Manuale Formula 2005 - Versione SLOVENA - POLACCA

advertisement
SLO - PL
FORMULA
GENESIS
MODULO
Priročnik za uporabo in vzdrževanje
Instrukcja obsługi i konserwacji
5.5 - 15 kW
FORMULA
Slika 1
Rys. 1
1030
615
204
480
1045
262
273
D1 = 5.5-7.5 kW
D2 = 11-15 kW
227 D1
273 D2
560
945
390
227 D1
273 D2
395
430
180
545
Slika 2
Rys. 2
I
1045
465
GENESIS 270 l
1030
204
615
Slika 3
Rys. 3
480
945
262
273
D1 = 5.5-7.5 kW
D2 = 11-15 kW
227 D1
273 D2
560
945
390
227 D1
273 D2
395
465
1645
800
480
1180
Slika 4
Rys. 4
II
1015
530
Ø 600
GENESIS 500 l
Slika 5
Rys. 5
1030
204
615
480
945
262
273
D1 = 5.5-7.5 kW
D2 = 11-15 kW
227 D1
273 D2
945
390
227 D1
273 D2
395
465
1645
800
1015
530
Ø 600
1260
1960
Slika 6
Rys. 6
III
MODULO
Slika 7
Rys. 7
1030
204
615
480
1045
262
273
D1 = 5.5-7.5 kW
D2 = 11-15 kW
227 D1
273 D2
560
945
390
227 D1
273 D2
395
430
180
545
Slika 8
Rys. 8
IV
1045
465
MODULO 270 l
Slika 9
Rys. 9
1030
204
615
480
945
262
273
D1 = 5.5-7.5 kW
D2 = 11-15 kW
227 D1
273 D2
560
945
390
227 D1
273 D2
395
465
800
480
1180
Slika 10
Rys. 10
V
1645
1015
530
Ø 600
MODULO 500 l
1030
204
615
Slika 11
Rys. 11
480
945
262
273
D1 = 5.5-7.5 kW
D2 = 11-15 kW
227 D1
273 D2
560
945
390
227 D1
273 D2
395
465
800
1015
1645
530
Ø 600
1260
1960
Slika 12
Rys. 12
VI
FORMULA 5.5 - 7.5 kW
PS
VA
EV
PC
PE
SPA
Slika 13
Rys. 13
BF
VT
TRL
CT
PF
FA
FO
FD
ES
FU
VS
RA / RO
PP
SS
Slika 14
Rys. 14
MP
VII
FORMULA 11 - 15 kW
BA 51
PS
EV
VA
PC
PE
BF
SPA
Slika 15
Rys. 15
VR
TRL
CT
PF
FA
FO
FD
ES
FU
VS
MA
RA / RO
SS
MP
Slika 16
Rys. 16
PP
VIII
FORMULA 15 kW
BA 69
PS
EV
PC
PE
SPA
BF
VR
CF / FA
Slika 17
Rys. 17
TRL
CT
PF
VA
FO
FO
ES
VS
FU
MA
RA / RO
SS
MP
Slika 18
Rys. 18
PP
IX
MODULO 5.5 - 7.5 kW
PS
EV
VA
PC
PE
SCE
BF
SF
VT
Slika 19
Rys. 19
TRL
PF
CT
FA
FO
ES
FD
FU
VS
MA
RA / RO
SS
PP
Slika 20
Rys. 20
MP
X
PS
EV
MODULO 11 - 15 kW
BA 51
VA
PC
PE
SCE
BF
VR
SF
SS
Slika 21
Rys. 21
TRL
CT
FA
PF
FO
FD
ES
FU
VS
MA
RA / RO
PP
SS
Slika 22
Rys. 22
MP
XI
PS
MODULO 15 kW
BA 69
EV
PC
PE
SCE
BF
VR
CF / FA
Slika 23
Rys. 23
TRL
CT
PF
VA
FO
ES
FD
FU
VS
MA
RA / RO
PP
SS
MP
Slika 24
Rys. 24
XII
Leyenda / Legenda
SLO
PL
GB
F
D
BF
Blok s filtrom za olje in
filtrom za izločanje olja
Płytka
filtracyjna
Oil filter and
separator block
Groupe de
filtration
Halter für Öl und
Abscheiderfilter
CE
Električna omarica
Skrzynka elektryczna
Starter/control box
Armoire électrique
Starter/Kontroll Box
CF
Ohišje zračnega filtra
Pojemnik filtru
powietrza
Air filter container
Boîtier du filtre à air
Luftfilterbehälter
CT
Pogonski
jermen
Pasy
napędowe
Transmission
belts
Courroies de
transmission
Antriebsriemen
DI
Displej
Wyświetlacz
Display
Ecran-afficheur
Display
DO
Ventil za izpust olja
Spuszczenie oleju/
Odwadnianie oleju
Oil drain valve
Orifice de vidange de
l’huile
Öl Auslass
ES
Sušilnik zraka
Suszarka
Dryer
Sécheur
Trockner
EV
Električni ventilator
Wentylator elektryczny
Electric fan
Ventilateur électrique
Elektrolüfter
FA
Filter za zrak
Filtr powietrza
Air filter
Filtre à air
Luftfilter
FD
Filter za izločanje
olja- oljni separator
Filtr oddzielacza
Oil separator filter
Filtre séparateur
Feinabscheider
FFA
Objemka z vijakom na
filtru za zrak
Zacisk filtru powietrza
Air filter clip
Collier du filtre à huile
Luftfilter Clip
FO
Filter za olje
Filtr oleju
Oil filter
Filtre à huile
Öl-Filter
FU
Odprtina za
izhod vročega zraka
Szczelina spustowa
gorącego powietrza
Heated air outlet
Orifice de sortie
de l’air chaud
Auslass für heisse Luft
GP
Patentirani vijačni blok
Zespół pomy wkrętnej
opatentowany
Patented Air end
K1/K9
Stikala na upravljalni
plošči
Klawisze na pulpicie
kontrolnym
Control panel switches
Boutons sur panneau
de commande
Schalter der
Kontroll-Anzeige
L1/L5
Svetleče LED diode na
upravljalni plošči
Lampki na pulpicie
kontrolnym
Control panel led
LED sur panneau de
commande
Led
MA
Priključek za komprimirani zrak (izhod)
Zawór powietrza
Compressor air outlet
Refoulement d’air
Druckluft Auslass
MP
Elektromotor
Silnik główny
Electric motor
Moteur principal
Elektromotor
PA
Pred-filter za
vsesavanje zraka
Filtr wstępny ssawny
Suction prefilter
Pré-filtre d’aspiration
Ansaugvorfilter
PC
Upravljalna plošča
Pulpit kontrolny
Control panel
Panneau de commande
Kontroll-Anlage
PE
Stikalo za
USTAVITEV V SILI
Klawisz zatrzymania
awaryjnego
Emergency stop button
Bouton d’arrêt
d’urgence
Not-Ausschalter
PF
Prednji pokrov
Płyta czołowa
Front panel
Panneau avant
Frontseite
PP
Zadnji pokrov
Płyta tylna
Rear panel
Panneau arrière
Hintere Abdeckung
PPA
Panelna plošča predfiltra za vsesavanje
Płyta filtru wstępnego
ssawnego
Panneau du prréfiltre
d’aspiration
Abdeckung der Ansaugvorfilters
Suction prefilter panel
XIII
Groupe de pompe à vis
Patentierter Verdichter
breveté
Leyenda / Legenda
SLO
PL
GB
F
D
PS
Zgornji pokrov-panel
Płyta górna
Top panel
Panneau supérieur
Oberseite
R
Priključek
Złączka
Fitting
Raccord
Anschluß
RA/RO
Hladilnik zraka
Hladilnik olja
Chłodnica powietrza
Chłodnica oleju
After cooler
Oil cooler
Radiateur à sir
Radiateur à huile
Luftkühler
Öl-Kühler
RF
Ženski rotor
Wirnik wewnętrzny
Female rotor
Rotor femelle
weiblich Läufer
RLMAX
Orientacija maksimalnega nivoja olja
Punkt
max. poziomu oleju
Max. oil level reference
Repère de niveau
maximum huile
Bezug Max.Ölstand
RLMIN
Orientacija minimalnega nivoja olja
Punkt
min. poziomu oleju
Min. oil level reference
Repère de niveau
minimum huile
Bezug MindestÖlstand
RM
Moški rotor
Wirnik zewnętrzny
Male rotor
Rotor mâle
männlich Läufer
RSC
Pipa za izpust kondenzacijske vode iz osode
za zrak
Kurek spustowy
kondensatu
Air receiver condensate discharge valve
Robinet de vidange de
l’eau de condensation
du réservoir à air
Kondenswasser
Ablasshahn
des Luftanks
RSO
Pipa za izpust olja
Kurek spustowy oleju
Oil drain valve
Robinet d’évacuation
de l’huile
Ölablaßhahn
SA
Posoda za
komprimiran zrak
Zbiornik powietrza
Air receiver
Réservoir á air
Lufttank
SCE
Panel električne
omarice
Drzwiczki skrzynki
elektrycznej
Electric box panel
Panneau
armoire électrique
Starter/Kontroll Box
seite
SF
Panel filtrov
Drzwiczki filtru
Filter panel
Panneau des filtres
Filterklappe
SPA
Vogalni panel
Drzwiczki narożne
Corner panel
Panneau angulaire
Eckklappe
SS
Rezervoar separatorja
olje-zrak
Zbiornik oddzielacza
mieszanki
powietrze/olej
Air-oil separator
receiver
Réservoir
séparateur du
mélange air/huile
Luft/Öl-Abscheider
STO
Senzor za temperaturo
olja
Czujnik temperatury
oleju
Oil temperature sensor
Capteur de température de l’huile
Öl-Temperaturfühler
TM
Kovinska tablica
za podatke stroja
Metalowa tabliczka
danych maszyny
Serial number
and general
machine data plate
Plaquette
métallique
d’identification
machine
Seriennumer und
allgemeine
Maschinen Daten
TO
Zamašek za olje
Korek oleju
Oil filler plug
Bouchon de
remplissage huile
Öl-Filter
Verschluss
TRL
Cev za orientacijo
nivoja olja
Rurka poziomu oleju
Oil level reference pipe
Tube de référence
niveau huile
Bezugsleitung
Ölstand
VA
Ventil za
vsesavanje
Zawór
ssawny
Intake valve
Soupape
d’admission
Ansaugventil
VR
Protipovratni ventil
in ventil za
minimalni pritisk
Zawór zwrotny
i minimalnego
ciśnienia
Minimum
pressure and
check valve
Clapet de
retenue et de
pression minimum
MindestdruckKontrollventil
VS
Varnostni
ventil
Zawór
bezpieczeństwa
Safety valve
Soupape
de surpression
Sicherheitsventil
VT
Termostatski
Zawór
termostatyczny
Thermostatic valve
Soupape
thermostatique
Thermostatventil
ventil
XIV
FORMULA
GENESIS
MODULO
5.5 - 15 kW
PRIROČNIK ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE
SLO
Vsebina
1
Uvod
6
2
Simboli
2.1 Simboli v knjigi navodil
2.2 Simboli v/na kompresorju
7
2.3
8
Simboli v/na mikroprocesorski
upravljani enoti mc2
3
Garancijski pogoji
4
Lastnosti in tehnični podatki
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
Splošni podatki kompresorjev
7
7
9
10
10
Napisna tablica s podatki o kompresorju 10
Posoda za komprimirani zrak
11
Vijačni blok
11
Elektro motorji in prenos moči
11
Simboli v/na mikroprocesorski
upravljani enoti mc2
11
Vrste in količine olja
13
Sušilnik zraka
13
1
S
L
O
4.9
S
L
O
5
6
Varnostni predpisi
5.1
5.2
6.1
6.2
6.3
6.4
14
Varnostni predpisi pri vzdrževanju
14
7.2
7.3
16
Navodila v zvezi s transportom
16
Zahteve glede na mesto montaže
16
Priključek za zrak
18
Električni priključek
19
Konfiguracije za daljinsko upravljanje
19
kompresorja
Zagon in obratovanje
7.1
14
Splošni varnostni predpisi
Transport in postavitev
6.5
7
Načrt prostora in shema projektiranja 13
21
Preverjanje pred zagonom
kompresorja
21
Upravljalna plošča «mc2»
21
7.2.1
Upravljalna enota «mc2»
22
7.2.2
Gumb za zaustavljanje v izrednem stanju
24
Zagon in ustavitev kompresorja
2
24
7.4
7.5
Konfiguriranje parametrov – drevo
menijev
27
7.4.1
Meni Dodatne informacije
29
7.4.2
Drevo menijev
(upravljanje in programiranje)
29
7.4.2.1
Meni GESLO-PASSWORD
30
7.4.2.2
Meni VZDRŽEVANJE
30
7.4.2.3
Meni GENERALNE NAST.
32
7.4.2.4
Meni POSTAVITEV MREZE
37
7.4.2.5
Meni DELOV. PARAMETRI
38
7.4.2.6
Meni PROGRAMIRANJE
40
7.4.2.7
Meni DIAGNOZA
42
7.4.2.8
MenI INFORMACIJE
44
Sistem za diagnostiko
44
8
Kompresorji v skupini
47
9
Odpravljanje motenj
48
9.1 Kompresor se ne zažene
9.2 Kompresor se zažene s težavo
48
9.3
49
Vrednost tlaka je manjša,
kot je prednastavljena vrednost
3
49
S
L
O
S
L
O
9.4
Kompresor je pripravljen na zagon ali pa
50
deluje, vendar gori LED lučka za vzdrževanje
9.5
Kompresor je pripravljen na zagon ali pa deluje, vendar
se na displeju pojavi napis o napaki v delovanju
9.6
Kompresorse med delovanje zaustavi in
51
pojaviijo se različna opozorila na displaju
50
9.7 Olje v sistemu
9.8 Olje v kompresorju
9.9 Aktivirani varnostni ventil VS
10 Vzdrževanje
10.1
10.2
10.3
10.4
52
52
53
54
Obratovalni cikel
54
Tabela običajnih vzdrževalnih del
55
Menjava sesalnega pred-filtra za zrak
57
Čiščenje ali menjava filtra za zrak
57
Preverjanje nivoja olja, dolivanje in
10.5 menjava olja
59
10.6 separatorskega filtra
10.7 Izpust kondenzacijske vode
10.8 Menjava varovalk
61
11 Nadomestni deli in servis
64
Menjava oljnega filtra in
4
62
63
11.1 Nadomestni deli in potrošni material
12 Sheme
64
66
Shema hidravlično-pnevmatične
66
12.1 napeljave
12.2
Električna shema napajanja
5,5 - 15 kW kompresorji brez sušilnika
68
12.3
Električna shema napajanja
5,5 - 15 kW kompresorji s sušilnikom
69
12.4
Električna shema napajanja
12.5
Električna shema pomožnih tokokrogov
5,5 - 15 kW kompresorji brez sušilnika
71
12.6
Električna shema pomožnih tokokrogov
5,5 - 15 kW kompresorji s sušilnikom
72
12.7
Električna shema pomožnih tokokrogov
11 kW kompresorji z inverterjem
73
12.8
Pregled lege komponent pri kompresorjih
74
5,5 - 15 kW kompresorji brez sušilnika
12.9
Pregled lege komponent pri kompresorjih
75
5,5 - 15 kW kompresorji s sušilnikom
12.10
Pregled lege komponent pri kompresorjih
76
11 kW kompresorji z inverterjem
11 kW kompresorji z inverterjem
5
70
S
L
O
1
S
L
O
Uvod
Predgovor
Spoštovani kupec,
Zahvaljujemo se Vam za nakup, za katerega ste se odločili, in za zaupanje našemu podjetju.
Stroj, za katerega ste se odločili, je oljni vijačni kompresor in predstavlja sintezo nove tehnologije za proizvajanje
komprimiranega zraka.
Za kompresor z vijačnim blokom v seriji FORMULA – GENESIS – MODULO 5.5 - 15 kW je značilen visok
energetski učinek in zelo nizek nivo hrupa.
Glavni cilj njegove izdelave zajema daljšo uporabnost, zaupanje, nizki stroški delovanja in vzdrževanja, kompatibilnost, mnogovrstna uporaba. Tudi ta niz kompresorjev je bil projektiran in izdelan v skladu s strogimi
standardi kontrole kvalitete, kar je karakteristično za vse proizvode, izdelane v naši tovarni.
Proizvod je homologiran CE in je v skladu z veljavnimi evropskimi direktivami, kot je zapisano v izjavi o skladnosti v dodatku tega priročnika.
Svetujemo Vam, da se obrnete na specializirane osebe, ki so pooblaščene od centrov za instalacijo kompresorjev.
Preden poženete stroj, Vas vabimo, da si pozorno preberete vsak del tega priročnika in dosledno
sledite navodilom v njem. Tako boste spoznali metodologijo uporabe in pravilnega normalnega
vzdrževanja kompresorja ter vse potrebne previdnostne ukrepe za varnost operaterjev.
Ta priročnik mora vedno spremljati kompresor, tako bo upravljalcem kompresorja vedno dosegljiv za navodila
upravljanja.
Glede splošnega vzdrževanja Vam priporočamo, da sklenete pogodbo za programirano asistenco s
pooblaščenimi serviserji.
6 - 1 Uvod
Simboli
2
2.1
Simboli v knjigi navodil
Ta simbol prikazuje nujnost, da si natančno preberete priročnik navodil, preden izvršite katerokoli operacijo na stroju
Ta simbol spremlja opis operacije ali obnašanja, na osnovi katerih bi se lahko pojavila smrtna
nevarnost ali poškodbe operaterjev. Prosimo Vas, da upoštevate vse potrebne previdnostne
in varnostne ukrepe ter o tem obvestite vse, ki delajo s strojem.
Ta simbol poleg omenjenega spremlja še operacije, za katere je potrebna posebna
previdnost s strani uporabnika
Ta simbol spremlja opis operacij, ki jih mora izključno izvršiti le osebje pooblaščenega serviserja
Ta simbol opominja, da se odvajanje izčrpanih olj, uničevanje kondenziranih tekočin in raznih
filtrov stroja se mora uskladiti z lokalnimi predpisi, ker se dela o onesnažujočih proizvodih
Simboli v/na kompresorju
Ta simbol prepoveduje vstavljanje rok v notranjost stroja med delovanjem
2.2
Ta simbol prikazuje prisotnost obračajočih delov v notranjosti kompresorja in prepoveduje, da
se izvrši katerakoli operacija vzdrževanja ali popravljanja med delovanjem stroja
Ta simbol prikazuje prisotnost električne napetosti v stroju
Ta simbol prikazuje smer obračanja glavnega električnega motorja in ventilatorja
Ta simbol prikazuje mesto za nalivanje olja
Ti simboli prikazujejo smer obračanja ključa, ki je namenjen odpiranju in zapiranju komandne
plošče stroja in električne omarice
Ti simboli prikazujejo nominalno napetost kompresorja
Ta simbol prikazuje prisotnost sestavnih delov pri visoki temperaturi v notranjosti kompresorja
7 - 2 Simboli
S
L
O
Simboli v/na mikroprocesorski upravljani enoti mc2
Ta simbol prikazuje tipko K1 - START
2.3
Ta simbol prikazuje tipko K2 - STOP
S
L
O
RESET
ESC
Ta simbol prikazuje tipko K3 - RESET
Ta simbol prikazuje tipko K4 - ESC
Ta simbol prikazuje tipko K5 - «GOR»
Ta simbol prikazuje tipko K6 - «DOL»
+
-
Ta simbol prikazuje tipko K7 - «VEČ» (PLUS)
Ta simbol prikazuje tipko K8 - «MANJ» (MINUS)
Ta simbol prikazuje tipko K9 za potrjevanje - «ENTER» (POTRDITEV)
Ta simbol prikazuje vžig LED-a L1 (rumena barva) - prisotnost napetosti
Ta simbol prikazuje vžig LED-a L2 (rumena barva) - za sporočilo(opozorilo)
Ta simbol prikazuje vžig LED-a L3 (rdeča barva) - za alarm
Ta simbol prikazuje vžig LED-a L4 in L5 (rdeča barva) - za «AVTOMATSKI PONOVNI START»
in «REMOTE/ PROGRAM»(daljinsko upravljanje) - na elektronski centrali
Ta simbol prikazuje sporočilo na display-u elektronske centrale
8 - 2 Simboli
Garancijski pogoji
3
Kompresor je bil pred izdobavo preizkušen v tovarni.Garancija na vijačni blok je 24 mesecev, garancija na
ostale dele kompresorja pa 12 mesecev od datuma na računu.
Garancija je upravičena samo v primeru, če je kupec izpolnil vse pogoje sklenjene pogodbe in administrativne
pogoje, pogoje instaliranja in uporabe kompresorja z ozirom na navodila, ki se nahajajo v tem priročniku.
Kupec mora izpolniti vse dele garancijskega potrdila in ga poslati najkasneje 30 dni od datuma nakupa (velja
datum na pečatu pošte).
Na osnovi garancije se proizvajalno podjetje obvezuje, da bo brezplačno popravilo ali zamenjalo proizvod
ali njegove dele - po preverjanju v tovarni na osnovi mnenja svojih tehnikov. Delo pooblaščenega osebja in
transportni stroški niso vključeni v garancijo.
Garancija izključuje katerokoli odgovornost za direktno ali indirektno povzročeno škodo osebam in stvarem.
Omejuje se samo na pomanjkljivosti proizvodnje in izdelavo sestavnih delov stroja.
V garancijo niso vključeni vsi tisti deli, ki so zaradi specifične uporabe podvrženi hitri obrabi, kot na primer,
tesnila, jermeni, in vsi potrošni materiali, kot so: filtri za zrak, filtri za olje ter filtri za prečiščevanje olja. Pod
garancijo ne spadajo tista popravila, ki so posledica povzročene škode, ki je nastala zaradi nedoslednega
vzdrževanja ali zaradi nepravilne uporabe.
Vzroki neveljavnosti garancije so : nespoštovanje navodil, ki se nahajajo v tem priročniku, uporaba neoriginalnih rezervnih delov, neizvrševanje programiranih vzdrževanj, izvršenih s strani kupca, in nakup neoriginalnih
rezervnih delov.
Vse informacije, ki se nahajajo v tem priročniku, so le indikativne in neobvezne. Proizvajalno podjetje si
pridržuje pravico do eventualnih sprememb svojih proizvodov, za katere smatra, da so potrebne, ne da bi
zato moralo posredovati obvestila.
9 - 3 Garancijski pogoji
S
L
O
S
L
O
Lastnosti in
tehnični podatki
4
4.1
Splošni podatki kompresorjev
Model
5.5
7.5
11
Tlak
Moč
motorja
bar
kW
8
10
13
5.5
tip vijačnega
bloka
BA51
15
Olje
m3/min
Kg
0.78
0.69
0.54
15
0.40
8
10
13
1.20
1.04
0.80
7.5
BA51
15
0.64
8
10
13
1.65
1.40
1.17
11
BA51
15
15
Kapaciteta
8
10
13
BA51
2.01
1.72
1.49
15
1.16
8
10
13
2.32
1.93
1.62
15
15
BA69
1.30
Dimenzije
Nivo hrupa*
mm
dB(A) - Lp(A)
1030 x 615 x 1045
1180 x 600 x 1645 (270 l.)
1960 x 600 x 1645 (500 l.)
66
Kg
7
270
+
28
Sušilnik
zraka
270 l
355
+
28
Sušilnik
zraka
7
275
+
28
Sušilnik
zraka
360
+
28
Sušilnik
zraka
419
+
28
Sušilnik
zraka
1030 x 615 x 1045
1180 x 600 x 1645 (270 l.)
1960 x 600 x 1645 (500 l.)
68
7
275
+
32
Sušilnik
zraka
360
+
32
Sušilnik
zraka
419
+
32
Sušilnik
zraka
1030 x 615 x 1045
1180 x 600 x 1645 (270 l.)
1960 x 600 x 1645 (500 l.)
69
7
300
+
32
Sušilnik
zraka
385
+
32
Sušilnik
zraka
444
+
28
Sušilnik
zraka
1030 x 615 x 1045
1180 x 600 x 1645 (270 l.)
1960 x 600 x 1645 (500 l.)
69
7
286
+
32
Sušilnik
zraka
371
+
32
Sušilnik
zraka
430
+
32
Sušilnik
zraka
1030 x 615 x 1045
1180 x 600 x 1645 (270 l.)
1960 x 600 x 1645 (500 l.)
69
0.95
15
Teža
500 l
414
+
28
Sušilnik
zraka
* ± 3 dB(A) po predpisih PNEUROP/Cagi
4.2
Napisna tablica s podatki o kompresorju
Stroj ima tablico TM, ki prikazuje najznačilnejše podatke kompresorja. Slika 25 prikazuje mesto, kjer je pritrjena tablica
TM
Slika 25
10 - 4 Lastnosti in tehnični podatki
PF
4.3
Posoda za komprimirani zrak
Velikost posode je 270 ali 500 litrov z ozirom na model, homologacija je 11 ali 17 barov z ozirom na model.
4.4
Vijačni blok
5.5-15 kW
Vijačni blok serije Vt je patentiran, enostopenjski, model BA51,
mazanje z vbrizgavanjem olja
15 kW
Vijačni blok setrije Vt je patentirana, enostopenjski, model BA69,
mazanje z vbrizgavanjem olja
RM
RF
Moški rotor RM s 5 zobmi in asimetričnim profilom
Ženski rotor RF s 6 zobmi in asimetričnim profilom
Slika 26
Elektro motorji in prenos moči
4.5
Aktiviranje kompresorja
Motorji s fiksno hitrostjo(stalno število vrtljajev elektromotorja)
dvo polni, zaprt, tri fazni asinhronski motor (nominalna hitrost obračanja je 3000 obratov/min pri 50 Hz, 3600
obratov/min pri 60 Hz, stopnja zaščite je IP54, stopnja izolacije je F, stopnja usluge je S1 (glejte MP - slike
14, 16, 18, 20, 22, 24).
Motorji s spremenljivo hitrostjo (s frekvenčno regulacijo)
štiri polni, zaprt, tri fazni asinhronski motor (nominalna hitrost je 1500 obratov/min pri 50 Hz, stopnja zaščite
je IP54, stopnja izolacije je F, stopnja usluge je S1 (glejte MP - slike 16, 18, 20, 22, 24), namenjen je za uporabo
spremenljive hitrosti s pomočjo napajanja z inverterjem.
Električni ventilator
Je koaksialni ventilator z električnim motorjem (glejte EV - slike 13, 15, 17, 19, 21, 23).
Prenos moči
Motor - kompresor: prenos moči se odvija preko jermenic z izvlečnim koničnim zatičem in s trapezoidnimi
nazobčanimi jermeni (glejte CT - slike 13, 15, 17, 19, 21, 23).
Električni ventilator: direktni prenos moči na isti osi
Podatki o potrebnih električnih elementih
4.6
Električno trifazno napajanje; napetost in frekvenca z ozirom na podatke na tablici; električni kabli z minimalnim
presekom (tabele 1 in 2); varovalke na omrežju in zaščita je magnetno toplotna,(magnetotermično stikalo)
kot je prikazano na tabelah.
11 - 4 Lastnosti in tehnični podatki
S
L
O
Tlak
Presek kablov za napajanje
Varovalke AM omrežja ali
magnetno-termično stikalo
Ločilno stikalo na liniji
bar
mm
A
A
2.5
16
16
7.5
8
10
13
15
4
20
20
11
8
10
13
15
6
25
25
15
8
10
13
15
10
40
40
15
8
10
13
15
10
40
40
Model
Tlak
Presek kablov za napajanje
Varovalke AM omrežja ali
magnetno-termično stikalo
Ločilno stikalo na liniji
bar
mm
A
A
6
25
25
Model
5.5
S
L
O
8
10
13
2
15
400 V
5.5
8
10
13
2
15
7.5
8
10
13
15
10
40
40
11
8
10
13
15
16
50
50
15
8
10
13
15
25
63
63
15
8
10
13
15
25
63
63
230 V
12 - 4 Lastnosti in tehnični podatki
Vrste in količine olja
Kompresor je ob dobavi napoljnjen z oljem DICREA 46.
4.7
Skupna količina:
7 kg
Če je slučajno potrebno dodati tekočino, morate uporabljati isti tip mazalno-hladilne tekočine(olja), kot se že
nahaja v stroju.
Če uporabljate drugi tip mazalno-hladilne tekočine, kontaktirajte s tehničnim oddelkom proizvajalca.
4.8
Sušilnik zraka
Je naprava s hladilnim krogotokom in termostatom z direktno ekspanzijo s pomočjo razhlajevalne tekočine
Freon R134a; srednja temperatura ohlajenega zraka za izsuševanje je 3°C;
Stopnja filtriranja zraka:
Ostanek olja po filtriranju:
1 µm
0,1 mg/m3
Temperatura kondenzata je vidna na display-u.
Kompresor hladilnika in odvod kondenzacije sta kontrolirana s komandno ploščo v mc2.
Načrt prostora in shema projektiranja
4.9
Prikazan prostor, ki ga zavzema kompresor, se nahaja na slikah od 1-12.
Sheme hidravlično-pnevmatične napeljave in električne sheme (funkcionalne in topografske) se nahajajo v
12. poglavju.
13 - 4 Lastnosti in tehnični podatki
S
L
O
5
S
L
O
Varnostni predpisi
Splošni varnostni predpisi
5.1
Ni dovoljena uporaba stroja neizkušenim osebam brez nadzora. Otroci in živali naj bodo daleč od
delovnega področja.
Nikoli ne usmerjajte zraka pod pritiskom proti osebam ali proti sebi
Uporaba zaščitnih očal je neobhodno potrebna za zaščito oči pred predmeti, ki se dvigajo v zrak zaradi
usmerjenega zraka pod pritiskom.
Nikoli ne uporabljajte stroja z mokrimi nogami ali brez čevljev.
Kompresor je bil izdelan samo za proizvajanje zraka pod pritiskom; zato kompresorja ne smete
uporabljati za nobeno drugo vrsto plina
Zrak pod pritiskom, ki ga ustvari stroj, se ne sme uporabljati za dihanje, za farmacevtske ali sanitarne
namene ter za proizvodne projekte, kjer pride zrak v direkten kontakt s prehrambenimi proizvodi.
Do takšne uporabe lahko pride le v primeru, če se zrak pod pritiskom podvrže dodatnemu ustreznemu tretiranju
Zrak, ki ga vsesava kompresor, mora biti popolnoma brez prahu, hlapov, katerekoli vrste eksplozivnega ali
vnetljivega plina, topil ali lakov v prahu, strupenih dimov katerekoli tipologije.
Raznolika uporaba zraka pod pritiskom (za pnevmatična orodja, napihovanje, lakiranje, pranje z razredčenimi
detergenti v vodi, itd.) zahteva poznavanje in spoštovanje predvidenih predpisov za posamezne primere
uporabe.
Kompresor poženite le takrat, ko ste prepričani, da so vse zaščitne plošče pravilno montirane in da ne bo v
nobeno osebo direktno ali indirektno uperjen zrak, ki izhaja iz cevi pod pritiskom brez predhodnega opozorila.
Upoštevajte, da je kompresorj popolnoma avtomatiziran in da na osnovi nastavitev avtonomno poskrbi za
realiziranje različnih delovnih ciklusov po zahtevi uporabnika.
Na koncu uporabe svetujemo, da po normalni zaustavitvi stroja izključite napetost s komandne plošče.
Drugačna uporaba stroja je neprimerna: proizvajalno podjetje ne bo odgovarjalo za eventualno povzročeno
škodo osebam ali stvarem zaradi neustrezne uporabe.
Varnostni predpisi pri vzdrževanju
Običajna vzdrževalna dela lahko izvrši uporabnik, kot je opisano v tem priročniku.
Varno in ustrezno delovanje je zagotovljeno samo pri uporabi originalnih rezervnih delov.
Vzdrževalna dela, ki jih lahko opravlja uporabnik kompresorja so opisana v 10.poglavju.
5.2
Izredne posege vzdrževanja morajo izvršiti le specializirane in pooblaščene osebe pooblaščenega
podjetja za servisiranje kompresorjev
14 - 5 Varnostni predpisi
Pred izvajanjem kakršnih koli preverjanj ali pregledov prekinite napajanje stroja, sprostite komprimiran
zrak v sistemu in počakajte, da se stroj ohladi
Po izključitvi napajanja stroja zaklenite glavno stikalo, da bi preprečili nepooblaščeno
vključitev stroja, medtem ko izvajate dela na stroju. Zaprite tudi zaporni ventil med kompresorjem in omrežjem za komprimiran zrak
Stroj je pnevmatično izpraznjen tedaj, ko manometer MPI, ki se nahaja v notranjosti, kaže
vrednost "0".
Nobenih sprememb ne smete opraviti na internih električnih delih stroja, na pnevmatskem ali hidravličnem
sistemu in na nastavitvah v teh sistemih. Še zlasti ni dovoljeno spreminjati nastavitev ventilov za maksimalne
delovne tlake in ostale nastavitve ventilov, zlasti varnostnih ventilov.
Ne uporabljajte topil in drugih vnetljivih tekočin za čiščenje delov stroja. Uporabljajte le alkalne detergente.
Detergentov nikdar ne uporabljajte za čiščenje motorjev ali električnih oz. elektronskih delov stroja.
Tlačnih posod na stroju ne smete nikdar popravljati, variti ali izdelati sami. Zanje veljajo posebni varnostni
predpisi, ki določajo, da je te dele v primeru okvare ali rje potrebno nadomestiti z novimi.
Po zaključku posega v stroj skrbno namestite vse zaščitne naprave in zapore, zagon stroja pa opravite enako
kot pri prvem zagonu.
Naj vas spomnimo, da odpadne snovi iz stroja (olje, kondenzat in filtri) spadajo med nevarne snovi
in da pri odstranitvi teh snovi morate upoštevati tozadevno nacionalno zakonodajo
Skrbno periodično vzdrževanje stroja doprinese k učinkovitemu, brezhibnemu in varnemu delovanju.
15 - 5 Varnostni predpisi
S
L
O
S
L
O
6
Transport in
postavitev
Navodila v zvezi s transportom
Za premikanje kompresorja priporočamo uporabo viličarja. To storite tako, da vilice nastavite
med noge kompresorja (slika 27).
6.1
Dvignite kompresor osnovne verzije in verzije z
rezervoarjem samo in izključno spredaj.
Za stroj z rezervoarjem 270 litrov mora biti
maksimalna širina vilic 540 mm; za stroj z
rezervoarjem 500 litrov pa ni potrebno omejevanje širine vilic.
Zagotovite, da bo breme v ravnotežju.
Slika 27
Na krajših razdaljah se za prevoz stroja lahko
uporabi tudi ročni paletni voziček, pri čemer
je treba paziti, da ne pride do prekomernih
obremenitev kovinskih delov stroja. Z vozičkom
se približajte s strani (slika 28).
V primeru, da morate premikati kompresor s pomočjo viličarja, je pomembno, da
ne ustvarjate pritiska ob straneh stroja in
ne poškodujete ohišja ter centrale nadzorne plošče; prepričajte se, da bo tovor
uravnotežen.
