami, niejasne stany gorączkowe, zespoły depresyjne i otępienne. Takie choroby mogą być
skutecznie rozpoznawane i leczone tylko przez lekarzy ze specjalistycznym przygotowaniem.
Niestety, polska kadra medyczna nie ma wystarczającej wiedzy z zakresu geriatrii. U starszych pacjentów, mimo zażywania przez nich największej ilości
leków, rozpoznawalność chorób jest najmniejsza. Większość dolegliwości przebiega w sposób
ukryty. Warto podkreślić, że aż 12% pacjentów
powyżej 70. roku życia trafia do szpitala z powodu
ubocznego działania leków. Dla osób po 80. roku
życia wskaźnik ten może przekroczyć 20%.
109_
Lekarz rodzinny opiekujący się 1500 osobami ma
np. średnio 34 pacjentów z otępieniem. Przygotowanie do diagnozowania takich problemów
zdrowotnych na poziomie przychodni rejonowej
jest obecnie niewystarczające. Faktyczna rozpoznawalność choroby wynosi zaledwie 10%.
A skala problemu jest znaczna – po 65. roku życia
tylko 20% osób nie skarży się na pogorszenie pamięci. Około 10% ma otępienie, a 70% adekwatne
do wieku pogorszenie pamięci. Otępienie spowodowane chorobą Alzheimera występuje wśród
47% osób powyżej 85. roku życia; odsetek ten jest
dramatycznie większy u osób przebywających w instytucjach opieki.
Osoba starsza jest najtrudniejszym i najdroższym
pacjentem w systemie opieki zdrowotnej. Wynika
to w znacznej mierze z tego, że starości towarzyszy
tzw. wielochorobowość, czyli współwystępowanie
kilku chorób.
Jakość zdrowia osoby starszej
Czynniki społeczno-środowiskowe wpływające
na jakość życia osób starszych:
à polityka zdrowotna państwa (system pozyskiwania środków na leczenie, pakiet świadczeń zdrowotno-opiekuńczych i socjalnych przysługujący osobie
ubezpieczonej, mechanizm gwarantujący dostępność tych świadczeń);
à przygotowanie infrastruktury opiekuńczo-społecznej, architektonicznej i użytkowej dostosowanej do potrzeb starzejącego się społeczeństwa;
à edukacja przygotowująca do okresu starości;
à stan środowiska naturalnego;
à poziom świadomości społecznej i wiedza o ograniczeniach i możliwościach osób starszych;
à motywowanie do aktywności fizycznej i intelektualnej;
à ułatwienia w dostępie do obiektów sportowych,
dostępność rehabilitacji;
à ograniczanie marginalizacji społecznej powodowanej wiekiem.
Dla człowieka starszego najważniejszą kwestią gwarantującą dobre samopoczucie jest zachowanie
niezależności. Świadomość dużych obciążeń przekraczających wydolność rodziny sprawia, że oso-
by starsze często decydują się na pobyt w zakładzie
opieki.
Wśród pracowników służby zdrowia zdarzają się zachowania dyskryminacyjne wobec osób starszych.
Warto tutaj wymienić chociaż kilka przykładów:
przemilczanie problemów chorego, brak odpowiedniej diagnozy, niepytanie o zgodę na leczenie
instytucjonalne, uzależnienie podjęcia leczenia od
wieku. W obiektach służby zdrowia dochodzi także
do psychicznego i fizycznego maltretowania osób
starych. Zarówno lekarze, jak i studenci medycyny
wykazują niewielkie zainteresowanie starszymi
pacjentami. Wśród osób powyżej 85. roku życia
przewlekle korzystających z pomocy lekarskiej
właściwe leczonych jest zaledwie 20% .
Wiedza o specyfice chorób występujących u ludzi
starszych, przyswojenie sobie umiejętności komunikacji i pracy z osobami z ograniczoną sprawnością
psychiczną i ruchową stanowią warunek skutecznej
pomocy dla chorych w starszym wieku. Kierunek
edukacji i tempo przekwalifikowywania pracowników ochrony zdrowia w tym zakresie nie są wystarczające wobec starzenia się populacji.
