Stan przyrody: w najobszerniejszej jak dotąd analizie

advertisement
Komisja Europejska - Komunikat prasowy
Stan przyrody: w najobszerniejszej jak dotąd analizie rysuje się
zróżnicowany obraz siedlisk i gatunków w Europie
Bruksela, 20 maj 2015
Komisja przyjęła nowe sprawozdanie, w którym ukazano najdokładniejszy jak dotąd obraz „stanu
przyrody w UE”. Wynika z niego, że stan populacji większości ptaków jest niezagrożony, a sytuacja
niektórych siedlisk i gatunków poprawiła się. Specjalne działania na rzecz ochrony przyrody zakończyły
się powodzeniem, ale żeby odczuć znaczącą poprawę, trzeba podejmować dalsze, dużo intensywniejsze
starania.
Komisarz ds. środowiska, polityki morskiej i rybołówstwa, Karmenu Vella, powiedział: „To
sprawozdanie ma duże znaczenie i ukazuje się w odpowiednim momencie.Wprawdzie ogólnie
przedstawia zróżnicowany obraz, jednak wskazuje również wyraźnie, że działania na rzecz poprawy
sytuacji wrażliwych ekosystemów mogą być bardzo skuteczne.W sprawozdaniu podkreślono również
skalę wyzwań, które przed nami stoją.Musimy je podjąć, ponieważ stan naszej przyrody wpływa na
zdrowie mieszkańców Europy i na naszą gospodarkę.”
Ocena zawarta w sprawozdaniu po raz pierwszy obejmuje zarówno dyrektywę ptasią, jak i dyrektywę
siedliskową, i jest wynikiem najszerzej jak dotąd zakrojonego procesu gromadzenia danych i oceny
przyrody, przeprowadzonego we wszystkich państwach członkowskich w latach 2007–2012.
W odniesieniu do ptaków w sprawozdaniu stwierdzono, że stan populacji ponad połowy wszystkich
ocenionych gatunków dzikiego ptactwa (52 proc.) jest niezagrożony. Około 17 proc. gatunków jest
jednak nadal zagrożonych, a kolejne 15 proc. uznano za bliskie zagrożenia, zmniejszające się lub
uszczuplone. W tej grupie znalazły się pospolite gatunki zasiedlające tereny rolnicze, takie jak
skowronek (Alauda arvensis) czy rycyk (Limosa limosa).
Niemal jedna czwarta (23 proc.) innych gatunków chronionych na podstawie dyrektywy siedliskowej
uzyskała pozytywną ocenę („właściwy” stan ochrony). Stan ponad połowy (60 proc.) oceniono jednak
jako niewłaściwy (przy czym 42 proc. oceniono jako niewłaściwy - niewystarczający, a 18 proc. –
niewłaściwy - zły). Szczególny niepokój budzi sytuacja siedlisk na użytkach zielonych, terenach
podmokłych i wydmach.
Stan siedlisk i gatunków w UE
Stan populacji
(2008–2012)
PTAKI Stan ochrony
(2007–2012)
Populacja niezagrożona
52 %
Populacja bliska zagrożenia, zmniejszająca się lub uszczuplona 15 %
Zagrożony
Stan populacji nieznany lub nieoceniony
17 %
16 %
Właściwy
Niewłaściwy niewystarczający
Niewłaściwy - zły
Nieznany
GATUNK
SIEDL
I
23 %
16 %
42 %
47 %
18 %
17 %
30 %
7%
Ogólnie różne typy siedlisk są w gorszej sytuacji niż gatunki, biorąc pod uwagę ich stan ochrony oraz
tendencje, jakie wykazują – jedynie 16 proc. siedlisk otrzymało pozytywną ocenę („właściwy” stan
ochrony). Stan zdecydowanej większości siedlisk oceniono jako niewłaściwy, przy czym 47 proc.
oceniono jako niewłaściwy - niewystarczający, a 30 proc. – niewłaściwy - zły.
Najpoważniejszymi zagrożeniami dla siedlisk są niektóre praktyki rolnicze (w tym zmiana praktyk
uprawy, nadmierny wypas, odejście od systemów pasterskich, nawożenie i stosowanie pestycydów)
oraz powodowane przez człowieka „zmiany warunków naturalnych” (obejmujące głównie zmiany
hydrologiczne).
Sprawozdanie zawiera również przykłady udanych specjalnych działań na rzecz ochrony przyrody
przeprowadzonych przez UE. Orłosęp brodaty (Gypaetus barbatus) i sterniczka zwyczajna (Oxyura
leucocephala) są objęte unijnymi planami ochrony gatunków oraz funduszem LIFE, a ich liczebność
znacznie wzrosła. Korzystny wpływ na stan ochrony gatunków i typów siedlisk wywiera również unijna
sieć obszarów chronionych Natura 2000, która obejmuje 18 proc. lądowego obszaru UE i jest
największą siecią obszarów chronionych na świecie.
Kontekst
Co sześć lat państwa członkowskie przedstawiają informacje dotyczące stanu ochrony gatunków i
typów siedlisk chronionych na podstawie unijnych dyrektyw. Sprawozdanie obejmuje wszystkie gatunki
dzikiego ptactwa (około 450), 231 typów siedlisk oraz ponad 1200 innych gatunków mających
znaczenie dla UE. W uzupełnieniu do sprawozdania pt. „Stan przyrody w UE” opublikowano bardziej
szczegółowe sprawozdanie techniczne, przygotowane przez Europejską Agencję Środowiska, które
zawiera również dane odnoszące się do poszczególnych państw. Sprawozdania zostaną wykorzystanie
w nadchodzącym śródokresowym przeglądzie wspólnotowej strategii ochrony różnorodności
biologicznej. Informacje zawarte w sprawozdaniu zostaną również wykorzystane w trwającej kontroli
wydajności regulacyjnej dyrektywy ptasiej i siedliskowej, która jest częścią szerszego działania
mającego na celu zapewnienie adekwatności prawodawstwa UE.
Więcej informacji:
Stan przyrody w UE – sprawozdanie Komisji:http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
Strona internetowa Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska:
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm,
http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/directives_en.htm
Stan przyrody w UE – sprawozdanie techniczne EEA:http://www.eea.europa.eu/publications/state-ofnature-in-the-eu/ , http://www.eea.europa.eu/highlights/state-of-nature-in-the
Narzędzie do wyszukiwania informacji o statusie siedlisk i gatunków oraz tendencjach w tym
obszarzehttp://art17.eionet.europa.eu/article17/reports2012/ , http://bd.eionet.europa.eu/article12/
IP/15/4965
Kontakty z mediami
Enrico BRIVIO (+32 2 295 61 72)
Iris PETSA (+32 2 299 33 21)
Zapytania od obywateli:
Serwis Europe Direct – tel. [ 00 800 67 89 10 11 ] lub e-mail
Download