Slika 28
Ne transportirajte tlačnih posod pod pritiskom, četudi je le-ta nizek
Zahteve glede na mesto montaže
6.2
Splošne opombe
Da ne bi bili v dvomih glede primernosti za postavitev kompresorja, naj montažo opravi osebje proizvajalca
ali pooblaščene servisne organizacije.
Kompresor je že pripravljen za montažo in ne zahteva posebnega temelja. Postavite ga na stabilno podlago
tako, da je teža enakomerno razporejena na vse oporne noge.
16 - 6 Transport in postavitev
Nekatere mejne vrednosti za delovne pogoje kompresorja so:
- Maksimalna nadmorska višina mesta montaže: 1000 m
- Minimalna temperatura okolice:
+5° C
- Maksimalna temperatura okolice:
+40° C
Prosimo, upoštevajte, da so zmogljivosti stroja, opisane v tem priročniku, zagotovljene le, če je stroj postavljen
na nadmorski višini, ki je manjša od zgoraj omenjenega delovnega pogoja.
Zunanja montaža
Slika 29 prikazuje primer postavitve kompresorja na prostem.
maks. 5000
Kompresor ne sme biti izpostavljen vremenskim neprilikam: pred njimi mora biti ustrezno
zaščiten. Razdalja od bližnjega zidu mora
znašati najmanj 0,6m.
min. 3000
600
Slika 29
Montaža v prostoru
Kompresorja ne smete uporabljati v okolju, v katerem je nevarnost eksplozije
Zrak, ki prihaja v stroj, ne sme vsebovati prahu, pare, eksplozivnih in vnetljivih plinov, topil,
barvil ali strupenih arom kakršnekoli vrste. Če stroj uporabljate v kritičnem okolju (prisotnost keramičnega, marmornatega prahu ali cementa, itd) glede na okolje pogosteje menjajte
zračni filter
Mere prostora in prezračevalne naprave
morajo biti dimenzionirane tako, da so pri
običajnem obratovanju kompresorja zagotovljeni predpisani pogoji.
Če v prostoru ni primerne odprtine za izhajanje
vročega zraka, je potrebno predvideti eno ali
več naprav za odsesavanje. Te naprave naj
bodo nameščene na največji možni višini.
Morebitna zračna kanala za dovajanje hladilnega zraka in za ogrevanje prostora morata biti
dimenzionirana tako, da hitrost zraka v njih ne
presega 3 m/s in da dolžina kanala ne presega
6 m. Če sta kanala daljša, je potrebno v kanal z
vročim zrakom vgraditi pomožni ventilator.
Slika 30
17 - 6 Transport in postavitev
S
L
O
Na vsak način morate po zaključeni montaži kanalov za vroč zrak preveriti, da morda prisoten protitlak
pri izhodu vročega zraka ne presega 5-6 mm vodnega stolpca.
Prerez kanalov za zrak naj bo približno enak rešetki na odprtini za odvajanje vročega zraka iz kompresorja
S
L
O
(okrajšava FU na slikah 14, 16, 18, 20, 22, 24).
Če ni potrebne minimalne temperature v prostoru, je prostor potrebno dodatno ogrevati.
Upoštevajte minimalne razdalje kompresorja
od sten prostora, ki so prikazane na sliki
31.
600
Lega kompresorja v prostoru mora biti taka,
da je možno izvajati preglede kompresorja. Če
se kompresor nahaja v bližini delovnih mest,
je potrebno upoštevati varnostne razdalje do
drugih strojev in delovnih sredstev, da ne bi
moglo priti do poškodb kompresorja.
600
600
Slika 31
Kompresor ne sme biti nameščen v prostoru,
kjer ni omogočena pravilna ventilacija - ne
sme biti ovir, ki bi preprečevale odvod vročega
zraka. Prav tako ne sme priti do ponovne
cirkulacije vročega zraka (slika 32).
Slika 32
6.3
Priključek za zrak
Priporočamo, da kompresor priključite na posodo za komprimiran zrak ali zbirni vod s pomočjo pregibne cevi
primernih dimenzij in lastnosti (tlak in temperatura) glede na cev (okrajšava MA na slikah 14, 16, 18, 20, 22,
24). Cevi za komprimiran zrak morajo biti trdno pritrjene v brezhibnem stanju.
Cevi, ki niso zanesljivo pritrjene, lahko povzročijo nesrečo zaradi nepričakovanih premikov. Zato pred vzpostavitvijo tlaka v sistemu skrbno preverite vse spoje cevi.
Izpust kondenzacijske vode mora biti povezan preko ustrezne cevi z zbirno posodo (ekolog: voda – olje), kot
določa nacionalna zakonodaja za uničenje onesnažujočih snovi in odstranjena na okolju prijazen način.
18 - 6 Transport in postavitev
Električni priključek
6.4
Električni priključek mora vsebovati glavno stikalo, ki ga je možno zakleniti in ima primerno magnetotermično
stikalo ali varovalke, katerih funkcija je izpad električne napetosti ob morebitnem dotiku osebja.
Nastavitev zaščitnih naprav in tehnični podatki glavnega stikala se morajo ujemati s podatki v tabelah poglavja
4.6.
Glavno stikalo mora biti nameščeno blizu stroja; pri tem pa se mora upoštevati nacionalna zakonodaja o
varstvu pri delu.
Presek žil napajalnega kabla mora ustrezati napajalnemu toku kompresorja (glejte tabele poglavja 4.6).
Kvalificirani električar mora preveriti učinkovitost ozemljitve kompresorja.
Priključni kabel mora biti pritrjen s primernimi sponkami, uvod v stikalno omaro pa mora biti zatesnjen z vrsto
zaščite IP44.
Kompresorja ne smete nikdar priključiti na nepravilno spojeno ali neozemljeno vtičnico.
Kvalificirane osebe naj redno preverjajo pravilno pritrditev električnih kablov na različne komponente.
V 12. poglavju se nahajajo električne funkcionalne in topografske sheme pomožnega in močnostnega tokokroga; enake sheme boste našli tudi znotraj električne omarice kompresorja.
Konfiguracije za daljinsko upravljanje kompresorja
6.5
To poglavje opisuje potek konfiguracije kompresorja za daljinsko komando postavljanja v pogon in zaustavljanja; alternativno se lahko kontrolira postavljanje v pogon (polno/ prazno) ali pa obe funkciji preko zunanje
kontrole.
Potrebno je, da opisane operacije izvrši kvalificiran elektrikar.
Za konfiguracijo daljinske kontrole kompresorja je predvsem potrebno odstraniti mostiček med terminali 3 in
38 stičnice v notranjosti električne omarice (glejte električno shemo v 12. poglavju).
Če želite kontrolirati samo delovanje vklop/izklop in/ali sprememb nastavitev, morate namestiti eno
ali dve stikali, kot je opisano spodaj.
Daljinska kontrola ON/OFF
(Glejte poglavje 7.4.2.3 - Tip daljinske kontrole.)
Stikalo mora biti povezano na stičnike po odstranitvi mostička.
3
splošni terminal digitalni INPUT
38
digitalni terminal INPUT za daljinsko kontrolo
Daljinska kontrola POLNO/PRAZNO
(Glejte paragraf 7.4.2.3 - Tip daljinske kontrole.)
Stikalo mora biti povezano na stičnike po odstranitvi mostička.
3
splošni terminal digitalni INPUT
38
digitalni terminal INPUT za daljinsko kontrolo
Daljinska kontrola ON/OFF – POLNO/PRAZNO
(Glejte poglavje 7.4.2.3 - Tip daljinske kontrole.)
Za to konfiguracijo je potrebno uporabiti dve stikali.
Stikali morata biti povezani na stičnike po odstranitvi mostička.
19 - 6 Transport in postavitev
S
L
O
STIKALO ZA VKLOP/IZKLOP
3
splošni terminal digitalni INPUT
38
digitalni terminal INPUT za daljinsko kontrolo
S
L
O
STIKALO ZA POSTAVLJANJE V POGON POLNO / PRAZNO
3
39
splošni terminal digitalni INPUT
digitalni terminal INPUT za daljinsko kontrolo
Spreminjanju kablov mora slediti konfiguracija daljinske kontrole, kot je opisano v poglavju 7.4.2.3
- Lokalne/daljinske/ kontrole programa - Tip daljinske kontrole.
20 - 6 Transport in postavitev
Zagon in obratovanje
Preverjanje pred zagonom kompresorja
Opomba:
Instalacijo ter električna in pnevmatična priključevanja se izvedejo na stroške kupca.
7
7.1
Nujno potrebno je, da prvi pogon napeljave izvrši kvalificirano osebje, saj mora pri tem izvršiti
različne kontrole ob spoštovanju navodil
Pred dobavo smo delovanje vsakega kompresorja skrbno preverili v tovarni.
Kljub temu svetujemo, da kompresor kontrolirate predvsem med začetnimi urami delovanja, tako boste lahko
pravočasno opazili morebitne napake v delovanju.
Pri namestitvi upoštevajte vse zahteve, opisane v poglavjih 5 in 6
Odstranite vse materiale in pribor, ki je bil uporabljen za embalažo stroja
Kompresor priključite na zbirni vod za komprimirani zrak, kot je opisano v poglavjih 6.2 in 6.3.
Preverite nivo olja v rezervoarju: glejte poglavje 10.5. V primeru nizkega nivoja dodajte ustrezno olje
Preverite, da se podatki vašega električnega omrežja ujemajo s podatki na napisni tablici kompresorja;
dovoljeno odstopanje napetosti je +/- 10% glede na podane podatke.
Povežite kompresor z električno napeljavo, kot je opisano v paragrafu 6.4.
Pri električnem povezovanju je najpomembnejše
zaporedje faz napetosti, ker le-te določajo smer
vrtenja, ki mora biti v smeri, prikazani na samolepilni
etiketi ob strani ohišja vijačnega bloka (slika 33).
Poudarjamo, da lahko samo nekaj sekund napačnega
vrtenja povzroči veliko škodo.
V stikalni omari je priprava za ugotavljanje zaporedja
faz, ki vam pomaga, da ne bi naredili napake
Slika 33
Sedaj je kompresor pripravljen za delovanje.
Kljub vsemu Vam svetujemo, da preberete navodila 10. poglavja o vzdrževanju, preden postavite
kompresor v pogon, tako boste bolje spoznali potek vzdrževanja
Upravljalna plošča «mc2»
7.2
Kompresor je opremljen z «upravljalno ploščo» (glejte PC slike 13, 15, 17, 19, 21, 23) za nastavljanje in nadzor
obratovalnih pogojev kompresorja. Proizvajalec je med pregledom kompresorja v tovarni vnesel vse parametre.
Med večurnim obratovanjem kompresorja je parametre preveril pri različnih pogojih obratovanja.
Sistem električne kontrole nudi veliko možnosti:
21 - 7 Zagon in obratovanje
S
L
O
S
L
O
Popolnoma avtomatično delovanje kompresorja,
Odčitavanje operativnih parametrov med obratovanjem
Možnost razvrščanja parametrov delovanja
Dnevno ali tedensko programiranje delovanja kompresorja
Programiranje in signaliziranje periodičnega vzdrževanja, predvidenega s strani proizvajalca
Samozaščita stroja s signali pred-alarma zaradi eventualnih anomalij in avtomatično zaustavljanje v
primeru težjih okvar
komanda in daljinska kontrola stroja
Možnost povezave kompresorja preko vmesnika CAN-BUS (dodatna oprema) v skupino podobnih
kompresorjev; omogoča celovito upravljanje skupine kompresorjev.
Upravljanje kompresorja na daljavo s pomočjo osebnega računalnika (PC) in posebne programske
opreme.
Komandno ploščo sestavljata dva dela:
centrala za kontrolo «mc2» kompresorja,
stikalo za zaustavljanje v izrednem
stanju.
Slika 34
7.2.1
Upravljalna enota «mc2»
K4
Sprednji del upravljalne plošče mc2 sestavljajo:
K5
K7
K6
tipkovnica za upravljanje in programiranje kompresorja
K8
K9
led za prikaz / vnos,
display LCD z osvetljenim ozadjem.
L5
Slika 35
K1
K2
L1 L3 L2 K3 L4
Tipkovnica za komande in programiranja
K1
Tipka za START (zagon kompresorja)
Omogoča zagon kompresorja. Če je vključena funkcija daljinskega upravljanja ali programa (dnevnega ali tedenskega), je s to tipko potrebno vzpostaviti pripravljenost stroja za delovanje (upravljanje preko tipkovnice ima najvišjo
prioriteto). Ob prisotnosti alarma pritisk na to tipko nima učinka
K2
Tipka za STOP (zaustavljanje kompresorja)
Omogoča zaustavitev/izključitev kompresorja. Če je vključena funkcija daljinskega upravljanja ali programa
(dnevnega ali tedenskega), je s to tipko možno izključiti stroj (upravljanje preko tipkovnice ima najvišjo prioriteto).
Tipka ni namenjena za zaustavitev v sili
22 - 7 Zagon in obratovanje
RESET
ESC
K3
Tipka RESET (brisanje)
Omogoča potrditev (brisanje) sporočila o motnji na kompresorju, potem ko ste odpravili vzroke zanjo. Ker je
prikaz motenj možen le na glavni sliki, je tipka RESET aktivna le takrat, ko displej prikazuje glavno sliko. Med
spreminjanjem parametrov pritisk tipke RESET povzroči vnos tovarniško določene vrednosti (ponastavitev) za
ta tip kompresorja
K4
Tipka ESC
Omogoča povrnitev na predhodni menu (predhodni nivo) ali pa zbriše spremembe, ki so bile izvršene.
Če tipko pritisnete in držite se upravljalna enota vrne v prikaz glavne slike.
Če ima display izključeno osvetlitev, bo prvi pritisk na tipko ponovno aktiviral osvetlitev ozadja, ne da bi bilo
potrebno izvršititi katerokoli drugo funkcijo
K5
Smerna tipka GOR
Omogoča pomik navzgor med točkami menija.
Med postavljanjem parametrov z večkratnim izbiranjem omogoča izbiro ene od opcij.
Če ima displej izklopljeno osvetlitev ozadja, bo prvi pritisk na tipko ponovno aktiviral osvetlitev, ne da bi bilo
potrebno izvršiti katerokoli drugo funkcijo
K6
Smerna tipka DOL
Omogoča pomik navzdol med točkami menija
Med postavljanjem parametrov z večkratnim izbiranjem omogoča izbiro ene od opcij.
Če ima displej izklopljeno osvetlitev ozadja, bo prvi pritisk na tipko ponovno aktiviral osvetlitev, ne da bi bilo
potrebno izvršiti katerokoli drugo funkcijo
+
-
K7
Tipka PLUS
K8
Tipka MINUS
Omogoča zvečanje vrednosti med spreminjanjem parametra
Že začetna glavna stran displeja omogoča dostop do dodatnih informacij in tudi njihov pregled.
Če ima displej ugasnjeno osvetlitev ozadja, bo prvi pritisk na tipko ponovno aktiviral osvetlitev, ne da bi bilo
potrebno izvršiti katerokoli drugo funkcijo
Omogoča zmanjševanje vrednosti parametra med spreminjanjem.
Že začetna glavna stran displeja omogoča dostop do dodatnih informacij in tudi njihov pregled.
Če ima displej ugasnjeno osvetlitev ozadja, bo prvi pritisk na tipko ponovno aktiviral osvetlitev, ne da bi bilo
potrebno izvršiti katerokoli drugo funkcijo
K9
Tipka ENTER / POTRDI
Omogoča dostop do prikazanega menija (naslednji, nižji nivo).
Že začetna glavna stran displeja omogoča dostop do celotnega menu-ja.
Med spremembo enega od parametrov omogoča potrditev vrednost ali izbire.
Če ima displej izklopljeno osvetlitev ozadja, bo prvi pritisk na tipko ponovno aktiviral osvetlitev, ne da bi bilo
potrebno izvršiti katerokoli drugo funkcijo
LED za prikaz / vnos
L1
LED prisotnost napajalne napetosti (rumena barva)
Mora biti vedno vklopljen, dokler je kompresor pod električno napetostjo
L2
LED signalizacija opozoril (rumena barva)
Če le-ta zasveti, opozarja na prisotnost kritičnih pogojev ali anomalijo manjše pomembnosti, ki ni odločilna za
blokiranje kompresorja; ta signalizacija se lahko nanaša na potrebo interventa vzdrževanja ali na anomalijo
delovanja. Ko ta LED zasveti, ga vedno spremlja pisno sporočilo, ki ga lahko preberete na glavni strani displeja
L3
LED signalizacija alarmov (rdeča barva)
Če le-ta zasveti (fiksen LED), opozarja na blokiranje kompresorja zaradi večje anomalije; tip anomalije je opisan
preko sporočila na glavni strani displeja. Po odstranitvi te anomalije bo LED začel utripati, kar pomeni, da operater
lahko nadaljuje s postavljanjem na ničlo s pomočjo tipke RESET
L4
LED AVTOMATSKEGA PONOVNEGA POSTAVLJANJA V START (rdeča barva)
Ta led zasveti, ko se aktivira funkcija avtomatskega ponovnega postavljanja v start.
LED aktivnih funkcij REMOTE / PROGRAM (rdeča barva)
L5
Ta LED zasveti, ko se usposobi funkcija daljinske kontrole ali ena od funkcij programiranja (dnevno-tedensko).
Če je kompresor povezan z drugimi podobnimi kompresorji in je povezava usposobljena preko CAN-BUS-a,
takrat LED L5 prevzema še druge funkcije: za podrobnejšo razlago si oglejte poglavje 8 «Medsebojno povezani
kompresorji»
23 - 7 Zagon in obratovanje
S
L
O
Displej
DI
Multifunkcionalni displej
Osvetlitev ozadja displej-a LCD ima 4 vrste in vsaka dvajset črk: prikazuje operativne pogoje kompresorja ter
omogoča vse operacije programiranja in kontroliranja.
S
L
O
7.2.2
Gumb za zaustavljanje v izrednem stanju
Gumb rdeče barve PE za ZAUSTAVLJANJE
V IZREDNEM STANJU (glejte sliko 36) takoj
zaustavi kompresor. Uporaba tega gumba
mora biti omejena samo, kadar se pojavijo
nevarni pogoji za operaterje ali za kompresor (glejte poglavje «STOP IZREDNEGA
STANJA kompresorja».
Slika 36
7.3
Zagon in ustavitev kompresorja
START kompresorja
<pri vklopu stroja (napajalne napetosti) odda upravljalna enota zagonsko sekvenco in se pripravi na krmiljenje
kompresorja.
Pri tej sekvenci in ko sveti led LP prikazuje displej DI naslednjo vsebino:
Ta stran displeja prikazuje:
1
VRSTA 1
VRSTA 2
REGEL 3
REGEL 4
ime kompresorja
/
verzija software-a, ki je lahko različna od
prikazane
serijska številka upravljalne enote, različna
za vsak stroj
<<<<mc2>>>>
Verzija programa: 1.0.0.1
S/N: 000-00-01-00001
Po nekaj sekundah displej pokaže glavno stran:
Ta stran displeja prikazuje:
2
VRSTA 1
VRSTA 2
prikazuje tlak na omrežju
prikazuje temperaturo tlaka mešanice zrakolje
VRSTA 3 sporočilo o operativnih pogojih
VRSTA 4 uro in datum, dostop do menu-ja informacij,
dostop do glavnega menu-ja, možnosti hitrih
sprememb jezika
XX.X bar
Tlak
Temperatura XXX °C
Komp. izklj.
10:40 SRE 25/05/2005
Za spreminjanje jezika uporabljajte tipke K5 in K6
Če kompresor deluje, bosta VRSTA 1 in VRSTA 2 vedno prikazovali zgoraj opisane informacije.
24 - 7 Zagon in obratovanje
Posebna signaliziranja, dodatne informacije ali informacije menu-ja o delovanju so vidne v VRSTI 3
in VRSTI 4.
Če se v VRSTI 3 pojavi «Pripravljeno za pogon», tedaj je kompresor pripravljen za pogon.
Pogon kompresorja se izvši s pritiskom na zeleno tipko K1-START
Sedaj se kompresor lahko:
a)
Vklopi v pogon; vidna bodo sporočila z ozirom na pogon in delovanje.
b)
Kompresor se bo pripravil na pogon in bo posredoval sporočilo, ki bo sledilo
V tem primeru se bo tlak omrežja nahajal nad postavljeno
minimalno vrednostjo; kompresor se bo takoj vklopil v
pogon, ko se bo od njega zahteval zrak pod tlakom
Kompresor izkljucen
Datum in ura
3
c)
Kompresor se bo pripravil na pogon in bo posredoval sporočilo, ki bo sledilo
4
d)
V tem primeru je bila usposobljena funkcija daljinske
kontrole (glejte poglavje 7.4.2.3).
Kompresor se bo vklopil v pogon, ko bo sprejel daljinsko
komando
Komp. vkl. dal.
Datum in ura
Kompresor se bo pripravil v pogon in bo posredoval sporočilo, ki bo sledilo
5
V tem primeru je bila usposobljena funkcija za dnevno ali
tedensko programiranje in se nahaja v fazi programiranja
OFF (glejte poglavje 7.4.2.6). Kompresor se bo postavil v
pogon, ko se bo začela faza programiranja ON
Komp. Vkl. Prog.
Datum in ura
Če kompresor ne deluje in se ne pojavi nobeden od zgoraj omenjenih primerov, si oglejte 9. poglavje.
Pri zagonu kompresorja se izvede naslednje zaporedje preklopov:
NAPAJANJE - ZVEZDA - TRIKOTNIK
6
Start
Datum in ura
Start
Datum in ura
Prišlo bo do izpisa enega ali dveh sporočil
7
Obremenjen
Datum in ura
Razbremenjen
Datum in ura
Ko se na displej-u prikaže «Obremenjen», tedaj je ventil vsesavanja odprt in stroj deluje s polnim ritmom
(proizvaja nominalno vrednost zraka pod pritiskom).
Med delovanjem se tlak pri odtoku zraka povečuje; ko doseže vnaprej postavljeno vrednost maksimalnega
tlaka na liniji, sistem za kontroliranje dopušča, da se kompresor vrti v prazno s pomočjo zapiranja ventila za
vsesavanje («Razbremenjen»). Ko pritisk pade pod minimalno vnaprej postavljeno vrednost, se ventil za
vsesavanje ponovno odpre in kompresor začne ponovno delovati.
Med delovanjem v prazno lahko pride do dveh primerov delovanja:
a)
AVTOMATIČNO delovanje (glejte poglavje 7.4.2.3):
25 - 7 Zagon in obratovanje
S
L
O
Kompresor prikaže sporočilo odštevanja
8
S
L
O
Na koncu tega delovanja se kompresor izklopi in se postavi
v «Pričakovanje avtomatičnega pogona», kompresor je
pripravljen za zagon, ko se ponovno pojavi potreba po
komprimiranem zraku
Razbremenjen
Datum in ura 04m 59s
Kompresor izkljucen
Datum in ura
NEPREKINJENO delovanje (glejte poglavje 7.4.2.3):
b)
9
Kompresor posreduje sporočilo «Razbremenjen», kompresor se ne zaustavi in ostane vedno pripravljen, da
lahko takoj ponovno začne komprimirati zrak v primeru
zahteve
Razbremenjen
Datum in ura
STOP kompresorja
Stroj ima časovno zakasnitev v fazi zaustavljanja in tudi v fazi pogona.
Za zaustavitev kompresorja pritisnite na tipko rdeče barve K2-STOP
Kompresor se ne zaustavi takoj, temveč se začne serija operacij za zaustavljanje z ozirom na operativne
funkcije v trenutku komande STOP.
Če v trenutku STOP-a kompresor še naprej deluje s polnim ritmom, tedaj upravljalna enota postavi stroj v
tek v prazno.
10
Displej DI prikazuje odštevanje; na koncu odštevanja se
motor zaustavi.
V tem trenutki displej prikaže še naslednjo (zadnjo) zakasnitev. Med to fazo kompresor sprosti tlak v tlačno posodo
izločevalnika in se pripravi na naslednji zagon.
11
Če, prej preden zapade vstavljen čas pritisnete na
tipko K1-START za ponovno časovno določanje delovanja, na display-u D1 se bo pojavila nova časovna
doba, ki bo pokazala preostali časa do ponovnega
pogona kompresorja.
11
Ta funkcija preprečuje ponovni pogon kompresorja, ki je še
pod pritiskom in se tako izogiba preveliki preobremenitvi
električnega motorja.
Zaustav. v XXX seK.
Datum in ura
Pod obrem. XXX sec.
Datum in ura
Start v XXX sec.
Datum in ura
STOP IZREDNEGA STANJA kompresorja
Če pritisnete na stikalo rdeče barve PE za ZAUSTAVLJANJE IZREDNEGA STANJA, se takoj blokira delovanje
kompresorja in se prepreči nevarna situacija.
26 - 7 Zagon in obratovanje
Stikalo izrednega stanja povzroči prikaz naslednjega
sporočila in prižgal se bo LED L3.
RESET
ZASILNI IZKLOP
Za ponovno vzpostavitev sprostite blokirano stikalo
izrednega stanja in pritisnite na tipko K3-RESET
kompresor blokiran
12
7.4
Konfiguriranje parametrov – drevo menijev
Konfiguriranje kompresorja izvedemo v fazi tehničnega prevzema in preverjanja. Proizvajalec kljub
temu omogoča uporabniku spreminjanje nekaterih funkcionalnih parametrov. S tem se omogoči, da
je kompresor optimiziran glede na dejanske okoliščine. Spreminjanje ostalih obratovalnih parametrov
stranka ne more izvajati, ampak je za te spremembe pristojen pooblaščeni serviser.
Ta glavna stran displeja prikazuje naslednje:
13
VRSTA 1
VRSTA 2
VRSTA 3
VRSTA 4
XX.X bar
Tlak
Temperatura XXX °C
Komp. izklj.
10:40 SRE 25/05/2005
prikazuje tlak v omrežju
prikazuje temperaturo mešanice zrak-olje
sporočila o operativnih pogojih
uro in datum, dostop do menu-ja informacij,
dostop do glavnega menu-ja, možnosti hitrih
sprememb jezika
Za spreminjanje jezika uporabljajte tipke K5 in K6
Po 60 sekundah pritiska na zadnjo tipko displeja se spremeni osvetljenost na nizko stopnjo.
Po prvem pritisku na katerokoli tipko (razen na tipke za komando K1-START, K2-STOP, K3-RESET) se displej
ponovno močno osvetli; naslednji pritiski na tipke ustvarjajo podobno funkcijo.
Preko glavnega menuja na displeju je možen dostop v:
14
a) DODATNE INFORMACIJE
preko tipk K7-PLUS in K8-MINUS.
Ta menu prikazuje zelo pomembne informacije, do katerih je mogoče priti hitro brez
vnaprejšnjega vstopa v glavni menu; na
glavni menu se je mogoče vrniti s pomočjo
tipke K4-ESC ali vrnitev izvede avtomatsko
po 60 sekundah
XX.X bar
Tlak
Temperatura XXX °C
Komp. izklj.
10:40 SRE 25/05/2005
b) GLAVNI MENI
je dostopen preko tipke K9-ENTER.
Ta meni omogoča dostop do vseh funkcij
kontroliranja in programiranja kompresorja;
na displej se povrnete s pomočjo tipke K4ESC ali avtomatsko po 60 sekundah..
ESC
ESC
+ DODATNE
INFORMACIJE
7.4.1
DREVO
MENIJEV
27 - 7 Zagon in obratovanje
7.4.2
S
L
O
7.4.1
Meni Dodatne informacije
Meni A
S
L
O
-
+
Tlak pri delovanju
Max:
8.0 bar
+
ESC
Tlak pri delovanju
Min:
Nacin delovanja
Stanje:
Tip kontrole
Kontrola:
LOKAL.
+
ESC
-
Funkcija AUTORESTART
Stanje:
OFF
+
ESC
-
+
Sekvenca mreze
ID
Cas delovanja
skupaj:
Cas delovanja
obremenj.:
Cas vzdrzevanja
Olje:
Če je osposobljen prikazuje stanje funkcije AUTORESTART
(ponovno avtomatsko postavljanje v pogon po izpadu napajalne
napetosti)
(glejte poglavje 7.4.2.3.)
Prikazuje razpored po katerem so kompresorji postavljeni v pogon
(glejte poglavje 7.4.2.4)
Prikazuje skupne ure delovanja kompresorja
(glejte poglavje 7.4.2.2)
XXXX ure
+
ESC
Prikazuje postavljanje za tip kontroliranja:
LOKALNO / DALJINSKO / PROGRAMIRANJE
(glejte poglavje 7.4.2.3)
XXXX ure
+
ESC
Prikazuje postavljanje za način delovanja:
AVTOMATSKO / NEPREKINJENO
(glejte poglavje 7.4.2.3)
4-3-1-2
+
ESC
Prikazuje minimalni pritisk kompresorja med delovanjem.
(glejte poglavje 7.4.2.5.)
samo če je instaliran modul za komunikacije
CAN-BUS
ID kompresor.
st. postaj: 1
ESC
Prikazuje maksimalni pritisk kompresorja med delovanjem.
(glejte poglavje 7.4.2.5)
-
AVTOMAT.
+
ESC
DISPLEJ
7.0 bar
+
ESC
Tlak
XX.X bar
Temperatura XXX °C
Komp. izklj.
Datum in ura
XXXX ure
Prikazuje ure delovanja kadar kompresor dela pod polno obremenitvijo.
(glejte poglavje 7.4.2.2)
Prikazuje število obratovalnih ur do naslednjega servisa; tudi ciklični
prikaz morebitnih drugih vzdrževalnih del znotraj osnovnega 1oo
urnega intervala vzdrževalnih del.
(glejte poglavje 7.4.2.2)
Podaja hkrati informacije, katere morate pogostoma kontrolirati. Le-te so prikazane s sledečim meni-jem.
28 - 7 Zagon in obratovanje
Ta meni je dostopen tudi medtem, ko kompresor deluje.
Če se ne pritisne nobena tipka, prikaz se povrne avtomatsko na displej po 60 sekundah.
ESC
Iz katere koli točke se lahko povrnete na displej če držite pritisnjeno tipko K4-ESC
7.4.2
Drevo menijev (upravljanje in programiranje)
Meni je strukturiran tako, da se preko njega izvršujejo vse operacije kontroliranja in programiranja kompresorja.
Meni B
Pritisek XX.X bar
Temperatura XXX °C
Komp. izklj.
Datum in ura
DISPLEJ
ESC
(glejte poglavje 7.4.2.2)
>VZDRZEVANJE
...
<
>GENERALNE NAST.
...
<
>POSTAVITEV MREZE
<
...
>DELOV. PARAMETRI
...
<
(glejte poglavje 7.4.2.5)
>PROGRAMIRANJE
...
<
(glejte poglavje 7.4.2.6)
>DIAGNOZA
...
<
>PASSWORD
<
...
>INFORMACIJE
<
...
ESC
(glejte poglavje 7.4.2.3)
ESC
(glejte poglavje 7.4.2.4)
glavni meni se lahko vidi samo če je instaliran modul za komunikacije CAN-BUS
ESC
ESC
ESC
(glejte poglavje 7.4.2.7)
ESC
(glejte poglavje 7.4.2.1)
ESC
(glejte poglavje 7.4.2.8)
Izbire in postavljanja izvršena v raznih meni-jih so lahko:
29 - 7 Zagon in obratovanje
S
L
O
10
S
L
O
IZVRŠITEV OPERACIJE
preko pritiska na tipko K9 ENTER
OPERACIJA
IZVRSENA
ESC
PREKINITEV OPERACIJE
preko pritiska na tipko K4 ESC
RESET
Vsakokrat, ko menjate parameter se lahko vrnete na že vnaprej vstavljeno tovarniško vrednost (default)
za kompresor tako, da pritisnete na tipko K3 RESET
OPERACIJA
PREKLICANA
Meni GESLO-PASSWORD
7.4.2.1
Omogoča vstaviti geslo za aktiviranje posebnih funkcij (na primer AVTOMATSKI PONOVNI
START) ali za pristopanje k zaščitenim menujem.
Za aktiviranje funkcije AVTOMATKSI PONOVNI START kontaktirajte pooblaščenega serviserja Vstavljanje
gesla se izvrši tako da uporabite:
Meni C
>PASSWORD
<
>Vstavi
geslo:
<
ESC
ESC
+ ESC
Vstavi geslo:
0000
tipki K7 in K8 za spreminjanje številk in črk; v zaporedju se bodo prikazale številke in črke
tipki K5 in K6 opravite prehod na predhodno / naslednjo mesto
Na koncu vnosa potrdite geslo s tipko K9-ENTER oziroma ga brišete s tipko K4-ES
Če pet minut ne pritisnete nobene tipke, vneseno geslo "zapade". To pomeni, da ga morate pred izvajanjem
naslednjih operacij ponovno vnesti.
Meni VZDRŽEVANJE
7.4.2.2
Ta meni omogoča prikaz vzdrževalnih del, ki jih bo potrebno opraviti, prikaz preostanka življenjske dobe
posameznih sestavnih delov, brisanje števcev življenjske dobe sestavnih delov (če je dostop do te funkcije
dovoljen) in prikaz števila obratovalnih ur kompresorja.
Čas vzdrževanja
30 - 7 Zagon in obratovanje
Meni D
Iz pod-menijev se lahko povrnete na menu VZDRŽEVANJE
s pritiskom na tipko K4 ESC
>VZDRZEVANJE
<
ESC
>Cas vzdrzevanja
S
L
O
<
Cas vzdrzevanja
....
xxx ure
ESC
>Zivlj.doba delov
<
ESC
Preostali cas za
zracni fil.:
xxx ure
ESC
Preostali cas za
oljni filt.:
xxx ure
ESC
Preostali cas za
drugi sestavni deli
>Menjava delov
samo z omogočenim dostopom
<
Opravljena zamenjava
zracni filter:
OK?
ESC
ESC
Opravljena zamenjava
oljni filter:
OK?
ESC
ESC
OK?
Potrditev menjave
oljni filter:
OK?
Opravljena zamenjava
drugi sestavni deli
ESC
ESC
>Delovne ure
Potrditev menjave
zracni filter:
<
ESC
Cas delovanja
skupaj:
xxxx ure
ESC
Cas delovanja
obremenj.:
xxxx ure
31 - 7 Zagon in obratovanje
Potrditev menjave
drugi sestavni deli
S to funkcijo se lahko preveri katero vzdrževalno delo na kompresorju je potrebno izvršiti najprej, ter
prikaz vzdrževalnih del, ki jih je potrebno izvršiti v roku 100 ur od tega trenutka.
Na ta način lahko uporabnik planira vzdrževanje in se eventualno odloči za zamenjavo več sestavnih
delov pri enem samem obisku serviserja.
S
L
O
Zivlj.doba delov
Funkcija prikazuje preostalo življenjsko dobo posameznih delov, katerih vzdrževanje je potrebno redno
izvajati
Menjava delov
Funkcija omogoča, da se po izvedenih vzdrževalnih delih izvrši brisanje števcev obratovalne dobe sestavnega dela (če je dostop do funkcije dovoljen).