Aby na 10 000 osób powyżej 65. roku życia przypadał jeden geriatra, liczba specjalistów powinna
wzrosnąć dziesięciokrotnie. W dodatku obecnie ze
180 lekarzy posiadających specjalizację z geriatrii
zaledwie połowa zatrudniona jest zgodnie z wykształceniem.
Trudne czasy dla geriatrii
Brak dostępu do lekarza geriatry jest poważną
przeszkodą w utrzymaniu satysfakcjonującej kondycji zdrowotnej osób starszych. Tymczasem na
przestrzeni ostatnich 15 lat usiłowano zlikwidować 49 funkcjonujących placówek geriatrycznych.
W okresie poprzedzającym wprowadzenie ustawy
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym5 zlikwidowano 70 specjalistycznych łóżek w ośrodkach,
gdzie pracowali lekarze geriatrzy (Gdańsk, Kłodzko).
Dalsza likwidacja trwa i dotknęła ostatnio oddziały
geriatryczne w Zakopanem i Ząbkowicach.
Z 465 łóżek geriatrycznych w polskich szpitalach
w 1999 roku obecnie pozostało około 300. W 2004
roku zredukowano o ponad połowę liczbę łóżek
5 Ustawa o PUZ weszła w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
_110
w oddziałach geriatrii w Szczecinie i w Rydułtowach.
Blisko 72% lekarzy geriatrów oceniło pozycję swojej
specjalizacji wobec innych jako bardzo niską 6 .
Szczególnie trudną sytuację dla geriatrii stworzyły
zmiany związane z wprowadzeniem przed dwoma
laty Ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia.
Środki przekazywane placówkom służby zdrowia
nie uwzględniają wielu czynników niezbędnych
do skutecznego leczenia seniorów. Nie uznaje się
konieczności dłuższego leczenia, dodatkowej pracy
rehabilitantów i personelu pomagającego w obsłudze i usprawnianiu chorych, nie uwzględnienia się
współwystępowania wielu chorób u pacjentów
i wysokich kosztów leczenia stanów zapalnych,
odleżyn, zespołów niedoborowych, powikłań cukrzycy itp.
W katalogu świadczeń wadliwa jest sama zasada
nakazująca opisanie stanu pacjenta przez jedną
lub dwie jednostki chorobowe. Zasada ta nie
sprawdza się w odniesieniu do ludzi starszych,
u których występuje jednocześnie pięć czy też więcej chorób. Metoda katalogu świadczeń sprawdza
się w procedurach zabiegowych, ale wprowadzenie jej w geriatrii jest nieudanym eksperymentem.
W katalogach brak także pewnych rozpoznań,
np. choroby zwyrodnieniowej stawów w fazie
zaostrzonej.
Standardy geriatryczne
Niezbędnym warunkiem uzyskania odpowiedniej
jakości świadczeń medycznych adresowanych do
człowieka starego jest przestrzeganie opracowanych standardów branżowych obowiązujących zarówno w geriatrii, opiece paliatywnej i hospicyjnej,
jak i w długoterminowej opiece pielęgniarskiej.
znaczenia dostępu do geriatrii, psychogeriatrii
i rehabilitacji geriatrycznej. Konsekwencją jest
zbędna instytucjonalizacja opieki nad tysiącami
starych chorych ludzi i ich przedwczesna umieralność.
Kierowanie osób niesprawnych i chorych do ośrodków opieki długoterminowej nie powinno być procesem jednokierunkowym. Podatność na choroby i ich wielorakość, którą spotykamy u ludzi starszych, powodują, że w trakcie kilkuletniego pobytu w ośrodku wielokrotnie występuje konieczność
kontaktu z konsultantem geriatrą. Odpowiednia
jakość konsultacji lekarskich może uchronić pacjentów od zjawiska „zatrzaśniętych drzwi”.
Program rozwoju opieki długoterminowej prowadzony był przez Biuro Zagranicznych Programów
Pomocowych przy Ministerstwie Zdrowia począwszy od roku 2000. W drodze restrukturyzacji powstało 110 nowych zakładów opieki długoterminowej,
w tym 86 zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych
i 24 ośrodki opieki paliatywnej. 175 zakładów
otrzymało środki na zakup sprzętu lub bezpośrednie doposażenie. Program został wsparty środkami
z Banku Światowego i dodatkowo uwzględniał
szkolenia pracowników tworzonych ośrodków.
Geriatria nie uzyskała dotychczas w Polsce wsparcia
finansowego ze strony Ministerstwa Zdrowia podobnego do tego, jakie uzyskały opieka długoterminowa i opieka paliatywno-hospicyjna.
W standardach geriatrycznych stwierdzono, w oparciu o zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia
(WHO), iż instytucjonalna opieka jest dla chorego
formą gorszą i powinna być traktowana jako ostateczna wobec braku domowej. Tymczasem w Polsce
jest ona jedyną programowo realizowaną dziedziną
opieki medycznej nad ludźmi starszymi.
Zapisana w standardach norma dotycząca liczby
miejsc w oddziałach prowadzonych przez geriatrów
wynosi 20-25 łóżek na 100 tysięcy mieszkańców
przy jednej poradni prowadzonej przez dwóch
geriatrów na 100 tysięcy osób. W celu poprawy
jakości leczenia osób starszych należy wzmocnić
pozycję geriatrów w istniejącej strukturze organizacyjnej opieki zdrowotnej, stwarzając dla nich
miejsca pracy i zwiększając liczbę lekarzy z tą
specjalizacją. Proponowane plany wojewódzkich
strategii polityki zdrowotnej nie uwzględniają w
widoczny sposób miejsca geriatrii i roli geriatrów
w leczeniu osób starszych.
Powielanym od lat błędem jest ograniczanie potrzeb zdrowotnych ludzi starszych jedynie do instytucjonalnej opieki długoterminowej, a pomijanie
Podobnie szereg standardów zostało pominiętych w zasadach kontraktowania narzuconych
przez nowe katalogi świadczeń. Jest to przejaw
6 Badania własne przeprowadzone metodą ankiet listowych rozesłanych do geriatrów w Polsce.
111_
dyskryminacji osób starszych przez polityków
decydujących o zasadach zdrowotnych. W dodatku realizowane są zasady inne niż obowiązujące
w oficjalnych dokumentach. Bierne oczekiwanie na
pełne konsekwencje tego stanu doprowadzić może
do zupełnej likwidacji geriatrii w Polsce.
Pozytywnym efektem zmian, jakie przyniosło wprowadzenie w 1999 r. ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, było większe wykorzystanie
łóżek w szpitalach, a także uruchomienie finansowanej przez MZ specjalizacji z pielęgniarskiej opieki
nad przewlekle chorymi i z geriatrii.
Podsumowując, wprowadzone w latach 1999–2003
zmiany w systemie ochrony zdrowia w Polsce
przyniosły raczej negatywne skutki dla osób
starszych, a mianowicie:
brak centralnej instytucji reprezentującej interesy zdrowotne osób w podeszłym wieku;
à niedostateczny nadzór urzędów nad kasami
chorych i nad funduszem zdrowia, co przełożyło
się na nierówność w dostępie do świadczeń;
à wprowadzenie centralnego sposobu zarządzania
służbą zdrowia przez NFZ w połączeniu z opłatami
według katalogów świadczeń, co obniżyło faktyczny poziom finansowania świadczeń o blisko 15%;
à brak decyzji o rozpoczęciu definiowania koszyka
świadczeń gwarantowanych;
à brak inicjatyw dotyczących ubezpieczeń od
niedołęstwa i niepełnosprawności;
à niedostateczny nadzór konsultacyjny nad systemem lecznictwa geriatrycznego i opieki długoterminowej w skali kraju;
à brak konsultantów wojewódzkich z geriatrii
w kilku województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, podkarpackim, świętokrzyskim,
warmińsko-mazurskim;
à opracowywanie zmian w przepisach zdrowotnych i prawnych przez osoby o niewielkiej wiedzy
gerontologicznej;
à niewystarczający poziom wiedzy na temat
starzenia się społeczeństwa i konsekwencji tego
procesu;
à brak współpracy sektorów ochrony zdrowia i pomocy społecznej prowadzący do obniżenia jakości
wypracowywanych rozwiązań dla osób starszych.
