Proszę sformułować plan pracy placówki w każdym z wymienionych

advertisement
PLAN PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84
IM. RUCHU OBROŃCÓW POKOJU WE WROCŁAWIU
NA ROK SZKOLNY
1
2013/2014
1. OGÓLNY PLAN PRACY PLACÓWKI
Proszę przedstawić ogólną wizję funkcjonowania placówki w bieżącym roku szkolnym, formułując cele, których osiągnięcie planowane jest w czasie jego trwania.
Szkoła realizuje koncepcję pracy, według której jest ona miejscem, w którym uczeń czuje się bezpiecznie i dobrze. Zdobywa wiedzę i umiejętności,
dzięki którym z sukcesem kontynuuje edukację. – koncepcja pracy szkoły jest znana i zaakceptowana przez rodziców i uczniów.
W planie pracy szkoły uwzględniono również priorytety MEN i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu w roku szkolnym 2013/2014.
Szkoła działa na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów
 Nauczyciele i uczniowie znają i przestrzegają zasady bezpieczeństwa na terenie placówki i poza nią
 Nauczyciele i uczniowie realizują program Promocji Zdrowia, szkoła działa w Sieci Szkół Promujących Zdrowie
Nauczyciele i uczniowie znają i respektują normy społeczne
 W szkole tworzy się i następnie realizuje program wychowawczy i profilaktyczny
 Kształtuje się postawy patriotyczne, prospołeczne, przeciwdziałania agresji i tolerancji wobec odmienności
 W szkole podejmowane są działania integrujące społeczność szkolną
Procesy edukacyjne zorganizowane są w sposób sprzyjający uczeniu się
 W szkole realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem nabytej przez uczniów wiedzy i umiejętności w poprzednim etapie edukacyjnym
 W procesie dydaktycznym uwzględnia się specyficzne trudności w uczeniu się uczniów, organizuje wsparcie i pomoc określoną w funkcjonującej w szkole
procedurze udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej
 Nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny monitorują i analizują osiągnięcia każdego ucznia z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych
 W szkole organizowane są pozalekcyjne zajęcia dodatkowe sprzyjające rozwojowi zainteresowań uczniów lub wyrównywaniem szans edukacyjnych
W procesie edukacji i wychowania szkoła współpracuje z rodzicami
 Wymiana informacji
 Stwarzanie możliwości do wspierania rozwoju dziecka
 W szkole udzielana jest pomoc pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna, prowadzone są również zajęcia terapii Biofeedback
2
FORMULARZ PLANU PRACY PLACÓWKI
1. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA
PLANOWANE DZIAŁANIA

Zwiększanie atrakcyjności oferty edukacyjnej Szkoły
SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
 Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe w ramach realizacji godzin KN:
- zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j.polskiego, matematyki, j.angielskiego i przyrody
- zajęcia w ramach programu „ Język maszyn”
- zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze „ Z przyrodą na Ty”
- kółko literacko- teatralne
- kółko zainteresowań z j.angielskiego
- kółko regionalne
- kółko czytelnicze
- kółko dziennikarskie – redagowanie gazetki szkolnej „ Kałamarz”
 Organizacja pokazów w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
 Współpraca i korzystanie z zajęć prowadzonych w Humanitarium, ZOO, Muzeum
Narodowym, Ligę Ochrony Przyrody
 Szkoła realizuje program Tenis 10
 Szkoła uczestniczy i organizuje dodatkowe zajęcia pozwalające na rozwój zainteresowań
sportowych uczniów. – m.in. zajęcia koszykówki prowadzone przez trenerów z klubu
Gimbasket
 Rozpoznawanie dodatkowych potrzeb uczniów ( w oparciu o ankietę przeprowadzoną w II
semestrze roku szkolnego 2012/2013)
 Rozpoznanie uzdolnień i zainteresowań uczniów i
 Nauczyciele obserwują uczniów podczas zajęć lekcyjnych i dodatkowych.
3
planowanie ich rozwoju
 Analizują prace i wytwory uczniów.
 Realizują projekty szkolne.
 Włączenie się do działań Wrocławskiej Koncepcji Edukacyjnej
 Organizacja konkursów międzyszkolnych
- VII Międzyszkolny Konkurs Przyrodniczy Super Sowa
 Nauczyciele organizują i motywują do udziału w
konkursach szkolnych , międzyszkolnych, ogólnopolskich .
Udzielają wsparcia merytorycznego.
- XIV Międzyszkolny Konkurs Plastyczny - "Podróż dookoła świata"
- VII Międzyszkolny Konkurs Wielkanocny - "Najpiękniejsza Palma "
- Międzyszkolny Konkurs na Makietę „Obrona zamku wrocławskiego przed Tatarami”
- Międzyszkolny Konkurs na Najpiękniejszą Kartkę Wielkanocną- „Easter Card”