Delovne ure
Prikazuje skupno število obratovalnih ur kompresorja in števila obratovalnih ur pod polno obremenitvijo
Sledi tabela rednih vzdrževalnih del:
Vzdrževanje po
prvih 100 obratovalnih urah
Poseg
•
Pregled filtra za zrak
Menjava filtra za
zrak
Vzdrževanje po
prvih 1000 obratovalnih urah
Vsakih 1000
obratovalnih ur
•
•
•
•
•
•
Menjava olja
•
Menjava filtra za olje
Menjava filtra za
izločanje olja
Menjava filtra
sušilnika
Vsakih 2000
obratovalnih ur
•
•
Intervali vzdrževanja se lahko razlikujejo od prikazanih.
Pri instaliranju namreč osebje centra za asistenco poskrbi za ovrednotenje pogojev delovanja kompresorja
in za spremembo eventualnega roka interveniranja.
Meni GENERALNE NAST.
7.4.2.3
V tem meniju je možno opraviti splošne nastavitve v konfiguraciji delovanja kompresorja, z izjemo funkcionalnih
parametrov (tlak, zakasnitve)
Jezik
Omogoča izbiro jezika, v katerem se prikazujejo sporočila
(sledi na strani 35)
32 - 7 Zagon in obratovanje
Meni E (1/3)
Iz pod-menijev se lahko povrnete na menu GENERALNE
NAST. s pritiskom na tipko K4 ESC
>GENERALNE NAST.
<
S
L
O
ESC
>Jezik
<
ESC
Izberi jezik:
√SLOVENSKI
ESC
Izberi jezik:
...OSTALI JEZIKI...
>Merska enota
<
ESC
Enota za tlak
enota:
ESC
Enota temper.
enota:
bar
+
-
Cels.
+
-
Vstavi datum, uro
hh:mm day dd/mm/yyyy
+
-
ESC
Kontrast
Intenziv.:
XXX%
+
-
ESC
Osvetlitev
Svetlost:
ON
XXX%
+
-
ESC
Osvetlitev
Svetlost:
OFF
XXX%
+
-
>Datum in ura
<
ESC
>Nastav. displaya
<
sledi na strani 34
33 - 7 Zagon in obratovanje
Meni E (2/3)
Iz pod-menijev se lahko povrnete na menu GENERALNE
NAST. s pritiskom na tipko K4 ESC
sledi od strani 33
S
L
O
>Nacin delovanja
<
Nacin delovanja
√AVTOMAT.
ESC
Nacin delovanja
NEPREK.
ESC
>Kontrola kompr.
<
ESC
Kontrola kompr.
√LOKAL.
ESC
Kontrola kompr.
DALJIN.
ESC
Kontrola kompr.
PROGRAM
ESC
Kontrola kompr.
√MREZA - NEPREK.
+
-
Kontrola kompr.
+
-
MREZA - PROGRAM
ESC
>Kontrola SUSILCA
samo če je instaliran
modul za komunikacijo
CAN-BUS
samo na stroju, ki ima
vključen sušilnik
<
ESC
SUSILEC
√operativen ON
ESC
SUSILEC
onemogocen
sledi na strani 35
34 - 7 Zagon in obratovanje
Meni E (3/3)
Iz pod-menijev se lahko povrnete na menu GENERALNE
NAST. s pritiskom na tipko K4 ESC
sledi od strani 34
>Tip daljin.kontr.
S
L
O
<
ESC
Tip daljin.kontr.
ON/OFF
ESC
Tip daljin.kontr.
OBREM/RAZB.
Tip daljin.kontr.
ESC
ON/OFF-OBREM/RAZB
samo z omogočenim dostopom.
>Funkcija AUTORESTART<
AUTOREST.
ESC
√ONEMOGOCENO
AUTOREST.
ESC
√OMOGOCENO
(sledi od strani 32)
Merska enota
Omogoča izbiro merske enote za tlak in temperaturo
Datum in ura
Omogoča nastavitev datuma in ure.
Nastavitev opravite na naslednji način:
+ ESC
S tipkama K7 in K8 nastavite številko na utripajočem mestu
S tipkama K5 in K6 opravite prehod na predhodno / naslednje mesto
Na koncu vstavljanja lahko potrdite s tipko K9-ENTER (VNOS) ali zbrišete s tipko K4-ESC
Nastav. displaya
Omogoča spreminjanje nastavitev displeja
35 - 7 Zagon in obratovanje
Nacin delovanja
Način delovanja kompresorja se lahko vstavi na AVTOMATSKI ali NEPREKINJENI (TRAJNI) način:
S
L
O
AVTOMAT. to je način obratovanja, ki se pretežno uporablja (in je tudi tovarniško izbran). Pri tem načinu
je trajanje prostega teka omejeno. Po iztekute omejitve se kompresor izključi in se pripravi za ponoven
avtomatski zagon (glejte tudi poglavje 7.3 START (ZAGON) kompresorja). Na ta način se prihrani energija,
ko se ne zahteva zrak pod pritiskom ali če je zahteva zelo nizka
NEPREK.: je nastavitev, ki jo je potrebno izbrati v posebnih primerih, pri katerih prihaja do zelo velikih
nihanj pri porabi komprimiranega zraka in ima sistem tudi zelo omejeno zalogo komprimiranega zraka.
Pri tem načinu kompresor preide v prosti tek, motor pa se ne izključi. S tem je zagotovljeno, da se pri
nenadni povečani porabi komprimiranega zraka v omrežju takoj spet začne komprimiranje. Tak sistem
se sicer zelo hitro odziva, vendar je njegova slabost večja poraba energije, ker kompresor stalno teče
(glejte tudi poglavje 7.3 Zagon in ustavitev kompresorja
Kontrola kompr.
Ta meni omogoča izbor načina upravljanja kompresorja: lokalno / daljinsko / programsko
Če ima kompresor modul CAN-BUS, se lahko prikažejo in izberejo tudi opcije za upravljanje mreza
- neprek. / mreza - program
Upravljanje kompresorja je lahko:
LOKALNO: lokalno vstavljanje je osnovno (v tovarni). To kontroliranje je omogočeno preko tipkovnice
DALJINSKO: pri tej nastavitvi je upravljanje kompresorja možno na daljavo s pomočjo zunanjega stikala
(glejte poglavje «Tip dalj.kontr.»)
PROGRAMSKO: omogoča izbiro dnevnega ali tedenskega programa, ki ga je možno nastaviti v meniju
OPERAT. PARAMETRI (glejte poglavje 7.4.2.6).
MREZA - NEPREK:: je nastavitev za upravljanje kompresorja v seriji več kompresorjev, brez dnevnega
oziroma tedenskega programa
MREZA - PROGRAM: je nastavitev za upravljanje kompresorja v seriji več kompresorjev, z upoštevanjem
določenega dnevnega oziroma tedenskega programa
Kontrola susilca
Ta meni omogoča vključevanje ali izključevanje delovanja sušilnika
Tip dalj. kontr.
Pogoj za daljinsko upravljanje je, da spremenite nekatere električne povezave, kot je opisano v
poglavju 6.5.
Če je izbrano upravljanje kompresorja kot DALJINSKO (glejte predhodno opisan meni), so na voljo trije
načini.:
ON/OFF pri tem načinu je možna vključitev in izključitev kompresorja. To je obenem tudi tovarniška
nastavitev (ki se na splošno uporablja). Omogoča izkoriščenje lastne upravljalne logike kompresorja, ki
uporablja signal tlaka, katerega dobiva stroj lokalno.
36 - 7 Zagon in obratovanje
OBREM/RAZB.: pri tej nastavitvi je možno z zunanjo logiko upravljati med stanjema obremenjenega in
prostega teka. V tem primeru se signal tlakaignorira, da je možno izvajanje nadzora načina delovanja
(varnostne naprave pri tem ostanejo vključene).
ON/OFF-OBREM/RAZB. to je nastavitev, pri kateri je možno upravljati tako vključitev in izključitev
kompresorja kot tudi način delovanja. Tudi v tem primeru je potrebno uporabljati zunanjo logiko, ker se
signal za tlak, ki ga meri kompresor, ignorira, da je možno izvajanje nadzora načina delovanja (varnostne
naprave pri tem ostanejo vključene)
Pri tem je potrebno omeniti, da ima upravljanje preko tipkovnice na upravljalni enoti v v vsakem
primeru višjo prioriteto kot kakršnokoli upravljanje na daljavo ali kakršenkoli program. To pomeni,
da morate, preden ima upravljanje na daljavo vpliv pritisniti na tipko START, in nato preklopiti
kompresor v stanje «Daljin. pric. kompr.». Kompresor lahko izključite s tipko STOP in se vam ni
treba bati, da bi se zaradi daljinskega upravljanja samodejno zagnal.
Skratka, za usposobitev delovanja z daljinsko kontrolo je potrebno:
1) Izvršiti spremembe na električnih povezavah s priključitvijo enega ali dveh stikal, kot je opisano v
poglavju 6.5
2) Izbrati DALJINSKO upravljanje.
3) Izbrati želeni način daljinskega upravljanja (ON/OFF, OBREM/PRAZ., ON/OFF-OBREM/PRAZ.)
4) Pripravite kompresor za daljinsko upravljanje s tem da na upravljalni enoti pritisnete tipko START
Funkcija avtopogona
Če je le-ta usposobljena, tedaj meni omogoča vstavljanje funkcije AVTOMATSKI PONOVNI START. Le-ta je
koristna za vzpostavitev ponovnega avtomatskega vklopa , kadar pride do izpada električne napetosti.
Meni POSTAVITEV MREZE
7.4.2.4
Ta menI omogoča NASTAVITEV parametrov, ki so potrebni za obratovanje kompresorja (ko dela kompresor
v skupini z drugimi, podobnimi komprsorji).
O tem preberite poglavje 8 «Kompresorji v skupini».
Ta meni se prikaže le, če je na upravljalno enoto priključen modul vmesnika CAN-BUS za komunikacijo
med kompresorji.
ID kompresor
To je identifikacijska številka kompresorja v skupini
Kompresorji prefill
Pri zagonu kompresorjev v skupini, kadar je sistem za komprimiran zrak prazen (ali je tlak v njem zelo
nizek), je običajno potrebno, da se čim hitreje vzpostavi minimalni potrebni tlak v sistemu. Če je vključena
funkcija PREFILL, se kompresor udeleži pri tej nalogi začetnega polnjenja in so v tej fazi izključene globalne upravljalne funkcije. Kompresorji, ki so udeleženi v tej operaciji, se zaganjajo hitro drug za drugim,
pri čemer pa ne pride do hkratnega zagona dveh ali več kompresorjev
Cas obracanja
Je čas, po katerem se prioritete kompresorjev pri zaganjanju zamenjajo. S tem se, glredano dolgoročno,
zagotovi enakomerna obremenjenost vseh kompresorjev
37 - 7 Zagon in obratovanje
S
L
O
Meni F
Iz pod-menijev se lahko povrnete na menu POSTAVITEV
MREZE s pritiskom na tipko K4 ESC
>POSTAVITEV MREZE
S
L
O
<
samo če je instaliran
modul za komunikacijo
CAN-BUS
ESC
ID kompresor.
st. postaj:
X
+
-
ESC
Kompresorji prefill
st. kompr.:
X
+
-
ESC
Cas prefill
vred:
5 min
+
-
ESC
Max st. kompr. ON
st. kompr.:
4
+
-
ESC
Cas obracanja
sekvenca:
24 ure
+
-
ESC
Cas reagiranja
zakasn.
ON: xxx sek
+
-
ESC
Cas reagiranja
zakasn.
OFF: xxx sek
+
-
Cas reagiranja
T ON: takoj, ko upravljalni sistem zaradi znižanja tlaka v omrežju zažene katerega od kompresorjev,
začne teči števec T ON. Na koncu odštevanja sistem preveri tlak v omrežju in ugotovi, ali je potrebno
vključiti še kak drug kompresor.
T OFF: takoj, ko upravljalni sistem zaradi zvišanja tlaka v omrežju izključi katerega od kompresorjev,
začne teči števec T OFF. Na koncu odštevanja sistem preveri tlak v omrežju in ugotovi, ali je potrebno
izključiti še kak drug kompresor.
Meni DELOV. PARAMETRI
7.4.2.5
Ta meni je namenjen za spreminjanje konfiguracije glede časovnih potekov in obratovalnega tlaka ter časovnih
zakasnitev, ki se tičejo prostega teka in izpusta kondenzacijske vode.
38 - 7 Zagon in obratovanje
Iz pod-menijev se lahko povrnete na menu DELOV.
PARAMETRI s pritiskom na tipko K4 ESC
Meni G
>DELOV. PARAMETRI
<
S
L
O
ESC
>Tlaki
<
ESC
Tlak pri delovanju
Max:
xxx bar
+
-
ESC
Tlak pri delovanju
Min:
xxx bar
+
-
ESC
Cas delov.na prazno
vred:
xxx min
+
-
ESC
Cas DRAIN odprt
vred:
xxx min
+
-
ESC
Cas DRAIN zaprt
vred:
xxx min
+
-
>Temporiziranje
<
Pritiski
MAXIMALNI TLAK PRI DELOVANJU.: če tlak preseže vrednost, preide kompresor v prosti tek. Ta
nastavitev je omejena navzgor s podatkom na tipski nalepki stroja.
MINIMALNI TLAK PRI DELOVANJU.: če tlak preseže to vrednost, se kompresor preklopi v obratovanje
s polno močjo (ustvarjanje komprimiranega zraka) oziroma se zažene, če se je predhodno po izteku faze
prostega teka izključil zaradi odsotnosti potreb po komprimiranem zraku. Pri nastavitvi teh dveh vrednosti
morate upoštevati izgube zaradi morebitnih netesnosti v pnevmatskem sistemu tako, da je še zagotovljen
minimalni tlak zraka, ki je potreben za priključena pnevmatska orodja. Vendar meje za minimalni obratovalni tlak ne morete bolj približati maksimalnemu obratovalnemu tlaku, kot določa tovarniška nastavitev
za minimalni razmik mej
Temporiziranje
CAS DELOV.NA PRAZNO: Ta nastavitev določa, koliko časa teče kompresor v prostem teku, če ni potreb
po komprimiranem zraku v omrežju. Po izteku tega časa se kompresor ustavi in se zažene šele, ko tlak
zraka v omrežju upade pod nastavljeno vrednost
39 - 7 Zagon in obratovanje
Ta parameter je učinkovit samo, če je način delovanja vstavljen na AVTOMAT. (glejte poglavje
7.4.2.3)
Pri nastavitvi tega parametra upoštevajte porabo komprimiranega zraka v omrežju in sposobnost omrežja
za shranjevanje zalog zraka
Če je poraba zraka majhna in opazite, da se kompresor daljši čas ne vključi (motor stoji),
svetujemo, da skrajšate fazo prostega teka in s tem še zmanjšate porabo energije zaradi
neaktivnega stanja kompresorja. Manjša poraba zraka tudi zmanjša število zagonov kompresorja in s tem še dodatno doprinese k varčevanju z energijo.
S
L
O
Če je potreba po komprimiranem zraku velika ali zelo nihajoča, svetujemo podaljšanje faze
prostega teka kompresorja tako, da prosti tek premosti obdobja z nihanjem porabe. Na ta način
boste preprečili, da bi se kompresor ustavil in povzročil zakasnitev pri preskrbi s komprimiranem zrakom, zmanjša pa se tudi število zagonov in s tem konic v napajalni napetosti
Meni PROGRAMIRANJE
7.4.2.6
Meni PROGRAMIRANJE omogoča vzpostavitev koledarja aktivnosti kompresorja z določanjem dneva in
ure, ko mora kompresor biti prižgan. Programiranje je lahko dnevno (enako za vse dni) ali tedensko (različen
program za vsak dan v tednu).
Reset programmir.
Omogoča brisanje vseh predvidenih ciklusov v dnevnem in tedenskem programu.
Način programir.
Sporoči upravljalni enoti, ali naj se (kadar je vključeno PROGRAMSKO upravljanje) upošteva dnevni ali
tedenski program (glejte poglavje 7.4.2.3, Kontrola kompr.)
Dnevno programir.
Dnevno programiranje omogoča največ štiri čase vklopa in izklopa. Ti ciklusi se ponavljajo vse dni v
tednu
Veljajo sledeča pravila:
-
Neprogramirani ciklusi, pri katerih je namesto ure vpisanih pet pomišljajev, nimajo vpliva;
-
Ciklusi, katerih čas izklopa je enak času vklopa, nimajo vpliva, enako kot neprogramirani cikli;
-
Če je čas izklopa zadnjega cikla ob 24:00, čas vklopa prvega cikla pa ob 00:00, ostane kompresor vključen pri
prehodu s prejšnjega na naslednji dan.
Tedensko programir.
Omogoča tedensko programiranje ciklusov vklopa in izklopa kompresorja, različno za vsak dan v tednu.
Za vsak posamezni dan je možno vpisati do največ tri cikluse.
Veljajo sledeča pravila:
-
Neprogramirani ciklusi, pri katerih je namesto ure vpisanih pet pomišljajev, nimajo vpliva;
-
Ciklusi, katerih čas izklopa je enak času vklopa, nimajo vpliva, enako kot neprogramirani cikli;.
-
Če je čas izklopa zadnjega cikla ob 24:00, čas vklopa prvega cikla pa ob 00:00, ostane kompresor
vključen pri prehodu s prejšnjega na naslednji dan.
40 - 7 Zagon in obratovanje
Meni H
Iz pod-menijev se lahko povrnete na menu
PROGRAMIRANJIE s pritiskom na tipko K4
>PROGRAMIRANJE
ESC
<
S
L
O
ESC
>RESET programir.
<
Potrdi RESET
programiranje:
ESC
>Nacin programir.
OK?
<
ESC
Nacin programir.
√DNEVNO
ESC
Nacin programir.
√TEDENSKO
>Dnevno programir.
<
ESC
Dnevno
Start 1:
-----
+
-
ESC
Dnevno
Stop 1::
-----
+
-
drugi dnevi
drugi ciklusi
ESC
>Tedensko program.
<
ESC
Ponedeljek
Start 1:
-----
+
-
ESC
Ponedeljek
Stop 1:
-----
+
-
ESC
drugi dnevi
drugi ciklusi.
41 - 7 Zagon in obratovanje
OPOMBA: pri tem je potrebno omeniti, da ima upravljanje preko tipkovnice na upravljalni enoti v
vsakem primeru višjo prioriteto kot kakršnokoli upravljanje na daljavo ali kakršenkoli program. To
pomeni, da morate, preden ima upravljanje na daljavo vpliv, pritisniti na tipko START; in nato preklopiti kompresor v stanje «Dalj. pricak. progr.». Kompresor lahko izključite če pritisnete na stikalo
K2 STOP in se vam ni treba bati, da bi se zaradi daljinskega upravljanja samodejno zagnal.
S
L
O
Skratka, za upravljanje preko programa je potrebno:
1) Izbrati PROGRAMSKO upravljanje.
2) Izbrati način programiranja za izvajanje (DNEVNO/TEDENSKO).
3) Programirati vnaprej program dnevno/tedensko.
4) Omogočiti upravljanje preko programa s pritiskom na tipko K1 START.
Meni DIAGNOZA
7.4.2.7
Diagnostični menu omogoča preverjanje delovanja vhodov (INPUT), izhodov (OUTPUT) ter smeri vrtenja kompresorja in ventilatorja. Omogoča tudi pregledovanje seznama napak, do katerih je prišlo na kompresorju.
Primerno je, da te diagnostične funkcije uporabljajo le ustrezno šolane in usposobljene
osebe, ki podrobno poznajo delovanje kompresorja in njegove funkcije
TEST diagnoze
Za izvršitev diagnostičnega TESTA (preverjanja) je potrebno spoštovati vse varnostne predpise, opisane
v 5. poglavju
POZOR!!!
Med izvajanjem preverjanja (diagnostike) so nekateri deli stroja pod napetostjo (elektromagneti za upravljanje), nekateri vrtljivi deli se premikajo (motor, kompresor, ventilator). Zato
je nujno potrebno, da vse osebe, ki so v bližini, upoštevajo in izvajajo vse možne varnostne
ukrepe.
Sporocila napake
Centrala shranjuje informacije o motnjah v delovanju, zaradi katerih je prišlo do blokiranja stroja (alarmih).
O vsakem sporočilu o napaki se shranijo naslednje informacije:
-
Vrsta napake (alarma)
-
Ura, dan, datum, ko je prišlo do alarma
-
Skupno število ur in število obratovalnih ur pod obremenitvijo, ko je prišlo do alarma
Ta sporočila se pokažejo ciklično v tretji in četrti vrsti displeja.
42 - 7 Zagon in obratovanje
Meni I
Iz pod-menijev se lahko povrnete na menu
DIAGNOZA s pritiskom na tipko K4 ESC
>DIAGNOZA
<
S
L
O
ESC
>TEST diagnoze
<
Izvajanje TESTA
diagnoza:
ESC
OK?
TEST diagnoze
TEST INPUT digit.
INPUT st.1
Stanje
Izred. st.
OK
ESC
drugi INPUT
ESC
TEST diagnoze
TEST OUTPUT digit.
OUTPUT st.1
aktiv:
Linija
drugi OUTPUT
ESC
ESC
TEST diagnoze
TEST smer vrtenja
Pritis.
ESC
za TEST
Prit.
ce OK
Prit. ESC ce NEGAT.
>Sporocila napake
<
ESC
ESC
Zadnje obvestilo napake
Druga obvestila napake
43 - 7 Zagon in obratovanje
ESC
MenI INFORMACIJE
S
L
O
7.4.2.8
V tem meniju je možen dostop do informacij glede serijske številke upravljalne enote in verzije programske
opreme.
Številko procesorja CPU potrebujete, kadar želite, da vam proizvajalec sprosti dostop do zaščitenih funkcij
(na primer AVTOMATSKI PONOVNI START) in temu pripadajoče geslo.
Serijs. st. CPU
Prikazuje serijsko številko procesorja
Verzija programa:
Prikazuje verzijo nameščene programske opreme
Meni L
Iz pod-menijev se lahko povrnete na menu
INFORMACIJE s pritiskom na tipko K4 ESC
>INFORMACIJE
<
ESC
>Serijs. st. CPU
<
Serijs. st. CPU
XXX-XX-XX-XXXXX
ESC
>Verzija programa:
<
Verzija programa:
ESC
<<<mc2>>>
Sistem za diagnostiko
X.X:X:X
7.5
Sistem za diagnostiko omogoča stalen nadzor obratovalnih pogojev stroja ter pravočasnih opozoril za izvajanje
potrebnih vzdrževalnih del ali preprečevanj motenj v delovanju.
Sporočila lahko razdelimo v dve kategoriji:
Opozorila
Običajno se nanašajo na redna vzdrževalna dela, na kritične obratovalne pogoje ali na manj pomembne motnje
v obratovanju, ki sicer ne povzročijo blokade kompresorja, ampak je potrebno ugotoviti vzroke zanje
Pri tem se prižge LED rumene barve L2 , besedilo opozorila pa je prikazano v tretji in četrti vrstici
glavne slike na displeju. Da bi še bilo možno odčitati osnovno informacijo na displeju, se ta prikazuje
izmenično z opozorilom.
Potrditev opozorila (RESET) opravite na naslednji način:
1) Izvršite navodila v zvezi z načrtovanimi vzdrževalnimi deli: opravite ustrezno vzdrževalno delo in opravite
brisanje (RESET) števca življenjske dobe posameznega sestavnega dela (glejte poglavje 7.4.2.2).
44 - 7 Zagon in obratovanje
Opozorila te vrste so:
Menjava zrac.filtra
Menjava olj. filtra
Menjava olja
Menj. filtra separ.
Menjava fil. susilca
Menjava zrac.filtra - prevec zamas.
pri tem opozorilu je potrebno po menjavi filtra pritisniti tipko K3-RESET.
2) Pri opozorilih na kritične situacije:
Po možnosti odpravite vzroke za kritično stanje; opozorilo nato izgine samodejno.
Opozorili te vrste sta:
Temperatura kompr. visoka
Temperat. okolice Prenizka
POZOR!!!
Če daljši čas ignorirate opozorila (npr. ne izvedete načrtovanih vzdrževalnih), pride do
BLOKADE KOMPRESORA! V tem primeru se morate takoj obrniti na pooblaščeni servis ali
proizvajalca.
Sporočila o alarmih
Ta vrsta sporočil je namenjena za pomembne motnje, ki povzročijo blokado kompresorja. Do alarma lahko
pride zaradi motnje v delovanju sistema ali tudi zaradi od zunaj povzročenega kritičnega obratovanja.
Če pride do blokade kompresorja, se ta takoj ustavi Prižge se LED rdeče barve L3. Vključi se alarm,
na glavni sliki se prikaže ustrezno sporočilo glede prisotne motnje. Da bi bilo možno brisanje (RESET)
sporočila, morate najprej odpraviti vzrok motnje. Nato začne LED L3 utripati in vas s tem seznani,
da je sedaj možno izbrisati sporočilo s pritiskom na tipko RESET
Vse motnje, ki povzročijo blokado kompresorja, se vpisujejo v datoteko sporočil o napakah. O pregledovanju
te datoteke glejte poglavje 7.4.2.7.
Blokiranje kompresorja povzročijo naslednje motnje:
ZASILNI IZKLOP – kompresor blokiran
Temp.kompresije - previsoka - blokir.
Temp. okolice prevec nizka - blokir
Notranji pritisk previsok - blokir.
Pritisk v obtoku odvecno - blokir.
Napaka transdukt. pritisk - blokir.
Napaka senzorja za temp.kompr.-blokir.
Napaka zaporedje faz napajanja - blokir.
Kratek stik INPUT analog. - blokir.
Napaka sekvenc. faz napajanja - blokir.
Št. zagonov/uro preveliko - blokir.
Prekinit. napetosti napajanja - blokir.
Mikrostik. napet. linije - blokir.
K tem alarmom je potrebno prišteti še motnje zaradi nerednega izvajanja vzdrževalnih del. Če kompresor
45 - 7 Zagon in obratovanje
S
L
O
uporabljate dolgo časa ne da bi izvajali predvidena vzdrževalna dela, o katerih se prikažejo opozorila, pride
do blokade kompresorja, temu pa sledi sledeče sporočilo:
Zamenjava -------------- odvecne ure - blokir.
Na mestu pomišljajev je naveden del kompresorja, ki ga je potrebno zamenjati.
S
L
O
V tem primeru obvezno zamenjajte navedeni del. Če je pri tem potrebno na novo zagnati kompresor, morate
opraviti postopek zagona stroja v sili. Takoj se obrnite na pooblaščeni servis ali na proizvajalca
O postopku, ki ga je potrebno opraviti v primeru alarma glejte poglavje 9 «Odpravljanje
motenj»
46 - 7 Zagon in obratovanje
Kompresorji v skupini
8
Upravljalna enota mc2 nudi vse funkcije upravljanja za kompresor, na katerem je nameščena.
V prostorih, kjer je več kompresorjev, opremljenih s to upravljalno enoto, je največ štiri kompresorje možno
medsebojno povezati. To omogoča avtomatično in koordinirano upravljanje kompresorjev.
Povezava kompresorjev v skupino nudi naslednje prednosti:
stalen in enakomeren tlak zraka za porabnike
prihranek energije
Aktivirajo se samo tisti kompresorji, ki so potrebni za proizvajanje zahtevanega zraka,
obremenitev se enakomerno razporedi na kompresorje v skupini, to pa omogoča usklajevanje
vzdrževalnih del na posameznih kompresorjih,
upravljanje alarmov in izpadov posameznih kompresorjev se izvaja tako, da zelo redko ali nikoli ne
pride do prekinitve dobave komprimiranega zraka,
upravljanje skupine kompresorjev temelji na dnevnem ali tedenskem programu, ki ga določi uporabnik.
Da bi bilo možno izmenjavanje podatkov med posameznimi upravljalnimi enotami, mora vsaka enota biti opremljena s komunikacijskim modulom. Komunikacijski moduli morajo biti medsebojno povezani s kablom.
Pri nabavi ustreznih delov se obrnite na vašega prodajalca..
Navodila za priključitev, programiranje in opis delovanja skupine kompresorjev so v brošuri, ki je priložena
na komunikacijskem modulu.
47 - 8 Kompresorji v skupini
S
L
O
9
S
L
O
Odpravljanje motenj
V nadaljevanju so našteti najpogostejši primeri motenj.
V primerih, kjer je predviden poseg uporabnika, naj ta poseg izvede izkušena in usposobljena oseba.
Pri vseh drugih primerih se povežite s pooblaščenim servisom.
Ko je potrebno opraviti načrtovana vzdrževalna dela, se na glavni sliki pojavi opozorilo o tem,
katero opravilo je potrebno opraviti in je navedeno število še preostalih obratovalnih ur.
Če v tem stanju daljši čas uporabljate kompresor ne da bi izvedli vzdrževanje, ta blokira in
vas s tem prisili, da poskrbite za izvedbo vzdrževalnih del.
Če pride do tega, se takoj obrnite na pooblaščeni servis
V-F = FH Kompresor s fiksno hitrostjo
V.V.= SH Kompresorj s spremenljivo hitrostjo
9.1
Kompresor se ne zažene
V-F
X
X
X
V-V
Možni vzrok
Poseg / ukrepanje
Izpad napajalne napetosti
Poskrbite za napajalno
napetost
FU2 / FU8 prekinjeni
Zamenjajte oškodovane
varovalke
Problemi na elektronski upravljalni enoti
Pokličite
Center asistence
Problemi na priključkih upravljalne enote
Obvestite servis
FU4 prekinjen
Zamenjajte FU4
Problemi na inverterju
Obvestite servis
X
L1 sveti
L3 sveti, neprekinjeno
DI prikazuje:
“Temp. okolice prevec
nizka - blokir”
Prenizka temperatura v
okolici
Poskrbite za ogrevanje.
Postavite kompresor na drugo
mesto
X
L1 sveti
L3 sveti, neprekinjeno
DI prikazuje:
“Napaka transdukt.
pritisk - blokir.”
Napaka na senzorju tlaka ali
na njegovih priključkih
Obvestite servis
X
L1 sveti
L3 sveti, neprekinjeno
DI prikazuje:
“Napaka senzorja za
temp.kompr.-blokir.”
Napaka na senzorju temperature ali na njegovih priključkih
Obvestite servis
X
X
X
X
X
X
X
Prikaz
L1 ne sveti
D1 ne sveti
L1 sveti
D1 ne sveti
L1 sveti
D1 sveti
(s sporočilom o običajnem
obratovanju)
48 - 9 Odpravljanje motenj
V-F
X
X
X
X
V-V
Prikaz
Možni vzrok
Poseg / ukrepanje
X
L1 sveti
L3 sveti, neprekinjeno
DI prikazuje:
“Kratek stik INPUT
analog. - blokir.”
Napaka na senzorjih temperature / tlaka ali na njihovih
priključkih
Obvestite servis
X
L1 ON
L3 ON utripa
DI prikazuje:
“Prekinit. napetosti
napajanja - blokir.”
Prišlo je do Prekinitve napajanja sistema
Opravite funkcijo RESET
(glejte poglavje 7.5) in na novo
zaženite kompresor
X
L1 sveti
L3 sveti, neprekinjeno
DI prikazuje:
“Napaka zaporedje faz
napajanja - blokir.”
Napačno zaporedje faz v
napajanju
Med seboj zamenjajte dve fazi
napajalnega kabla
X
L1 sveti
L3 sveti, neprekinjeno
DI prikazuje:
“Št. zagonov/uro
preveliko - blokir.”
Dopustno število zagonov motorja na uro je prekoračeno)
Počakajte do odprave motnje
9.2
Kompresor se zažene s težavo
V-F
X
V-V
Prikaz
X
X
X
Možni vzrok
Poseg / ukrepanje
Prenizka temperatura v okolici
Poskrbite za ogrevanje
Prenizka napajalna napetost
Zagotovite pravilno napajanje
stroja
Problemi na VA
Obvestite servis
Problemi pri zagonu, preklop
zvezda – trikot
Obvestite servis
Problemi na inverterju
Obvestite servis
Vrednost tlaka je manjša, kot je prednastavljena
vrednost
V-F
V-V
X
Prikaz
Možni vzrok
Poseg / ukrepanje
X
Vrednost za tlak na DI je
konstantna (ne narašča)
Problemi na VA
Obvestite servis
Jermeni drsijo
Obvestite servis
Problemi na upravljalni plošči
mc2
Obvestite servis
X
Vrednost pritiska na DI je
spremenljiva in ne doseže
minimalni prag delovanja.
Hitrost obračanja motorja
ostane nizka.
Problemi na povezavi med
centralo mc2 in inverterjem
Obvestite servis
Vrednost pritiska na DI je
nižja od minimalnega praga
delovanja
Potreba po komprimiranem
zraku je prevelika
Zmanjšajte število porabnikov
ali dodajte nove kompresorje
Izgube znotraj ali zunaj
Preverite izgube
X
X
9.3
X
49 - 9 Odpravljanje motenj
S
L
O
V-F
X
S
L
O
V-V
Prikaz
X
Možni vzrok
Poseg / ukrepanje
Zamašen filter FA
Zamenjajte FA
(glejte poglavje 10.4)
Jermeni drsijo
Obvestite servis
Kompresor je pripravljen na zagon ali pa deluje,
vendar gori LED lučka za vzdrževanje
V-F
Prikaz
Možni vzrok
Poseg / ukrepanje
X
L2 utripa
DI prikazuje:
“Menjava zrac.filtra
prevec zamas.”
Zamašen filter FA
Zamenjajte FA
(glejte poglavje 10.4)
X
X
L2 utripa
DI prikazuje:
“Menjava zrac.filtra
XXX presezene ure”
Pri rednem vzdrževanju je
potrebno zamenjati FA
Zamenjajte FA
(glejte poglavje 10.4)
X
X
L2 utripa
DI prikazuje:
“Menjava olj. filtra
XXX presezene ure”
Pri rednem vzdrževanju je
potrebno zamenjati FO
Zamenjajte FO
(glejte poglavje 10.6)
X
X
L2 utripa
DI prikazuje:
“Menjava olja
XXX presezene ure”
Pri rednem vzdrževanju je
potrebno zamenjati olje
Zamenjajte olje
(glejte poglavje 10.5)
X
X
L2 utripa
DI prikazuje:
“Menj. filtra separ.
XXX presezene ure”
Pri rednem vzdrževanju je
potrebno zamenjati FD
Zamenjajte FD
(glejte poglavje 10.6)
X
X
L2 utripa
DI prikazuje:
“Menjava fil. susilca
XXX presezene ure”
Pri rednem vzdrževanju je
potrebno zamenjati filter
sušilca
Obvestite servis
X
V-V
9.4
Kompresor je pripravljen na zagon ali pa deluje, vendar
vendar se na displeju pojavi napis o napaki v delovanju
V-F
X
X
V-V
X
X
9.5
Prikaz
Možni vzrok
Poseg / ukrepanje
L2 utripa
DI prikazuje:
“Temperat. okolice
Prenizka”
Prenizka temperatura v okolici
Poskrbite za ogrevanje
Nezadostno hlajenje olja
Preverite delovanje
električnega ventilatorja in
dveh varovalk FU3.