à
_112
Aby poprawić jakość opieki nad osobami starszymi
i wprowadzić odpowiednie zmiany systemowe,
warto rozważyć następujące działania:
zastosowanie wyższego przelicznika w płaceniu
(ryczałtowym lub za punkt) za leczenie osób po 75.
roku życia;
à uruchomienie w województwach, w których
nie ma bazy geriatrycznej, jednego ośrodka prowadzącego;
à szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek połączone
z powołaniem konsultantów wojewódzkich z geriatrii we wszystkich województwach;
à uruchomienie klinik geriatrycznych w ośrodkach
akademickich prowadzących edukację przeddyplomową z geriatrii dla lekarzy i pielęgniarek;
à rozwój sieci centrów gerontologicznych, zwłaszcza na obszarach o najwyższych wskaźnikach starzenia się populacji;
à objęcie edukacją geriatryczną lekarzy rodzinnych;
à uruchomienie w każdym mieście powyżej 100
tysięcy mieszkańców przynajmniej jednej poradni
geriatrycznej (22 miasta);
à określenie minimalnej wysokości środków, które
przeznaczane są na opiekę długoterminową;
à upowszechnienie standardów opieki nad osobami starszymi.
à
uruchomienie tańszych kredytów dla budownictwa wielopokoleniowego;
à udostępnianie terenów pod budownictwo
mieszkaniowe umożliwiające zamieszkiwanie dzieci
w pobliżu rodziców;
à wspieranie organizacji, stowarzyszeń, uniwersytetów trzeciego wieku i innych grup wspomagających osoby starsze w aktywności;
à wspieranie rodzin, które decydują się na opiekę
nad swoimi chorymi krewnymi w środowisku domowym (konieczne jest wprowadzenie zmian w kodeksie pracy i w ubezpieczeniach społecznych).
à
Geriatria, choć społecznie bardzo ważna, nie miała
w Polsce sprzyjających warunków do rozwoju.
W najbliższej przyszłości specjalizacja ta stanie się
jedną z najbardziej potrzebnych.
Przy obecnym tempie starzenia się demograficznego w Polsce i postępującym urynkowieniu systemu
ochrony zdrowia jego powszechność i dostępność
będą malały. Stąd wydaje się celowe zaprezentowanie działań, które wspierają przeniesienie
z państwa na rodzinę części zobowiązań opiekuńczych w odniesieniu do osób starszych. Warto
w tym miejscu wymienić:
zmiana trendów prokreacyjnych (w tym wychowanie seksualne zorientowane na partnerstwo
i odpowiedzialne rodzicielstwo);
à umożliwienie młodym osobom częstych kontaktów z osobami z różnych grup wiekowych (np. różnowiekowe grupy zajęciowe na studiach i w pracy);
à docenienie wartości rodzinnych i przeciwstawienie się konsumpcyjnemu stylowi życia;
à wprowadzenie edukacji przedszkolnej i szkolnej
dzieci w zakresie profilaktyki zdrowotnej, a także
popularyzacja integracji ze starszym pokoleniem;
à
113_
Europejskie federacje i organizacje
działające na rzecz ludzi starszych
Aby doprowadzić do poprawy jakości życia ludzi w podeszłym wieku,
konieczny jest silny, jednomyślny głos starszego pokolenia.
Dlatego niezmiernie ważna jest dobra współpraca organizacji seniorskich
w skali kraju, ale także na poziomie europejskim i międzynarodowym.
Dążenie to nie oznacza jednak, że powinna istnieć tylko jedna europejska federacja
skupiająca wszystkie organizacje seniorskie. Odmienne struktury poszczególnych
zrzeszeń i charakter podejmowanych działań mogą
stanowić w gruncie rzeczy dodatkową wartość.
Ważna jest także bliska współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi
działającymi na różnych obszarach. Naszym wspólnym celem jest walka
o integrację ludzi starszych w społeczeństwie. Dlatego też nie ograniczajmy
się jedynie do współpracy z organizacjami seniorskimi. Od nas, reprezentujących
interesy starszego pokolenia, zależy, czy pokażemy, że czujemy się częścią
społeczeństwa i jesteśmy otwarci na szeroką współpracę.