Organizacja konkursów szkolnych:
Dla klas 0-III
- Konkurs plastyczny „Mój przyjaciel Miś
- Konkurs recytatorski- „Spotkanie z wierszem”
- Konkurs „Śpiewamy najpiękniejsze kolędy”
- Konkurs ortograficzny dla kl. III
- Konkurs matematyczny dla kl. III
- Warsztaty Wielkanocne
- Konkurs opowiadania bajek i baśni
- Obchody „Dnia Ziemi”
- Na własną książeczkę dla kl.II i III
- Konkurs Pięknego Czytania
4
Dla klas IV-VI
- Orły, orzełki
- Konkurs o tytuł „Mistrza ortografii”
- Recytatorski ( j. polski )

- Na zakładkę do książki

- Lampiony adwentowe

- Gwiazdki Bożonarodzeniowe

- ”Christmas Card” – konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną

- Moja wrocławska baśń
- Mitologiczny„ Znam Mity”
- Pięknego czytania w języku angielskim
- Osiągnięcia starożytnych cywilizacji
- Wiedzy historycznej dla klas szóstych
- Pisanka Wielkanocna
- Wiedzy o Unii Europejskiej
- Festiwal Piosenki Turystycznej
- Konkurs wiedzy o Chopinie
- ”English Battles”
- ”Spelling Is Easy”
- Konkurs na najlepszego matematyka

Udział w konkursach międzyszkolnych:
- „ zDolny Ślązaczek ”
- „Alfik Humanistyczny”, „Alfik Matematyczny”
5
- „Słowo Daję”
- HISMAT
- Ogólnopolski Konkurs „Ojczyzna Polszczyzna”
- „English Master” – międzyszkolny konkurs z j. angielskiego
 Modyfikowanie, modernizowanie warsztatu nauczyciela


szkolenia dla nauczycieli: nowoczesne i skuteczne metody nauczania z uczniami w
przestrzeni klasowej i poza, cd. ocenianie kształtujące
prowadzenie lekcji metodą projektu, lekcje przedmiotowe w pracowni komputerowej

tablica interaktywna i oprogramowanie, portale edukacyjne, inne technologie

systematyczne doposażanie w potrzebne pomoce naukowe i dydaktyczne

Przyznawanie uczniom Odznaki Srebrnej i Złotej Sowy

Innowacja pedagogiczna w klasie pierwszej „ Młody Europejczyk”
 Przeanalizowanie i poszerzenie systemu motywowania
uczniów
 Poszukiwanie nowych „ przestrzeni edukacyjnych”
2. DBANIE O ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY UCZNIÓW
PLANOWANE DZIAŁANIA

Współpraca z poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
nr 2
SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

Analiza opinii poradni, wdrażanie zaleceń.
6

Tworzenie IPT dla określonych uczniów

Wyrównywanie szans edukacyjnych,

Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej
potrzebującym uczniom

Utworzenie Zespołu Wspierającego ds. Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej

Zajęcia w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych tzw. godziny romskie,
Zajęcia logopedyczne,


Wczesne wspomaganie rozwoju,
Wprowadzenie nowej procedury udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
związku ze zmiana rozporządzenia MEN .
Monitowanie działań i efektów udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej posiedzenia zespołów nauczycieli uczących danego ucznia zwoływane przez
wychowawców.



Wspomaganie właściwego rozwoju fizycznego uczniów

Współpraca pedagogów i psychologa z nauczycielami i wychowawcami – prowadzenie
zajęć w klasach oraz spotkań indywidualnych z uczniami. Wzajemne informowanie się o
sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów. Podejmowanie potrzebnych działań.

