Instrukcja prowadzenia grupy Balinta

advertisement
Opracował: Tomasz Wojciechowski
Instrukcja prowadzenia grupy Balinta
Grupa Balinta (od nazwiska węgierskiego lekarza) to spotkanie grupy współpracowników – osób
pracujących z ludźmi, którego celem bywa zazwyczaj:
1) Udzielenie sobie nawzajem wsparcia emocjonalnego w pracy z „trudnymi przypadkami”
2) Rozwój kompetencji uczestników
Spotkanie polega na omawianiu poszczególnych przypadków z uwzględnieniem następujących
zagadnień:
Zachowania ucznia, które są problematyczne
Jakie trudności dla nauczycieli się z nimi wiążą
Jakie emocje odczuwa w związku z tym nauczyciel
Jakie emocje odczuwają inni – osoby słuchające opowieści oraz pracujące z danym
przypadkiem
5) Poszukiwanie rozwiązań – co można zrobić w danej sytuacji
1)
2)
3)
4)
W przypadku spraw związanych z przemocą bardzo ważne jest swobodne mówienie o swoich
odczuciach. Byciu świadkiem przemocy często towarzyszy złość, smutek, gniew, wstręt, strach,
bezradność, ale i fascynacja, uznanie. W czasie rozmowy musimy zadbać o warunki do swobodnej ich
ekspresji. Uczucia będą podpowiadały kierunek pracy z danym uczniem i mówiły o funkcji jego
zachowań związanych z agresją.
Zapewnienie swobody komunikacji możliwe jest dzięki przyjęciu podczas pracy w grupie
odpowiednich zasad:



Powstrzymywania się od wzajemnej oceny
Niecenzurowania odczuć
Unikania generalizacji
Jak przygotować spotkanie:



Grupa Balinta powinna liczyć maksymalnie 12 osób.
Jeśli grono pedagogiczne jest większe – należy podzielić nauczycieli na mniejsze zespoły.
Do przygotowania spotkania potrzebujemy kilku kartek A4, flamastra, taśmy malarskiej
samoprzylepnej lub plasteliny do przyklejania kartek.
Zarządzanie bezpieczeństwem w szkole
Przebieg spotkania:




Tuż po rozpoczęciu spotkania prowadzący (dyrektor, pedagog) przedkłada uczestnikom
propozycje zasad obowiązujących podczas spotkania:
– Nie oceniamy się nawzajem – mówimy o zachowaniach, nie o osobach!
– Mówimy swobodnie o swoich emocjach.
– Powstrzymujemy się od generalizowania, unikamy sformułowań typu: zawsze, wszędzie,
każdy.
Prowadzący pyta także, czy nauczyciele chcą przyjąć inne reguły, dzięki którym będą mogli
swobodnie dzielić się emocjami i nie cenzurować swoich wypowiedzi. Jeśli takie propozycje
się pojawią – należy zapisać je na oddzielnych kartkach. Wszystkie wieszamy na tablicy lub
ścianie pomieszczenia, w którym odbywa się grupa.
Udzielamy głosu po kolei, nie zmuszając nikogo do publicznej wypowiedzi.
Jeśli mimo to nie udaje się swobodnie porozmawiać, konieczne zazwyczaj jest wezwanie
zewnętrznego superwizora.
Zarządzanie bezpieczeństwem w szkole
Download