Gertraud Dayé, dyrektor EURAG
_114
115_
Rok założenia: 2001 r. AGE powstała jako połączenie
trzech działających wcześniej europejskich zrzeszeń:
FIAPA, EPSO i Eurolink Age
Siedziba: Bruksela
Liczba członków: 140 organizacji z terenu Unii Europejskiej
AGE – Europejska
Platforma Ludzi Starszych
(European Older People’s Platform)
AGE jest międzynarodowym stowarzyszeniem typu non-profit, które skupia organizacje seniorskie i pracujące z osobami starszymi z całej Unii
Europejskiej. Celem federacji jest przedstawianie
w sposób jasny i wiarygodny poglądów, potrzeb
i zainteresowań ludzi starszych na poziomie krajowym i europejskim. Działalność AGE finansowana
jest ze składek członkowskich i dotacji Komisji
Europejskiej.
AGE pełni rolę pomostu pomiędzy organizacjami członkowskimi a instytucjami UE:
wspiera swoich członków w codziennych działaniach na rzecz ochrony praw osób starszych na
poziomie krajowym;
à aktywnie reprezentuje ich interesy i uzgodnione
stanowiska na poziomie europejskim;
à działa na rzecz zwiększenia społecznej świadomości co do kwestii istotnych dla osób starszych.
à
Założenia, na których AGE opiera swoje działania:
Jeżeli społeczeństwo ma stać się społeczeństwem prawdziwie wielopokoleniowym, musi nastąpić zmiana postaw.
à Dyskryminacja ze względu na wiek istnieje i negatywnie wpływa na życie jednostek, społeczności
i całych społeczeństw; musi być więc skutecznie
zwalczana we wszystkich sferach życia.
à Ludzie starsi powinni mieć możliwość mówienia
we własnym imieniu.
à Ludzie starsi nie stanowią jednolitej grupy; istnieje wśród nich duże zróżnicowanie, które należy
uszanować.
à Starsi ludzie powinni być uznani i uwzględnieni
jako partnerzy dialogu społecznego.
à Rosnąca długość życia jest ogromnym osiągnięciem społecznym, które powinno być przyjmowane
z radością.
à Efekty demograficznego starzenia się należy
przyjąć do wiadomości i nie bać się ich, tylko poważnie rozważyć, jakie stwarzają one możliwości
i wyzwania.
à
_116
Działania odwołujące się do kwestii wieku powinny być oparte na poszanowaniu fundamentalnych praw ludzi w każdym wieku.
à Wkład ludzi starszych w życie społeczeństwa
powinien być doceniany i nie wynikać jedynie z konieczności ekonomicznej związanej ze starzejącym
się rynkiem pracy.
à Wpływ polityki europejskiej na życie ludzi starszych powinien być lepiej zauważany i rozumiany.
à
Wizja AGE to społeczeństwo ludzi w każdym wieku, w którym jednostkom przysługują takie same
prawa, jeśli chodzi o warunki życia, sytuację ekonomiczną, uczestniczenie w życiu społecznym, dostęp
do dóbr i usług. AGE jest przekonana, że osiągnięcie równości w tej dziedzinie przysłuży się nie tylko
starszym obywatelom i nada właściwą wartość ich
mądrości, doświadczeniu i cechom osobowym; leży
to także w interesie całego społeczeństwa.
Główne działania
Wpływanie na ustawodawstwo i wypracowywanie
nowych rozwiązań w następujących dziedzinach:
walka z dyskryminacją ze względu na wiek;
à emerytury (system zabezpieczeń społecznych);
à opieka zdrowotna i długofalowa opieka nad osobami starszymi (system zabezpieczeń społecznych);
à uczestnictwo w życiu społecznym;
à zatrudnienie osób starszych.
à
Monitoring i rozpowszechnianie wiadomości
poprzez:
CoverAGE – comiesięczny biuletyn publikowany
po angielsku, francusku i niemiecku;
à stronę www AGE – www.age-platform.org;
à wysyłkę bieżących informacji na temat ważnych
zmian i możliwości finansowania.
à
Członkowie AGE
4. Posiadają osobowość prawną zgodną z prawami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym
powstały.
Członkowie AGE nie tylko wyrażają poparcie dla jej
działań, ale także:
à aktywnie uczestniczą w działaniach organizacji;
à otrzymują regularnie informacje na temat istotnych spraw dotyczących osób starszych;
à otrzymują bieżące informacje o unijnych źródłach finansowania;
à mają możliwość dzielenia się doświadczeniami
i wymiany informacji z innymi organizacjami europejskimi.