Spotkania z rodzicami/opiekunami uczniów , informowanie o podjętych działaniach,
uzyskiwanie informacji zwrotnych.

Indywidualne spotkania z uczniami pedagogów i psychologa szkolnego

Objęcie uczniów zajęciami wyrównawczymi i edukacyjnymi zgodnie z indywidualnymi
potrzebami.


Dostosowanie wymagań edukacyjnych zawartych w opiniach i orzeczeniach PPP.
Zajęcia logopedyczne,

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,

Zajęcia socjoterapeutyczne,

Terapia Biofeedback,

Pomoc w odrabianiu lekcji podczas zajęć świetlicy szkolnej i świetlicy środowiskowej

Szkoła współpracuje z klubem Gimbasket – zajęcia z koszykówki dla uczniów naszej
szkoły

Szkoła realizuje program Tenis 10

Zajęcia na lodowisku
7


Kształtowanie nawyków prozdrowotnych
Zapewnienie higieny pracy umysłowej uczniów

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej

Program Promocji Zdrowia:

Program „Śniadanie daje moc”

Program Agencji Rynku Rolnego „ Szklanka mleka „ i „ Owoce w szkole”

Program badan profilaktycznych wzroku i słuchu

Promocja Turystyki- organizacja wycieczek i wyjść klasowych

Ułożenie planu lekcji zgodnie z zasadami BHP.

Walka z hałasem.

Umożliwienie spokojnego zjedzenia drugiego śniadania w klasie przy stoliku- Przerwa
śniadaniowa
3. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA
PLANOWANE DZIAŁANIA
SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
 Przeciwdziałanie przemocy fizycznej i psychicznej wśród
uczniów
 Pogadanki dla uczniów na lekcjach wychowawczych- odpowiedzialni wychowawcy klas,
pedagog, psycholog
 Zapewnienie bezpiecznego poruszania się w
cyberprzestrzeni oraz zagadnień związanych z
cyberprzemocą.
 Poruszanie problematyki na godzinach wychowawczych i spotkaniach z rodzicami.
 Rozmowy indywidualne z uczniami, obserwacje nauczycieli.
 Uświadamianie o prawie do poszanowania godności – własnej i cudzej
8
 Uświadamianie o odpowiedzialności prawnej nieletnich.
 Opracowanie Programu Wychowawczego na lata 2013-2016
 Utworzenie programu we współpracy nauczycieli z rodzicami i uczniami.
- Dostosowanie Ramowego Programu Wychowawczego dla klas 1-3 oraz 4-6
oraz Planów Wychowawczych Klas
 Program Profilaktyczny
 Kształtowanie postawy tolerancji
 Kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i
obywatelskich
 Realizacja działań ujętych w programie podczas godzin wychowawczych
 Współpraca z fundacją Sztuka Zdrowie Tolerancja– spotkanie z uczniami , integracja
zespołów klasowych i społeczności szkolnej przez wspólne wycieczki, zabawy,
przygotowanie imprez i uroczystości szkolnych i klasowych.( np. Dzień Życzliwości,
Andrzejki, Mikołajki itp.)
 Nauka hymnu państwowego, zapoznanie z historią i tradycjami naszego narodu.
 Kształtowanie postaw samorządowych i obywatelskich
 Wdrażanie uczniów do pracy zespołowej, uwrażliwienie na
potrzeby innych
 Działalność Samorządu Uczniowskiego
 Udział uczniów w akcjach : Góra Grosza, Pola Nadziei, Daj Złociaka na Zwierzaka, pomoc
dla schroniska dla zwierząt,
 Liga klas
 Wymiana informacji z rodzicami
 Zebrania i konsultacje z rodzicami, zeszyty kontaktowe (ujednolicony wzór), rozmowy
indywidualne
 Działania promujące osiągnięcia każdego ucznia
 Przeglądy osiągnięć: wystawy klasowe/ przestrzeń poza klasą, strona internetowa szkoły,
uroczystości okolicznościowe, koncert talentów, dzień sportu, festyn rodzinny, imprezy
integrujące społeczność szkolną, przedstawienia teatralne
 Ewaluacja WSO – kryteria ocen zachowania uczniów
 jasne i jednolite kryteria postępowania, konsekwencja w działaniu np. kontrola ubioru
szkolnego, stroju galowego, dobry przykład, kontrola własnej postawy, koncentrowanie się
na problemie, zachowaniu ucznia, odwoływanie się do przyjętych norm postępowania w
sferze osobistej, społecznej i emocjonalnej
9
 ankieta badająca - Czy w szkole mamy jednolity system postępowania? Jakie stosowane są
nagrody i kary?
 Współpraca z poradnia psychologiczno-pedagogiczną
 Zapoznawanie się i realizacja zaleceń wydawanych przez poradnię.
 Współpraca z instytucjami zajmującymi się pomocą
dzieciom i rodzinie
 Tworzenie opinii przez wychowawców pedagoga szkolnego na potrzeby poradni.
 Współpraca z policją , strażą miejską, sądem kuratorami
sądowymi
 Informowanie o aktualnej sytuacji uczniów
 Rozeznanie środowiska życia uczniów przez wychowawców i pedagogów
 Zapobieganie i rozwiązywanie problemów wychowawczych
 Powołanie zespołów problemowo – zadaniowych
 Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami, opiekunami prawnymi
 Prowadzenie przez psychologa szkolnego zajęć socjoterapeutycznych
 Opracowanie ogólnoszkolnego Elementarza Dobrego Zachowania
 Powoływanie Szkolnych Komisji Wychowawczych
 Organizacja spotkań z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem, psychologiem i
nauczycielami dla uczniów sprawiających problemy wychowawcze
 Wykorzystanie godzin wychowawczych do poruszania i rozwiązywania bieżących
problemów wychowawczych
 Współpraca ze świetlicą środowiskową działającą na terenie szkoły
4. REALIZOWANIE STRATEGII EDUKACYJNEJ URZĘDU MIASTA, WSPÓŁPRACA Z WYDZIAŁEM EDUKACJI
10
PLANOWANE DZIAŁANIA
SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
 Cały Wrocław czyta dzieciom