Obvestite servis
Hladilnik olja jr umazan
Obvestite servis
Nivo olja je prenizek
Dolijte ali zamenjajte olje
(glejte poglavje 10.5
L2 utripa
DI prikazuje:
“Temperatura kompr.
visoka”
50 - 9 Odpravljanje motenj
V-F
V-V
X
X
X
X
X
X
X
X
Prikaz
L2 utripa
DI prikazuje:
“Temperatura kompr.
visoka”
L2 utripa
DI prikazuje:
“Napaka temp. ros. ”
Možni vzrok
Poseg / ukrepanje
Povišana temperatura v okolici
ali kroženje vročega zraka
Preprečite kroženje vročega
zraka in preverite postavitev
kompresorja
FO zamašen
Zamenjajte FO
(glejte paragraf 10.6)
FD zamašen
Zamenjajte FD
(glejte paragraf 10.6)
Okvara na senzorju za temperaturo rosišča ali na njegovem
priključku
Obvestite servis
Kompresorse med delovanje zaustavi in pojaviijo se
različna opozorila na displaju
V-F
X
X
V-V
S
L
O
9.6
Prikaz
Možni vzrok
Poseg / ukrepanje
X
L3 ON sveti
DI prikazuje:
“ZASILNI IZKLOP
kompresor blokiran”
De drukknop PE is ingedrukt
Sprostite stikalo za izklop v
sili PE (glejte poglavje 7.3)
Problemi na sesalnem ventilu VA ali elektromagnetnih
ventilih
Obvestite servis
X
L3 ON sveti
DI prikazuje:
“Pritisk v obtoku
previsok - blokir.”
Tlak zraka v omrežju je
previsok zaradi drugih kompresorjev
Preverite obratovalne tlake
vseh kompresorjev
X
X
Prenizka napetost
Preverite napetost
X
X
Presek žil napajalnega kabla
je premajhen
Glejte zahteve za električno
priključitev
X
X
Kritična temperatura pri obratovanju (visoka temperatura
okolice, kroženje vročega
zraka)
Preverite obratovalne pogoje
X
X
FD zamašen
Zamenjajte FD
(glejte poglavje 10.6)
X
X
FA zamašen
Zamenjajte FA
(glejte poglavje 10.4)
X
Problemi pri preklopu zvezda
– trikot
Obvestite servis
X
Problemi zaradi termične
zaščite motorja
Obvestite servis
X
L3 ON sveti
DI prikazuje:
“Preobrem. motorja
kompres. - blokir.”
X
X
X
L3 ON sveti
DI prikazuje:
“Mikrostik. napet.
linije - blokir.”
X
X
L3 ON sveti
DI prikazuje:
“Temp.kompresije
previsoka - blokir.”
Problemi na elektromotorju
Obvestite servis
Problemi zaradi kratkotrajnih
izpadov napajanja
Preverite napetost
električnega omrežja
Nezadostno hlajenje olja
Preverite delovanje
električnega ventilatorja in
varovalke FU3.
Obvestite servis
51 - 9 Odpravljanje motenj
S
L
O
V-F
V-V
Možni vzrok
Poseg / ukrepanje
X
X
Prikaz
Hladilnik olja je umazan
Obvestite servis
X
X
Nivo olja je prenizek
Dolijte ali zamenjajte olje
(glejte poglavje 10.5)
X
X
Povišana temperatura okolja
ali kroženje vročega zraka
Preprečite kroženje vročega
zraka in preverite postavitev
kompresorja
X
X
FD zamašen
Zamenjajte FD
(glejte poglavje 10.6)
X
X
X
X
X
L3 ON sveti
DI prikazuje:
“Temp.kompresije
previsoka - blokir.”
FA zamašen
Zamenjajte FA
(glejte poglavje 10.4)
L3 ON sveti
DI prikazuje:
“Menjava zrac.filtra
presezene ure - blokir.”
Pri rednem vzdrževanju je
potrebno zamenjati FA
Zamenjajte FA
(glejte poglavje 10.4)
X
L3 ON sveti
DI prikazuje:
“Menjava olj. filtra
presezene ure - blokir.”
Pri rednem vzdrževanju je
potrebno zamenjati FO
Zamenjajte FO
(glejte poglavje 10.6)
X
X
L3 ON sveti
DI prikazuje:
“Menjava olja
presezene ure - blokir.”
Pri rednem vzdrževanju je
potrebno zamenjati olje
Zamenjajte olje
(glejte poglavje 10.5)
X
X
L3 ON sveti
DI prikazuje:
“Menj. filtra separ.
presezene ure - blokir.”
Pri rednem vzdrževanju je
potrebno zamenjati FD
Zamenjajte FD
(glejte poglavje 10.6)
X
X
L3 ON sveti
DI prikazuje:
“Menjava fil. susilca
presezene ure - blokir.”
Pri rednem vzdrževanju je
potrebno zamenjati filter
sušilnika
Obvestite servis
Problemi na inverterju
Obvestite servis
X
L1 ON sveti
L3 ON sveti
DI prikazuje:
“Alarm INVERTER blokir.”
Problemi na povezavi med
upravljalnikom in invertorjem
Obvestite servis
9.7
Olje v sistemu
V-F
X
V-V
Prikaz
X
Možni vzrok
Poseg / ukrepanje
Problemi na FD
Obvestite servis
Izločanje olja ni učinkovito
Obvestite servis
9.8
Olje v kompresorju
V-F
X
X
V-V
Prikaz
Možni vzrok
Poseg / ukrepanje
X
Izgube na priključkih
Zaprite priključke
X
Aktiviral se je varnostni ventil
VS
Obvestite servis
52 - 9 Odpravljanje motenj
V-F
V-V
X
X
Prikaz
Možni vzrok
Poseg / ukrepanje
FA pušča
Obvestite servis
9.9
Aktivirani varnostni ventil VS
V-F
V-V
X
X
Prikaz
Možni vzrok
Poseg / ukrepanje
X
Problemi na merilniku tlaka
Zaprite priključke
X
FD zamašen
Zamenjajte FD
(glejte poglavje 10.6)
53 - 9 Odpravljanje motenj
S
L
O
10
S
L
O
Vzdrževanje
Da bi kompresor ohranil svojo zmogljivost tudi po daljšem času, je potrebno izvajati postopke načrtovanega
vzdrževanja.
Proizvajalec pooblašča uporabnika kompresorja za izvajanje običajnih vzdrževalnih opravil, če ta dela izvaja
izkušeno in usposobljeno osebje.
Če vzdrževanje izvajajo na pooblaščenem servisu, uporabnik v nobenem primeru nima možnosti brisanja
(RESET) števcev za življenjsko dobo posameznih sestavnih delov. Tudi v primeru, če mora on sam poskrbeti
za zamenjavo teh delov (glejte poglavje 7.4.2.2).
Naj tudi poudarimo, da je dovoljena le uporaba originalnih nadomestnih delov.
Navodila za običajna vzdrževalna dela so v nadaljevanju tega poglavja.
Pred izvajanjem vzdrževalnih del preberite navodila glede varnosti v 5. poglavju. Ta navodila
pri vzdrževalnih delih upoštevajte obvezno in brez izjeme
10.1
Obratovalni cikel
Vijačna enota za komprimiranje zraka je sestavljena iz dveh rotorjev (moškega in ženskega) s posebnim
asimetričnim, patentiranim profilom serije VT. Rotorja tečeta v valjčnih ležajih, ki lahko prenašajo tako radialne
kot tudi aksialne obremenitve. Moški rotor je pogonski, ki rotira tudi ženski rotor. Vendar pa rotorja nista v
fizičnem kontaktu, saj se med njima nahaja tanek sloj olja, ki varuje obe združeni površini.
Olje ima več funkcij: mazanje valjčnih ležajev in rotorjev, odvajanje toplote, ki se razvija pri komprimiranju
zraka, ustvarjanje "tekočega tesnila", zmanjšanje škodljivih praznih prostorov v notranjosti enote za komprimiranje in dušenje hrupa.
Zagon kompresorja se izvede s preklopom zvezda-trikot. Med spojem motorja z zvezdo je dovodni (sesalni)
ventil VA zaprt: to pomeni zagon v prostem teku, lažji zagon motorja z majhno energijo
Po vnaprej določenem času (približno ena sekunda) upravljalna enota PC izvede preklop v trikot. Motor MP
po nekaj trenutkih doseže polno število vrtljajev. Odpre se dovodni ventil in se vzpostavi običajni obratovalni
cikel.
Pri kompresorjih s spremenljivo hitrostjo se v fazi zaganjanja omogoči, da se s pospeševanjem električnega
motorja, ki se napaja preko inverterja, doseže maksimalna hitrost vrtenja, ki je kompatibilna s pritiskom
omrežja.
Takoj ko režim vrtenja to dovoli, se ventil za vsesavanje VA odpre in začne se ciklus delovanja kompresorja.
Zrak, ki ga stroj vsesava skozi filter FA , prihaja v enoto za komprimiranje zraka, kjer se pomeša z vbrizganim
oljem. Pri prehodu med rotorjema se zrak stiska in dovede v posodo za izločanje olja, kjer zaradi težnosti
pride do prvega izločanja olja iz zraka. Olje se nabira na dnu posode.
Komprimirani zrak, ki še vsebuje drobne kaplice olja, se pomika ob stenah posode protifiltru za izločanje olja
FD, kjer se zaradi efekta koalescence loči od olja. Olje se useda na dnu filtra, od koder se skozi cev vrača v
enoto za komprimiranje zraka.
Očiščen zrak pride do zapornega ventila VR; za minimalni tlak, ki se odpre šele ko je dosežen tlak nad 4 bar-e
in s tem zagotavlja ustrezno mazanje celotnega sistema v vseh obratovalnih okoliščinah.
54 - 10 Vzdrževanje
Odloženo olje na dnu rezervoarja SS zaradi tlaka steče v hladilnik olja RO, kjer se ohladi; v primeru, da je
temperatura olja nižja od nastavljene vrednosti termostatičnega ventila VT, se prehod v hladilnik prekine s
kratkim stikom. Nato olje teče skozi filter FO in se vrne v enoto za komprimiranje zraka.
temperaturni senzor STO, ki je v posodi, je povezan z mikroprocesorjem in omogoča stalen prikaz temperature
v notranjosti kompresorja.
Med kompresorji s stalno in spremenljivo hitrostjo je kontroliranje oskrbe različno. Pri kompresorjih s stalno
hitrostjo se po doseženem nominalnem tlaku zapre pokrov dovodnega (sesalnega) ventila.Tlak v rezervoarju
se zniža do vrednosti približno 2 barov.
To vrednost kompresor dosega z majhno količino zraka skozi luknjico na pokrovu dovodnega (sesalnega)
ventila. Ta omogoča zagotavljanje potrebnega tlaka za pravilno mazanje sistema. Zato kompresor lahko deluje
tudi v "prostem teku" ob majhni porabi energije.
Po določenem (nastavljivem) času obratovanja v prostem teku se kompresor ustavi in je v stanju pripravljenosti
za ponovni zagon, ki se izvede, ko tlak pade pod minimalno vrednost.
Pri kompresorjih s spremenljivo hitrostjo sistem za kontroliranje spremeni režim vrtenja s ciljem, da doseže
in doseže srednji tlak med nastavljenim minimalnim in maksimalnim tlakom.
Če je poraba zraka zelo majhna, potem po doseženem maksimalnem tlaku delovanja kompresor preide v
prosti tek - podobno kot je značilno za kompresor s stalno hitrostjo.
V tem primeru je trajanje prostega teka krajše; na koncu te faze se kompresor zaustavi in se pripravi na
naslednji avtomatski zagon.
Tudi faze zaustavljanja stroja, ki ga upravlja operater, so različne pri teh dveh vrstah kompresorjev.
Za kompresor s stalno hitrostjo je zaustavljaje nastavljeno: stroj se postavi v "prosti tek" in rezervoar se
postopoma izprazni.
Za stroj s spremenljivo hitrostjo pa je faza zaustavljanja kontrolirana preko stikala za zmanjševanje
pospeševanja motorja, med tem pa se tlak v sistemu zmanjša
Kompresor je zaščiten pred previsokim tlakom, ki bi nastal zaradi kateregakoli vzroka (zaradi motenj v kompresorju ali zaradi morebitnih vzporedno priključenih drugih kompresorjev).
10.2
Tabela običajnih vzdrževalnih del
V naslednji tabeli so našteta vsa vzdrževalna dela, ki jih je potrebno izvajati.
Za vzdrževalna dela, označena s tem simbolom, je pristojno osebje pooblaščenega servisa
-
Poseg
Opis
Preverjanje
pred-filtra za
vsesavanje
10.3
Menjava pred-filtra
za vsesavanje
10.3
Preverjanje filtra
za zrak
10.4
*
Menjava
filtra za zrak
10.4
Poseg
opravi
poblaščeni
servis!
Po prvih 100
obratovalnih
urah
Po prvih 1000
obratovalnih
urah
•
•
•
•
•
•
Vsakih 500
Vsakih 1000 Vsakih 2000 Vsakih 4000
obratovalnih obratovalnih obratovalnih obratovalnih
ur
ur
ur
ur
•
•
55 - 10 Vzdrževanje
•
•
S
L
O
Poseg
Opis
Poseg
opravi
poblaščeni
servis!
Po prvih 100
obratovalnih
urah
Po prvih 1000 Vsakih 500 Vsakih 1000 Vsakih 2000 Vsakih 4000
obratovalnih obratovalnih obratovalnih obratovalnih obratovalnih
urah
ur
ur
ur
ur
•
•
Obnova
ventila za
minimalni tlak
Obnova
sesalnega
ventila
S
L
O
Menjava
filtra za olje
10.6
Preverjanje nivoja
olja - dolivanje
10.5
Menjava olja
10.5
Menjava
filtra za izločanje
olja
10.6
•
•
Preverjanje
povratnega teka
olja
Preverjanje
tesnosti
spojev
-
Preverjanje
električnih sponk
Izpust
kondenzata
iz posode za
olje in zrak
10.7
•
•
•
Čiščenje
hladilnikov
Čiščenje
izločevalnika
kondenzata
Menjava filtra v
sušilniku zraka
Preverjanje
napetosti in
izrabljenosti
jermen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Menjava
pogonskih jermen
•
•
Preverjanje
nastavitev
Preverjanje
delovanja
varnostnih
naprav
*
•
Navedeni intervali se nanašajo na običajne obratovalne pogoje. Pri kritičnih okoliščinah glede prahu v okolju lahko pride
do tega, da indikator prikaže potrebo po menjavi filtra za zrak že pred iztekom intervala za vzdrževanje. Če pride do tega
filter čimprej zamenjajte.
Osebje pooblaščenega servisa vam pri montaži kompresorja lahko da ustrezna pojasnila o okoliščinah glede prahu na mestu
postavitve stroja
56 - 10 Vzdrževanje
10.3
Menjava sesalnega pred-filtra za zrak
Pred izvajanjem vzdrževalnih del preberite navodila glede varnosti v 5. poglavju. Ta navodila
pri vzdrževalnih delih upoštevajte obvezno in brez izjeme
Odvijte vijake, ki pritrjujejo panelno
ploščo pred-filtra za vsesavanje PPA
PA
Izvlecite rešetko pred-filtra za vsesavanje PPA in pred-filter PA (slika 37)
Zamenjajte pred-filter za vsesavanje
zraka PA
Ponovno montirajte rešetko pred-filtra
za vsesavanje
PPA
Slika 37
O brisanju števcev (RESET - samo za usposobljene uporabnike) glejte poglavje 7.4.2.2.
10.4
Čiščenje ali menjava filtra za zrak
Pred izvajanjem vzdrževalnih del preberite navodila glede varnosti v 5. poglavju. Ta navodila
pri vzdrževalnih delih upoštevajte obvezno in brez izjeme
FORMULA - GENESIS - MODULO 5.5-15 kW / 7,5-20 hp (BA 51)
Odprite zgornji pokrov kompresorja PS
tako, da odvijete vijake
FA
Odprite prednji pokrov kompresorja PF;
z uporabo priloženega ključa
Sprostite objemko FFA, kot je prikazano
na sliki 38, in izvlecite filter za zrak FA
Izpihajte filter (iz notranjosti navzven)
ali ga zamenjajte kot predvideva načrt
vzdrževalnih del. Pri čiščenju filtra v
nobenem primeru ne smete uporabiti
tekočin ali drugih čistilnih sredstev.
FFA
Slika 38
Filter do konca privijte na dovodni
(sesalni) ventil
57 - 10 Vzdrževanje
S
L
O
Na rob filtra, ki ima utor, namestite in
zategnite objemko. Ta mora po zategnitvi čvrsto stati na svojem mestu.
Zategnite objemko z vijakom
S
L
O
Ponovno namestite pokrove PS in PF
na ohišje kompresorja
O brisanju števcev (RESET - samo za usposobljene uporabnike) glejte poglavje 7.4.2.2.
FORMULA - GENESIS - MODULO 15 kW / 20 hp (BA 69)
FORMULA - GENESIS:
Odprite vogalni panel kompresorja SPA;
z uporabo priloženega ključa
MODULO:
Odprite panel filtrov kompresorja SF; z
uporabo priloženega ključa
Odstranite ohišje zračnega filtra CF, ki
je pritrjeno z dvema vzvodoma ob strani
ohišja (slika 39)
Izvlecite fiter za zrak FA iz ohišja (slika
40)
Slika 39
CF
Izpihajte filter (iz notranjosti navzven)
ali ga zamenjajte kot predvideva načrt
vzdrževalnih del. Pri čiščenju filtra v
nobenem primeru ne smete uporabiti
tekočin ali drugih čistilnih sredstev
Ponovno vstavite filter FA v ohišje
Z vzvodi ob strani ponovno pritrdite
sprednji del ohišja za filter CF
FORMULA - GENESIS:
Ponovno pritrdite vogalni panel SPA na
ohišje kompresorja
MODULO:
Ponovno pritrdite panel filtrov SF na
ohišje kompresorja
FA
Slika 40
O brisanju števcev (RESET - samo za usposobljene uporabnike) glejte poglavje 7.4.2.2.
58 - 10 Vzdrževanje
Preverjanje nivoja olja, dolivanje in menjava olja
10.5
Pred izvajanjem vzdrževalnih del preberite navodila glede varnosti v 5. poglavju. Ta navodila
pri vzdrževalnih delih upoštevajte obvezno in brez izjeme
Preverjanje nivoja in dolivanje olja
Nivo olja redno preverjajte, vendar šele potem, ko stroj miruje že najmanj 30 minut..
Preverjanje je enostavno: poglejte cev za prikaz nivo olja TRL (slika 41); seveda je prej potrebno odstraniti
prednji pokrov PF.
Gladina olja mora biti v vidnem območju, nikdar ne sme biti višja od oznake za najvišji nivo RLMAX.
Če gladina olja upade do oznake za najnižji nivo na cevki za prikaz nivoja TRL, je potrebno doliti olje.
V nobenem primeru se nivo olja ne sme znižati tako, da v cevki za prikaz nivoja olja TRL
sploh ne bi bilo olja!
Maksimalni nivo dosežete tako, da olje dolijete do maksimalnega nivoja RLMAX.
Postopek dolivanja olja je opisan v nadaljevanju:
Odstranite prednji pokrov kompresorja
PF z uporabo priloženega ključa
Odvijte zamašek za olje TO, pri tem
pa pazite, da ne izgubite tesnila (slika
42)
TRL
RLMAX
Za nalivanje uporabite lij, ki ga vstavite
v odprtino (slika 42)
RLMIN
Nalijte olje, kot je opisano v poglavju
4.7
Ne nalijte preveč olja!!! Gladina olja
ne sme nikdar biti nad zgornjo oznako
nivoja RLMAX ( slika 41)
Slika 41
Preverite, ali je tesnilo na zamašku
na pravem mestu in zmerno privijte
zamašek
Ponovno montirajte sprednji pokrov PF,
uporabite priloženi ključ
Slika 42
TO
Menjava olja
Menjavo olja je potrebno opraviti v rednih časovnih presledkih v skladu s tabelo programiranih vzdrževalnih
del, kot je navedeno v poglavju 10.2, ravno tako, če nameravate uporabiti drugo vrsto olja, kot je trenutno v
kompresorju.
59 - 10 Vzdrževanje
S
L
O
Olje zamenjajte, ko je kompresor segret. Olje ima takrat manjšo viskoznost, zato je bolj
tekoče. Vendar naj temperatura ne bo previsoka, ker zelo vroče olje lahko predstavlja veliko
nevarnost za nastanek opeklin
Postopek menjave olja je opisan v nadaljevanju:
S
L
O
Odstranite prednji pokrov kompresorja
PF z uporabo priloženega ključa
Odvijte zamašek za olje TO, pri tem
pa pazite, da ne izgubite tesnila (slika
43)
Ko odvijete varnostni zamašek, povežite
priključek R, ki je priložen, s priključkom
DO in ustrezno zbiralno posodo (slika
44).
Odprite pipo za izpust olja RSO (slika
44)
Po končanem izpustu zaprite pipo
RSO
Nalijte olje kot je opisano zgoraj pod
naslovom «Preverjanje nivoja olja, dolivanje in menjava olja» (slika 43)
TO
Slika 43
Zagotovite, da je tesnilo zamaška TO
na pravem mestu, vstavite zamašek in
ga zmerno zategnite!
Ponovno montirajte varnostni zamašek in
prednji pokrov kompresorja PF
Odprite ventil med kompresorjem in
zbirno cevjo omrežja za kompromirani
zrak. Vključite glavno stikalo in opravite
poskusni zagon kompresorja (nekaj
minut).
Po nekaj minutah preverite, ali olje
kompresorja pušča
RSO
R
Ponovno preverite nivo olja, kot je opisano zgoraj pod naslovom «Preverjanje
nivoja olja, dolivanje in menjava». Če je
potrebno, še dolijte olje
DO
Slika 44
Upoštevajte, da odpadne snovi iz kompresorja (olje, kondenzat in filtri) spadajo med nevarne
snovi in da pri odstranitvi teh snovi morate upoštevati tozadevno nacionalno zakonodajo
60 - 10 Vzdrževanje
O brisanju števcev (RESET - samo za usposobljene uporabnike) glejte poglavje 7.4.2.2.
Menjava oljnega filtra in separatorskega filtra
10.6
Pred izvajanjem vzdrževalnih del preberite navodila glede varnosti v 5. poglavju. Ta navodila
pri vzdrževalnih delih upoštevajte obvezno in brez izjeme
Odstranite prednji pokrov kompresorja
PF z uporabo priloženega ključa
FO
Odstranite prednji pokrov kompresorja
PS z uporabo priloženega ključa
Odvijte filter za olje FO z namenskim
ključem (slika 45)
Pred montažo novega filtra namažite
tesnilo (slika 46)
Vstavite nov filter in ga zategnite
z roko. Pri tem ne smete uporabiti
orodja, ker bi sicer poškodovali
notranjo strukturo filtra!
Slika 45
Odprite ventil za komprimiran zrak
med kompresorjem in zbirno cevjo
pnevmatskega omrežja. Vključite
glavno stikalo in opravite poskusni
zagon kompresorja
Po nekaj minutah obratovanja preverite,
če je prišlo do puščanja olja
Ponovno preverite olje kot je opisano
zgoraj pod naslovom «Preverjanje
nivoja olja, dolivanje in menjava». Če
je potrebno, še dolijte olje
Ponovno montirajte zgornji pokrov PS
in prednji pokrov PF
Slika 46
Upoštevajte, da odpadne snovi iz kompresorja (olje, kondenzat in filtri) spadajo med nevarne
snovi in da pri odstranitvi teh snovi morate upoštevati tozadevno nacionalno zakonodajo
O brisanju števcev (RESET - samo za usposobljene uporabnike) glejte poglavje 7.4.2.2.
61 - 10 Vzdrževanje
S
L
O
10.7
Izpust kondenzacijske vode
Pred izvajanjem vzdrževalnih del preberite navodila glede varnosti v 5. poglavju. Ta navodila
pri vzdrževalnih delih upoštevajte obvezno in brez izjeme
S
L
O
V primeru, da ima kompresor sušilec in/ali posodo za zrak, upravljalna enota mc2 poskrbi za upravljanje
električnega ventila za izpraznjevanje kondenzacije na izbran programiran način.
V primeru, da ima kompresor sušilec, s posodo za zrak ali brez njega, bo do izpraznjevanja kondenzacije
prišlo preko cevi na zadnjem pokrovu kompresorja PP.
V primeru, da ima kompresor posodo za zrak, bo do izpraznjevanja kondenzacije prišlo preko električnega
ventila, ki se nahaja pod posodo za zrak SA.
Posoda za zrak
Izpustite kondenzacijsko vodo iz posode za komprimiran zrak, kot je opisano v nadaljevanju:
Postavite ustrezno zbiralno posodo pod
pipo za izpust kondenzacijske vode
RSC, ki se nahaja pod posodo za komprimiran zrak SA
RSC
SA
Zaprite ventil med kompresorjem in
zbirno cevjo (pnevmatskim omrežjem)
Odvijte pipo RSC (slika 47); če je
potrebno s pomočjo klešč
Pustite, da odteče vsa kondenzacijska
voda in se posoda povsem izprazni
Slika 47
Privijte pipo za izpraznjevanje RSC
Upoštevajte, da odpadne snovi iz kompresorja (olje, kondenzat in filtri) spadajo med nevarne
snovi in da pri odstranitvi teh snovi morate upoštevati tozadevno nacionalno zakonodajo
Posoda izločevalnika –olja iz zraka
Kondenzacijsko vodo, ki se nabira v posodi za izločevanje olja iz zraka, je potrebno redno izpuščati na prosto.
Pri tem izkoriščamo dejstvo, da se tekočine različnih gostot v mirovanju razporedijo v plasti.
Postopek izpusta je potrebno opraviti pogosteje, če kompresor deluje v kritičnih okoliščinah (nizke temperature,
visoka zračna vlaga) in ob pogostih hladnih zagonih kompresorja.
Pred izpustom kondenzacijske vode mora kompresor mirovati najmanj eno uro
62 - 10 Vzdrževanje
Odstranite prednji pokrov PF z uporabo
priloženega ključa
RSC
Ko odvijete varnostni zamašek, povežite
priključek R, ki je priložen, s priključkom
DO in ustrezno zbiralno posodo (slika
48)
SA
RSO
S
L
O
Delno odprite pipo RSO (slika 49)
Opazujte tekočino, ki izteka. Pipo RSO
zaprite takoj, ko opazite, da začne
iztekati olje
R
Ponovno preverite nivo olja, kot je opisano zgoraj pod naslovom «Preverjanje
nivoja olja, dolivanje in menjava». Če
je potrebno, še dolijte olje
Ponovno montirajte varnostni zamašek in
prednji pokrov kompresorja PF
DO
Slika 48
Uporabnik je odgovoren za ročni izpust kondenzacijske vode iz posode za komprimiran zrak in posode
za izločanje olja najmanj enkrat tedensko.
10.8
Menjava varovalk
Pred izvajanjem vzdrževalnih del preberite navodila glede varnosti v 5. poglavju. Ta navodila
pri vzdrževalnih delih upoštevajte obvezno in brez izjeme
FORMULA - GENESIS:
Odprite vogalni panel kompresorja SPA;
z uporabo priloženega ključa
MODULO:
Odprite panel električne omarice SCE;
z uporabo priloženega ključa
Zamenjajte pregorele varovalke. Pri tem
upoštevajte nazivne vrednosti varovalk,
ki so navedene v poglavjih 12.8, 12.9.,
12.10
FORMULA - GENESIS:
Zaprite okence v kotu SPA
MODULO:
Zaprite panel električne omarice SCE
Slika 49
63 - 10 Vzdrževanje
S
L
O
Nadomestni deli
in servis
11
Proizvajalno podjetje zagotavlja zelo dober servis po prodaji preko kapilarne mreže asistence; na voljo je
tehnični oddelek za reševanje eventualnih problemov.
Za katero koli komunikacijo pooblaščenemu centru asistence ali proizvajalnemu podjetju je potrebno posredovati podatke o modelu kompresorja in številko matrikule.
Za kakršne koli informacije o najbližjem centru za asistenco telefonirajte ali pošljite FAKS na
številko:
(+39) 011-9246400
Fax: (+39) 011-9241096
E-mail: [email protected]
11.1
Nadomestni deli in potrošni material
V spodnjih dveh tabelah so navedene številke za naročanje nadomestnih delov, ki se pogosto uporabljajo. V
zvezi z ostalimi nadomestnimi deli se obrnite na pooblaščeni servis.
Model
Tlak
bar
Filter
za zrak
Koda
8
5.5
10
13
9056293
9056237
9056293
9623572
9056237
9623572
9056282
(2) 9075236
(2) 9075290
(2) 9075257
(2) 9075291
10
13
9056293
9056113
9056292
9623572
(2) 9075215
(2) 9075254
(2) 9075256
8
15
BA 69
(2) 9075236
(2) 9075256
15
15
BA 51
(2) 9075290
(2) 9075290
8
11
Pogonski
jermeni
Koda
(2) 9075257
9056238
15
FORMULA
GENESIS
13
Pred-filter za
vsesavanje
Koda
9056282
8
7.5
Filter
izločevalnika olja
Koda
9056238
15
10
Filter
za olje
Koda
(3) 9075211
10
13
9056293
9056113
9056292
9623572
(3) 9075291
(3) 9075215
15
(3) 9075262
8
(3) 9075256
10
13
9618034
9056113
9056292
15
64 - 11 Nadomestni deli in servis
9623572
(3) 9075254
(3) 9075262
(3) 9075215
Model
Tlak
bar
Filter
za zrak
Code
8
5.5
10
13
13
9056942
9623572
11
13
9623572
9056934
13
9056937
9056935
9056943
9623572
13
(2) 9075215
(2) 9075254
(2) 9075256
(3) 9075211
9056937
9056935
9056943
9623572
(3) 9075291
(3) 9075215
(3) 9075262
8
10
(2) 9075290
(2) 9075291
15
15
BA 69
(2) 9075236
(2) 9075257
8
10
(2) 9075236
(2) 9075256
9056942
15
15
BA 51
(2) 9075290
(2) 9075290
8
10
Pogonski
jermeni
Code
(2) 9075257
9056933
9056937
15
MODULO
Pred-filter za
vsesavanje
Code
9056934
8
10
Filter
izločevalnika olja
Code
9056933
9056937
15
7.5
Filter
za olje
Code
(3) 9075256
9056939
9056935
9056943
15
9623572
(3) 9075254
(3) 9075262
(3) 9075215
65 - 11 Nadomestni deli in servis
S
L
O
12
S
L
O
Sheme
Shema hidravlično-pnevmatične napeljave
66 - 12 Sheme
12.1
Legenda
1
2
2.1
2.2
Filter za zrak
Skupina za vsesavanje
Senzor za signaliziranje zamašitve filtra za zrak
Električni ventil za komando skupine vsesavanja
3
4
Transmisija
Motor
5
Skupina za črpanje
6
6.1
6.2
6.3
6.4
Rezervoar separator
Varnostni ventil
Okence za kontroliranje nivoja olja
Senzor za temperaturo mešanice zrak-olje
Pipa za odvod olja
7
8
Termostatični ventil
Filter za olje
9
Izmenjalnik zrak-olje
10
Nadoknada olja
11
Filter za prečiščevanje olja
12
Ventil za minimalni pritisk in protipovratni ventil
13
Izmenjalnik za zrak-olje
14
Transduktor pritiska v omrežju
15
16
15.1
15.2
15.3
16.1
16.2
16.3
16.4
Skupina za sušenje (samo v verziji s to opremo)
Sušilec
Senzor za temperaturo rose
Avtomatični izmenjalnik za kondenzacijo
Skupina rezervoarja za zrak (samo v verziji s to opremo)
Rezervoar za zrak
Varnostni ventil
Pipa za čiščenje
Odvod za kondenzacijo (samo v verzijah z rezervoarjem brez
sušilca)
67 - 12 Sheme
S
L
O
Električna shema napajanja
5,5 - 15 kW kompresorji brez sušilnika
S
L
O
68 - 12 Sheme
12.2
Električna shema napajanja
5,5 - 15 kW kompresorji s sušilnikom
12.3
S
L
O
69 - 12 Sheme
Električna shema napajanja
11 kW kompresorji z inverterjem
S
L
O
70 - 12 Sheme
12.4
Električna shema pomožnih tokokrogov
5,5 - 15 kW kompresorji brez sušilnika
12.5
S
L
O
71 - 12 Sheme
Električna shema pomožnih tokokrogov
5,5 - 15 kW kompresorji s sušilnikom
S
L
O
72 - 12 Sheme
12.6
Električna shema pomožnih tokokrogov
11 kW kompresorji z inverterjem
12.7
S
L
O
73 - 12 Sheme
Pregled lege komponent pri kompresorjih
5,5 - 15 kW kompresorji brez sušilnika
S
L
O
74 - 12 Sheme
12.8
Pregled lege komponent pri kompresorjih
5,5 - 15 kW kompresorji s sušilnikom
12.9
S
L
O
75 - 12 Sheme
Pregled lege komponent pri kompresorjih
11 kW kompresorji z inverterjem
S
L
O
76 - 12 Sheme
12.10
FORMULA
GENESIS
MODULO
5.5 - 15 kW
INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI
PL
Wyciąg
1
Słowo wstępne
84
2
Symbole
2.1 Symbole instrukcji
2.2 Symbole sprężarki
2.3 Symbole centralki elektronicznej mc2
85
3
Warunki gwarancji
87
4
Osiągi i dane techniczne
88
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
Dane ogólne
85
85
P
86 L
88
Dane tabliczki znamionowej sprężarki 88
Zbiornik powietrza
89
Sprężarka
89
Silniki elektryczne i napęd
89
Dane dot. zasilania elektrycznego
89
Płyn będący smarem i chłodziwem
91
Suszarka
Rysunki gabarytowe i schematy
instalacji
91
P. 79
91
5
Normy bezpieczeństwa
5.1
Normy ogólne
92
Normy bezpieczeństwa podczas
konserwacji
92
Przemieszczanie i instalacja
94
5.2
6
P
L
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
92
Instrukcje przemieszczania
94
Wymogi dotyczące lokalu na
zainstalowanie sprężarki
94
Połączenie pneumatyczne
97
Połączenie elektryczne
97
Konfiguracja kontroli zdalnej
98
Rozruch i działanie
7.1
7.2
7.3
7.4
99
Kontrole do wykonania przed
uruchomieniem
99
Pulpit kontrolny «mc2»
99
7.2.1
«mc2»
100
7.2.2
Klawisz zatrzymania awaryjnego
102
Uruchomienie i zatrzymanie
sprężarki
Konfiguracja parametrów rozpis menu
P. 80
99
105
7.5
7.4.1
Menu informacji dodatkowych
106
7.4.2
Rozpis menu
(kontrola i programowanie)
107
7.4.2.1 Menu PASSWORD
108
7.4.2.2 Menu KONSERWACJA
108
7.4.2.3 Menu DANE OGOLNE
110
7.4.2.4 Menu DANE SIECI
115
7.4.2.5 Menu PARAMETRY ROBOCZE
116
7.4.2.6 Menu PROGRAMOWANIA
118
7.4.2.7 Menu DIAGNOSTYKI
120
7.4.2.8 Menu INFORMACJI
122
Sygnalizacja anomalii funkcjonowania 122
8
Sprężarki połączone szeregowo 125
9
Rozwiązywanie problemów
9.1 Maszyna nie działa
9.2 Uruchomienie urządzenia utrudnione
126
126
127
9.3
Ciśnienie nie osiąga wartości
znamionowej
9.4
Maszyna działa lub jest gotowa do uruchomienia
128
z sygnalizacją konserwacji zaprogramowanej
P. 81
127
P
L
9.5
Maszyna działa lub jest gotowa do uruchomienia z
128
sygnalizacją działania w warunkach krytycznych
9.6
Sprężarka w ruchu zatrzymuje się
z sygnalizacją awarii
129
9.7 Obecność oleju w sieci
9.8 Obecność oleju w maszynie
9.9 Interwencja zaworu bezpieczeństwa VS
P
L
10 Konserwacja
130
131
131
132
10.1 Cykl działania
132
Wykaz interwencji
133
10.2 konserwacji zwyczajnej
10.3 Wymiana filtru wstępnego ssawnego 135
Czyszczenie lub wymiana filtru
10.4 powietrza
135
Kontrola poziomu, napełnienie i
10.5 wymiana oleju
137
10.6 oddzielacza
10.7 Odwadnianie kondensatów
10.8 Wymiana bezpieczników topikowych
139
Wymiana filtru oleju i filtru
11
Cresci zamienne i Placówki
serwisowe
P. 82
140
141
142
11.1
Kodowanie części zamiennych i materiał
powszechnego użytku
12 Schematy
142
144
12.1
Schemat instalacji hydrauliczno
pneumatycznej
12.2
Schemat elektryczny obwodów mocy 146
5,5 - 15 kW Maszyny bez suszarki
12.3
Schemat elektryczny obwodów mocy 147
L
5,5 - 15 kW Maszyny z suszarką
12.4
Schemat elektryczny obwodów mocy
12.5
Schemat elektryczny obwodów pomocniczych 149
12.6
Schemat elektryczny obwodów pomocniczych 150
12.7
Schemat elektryczny obwodów pomocniczych 151
12.8
Schemat elektryczny topograficzny
152
12.9
Schemat elektryczny topograficzny
153
12.10 Schemat elektryczny topograficzny
154
146
P
11 kW Maszyny z falownikiem
148
5,5 - 15 kW Maszyny bez suszarki
5,5 - 15 kW Maszyny z suszarką
11 kW Maszyny z falownikiem
5,5 - 15 kW Maszyny bez suszarki
5,5 - 15 kW Maszyny z suszarką
11 kW Maszyny z falownikiem
P. 83
1
Słowo wstępne
Szanowny Kliencie,
gratulujemy zakupu i zaufania do naszej Firmy.
P
L
Maszyna w Pańskim posiadaniu jest sprężarką rotacyjną ze smarowaną śrubą i powstała w wyniku
syntezy nowej technologii w zakresie produkcji sprężonego powietrza.
Sprężarka śrubowa serii FORMULA - GENESIS - MODULO 5.5 - 15 kW charakteryzuje się wysoką wydajnością
energetyczną i niskim poziomem hałasu.
Głównym celem przy jej projektowniu była wszechstronność zastosowania, niezawodność, niski koszt
eksploatacji i konserwacji, ogólna zwartość w połączeniu z bardzo wysokim poziomem osiągów. Również i
ta gama sprężarek została zaprojektowana i wykonana zgodnie z surowymi standardami kontroli jakości, co jest
powszechnie przyjątą cechą charakterystyczną wszystkich produktów wytwarzanych w naszych zakładach.
Produkt posiada certyfikaty UE i jest zgodny z obowiązującymi dyrektywami europejskim co potwierdza
deklaracja zgodności w załączeniu do niniejszego podręcznika.
Polecamy gorąco zwrócić się do specjalistycznego personelu autoryzowanych Placówek celem
instalacji sprężarki.
Przed uruchomieniem maszyny, zachęcamy Państwa do uważnego przeczytania każdego
rozdziału niniejszego podręcznika i skrupulatnego śledzenia wszystkich zawartych w nim
wskazówek. W ten sposób poznają Państwo metodologię używania i prawidłowej konserwacji
zwyczajnej niniejszej sprężarki oraz środki ostrożności niezbędne dla bezpieczeństwa
operatorów.
Instrukcje te muszą zawsze towarzyszyć sprężarce, aby były do dyspozycji osób, które przy niej
pracują.
Jeśli chodzi o konserwację ogólną, radzimy Państwu zawrzeć umowę zaplanowanego serwisu w
autoryzowanych Placówkach.
84 - 1 Słowo wstępne
Symbole
2
2.1
Symbole instrukcji
Symbol ten oznacza konieczność uważnego i dokładnego zapoznania się z instrukcjami przed
wykonaniem jakiejkolwiek operacji na maszynie
Symbol ten towarzyszy opisowi operacji, lub zachowań w wyniku których mogłoby dojść do
zagrożenia życia, lub nieszczęśliwego wypadku operatora. Wymagane jest zastosowanie
wszelkich niezbędnych środków zapobiegawczych, bezpieczeństwa wraz z poinformowaniem
osób użytkujących maszynę.
Ponadto symbol ten towarzyszy opisowi operacji wymagających szczególnej uwagi ze
strony użytkownika
Symbol ten towarzyszy opisowi operacji, które mogą być wykonywane wyłącznie przez personel
autoryzowanzch Placówek serwisowych
Ten symbol przypomina, że usuwanie zużytego oleju, skroplin oraz wszystkich filtrów
urządzenia musi zachodzić zgodnie z lokalnymi normami, ponieważ chodzi o produkty
zanieczyszczające środowisko naturalne
Symbole sprężarki
Symbol ten zabrania wkładania rąk do wnętrza maszyny podczas jej działania
2.2
Symbol ten wskazuje na obecność elementów obrotowych wewnątrz sprężarki i zakazuje
wykonania jakiejkolwiek operacji w ramach konserwacji, lub naprawy maszyny podczas jej
działania
Symbol ten wskazuje na obecność napięcia elektrycznego wewnątrz maszyny
Symbol ten wskazuje kierunek obrotu głównego silnika elektrycznego i wentylatora
Symbol ten wskazuje tuleję do wlewania oleju
Symbole te wskazują kierunek obrotu klucza dostarczonego w wyposażeniu, służącego
do otwierania i zamykania płyt maszyny i skrzynki elektrycznej
Symbole te wskazują napięcie znamionowe sprężarki
Symbol ten wskazuje na obecność wewnątrz sprężarki elementów o wysokiej temperaturze
85 - 2 Symbole
P
L
Symbole centralki elektronicznej mc2
Symbol ten wskazuje klawisz K1 oznaczający START
2.3
Symbol ten wskazuje klawisz K2 oznaczający STOP
RESET
ESC
Symbol ten wskazuje klawisz K3 oznaczający RESET
Symbol ten wskazuje klawisz K4 oznaczający «ESC»
Symbol ten wskazuje klawisz K5 oznaczający «GORA»
P
L
Symbol ten wskazuje klawisz K6 oznaczający «DOŁ»
+
-
Symbol ten wskazuje klawisz K7 oznaczający «PLUS»
Symbol ten wskazuje klawisz K8 oznaczający «MINUS»
Symbol ten wskazuje klawisz K9 potwierdzenia «ENTER»
Symbol ten wskazuje lampkę L1 (żółtą) obecności napięcia
Symbol ten wskazuje zaświecenie się lampki L2 (żółtej) ostrzegawczej
Symbol ten wskazuje zaświecenie się lampki L3 (czerwonej) alarmu
Symbol ten wskazuje zaświecenie się lampek L4 i L5 (czerwonych) «AUTORESTART» oraz
«ZDALNE / PROGRAM», znajdujących się w centalce elektronicznej.
Symbol ten wskazuje komunikat na wyświetlaczu centralki elektronicznej
86 - 2 Symbole
Warunki gwarancji
3
Wyrób jest dostarczany po regularnie przeprowadzonej próbie końcowej i jest on poddany gwarancji na okres
dwudziestu czterech miesięcy w odniesieniu do zespołu śruby, a na dwanaście miesięcy w odniesieniu do
pozostałych części maszyny od daty faktury handlowej.
Gwarancja ma zastosowanie tylko w stosunku do nabywcy, który spełnia wymagania w zakresie norm
kontraktowych i administracyjnych, oraz w przypadku zainstalowania i użytkowania sprężarki zgodnie z
instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku.
Klient zobowiązany jest do wypełnienia gwarancji i wysłania jej w terminie trzydziestu dni od daty zakupu
(potwierdzenie stemplem pocztowym).
Na podstawie gwarancji Producent zobowiązuje się jedynie do naprawy, lub wymiany bezpłatnej produktu
lub części, które okazałyby się wadliwe po przeprowadzeniu badań kontrolnych w fabryce i wyłącznie po
uzyskaniu opinii własnych specjalistów. Robocizna i transport nie są objęte warunkami niniejszej gwarancji i
w związku z tym będą one obciążały klienta.
Gwarancja wyklucza wszelką i jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody bezpośrednie i pośrednie na
ludziach i rzeczach; ogranicza się jedynie do wad konstrukcyjnych, oraz wad wynikających z obróbki części
składowych maszyny.
Nie są objęte gwarancją wszystkie te części, które ze względu na ich specyficzne zastosowanie podlegają
szybkiemu zużyciu, jak na przykład uszczelki, pasy, itd., oraz wszelki materiał powszechnego użytku, jak filtr
powietrza, filtr oleju, filtr oddzielacza, itd. Nie są również objęte gwarancją naprawy wynikające z zaniedbania
konserwacji, lub z niewłaściwego zastosowania.
Nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku, stosowanie nieoryginalnych części
zamiennych oraz konserwacja zaprogramowana wykonana bezpośrednio przez Klienta bez odnośnej faktury
zakupu części oryginalnych, powoduje utratę gwarancji.
Wszystkie informacje zawarte w niniejszym podręczniku dostarczone są tytułem wskazówek i nie są
zobowiązujące. W związku z tym, producent zastrzega sobie możliwość, naniesienia na produkty ewentualnych
modyfikacji, jakie uzna za korzystne, bez żadnej zapowiedzi.
87 - 3 Warunki gwarancji
P
L
Osiągi i dane
techniczne
4
4.1
Dane ogólne
Model Ciśnienie
bar
Moc
silnika
Zespół
śrubowy
kW
Wydajność
Olej
m3/min
Kg
Ciężar
P
L
5.5
5.5
7.5
8
10
13
15
11
8
10
13
15
-
15
15
8
10
13
15
8
10
13
15
Poziom
głośności*
mm
dB(A) - Lp(A)
Kg
270 l
8
10
13
15
Wymiary
500 l
BA51
0.78
0.69
0.54
0.40
7
270
355
414
1030 x 615 x 1045
+
+
+
1180 x 600 x 1645 (Genesis 270 l.)
28
28
28
1960 x 600 x 1645 (Genesis 500 l.)
Susz. Susz. Susz.
66
7.5
BA51
1.20
1.04
0.80
0.64
7
275
360
419
1030 x 615 x 1045
+
+
+
1180 x 600 x 1645 (Genesis 270 l.)
28
28
28
1960 x 600 x 1645 (Genesis 500 l.)
Susz. Susz. Susz.
68
11
BA51
1.65
1.40
1.17
0.95
7
275
360
419
1030 x 615 x 1045
+
+
+
1180 x 600 x 1645 (Genesis 270 l.)
32
32
32
1960 x 600 x 1645 (Genesis 500 l.)
Susz. Susz. Susz.
69
15
BA51
7
300
385
444
1030 x 615 x 1045
+
+
+
1180 x 600 x 1645 (Genesis 270 l.)
32
32
28
1960 x 600 x 1645 (Genesis 500 l.)
Susz. Susz. Susz.
69
15
BA69
7
286
371
430
1030 x 615 x 1045
+
+
+
1180 x 600 x 1645 (Genesis 270 l.)
32
32
32
1960 x 600 x 1645 (Genesis 500 l.)
Susz. Susz. Susz.
69
2.01
1.72
1.49
1.16
2.32
1.93
1.62
1.30
* ± 3 dB(A) wg norm PNEUROP/Cagi
4.2
Dane tabliczki znamionowej sprężarki
Maszyna wyposażona jest w tabliczkę TM wskazującą dane znamionowe sprężarki. Rysunek 25 przedstawia jej usytuowanie.
TM
Rys. 25
88 - 4 Osiągi i dane techniczne
PF
4.3
Zbiornik powietrza
Pojemność 270 litrów, lub 500 litrów w zależności od modelu, zatwierdzenie na 11 bar, lub 17 bar w zależności
od modelu
4.4
Sprężarka
5.5-15 kW
Zespół pomp serii Vt opatentowany, pojedyńczy stopień, model
BA51, smarowany wtryskiem oleju.
15 kW
Zespół pomp serii Vt opatentowany, pojedyńczy stopień, model
BA69, smarowany wtryskiem oleju.
RM
Wirnik zewnętrzny RM przewód pięcio-zębaty o profilu
asymetrycznym
RF
Wirnik wewnętrzny RF przewód sześcio-zębaty o profilu
asymetrycznym
Rys. 26
Silniki elektryczne i napęd
4.5
Wprawianie w działanie sprążarki
Silniki o stałej prędkości
Silnik asynchroniczny trójfazowy zamknięty dwubiegunowy (nominalna prędkość obrotowa 3000 obr/min
przy 50 Hz, 3600 obr/min przy 60 Hz, klasa ochrony IP54, izolacja klasy F, klasa robocza S1, odn. MP rys.
14, 16, 18, 20, 22, 24)
Silniki z regulacją obrotów
Silnik asynchroniczny trójfazowy zamknięty czterobiegunowy (nominala prędkość obrotowa 1500 obr./min.
50 Hz, klasa ochrony IP54, izolacja klasy F, klasa robocza S1, odn. MP rys. 16, 18, 20, 22, 24), przeznaczony
do użytku ze zmienną prędkością przy pomocy zasilania falownikiem
Wentylator elektryczny
Wentylator współosiowy z silnikiem elektrycznym (odn. EV rys. 13, 15, 17, 19, 21, 23)
Napęd
Silnik - sprężarka: napęd przy pomocy kół pasowych z tuleją stożkową zdejmowaną oraz pasów klinowych
ząbkowanych otwartych bocznie (odn. CT rys. 13, 15, 17, 19, 21, 23)
Wentylator elektryczny: napęd bezpośredni współosiowy
Dane dot. zasilania elektrycznego
4.6
Zasilanie elektryczne 3-fazowe ; napięcie i częstotliwość zgodne z danymi tabliczki ; kable zasilające ze
splotu miedzianego o minimalnym przekroju wg. tabel; bezpieczniki topikowe sieciowe oraz zabezpieczenie
magnetotermiczne wg. tabel.
89 - 4 Osiągi i dane techniczne
P
L
Model
5.5
Ciśnienie
Przekrój kabli zasilających
Bezpieczniki topikowe AM
sieciowe lub kalibrowanie
magnetotermiczne
Odłącznik liniowy
bar
mm2
A
A
8
10
13
2.5
16
16
15
7.5
8
10
13
15
4
20
20
11
8
10
13
15
6
25
25
15
8
10
13
15
10
40
40
15
8
10
13
15
10
40
40
Model
Ciśnienie
Przekrój kabli zasilających
Bezpieczniki topikowe AM
sieciowe lub kalibrowanie
magnetotermiczne
Odłącznik liniowy
bar
mm2
A
A
8
10
13
6
25
25
400 V
P
L
5.5
15
7.5
8
10
13
15
10
40
40
11
8
10
13
15
16
50
50
15
8
10
13
15
25
63
63
15
8
10
13
15
25
63
63
230 V
90 - 4 Osiągi i dane techniczne
Płyn będący smarem i chłodziwem
Sprężarka zaopatrzona jest w płyn DICREA 46 będący zarazem smarem i chłodziwem.
Ilość całkowita:
4.7
7 Kg
W przypadku, gdy konieczne jest uzupełnienie, należy stosować ten sam typ płynu smaru/chłodziwa, jaki
znajduje się w sprężarce.
W przypadku zastosowania innego typu płynu smar/chłodziwo, należy skontaktować się z Pracownią
Techniczną Producenta.
4.8
Suszarka
Urządzenie o cyklu oziębiającym termostatowym, z rozprężaniem bezpośrednim chłodziwem Freon
R134a; średnia temperatura chłodzenia powietrza do suszenia 3°;
Stopień filtrowania obrobionego powietrza
Pozostałość oleista po filtrowaniu
1 µm.
0,1 mg/m3
Temperatura rosy widoczna na wyświetlaczu.
Sprężarka chłodnicza i urządzenie spustowe kondensatu regulowane czasowo, kontrolowane z pulpitu mc2
Rysunki gabarytowe i schematy instalacji
4.9
Tabele dotyczące gabarytów sprężarki znajdują się na rysunkach 1-12.
Schematy instalacji hydrauliczno pneumatycznej i schematy elektryczne (fukcjonalny i topograficzny) znajdują
się w rozdziale 12.
91 - 4 Osiągi i dane techniczne
P
L
5 Normy bezpieczeństwa
5.1
Normy ogólne
Nie zezwalać na użytkowanie osobom niedoświadczonym, bez odpowiedniego nadzoru.
Dzieci i zwierzęta należy trzymać z daleka od miejsca pracy. Nie kierować nigdy strumienia
sprężonego powietrza w kierunku innych osób lub, na własne ciało
Stosowanie okularów ochronnych jest niezbędne dla zabezpieczenia oczu przed ciałami obcymi unoszonymi
przez strumień powietrza.
Nie pracować nigdy przy maszynie z gołymi stopami, lub mokrymi rękami.
P
L
Sprężarka zaprojektowana jest wyłącznie do produkcji sprążonego powietrza; w związku z tym nie
może być stosowana do żadnego innego gazu
Sprężone powietrze produkowane przez maszynę nie może być wykorzystywane do celów
oddechowych, w farmacji lub służbie zdrowia, do urządzeń produkcyjnych, w których ma ono
bezpośredni kontakt z artykułami spożywczymi bez odpowiedniej dodatkowej obróbki
Powietrze wciągane przez sprężarkę musi być całkowicie pozbawiona pyłu, wszelkiej pary, gazów wybuchowych
lub łatwopalnych, rozpuszczalników lub farb w proszku, wszelkiego rodzaju toksycznych dymów.
Wykorzystywanie sprężonego powietrza do różnych przewidzianych celów (pompowanie, narzędzia
pneumatyczne, lakierowanie, mycie tylko środkami wodnymi, itd.) wymaga wiedzy i przestrzegania norm
przewidzianych dla poszczególnych przypadków.
Uruchomić maszynę dopiero po sprawdzeniu, czy wszystkie płyty zabezpieczające są prawidłowo zamontowane
i czy żadna osoba nie jest bezpośrednio lub pośrednio narażona na strumienie powietrza wydmuchiwanego
z rur pod ciśnieniem, bez uprzedniego ostrzeżenia.
Należy mieć na uwadze to, że maszyna jest całkowicie zautomatyzowana i w zależności od programu realizuje
autonomicznie różne cykle robocze, na podstawie żądań użytkownika.
Po zakończeniu użytkowania zaleca się, po normalnym zatrzymaniu maszyny, wyłączenie napięcia na
głównej tablicy rozdzielczej.
Inne przeznaczenie maszyny uważane jest jako nieodpowiednie użytkowanie : i w związku z tym Producent
nie jest odpowiedzialny za ewentualne szkody wyrządzone osobom lub rzeczom, jakie w konsekwencji
mogłyby wydarzyć się.
Normy bezpieczeństwa podczas konserwacji
5.2
Operacje konserwacji zwyczajnej mogą być wykonane przez użytkownika zgodnie z opisem zamieszczonym
w nieniejszej Instrukcji.
Pewne i niezawodne w czasie działanie, zagwarantowane jest tylko dzięki stosowaniu oryginalnych
części zamiennych.
Celem wykonania interwencji dostępnych dla użytkownika patrz rozdział 10.
92 - 5 Normy bezpieczeństwa
Operacje konserwacji nadzwyczajnej muszą być wykonane przez specjalistyczny personel
autoryzowanego Serwisu
Przed wykonaniem jakiejkolwiek interwencji lub usunięciem jakiejkolwiek osłony, maszyna musi być
wyłączona elektrycznie, rozładowana pneumatycznie i dostępna termicznie
Po odłączeniu napięcia zasilania należy zablokować wyłącznik główny, aby uniemożliwić
ponowne przypadkowe uruchomienie podczas interwencji na sprężarce. Ponadto, należy
zamknąć zawór pomiędzy sprężarką i linią dystrybucji
Maszyna może być uznana za rozładowaną pneumatycznie, gdy manometr MPI znajdujący
się w jej wnętrzu wskazuje ciśnienie zerowe
Wewnątrz maszyny nie jest dopuszczalna żadna modyfikacja obwodów elektrycznych, pneumatycznych,
oleodynamicznych i/lub kalibracji. W szczególności nie należy modyfikować wartości maksymalnych ciśnienia
roboczego i kalibracji wszystkich zaworów, w jakie maszyna jest wyposażona, a w szczególności zaworów
bezpieczeństwa.
Nie należy czyścić różnych komponentów rozpuszczalnikami, płynami łatwopalnymi lub toksycznymi. Używać
tylko środków alkalicznych, ale nigdy do silnika lub komponentów elektrycznych, czy elektronicznych.
Nie jest dozwolone wykonywanie spawań, lub obróbek mechanicznych na jakimkolwiek zbiorniku: w przypadku
usterek, lub korozji należy koniecznie dokonać ich wymiany, ponieważ podlegają one specjalnym normom
bezpieczeństwa.
Po zakończeniu każdej interwencji ponownie dokładnie zamontować zabezpieczenia i osłony, jak również
zachować wszelkie środki ostrożności, tak jak to miało miejsce przy pierwszym rozruchu.
Przypomina się, że usuwanie zużytego oleju, kondensatów i wszelkich filtrów maszyny
musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi normami lokalnymi, ponieważ są to produkty
powodujące skażenie środowiska
Uważna zaplanowana konserwacja przyczyni się do utrzymania sprawności maszyny i bezpieczeństwa
użytkownika.
93 - 5 Normy bezpieczeństwa
P
L
6
Przemieszczanie i
instalacja
6.1
Instrukcje przemieszczania
P
L
Do przemieszczania sprężarki radzimy używać
wózka podnoszącego wyposażonego w widły,
które winny być usytuowane wewnątrz nóżek
wsporczych podstawy maszyny (rysunek
27).
Podnosić maszynę tylko i wyłącznie na
przodzie, zarówno przy wersji podstawowej,
jak też ze zbiornikiem.
W przypadku maszyny wyposażonej w zbiornik
o pojemności 270 l., max. szerokość wideł
wynosi 540 mm., natomiast w przypadku
maszyny ze zbiornikiem 500 l. nie ma
żadnego ograniczenia.
Upewnić się, czy obciążenie jest
zrównoważone.
Rys. 27
Przy małych przemieszczeniach, można
używać transpaletę, starając się przy tym
unikać nienormalnych naprężeń na metalową
konstrukcję (rysunek 28).
W przypadku przemieszczania sprężarki przy
pomocy urządzenia dźwigowego, należy
unikać wywierania siły na boki maszyny,
aby nie uszkodzić obudowy i centralki
sterowania; upewnić się, czy obciążenie jest
zrównoważone
Rys. 28
Nie transportować zbiorników pod ciśnieniem, nawet jeśli są małej pojemności
Wymogi dotyczące lokalu na zainstalowanie sprężarki
6.2
Uwagi ogólne
W celu optymalnej oceny zdatności lokalu przeznacznego do ulokowania sprężarki zaleca się, aby
94 - 6 Przemieszczanie i instalacja
instalacja maszyny wykonana była przez specjalistyczny personel autoryzowanych Placówek.
Maszyny zaprojektowane zostały do szybkiej instalacji i nie wymagają fundamentów. Sprężarkę należy
usytuować na poziomej posadzce, w stabilnej pozycji, z ciężarem jednakowo rozłożonym na oparciach.
Poniżej podane są warunki środowiska, stanowiące ograniczenia robocze sprężarki:
- Maksymalna wysokość n.p.m. miejsca instalacji: .............................................................................. 1000 m
- Minimalna temperatura środowiska: ................................................................................................. +5° C
- Maksymalna temperatura środowiska: ............................................................................................... +40° C
Ponadto przypominamy, że osiągi maszyny podane w niniejszej Instrukcji gwarantowane są dla
instalacji w miejscach o wysokości niższej od podanej górnej granicy roboczej.
Odnośnie szczególnych warunków środowiskowych, prosimy zwrócić się do Pracowni Technicznej
Producenta.
P
L
Instalacja zewnętrzna
Na rysunku 29 przedstawiony jest przykład
instalacji w środowisku zewnętrznym.
Sprężarka nie może być narażona na działanie
czynników atmosferycznych ze względu na
umieszczenie jej w środowisku zewnętrznym i w
związku z tym należy przewidzieć odpowiednie
zabezpieczenie. Należy utrzymać minimalną
odległość 0,6 m od murów budynku
máx. 5000
min. 3000
600
Rys. 29
Instalacja wewnętrzna
Maszyna nie jest zdolna do pracy w środowiskach «z niebezpieczeństwem wybuchu».
Powietrze zasysane przez sprężarkę musi być pozbawione całkowicie pyłów, wszelkich
par, gazów wybuchowych lub łatwopalnych, rozpuszczalników lub farb w proszku, oraz
wszelkiego rodzaju dymów. Ewentualnie w środowiskach krytycznych (obecność pyłów
ceramicznych, marmurowych, cementowych, itd.) wykonywać częściej wymianę filtrów, a
szczególnie filtru powietrza
95 - 6 Przemieszczanie i instalacja
Wymiary lokalu i urządzeń wentylacyjnych
muszą być takie, aby umożliwić w warunkach
pracy utrzymanie temperatury środowiska we
wskazanych granicach.
W przypadku, gdyby nie było odpowiedniego
otworu na ujście gorącego powietrza,
stosownym jest zainstalowanie jednego
lub kilku wentylatorów wyciągowych.
Zaleca się montaż w/w wentylatorów w jak
najwyższej częsci lokalu.
P
L
Ewentualne kanały do wykorzystania powietrza
chłodzenia maszyny w celu ogrzewania
środowiska muszą być zwymiarowane w
taki sposób, aby prędkość powietrza nie
przekraczała 3 m/sek., a długość przewodów
6 m; w przeciwnym wypadku potrzebny byłby
wentylator pomocniczy w przewodzie
gorącego powietrza
Rys. 30
W każdym razie, po zainstalowaniu kanałów do przesyłania gorącego powietrza należy sprawdzić,
czy ewentualne przeciwciśnienie mierzone w wylocie gorącego powietrza ze sprężarki nie przekracza
5-6 mm. słupa wody.
Orientacyjnie można przyjąć, że przekrój przewodu jest równy przekrojowi kratki wylotu gorącego powietrza
ze sprężarki (odn. FU rys. 14, 16, 18, 20, 22, 24).
W przypadku, gdy nie można zagwarantować minimalnej wymaganej temperatury, należy ogrzać
środowisko.
Przestrzegać minimalnych odległości ścian
lokalu przedstawionych na rysunku 31.
600
Położenie sprężarki wewnątrz lokalu musi
umożliwiać łatwy dostęp inspekcyjny. W
przypadku, gdy sprężarka zainstalowana jest
w środowisku roboczym, należy utrzymać
odpowiednią odległość bezpieczeństwa
w zależności od rodzaju wykonywanych
obróbek, aby nie narażać maszyny na
niebezpieczeństwo lub szkody ze strony
stosowanych produktów
600
600
Rys. 31
96 - 6 Przemieszczanie i instalacja
Sprężarka nie może być zainstalowana w
byle jakiej wnęce, która nie umożliwiałaby
prawidłowej wentylacji: nie może być przeszkód
w przepływie gorącego powietrza, jak też musi
być uniemożliwiony jego ponowny obieg
(rysunek 32)
Rys. 32
Połączenie pneumatyczne
6.3
Przy połączeniu sprężarki do zbiornika lub linii rozdzielczej, zaleca się wstawić przewód rurowy giętki o
odpowiednich wymiarach i charakterystyce (ciśnienie i temperatura) do tuleji MA (odn. rysunki 14, 16, 18,
20, 22, 24). Cała instalacja rurowa sprężonego powietrza musi być w bardzo dobrym stanie i odpowiednio
zamocowana.
W szczególności przewody rurowe giętkie, jeśli nie są trwale połączone, mogą powodować poważne szkody
na skutek nieporządanych ruchów. Upewnić się zawsze, czy ich końce są mocno zamocowane przed
rozpoczęciem pracy pod ciśnieniem.
Odwadnianie kondensatu musi być połączone przy pomocy odpowiedniego przewodu rurowego do systemu
zbiorczego, zgodnie z lokalnymi normami w zakresie usuwania zanieczyszczeń.
Połączenie elektryczne
6.4
Instalacja elektryczna zasilająca musi przewidywać wyłącznik główny zamykany na kłódkę z funkcją
odłącznika linii, z bezpiecznikami topikowymi lub zabezpieczeniem magnetotermicznym o zdolności
dostosowanej do danych technicznych maszyny oraz urządzenie przeciw przypadkowym zwarciom dla
bezpieczeństwa personelu.
Kalibrowanie urządzeń zabezpieczających i zwymiarowanie odłącznika linii musi być wykonane zgodnie ze
wskazówkami podanymi w tabeli paragrafu 4.6.
Wyłącznik musi być usytuowany tuż obok maszyny z dokładnym zachowaniem specyficznych lokalnych norm
przeciwwypadkowych.
Także kable zasilające muszą posiadać odpowiedni przekrój (patrz tabela paragrafu 4.6).
Instalacje elektryczne muszą być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka, który sprawdzi sprawność
instalacji uziemiającej.
Kabel zasilający musi być zablokowany w specjalnej mufce kablowej, a tablica rozdzielcza musi być dokładnie
zamknięta, aby zapewnić przewidzianą ochronę IP44.
Nie podłączać maszyny do gniazdek bez zatwierdzeń homologacyjnych, lub nie wyposażonych w
odpowiedni kabel uziemienia o sprawdzonej skuteczności.
Okresowo, wykwalifikowany personel winien sprawdzać prawidłowe zamknięcie kabli elektrycznych różnych
97 - 6 Przemieszczanie i instalacja
P
L
komponentów.
W rozdziale 12 przedstawione są schematy elektryczne, funkcjonalne i topograficzne obwodów pomocniczych
i mocowych; te same schematy znajdują się także wewnątrz skrzynki elektrycznej maszyny.
Konfiguracja kontroli zdalnej
P
L
6.5
Niniejszy paragraf opisuje jak skonfigurować sprężarkę, aby sterować uruchomienia i zatrzymania
w sposób zdalny; w alternatywie jest także możliwe kontrolowanie sposobu ruchu (przy pełnym
obciążeniu/ bez obciążenia), lub obydwie funkcje poprzez logikę kontroli zewnętrznej.
Wyżej opisane operacje muszą być wyknane przez wykwalifikowanego elektryka.
Aby skonfigurować kontrolę zdalną sprężarki, należy przede wszystkim wyjąć mostek znajdujący się pomiędzy
zaciskami 3 i 38 listwy zaciskowej wewnątrz tablicy rozdzielczej (patrz schematy elektryczne w rozdziale
12)
W zależności od tego, czy zamierzamy kontrolować samą funkcję zapłonu/zgaszenia i/lub sposobu
ruchu, należy zainstalować jeden lub dwa wyłączniki zgodnie z poniższym opisem.
Kontrola zdalna ON/OFF
(patrz paragraf 7.4.2.3 - Typ kontroli zdalnej)
Wyłącznik musi być połączony, po usunięciu mostka, do zacisków:
3
zacisk wspólny INPUT liczbowy
38
zacisk INPUT liczbowy kontroli zdalnej
Kontrola zdalna OBCIAZENIE/BEZ OBCIAZENIA
(patrz paragraf 7.4.2.3 - Typ kontroli zdalnej)
Wyłącznik musi być połączony, po usunięciu mostra, do zacisków:
3
zacisk wspólny INPUT liczbowy
38
zacisk INPUT liczbowy kontroli zdalnej
Kontrola zdalna ON/OFF - OBCIAZENIE/BEZ OBCIAZENIA
(patrz paragraf 7.4.2.3 - Typ kontroli zdalnej)
Do tej konfiguracji muszą być zastosowane dwa wyłączniki.
WYLACZNIK DO ZAPŁONU/ZGASZENIA
3
zacisk wspólny INPUT liczbowy
38
zacisk INPUT liczbowy kontroli zdalnej
WYŁACZNIK WPRAWIENIA W RUCH PRZY OBCIAZENIU /BEZ OBCIAZENIA
3
zacisk wspólny INPUT liczbowy
39
zacisk INPUT liczbowy kontroli zdalnej
Po modyfikacji okablowania musi być wykonana konfiguracja kontroli zdalnej zgodnie z opisem
zawartym w paragrafie 7.4.2.3 – Kontrola lokalna / zdalna / program – Typ kontroli zdalnej.
98 - 6 Przemieszczanie i instalacja
Rozruch i działanie
Kontrole do wykonania przed uruchomieniem
N.B.: Instalacja i łączenia elektryczne oraz pneumatyczne są po stronie kupującego.
7
7.1
Niezbędnym jest, aby pierwszy rozruch urządzenia wykonany był przez wykwalifikowany
personel specjalistyczny, który przeprowadzi szereg kontroli zgodnie z dotyczącymi
instrukcjami
Każda maszyna przed wysyłką poddawana jest w fabryce dokładnym próbom technicznym.
Tym niemniej, zaleca się kontrolę sprężarki przede wszystkim podczas pierwszych godzin działania
celem sprawdzenia ewentualnych anomali.
Odnośnie instalacji, przestrzegać wszystkich wymogów opisanych w rozdziałach 5 i 6
Usunąć wszystkie materiały i przyrządy wykorzystane do opakowania maszyny
Podłączyć sprężarkę do linii rozdzielczej zgodnie z instrukcjami zawartymi w paragrafach 6.2 i 6.3
Sprawdzić poziom oleju w zbiorniku: patrz paragraf 10.5. W przypadku zbyt niskiego poziomu uzupełnić
olejem o odpowiednich właściwościach.
Sprawdzić, czy dane z tabliczki sprężarki odpowiadają rzeczywistym danym instalacji elektrycznej;
dopuszcza się wahanie napięcia w granicach +/- 10% w stosunku do wartości znamionowej.
Podłączyć maszynę do instalacji elektrycznej zgodnie z opisem zawartym w paragrafie 6.4
Przy połączeniu elektrycznym zasadnicze
znaczenie ma kolejność faz napięcia, ponieważ
określa kierunek obrotu, który musi być zgodny
z tym jaki wskazuje naklejka umieszczona z boku
zespołu śrubowego (rysunek 33).
Podkreśla się, że kilka minut błędnego obrotu
może spowodować bardzo poważne szkody.
Tablica elektryczna zawiera aparaturę do kontroli
kolejności faz i uniemożliwia powstawanie
ewentualnych błędów
Rys. 33
Od tego momentu maszyna jest gotowa do pracy.
Tym niemniej, radzimy Klientowi przeczytanie następnych paragrafów i rozdziału 10
dotyczącego konserwacji, aby dokładnie ze wszystkim się zapoznać przed uruchomieniem
maszyny
Pulpit kontrolny «mc2»
7.2
Sprężarka wyposażona jest w «pulpit kontrolny» (odn. PC rys. 13, 15, 17, 19, 21, 23), który służy do
nastawiania i monitorowania warunków działania maszyny. Wszystkie parametry robocze wprowadzone
są przez Konstruktora podczas «prób technicznych odbioru» i sprawdzone przez kilka godzin działania
w różnych warunkach roboczych.
System kontroli elektronicznej oferuje wszechstronne możliwości:
99 - 7 Rozruch i działanie
P
L
Działanie całkowicie automatyczne sprężarki
Odczyt w czasie rzeczywistym parametrów roboczych
Możliwość dostosowania do indywidualnych życzeń klienta parametrów działania
Zaprogramowanie działania sprężarki dzienne lub tygodniowe
Zaprogramowanie i sygnalizowanie okresowych konserwacji przewidzianych przez Konstruktora
Samozabezpieczenie maszyny przy pomocy sygnalizacji przedalarmowej ewentualnych anomalii i
zatrzymanie automatyczne w przypadku poważnych awarii
Sterowanie i kontrola zdalna maszyny
Możliwość połączenia sprężarki, przy pomocy interfejsu CAN-BUS (w opcji) do innych podobnych
sprężarek, celem zarządzania całym szeregiem maszyn.
Możliwość zdalnego monitorowania sprężarki przy pomocy personal computera i software (w opcji)
P
L
Pulpit składa się z dwóch sekcji:
Centralka kontrolna «mc2» sprężarki
Klawisz zatrzymania awaryjnego
Fig. 34
7.2.1
«mc2»
K4
Czoło centralki mc2 składa się z:
K5
K7
K6
Klawiatury do sterowania i
programowania sprężarki
K8
K9
lampek sygnalizcyjnych / ustawienia
wyświetlacza LCD podświetlanego
L5
Fig. 35
K1
K2
L1 L3 L2 K3 L4
Klawiatura do sterowania i programowania
K1
Klawisz START (uruchomienie sprężarki)
Umożliwia uruchomienie maszyny; w przypadku, gdy jest przygotowana kontrola zdalna lub programowanie
(dzienne/tygodniowe), klawisz zezwala na gotowość do działania sprężarki (pierwszeństwo kontroli z klawiatury);
w przypadku stanu zagrożenia naciśnięcie tego klawisza jest bezskuteczne
K2
Klawisz STOP (zatrzymanie sprężarki)
Umożliwia zatrzymanie czasowe; w przypadku gdy jest przygotowana kontrola zdalna lub programowanie
(dzienne/tygodniowe), klawisz pozwala wyłączyć działanie sprężarki (pierwszeństwo kontroli ); nie działa na
poziomie stanu zagrożenia.
100 - 7 Rozruch i działanie
RESET
ESC
K3
Klawisz RESET
Umożliwia wyzerowanie sygnalizacji awaryjnej sprężarki po wyeliminowaniu przyczyn, które były ich powodem.
Ponieważ anomalie wyświetlane są tylko na ekranie głównym, klawisz RESET jest skuteczny tylko podczas
tej wizualizacji.
Podczas modyfikacji parametrów, klawisz RESET umożliwia powrót do wartości nastawionej wcześniej fabrycznie
(default) dla typu wybranej sprężarki.
K4
Klawisz ESC
Umożliwia powrót do poprzedniego menu (poziom poprzedni), lub anulowanie modyfikacji w trakcie ich
przeprowadzania. Jeśli trzymamy naciśnięty klawisz, centralka wraca do ekranu głównego.
Jeśli podświetlenie wyświetlacza jest zgaszone, pierwsze naciśnięcie klawisza przywraca oświetlenie bez
wykonania żadnej innej funkcji
K5
Klawisz strzałka GORA
Umożliwia przegląd pozycji menu do góry;
podczas nastawiania parametrów o wielorakim wyborze, można wybrać jedną z będących do dyspozycji opcji. Jeśli
podświetlenie wyświetlacza jest zgaszone , pierwsze naciśnięcie klawisza przywraca oświetlenie bez wykonania
żadnej innej funkcji
K6
Klawisz strzałka DOŁ
Umożliwia przegląd pozycji menu do dołu;
podczas nastawiania parametrów o wielorakim wyborze, można wybrać jedną z będących do dyspozycji opcji. Jeśli
podświetlenie wyświetlacza jest zgaszone, pierwsze naciśnięcie klawisza przywraca oświetlenie bez wykonania
żadnej innej funkcji
+
-
K7
Klawisz PLUS
Pozwala zwiększyć wartość parametru podczas jego modyfikacji.
Począwszy od ekranu głównego umożliwia dostęp do informacji dodatkowych i ich przegląd.
Jeśli podświetlenie wyświetlacza jest zgaszone , pierwsze naciśnięcie klawisza przywraca oświetlenie bez
wykonania żadnej innej funkcji
K8
Klawisz MINUS
Pozwala zmniejszyć wartość parametru podczas jego modyfikacji.
Począwszy od ekranu głównego umożliwia dostęp do dodatkowych informacji i ich przegląd.
Jeśli podświetlenie wyświetlacza jest zgaszone, pierwsze naciśnięcie klawisza przywraca oświetlenie bez
wykonania żadnej innej funkcji.
K9
Klawisz ENTER / POTWIERDZENIE
Umożliwia dostęp do wyświetlanego menu (poziom następny ).
Począwszy od ekranu głównego umożliwia dostęp do rozpisu menu.
Podczas modyfikacji parametru umożliwia potwierdzenie wartości lub dokonanego wyboru.
Jeśli podświetlenie wyświetlacza jest zgaszone, pierwsze naciśniącie klawisza przywraca oświetlenie bez
wykonania żadnej innej funkcji.
Lampka sygnalizacji / ustawienia
L1
Lampka obecności napięcia (żółta)
Musi bać zawsze zapalona, gdy sprężarka jest zasilana elektrycznie
L2
Lampka sygnalizacji ostrzegawczej (żółta)
Jej zapalenie się wskazuje na obecność warunków krytycznych, lub małej awarii, która nie powoduje blokady
sprężarki; sygnalizacja ta może dotyczyć konieczności przeprowadzenia konserwacji lub nieprawidłowych
warunków działania.
Zapaleniu się tej lampki towarzyszy zawsze komunikat opisowy widoczny na ekranie głównym.
L3
Lampka sygnalizacji alarmów (czerwona)
Jej zapalenie (stałe) wskazuje, że nastąpiła blokada sprężarki spowodowana poważną awaria; rodzaj awarii
opisany jest przez komunikat na ekranie głównym.
Po powrocie do pierwotnego stanu, lampka zaczyna migać, wskazując operatorowi, że może wykonać zerowanie
przy pomocy klawisza RESET
L4
lampka AUTORESTART (czerwona)
Ta lampka zapala się, gdy przygotowana jest funkcja AUTORESTART
101 - 7 Rozruch i działanie
P
L
L5
lampka funkcji ZDALNA / PROGRAM działają (czerwona)
Ta lampka zapala się, gdy przygotowana jest funkcja kontroli zdalnej lub jedna z zaprogramowanych funkcji
(dzienna-tygodniowa).
Jeśli sprężarka połączona jest szeregowo z innymi podobnymi sprężarkami i przygotowany jest dialog przy
pomocy CAN-BUS, wówczas lampka L5 bierze na siebie inne funkcje: patrz rozdział 8 «Połączenie szeregowe
sprężarek»
Wyświetlacz
wyświetlacz wielofunkcyjny
DI
Wyświetlacz LCD z podświetleniem wyposażony w 4 linijki po dwadzieścia czcionek każda: przedstawia warunki
robocze sprężarki i umożliwia wykonanie wszystkich operacji programowych i kontrolnych
7.2.2
Klawisz zatrzymania awaryjnego
P
L
Klawisz czerwony PE ZATRZYMANIA
AWARYJNEGO (odn. rysunek 36) powoduje
natychmiastowe zatrzymanie maszyny.
Korzystanie z niego musi się ograniczać
do warunków uznanych za niebezpieczne
dla operatorów lub maszyny (patrz następny
paragraf «STOP AWARYJNY sprężarki»)
Fig. 36
7.3
Uruchomienie i zatrzymanie sprężarki
START sprężarki
Po zapaleniu maszyny (zasilanie) centralka uruchamia sekwencję początkową i przygotowuje się do
kontroli sprężarki.
Sekwencja przewiduje, że z lampką LP stale zapaloną, będzie wyświetlony na display DI następujący ekran:
Ekran ten podaje:
1
LINIJKA 1 nazwa sprężarki
LINIJKA 2 /
LINIJKA 3 wersja software, która może się różnić od
podanej
LINIJKA 4 numer seryjny centralki, inny dla każdej
maszyny
<<<<mc2>>>>
Wersja software: 1.0.0.1
S/N: 000-00-01-00001
Po kilku sekundach wyświetlacz pokazuje ekran główny:
Ten ekran podje:
2
LINIJKA 1 wskazanie ciśnienia sieciowego
LINIJKA 2 wskazanie temperatury sprężania mieszanki
powietrze-olej
LINIJKA 3 komunikaty o warnkach roboczych
LINIJKA 4 godzina i data, dostęp do menu informacji,
dostęp do rozpisu menu, szybka zmiana
języka
102 - 7 Rozruch i działanie
XX.X bar
Cisnienie
Temperatura XXX °C
Gotowy do dzial.
10:40 CZW 25/05/2005
Dla zmiany języka używać klawiszy K5 i K6
Jeśli sprężarka pracuje, LINIJKA 1 i LINIJKA 2 podaje zawsze wyżej opisane informacje.
Sygnalizacje szczególne (komunikaty błądu), informacje dodatkowe lub informacje z menu zarządzania,
wizualizowane są w LINIJCE 3 i w LINIJCE 4.
Jeśli LINIJKA 3 wyświetla «Gotowa do uruchomienia» sprężarka jest do dyspozycji uruchomienia.
Uruchomienie sprężarki wykonaje się przez naciśnięcie klawisza zielonego K1-START
W tym momencie sprężarka może :
a)
uruchomić się, vwizualizując komunikaty dotyczące faz uruchomienia i działania
b)
przygotować się do uruchomienia z następnym komunikatem
3
c)
W tym przypadku ciśnienie sieci znajduje się powyżej
minimalnej wartości granicznej, jaka została nastawiona;
sprężarka uruchomi się automatycznie, gdy będzie żądane
powietrze z sieci
Oczek. uruchom. aut..
date i godz
przygotować się do uruchomienia z następnym komunikatem
W tym przypadku została uprawniona funkcja kontroli
zdalnej (patrz paragraf 7.4.2.3).
Sprężarka uruchomi się, gdy otrzyma rozkaz zdalny
Oczek.na ster.zdalne
date i godz
4
d)
przygotować się do uruchomienia z następnym komunikatem
5
W tym przypadku została uprawniona funkcja
programowania dziennego lub tygodniowego w fazie
programowania OFF (patrz paragraf 7.4.2.6). Sprężarka
uruchomi się, gdy przejdziemy do fazy programowania
ON.
Oczek na ster.zaprog
date i godz
Jeśli sprężarka nie uruchomi się i nie wydarzy się żaden z w/w przypadków, skonsultować rozdział 9.
Przy uruchomieniu maszyny bądą włączone w sekwencji styczniki
LINIA - GWIAZDA - TROJKAT
6
Uruch.
date i godz
Uruch.
date i godz
i będzie wyświetlany jeden z dwóch komunikatów.
7
Bieg pod obc.
date i godz
Bieg jalowy
date i godz
Gdy wyświetlacz wskazuje «Bieg pod obc.» zawór ssawny jest otwarty i maszyna działa na pełnym
obciążeniu (produkuje zdolność nominalną sprężonego powietrza).
Podczas działania, ciśnienie po stronie tłocznej wzrasta; po osiągnięciu wstępnie nastawionej wartości
granicznej maksymalnego ciśnienia linii, system kontrolny poprzez zamknięcie zaworu ssawnego («Bieg
jałowy») wprawia sprężarkę w bieg jałowy. Gdy ciśnienie spada poniżej minimalnej wartości granicznej
wstępnie nastawionej, zawór ssawny ponownie otwiera się i maszyna ponownie wznawia pacę na pełnym
obciążeniu.
103 - 7 Rozruch i działanie
P
L
Podczas biegu jałowego mogą mieć miejsce dwa przypadki:
a)
Nastawienie cyklu działania AUTOMATYCZNEGO
(patrz paragraf 7.4.2.3):
8
Sprężarka dostarcza ten komunikat, a następnie liczy
odwrotnie
Po zakończeniu liczenia, sprężarka wyłącza się
ustawiając się na «Oczekiwanie uruchomienia
automatycznego», i jest gotowa do pracy w przypadku
żądania powietrza
b)
P
L
Bieg jalowy
date i godz 04m 59s
Oczek. uruchom. aut.
date i godz
Nastawienie cyklu działania CIAGŁEGO
(patrz paragraf 7.4.2.3):
9
sprężarka dostarcza komunikat «Bieg jałowy», maszyna
nie zatrzymuje się nigdy, pozostając zawsze w gotowości
do natychmiastowego podjącia produkcji sprężonego
powietrza w przypadku takiego żądania.
Bieg jalowy
date i godz
STOP sprężarki
Maszyna wyposażona jest w regulator czasowy, zarówno w fazie zatrzymania jak też ponownego uruchomienia.
W celu zatrzymania sprężarki nacisnąć klawisz czerwony K2-STOP
Sprężarka nie zatrzymuje się natychmiast, lecz rozpoczyna całą serię operacji do postoju maszyny w zależności
od warunków roboczych w momencie rozkazu STOP.
Jeśli w momencie rozkazu STOP, sprężarka pracuje na pełnym obciążeniu, centrala kontrolna przestawia
maszynę na bieg jałowy.
10
Wyświetlacz DI pokazuje liczenie odwrotna; po zakończeniu
liczenia silnik zostaje zatrzymany
W tym momencie wyświetlacz pokazuje dalszą regulację
czasową, podczas tej fazy sprężarka wyładowuje
ciśnienie wewnętrzne do zbiornika, przygotowując się do
następnego ponownego uruchomienia.
11
Se, prima di aver lasciato scadere il tempo preimpostato di ripartenza temporizzata, si preme di nuovo il
tasto K1-START, sul display D1 comparirà una nuova
temporizzazione, che indica il tempo mancante al
riavvio del compressore
Zatrzym.na
date i godz
Rozladowanie XXX sec.
date i godz
Uruch. w
date i godz
Ta funkcja nie zezwala na ponowne uruchomienie się
sprężarki, będącej jeszcze pod ciśnieniem, unikając w ten
sposób nadmiernego przeciążenia silnika ektrycznego
STOP AWARYJNY sprężarki
Przez naciśnięcie klawisza czerwonego PE ZATRZYMANIA AWARYJNEGO, blokuje się natychmiast
działanie sprężarki, uniemożliwiając niebezpieczne warunki pracy.
104 - 7 Rozruch i działanie
Klawisz awaryjny jest ponadto przechwycony przez
kontrolera, który wyświetli następny komunikat przy
pomocy lampki L3 zapalonej.
RESET
12
ZATRZYMANIE AWARYJNE
blokada sprezarki
W celu powrotu do pierwotnego stanu należy
zwolnić blokadę klawisza AWARYJNEGO i
nacisnąć klawisz K3-RESET.
7.4
Konfiguracja parametrów - rozpis menu
P
L
Konfiguracja maszyny wykonana jest w czasie prób technicznych odbioru; Producent upoważnia jednakże
użytkownika do wprowadzenia modyfikacji niektórych parametrów działania celem optymalizacji
osiągów maszyny, do użytku zgodnie z jej przeznaczeniem.
Ewentualne inne modyfikacje parametrów roboczych nie są dostępne dla Klienta, ale mogą być
wykonane przez wykwalifikowany personel Placówek serwisowych.
Ekran główny przedstawia się następująco:
13
XX.X bar
Pressão
Temperatura XXX °C
Pronto p/arran.
10:40 QUA 25/05/2005
LINIJKA 1 wskazanie ciśnienienia sieciowego
LINIJKA 2 wskazanie temperatury sprężania mieszanki
powietrze-olej
LINIJKA 3 komunikaty o warunkach roboczych
LINIJKA 4 godzina i data, dostęp do menu informacji,
dostęp do rozpisu menu, szybka zmiana
języka
Dla zmiany języka używać klawiszy K5 i K6
Po 60 sekundach od naciśniącia ostatniego klawisza wyświetlacz przechodzi na niski poziom
jaskrawości.
Po pierwszym naciśnięciu jednego z klawiszy (wykluczając klawisze sterownicze K1-START, K2-STOP, K3RESET), wyświetlacz ponownie przechodzi na wyższą jaskrawość, natomiast dalsze naciśnięcia wytwarzają
funkcje połączone.
Z ekranu głównego możliwy jest dostęp:
14
a) do INFORMACJI DODATKOWYCH
przy pomocy klawiszy K7-PLUS i K8MINUS.
To menu dostarcza cały szereg ważnych
wskazówek, szybko dostępnych bez
wchodzenia do rozpisu menu; do ekranu
głównego wraca się przy pomocy
klawisza K4-ESC, lub automatycznie po
60 sekundach.
ESC
XX.X bar
Cisnienie
Temperatura XXX °C
Gotowy do dzial..
10:40 CZW 25/05/2005
b) do ROZPISU MENU
przy pomocy klawisza K9-ENTER
To menu dostarcza dostęp do wszystkich
funkcji kontroli i programowania sprężarki;
do ekranu głównego wraca się przy pomocy
klawisza K4-ESC, lub automatycznie po
60 sekundach.
+ INFORMACJI
DODATKOWYCH
7.4.1
ESC
ROZPIS
MENU
105 - 7 Rozruch i działanie
7.4.2
7.4.1
Menu informacji dodatkowych
Menu A
-
+
Cisnienie robocze
Máx.:
8.0 bar
+
ESC
Cisnienie robocze
Mín.:
+
Typ kontroli
Kontrola::
-
LOKALNA
+
ESC
-
Funkcja AUTORESTART
Stan::
OFF
+
ESC
-
+
Sekwencja w sieci
ID
Czas dzialania
razem:
Czas dzialania.
obciazony:
ESC
Wskazuje nastawienie typu kontroli:
LOKALNA / ZDALNA / PROGRAM
(odn. paragraf 7.4.2.3.)
jeśli jest przygotowana, wskazuje stan funkcji AUTORESTART
(ponowne uruchomienie automatyczne na skutek braku napięcia)
(odn. paragraf 7.4.2.3.)
Wskazuje łączną ilość godzin pracy sprężarki
(odn. paragraf 7.4.2.2.)
XXXX g.
+
Wskazuje kolejność uruchomienia maszyn
(odn. paragraf 7.4.2.4.)
XXXX g.
+
ESC
Wskazuje nastawienie cyklu działania:
AUTOMATYCZNY / CIAGŁY
(odn. paragraf 7.4.2.3.)
4-3-1-2
+
ESC
Wskazuje minimale ciśnienie robocze sprężarki.
(odn. paragraf 7.4.2.5.)
jedynie, gdy zainstalowany jest moduł komunikacji
CAN-BUS
Nr.identyf.sprez.
nr.stanowiska: 1
ESC
Wskazuje maksymalne ciśnienie robocze sprężarki.
(odn. paragraf 7.4.2.5.)
-
Cykl dzialania
Stan:
AUTOMATYCZNY
ESC
EKRAN GŁOWNY
7.0 bar
+
ESC
Cisnienie
XX.X bar
Temperatura XXX °C
Gotowy do dzial.
date i godz
Wskazuje godziny pracy przy pełnym obciążeniu
(odn. paragraf 7.4.2.2.)
-
Czas na konserwac.
olej:
XXXX g.
Wskazuje czas do pierwszej konserwacji; cyklicznie wyświetlane
są także ewentualne inne interwencje do wykonania w terminie do
100 godzin od pierwszej konserwacji
(odn. paragraf 7.4.2.2.).
Dostarcza cały szereg wskazówek najcześciej konsultowanych i jest przedstawiony w następnym menu.
106 - 7 Rozruch i działanie
P
L
To menu jest dostępne także w czasie działania sprężarki.
Jeśli nie zostaje naciskany żaden klawisz, wizualizacja powraca do ekranu głównego po 60
sekundach.
ESC
Z każdego miejsca menu możliwy jest powrót do ekranu głównego trzymając naciśnięty klawisz
K4-ESC
7.4.2
Rozpis menu (kontrola i programowanie)
Jest to struktura menu poprzez którą wykonywane są wszystkie operacje kontroli i programowania
sprężarki
Menu B
P
L
Cisnienie
XX.X bar
Temperatura XXX °C
Gotowy do dzial.
date i godz
EKRAN GŁOWNY
ESC
>KONSERWACJA
...
<
(odn. paragraf 7.4.2.2)
ESC
(odn. paragraf 7.4.2.3)
DANE OGOLNE...
ESC
>DANE SIECI
<
...
(odn. paragraf 7.4.2.4)
widoczna tylko wtedy, gdy zainstalowany jest moduł
komunikacji CAN-BUS
ESC
>PARAMETRY ROBOCZE <
...
(odn. paragraf 7.4.2.5)
>OPROGRAMOWANIE
...
<
(odn. paragraf 7.4.2.6)
>DIAGNOSTYKA
...
<
>PASSWORD
<
...
>INFORMACJE
...
<
ESC
ESC
(odn. paragraf 7.4.2.7)
ESC
(odn. paragraf 7.4.2.1)
ESC
(odn. paragraf 7.4.2.8)
Wybór i ustawienia wykonane w różnych menu mogą być:
107 - 7 Rozruch i działanie
POTWIERDZONE
Przy pomocy klawisza K9 ENTER
10
OPERACJA
WYKONANA
ESC
ANULOWANE
Przy pomocy klawisza K4 ESC
RESET
Za każdym razem, gdy modyfikuje się parametr możliwy jest powrót do nastawionej wcześniej wartości
fabrycznej (default) wybranej sprężarki poprzez naciśnięcie klawisza K3 RESET
OPERACJA
ANULOWANA
Menu PASSWORD
7.4.2.1
Umożliwia wprowadzenia password dla funkcji specjalnych (np.. AUTORESTART), lub dostępu do menu
zabezpieczonych.
W celu uruchomienia funkcji AUTORESTART skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta u Producenta
Wprowadzenie password wykonuje się wykorzystując:
Menu C
>PASSWORD
<
>Wprowadz
password: <
ESC
ESC
+ ESC
Wprowadz password:
0000
klawisze K7 i K8 do modyfikacji czcionki migania; kolejno zostają wyświetlane numery i litery
klawisze K5 i K6, aby przejść do modyfikacji czcionki poprzedniej / następnej
Na zakończenie można potwierdzić password klawiszem K9- ENTER, lub anulować go klawiszem K4ESC
Jeśli nie będzie naciskany żaden inny klawisz, wprowadzony password «wygaśnie» po pięciu minutach,
żądając ewentualnie ponownego wprowadzenia.
Menu KONSERWACJA
7.4.2.2
To menu pozwala wyświetlić operacje konserwacyjne do wykonania w krótkim terminie, pozostający czas
życia komponentu, wykonać reset liczników czasu życia każdego komponentu (tam gdzie taka funkcja jest
przygotowana), wyświetlić godzny pracy sprężarki.
Czas na konserwację
Pozwala sprawdzić jaka jest pierwsza operacja konserwacyjna do wykonania na sprężarce; ponadto
108 - 7 Rozruch i działanie
P
L
Menu D
Z podmenu możliwy jest powrót do menu KONSERWACJA,
przez naciśnięcie klawisza K4 ESC
>KONSERWACJA
<
ESC
>Czas na konserwac. <
Czas na konserwac.
....
xxx g.
ESC
>Trwalosc komp.
<
ESC
Czas pozostajacy na
fil. powiet:
xxx g.
ESC
Czas pozostajacy na
xxx g.
fil. oleju:
ESC
Czas pozostajacy na
...inne komponenty...
>Wymiana kompon.
P
L
Tylko z przygotowanym dostępem
<
Wymiana dokonana
filtr pow.
:
OK?
ESC
ESC
Wymiana dokonana
filtr oleju:
OK?
ESC
ESC
ESC
<
ESC
filtr pow.
:
Potwierdz.wymiany
filtr oleju:
OK?
OK?
Wymiana dokonana
...inne komponenty...
ESC
>Godz.pracy sprez.
Potwierdz.wymiany
Godz.pracy sprez
razem:
xxxx g.
Godz.pracy sprez
obciazony:
xxxx g.
109 - 7 Rozruch i działanie
Potwierdz.wymiany
...inne komponenty...
zostają wyświetlane opercje konserwacjne do wykonania w terminie do 100 godzin. W ten sposób
użytkownik może zaplanować operacje konserwacjyjne i ewentualnie zadecydować, czy dokonać wymiany
większej ilosci komponentów podczas jednej interwencji.
Czas życia komponentów
Wskazuje pozostały czas życia każdego komponentu podlegającego okresowej konserwacji.
Wymiana komponentów
Jeśli funkcja jest przygotowana, umożliwia ona wykonanie resetu liczników czasu życia komponentów
po konserwacji.
Godziny pracy
Wskazuje czas działania sprężarki (łączną ilość godzin działania, godziny działania przy pełnym
obciążeniu)
P
L
Poniżej przedstawiona jest tabela z programem interwencji w ramach konserwacji do wykonania.
Interwencja
Sprawdzenie filtru
powietrza
Wymiana filtru
powietrza
Przegląd po
pierwszych 100
godzinach
•
Przegląd po
pierwszych 1000
godzinach
Co 1000 godzin
•
•
•
•
Wymiana oleju
Wymiana filtru oleju
•
Co 2000 godzin
•
•
Wymiana filtru
oddzielacza
•
Wymiana filtrów
suszarki
•
Interwencje konserwacji mogą się różnić od tych, które zostały podane.
Dlatego też podczas instalacji, personel Placówki serwisowej oceni warunki robocze sprężarki i ewentualnie
dokona zmian okresowości interwencji.
Menu DANE OGOLNE
7.4.2.3
To menu pozwala wykonać ustawienia ogólne konfiguracji działania sprężarki za wyjątkiem parametrów
działania (ciśnień, regulacji czasowych).
Język
Pozwala wybrać język używany do komunikatów
Jednostka miary
Umożliwia nastawienie jednostki miary dla ciśnienia i temperatury
(ciąg dalszy na str. 113)
110 - 7 Rozruch i działanie
Menu E (1/3)
Z podmenu możliwy jest powrót do menu DANE OGOLNE,
przez naciśnięcie klawisza K4 ESC
>DANE OGOLNE
<
ESC
>Jezyk
<
ESC
Wybierz jezyk:
√WLOSKI
ESC
Wybierz jezyk:
..INNE JĘZYKI...
>Jednostka miary
P
L
<
ESC
Jedn. cisnienia
jednost:
bar
+
-
ESC
Jedn. temperatury
jednost:
Cels.
+
-
Nastaw date i godz.
dzień/m-c/rok
+
-
ESC
Kontrast
Natezenie:
XXX%
+
-
ESC
Oswietlenie
Jaskrawosc::
ON
XXX%
+
-
ESC
Oswietlenie
Jaskrawosc::
OFF
XXX%
+
-
>Data i godz
<
ESC
>Nastaw. display
<
ciąg dalszy na str. 112
111 - 7 Rozruch i działanie
Menu E (2/3)
Z podmenu możliwy jest powrót do menu DANE OGOLNE,
przez naciśnięcie klawisza K4 ESC
ciąg dalszy ze str. 111
>Cykl dzialania
<
Cykl dzialania
√AUTOMATYCZ.
ESC
Cykl dzialania
P
L
CIAGLY
ESC
>Kontrola sprez.
<
ESC
Kontrola sprez.
√LOKALNA
ESC
Kontrola sprez.
ZDALNA
ESC
Kontrola sprez.
PROGRAM
+
-
Kontrola sprez.
+
-
√SIEC - CIAGLY
ESC
SIEC - PROGRAM
ESC
>Kontrola SUSZ.
Kontrola sprez.
tylko jeśli jest zainstalowany
moduł komunikacji
CAN-BUS
tylko na maszynach
wyposażonych w suszarkę
zespoloną
<
ESC
SUSZARKA
√wlaczona na RUN
ESC
SUSZARKA
wylaczona
ciąg dalszy na str. 113
112 - 7 Rozruch i działanie
Menu E (3/3)
Z podmenu możliwy jest powrót do menu DANE OGOLNE,
przez naciśnięcie klawisza K4 ESC
ciąg dalszy ze str. 112
>Typ kontr.zdalnejo
<
ESC
Typ kontr.zdalnej
ON/OFF
ESC
Typ kontr.zdalnej
OBCIAZONA/PUSTA
P
L
Typ kontr.zdalnej
ESC
ON/OFF-OBCIAZ/PUSTA
Tylko z przygotowanym
dostępem
>Funk. AUTORESTART<
AUTORESTART
ESC
√WYLACZONY
AUTORESTART
ESC
√WLACZONY
(ciąg dalszy ze str. 110 )
Data i godzina
Pozwala nastawić datę i bierzącą godzinę
Wprowadzenie godziny i daty wykonuje się wykorzystując:
+ ESC
klawisze K7 i K8 do modifikacji czcionki migania; kolejno wyświetlane są numery i litery
klawisze K5 i K6 celem przejścia do modyfikacji czcionki poprzedniej / następnej
Po zakończeniu wprowadzania można potwierdzić password klawiszem K9- ENTER, lub anulować go
klawiszem K4-ESC
Nastawienie wyświetlacza
Pozwala regulować nastawienia wyświetlacza LCD
Sposób działania
Sposób działania sprężarki może być nastawiny na AUTOMATYCZNY lub CIAGŁY:
113 - 7 Rozruch i działanie
AUTOMATYCZNY: do stosowania w większości przypadków (nastawienie fabryczne). W tym cyklu
działania bieg jałowy jest regulowany czasowo ; po zakończeniu liczenia sprężarka zatrzymuje się
przygotowując się do następnego rozruchu automatycznego (patrz także paragraf 7.3 START sprężarki).
Gdy nie ma żądania na sprężone powietrze lub żądanie jest bardzo małe, w ten sposób oszczędza się
energię.
CIAGŁY: do stosowania w przypadkch bardzo specyficznych, gdy jest duża zmienność zużycia sprężonego
powietrza połączona ze zmniejszoną zdolnością akumulacji. Przy tym nastawieniu sprężarka rozpoczyna
bieg jałowy nie zatrzymując nigdy silnika i pozostaje w gotowości do natychmiastowego dostarczenia
powietrza na żądanie sieci. Tak skonfigurowany system ma dużą zdolność reagowania, ale stroną ujemną
jest większe zużycie energii spowodowane tym, że sprężarka jest zawsze w ruchu (patrz także paragraf
7.3 START sprężarki).
P
L
Kontrola sprężarki
To menu pozwala wybrać sposób kontroli sprężarki spośród możliwych opcji Kontrola sprez. LOKALNA
/ ZDALNA / PROGRAM
Jeśli sprężarka wyposażona jest w interfejs CAN-BUS, wówczas stają się widzialne i możliwe do wybrania
także opcje kontrolne sieć-ciągła / sieć-program.
Kontrola sprężarki może być nastawiona jako:
LOKALNA: nastawienie podstawowe (fabryczne), które umożliwia kontrolę z klawiatury
ZDALNA: poprzez to nastawienie sprężarka może być kontrolowana przy pomocy wyłącznika zdalnego
zewnętrznego. Odnośnie połączeń elektrycznych konsultować następujące podmenu (patrz paragraf
«Typ kontroli zdalnej»)
PROGRAM: przygotowane oprogramowanie dzienne lub tygodniowe jest nastawione i gotowe w menu
PROGRAMOWANIE (patrz paragraf 7.4.2.6)
SIEC-CIAGŁA: nastawienie do kontroli sprężarek połączonych szeregowo , bez programu dziennego/
tygodniowego
SIEC-PROGRAM: nastawienie do kontroli sprężarek połączonych szeregowo, zgodnie z natawionym
programem dziennym/tygodniowym
Kontrola suszarki
To menu umożliwia włączenie lub wyłączenie działania suszarki
Typ kontroli zdalnej
Kontrola zdalna może być zrealizowana tylko przy pomocy zmian w okablowaniu sprężarki, zgodnie
z opisem zawartym w paragrafie 6.5.
Gdy kontrola sprężarki nastawiona jest jako ZDALNA (patrz poprzednie podmenu) możliwe jest posiadanie
trzech typów sposobu kontroli:
ON/OFF nastawienie, które pozwala kontrolować włączenie i wyłączenie sprężarki. Jest to nastawienie
fabryczne (najczęściej używane), które pozwala wykorzystać logię kontroli własnej sprężarki, przy pomocy
sygnału ciśnienia, który maszyna mierzy lokalnie.
OBCIAZENIE/BEZ OBCIAZENIA nastawienie, które pozwala kontrolować sposób pracy przy pełnym
obciążeniu i na biegu jałowym poprzez logikę kontroli zewnętrznej: w tym przypadku sygnał ciśnienia
mierzonego przez sprężarkę jest ignorowany na rzecz kontroli sposobu pracy (pozostają włączone
zabezpieczenia)
ON/OFF - OBCIAZENIE/BEZ OBCIAZENIA nastawienie, które pozwala kontrolować zarówno
114 - 7 Rozruch i działanie
zapalenie/zgaszenie sprężarki, jak też sposób pracy. Także w tym przypadku należy wykorzystać logikę
kontroli zewnętrznej, ponieważ sygnał ciśnienia ignorowany jest na rzecz kontroli (pozostają włączone
zabezpieczenia)
Przypomina się, że kontrola z klawiatury centralki ma zawsze pierwszeństwo w stosunku do
jakiejkolwiek kontroli zdalnej, lub jakiegokolwiek programu: oznacza to że, aby kontrola zdalna była
skuteczna należy przycisnąć klawisz START, ustawiając sprężarkę na «Oczekiwanie spr. zdalne». Jest
równie możliwe zatrzymanie sprężarki bez obawy, że może być ona ponownie uruchomiona zdalnie,
naciskając klawisz STOP.
Reasumując, w celu przygotowania działania z kontrolą zdalną należy:
1) Wykonać modyfikacje okablowania z podłączeniem jednego/dwóch wyłączników, jak opisano w
paragrafie 6.5
2) Wybrać kontrolę ZDALNA
3) Wybrać sposób kontroli (ON/OFF, OBCIAZENIE/BEZ OBCIAZENIA, ON/OFF - OBCIAZENIE/BEZ
OBCIAZENIA)
4) Przygotować sprężarkę do kontroli zdalnej naciskając klawisz START na centralce
Funkcja autorestart
Jeśli jest przygotowana, menu to pozwala nastawić funkcję AUTORESTART użyteczną do ponownego
automatycznego uruchomienia maszyny po black-out elektrycznym i powrocie ciśnienia do pierwotnego
stanu.
Menu DANE SIECI
7.4.2.4
To menu pozwala nastawić parametry niezbędne do działania sprężarki w sieci (w połączeniu z innymi
podobnymi sprężarkami)
Patrz rozdział 8 «Połączenie szeregowe sprężarek».
Menu jest widoczne dopiero po połączeniu centralki z modułem interfejsu CAN-BUS do komunikacji
pomiędzy sprężarkami.
IID sprężarki
Przedstawia numer identyfikacyjny sprężarki w połączeniu szeregowym maszyn
Prefill sprężarek
Gdy uruchamia się sprężarki w połączeniu szeregowym, z rozładowaną instalacją sprężonego powietrza
(ciśnienie zerowe lub bardzo niskie), zwyle zachodzi konieczność pilnego podniesienia ciśnienia do
minimalnej wartości roboczej. Przy pomocy przygotowanej funkcji PREFILL, sprężarka bierze udział w
operacji pierwszego napełniania instalacji wykluczając w tej fazie ogólne funkcje kontroli.
Sprężarki biorące udział w tej operacji uruchamiają się kolejno bardzo szybko, unikając jednakże nałożenia
się faz rozruchu dwóch lub kilku maszyn.
Czas obrotu
Jest to czas po upływie którego zostaje ponownie przydzielane pierwszeństwo uruchomienia sprężarek
w taki sposób, aby w przeciągu długiego czasu, obciążenie robocze rozłożyło się jednakowo pomiędzy
maszynami będącymi do dyspozycji.
115 - 7 Rozruch i działanie
P
L
Menu F
Z podmenu możliwy jest powrót do menu DANE SIECI
przez naciśnięcie klawisza K4 ESC
>DANE SIECI
P
L
<
Widoczny jedynie, gdy
zainstalowany jest moduł
komunikacji CAN-BUS
ESC
Nr.identyf.sprez.
nr.stanowiska:
X
+
-
ESC
Sprezarki prefill
ilosc sprez:
X
+
-
ESC
Czas prefill
wart.:
5 min
+
-
ESC
Max ilosc spr. ON
ilosc sprez:
4
+
-
ESC
Czas obrotu
sekwencja:
24 g.
+
-
ESC
Czas reakcji
opòz. ON:
xxx s.
+
-
ESC
Czas reakcji
opòz. OFF:
xxx s
+
-
Czasy reakcji
T ON Gdy system kontrolny uruchamia sprężarkę wskutek zmniejszenia ciśnienia sieciowego, zostaje
wprawiony w działanie timer T ON: po zakończeniu liczenia system sprawdza ciśnienie sieciowe, aby
ustalić czy jest konieczne uruchomienie innej sprężarki.
T OFF Gdy system kontrolny wyłącza sprężarkę wskutek wzrostu ciśnienia sieciowego, zostaje wprawiony
w działanie timer T OFF: po zakończeniu liczenia system sprawdza ciśnienie sieciowe, aby ustalić czy
jest konieczne wyłączenie innej sprężarki.
Menu PARAMETRY ROBOCZE
7.4.2.5
To menu pozwala dokonać nastawień konfiguracji dotyczących ciśnień roboczych i regulacji czasowych biegu
jałowego oraz rozładunku kondensatu.
116 - 7 Rozruch i działanie
Ciśnienia
MAX CISNIENIE ROBOCZE : Jest to ciśnienie po przekroczeniu którego sprężarka przechodzi na bieg
jałowy. Wartość ta jest ograniczona w górnej części ciśnienieniem wskazanym na tabliczce maszyny.
MIN. CISNIENIE ROBOCZE: Jest to ciśnienie poniżej którego sprężarka przechodzi ponownie na
bieg przy pełnym obciążeniu (dostarczanie sprężonego powietrza), lub ponownie wprawia się w ruch,
jeśli zatrzymała się po biegu jałowym (bez dostarczania powietrza). Nastawienie tej wartości musi być
wykonane w taki sposób, aby uwzględniając straty ciśnienia instalacji rozdzielczej, było zagwarantowane
minimalne ciśnienie zasilania urządzeń pneumatycznych. Minimalna wartość ciśnienia nie może zbliżać
się do wartości maksymalnej więcej jak wstępnie nastawiono w fabryce (różniczka minimalna).
Menu G
Z podmenu możliwy jest powrót do menu PARAMETRY
ROBOCZE przez naciśnięcie klawisza K4 ESC
>PARAMETRY ROBOCZE <
P
L
ESC
>Cisnienia
<
ESC
Cisnienie robocze
Máx.:
xxx bar
+
-
ESC
Cisnienie robocze
Mín.:
xxx bar
+
-
ESC
Czas biegu jalowego
wart.:
xxx mín
+
-
ESC
Czas otwarcia DRAIN
wart.:
xxx mín
+
-
ESC
Czas zamk. DRAIN
wart.:
xxx mín
+
-
>Regul. czasowe
<
Regulacje czasowe
CZAS BIEGU JAŁOWEGO: To nastawienie określa czas utrzymania w ruchu sprężarki na biegu
jałowym, gdy nie ma żądania powietrza z sieci pneumatycznej. Po tym okresie sprężarka zatrzymuje
się, przygotowując się do nowego rozruchu, gdy ciśnienie sieciowe spadnie poniżej minimalnej wartości
progowej.
117 - 7 Rozruch i działanie
Ten parametr jest skuteczny tylko wtedy, gdy sposób działania nastawiony jest jako
AUTOMATYCZNY (patrz paragraf 7.4.2.3)
Optymalizacja tego parametru musi być realizowana w oparciu o przebieg zużycia powietrza z sieci i jej
zdolności akumulacji.
Jeśli zużycie jest niskie i zauważa się, że sprężarka przez długi okres czasu pozostaje
nieczynna (silnik wyłączony) korzystnym jest, aby czas biegu jałowego został skrócony w
taki sposób, aby zużywać minimum możliwe energii podczas faz nieczynnych. Niskie zużycie
powietrza zapewni także małą ilość uruchomień automatycznych sprężarki, gwarantując
dalszą redukcję zużycia energii
W przypadku, gdy zużycie powietrza jest duże i/lub bardzo zmienne, korzystnym jest
wydłużenie czasu biegu jałowego w taki sposób, aby «połączyć», poprzez okresy biegu
jałowego różne okresy biegu na pełnym obciążeniu. W ten sposób unika się zatrzymania
sprężarki, opóźnień w dostarczaniu sprężonego powietrza wskutek faz uruchomienia,
szczytów pochłaniania prądu związanych z częstymi uruchomieniami
P
L
Menu PROGRAMOWANIA
7.4.2.6
Menu PROGRAMOWANIA pozwala ustawić kalendarz pracy sprężarki z określeniem dni i godzin, w jakich
sprężarka ma być włączona. Programowanie może być dzienne (jednakowe dla wszystkich dni), lub
tygodniowe (inny program na każdy dzień tygodnia).
Reset programowania:
Pozwala wykreślić wszystkie cykle przewidziane zarówno w oprogramowaniu dziennym jak też
tygodniowym.
Sposób programowania
Ten parametr wskazuje kontrolerowi czy, po wprawieniu w działanie kontroli PROGRAMU (patrz paragraf
7.4.2.3, Kontrola sprężarki) maszyna musi wykonywać oprogramowanie dzienne, czy tygodniowe.
Programowanie dzienne
Programowanie dzienne pozwala nastawić cykle uruchomienia/zatrzymania maksymalnie do czterech
cykli. Cykle te powtarzają się jednakowo przez wszystkie dni tygodnia.
Ważne są następujące zasady:
-
Cykle nie zaprogramowane, identyfikujące się przez pięć kresek, które zastępują godziny, są nieskuteczne.
-
cykle mające zbieżne godziny uruchomienia i zatrzymania są nieskuteczne, na równi z cyklami
niezaprogramowanymi.
-
jeśli ostatni zaprogramowany cykl ma zatrzymanie o godzinie 24:00, a pierwszy cykl dzienny ma uruchomienie
o godzinie 00:00, wówczas centralka utrzyma włączoną sprężarkę w chwili mijania północy z jednego dnia na
następny.
Programowanie tygodniowe
Programowanie tygodniowe pozwala nastawić cykle uruchomienia/zatrzymania różne dla każdego dnia
tygodnia , maksymalnie trzy na każdy dzień.
118 - 7 Rozruch i działanie
Menu H
Z podmenu możliwy jest powrót do menu
OPROGRAMOWANIE przez naciśnięcie klawisza K4
>OPROGRAMOWANIE
ESC
<
ESC
>RESET z oprogram. <
Potwierdz.RESETU
Oprogramowanie:
ESC
>Sposob program.
OK?
<
ESC
Sposob program.
√DZIENNE
ESC
Sposob program.
√TYGODNIOWE
P
L
>Programow. dzienne <
ESC
Codziennie
Uruchom.1:
-----
+
-
ESC
Codziennie
Zatrzym.1:
-----
+
-
-----
+
-
+
-
...inne dni...
...inne cykle...
ESC
>Programow. tygod.
<
ESC
Poniedzialek
Uruchom.1:
ESC
Poniedzialek
Zatrzym.1:
ESC
...inne dni...
...inne cykle...
119 - 7 Rozruch i działanie
Ważne są następujące zasady:
P
L
-
Cykle nie zaprogramowane, identyfikujące się przez pięć kresek, które zastępują godziny, są
nieskuteczne.
-
Cykle mające zbieżne godziny uruchomienia i zatrzymania są nieskuteczne, na równi z cyklami
niezaprogramowanymi.
-
Jeśli ostatni cykl zaprogramowany na dany dzień ma mieć zatrzymanie o godzinie 24:00, a pierwszy
cykl zaprogramowany na następny dzień ma uruchomienie o godzinie 00:00, wówczas centralka
utrzyma sprężarkę włączoną przez północ przy przejściu z jednego dnia na następny.
UWAGA: przypomina się, że kontrola z klawiatury centralki ma zawsze pierwszeństwo w stosunku do
jakiejkolwiek kontroli z programu: oznacza to że, aby program był skuteczny, należy przycisnąć klawisz
START, ustawiając sprężarkę na «Oczekiwanie progr.». Jest równie możliwe zatrzymanie sprężarki bez
obawy, że może być ona ponownie uruchomiona przez wcześniej nastawiony program, naciskając
klawisz K2 oznaczający STOP.
Reasumując, w celu przygotowania działania z kontrolą z programu należy:
1) Wybrać kontrolę PROGRAMU
2) Wybrać sposób programowania do wykonania (DZIENNE/TYGODNIOWE)
3) Zaprogramować wybrany kalendarz dzienny lub tygodniowy.
4) Przygotować kontrolę z programu naciskając klawisz K1 START na centralce.
Menu DIAGNOSTYKI
7.4.2.7
Menu diagnostyczne pozwala sprawdzić prawidłowe funkcjonowanie wejść (INPUT), wyjść (OUTPUT), kierunku
obrotu sprężarki i wentylatora. Ponadto, możliwy jest odczyt rejestru awarii, jakie wystąpiły na sprężarce.
Wskazanym jest, aby te funkcje diagnostyczne były używane przez osobę doświadczoną,
która zna dokładnie sprężarkę i jej działanie
TEST diagnostyczny
W celu przeprowadzenia TESTU diagnostycznego należy przestrzegać wszystkich norm bezpieczeństwa
opisanych w rozdziale 5
UWAGA!!!
Podczas przeprowadzania testu, części maszyny są pod napięciem (cewki sterownicze)
jak też wprawione są w działanie urządzenia obrotowe (silnik, sprężarka, wentylator). W
związku z tym, operatorzy muszą przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności podczas takich
sprawdzianów.
Komunikaty błędu
Centralka zapamiętuje wszystkie strong ujemne, jakie miały miejsce i spowodowały blokadę maszyny
(alarmy). Dla każdego komunikatu błędu są zapamiętywane:
-
Typ błądu (alarm)
-
Godzina, dzień, data wystąpienia alarmu
-
Łączna ilość godzin oraz godziny na biegu przy obciążeniu, gdy wystąpiła awaria
Wskazówki te wizualizowane są cyklicznie w trzeciej i czwartej linijce wyświetlacza.
120 - 7 Rozruch i działanie
Menu I
Dos submenus, é possível voltar ao menu
DIAGNOSTYKA carregando na tecla K4 ESC
>DIAGNOSTYKA
<
ESC
>TEST DIAGNOS.
<
TESTOWANIE
diagnostyczne:
ESC
OK?
TEST diagnostycz
TEST INPUT cyfr.
INPUT nr.1
StanWyl.
bezpiecz.
OK
ESC
P
L
...inne INPUT...
ESC
TEST diagnostycz
TEST OUTPUT cyfrowy
OUTPUT nr.1 uruch.:
Linia
...inne OUTPUT...
ESC
ESC
TEST diagnostycz
TEST kier. obrotu
Nac.
ESC
do TESTU
Nac. jesli OK
Nac.ESC jesli NEGAT.
>KOMUNIKATY BLEDU
<
ESC
ESC
...ostatnia informacja
o błędzie...
...inne informacje
o błędzie...
121 - 7 Rozruch i działanie
ESC
Menu INFORMACJI
7.4.2.8
To menu dostarcza informacji odnośnie numeru seryjnego centralki i wersji zainstalowanego software.
Numer seryjny CPU niezbędny jest, by uzyskać od Producenta uprawnienie do funkcji zabezpieczonych (np.
AUTORESTART), oraz odnośny password dostępu
N.seryjny CPU
Wskazuje numer seryjny centralki.
Wersja software
Wskazuje wersję zainstalowanego software.
7.5
Sygnalizacja anomalii funkcjonowania
P
L
Menu L
Dos submenus, é possível voltar ao menu
INFORMACJE carregando na tecla K4 ESC
>INFORMACJE
<
ESC
>Nr.
szer. CPU:
<
Nr. szer. CPU:
XXX-XX-XX-XXXXX
ESC
>Wersja software:
<
Wersja software:
ESC
<<<mc2>>>
X.X:X:X
System diagnostyczny pozwala na ciągłe monitorowanie warunków roboczych maszyny oraz natychmiastowe
sygnalizowanie potrzeby przeprowadzenia interwencji w ramaci konserwacji, lub anomalii działania.
Sygnalizacje dzielą się na dwie kategorie :
Sygnalizacje ostrzegawcze
Te sygnalizacje mogą dotyczyć zaprogramowanych interwencji konserwacyjnych, krytycznych warunków
roboczych lub awarii niewielkiej wagi, które nie powodują blokady sprężarki, ale wymagają kontroli celem
ustalenia przyczyny, która je spowodowała.
Sygnalizacjom ostrzegawczym towarzyszy zapalenie się lampki żółtej L2 i opis poprzez komunikat
widoczny w trzeciej i czwartej linijce wyświetlacza na ekranie głównym. Aby nie przeszkadzać w
wizualizacji komunikatów podstawowych, sygnalizacje ostrzegawcze wyświetlane są w sposób
przemienny
Celem dokonania RESETU sygnalizacji ostrzegawczych należy postępować następująco :
1) Odnośnie sygnalizacji dotyczących interwencji konserwacyjnych zaprogramowanych: przeprowadzić
interwencję i wykonać RESET życia komponentu (patrz paragraf 7.4.2.2)
Do sygnalizacji tego typu należy:
Wymienic filtr pow.
122 - 7 Rozruch i działanie
-
Wymienic filtr oleju
Wymienic olej
Wymienic filtr oddz.
Wymienic filtr pow. – nadmierne zatkanie
przy tej ostatniej anomalii, po wymianie filtu należy przycisnąć klawisz K3-RESET
2) Odnośnie sygnalizacji dotyczących krytycznych warunków eksploatacyjnych:
jeśli jest to możliwe, wyeliminować sytuacje krytyczne; sygnalizacja wyzeruje się automatycznie
Do sygnalizacji tego typu należy:
Temperat.sprezarki wysoka
Temperat.srodowiska niska
UWAGA!!!
Jeśli przez długi okres czasu nie doprowadzi się ostrzeżeń do pierwotnego stanu (np. brak
zaprogramowanej konserwacji) SPREZARKA ZATRZYMA SIE!!! Należy wówczas natychmiast
skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub Serwisem Producenta
Sygnalizacje alarmowe
Sygnalizacje te wskazują poważną awarię, która spowodowała blokadę sprężarki. Alarm może być
wynikiem złego działania systemu, lub skrajnie krytycznych warunków eksploatacyjnych.
Gdy dochodzi do blokady maszyny, sprężarka zatrzymuje się natychmiast, zapala się lampka
czerwona L3 alarmów, a na ekranie głównym wyświetlony zostaje w sposób trwały komunikat
dotyczący awarii. Aby wykonać RESET należy przede wszystkim przywrócić do pierwotnego
stanu awarię: po czym lampka L3 zacznie migać wskazując, że możliwe jest wyzerowanie poprzez
naciśniącie klawisza RESET
Wszystkie anomalie powodujące blokadę sprężarki są zapamiętywane w file rejestru komunikatów błędu.
Odnośnie konsultacji rejestru patrz paragraf 7.4.2.7
Anomalie powodujące blokadę maszyny są następujące :
-
ZATRZYMANIE AWARYJNE. - blokada sprezarki
Temperat.sprezania nadmierna - blokada
Temp. ambiente muito baixa - blokada
Cisnienie wewnetrzne nadmierne- blokada
Cisnienie sieciowe nadmierne - blokada
Blad przetwornika cisnienia - blokada
Blad czujnika temp.sprez. - blokada
Blad sekwencji faz zasilania - blokada
Zwarcie INPUT analogowy- blokada
Przeciazenie silnika sprezarki. - blokada
Ilosc rozruch/godz. nadmierna - blokada
Przererw. napiecia zasilania - blokada
Mikrowylacz.napiecia liniowego - blokada
Do nich należy dodać awarie spowodowane zaniedbaniem konserwacji: jeśli przez długi czas sprężarka
używana jest bez przewidzianej i sygnalizowanej z centralki konserwacji, dochodzi do blokady maszyny z
następującym komunikatem:
Wymiana -------------- godź.w nadm. - blokada
gdzie w miejscu kresek, wyświetlany jest element do wymiany.
123 - 7 Rozruch i działanie
P
L
W tej sytuacji staje się absolutnie konieczna wymiana elementu. W przypadku, gdy konieczne jest
ponowne uruchomienie sprężarki, należy wykonać procedurę uruchomienia awaryjnego. Należy
natychmiast skontaktować się z Serwisem lub Biurem Obsługi Klienta u Producenta.
Odnośnie informacji w jaki sposób interweniować w przypadku alarmu, należy zapoznać się
z rozdziałem 9 «Rozwiązywanie problemów»
P
L
124 - 7 Rozruch i działanie
Sprężarki połączone
szeregowo
8
Centralka kontrlna mc2 pochłania wszystkie funkcje do kontroli sprężarki, na której jest bezpośrednio zainstalowana.
W salach sprężarek, gdzie zainstalowanych jest wiącej maszyn wyposażonych w centralkę (maksymalnie
do czterech jednostek), możliwe jest zrealizowanie pomiędzy nimi sieci komunikacyjnej, która umożliwi automatyczne i skoordynowane zarządzanie sprężark bądących do dyspozycji.
Komunikacja pomiędzy sprężarkami pozwaala uzyskać następujące korzyści:
Niezmienność ciśnienia powietrza przeznaczonego do urządzeń pneumatycznych
Oszczędność energetyczną:
zostają wprawione w działanie tylko sprężarki niezbędne do dostarczania żądanego powietrza
równy podział obciążenia roboczego na bądące do dyspozycji sprężarki, a w konsekwencji
synchronizację interwencji zaprogramowanej konserwacji
zarządzanie alarmami i postojami maszyn w taki sposób, aby nie było przerw w dostarczaniu
sprężonego powietrza
zarządzanie siecią sprężarek wg. nastawionego przez użytkownika programu dziennego lub
tygodniowego.
Dla zrealizowania komunikacji pomiędzy centralkami należy zaopatrzyć się w moduł komunikacyjny dla każdej
z maszyn do połączenia i w odnośne kable.
W tym celu należy zwrócić się do przedstawiciela danego terytorium i dokonać zakupu.
Instrukcje instalacji, programowanie i działanie sieci sprężarek zawarte są w broszurce wraz z modułem
komunikacyjnym.
125 - 8 Sprężarki połączone szeregowo
P
L
Rozwiązywanie
problemów
9
Poniżej podane są typy najczęściej spotykanych anomalii.
Tam, gdzie jest wskazana interwencja użytkownika, musi być ona wykonana przez osobę kompetentną i
wyspecjalizowaną.
W pozostałych przypadkach należy zwrócić się do specjalistycznych placówek.
Sprężarka wymagająca interwencji w ramach zaprogramowanej konserwacji, dostarcza
na ekranie głównym wskazówek dotyczących interwencji do wykonania i nadmiaru godzin
działania. W przypadku, gdy działanie w takich warunkach przeciąga się zbyt długo, sprężarka
ulega blokadzie żądając kategorycznie wykonania interwencji.
P
L
V-F
V.V.
Maszyny o stałej prędkości
Maszyny o zmiennej prędkości
9.1
Maszyna nie działa
V-F
V-V
Sygnalizacja
Możliwa przyczyna
Interwencja
Brak zasilania
Przywrócić zasilanie
FU2 / FU8 przerwane
Wymienić uszkodzone
bezpiecz.
Problemy z
centralką elektroniczną
Zwrócić się do
Serwisu
Problemy z połączeniami
centralki
Zwrócić się do
Serwisu
FU4 przerwany
Wymienić FU4
Problemy z falownikiem
Zwrócić się do
Serwisu
X
L1 ON
L3 ON stały
DI wskazuje:
“Temp.srodowiska zbyt
lniska - blokada”
Temperatura środowiska
zbyt niska
Ogrzać środowisko.
Zrobić przegląd instalacji
maszyny
X
L1 ON
L3 ON stały
DI wskazuje:
“Blad przetwornika
cisnienia - blokada”
Problem z czujnikiem
ciśnienia lub z jego
połączeniami elektrycznymi
Zwrócić się do
Serwisu
X
L1 ON
L3 ON stały
DI wskazuje:
“Blad czujnika
temp.sprez.- blokada”
Problem z czujnikiem
temperatury lub z jego
połączeniami elektrycznymi
Zwrócić się do
Serwisu
X
L1 OFF
DI OFF
X
X
L1 ON
DI OFF
X
X
X
X
X
X
X
L1 ON
DI ON
(z komunikatem normalnego
działania)
126 - 9 Rozwiązywanie problemów
V-F
X
X
X
X
V-V
Sygnalizacja
Możliwa przyczyna
Interwencja
X
L1 ON
L3 ON stały
DI wskazuje:
“Zwarcie INPUT
analogowy - blokada”
Problem z czujnikami
ciśnienia / temperatury lub z
ich połączeniami elektrycznymi
Zwrócić się do
Serwisu
X
L1 ON
L3 ON migający
DI wskazuje:
“Przererw. napiecia
zasilania - blokada”
Wystąpiła przerwa w
napięciu zasilania systemu
Wykonać operację RESET
(patrz. par. 7.5) i ponownie
wprawić w działanie maszynę
X
L1 ON
L3 ON stały
DI wskazuje:
“Blad sekwencji faz
zasilania - blokada”
Błędna sekwencja faz
zasilania
Odwrócić dwie fazy zasilania
X
L1 ON
L3 ON stały
DI wskazuje:
“Ilosc rozruch/godz.
nadmierna - blokada”
Przekroczona została ilość
uruchomień dotychczas
tolerowanych przez silnik
Czekać na powrót do
pierwotnego stanu anomalii
9.2
Uruchomienie urządzenia utrudnione
V-F
X
V-V
Sygnalizacja
X
X
X
Możliwa przyczyna
Interwencja
Temperatura środowiska
niska
Ogrzać środowisko
Napięcie elektryczne słabe
Kontrolować zasilanie
Problemy z VA
Zwrócić się do
Serwisu
Problemy z sekwencją
rozruchu gwiazda - trójkąt
Zwrócić się do
Serwisu
Problemy z falownikiem
Zwrócić się do
Serwisu
9.3
Ciśnienie nie osiąga wartości znamionowej
V-F
V-V
X
X
X
X
X
X
Sygnalizacja
Wartość ciśnienia na DI stała
(nie wzrasta)
Wartość ciśnienia na DI
zmienna, ale nie osiąga
minimalnej granicy roboczej.
Prędkość obrotu silnika
pozostaje niska
Wartość ciśnienia na DI niższa
od progu roboczego
Możliwa przyczyna
Interwencja
Problemy z VA
Zwrócić się do
Serwisu
Slizganie się pasów
Zwrócić się do
Serwisu
Problemy z centralką mc2
Zwrócić się do
Serwisu
Problemy z połączeniem
pomiądzy centralką mc2 i
falownikiem
Zwrócić się do
Serwisu
Ządanie powietrza zbyt
wysokie
Zmniejszyć użytkowników /
Dodać sprężarki szeregowo
Straty wewnętrzne lub
zewnętrzne
Sprawdzić straty
127 - 9 Rozwiązywanie problemów
P
L
V-F
X
V-V
Sygnalizacja
Możliwa przyczyna
Interwencja
Nadmierne zatkanie FA
Wymienię FA
(patrz. par. 10.4)
Slizganie się pasów
Zwrócić się do
Serwisu
X
Maszyna działa lub jest gotowa do uruchomienia
z sygnalizacją konserwacji zaprogramowanej
V-F
Sygnalizacja
Możliwa przyczyna
Interwencja
X
L2 miga
DI wskazuje:
“Wymienic filtr pow.
nadmierne zatkanie”
FA zatkany
Wymienić FA
(patrz par. 10.4)
X
X
L2 miga
DI wskazuje:
“Wymienic filtr pow.
godz.w nadm.”
FA do wymiany podczas
okresowej konserwacji
Wymienić FA
(patrz par. 10.4)
X
X
L2 miga
DI wskazuje:
“Wymienic filtr oleju
godz.w nadm.”
FO do wymiany podczas
okresowej konserwacji
Wymienić FO
(patrz par. 10.6)
X
X
L2 miga
DI wskazuje:
“Wymienic olej
godz.w nadm.”
Olej do wymiany podczas
okresowej konserwacji
Wymienić olej
(patrz par. 10.5)
X
X
L2 miga
DI wskazuje:
“Wymienic filtr oddz.
godz.w nadm.”
FD do wymiany podczas
okresowej konserwacji
Wymienić FD
(patrz par. 10.6)
X
X
L2 miga
DI wskazuje:
“Wymienic filtr osusz
godz.w nadm.”
Filtry suszarki do wymiany
podczas okresowej
konserwacji
Zwrócić się do
Serwisu
X
P
L
V-V
Maszyna działa lub jest gotowa do uruchomienia
z sygnalizacją działania w warunkach krytycznych
V-F
X
X
V-V
X
X
9.4
9.5
Sygnalizacja
Możliwa przyczyna
Interwencja
L2 miga
DI wskazuje:
“Temperat.srodowiska
niska”
Temperatura środowiska
niska
Ogrzać środowisko
Chłodzenie oleju
niewystarczające
Sprawdzić działanie
wentylatora elektrycznego i
jego bezpieczników FU3
Zwrócić się do
Serwisu
Chłodnica oleju brudna
Zwrócić się do
Serwisu
Ilość oleju niewystarczająca
Dolać lub wymienić olej
(patrz par. 10.5)
L2 miga
DI wskazuje:
“Temperat.sprezarki
wysoka”
128 - 9 Rozwiązywanie problemów
V-F
V-V
X
X
X
X
X
X
X
X
Sygnalizacja
L2 miga
DI wskazuje:
“Temperat.sprezarki
wysoka”
L2 miga
DI wskazuje:
“Blad temp. rosy”
Możliwa przyczyna
Interwencja
Zbyt wysoka temperatura
środowiska lub obiegu
gorącego powietrza
Ulepszyć wymianę powietrza i
sprawdzić warunki techniczne
instalacji
FO zatkany
Wymienić FO
(patrz par. 10.6)
FD zatkany
Wymienić FD
(patrz par. 10.6)
Uszkodzenie czujnika
temperatury rosy lub jego
połączenia
Zwrócić się do
Serwisu
Sprężarka w ruchu zatrzymuje się
z sygnalizacją awarii
V-F
V-V
X
9.6
Sygnalizacja
Możliwa przyczyna
Interwencja
X
L3 ON stały
DI wskazuje:
“ZATRZYMANIE AWARYJNE
blokada sprezarki”
Został naciśnięty klawisz PE
Przywrócić do pierwotnego
stanu klawisz PE
(par. 7.3)
Problemy z VA lub jego
zaworem elektrycznym
Zwrócić się do
Serwisu
X
X
L3 ON stały
DI wskazuje:
“Cisnienie sieciowe
nadmierne - blokada”
Nadmierne ciśnienie sieciowe
indukowane z innych
sprężarek
Sprawdzić ciśnienie robocze
wszystkich sprężarek
X
X
Napięcie elektryczne
niewystarczające
Skontrolować zasilanie
X
X
Kable zasilające niedowymiarowane
Sprawdzić warunki techniczne
instalacji
X
X
Krytyczne Warunki termiczne
działania (wysoka temperatura
środowiska, obieg gorącego
powietrza, filtr wstępny ssawny
zatkany)
Sprawdzić warunki działania
X
X
FD zatkany
Wymienić FD
(par. 10.6)
X
X
FA zatkany
Zwrócić się do
Serwisu
X
Problemy z sekwencją
uruchomienia gwiazdatrójkąt
Zwrócić się do
Serwisu
X
Problemy z zabezpieczeniem
termicznym silnika
Zwrócić się do
Serwisu
Problemy z silnikiem
elektrycznym
Zwrócić się do
Serwisu
Problemy z
Mikroprzerwami linii
Sprawdzić linię zasilania
X
X
X
X
L3 ON stały
DI wskazuje:
“Przeciazenie silnika
sprezarki - blokada”
L3 ON stały
DI wskazuje:
“Mikrowylacz.napiecia
liniowego - blokada
129 - 9 Rozwiązywanie problemów
P
L
V-F
P
L
V-V
Sygnalizacja
Możliwa przyczyna
Interwencja
Chłodzenie oleju
niedostateczne
Sprawdzić działanie
wentylatora elektrycznego
i jego bezpieczników topik.
FU3.
Zwrócić się do
Serwisu
Chłodnica oleju brudna
Zwrócić się do
Serwisu
Ilość oleju niedostateczna
Dolać lub wymienić olej
(par. 10.5)
Nadmierna temperatura
środowiska lub obiegu
gorącego powietrza
Polepszyć wymianę powietrza
i sprawdzić warunki techniczne
instalacji
FD zatkany
Wymienić FD
(par. 10.6)
FA zatkany
Wymienić FA
(par. 10.4)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
L3 ON stały
DI wskazuje:
“Wymienic filtr pow.
godz.w nadm.-blokada”
FA do wymiany podczas
konserwacji okresowej
Wymienić FA
(partrz par. 10.4)
X
X
L3 ON stały
DI wskazuje:
“Wymienic filtr oleju
godz.w nadm.-blokada”
FO do wymiany podczas
konserwacji okresowej
Wymienić FO
(patrz par. 10.6)
X
X
L3 ON stały
DI wskazuje:
“Wymienic olej
godz.w nadm.-blokada”
Olej do wymiany podczas
konserwacji okresowej
Wymienić olej
(patrz par. 10.5)
X
X
L3 ON stały
DI wskazuje:
“Wymienic filtr oddz.
godz.w nadm.-blokada”
FD do wymiany podczas
konserwacji okresowej
Wymienić FD
(patrz par. 10.6)
X
X
L3 ON stały
DI wskazuje:
“Wymienic filtr osusz
excess hours. - block”
Filtry suszarki do wymiany
podczas konserwacji
okresowej
Zwrócić się do
Serwisu
Problemy z falownikiem
Zwrócić się do
Serwisu
X
L1 ON
L3 ON stały
DI wskazuje:
“Alarm FALOWNIKA blokada”
Problemy z połączeniem
pomiędzy centralką a
falownikiem
Zwrócić się do
Serwisu
L3 ON stały
DI wskazuje:
“Temperat.sprezania
nadmierna - blokada”
9.7
Obecność oleju w sieci
V-F
X
V-V
X
Sygnalizacja
Możliwa przyczyna
Interwencja
Problemy z FD
Zwrócić się do
Serwisu
Odzyskiwanie oleju
nieskuteczne
Zwrócić się do
Serwisu
130 - 9 Rozwiązywanie problemów
Obecność oleju w maszynie
V-F
V-V
Możliwa przyczyna
Interwencja
X
X
Sygnalizacja
Przecieki z łączników
Docisnąć łączniki
X
X
Interwencja zaworu
bezpieczeństwa VS
Zwrócić się do
Serwisu
X
X
Wyciekanie z FA
Zwrócić się do
Serwisu
9.9
Interwencja zaworu bezpieczeństwa VS
V-F
V-V
Sygnalizacja
Możliwa przyczyna
Interwencja
Docisnąć łączniki
Wymienić FD
(par. 10.6)
X
X
Problemy z przetwornikiem
ciśnienia
X
X
FD zatkany
131 - 9 Rozwiązywanie problemów
9.8
P
L
10
Konserwacja
Dla utrzymania sprawności technicznej w czasie, sprężarka wymaga przeprowadzania zaplanowanej
konserwacji.
Producent upoważnia użytkownika do wykonywania niektórych interwencji konserwacji zwyczajnej
pod warunkiem, że przeprowadzane będą przez fachowy personel.
W przypadku, gdy konserwacja zwyczajna powierzona jest Serwisowi, użytkownik nie ma możliwości
wykonania RESET-u komponentów, chociaż dokonał ich wymiany (patrz paragraf 7.4.2.2)
P
L
Podkreśla się obowiązek stosowania oryginalnych części zamiennych.
Odnośnie instrukcji odsyła się do następnych paragrafów.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek interwencji w ramach konserwacji należy przeczytać uważnie
rozdział 5 dotyczący norm bezpieczeństwa operatorów. Ważne jest, aby były one skrupulatnie
przestrzegane przy wszystkich interwencjach konserwacyjnych
10.1
Cykl działania
Zespół sprężarki zbudowany jest z dwóch wirników (wewnętrzny i zewnętrzny) o specjalnym profilu
asymetrycznym, opatentowanych serii VT, zamontowanych na łożyskach tocznych, zdolnych do wytrzymywania
nacisków wzdłużnych (osiowych) i radialnych. Wirnik wewnętrzny jest prowadzącym, a zewnętrzny
prowadzonym. Wirnik wewnętrzny pociąga do obrotu wirnik zewnętrzny. Obydwa wirniki jednakże nie stykają się
fizycznie ze sobą, ponieważ dzieli je cienka błonka oleju, która zabezpiecza współpracujące powierzchnie.
Olej więc, spełnia różne funkcje: smarowanie łożysk i wirników, rozpraszanie ciepła wyprodukowanego przez
sprężanie powietrza, tworzenie «płynnej uszczelki», zmniejszenie szkodliwych przestrzeni wewnątrz zespołu
pomp, tłumienie hałasu.
W sprężarkach o stałej prędkości, uruchomienie maszyny odbywa się przy pomocy systemu gwiazdatrójkąt. Podczas fazy gwiazdy zawór ssawny VA jest zamknięty: umożliwia to rozruch jałowy z mniejszą
siłą i mniejszym zużyciem energii.
Po pewnym wcześniej ustalonym czasie kilku sekund, centralka kontrolna PC wysyła rozkaz przejścia na
połączenie z trójkątem; w krótkim przejściowym czasie, silnik MP osiąga znamionową liczbę obrotów. Po
czym następuje otwarcie zaworu ssawnego i rozpoczyna się normalny cykl pracy.
W sprężarkach o zmiennej prędkości, faza rozruchu następuje wraz z nabieraniem prędkości silnika
elektrycznego, który bądąc zasilany przez falownik doprowadzany jest do maksymalnej prędkości obrotu
zgodnie z ciśnieniem sieciowym.
Jak tylko liczba obrotów pozwoli na to, zawór ssawny VA otwiera się i zaczyna się cykl pracy maszyny.
Powietrze zasysane przez filtr FA, wchodzi do zespłu pomp i miesza się z wtryskiwanym olejem; stopniowo
zostaje sprężane i popchnięte do zbiornika oddzielacza, gdzie odbywa się, na zasadzie praw ciężkości,
pierwsze oddzielenie oleju, który osadza się na dnie.
Powietrze, wymieszane jeszcze z małymi kroplami oleju, opływając kształt zbiornika przechodzi przez filtr
oddzielacza oleju FD. Krople oleju, w wyniku koalescencji, łączą się ze sobą i osadzają się na dnie filtru,
gdzie przy pomocy przewodów rurowych odbywa się odzyskiwanie w kierunku zespołu pomp.
Oczyszczone powietrze wchodzi do zaworu zwrotnego i minimalnego ciśnienia VR, który otwiera się dopiero
po przekroczeniu wartości progowej wynoszącej ok.4 barów, umożliwiając w każdych warunkach działania,
prawidłowe smarowanie systemu.
132 - 10 Konserwacja
Olej osadzony na dnie zbiornika SS, popchnięty przez ciśnienie, dociera do chłodnicy oleju RO, gdzie zostaje
schłodzony; w przypadku gdy temperatura oleju jest niższa od wartości wzorcowej zaworu termostatycznego
VT, przejście w chłodnicy powoduje zwarcie; olej przechodzi do filtru FO i wraca do wtrysku w zespole
pomp.
Czujnik temperatury STO włączony do bloczka tłocznego i połączony z mikroprocesorem, umożliwia stałą
kontrolę temperatury wewnątrz zespołu pomp.
Kontrola dostarczanego natężenia przepływu różni się między maszynami o stałej prądkości i o prędkości
zmiennej. W sprężarkach o stałej prędkości, po osiągnięciu znamionowego ciśnienia eksploatacji, zatyczka
zaworu ssawnego zamyka się. Ciśnienie wewnętrzne w zbiorniku zostaje rozładowane do wartości ok. 2
barów.
Wartość ta otrzymana jest przy pomocy minimalnej ilości powietrza zasysanego przez zawór ssawny:
gwarantuje to utrzymanie ciśnienia niezbędnego do prawidłowego smarowania systemu. W związku z tym,
maszyna może kontynuować pracę na «biegu jałowym» przy zmniejszonym zużyciu energii.
Po ustalonym z góry czasie działania na «biegu jałowym», maszyna zatrzymuje się, gotowa do ponownego
uruchomienia automatycznego, jeśli ciśnienie spadnie poniżej minimalnej wartości progowej.
W sprężarkach o zmiennej prędkości, system kontrolny modyfikuje liczbę obrotów w celu osiągnięcia i
utrzymania średniego ciśnienia pomiędzy nastawioną wartością minimalną i maksymalną.
Jeśli zużycie powietrza jest bardzo niskie, po osiągniąciu maksymalnego ciśnienia eksploatacyjnego, sprążarka
przechodzi na bieg jałowy, podobnie jak to zostało opisane w przypadku sprężarki o stałej prędkości.
W tym przypadku czas trwania biegu jałowego jest krótszy ; po zakończeniu tej fazy sprężarka zatrzymuje
się przygotowując następne ponowne uruchomienie automatyczne.
Także fazy zatrzymania maszyny sterowane przez operatora są różne dla dwóch typów sprężarek.
W maszynach o stałej prędkości, zatrzymanie jest uporządkowane i regulowane czasowo: maszyna jest
ustawiona na «biegu jałowym» i zbiornik zostaje stopniowo rozładowany.
W maszynach o prędkości zmiennej faza zatrzymania jest kontrolowana poprzez zmniejszanie prędkości
silnika, podczas, której system obniża zwiększone ciśnienie.
Maszyna jest ponadto zabezpieczona przed nadciśnieniem jakiejkolwiek natury (anomalie wewnętrzne lub
ewentualne inne sprężarki połączone szeregowo).
10.2
Wykaz interwencji konserwacji zwyczajnej
Poniżej przedstawiony jest wykaz wszystkich interwencji, jakich wymaga maszyna w ramach konserwacji.
Operacje, które muszą być wykonane przez personel Serwisu mają z boku przypis z
symbolem
-
Interwencja
Odniesienie
Kontrola filtru
wstępnego ssawnego
10.3
Wymiana filtru
wstępnego ssawnego
10.3
Kontrola filtru
powietrza
10.4
Wymiana
filtru powietrza
10.4
*
Do wykonania
przez Serwis
Po
pierwszych
100 godź.
Po
pierwszych
1000 godź.
Co
500
godź.
•
•
•
•
•
•
•
133 - 10 Konserwacja
•
Co
1000
godź.
•
•
Co
2000
godź.
Co
4000
godź.
P
L
Interwencja
Odniesienie
Do wykonania
przez Serwis
Po
pierwszych
100 godź.
Po
pierwszych
1000 godź.
Co
500
godź.
Co
1000
godź.
Co
2000
godź.
•
•
Przegląd
zaworu minimalnego
ciśnienia
Przegląd
zaworu
ssawnego
P
L
Wymiana
filtru oleju
10.6
Kontrola poziomu
oleju - napełnienie
10.5
Wymiana oleju
10.5
Wymiana
wkładu oddzielacza
oleju
10.6
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kontrola
odzyskiwania oleju
Sprawdzenie
zamknięcia
łączników
-
Sprawdzenie
zamknięcia
zacisków
elektrycznych
Odwadnianie
kondensatu
zbiornika
powietrze-olej
10.7
•
Czyszczenie chłodnic
Czyszczenie
skraplacza suszarki
Wymiana filtrów
suszarki
Sprawdzenie
naprężenia i zużycia
pasów
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wymiana
pasów napędowych
•
•
•
Sprawdzenie
regulacji
kalibrowania
Sprawdzenie
prawidłowego
funkcjonowania
zabezpieczeń
Smarowanie łożysk
silnika
*
Co
4000
godź.
•
Interwencja ta przewidziana została dla normalnych warunków zapylenia środowiska. W przypadku zapylenia krytycznego może
zdarzyć się, że pulpit będzie sygnalizował konieczność wymiany filtru powietrza przed zakończeniem interwencji przewidzianej w ramach
konserwacji zaprogramowanej. Gdyby tak się stało, należy pilnie wymienić filtr powietrza. Fachowy personel, w chwili instalowania, będzie mógł
obiektywnie ocenić warunki robocze środowiska.
134 - 10 Konserwacja
10.3
Wymiana filtru wstępnego ssawnego
Przed wykonaniem jakiejkolwiek interwencji w ramach konserwacji należy przeczytać uważnie
rozdział 5 dotyczący norm bezpieczeństwa operatorów. Ważne jest, aby były one skrupulatnie
przestrzegane przy wszystkich interwencjach konserwacyjnych
Operacje na zewnątrz sprężarki:
odkręcić śruby, które wspierają płytę
PPA wstępnego filtru ssawnego
PA
Operacje wewnątrz sprężarki: wyjąć
kratkę filtru wstępnego ssawnego PPA
i element filtrujący PA (rysunek 37)
Wymienić element filtrujący PA
Zamontować ponownie kratkę
wstępnego filtru ssawnego
PPA
Rys. 37
Odnośnie zerowania licznika godzin dotyczych operacji konserwacji zaprogramowanej (tylko dla
uprawnionych użytkowników) patrz paragraf 7.4.2.2.
10.4
Czyszczenie lub wymiana filtru powietrza
Przed wykonaniem jakiejkolwiek interwencji w ramach konserwacji należy przeczytać uważnie
rozdział 5 dotyczący norm bezpieczeństwa operatorów. Ważne jest, aby były one skrupulatnie
przestrzegane przy wszystkich interwencjach konserwacyjnych
FORMULA - GENESIS - MODULO 5.5-15 kW / 7,5-20 hp (BA 51)
FA
Otworzyć płytę górną PS obudowy
mebla sprężarki odkrącając śruby
mocujące
Otworzyć płytę czołową PF obudowy
mebla sprężarki przy pomocy klucza
dostarczonego w wyposażeniu
Zluzować opaskę FFA przedstawioną na
rysunku 38 i wyjąć filtr powietrza FA
Wydmuchać filtr kierując strumień
powietrza do jego wnętrza lub wymienić
go zgodnie z zaleceniami programu
konserwacji: nie stosować żadnego
płynu lub środków piorących do
czyszczenia filtru.
FFA
Rys. 38
135 - 10 Konserwacja
P
L
Założyć ponownie filtr na zawór ssawny
aż do złączenia.
Docisnąć opaskę
Ponownie zamontować płyty PS i PF
obudowy meblowej
FORMULA - GENESIS - MODULO 15 kW / 20 hp (BA 69)
P
L
FORMULA - GENESIS:
Otworzyć drzwiczki narożne SPA
obudowy meblowej sprężarki przy
pomocy klucza dostarczonego w
wyposażeniu
MODULO:
Otworzyć drzwiczki filtrów SF obudowy
meblowej sprężarki przy pomocy klucza
dostarczonego w wyposażeniu
Odczepić przednią część pojemnika
filtru CF przy pomocy dwóch dźwigni
mocujących (rysunek 39)
Wyjąć filtr powietrza FA z jego gniazda
(rysunek 40)
Rys. 39
CF
Wydmuchać filtr kierując strumień
powietrza do jego wnętrza lub wymienić
go zgodnie z zaleceniami programu
konserwacji: nie stosować żadnego
płynu lub środków piorących do
czyszczenia filtru
Założyć ponownie filtr FA aż do
złączenia
Zaczepić część przednią pojemnika filtru
CF przy pomocy dźwigni mocujących
FORMULA - GENESIS:
Zamontować ponownie dźwiczki narożne
SPA obudowy meblowej sprężarki
MODULO:
Zamontować ponownie dźwiczki filtrów
SF obudowy meblowej sprężarki.
FA
Rys. 40
W celu wyzerowania licznika godzin dotyczących operacji konserwacji zaprogramowanej (tylko dla
uprawnionych użytkowników) patrz paragraf 7.4.2.2.
136 - 10 Konserwacja
Kontrola poziomu, napełnienie i wymiana oleju
10.5
Przed wykonaniem jakiejkolwiek interwencji w ramach konserwacji należy przeczytać uważnie
rozdział 5 dotyczący norm bezpieczeństwa operatorów. Ważne jest, aby były one skrupulatnie
przestrzegane przy wszystkich interwencjach konserwacyjnych
Kontrola poziomu i napełnianie
Zaleca się częste sprawdzanie poziomu oleju w obwodzie maszyny, która nie pracuje od co najmniej
trzydziestu minut.
Operacja kontroli przeprowadzana jest w sposób prosty, dokonując inspekcji poziomu oleju na rurce wskaźnika
poziomu TRL (rysunek 41), po rozmontowaniu płyty czołowej PF
Poziom oleju musi być widoczny, ale nie może przekraczać wskazania maksymalnego poziomu RLMAX.
Gdy pozion oleju zbliży się do dolnej granicy rurki wskaźnika poziomu TRL, należy go znów uzupełnić.
Nie dopuścić nigdy, aby olej osiągnął poziom tak niski, że nie będzie widoczny poprzez rurkę
wskaźnika poziomu TRL!
Poziom maksymalny uzyskuje się wówczas, gdy przy napełnianiu, olej lekko dotyka brzegu wskaźnika poziomu
maksymalnego RLMAX..
Jeśli zachodzi koniczność napełnienia, należy:
Rozmontować płytę czołową PF
przy pomocy klucza dostarczonego z
wyposażeniem
TRL
Odkrącić korek TO uważając, aby nie
zgubić uszczelnienia (rysunek 42)
RLMAX
Radzimy stosowanie lejka i
wprowadzenie go do wnętrza tuleji
zalewania oleju (rysunek 42)
Uzupełnianie poziomu oleju musi być
wykonane absolutnie zgodnie z opisem
zawartym w paragrafie 4.7
RLMIN
Rys. 41
Unikać nadmiernego napełnienia!!!
Non dopuścić, aby poziom oleju
przekroczył maksymalny poziom
RLMAX (rysunek 41)
Sprawdzić, czy uszczelnienie korka
jest usytuowane poprawnie i łagodnie
docisnąć
Zamontować ponownie płytę czołową
PF przy pomocy zamka z kluczem
dostarczonym w wyposażeniu.
Rys. 42
TO
Wymiana oleju
Wymiana oleju musi być wykonana z przedziałami czasowymi podanymi w wykazie programu konserwacji
zawartym w paragrafie 10.2
137 - 10 Konserwacja
P
L
Przed wykonaniem jakiejkolwiek interwencji w ramach konserwacji należy przeczytać uważnie
rozdział 5 dotyczący norm bezpieczeństwa operatorów. Ważne jest, aby były one skrupulatnie
przestrzegane przy wszystkich interwencjach konserwacyjnych
Operacje do wykonania:
Rozmontować płytę czołową PF
przy pomocy klucza dostarczonego w
wyposażeniu
Odkręcić kurek TO uważając by nie
zgubić uszczelnienia (rysunek 43)
P
L
Połączyć złączkę R dostarczoną z
wyposażeniem łączącą odpowiedni
pojemnik zbiorczy z łącznikiem DO po
odkręceniu kurka bezpieczeństwa (rys.
44)
Otworzyć kurek RSO, aby rozpocząć
wypuszczanie oleju (rys. 44)
Po odsączeniu zamknąć kurek RSO
Zalanie oleju wykonać zgodnie z opisem
zawartym w paragrafie «Kontrola
poziom i napełnienie» (rys. 43)
TO
Rys. 43
Łagodnie docisnąć kurek TO, po
sprawdzeniu dokładnego usytuowania
uszczelki
Ponownie zamontować kurek
zabezpieczający i płytę czołową PF
Otworzyć zawór odcinający pomiędzy
sprężarką i linią rozdzielczą, włączyć
wyłącznik główny i wykonać próbny
rozruch.
Po kilku minutach działania dokonać
oględzin maszyny celem sprawdzienia,
czy ewentualnie nie ma przecieku
oleju
RSO
R
Skontrolować ponownie poziom oleju
zgodnie z opisem zawartym w paragrafie
«Kontrola poziomu i napełnienie» i
ewentualnie dolać
DO
Rys. 44
Przypomina się, że usuwanie zużytego oleju, kondensatów i wszelkich filtrów maszyny
musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi normami lokalnymi, ponieważ są to produkty
powodujące skażenie środowiska
138 - 10 Konserwacja
W celu wyzerowania licznika godzin dotyczących operacji konserwacji zaprogramowanej (tylko dla
uprawnionych użytkowników) patrz paragraf 7.4.2.2.
10.6
Wymiana filtru oleju i filtru oddzielacza
Przed wykonaniem jakiejkolwiek interwencji w ramach konserwacji należy przeczytać uważnie
rozdział 5 dotyczący norm bezpieczeństwa operatorów. Ważne jest, aby były one skrupulatnie
przestrzegane przy wszystkich interwencjach konserwacyjnych
Zdemontować płytę czołową PF
przy pomocy klucza dostarcznego z
wyposażeniem
FO
Zdemontować płytę górną PS przy
pomocy klucza dostarczonego z
wyposażeniem.
P
L
Odkręcić wkład filtru oleju FO przy
pomocy specjalnego klucza (rys. 45)
Przed zainstalowaniem nowego wkładu
nasmarować uszczelkę (rys. 46)
Wkręcić filtr i ręcznie zacisnąć: nie
używać żadnego narzędzia do
zaciśnięcia wkładu, aby nie uszkodzić
struktury!
Rys. 45
Otworzyć zawór odcinający pomiędzy
sprężarką i linią rozdzielczą, włączyć
wyłącznik główny i wykonać próbny
rozruch.
Po kilku minutach działania dokonać
oględzin, czy nie ma ewentualnie
przecieku oleju.
Przeprowadzić nową kontrolę poziomu
oleju zgodnie z opisem zawartym
w paragrafie «Kontrola poziomu i
napełnienie» i eventualnie dolać.
Rozmontować płytę górną PS i czołową
PF
Rys. 46
Przypomina się, że usuwanie zużytego oleju, kondensatów i wszelkich filtrów maszyny
musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi normami lokalnymi, ponieważ są to produkty
powodujące skażenie środowiska
W celu wyzerowania licznika godzin dotyczących operacji konserwacji zaprogramowanej (tylko dla
uprawnionych użytkowników) patrz paragraf 7.4.2.2.
139 - 10 Konserwacja
10.7
Odwadnianie kondensatów
Przed wykonaniem jakiejkolwiek interwencji w ramach konserwacji należy przeczytać uważnie
rozdział 5 dotyczący norm bezpieczeństwa operatorów. Ważne jest, aby były one skrupulatnie
przestrzegane przy wszystkich interwencjach konserwacyjnych
W przypadku, gdy maszyna wyposażona jest w suszarkę i/lub zbiornik powietrza, centralka mc2 steruje
zaworem elektrycznym urządzenia wyładowczego kondensatu w sposób regulowany czasowo i dający się
zaprogramować.
W maszynach wyposażonych w suszarkę bez zbiornika powietrza, wyładunek kondensatu odbywa się poprzez
tuleję znajdującą się na płycie tylnej PP
W maszynach wyposażonych w zbiornik powietrza, wyładunek kondensatu odbywa się poprzez zawór
elektryczny znajdując się pod zbiornikiem powietrza SA
P
L
Zbiornik powietrza
W celu wyeliminowania kondensatu, jaki wytworzył się w zbiorniku powietrza należy wykonać następujące
operacje:
Usytuować odpowiedni pojemnik
zbiorczy pod kurkiem spustowym RSC,
znajdującym się pod kurkiem powietrza
SA
RSC
SA
Upewnić się czy zawór odcinający
pomiędzy sprężarką a linią rozdzielczą
jest zamknięty
Otworzyć kurek RSC (fig. 47) pomagając
sobie ewentualnie szczypcami
Odwadniać kondensat aż do całkowitego
opróżnienia zbiornika
Rys. 47
zamknąć kurek spustowy RSC
Przypomina się, że usuwanie zużytego oleju, kondensatów i wszelkich filtrów maszyny
musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi normami lokalnymi, ponieważ są to produkty
powodujące skażenie środowiska
Zbiornik oddzielacza mieszanki powietrze-olej
Odwadniać często kondensat odkładający się w zbiorniku oddzielacza mieszanki powietrze-olej wykorzystując
zasadę uwarstwienia cieczy w spoczynku.
Operacja ta musi być wykonana tym częściej im bardziej krytyczne są warunki środowiska (niska temperatura
wysoka wilgotność), oraz im częściej dokonywany jest rozruch silnika zimnego sprężarki.
Dla wykonania tej operacji konieczne jest, aby sprężarka nie działała przez co najmniej jedną
godzinę
140 - 10 Konserwacja
Zdemontować płytę czołową PF
przy pomocy klucza dostarczonego z
wyposażeniem
Połączyć złączkę R dostarczoną z
wyposażeniem, łączącą odpowiedni
pojemnik zbiorczy z łącznikiem DO po
odkręceniu korka bezpieczeństwa (rys.
48)
RSO
Otworzyć częściowo kurek RSO (rys.
49)
R
Obserwować odwadnianie cieczy i
szybko zamknąć kurek RSO, jak tylko
rozpocznie się cieknięcie oleju.
Sprawdzić poziom oleju i ewentualnie
dolać, zgodnie z opisem zawartym
w paragrafie «Kontrola poziomu i
napełnienie»
P
L
DO
Rys. 48
Ponownie zamontować korek
bezpieczeństwa i płytę czołową PF
Przypomina się, że odwadnianie kondensatu zbiornika oddzielacza jest operacją okresową do
przeprowadzania co najmniej tygodniowo w sposób ręczny przez użytkownika.
Wymiana bezpieczników topikowych
10.8
Przed wykonaniem jakiejkolwiek interwencji w ramach konserwacji należy przeczytać uważnie
rozdział 5 dotyczący norm bezpieczeństwa operatorów. Ważne jest, aby były one skrupulatnie
przestrzegane przy wszystkich interwencjach konserwacyjnych
FORMULA - GENESIS:
Otworzyć drzwiczki narożne SPA obudowy
meblowej sprężarki przy pomocy klucza
dostarczonego wraz z wyposażeniem
MODULO:
Otworzyć drzwiczki skrzynki elektrycznej
SCE obudowy meblowej sprężarki przy
pomocy klucza dostarczonego wraz z
wyposażeniem
Wymienić uszkodzone bezpieczniki
przestrzegając rozmiarów podanych w
paragrafach 12.8, 12.9, 12.10
Rys. 49
FORMULA - GENESIS:
Zamknąć drzwiczki narożne SPA
MODULO:
Zamknąć drzwiczki skrzynki elektrycznej
SCE
141 - 10 Konserwacja
11
Cresci zamienne i
Placówki serwisowe
Producent gwarantuje kompletny serwis posprzedażny poprzez sieć placówek serwisowych i Biur Technicznych
będących do dyspozycji Państwa, celem rozwiązania ewentualnych problemów.
Zgłoszenia do autoryzowanych Placówek serwisowych, lub do Producenta muszą wskazywać model sprężarki
i numer części.
Celem uzyskania informacji odnośnie Placówek serwisowych znajdujących się najbliżej miejsca
instalacji sprężarki, lub każdej innej informacji prosimy dzwonić, lub wysłać FAX na numer:
P
L
Fax:
(+39) 011-9246400
(+39) 011-9241096
E-mail: [email protected]
Kodowanie części zamiennych i materiał
powszechnego użytku
11.1
Poniższy wykaz przedstawia kody najczęściej stosowanych części zamiennych. Odnośnie innych części
zamiennych prosimy o kontakt z autoryrowanymi Placówkami serwisowymi.
Model
Ciśnienie
bar
Filtr
powietrza
Kod
8
5.5
10
13
9056293
9623572
10
13
15
BA 69
(2) 9075236
(2) 9075256
9056238
9056237
9623572
9056282
(2) 9075236
(2) 9075290
(2) 9075257
(2) 9075291
9056293
9056113
9056292
9623572
15
15
BA 51
(2) 9075290
(2) 9075290
8
11
Pasy
napędowe
Kod
(2) 9075257
9056237
9056293
15
FORMULA
GENESIS
13
Filtr wstępny
ssawny
Kod
9056282
8
10
Filtr
oddzielacza
Kod
9056238
15
7.5
Filtr
oleju
Kod
(2) 9075215
(2) 9075254
(2) 9075256
8
(3) 9075211
10
(3) 9075291
13
9056293
9056113
9056292
9623572
(3) 9075215
15
(3) 9075262
8
(3) 9075256
10
13
9618034
9056113
9056292
9623572
15
142 - 11 Peças Sobresselentes e Centros de assistência
(3) 9075254
(3) 9075262
(3) 9075215
Model
Ciśnienie
bar
Filtr
powietrza
Kod
8
5.5
10
13
13
9056942
9623572
11
13
9623572
9056934
(2) 9075236
(2) 9075290
(2) 9075257
(2) 9075291
9056937
9056935
9056943
9623572
(2) 9075215
(2) 9075254
(2) 9075256
8
(3) 9075211
10
(3) 9075291
13
9056937
9056935
9056943
9623572
15
10
13
(3) 9075215
(3) 9075262
8
15
BA 69
(2) 9075236
(2) 9075256
9056942
15
15
BA 51
(2) 9075290
(2) 9075290
8
10
Pasy
napędowe
Kod
(2) 9075257
9056933
9056937
15
MODULO
Filtr wstępny
ssawny
Kod
9056934
8
10
Filtr
oddzielacza
Kod
9056933
9056937
15
7.5
Filtr
oleju
Kod
(3) 9075256
9056939
9056935
9056943
15
143 - 11 Cresci zamienne i Placówki serwisowe
9623572
(3) 9075254
(3) 9075262
(3) 9075215
P
L
12
Schematy
Schemat instalacji hydrauliczno pneumatycznej
P
L
144 - 12 Schematy
12.1
Legenda
1
2
2.1
2.2
Filtr powietrza
Zespół ssawny
Czujnik sygnalizacji zatkania filtru powietrza
Zawór elektryczny sterowania zespołu ssawnego
3
4
Napęd
Silnik
5
Zespół pomp
6
6.1
6.2
6.3
6.4
Zbiornik oddzielacza
Zawór bezpieczeństwa
Czytnik poziomu oleju
Czujnik temperatury mieszanki powietrze-olej
Kurek spustowy oleju
7
8
Zawór termostatyczny
Filtr oleju
9
Wymiennik powietrze-olej
10
Odzyskiwanie oleju
11
Filtr oddzielacza oleju
12
Zawór minimalnego ciśnienia i zwrotny
13
Wymiennik powietrze-powietrze
14
Przetwornik ciśnienia sieciowego
15
16
15.1
15.2
15.3
16.1
16.2
16.3
16.4
Zespół suszarki (tylko w wersjach wyposażonych)
Suszarka
Czujnik temperatury rosy
Automatyczne urządzenie wyładunkowe kondensatu
espół zbiornika powietrza ( tylko w wersjach wyposażonych)
Zbiornik powietrza
Zawór bezpieczeństwa
Kurek spustowy
Urządzenie wyładunkowe kondensatu (tylko dla wersji ze zbiornikiem
bez suszarki)
145 - 12 Schematy
P
L
Schemat elektryczny obwodów mocy 5,5 - 15 kW
Maszyny bez suszarki
P
L
146 - 12 Schematy
12.2
Schemat elektryczny obwodów mocy 5,5 - 15 kW
Maszyny z suszarką
12.3
P
L
147 - 12 Schematy
Schemat elektryczny obwodów mocy 11 kW
Maszyny z falownikiem
P
L
148 - 12 Schematy
12.4
Schemat elektryczny obwodów pomocniczych
Maszyny bez suszarki
5,5 - 15 kW
12.5
P
L
149 - 12 Schematy
Schemat elektryczny obwodów pomocniczych
Maszyny z suszarką
P
L
150 - 12 Schematy
5,5 - 15 kW
12.6
Schemat elektryczny obwodów pomocniczych
Maszyny z falownikiem
11 kW
12.7
P
L
151 - 12 Schematy
Schemat elektryczny topograficzny 5,5 - 15 kW
Maszyny bez suszarki
P
L
152 - 12 Schematy
12.8
Schemat elektryczny topograficzny 5,5 - 15 kW
Maszyny z suszarką
12.9
P
L
153 - 12 Schematy
Schemat elektryczny topograficzny 11 kW
Maszyny z falownikiem
P
L
154 - 12 Schematy
12.10
Distributor /
Service Centre
Dichiarazione di conformità CE - Declaration of compliance EEC - Déclaration de conformité CE - Konformitätserklärung EWG - Declaración de conformidad CE
Declaração de conformidade CE - Verklaring van overeenstemming EEG - CE-Overensstemmelseserklæring - Försäkran om CE-överensstämmelse
CE Vaatimustenmukaisuusvakuutus - Δηλωση συμμορφωσης CE - Oświadczenie o zgodności KE - Izjava o sukladnosti direktivama EZ
Izjava o skladnosti ES - EK Megfelelési nyilatkozat - ES Prohlášení o shodě - Prehlásenie ES o zhode
Декларация о соответствии нормам ЕO - EF-overensstemmelseserklæring - AT uygunluk beyanı - Declaraţie de conformitate CE
Декларация за съответствие по стандарт на ЕO - Izjava o sukladnosti propisima EZ - Deklaracija dėl EB reikalavimų vykdymų
Vastavusdeklaratsioon EK - Paziņojums par atbilstību EK prasībām
DNV - MODULO UNO S. c. a. r. l.
Viale Colleoni 9
Agrate Brianza (MI) - ITALIA
La conformità all’allegato VIII della direttiva 2000/14 CE è stata controllata da:
Directive 2000/14 CE enclosure (VIII) conformity has been checked by:
Conforme d.lgs. N. 262/02
NOI DICHIARIAMO CHE LA COSTRUZIONE DEL SEGUENTE PRODOTTO - WE DECLARE THAT THE FOLLOWING PRODUCT
LA SOCIETÉ DECLARE QUE LA CONSTRUCTION DU PRODUIT SUIVANT
WIR ERKLÄREN HIERMIT, DASS DIE KONSTRUKTION DES NACHFOLGEND AUFGEFÜHRTEN PRODUKTES
NOSOTROS DECLARAMOS QUE LA CONSTRUCCIÓN DEL SIGUIENTE PRODUCTO - NÓS DECLARAMOS QUE A CONSTRUÇÃO DO PRODUCTO SEGUINTE
WIJ VERKLAREN DAT DE CONSTRUCTIE VAN ONDERSTAAND PRODUCT - VI ERKLÆRER, AT KONSTRUKTIONEN AF NEDENSTÅENDE PRODUKT
VI FÖRSÄKRAR ATT KONSTRUKTIONEN HOS FÖLJANDE PRODUKT - VAKUUTAMME, ETTÄ SEURAAVA TUOTE ON VALMISTETTU
ΕΜΕΙΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ - OŚWIADCZAMY, ŻE BUDOWA NASTĘPUJĄCEGO WYROBU
MI POTVRĐUJEMO DA JE OVAJ PROIZVOD KONSTRUIRAN - IZJAVLAJMO DA JE PROIZVODNJA SLEDEČEGA PROIZVODA
KIJELENTJÜK, HOGY AZ ALÁBBI TERMÉK SZERKEZETE - PROHLAŠUJEME, ŽE VÝROBA TOHOTO VÝROBKU - PREHLASUJEME, ŽE VÝROBA TOHOTO VÝROBKU
ЗАЯВЛЯЕМ, ЧТО КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ - VI ERKLÆRER AT KONSTRUKSJONEN AV DET FØLGENDE PRODUKTET - AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÜRÜN İMALİNİN
SE DECLARĂ CĂ DIN PUNCT DE VEDERE CONSTRUCTIV PRODUSUL - ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ ИЗРАБОТВАНЕТО НА СЛЕДНИЯ ПРОДУКТ
MI POTVRĐUJEMO DA JE OVAJ PROIZVOD KONSTRUISAN - PAREIŠKIAME, KAD ŠIS PRODUKTAS - KINNITAME, ET JÄRGMINE TOODE
MĒS PAZIŅOJAM, KA SEKOJOŠAIS PRODUKTS
E’ CONFORME ALLE SEGUENTI DISPOSIZIONI - WAS BUILT IN COMPLIANCE WITH THE FOLLOWING DISPOSITIONS - EST CONFORME AUX DISPOSITIONS SUIVANTES
MIT DEN FOLGENDEN VORSCHRIFTEN ÜBEREINSTIMMT - ESTÁ CONFORME CON LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES
ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS SEGUINTES DISPOSIÇÕES - IN OVEREENSTEMMING IS MET DE VOLGENDE BEPALINGEN - OPFYLDER FØLGENDE FORSKRIFTER
ÄR I ÖVERENSSTÄMMELSE MED FÖLJANDE FÖRESKRIFTER - ALLAOLEVIEN SÄÄDÖSTEN MUKAISESTI - ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
JEST ZGODNA Z NIŻEJ WYMIENIONYMI NORMAMI - SKLADU SA SLIJEDEĆIM DIREKTIVAMA - V SKLADU S SLEDEČIMI ODREDBAMI
MEGFELELŐ AZ ALÁBBI RENDELETEKNEK - JE V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍMI SMĚRNICEMI - JE V SÚLADE S NASLEDOVNÝMI SMERNICAMI
ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ СЛЕДУЮЩИХ НОРМАТИВОВ - ER I OVERENSSTEMMELSE MED FØLGENDE BESTEMMELSER
İZLEYEN KURALLARA UYGUNLUĞUNU BEYAN EDERİZ - A FOST EXECUTAT CONFORM DISPOZIŢIILOR - Е В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЛЕДНИТЕ РАЗПОРЕДБИ
U SKLADU SA SLEDEĆIM PROPISIMA - PAGAMINTAS, REMIANTIS SEKANČIOMIS DIREKTYVOMIS - ON VALMISTATUD KOOSKÕLAS JÄRGMISTE DIREKTIIVIDEGA
TIKA IZGATAVOTS ATBILSTOŠI SEKOJOŠAJĀM DIREKTĪVĀM
98/37/CE - 89/336/CE - 73/23/CE - 2000/14/CE
Gaetano Amante
04/06/2004
9037179
Nome e firma della persona autorizzata - Name and signature of the authorized person - Nom et signature de la personne autorisée
Name und Unterschrift der berechtigten Person - Nombre y firma de la persona autorizada - Nome e assinatura da pessoa autorizada
Naam en handtekening van de gemachtigde persoon - Navn og underskrift fra den autoriserede person - Ombudets namn och underskrift
Valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus - Όνομα και υπογραφή του εξουσιοδοτημένου ατόμου - Nazwisko i podpis osoby upoważnionej
Ime i potpis ovlaštene osobe - Ime in podpis pooblaščene osebe - A meghatalmazott személy neve és aláírása - Jméno a podpis autorizované osoby
Meno a podpis oprávnenej osoby - Фамилия и подпись ответственного лица - Navn og underskrift til autorisert person
Yetkili kişinin isim ve imzası - Numele şi semnătura persoanei autorizate - Име и подпис на упълномощено лице - Ime i potpis ovlaštene osobe
Įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas - Volitatud isiku nimi ja allkiri - Pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts
Download