Polskie organizacje w AGE
AGE włożyła wiele wysiłku w nawiązanie kontaktów z organizacjami i sieciami z Europy Środkowej
i Wschodniej, a także w promocję współpracy między tymi organizacjami na poziomie krajowym.
Polska jest reprezentowana w strukturach AGE,
zarówno w Radzie Zarządzającej, jak i w różnych
grupach eksperckich, które wypracowują wspólną
politykę w odniesieniu do różnych dziedzin. Dzięki
temu polskie stowarzyszenia mogą mieć pewność,
że ich problemy są poruszane w Brukseli wśród
decydentów europejskich. Członkami AGE są dwie
polskie organizacje:
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
à
ul. Hoża 54/1, 00-682 Warszawa
tel./fax (0-22) 622 11 22
e-mail: [email protected]
www.alzheimer.pl
à
Fundacja Samaritanus
ul. Ogrodowa 37, p. 35
00-873 Warszawa
tel./fax (0-22) 817 10 09
Organizacje członkowskie AGE to organizacje z poszczególnych krajów, regionów lub organizacje będące federacjami na poziomie europejskim.
Kontakt
Wszyscy pełnoprawni członkowie AGE spełniają
następujące kryteria:
Rue Froissart 111
1040 Brussels, Belgium
tel. +32 22 80 14 70
fax: +32 22 80 15 22
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.age-platform.org
1. Reprezentują i/lub pracują na rzecz osób starszych w krajach Unii Europejskiej.
2. Działają zgodnie ze statutem AGE.
3. Są organizacjami typu non-profit.
AGE – THE EUROPEAN OLDER PEOPLE’S
PLATFORM
117_
Rok założenia: 1962 r.
Siedziba: oficjalna siedziba mieści się w Luksemburgu,
a sekretariat w Graz w Austrii
Liczba członków: 150 organizacji i ok. 200 członków
indywidualnych z ok. 30 krajów, w tym 25 krajów
należących do Unii Europejskiej
EURAG – Europejska
Federacja Osób Starszych
(European Federation of Older Persons)
EURAG jest neutralną światopoglądowo, niezależną politycznie i nienastawioną na zysk europejską
federacją skupiającą organizacje z różnych krajów.
Członkami EURAG są organizacje ludzi starszych,
grupy samopomocowe, instytucje edukacyjne i publiczne, a także osoby fizyczne zainteresowane sprawami związanymi ze starością.
Zaangażowanie w działania EURAG przynosi wiele
korzyści. Przede wszystkim umożliwia nawiązanie
szerokich kontaktów z ludźmi z innych krajów. Wymiana doświadczeń i wiedzy z przedstawicielami
innych kultur i innych pokoleń w sposób bardzo
korzystny wpływa na poprawę jakości programów
i inicjatyw realizowanych przez członków EURAG.
EURAG jest finansowany ze składek członkowskich,
dotacji władz lokalnych, regionalnych i państwowych, a także ze środków pochodzących z programów UE oraz środków publicznych i prywatnych.
Podstawowe cele EURAG
zapobieganie wszelkim przejawom dyskryminacji ze względu na wiek;
à promowanie solidarności między pokoleniami;
à wspieranie niezależności ludzi starszych;
à zwiększanie udziału osób starszych w procesie
podejmowania decyzji,
à wspomaganie procesu integracji europejskiej;
à promowanie samopomocy;
à działania na rzecz poprawy jakości życia ludzi
starszych oraz ich integracji w społeczeństwie;
à zapewnianie bezpieczeństwa finansowego;
à uznanie ludzi starszych za ważny kapitał społeczny;
à rozwijanie umiejętności ludzi starszych.
à
Główne działania
Co trzy lata EURAG organizuje międzynarodowy
kongres, na którym spotyka się od 600 do 1000
osób starszych lub ludzi pracujących z seniorami,
aby dyskutować na tematy związane z problemami
starzenia się społeczeństw. W 2002 roku kongres
odbył się w Torino we Włoszech pod hasłem ,,Ak-
_118
tywni ludzie starsi – wzorem do naśladowania dla
Europy XXI wieku”. Kolejny, osiemnasty już, międzynarodowy kongres EURAG zatytułowany ,,Perspektywy ludzi starszych w powiększonej Europie”
odbędzie się na przełomie września i października
2005 roku w Lubljanie na Słowenii.
à
Członkowie EURAG w imieniu federacji organizują
seminaria i sympozja dotyczące specjalistycznych
zagadnień. Ostatnie spotkania odbyły się w Pradze
(trening pamięciowy), Brukseli (opieka paliatywna),
w Cison/Treviso (etyka opieki). Ponadto wiele inicjatyw realizowanych jest na poziomie regionalnym,
w tym wspólne przedsięwzięcia polsko-niemieckie.
à
W ramach EURAG funkcjonują mniejsze międzypaństwowe sieci współpracy, działają także tematyczne grupy robocze.
Od trzech lat EURAG prowadzi program wymiany
dla starszych wolontariuszy.
EURAG reprezentuje interesy ludzi starszych na
poziomie międzynarodowym, współpracując z następującymi organizacjami i instytucjami:
Fundacja EMERYT
ul. Ogrodowa 8, 00-896 Warszawa
tel./fax: (0-22) 620 40 44
à
Stowarzyszenie PRO-SENIOR
ul. Bydgoska 68, 64-920 Piła
Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Marymoncka 99, 01-813 Warszawa
tel. (0-22) 834 04 71 w. 264
à
VIS MAJOR
ul. Klaudyny 12/202, 01-684 Warszawa
Kontakt
EURAG – Secrétariat Général
Wielandgasse 9
A-8010 GRAZ, Austria
tel./fax +43 316 814 608
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.eurag-europe.org
Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim
à Radą Europy w Strasburgu
à Organizacją Narodów Zjednoczonych w Nowym
Jorku, Genewie i Wiedniu
à Światową Organizacją Zdrowia w Genewie i Kopenhadze
à Międzynarodową Organizacją Pracy w Genewie
à Międzynarodowym Instytutem ds. Starości na
Malcie (International Institute on Ageing, INIA)
à Międzynarodowym Stowarzyszeniem Zabezpieczenia Społecznego w Genewie (International
Social Security Association, ISSA).
à
Federacja blisko współpracuje także z dużymi międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi,
takimi jak Międzynarodowa Federacja ds. Starości
(International Federation on Ageing), Międzynarodowe Towarzystwo Gerontologiczne (International
Association of Gerontology), Europejską Platformą
Społecznych Organizacji Pozarządowych (The European Platform of Social NGO’s), HelpAge International.
Członkami EURAG są polskie organizacje
Towarzystwo Pomocy Starszej Generacji
VIS VITALIS
à
ul. Pasieka 20 lok. 1, 61- 657 Poznań
tel./fax: (0-61) 820 30 84
119_
AIUTA – Międzynarodowe Stowarzyszenie
Uniwersytetów Trzeciego Wieku (L’Association
Internationale des Universités du Troisieme Age)
u
AIUTA jest międzynarodową organizacją skupiającą uniwersytety trzeciego wieku z całego świata.
Celem stowarzyszenia jest promowanie edukacji
osób starszych, wymiana wiedzy i doświadczeń
pomiędzy uniwersytetami z różnych krajów, a także prowadzenie badań na temat edukacji dorosłych.
Co dwa lata odbywają się międzynarodowe kongresy naukowe. Członkami AIUTA są trzy polskie
uniwersytety trzeciego wieku:
à
Inne europejskie
federacje i organizacje
Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. I Armii WP 3/24, 20-078 Lublin
tel. (0-81) 532 12 27
à
Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Marymoncka 99, 00-813 Warszawa
tel. (0-22) 834 04 71 w. 264
à
Mokotowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
ul. Piaseczyńska 114/116, 00-765 Warszawa
tel. (0-22) 841 73 06
Kontakt
AIUTA c/o AG2R
170-174 Boulevard de la Villette
75918 Paris Cedex 19, France
tel. +33 15 641 72 56
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.aiuta.asso.fr
FIAPA – Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Osób Starszych (La Fédération Internationale des Associations de Personnes Agées)
u
Federacja powstała w 1980 roku, skupia obecnie
ponad 50 organizacji z całego świata, jest członkiem
założycielem AGE. FIAPA działa na rzecz promocji
zdrowego i aktywnego starzenia się – prowadzi badania, kampanie, organizuje konferencje, realizuje
międzynarodowe projekty.
Kontakt
FIAPA
25 rue de la Ville L’Eveque, 75008 Paris
tel.: +33 14 45 68 450, fax: +33 14 45 68 535
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.lemarchedesseniors.com/fiapa
tej choroby (kampanie informacyjne, podręczniki,
badania). Organizacja podejmuje także działania,
które mają na celu uświadomienie na poziomie
instytucji europejskich zagadnień związanych
z chorobą Alzheimera. Co roku organizuje także
międzynarodową konferencję, która umożliwia
przepływ wiedzy i doświadczeń pomiędzy wszystkimi członkami. Członkiem Alzheimer Europe jest
Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
à
ul. Hoża 54/1, 00-682 Warszawa
tel./fax (0-22) 622 11 22
www.alzheimer.pl
Kontakt
Alzheimer Europe
145 route de Thionville
L - 2611 Luxembourg
tel.:+35 22 97 970, fax:+35 22 97 972
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.alzheimer-europe.org
EDF – Europejskie Forum Osób Niepełnosprawnych (The European Disablility Forum)
Forum powstało w roku 1996, aby reprezentować
interesy osób niepełnosprawnych wobec instytucji Unii Europejskiej, a także w innych strukturach
międzynarodowych. EDF podejmuje działania na
rzecz zapewnienia równego traktowania osób
niepełnosprawnych na obszarach: zatrudnienia,
edukacji, dostępu do służby zdrowia i szeroko
rozumianej aktywności społecznej. EDF należy do
Platformy Europejskich Społecznych Organizacji
Pozarządowych. Członkiem EDF jest:
u
à
Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych
ul. Konwiktorska 7, 00-216 Warszawa
tel. (0-22) 635 34 77
e-mail: [email protected], www.pfon.org.pl
Kontakt
The European Disability Forum
Rue du Commerce 39-41
B-1000 Brussels, Belgium
tel.: +32 22 82 46 00, fax: +32 22 82 46 09
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.edf-feph.org
Do głównych zadań EAPN należy wywieranie nacisku na instytucje europejskie w celu uczynienia
walki z ubóstwem i odrzuceniem społecznym jednym z priorytetów polityki unijnej.
EAPN skupia organizacje z większości krajów Unii
Europejskiej. Jest również członkiem założycielem
Europejskiej Platformy Społecznych Organizacji
Pozarządowych (Platform of European Social
NGO’s).
Kontakt
The European Antipoverty Network
Rue du Congres 37-41 – Bte 2
B-1000 Brussels, Belgium
tel.: +32 22 30 44 55
fax: +32 22 30 97 33
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.eapn.org
Europejska Platforma Społecznych Organizacji Pozarządowych (The European Platform
of Social NGO’s)
u
Europejska Platforma powstała w roku 1995. Skupia
ponad czterdzieści europejskich organizacji pozarządowych (w tym federacje oraz sieci), których
celem jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego, działanie na rzecz poszanowania praw człowieka, propagowanie zasad społecznej równości
i solidarności oraz walka z wszelkimi przejawami
dyskryminacji.
Europejska Platforma dąży także do wzmocnienia
pozycji organizacji pozarządowych na poziomie
struktur Unii Europejskiej. Platforma organizuje
akcje medialne, kampanie społeczne, seminaria
oraz konferencje.
Kontakt
Platform of European Social NGO’s
Avenue des Arts 43
B-1040 Brussels, Belgium
tel.: +32 25 11 37 14
fax: +32 25 11 19 09
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.socialplatform.org
EAPN – Europejska Sieć Przeciwko Ubóstwu
(The European Antipoverty Network)
u
u
ALZHEIMER EUROPE
Alzheimer Europe jest organizacją zrzeszającą 31
organizacji alzheimerowskich z różnych krajów
europejskich. Jej celem jest praca na rzecz polepszenia sytuacji osób chorych i ich opiekunów,
a także prowadzenie działań edukacyjnych na temat
_120
EAPN jest niezależną koalicją społecznych organizacji pozarządowych powołaną w 1998 roku, jej celem
jest walka z ubóstwem oraz społecznym wykluczeniem w krajach członkowskich Unii Europejskiej.
121_
Download