Realizacja działań czytelniczych
 Wrocław Europejską Stolicą Kultury

Zapoznawanie uczniów z kulturowym dziedzictwem Wrocławia, oraz współczesnymi
wydarzeniami kulturalnymi
 Realizacja miejskiej strategii edukacyjnej 4T

Współpraca z fundacją Sztuka Zdrowie Tolerancja- spotkanie J. Torresa z uczniami klas 5 i
6, rozmowa o tolerancji i akceptacji.
 Realizacja pomocy finansowej dla uczniów : wyprawka
szkolna, stypendia dla uczniów romskich

Pomoc pedagogów i pracownika sekretariatu udzielana rodzicom i opiekunom prawnym w
wypełnianiu wniosków, monitorowanie wydatków i opisywanie faktur,
 Promocja zdrowia

Szkoła należy do Wrocławskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie- realizacja programu
Promocji zdrowia

Udział w spotkaniach nauczycieli i konkursach. Organizacja Międzyszkolnego Konkursu
na Makietę „Obrona Zamku Wrocławskiego przed Tatarami”
 Aktywne uczestnictwo w działaniach z okazji Roku
błogosławionego Czesława – patrona Wrocławia
5. PRZESTRZEGANIE PRAWA, ZARZĄDZEŃ, PROCEDUR I TERMINÓW
PLANOWANE DZIAŁANIA
SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
 Zapoznawanie członków Rady Pedagogicznej z przepisami
prawa oświatowego i kontrola jego przestrzegania.
 Omawianie zmian przepisów prawa oświatowego na spotkaniach rady pedagogicznej,
wiadomościach mailowych kierowanych do pracowników, rozmowach indywidualnych
 Działanie szkoły zgodnie z regulacjami prawnymi.
 Uaktualnianie Statutu Szkoły .
 Wydawanie zarządzeń dotyczących pracy szkoły.
 Wprowadzanie potrzebnych procedur
 Monitorowanie działań pracowników pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami
 Realizacja zadań statutowych
 Przestrzegania wypełniania obowiązków wynikających z Ustawy o Systemie Oświaty, Karty
Nauczyciela oraz rozporządzeń MEN
11
6. ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA
PLANOWANE DZIAŁANIA
 Monitorowanie znajomości i przestrzegania przepisów BHP
SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

