Badanie UE na temat mniejszości i imigrantów rzuca

advertisement
Publikacja Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Wiedeń/Bruksela, dnia 22 kwietnia 2009 r.
Badanie UE na temat mniejszości i imigrantów rzuca nowe
światło na skalę rasizmu w UE
Znaczne niedoszacowanie skali przestępstw o charakterze
rasistowskim, nękania i dyskryminacji
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) opublikuje dzisiaj
wyniki pierwszego ogólnoeuropejskiego badania na temat doświadczeń
imigrantów i przedstawicieli mniejszości etnicznych w zakresie
dyskryminacji i przestępstw o charakterze rasistowskim. Badanie
wykazało, że dyskryminacja, nękanie i przemoc motywowana rasizmem
to zjawiska znacznie bardziej powszechne niż wynikało to z oficjalnych
statystyk. Wyniki badania ujawniły także poczucie rezygnacji wśród
mniejszości i imigrantów, przejawiające się brakiem pełnego
przekonania do mechanizmów służących ochronie ofiar. Agencja Praw
Podstawowych Unii Europejskiej wzywa rządy państw członkowskich
UE do poprawy sytuacji poprzez ulepszenie systemu zgłaszania i
ewidencjonowania przypadków dyskryminacji oraz przestępstw o
charakterze rasistowskim przy pełnym zastosowaniu prawa
antydyskryminacyjnego oraz informowania w szerszym zakresie
mniejszości zagrożonych dyskryminacją na temat przysługujących im
praw.
Zgodnie ze słowami dyrektora FRA Mortena Kjaeruma, „badanie ujawnia, jak
wielka jest niechlubna liczba przypadków dyskryminacji i przestępstw o
charakterze rasistowskim na obszarze UE. Oficjalne dane na temat
przejawów rasizmu stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej”.
55 % migrantów i przedstawicieli mniejszości objętych badaniem
prowadzonym przez FRA jest zdania, że dyskryminacja ze względu na
pochodzenie etniczne jest w ich kraju powszechna, a 37 % twierdzi, że
osobiście doświadczyło dyskryminacji w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 12 %
osobiście padło ofiarą przestępstwa o charakterze rasistowskim w ciągu
ostatnich 12 miesięcy. 80 % tych zdarzeń nie zostało jednak zgłoszonych
policji.
Największy poziom dyskryminacji odnotowano wobec Romów, z pośród
których jeden na dwóch respondentów twierdził, że padł ofiarą dyskryminacji
w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wysoki poziom dyskryminacji odnotowano
także wobec osób pochodzących z Afryki Subsaharyjskiej (41 %) i Afryki
Północnej (36 %).
Znaczne niedoszacowanie
charakterze rasistowskim
skali
dyskryminacji
i
przestępstw
o
Jak twierdzi Morten Kjaerum, „badanie wykazało, że przytłaczająca
większość poszkodowanych nie zgłasza przypadku dyskryminacji lub
przestępstwa o charakterze rasistowskim żadnemu właściwemu organowi.
Tysiące przypadków dyskryminacji i przestępstw o charakterze rasistowskim
nie zostaje ujawnionych. Oznacza to, że sprawcy pozostają bezkarni, ofiary
nie dochodzą sprawiedliwości, a ustawodawcy nie są w stanie podjąć
odpowiednich kroków w celu przeciwdziałania powtarzającym się
przypadkom naruszenia prawa. Najnowsze wyniki badania mają
spowodować wzrost przekonania o konieczności wypracowania bardziej
ukierunkowanych przepisów dla przeciwdziałania tej chorobie społecznej”.
Poczucie rezygnacji wśród przedstawicieli mniejszości i migrantów
82 % respondentów, którzy - jak twierdzili - padli ofiarą dyskryminacji, nie
zgłosiło ostatniego przypadku dyskryminacji. Na pytanie o główny powód
niezgłoszenia dyskryminacji, 63 % respondentów odpowiedziało, że ich
zdaniem zgłoszenie incydentu nie skutkowałoby podjęciem żadnych działań
czy zmianą sytuacji. Jednocześnie 80 % respondentów nie znało żadnej
organizacji udzielającej porad lub wsparcia ofiarom dyskryminacji. Ujawnia to
nie tylko pilną konieczność szerszego informowania, ale także i rzeczywisty
brak organów wsparcia w niektórych państwach członkowskich.