Organizacja szkoleń

Zapoznanie pracowników szkoły z zasadami bezpieczeństwa na terenie placówki i
monitorowanie ich przestrzegania

Wyznaczenie nauczycieli do udzielania pierwszej pomocy

Oznakowanie drogi ewakuacyjnej, pomieszczeń w których znajdują się apteczki
 Systematyczna kontrola stanu technicznego budynku

Terminowe przeprowadzanie i zlecanie kontroli stanu technicznego budynku i terenu
szkoły według obowiązujących przepisów
 Przygotowanie uczniów i pracowników szkoły wypadek
pożaru

Zapoznanie pracowników z Instrukcja przeciwpożarową

Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie ewakuacji

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji 2 razy w ciągu roku

Kontrola stanu gaśnic i hydrantów według obowiązujących przepisów
 Ochrona danych osobowych
 Monitorowanie realizacji procedur ochrony danych osobowych na terenie szkoły
 Opracowanie i upublicznienie procedur dotyczących
bezpieczeństwa w szkole.
 Wprowadzenie księgi wejść do szkoły gości i osób obcych,
 Wprowadzenie instrukcji wydawania kluczy
 Zainstalowanie domofonu przy drzwiach wejściowych na teren szkoły
 Pełnienie dyżurów przez nauczycieli
 Uatrakcyjnienie możliwości spędzania przerw przez uczniów
 Zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz na terenie
szkoły
 Przestrzegania odbioru dzieci przez uprawnione osoby
12
 Współpraca ze Strażą Miejską i Policją, Wydziałem Inżynierii Miejskiej- zabezpieczenie
przejścia dla pieszych przed budynkiem szkoły , w związku z utworzeniem objazdu ul.
Wyszyńskiego przez ul. Świętokrzyską, zapewnienie miejsca do czasowego parkowania dla
rodziców dowożących dzieci do szkoły , monitorowanie przez służby terenu szkoły w
godzinach wieczornych
 Natychmiastowe reagowanie w przypadkach zagrażających bezpieczeństwu uczniów lub
pracowników szkoły
7. ZARZĄDZANIE ŚRODKAMI FINANSOWYMI
PLANOWANE DZIAŁANIA
 Pozyskiwanie sponsorów i środków finansowych
SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
 Pozyskiwanie funduszy z Urzędu Miejskiego w ramach współfinansowania nagród w
konkursach międzyszkolnych
 Współpraca z Radą Rodziców
 Zwracanie się do Rady Osiedla Ołbin o wsparcie finansowe w realizacji konkretnych działań
 Współpraca z klubami, stowarzyszeniami, fundacjami oferującymi bezpłatne zajęcia
edukacyjne i sportowe dla uczniów
 Pozyskiwanie środków na doposażenie szkoły oraz finansowanie nagród z wynajmu sal.
8. BUDOWANIE KLIMATU I TOŻSAMOŚCI PLACÓWKI
PLANOWANE DZIAŁANIA
 Podejmowanie działań integrujących społeczność szkolną
SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
 Uroczyste Pasowanie na Pierwszoklasistę
 Pasowanie na Żaka ( uczniowie klas czwartych)
 Dzień Życzliwości
 Dzień pluszowego Misia
 Obchody Dnia Matki, Ojca, Babci , Dziadka
13
 Wspólne uczestniczenie w akcjach charytatywnych
 Wspólne uczestniczenie w akcjach ekologicznych
 Organizowanie wycieczek, wyjść klasowych i szkolnych.
 Organizowanie uroczystości klasowych i zabaw szkolnych z udziałem uczniów i rodziców
 Organizowanie spotkań świątecznych z pracownikami szkoły
 Podejmowanie działań sprzyjających rozwijaniu poczucia
współdecydowania i współodpowiedzialności za wygląd i
pracę szkoły uczniów , nauczycieli i rodziców
 Współpraca dyrektora z Radą Rodziców w rozpoznawaniu potrzeb rodziców i dzieci
dotyczących funkcjonowania szkoły np. potrzeba zamontowania stojaków rowerowych,
zajęć dodatkowych z j. angielskiego
 Dbanie przez poszczególne klasy o wystrój sal i ich czystość
 Prezentowanie na tablicach wewnątrzszkolnych prac uczniów
 Rozwijanie samorządności uczniów- działalność Samorządu Uczniowskiego
 Działalność wolontariatu
 Współuczestniczenie dzieci w przygotowaniu i prowadzeniu uroczystości szkolnych i
imprez klasowych
 Przygotowywanie i prezentacja relacji i zdjęć z wycieczek, uroczystości, projektów
 Współpraca z rodzicami w tworzeniu korzystnych warunków nauki dzieci np. malowanie sal
lekcyjnych przez rodziców farbami zakupionymi przez dyrekcję szkoły z funduszy
pozyskanych z wynajmu pomieszczeń.
 Systematyczne spotkania nauczycieli z rodzicami- przekazywanie bieżących informacji o
uczniach
 Korzystanie przez nauczycieli z poczty elektronicznej - ułatwienie kontaktu z innymi
pracownikami szkoły i rodzicami
 Podejmowanie działań zachęcających do aktywności
uczniów i nauczycieli
 Organizacja Koncertów Talentów dla uczniów klas 0-6
 Konkurs - Liga Klas dla uczniów klas 4-6
 Zachęcanie do prezentowania podjętych działań na stronie internetowej szkoły ( Nauczyciele,
Uczniowie, Rodzice)
14
 Praca Rady Pedagogicznej w zespołach przedmiotowych, zadaniowych i ewaluacyjnych.
 Informowanie na forum Rady Pedagogicznej i stronie internetowej szkoły o inicjatywach
sukcesach uczniów i nauczycieli
9. PROMOWANIE PLACÓWKI
PLANOWANE DZIAŁANIA
 Prezentowanie szkoły i jej osiągnięć poprzez stronę
internetową
SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
 Zamieszczanie na stronie informacji o ofercie edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej
szkoły
 Zamieszczanie na stronie internetowej bieżących informacji z życia szkoły
 Zamieszczenie informacji o sukcesach osiąganych przez uczniów szkoły
 Prezentowanie szkoły poprzez udział zaproszonych gości w
uroczystościach , konkursach organizowanych przez szkołę
 Zapraszanie przedstawicieli Urzędu Miasta, działaczy samorządowych , przedstawicieli
mediów
 Prezentowanie szkoły i jej osiągnięć w środowisku lokalnym
 Organizacja konkursów międzyszkolnych
 Udział w konkursach międzyszkolnych
 Koncert Talentów
 Zorganizowanie Festynu Rodzinnego
 Współpraca z Rada Osiedla Ołbin
 Zorganizowanie Dnia Otwartego
 Spotkania z rodzicami dzieci w okolicznych przedszkolach,
 Przygotowanie plakatów i ulotek informacyjnych o szkole i ich dystrybucja
 Przygotowanie specjalnego wydania gazetki szkolnej „ Kałamarz” dla dzieci z okolicznych
przedszkoli
 Współpraca i wzajemna prezentacja przedstawień i projektów uczniów naszej szkoły i
Przedszkola 34 , Szkoły Podstawowej nr 108, Szkoły Podstawowej nr 15
15
10. WSPÓŁPRACA Z INNYMI PLACÓWKAMI ORAZ INSTYTUCJAMI ZEWNĘTRZNYMI
PLANOWANE DZIAŁANIA
 Współpraca z :
SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
 Diagnozowanie uczniów, wymiana informacji
 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
 Policją , Strażą Miejską
 Interwencje, wymiana informacji, zajęcia o bezpieczeństwie, monitorowanie przejścia dla
pieszych przed szkołą,
 Sądem rodzinnym, kuratorami, MOPS
 Zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i materialnego uczniów
 Poradnią Zdrowia Psychicznego
 Diagnozowanie uczniów
 Strażą Pożarną
 Udział w ewakuacjach próbnych,
 Świetlicą Środowiskową
 Zapewnienie opieki popołudniowej dla potrzebujących dzieci, organizacja zajęć
półkolonijnych i kolonijnych dla uczniów
 Radą Osiedla
 Muzeami, ZOO, Humanitarium, lodowisko „Orbita”
 Wspieranie inicjatyw rodziców i dyrektora, organizacja paczek świątecznych
 Udział w lekcjach muzealnych, zajęciach edukacyjnych i sportowych organizowanych w
tych instytucjach
 LOP
 Udział w konkursach, akcjach
 Stowarzyszeniem „ Progressio”
 Zajęcia plastyczne
16
 Akademią Przyszłości – Stowarzyszenie „ Wiosna”
 Pomoc uczniom w nauce
 Klubem Gimbasket
 Bezpłatne zajęcia koszykówki dla uczniów realizowane na terenie szkoły
 Fundacją Sztuka Zdrowie Tolerancja
 Spotkania z uczniami na temat tolerancji i akceptacji
 Nawiązywanie współpracy z okolicznymi placówkami
oświatowymi
 Wspólne organizowanie imprez, uroczystości , projektów edukacyjnych z SP 15, SP 108,
 Przedszkolem 34
 Wymiana doświadczeń SP 107
11. BUDOWANIE ZESPOŁU, PRZEWODZENIE ZESPOŁOWI
PLANOWANE DZIAŁANIA
 Organizacja pracy szkoły- wytyczenie zadań i osób
odpowiedzialnych
SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
 Opracowanie wspólnie z nauczycielami planu pracy szkoły
 Powołanie zespołów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań
 Powołanie liderów zespołów
 Powołanie zespołów i ich liderów do spraw ewaluacji
 Monitorowanie wykonywania przez nauczycieli statutowych
działań szkoły
 Regularne spotkania z liderami zespołów – wymiana informacji między liderami zespołów
oraz wymiana informacji dyrektor-> lider, lider -> dyrektor , monitorowanie pracy zespołów
 Regularne spotkania z kierownikiem gospodarczym – monitorowanie pracy pracowników
obsługi i administracji
 Analiza dokumentów
 Obserwacja zajęć dydaktycznych , wychowawczych , opiekuńczych nauczycieli przez
dyrektora i wicedyrektora szkoły
12. DBANIE O ROZWÓJ I DOSKONALENIE KADRY
17
PLANOWANE DZIAŁANIA
 Organizowanie szkoleń mających na celu podniesienie
wiedzy i umiejętności nauczycieli
SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
 Rozpoznanie potrzeb poprzez analizę sprawozdań z pracy nauczyciela, wniosków z nadzoru
pedagogicznego, wniosków lidera WDN
 Uwzględnieniem priorytetów Prezydenta Wrocławia oraz MEN
 Organizowanie rad szkoleniowych, warsztatów, wykładów zarówno przez firmy zewnętrzne
jak również w ramach WDN
 Organizowanie pomocy nauczycielom w zdobywaniu
kolejnych stopni awansu zawodowego
 Przydzielenie opiekuna stażu
 Zapoznanie się i zatwierdzenie planu rozwoju rzez dyrektora szkoły
 Organizowanie lekcji pokazowych prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli dla
nauczycieli stażystów i kontraktowych
 Wewnętrzne Doskonalenie Nauczycieli
 Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach pracy zespołów samokształceniowych, rad
szkoleniowych,
13. PLANOWANIE I ORGANIZACJA PRACY
PLANOWANE DZIAŁANIA
 Zwiększenie naboru
SPOSOBY REALIZACJI PALNOWANYCH DZIAŁAŃ
 Analiza danych demograficznych i wyników diagnoz oraz sprawdzianu szóstoklasisty
 Poszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych realizowanych w ramach art.42 KN
 Opracowanie i wdrożenie i Planu Naprawczego
14. MONITOROWANIE EFEKTÓW
PLANOWANE DZIAŁANIA
 Monitorowanie w ramach nadzoru pedagogicznego
SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ

Monitorowanie systematyczności w realizacji podstawy programowej na I i II etapie
edukacyjnym
18
 Prowadzenie analizy wyników edukacyjnych

Przestrzeganie przez nauczycieli WSO oraz higieny pracy uczniów

Monitorowanie właściwego i systematycznego prowadzenia dokumentacji pedagogicznej

Monitorowanie stosowania procedur udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
potrzebującym uczniom
 Analiza wyników diagnoz wstępnych, wewnętrznych i zewnętrznych, bieżących
sprawdzianów, konkursów wewnątrzszkolnych i udział uczniów w konkursach
międzyszkolnych, analiza wyników diagnoz WCDN z j.polskiego, matematyki,, analiza
wyników próbnego sprawdzianu szóstoklasisty i sprawdzianu szóstoklasisty oraz
sprawdzianu trzecioklasistów OBUT
 Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej
 Badanie i analiza różnych form aktywności uczniów. Analiza dokumentów, informacji
uzyskanych pod uczniów, rodziców i nauczycieli
15. MOTYWOWANIE NAUCZYCIELI
PLANOWANE DZIAŁANIA
 Dyrektor stwarza nauczycielom właściwe warunki do
realizacji zadań
SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
 Miejsce pracy nauczyciela spełnia wymagania dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny
pracy
 Nauczyciel ma zapewnione pomoce dydaktyczne
 Dyrektor udziela pomocy i wsparcia w sytuacjach trudnych
 Dyrektor uwzględnia w miarę możliwości propozycje pracowników dotyczące ich planu
pracy i przydzielonych zadań
 Dyrektor tworzy warunki do udziału nauczycieli w zewnętrznych i wewnętrznych formach
doskonalenia przydatnych w realizacji planu pracy szkoły
 Dyrektor motywuje do innowacyjności
 Dyrektor przyznaje zróżnicowane dodatki motywacyjne
 Promuje i nagradza działania nauczycieli aktywnych na rzecz szkoły
19
16. RELACJE Z RODZICAMI / OPIEKUNAMI UCZNIÓW
PLANOWANE DZIAŁANIA
SPOSOBY REALIZACJI PLANOWANYCH DZIAŁAŃ
.
 Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym
 Zebrania i konsultacje
 Spotkania indywidualne, spotkania nauczyciel-rodzic- uczeń
 Pogadanki tematyczne na zebraniach + ulotka informacyjna na odwrocie kartki z ocenami
 Współpraca z Radą Rodziców
 Angażowanie rodziców w życie klasy, szkoły, integracja z
grupą klasową
 Dyrektor współpracuje z Rada Rodziców, wymienia informacje, pomysły. Podejmowane są
wspólne działania na rzecz uczniów i szkoły.
 Warsztaty tematyczne np. robienie ozdób świątecznych
 Zaangażowanie się rodziców w wystrój klas, organizację wyjść i wycieczek
 Uczestniczenie rodziców w uroczystościach szkolnych i klasowych
 Rozpoznanie sytuacji rodzinnej.
 Wywiady środowiskowe wychowawca+ pedagog
 Pomoc w wypełnianiu dokumentów w przypadku wyprawki uczniowskiej , stypendium
naukowego
 Wspieranie rodzin w trudnej sytuacji materialnej, wychowawczej, a także informowanie o
miejscach gdzie mogą uzyskać pomoc od instytucji współpracujących ze szkołą
 Wymiana informacji z rodzicami



Wychowawcy i nauczyciele badają oczekiwania i możliwości rodziców – rozmowy,
ankiety
Wykorzystanie dziennika elektronicznego do kontaktu z rodzicami
Spotkania z nauczycielami przedmiotu, pedagogiem, psychologiem szkolnym
17. RELACJE Z UCZNIAMI
20
PLANOWANE DZIAŁANIA
SPOSOBY REALIZACJI PALNOWANYCH DZIAŁAŃ
 Podmiotowe traktowanie ucznia.
 Zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami
 Zwracanie się do wszystkich uczniów po imieniu
 Stworzenie przyjaznej atmosfery na lekcji, przerwach i
zajęciach pozalekcyjnych
 Uśmiech, wsparcie w problemach indywidualny czas dla ucznia.
 Dzień Życzliwości
 Uczniowie wiedzą do kogo mogą zwrócić się w sytuacjach trudnych
 Uczniowie wybierają Samorząd Uczniowski
 Współpraca z Samorządem Uczniowskim
 Uczniowie wspólnie z nauczycielem opiekunem ustalają plan pracy
 Samorząd Uczniowski opiniuje wybór dodatkowych dni wolnych od zajęć w dany roku
szkolnym
 Samorząd współpracuje z dyrektorem szkoły , przedstawia swoje pomysły i inicjatywy

Samorząd bierze udział w organizacji uroczystości szkolnych, akcjach charytatywnych,
kiermaszu podręczników, imprez takich jak Dzień Życzliwości , Walentynki itp.
KOMENTARZE:
21
Download