Zdaniem Mortena Kjaeruma „rodzi to kolejne istotne pytanie dotyczące
sposobu podnoszenia świadomości przysługujących praw, a także
budowania zaufania do istniejących mechanizmów ochrony”. „Niezwykle
istotne jest zachęcanie ofiar dyskryminacji lub nękania do zgłaszania tych
incydentów i upewnienia ich, że wniesiona skarga będzie potraktowana
poważnie”.
Romowie jako grupa najbardziej narażona na dyskryminację
Spośród wszystkich grup objętych badaniem FRA, Romowie okazali się być
społecznością najbardziej narażoną na dyskryminację i przestępstwa o
charakterze rasistowskim. Wobec powyższego FRA podsumowało sytuację
Romów w sprawozdaniu „Kluczowe dane”, pierwszym z serii sprawozdań
dotyczących sytuacji grup mniejszości i kwestii objętych badaniem. Jak
ujawniło sprawozdanie, sytuacja 12 milionów Romów mieszkających na
obszarze UE jest bardzo niekorzystna. Ogólny wskaźnik dyskryminacji we
wszystkich obszarach objętych badaniem okazał się być najwyższy wobec
Romów. W zależności od kraju od 66 do 92% Romów nie zgłosiło ostatniego
przypadku dyskryminacji żadnej upoważnionej instytucji. Wątpliwości w
odniesieniu do egzekwowania prawa oraz brak zaufania do wymiaru
sprawiedliwości odnotowano u 65-100 % respondentów narodowości
romskiej.
Jak twierdzi Morten Kjaerum, „dane te pokazują, że wśród Romów
doświadczanie dyskryminacji i przestępstw o charakterze rasistowskim jest
codziennością”. Politycy i inne osoby publiczne powinny poprzez media
zaangażować się w promocję ochrony praw człowieka. W celu
przeciwdziałania dyskryminacji niezbędny jest wzrost świadomości
przysługujących praw w połączeniu z zastosowaniem rygorystycznych kar
wobec osób dyskryminujących Romów. Romowie różnią się także w sposób
znaczny od pozostałych grup objętych badaniem w związku z najwyższym
wskaźnikiem bezrobocia i najniższym poziomem wykształcenia. Problem
społecznego wykluczenia Romów należy niezwłocznie rozwiązać”.
Dokumenty „EU MIDIS at a glance” oraz sprawozdanie „Kluczowe dane część 1: Romowie” dostępne są pod adresem: http://fra.europa.eu/eumidis/
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z zespołem ds. mediów
Agencji Praw Podstawowych:
Tel.: +43 1 58030-642
[email protected]
Uwagi do wydawcy
Kontekst sprawozdania: Mimo rosnącego zróżnicowania składu ludności państw
członkowskich, sprawozdania FRA w wielu krajach wielokrotnie wykazały znaczny
brak danych dotyczących mniejszości. Dane te są niezbędne do oceny stopnia
asymilacji mniejszości etnicznych i grup imigrantów, jak również skali zachowań
dyskryminacyjnych i wiktymizacji kryminalnej, włączając przestępczość na tle
rasowym wobec przedstawicieli mniejszości. W świetle powyższego, FRA
przeprowadziło badanie na dużej, reprezentatywnej próbie (zrealizowane przez
Instytut Gallupa). Badanie skupiło się na doświadczeniach zachowań
dyskryminacyjnych, przestępstw o charakterze rasistowskim, wiktymizacji,
świadomości przysługujących praw oraz skali zgłaszania skarg.
W ramach EU-MIDIS przeprowadzono badanie metodą „twarzą w twarz” na losowej
próbie respondentów z wybranych grup imigrantów i mniejszości ze wszystkich 27
państw członkowskich Unii Europejskiej. W badaniu wzięło udział 23 500
przedstawicieli mniejszości etnicznych i grup imigrantów. Badanie to jest pierwszym
tego rodzaju przedsięwzięciem mającym na celu systematyczne monitorowanie
sytuacji grup mniejszości na obszarze UE przy wykorzystaniu jednakowego,
standardowego kwestionariusza.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards